Page 1

Statistikk for museum 2018 KulturrĂĽdet


2Utgitt av Kulturrådet ISBN: 978-82-8105-143-0 Kulturrådet Postboks 4808 Nydalen 0422 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no

Grunna noko ulikt utdrag frå statistikkgrunnlaget, kan det vere små variasjonar i høve til statistikken publisert av SSB.


Innhald 4 Statistikk for museum 2018 5 Museumsdrift 9 Besøk 12 Utstillingar og formidling 14 Forsking og fagleg samarbeid 15 Forvaltning av samlingar


Statistikk for museum 2018 Statistikk 2018 for norske museum blei samla inn i mars 2019 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i 2018. Museumsstatistikken skal gi eit oversyn over norske museum og syne informasjon om museumsinstitusjonane, besøk og tilgang, formidling og utstillingar, forsking og samarbeid og forvaltning av bygningar og samlingar. Talmaterialet femner om i alt 103 museum. Av desse fekk 70 museum driftstilskot frå Kulturdepartementet. Dei 33 andre musea er mellom anna kommunale museum, universitetsmuseum og museum under andre departement. Talet på museum som rapporterer, varierer litt frå år til år. For musea under Kulturdepartementet heng statistikkrapporteringa saman med det årlege søknads- og rapporteringsarbeidet til departementet, og eventuelle endringar for denne delen av populasjonen skjer i hovudsak når tidlegare sjølvstendige museumseiningar blir slått saman. I den andre gruppa museum er nokre av dei små musea litt ustabile med innrapportering. Derfor fell dei innimellom ut av statistikken. For 2018 er rapporteringa frå eitt museum utelaten frå denne statistikkpublikasjonen, då museet ikkje oppfylte kravet om minst eitt fast årsverk. SSB har ved si offentleggjering av museumsstatistikk også krav om at institusjonane skal ha vore opne for publikum, men dei dette gjaldt for i 2018, er med i Kulturrådets statistikkpublikasjon. I museumsstatistikken til Kulturrådet er det ikkje vanleg å korrigere tidlegare talrekkjer som viser utviklingstrekk for musea, men vi prøver å kommentere dette i omtalen for område der endringa av tal på institusjonar eller ufullstendig rapportering gir vesentlege utslag. Rapporten er konsentrert om fem område. Den første delen omtalar drift, organisasjonsform, økonomi og tilsette. Del to presenterer publikumstal og tilgang til musea. Dei neste delane gir informasjon om tre av kjerneoppgåvene til musea: formidling, forsking og forvaltning.


Museumsdrift Ser vi på perioden frå 2005, har talet på museum som er med i statistikken, gått ned frå 188 til 103 i 2018. Den store nedgangen skuldast i hovudsak konsolideringsprosessar der museum har gått saman i større organisasjonar. Over heile landet har desse prosessane gripe inn i eigarstrukturar, eigedomsforhold, organisasjonsform og organisering. 60 prosent av musea var i 2018 organiserte som stiftingar, 21 prosent var offentlege verksemder/selskapsformer, 14 prosent aksjeselskap og 1 prosent var foreining/lag. Det er verdt å merke seg at dette i hovudsak gir eit bilete av korleis museumsdrifta er organisert, medan det mange stader er dei gamle museumsstiftingane (såkalla eigarstiftingar) som framleis er formelle eigarar av bygningar og samlingar. Lønns- og pensjonskostnader var den største utgiftsposten, med totalt 52 prosent av kostnadene. Husleige og avskrivingar utgjorde i alt 12 prosent. Utgiftsfordelinga viser at musea har ein kostnadsstruktur med høge faste utgifter. Til samanlikning utgjorde dei ordinære offentlege driftstilskota 63 prosent av driftsinntektene. Medrekna prosjekttilskot var samla offentlege tilskot til musea 70 prosent av inntektsgrunnlaget. Offentlege tilskot til musea var om lag 3,8 mrd. kr i 2018, noko som utgjer 716 kr per innbyggjar. Musea sine eigeninntekter er mellom anna billettinntekter, butikk- og kaféinntekter, sponsorinntekter og gåver. Totalt hadde musea eigeninntekter på 1,6 mrd. kr i 2018 (mot 1,5 mrd. året før), noko som svarar til 30 prosent av dei samla inntektene. Tilsvarande tal for 2005 var 31 prosent. Musea fekk 272 mill. i sponsorinntekter og gåver i 2018, mot 157 mill. året før. Dette utgjorde 5 prosent av inntektene til musea, eit tal som har vore ganske stabilt sidan 2005, på mellom 3 og 5 prosent. I 2018 utgjorde gåveinntektene om lag 211 mill. kr. Figur 1 ↓  Organisasjonsform

1%

6%

4%

6%

10% 60%

14%

 Stifting  Aksjeselskap  Statleg verksemd  Kommunal verksemd  Interkommunalt selskap  Foreining/lag  Ikkje angitt


Museumsdrift

6

Tabell 1 ↓  Utvikling og fordeling av inntekter (i heile mill.)

Ordinært offentleg tilskot

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 201

2 398

2 464

2 626

2 674

2 887

3 109

3 133

3 298

3 417

Andre eigeninntekter

391

451

411

410

404

544

457

389

624

598

Billettinntekter

238

258

286

286

269

323

331

351

397

399

Varer og tenester

286

308

324

335

382

296

456

473

359

355

Ekstra offentleg tilskot

314

201

297

234

319

279

269

435

337

399

95

116

193

111

118

132

160

133

157

272

3 525

3 733

3 974

4 003

4 166

4 460

4 781

4 914

5 172

5 442

Sponsorinntekter og gåver

Figur 2 ↓  Prosentvis fordeling av inntekter 3%

3% 5%

9%

8%

8%

5% 7% 8%

7%

7%

3% 6%

3% 8%

8%

9%

7%

11%

10% 10%

62%

64%

62%

2009

2010

2011

3% 6%

7%

10%

7%

6%

7% 12%

3% 6%

10%

3%

3%

9%

7%

7%

7%

10%

7%

5%

7%

8%

7%

7%

12%

10%

8%

12%

11%

66%

64%

65%

65%

64%

64%

63%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Ordinært offentleg tilskot  Andre eigeninntekter  Billlettinntekter  Varer og tenester  Ekstra offentleg tilskot  Sponsorinntekter og gåver

Tabell 2 ↓  Utvikling og fordeling av utgifter (i heile mill.)

Løn

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 611

1 743

1 798

1 936

2 045

2 174

2 229

2 236

2 380

2 468

Pensjon

139

156

149

207

188

205

247

220

237

262

Andre utgifter

665

671

678

691

794

838

899

985

974

1 015

Husleige

355

403

398

417

371

442

489

456

511

515

Varer og tenester

294

305

297

332

361

382

353

367

392

423

Drift/vedlikehald av lokale

337

348

297

325

320

307

357

418

447

424

62

84

88

80

73

77

85

98

100

102

3 462

3 710

3 704

3 988

4 152

4 425

4 660

4 779

5 039

5 208

Avskrivningar


Museumsdrift

7

Figur 3 ↓  Prosentvis fordeling av utgifter

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

10%

9%

8%

8%

8%

7%

8%

9%

9%

8%

9%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

10%

11%

11%

10%

9%

10%

10%

10%

10%

10%

19%

18%

18%

17%

19%

19%

19%

21%

19%

19%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

47%

47%

49%

49%

49%

49%

48%

47%

47%

47%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Løn  Pensjon  Andre utgifter  Husleige  Varer og tenester  Drift/vedlikehald av lokale  Avskrivingar

Figur 4 ↓  Utvikling i tal årsverk 3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Årsverk i faste stillingar  Årsverk i andre lønna stillingar  Årsverk frivillige

2017

2018


Museumsdrift

8

Figur 5 ↓  Fordeling av årsverk

27%

25%

26%

24%

23%

22%

22%

20%

19%

18%

51%

51%

52%

52%

55%

55%

53%

56%

56%

57%

17%

19%

18%

19%

18%

20%

21%

21%

21%

21%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Årsverk dagleg leiar  Årsverk administrative stillingar  Årsverk kunst, kultur- og naturfagleg personale  Årsverk teknisk personale

Årsverk I 2018 vart det rapportert om 4068 lønna årsverk i norske museum. Av desse var 3176 faste årsverk. Dei ti siste åra har talet på årsverk i faste stillingar auka jamt. Talet på årsverk i andre lønna stillingar var 891 i 2018. I tillegg er det rapportert om samla 191 frivillige årsverk. Sidan 2007 har dette talet vore rapportert nokolunde stabilt kring 200 årsverk. I 2005 rapporterte musea om 173 frivillige årsverk. Personale I 2018 stod kvinner for 56 prosent av årsverka i faste, lønna stillingar. Kvinner utførte 51 prosent av årsverka i leiarstillingar, medan menn utførte 71 prosent av årsverka i dei tekniske stillingane. Kvinnene dominerte i dei administrative årsverka og i dei kunst-, kultur- og naturfaglege årsverka, med høvesvis 72 og 60 prosent. Fordelinga mellom administrative, faglege og tekniske årsverk har endra seg noko sidan dette kom med i statistikken i 2006. Det er særskilt delen faglege årsverk som har gått opp, medan delen årsverk for teknisk personale har gått ned. I museumsstyra var 47 prosent kvinner og 53 prosent menn. Av styreleiarane var 67 prosent menn.


