Page 1

17

30 %

60 % 40 % 40 %

20 %

20 % 0% -20 %

10 %

20 % -40 %

Kilde: Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret

Kilde: Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret

norsk plan

WeST Group ( Well System Technology Group )

Ei distriktsbasert kompetansebedrift

Revolusjonerende boremetode

Norsk plan er ei kommunikasjonsbedrift i Vatlandsvåg i Ryfylke. Norsk Plan produserer nettsider, grafisk profil, magasin og avis på oppdrag for kundane sine. Marknaden for kommunikasjonstenester veks kraftig. Bedrifta har funne si nisje i å tilby disse tenestene på nynorsk, og har seks tilsette.

WeST Group ble etablert av Odd B. Skjærseth i 2006 og består per dags dato av 3 datterselskaper: West Drilling Product AS (WDP), West Production Tecnology AS (WPT) og WeST Material Technology AS (WMT).

Bedrifta fekk ny dagleg leiar frå 1. mai i år. Frank Hondsmerk er nederlendar og har allereie lært seg bokmål. No må eg læra eit skriftspråk til, smiler han. ”Me vil satsa lokalt i Ryfylke, men me har og nasjonale kundar. Konkurrentar finn vi både lokalt og nasjonalt. Marknaden for informasjonstenester veks, og me ventar ei positiv utvikling i etterspørselen framover”, fortel han. Norsk Plan investerar i folk og kompetanse for å henge med i utviklinga. ”Me vil tilby eksisterande kundar meir tilpassa løysingar, til dømes meir interaktivitet, dialogbaserte nettsider, applikasjonar og nettsider tilpassa

- Forretningsidéen til WeST Group er ”Passion for Step Changes Technology”. Dette er grunnlaget for alt arbeid i konsernet og har vært avgjørende for strategiske valg som er blitt gjennomført, forteller Odd Skjærseth.

Daglig leder Frank Hondsmerk i Norsk Plan.

mobil. Bedrifta arbeidar med å oppgradere kompetanse slik at dei og kan tilby dette, saman med applikasjonar til mobil og nettbrett, og netthandel. Dessutan har me planer om å utvikla eit nytt regionalt magasin”, fortel Frank Hondsmerk. Rekruttering har ikkje vore enkelt. Norsk plan er ei distriktsbasert kompetansebedrift, men har lykkes til nå. Han er sjølv utdanna innan kjemi, men har vore

programmerar dei siste 18 åra. Bakgrunnen passar godt inn med den kompetansen som er i bedrifta frå før, meiner han. ”Om me ikkje har kompetansen me treng, prøver me å løysa utfordringane enten med partnarar eller med å leige inn, men aller viktigast er å utvikla eigen kompetanse. Veksten for oss ligg i å kunne tilby tilpassa løysingar og å halde følgje med konkurrentane i byene.”

Med inspirasjon fra forretningsideen ble CMR (Continuous Motion Rig) teknologien født. Ved å ta i bruk CMR blir det mulig å bore kontinuerlig, sirkulere kontinuerlig og koble sammen borerør uten å stoppe. Teknologien gir effektivitetsgevinst på opptil 50 % på en typisk boreoperasjon. West Drilling Product AS (WDP) har nylig levert verdens første virtuelle fullrobotiserte boreanlegg. Dette er gjennomført som et industrielt pilotprosjekt i samarbeid med

Primær

Personlig tjenesteyting

Varehandel

Energi

Transport og lagring

Investeringer

Hotell og restaurant

Lønnsomhet

Industri

Ansatte

Forretningsmessig tjenesteyting

Omsetning

0% Offentlig virksomhet

Ikke eksport

Bygg og anlegg

-80 % Eksport

Økte investeringer

0%

Lavere investeringer

-60 %

Høyere sykefravær

Forventningsindeksene for lønnsomhet og investeringer er positive. Når det gjelder forventningen til antall ansatte, så er de positive, bortsett fra undervisningssektoren som er negativ. Det kan skyldes at økte lønnskostnader i kombinasjon med behovet for innsparinger i offentlige utgifter legger press på undervisningssektoren. Når det gjelder indeksen for omsetning, så er den positiv, bortsett fra offentlig administrasjon. Her ventes situasjonen å være uendret, noe som kan ha sammenheng med budsjettsituasjonen.