Besøk I 2018 hadde dei rapporterande musea 10,9 mill. besøk, ned frå 11,3 i 2017. Det var nedgang i besøkstalet i fleire fylke, mellom anna i Nordland, Trøndelag og Vest-Agder. Den største nedgangen var i Oslo, frå 4,8 til 4,5 mill. besøk. Akershus og Hordaland hadde ei positiv besøksutvikling frå 2017 til 2018. 32 museum hadde besøkstal over 100 000. Desse musea hadde om lag 74 prosent av det samla besøkstalet. 9 museum hadde registrert mindre enn 10 000 besøk. Flest besøk hadde Oslo, med 6,6 besøk per innbyggjar. Landsgjennomsnittet var 2,0 besøk per innbyggjar. Over landsgjennomsnittet låg også Oppland (2,6 besøk), Finnmark (2,5 besøk), Troms (2,4 besøk) og Trøndelag (2,1 besøk). 3 museum hadde gratis inngang for alle heile året. For dei musea som tok inngangspengar, var gjennomsnittsprisen for ein vaksenbillett 93 kr, medan gjennomsnittspris for barnebillett var 54 kr. DigitaltMuseum, som gir digital tilgang til musea sine samlingar, hadde i 2018 besøkstal på 3,4 mill., mot 2,6 mill. i 2017. I 2012 var besøkstalet 741 247. I 2018 var det om lag 14,4 mill. besøk på musea sine heimesider. Barn og unge Musea legg stor vekt på å ha eit godt tilbod til det yngste publikummet, og dei samarbeider med skulane om besøk og formidling. I 2018 hadde 77 prosent av musea ein plan for formidling retta mot barn og unge, mot 71 prosent i 2017. 2,4 mill. museumsbesøk blei gjort av barn og unge i 2018. Dette utgjer 22 prosent av det totale besøket. Det var fleire barn og unge som deltok i organisert undervisning: 865 667 i 2018 mot 797 268 i 2017. Talet på barn og unge som var med på tiltak i regi av Den kulturelle skulesekken, har gått attende kvart år frå 2010 – då om lag 380 000 barn deltok – til 2017. I 2018 gjekk talet noko opp, frå 222 000 til 241 000. 35 prosent av musea hadde i 2017 internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge, mot 31 prosent i 2017.


Besøk

10

Figur 6 ↓  Besøk (i mill.) 12

10

8

6

4

2

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Besøk totalt  Besøk betalt  Besøk gratis

Tabell 3 ↓  Best besøkte museumsarenaer (besøk over 100 000) Namn på arena

Besøk 2018

Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

646 850

Vikingskipshuset, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

550 404

Nasjonalgalleriet, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

479 391

Frammuseet

357 400

Norsk Folkemuseum

312 266

Nobels Fredssenter

239 385

Norsk Teknisk Museum

214 372

Nidaros domkirke

197 556

Kon-Tiki Museet

183 910

KODE 1 - 4

172 744

Munchmuseet

170 385

Maihaugen, Lillehammer museum

148 507

Skimuseet i Holmenkollen

146 703

Astrup Fearnley Museet

137 867

Stiklestad nasjonale kultursenter

137 183

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

133 151

Norsk Oljemuseum

132 742

NTNU Vitenskapsmuseet

130 913

Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Museum Vest

110 226


Besøk

11

Figur 7 ↓  Barn og unge som har delteke i pedagogiske tiltak (i heile 1 000)

616

717

668 577

665

651 625

529

380

2010

368

363

2011

362

2012

2013

332

2014

299

275

2015

2016

575

222

241

2017

2018

 Den kulturelle skulesekken  Andre tiltak for barn

Figur 8 ↓  Tal besøk på digitaltmuseum.no (i mill.) 3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

 Tal besøk på Digitalt Museum 2009-2014

2015

2016

2017

2018


Utstillingar og formidling Gjennom målretta tilrettelegging og nyskapande formidling skal musea fremje innsikt og refleksjon. Den viktigaste formidlingskanalen er utstillingane. Utstillingar og formidling I 2018 hadde musea i alt 2459 utstillingar, mot 2504 året før. Av desse vart 810 opna i løpet av 2018, mot 864 året før. Musea rapporterte i tillegg om 192 vandreutstillingar, og av desse var 57 nyproduserte i rapporteringsåret. Opne møte, konsertar, teater Musea hadde 7097 opne møte, 1684 konsertar og 4920 framsyningar av 287 teateroppsettingar i 2018. Talet på opne møte har auka gjennom dei siste ti åra, og frå førre rapporteringsår har det vore ein auke på 4 prosent. Slike arrangement er ein del av rolla musea har som kunnskapsarenaer og som møteplassar i lokalsamfunnet. Universell utforming Når det gjeld fysisk tilrettelegging, er omsynet til bevaring ei utfordring for mange av musea. 84 prosent av musea opplyser for 2018 at dei har tilrettelagde lokale, med for eksempel teleslynge, heis for rullestolbrukarar og rullestolrampar. 75 prosent av musea hadde formidling tilrettelagd for menneske med nedsett funksjonsevne, som til dømes merking med blindeskrift, teiknspråk, storskrift og lettlesen informasjon. Då ikkje alle har tilgang til alle museumsbygg og -anlegg, blir det viktig å utforme nettsidene til musea slik at fleire kan ta del i tilbodet. Musea blir spurde om heimesidene deira følgjer DIFI sine retningsliner for universell utforming, og 62 prosent av musea melde at heimesidene deira følgde standarden som ligg til grunn. Musea legg stadig meir vekt på universell utforming, og tala for fysisk tilrettelegging, tilpassa formidling og universelt utforma nettsider har aldri vore betre. Særleg er tala for heimesidene til musea positive, opp frå 48 prosent i 2017.


Utstillingar og formidling

13

Figur 9 ↓  Tal utstillingar 3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Utstillingar  Nye utstillingar  Vandreutstillingar (eigenproduserte)  Nye vandreutstillingar

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 Er museet sine lokale lagt til rette for personar med nedsett funksjonsevne?  Er museet si formidling lagt til rette for personar med nedsett funksjonsevne?  Følgjer museet sine heimesider Difi sine retningslinjer? (Fram til 2015 blei det spurt om WAI-standarden for nettsider)

2018

62%

84%

75%

48%

81%

72%

75%

61%

48%

39%

48%

74%

63%

75%

67%

47%

64%

73%

2012

43%

64%

73%

2011

43%

36%

52%

55%

72%

74%

Figur 10 ↓  Universell utforming


Forsking og fagleg samarbeid Forsking og kunnskapsutvikling er eit nødvendig fagleg grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Talet på tilsette med doktorgrad har vore stigande dei siste åra; i 2018 vart det rapportert om heile 327 tilsette i denne kategorien, mot 175 i 2011. Talet på publiserte forskingsartiklar med fagfellevurdering var 471 i 2018, mot 444 året før. Det var 53 av musea som rapporterte om tilsette med doktorgrad, ein liten auke frå året før. Det er universitetsmusea som har flest tilsette med doktorgrad. 67 prosent av dei tilsette med doktorgrad arbeidde ved eitt av dei seks universitetsmusea. Desse musea stod også for 83 prosent av dei fagfellevurderte forskingsartiklane. Fagleg samarbeid 60 museum har delteke i eitt eller fleire forskings- og utviklingsprosjekt i 2018, mot 54 året før. Musea rapporterte om til saman 411 prosjektdeltakingar, mot 332 året før. Dei faglege og tematiske museumsnettverka har vore viktige plattformer for den faglege utviklinga i musea dei ti siste åra. Av dei 103 musea i statistikken deltok 48 museum i eitt eller fleire samarbeidsprosjekt i regi av desse nettverka. Fleire av desse prosjekta kan vere samanfallande med dei allereie omtala FoU-prosjekta. Utlån Tala for utlån frå samlingane fortel at 60 av musea lånte ut i alt 11 630 gjenstandar til andre museum i 2018. Elles låner musea også ut fotografi, både til andre museum og til institusjonar utanfor museumssektoren.

2014

278

289

2015

 Tal tilsette med doktorgrad  Tal tilsette med autorisasjon som konservator frå Norges Museumsforbund  Tal tilsette med autorisasjon som fyrstekonservator

2017

69

70

60

2016

160

166

174 61

48

43

2013

181

227

276

2012

171

160

194 51

192

163

188

175

2011

327

Figur 11 ↓  Formell kompetanse

2018


Forvaltning av samlingar Musea forvaltar og formidlar store samlingar. I alt blei det for 2018 rapportert om 22,3 mill. gjenstandar og nesten 35 mill. fotografi. 79 museum forvalta i alt 5042 kulturhistoriske bygningar i 2018, og 34 museum rapporterte om totalt 109 tekniskindustrielle anlegg. 41 av musea forvalta ulike kulturlandskap, med eit samla bruttoareal på om lag 29 000 dekar, og 49 av musea hadde ansvar for om lag 3300 dekar med hageanlegg. I tillegg til at musea forvaltar desse samlingane, har musea store samlingar av private arkiv. Dette går fram av statistikk som for arkivområdet blir publisert av Riksarkivet. Figur 12 ↓  Fordeling av gjenstandar og fotografi (i heile 1 000)

801

3 641

7 719

34 913 10 099

 Kunsthistoriske gjenstandar  Kulturhistoriske gjenstandar  Arkeologiske gjenstandar  Naturhistoriske gjenstandar  Fotografi


Forvaltning av samlingar

16

Figur 13 ↓  Årleg tilvekst av gjenstandar

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Kunsthistoriske gjenstandar  Kulturhistoriske gjenstandar  Arkeologiske gjenstandar  Naturhistoriske gjenstandar

Figur 14 ↓  Årleg tilvekst av fotografi

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0 2009

2010

2011

2012

2013

 Fotografi

2014

2015

2016

2017

2018


Forvaltning av samlingar

17

Figur 15 ↓  Fotografi registrert, digitalisert og publisert

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Tilfredstillande registrert  Med digital representasjon  Tilgjengeleggjort med digital representasjon

Figur 16 ↓  Kunsthistoriske gjenstandar registrert, digitalisert og publisert

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Tilfredstillande registrert  Med digital representasjon  Tilgjengeleggjort med digital representasjon

2017

2018


Forvaltning av samlingar

18

Figur 17 ↓  Kulturhistoriske gjenstandar registrert, digitalisert og publisert

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Tilfredstillande registrert  Med digital representasjon  Tilgjengeleggjort med digital representasjon

Figur 18 ↓  Arkeologiske gjenstandar registrert, digitalisert og publisert

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Tilfredstillande registrert  Med digital representasjon  Tilgjengeleggjort med digital representasjon

2018


Forvaltning av samlingar

19

Figur 19 ↓  Naturhistoriske gjenstandar registrert, digitalisert og publisert

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Tilfredstillande registrert  Med digital representasjon  Tilgjengeleggjort med digital representasjon

Figur 20 ↓  Oppbevaring kunsthistoriske gjenstandar

5% 20%

20%

14%

12%

65%

67%

67%

2016

2017

2018

25% 25% 10%

70%

2015

 Svært gode eller tilfredstillande forhold for oppbevaring  Ikkje tilfredsstillande eller dårlege forhold for oppbevaring  Ikkje rapportert om oppbevaring

2018


Forvaltning av samlingar

20

Figur 21 ↓  Oppbevaring kulturhistoriske gjenstandar

6%

36%

57%

2015

4%

3%

4%

35%

34%

32%

61%

63%

64%

2016

2017

2018

 Svært gode eller tilfredstillande forhold for oppbevaring  Ikkje tilfredsstillande eller dårlege forhold for oppbevaring  Ikkje rapportert om oppbevaring

Figur 22 ↓  Oppbevaring arkeologiske gjenstandar

25%

25%

14%

14%

61 %

62%

2015

2016

24%

23%

21%

21%

55%

56%

2017

2018

 Svært gode eller tilfredstillande forhold for oppbevaring  Ikkje tilfredsstillande eller dårlege forhold for oppbevaring  Ikkje rapportert om oppbevaring


Forvaltning av samlingar

21

Figur 23 ↓  Oppbevaring naturhistoriske gjenstandar

14%

15%

14%

14%

43% 52% 61%

65%

43% 34% 22%

24%

2015

2016

2017

2018

 Svært gode eller tilfredstillande forhold for oppbevaring  Ikkje tilfredsstillande eller dårlege forhold for oppbevaring  Ikkje rapportert om oppbevaring

Figur 24 ↓  Oppbevaring fotografi

6%

26%

69%

2015

5%

35%

61%

2016

1%

1%

34%

35%

65%

64%

2017

2018

 Svært gode eller tilfredstillande forhold for oppbevaring  Ikkje tilfredsstillande eller dårlege forhold for oppbevaring  Ikkje rapportert om oppbevaring


22

Besøk, tal, gjenstandar, fotografi og årsverk

Tabell 4 ↓  Besøk, tal, gjenstandar, fotografi og årsverk Besøk i 2018

Gjenstandar i alt

Fotografi i alt

Årsverk i alt

Akershus slott

-

956

-

2

Anno museum

195 167

176 440

4 566 722

125

Árran Lulesamisk senter / Árran - julevsáme guovdásj

1 460

612

3 200

5

137 867

1 392

-

18

Aust-Agder museum og arkiv

53 656

94 781

90 257

53

Barnekunstmuseet

17 534

150 000

-

4

Baroniet Rosendal

71 837

12 700

500

20

Bergens Sjøfartsmuseum

24 763

15 922

55 000

13

Astrup Fearnley Museet

Blaafarveværket

147 723

1 386

-

40

Buskerudmuseet

99 410

88 707

271 816

57

156 781

94 451

88 256

62

Dalane folkemuseum

42 939

61 346

96 043

16

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

42 819

51 596

9 485

13

Falstadsenteret

14 400

690

2 500

16

Forsvarets museer

318 704

110 000

35 000

42

Frammuseet

Bymuseet i Bergen

357 400

1 415

9 900

15

Galleri Svalbard

11 165

275

-

2

Gudbrandsdalsmusea

71 935

12 137

180 474

12

Hardanger og Voss museum

56 143

51 867

94 604

62

Haugalandmuseene

33 747

62 750

662 200

16

Helgeland Museum

74 542

121 545

631 417

52

Henie Onstad Kunstsenter

89 206

8 064

660

20

Horg Bygdatun og Museumslag

-

5 176

320

4

Justismuseet

-

20 660

8 246

6

222 373

50 124

190 693

76

Jødisk Museum i Oslo

7 255

2 589

5 550

8

Jødisk museum Trondheim

4 264

2 748

1 860

6

16 934

569

1 943

7

KODE - Kunstmuseer og komponisthjem

266 980

50 884

101

73

Kon-Tiki Museet

183 910

9 900

203 955

9

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

633 848

2 540 331

910 000

178

36 535

3 267

-

8

Lillehammer museum

204 085

85 364

195 395

91

MiA Museene i Akershus

232 721

85 956

5 247 321

96

31 853

29 850

66 100

11

Jærmuseet

Kistefos-Museet

Kulturkvartalet

Midt-Troms Museum Mjøsmuseet Munchmuseet Musea i Sogn og Fjordane Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