Tapte oppdrag

Personlig tjenesteyting – ingen bemanningsøkninger Bransjen personlig tjenesteyting er i likhet med andre bransjer optimistisk. Når det gjelder forventningene til omsetning, lønnsomhet og investeringer, så er disse positive. Forventningsindeksen til antall

Offentlig virksomhet – utfordringer spesielt innen helse og omsorg 26 % av de offentlige virksomheter melder at de har mislykkes med sin rekrutteringsinnsats eller ikke har fått den kompetanse de etterspurte i løpet av de siste månedene. Det er imidlertid forskjeller mellom de enkelte offentlige sektorer. Med 33 % er det helse og omsorg som har de største rekrutteringsutfordringer. Innen undervisning er

80 %

Tapte markedsandeler

Innen denne bransjen ser det ikke ut til å være rekrutteringsutfordringer. Det er interessant å notere seg at andelen av bedrifter som har utenlandske ansatte, er relativ lav – 24 %.

60 %

Lengre leveringstid

Forventningene til markedet er også høye og hele 34 % av bedriftene mener at markedet vil gå opp i 2012 i forhold til 2011. Sett i sammenheng med rekrutteringsutfordringene, så er bemanning en flaskehals innen denne bransjen. 43 % av bedriftene har ansatte fra utlandet. Det er litt høyere enn i fjorårets undersøkelse. Denne andelen vil nok øke i årene fremover.

det tilsvarende tallet 21 % og innen offentlig administrasjon er det 16 %. Som i andre bransjer er de to største konsekvensene av rekrutteringsutfordringen høyere belastning på den eksisterende bemanningen og overtidsarbeid.

Andel bedrifter som mislyktes med rekruttering de siste tre måneder eller som ikke fikk med rett kompetanse

Økte lønnskostnader

ansatte er imidlertid negativ, noe som tyder på at den ventede omsetningsøkning vil bli tatt ut som effektivitetsøkninger.

Konsekvenser av rekrutteringsproblemer Indeks som er forskjellen mellom konsekvens i noen og stor grad minus konsekvens i liten grad og ingen betydning

Overtidsarbeid Begrenset produksjon / aktivitet Dårligere driftsresultat

innen oljebransjen som gir smitteeffekter på virksomheter som leverer tekniske tjenester.

Forventningsindeks til bedrifter med eksport og uten eksport (andel bedrifter som budsjetterer med økning fratrukket andelen som budsjetterer med reduksjon)

Høyere belastning

Bransjenes forventninger og tilpasninger

16

Kilde: Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret

Statoil og ABB. Statoil har først og fremst bistått med drift og operasjonell kompetanse, mens ABB har levert robotkontroll og automatisering. - ABB på Bryne er verdensledende på robotisering, noe som også forteller om hvilken teknologi og kompetanse som finnes i regionen, sier Odd Skjærseth. Pilotprosjektet WDP er nå i gang med et nytt pilot-prosjekt som blir å bygge den virtuelle piloten som et fullskala testanlegg. Piloten blir da verdens første fullrobotiserte boreanlegg som i tillegg er basert på CMR-teknologien. Det er planlagt at anlegget skal plasseres på Ullandhaug ved siden av dagens Ullrigg. WDP ble nylig tildelt 25 mill. fra Forskningsrådet til piloten, som representerer den største tildelingen noensinne innen Demo 2000-programmet.

Teknisk designer Eivind Finne og daglig leder Odd B. Skjærseth.

Rekruttering - WDP har fått mange henvendelser fra dyktige ingeniører som ønsker å delta i pilotprosjektet og den videre kommersialiseringen av teknologien. I tillegg til egne ansatte har vi inngått flere samarbeidsavtaler for å få gjennomført både konstruksjon, fabrikasjon og idriftsettelse av boreanlegget. Samarbeidet med miljøet rundt Ullrigg og IRIS er også en viktig forutsetning for prosjektet. Her er de verdensledende på bore- og brønnkompetanse, og for vårt selskap er det viktig å spille på oljeklyngen i regionen, avslutter Odd Skjærseth.

KBmai2012side16  

http://norsk-plan.no/images/stories/KBmai2012side16.pdf

Advertisement