60 704

31 023

820 000

18

182 622

40 912

252

76

64 294

123 168

40 138

54

51 073

14 197

47 655

21

296 446

206 796

2 060 190

215

85 877

22 255

8 496

42

Museum Nord

238 127

74 212

384 575

51

Museum Stavanger

218 675

144 902

64 321

52

Museum Vest

191 234

16 098

24 387

43

28 903

40 096

16 242

45

Museene i Sør-Trøndelag Museet Midt

Museumssenteret i Hordaland


Besøk, tal, gjenstandar, fotografi og årsverk

Narviksenteret, Narvik Krigsmuseum

23

32 612

29 598

8 043

9

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

582 620

401 510

-

197

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

780 001

5 934 617

-

138

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

268 777

13 045

20 000

78

Nobels Fredssenter

239 385

1

1 030

32

Nordlandsmuseet

67 444

54 365

271 926

45

Nordmøre museum

76 651

51 508

205 172

24

Nordnorsk Kunstmuseum

77 081

2 151

-

10

Nord-Troms Museum

12 405

19 192

52 780

7

Norsk Bergverksmuseum

52 083

52 520

36 233

21

Norsk bremuseum

82 124

3

44

7

574 830

329 265

2 046 350

220

Norsk Industriarbeidermuseum

93 532

14 827

500 000

43

Norsk Jernbanemuseum

36 470

9 975

70 000

33

Norsk Luftfartsmuseum

63 337

16 500

66 000

29

Norsk Folkemuseum

Norsk Oljemuseum

132 742

4 512

98 234

26

15 327

34 250

327 000

5

216 015

91 611

2 650 000

69

Norsk Tindemuseum

14 125

6 814

6 523

3

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

22 875

11 731

137 751

16

Norsk vegmuseum

37 817

22 165

60 000

27

130 913

3 181 426

75

144

Nynorsk kultursentrum

31 795

10 344

345

24

Næs Jernverksmuseum

13 906

8 219

83

7

3 914

5 000

-

5

Norsk Skogfinsk Museum Norsk Teknisk Museum

NTNU Vitenskapsmuseet

Oppdalsmuseet Oslo ladegård - Kulturetaten

8 557

-

-

3

86 017

33 721

983 659

37

3 268

2 857

-

4

Perspektivet Museum

29 534

15 411

468 237

8

Preus museum

15 390

56 030

816 133

9

PUNKT Ø

21 431

23

20 422

13

Randsfjordmuseet

30 969

30 346

-

19

Oslo Museum Oslo Skolemuseum

RiddoDuottarMuseat Romsdalsmuseet Ryfylkemuseet Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap Skimuseet i Holmenkollen Stabbursnes Naturhus og Museum Stiklestad Nasjonale Kultursenter Sunnhordland Museum

9 338

9 755

24 427

14

107 877

27 805

1 269 733

22

29 328

21 384

137 159

17

20 304

-

-

13

146 703

3 138

2 000

8

2 833

120

-

3

175 466

77 038

610 654

48

37 074

22 690

31 219

9

123 491

39 523

322 854

36

Svalbard museum

51 460

54 833

25 912

12

Sørlandets Kunstmuseum

44 490

1 587

-

22

Sør-Troms Museum

57 792

45 904

56 332

24

Tana og Varanger Museumssiida - Deanu ja Várjjat Museasidda Vuoddudus

26 911

5 699

18 772

14

Telemark Museum

53 613

109 357

2 679 560

42

Sunnmøre Museum


24

Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Besøk, tal, gjenstandar, fotografi og årsverk

185 277

872 221

367 293

82

Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum

65 563

1 366 503

170 184

99

Universitetsmuseet i Bergen

27 833

4 102 436

304 015

130

Valdresmuseet

48 936

28 487

392 733

17

Varanger museum

43 024

29 784

94 258

27

Vardobáiki museum

794

509

20 000

3

56 500

3 189

6 375

29

Vest-Agder-museet

122 266

58 868

205 740

49

Vestfoldmuseene

145 674

67 634

813 778

71

Vest-Telemark museum

32 056

22 153

110 327

18

Vitenparken Campus Ås

81 169

8 491

324 694

20

Østfoldmuseene

85 743

117 103

983 307

70

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum


Fylkesvise tabellar

Fylkesvise tabellar

25

→


Fylkesvise tabellar

26

Tabell 5 ↓  Organisasjonsform 2018

Østfold Akershus

Stifting

Aksjeselskap

Interkommunalt selskap

Kommunal verksemd

Statleg verksemd

0

1

1

0

0

0

Tal på einingar

Foreining/ lag

2 3

0

3

0

0

0

0

18

0

9

1

0

3

3

Hedmark

3

0

1

1

0

0

1

Oppland

8

0

2

5

0

0

1

Buskerud

4

0

4

0

0

0

0

Vestfold

2

0

1

0

1

0

0

Telemark

3

0

3

0

0

0

0

Aust-Agder

2

0

1

0

1

0

0

Vest-Agder

2

0

1

0

0

0

0

Rogaland

7

0

4

2

0

0

1

Hordaland

Oslo

10

0

9

0

0

0

1

Sogn og Fjordane

2

0

2

0

0

0

0

Møre og Romsdal

6

0

6

0

0

0

0

Trøndelag

10

1

2

2

1

2

2

Nordland

7

0

6

1

0

0

0

Troms - Romsa

6

0

3

1

0

0

1

Finnmark - Finnmárku

6

0

3

0

3

0

0

Svalbard

I ALT

2

0

1

0

0

1

0

103

1

62

14

6

6

10

Ikkje oppgitt

4


Fylkesvise tabellar

27

Tabell 6–1 ↓  Inntekter (i heile 1 000)

Ordinært driftstilskot frå staten

Ordinært driftstilskot frå fylkeskommune

Innbyggjartal

Billettinntekter

Varer og tenester

Sponsorinntekter

Gåver

Andre eigeninntekter

Østfold

297 520

1 536

1 693

1 578

187

2 122

41 590

21 450

Akershus

624 055

7 614

13 426

1 697

6 452

29 436

54 316

29 315

Oslo

681 071

170 073

130 909

32 385

33 727

162 711

922 467

99 488

Hedmark

197 406

9 527

6 634

-

276

14 599

98 182

20 040

Oppland

189 545

18 867

12 616

7 832

132 250

30 292

136 493

16 230

Buskerud

283 148

9 649

24 351

838

2 989

7 790

58 230

22 000

Vestfold

251 078

3 168

2 974

-

2 858

6 915

44 370

26 318

Telemark

173 318

6 966

10 135

4 743

4 196

2 481

41 850

13 232

Aust-Agder

117 655

1 223

1 008

-

112

8 455

25 876

14 156

Vest-Agder

187 589

3 899

3 560

-

3 088

6 875

38 759

14 812

Rogaland

475 654

16 282

14 678

5 571

3 876

56 772

140 811

38 404

Hordaland

524 495

41 394

29 683

4 042

6 463

107 915

280 121

45 761

Sogn og Fjordane

109 774

6 606

5 145

-

640

334

37 290

15 121

Møre og Romsdal

265 392

10 548

17 200

1 034

2 857

5 183

62 062

19 662

Trøndelag

464 060

44 134

33 864

1 686

10 199

115 476

334 356

50 459

Nordland

243 385

31 190

27 802

410

-

32 399

87 965

25 394

Troms - Romsa

167 202

6 066

7 305

-

284

2 964

96 181

11 029

75 865

6 664

8 324

-

171

4 653

46 660

5 698

Finnmark - Finnmárku Svalbard

I ALT

-

3 681

4 165

-

-

1 008

14 370

-

5 328 212

399 087

355 472

61 816

210 625

598 380

2 561 949

488 569


Fylkesvise tabellar

28

Tabell 6-2 ↓  Inntekter (i heile 1 000) Ordinært driftstilskot frå kommune

Ekstra tilskot frå staten

Ekstra tilskot frå fylkeskommune

Ekstra tilskot frå kommune

Inntekter i alt

Eigeninntekter som del av totale inntekter

Østfold

Ordinært offentleg driftstilskot per innbyggjar

16 415

3 601

785

1 610

92 567

8%

kr

267

Akershus

19 376

3 936

3 140

1 839

170 547

34 %

kr

165

Oslo

21 000

99 067

-

19 065

1 690 892

31 %

kr 1 531

Hedmark

4 797

6 121

251

337

160 764

19 %

kr

623

Oppland

13 586

16 916

1 800

1 530

388 412

52 %

kr

877

Buskerud

12 622

5 427

1 271

110

145 277

31 %

kr

328

Vestfold

14 786

5 268

3 353

1 227

111 237

14 %

kr

340

Telemark

10 303

23 928

8 553

4 452

130 839

22 %

kr

377

Aust-Agder

14 277

1 482

4 815

5 716

77 120

14 %

kr

462

Vest-Agder

13 192

9 952

4 619

2 340

101 096

17 %

kr

356

Rogaland

35 211

7 634

4 693

4 703

328 635

30 %

kr

451

Hordaland

94 453

25 842

5 965

7 690

649 329

29 %

kr

801

Sogn og Fjordane

6 934

2 344

-

-

74 414

17 %

kr

541

Møre og Romsdal

15 615

8 444

2 854

1 359

146 818

25 %

kr

367

Trøndelag

23 642

23 511

7 076

4 863

649 266

32 %

kr

880

Nordland

26 596

4 748

2 461

1 757

240 722

38 %

kr

575

Troms - Romsa

11 334

18 626

4 529

928

159 246

10 %

kr

709

Finnmark - Finnmárku

12 768

13 907

1 218

10

100 073

20 %

kr

858

kr

641

Svalbard

I ALT

-

1 826

-

-

25 050

35 %

366 907

282 580

57 383

59 536

5 442 304

30 %


Fylkesvise tabellar

29

Tabell 7 ↓  Utgifter (i heile 1 000)

Varer og tenester

Løn

Østfold

3 950

Akershus

5 557

Drift av lokale

Vedlikehald av lokale

Husleige kostnader

Andre driftskostnader

Pensjon

Avskrivningar

42 540

5 715

3 502

4 288

2 852

6 848

19 909

89 604

72 567

11 618

4 072

11 514

4 078

2 074

55 642

167 122

111 832

741 452

70 676

39 778

37 216

33 913

266 283

345 022

1 646 172

Hedmark

2 930

84 318

8 353

881

17 391

9 299

3 118

31 534

157 824

Oppland

24 722

123 043

11 225

5 476

8 841

15 130

3 307

62 830

254 574

Buskerud

13 196

68 672

7 115

1 645

7 901

8 544

6 014

31 335

144 422

Vestfold

7 584

54 858

4 921

1 198

6 930

8 124

3 613

29 978

117 206

Telemark

6 496

56 942

5 506

1 953

7 273

28 805

1 408

26 131

134 514

Aust-Agder

1 166

38 017

4 353

189

3 435

1 743

457

15 452

64 812

Vest-Agder

4 772

46 495

4 367

2 574

5 506

9 976

1 333

26 097

101 120

Rogaland

43 478

170 554

23 171

4 004

12 386

6 802

13 739

53 889

328 023

Hordaland

75 533

282 311

30 398

12 798

21 747

22 081

81 179

84 258

610 305

Sogn og Fjordane

2 437

34 519

3 544

1 923

3 566

1 808

6 279

12 702

66 778

Møre og Romsdal

13 592

75 632

7 396

5 449

7 760

7 453

2 387

26 243

145 912

Trøndelag

71 961

307 631

35 415

3 274

26 852

30 532

63 285

104 739

643 689

Nordland

17 112

121 350

11 497

10 948

22 234

8 422

17 066

33 662

242 291

Troms - Romsa

4 877

83 672

9 956

1 892

7 438

4 416

20 916

38 254

171 421

Finnmark - Finnmárku

7 836

56 744

6 330

465

4 263

1 158

6 708

13 461

96 965

Svalbard

3 510

6 753

379

285

2 420

60

8 588

3 509

25 504

422 541

2 468 070

261 935

102 306

218 961

205 196

514 602

1 014 647

5 208 258

Oslo

I ALT

Totale kostnader


Fylkesvise tabellar

30

Tabell 8–1 ↓  Årsverk Faste stillingar

Midlertidige stillingar

Årsverk faste stillingar totalt

Årsverk faste stillingar kvinner

Årsverk faste stillingar - menn

Årsverk midlertidige stillingar i alt

Årsverk midlertidige stillingar - kvinner

Årsverk midlertidige stillingar - menn

Østfold

66

43

23

Akershus

96

57

39

10

7

3

27

20

7

Oslo

844

472

372

204

140

64

Hedmark

126

Oppland

173

66

60

25

17

8

84

89

29

12

17

Buskerud

80

45

36

50

38

12

Vestfold

76

52

24

4

3

1

Telemark

77

43

35

25

16

9

Aust-Agder

52

26

25

7

3

4

Vest-Agder

62

37

25

8

3

5

Rogaland

238

147

91

58

38

20

Hordaland

368

202

166

97

67

30

52

27

25

8

6

3

Sogn og Fjordane Møre og Romsdal

93

48

45

18

12

6

Trøndelag

416

216

200

133

77

56

Nordland

164

80

84

24

14

10

Troms - Romsa

106

60

46

33

24

10

78

60

18

27

18

10

9

7

2

5

4

1

3 176

1 771

1 405

794

519

275

Finnmark - Finnmárku Svalbard

I ALT


Fylkesvise tabellar

31

Tabell 8–2 ↓  Årsverk Arbeidsmarknadstiltak

Lærlingar

Årsverk arbeidsmarknadstiltak i alt

Årsverk arbeidsmarknadstiltak kvinner

Årsverk arbeidsmarknadstiltak menn

Årsverk lærlingar i alt

Årsverk lærlingar kvinner

Årsverk lærlingar menn

Årsverk løna personale i alt

Frivillige årsverk

Østfold

4

2

1

2

-

2

165

4

Akershus

3

1

2

10

5

6

273

18

Oslo

9

2

7

4

3

1

2 121

21

12

4

8

1

-

1

327

12

Hedmark Oppland

2

0

1

-

-

-

407

15

Buskerud

1

-

1

-

-

-

263

19

Vestfold

-

-

-

0

-

0

160

-

Telemark

1

0

0

1

1

-

207

6

Aust-Agder

2

0

1

-

-

-

121

1

Vest-Agder

1

1

1

-

-

-

143

7

Rogaland

4

3

1

1

1

-

602

16

Hordaland

5

2

3

4

1

4

948

13

Sogn og Fjordane

0

0

0

-

-

-

122

1

Møre og Romsdal

5

1

4

0

-

0

233

13

Trøndelag

7

2

4

9

4

5

1 129

30

Nordland

5

2

3

1

-

1

388

5

Troms - Romsa

0

-

0

3

1

2

286

12

Finnmark - Finnmárku

2

-

2

-

-

-

214

0

Svalbard

I ALT

-

-

-

-

-

-

28

-

61

22

39

37

14

23

8 135

191


Fylkesvise tabellar

32

Tabell 9–1 ↓  Årsverk type stilling Årsverk dagleg leiar

Årsverk faste stillingar

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Østfold

2

50 %

50 %

45

77 %

23 %

Akershus

3

67 %

33 %

67

67 %

33 %

Oslo

20

45 %

55 %

550

62 %

38 %

Hedmark

3

0%

100 %

78

62 %

38 %

Oppland

7

14 %

86 %

89

52 %

48 %

Buskerud

4

50 %

50 %

52

57 %

43 %

Vestfold

9

67 %

33 %

46

74 %

26 %

Telemark

3

33 %

67 %

66

65 %

35 %

Aust-Agder

2

0%

100 %

39

58 %

42 %

Vest-Agder

10

60 %

40 %

45

55 %

45 %

Rogaland

7

43 %

57 %

213

65 %

35 %

Hordaland

10

46 %

54 %

210

60 %

40 %

Sogn og Fjordane

9

78 %

22 %

21

52 %

48 %

Møre og Romsdal

6

33 %

67 %

76

56 %

44 %

Trøndelag

19

48 %

52 %

383

53 %

47 %

Nordland

7

43 %

57 %

107

61 %

39 %

Troms - Romsa

6

72 %

28 %

108

60 %

40 %

12

83 %

17 %

60

75 %

25 %

Finnmark - Finnmárku Svalbard

I ALT

2

50 %

50 %

2

50 %

50 %

141

51 %

49 %

2 257

60 %

40 %


Fylkesvise tabellar

33

Tabell 9–2 ↓  Årsverk type stilling Årsverk administrative stillingar

Østfold Akershus

Tal tilsette i fast stilling

Årsverk tekniske stillingar

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

I alt

2

50 %

50 %

45

77 %

23 %

79

3

67 %

33 %

67

67 %

33 %

139

20

45 %

55 %

550

62 %

38 %

846

Hedmark

3

0%

100 %

78

62 %

38 %

141

Oppland

7

14 %

86 %

89

52 %

48 %

205

Buskerud

4

50 %

50 %

52

57 %

43 %

99

Vestfold

9

67 %

33 %

46

74 %

26 %

92

Telemark

3

33 %

67 %

66

65 %

35 %

95

Aust-Agder

2

0%

100 %

39

58 %

42 %

65

Vest-Agder

10

60 %

40 %

45

55 %

45 %

74

Rogaland

7

43 %

57 %

213

65 %

35 %

326

Hordaland

Oslo

10

46 %

54 %

210

60 %

40 %

320

Sogn og Fjordane

9

78 %

22 %

21

52 %

48 %

61

Møre og Romsdal

6

33 %

67 %

76

56 %

44 %

100

Trøndelag

19

48 %

52 %

383

53 %

47 %

483

Nordland

7

43 %

57 %

107

61 %

39 %

176

Troms - Romsa

6

72 %

28 %

108

60 %

40 %

111

12

83 %

17 %

60

75 %

25 %

89

2

50 %

50 %

2

50 %

50 %

9

141

51 %

49 %

2 257

60 %

40 %

3 510

Finnmark - Finnmárku Svalbard

I ALT


Fylkesvise tabellar

34

Tabell 10 ↓  Kompetanse og kunnskapsproduksjon

Tilsette med doktorgraf

Tilsette med autorisasjon som konservator NMF

Tilsette med autorisasjon som fyrstekonservator

Tal større publikasjonar

Tal publikasjoner med fagfellevurdering

Tal andre forskningspublikasjonar

Østfold

2

50 %

50 %

45

77 %

23 %

Akershus

3

67 %

33 %

67

67 %

33 %

20

45 %

55 %

550

62 %

38 %

Hedmark

3

0%

100 %

78

62 %

38 %

Oppland

7

14 %

86 %

89

52 %

48 %

Buskerud

4

50 %

50 %

52

57 %

43 %

Vestfold

9

67 %

33 %

46

74 %

26 %

Telemark

3

33 %

67 %

66

65 %

35 %

Aust-Agder

2

0%

100 %

39

58 %

42 %

Vest-Agder

10

60 %

40 %

45

55 %

45 %

Rogaland

7

43 %

57 %

213

65 %

35 %

Hordaland

10

46 %

54 %

210

60 %

40 %

Sogn og Fjordane

9

78 %

22 %

21

52 %

48 %

Møre og Romsdal

6

33 %

67 %

76

56 %

44 %

Trøndelag

19

48 %

52 %

383

53 %

47 %

Nordland

7

43 %

57 %

107

61 %

39 %

Troms - Romsa

6

72 %

28 %

108

60 %

40 %

12

83 %

17 %

60

75 %

25 %

2

50 %

50 %

2

50 %

50 %

141

51 %

49 %

2 257

60 %

40 %

Oslo

Finnmark - Finnmárku Svalbard

I ALT


Fylkesvise tabellar

35

Tabell 11 ↓  Styrets samansetjing

Tal mannlege styreleiarar

Tal kvinnelege styrerepresentantar

Tal mannlege styrerepresentantar

Tal kvinnelege vararepresentantar

Tal mannlege vararepresentantar

Tal på einingar

Tal einingar med styre

Tal kvinnelege styreleiarar

Østfold

2

2

1

1

8

5

8

7

Akershus

3

3

1

2

12

8

7

7

Oslo

18

13

5

8

42

48

22

20

Hedmark

3

2

-

2

4

8

6

5

Oppland

8

7

-

7

23

19

10

8

Buskerud

4

4

1

3

8

14

12

13

Vestfold

2

2

-

2

5

6

6

4

Telemark

3

3

-

3

10

8

6

12

Aust-Agder

2

2

-

2

5

7

7

8

Vest-Agder

2

2

1

1

6

9

8

8

Rogaland

7

7

4

3

30

30

30

33

Hordaland

10

10

5

5

22

41

37

32

Sogn og Fjordane

2

2

1

1

5

5

3

4

Møre og Romsdal

6

6

2

4

19

16

13

11

Trøndelag

10

10

3

7

26

35

20

18

Nordland

7

7

4

3

15

27

20

23

Troms - Romsa

6

6

2

4

18

19

19

13

Finnmark - Finnmárku

6

6

1

5

18

11

20

12

Svalbard

I ALT

2

1

-

1

3

2

1

5

103

95

31

64

279

318

255

243


Fylkesvise tabellar

36

Tabell 12 ↓  Besøk

Innbyggjar-tal (SSB)

Besøk per innbyggjar

Enkeltbesøk i alt

Enkeltbesøk barn og unge som del av enkeltbesøk

Østfold

297 520

0,4

89 991

13 %

17 183

63 %

107 174

21 %

33 %

Akershus

624 055

0,6

329 916

16 %

73 180

58 %

403 096

24 %

29 %

Oslo

681 071

6,6

3 809 343

19 %

667 193

37 %

4 476 536

22 %

51 %

Hedmark

197 406

1,3

195 250

19 %

51 714

59 %

246 964

27 %

54 %

Oppland

189 545

2,6

387 374

18 %

104 310

46 %

491 684

24 %

59 %

Buskerud

283 148

1,2

285 639

17 %

56 396

48 %

342 035

22 %

42 %

Vestfold

251 078

0,6

124 100

16 %

36 964

87 %

161 064

32 %

47 %

Telemark

173 318

1,0

140 381

24 %

38 820

34 %

179 201

26 %

62 %

Aust-Agder

117 655

0,6

53 982

23 %

13 580

42 %

67 562

27 %

35 %

Vest-Agder

187 589

0,9

110 308

27 %

56 448

71 %

166 756

42 %

43 %

Rogaland

475 654

1,6

529 848

27 %

215 519

56 %

745 367

36 %

46 %

Hordaland

524 495

1,7

675 213

13 %

209 210

28 %

884 423

17 %

58 %

Sogn og Fjordane

109 774

1,3

128 113

7%

18 305

51 %

146 418

12 %

17 %

Møre og Romsdal

265 392

1,5

220 275

24 %

170 199

21 %

390 474

23 %

51 %

Trøndelag

464 060

2,1

817 133

16 %

162 924

53 %

980 057

22 %

58 %

Nordland

243 385

2,0

354 900

16 %

123 416

23 %

478 316

18 %

66 %

Troms - Romsa

167 202

2,4

288 160

8%

105 782

25 %

393 942

13 %

37 %

75 865

2,5

144 515

6%

45 164

24 %

189 679

10 %

56 %

-

-

39 869

4%

22 756

3%

62 625

4%

84 %

5 328 212

2,0

8 724 310

18 %

2 189 063

40 %

10 913 373

22 %

51 %

Finnmark - Finnmárku Svalbard

I ALT

Besøk i grupper i alt

Besøk i grupper barn og unge som del av besøk i grupper

Besøk i alt

Barn og unge som del av besøk i alt

Besøk betalande som del av besøk i alt


Fylkesvise tabellar

37

Tabell 13 ↓  Opningstider og billettprisar Tal museum med gratis tilgjenge heile året

Tal museum med gratis tilgjenge i sesong eller på enkelt-dagar

Tal museum gratis for grunnskule-elevar heile året

Gratis for elevar i vidaregåande skule heile året

Gjennomsnittleg pris vaksen

Østfold

-

2

1

1

59

26

Akershus

-

2

1

1

99

45

Oslo

-

12

8

8

109

60

Hedmark

-

3

1

1

138

149

Gjennomsnittleg pris barn

Oppland

1

6

5

4

122

61

Buskerud

-

4

1

-

85

65

Vestfold

-

2

1

1

73

50

Telemark

-

3

1

-

96

42

Aust-Agder

-

2

1

1

68

90

Vest-Agder

-

2

1

1

96

49

Rogaland

-

7

4

2

75

39

Hordaland

-

7

4

3

88

51

Sogn og Fjordane

-

1

-

-

66

32

Møre og Romsdal

-

4

3

1

91

49

Trøndelag

-

6

1

1

166

86

Nordland

-

7

3

3

115

72

Troms - Romsa

2

6

3

3

52

42

Finnmark - Finnmárku

-

4

3

3

79

35

Svalbard

-

2

2

2

83

18

I ALT

3

82

44

36

93

54


Fylkesvise tabellar

38

Tabell 14 ↓  Utstillingar

Tal utstillingar totalt

Nye utstillingar i 2018

Tal eigenproduserte varndre-utstillingar i drift

Nye eigenproduserte vandre-utstillingar 2018

20

12

4

-

Akershus

126

45

8

8

Oslo

291

75

24

8

Hedmark

90

36

8

4

Oppland

152

50

2

2

Buskerud

129

54

6

2

Vestfold

33

14

1

-

Telemark

98

51

-

-

Aust-Agder

59

6

-

-

Østfold

Vest-Agder

68

30

3

2

Rogaland

184

48

7

2

Hordaland

239

48

10

2

Sogn og Fjordane

54

20

1

-

Møre og Romsdal

144

32

41

2

Trøndelag

222

105

30

13

Nordland

290

82

15

6

Troms - Romsa

119

47

23

5

Finnmark - Finnmárku

128

46

8

1

13

9

1

-

2 459

810

192

57

Svalbard

I ALT


Fylkesvise tabellar

39

Tabell 15 ↓  Pedagogisk verksemd og særskilte tiltak

Østfold Akershus

Tal på einingar

Barn og unge som har delteke i organisert undervisning totalt

Barn og unge som har delteke i organisert undervisning i regi av DKS*

2

8 158

4 648

Museum som har planar for formidling

Museum som har planar for formidling til barn og unge

Museum som har internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge

2

2

2

3

48 106

10 041

3

3

1

18

250 325

41 316

16

17

10

3

24 649

3 775

1

1

1

Oppland

8

46 138

16 864

7

4

2

Buskerud

4

25 250

17 091

2

3

2

Vestfold

2

30 734

17 065

1

2

-

Telemark

3

9 646

6 918

3

3

-

Aust-Agder

2

7 058

1 862

-

-

1

Vest-Agder

2

40 133

13 704

2

2

-

Rogaland

7

112 319

22 955

7

7

4

Hordaland

Oslo Hedmark

10

72 347

18 249

6

6

2

Sogn og Fjordane

2

9 748

2 995

1

1

2

Møre og Romsdal

6

34 304

17 997

6

5

1

Trøndelag

10

93 375

23 954

6

6

3

Nordland

7

27 908

11 913

4

5

3

Troms - Romsa

6

17 859

6 637

4

6

-

Finnmark - Finnmárku

6

6 909

2 716

4

5

1

Svalbard

2

701

-

1

1

1

103

865 667

240 700

76

79

36

I ALT


Fylkesvise tabellar

40

Tabell 16 ↓  Universell utforming

Østfold

Tal på einingar

Tilrettelagte lokale for menneske med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelagt formidling for menneske med nedsatt funksjonsevne

Museets heimeside følgde anbefalingane frå DIFI

20

12

4

-

Akershus

126

45

8

8

Oslo

291

75

24

8

Hedmark

90

36

8

4

Oppland

152

50

2

2

Buskerud

129

54

6

2

Vestfold

33

14

1

-

Telemark

98

51

-

-

Aust-Agder

59

6

-

-

Vest-Agder

68

30

3

2

Rogaland

184

48

7

2

Hordaland

239

48

10

2

Sogn og Fjordane

54

20

1

-

Møre og Romsdal

144

32

41

2

Trøndelag

222

105

30

13

Nordland

290

82

15

6

Troms - Romsa

119

47

23

5

Finnmark - Finnmárku

128

46

8

1

13

9

1

-

2 459

810

192

57

Svalbard

I ALT


Fylkesvise tabellar

41

Tabell 17 ↓  Opne møte, konsertar, teater og besøk på heimesider Besøk på eiga heimeside

Opne møte

Konsertar

Teater-oppsettingar

Framsyningar av teater-oppsettingar

Østfold

314 091

198

8

2

5

Akershus

460 235

249

66

17

63

4 069 318

771

110

85

890

Hedmark

287 410

339

82

20

47

Oppland

687 773

516

77

15

2 360

Buskerud

262 349

279

69

4

26

Vestfold

140 956

131

6

5

27

Telemark

349 858

245

31

10

12

Aust-Agder

94 717

105

34

2

5

Vest-Agder

232 193

195

19

1

16

Rogaland

778 048

529

60

10

18

1 328 955

1 207

660

10

18

81 724

112

21

-

-

Oslo

Hordaland Sogn og Fjordane

974 335

575

54

10

136

Trøndelag

Møre og Romsdal

1 337 193

509

223

59

548

Nordland

316 196

547

85

31

683

Troms - Romsa

2 600 352

362

31

2

60

Finnmark - Finnmárku

57 043

210

45

4

6

Svalbard

55 000

18

3

-

-

14 427 746

7 097

1 684

287

4 920

I ALT


Fylkesvise tabellar

42

Tabell 18 ↓  Kulturhistoriske bygningar Kulturhistoriske bygningar totalt

Opne for publikum

Nyopna i 2018

78

34

Akershus

223

114

Oslo

202

Hedmark

651

Oppland

582

Østfold

Oppmålte

Tilfredsstillande registrert

Digitalisert

Tilgjengeleg på internett

Tilvekst i 2018

3

100 %

97 %

97 %

0%

-

1

100 %

100 %

100 %

0%

-

92

3

95 %

89 %

85 %

89 %

2

241

27

79 %

67 %

60 %

50 %

12

283

5

78 %

96 %

66 %

29 %

3

Buskerud

404

236

2

56 %

99 %

52 %

33 %

-

Vestfold

28

22

-

79 %

0%

0%

0%

-

Telemark

285

84

29

82 %

100 %

55 %

8%

1

Aust-Agder

99

59

3

100 %

93 %

12 %

3%

-

Vest-Agder

102

58

-

39 %

1%

1%

0%

-

Rogaland

243

109

3

54 %

77 %

65 %

16 %

1

Hordaland

506

220

23

84 %

53 %

23 %

23 %

-

Sogn og Fjordane

152

104

2

95 %

30 %

30 %

0%

-

Møre og Romsdal

320

170

3

63 %

63 %

29 %

1%

1

Trøndelag

448

184

3

64 %

87 %

52 %

38 %

1

Nordland

408

262

2

83 %

52 %

44 %

26 %

-

Troms - Romsa

187

149

-

68 %

83 %

58 %

8%

-

Finnmark - Finnmárku

123

53

1

59 %

37 %

9%

0%

-

Svalbard

I ALT

1

-

-

0%

0%

0%

0%

-

5 042

2 474

110

76 %

74 %

51 %

25 %

21


Fylkesvise tabellar

43

Tabell 19 ↓  Kunsthistoriske gjenstandar

Kunsthistoriske gjenstandar totalt

Tilfredsstillande registrert

Digitalisert

Tilgjengeleg på internett

Del som vert oppbevart under svært gode eller tilfredsstillande tilhøve

78

34

3

100 %

97 %

97 %

Akershus

223

114

1

100 %

100 %

100 %

0%

Oslo

202

92

3

95 %

89 %

85 %

89 %

Hedmark

651

241

27

79 %

67 %

60 %

50 %

Oppland

582

283

5

78 %

96 %

66 %

29 %

Buskerud

404

236

2

56 %

99 %

52 %

33 %

Vestfold

28

22

-

79 %

0%

0%

0%

Telemark

285

84

29

82 %

100 %

55 %

8%

Aust-Agder

99

59

3

100 %

93 %

12 %

3%

Vest-Agder

102

58

-

39 %

1%

1%

0%

Rogaland

243

109

3

54 %

77 %

65 %

16 %

Hordaland

506

220

23

84 %

53 %

23 %

23 %

Sogn og Fjordane

152

104

2

95 %

30 %

30 %

0%

Møre og Romsdal

320

170

3

63 %

63 %

29 %

1%

Trøndelag

448

184

3

64 %

87 %

52 %

38 %

Nordland

408

262

2

83 %

52 %

44 %

26 %

Troms - Romsa

187

149

-

68 %

83 %

58 %

8%

Finnmark - Finnmárku

123

53

1

59 %

37 %

9%

0%

Østfold

Svalbard

I ALT

Del der det ikkje er rapportert om tilhøve for oppbevaring

Tilvekst i 2018 0%

1

-

-

0%

0%

0%

0%

5 042

2 474

110

76 %

74 %

51 %

25 %


Fylkesvise tabellar

44

Tabell 20 ↓  Kulturhistoriske gjenstandar

Kulturhistoriske gjenstandar totalt

Tilfredsstillande registrert

Digitalisert

Tilgjengeleg på internett

Del som vert oppbevart under svært gode eller tilfredsstillande tilhøve

110 785

45 %

31 %

5%

80 %

0%

781

94 447

71 %

31 %

19 %

62 %

0%

621

Oslo

827 658

62 %

32 %

51 %

72 %

13 %

34 101

Hedmark

206 768

60 %

35 %

21 %

42 %

0%

1 041

Oppland

191 460

93 %

68 %

33 %

70 %

0%

649

Buskerud

179 188

64 %

24 %

5%

54 %

0%

332

Vestfold

115 321

55 %

35 %

23 %

70 %

0%

370

Telemark

134 803

71 %

56 %

19 %

52 %

0%

232

Aust-Agder

90 289

68 %

33 %

12 %

96 %

0%

243

Vest-Agder

57 581

37 %

17 %

7%

51 %

0%

3 098

Rogaland

301 719

46 %

33 %

21 %

77 %

0%

2 182

Hordaland

342 318

55 %

25 %

9%

65 %

0%

1 101

Sogn og Fjordane

111 009

59 %

17 %

17 %

40 %

1%

463

Møre og Romsdal

135 802

61 %

52 %

22 %

63 %

0%

888

Trøndelag

317 288

68 %

52 %

32 %

56 %

8%

2 698

Nordland

Østfold Akershus

Del der det ikkje er rapportert om tilhøve for oppbevaring

Tilvekst i 2018

272 128

57 %

26 %

12 %

57 %

2%

478

Troms - Romsa

88 669

69 %

57 %

18 %

54 %

0%

643

Finnmark - Finnmárku

58 313

51 %

49 %

19 %

49 %

0%

498

Svalbard

I ALT

5 232

95 %

95 %

91 %

100 %

0%

58

3 640 778

61 %

36 %

26 %

64 %

4%

50 477


Fylkesvise tabellar

45

Tabell 21 ↓  Arkeologiske gjenstandar

Østfold Akershus Oslo

Arkeologiske gjenstandar totalt

Tilfredsstillande registrert

Digitalisert

Tilgjengeleg på internett

Del som vert oppbevart under svært gode eller tilfredsstillande tilhøve

314

100 %

0%

0%

100 %

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

Del der det ikkje er rapportert om tilhøve for oppbevaring

Tilvekst i 2018

2 289 815

100 %

3%

69 %

80 %

0%

35 608

Hedmark

10 427

90 %

39 %

38 %

100 %

0%

86

Oppland

487

100 %

75 %

58 %

72 %

0%

-

Buskerud

-

-

-

-

-

-

-

804

99 %

33 %

32 %

100 %

0%

-

1 137

100 %

100 %

47 %

1%

99 %

-

Aust-Agder

490

100 %

57 %

12 %

100 %

0%

-

Vest-Agder

206

0%

0%

0%

100 %

0%

-

Rogaland

1 368 831

100 %

100 %

100 %

80 %

0%

52 986

Hordaland

1 886 366

50 %

0%

0%

70 %

0%

152 962

Sogn og Fjordane

1

100 %

100 %

0%

1%

99 %

-

Møre og Romsdal

668

100 %

100 %

100 %

95 %

0%

-

1 794 877

94 %

94 %

94 %

0%

100 %

26 474

Vestfold Telemark

Trøndelag Nordland Troms - Romsa Finnmark - Finnmárku Svalbard

I ALT

330

11 %

8%

0%

84 %

3%

-

314 765

91 %

91 %

58 %

5%

0%

5 128

307

97 %

86 %

0%

100 %

0%

-

49 309

100 %

11 %

11 %

100 %

0%

2

7 719 134

86 %

44 %

62 %

56 %

23 %

273 246


Fylkesvise tabellar

46

Tabell 22 ↓  Naturhistoriske gjenstandar

Østfold Akershus

Naturhistoriske gjenstandar totalt

Tilfredsstillande registrert

Digitalisert

Tilgjengeleg på internett

Del som vert oppbevart under svært gode eller tilfredsstillande tilhøve

1 047

0%

0%

0%

100 %

Del der det ikkje er rapportert om tilhøve for oppbevaring

Tilvekst i 2018

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

5 936 376

47 %

47 %

10 %

30 %

0%

55 357

Hedmark

1 863

78 %

75 %

21 %

50 %

0%

-

Oppland

4 422

51 %

23 %

11 %

100 %

0%

445

Buskerud

9 687

59 %

43 %

35 %

20 %

0%

-

Vestfold

1 017

100 %

78 %

66 %

50 %

0%

1

800

63 %

1%

1%

38 %

0%

-

Aust-Agder

12 211

46 %

0%

0%

100 %

0%

29

Vest-Agder

27

0%

0%

0%

0%

0%

-

24 845

54 %

29 %

29 %

90 %

0%

265

Oslo

Telemark

Rogaland Hordaland

2 137 549

72 %

5%

5%

95 %

0%

18 252

Sogn og Fjordane

7 455

0%

0%

0%

0%

0%

-

Møre og Romsdal

754

39 %

38 %

0%

96 %

0%

27

1 382 509

95 %

95 %

95 %

0%

100 %

21 796

Trøndelag Nordland Troms - Romsa Finnmark v Finnmárku Svalbard

I ALT

24 212

91 %

2%

47 %

51 %

0%

4

551 675

100 %

95 %

48 %

89 %

0%

5 972

1 843

87 %

81 %

14 %

54 %

0%

32

409

98 %

98 %

98 %

100 %

5%

7

10 098 701

62 %

47 %

23 %

43 %

0%

102 187


Fylkesvise tabellar

47

Tabell 23 ↓  Fotografi

Fotografi totalt

Tilfredsstillande registrert

Digitalisert

Tilgjengeleg på internett

Del som vert oppbevart under svært gode eller tilfredsstillande tilhøve

Østfold

1 003 729

14 %

9%

4%

80 %

0%

Akershus

5 572 675

7%

2%

1%

94 %

6%

2 001

Oslo

6 847 696

23 %

20 %

13 %

70 %

1%

515 909

Hedmark

4 963 722

10 %

9%

5%

12 %

1%

15 939

Oppland

1 650 545

43 %

29 %

8%

99 %

0%

32 404

Buskerud

Del der det ikkje er rapportert om tilhøve for oppbevaring

Tilvekst i 2018 1 299

317 534

96 %

19 %

9%

21 %

0%

2 280

Vestfold

1 629 911

31 %

3%

0%

66 %

0%

75 238

Telemark

3 289 887

6%

4%

2%

29 %

0%

22 712

Aust-Agder

90 340

60 %

7%

4%

100 %

0%

903

Vest-Agder

205 740

8%

8%

4%

96 %

0%

315

1 418 834

27 %

27 %

14 %

52 %

0%

27 110

Rogaland Hordaland

752 075

40 %

41 %

17 %

36 %

0%

3 104

Sogn og Fjordane

40 182

39 %

33 %

0%

74 %

0%

-

Møre og Romsdal

1 804 627

19 %

18 %

11 %

98 %

0%

11 463

Trøndelag

2 712 341

7%

7%

3%

73 %

0%

6 057

Nordland

1 385 161

34 %

19 %

8%

72 %

1%

7 181

Troms - Romsa

1 010 742

31 %

31 %

20 %

90 %

6%

7 636

191 487

33 %

32 %

6%

57 %

0%

1 407

25 912

100 %

100 %

88 %

100 %

0%

896

34 913 140

19 %

13 %

7%

64 %

1%

733 854

Finnmark - Finnmárku Svalbard

I ALT


Kulturrüdet Mølleparken 2 Postboks 4808 Nydalen 0422 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no

Profile for Kulturrådet

Statistikk for museum 2018  

Statistikk 2018 for norske museum blei samla inn i mars 2019 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i 2018. Museumsstatistikken skal...

Statistikk for museum 2018  

Statistikk 2018 for norske museum blei samla inn i mars 2019 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i 2018. Museumsstatistikken skal...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded