Page 1

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007 Pantone

Pantone

Pantone

459

151

484

7547

c6 m7 y55 k0

c0 m43 y87 k0

c0 m87 y83 k30

c72 m64 y62 k59

r242 g255 b140

r249 g161 b58

r179 g52 b40

r47 g49 b50

#F2E18C

#F9A13A

#B33428

#2F3132

Pantone

#49 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

1

Pantone

Pantone

Pantone

Pantone


abm-utvikling

postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no ISSN 1503-5972 (trykt utg.) ISSN 1504-9167 (online) ISBN 978-82-8105-067-9 Omslag: Lars fiske trykk: 07 gruppen as ABM-utvikling 2008 svanemerket:Layout 1

2

09-11-06

11:25

Side 1

ØMERKE ILJ T M

ØMERKE ILJ T M

241 379 Trykksak

241 379 Trykksak

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


innhald Forord........................................................................................................................................................... 4 1. Arkivstatistikk 2007 Hovudtrekk frå arkivstatistikken...........................................................................................................6 Figurar................................................................................................................................................................. 10 Tabell 1: Driftsinntekter............................................................................................................................ 15 2. Bibliotekstatistikk 2007 2.1 Hovudtrekk frå Folke- og skulebibliotekstatistikken . ...................................................... 24 2.2 hovudtrekk frå Fag- og forskingsbibliotekstatistikken.................................................... 28 Figurar................................................................................................................................................................. 29 Tabell 1: Folkebibliotek etter kommunestorleik........................................................................... 36 Tabell 2: Folkebibliotek etter fylke..................................................................................................... 39 Tabell 3: Folkebibliotek – kommunar.................................................................................................... 44 Tabell 4: Fylkesbibliotek............................................................................................................................. 64 Tabell 5: Mobil bibliotekverksemd ........................................................................................................ 66 Tabell 6: Fengselsbibliotek........................................................................................................................ 67 Tabell 7: bibliotek i vidaregåande skule............................................................................................. 68 Tabell 8: bibliotek i grunnskulen........................................................................................................... 70 Tabell 9: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.................................................................................. 71 Tabell 10: fag- og forskingsbibliotek................................................................................................... 72 Forkortingar til fag- og forskingsbibliotekstatistikken........................................................ 82 3. Museumsstatistikk 2007 Hovudtrekk frå museumsstatistikken................................................................................................. 84 Figurar................................................................................................................................................................. 88 Tabell 1: selskapsform.................................................................................................................................. 93 Tabell 2: storleik og omfang på samlingane..................................................................................... 94 Tabell 3: arkivmateriale............................................................................................................................. 99 Tabell 4: opningsdagar, tilrettelegging og totalt besøk....................................................... 100 tabell 5: besøk, enkeltbesøk og gruppebesøk.................................................................................. 101 Tabell 6: Bygningar og utstillingar................................................................................................... 103 Tabell 7: Internetttilbod og opne møte........................................................................................... 104 Tabell 8: pedagogisk verksemd og særskilte tiltak..................................................................... 105 Tabell 9: årsverk........................................................................................................................................... 106 Tabell 10: kompetanseutvikling og samarbeid............................................................................... 107 tabell 11: Sikrings- og bevaringstiltak............................................................................................. 108 Tabell 12: Økonomi....................................................................................................................................... 109 Namn på dei 100 mest besøkte musea i 2005........................................................................................ 111 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

3


forord For første gong femner statistikken over heile abm-sektoren, i og med at også norske arkiv er med. Førebels er det berre ei pilotundersøking der det er henta inn statistikk frå 33 arkivinstitusjonar. Siktemålet er sjølvsagt å få inn data frå alle institusjonar som tek i mot arkiv, også bibliotek og museum. Dei 33 som er med i pilotunder­ søkinga representerer statleg, fylkeskommunal og kommunal sektor. Mest alle desse institusjonane tek òg vare på arkivmateriale frå privat sektor. Arkivstatistikken viser mellom anna at det totale talet på besøk i arkivinstitusjonane i 2007 var 42 799. I høve til museum og bibliotek er det lite, men det viser kor stor skilnad det er mellom dei ulike sektorane. Arkiv er ikkje noko ein berre stikk innom. Ofte ventar og krev ein brukar personleg og tidkrevjande retteleiing og service. I museum og bibliotek er besøket mykje større. Museum passerte for første gong 10 millionar besøk i 2007. Dette er ein auke på nærmare 10 prosent i høve til året før. I folkebiblioteka har trenden gått den andre vegen. Her har besøket gått ned med nærare 2,8 prosent i 2007. Denne nedgangen kjem i tillegg til ein nedgang på 5,3 prosent i 2006. At besøkstalet har gått ned med nærmare 8 prosent på to år kan ha fleire årsaker, mellom anna ein auke i bruken av bibliotekas nettenester. Dersom ein går inn på tala ser ein og at 47 prosent av biblioteka faktisk har hatt ein auke i besøkstala i 2007. Utlånet i folke-, fag- og forskingsbiblioteka auka i 2007 i høve til året før. Utlånet av bøker i 4

fag- og forskingsbiblioteka gjekk ned med rundt 2,5 prosent, men blei meir enn oppvegd av ein auke i nedlastingar av elektroniske dokument på 40 prosent. Meir enn 10 millionar utlån og elektroniske nedlastingar blei foretatt i fag- og forskingsbiblioteka i 2007, noko som er ein auke på nesten 20 prosent i høve til 2006. I folkebiblioteka har det totale utlånet gått litt ned i 2007. Men dersom ein ser på utlånet av ulike medium, ser ein at det er trykte bøker som har nedgang, medan utlånet av lydbøker aukar. Arkiva fører statistikk over publikumsføre­ spurnader. I 2007 hadde dei 33 arkivinstutsjonane i pilotundersøkinga totalt 83 397 publikumsførespurnader som fekk skriftlege svar. Av desse var 39 674 knytte til velferdsformål, 31 036 er spørsmål om eigedomsdokumentasjon og 12 687 er andre spørsmål. I musea var det ein auke i tal på gjenstandar, fotografi, utstillingar, opne møte og andre arrangement, samt tal på årsverk fast tilsette. Totalt har vi fått utfylte skjema frå nærare 4200 institusjonar. Desse har rapportert for om lag 4700 einingar eller sørvisstadar. Innsamling og vidare bearbeiding av statistikken har som tidlegare år vore eit samarbeidsprosjekt mellom ABMutvikling, Statistisk sentralbyrå og institusjonane som sender inn statistikk. Statistikken­frå 2007 blei samla inn våren 2008. Nokre få institusjonar har levert statistikk via e-post og papir, elles er alle data samla inn ved hjelp av web-skjema. For at vi skal få mest mogleg aktuell statistikk hadde statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


enkelte skjema endringar i spørsmåla i forhold til året før. Oppsettet i publikasjonen følgjer stort sett same mal som tidlegare, med fylkesvise tabellar og nøkkel­data frå einskilde kommunar og institusjonar. Det er etablert arbeidsgrupper for både museums- og bibliotekstatistikk, med representantar både for brukarar og Statistisk sentralbyrå. Dette er eit fruktbart samarbeid som vil føre til stadig fornying og forbetring av spørsmåla. Ved hjelp av den årlege opptellinga kan den einskilde institusjon følgje eiga utvikling frå år til år. Ved hjelp av tabellar forsøker vi å gi eit representativt bilete av bestand, aktivitet, besøk, årsverk og økonomi i dei institusjonane som har registrert statistikk. Vi veit at statistikken­ blir mykje brukt av alle som har interesse for og ­arbeider for ei god utvikling av norske arkiv, bibliotek og museum. Tala er ein viktig del av den norske kulturstatistikken.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Vi ønskjer å rette ei takk til Statistisk sentral­ byrå og fylkesbiblioteka for godt samarbeid, tålmod og gode råd. Samstundes rettar vi ei stor takk til alle som har brukt tid på å registrere og samanstille informasjonen slik at den passar inn i våre skjema, og håpar denne publikasjonen kan vere ei interessant tilbake­melding. Leikny Haga Indergaard, direktør Tone Moseid, avdelingsdirektør Karen Marie Ellefsen, seniorrådgjevar Thor Arne Landsverk, senioringeniør Erlend Ra, rådgjevar Tertit Knudsen, rådgjevar Synne Stavheim, seniorrådgjevar Eli Solberg, rådgjevar

5


1 Arkivstatistikk 2007 Hovudtrekk frå arkivstatistikken

Arkivstatistikken for 2007 er ei pilotundersøking som omfattar ei avgrensa mengd arkivinstitusjonar. Desse utgjer likevel mest heile landskapen av spesialiserte arkivfaglege bevaringsinstitusjonar («reine» arkiv av ein viss storleik). Målet for statistikken er å gje eit bilete av aktivitetar, resultat og ressursar i arkivsektoren. Spørsmåla i arkivstatistikken er utarbeidd av ABM-utvikling i samarbeid med ei referansegruppe. Desse har vore med i referansegruppa: • Svein Fygle, ABM-utvikling • Anne Hals, Riksarkivet • Odd Halvorsen, Statsarkivet i Oslo • Harriet Marie Terjesen, Fylkesarkivet for ­Vestfold • Gudmund Valderhaug, Hordaland fylkesarkiv (tidlegare ABM-utvikling) • Snorre D. Øverbø, Fylkesarkivet i Sogn og ­Fjordane Arkivstatistikken for 2007 omfattar desse 33 institusjonane: • Riksarkivet • Statsarkivet i Bergen • Statsarkivet i Kristiansand • Statsarkivet i Stavanger • Statsarkivet i Trondheim • Statsarkivet i Kongsberg • Statsarkivet i Hamar • Statsarkivet i Oslo • Statsarkivet i Tromsø 6

• Tromsø bibliotek og byarkiv • Bergen byarkiv • Stavanger byarkiv • Trondheim byarkiv • Haugesund byarkiv • Oslo byarkiv • Arkiv i Nordland • Fylkesarkivet for Vestfold • Fylkesarkivet for Oppland • Fylkesarkivet for Sogn og Fjordane • Hordaland fylkesarkiv • IKA Kongsberg, Interkommunalt arkiv for ­Buskerud, Vestfold og Telemark • Interkommunalt arkiv Trøndelag iks • Interkommunalt arkiv Troms • Opplandsarkivet, sekretariatet • Interkommunalt arkiv Finnmark • Interkommunalt arkiv i Rogaland • Interkommunalt arkiv i Hordaland • Østfold interkommunale arkivselskap IKS • Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal • Interkommunalt arkiv i Vest-Agder • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek • Aust-Agder kulturhistoriske senter • Misjonsarkivet Arkivinstitusjonane i pilotundersøkinga representerer statleg, fylkeskommunal og kommunal sektor. Mest alle desse institusjonane tek òg vare på arkivmateriale frå privat sektor. Opplandsarkivet er eit museumsnettverk, og utgjer såleis ein eigen kategori i undersøkinga. Det vidare arbeidet med statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


• Dei 33 arkivinstitusjonane hadde ca 360 000 hyllemeter papirarkiv, tilsvarande avstanden frå Oslo til Mandal. • Det vart i 2007 levert 355 uttrekk frå elektroniske arkiv til institusjonane. •Dei 33 arkivinstitusjonane hadde seks millionar fotografi. • Digitalisering av tekstdokument dominerer over andre medietypar. Totalt er det digitalisert ca 8 millionar dokumentsider i institusjonane.

statistikken skal ha som siktemål å få inn data frå alle institusjonar som tek i mot arkiv, mellom anna slik at statistikken omfattar arkivarbeidet i bibliotek og museum (bevaringsinstitusjonar for arkiv som ikkje er reine arkivinstitusjonar). Alle institusjonar omfatta av pilotundersøkinga fekk brev med passord og brukarnamn. Statistikkopplysningane vart lagt inn av kvar institusjon i eit web-skjema, i same database som statistikken frå bibliotek og museum. Alle institusjonane som fekk brev om statistikkrapportering har svart ved å leggje inn opplysningar. Vi har difor ein svarprosent på 100 det første året av arkivstatistikken. Det er store skilnader i kva for spørsmål i skjemaet institusjonane har svart på. På nokre spørsmål har enkelte institusjonar berre lagt inn totalsum eller tilvekst. Det fører til at ikkje alle summane stemmer. Skjemaet er nytt og ein har såleis ikkje opparbeidd rutinar for å sikre konsekvent innrapportering av alle opplysningane det vert spurt etter. ABM-utvikling vil arbeide vidare med presisering av spørsmåla og endre punkt som kan verke uklare og utvikle hjelpetekstene vidare. Kommentarane som er mottekne frå innhentinga av statistikken i år, vil bli tekne med i det vidare arbeidet for å betre kvaliteten på skjemaet, slik ein må vente av ei pilotundersøking. Det tek tid å byggje opp god statistikk. Sidan vi berre har opplysningar frå eitt år, kan vi førebels ikkje syne tendensar og utvikling over tid. Tala i denne undersøkinga gjev såleis berre eit tidsbilete av korleis tilhøva var i 2007. På viktige statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

punkt er det difor interessant å sjå utviklinga etter at ABM-utvikling avslutta den breie arkivkartlegginga (2003-2006) som er lagt fram i ABM-skrift #40, Til kildene! (2007). Papirbaserte arkiv

Institusjonane som var omfatta av undersøkinga ga opp at dei hadde 354 983 hyllemeter papirarkiv i depot i 2007. Det var 47 947 hyllemeter frå privat samfunnssektor (verksemder, organisasjonar og personar). Den samla tilveksten av offentlege arkiv i 2007 var på 8 445 hyllemeter. Den samla tilveksten av privatarkiv i 2007 var på 2 405 hylle­ meter. Det er registrert 24 869 enkeltarkiv med privat proveniens og enkeltarkiv med offentleg proveniens. Det er varierande storleik på enkeltarkiva. Dei kan innehalde alt frå eitt dokument til fleire tusen hyllemeter arkivsaker. Det må presiserast at fleire interkommunale arkivselskap i liten grad har eigne depot for bevaring av arkiv (sjølv om desse i aukande grad blir depotinstitusjonar). Deira rolle er å utvikle arkivarbeidet i eigarkommunane og i nokon grad å arbeide med arkivmateriale som kommunane har i eigne magasin. Tal for besøk og publikumsformidling må også sjåast i denne samanhengen. Elektroniske arkiv

Det er per 2007 avlevert 355 uttrekk frå elektroniske arkiv til institusjonane. Eit uttrekk er eit datamateriale som er eksportert frå eit system til eit anna. Informasjonen blir lagra uavhengig av 7


bestemte programsystem. Det offentlege materialet er nærast einerådande når det gjeld deponert og avlevert elektronisk arkivmateriale. I 2007 tok Arkivverket i mot 53 uttrekk og dei kommunale arkivinstitusjonane tok til saman i mot 147 uttrekk frå elektroniske arkiv. Fotografisk materiale

Institusjonane har gitt opp at dei hadde 6 356 360 foto totalt. Av dette er totalt 2 529 348 foto registrert i katalogsystem. Den samla tilveksten i 2007 var på 71 160 foto. Av dette er 17 513 foto registrert i katalogsystem. Det er store skilnadar på korleis institusjonane rapporterar om foto i samlingane. Nokre hoppar over dette, utan å gje eit estimat på kor mange fotografi det finst i samlinga, medan andre kjem med presise tal. Tala i statistikken vil difor vere lågare enn dei reelle tala. Magasinkapasitet

Den totale magasinkapasiteten i arkivinstitusjonane er 414 665 hyllemeter. Rapporteringa syner at 325 698 hyllemeter av magasinkapasiteten er brukt (det vil seie samla arkivbestand). Det er 88 967 ledige hyllemeter. Den ledige kapasiteten er relativt liten sett i forhold til meldte avleveringar når det gjeld offentlege arkiv og i forhold til utfordringane på privatarkivområdet.

tolkast. I tillegg er fleire av institusjonane arkivfaglege institusjonar med vekt på konsulenttenester, og ikkje primært retta mot å ta i mot besøk frå publikum. Førespurnader frå publikum

Det er totalt 83 397 publikumsførespurnader i 2007. Av desse er 39 674 knytte til velferdsformål, 31 036 er spørsmål om eigedomsdokumentasjon og 12 687 er andre spørsmål. Førespurnader frå publikum er i denne statistikken definert som dei førespurnadane som har fått skriftleg svar (skriftleg sakshandsaming). Med velferdsformål er meint saker som inneheld dokumentasjon av personlege interesser og rettar av andre slag enn eigedomsinformasjon. Det kan dreie seg om dokumentasjon på skolegang, arbeidstilhøve, pensjonsrettar, sosiale tilhøve med meir. Førespurnader om eigedomsspørsmål er ei anna stor gruppe av førespurnader frå publikum. Det kan vere interessant å følgje denne saksgruppa over tid etter som eigedomsarkiva er eit prioritert område for digitalisering og for tilgjenge via internett. Ein vil difor over tid kunne forvente ein nedgang i talet på eigedomssaker som krev personretta sørvis og skriftleg sakshandsaming. Særskilde tiltak

Alle institusjonane som er depotinstitusjonar svarar at samlingane er tilgjengelege for publikum. Alle depotinstitusjonane har òg katalogar over arkivbestanden.

Tala syner stor aktivitet. Til dømes har institusjonane delteke i 132 opne arrangement. Dei tilsette ved institusjonane held 255 foredrag i 2007. 59 fysiske utstillingar vart presenteret av institusjonane, trass i at få arkivinstitusjonar har tilpassa lokale for dette.

Nettenester

Tiltak mot utdanningssektoren

31 institusjonar har eigne nettsider. Av desse gjev 21 institusjonar tilgang til arkivkatalogar på nettet.

176 grupper/klassar var deltakarar i undervisningsopplegg, og det var 80 orienteringsmøte for studentar og forskingsmiljø. Tala syner at arkiva arbeider med undervisningsopplegg for barn og unge. Til dømes produserte institusjonane 44 undervisningsopplegg.

Tilgang for publikum

Besøk

Det er 247 grupper som har fått omvising. Det samla talet for besøk i arkivinstitusjonane i 2007 er 42 799. Arkiv er ikkje noko ein «stikk innom». Ofte ventar og krev ein brukar personleg og tidkrevjande retteleiing og service. Det kan vere fleire og samansette årsaker til at ein besøker ein arkivinstitusjon, som til dømes innhenting av rettigheitsinformasjon, forsking og studieverksemd, hobby­ formål eller at ein vil delta på eit arrangement. Mange brukarar er i kontakt med institusjonane over telefon. Desse kjem ikkje med i denne statistikken. Dette er viktig å ha med seg når tala skal 8

Digitalisering

Det er per 2007 digitalisert totalt 8 017 831 dokumentsider i institusjonane. Av andre medietypar er det digitalisert 162 389 einingar av foto, 35 193 einingar av film og 4 159 einingar av lyd/lydfiler. Det er digitalisering av tekstdokument som dominerer over andre medietypar. Tala på digitalisert materiale frå Riksarkivet omfattar heile Arkivverket (med statsarkiva). Det er viktig for arbeidet med digitalisering i statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


arkivsektoren at satsing og resultat vert gjort synleg. Gjennom arkivstatistikken vil ABM-utvikling skaffe fram oversyn over kva for medietypar og kor mykje som blir digitalisert. I år er institusjonane bedne om å rapportere om kor mange dokumentsider dei har digitalisert totalt per 31.12. 2007, og om tilveksten i 2007. Vi har i ettertid blitt klar over at omgrepet «dokumentsider» ikkje er godt i denne samanhengen. Eit digitalisert bilete av ei bok kan innehalde to boksider eller eitt oppslag. Ulik forståing av dette kan ha påverka tala denne gongen. Det skal arbeidast vidare med ei presisering av kva for einingar som skal brukast i samband med digitalisering i neste statistikkinnhenting. Arbeid mot arkivskapar og arkivdanning

Det vart brukt 9 751 dagsverk til tilsyn og ­rettleiing ved arkivinstitusjonane i undersøkinga. ­2 332 deltakarar frå arkivskaparar deltok på kurs som vart arrangert av institusjonane. Det vart til dømes arrangert kurs for arkivskaparar om ordning av arkiv, avleveringsrutinar, arkivplan osb. Stillingar

Tala syner at 393 personar er tilsette i faste stillingar i institusjonane, Arkivverket medrekna (i Arkivverket er det 221 fast tilsette personar). Totalt 335 årsverk er sette av til arkivfaglege stillingar. Ei arkivfagleg stilling er ei stilling der ein hovudsakleg gjer arkivfagleg arbeid, ikkje rein administrasjon, reinhald eller andre spesial­ oppgåver. Fordelinga mellom kvinner og menn syner ei lita overvekt av kvinner, med 260 kvinner mot 226 menn. I museumssektoren, som i denne undersøkinga berre omfattar Opplandsarkivet, er det òg betydeleg frivillig arbeidsinnsats. Det bør vurderast om denne kategorien skal vere med i rapporteringsskjemaet når arkivstatistikken seinare skal omfatte arkivarbeidet i museum og andre institusjonar.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Skade og tjuveri

Det er rapportert om eitt tjuveri av arkivmateriale for året 2007. Fem institusjonar har rapportert om vassinntrenging eller fare for vassinntrenging, og ein institusjon har rapportert om at det er registrert skade frå sopp, insekt eller anna som heng saman med klimatiske tilhøve. Driftsinntekter og driftskostnader

Institusjonane utanfor Arkivverket fekk 76 374 000 i kommunalt tilskot, 24 580 000 i fylkeskommunalt tilskot, 6 658 000 i statleg tilskot og 29 466 i tilskot frå privat sektor. Tildeling (statsbudsjettet) for Arkivverket (Riksarkivet, dei åtte statsarkiva og Samisk arkiv) for 2007 var 199 597 000 kroner. På økonomisida er det rapporterte talmaterialet av varierande kvalitet. Det knyter seg difor enkelte problem til tolkinga av desse tala. Det er skilnader blant dei ulike institusjonane når det gjeld måten husleige og andre driftskostnadar vert førte på. Det er òg nokre institusjonar som ikkje har levert alle opplysningane om økonomi som det vert spurt etter i skjemaet. Vidare arbeid

Referansegruppa skal gjennomgå og drøfte resultata frå den første statistikkinnhentinga med sikte på å gjere forbetringar i skjemaet for neste års innhenting. Opplegg for arkivstatistikken vil og bli drøfta med Statistisk sentralbyrå.

9


Institusjonanesarkivbestandihyllemeter 47947

Bestandprivatarkiv Bestandoffentleg

307036

Tilveksti2007.Privateogoffentlegeihyllemeter 2405

Tilvekstprivatarkiv Tilvekstoffentleg

8445

10

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Taletp책enkeltarkivtotalt

20869

Enkeltarkivprivat 24869

Enkeltarkiv offentleg

Magasinkapasitetihyllemeter 88967

Bruktehyllem. Ledigehyllem.

325698

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

11


Publikumsførespurnader

31036

Pub.førespur. eigedomsdok. 39674

Pub.førespur. velferdsformål Anna

12687

35193 162389

Digitalisering 4159

Dokumentsider Foto Film/video Lyd

8017831

12

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Ă…rsverk 77

Faste Mellombels

393

Ă…rsverk

226

Kvinner 260

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Menn

13


DriftsinntekterutanomArkivverket (NOKiheile1000) 7557 29466

Eigeninntekter 6658

76374

14

Statlegtilskudd Fylkeskomm. tilskudd Kommunalttilskudd

24580

Tilskuddfr책priv.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tabell 1. Arkiv (Driftsinntekter i 1 000 kr) Arkivbestand Totalt Tilvekst

Arkiv

Østfold interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i Oppland Opplandsarkivet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv Hordaland fylkesarkiv Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

Arkivbestand ordna Totalt Tilvekst

Privatarkiv bestand Totalt Tilvekst

Privatarkiv ordna Totalt Tilvekst

Totalt

Enkeltarkiv Privat Offentleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 653

109

5 496

200

6 653

109

5 496

200

1 576

1 576

0

17 944 117 800 18 301 8 934 3 700

588 1 800 462 341 300

6 528 115 764 16 871 8 774 700

400 1 336 305 341 75

1 614 10 361 542 517 100

124 385 37 21 0

726 9 500 540 497 70

30 476 36 19 0

918 5 485 1 680 780 700

248 3 937 245 340 3

670 1 548 1 435 440 697

3 500 3 600 11 201

100 500 798

2 800

100 10 594

100 48 342

2 700 58 340

100

9 990

2 700 58 340

342

4 606 3 500 1 404

3 826 50 1 352

80 3 450 52

1 582

61

772

240

906

58

441

230

889

767

122

3 421

1 548

1 883

6 310

5 900

2 800

2 750

2 400

650

1 550

115

4

2

2

0

1 659

5

1 654

9 370

131

8 980

149

1 808

25

1 678

43

2 239

1 331

908

2 000 3 536

50 213

1 700 3 000

50 180

180 574

1 7

120 574

1 7

120 40

50 10

70 30

1 521 12 218

21 692

833 11 702

8 183

4 000

509

3 730

5 000 22 431 2 568 721

750 70 49

4 000 15 000 1 336 537

55 40

230 5 560 254 0

20 200 41 0

230 2 500 140 0

50 0

13 327 6 380

201 350

12 000 4 000

300

450 1 100

0 50

440 400

70

3 000

330

2 809

380

1 173

260

152

20

22 470

1 065

20 600

1 050

1 670

20

30 000 4 600 970

293

276 3 900 314

276 294

200 3 700

2 234

0 3 300

8 442 1 335

508 2,8

8 258 469

458 0

1 471

50 0

1 380 5

360

35

125

18

3

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

28

3

253

1 487

587 2 498 220

264 1 372 68 0

317 1 136 152 0

900 4 500

235 2 200

665 2 300

2 033

195

1 838

242

171

16

3 000

2 370

630

0 207

227 518

35 420

192 98

30 0

1 205

719 33

486

16

12

15


Arkiv

Østfold interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i Oppland Opplandsarkivet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv

Uttrekk off. sektor

Uttrekk privat sektor

Totalt

Tilvekst

Totalt

0

0

0

0

Tilvekst

0

Kart Totalt

Teikningar Tilvekst

0

0

0 1 50

0

0 0

1 068 204 000

0

22 13

3 1

3 0

0 0

830

0

0 25 2

0 10 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

10

5

2

1

1

0 12

0 12

0 1

0

0

Totalt

Tilvekst

0

0

1 183

0 0

0 2

0

0

500 204 000

0

250

0

830

0

250

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

13 000

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Teikningar reg. i kat.syst. Totalt Tilvekst

0

3 000

0 0

Tilvekst

600

32

0

Totalt

Kart reg. i kat.syst.

1 000

2 000

100

10

2 000

500

0

0

1 100

0

14 420

0

1 082

12

60 500

0 500

50 0

0 0

50 500

0 500

50 0

0 0

390 14 246

0 1 000

100 6 918

0 1 000

320 14 246

0

50 6 918 30 6 000 0 0

0

0 21

19

0 0

0

600 30 000

Hordaland fylkesarkiv Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen

0 41

0 14

0 0

0 0

1 000 0

0 0

500 0

400 0

0 0

0 0

0

0

0

0

3 000

0

3 500

0

3 000

0

2 700

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

17

17

100

0

200

10

3 500

40

6

91

84

500

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2

0 2

0 0

0 0

4 500 1 500

100

50 000

150

1 500 0

0

0

0

25 0

0 0

0 0

0 0

78

0 0

55

0 0

0 297

0 0

0 205

0 0

16

20

170 100 000

126

0 0

50

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Foto Arkiv

Totalt

Østfold interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i Oppland Opplandsarkivet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv Hordaland fylkesarkiv Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

Foto reg. i kat.syst. Tilvekst

Totalt

Tilvekst

0

0

0

1 382 600

19 300

20 000

600 000 800 000 0 50 000

319 000 800 000 10 000

Film/videoopptak

0 19 000

Totalt

Tilvekst

Film/video reg. i kat.syst. Totalt Tilvekst

0

0

0

0

0

1 000

3 470 27 102

2 000

3 470 27 102

2 000

8 000

0

0

Lydfestingar Totalt

Tilvekst

0

0

2 413 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

36 000

700

7 100

2 500

82

37

43

0

230

2

350 050

50

350 050

10

2

750

50

6

0

0

84 660

60

3 990

0

100 7 000

0 0

100 7 000

410 000 1 100 000

10 000

1 000 000 200 000 20 000

5 000

0

2 0

0

254

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 000

2 200

300 316

25

200

0

450

0

878 492 1 100

312

322 300 10

0

0

0

50 100 350

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 000 211 500

10 000 15 000

3 500 114 000

3 500

0 2 500

700

200

0

0

10

0

0

0

10

0

8 000

800

0

0

200 105

0 0

200 0

0 0

0 450

0 25

50 000

0 0

0 0

0 0

3

0 0

0 0

0 0

8

0 0

0

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

1

0

0

0 459

0 3 000

7

17


Arkiv

Østfold interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i Oppland Opplandsarkivet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv Hordaland fylkesarkiv Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

18

Lydfestingar reg. i kat.syst. Totalt Tilvekst

0

0

362 2 413 0

Magasinkapasitet

Tilgang for publikum

Brukte hm

Ledige hm

Tilgjeng. samlingar?

Tilgang til katalog?

Tilrettelag. pub.areal?

Tilrettelag Opningstimar i pub.ten? veka

Arb.plassar pub.

0

0

Nei

Nei

Nei

Nei

0

0

6 653

1 336

Ja

Ja

Ja

Nei

36

10

18 944 117 800

4 000 1 200

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Nei Ja

30 39

25 80

8 900 3 700

2 000 6 300

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Nei Nei

30 24 35

60 31 10

0 0

0

3 500 3 600 11 661

250 4 700 6 339

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Nei Nei Ja

8 38

50 2 23

199

69

1 582

589

Ja

Ja

Ja

Nei

37

3

6 300

8 000

Ja

Ja

Ja

Nei

26

12

2 0

0

2 400

50

Ja

Ja

Ja

Ja

36

22

320

0

9 370

1 430

Ja

Ja

Ja

Nei

34

22

0 0

0 0

2 200 3 536

300 1 000

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Nei Ja

37 5

2 34

0

0

1 700 12 218

300 182

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

35 34

6 38

4 000 22 431 2 543 721

1 000 12 746 25 9

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Nei Nei

Nei Ja Nei Nei

30 35 33 30

16 17 4 20

14 500 6 380

100 4 320

Ja Ja

Ja Ja

Nei Ja

Ja Nei

33 20

22 6

Ja

Ja

Nei

Nei

37

4

70 0

0 0

0 2 800 0

0

2 809

2 191

Ja

Ja

Ja

Nei

33

60

22 500

5 000

Ja

Ja

Ja

Ja

33

56

0 240

0 45

20 000 4 200

10 000 300

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Nei

30 30 35

66 2 25

0 0

0 0

9 700 1 500

10 300 1 500

Ja Ja

Ja Delvis

Ja

Ja

34 6

25

350

3 500

Ja

Ja

Ja

Nei

37

2

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Arkiv

Eiga nettside ?

Østfold interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i Oppland Opplandsarkivet, sekretariatet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv Hordaland fylkesarkiv Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

Nettenester Tilgang WAItil kat.? utforma?

Totalt

Omvising grupper

Besøk Nettside

Ja

Nei

Nei

0

0

0

Ja

Nei

Nei

1 489

9

161 000

Ja Ja Ja Ja Ja

Nei Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

1 483 9 298

12 52

109 500 2 750 000

Ja

Nei

Ja Ja

Søk databasar

0

Totalt

0

Publikumsførespurnader Eigedomsdok. Velferdsformål

0

0

900 2 050

1 209 900 760

277 2 563

1 546

593

156

7

21

1 180

1 923

8

1 927 5 517 3 072 3 120

Ja

2 800

1

900

Ja Ja

Nei Ja

28 1 447

2 4

13 134

Ja

Ja

Nei

892

5

9 335

Ja

Nei

Nei

997

3

20 048

Ja

Ja

Nei

1 276

3

28 000

Ja

Nei

Nei

1 275

7

1 889

Nei Ja

Nei Ja

Nei Ja

20 188

2 6

50 418

0 28

50 300

Ja Ja

Ja Ja

Nei Nei

225 2 085

5 5

500 5 097

0

0

Nei Ja Ja Ja

Nei Ja Nei Ja

Nei Nei Ja Nei

1 000 450 15 25

4 20 0 1

12 000

0

1 800 1 650 260 124

1 000 337 0 0

200 747 260 0

Ja Ja

Ja Ja

Ja Nei

1 970 48

10 5

2 880 000 25 200

56 163 152 35 500

6 098 190

2 200 5

400 20

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

274

10

323 038

0

3 920

15

125

Ja

Nei

Ja

7 694

40

3 099

1 428

638

Ja Ja Ja

Nei Ja Ja

Ja Nei Nei

4 238 206 18

10 6 2

36 095 782 64

28 876 5 7

5 414 49 50

Ja Ja

Ja Nei

Ja Nei

1 411 24

15 0

2 089 76

1 250 20

610

Ja

Ja

Nei

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

17 000

94 900 145 100 000

0

0

8 000

10 872 5 703

0 1 500

520

Nei

174

88

257

200

53

53

19


Særskilde tiltak Arkiv

Østfold interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i Oppland Opplandsarkivet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv Hordaland fylkesarkiv Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

20

Tiltak mot utd.sektoren

Tilskipingar Foredrag Utstillingar

Publikasjonar

Undervisingsopplegg

Grupper/ klasser

Orient.møter

Årleg

Publisert eiga nettside Katalogar Artiklar Nettutstillingar

0

0

0

0

0

0

0

0

15

19

1

1

1

4

1

0

4 7

11

1 22

2 1

20 25

2 5

3 6

0

1 1

12 1

1 1

0 5

1 2

3 1

1

1 1 0

3

0

1

0

0 1 0

0 2 0

2 1 0

2 2 0

9

16

3

2

45

3

3

10

2

4

18

9

21

7

3

16

3

5

6

0 2

1 8

0 0

0 5

0 5

0 2

0 0

0 1

0 3

0 1

1 3

3 15

1

0 3

0 2

5 1

0

20

7 12

1 1

1 2 6 2

3 17 11 1

0 0 0 0

0 1 0 1

0 4 6 0

10 5 0 0

0 3 0 2

49 17 0 3

0 20 0 2

0

12 10

30 8

0 2

0 4

3 4

3 5

3 7

2

15 98

5 6

16

11

4

0

7

1

0

1

1

3

4

10

10

12

12

1

0

0

0

3 7 1

6 15 12

4 2

0 1

0 3

1 2 1

0 4

13 0

0 73

0 26

4 0

5 0

2 0

0 0

0 0

6 0

0 0

15 4

0 0

0 0

1

2

4

0

0

29 0

1 15 12 1

0

2

0

1 124

0

8

0

9

51

2

1

3

1 612

25

5

2

1

65

7

6

225

2

1

0 0

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Arkiv

Digitaliserte dokumentsider Totalt Tilvekst

Østfold 0 interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens 0 arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet 7 966 132 Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i 13 000 Oppland Opplandsarkivet, 570 sekretariatet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for 370 Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv 18 500 Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv 0 Interkommunalt arkiv 500 i Rogaland Misjonsarkivet 400 Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv 10 000 Hordaland fylkesarkiv 0 Interkommunalt arkiv 0 i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn 5 300 og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv 65 Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv 1 800 Arkiv i Nordland 1 000 Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og 194 byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

0

Digitaliserte foto Totalt Tilvekst 0

0

20 000

Dig. film/video Totalt Tilvekst 0

0

0

Dig. lydopptak Totalt Tilvekst

Nei

Ja

Nei

362

200

Nei

Nei

Ja

Nei Ja Ja Ja Ja

Ja Nei Nei Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Nei

Nei

Ja

Nei Ja

Ja Nei

Ja Ja

31

Nei

Ja

Ja

1

Nei

Ja

Ja

16

16

9 760

100

160

40

0

0

0 20 000

2 500

0 0

0

0 224

0

876

202

0

0

6 000

18 300

5

155

69

1

1

0

0

Depot?

0

570

53

Område Fylkesk.? Privat?

0

2 394 320

6 000

Statl.?

0

0

Nei

Ja

Nei

177

0

Ja

Nei

Ja

0

1

0 19

0 500

0 300

0 300

0 0

0 0

0 0

0 0

Nei Nei

Ja Ja

Nei Nei

25

30 000

1 000 2 000

7

4

0

0

Nei Ja

Nei Nei

Ja Ja

948 3 000 0 0

948 1 105 0 0

22

22

1 835 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Nei Nei Nei Nei

Ja Ja Ja Ja

Nei Ja Ja Nei

1 1 1 26

0 35 000

0 3 000

0

68 000

15 000 1 000

0

2 000

Ja Nei

Nei Ja

Nei Nei

26

Nei

Ja

Ja

37

Nei

Ja

Ja

37

Ja

Ja

Ja

0 1 10 12

65

1 800 1 000

0 3 500

0 1 350

4 0

0 0

0 240

0 45

Nei Nei Nei

Ja Ja Ja

Nei Ja Nei

0 0

0 0

Nei

0

0 0

Nei

0

0 0

Ja

0

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

1 23

1 Nei

Ja

Ja

18

21


Arkiv

Østfold interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i Oppland Opplandsarkivet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv Hordaland fylkesarkiv Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

22

Arbeid Tilsyn Kursdelt. 150

351

30 920 3 067 75 995 55

130

80

7

0 50

Ansvar Andre?

Faste

Mellomb.

Årsverk Arkivfagl. Andre

Kvinner

Menn

Stillingar Fast tilsette

Nei

2

0

2

0

2

0

2

Nei

15,2

0,8

9

7

9

7

16

Nei Ja Nei Nei Nei

17 110 10 11,85 6

1 10

2 25

0 2

15 95 10 6 5

8 1

8,5 57 5 9 4

8,5 63 5 5 4

18 115 10 14 8

1 8 11,1

0,8 1,4

8,4 3,7

0,4 8,8

6 7,45

1 4 5,05

1 8 12

55

0

Ja Nei Nei

50

0

Nei

6,2

0,1

6,2

0

8

0

7

200

120

Ja

13

0,25

12

2

4

10

14

200

97

Nei

3,5

2,5

5,75

0,25

5

2

4

Nei

12,27

1,48

12,53

1,22

5,67

8,08

14

15 4 1 000

10 200

Nei Nei

0,5 5

0 1

0,5 5

0 0

1 3

0 3

1 5

20 405

0 18

Nei Nei

2,4 12,2

0 5,5

2,4 9,1

0 8,6

0,8 14

1,6 9

3 16

10 1 200 30 63

0 100 0 70

Nei Ja Nei Nei

3 43,5 4,5 5

1 20 1 0

1 36 5,5 5

3 29 0 0

2 34 2 3

2 31 3,5 2

3 44 5 5

5

400

Nei Nei

19,3 10,4

1 3

8 8

12,3 1

15,3 6

5 8

21 11

Nei

4

3,7

7,7

0

3,7

4

4

Nei

7

1,8

7

0

4,8

4

7

Nei

12,1

8,3

18,1

3

14

8

13

500

150

7 40 350 45

128 210 169

Ja Ja Nei

12 6,8 3

2 3 1

6 7,4 4

7 2,4

5 4,8 3

9 5 1

13 8 3

105 0

45 0

Nei Nei

10 1

4 0,25

9 1

5 1

7 2

7

10 1

75

77

Nei

4

4

4

4

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Arkiv

Innt.

Østfold interkommunale arkivselskap IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Hamar Fylkesarkivet i Oppland Opplandsarkivet IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Fylkesarkivet for Vestfold Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Statsarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Bergen byarkiv Hordaland fylkesarkiv Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

Statleg

Driftsinntekter Fylkesk.

986

Priv.

Varer og tenester

70

0

1 379

4 567

425 0

100 0

0

15 727 0

25 0

75 1 027

11 000 0

0 3 435

0 0

0 0

680 1 814

399

Komm.

162

680 0 12 740

144

0

8 402

3 028

1 890

12 699

8 262 49 982

5 021 42 437

3 219 0

700 1 559

4 000 2 800

5 000 744

200 815

30

50 7 793

50 2 377 0

50

4 492

550 4 268 4 544

60

611

3 180

270

83

400

5 000

1 000

1 400

776

1 957

275

164

549

5 257

5 787

300

20 100

220 2 100

0 686

0 640

1 149 5 000

100 5 000

106

600

1 816 20 900 2 816 2 360

925 8 000 0 140

7 0 0

5 354

4 077

1 700

3 100

3 000

240

248

1 800

11 592

300

0 230

0 0

0 136

108 2 731

1 038

20 9 000 0 1 027

0

0

260 0

761 100 275

220 3 410

Andre driftsk.

970

7 452

7

117

0

Driftskostnadar Løn inkl. Husleige pensjon /drift

0

0 0

0

3 174 0

3 000 23 000 0 2 280

0 0

70 3 100 618 595

12 920 0

6 200

2 700

20

675 400

7 757 6 600

5 234 2 000

100

350

582

3 211

0

318

3 228

910

442

1 829

4 185 7 001

20 800

1 550

1 200 784 316

4 720 4 244 1 308

980 420 60

0 15

699 320

3 635 550

6 186

723

6 707

6 707

1 700 1 100 1 443 337

103

43

11 200

0

0 2 549 0

1 900

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

0 1 471 1 608

1 900

0 0

2 023

23


2

bibliotekstatistikk 2007 2.1 Hovudtrekk frå folke- og skulebibliotekstatistikken Folkebibliotek

I 2007 var det 431 hovudbibliotek i landet. Med unntak for Tønsberg og Nøtterøy som driv bibliotek saman, har kvar kommune sitt eige bibliotek, med hovudbibliotek og filialar. Det blir levert samla statistikk for hovud- og filialbibliotek i kommunen. To kommunar har ikkje levert statistikk for 2007. Til saman var det 807 folkebibliotekavdelingar i 2007, åtte færre enn året før. I tillegg kjem 34 mobile einingar drivne av folke- og fylkesbibliotek. Ein tredel av folkebibliotekavdelingane var kombinasjonsbibliotek med skule, og 92 prosent av kombinasjonsbiblioteka var i samarbeid med grunnskule. Det var 2546 tilsette i folkebiblioteka som utførte til saman 1796 årsverk, 23 fleire årsverk enn året før. Kommunane fører stillingar knytt til reinhald, vaktmeistertenester m.m. ulikt, noko ein skal vere merksam på ved samanlikning. Tilsette i slike stillingar sto for 71 av dei rapporterte årsverka. 307 av biblioteka hadde fagutdanna biblioteksjef, og til saman utførte 1077 tilsette med full bibliotekarutdanning 52 prosent av årsverka. Opningstid

Det har vore ein auke i den gjennomsnittlege opningstida ved folkebiblioteka. Særleg har opningstida etter klokka 17 auka. Ved hovud24

biblioteka var det i gjennomsnitt ein halve time meir ope etter klokka 17 per veke. Om ein ser på alle avdelingane, hovudbibliotek inkluderte, auka opningstida med 23 minutt per avdeling etter klokka 17, og 22 minutt totalt. Heile auken skuldast såleis auka opningstider på ettermiddag og kveld. Når vi ser på endringa over dei siste ti åra, så er det ein auke i opningstida ved hovudbiblioteka på om lag to og ein halv time per bibliotek. I 1998 var det 645 filialar, og dei held ope 9,3 timer per veke. I 2007 var talet på filialar redusert til 376, og desse held i gjennomsnitt ope 12 timar per veke. Om vi ser på det samla talet på timar alle avdelingar held ope, er det ein nedgang på 3,4 prosent i perioden, men ein skal vere merksam på at dette ikkje tek omsyn til storleiken på avdelingane. Det som er klart, er at ein samstundes med nedlegginga av filialar dei siste ti åra har hatt ein markant auke i opningstider ved biblioteka som er igjen. Økonomi

I statistikken for 2007 er det gjort nokre endringar i høve til åra før når det gjeld rapportering av økonomidata. Mellom anna er det gjort endringar i kva som blir ført som utgifter til løn og lokale. Ein skal difor vere varsam med å samanlikne utgiftene til folkebiblioteka frå eit år til eit anna. Ein skal og vere varsam med å samanlikne ulike bibliotek, då det er skilnader i korleis kommunane fører til dømes utgifter til lokale. Som tidlegare år er tala for driftsutgifter i statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


• Hovudbiblioteka i kommunane held i gjennomsnitt ope to og ein halv time lengre per veke enn for ti år sidan. • Utlånet i folkebiblioteka har gått ned med 1,4 prosent og var på 5,1 per person i 2007. • Utlånet av lydbøker i folkebiblioteka auka med 10 prosent i 2007. • Innsette i fengsla lånte i gjennomsnitt meir enn 90 bøker og andre medium i 2007. • Den totale samlinga av digitale dokument i fag- og forskingsbibliotek auka med 280 millionar dokument siste året og tel ved utgangen av 2007 nær éin milliard dokument. • Det samla talet på utlån og nedlastingar i fag- og forskingsbiblioteka passerte 10 millionar i 2007. • Det var 700 000 e-bøker i samlingene til fag- og forskingsbiblioteka i 2007.

statistikken lågare enn dei reelle, fordi ikkje alle bibliotek leverer tal for kostnader knytt til lokale. Det var berre 199 bibliotek som rapporterte tal for husutgifter for 2007. Dei samla rapporterte utgiftene var på 1 180 millionar kr. 766 millionar gjekk til løn, og 145 millionar gjekk til kjøp av medium. Etter indeksregulering av rekneskapen for 2006 gir dette ein auke i utgiftene til medium per innbyggjar for andre året på rad. Etter mange år med nedgang i medieutgiftene er desse no på nivå med 2003. I tillegg til eige innkjøp, er ei betydeleg mengd av biblioteka sin tilvekst eit resultat av dei statleg finansierte innkjøpsordningane til Kulturrådet. I statistikken for 2007 blei det for første gong stilt spørsmål om kor stor del av tilveksten som kom frå desse ordningane. 371 av biblioteka svarte på dette, og for desse biblioteka sto ordningane for 28 prosent av tilveksten. Bestanden av lydbøker, musikk, film og andre ikkje papirbaserte medium auka med seks prosent og utgjorde i 2007 9,2 prosent av samlingane.

Troms seg ut. For tredje året på rad er det ein kraftig auke i tala på besøk per innbyggjar i fylket, og frå 2004 til 2007 har dei gått frå 3,1 til 5,5. Det er utviklinga ved folkebiblioteket i Tromsø som trekk besøkstala for fylket opp. Med nytt bibliotek i 2005 har Tromsø auka besøket frå 3,1 i 2004 til 8,1 besøk per innbyggjar i 2007. Statistikken syner ikkje kor stor del av befolkninga som har besøkt folkebiblioteka. ­Statistisk sentralbyrå gjer med jamne mellomrom undersøkingar på oppdrag frå ABM-utvikling. Den siste undersøkinga er frå 2006, og syner at nær halvparten av befolkninga bruker folkebib­ lioteka i løpet av eit år. Statistikken gjev heller ikkje svar på i kva grad biblioteka sine nettenester blir brukte. Når ein bruker statistikken, skal ein difor vere merksam på at han ikkje gjev eit dekkjande bilete av bruken av biblioteka og tenestetilbodet deira før denne delen av verksemda kjem med.

Besøk

For første gong har vi bedt biblioteka rapportere talet på aktive lånarar i løpet av året, og 347 av dei har levert tal for dette. Hovudtyngda av biblioteka, 277 bibliotek, hadde mellom 10 og 30 utlån per aktiv lånar. Ein skal vere merksam på at det er skilnader mellom biblioteka når det gjeld registrering av eigne lånekort for barn, og at det vil variere i kva grad foreldre lånar for dei. Utånet per innbyggjar gjekk ned med 1,4 prosent frå 2006, og var på 5,1 i 2007. I motsetnad til

Etter ein topp i talet på besøk i 2005 med 5,1 besøk per innbyggjar, har talet på besøk gått ned for andre året på rad, og ligg no på 4,7 besøk per innbyggjar. Det er ikkje alle bibliotek som rapporterer tal for besøk, og for 2007 var det 19 bibliotek som mangla tal. Med seks besøk per innbyggjar er Sør-Trøndelag fylket med flest besøk. Medan talet på besøk per innbyggjar har gått ned eller endra seg lite dei sist åra for dei fleste fylka, skil statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Utlån

25


Utlån per innbyggjar

Ti på topp

Ti på botn

1

Utsira

Rogaland

37,05

422

Gulen

Sogn og Fjordane

1,74

2

Modalen

Hordaland

14,76

423

Volda

Møre og Romsdal

1,62

3

Bokn

Rogaland

14,65

424

Vågsøy

Sogn og Fjordane

1,55

4

Tolga

Hedmark

13,29

424

Tysnes

Hordaland

1,55

5

Fyresdal

Telemark

12,93

426

Engerdal

Hedmark

1,50

6

Lund

Rogaland

12,80

427

Tranøy

Troms

1,26

7

Hemsedal

Buskerud

12,25

428

Hvaler

Østfold

1,21

8

Bykle

Aust-Agder

11,88

429

Midtre Gauldal

Sør-Trøndelag

1,20

9

Rendalen

Hedmark

11,85

430

Gratangen

Troms

0,80

10

Måsøy

Finnmark

11,69

431

Balsfjord

Troms

0,62

året før auka utlånet av andre medium enn bøker, aviser og tidsskrift per innbyggjar, men berre med 1,3 prosent. Det var berre utlånet av lydbøker som auka, med 10 prosent, medan utlånet av film og musikk gjekk ned med 1 og 2 prosent. Nedgangen i utlånet av bøker per innbyggjar var på 2,5 prosent, og det er nedgangen i utlånet av faglitteratur per vaksen som er størst, med 5,7 prosent. Utlånet av skjønnlitteratur syner ein svakare nedgang, med 1,7 prosent. Nedgangen i utlånet av bøker for barn per barn var på 0,7 prosent, og skuldast ein nedgang i utlånet av fagbøker på 3,4 prosent, medan utlånet av skjønnlitteratur for barn held seg. Når vi ser utlånet av film, lydbøker, musikk og bøker samla, utgjer utlånet av medium til barn 42 prosent. Dette gir eit utlån av medium per barn som er tre gonger høgre enn utlånet av medium per vaksen. Fylkesbibliotek

I 2007 hadde fylkesbiblioteka driftsutgifter på 122 mill. kr. I 2006 mangla det rekneskap for eitt bibliotek, men om vi ser på biblioteka som leverte rekneskapstal både i 2007 og 2006, er det ein auke på om lag ti prosent. Som tidlegare er den største utgiftsposten løn, og 72,5 mill. gjekk til dette, ein auke på 10,5 prosent. Tre fylkesbibliotek har satt fjernlån, og tre har satt direkte utlån bort til folkebibliotek. Talet på tingingar fylkesbiblioteka mottek og sender vidare går framleis ned, og i 2007 blei berre 2,3 prosent 26

av tingingane sende vidare til andre bibliotek. Om vi ser bort frå fylkesbibliotek som har sett bort fjernlånet, så har talet på vidaresende tingingar gått ned med 92 prosent dei siste ti åra. Ned­ gangen i fjernlånet og det direkte utlånet er ikkje så dramatisk. Fjernlånet var uendra frå 2006, og det direkte utlånet gjekk ned med 2,6 prosent. Når vi ser bort frå bibliotek som har satt bort fjernlån og direkte utlån, så har nedgangen i fjernlånet vore 11,3 prosent og nedgangen i det direkte utlånet vore 19 prosent dei siste ti åra. Tala syner at fylkesbiblioteka framleis fyller ei rolle i fjernlån og utlån knytt til eigne samlingar og spesielle tenester som mobile bibliotek, utlån av klassesett og bibliotektenester i fengsel. Spesielt gjeld dette lån til bibliotek eller publikum i eige fylke. Her har fjernlånet halde seg, medan fjernlånet til bibliotek utanfor fylket har gått ned dei siste ti åra. I 2007 var 94 prosent av fylkesbiblioteka sitt utlån direkte utlån til publikum eller fjernlån til bibliotek i eige fylke, og fylkesbiblioteka sto for 2,6 prosent av det samla utlånet frå folke- og ­f ylkesbiblioteka. Fylkesbiblioteka driv og ein utstrakt møte- og kursverksemd, og i 2007 hadde dei 318 møte eller kurs med til saman 12 000 deltakarar. Halvparten av deltakarane var tilstede på 208 kurs eller møte retta mot tilsette ved folkebibliotek. Dette tyder at dei fagtilsette i norske folkebibliotek i gjennomsnitt var til stades på 3 møte eller kurs med fylkesbiblioteket i 2007. statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Medieutgifter per innbyggjar

Ti på topp

Ti på botn

1

Utsira

Rogaland

258,92

422

Hadsel

Nordland

14,77

2

Modalen

Hordaland

191,78

423

Eide

Møre og Romsdal

14,77

3

Nesseby

Finnmark

167,56

424

Rælingen

Akershus

14,26

4

Tydal

Sør-Trøndelag

150,17

425

Kongsvinger

Hedmark

14,16

5

Bykle

Aust-Agder

144,85

426

Sykkylven

Møre og Romsdal

13,95

6

Røyrvik

Nord-Trøndelag

141,13

427

Tranøy

Troms

13,17

7

Fedje

Hordaland

135,55

428

Vågsøy

Sogn og Fjordane

11,50

8

Røst

Nordland

129,93

429

Selje

Sogn og Fjordane

10,28

9

Rømskog

Østfold

125,95

430

Gratangen

Troms

9,53

10

Kvitsøy

Rogaland

124,05

430

Verran

Nord-Trøndelag

9,53

Bibliotek i vidaregåande skule

For 2007-statistikken vart det sendt ut brev til om lag 100 fleire skular enn tidlegare år, med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet si liste over vidaregåande skular. Alle skular, også dei som ikkje har eige skulebibliotek, vart bedne om å sende inn opplysningar om bibliotektilbodet til elevane. ABM-utvikling fekk svar frå 415 av 480 skular. Av desse opplyste 27 skular om at dei ikkje hadde skulebibliotek i rapporteringsåret. Det er grunn til å tru at ein stor del av dei skulane som ikkje svarte heller ikkje har eige skulebibliotek.­ Datagrunnlaget femner dei skulane som har ­rapportert statistikk. I samband med innføring av ordninga med ­gratis læremidlar til elevar i vidaregåande opp­ læring fekk skulane beskjed om å ikkje rekne desse med i bestand- og utlånstala. Berre sju av skulane som har levert statistikktal har opplyst at dei ikkje har klart å skilje ut desse tala. Men ein skal vere merksam på at noko av auken i tilvekst, utlån og rekneskap medium kan vere resultat av at ein­skilde skular har rekna læremiddel inn i desse tala. Utgiftene til innkjøp av bøker og andre medium var på om lag 32,7 millionar kronar, som svarar til 183,35 kr per elev. Dette er på same nivå som i 2006. Tala for 2006 er indeksregulerte før samanlikninga. Tilveksten av bøker per elev har gått opp med om lag 48 prosent, frå i gjennomsnitt 0,96 til 1,42 bok per elev. Talet på bøker per elev i skulebiblioteka sine samlingar er ganske stabilt, 16-17 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

bøker per elev. Talet på AV-media per elev er svakt aukande. Samla er det ikkje store endringar i talet på medium per elev. Ein skal vere merksam på at gjennomsnittstala skjuler store skilnader mellom skulebiblioteka. Det totale utlånet ved skulebiblioteka ligg på om lag 930 000. Bokutlånet er på om lag 689 000 og utgjer 74 prosent av totalutlånet. AV-media sin del av totalutlånet har vore sterkt aukande dei siste 6-7 åra. Utlånstala for bøker held seg stabile,­ med 3,87 bokutlån per elev, medan utlånstal for AV-media no er 1,35 per elev, ein auke på 38 ­prosent frå 2006. Totalt utlån per elev har auka med om lag 7,9 prosent frå 2006 og ligg no på 5,22 per elev. Skjønnlitteraturen sin del av bokutlånet har auka noko, og utgjer om lag halvparten av totalt bokutlån. I 2001 sto skjønnlitteraturen for ein tredel av bokutlånet. Stadig fleire bibliotek gjer katalogen tilgjenge­ leg på Internett. I 2007 hadde 87 prosent av biblioteka katalogen på Internett mot 83 prosent i 2006. Av dei tilsette i skulebiblioteka hadde 256 full bibliotekarutdanning og i gjennomsnitt hadde kvar skule om lag 21 bibliotekartimar per veke til sitt bibliotek. Her skal ein vere merksam på at det er store skilnader mellom skulane, noko som og viser seg på fylkesnivå. Medan ein i Østfold i gjennomsnitt har fagutdanna bibliotekarar ved skulen om lag 53 timar i veka, har ein i Nord-Trøndelag berre litt over 2 timar med fagutdanna bibliotekar per skule per veke. Om ein ser på dei totale perso27


nalressursane som går til bibliotekarbeid, er skilnadene ikkje så dramatiske sjølv om det er store skilnader her og. Bibliotek i grunnskulen

Det blei rapportert statistikk for om lag 83 prosent av grunnskulane mot om lag 87 prosent året før. Skilnader i datagrunnlaget kan gjere det ­vanskeleg å samanlikne statistikken over år. Ein skal og vere merksam på at statistikken som er levert frå skulebiblioteka, kan vere mangelfull. 138 skulebibliotek leverte ikkje opplysningar om elevtal. Med unntak for 5 skular er det nytta elevtal frå Grunnskulens informasjonssystem (GSI) for desse skulane. Tala for 2007 viser ein auke i bestandtal per elev på om lag 7 prosent og ein auke i utlånstal per elev på 14,5 prosent. Skjønnlitteratur utgjer framleis om lag 75 prosent av bokutlånet. 2.2 Hovudtrekk frå fag- og forskings­ bibliotekstatistikken

Det blei utført 4,1 millionar lån i dei norske fagog forskingsbiblioteka i 2007. Av dette var ca. 482 000 fjernlån og over 3,6 millionar lokale lån. Bestanden er no på over 20,1 millionar bind, med ein tilvekst i 2007 på over 486 000 bind. Dei 322 einingane hadde 1817 tilsette som utførte 1584 årsverk, og dei totale utgiftene er på over 1,35 milliardar kroner. Av dette utgjer lønskostnadane no 612 millionar, og innkjøp av materiale til samlingane 346 millionar kroner. Det blei sendt ut statistikkskjema til 345 bibliotekeiningar. Av desse er 6 einingar nedlagde. 339 einingar skulle då ha levert og av desse leverte 333, altså ein svarprosent på over 98. Alle biblioteka som har levert statistikk er med i tabellane som finst på ABM-utviklings heimeside. Statistisk sentralbyrå har kvalitetssikra alle innsamla data før dei blir offentleggjort. Bestanden av bøker og tidskrift

Den samla bestanden utgjer per 1.1.2008 20,1 millionar bind og har auka med 12,6 prosent frå 1998. Tilveksten i 2007 låg på ca. 486 000 bind. Totalt har det vore ein tilvekst på 5,5 millionar bind sidan 1998. Ser ein på kassasjonen i den same perioden så har han vore på 3,5 millionar bind. Den totale bestanden av utlånbare fysiske einingar nærmar seg 50 millionar. Talet på løpande periodikatitlar har variert ein del i perioden 1998 til 2007, men ser ein på tala frå 1998 har nedgangen vore på over 46 prosent. Ein del bibliotek har sagt opp mange trykte abon28

nement og valt å gå over til berre å ha elektroniske titlar dei siste åra, og det er då naturleg at talet på trykte titlar går ned. Frå statistikken for 2001 har ein prøvd å samle inn data på kor mange elektroniske titlar dei norske fagbiblioteka har tilgang til. Talet har auka kraftig i dei siste åra, summen som blei oppgitt for 2007 er 402 000. Samlingane av e-bøker viser ein jamn auke, men det er framleis store hol i statistikken. Bestanden av e-bøker er no kome opp i 700 000. Blir samlingane brukte?

Utlånsveksten frå 1998 til 2007 er på 7,2 prosent, det totale utlånet er på 4,1 millionar. Det totale utlånet dekkjer lokale lån, kopiar som erstatning for lån og fjernlån. Sidan 1998 har tilgangen til elektroniske ressursar auka kraftig og ein kan sjå at utlånet av dei fysiske samlingane har flata ut på landsbasis men med en liten nedgang det siste året. Framtida vil vise om vi no har nådd ein topp på utlånet og om det vil bli ei fallande kurve framover. Dei elektroniske kjeldene vil bli stadig viktigare for brukarane, og ein registrerer at bruken stadig aukar. Innlånet dei siste åra har vist ein klart fallande trend. I 1998 var innlånet på 393 000 mens det hadde gått ned til 303 000 i fjor. Dette er ein nedgang på 23 prosent. Fjernlånet har sidan 1998 blitt redusert med 8 prosent på landsbasis. Det er store skilnader mellom dei ulike bibliotektypane. Til dømes har høgskolane teke ein større del av fjernlånet, mens spesialbiblioteka og dei vitskaplege har teke stadig mindre av fjernlånstrafikken i Noreg. Talet på lokale lån per student/tilsett har på landsbasis halde seg relativt jamt. Det har variert mellom 10,5 og 11,9 i perioden 1998 til 2007. Nedlasting av dokument frå databasane aukar stadig. I 2007 viser statistikken at talet på nedlastingar har passert 6,1 millionar dokument. Det er framleis store problem med å få ut gode tal frå databaseleverandørane og ikkje minst å tolke kva dei er i stand til å levere. Personalet

Talet på årsverk i fag- og forskingsbiblioteka har vist ein nedgang den siste 10-årsperioden. Nedgangen er på 6,5 prosent. 1998 var toppåret med 1694 årsverk. Statistikken viser at det har vore ein nedgang på 7,9 prosent når det gjeld tal på tilsette på landsbasis dei siste 10 åra. Økonomi

På økonomisida har det rapporterte talmaterialet statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


vore av varierande kvalitet. Det er ein del bibliotek som ikkje får ut data frå moderinstitusjonane sine, medan andre berre får ut litt talmateriale. Dette skaper problem for tolking av data. Akkvisisjonsutgiftene har auka med over 75 prosent frå 1998 til 2007. Den prosentvise delen av rapporterte utgifter som går til akkvisisjon har blitt redusert frå 28,9 i 1998 til 25,6 i 2007. Tal­ materialet som er rapportert på løn og sosiale kostnader tyder på at det har vore ein auke i utgiftene på ca. 64 prosent. Den prosentvise delen av utgiftene som går til løn var i 1998 på 54,8, medan han i 2007 var på 45,3. Det er store variasjonar mellom dei forskjellige bibliotektypane. Dei statlege høgskolane brukar 62,3 prosent, og er dei som brukar mest. Til samanlikning brukar Nasjonalbiblioteket berre 39,5 prosent av utgiftene til løn.

Nokre indikatorar på produktivitet

Samanliknar ein den prosentvise auken i utlån og auken i talet på årsverk, gir dette ein indikasjon på produktivitetsutviklinga frå 1998 til 2007. For å finne bruken av samlingane samanliknar ein auken av det totale utlånet med den prosentvise utviklinga av talet på bind og brutto tilvekst. Av dette kan ein sjå at det i 2007 har vore ein nedgang i utlånet medan talet på bind aukar. Samanliknar ein utlånet mot tal på årsverk så ser det ut til at kvar tilsett låner ut færre bind samtidig som talet på bind aukar. Dette betyr at binda blir utsett for mindre slitasje. Samtidig melder fleire og fleire bibliotek om at meir av arbeidstida blir brukt til andre ting, til dømes rettleiing/undervisning, søk i databasar og digitalisering.

Folkebibliotekavdelingar 1100

1077 1047 1005

1000

974

951 892

900

865 832

815

800

700 1998

1999

2000

2001

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

2002

2003

2004

2005

2006

807

2007

29


Folkebibliotek: Besøk per innbyggjar 5,5 5,1 5,0 4,7

4,5

4,8

5,1

5,0

4,9

5,0

5,0

4,8 4,7

4,0

3,5

3,0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Folkebibliotek: Utlån i tusen 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000

Andre medium

16 000 14 000 12 000 10 000

Bøker

8 000 6 000 4 000 2 000 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Folkebibliotek: Utlån andre medium enn bøker i tusen 8000 7000 6000

Anna

5000 Film

4000 3000

Lydbøker

2000

Musikk

1000 0 1998

30

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Mobile einingar 70

60 51

50

47 43 40

40

36

35

35

34

34

2006

2007

33

30

20 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Folkebibliotek: Tal på årsverk per 1000 innbyggjarar 250 212207

Tal på kommunar

200

150

130131

100 42 45

50 11 11

15 14

9 10

9 10

0,8-1,0

1,0-1,2

1,2<

0 <0,2

0,2-0,4

0,4-0,6

0,6-0,8 2006

2007

Folkebibliotek: Medieløyving per innbyggjar i 2007-kroner 37 36 35

35,24

35,20

Kroner

34

33,83 32,97

33

32,22

32

30,95

31

30,86

30,94 30,31

30

29,95

29 28 1998

1999

2000

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

31


Folkebibliotek: Medieløyving per innbyggjar i 2007-kroner 45,50 47,12 30,83 33,32 29,27 31,35 30,40 31,49 34,62 36,09 29,02 32,59

24,26 27,34

Akershus

14,81 16,92

25,67 28,06

30

Østfold

Kroner

40

33,89 34,42 30,55 32,71 35,49 38,20 31,09 31,58

29,97 31,27 35,52 35,07 26,72 27,82 33,41 32,93 38,78 38,12

50

39,76 41,30

60

20 10

Finnmark

Troms

Nordland

N.-Trøndel.

S.-Trøndel.

Sogn og Fj.

Hordaland

Rogaland

2007

M.og Romsd.

2006

V.-Agder

A.-Agder

Telemark

Vestfold

Buskerud

Oppland

Hedmark

Oslo

0

Fag- og forskingsbibliotek: Årsverk

1 800 1 700

1 694 1 583

1 600

1 613

1 576

1 581

1 555

1 547

1 526

1 584

1 566

1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 761

1 775

2005

2006

2007

Fag- og forskingsbibliotek: Tilsette 2200 2000

1 972

1 904 1 818

1 809

1999

2000

1 866

1 872

1 869

1800

1 817

1600 1400 1200 1000 1998

32

2001

2002

2003

2004

2007

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Fag- og forskingsbibliotek: Akkvisisjonsutgifter i mill. 400 346

350 300

264

276

2003

2004

240

250 200

303

280

320

197

198

209

150 100 50 0 1998

1999

2000

2001

2002

2005

2006

2007

Fag- og forskingsbibliotek: Indikatorar 15

10

Endring i prosent

5

0

-5

-10

-15 1998

1999

2000

2001 Antall bind

2002 Brutto tilvekst

2003

2004

Totalt utlĂĽn

2005

2006

2007

Ă&#x2026;rsverk

Fag- og forskingsbibliotek: Totalt utlĂĽn i tusen 4 500 4 201

4 000

3 824

3 807

3 879

3 945

4 279

4 200 4 103

4 016

3 826 3 500

3 000

2 500 1998

1999

2000

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

33


Fag- og forskingsbibliotek: Tal på bind i tusen

21 000

20 167 19 820

20 000 18 992 19 000

19 274

18 525 18 179

18 957

18 749

19 161

18 000 17 934 17 000

16 000

15 000

14 000 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fag- og forskingsbibliotek: Løpande periodikatitlar i tusen

210 190

187

171

171 170

156

163

160

164

150 130 106

110

112

90 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

101

2007

Fag- og forskingsbibliotek: Samla utlån og nedlastingar av elektroniske dokument

11000000 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1998

1999

2000

2001 Totalt utlån

34

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nedlastinger av elektroniske dokumenter

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Fag- og forskingsbibliotek: E-bøker i tusen 800 700 694

600 500

527

400 373

300 200

241

100 104 0 2003

2004

2005

2006

2007

Fag- og forskingsbibliotek: Nedlastinger av dokumenter i tusen 7 000 6 133 6 000

5 000

4 397 3 909

4 000

3 000

2 000

1 000

2 268 1 526

0 2003

2004

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

2005

2006

2007

35


Tabell 1. Folkebibliotek etter kommunestorleik Personale Storleik på verkeområdet1

> 100 000 innb. 50-100 000 innb. 30-50 000 innb. 20-30 000 innb. 15-20 000 innb. 10-15 000 innb. 7 500-10 000 innb. 5-7 500 innb. 3-5 000 innb. 2-3 000 innb. 1-2 000 innb. <1 000 innb.

Årsverk Tal på Tal på Tal på avd. Innbyggjartal Bibliotek med fagutd. fagutd. bibl. bibliotek2 avd.2 pr. bibliotek2 bibl.sjef pr. bibliotek

5 9 11 21 20 36 30 61 75 67 68 28

43 30 32 41 33 64 65 107 143 114 103 32

8,6 1 179 214 3,3 544 163 2,9 422 823 2,0 514 302 1,7 347 317 1,8 452 929 2,2 264 631 1,8 376 231 1,9 296 380 1,7 165 515 1,5 97 806 1,1 19 823

5 7 10 21 20 36 29 54 56 37 28 4

43,8 13,8 8,5 5,4 3,4 2,5 1,7 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2

Opningstid hovudbibliotek Årsverk totalt pr. bibl.

Timar totalt pr. bibliotek

87,1 24,8 14,0 9,0 5,7 4,3 3,2 2,3 1,7 1,3 0,8 0,7

54,8 54,1 48,3 42,7 38,8 36,2 29,8 30,1 23,8 18,3 16,1 14,5

Opningstid alle avd.3

Timar Del Timar etter 17 laurdags- totalt pr. avd. pr. bibliotek ope

10,6 14,4 8,0 7,2 5,7 5,6 4,9 5,6 5,1 3,7 3,2 3,0

100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 83 % 83 % 64 % 51 % 21 % 10 % 7%

33,4 28,7 29,8 30,2 30,2 25,6 17,8 21,3 15,5 13,0 12,4 15,4

Timar Del etter 17 laurdagspr. avd. ope

5,1 6,1 4,8 5,7 4,8 4,4 4,2 4,4 3,8 2,8 2,7 3,6

74 % 53 % 44 % 61 % 61 % 52 % 45 % 37 % 28 % 12 % 7% 6%

Noreg 431 807 1,9 4 681 134 307 2,2 4,2 26,7 5,0 51 % 19,8 4,0 Storleiken på verkeområdet svarar til kommunestorleiken, med unnatak for Tønsberg og Nøtterøy som driv felles bibliotek. Dette biblioteket tener over 50 000 innbyggjarar, medan Tønsberg og Nøtterøy ligg i kategoriane 30-50 000 og 20-30 000 innbyggjarar. Innbyggjartal og andre data er relaterte til Tønsberg/Nøtterøy bibliotek, og opptrer derfor i kategorien 50-100 000 innbyggjarar. 2 To av biblioteka har ikkje levert statistikk. 3 Medrekna hovudbibliotek 4 Tal på opningstimar pr. avdeling (hovudbibliotek medrekna) og del av avdelingane som var ope på laurdagar. I tillegg var 11 hovudbibliotek og tre filialar ope på søndagar.

34 %

1

Økonomi Drift totalt 2006 pr. innb.2

Drift totalt 2007 pr. innb.

185,30 208,74 187,31 178,28 169,46 177,46 191,26 194,55 223,58 250,21 286,51 447,79

257,82 270,67 232,16 226,44 191,20 218,21 222,38 240,53 259,86 320,49 333,81 611,97

249,11 270,65 229,50 252,51 211,07 219,49 230,73 253,41 279,78 324,24 347,05 608,42

Noreg 163,58 27,27 3,68 30,31 30,94 6,65 28,45 22,37 194,53 231 bibliotek har levert data, dei resterande har ført utgifter til AV-medium i kategorien bøker, aviser, tidsskrift. 2 2007-kroner 3 199 bibliotek har levert tal for husutgifter.

246,90

252,00

Storleik på verkeområdet

> 100 000 innb. 50-100 000 innb. 30-50 000 innb. 20-30 000 innb. 15-20 000 innb. 10-15 000 innb. 7 500-10 000 innb. 5-7 500 innb. 3-5 000 innb. 2-3 000 innb. 1-2 000 innb. <1 000 innb.

1

36

Løn pr. innb.

160,56 181,63 157,25 152,92 142,55 146,90 158,07 156,76 179,52 201,50 226,56 346,64

Bøker, tids., Andre aviser pr. medium pr. innb. innb.1

20,05 24,39 25,79 22,54 24,21 27,58 29,82 34,55 39,75 45,41 54,11 93,48

4,70 2,71 4,27 2,82 2,69 2,98 3,37 3,25 4,30 3,29 5,83 7,66

Medium 2006 pr. innb.2

23,85 25,69 31,06 25,11 26,21 28,86 32,96 37,84 42,20 47,55 59,81 105,31

Medium 2007 pr. innb.

24,74 27,10 30,06 25,36 26,90 30,55 33,19 37,80 44,05 48,70 59,95 101,15

Datatenester pr. innb.

4,97 5,62 4,74 6,83 4,72 6,16 6,57 7,87 11,05 13,26 14,26 36,21

Husutgifter pr. innb.3

32,21 30,88 14,31 50,35 21,01 21,13 15,39 32,36 18,67 28,37 16,40 75,14

Andre utgifter pr. innb.

26,63 25,41 23,15 17,05 15,88 14,74 17,51 18,63 26,49 32,40 29,87 49,28

Løn + medium pr. innb.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tabell 1. Folkebibliotek etter kommunestorleik Barnebøker Tabell 1. Folkebibliotek etter kommunestorleik

Bøker for vaksne1

1

Storleik på verkeområdet

Tilvekst fag pr. 100 barn2

Storleik på verkeområdet

Tilvekst fag pr. 100 barn2

Tilvekst skjønn pr. 100 barn2 Tilvekst

skjønn pr. 100 23,8 2 barn

> 100 000 innb. 4,8 50-100 000 innb. 4,5 20,5 30-50 000 innb. 5,6 28,7 > 100 000 innb. 4,8 23,8 20-30 000 innb. 6,0 25,7 50-100 000 innb. 4,5 20,5 15-20 000 innb. 4,4 21,3 30-50 000 innb. 5,6 28,7 10-15 000 innb. 6,3 29,2 20-30 000 innb. 6,0 25,7 7 500-10 000 innb. 7,9 37,5 15-20 000 innb. 4,4 21,3 5-7 500 innb. 8,4 39,9 10-15 000 innb. 6,3 29,2 3-5 000 innb. 11,2 53,7 7 500-10 000 innb. 7,9 37,5 2-3 000 innb. 14,3 78,1 5-7 500 innb. 8,4 39,9 1-2 000 innb. 19,2 94,2 3-5 000 innb. 11,2 53,7 <1 000 innb. 45,6 172,1 2-3 000 innb. 14,3 78,1 1-2 000 innb. 19,2 94,2 Noreg 6,7 32,2 <1 000 innb. 45,6 172,1 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år pr. 1.1.2007 3 Noreg 32,2 f.o.m. 15 år pr. 1.1.2007 6,7 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år pr. 1.1.2007 3 f.o.m. 15 år pr. 1.1.2007 1

Tilvekst Bestand fag totalt Barnebøker pr. 1100 pr. 100 barn2 barn2 Tilvekst Bestand

Storleik på

Bestand totalt pr. 100 barn2 Bestand

totalt pr. 100 28,6 2 barn

fag pr. 100 98,0 2 barn

111,2 112,6 98,0 135,0 111,2 133,2 112,6 139,6 135,0 161,8 133,2 197,5 139,6 256,3 161,8 315,8 197,5 387,0 256,3 774,5 315,8 387,0 149,4 774,5

362,6 339,2 313,5 428,8 362,6 377,0 339,2 507,4 428,8 598,3 377,0 771,4 507,4 1041,3 598,3 1377,7 771,4 1821,8 1041,3 3351,3 1377,7 1821,8 535,8 3351,3

473,8 451,8 411,5 563,8 473,8 510,2 451,8 647,0 563,8 760,2 510,2 968,9 647,0 1 297,7 760,2 1 693,5 968,9 2 208,7 1 297,7 4 125,8 1 693,5 2 208,7 685,1 4 125,8

38,9

149,4

535,8

685,1

Bøker

Storleik på verkeområdet

Bestand skjønn pr. 100 barn2 Bestand

25,0 34,4 28,6 31,7 25,0 25,7 34,4 35,6 31,7 45,4 25,7 48,3 35,6 64,9 45,4 92,4 48,3 113,4 64,9 217,7 92,4 113,4 38,9 217,7

skjønn pr. 100 313,5 2 barn

Musikk1

totalt pr. 100 411,5 2 barn

Tilvekst fag pr. 100 3 vaksne Tilvekst

fag pr. 100 6,63 vaksne

4,3 6,7 6,6 5,5 4,3 5,2 6,7 5,3 5,5 6,3 5,2 7,6 5,3 9,4 6,3 11,8 7,6 14,0 9,4 22,9 11,8 14,0 6,7 22,9 6,7

Tilvekst skjønn pr. 100 3 vaksne Tilvekst

Tilvekst Bestand totalt fag Bøker pr. 100 for vaksne pr. 1001 3 vaksne vaksne3 Tilvekst Bestand

skjønn pr. 100 5,73 vaksne

4,6 6,5 5,7 6,2 4,6 5,7 6,5 7,4 6,2 10,7 5,7 12,2 7,4 16,8 10,7 23,6 12,2 31,7 16,8 56,1 23,6 31,7 8,8 56,1

totalt pr. 100 12,3 3 vaksne

fag pr. 100 122,63 vaksne

15,4

166,9

8,9 13,2 12,3 11,7 8,9 10,9 13,2 12,7 11,7 17,0 10,9 19,8 12,7 26,3 17,0 35,4 19,8 45,7 26,3 79,0 35,4 45,7 15,4 79,0

8,8

Lydbøker1

Bestand skjønn pr. 100 vaksne3 Bestand

skjønn pr. 100 78,13 vaksne

Bestand totalt pr. 100 vaksne3 Bestand

totalt pr. 100 200,7 3 vaksne

150,2 119,0 269,1 141,6 128,3 269,9 122,6 78,1 200,7 166,6 142,4 309,0 150,2 119,0 269,1 153,8 148,3 302,1 141,6 128,3 269,9 151,6 172,5 324,1 166,6 142,4 309,0 175,5 241,9 417,4 153,8 148,3 302,1 233,4 308,4 541,8 151,6 172,5 324,1 225,7 406,0 631,7 175,5 241,9 417,4 270,0 515,6 785,6 233,4 308,4 541,8 333,2 768,7 1 101,9 225,7 406,0 631,7 435,2 1 067,6 1 502,8 270,0 515,6 785,6 333,2 768,7 1 101,9 166,9 191,6 358,4 435,2 1 067,6 1 502,8

Film1

191,6

358,4

Totalt alle medium1

Tilvekst Bestand Tilvekst Bestand Tilvekst Bestand Tilvekst Bestand Tilvekst Bestand pr. 100 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. Bøker1 Musikk1 Lydbøker1 Film1 Totalt alle medium1 Tilvekst

Bestand

Tilvekst

Bestand

Tilvekst

Bestand

Tilvekst

Bestand

Tilvekst

Bestand

>verkeområdet 100 000 innb. 239,4 1,3 pr. 10011,2 1,1 pr. 100 innb. 6,3 pr. 100 innb. 1,7 pr. 100 innb. 6,6 pr. 10020,2 276,9 pr. 10015,3 innb. pr. 100 innb. pr. 100 innb. innb. pr. 100 innb. innb. pr. 100 innb. 50-100 000 innb. 12,1 309,4 0,9 10,3 1,3 9,5 1,3 8,4 16,4 346,7 30-50 000 innb. 17,3 305,5 1,1 7,9 1,6 8,9 2,0 9,2 23,2 340,3 > 100 000 innb. 15,3 239,4 1,3 11,2 1,1 6,3 1,7 6,6 20,2 276,9 20-30 000 innb. 15,6 359,2 1,6 9,4 1,5 11,5 1,5 8,7 21,0 401,9 50-100 000 innb. 12,1 309,4 0,9 10,3 1,3 9,5 1,3 8,4 16,4 346,7 15-20 000 innb. 14,0 345,0 0,9 7,0 1,5 10,8 1,6 9,3 18,3 379,2 30-50 000 innb. 17,3 305,5 1,1 7,9 1,6 8,9 2,0 9,2 23,2 340,3 10-15 000 innb. 17,3 389,2 1,2 8,4 1,8 11,6 1,6 8,3 22,2 423,4 20-30 000 innb. 15,6 359,2 1,6 9,4 1,5 11,5 1,5 8,7 21,0 401,9 7 500-10 000 innb. 22,7 486,9 1,7 11,2 2,2 15,1 1,9 12,1 29,1 533,5 15-20 000 innb. 14,0 345,0 0,9 7,0 1,5 10,8 1,6 9,3 18,3 379,2 5-7 500 innb. 25,3 624,5 1,9 14,1 2,4 16,4 2,3 12,7 32,7 683,6 10-15 000 innb. 17,3 389,2 1,2 8,4 1,8 11,6 1,6 8,3 22,2 423,4 3-5 000 innb. 33,7 759,3 2,2 15,0 2,5 18,6 3,0 20,5 42,6 820,2 7 500-10 000 innb. 22,7 486,9 1,7 11,2 2,2 15,1 1,9 12,1 29,1 533,5 2-3 000 innb. 45,8 951,7 2,2 14,3 2,6 21,6 3,2 23,2 54,8 1 020,1 5-7 500 innb. 25,3 624,5 1,9 14,1 2,4 16,4 2,3 12,7 32,7 683,6 1-2 000 innb. 58,1 1 304,8 3,4 18,9 3,4 23,9 4,5 32,3 71,4 1 397,1 3-5 000 innb. 33,7 759,3 2,2 15,0 2,5 18,6 3,0 20,5 42,6 820,2 <1 000 innb. 103,9 1 972,8 4,0 35,4 4,1 38,8 7,9 70,4 122,3 2 146,0 2-3 000 innb. 45,8 951,7 2,2 14,3 2,6 21,6 3,2 23,2 54,8 1 020,1 1-2 000 innb. 58,1 1 304,8 3,4 18,9 3,4 23,9 4,5 32,3 71,4 1 397,1 Noreg 20,0 421,7 1,5 10,9 1,7 11,5 1,9 10,7 25,8 465,4 <1 000 innb. 103,9 1 972,8 4,0 35,4 4,1 38,8 7,9 70,4 122,3 2 146,0 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. Noreg 20,0 421,7 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst.

1

1,5

10,9

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

1,7

11,5

1,9

10,7

25,8

465,4

37


Tabell 1. Folkebibliotek etter kommunestorleik Utlån barnebøker Storleik på verkeområdet

> 100 000 innb. 50-100 000 innb. 30-50 000 innb. 20-30 000 innb. 15-20 000 innb. 10-15 000 innb. 7 500-10 000 innb. 5-7 500 innb. 3-5 000 innb. 2-3 000 innb. 1-2 000 innb. <1 000 innb.

Fag pr. barn1

Skjønn pr. barn1

Utlån bøker for vaksne Totalt pr. barn1

Fag pr. vaksen2

Skjønn pr. vaksen2

Totalt pr. vaksen2

Totalt bokutlån pr. innb.

Musikk

Lydbøker

Film

Utlån pr. innb.

Utlån pr. innb.

Utlån pr. innb.

1,24 1,34 1,43 1,30 1,38 1,29 1,38 1,48 1,82 1,96 2,14 2,57

6,18 6,85 6,96 6,91 6,14 6,58 7,27 7,16 8,68 8,82 9,17 13,49

7,42 8,19 8,39 8,21 7,52 7,87 8,65 8,63 10,50 10,78 11,30 16,06

1,29 1,22 1,20 1,10 0,90 0,90 0,84 0,91 0,86 0,83 0,79 1,10

1,25 1,42 1,46 1,40 1,17 1,37 1,51 1,49 1,80 1,71 1,99 2,60

2,54 2,64 2,66 2,50 2,07 2,27 2,34 2,40 2,66 2,55 2,78 3,70

3,44 3,73 3,78 3,62 3,20 3,40 3,62 3,61 4,16 4,05 4,34 5,91

0,52 0,27 0,15 0,13 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07

0,39 0,51 0,46 0,51 0,43 0,44 0,46 0,41 0,40 0,35 0,34 0,34

0,73 0,83 0,95 0,67 0,60 0,57 0,59 0,61 0,84 0,72 0,78 1,16

Noreg 1,40 t.o.m. 14 år pr. 1.1.2007 2 f.o.m. 15 år pr. 1.1.2007

6,92

8,33

1,08

1,42

2,49

3,62

0,22

0,44

0,72

1

Totalt utlån Storleik på verkeområdet

Utlån alle medium

> 100 000 innb. 50-100 000 innb. 30-50 000 innb. 20-30 000 innb. 15-20 000 innb. 10-15 000 innb. 7 500-10 000 innb. 5-7 500 innb. 3-5 000 innb. 2-3 000 innb. 1-2 000 innb. <1 000 innb.

6 165 743 2 987 801 2 295 218 2 600 622 1 544 268 2 066 396 1 282 654 1 802 754 1 659 260 870 144 549 320 152 848

Utlån pr. innb.

Utlån pr. årsverk

-0,2 % -3,5 % 0,4 % -3,3 % -4,0 % -1,5 % 1,8 % -3,4 % 0,1 % -0,3 % -0,9 % -2,7 %

14 159 13 405 14 897 13 826 13 643 13 262 13 430 12 730 12 821 10 279 10 002 7 377

Besøk totalt

IT Besøk pr. innb.

Arrangement Innlån Katalog Tal på pr. avdeling pr. 1 000 innb. tilgjengeleg på datamaskiner for publikum Internett1 pr. avd.

6 403 726 2 964 598 1 918 216 2 857 264 1 351 160 1 774 907 1 033 032 1 454 936 1 282 891 523 968 329 899 100 001

5,4 5,4 4,5 5,6 3,9 3,9 3,9 3,9 4,3 3,2 3,4 5,0

38,8 24,9 22,6 18,1 11,8 10,0 4,9 6,4 4,1 3,2 2,9 5,1

8,4 28,2 46,6 59,7 59,1 82,1 98,0 96,5 170,2 161,5 183,5 172,6

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 94 % 100 % 89 % 91 % 91 % 72 % 86 %

6,8 9,6 5,5 4,9 5,2 3,2 2,8 2,8 2,2 1,8 1,9 2,2

Noreg 23 977 028 5,12 -1,4 % 13 348 21 994 598 Del av biblioteka som har bibliotekkatalogen tilgjengeleg på Internett.

4,7

9,1

62,8

90 %

3,2

1

38

5,23 5,49 5,43 5,06 4,45 4,56 4,85 4,79 5,60 5,26 5,62 7,71

Besøk

Endring frå 2006

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tabell 2. Folkebibliotek etter fylke (Rekneskap og budsjett i 1000 kr) Rekneskap 2007 Fylke

Innbyggjartal Tal på barn t.o.m. 14 år

Østfold Akershus Oslo Hedmark5 Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

49 157 107 266 94 041 33 015 32 667 46 440 42 118 29 967 20 397 33 548 87 384 91 855 21 453 47 790 53 675 25 739 44 727 30 046 14 646

Tal på Tal på Faghovud- avd.2 utdanna bibliotek1 bibl. sjef

18 22 1 22 26 21 13 18 15 15 26 33 26 37 25 24 44 25 19 1

25 38 21 36 44 42 18 36 24 35 55 64 59 76 50 33 77 43 30 1

16 21 1 19 22 16 13 15 10 9 15 26 14 25 18 13 25 14 14 1

Løn

Bøker, aviser, tidsskrift

Andre medium3

Medium totalt

40 690 80 639 86 251 30 878 27 656 41 793 41 665 31 374 18 597 28 246 70 005 72 775 20 662 35 144 36 679 19 427 37 902 25 126 19 402 843

6 503 12 818 8 287 5 293 5 740 6 411 6 715 5 483 3 279 4 633 12 693 11 962 4 022 7 677 7 065 3 339 7 723 4 651 3 138 211

863 1 102 996 608 679 479 655 851 327 723 2 761 2 462 364 500 1 676 726 774 372 286

7 366 13 920 9 283 5 901 6 419 6 890 7 371 6 335 3 606 5 355 15 455 14 424 4 386 8 177 8 740 4 065 8 497 5 023 3 424 211

Data- Husutgifter4 Totalt driftsrekneskap tenester

1 640 3 219 1 965 1 372 2 024 1 467 1 873 1 256 827 1 080 1 894 2 703 980 1 325 2 558 884 2 060 957 1 019 46

6 684 15 954 24 915 2 656 6 450 13 255 904 3 733 1 463 2 520 8 846 16 789 4 350 6 355 1 082 5 031 3 099 2 583 6 058 455

58 742 123 688 138 699 43 515 46 547 71 183 58 729 45 764 27 212 40 444 109 722 116 315 32 441 54 847 51 225 32 916 57 923 35 362 32 609 1 773

Noreg 4 681 134 905 931 431 807 307 765 755 127 643 17 204 144 847 31 148 133 181 1 179 656 To av biblioteka har ikkje levert statistikk. 2 Inkludert hovudbibliotek 3 231 bibliotek har levert data, dei resterande har ført utgifter til andre medium i kategorien bøker, aviser, tidsskrift. 4 199 bibliotek har levert tal for husutgifter. 1

Budsjett 20081 Fylke

Løn

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

41 415 81 561 94 800 30 093 28 407 39 533 42 748 30 184 19 178 28 602 89 432 76 365 20 368 36 961 36 382 19 424 36 826 24 622 18 382 890

Bøker, aviser, Andre tidsskrift medium2

6 139 12 091 7 470 5 293 5 716 5 932 7 063 4 481 2 849 4 428 12 637 10 832 3 544 6 882 3 886 3 141 6 968 3 735 2 941 207

770 1 222 1 000 326 737 495 127 654 311 552 2 651 2 520 388 600 344 651 853 226 292

Medium totalt

6 909 13 313 8 470 5 619 6 453 6 427 7 190 5 135 3 160 4 979 15 288 13 351 3 932 7 483 4 230 3 791 7 820 3 961 3 233 207

Medieløyving pr. innbyggjar Data- Husutgifter3 Totalt drifts- Rekneskap Endring frå Budsjett budsjett 2007 20064 tenester 2008

1 524 3 062 1 709 1 447 2 259 1 324 1 654 1 319 860 1 091 1 987 2 624 1 003 1 436 965 953 2 005 968 989 45

8 022 14 339 25 060 2 971 6 486 12 527 1 002 3 768 1 458 2 428 8 644 17 158 4 512 5 819 1 111 5 233 3 099 2 542 5 987 484

60 297 118 230 147 263 42 516 47 718 66 124 58 264 43 671 26 990 40 366 129 627 118 165 31 903 55 436 44 641 32 324 55 126 34 222 30 982 1 772

28,06 9,3 % 27,34 12,7 % 16,92 5,8 % 31,27 -0,5 % 35,07 -0,6 % 27,82 -11,8 % 32,93 6,5 % 38,12 11,0 % 34,42 3,4 % 32,71 2,7 % 38,20 2,4 % 31,58 -1,8 % 41,30 3,8 % 33,32 -1,3 % 31,35 -7,2 % 31,49 -2,6 % 36,09 4,2 % 32,59 11,1 % 47,12 -4,3 %

Noreg 796 172 116 235 14 718 130 953 29 225 132 652 1 185 639 30,94 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett. 2 217 bibliotek har levert data, dei resterande har andre medium i kategorien bøker, aviser, tidsskrift. 3 188 bibliotek har levert tal for husutgifter. 4 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 1

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

2,1 %

Driftsutgifter pr. innbyggjar 2007

26,32 26,15 15,44 29,78 35,25 25,95 32,13 30,90 30,16 30,42 37,79 29,23 37,03 30,49 15,17 29,37 33,22 25,70 44,49

223,76 242,92 252,82 230,61 254,31 287,43 262,41 275,40 259,76 247,06 271,21 254,68 305,49 223,52 183,71 255,02 246,02 229,42 448,76

27,97

252,00

39


Tabell 2. Folkebibliotek etter fylke Personale Fylke

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

Tal på tilsette

121 240 237 103 100 130 126 111 62 99 207 220 103 151 121 79 162 96 76 2

Tal på årsverk

Bøker for barn1 Årsverk pr. 1000 innb.

Tilvekst fag

Tilvekst skjønn

Total tilvekst

0,35 0,37 0,37 0,38 0,37 0,38 0,43 0,43 0,42 0,39 0,39 0,37 0,47 0,35 0,30 0,38 0,41 0,40 0,73

2 697 5 359 5 550 2 056 3 400 2 538 2 961 2 739 1 462 2 316 5 039 5 971 1 911 3 483 2 951 2 083 4 138 2 620 1 546 61

12 363 24 310 24 875 10 213 15 146 11 901 10 248 12 282 7 639 10 791 27 623 25 262 11 694 19 639 15 125 10 880 20 523 13 573 7 146 358

15 060 29 669 30 425 12 269 18 546 14 439 13 209 15 021 9 101 13 107 32 662 31 233 13 605 23 122 18 076 12 963 24 661 16 193 8 692 419

56 556 118 787 107 335 59 562 75 914 68 714 60 360 60 017 33 053 54 170 123 232 124 198 54 555 78 992 59 361 47 439 85 577 46 468 37 437 1 407

183 841 330 318 338 190 207 248 285 538 236 297 180 270 220 199 124 950 208 524 447 212 415 390 235 270 350 386 228 364 186 799 348 139 191 072 131 243 4 515

240 397 449 105 445 525 266 810 361 452 305 011 240 630 280 216 158 003 262 694 570 444 539 588 289 825 429 378 287 725 234 238 433 716 237 540 168 680 5 922

0,38

60 881

291 591

352 472

1 353 134

4 853 765

6 206 899

93 190 201 71 67 95 96 72 44 63 156 167 49 86 84 49 97 61 53 2

Noreg 2 546 1 796 Eitt bibliotek har ikkje levert tal for tilvekst.

1

Bøker for vaksne1 Fylke

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

Tilvekst fag

9 500 21 241 37 814 9 868 11 384 8 938 9 413 10 403 8 277 7 816 19 396 23 028 7 730 14 369 11 133 8 593 17 631 8 695 5 331 513

Tilvekst skjønn

12 987 23 617 25 096 13 870 16 046 13 024 12 211 12 633 9 536 12 358 26 909 30 085 15 531 21 796 20 917 14 802 27 151 12 786 9 840 382

Total tilvekst

22 487 44 858 62 910 23 738 27 430 21 962 21 624 23 036 17 813 20 174 46 305 53 113 23 261 36 165 32 050 23 395 44 782 21 481 15 171 895

40

Bestand skjønn Total bestand

Totalt bøker1

Bestand fag

Bestand skjønn

Total bestand

279 055 457 424 500 844 349 202 338 518 277 833 315 588 322 075 156 214 254 741 581 678 536 973 230 031 355 047 271 645 204 422 456 022 220 124 186 451 5 298

284 740 563 795 446 957 904 381 316 293 817 137 372 701 721 903 421 336 759 854 325 932 603 765 250 031 565 619 365 893 687 968 221 150 377 364 306 856 561 597 582 225 1 163 903 557 480 1 094 453 432 941 662 972 572 951 927 998 385 225 656 870 285 730 490 152 608 368 1 064 390 256 481 476 605 232 971 419 422 5 833 11 131

Noreg 251 073 331 577 582 650 6 299 185 7 232 094 13 531 279 Eitt bibliotek har ikkje levert tal for tilvekst.

1

Bestand fag

Tilvekst

37 547 74 527 93 335 36 007 45 976 36 401 34 833 38 057 26 914 33 281 78 967 84 346 36 866 59 287 50 126 36 358 69 443 37 674 23 863 1 314

Bestand

804 192 1 353 486 1 262 662 988 713 1 121 306 908 776 806 249 968 184 535 367 824 291 1 734 347 1 634 041 952 797 1 357 376 944 595 724 390 1 498 106 714 145 588 102 17 053

935 122 19 738 178

Abonnement1 Tilvekst

Bestand

97 162 118 30 61 25 511 86 38 117 419 28 30 88 84 211 49 188 27

2 125 2 153 1 044 1 584 1 368 1 587 2 514 1 470 977 1 079 4 119 2 587 1 624 2 222 1 548 1 515 2 282 1 479 1 133 37

2 369

34 447

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tabell 2. Folkebibliotek etter fylke Bestand andre medium for barn Fylke

Musikk

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

2 267 3 750 1 179 2 117 2 480 2 374 2 331 1 837 902 2 332 3 888 3 870 2 144 2 226 2 002 1 595 2 116 1 927 3 047

Totalt andre medium2

Bestand andre medium for vaksne

Lydbøker

Film

Musikk

Lydbøker

Film

Bestand anna1

10 735 22 113 10 924 10 013 13 423 10 220 10 061 6 863 5 491 8 121 24 463 21 208 8 500 13 044 16 528 9 490 13 845 9 261 6 336 244

7 418 15 121 7 120 7 462 9 933 10 514 9 719 7 766 6 481 7 818 22 105 16 736 9 426 12 408 13 013 8 468 13 489 7 339 6 649 318

22 325 45 230 34 164 21 585 13 603 22 480 17 688 18 810 9 434 11 383 57 711 56 790 18 093 20 203 28 320 13 648 22 947 16 084 14 039 1

15 281 32 310 13 091 13 847 17 511 15 369 15 825 9 954 7 163 11 767 28 472 25 868 9 301 14 328 24 617 12 963 19 675 9 625 8 355 287

13 250 24 641 16 685 10 479 11 532 15 182 18 028 10 903 8 091 9 224 40 407 28 202 12 988 13 210 17 418 10 864 18 885 11 455 9 446 559

22 938 34 582 50 592 44 573 8 752 21 704 23 651 19 893 7 345 14 657 47 762 63 814 9 604 7 621 20 831 14 502 22 950 9 005 24 338

Samla tilvekst

Samla bestand

Tilvekst

17 353 27 071 16 624 9 831 10 628 11 323 12 674 12 685 6 692 7 941 25 359 26 103 8 109 13 228 21 568 9 120 17 102 11 446 6 192 211

94 214 177 747 133 755 110 076 77 234 97 843 97 303 76 026 44 907 65 302 224 808 216 488 70 056 83 040 122 729 71 530 113 907 64 696 72 210 1 409

54 997 101 760 110 077 45 868 56 665 47 749 48 018 50 828 33 644 41 339 104 745 110 477 45 005 72 603 71 778 45 689 86 594 49 308 30 082 1 525

209 200 201 243 310 193 215 306 321 253 259 242 424 296 257 354 368 320 414

1 208 751

258 21 787 905

Noreg 44 384 230 883 199 303 464 538 305 609 301 449 469 114 271 260 2 015 280 CD-ROM, notar, fotografi, mikroformer, multimediesett, grafikk, dias-seriar osb. 2 Eitt bibliotek har ikkje levert tal for tilvekst. 1

Utlån bøker for vaksne

Utlån bøker for barn Fylke

Fag

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Noreg

Totalt alle medium2

Skjønn

Totalt

Pr. barn

64 561 124 019 115 633 52 582 42 733 63 383 74 862 52 018 32 842 49 539 127 738 139 764 31 421 56 927 80 856 39 157 63 053 40 919 18 609 546

306 508 655 159 554 806 269 949 233 818 328 246 330 609 236 111 146 601 272 126 721 815 597 708 146 935 317 500 373 874 189 235 285 440 221 996 81 490 2 606

371 069 779 178 670 439 322 531 276 551 391 629 405 471 288 129 179 443 321 665 849 553 737 472 178 356 374 427 454 730 228 392 348 493 262 915 100 099 3 152

7,55 7,26 7,13 9,77 8,47 8,43 9,63 9,61 8,80 9,59 9,72 8,03 8,31 7,83 8,47 8,87 7,79 8,75 6,83

213 886 411 787 450 138 162 840 138 032 194 573 289 392 157 277 91 484 137 830 405 906 458 422 65 776 147 280 269 119 100 207 170 007 126 263 67 208 2 022

326 703 497 835 478 036 212 817 209 463 288 047 331 248 218 075 137 718 226 478 516 377 493 658 129 818 276 788 331 490 176 044 276 840 126 489 95 397 2 196

540 589 909 622 928 174 375 657 347 495 482 620 620 640 375 352 229 202 364 308 922 283 952 080 195 594 424 068 600 609 276 251 446 847 252 752 162 605 4 218

1 271 162

6 272 532

7 543 694

8,33

4 059 449

5 351 517

9 410 966

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Fag

Skjønn

Totalt

Tilvekst pr. 1000 innb.

Bestand

900 531 1 533 386 1 397 461 1 100 373 1 199 908 1 008 206 906 066 1 045 680 581 251 890 672 1 963 274 1 853 116 1 024 477 1 442 638 1 068 872 797 435 1 614 295 780 320 661 445 18 499

Utlån bøker Pr. vaksen

Totalt

Pr. innb.

2,53 2,26 2,04 2,41 2,31 2,40 3,42 2,76 2,72 2,80 2,91 2,61 2,31 2,15 2,67 2,67 2,34 2,04 2,80

911 658 1 688 800 1 598 613 698 188 624 046 874 249 1 026 111 663 481 408 645 685 973 1 771 836 1 689 552 373 950 798 495 1 055 339 504 643 795 340 515 667 262 704 7 370

3,47 3,32 2,91 3,70 3,41 3,53 4,58 3,99 3,90 4,19 4,38 3,70 3,52 3,25 3,78 3,91 3,38 3,35 3,62

2,49

16 954 660

3,62

41


Tabell 2. Folkebibliotek etter fylke Utlån andre medium for barn Fylke

Musikk

Lydbøker

Film

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

5 320 11 952 4 604 3 649 3 058 4 532 6 365 4 497 2 627 3 619 11 708 7 989 1 947 3 701 7 019 2 526 2 743 4 235 1 967

42 890 112 188 47 349 36 256 30 793 43 168 46 878 25 689 19 493 35 298 91 970 78 930 20 621 35 138 69 823 28 957 42 244 30 353 11 438 400

80 090 142 161 75 068 54 633 51 493 72 686 84 043 53 297 42 137 58 996 174 540 113 983 38 819 65 921 92 636 38 076 68 085 43 073 21 043 1 070

Noreg 94 058 849 876 1 371 850 Eining som blir lånt ut sjølvstendig, tel som eit utlån.

Utlån andre medium for vaksne Pr. barn

1

Musikk

Lydbøker

2,61 2,48 1,35 2,86 2,61 2,59 3,26 2,79 3,15 2,92 3,18 2,19 2,86 2,19 3,16 2,70 2,53 2,58 2,35

41 790 95 645 191 119 23 795 10 667 24 275 34 869 18 731 11 556 13 237 109 924 203 472 8 805 12 377 104 633 10 739 11 299 18 507 9 096 1

70 893 161 207 99 813 46 169 44 556 69 294 78 152 44 885 24 214 44 300 99 594 110 733 19 282 43 980 96 063 39 698 52 937 27 503 14 888 283

122 146 200 953 193 211 60 081 55 190 102 011 130 964 76 764 43 746 44 846 247 276 248 005 36 037 71 516 145 603 43 017 66 039 89 152 33 991 2 259

2,56

954 537

1 188 444

2 012 807

Utlån alle medium Fylke

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

Utlån totalt

1 316 386 2 454 306 2 279 297 949 377 836 545 1 215 964 1 444 069 904 230 561 883 898 330 2 579 011 2 501 263 512 345 1 045 139 1 617 915 679 822 1 054 036 747 670 367 697 11 743

Noreg 23 977 028 19 bibliotek manglar tal for besøk.

1

42

Utlån pr. innb.

Film

Utlån andre medium Pr. vaksen

Anna 1

Totalt

Pr. innb.

1,10 1,14 1,07 0,84 0,73 0,97 1,34 1,03 0,94 0,79 1,44 1,54 0,76 0,65 1,54 0,90 0,68 1,09 1,00

41 599 41 400 69 520 26 606 16 742 25 749 36 687 16 886 9 465 12 061 72 163 48 599 12 884 14 011 46 799 12 166 15 349 19 180 12 570 360

404 728 765 506 680 684 251 189 212 499 341 715 417 958 240 749 153 238 212 357 807 175 811 711 138 395 246 644 562 576 175 179 258 696 232 003 104 993 4 373

1,54 1,50 1,24 1,33 1,16 1,38 1,87 1,45 1,46 1,30 2,00 1,78 1,30 1,01 2,02 1,36 1,10 1,51 1,44

1,10 550 796 7 022 368

1,50

Besøk1

Endring frå Utlån 2006 pr. innb. pr. årsverk

Tal på besøk

Besøk pr. innb.

Innlån Endring frå 2006 pr. innb.

Tal på innlån

Innlån pr. 1000 innb.

5,01 4,82 4,15 5,03 4,57 4,91 6,45 5,44 5,36 5,49 6,37 5,48 4,82 4,26 5,80 5,27 4,48 4,85 5,06

0,1 % -3,1 % 1,9 % -0,2 % -10,1 % -4,3 % 1,6 % 2,3 % -1,5 % -2,4 % -2,4 % -2,9 % -1,8 % -2,8 % 0,6 % 0,3 % -2,0 % 2,3 % -1,8 %

14 200 12 936 11 343 13 304 12 439 12 812 15 115 12 629 12 718 14 252 16 513 14 979 10 371 12 144 19 208 13 848 10 840 12 177 6 972 6 524

986 674 2 577 579 2 500 600 815 239 685 664 1 071 620 1 046 356 822 188 561 573 938 138 2 101 190 2 166 524 460 012 815 781 1 668 135 670 282 914 091 844 863 335 447 12 642

3,76 5,06 4,56 4,32 3,75 4,33 4,68 4,95 5,36 5,73 5,19 4,74 4,33 3,32 5,98 5,19 3,88 5,48 4,62

-1,9 % -2,8 % -1,3 % 0,9 % -4,9 % -8,2 % -2,4 % 1,2 % 1,5 % 2,6 % -6,9 % -5,3 % 1,8 % -6,1 % -1,4 % -14,9 % -0,8 % 10,8 % -5,2 %

21 135 31 660 2 703 21 741 13 036 15 993 15 384 14 237 5 382 8 602 14 930 17 976 9 108 14 479 15 723 10 741 41 438 11 354 8 165 402

80,5 62,2 4,9 115,2 71,2 64,6 68,7 85,7 51,4 52,5 36,9 39,4 85,8 59,0 56,4 83,2 176,0 73,7 112,4

5,12

-1,4 %

13 348

21 994 598

4,70

-2,8 %

294 189

62,8

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Noreg 94 058 849 876 1 371 850 Eining som blir lånt ut sjølvstendig, tel som eit utlån.

1

2,56

954 537

1 188 444

2 012 807

1,10 550 796 7 022 368

1,50

Tabell 2. Folkebibliotek etter fylke Fylke Fylke

Utlån andre medium for barn Utlån andre medium for1 vaksne Utlån andre medium Utlån alle medium Besøk Innlån Anna 1 Musikk Lydbøker Film Pr. barn Musikk Lydbøker Film Pr. Totalt Pr. innb. Utlån totalt Utlån Endring frå Utlån Tal på besøk Besøk Endring frå Tal på innlån Innlån pr. innb. 2006 pr. innb. pr. årsverk pr. innb. 2006vaksen pr. innb. pr. 1000 innb.

Østfold Østfold Akershus Akershus Oslo Oslo Hedmark Hedmark Oppland Oppland Buskerud Buskerud Vestfold Vestfold Telemark Telemark Aust-Agder Aust-Agder Vest-Agder Vest-Agder Rogaland Rogaland Hordaland Hordaland Sogn Sogn og og Fjordane Fjordane Møre Møre og og Romsdal Romsdal Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Nordland Troms Troms Finnmark Finnmark Svalbard Svalbard

320 386 42 890 70 893 15 316 5,01 80 090 0,1 % 2,61 14 200 41 790 986 674 11 952 112 188 142 161 2,48 95 645 161 2 454 306 4,82 -3,1 % 12 936 2 577 579207 4 604 47 349 75 068 1,35 191 119 99 813 2 279 297 4,15 1,9 % 11 343 2 500 600 3 949 649 377 36 256 46 169 5,03 54 633 -0,2 % 2,86 13 304 23 795 815 239 3 836 058 545 30 793 493 % 2,61 44 556 4,57 51 -10,1 12 439 10 667 685 664 4 532 43 168 72 686 2,59 24 275 69 294 1 215 964 4,91 -4,3 % 12 812 1 071 620 6 365 46 878 84 043 3,26 34 869 78 1 444 069 6,45 1,6 % 15 115 1 046 356152 4 904 497 230 25 689 44 885 5,44 53 297 2,3 % 2,79 12 629 18 731 822 188 2 561 627 883 19 493 24 214 5,36 42 137 -1,5 % 3,15 12 718 11 556 561 573 3 898 619 330 35 298 58 996 2,92 13 237 44 5,49 -2,4 % 14 252 938 138300 11 708 91 970 174 540 3,18 109 924 99 594 2 579 011 6,37 -2,4 % 16 513 2 101 190 989 263 78 930 27 501 5,48 113 983 -2,9 % 2,19 14 979203 472 2 166110 524733 1 512 947 345 20 621 19 282 4,82 38 819 -1,8 % 2,86 10 371 8 805 460 012 3 701 35 138 65 921 2,19 12 377 43 980 1 045 139 4,26 -2,8 % 12 144 815 781 7 019 69 823 92 636 3,16 104 633 96 1 617 915 5,80 0,6 % 19 208 1 668 135063 2 679 526 822 28 957 39 698 5,27 38 076 0,3 % 2,70 13 848 10 739 670 282 743 036 42 244 52 937 12 054 4,48 68 085 -2,0 % 2,53 10 840 11 299 914 091 4 747 235 670 30 353 43 073 2,58 18 507 27 503 4,85 2,3 % 12 177 844 863 1 367 967 697 11 438 21 043 2,35 9 096 14 5,06 -1,8 % 6 972 335 447888 400 1 070 1 12 642283 11 743 6 524

Noreg 94 977 058 028849 876 1 188 Noreg 23 5,121 371 850 -1,4 % 2,56 13 348954 537 21 994 598444 som blir lånt ut sjølvstendig, tel som eit utlån. 19 bibliotek manglar tal for besøk.

11 Eining

Utlån alle medium Fylke

Utlån totalt

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

1 316 386 2 454 306 2 279 297 949 377 836 545 1 215 964 1 444 069 904 230 561 883 898 330 2 579 011 2 501 263 512 345 1 045 139 1 617 915 679 822 1 054 036 747 670 367 697 11 743

Noreg 23 977 028 19 bibliotek manglar tal for besøk.

1

Utlån pr. innb.

122 1,10% 41 59921 135 404 728 1,54 3,76146 -1,9 80,5 200 953 1,14 41 400 765 506 1,50 5,06 -2,8 % 31 660 62,2 193 1,07% 69 520 2 703 680 684 1,24 4,56211 -1,3 4,9 60 081 0,84 251 189 115,2 1,33 4,32 0,9 % 26 60621 741 55 190 -4,9 0,73% 16 74213 036 212 499 1,16 3,75 71,2 102 011 0,97 25 749 341 715 1,38 4,33 -8,2 % 15 993 64,6 130 1,34% 36 68715 384 417 958 1,87 4,68964 -2,4 68,7 76 764 1,03 240 749 1,45 4,95 1,2 % 16 88614 237 85,7 43 746 0,94 153 238 1,46 5,36 1,5 % 9 465 5 382 51,4 44 846 0,79 212 357 1,30 5,73 2,6 % 12 061 8 602 52,5 247 276 1,44 72 163 807 5,19 -6,9 % 14 930 175 2,00 36,9 248 1,54% 48 59917 976 811 711 1,78 4,74005 -5,3 39,4 36 037 0,76 138 395 1,30 4,33 1,8 % 12 884 9 108 85,8 71 516 -6,1 0,65% 14 01114 479 246 644 1,01 3,32 59,0 145 1,54% 46 79915 723 562 576 2,02 5,98603 -1,4 56,4 43 017 -14,9 0,90 % 12 16610 741 175 179 1,36 5,19 83,2 66 039 -0,8 0,68% 15 34941 438 258 696 176,0 1,10 3,88 89 152 10,8 1,09% 19 18011 354 232 003 1,51 5,48 73,7 33 991 1,00 12 570 104 1,44 4,62 -5,2 % 8 165 993 112,4 2 259 360 4024 373 2 4,70 012 807

1,10%550 796 022 368 -2,8 294 7189

Besøk1

Endring frå Utlån 2006 pr. innb. pr. årsverk

Tal på besøk

Besøk pr. innb.

1,50 62,8

Innlån Endring frå 2006 pr. innb.

Tal på innlån

Innlån pr. 1000 innb.

5,01 4,82 4,15 5,03 4,57 4,91 6,45 5,44 5,36 5,49 6,37 5,48 4,82 4,26 5,80 5,27 4,48 4,85 5,06

0,1 % -3,1 % 1,9 % -0,2 % -10,1 % -4,3 % 1,6 % 2,3 % -1,5 % -2,4 % -2,4 % -2,9 % -1,8 % -2,8 % 0,6 % 0,3 % -2,0 % 2,3 % -1,8 %

14 200 12 936 11 343 13 304 12 439 12 812 15 115 12 629 12 718 14 252 16 513 14 979 10 371 12 144 19 208 13 848 10 840 12 177 6 972 6 524

986 674 2 577 579 2 500 600 815 239 685 664 1 071 620 1 046 356 822 188 561 573 938 138 2 101 190 2 166 524 460 012 815 781 1 668 135 670 282 914 091 844 863 335 447 12 642

3,76 5,06 4,56 4,32 3,75 4,33 4,68 4,95 5,36 5,73 5,19 4,74 4,33 3,32 5,98 5,19 3,88 5,48 4,62

-1,9 % -2,8 % -1,3 % 0,9 % -4,9 % -8,2 % -2,4 % 1,2 % 1,5 % 2,6 % -6,9 % -5,3 % 1,8 % -6,1 % -1,4 % -14,9 % -0,8 % 10,8 % -5,2 %

21 135 31 660 2 703 21 741 13 036 15 993 15 384 14 237 5 382 8 602 14 930 17 976 9 108 14 479 15 723 10 741 41 438 11 354 8 165 402

80,5 62,2 4,9 115,2 71,2 64,6 68,7 85,7 51,4 52,5 36,9 39,4 85,8 59,0 56,4 83,2 176,0 73,7 112,4

5,12

-1,4 %

13 348

21 994 598

4,70

-2,8 %

294 189

62,8

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

43


Tabell 3. Folkebibliotek – kommunar (Rekneskap og budsjett i 1 000 kr)

4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

Østfold Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden Askim Rygge Eidsberg Rakkestad Råde Trøgstad* Spydeberg Hobøl Våler Hvaler Marker Skiptvet Aremark* Rømskog

262 523 71 297 50 593 28 633 27 835 14 329 13 839 10 357 7 428 6 654 4 994 4 948 4 578 4 152 3 880 3 517 3 413 1 417 659

25 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 366 1 519 1 298 597 459 577 405 578 350 184 171 219 161 103 99 319 179 64 83

28,06 21,30 25,66 20,86 16,50 40,27 29,28 55,76 47,17 27,62 34,20 44,32 35,12 24,83 25,57 90,70 52,56 45,17 125,95

9,3 % -4,5 % 8,3 % 10,8 % 86,8 % 66,0 % 13,1 % 12,9 % -11,6 % 3,0 % -7,0 % -7,7 % -6,6 % -17,5 % -22,4 % 56,7 % 0,5 % -1,4 % 4,3 %

6 909 1 307 1 175 714 375 622 372 463 400 190 180 175 130 104 100 255 183 64 100

Akershus Bærum Asker Skedsmo Lørenskog Ski Ullensaker Oppegård Nittedal Eidsvoll Nes Nesodden Rælingen Ås Frogn Sørum Aurskog-Høland Vestby Nannestad Fet Enebakk Gjerdrum Hurdal*

509 177 106 932 52 210 44 577 31 365 27 247 25 966 23 993 19 968 19 334 18 219 16 791 15 062 14 873 13 890 13 807 13 587 13 414 10 536 9 799 9 660 5 353 2 594

38 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1

13 920 4 083 1 599 901 776 549 562 677 391 454 429 418 215 509 516 221 315 428 184 160 322 132 80

27,34 38,18 30,62 20,21 24,74 20,15 21,63 28,23 19,58 23,47 23,55 24,89 14,26 34,24 37,18 16,03 23,18 31,88 17,48 16,29 33,28 24,66 30,84

12,7 % 48,6 % 3,0 % -14,6 % -4,8 % -4,4 % -10,0 % -3,4 % 6,5 % 103,9 % -6,7 % -6,2 % 12,0 % 3,0 % 17,7 % 11,7 % 27,3 % 14,2 % 63,1 % -11,6 % -9,4 % -1,8 % 33,2 %

Oslo 548 617 21 9 283 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

16,92

5,8 %

44

Rekneskap medium pr. innb.

Endring frå 2006 pr. innb.1

Rekneskap drift

Tal på faste avd.

Noreg

Rekneskap medium

Budsjett medium 20082

Innbyggjartal

130 953 1 179 656

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

58 742 12 603 9 472 10 627 4 463 3 754 2 870 3 546 1 642 1 072 1 253 1 690 1 085 807 555 1 138 1 199 421 543

223,76 176,76 187,22 371,14 160,35 262,01 207,40 342,33 221,11 161,06 251,00 341,64 236,96 194,37 143,09 323,57 351,38 297,44 823,98

183,06 174,78 166,05 196,73 132,65 238,33 139,41 281,98 196,87 107,72 233,63 260,94 191,31 174,50 135,36 307,08 298,71 227,88 635,81

0,35 0,37 0,30 0,39 0,25 0,45 0,26 0,53 0,35 0,24 0,48 0,42 0,31 0,32 0,26 0,65 0,43 0,41 1,06

13 313 3 660 1 624 1 060 630 621 550 701 370 454 455 400 231 500 460 261 255 300 95 150 338 100 98

123 688 28 664 16 829 13 633 6 332 8 429 6 349 7 582 2 767 3 016 3 158 3 596 1 564 3 787 2 765 3 864 1 840 2 801 1 534 1 174 2 122 1 472 410

242,92 268,06 322,33 305,83 201,87 309,36 244,53 316,02 138,58 155,98 173,34 214,17 103,85 254,60 199,07 279,89 135,42 208,80 145,58 119,78 219,67 274,99 158,06

185,71 235,28 251,09 144,04 184,47 187,47 178,70 192,93 127,33 138,73 136,23 155,50 94,56 238,70 180,99 159,63 117,76 184,59 139,78 101,39 195,30 170,93 136,08

0,37 0,47 0,52 0,28 0,32 0,37 0,46 0,36 0,23 0,30 0,26 0,33 0,20 0,43 0,32 0,36 0,22 0,38 0,28 0,19 0,37 0,37 0,23

8 470

138 699

252,82

174,14

0,37

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tabell 3. Folkebibliotek – kommunar Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625

Andre medium

Total bestand

2 015 280 21 787 905

Tilvekst pr. 1000 innb.1

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

Utlån bøker

258,2

8,33

900 531 209,5 178 020 173,2 154 647 154,0 69 451 167,7 111 607 152,8 52 893 225,9 34 810 199,7 48 538 356,2 47 222 228,7 27 150 368,7 29 973 365,8 24 607 261,1 20 363 341,6 19 825 349,5 10 521 236,9 24 001 620,4 20 830 378,3 12 291 377,6 13 782 1 362,7

7,55 6,79 5,83 6,68 6,19 7,45 5,14 12,89 7,25 4,01 17,03 9,07 22,24 7,86 2,53 21,75 14,54 15,42 25,06

2,53 2,42 2,06 2,40 2,16 3,30 2,42 5,24 3,60 1,40 4,24 3,21 2,71 1,45 0,77 4,38 2,64 1,12 6,03

911 658 230 216 139 716 90 983 80 745 58 761 41 200 69 522 31 880 12 528 32 777 21 517 31 005 11 669 4 123 26 352 17 090 5 547 6 027

199,9 202,1 152,3 206,7 188,0 278,8 153,5 283,2 133,8 156,1 120,5 287,0 240,0 235,8 185,2 193,5 213,6 255,7 181,2 144,4 228,2 216,9 239,4

7,26 7,20 8,14 7,32 12,43 9,40 6,43 8,54 6,30 4,81 5,60 5,91 4,30 9,30 6,74 7,91 4,21 5,92 3,70 4,12 5,88 6,57 6,44

2,26 3,15 3,21 1,79 2,10 2,61 1,76 2,87 1,38 1,71 1,67 1,57 1,54 1,84 2,20 1,43 1,35 1,78 1,78 1,32 1,70 0,81 1,93

1 263 706 133 755 1 397 461 200,6 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

7,13

2,04

806 317 155 572 133 611 58 119 105 021 47 445 30 799 45 445 45 226 25 383 26 951 22 401 17 863 18 227 10 239 22 144 18 048 11 903 11 920

94 214 22 448 21 036 11 332 6 586 5 448 4 011 3 093 1 996 1 767 3 022 2 206 2 500 1 598 282 1 857 2 782 388 1 862

1 355 639 297 606 136 420 74 366 67 881 72 921 65 257 77 680 43 813 69 033 47 385 35 529 43 807 63 959 36 607 33 363 25 544 40 372 30 969 31 934 27 307 18 319 15 567

177 747 55 455 25 503 9 492 9 708 8 412 7 092 9 494 6 152 6 618 4 898 5 800 3 143 3 461 2 334 4 215 1 907 3 763 1 621 4 032 3 064 940 643

1 533 386 353 061 161 923 83 858 77 589 81 333 72 349 87 174 49 965 75 651 52 283 41 329 46 950 67 420 38 941 37 578 27 451 44 135 32 590 35 966 30 371 19 259 16 210

2,49 16 954 660

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Utlån andre medium

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

5,12

4,7

Noreg

404 728 108 199 74 187 44 339 32 348 25 391 18 812 24 485 8 646 6 364 20 577 7 102 11 520 4 039 555 10 683 5 814 234 1 433

1 316 386 5,01 338 415 4,75 213 903 4,23 135 322 4,73 113 093 4,06 84 152 5,87 60 012 4,34 94 007 9,08 40 526 5,46 18 892 2,84 53 354 10,68 28 619 5,78 42 525 9,29 15 708 3,78 4 678 1,21 37 035 10,53 22 904 6,71 5 781 4,08 7 460 11,32

3,8 2,9 2,8 4,0 4,1 8,9 2,1 7,1 2,8 1,5 6,5 6,6 4,2 3,8 1,6 6,5 2,6 11,5

Østfold Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden Askim Rygge Eidsberg Rakkestad Råde Trøgstad Spydeberg Hobøl Våler Hvaler Marker Skiptvet Aremark Rømskog

1 688 800 428 275 224 051 130 430 132 009 111 338 72 145 97 488 49 611 44 649 44 932 42 254 31 092 51 068 43 729 38 651 25 730 35 786 23 150 18 533 25 131 11 645 7 103

765 506 181 212 153 735 54 390 51 252 52 442 26 957 35 984 25 412 15 884 15 270 30 452 8 980 21 641 19 742 11 294 10 513 12 329 7 323 11 781 13 085 3 916 1 912

2 454 306 609 487 377 786 184 820 183 261 163 780 99 102 133 472 75 023 60 533 60 202 72 706 40 072 72 709 63 471 49 945 36 243 48 115 30 473 30 314 38 216 15 561 9 015

4,82 5,70 7,24 4,15 5,84 6,01 3,82 5,56 3,76 3,13 3,30 4,33 2,66 4,89 4,57 3,62 2,67 3,59 2,89 3,09 3,96 2,91 3,48

5,1 5,8 8,4 3,0 6,3 7,7 5,8 6,1 1,4 4,6 6,0 3,1 5,8 4,7 3,3 2,0 2,1 4,8 1,4 1,3 3,6 3,2 1,2

Akershus Bærum Asker Skedsmo Lørenskog Ski Ullensaker Oppegård Nittedal Eidsvoll Nes Nesodden Rælingen Ås Frogn Sørum Aurskog-Høland Vestby Nannestad Fet Enebakk Gjerdrum Hurdal

1 598 613

680 684

2 279 297

4,15

4,6

Oslo

45


4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

188 692 31 974 27 909 19 260 18 642 17 236 7 754 7 604 7 292 6 782 6 385 5 371 5 152 5 055 4 284 3 877 2 705 2 430 2 063 2 055 1 707 1 695 1 460

36 6 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1

5 901 800 901 504 505 244 334 246 213 253 153 210 118 286 206 155 145 88 109 182 111 83 56

31,27 25,01 32,29 26,14 27,09 14,16 43,12 32,33 29,14 37,24 23,96 39,14 22,99 56,58 48,03 39,99 53,65 36,33 52,84 88,56 65,01 48,97 38,04

-0,5 % 1,1 % -9,5 % 2,7 % 19,9 % -32,8 % 9,1 % 5,3 % -1,6 % 12,7 % 0,3 % -3,6 % -19,4 % 1,3 % 2,3 % 21,6 % 10,3 % -13,4 % 20,2 % 1,7 % -7,2 % -1,6 % 10,3 %

5 619 788 827 530 535 75 310 222 205 270 153 218 154 225 201 136 138 88 97 198 110 91 50

Oppland 183 037 44 6 419 Gjøvik 27 931 2 510 Lillehammer 25 537 1 825 Østre Toten 14 389 1 635 Gran 13 110 2 365 Vestre Toten 12 610 3 307 Lunner 8 522 3 312 Nordre Land 6 720 2 186 Nord-Aurdal 6 388 2 227 Jevnaker 6 238 1 273 Gausdal 6 114 1 173 Sel 6 099 3 272 Søndre Land 5 932 2 215 Nord-Fron 5 790 1 265 Øyer 4 893 2 130 Ringebu 4 557 2 204 Vågå 3 724 1 117 Sør-Fron 3 199 1 116 Sør-Aurdal 3 194 3 118 Øystre Slidre* 3 166 1 204 Dovre 2 812 2 180 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

35,07 18,24 32,31 44,13 27,81 24,34 36,57 27,63 35,54 43,76 28,30 44,68 36,24 45,73 26,67 44,79 31,42 36,26 36,88 64,43 64,15

-0,6 % -12,0 % -6,4 % 6,7 % -8,2 % -9,9 % -14,1 % 6,5 % -15,5 % 31,8 % -15,5 % -12,2 % 9,7 % 7,3 % -9,4 % 23,4 % 4,0 % 0,2 % 17,2 % 20,1 % 0,4 %

6 453 650 665 598 395 294 325 231 224 330 200 270 175 263 110 203 130 119 155 200 180

Hedmark Ringsaker Hamar Elverum Stange Kongsvinger Sør-Odal Åsnes Løten Trysil Eidskog Tynset Grue* Nord-Odal Åmot Våler* Stor-Elvdal Alvdal Os Rendalen Tolga Folldal* Engerdal

46

Rekneskap medium pr. innb.

Endring frå 2006 pr. innb.1

Rekneskap drift

Tal på faste avd.

Noreg

Rekneskap medium

Budsjett medium 20082

Innbyggjartal

130 953 1 179 656

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

43 515 6 280 9 606 3 415 3 237 2 294 1 777 1 901 1 060 1 141 2 034 1 261 965 1 421 1 093 626 1 024 1 000 610 1 059 665 681 364

230,61 196,41 344,19 177,32 173,66 133,08 229,16 249,95 145,43 168,20 318,59 234,84 187,33 281,08 255,10 161,40 378,62 411,71 295,49 515,33 389,62 401,77 249,50

194,92 168,05 282,06 144,90 162,38 129,79 210,91 227,00 136,95 155,65 134,92 223,63 125,14 246,22 242,61 144,71 355,79 332,37 215,71 436,50 347,97 316,22 184,35

0,38 0,32 0,64 0,27 0,31 0,23 0,31 0,39 0,27 0,29 0,28 0,44 0,09 0,47 0,47 0,26 0,70 0,63 0,48 0,88 0,53 0,74 0,41

46 547 5 069 10 144 3 376 3 008 2 516 1 638 1 383 1 484 1 484 890 2 094 965 1 768 1 069 1 106 611 573 986 721 1 458

254,31 181,50 397,23 234,62 229,45 199,51 192,17 205,74 232,31 237,90 145,57 343,30 162,72 305,32 218,47 242,81 164,02 179,12 308,59 227,80 518,53

186,16 157,47 161,80 202,45 192,26 176,70 177,60 186,02 212,90 173,93 114,16 201,00 150,80 216,08 166,19 197,18 118,26 167,55 233,23 192,36 363,82

0,37 0,33 0,35 0,29 0,35 0,36 0,30 0,42 0,43 0,32 0,20 0,53 0,28 0,45 0,29 0,33 0,32 0,37 0,47 0,34 0,69

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625 990 297 133 396 155 073 76 882 98 237 59 495 35 345 34 210 35 018 40 333 16 372 30 564 20 580 22 978 28 269 22 730 22 515 29 208 24 592 29 436 25 330 20 673 29 061

Andre medium

Total bestand

2 015 280 21 787 905 110 076 10 499 41 484 6 239 6 206 1 910 2 416 4 936 1 064 7 894 967 2 321 869 2 757 3 405 1 601 1 175 3 852 1 896 4 034 1 436 2 353 762

Tilvekst pr. 1000 innb.1

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

Utlån bøker

258,2

8,33

1 100 373 243,1 143 895 206,7 196 557 255,2 83 121 161,2 104 443 146,7 61 405 101,4 37 761 271,6 39 146 239,5 36 082 161,4 48 227 269,2 17 339 172,0 32 885 370,3 21 449 182,1 25 735 409,9 31 674 405,9 24 331 269,0 23 690 483,9 33 060 413,2 26 488 518,7 33 470 1 009,7 26 766 941,4 23 026 567,0 29 823 490,4

9,77 11,88 15,87 4,83 4,65 5,05 7,27 10,00 8,59 12,72 6,57 13,58 4,58 11,26 6,76 9,86 3,68 9,24 23,49 31,71 35,26 5,87 0,59

2,41 2,46 3,70 1,79 1,79 1,50 1,36 2,30 1,81 1,74 1,63 4,09 1,18 2,14 3,41 1,92 2,83 3,62 5,09 5,81 4,87 3,48 1,58

698 188 135 745 158 890 45 337 43 034 36 150 18 835 26 265 21 941 23 614 15 947 31 595 8 777 18 580 17 151 12 084 7 997 11 427 18 315 19 321 18 526 6 609 2 048

8,47 2,75 9,89 7,99 10,08 5,14 15,73 9,83 12,44 8,31 4,38 9,89 10,71 6,19 5,69 17,42 6,86 9,32 9,71 14,51 6,85

2,31 1,27 2,87 2,69 2,74 0,86 1,45 3,04 3,50 3,41 1,31 3,56 1,51 2,07 2,19 2,14 2,03 2,27 4,40 2,64 3,70

624 046 42 663 105 343 52 229 53 268 20 645 36 177 27 894 32 122 27 101 11 397 28 619 18 680 16 216 13 985 21 471 10 690 11 083 17 190 15 110 11 886

1 122 674 77 234 1 199 908 182 192 12 644 194 836 83 906 7 818 91 724 56 229 4 564 60 793 42 973 4 863 47 836 51 118 5 147 56 265 40 092 2 440 42 532 44 253 1 421 45 674 49 923 3 682 53 605 25 989 3 044 29 033 18 135 2 688 20 823 47 906 2 476 50 382 34 619 1 112 35 731 68 669 1 270 69 939 28 772 2 017 30 789 44 715 2 603 47 318 38 059 2 150 40 209 18 225 1 610 19 835 36 272 1 637 37 909 27 415 2 816 30 231 33 746 2 044 35 790 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

309,6 189,5 150,2 256,9 259,2 199,8 573,1 312,6 491,7 303,3 236,2 362,7 354,7 232,0 330,9 426,4 378,4 607,1 577,3 304,2 662,9

2,49 16 954 660

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Utlån andre medium

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

5,12

4,7

Noreg

251 189 22 752 87 369 18 631 14 922 6 663 5 893 14 617 3 339 7 864 4 987 8 711 3 164 8 795 9 012 6 166 5 830 4 687 5 775 5 024 4 164 2 677 147

949 377 5,03 158 497 4,96 246 259 8,82 63 968 3,32 57 956 3,11 42 813 2,48 24 728 3,19 40 882 5,38 25 280 3,47 31 478 4,64 20 934 3,28 40 306 7,50 11 941 2,32 27 375 5,42 26 163 6,11 18 250 4,71 13 827 5,11 16 114 6,63 24 090 11,68 24 345 11,85 22 690 13,29 9 286 5,48 2 195 1,50

4,3 4,4 7,7 3,5 3,5 2,8 1,3 5,5 3,4 3,2 8,4 1,3 2,2 5,1 2,1 5,7 7,2 9,9 5,6 9,8 3,4 0,6

Hedmark Ringsaker Hamar Elverum Stange Kongsvinger Sør-Odal Åsnes Løten Trysil Eidskog Tynset Grue Nord-Odal Åmot Våler Stor-Elvdal Alvdal Os Rendalen Tolga Folldal Engerdal

212 499 15 129 46 429 13 556 28 236 9 271 5 869 6 334 10 818 12 537 4 609 4 481 4 603 1 651 2 864 7 359 4 589 2 436 3 556 6 455 2 709

836 545 57 792 151 772 65 785 81 504 29 916 42 046 34 228 42 940 39 638 16 006 33 100 23 283 17 867 16 849 28 830 15 279 13 519 20 746 21 565 14 595

3,7 2,8 5,8 6,2 6,0 1,3 1,5 2,4 6,2 2,2 3,4 3,4 1,7 2,2 1,8 3,1 4,2 3,0 3,6 3,8 3,2

Oppland Gjøvik Lillehammer Østre Toten Gran Vestre Toten Lunner Nordre Land Nord-Aurdal Jevnaker Gausdal Sel Søndre Land Nord-Fron Øyer Ringebu Vågå Sør-Fron Sør-Aurdal Øystre Slidre Dovre

4,57 2,07 5,94 4,57 6,22 2,37 4,93 5,09 6,72 6,35 2,62 5,43 3,92 3,09 3,44 6,33 4,10 4,23 6,50 6,81 5,19

47


Innbyggjartal

Tal på faste avd.

4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

2 436 2 329 2 212 2 150 1 591 1 394

2 1 1 2 1 1

210 219 60 130 98 69

86,21 93,98 26,93 60,59 61,60 49,24

-1,4 % 11,2 % -4,1 % 17,9 % 71,2 % 13,4 %

210 195 60 110 85 76

247 655 58 730 28 385 23 644 22 257 21 877 17 819 15 956 12 589 8 935 5 436 4 642 4 475 4 435 3 496 3 456 2 526 2 523 2 120 1 963 1 402 989

42 2 3 2 3 2 2 4 2 1 1 1 3 1 2 1 4 2 2 1 2 1

6 890 1 419 537 410 391 483 455 642 419 184 135 249 390 208 72 149 159 161 105 232 58 33

27,82 24,16 18,93 17,33 17,56 22,06 25,53 40,24 33,28 20,59 24,83 53,61 87,15 46,90 20,71 43,17 62,83 63,92 49,53 117,94 41,27 33,37

-11,8 % -25,4 % -2,6 % -18,8 % -19,5 % 5,6 % -4,3 % -18,5 % 13,6 % -14,9 % -14,9 % -8,3 % 6,5 % -20,6 % -15,3 % -10,2 % -13,9 % -14,4 % 25,0 % 22,2 % -4,1 % -2,6 %

6 427 1 333

Vestfold 223 804 18 7 371 Tønsberg/Nøtterøy 57 798 2 1 665 Sandefjord 41 897 1 1 949 Larvik 41 364 3 1 181 Horten 25 011 2 740 Stokke 10 245 1 339 Holmestrand 9 726 2 198 Re 8 321 1 211 Sande 7 827 1 263 Svelvik 6 466 1 230 Andebu 5 137 1 202 Tjøme 4 493 1 164 Hof 3 099 1 135 Lardal 2 420 1 94 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

32,93 28,81 46,52 28,54 29,59 33,09 20,37 25,36 33,64 35,57 39,39 36,56 43,40 38,66

6,5 % 17,4 % 5,2 % 10,7 % 46,9 % 3,0 % -4,7 % -36,0 % -0,6 % -32,9 % 0,4 % -6,5 % -2,9 % 8,5 %

Noreg Lom Skjåk Vestre Slidre* Lesja* Vang Etnedal* Buskerud Drammen* Ringerike Kongsberg Lier Nedre Eiker Røyken Øvre Eiker Modum Hurum Hole* Ål Hol Gol Sigdal* Nes Nore og Uvdal* Flesberg Krødsherad Hemsedal Rollag Flå*

48

Rekneskap medium

Rekneskap medium pr. innb.

Endring frå 2006 pr. innb.1

Budsjett medium 20082

Rekneskap drift

130 953 1 179 656

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

1 012 1 348 353 662 511 319

415,51 578,86 159,60 307,83 321,00 228,64

415,44 402,20 116,04 282,21 288,10 192,62

0,80 0,75 0,27 0,60 0,66 0,36

439 622 420 420 600 450 190 135 289 345 266 68 144 170 150 75 205 65 42

71 183 28 294 6 285 6 461 3 614 3 398 3 678 4 669 2 360 1 042 688 1 634 2 025 1 188 482 846 1 389 851 586 1 048 375 271

287,43 481,76 221,42 273,24 162,36 155,30 206,41 292,62 187,50 116,56 126,64 352,03 452,59 267,87 137,86 244,89 549,88 337,30 276,21 533,75 267,26 274,08

196,58 238,18 146,70 168,63 141,75 146,62 191,93 239,78 159,19 110,13 125,35 328,52 380,23 222,77 128,33 176,93 506,33 305,37 219,07 494,97 197,30 232,26

0,38 0,46 0,30 0,40 0,29 0,27 0,33 0,39 0,32 0,22 0,33 0,71 0,71 0,40 0,33 0,29 0,99 0,46 0,35 0,87 0,46 0,40

7 190 1 211 1 958 1 355 760 328 236 165 385 196 200 172 124 100

58 729 19 873 9 770 9 826 6 490 2 378 1 847 1 526 2 059 1 000 1 334 1 316 710 600

262,41 343,84 233,19 237,56 259,49 232,11 189,87 183,39 263,04 154,66 259,62 292,96 229,18 248,12

219,10 261,32 213,21 189,08 225,50 221,57 172,83 175,58 256,05 144,60 174,04 279,06 179,05 200,14

0,43 0,54 0,38 0,39 0,46 0,46 0,32 0,32 0,45 0,25 0,30 0,38 0,33 0,32

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625

Andre medium

Total bestand

2 015 280 21 787 905

Tilvekst pr. 1000 innb.1

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

258,2

8,33

Utlån bøker

2,49 16 954 660

Utlån andre medium

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

5,12

4,7

Noreg

9,95 5,59 2,39 4,60 5,04 6,33

7,7 4,0 1,3 3,8 3,4 2,9

Lom Skjåk Vestre Slidre Lesja Vang Etnedal

4,3 4,1 4,5 6,7 5,8 3,1 3,0 5,0 2,3 1,0 3,5 7,1 4,9 10,6 2,7 1,4 4,9 4,7 3,1 4,0 1,7 1,9

Buskerud Drammen Ringerike Kongsberg Lier Nedre Eiker Røyken Øvre Eiker Modum Hurum Hole Ål Hol Gol Sigdal Nes Nore og Uvdal Flesberg Krødsherad Hemsedal Rollag Flå

21 655 31 399 19 744 29 879 31 623 15 166

2 209 2 507 1 102 693 1 518 1 159

23 864 33 906 20 846 30 572 33 141 16 325

650,2 638,5 392,0 587,9 621,6 735,3

21,22 7,85 4,40 14,13 4,86 7,75

4,86 2,97 1,26 2,17 1,53 3,59

18 888 8 787 3 986 9 260 3 346 6 010

5 342 4 243 1 310 626 4 669 2 818

910 363 141 310 55 326 90 797 30 664 67 569 42 257 72 489 51 843 20 424 19 820 34 626 68 924 35 165 27 436 28 384 40 584 20 009 11 823 23 866 18 429 8 618

97 843 12 338 4 494 10 518 4 479 5 979 7 049 8 343 4 678 1 698 1 761 4 825 7 315 7 071 1 402 1 695 6 759 2 367 570 3 532 613 357

1 008 206 153 648 59 820 101 315 35 143 73 548 49 306 80 832 56 521 22 122 21 581 39 451 76 239 42 236 28 838 30 079 47 343 22 376 12 393 27 398 19 042 8 975

192,8 129,2 184,7 138,2 130,9 148,4 286,5 253,5 166,5 200,5 420,5 879,3 935,7 428,8 258,4 935,1 563,2 891,0 774,3 493,6 482,3

8,43 8,14 7,64 10,22 8,36 6,41 6,25 13,87 6,16 2,13 6,11 8,69 15,60 9,24 10,51 4,19 11,93 12,37 19,91 22,29 6,86 17,50

2,40 2,16 2,15 3,12 1,89 2,06 2,23 3,27 2,14 1,06 1,90 3,62 3,11 3,66 4,09 1,83 4,29 3,19 2,19 5,18 2,43 1,20

874 249 190 851 87 363 104 219 71 925 64 151 55 495 84 092 35 493 11 414 14 789 21 355 23 511 20 708 18 148 7 721 14 376 12 464 10 652 17 195 4 515 3 812

341 715 90 041 22 808 43 888 26 743 19 840 26 224 20 273 18 517 6 077 5 970 10 241 8 786 13 502 1 327 4 487 7 590 5 054 2 805 6 843 423 276

1 215 964 4,91 280 892 4,78 110 171 3,88 148 107 6,26 98 668 4,43 83 991 3,84 81 719 4,59 104 365 6,54 54 010 4,29 17 491 1,96 20 759 3,82 31 596 6,81 32 297 7,22 34 210 7,71 19 475 5,57 12 208 3,53 21 966 8,70 17 518 6,94 13 457 6,35 24 038 12,25 4 938 3,52 4 088 4,13

214,6 197,2 231,1 179,5 190,2 198,9 193,4 192,2 366,4 239,4 279,2 373,0 284,3 343,4

9,63 8,99 12,42 9,31 10,04 7,45 6,27 6,98 17,21 5,11 7,14 9,74 3,49 8,41

3,42 3,84 3,95 3,53 3,30 2,56 2,14 2,88 2,96 2,03 2,94 3,28 1,25 2,80

1 026 111 276 712 232 839 189 091 114 194 36 502 27 956 31 124 46 526 16 997 19 603 20 115 5 271 9 181

417 958 137 517 97 604 64 367 39 195 15 884 8 929 10 767 13 788 7 071 6 554 11 417 2 774 2 091

1 444 069 414 229 330 443 253 458 153 389 52 386 36 885 41 891 60 314 24 068 26 157 31 532 8 045 11 272

808 763 97 303 906 066 237 417 32 214 269 631 105 563 19 888 125 451 108 916 8 772 117 688 127 454 11 487 138 941 42 709 3 944 46 653 36 768 4 100 40 868 26 684 2 813 29 497 31 350 3 335 34 685 22 050 3 013 25 063 20 112 2 132 22 244 20 385 2 846 23 231 12 326 1 586 13 912 17 029 1 173 18 202 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

24 230 13 030 5 296 9 886 8 015 8 828

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

6,45 7,17 7,89 6,13 6,13 5,11 3,79 5,03 7,71 3,72 5,09 7,02 2,60 4,66

4,7 Vestfold 5,6 Tønsberg/Nøtterøy 5,8 Sandefjord 3,2 Larvik 6,2 Horten 4,7 Stokke 1,7 Holmestrand 1,4 Re 7,9 Sande 2,4 Svelvik 2,6 Andebu 3,2 Tjøme 2,1 Hof 2,5 Lardal

49


Tal på faste avd.

4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

Telemark Skien Porsgrunn Bamble Notodden Kragerø Nome Tinn Bø Sauherad Drangedal Vinje Seljord Kviteseid Tokke Siljan* Hjartdal* Nissedal* Fyresdal

166 170 50 696 33 977 14 061 12 221 10 481 6 576 6 120 5 333 4 277 4 136 3 684 2 933 2 542 2 414 2 362 1 619 1 375 1 363

36 4 2 3 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 5 1 2 1 1

6 335 1 782 1 009 441 440 343 310 394 218 149 154 160 124 146 176 160 103 80 146

38,12 35,14 29,71 31,39 35,97 32,70 47,14 64,38 40,88 34,81 37,25 43,41 42,44 57,36 72,79 67,70 63,86 58,18 107,12

11,0 % 47,2 % -7,8 % 40,1 % -1,4 % -9,2 % -32,9 % -3,6 % 6,1 % 77,0 % 35,0 % -9,7 % 13,3 % 47,7 % 41,2 % 20,2 % -13,1 % 11,9 % -2,4 %

5 135 1 145 755 392 450 325 315 340

Aust-Agder Arendal Grimstad Lillesand Risør Tvedestrand* Froland Birkenes Evje og Hornnes Gjerstad* Vegårshei Åmli Valle Bygland* Iveland* Bykle*

104 759 40 057 19 536 9 109 6 873 5 822 4 759 4 411 3 315 2 513 1 864 1 815 1 320 1 272 1 191 902

24 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2

3 606 1 061 468 297 302 222 238 189 141 94 71 132 135 79 46 131

34,42 26,50 23,96 32,64 43,97 38,06 49,92 42,86 42,39 37,57 38,09 72,82 102,11 62,27 38,62 144,85

Vest-Agder 163 702 35 5 355 Kristiansand 77 840 4 2 304 Mandal 14 200 1 273 Vennesla 12 555 3 287 Søgne 9 743 1 314 Farsund 9 386 2 395 Flekkefjord 8 860 4 283 Lyngdal 7 368 2 315 Songdalen 5 664 2 198 Kvinesdal 5 595 3 223 Lindesnes* 4 520 3 165 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

32,71 29,60 19,22 22,83 32,25 42,05 31,97 42,75 35,01 39,82 36,50

Noreg

50

Rekneskap medium

Rekneskap medium pr. innb.

Endring frå 2006 pr. innb.1

Budsjett medium 20082

Innbyggjartal

Rekneskap drift

130 953 1 179 656

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

153 150 190 130 160 168 152 89 73 149

45 764 12 410 8 813 3 936 3 384 3 338 1 877 2 255 1 595 700 715 1 729 991 903 967 627 560 340 625

275,40 244,79 259,38 279,94 276,94 318,46 285,37 368,40 299,08 163,59 172,76 469,36 337,87 355,22 400,57 265,45 346,11 247,27 458,40

226,93 226,82 231,36 171,94 226,92 201,23 252,18 341,93 204,95 129,97 139,77 246,24 290,59 304,64 300,76 240,35 273,48 181,82 403,82

0,43 0,42 0,44 0,35 0,41 0,46 0,40 0,69 0,38 0,23 0,32 0,53 0,67 0,43 0,52 0,36 0,49 0,29 0,73

3,4 % -7,5 % 19,8 % 8,0 % -7,5 % 13,3 % 22,4 % 11,7 % 3,1 % 0,6 % -13,7 % 16,0 % 17,6 % 14,6 % -4,6 % 3,7 %

3 160 872 435 268 300 175 180 135 142 94 67 135 131 60 46 120

27 212 10 931 4 321 1 995 1 786 1 058 1 613 758 845 640 513 703 758 418 245 628

259,76 272,88 221,16 218,98 259,80 181,73 339,00 171,95 254,77 254,85 275,21 387,44 574,52 328,95 205,71 696,02

211,95 220,02 169,29 194,03 224,45 162,57 293,81 118,55 179,95 220,53 244,64 338,06 487,52 264,68 175,48 549,40

0,42 0,45 0,32 0,36 0,44 0,32 0,77 0,28 0,34 0,40 0,49 0,39 0,76 0,55 0,34 1,11

2,7 % 4,4 % -4,1 % -4,3 % 4,7 % 32,6 % 6,4 % -16,1 % 1,3 % 1,6 % 10,8 %

4 979 2 108 285 288 360 279 300 270 186 209 100

40 444 21 546 2 086 2 180 1 975 3 176 1 956 1 559 1 270 973 827

247,06 276,80 146,90 173,62 202,71 338,35 220,76 211,62 224,29 173,89 182,96

205,26 223,28 132,56 158,58 179,60 247,87 201,25 200,76 153,54 159,42 163,72

0,39 0,41 0,26 0,29 0,30 0,48 0,46 0,37 0,30 0,28 0,29

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625

Andre medium

Total bestand

2 015 280 21 787 905

Tilvekst pr. 1000 innb.1

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

258,2

8,33

Utlån bøker

2,49 16 954 660

Utlån andre medium

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

5,12

4,7

Noreg

969 654 200 930 121 755 76 746 59 358 45 359 42 318 108 909 36 530 17 715 24 582 59 596 34 056 22 117 48 712 20 355 22 221 11 409 16 986

76 026 16 480 8 421 4 733 7 187 4 740 4 956 14 659 1 335 505 601 2 787 1 227 3 001 1 412 1 768 280 814 1 120

1 045 680 305,9 217 410 196,0 130 176 271,4 81 479 228,3 66 545 291,8 50 099 260,0 47 274 421,8 123 568 467,5 37 865 295,3 18 220 330,1 25 183 406,9 62 383 449,8 35 283 432,3 25 118 1 063,3 50 124 764,7 22 123 621,5 22 501 414,5 12 223 635,6 18 106 1 009,5

9,61 6,54 9,42 10,26 7,20 9,02 15,38 20,46 16,51 7,56 5,60 11,75 16,91 9,54 18,21 11,79 16,32 5,19 22,66

2,76 2,16 2,79 2,61 2,31 2,90 6,13 3,37 5,47 1,25 3,09 2,48 2,94 1,68 2,80 2,86 2,86 1,04 6,24

663 481 150 191 135 831 57 201 38 314 41 234 51 003 38 518 39 806 10 281 14 604 15 419 15 474 7 553 13 253 11 078 8 391 2 388 12 942

240 749 56 523 57 414 20 539 15 996 15 402 18 458 15 136 5 514 1 864 8 683 5 072 2 872 4 637 3 839 1 609 840 1 674 4 677

904 230 5,44 206 714 4,08 193 245 5,69 77 740 5,53 54 310 4,44 56 636 5,40 69 461 10,56 53 654 8,77 45 320 8,50 12 145 2,84 23 287 5,63 20 491 5,56 18 346 6,26 12 190 4,80 17 092 7,08 12 687 5,37 9 231 5,70 4 062 2,95 17 619 12,93

4,9 5,2 5,2 3,9 3,9 6,8 9,6 3,7 4,2 3,2 6,5 2,3 3,1 1,4 2,1 7,0 1,8 5,4 3,9

Telemark Skien Porsgrunn Bamble Notodden Kragerø Nome Tinn Bø Sauherad Drangedal Vinje Seljord Kviteseid Tokke Siljan Hjartdal Nissedal Fyresdal

536 344 152 112 64 646 32 976 45 009 19 854 20 351 35 004 23 480 15 310 22 933 17 600 27 503 30 326 7 612 21 628

44 907 11 888 5 826 2 934 2 801 1 702 4 036 1 714 1 855 455 583 2 806 5 699 749 422 1 437

581 251 321,2 164 000 252,2 70 472 210,0 35 910 255,5 47 810 370,4 21 556 279,3 24 387 486,4 36 718 382,9 25 335 388,2 15 765 345,4 23 516 312,8 20 406 665,0 33 202 811,4 31 075 435,5 8 034 465,2 23 065 3 118,6

8,80 6,53 12,09 5,08 8,62 7,39 11,21 8,15 7,61 4,89 25,66 7,75 12,47 17,95 6,02 30,57

2,72 2,83 2,28 1,90 3,16 1,79 4,52 2,30 3,23 2,90 2,39 3,08 3,75 3,57 2,18 5,78

408 645 141 223 85 688 23 046 28 186 16 095 28 438 15 836 13 556 8 198 13 258 7 070 7 102 7 805 3 541 9 603

153 238 66 923 23 622 7 489 8 968 7 804 15 455 2 575 6 590 674 2 321 3 489 3 153 2 299 767 1 109

561 883 5,36 208 146 5,20 109 310 5,60 30 535 3,35 37 154 5,41 23 899 4,10 43 893 9,22 18 411 4,17 20 146 6,08 8 872 3,53 15 579 8,36 10 559 5,82 10 255 7,77 10 104 7,94 4 308 3,62 10 712 11,88

5,4 5,9 4,0 6,1 4,6 4,3 10,5 4,2 3,6 1,9 15,2 3,3 2,7 3,5 2,6 4,6

Aust-Agder Arendal Grimstad Lillesand Risør Tvedestrand Froland Birkenes Evje og Hornnes Gjerstad Vegårshei Åmli Valle Bygland Iveland Bykle

9,59 9,57 6,67 7,75 8,58 10,39 13,61 7,51 6,58 13,22 9,74

2,80 3,01 1,54 2,68 3,08 2,50 2,76 3,67 2,26 2,60 1,41

685 973 336 677 36 401 47 182 42 217 38 413 42 547 33 378 18 310 26 492 13 883

212 357 102 502 16 953 13 920 10 925 8 863 12 133 15 992 4 580 10 954 2 530

898 330 439 179 53 354 61 102 53 142 47 276 54 680 49 370 22 890 37 446 16 413

5,7 7,5 2,5 2,7 4,2 7,9 3,4 9,9 1,7 3,2 0,9

Vest-Agder Kristiansand Mandal Vennesla Søgne Farsund Flekkefjord Lyngdal Songdalen Kvinesdal Lindesnes

825 370 65 302 890 672 319 371 22 957 342 328 28 106 2 092 30 198 62 935 8 439 71 374 49 699 3 631 53 330 63 000 5 932 68 932 48 280 3 046 51 326 27 579 4 489 32 068 34 393 1 744 36 137 37 618 3 086 40 704 19 286 780 20 066 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

252,5 196,0 100,9 172,8 254,8 295,0 234,8 396,2 308,4 286,5 352,2

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

5,49 5,64 3,76 4,87 5,45 5,04 6,17 6,70 4,04 6,69 3,63

51


4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

Marnardal* Sirdal* Hægbostad* Audnedal* Åseral*

2 147 1 737 1 599 1 595 893

3 2 2 2 1

176 176 59 116 70

81,97 101,56 36,87 72,92 78,89

21,0 % -1,7 % 1,0 % -20,0 % -20,4 %

160 157 80 108 90

Rogaland Stavanger Sandnes Karmøy Haugesund Sola Klepp Hå Time Eigersund Strand Gjesdal Tysvær Randaberg Vindafjord* Sauda* Suldal* Rennesøy* Sokndal* Lund* Hjelmeland* Finnøy* Bjerkreim Forsand Bokn* Kvitsøy* Utsira*

404 566 117 315 60 507 38 349 32 303 20 666 15 271 15 072 15 048 13 594 10 654 9 621 9 513 9 501 8 111 4 732 3 874 3 526 3 266 3 120 2 707 2 672 2 507 1 103 793 527 214

55 2 3 6 1 2 1 6 1 3 2 1 2 1 2 1 7 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1

15 455 4 374 1 454 1 804 952 860 729 734 490 393 394 278 368 311 269 283 385 113 130 151 243 180 230 129 80 65 55

38,20 37,29 24,03 47,04 29,48 41,61 47,75 48,68 32,56 28,91 36,96 28,90 38,69 32,69 33,20 59,76 99,42 31,99 39,80 48,31 89,79 67,37 91,59 116,95 101,25 124,05 258,92

2,4 % 13,0 % -1,5 % -5,5 % -9,2 % 11,6 % -5,1 % 52,3 % 6,2 % -4,9 % 10,9 % -5,0 % -3,3 % -11,2 % -9,6 % 20,5 % -28,8 % -15,4 % -1,6 % -5,2 % -3,2 % -18,9 % 14,7 % -2,4 % 46,9 % -13,9 % 4,4 %

Hordaland 456 711 64 14 424 Bergen 244 620 9 7 174 Askøy 23 018 1 475 Fjell 20 791 1 545 Stord 16 850 2 323 Os 15 595 1 330 Voss 13 786 1 451 Lindås 13 594 2 427 Kvinnherad 13 032 2 430 Bømlo 10 892 3 275 Kvam 8 230 4 451 Osterøy 7 186 1 319 Odda 7 154 3 429 Meland 6 016 2 231 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

31,58 29,33 20,64 26,21 19,17 21,18 32,71 31,41 32,99 25,25 54,81 44,44 59,96 38,34

-1,8 % -5,2 % -10,9 % 27,8 % 14,3 % 18,8 % -29,3 % -4,8 % -4,0 % 3,4 % 5,3 % 0,6 % -5,1 % 12,0 %

52

Rekneskap medium pr. innb.

Endring frå 2006 pr. innb.1

Rekneskap drift

Tal på faste avd.

Noreg

Rekneskap medium

Budsjett medium 20082

Innbyggjartal

130 953 1 179 656

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

722 785 437 426 526

336,28 451,92 273,00 267,36 589,13

293,90 407,33 217,81 234,49 500,25

0,56 0,70 0,43 0,38 1,11

15 288 4 370 1 211 2 300 908 687 714 761 422 393 335 283 326 305 260 300 395 109 130 170 231 130 223 120 75 80 50

109 722 40 998 13 288 8 043 7 362 4 788 3 554 5 099 3 325 3 052 2 069 1 585 2 299 1 785 1 329 1 319 2 052 770 690 1 434 1 113 861 893 1 057 414 223 322

271,21 349,47 219,61 209,74 227,90 231,68 232,72 338,32 220,98 224,50 194,16 164,79 241,62 187,86 163,91 278,66 529,61 218,29 211,20 459,75 411,03 322,23 356,02 958,30 521,45 423,48 1 504,52

211,24 233,10 153,81 189,89 211,65 223,70 213,79 280,54 201,72 160,20 170,28 143,97 230,04 176,19 148,74 267,36 509,67 159,29 198,03 304,31 317,68 214,82 282,31 633,73 461,19 398,17 1295,17

0,39 0,41 0,27 0,34 0,42 0,43 0,33 0,64 0,38 0,30 0,31 0,23 0,46 0,26 0,25 0,50 0,93 0,28 0,39 0,55 0,74 0,28 0,49 1,09 0,78 0,70 3,36

13 351 6 550 523 375 234 249 425 484 414 188 460 201 549 220

116 315 58 839 3 289 5 635 4 003 3 674 3 935 3 496 3 673 2 855 3 418 2 457 2 618 1 650

254,68 240,53 142,89 271,03 237,56 235,57 285,43 257,17 281,87 262,15 415,30 341,88 365,98 274,30

190,93 186,03 127,34 171,85 146,19 130,25 236,54 168,75 234,15 190,18 280,81 245,35 340,80 248,90

0,37 0,37 0,24 0,25 0,27 0,25 0,48 0,29 0,48 0,36 0,51 0,42 0,72 0,41

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625

Andre medium

Tilvekst pr. 1000 innb.1

Total bestand

2 015 280 21 787 905

41 098 35 539 21 951 15 191 21 324

826 1 687 954 874 4 765

1 738 466 393 730 151 685 186 341 106 447 74 365 57 375 85 111 58 956 71 361 49 233 39 472 41 597 29 968 37 790 28 634 80 824 23 934 30 819 37 176 26 994 26 978 27 108 29 189 12 285 16 886 14 208

224 808 64 939 28 549 23 030 16 332 8 944 7 808 6 380 11 613 5 260 4 845 4 654 5 923 3 215 2 332 2 475 5 264 2 922 1 510 3 642 2 573 3 928 2 713 1 351 1 112 1 244 2 250

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

Utlån bøker

Totalt utlån

8,33

41 924 1 402,9 37 226 703,5 22 905 674,2 16 065 764,9 26 089 848,8

13,16 16,75 21,13 14,20 13,24

2,06 6,04 4,02 3,12 3,92

9 431 14 054 12 553 8 919 5 516

1 110 3 401 2 232 2 117 4 145

9,72 8,56 7,49 5,53 8,60 11,73 13,88 17,87 7,62 9,25 10,11 8,56 10,02 12,92 8,71 8,42 19,43 12,49 10,52 29,18 10,98 31,21 17,32 19,51 31,56 4,31 84,20

2,91 2,79 2,46 3,00 2,88 3,77 3,26 3,85 2,78 1,88 3,14 1,99 2,74 3,71 1,36 2,78 3,21 3,70 7,22 4,03 3,79 3,09 2,83 3,30 6,98 5,61 12,36

1 771 836 463 209 217 080 136 199 128 243 116 616 90 151 108 783 58 283 46 668 50 267 34 710 42 887 56 922 23 683 17 922 24 541 20 868 25 675 29 504 14 236 23 600 15 471 7 787 9 838 2 816 5 877

807 175 237 338 113 066 114 956 59 824 35 702 40 275 30 745 29 284 11 020 15 836 11 959 17 175 19 918 5 358 7 025 10 474 4 760 3 510 10 432 5 814 7 582 7 434 3 025 1 780 832 2 051

2 579 011 700 547 330 146 251 155 188 067 152 318 130 426 139 528 87 567 57 688 66 103 46 669 60 062 76 840 29 041 24 947 35 015 25 628 29 185 39 936 20 050 31 182 22 905 10 812 11 618 3 648 7 928

6,37 5,97 5,46 6,55 5,82 7,37 8,54 9,26 5,82 4,24 6,20 4,85 6,31 8,09 3,58 5,27 9,04 7,27 8,94 12,80 7,41 11,67 9,14 9,80 14,65 6,92 37,05

8,03 6,62 8,48 4,43 4,47 6,10 12,22 9,39 15,61 9,84 11,85 19,37 26,62 8,46

2,61 2,97 2,00 1,86 1,50 2,08 2,10 2,34 2,41 2,34 3,35 3,11 2,60 2,49

1 689 552 895 349 81 625 52 076 36 519 46 373 55 155 52 580 66 266 43 961 40 751 47 189 47 787 23 428

811 711 585 793 13 723 23 134 14 452 16 477 9 921 14 060 16 008 12 523 22 759 12 696 11 376 4 848

2 501 263 1 481 142 95 348 75 210 50 971 62 850 65 076 66 640 82 274 56 484 63 510 59 885 59 163 28 276

5,48 6,05 4,14 3,62 3,02 4,03 4,72 4,90 6,31 5,19 7,72 8,33 8,27 4,70

258,9 209,5 154,4 340,3 213,0 290,2 268,2 256,1 173,1 238,1 272,0 192,2 261,4 231,0 401,3 400,9 590,9 197,1 283,5 529,8 853,3 703,6 666,5 1 835,0 1 257,3 1 556,0 5 836,4

1 636 628 216 488 1 853 116 584 213 126 510 710 723 54 528 4 713 59 241 39 876 8 304 48 180 57 896 4 164 62 060 38 645 2 859 41 504 59 955 3 723 63 678 49 191 5 254 54 445 47 119 4 952 52 071 61 720 4 083 65 803 55 511 5 242 60 753 43 977 4 972 48 949 88 413 12 082 100 495 41 750 2 292 44 042 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

241,9 197,1 152,4 246,5 153,5 183,9 108,4 243,1 249,2 190,2 417,4 406,1 516,1 348,6

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

258,2

1 963 274 458 669 180 234 209 371 122 779 83 309 65 183 91 491 70 569 76 621 54 078 44 126 47 520 33 183 40 122 31 109 86 088 26 856 32 329 40 818 29 567 30 906 29 821 30 540 13 397 18 130 16 458

2,49 16 954 660

Utlån andre medium

5,12

4,7

Noreg

10 541 4,91 17 455 10,05 14 785 9,25 11 036 6,92 9 661 10,82

1,9 5,3 4,5 3,9 8,6

Marnardal Sirdal Hægbostad Audnedal Åseral

5,2 6,6 4,0 5,4 4,4 7,1 4,4 6,4 3,0 2,7 5,2 4,1 3,4 4,1 2,2 7,3 6,5 3,5 8,6 5,0 3,7 3,5 5,4 6,8 10,1 8,4

Rogaland Stavanger Sandnes Karmøy Haugesund Sola Klepp Hå Time Eigersund Strand Gjesdal Tysvær Randaberg Vindafjord Sauda Suldal Rennesøy Sokndal Lund Hjelmeland Finnøy Bjerkreim Forsand Bokn Kvitsøy Utsira

4,7 5,2 4,3 7,5 2,3 3,3 3,4 4,4 4,4 3,3 7,2 5,8 9,7 2,0

Hordaland Bergen Askøy Fjell Stord Os Voss Lindås Kvinnherad Bømlo Kvam Osterøy Odda Meland

53


Noreg Sund Sveio Radøy Austevoll Øygarden Vaksdal Etne Fusa Ullensvang Fitjar Tysnes* Austrheim Samnanger Masfjorden* Ulvik Jondal* Granvin* Eidfjord* Fedje* Modalen*

Rekneskap medium

54

Endring frå 2006 pr. innb.1

Rekneskap drift

Tal på faste avd.

4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

5 670 4 764 4 658 4 389 4 134 4 094 3 858 3 749 3 416 2 897 2 753 2 520 2 353 1 631 1 137 1 056 977 915 620 356

1 3 3 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

132 132 112 240 233 100 140 179 234 131 66 139 105 138 106 62 65 97 84 68

23,35 27,80 24,01 54,76 56,36 24,43 36,41 47,61 68,52 45,19 23,97 54,98 44,71 84,51 93,24 58,30 66,99 106,01 135,55 191,78

24,0 % 0,3 % -6,0 % 39,3 % 16,3 % -19,2 % -8,2 % -3,9 % 13,5 % 35,5 % 0,8 % 7,7 % 27,9 % 23,5 % -6,1 % 28,2 % 14,1 % 17,8 % -8,0 % -25,2 %

98 143 122 120 245 100 195 152 233 140 66 135 93 130 106 72 65 100 85 80

41,30 21,19 34,44 39,87 35,44 11,50 28,07 60,24 61,56 56,68 72,56 67,43 36,69 30,23 10,28 56,02 78,38 43,02 26,99 27,85 44,41 50,68 91,55 53,77 32,17 24,90 82,53

3,8 % -1,3 % 5,0 % 11,7 % 15,1 % 9,5 % -6,1 % 17,7 % 88,3 % -19,6 % 20,1 % 2,1 % 5,0 % -2,7 % -69,6 % 19,3 % 5,5 % 47,9 % 1,8 % -20,9 % 11,6 % -40,9 % 1,7 % -37,1 % -0,3 % -6,5 % 14,0 %

3 932 250 374 237 177 63 153 275 327 351 322 244 55 101 35 155

Sogn og Fjordane 106 194 59 4 386 Førde 11 465 1 243 Flora 11 341 2 391 Sogndal 6 822 1 272 Stryn* 6 706 1 238 Vågsøy 6 064 2 70 Eid* 5 848 3 164 Gloppen 5 723 3 345 Årdal 5 491 2 338 Luster 4 884 4 277 Høyanger 4 420 7 321 Bremanger 3 930 4 265 Askvoll* 3 143 2 115 Jølster* 2 928 2 89 Selje 2 911 3 30 Fjaler* 2 870 3 161 Vik* 2 835 5 222 Gaular 2 719 2 117 Naustdal* 2 658 1 72 Gulen 2 406 4 67 Leikanger 2 199 1 98 Lærdal* 2 153 1 109 Aurland 1 715 1 157 Hyllestad* 1 492 1 80 Balestrand* 1 399 1 45 Hornindal* 1 201 1 30 Solund* 871 1 72 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

Rekneskap medium pr. innb.

Budsjett medium 20082

Innbyggjartal

130 953 1 179 656

100 70 80 66 134 154 80 40 30 60

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

727 969 821 2 398 1 508 833 972 856 1 615 800 410 953 517 595 537 266 445 543 625 384

128,23 203,32 176,16 546,48 364,66 203,47 251,89 228,41 472,63 276,21 148,93 378,15 219,61 364,65 472,19 252,37 455,22 593,44 1 007,69 1 077,51

106,02 148,65 164,08 236,18 262,87 115,29 195,90 181,78 331,31 186,87 126,77 345,59 186,56 306,83 413,81 218,34 260,74 339,89 690,65 1044,70

0,21 0,26 0,40 0,36 0,60 0,29 0,31 0,36 0,59 0,31 0,24 0,69 0,32 0,49 0,88 0,47 0,64 0,60 1,37 1,69

32 441 3 254 2 586 3 412 1 569 587 1 645 2 273 2 576 1 851 1 987 1 181 895 604 715 623 813 726 490 387 754 569 1 418 545 278 338 364

305,49 283,83 227,99 500,18 234,03 96,87 281,26 397,13 469,13 378,99 449,65 300,51 284,62 206,18 245,76 217,14 286,82 266,84 184,36 160,66 343,08 264,20 826,82 365,53 198,69 281,43 418,27

235,87 205,21 145,80 263,18 203,13 93,22 213,75 318,80 350,76 294,02 396,90 259,54 257,61 186,30 220,48 192,84 260,61 236,64 162,19 116,99 164,48 250,61 783,09 320,81 183,47 186,01 298,35

0,47 0,48 0,26 0,57 0,28 0,21 0,46 0,61 0,65 0,47 0,78 0,48 0,59 0,33 0,51 0,33 0,41 0,35 0,52 0,25 0,64 0,35 1,28 0,67 0,36 0,42 0,86

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625

Andre medium

Total bestand

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

Utlån bøker

8,33

17 387 226,8 31 726 438,5 34 265 300,6 28 371 520,6 31 207 706,6 26 009 384,5 28 309 404,4 24 421 133,6 27 373 406,9 14 342 378,7 20 180 231,0 28 764 558,7 15 100 739,5 19 295 653,0 20 945 875,1 13 973 835,2 23 301 764,6 9 934 679,8 13 398 845,2 12 872 3 387,6

3,22 7,05 11,96 5,06 11,12 11,31 8,11 18,46 4,88 9,04 3,53 14,47 15,68 11,78 10,98 12,64 14,76 5,90 13,68 26,58

1,12 1,89 1,76 1,27 2,31 2,14 2,63 2,40 1,80 2,33 0,96 2,68 2,63 2,37 4,45 1,67 3,97 4,68 2,60 6,19

8 845 14 447 17 545 9 252 17 736 15 714 14 202 21 640 8 044 11 192 3 894 12 557 11 646 6 551 6 444 4 016 5 661 4 452 2 840 3 815

1 024 4 140 2 595 1 927 9 438 3 387 1 669 3 345 4 638 2 965 366 3 413 4 310 1 277 3 704 1 068 1 716 875 644 1 440

954 421 70 056 1 024 477 423,8 39 643 2 831 42 474 153,7 58 128 3 386 61 514 188,8 40 050 4 447 44 497 431,7 29 139 2 587 31 726 238,3 34 816 314 35 130 241,4 46 777 2 810 49 587 276,3 58 510 3 802 62 312 494,3 50 958 4 816 55 774 433,3 62 833 4 300 67 133 697,4 82 230 8 922 91 152 921,5 52 147 5 011 57 158 689,3 39 220 1 933 41 153 481,4 21 626 1 292 22 918 260,2 39 893 1 397 41 290 406,0 44 087 730 44 817 593,4 47 336 2 338 49 674 668,8 19 539 1 639 21 178 355,3 26 713 1 470 28 183 401,4 30 519 881 31 400 406,1 16 416 2 345 18 761 842,2 16 224 1 838 18 062 478,4 20 157 2 366 22 523 1 022,2 25 109 4 260 29 369 672,9 12 068 592 12 660 476,1 19 937 1 653 21 590 525,4 20 346 2 096 22 442 1 241,1 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

8,31 7,01 4,65 7,83 4,65 3,03 7,13 16,12 4,90 12,53 13,80 8,43 8,83 12,18 6,24 10,54 21,61 7,78 18,53 2,76 4,97 8,41 9,47 15,03 7,69 2,65 12,90

2,31 3,10 1,73 2,87 1,40 1,12 2,19 3,03 2,47 3,54 3,98 2,07 2,12 1,55 1,44 2,48 2,01 0,89 2,64 1,06 2,99 2,31 2,86 3,48 1,92 1,41 1,50

373 950 45 870 26 862 26 549 13 902 9 042 18 911 31 826 15 881 25 907 26 057 12 901 10 499 11 191 6 975 11 057 15 398 6 171 15 848 3 342 7 454 7 506 6 985 8 519 4 298 2 039 2 960

138 395 14 882 12 130 8 135 8 755 339 4 586 9 591 7 062 14 693 13 372 9 660 1 311 3 637 1 274 1 992 3 752 1 037 2 851 835 5 005 2 524 3 587 2 238 3 203 483 1 461

658 1 671 1 577 1 704 2 506 1 822 645 1 803 1 877 1 171 232 1 356 2 044 871 1 344 1 296 1 200 743 590 2 228

2,49 16 954 660

Utlån andre medium

258,2

16 729 30 055 32 688 26 667 28 701 24 187 27 664 22 618 25 496 13 171 19 948 27 408 13 056 18 424 19 601 12 677 22 101 9 191 12 808 10 644

2 015 280 21 787 905

Tilvekst pr. 1000 innb.1

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

5,12

4,7

Noreg

9 869 1,74 18 587 3,90 20 140 4,32 11 179 2,55 27 174 6,57 19 101 4,67 15 871 4,11 24 985 6,66 12 682 3,71 14 157 4,89 4 260 1,55 15 970 6,34 15 956 6,78 7 828 4,80 10 148 8,93 5 084 4,81 7 377 7,55 5 327 5,82 3 484 5,62 5 255 14,76

3,1 2,0 2,0

Sund Sveio Radøy Austevoll Øygarden Vaksdal Etne Fusa Ullensvang Fitjar Tysnes Austrheim Samnanger Masfjorden Ulvik Jondal Granvin Eidfjord Fedje Modalen

512 345 60 752 38 992 34 684 22 657 9 381 23 497 41 417 22 943 40 600 39 429 22 561 11 810 14 828 8 249 13 049 19 150 7 208 18 699 4 177 12 459 10 030 10 572 10 757 7 501 2 522 4 421

4,82 5,30 3,44 5,08 3,38 1,55 4,02 7,24 4,18 8,31 8,92 5,74 3,76 5,06 2,83 4,55 6,75 2,65 7,03 1,74 5,67 4,66 6,16 7,21 5,36 2,10 5,08

6,3 2,0 1,7 5,6 1,8 2,2 1,5 2,3 2,2 1,2 6,0 3,3 2,7 3,8 6,3 18,8

4,3 Sogn og Fjordane 6,3 Førde 4,4 Flora 7,4 Sogndal 5,0 Stryn 1,5 Vågsøy 2,0 Eid 4,4 Gloppen 5,9 Årdal 9,0 Luster 9,9 Høyanger 3,8 Bremanger 2,5 Askvoll 3,4 Jølster 1,7 Selje 4,3 Fjaler Vik 2,3 Gaular Naustdal 0,8 Gulen 3,9 Leikanger 3,4 Lærdal 2,9 Aurland 3,3 Hyllestad Balestrand 1,6 Hornindal 2,6 Solund

55


4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

245 385 41 385 24 254 17 094 10 162 9 131 8 606 8 321 8 317 7 538 7 467 7 333 7 325 6 841 6 647 6 402 6 049 5 428 5 367 4 675 4 500 3 668 3 536 3 515 3 365 3 142 3 088 3 084 2 647 2 526 2 165 2 088 2 061 1 910 1 817 1 671 1 276 984

76 2 3 1 3 5 7 1 2 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 5 2 1 1 1 3 1 4 2 1 1 1 4 1 2 1

8 177 929 720 582 208 338 284 231 236 238 104 452 521 251 211 215 243 164 179 94 132 77 137 132 50 186 146 99 77 94 104 136 87 93 180 74 93 80

33,32 22,44 29,68 34,04 20,48 37,02 32,95 27,80 28,42 31,57 13,95 61,64 71,18 36,73 31,80 33,58 40,20 30,13 33,33 20,11 29,37 21,01 38,73 37,48 14,77 59,21 47,23 32,20 29,19 37,06 47,99 65,09 42,04 48,55 99,32 44,34 73,26 80,97

-1,3 % -16,0 % -3,2 % 2,7 % 1,7 % 0,6 % -8,1 % 8,7 % 2,0 % -9,9 % -13,3 % 2,3 % -2,4 % 6,6 % 1,0 % 31,9 % -8,7 % 72,1 % 36,0 % -22,2 % -7,2 % 12,3 % -5,4 % 16,7 % -19,5 % 31,7 % -3,8 % -44,5 % 22,2 % 3,7 % -27,0 % -0,9 % 12,1 % 22,0 % -0,3 % -13,0 % 28,6 % 41,8 %

7 483 929 682 667 234 320 192 240 240 245 88 440 352 215 214 145 174 100 150 95 134 98 158 129 60 130 150 99 66 75 106 93

Sør-Trøndelag 278 836 50 8 740 Trondheim 161 730 6 4 261 Melhus 14 304 1 361 Malvik 12 322 3 362 Orkdal 10 812 2 314 Oppdal 6 531 4 192 Rissa 6 366 3 289 Skaun 6 211 1 126 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

31,35 26,34 25,25 29,35 29,04 29,42 45,40 20,24

-7,2 % -17,1 % 1,5 % 5,4 % 6,5 % -8,0 % 23,8 % -24,6 %

Møre og Romsdal Ålesund Molde Kristiansund Ørsta Fræna Haram Herøy Volda Sula Sykkylven Sunndal Rauma Ulstein Giske Vestnes Surnadal Frei* Averøy Hareid Stranda Skodje Vanylven* Aure* Eide Aukra Nesset* Tingvoll Gjemnes* Sande* Smøla* Ørskog Rindal Midsund* Norddal* Halsa* Sandøy* Stordal*

56

Rekneskap medium pr. innb.

Endring frå 2006 pr. innb.1

Rekneskap drift

Tal på faste avd.

Noreg

Rekneskap medium

Budsjett medium 20082

Innbyggjartal

130 953 1 179 656

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

93 170 83 65 52

54 847 7 564 5 812 4 391 2 002 1 553 2 204 1 617 1 419 1 365 1 625 2 637 3 023 1 289 886 1 104 1 827 632 730 793 1 282 530 864 595 510 1 107 902 885 461 765 629 834 591 274 1 013 286 355 489

223,52 182,78 239,62 256,89 197,04 170,08 256,11 194,38 170,66 181,08 217,59 359,62 412,74 188,45 133,29 172,45 302,10 116,50 135,93 169,63 284,91 144,54 244,31 169,29 151,63 352,44 292,07 286,84 174,23 302,97 290,47 399,62 286,74 143,35 557,26 171,11 277,91 497,00

176,54 157,46 163,34 220,63 140,14 158,14 171,82 146,25 153,42 167,29 123,17 340,60 254,93 163,30 122,48 153,70 214,07 109,61 120,40 155,29 153,58 131,63 210,76 155,04 105,21 259,63 257,65 237,25 139,57 226,93 211,61 255,22 212,60 143,35 479,70 160,83 262,58 229,85

0,35 0,35 0,32 0,42 0,31 0,34 0,26 0,27 0,32 0,31 0,33 0,64 0,45 0,29 0,19 0,29 0,36 0,18 0,19 0,34 0,35 0,22 0,41 0,33 0,37 0,48 0,48 0,54 0,26 0,46 0,42 0,36 0,53 0,30 0,90 0,27 0,54 0,49

4 230 400 320 311 297 204 204 145

51 225 26 558 1 970 1 898 1 695 1 132 1 838 1 066

183,71 164,21 137,73 154,01 156,81 173,26 288,64 171,69

162,89 154,35 130,34 119,54 142,30 160,10 240,18 165,62

0,30 0,29 0,26 0,20 0,27 0,29 0,41 0,33

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625 1 359 598 136 376 101 116 59 257 54 636 48 202 62 558 37 867 22 111 40 786 33 282 63 768 55 237 30 002 27 934 23 130 28 844 15 898 26 301 24 220 55 756 17 664 38 060 34 062 22 841 14 357 34 955 44 434 11 641 25 277 27 280 13 731 17 355 12 250 41 677 24 777 15 107 16 849

Andre medium

Total bestand

2 015 280 21 787 905 83 040 9 120 4 839 6 528 3 240 3 477 4 779 1 954 1 089 3 343 1 564 5 334 4 011 2 291 1 772 1 077 2 779 961 1 463 1 033 1 274 382 688 1 895 982 1 781 1 123 2 987 670 178 1 273 1 680 766 1 388 2 645 595 528 1 551

Tilvekst pr. 1000 innb.1

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

Utlån bøker

258,2

8,33

1 442 638 295,9 145 496 281,7 105 955 182,1 65 785 183,6 57 876 178,3 51 679 417,0 67 337 373,0 39 821 218,4 23 200 236,9 44 129 241,3 34 846 153,5 69 102 337,5 59 248 560,5 32 293 235,2 29 706 212,0 24 207 178,7 31 623 341,7 16 859 196,8 27 764 399,9 25 253 265,5 57 030 423,6 18 046 66,2 38 748 309,1 35 957 406,8 23 823 169,4 16 138 424,9 36 078 506,2 47 421 509,1 12 311 371,0 25 455 326,6 28 553 615,7 15 411 481,3 18 121 422,1 13 638 699,5 44 322 1 077,1 25 372 439,9 15 635 607,4 18 400 1 031,5

7,83 6,34 8,49 8,28 14,33 10,25 7,74 6,37 3,06 19,44 4,85 10,87 8,58 5,66 2,86 5,03 4,97 4,81 5,36 8,09 8,43 12,34 17,97 8,09 3,70 3,99 9,81 11,10 6,17 6,64 7,11 3,73 6,14 7,17 7,55 4,77 9,72 20,43

2,15 2,39 1,98 2,67 2,61 1,91 3,14 1,93 0,91 2,82 1,48 2,93 1,66 2,09 0,99 1,90 2,03 1,41 2,21 2,82 2,34 0,63 3,87 1,94 1,13 1,51 1,87 1,66 1,19 1,92 2,26 2,36 0,79 1,42 5,39 2,53 2,22 2,53

798 495 131 151 77 883 61 626 49 100 33 091 34 703 23 527 11 130 47 950 16 176 32 019 21 400 20 001 9 347 15 996 15 667 11 880 15 079 18 143 15 874 11 537 22 503 10 467 5 702 6 407 10 391 10 239 5 644 6 990 6 561 5 452 3 786 4 940 10 581 4 802 4 517 6 233

246 644 48 562 32 621 26 237 6 525 6 532 12 778 7 288 2 350 13 132 4 661 12 189 5 405 8 657 2 265 5 182 5 759 3 562 3 308 5 346 4 070 1 240 2 119 2 342 1 637 2 177 2 460 2 335 2 120 325 839 2 765 898 1 880 3 269 1 023 986 1 800

8,47 8,79 5,98 3,09 5,99 5,84 13,87 4,40

2,67 3,04 1,15 1,24 2,57 2,51 2,64 1,68

1 055 339 666 183 31 533 20 594 34 776 20 632 31 057 14 067

562 576 429 087 15 173 9 202 11 280 9 696 12 331 6 207

946 143 122 729 1 068 872 287 789 58 113 345 902 25 554 5 842 31 396 47 615 4 150 51 765 39 770 3 382 43 152 27 761 2 205 29 966 65 521 9 614 75 135 22 940 3 338 26 278 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

257,4 207,5 210,4 221,8 231,2 254,2 549,5 228,8

2,49 16 954 660

Utlån andre medium

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

5,12

4,7

Noreg

1 045 139 179 713 110 504 87 863 55 625 39 623 47 481 30 815 13 480 61 082 20 837 44 208 26 805 28 658 11 612 21 178 21 426 15 442 18 387 23 489 19 944 12 777 24 622 12 809 7 339 8 584 12 851 12 574 7 764 7 315 7 400 8 217 4 684 6 820 13 850 5 825 5 503 8 033

4,26 4,34 4,56 5,14 5,47 4,34 5,52 3,70 1,62 8,10 2,79 6,03 3,66 4,19 1,75 3,31 3,54 2,84 3,43 5,02 4,43 3,48 6,96 3,64 2,18 2,73 4,16 4,08 2,93 2,90 3,42 3,94 2,27 3,57 7,62 3,49 4,31 8,16

3,3 Møre og Romsdal 4,1 Ålesund 4,7 Molde 4,2 Kristiansund 3,9 Ørsta 2,8 Fræna 4,5 Haram 3,3 Herøy 1,3 Volda 4,2 Sula 2,0 Sykkylven 5,6 Sunndal 4,1 Rauma 2,4 Ulstein 1,3 Giske 2,8 Vestnes 4,4 Surnadal 2,8 Frei 2,0 Averøy 3,8 Hareid 4,8 Stranda 2,6 Skodje 1,5 Vanylven 1,6 Aure 0,9 Eide 1,5 Aukra 1,3 Nesset Tingvoll 1,7 Gjemnes 1,5 Sande 1,5 Smøla 2,0 Ørskog 0,6 Rindal 2,4 Midsund 1,5 Norddal 1,3 Halsa 1,7 Sandøy 4,2 Stordal

1 617 915 1 095 270 46 706 29 796 46 056 30 328 43 388 20 274

5,80 6,77 3,27 2,42 4,26 4,64 6,82 3,26

6,0 7,6 1,4 2,3 3,3 4,1 6,8

Sør-Trøndelag Trondheim Melhus Malvik Orkdal Oppdal Rissa Skaun

57


Noreg Midtre Gauldal Røros Klæbu Ørland Bjugn Hemne* Frøya Hitra Selbu Meldal* Åfjord* Rennebu* Holtålen* Agdenes* Osen Roan* Snillfjord Tydal

Rekneskap medium

58

Endring frå 2006 pr. innb.1

Rekneskap drift

Tal på faste avd.

4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

5 889 5 671 5 474 5 091 4 561 4 247 4 052 4 028 3 942 3 900 3 258 2 635 2 076 1 775 1 051 1 030 1 021 859

1 3 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1

153 237 186 116 208 234 181 146 292 346 169 75 110 41 60 107 47 129

25,93 41,87 33,98 22,79 45,57 55,03 44,57 36,14 74,00 88,66 51,95 28,44 53,19 23,02 57,47 103,81 46,07 150,17

14,5 % 2,6 % -27,5 % -20,3 % 37,0 % 15,9 % 2,5 % 19,6 % 61,6 % 8,6 % -7,2 % -0,1 % -13,2 % 14,9 % 12,2 % 73,6 % 1,7 % -22,6 %

140 195 180 130 185 235 150 17 235 225 108 99 130 35 50 70 47 118

31,49 32,47 27,23 25,56 31,84 15,98 31,42 28,24 25,46 27,06 29,36 9,53 55,05 52,82 43,31 32,27 62,52 70,71 60,52 41,10 90,03 74,68 57,04 59,28 141,13

-2,6 % 16,7 % -13,0 % -21,5 % 17,4 % -10,7 % 0,9 % -19,7 % -6,8 % -31,2 % 21,9 % -24,8 % 6,1 % 9,6 % 17,5 % -9,4 % 8,8 % -1,7 % 19,6 % -12,9 % 10,2 % 27,3 % -5,8 % -12,5 % -13,1 %

3 791 524 580 490 420 197 145 46 115 89 90 30 140 135 71 84 104 124 63 46 87 53 51 40 68

Nord-Trøndelag 129 069 33 4 065 Steinkjer 20 624 1 670 Stjørdal 20 273 3 552 Levanger 18 173 1 465 Verdal 13 962 1 444 Namsos 12 573 1 201 Inderøy 5 920 1 186 Nærøy* 5 073 2 143 Vikna 4 019 2 102 Overhalla 3 505 2 95 Leksvik 3 484 2 102 Verran 2 623 1 25 Meråker* 2 507 1 138 Frosta* 2 461 1 130 Grong 2 387 2 103 Snåsa* 2 197 1 71 Namdalseid 1 741 1 109 Lierne 1 485 2 105 Høylandet* 1 266 1 77 Flatanger* 1 168 1 48 Namsskogan* 933 1 84 Mosvik* 874 1 65 Fosnes* 712 2 41 Leka* 583 1 35 Røyrvik* 526 1 74 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

Rekneskap medium pr. innb.

Budsjett medium 20082

Innbyggjartal

130 953 1 179 656

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

630 1 492 1 391 768 1 263 1 178 1 555 1 088 1 111 1 252 982 418 529 234 197 368 197 416

107,03 263,08 254,11 150,85 277,01 277,42 383,76 270,01 281,93 320,91 301,28 158,49 255,06 132,08 187,11 357,24 192,74 484,28

90,02 178,34 167,52 160,87 262,18 211,21 325,18 204,59 257,59 243,48 163,07 104,29 224,98 117,24 151,43 247,02 192,74 476,14

0,24 0,34 0,31 0,29 0,53 0,38 0,58 0,41 0,38 0,37 0,36 0,20 0,40 0,29 0,27 0,39 0,26 1,16

32 916 6 524 4 630 4 459 2 348 1 410 1 213 2 421 973 745 1 017 285 1 030 852 1 015 449 534 760 392 272 484 233 299 207 364

255,02 316,33 228,38 245,38 168,18 112,12 204,88 477,21 241,99 212,66 291,77 108,84 410,85 346,08 425,05 204,47 306,48 511,78 309,99 232,88 518,76 266,90 419,61 355,49 692,02

182,01 171,63 181,52 161,07 155,23 102,82 187,42 213,02 214,35 165,38 264,58 87,87 336,26 268,59 248,16 180,63 233,00 342,76 272,81 191,78 235,80 264,67 372,99 244,99 501,86

0,38 0,27 0,35 0,36 0,29 0,26 0,30 0,50 0,46 0,36 0,52 0,24 1,07 0,52 0,84 0,41 0,34 0,74 0,71 0,34 1,07 0,46 0,79 0,51 1,14

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625

Andre medium

Total bestand

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

Utlån bøker

258,2

8,33

197,3 339,3 343,6 346,9 524,4 342,6 160,4 260,4 682,9 649,5 444,1 215,6 310,7 662,5 441,5 589,3 202,7 898,7

1,21 9,44 7,69 10,36 9,16 5,42 14,09 9,57 14,81 16,65 21,38 9,73 12,73 17,12 6,27 2,63 17,95 14,40

0,79 2,67 1,48 2,86 2,25 1,88 3,05 2,52 3,85 3,53 2,78 1,51 3,29 1,15 2,94 2,69 1,60 4,79

5 109 22 157 16 490 22 121 15 970 10 983 20 671 15 301 23 159 22 273 20 331 7 883 10 174 7 052 3 673 2 763 4 900 5 487

725 905 71 530 797 435 354,0 115 257 15 669 130 926 270,3 70 231 5 990 76 221 297,9 37 349 5 216 42 565 181,8 54 609 5 613 60 222 255,0 55 639 3 788 59 427 183,2 24 144 4 172 28 316 430,7 36 223 8 330 44 553 644,0 29 593 2 051 31 644 624,8 36 087 2 045 38 132 470,2 31 627 2 817 34 444 556,8 14 371 343 14 714 286,7 28 973 1 923 30 896 389,3 16 352 1 813 18 165 390,1 18 842 1 030 19 872 553,0 19 595 2 064 21 659 384,2 15 787 1 016 16 803 653,1 21 765 1 929 23 694 1 080,1 16 608 1 212 17 820 663,5 11 594 336 11 930 1 015,4 22 910 1 070 23 980 753,5 9 029 1 221 10 250 665,9 17 665 552 18 217 1 237,4 7 985 323 8 308 924,5 13 670 1 007 14 677 1 266,2 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

8,87 9,49 7,84 6,05 12,91 2,34 9,09 12,79 7,45 11,49 12,08 21,88 20,14 10,67 6,31 5,47 9,58 12,18 15,18 4,68 6,29 9,45 12,53 13,06 8,73

2,67 3,52 2,49 1,94 3,01 1,27 2,44 3,03 3,04 2,87 2,26 1,58 2,54 1,92 2,90 3,61 3,74 7,40 4,78 2,33 5,42 2,14 3,30 1,69 2,82

504 643 95 523 73 766 50 502 70 679 18 794 22 611 24 951 15 863 16 132 14 381 13 093 14 118 9 027 8 427 8 680 8 353 12 261 8 582 3 264 5 194 3 067 3 441 1 908 2 026

17 888 49 181 22 160 29 125 40 020 19 468 28 117 19 559 23 692 34 603 33 292 17 406 14 512 17 911 8 108 14 474 16 623 23 054

2 015 280 21 787 905

Tilvekst pr. 1000 innb.1

2 456 3 638 3 713 3 694 2 356 3 078 2 739 1 298 2 786 2 492 2 755 764 1 004 204 541 1 162 230 1 175

20 344 52 819 25 873 32 819 42 376 22 546 30 856 20 857 26 478 37 095 36 047 18 170 15 516 18 115 8 649 15 636 16 853 24 229

2,49 16 954 660

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Utlån andre medium

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

5,12

4,7

Noreg

1 986 9 317 6 479 3 977 4 448 6 113 4 357 4 379 10 618 4 772 3 947 1 908 1 308 294 672 1 331 595 3 099

7 095 1,20 31 474 5,55 22 969 4,20 26 098 5,13 20 418 4,48 17 096 4,03 25 028 6,18 19 680 4,89 33 777 8,57 27 045 6,93 24 278 7,45 9 791 3,72 11 482 5,53 7 346 4,14 4 345 4,13 4 094 3,97 5 495 5,38 8 586 10,00

1,7 3,6 2,2 4,4 2,2 6,4 15,3 7,1 4,8 6,3 9,5 1,2 3,1

Midtre Gauldal Røros Klæbu Ørland Bjugn Hemne Frøya Hitra Selbu Meldal Åfjord Rennebu Holtålen Agdenes Osen Roan Snillfjord Tydal

175 179 31 890 31 928 27 103 17 280 5 693 9 681 10 881 4 464 2 174 2 862 1 716 4 841 5 859 2 912 3 610 1 594 4 540 1 870 508 1 135 975 546 430 687

679 822 5,27 127 413 6,18 105 694 5,21 77 605 4,27 87 959 6,30 24 487 1,95 32 292 5,45 35 832 7,06 20 327 5,06 18 306 5,22 17 243 4,95 14 809 5,65 18 959 7,56 14 886 6,05 11 339 4,75 12 290 5,59 9 947 5,71 16 801 11,31 10 452 8,26 3 772 3,23 6 329 6,78 4 042 4,62 3 987 5,60 2 338 4,01 2 713 5,16

1,1 1,1 4,4

5,2 Nord-Trøndelag 5,0 Steinkjer 7,5 Stjørdal 5,3 Levanger 5,0 Verdal 2,0 Namsos 9,5 Inderøy 7,1 Nærøy 3,6 Vikna 3,5 Overhalla 1,3 Leksvik 3,9 Verran Meråker 6,7 Frosta 2,7 Grong 3,7 Snåsa 4,1 Namdalseid 12,1 Lierne 9,1 Høylandet 1,4 Flatanger 12,9 Namsskogan 0,8 Mosvik 3,4 Fosnes Leka 6,8 Røyrvik

59


Noreg

Innbyggjartal

Tal på faste avd.

4 681 134

807

Rekneskap medium

Rekneskap medium pr. innb.

Endring frå 2006 pr. innb.1

144 847

30,94

2,1 %

Nordland 235 436 77 8 497 Bodø* 45 575 5 1 348 Rana 25 190 1 861 Narvik 18 301 1 516 Vefsn 13 571 2 399 Vestvågøy 10 745 2 489 Sortland 9 703 1 319 Fauske 9 465 3 235 Vågan 8 992 1 395 Hadsel 7 907 2 117 Brønnøy 7 548 2 190 Alstahaug 7 225 3 245 Meløy 6 663 5 224 Andøy 5 152 1 212 Saltdal* 4 688 1 174 Hemnes 4 510 2 193 Øksnes 4 486 2 189 Bø* 2 899 1 119 Ballangen 2 684 1 100 Steigen 2 680 1 109 Lødingen 2 257 2 126 Leirfjord* 2 123 1 57 Sørfold 2 084 3 163 Gildeskål* 2 081 1 87 Tysfjord 2 052 4 160 Sømna* 2 047 1 54 Lurøy 1 970 4 80 Nesna 1 776 1 59 Hamarøy* 1 771 1 148 Bindal* 1 692 2 86 Herøy 1 682 1 87 Grane* 1 540 1 39 Dønna 1 489 2 93 Hattfjelldal 1 482 1 62 Flakstad* 1 458 1 119 Evenes* 1 361 2 86 Tjeldsund* 1 352 2 85 Rødøy* 1 343 3 62 Vega 1 299 1 56 Moskenes* 1 156 78 Beiarn* 1 148 1 123 Værøy* 748 1 24 Røst* 591 1 77 Vevelstad* 504 1 30 Træna* 446 2 20 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

36,09 29,57 34,19 28,20 29,37 45,53 32,90 24,83 43,97 14,77 25,21 33,91 33,68 41,18 37,12 42,79 42,21 41,05 37,26 40,49 55,60 26,85 78,01 41,95 78,20 26,26 40,61 33,13 83,85 50,98 51,61 25,00 62,72 42,01 81,62 63,53 63,11 46,17 43,28 67,30 107,31 32,07 129,93 59,52 44,84

4,2 % 8,4 % 2,9 % -11,1 % -10,5 % 0,4 % 10,2 % 36,0 % 34,7 % -5,8 % 1,0 % 1,6 % 39,0 % -5,3 % 34,6 % 7,1 % 11,1 % 9,1 % 83,2 % 2,2 % 3,4 % -14,1 % 20,5 % -11,5 % 60,3 % -62,8 % 32,4 % -3,1 % 11,7 % -45,9 % -6,7 % -0,6 % 32,5 % -21,6 % 68,2 % 6,2 % 0,3 % 5,7 % -10,3 % -23,2 % 1,2 % -6,1 % 18,8 % -21,1 % -19,4 %

60

Budsjett medium 20082

Rekneskap drift

130 953 1 179 656 7 820 1 523 670 515 387 471 250 311 90 200 301 209 147 190 168 120 90 126 150 45 144 125 128 71 60 53 154 90 93 54 94 59 109 56 85 65 63 88 118 21 80 30 20

57 923 8 485 5 923 3 958 2 663 2 249 2 463 1 942 2 225 1 341 1 166 1 607 1 644 1 344 1 218 1 005 1 257 803 1 393 632 811 491 962 703 2 486 718 635 523 579 553 310 194 509 495 834 560 581 345 511 344 391 171 334 413 153

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

246,02 186,17 235,14 216,27 196,21 209,34 253,86 205,18 247,49 169,54 154,50 222,42 246,68 260,86 259,81 222,85 280,13 276,82 519,00 235,93 359,19 231,04 461,72 337,76 1 211,71 350,66 322,34 294,45 327,03 326,91 184,01 126,17 341,58 334,32 571,95 411,10 429,94 256,55 393,48 297,39 340,32 229,09 565,96 819,44 343,05

197,08 165,74 207,49 190,37 170,41 171,02 148,04 179,71 225,47 130,02 124,95 185,47 166,69 173,44 214,80 154,44 201,42 147,29 265,28 202,74 309,84 188,54 413,12 191,99 866,80 172,49 247,72 211,45 327,72 263,66 177,36 100,32 267,48 290,08 421,81 278,83 274,29 198,47 369,29 265,17 296,94 154,45 501,81 523,81 262,33

0,41 0,32 0,55 0,33 0,35 0,35 0,31 0,36 0,38 0,24 0,37 0,41 0,38 0,29 0,47 0,33 0,52 0,40 0,69 0,41 0,58 0,35 0,87 0,45 2,15 0,24 0,36 0,39 0,56 0,54 0,45 0,65 0,49 0,44 0,58 0,46 0,54 0,36 0,77 0,43 0,44 0,40 0,85 0,99 0,67

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625

Andre medium

Total bestand

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

Utlån bøker

8,33

367,8 187,1 349,0 161,2 244,9 341,5 327,9 296,5 233,0 190,0 453,9 396,4 260,2 392,5 252,3 313,1 390,8 396,0 767,9 341,4 661,1 397,6 1 087,3 466,6 1 399,1 480,2 933,5 421,2 1 343,9 1 510,0 580,9 590,9 1 086,6 834,0 660,5 865,5 843,9 175,0 451,9 1 251,7 16 037 1 451 17 488 1 296,2 11 360 1 027 12 387 835,6 16 362 656 17 018 1 434,9 9 269 120 9 389 646,8 8 325 226 8 551 1 574,0 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

7,79 5,20 9,92 6,60 5,43 9,93 11,08 5,58 6,60 5,01 3,55 8,13 9,78 14,99 6,36 5,91 7,62 8,61 9,06 9,85 8,53 15,34 11,30 17,55 19,87 3,17 25,63 4,87 10,66 4,90 8,79 1,35 14,67 14,70 5,78 14,48 15,17 4,09 18,48

2,34 1,55 3,05 1,69 2,22 3,30 3,08 1,84 2,65 2,04 1,53 2,46 1,96 2,13 2,19 3,47 3,06 4,06 4,27 3,28 3,51 1,15 1,33 3,11 7,13 1,44 1,43 1,96 3,70 2,25 2,51 2,68 2,40 2,47 1,99 2,64 4,46 1,18 2,30

795 340 104 601 110 365 46 947 38 100 50 269 45 884 23 991 30 411 20 389 14 667 25 611 23 399 22 776 13 550 17 784 17 922 13 889 13 802 11 694 9 679 7 560 6 258 11 360 18 870 3 621 11 512 4 532 8 413 4 577 5 999 3 758 7 106 6 907 4 005 6 429 8 362 2 395 6 676

258 696 59 812 38 225 20 458 11 372 13 702 9 138 8 180 9 614 3 831 3 541 5 987 4 084 5 925 2 800 7 186 4 991 984 5 382 1 942 5 229 1 251 3 015 2 430 3 616 1 474 1 292 896 4 902 1 506 1 942 1 751 2 763 1 617 1 275 803 1 314 71 608

9,54 5,21 8,57 7,06 8,73

2,98 1,35 3,53 1,95 0,90

4 488 1 542 2 647 1 402 1 191

1 690 849 1 182 20 46

113 907 17 429 14 490 5 339 4 726 3 021 7 308 5 391 3 925 3 494 1 420 1 883 1 893 2 324 1 591 1 700 2 332 500 1 308 1 244 3 522 397 2 757 1 687 886 639 3 506 1 261 3 010 1 382 1 138 1 694 2 302 1 714 1 401 627 654 117 415

1 614 295 118 392 165 747 123 945 82 035 58 550 54 466 73 918 55 135 49 393 44 039 55 894 50 596 38 010 26 579 25 326 32 036 16 600 17 472 31 306 33 747 15 025 28 990 23 867 40 885 18 472 19 224 18 364 23 382 24 357 19 914 20 676 18 933 20 183 15 323 22 861 25 332 25 037 15 451

2,49 16 954 660

Utlån andre medium

258,2

1 500 388 100 963 151 257 118 606 77 309 55 529 47 158 68 527 51 210 45 899 42 619 54 011 48 703 35 686 24 988 23 626 29 704 16 100 16 164 30 062 30 225 14 628 26 233 22 180 39 999 17 833 15 718 17 103 20 372 22 975 18 776 18 982 16 631 18 469 13 922 22 234 24 678 24 920 15 036

2 015 280 21 787 905

Tilvekst pr. 1000 innb.1

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

5,12

4,7

Noreg

1 054 036 4,48 164 413 3,61 148 590 5,90 67 405 3,68 49 472 3,65 63 971 5,95 55 022 5,67 32 171 3,40 40 025 4,45 24 220 3,06 18 208 2,41 31 598 4,37 27 483 4,12 28 701 5,57 16 350 3,49 24 970 5,54 22 913 5,11 14 873 5,13 19 184 7,15 13 636 5,09 14 908 6,61 8 811 4,15 9 273 4,45 13 790 6,63 22 486 10,96 5 095 2,49 12 804 6,50 5 428 3,06 13 315 7,52 6 083 3,60 7 941 4,72 5 509 3,58 9 869 6,63 8 524 5,75 5 280 3,62 7 232 5,31 9 676 7,16 2 466 1,84 7 284 5,61

3,9 3,0 6,5 3,0 4,6 4,6 6,2 3,2 3,7 2,5 2,6 3,5 3,2

Nordland Bodø Rana Narvik Vefsn Vestvågøy Sortland Fauske Vågan Hadsel Brønnøy Alstahaug Meløy Andøy Saltdal Hemnes Øksnes Bø Ballangen Steigen Lødingen Leirfjord Sørfold Gildeskål Tysfjord Sømna Lurøy Nesna Hamarøy Bindal Herøy Grane Dønna Hattfjelldal Flakstad Evenes Tjeldsund Rødøy Vega Moskenes Beiarn Værøy Røst Vevelstad Træna

6 178 2 391 3 829 1 422 1 237

5,38 3,20 6,48 2,82 2,77

3,2 3,2 4,5 3,8 3,8 2,9 5,8 3,8 2,6 5,2 4,6 9,2 3,6 7,9 2,1 4,1 2,2 7,1 2,6 4,7 2,9 5,6 0,3 8,5 5,2 1,6 5,7 1,7

61


Innbyggjartal

Tal på faste avd.

4 681 134

807

144 847

30,94

2,1 %

Troms Tromsø* Harstad Lenvik Målselv Balsfjord Nordreisa Bardu Sørreisa Lyngen* Kvæfjord Skjervøy Skånland Karlsøy Salangen* Kåfjord Storfjord Ibestad* Tranøy* Kvænangen* Dyrøy Gratangen* Lavangen* Torsken Berg* Bjarkøy*

154 136 64 492 23 261 11 027 6 590 5 569 4 699 3 920 3 315 3 199 3 048 2 966 2 883 2 344 2 232 2 220 1 911 1 574 1 570 1 351 1 265 1 226 1 011 978 962 523

43 6 2 3 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1

5 023 1 709 719 477 253 93 247 106 156 123 165 137 94 79 91 127 91 70 21 58 54 12 59

32,59 26,50 30,90 43,22 38,42 16,62 52,60 27,15 47,02 38,45 54,13 46,21 32,47 33,73 40,59 57,36 47,57 44,47 13,17 42,78 42,94 9,53 58,53

11,1 % 19,5 % -4,3 % 58,5 % -10,3 % 66,0 % 1,8 % 8,1 %

51 32

Finnmark Alta Sør-Varanger Hammerfest Vadsø Porsanger Nordkapp Tana Kautokeino Karasjok Vardø* Båtsfjord Lebesby Måsøy Loppa Kvalsund* Berlevåg* Gamvik Hasvik* Nesseby

72 665 18 090 9 490 9 391 6 124 4 141 3 274 2 979 2 965 2 873 2 286 2 113 1 357 1 319 1 150 1 092 1 086 1 046 1 005 884

30 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1

Noreg

Rekneskap medium

Endring frå 2006 pr. innb.1

Budsjett medium 20082

Rekneskap drift

130 953 1 179 656

Rekneskap drift pr. innb.

Løn + medium pr. innb.

Årsverk pr. 1000 innb.

252,00

194,53

0,38

7,7 % 10,6 % -3,0 % 9,2 % 0,0 % 26,1 % 0,4 % 0,6 % -33,5 % -14,4 % 0,1 % -25,3 % -80,5 % -10,6 %

200 100 30 112 165 138 90 64 85 121 82 70 5 70 60 27 60

35 362 12 963 4 751 2 936 2 159 558 1 849 850 1 698 619 743 864 795 585 512 680 435 590 118 312 319 188 276

229,42 201,00 204,24 266,23 327,64 100,14 393,54 216,79 512,13 193,50 243,77 291,16 275,75 249,74 229,23 306,39 227,52 374,84 75,21 231,15 252,38 153,69 273,25

195,60 191,32 167,56 235,62 266,35 85,39 261,77 195,41 317,13 175,68 206,04 245,68 139,54 214,09 192,15 179,60 199,52 317,66 64,71 180,41 228,74 144,06 220,85

0,40 0,40 0,34 0,43 0,47 0,18 0,56 0,41 0,45 0,47 0,39 0,51 0,35 0,46 0,38 0,32 0,37 0,71 0,19 0,37 0,42 0,41 0,69

52,97 61,19

26,8 % -12,8 %

52 45

241 321

250,88 613,77

219,08 495,22

0,52 0,96

3 424 451 488 515 427 229 72 276

47,12 24,92 51,44 54,85 69,77 55,37 22,00 92,53

-4,3 % -5,4 % 0,4 % 8,9 % -2,0 % -2,9 % 11,8 % 10,4 %

3 233 414 446 432 424 231 56 235

32 609 5 128 5 401 3 760 5 280 1 741 1 261 1 972

448,76 283,49 569,14 400,43 862,10 420,33 385,19 662,11

314,12 182,38 333,64 357,65 464,17 367,65 352,45 503,96

0,73 0,41 0,75 0,69 1,07 0,60 0,87 0,34

178 45 55 83 116 82 81 40 65 73 148

62,03 19,69 26,03 61,03 87,64 71,19 74,27 36,83 61,92 73,02 167,56

10,0 % -11,0 % 2,0 % -6,3 % -10,6 % -5,7 % -14,3 % -3,8 % 9,5 % 28,7 % -35,6 %

199 49 39 88 120 75 97 40 60 87 141

1 967 557 437 725 957 775 422 395 609 349 874

684,48 243,71 206,81 534,25 725,40 673,60 386,17 364,01 582,19 346,84 988,76

463,83 94,17 193,56 456,67 541,17 502,00 272,07 262,23 468,62 308,84 827,32

1,74 0,29 0,47 1,21 1,40 1,69 0,46 0,61 1,14 0,50 4,30

207

1 773

Svalbard 1 211 *Kommunar utan fagutdanna biblioteksjef Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 2006-rekneskapen er indeksregulert før samanlikninga. 2 Seks bibliotek har ikkje levert tal for budsjett.

62

Rekneskap medium pr. innb.

3 961 1 200 606 321 258

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Bestand Bøker, aviser, tidsskrift

19 772 625

Andre medium

Total bestand

2 015 280 21 787 905

Tilvekst pr. 1000 innb.1

Utlån Utlån bøker bøker pr. barn2 pr. vaksen

258,2

8,33

Utlån bøker

2,49 16 954 660

Utlån andre medium

Totalt utlån

7 022 368 23 977 028

Utlån Besøk pr. innb. pr. innb.3

5,12

4,7

Noreg Troms Tromsø Harstad Lenvik Målselv Balsfjord Nordreisa Bardu Sørreisa Lyngen Kvæfjord Skjervøy Skånland Karlsøy Salangen Kåfjord Storfjord Ibestad Tranøy Kvænangen Dyrøy Gratangen Lavangen Torsken Berg Bjarkøy

715 624 210 020 71 720 46 932 49 157 35 504 27 339 11 904 17 552 18 088 14 448 23 416 22 538 15 965 17 043 19 931 16 971 15 764 10 574 7 955 12 745 19 323 12 378

64 696 18 964 12 106 3 515 5 876 745 2 297 1 392 2 963 1 527 1 410 2 653 1 458 1 135 1 246 1 517 614 669 348 933 420 312 1 554

780 320 319,9 228 984 236,9 83 826 257,0 50 447 252,7 55 033 589,1 36 249 31,6 29 636 465,6 13 296 287,2 20 515 374,1 19 615 484,5 15 858 411,4 26 069 402,2 23 996 283,7 17 100 648,5 18 289 374,1 21 448 931,1 17 585 386,2 16 433 1 054,6 10 922 377,1 8 888 387,1 13 165 562,1 19 635 389,1 13 932 756,7

8,75 10,97 4,69 6,39 7,04 1,46 14,82 2,49 7,70 15,12 18,46 12,23 4,55 8,56 5,38 7,63 9,68 6,31 2,55 4,46 5,41 2,63 12,21

2,04 2,37 1,77 1,86 3,20 0,39 2,10 1,12 2,16 2,54 2,69 2,93 1,49 1,91 1,70 1,12 1,07 1,51 0,55 2,20 1,46 0,39 3,27

515 667 266 376 53 882 30 838 26 014 3 296 20 999 5 473 10 992 15 566 17 543 14 315 5 615 7 017 5 339 4 925 5 353 3 461 1 375 3 486 2 724 966 4 935

232 003 120 161 36 745 11 607 19 028 180 3 722 4 735 9 041 4 730 5 886 4 371 1 384 1 971 1 279 1 590 136 1 204 599 1 627 308 15 905

747 670 386 537 90 627 42 445 45 042 3 476 24 721 10 208 20 033 20 296 23 429 18 686 6 999 8 988 6 618 6 515 5 489 4 665 1 974 5 113 3 032 981 5 840

4,85 5,99 3,90 3,85 6,83 0,62 5,26 2,60 6,04 6,34 7,69 6,30 2,43 3,83 2,97 2,93 2,87 2,96 1,26 3,78 2,40 0,80 5,78

5,5 8,1 4,6 3,8 5,7 0,6 5,3 3,9 5,7 3,3 2,8 5,7 1,6

10 692 7 665

290 752

10 982 1 365,9 8 417 1 212,2

16,02 13,26

0,80 1,67

3 203 1 974

266 513

3 469 2 487

3,61 4,76

1,6 4,2

589 235 33 448 51 457 91 690 123 054 26 391 13 874 26 998

72 210 4 796 5 226 12 064 24 875 2 700 1 971 2 575

661 445 414,0 38 244 160,1 56 683 490,0 103 754 376,1 147 929 496,6 29 091 317,6 15 845 483,2 29 573 1 112,5

6,83 5,62 7,19 8,25 11,65 5,30 4,15 6,88

2,80 1,80 4,28 3,21 4,11 3,36 1,72 2,66

262 704 48 805 46 001 39 440 34 894 15 359 7 131 10 221

104 993 22 581 15 890 24 674 11 952 4 921 1 739 2 649

367 697 71 386 61 891 64 114 46 846 20 280 8 870 12 870

5,06 3,95 6,52 6,83 7,65 4,90 2,71 4,32

4,6 3,9 6,3 8,0 8,5 2,7 4,6 2,5

29 314 19 490 18 726 23 229 22 679 14 504 11 968 16 556 28 666 19 413 17 778

3 228 909 1 528 768 2 489 3 532 1 510 425 319 825 2 470

32 542 534,6 20 399 500,9 20 254 281,1 23 997 1 026,5 25 168 684,6 18 036 868,7 13 478 382,8 16 981 785,5 28 985 677,8 20 238 283,6 20 248 1 037,3

5,00 5,05 3,62 5,22 31,31 8,40 2,77 3,01 8,72 6,50 18,88

2,72 1,35 3,20 3,07 6,03 2,89 1,86 1,37 3,04 1,27 6,51

9 225 4 515 6 928 4 695 13 485 4 358 2 189 1 811 4 163 2 157 7 327

4 449 1 050 1 611 1 028 1 929 6 168 1 644 167 129 476 1 936

13 674 4,76 5 565 2,43 8 539 4,04 5 723 4,22 15 414 11,69 10 526 9,15 3 833 3,51 1 978 1,82 4 292 4,10 2 633 2,62 9 263 10,48

4,4 0,7 2,3 2,7 5,2 3,6 2,0 1,8 1,4 1,9 2,7

7 370

4 373

11 743

17 090 1 409 18 499 Det manglar statistikk for to bibliotek. 1 Eitt bibliotek manglar tal for tilvekst. 2 t.o.m. 14 år per 1.1.2007 3 19 bibliotek manglar tal for besøk.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

2,7 2,6 2,3 1,6

2,3 0,3 5,1

Finnmark Alta Sør-Varanger Hammerfest Vadsø Porsanger Nordkapp Tana Kautokeino Karasjok Vardø Båtsfjord Lebesby Måsøy Loppa Kvalsund Berlevåg Gamvik Hasvik Nesseby Svalbard

63


Tabell 4. Fylkesbibliotek (Rekneskap og budsjett i 1 000 kr) Rekneskap 20071 Fylkesbibliotek

Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Innbyggjartal

Løn

Bøker

262 523 509 177 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

3 404 6 331 2 445 3 845 5 294 3 899 3 344 2 939 1 500 2 500 4 268 3 206 4 765 4 427 2 911 8 114 4 590 4 718

681 470 400 522 396 366 1 179 731 614

Noreg totalt

4 132 517

72 499

9 897

Fylkesbibliotek

Rekneskap 2007

Andre medium

249 1 871 330 250 651 257 629 300

7 117 32 40 26

44 53 122 119 560

Budsjett 20081

Datatenester

Brutto driftsutg.

Løn

75 374 216 73 162 229 144 61

6 156 10 657 4 328 5 413 8 958 8 503 4 814 4 194 2 434 4 600 5 163 5 170 7 198 7 772 5 011 12 392 9 380 9 650

3 821 6 500 2 751 4 423 5 217 4 348 3 382 3 334 1 700 2 500 4 311 3 587 4 155 4 274 3 400 7 604 3 407 4 814

681 470 426 506 624 245 1 259 662 572

2 624 121 796

73 529

10 270

35 94 179 172 105 312 198 195

Medium pr. innbyggjar

Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Endring frå 20061

Budsjett 2008

28,7 % 7,2 % 4,3 % 4,9 % 6,5 % -39,1 % -2,7 % -5,0 %

0,93 3,93 1,59 1,83 2,62 2,21 3,61 2,67

1,68 1,03 3,77 2,13 1,58 3,25 5,53 5,51 8,45

-2,5 %

1,68 1,03 4,01 2,06 2,45 2,29 6,11 5,08 7,87

Tal på årsverk

6,7 15,1 5,5 11,6 12,0 7,0 7,7 6,3 2,0 4,0 9,4 7,6 9,0 8,5 6,7 19,5 9,0 13,5

Barn

64

240 2 000 300 300 610 495 601 280

Vaksne

Datatenester

Brutto driftsutg.

70 500 219 150 96 144 235 310

5 973 11 500 4 600 6 189 8 592 8 679 4 828 5 330 2 550 4 600 5 206 5 667 7 198 7 428 5 470 12 539 7 814 9 195

5 35 40

35 150 156 162 105 334 141 189

60 50 178 121 489

2 996 123 358

Totalt alle medium2 Totalt

Tilvekst

Bestand

2 372 27 264 9 103

24 069 87 747 51 874

26 441 115 011 60 977

744 8 309 2 559

33 559 160 091 72 294

14 293

29 677

43 970

3 420

64 602

22 906 1 569

83 268 4 707

106 174 6 276

3 540 348

114 920 6 276

18 269 43 941 3 474 19 942

5 927 57 962 36 832 62 042

24 196 101 903 40 306 81 984

23 087

16 323

39 410

1 968 4 441 1 616 4 102 291 3 296

29 794 112 840 48 086 110 320 8 500 45 698

Noreg totalt 2,53 3,8 % 2,60 161,0 186 220 Rekneskapstala for 2006 er indeksregulerte før samanlikninga. 2 Nokre fylkesbibliotek har heilt eller delvis felles bestand med primærbiblioteket. 1

Andre medium

Bestand bøker2

0,98 3,68 2,37 1,54 2,79 1,27 3,79 2,87

-5,3 % 20,3 % -27,7 % 9,9 % -9,9 % 4,3 % 14,5 %

Bøker

3 392 460 428

646 648

38 026

806 980

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tabell 4. Fylkesbibliotek (Rekneskap og budsjett i 1 000 kr) Mottekne tingingar Fylkesbibliotek Fylkesbibliotek

Østfold Østfold Akershus Akershus Hedmark Hedmark Oppland Oppland Buskerud Buskerud Vestfold Vestfold Telemark Telemark Aust-Agder Aust-Agder Vest-Agder Vest-Agder Rogaland Rogaland Hordaland Hordaland Sogn og og Fjordane Fjordane Sogn Møre og og Romsdal Romsdal Møre Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Nordland Troms Troms Finnmark Finnmark

Innbyggjartal Innan Utanfor LønUtfylket fylket landet

922 262 523 458 18 927 1 566 509 177 7 779 2 782 188 692 3 459 1 144 183 037 4 752 1 272 247 655 69 804 2 223 4 474 1 245 166 170 1 889 104 759 745 163 702 404 566 456 711 2 931 106 194 647 4 549 245 385 710 8 526 2 371 278 836 5 213 1 028 129 069 14 319 1 826 235 436 3 767 154 136 709 2 878 1 031 72 665

22 3 404 6 3311 2 445 3 8453 15 5 294 3 899 3 3447 2 9394 1 500 2 500 4 268 32 3 206 4 765 4 4279 2 9114 8 1145 4 5904 4 7181

Totalt Bøker

Vidaresende tingingar

Rekneskap 20071 Endring Andre frå 2006 medium

Budsjett 20081

Fjernlån

Endring Andre Bøker DataFotokopiar Brutto Andre Innan Data- Utanfor Brutto UtlandetLønTotalt Bøker frå 2006 medium medium fylket fylket tenester driftsutg. tenester driftsutg.

1249 402 -27,8 % 7 20 494 -16,9 % 1 871 10330 561 3,0117 % 4250 606 -23,532 % 6651 039 -4,740 % 71 257 26 5629 726 1,6 % 2300 638 -0,2 %

75 374 216 10973 5 162 6 229 18 144 161

681 12470 905 7,9 % 3400 610 -15,6 % 5522 259 -11,9 % 10396 906 9,744 % 6366 245 -2,953 % 16 150 -4,2122 % 1 179 4731 480 -1,7119 % 3614 910 -15,4 %

35 94 1 179 14 172 105 449 312 153 198 195

6 156 10 657 4 328 585413 812958 816503 424814 4 8194 2 434 4 600 5 163 577170 7 4198 108 7 772 165 5 011 568392 12 487 9 380 9 1650

-100,0 3 821 240 % 6 500 2 000 2 751 300 304 423224 -3,4 % 300 325 21749 28,9 610 % 414 34863 495 83 38250 13,6 601 % 123 33421 90,9 280 % 1 700 2 500 681 4 31112 -61,3 470 % 93 58786 45,8 426 % 264 15531 -8,8 % 506 414 274163 -3,6 % 624 183 400183 -21,1 245 % 567 604 1 073 1-22,6 259 % 853 407725 3,4 % 662 4 814 1 -96,2 572 %

5952 16 349 10 000 535447 840776 8 732 3 680 11 330 2 921 6 937 1060103 750565 24 178171 3 368 121 12 448

367 7045 5 973 740 50021 116 500 710 21981 46 600 189 15098 61 189 000 9644 81 592 144 8 679 332 42 828 863 235 314 31021 5 330 2 550 4 600 752 3536 52 206 101 5 667 519 150 108 71 198 558 156 550 16224 72 428 413 10517 54 470 129 128 539 097 334 511 14136 7 814 419 18958 92 195

Noreg totalt totalt 844454 17 53672 499 107 115 002 -5,8560 % 555796 358 2 681 10-11,7 1 151 123 42 358 002 Noreg 132 517 9 897 2756 624 1121 73 529 270 % 132 489779 2 996 Nokre fylkesbibliotek har heilt eller delvis satt bort utlån og fjernlån til eit folkebibliotek.

Fylkesbibliotek Fylkesbibliotek

Medium pr. innbyggjar Bestand bøker2 Totalt fjernlån alle medium Direkte utlån alle medium Tal på årsverk Rekneskap Endring frå Barn Vaksne Totalt Budsjett 2008 Innan2007Utanfor 2006 Ut- 1 Totalt Endring Klassesett DepotMobile Institu- Fengsel frå 2006 (ant. bind) samlingar einingar sjonar fylket fylket landet

Totalt alle medium2 Sum

Tilvekst

Totalt utlån

Sum

Østfold 0,98 28,7 % 0,93 6,7 2 372 24 069 26 441 744 Akershus 7,2 %1 364 -52,8 3,93 % 27 264 87 747 115 011 5 716 8 309 Østfold 898 3,68444 22 5 15,1 106 610 7 080 Hedmark 4,3 1,59 % 13 095 5,5 9 103 559087 Akershus 21 456 2,37 1 649 5 % 23 110 -32,3 105 110 516874 216 39 60 556977 163 977 2187 Oppland 4,9 % 11,6 Hedmark 13 019 1,54 3 706 66 16 791 1,83 26,3 % 16 791 Buskerud 6,5 2,62 % 12,0 14 293 43 97024 468 3 420 Oppland 5 484 2,79 1 244 6 %6 734 -22,4 470 23 998 29 677 31 202 Vestfold 7,0 Buskerud 8 360 1,27 1 450 -39,1 10 %9 820 2,21 1,2 % 8 441 35 514 43 955 53 775 Telemark 3,79 -2,7 % 3,61 7,7 22 906 106 17448 853 3 540 Vestfold 48 853 83 268 48 853 Aust-Agder 6,3 1 3001 569 6 27622 190 348 Telemark 11 105 2,87815 -5,0 7 % 11 927 2,67 0,6 % 20 890 4 707 34 117 Vest-Agder 2,0 14 550 Aust-Agder 3 105 907 3 4 015 -0,6 % 14 550 18 565 Rogaland 1,68 -2,5 % 1,68 4,0 Vest-Agder Hordaland 1,03 1,03 9,4 18 269 5 927 24 196 1 968 Rogaland Sogn og Fjordane 3,77 -5,3 % 7,6 43 941 101 90328 888 4 441 Hordaland 14 118 4,01 19,7 % 2 210 26 678 57 962 43 006 Møre 2,06 % 9,0 40 30626 763 1 616 Sogn og Romsdal Fjordane 2 868 2,13669 20,3 4 %3 541 -15,7 3 638 383 474 23 087 36 832 30 304 Sør-Trøndelag 8,5 19 942 81 98413 993 4 102 Møre og Romsdal 7 511 1,58 1 089 -27,7 3 %8 603 2,45 3,3 % 687 11 561 621042 745 22 596 Nord-Trøndelag 9,9 % 6,7 Sør-Trøndelag 10 543 3,25 2 124 10 12 677 2,29 20,6 % 15 005 31 990 46 995 291 59 672 Nordland 19,5 23 087 16 323 39 410 4 687 3 296 Nord-Trøndelag 10 671 5,53 1 324 -9,9 % 11 995 6,11 5,6 % 4 687 16 682 Troms 4,3 % 9,0 Nordland 29 379 5,51 2 898 120 32 397 5,08 -5,8 % 214 13 127 13 341 45 738 Finnmark 13,5 Troms 3 202 8,45709 14,5 4 %3 915 7,87 -2,4 % 2 676 2 676 3 392 6 591 Finnmark 11 425 3 497 3 14 925 116,2 % 110 962 841 1 913 16 838 Noreg totalt 2,53 3,8 % 2,60 161,0 186 220 460 428 646 648 38 026 1 Rekneskapstala for 139 2006026 er indeksregulerte før samanlikninga. Noreg totalt 22 525 263 175 932 -0,1 % 52 979 17 534 343 484 9 412 39 556 462 965 638 897 2 Nokrefylkesbibliotek fylkesbibliotekhar harheilt heilteller ellerdelvis delvissatt felles med primærbiblioteket. Nokre bortbestand utlån og fjernlån til eit folkebibliotek.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Bestand Endring frå 2006

33 559 160 091 -7,4 % 725,6 294 % 26,3 % 647,8 602 % -6,0 % 114 920 -6,3 % 6 276 -12,1 % -13,6 % 29 794 112 840 32,6 % 48 086 -9,0 % 110 320 -7,3 % 8 500 -8,8 % 45 698 -2,7 % -5,6 % -63,0 % 7,7 % 806 980 -1,9 %

65


Tabell 5. Mobil bibliotekverksemd (Driftsutgifter i 1 000 kr) Kommune/fylke

Akershus fyb. Oppland fyb. Buskerud fyb. Vestfold fyb. Telemarksbiblioteket Hordaland fyb.4 Bergen Kvinnherad Voss Fusa Kvam Fjell Askøy5 Lindås Osterøy Sogn og Fjordane fyb.6 Møre og Romsdal fyb.4 Rauma Sør-Trøndelag fyb.7 Steinkjer8 Verdal Nordland fyb. (sør-samisk) Rana Gildeskål Meløy Tysfjord (lulesamisk)9 Bø Hadsel Øksnes Sortland Andøy Troms fyb. Tromsø10 Kåfjord11 Kautokeino (samnordisk)12 Porsanger13 Karasjok Nesseby Tana

Type Sam- Kommunar f i k1 arbeid2 besøkt

2f f 2f f i f k k k i k k k k 2f f k f k k f k i k i

f k k i i i

a a

c c d d d d d

e e f f

18 8 16 10 9 21 1 1 1 2 -”1 1 1 1 16 22 1 17 1 1 10 4 3 -”7 5 -”-”-”-”5 2 3 1 2 -”3 -”-

Tal på bind

Stoppe- Totale stader driftsutg.

8 000 1 500 6 000 4 500 5 000 5 500 3 500 2 000 2 000 2 200 -”2 000 2 000 3 500 2 800 10 000 5 000 4 000 4 500

73 36 227 58 23 51 85 47 25 42 26 36 10

2 500 4 000 4 000 3 000 -”3 000 4 000 -”-”-”-”2 000 2 500 3 000 4 000 4 000 -”4 400 -”-

10 100 72 31 24 57 16 33 8 21 29 23 23 31

1 062 980 3 455 1 965 1 251 1 212 1 896 570 715 350 291 195 268 194 79 1 517 1 551 1 033 2 519 109 110 1 821 2 269 255 350 1 550 89 203 89 162 263 958 457 772

46 66 27 34

733 733 547 1 094

30 61 71 48 33

Tal på årsverk

2,00 2,00 4,60 3,00 1,25 1,00 3,21 1,65 1,00 0,60 0,50 0,50 0,50 0,75 0,80 1,00 1,00 1,00 2,00 0,90 0,30 2,50 1,45 2,50 0,26 0,29 0,40 0,70 1,00 1,00 1,20 3,00 3,00

Tal på besøk

37 500 9 000 10 545 19 190 12 690

Endring Utlån bøker Utlån bøker Totalt utlån barn vaksne frå 20063

5 500 10 094

48 324 21 682 12 950 23 827 13 114 18 708 32 433 22 038 20 972 11 043 4 685 12 302 6 002 8 804 17 589 13 398 9 215 22 225 17 795 4 113 13 800 3 537 19 574 1 620 2 694 5 141 1 121 3 108 1 360 6 097 6 155 9 688 13 134 7 233

1 290 1 308 520 3 240

964 802 1 855 2 138

21 371 14 264 36 000 7 100 4 530 25 000 4 200 5 800 15 000 2 236 4 011 11 000 10 084

20 491 2 607 5 236 4 904 2 265 2 955 2 040 6 390

24 029 107 043 16,2 % 763 23 998 21,0 % 17 278 36 339 -4,2 % 11 543 48 853 -10,3 % 3 489 20 890 -22,5 % 7 461 26 580 2,6 % 10 752 48 206 -8,8 % 4 999 31 201 18,8 % 968 22 444 52,7 % 2 265 14 192 6,2 % 924 5 609 -3,7 % 2 573 15 360 7,4 % 166 6 168 -34,0 % 1 258 10 565 -14,3 % 2 671 22 223 -3,8 % 8 147 23 087 -5,0 % 2 346 11 730 -17,3 % 4 456 28 179 10,6 % 7 805 31 990 -9,3 % 131 4 856 -55,9 % 911 15 421 -8,1 % 5 907 11 980 -9,9 % 4 406 28 229 -12,6 % 1 105 3 327 -5,1 % 863 4 142 -9,3 % 5 224 12 399 12,4 % 779 2 010 -10,5 % 3 651 7 307 9,8 % 519 1 942 7,2 % 1 045 7 268 5,8 % 2 635 9 440 22,7 % 1 403 13 767 -0,4 % 1 122 15 726 -1,6 % 1 632 10 282 15,7 % 1 971 1 586 2 724 3 200

3 621 -14,7 % 2 884 -17,5 % 5 314 39,6 % 7 284 -3,6 %

Noreg 34 194 114 400 1 633 33 666 46,86 318 361 441 240 154 707 701 856 -"- indikerer at data er felles for fleire bibliotek som samarbeider om mobil eining. 1 Type: k=kommunal, i=interkommunal, f=fylkeskommunal, 2=to mobile einingar 2 Bibliotek med same bokstavkode samarbeider. 3 Kautokeino er trukke frå tala for 2006 før samanlikninga på landsnivå. 4 Båt 5 Bussen var innstilt delar av året. 6 Buss og båt. Tal for besøk gjeld berre båten. 7 Sør-Trøndelag fylkesbibliotek sin buss leverte også tenester i Hedmark og Nord-Trøndelag. 8 Bussan var berre i drift frå 24. september. 9 Den lulesamiske bokbussen leverte også tenester i Evenes, Narvik, Ballangen, Hamarøy, Sørfold og Fauske. I tillegg leverte han tenester i Jokkmokk og Gällivare i Sverige. 10 Tromsø kommune sin bokbuss leverte også bokbusstenester i Karlsøy. 11 Kåfjord kommune sin bokbuss leverte også bokbusstenester i Nordreisa og Lyngen. 12 Den samnordiske bokbussen leverte også bokbusstenester i Finland og Sverige. 13 Utsjok kommune i Finland tok også del i samarbeidet.

66

-0,3 %

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tabell 6. Fengselsbibliotek Fengsel

Ullersmo Ila Bredtveit Oslo avd. A Oslo avd. B Drammen Ringerike Bastøy Berg1 Skien Stavanger2 Åna Bergen Trondheim3 Tromsø

Bestand

Innsette

Tilvekst totalt

180 110 45 160 232 54 160 112 48 82 17 195 190 144 73

2 998 748 607 578 679 287 838 292 130 369 670 599 1 027 770 317

Bøker

5 425 6 249 5 079 8 933 12 448 2 150 4 205 4 038 2 000 4 551 1 784 7 510 8 062 2 680 5 512

Andre medium

3 181 2 543 1 129 585 678 185 1 724 610 246 981 90 197 2 153 655 130

Utlån Totalt

Fag

8 606 8 792 6 208 9 518 13 126 2 335 5 929 4 648 2 246 5 532 1 874 7 707 10 215 3 335 5 642

25 703 1 460 1 710 1 634 6 693 1 987 2 052 4 996 1 672 4 304 1 569 7 353 3 333 2 474 877

Skjønn

2 877 2 493 1 930 1 567 6 990 2 043 2 213 1 717 729 1 354 1 063 6 839 2 739 2 531 630

Andre medium

Totalt

8 552 8 735 2 700 990 1 424 256 5 185 1 706 6 617 3 536 315 929 15 714 3 680 541

37 132 12 688 6 340 4 191 15 107 4 286 9 450 8 419 9 018 9 194 2 947 15 121 21 786 8 685 2 048

Totalt per innsett

Endring frå 2006 per innsett

206,3 28,6 % 115,3 -2,3 % 140,9 14,3 % 26,2 15,1 % 65,1 31,6 % 79,4 12,1 % 59,1 9,2 % 75,2 -11,6 % 187,9 0,2 % 112,1 -9,7 % 173,4 277,4 % 77,5 -5,1 % 114,7 43,7 % 60,3 741,6 % 28,1 1,3 %

Innlån

1 263 15 964 732 226 631 95 53 191 24 318 158 194

Sum 1 802 10 909 80 626 15 087 95 713 67 817 37 715 60 880 166 412 92,3 19,4 % 4 864 I tabellen er berre bibliotek som var i drift 1. januar 2007 tekne med. 1 Biblioteket ved Berg fengsel nytter depot frå Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. 2 Utlån per innsett blir rekna ut på bakgrunn av talet på insette 1. januar 2007. Frå påske 2007 hadde Stavanger om lag 70 innsette. 3 Endringa i utlån per innsett er ikkje reell, då ein for 2006 berre hadde tal for oktober til desember, og såleis for låge utlånstal i 2006.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

67


Tabell 7. Bibliotek i vidaregåande skule Tabell 7. Bibliotek i vidaregåande skule Fylke Fylke

Datagrunnlag1 Datagrunnlag1 Tal på skular Tal på elevar Tal på skular Tal på elevar

Rekneskap medium Rekneskap medium Totalt Pr. elev Totalt Pr. elev

Tilvekst Tilvekst

Bestand Bestand

Bøker Bøker Tilvekst pr. elev Bestand pr. elev Tilvekst pr. elev Bestand pr. elev

Østfold 11 9 790 1 902 256 194,31 9 200 126 678 0,94 12,94 Østfold 11 790 902 222 256 194,31 200 126 478 678 0,94 12,94 Akershus 33 209 715 31 788 182,87 289 914 366 1,40 17,69 Akershus 33 20 715 3 788 222 182,87 28 914 366 478 1,40 17,69 Oslo 29 16 880 2 059 251 121,99 33 533 195 722 1,99 11,59 Oslo 29 16 880 059 896 251 121,99 33 533 195 925 722 1,99 11,59 Hedmark 15 6 941 12 250 180,22 7 841 128 1,13 18,57 Hedmark 15 941 250 104 896 180,22 841 128 942 925 1,13 18,57 Oppland 16 6 647 1 295 194,84 57 581 103 0,84 15,64 Oppland 16 647 1 824 295 861 104 194,84 581 103 104 942 0,84 15,64 Buskerud 17 96 415 193,82 85 506 157 0,90 16,69 Buskerud 17 9 415 1 824 861 193,82 8 506 157 104 0,90 16,69 Vestfold 14 8 284 495 920 180,58 9 180 130 580 1,11 15,76 Vestfold 14 284 495 771 920 180,58 180 130 580 1,11 15,76 Telemark 15 68 067 1 108 182,75 59 607 89 033 0,92 14,67 Telemark 15 067 1 446 108 291 771 182,75 607 89 057 033 0,92 14,67 Aust-Agder 11 46 290 104,03 75 352 63 1,71 14,70 Aust-Agder 11 290 446 084 291 104,03 352 63 667 057 1,71 14,70 Vest-Agder 16 64 523 1 046 160,37 87 067 108 1,24 16,66 Vest-Agder 16 6 523 1 046 084 160,37 8 067 108 667 1,24 16,66 Rogaland 31 14 630 2 670 485 182,53 22 294 216 024 1,52 14,77 Rogaland 31 14 526 630 670 541 485 182,53 22 050 294 216 406 024 1,52 14,77 Hordaland 47 16 2 575 155,85 13 187 0,79 11,34 Hordaland 47 16 526 2 710 575 549 541 155,85 13 050 187 406 0,79 11,34 Sogn og Fjordane 16 4 742 149,84 8 338 75 422 1,76 15,91 Sogn og Fjordane 16 742 710 383 549 149,84 338 75 008 422 1,76 15,91 Møre Romsdal 21 84 644 1 440 166,63 58 467 147 0,63 17,01 Møre og Romsdal 21 8 644 1 440 383 166,63 5 467 147 008 0,63 17,01 Sør-Trøndelag 26 11 440 177 512 102,93 16 958 190 236 1,48 16,63 Sør-Trøndelag 26 11 440 1 727 177 322 512 102,93 16 958 190 236 1,48 16,63 Nord-Trøndelag 13 6 020 120,82 5 890 93 667 0,98 15,56 Nord-Trøndelag 13 020 727 167 322 120,82 890 93 520 667 0,98 15,56 Nordland 30 116 043 4 147 375,55 355 150 283 3,18 25,67 Nordland 30 11 043 147 998 167 375,55 35 165 150 283 301 520 3,18 25,67 Troms 18 6 466 14 755 271,57 12 172 1,88 26,65 Troms 18 6 466 1 755 998 271,57 12 165 172 301 1,88 26,65 Finnmark 9 2 971 220 804 410,91 9 033 95 290 3,04 32,07 Finnmark 2 971 1 220 804 410,91 9 033 95 290 3,04 32,07 09 Noreg totalt 3880 178 034 32 643 417 183,35 252 126 2 931 060 1,42 16,46 Noreg totalt 388 178 som 034 tilsvarar 32 643ein 417 183,35 252 126 2 931 415 av 480 skular svarte på statistikken, noko svarprosent på om lag 86,5. Av dei 415 var060 det 27 skular 1,42 som opplyste16,46 at dei 415 av 480 skular svarte på statistikken, noko som tilsvarar ein svarprosent på om lag 86,5. Av dei 415 var det 27 skular som opplystevar at dei k ikkje hadde skulebibliotek i rapporteringsåret. Datagrunnlaget femner dei skulane som leverte statistikk. Av skulane i datagrunnlaget det k 61 ikkje hadde i rapporteringsåret. femnerelevtal dei skulane som leverte Av skulane i datagrunnlaget var det som ikkjeskulebibliotek leverte tal på elevar. For desse er,Datagrunnlaget med nokre få unntak, frå statistikken forstatistikk. 2006 nytta. 61 som ikkje leverte tal på elevar. For desse er, med nokre få unntak, elevtal frå statistikken for 2006 nytta. Fylke Fylke

Østfold Østfold Akershus Akershus Oslo Oslo Hedmark Hedmark Oppland Oppland Buskerud Buskerud Vestfold Vestfold Telemark Telemark Aust-Agder Aust-Agder Vest-Agder Vest-Agder Rogaland Rogaland Hordaland Hordaland Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Møre Romsdal Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Nordland Troms Troms Finnmark Finnmark Noreg totalt Noreg totalt

68

Tidsskrift Tidsskrift

Abonnement Abonnement

669 669 1 852 1 804 852 804 823 823 770 770 938 938 728 728 344 344 354 354 566 566 1 077 077 1 141 1 377 141 377 601 601 725 725 555 555 1 369 1 824 369 824 482 482 14 999 14 999

AV-medium AV-medium

Aviser Aviser

91 91 226 226 108 108 125 125 103 103 117 117 92 92 62 62 52 52 87 87 125 125 120 120 60 60 80 80 85 85 58 58 193 193 107 107 81 81 1 972 1 972

8 786 786 298 239 29 333 239 10 10 333 8 395 395 58 156 5 156 9 164 164 79 968 968 97 732 732 59 073 5 073 7 382 382 147 607 14 426 607 23 23 426 5 929 5 472 929 472 175 477 17 477 6 822 822 306 879 30 879 16 105 16 640 105 10 10 640 232 585 232 585

Klassesett (tal på bind) Klassesett (tal på bind)

34 926 34 919 926 62 62 264 919 21 21 615 264 14 14 615 9 355 9 355 5 477 477 105 352 10 167 352 11 11 167 1 126 1 126 15 280 15 972 280 19 19 105 972 25 25 105 6 535 6 535 13 682 13 446 682 48 48 683 446 22 22 273 683 24 24 273 42 030 42 093 030 19 19 093 408 300 408 300

Totalt medium Totalt medium

Medium pr. elev Medium pr. elev

171 150 171 714 150 460 460 231 714 228 228 883 231 152 152 326 883 119 119 326 172 800 172 720 800 149 149 338 720 110 110 338 69 662 69 662 131 982 131 805 982 251 251 198 805 237 237 198 88 323 88 323 166 843 166 969 843 256 256 785 969 123 123 234 785 340 340 234 231 367 231 586 367 125 125 586 3 588 916 3 588 916

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

17,48 17,48 22,24 22,24 13,52 13,52 22,03 22,03 17,95 17,95 18,35 18,35 18,07 18,07 18,19 18,19 16,24 16,24 20,23 20,23 17,21 17,21 14,35 14,35 18,63 18,63 19,30 19,30 22,46 22,46 20,56 20,56 30,81 30,81 35,78 35,78 42,27 42,27 20,16 20,16


Tabell 7. Bibliotek i vidaregåande skule Fylke

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Noreg totalt

Fylke

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Utlån bøker Fag

Skjønn

Totalt

Pr. elev

Utlån AVmedium

Totalt utlån Tal

Fjernlån

Pr. elev

Innlån

Innlån pr. elev

15 094 40 326 20 863 13 005 8 474 30 537 19 963 12 666 3 971 11 775 28 723 8 371 5 098 6 104 23 171 17 622 59 942 13 698 7 324

23 707 49 733 29 738 11 207 19 269 16 436 22 456 11 540 4 624 19 804 30 530 7 314 8 057 11 034 17 979 14 508 20 819 16 110 7 170

38 801 90 059 50 601 24 212 27 743 46 973 42 419 24 206 8 595 31 579 59 253 15 685 13 155 17 138 41 150 32 130 80 761 29 808 14 494

3,96 4,35 3,00 3,49 4,17 4,99 5,12 3,99 2,00 4,84 4,05 0,95 2,77 1,98 3,60 5,34 7,31 4,61 4,88

24 235 26 213 14 316 2 680 16 691 14 776 17 848 13 718 2 944 9 545 8 871 6 370 3 158 2 136 23 883 9 375 21 999 15 428 6 786

63 036 116 272 64 917 26 892 44 434 61 749 60 267 37 924 11 539 41 124 68 124 22 055 16 313 19 274 65 033 41 505 102 760 45 236 21 280

6,44 5,61 3,85 3,87 6,68 6,56 7,28 6,25 2,69 6,30 4,66 1,33 3,44 2,23 5,68 6,89 9,31 7,00 7,16

1 661 2 603 904 616 1 103 939 836 567 239 474 808 51 338 573 1 942 565 1 528 588 279

0,17 0,13 0,05 0,09 0,17 0,10 0,10 0,09 0,06 0,07 0,06 0,00 0,07 0,07 0,17 0,09 0,14 0,09 0,09

346 727

342 035

688 762

3,87

240 972

929 734

5,22

16 614

0,09

Elektronisk katalog Besøk pr. elev1 Har edb-katalog2 Tilgjengeleg på Internett3

97,7 115,8 37,8 60,7 72,0 100,5 125,7 171,2 92,1 130,2 96,9 29,8 31,8 12,6 30,9 27,8 51,5 70,9 121,8

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 94 % 93 % 93 % 100 % 88 % 97 % 87 % 88 % 90 % 88 % 92 % 97 % 100 % 100 %

100 % 100 % 96 % 80 % 100 % 81 % 64 % 80 % 80 % 81 % 93 % 89 % 69 % 80 % 73 % 85 % 97 % 89 % 100 %

Tilgang til Internett for elevar

100 % 97 % 100 % 93 % 100 % 94 % 93 % 100 % 90 % 100 % 90 % 81 % 81 % 90 % 85 % 77 % 100 % 89 % 100 %

Bibliotekartimar4 Pr. elev pr år

Pr. skule pr. veke

3,06 3,15 2,68 2,38 2,68 3,31 2,86 1,56 1,33 2,04 2,61 0,77 0,93 1,99 1,26 0,24 3,87 3,13 4,44

Noreg totalt 82,0 95 % 87 % 92 % 2,37 Det er ikkje obligatorisk å registrere data for besøk, og berre 61 av skulebiblioteka rapporterte dette. Talet på elevar ved skulane som har rapportert data, til saman 37 145, er brukt ved utrekninga.. 2 Del av skulebiblioteka som har elektronisk katalog. 3 Del av skulebiblioteka som har katalogen tilgjengeleg på Internett. 4 Timeressurs for bibliotekpersonale med full bibliotekfagleg utdanning. 5 Timeressurs sett av til bibliotekarbeid totalt. 1

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Personalressursar totalt5 Pr. elev pr år

Pr. skule pr. veke

52,34 38,02 31,02 21,21 21,41 37,47 32,59 12,13 10,98 16,02 24,45 5,20 5,31 16,58 10,64 2,15 27,38 21,62 28,20

3,84 4,28 3,10 3,53 4,14 4,16 4,90 4,05 4,49 3,98 3,97 2,76 3,15 2,70 3,48 4,33 6,36 5,13 7,37

65,66 51,72 35,94 31,46 33,04 47,08 55,72 31,50 37,03 31,21 37,22 18,68 17,93 22,45 29,48 38,56 45,02 35,44 46,78

21,22

4,01

35,82

69


Tabell 8. Grunnskule – bibliotek Datagrunnlag1 Fylke

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Tal på elevar

31 763 56 122 38 968 18 199 19 965 25 777 28 188 15 417 13 737 21 127 49 883 52 535 10 574 30 806 31 928 15 695 22 168 14 993 6 661

Bøker

Tal på skular

Tilvekst

117 181 96 107 116 115 116 92 68 95 198 243 86 210 136 91 160 105 63

Tilvekst pr. elev

38 426 83 961 50 293 26 599 22 735 41 654 33 697 10 806 17 051 42 988 66 124 77 612 14 542 29 506 67 573 15 845 20 802 27 757 7 151

Bestand fag

1,21 1,50 1,29 1,46 1,14 1,62 1,20 0,70 1,24 2,03 1,33 1,48 1,38 0,96 2,12 1,01 0,94 1,85 1,07

179 727 357 783 174 061 150 166 165 327 143 427 238 556 103 422 62 697 158 426 382 961 375 296 74 318 168 775 329 525 87 067 145 086 118 457 52 719

Bestand skjønn

266 059 648 120 285 246 239 495 302 549 252 681 319 374 184 098 158 680 282 416 654 723 533 168 193 146 390 957 377 085 168 129 313 968 306 841 115 172

Total bestand

Bestand pr. elev

445 786 1 005 903 459 307 389 661 467 876 396 108 557 930 287 520 221 377 440 842 1 037 684 908 464 267 464 559 732 706 610 255 196 459 054 425 298 167 891

14,03 17,92 11,79 21,41 23,43 15,37 19,79 18,65 16,12 20,87 20,80 17,29 25,29 18,17 22,13 16,26 20,71 28,37 25,21

Sum 504 506 2 395 695 122 1,38 3 467 796 5 991 907 9 459 703 Datagrunnlaget femner dei skulebiblioteka som leverte statistikk. I følgje ABM-utvikling si oversikt leverte ca 83 prosent av skulebiblioteka statistikk. 138 av skulebiblioteka i datagrunnlaget leverte ikkje tal på elevar, og med unntak for 5 skular er det for desse henta elevtal frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

18,75

1

Utlån bøker Fylke

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Fag

83 051 234 676 91 193 52 321 59 437 70 049 78 021 27 145 41 949 93 758 179 456 176 623 23 331 53 010 140 217 32 527 55 857 33 142 14 384

Skjønn

204 789 622 773 400 771 146 920 167 742 211 103 215 618 521 190 141 047 313 423 559 259 438 228 84 527 202 864 228 414 65 299 136 975 105 940 46 945

Totalt

287 840 857 449 491 964 199 241 227 179 281 152 293 639 548 335 182 996 407 181 738 715 614 851 107 858 255 874 368 631 97 826 192 832 139 082 61 329

Totalt pr. elev

9,1 15,3 12,6 10,9 11,4 10,9 10,4 35,6 13,3 19,3 14,8 11,7 10,2 8,3 11,5 6,2 8,7 9,3 9,2

Personale med bibliotekfag1

32 81 38 23 25 24 51 21 35 47 83 75 17 20 45 21 20 29 15

Bibliotekartimar2 Timar pr. elev pr. år

Timar pr. skule pr. veke

0,41 1,20 1,12 0,53 0,50 0,48 0,82 0,31 0,64 1,10 0,87 0,52 0,38 0,24 0,44 0,29 0,55 0,52 0,47

2,1 7,1 8,8 1,7 1,7 2,1 3,8 1,0 2,5 4,7 4,2 2,2 0,9 0,7 2,0 1,0 1,5 1,4 1,0

Sum 1 540 147 4 813 827 6 353 974 12,6 702 0,67 Personar med bibliotekfagleg utdanning svarande til minst ei halvårseining. 2 Tal på timar personar med bibliotekfagleg utdanning svarande til minst ei halvårseining har til skulebibliotekarbeid.

2,7

1

70

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tabell 9. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Produksjon og tilvekst 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Eigenproduserte lydbøker Eigenproduserte blindeskriftbøker Eigenproduserte partitur (notar) Innkjøpte lyd- og blindeskriftbøker Anna tilvekst

349 219 8 65 1

416 179 23 91

457 194 31 78 22

414 252 69 30

297 191 41 33

411 195 21 21 17

686 298 33 136 4

725 219 1 65

901 180 128

901 184 5 126

Total tilvekst

642

709

782

765

562

665

1157

1 010

1209

1 216

Bestand 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Lydbøker Blindeskriftbøker Notar (partitur)

13 062 4 942 2 153

13 430 5 030 2 161

13 911 5 226 2 192

14 266 5 397 2 261

14 632 5 669 2 302

15 081 5 864 2 323

15962 6181 2 396

16 752 6 400 2 397

10 778 6 827 2 372

10 052 7 045 1 627

Total bestand

20 157

20 621

21 329

21 924

22 603

23 268

24 539

25 549

19 977

18 724

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

20051

20061

20071

Utlån Avd. Oslo - Lydbøker - Blindeskrift* Studiebibliotek Avd. Bergen - Lydbøker - Blindeskrift Avd. Trondheim - Lydbøker - Blindeskrift

149 477 155 391 168 227 159 687 155 668 150 103 164 799 204 407 233 830 274 348 1 952 1 742 1508 1 179 1 315 1 538 1 737 1 586 1 131 1 577 1 423 2 065 2 304 2 446 2 659 2 750 3 670 4 592 5 966 26 527 315

17 495 221

26 000

18 511

17 506

15 147

20 578 268

22 215 289

21 689 267

22 361 246

18 568 92

20 697 136

20 526 141

21 173 149

195 987 202062 205 458 202 676 202 766 196 923 213 215 209 663 239 553 281 891 Totalt utlån *Blindeskrift omfattar blindeskrift på papir, elektronisk tekst, notar i punktskrift. 1 Frå 2005 fører ikkje NLB oversikt over kvar einskild avdeling. Utlånstala gjeld alle avd.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

71


Tabell 10 Fag- og forskingsbibliotek (forklaring på forkortingar på side 82) Sørvisstader

Totalt

322

Tal på studentar og tilsette

344 162

Økonomi (1 000)1 Løn og sosiale utgifter

611 847

Innkjøp til samlingane

346 440

Nasjonalbiblioteket og universitetsbiblioteka NB 1 361 125 175 8 377 UMB 1 3 878 3 688 5 642 UIA 5 8 515 11 582 6 668 UBB 8 17 853 42 177 35 782 UBO 28 38 090 81 545 56 399 UIS 2 9 000 12 558 5 479 UBTØ 6 7 658 26 895 28 995 UBIT 11 23 598 58 330 43 958 UNIS 1 425 741 1 342 Totalt 63 109 378 362 691 192 642

Totale utgifter

Tilvekst

1 351 012 1 228 093

316 832 10 241 20 766 105 971 201 343 21 348 83 629 139 910 3 514 903 554

308 534 10 241 20 884 104 933 202 325 21 348 88 216 134 309 3 514 894 304

Bestand Periodikatitlar

Totale inntekter

Trykte

486 046

139 531 2 073 8 209 22 253 44 099 7 027 18 219 37 387 278 798

Elektroniske

100 919

401 595

12 502 639 1 373 6 669 7 058 1 363 2 248 4 972 92 36 916

21 5 142 20 235 13 069 11 791 7 405 12 815 11 778 4 348 86 604

Høgskulebibliotek (private og offentlege) ATH 1 300 370 176 570 580 717 160 BDH 1 321 425 130 867 441 64 1 532 MF 1 1 360 1 950 864 2 981 4 2 087 275 138 DHR 1 410 450 414 924 1 100 99 DH 1 2 300 1 900 600 2 600 2 740 1 000 360 155 DMMH 1 900 1 032 537 1 569 1 990 71 41 FS 1 200 479 192 680 680 808 271 20 FH 1 600 867 700 1 800 500 185 85 BI 1 18 945 13 234 6 488 21 624 23 449 4 589 663 13 507 HDH 1 424 422 160 635 568 80 HIAK 1 3 955 4 945 1 206 6 417 6 216 1 370 387 2 067 HIB 5 6 187 9 253 2 613 12 505 38 5 178 755 8 313 HIBO 3 4 385 5 414 4 786 11 138 10 605 4 505 669 15 191 HIBU 3 3 050 5 301 2 361 8 169 8 216 2 979 371 9 293 HIF 2 2 146 2 300 1 657 4 374 4 361 2 428 327 4 983 HIG 1 2 167 2 621 1 333 4 439 4 106 1 562 336 4 881 HIH 1 1 520 1 471 864 2 527 724 1 280 317 6 129 HIHM 5 5 747 9 755 3 189 14 359 15 093 5 602 902 10 636 HIL 1 3 837 3 437 2 800 6 672 6 620 2 955 536 15 686 HIM 2 1 891 3 065 1 858 5 071 4 990 2 495 539 6 754 HIN 1 1 273 1 997 985 3 517 3 517 1 565 390 3 411 HNE 2 1 139 1 719 750 2 654 2 544 2 212 67 1 576 HINT 4 5 269 5 826 2 010 8 631 8 782 4 218 684 3 612 HIO 3 12 000 14 628 4 999 23 278 22 994 6 099 931 8 954 HIST 5 7 459 9 166 3 102 14 737 169 5 639 827 16 449 HIT 4 5 534 7 694 3 015 12 027 12 018 6 094 767 8 450 HITØ 4 2 144 4 995 1 567 7 222 7 436 2 957 366 6 006 HIVE 2 4 661 4 952 1 329 7 285 6 637 1 777 442 7 732 HIØ 4 4 500 10 449 4 123 17 686 17 757 7 862 781 6 562 HIÅ 1 1 970 1 800 1 603 3 703 1 670 2 224 278 5 097 HSH 2 2 550 3 052 2 353 5 758 7 465 2 086 HSF 4 2 915 3 980 1 736 6 276 6 137 3 118 458 6 129 HVO 1 3 099 3 691 1 393 5 860 5 598 2 943 379 3 311 HD 1 714 264 274 395 102 9 LDH 1 770 540 540 552 1 057 154 LK 1 110 736 125 27 MHS 1 327 1 160 437 1 768 1 768 1 291 325 131 NITH 1 605 125 150 94 327 NLA 2 1580 1 713 1 049 2911 785 2 689 354 46 PHS 1 1 046 1 800 800 2 600 2 600 794 193 30 SAMI 1 280 833 373 1 265 1 150 93 43 SK 1 250 542 542 663 153 Totalt 81 120 840 148 146 66 023 238 605 196 851 101 817 15 236 177 313 1 2006-talet var feil for innkjøp til samlingane og totale utgifter, sjå note under offentlege spesialbibliotek. 72

Bøker og periodika

Databasar

20 167 092

3 724

2 929 531 515 722 273 036 1 768 500 3 557 829 241 396 652 154 2 829 410 20 000 12 787 578

29 682 9 759 68 484 7 862 22 500 33 631 29 847 8 000 101 359 8 041 66 630 141 093 180 021 62 085 53 356 35 950 31 114 171 488 59 227 74 514 32 163 45 156 136 000 174 696 126 682 190 698 75 188 57 378 128 012 25 087 61 016 105 595 104 334 9 578 15 446 14 335 77 000 5 068 61 054 17 368 25 540 38 263 2 720 300

Total bestand fysiske einingar

49 190 707

146 8 547 394 58 516 453 74 305 517 156 2 212 495 247 3 557 829 52 264 220 188 656 114 166 5 726 647 23 20 078 1 110 21 806 747

1 8 33 18 32 30 2 14 89 1 18 88 55 57 26 33 25 39 8 45 31 23 30 40 67 19 50 39 48 33 37 42 9 9 10 25 10 5 5 13 1 167

30 068 9 847 69 532 8 267 22 608 35 043 30 855 8 150 102 236 8 145 67 847 145 724 184 033 62 903 55 117 36 493 32 775 180 400 69 290 75 229 32 649 50 385 140 774 181 288 133 767 197 329 98 522 61 702 134 373 25 736 65 653 109 886 118 306 11 060 15 724 15 707 81 895 5 068 62 331 17 489 26 145 38 263 2 858 614

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tal på tilsette

Tal på årsverk

Fjernlån, innanlandske

Fjernlån, utanlandske

Originaldokument

Lokale utlån Kopiar

Originaldokument

Kopiar

Originaldokument

108 156

399 050

65 438

108 506 1 797 12 021 19 386 56 949 11 122 21 272 38 873 45 269 971

1 172 570 1 930 5 566 15 812 1 260 3 433 10 960 20 40 723

1 817

1 584,30

3 512 890

361 9 38 108 179 29 66 181 4 975

361,00 8,20 27,10 95,60 172,10 25,10 61,76 131,51 1,65 884,02

46 064 19 266 109 096 240 347 688 438 113 129 150 081 262 874 2 572 1 631 867

1 1 10 1 4 3 4 2 37 1 12 22 15 12 12 7 3 22 9 10 5 4 18 33 19 32 16 11 18 4 11 19 14 2 5 2 3 1 6 4 2 1 418

1,00 1,00 5,50 1,00 4,10 3,00 2,56 2,00 29,85 1,00 11,20 19,85 13,00 11,30 7,50 5,30 3,65 20,74 8,10 7,90 4,50 4,00 13,95 30,00 16,90 17,00 15,00 12,11 17,20 3,50 9,80 9,10 9,30 1,30 3,50 1,90 2,53 0,50 4,80 4,05 3,00 1,00 344,49

2 039 4 515 25 605 3 408 20 195 14 462 4 100 1 527 52 433 5 383 31 031 111 618 58 587 45 313 32 093 14 165 17 583 67 638 43 905 20 812 11 515 20 554 64 171 189 088 89 110 116 107 48 409 65 607 96 875 15 246 54 668 49 244 51 837 6 298 14 372 2 135 7 201 581 28 382 6 190 5 207 1 639 1 520 848

1 946 7 016 6 070 360 53 6 643 70 22 158

11 20

500 1 018 30

30 3 363

7 405 413 132

2 740 27

521

3 116 59

4 400

23 215 2 982 7 1 085 803 10 38 6 120 229 3 245 3 578 3 306 3 136 1 737 1 409 905 6 528 4 003 2 040 741 2 029 3 639 9 020 3 054 10 853 975 3 527 12 442 781 3 442 3 999 4 096 9 59 341 1 443 64 1 520 794 144 104 371

14 062

88 332 1 565 4 211 512 1 551 2 556 10 815

3 740 4 103 336

178 551 124 255

36 57 422 957 30 322 448 2 2 274

129

154

4

183 42 3 18 889 5

29 8

41 5

309 5 99 109 81 42 21 26 16 113 179 48 21 16 37 236 59 208 16 41 242 18 39 20 122

48

159 91 218 15 242 35

14 86 14 13 11 1 3 6 17 12 119 23 19 1 3

7 6 3

5

59

80 3 29 17 1

10 334

2 444

461

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Innlån Originaldokument

4

482 859 849 78 474 60 211 811 218 71 4 325 1 375 596 831 45 368 585

Totalt utlån

Kopiar

Kopiar

Totalt innlån

302 806

Totalt

Nasjonalbiblioteket og universitetsbiblioteka 155 742 2 622 803 3 425 NB 23 703 5 705 4 021 9 726 UMB 123 436 3 995 2 083 6 078 UIA 274 302 19 871 5 608 25 479 UBB 772 437 27 224 8 018 35 242 UBO 126 413 5 567 4 841 10 408 UIS 176 712 5 876 4 654 10 530 UBTØ 322 354 14 872 5 359 20 231 UBIT 2 709 99 521 620 UNIS 1 977 808 85 831 35 908 121 739 Totalt

2 066 4 730 28 885 3 435 21 533 15 320 4 113 2 083 60 817 5 652 34 375 115 801 62 949 49 354 33 945 16 448 18 565 74 490 48 908 23 529 12 778 22 603 68 316 199 838 92 842 128 020 50 186 69 546 110 171 16 045 58 315 53 354 56 800 6 325 14 673 2 476 8 767 648 30 106 7 060 5 352 1 639 1 642 858

Høgskulebibliotek (private og offentlege) 280 48 328 ATH 121 157 278 BDH 2 091 369 2 460 MF 280 201 481 DHR 750 421 1 171 DH 661 65 726 DMMH 52 18 70 FS 400 249 649 FH 2 495 1 540 4 035 BI 29 11 40 HDH 915 1 445 2 360 HIAK 3 111 3 612 6 723 HIB 2 145 1 076 3 221 HIBO 995 998 1 993 HIBU 957 446 1 403 HIF 490 350 840 HIG 1 062 244 1 306 HIH 2 067 1 488 3 555 HIHM 1 721 908 2 629 HIL 870 928 1 798 HIM 430 422 852 HIN 1 019 154 1 173 HNE 2 408 1 512 3 920 HINT 6 474 4 874 11 348 HIO 1 834 1 376 3 210 HIST 6 700 2 205 8 905 HIT 732 93 825 HITØ 3 511 1 015 4 526 HIVE 3 975 1 531 5 506 HIØ 549 603 1 152 HIÅ 1 146 841 1 987 HSH 2 777 1 456 4 233 HSF 3 974 513 4 487 HVO 563 492 1 055 HD 317 1 560 1 877 LDH 261 67 328 LK 813 179 992 MHS 39 16 55 NITH 1 101 193 1 294 NLA 240 242 482 PHS 256 61 317 SAMI 60 611

33 979

SK

94 590

Totalt 73


Sørvisstader

Totalt

322

Tal på studentar og tilsette

344 162

Økonomi (1 000) Løn og sosiale utgifter

611 847

Innkjøp til samlingane

346 440

Vitskaplege bibliotek (private og offentlege) AHO 1 573 677 KHIB 2 744 972 557 KHIO 3 550 4 682 600 NHH 1 3 123 5 322 3 603 NIH 1 1 311 2 548 982 NMH 1 610 633 NVH 1 900 2 017 1 861 Totalt 10 7 811 15 541 8 913

Totale utgifter

1 351 012 1 228 093

1 094 1 587 5 457 10 239 3 792 701 4 316 27 186

Bibliotek på helseinstitusjonar (private og offentlege) AUSG 1 1 000 402 342 744 AUS 1 3 200 1 441 1 532 AHUS 1 5 000 2 400 1 686 4 515 DHS 1 1 400 1 120 719 1 942 DS 1 720 436 171 657 ES 1 300 202 216 HFØ 1 1 200 500 530 HNR 3 2 500 959 684 1 708 HSU 2 5 500 1 300 1 490 HSÅ 1 2 100 612 1 364 2 049 MB 1 245 178 142 320 NSB 2 3 248 1 574 1 016 2 939 PIV 1 950 449 32 504 RHØS 1 720 1 454 207 1 757 RHM 1 1 500 940 2 770 3 836 SAB 1 1 000 274 115 419 SBU 2 3 200 766 455 1 333 SV 1 3 200 765 443 1 385 SI 5 7 500 1 774 2 471 4 439 SI-R 1 400 15 106 138 ST 1 2 000 635 770 1 421 SØ 2 4 000 986 456 1 561 SS 2 5 300 1 815 1 640 3 751 UUSS 1 350 610 173 833 UUS 1 8 600 3 052 3 744 UNNH 1 807 369 462 831 VS 1 350 69 67 185 Totalt 38 66 290 18 602 22 786 44 779 Departementsbiblioteka, Sametinget og Stortinget DSS 1 4 500 2 100 950 3 232 FKD 1 120 215 215 FD 1 560 275 275 JD 1 270 372 480 852 MD 1 217 414 560 OED 1 138 533 1 079 1 642 SD 1 134 320 320 SB 1 700 3 881 3 881 Totalt 8 6 639 3 005 7 614 10 977

74

Tilvekst

Bestand Periodikatitlar

Totale inntekter

Trykte

Elektroniske

Bøker og periodika

Databasar

Total bestand fysiske einingar

486 046

100 919

401 595

20 167 092

3 724

49 190 707

1 163 1 553 6 094 10 239 3 860 610 4 175 27 694

1 742 2 222 1 381 1 913 1 109 283 811 9 461

217 199 221 499 357 158 282 1 933

445

50 593 28 076 53 348 297 955 69 248 14 436 82 061 595 717

12 11 5 54 20 12 13 127

51 167 29 123 68 351 298 061 72 566 111 190 82 605 713 063

772 1 457 30 2 173 671

85 85 249 943 156 2 424 280 177 318 32

14 374 4 395 10 105 6 311 7 109 1 602 7 372 9 677 9 088 8 388 4 988 10 703 3 540 6 400 31 562 5 360 16 364 3 976 23 726 5 000 10 276 17 335 16 317 7 071 69 468 5 453 1 946 317 906

8 8

160 6 450 4 300 50 811 164 3 300 200 861 3 374 596 221 690 163 314 24 405

56 262 152 181 43 40 217 244 203 292 38 65 19 52 196 47 126 138 463 15 134 233 332 65 47 158 14 3 832

14 374 4 395 10 212 6 311 7 176 1 607 7 456 10 040 9 237 8 515 5 000 11 483 3 560 6 596 31 609 5 410 16 399 3 976 23 822 5 000 10 276 17 335 16 317 7 089 69 501 5 585 1 966 320 247

796 34 258 410 290 422 1 513 3 665 7 388

192 40 139 102 154 154 30 530 1 341

1 708 1 300 1 930

505 1 757 3 836 420 5 1 954 4 978 106 1 420 1 891 3 588 902 4 423 928 36 754

4 368 290 300 500 1 642 3 881 10 981

5 14 901 2 777 6 95 18 229

6 879 6 879 7 743 94

89 155 2 230 9 161 21 4 300 14 1 528 2 300 1

3 543 221 30 8 271 436 44 904

3 755 17 55 13 163 4 003

26 464 7 529 5 334 18 431 7 542 15 141 29 901 179 339 289 681

1 1 4 3 4 1 9 6 1 11 22 1 11 12 4 22 6 3 1 139

11 2 35 10 42 100

26 546 7 623 12 769 18 431 7 542 17 727 32 325 185 002 307 965

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tal på tilsette

Tal på årsverk

1 817

1 584,30

9 4 8 15 7 6 5 54

4,30 2,20 7,60 11,77 5,30 6,00 4,50 41,67

1 2 9 4 1 1 3 3 3 2 1 4 1 3 2 1 2 2 5 1 3 3 5 2 11 1 1 77

1,00 2,00 8,80 2,75 1,00 0,10 1,75 2,47 3,00 1,10 0,50 4,00 1,00 2,51 2,00 0,80 2,00 1,80 4,40 0,40 2,00 2,80 4,30 1,70 10,20 1,00 0,20 65,58

5 1 2 1 1 2 4 13 29

5,40 1,00 2,00 1,00 1,00 1,50 4,00 13,00 28,90

Lokale utlån Originaldokument

Kopiar

3 512 890 108 156

15 240 14 160 19 069 20 053 17 346 56 452 2 881 145 201

78 36 1 000

5 217 6 331

306 1 835 5 995 1 338 1 134

283 3 701

356 1 308 1 797 603 749 4 511 251 1 742 932 832 1 332 1 210 2 506 1 033 2 992 1 962 654 10 199 357

146 50 472 2 250 626 729 446 382 901 103 876 612 127 2 000 1 047 1 090 4 718 380 1 936 113

45 934

3 949 172 339 935 329 3 186 4 234 13 144

1 435 873

Fjernlån, innanlandske

Fjernlån, utanlandske

Originaldokument

Kopiar

Originaldokument

399 050

65 438

14 062

1 232 26 85 3 546 2 052 1 013 209 8 163

50

54

4 498 962 586 2 100

96 45 381 39 11

166 422 529 87 124

9 157

1 7 279 17

2 210 90 58 2

12 518 360 92 70

123 66 23 24 290

5 10 24

4

6 1 1

38 37 34 10 620

872 57 993

1 7

25 296

1 801

4 644

59

5

431 38 12

180 588

2 358 3 131

15 8 845 72 1 421

3 740 4 103 336

178 551 124 255

5

83 95 183

Kopiar

Totalt innlån

302 806

Totalt

Vitskaplege bibliotek (private og offentlege) 16 659 700 80 780 AHO 14 222 36 36 KHIB 20 158 108 15 123 KHIO 24 220 1 658 323 1 981 NHH 20 509 857 2 099 2 956 NIH 57 488 1 024 196 1 220 NMH 9 012 367 2 021 2 388 NVH 162 268 4 750 4 734 9 484 Totalt

Bibliotek på helseinstitusjonar (private og offentlege) 7 863 228 118 346 AUSG 36 6 049 492 665 1 157 AUS 19 6 948 817 991 1 808 AHUS 2 899 372 1 135 1 507 DHS 2 142 927 385 1 312 DS 3 18 21 ES 503 119 117 236 HFØ 1 374 261 434 695 HNR 2 2 711 555 1 113 1 668 HSU 3 2 873 388 388 776 HSÅ 1 375 131 141 272 MB 5 240 409 1 007 1 416 NSB 697 272 919 1 191 PIV 10 2 148 162 643 805 RHØS 38 2 605 174 1 602 1 776 RHM 1 026 160 148 308 SAB 3 2 630 537 1 137 1 674 SBU 1 916 241 1 424 1 665 SV 265 2 968 176 1 044 1 220 SI 2 000 SI-R 2 118 640 2 532 3 172 ST 4 119 650 1 260 1 910 SØ 7 586 293 2 432 2 725 SS 2 1 104 113 44 157 UUSS 21 13 776 1 032 3 313 4 345 UUS 3 473 44 181 225 UNNH 409

78 143

9 196

23 191

32 387

VS

Totalt

Departementsbiblioteka, Sametinget og Stortinget 4 385 841 274 1 115 DSS 210 24 9 33 FKD 537 33 33 FD

404

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Innlån Originaldokument

6

22 432

Totalt utlån

Kopiar

36 2 38

0

1 942 337 4 067 6 688 18 166

13 11 38 86 1 046

129 1 29 442

142 11 39 115 1 488

JD MD OED SD SB

Totalt

75


Sørvisstader

Totalt

322

Tal på studentar og tilsette

344 162

Økonomi (1 000) Løn og sosiale utgifter

611 847

Innkjøp til samlingane

346 440

Totale utgifter

1 351 012 1 228 093

Museumsbibliotek (private og offentlege) AMS 1 72 171 SF 1 14 90 25 FM 1 35 902 53 GM 1 30 437 37 NJM 1 19 50 MH 1 85 750 139 MMD 2 15 MM 1 30 MVNF 2 21 22 NKAD 1 200 1 800 595 NFM 1 134 120 NLFM 1 27 27 NOM 1 27 75 NSFM 1 25 1 125 149 NSM 1 33 542 130 NTM 1 64 700 133 OMBA 1 31 330 65 PM 1 10 723 62 SMB 1 20 SM 1 32 808 163 VF 1 16 45 15 VKM 1 18 100 26 Totalt 24 958 8 352 2 057 Arkiv med bibliotek (private og offentlege) AAB 1 16 8 402 218 RA 2 110 197 SIB 1 25 145 30 SIKO 1 15 31 SIK 1 11 25 24 SIS 1 16 168 30 SITØ 1 16 39 SIT 1 27 19 Totalt 9 236 8 740 588

13 320 197 175 44 49 198 39 19 14 041

Andre offentlege spesialbibliotek BKBT 1 110 380 BIO 1 95 430 DSB 1 650 800 FDIR 1 1 235 1 793 FF 2 150 FFI 1 666 FNI 1 32 530 HL 1 25 582 HB 6 350 380 IFE 1 574 IFS 1 40 409 ISAF 2 155 1 963 JV 1 3 060 1 374 KRUS 1 3 700 LKS 1 14 450 MMB 1 910 932 MAT 1 211 330 MK 1 116 NFI 1 850 2 150 NKA 1 47 962 76

171 115 1 012 827 123 935

170 115 352

22 2 692 150 59 75 1 343 745 1 025 408 805

5 892

1 035 60 131 11 733

4

325 357 881 1 866 769 2 976 311 226 153 730 307 838 291 381 110 400 1 064

735 867 1 681 3 796 769 3 091 865 858 636 966 747 2 896 1 767 439 590 1 372 1 398

1 921 116

4 275 1 126

Bestand

Tilvekst Periodikatitlar

Totale inntekter

27 355 4 67

1 991

13 398 195 30 35 25

19 13 702

823 881 2 084

1 052 717

1 768 2 115 488 1 400 3 806 1 125

Trykte

486 046

100 919

608 685 290 742 518 596 140 481 300 1 476 100 2 132 444 1 262 928 446 366 303 264 1 113 113 224 13 531

38 732 288 220 297 117 243 226 197 48 51 20 765 49 58 4 900

992 1 154 200 84 112 93 54 456 3 145

190 918 80 38 82 192 140 135 1 775

290 162 816 1 435 298 969 330 337 1 686 237 235 2 100 193 804 220 1 036 109 173 493 180

91 197 246 1 439 156 247 173 47 100 231

Elektroniske

401 595

773 139 80 86 74 399

288 163 88 68 127 144 63 206 69

1 1

2

1

1

29 6 3 848 118 5 318 2 4 7 1 952 48 4 3 2 538 2 582 4 950 8

Bøker og periodika

Databasar

20 167 092

3 724

45 325 7 185 100 840 85 729 6 208 46 672 14 389 26 214 27 000 152 701 51 420 5 274 9 641 50 210 27 927 110 246 27 799 26 000 10 150 64 565 17 662 24 451 937 608

101 173 102 836 12 200 11 100 34 415 9 200 9 983 22 936 303 843

6 477 29 200 11 788 143 848 11 110 22 524 10 102 2 995 2 390 67 426 8 767 81 200 36 995 11 405 3 630 20 896 9 325 4 553 7 739 4 381

1

6

19

6 2 3

37

1 1

1

3

2 6 1 12 28 27 3 58 9 18 4 7 16 8 22 15

Total bestand fysiske einingar

49 190 707

45 334 7 214 125 840 92 120 6 343 49 003 14 389 26 224 27 051 185 080 51 420 6 966 61 105 50 388 28 197 111 926 28 316 26 000 10 150 65 104 17 662 24 451 1 060 283

1 491 381 126 902 12 200 11 100 34 415 11 560 9 983 42 951 1 740 492

6 676 29 318 14 584 149 360 11 110 22 677 10 102 3 154 2 468 526 414 8 932 81 259 41 029 11 552 3 678 21 300 9 362 4 847 7 783 9 382

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tal på tilsette

Tal på årsverk

1 817

1 584,30

2 1 2 2 1 2 2 2

1,20 0,20 2,90 1,06 1,00 1,50 1,20 2,00

6 1 2 1 3 2 1 1 5 1 2 1 1 41

5,60 1,00 1,20 0,80 2,30 1,50 1,00 1,00 1,50 0,10 2,00 0,10 0,20 29,36

16 3 1 1 1 1

16,00 2,60 0,50 0,20 0,05 1,00

1 24

0,20 20,55

1 2 2 3 1 4 1 2 1 2 1 5 4 2 1 3 1 1 4 2

1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,40 1,00 1,30 1,00 1,50 1,00 4,50 2,90 1,15 1,00 2,10 8,00 1,00 4,00 1,90

Lokale utlån Originaldokument

Kopiar

3 512 890 108 156

814 1 400 203 15 1 357

1 200 35 241 540

36 3 343 1 347 247 245 264 735 844 513 283

23

Fjernlån, innanlandske

Fjernlån, utanlandske

Originaldokument

Kopiar

Originaldokument

399 050

65 438

10

5

68 1 24 173

14 062

88 211

46

3

49

69 225 19 15 75 27 173 57 6

52 14

1

59 3 448 1 575 372 340 318 3 522 1 217 1 305 385

121 239 19 18 77 27 181 81 6

2 400

43

19

62

573 21 731

11 906

188

11 1 094

1

1

1 18

144

63

5

572 13 801

4 931

1 236

1 1 723

39

13

1

2

100

1 424 2 000 950 11 292

177

10 300 3 048 1 875 880 4 693 973 265 732 1 910

7 412

228

2

251 30 1 711

56 95 6 333

3 10

15

8

62

1 734 2 650 957 14 727

296 2 266

66 8 2

15

296

130

144

19

18

3 975 10 1 406 609 2 359

20 566

30 25 376

30 12 745 264

10 1 15

30 1 27

3 598 1 122 609 1 752

10

13

2 321

700

66 1 053

181 97 82 137 1

16

255 383 12

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

0

100 1

42

500

6 2 3 5

3 2 8 24

SF FM GM NJM MH MMD MM MVNF NKAD NFM NLFM NOM NSFM NSM NTM OMBA PM SMB SM VF VKM

Totalt

Arkiv med bibliotek (private og offentlege) 5 640 41 17 58 AAB 1 671 177 15 192 RA

1

7 178

Totalt

Museumsbibliotek (private og offentlege) 107 51 158 AMS

12

605

9 4

302 806

5 40

1 583

35 7

Totalt innlån

5 28

200 9

43 34

Kopiar

2 668 249 280 2 191

7 760 15 590 72

5 551 1 626

178 551 124 255

829

94 29 27 345 2 20

2 000

3 740 4 103 336

17 17 47

78

Innlån Originaldokument

10 119

Totalt utlån

Kopiar

6 5

10 420 3 653 3 038 1 844 4 874 1 331 349 1 327 2 986

10

32

260

SIB SIKO SIK SIS SITØ SIT

Totalt

Andre offentlege spesialbiblbiotek 123 200 323 BKBT 50 100 150 BIO 43 4 47 DSB 319 2 313 2 632 FDIR 166 582 748 FF 544 1 313 1 857 FFI 86 119 205 FNI 166 55 221 HL 227

914

1 141

1 400 113 145 15 114 455 25 251 15

1 500 24 64 15

2 900 137 209 30 114 974 37 1 262 160

519 12 1 011 145

HB IFE IFS ISAF JV KRUS LKS MMB MAT MK NFI NKA

77


Sørvisstader

Totalt

NKVTS NAV NIFU NOR NBB NFR NGU NVE NBBI NFF NIBR NILU NINA NISL NIVA NLI NLB NPI NRK NUPI NNK PS PT RAV RR SI-B SOM SHD SAI SFT SHT SIFO SIRUS SLV SSV SSB STK SVB STB TØI UIO-SF UDD VD ØKS

322

Tal på studentar og tilsette

344 162

1 47 1 800 1 90 1 246 1 540 1 371 1 220 1 450 1 9 1 70 1 75 1 160 1 163 1 220 1 199 1 5 1 43 1 125 2 3 500 1 80 1 11 1 240 1 170 1 190 1 504 1 253 1 49 1 596 1 117 1 270 1 300 1 50 1 40 1 210 1 100 1 998 1 2 000 1 170 1 300 1 90 1 38 1 247 1 450 1 39 Totalt 72 27 835 1 Feilregistrert tal i 2006

78

Økonomi (1 000) Løn og sosiale utgifter

611 847

515

970

1 051

1 061 345 929 600 5 605 1 151 4 000

800

2 680 1 771

948 3 745 294

39 930

Innkjøp til samlingane

346 440

Totale utgifter

1 351 012 1 228 093

102 202 490 630 1 238 608 808 616 116 200 363 689 494 913 939 82 127 605 2 003 650 43 1 082 1 140 484 743 460

102 237 1 095 630 1 268 1 647 838 656 1 216 200 363 719 850 2 020 939 442 1 056 1 247 7 923 1 901 73 5 082 1 140 643 2 183 565

1 010 1 233 600 257 305 1 101 882 837 1 431

3 949 3 114 610 257 325 1 181 900 1 877 5 584

184 717 400 461

626 717 400 46

105 38 957

105 83 600

Bestand

Tilvekst Periodikatitlar

Totale inntekter

400 1 115 630

4 750

363 850 2 020

1 247 7 710 90

562 2 183 715

2 321 200 355 900 900 78

729

38 383

Trykte

486 046

100 919

100 1 856 459 610 498 82 935 220 1 878 381 209 337 87 560 285 513

40 152 437 162 915 283 188 162 44 75 200 116 236 497 36 470

557 1 632 1 000 284 458 2 000 1 590 601 181 154 1 115 637 255 507 236 398

233 385 440 66 347 141 415 116 112 85 210 41 129 102 158 187 100 100 904 73 43 147 270 10 42 239 54 13 305

414 1 962 30 92 1 082 147 74 3 938 163 40 620

Elektroniske

401 595

26 25 117 13 208 78 35

1 93 27 1 991 3 568 3 444

40 2 130 1 37 20 14 3 1 625 5 740 1 5 31 2 051 2 356 3 600 11 914 9 3

53 47 69 714

Bøker og periodika

Databasar

20 167 092

3 724

5 445 9 244 15 684 18 319 45 924 17 507 121 000 22 200 70 590 23 100 22 405 16 128 17 605 76 860 4 013 18 756 28 811 123 713 29 000 49 962 50 037 3 250 60 160 15 269 34 254 10 233 9 815 36 288 17 100 6 962 18 490 12 127 6 516 8 879 166 022 1 700 2 362 7 600 39 725 1 397 1 988 61 875 3 816 1 808 882

2 1 19 13 38 5 1 1 8 32 6 11 64 8 4 38 30 6 25 2 35 27 5 11 33 4 7 16 19 130 1 15 13 6 7 11 890

Total bestand fysiske einingar

49 190 707 5 445 9 264 15 702 18 859 45 953 17 517 148 552 22 200 71 160 30 702 22 405 22 848 17 899 76 952 4 013 18 756 3 504 29 438 124 113 29 000 50 141 17 101 590 3 370 60 464 15 916 34 310 10 233 9 850 36 382 17 100 6 962 18 490 12 179 6 516 9 119 166 022 7 770 2 434 19 600 39 725 1 419 491 530 62 214 3 955 19 896 560

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tal på tilsette

Tal på årsverk

1 817

1 584,30

2 2 1 1 1 2 3 4 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 14 4 1 9 5 6 2 2 2 7 4 1 2 2 4 1 2 9 1 1 1 1 1 1 3 1 165

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,80 3,80 2,58 2,00 1,00 1,65 2,00 1,50 1,00 1,00 2,50 1,50 12,50 3,10 1,00 8,50 2,60 4,30 1,90 2,00 0,50 6,10 4,00 1,00 3,80 0,80 2,65 0,50 1,75 8,50 0,30 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 2,50 0,50 146,38

Lokale utlån Originaldokument

Kopiar

3 512 890 108 156 333 2 222 994 1 309 956 160 1 467 1 500 3 923 1 733 1 670 287 486 1 665

Fjernlån, innanlandske

Fjernlån, utanlandske

Originaldokument

Kopiar

Originaldokument

399 050

65 438

4

6

242

39

7

236 55 21 30 210 428 170

26

19

14 062

137 112 5

17 27 45 81 238 15

406 450

89 15

10 1 22 10

3 740 4 103 336

178 551 124 255

7 10 1

13 22

1

30

20

5 977 522 8 142 3 000 361

72 8 453 2 900

178 23 900 22

48 16 200 1

1 480 3 381 2 535 1 457

455 17 58 59

35 859 3 243

165 40

13

8

53

16

3

180

320 17

73 57 25 4 2

4 2

8

810 801 730 418 385 1 526 89 500 2 932 180 363 1 234 477 153 3 255 107 106 943

343 2 322 1 282 1 309 1 237 215 1 941 2 015 4 220 6 131 1 877 738 718 2 487 20 5 977 870 16 634 7 000 384 2 135 4 318 2 596 1 831

20 927

10 10 296

5 30

17 5 7

59

2

2

2

1 207 1 065 755 438 396 2 041 116 1 040 4 192 180 428

100

94

122 3

48

12 10 8 489

259

1 356 674 153 3 342 117 144 349

4

500

24 147

16 4 481

1 34

26

1

4 162

349

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Innlån Originaldokument

100

357 450 86 3 930

Totalt utlån

Kopiar

Kopiar

Totalt innlån

302 806

146 NKVTS 63 NAV 316 NIFU

104 44 277

42 19 39

81 58 121 300 33 24 2 912 8 313 210 111 320 417 105 613 600 22

23 17 242 330 73 1 313 252 928 387 602 15

50 595 49 121 5 331 27 23 74 337 300 11 50 481 19 89

70 81 14 122 3 5 436 792 35 100 261 439 137 330 287 35

120 676 63 243 8 5 767 819 58 174 598 739 148 380 768 19 124

134 32 47 115 96 13 916

552 32 8 150 8 22 060

686 64 55 265 104 35 976

471 118 400 6

Totalt

104 75 363 630 106 25 3 225 260 1 241 597 713 335 417 576 731 1 000 28

NOR NBB NFR NGU NVE NBBI NFF NIBR NILU NINA NISL NIVA NLI NLB NPI NRK NUPI NNK PS PT RAV RR SI-B SOM SHD SAI SFT SHT SIFO SIRUS SLV SSV SSB STK SVB STB TØI UIO-SF UDD VD ØKS

Totalt

79


Sørvisstader

Totalt

322

Tal på studentar og tilsette

344 162

Økonomi (1 000) Løn og sosiale utgifter

611 847

Andre private spesialbibliotek CMI 1 60 1 229 DNM 1 36 EI 1 100 FN 1 33 GIO 1 13 HKB 1 IF 1 100 644 JB 1 900 1 059 KABB 1 1 750 NI 1 7 NC 1 25 NGI 1 189 NTI 1 37 263 NV 1 1 700 NHO 1 600 902 SI-H 1 150 365 SI-O 1 325 528 Totalt 17 4 175 6 840

80

Innkjøp til samlingane

346 440

Totale utgifter

Tilvekst

681 51 43 82

2 541 51 146 114

8 743 930 624

48 1 429 2 160 2 795 720

874 185 935 200 270 1 234 6 860

898 481 935 1 102 1 285 1 832 16 537

Periodikatitlar

Totale inntekter

1 351 012 1 228 093

Trykte

486 046

1 628 249 155 48 1 452 2 160 1 141

210 1 200 166 1 914

800 1 832 7 433

Bestand

120 159 179 336 500 65 6 881

100 919

300 23 45 59 43 6 284 107 19 685 14 170 93 237 373 105 137 21 681

Elektroniske

401 595

60 13

268 6 1 90 4 90 11 200 82 825

Bøker og periodika

Databasar

20 167 092

3 724

49 190 707

80 296 2 149 12 526 3 550 3 795 950 34 500 5 977

10

196 715 2 118

3

80 296 2 149 12 547 4 111 5 416 950 34 576 13 655 2 704 222 848 2 118

1 1 6 4

Total bestand fysiske einingar

6 13 500 5 118 11 395 11 000 21 988 405 577

11 6 31 72 151

13 525 47 319 11 473 11 000 22 049 486 736

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Tal på tilsette

Tal på årsverk

1 817

1 584,30

2 1 1 2 2

2,00 0,10 0,50 1,80 1,50 0,20 1,40 2,25 3,90 2,00 0,20 1,25 0,70 1,55 2,00 1,00 1,00 23,35

2 3 9 2 1 2 1 2 2 1 1 34

1

Lokale utlån Originaldokument

Kopiar

3 512 890 108 156

3 347 1 377 130 2 716 2 216 38 15 153 421 342 909 380 850 95 27 974

425

Fjernlån, innanlandske

Fjernlån, utanlandske

Originaldokument

Kopiar

Originaldokument

399 050

65 438

2 304

129

6 205

120

20

1 377 1 565 2 856

89

57

19

417

54

18

1 121

15 7 4 8 1 000 13 1 307

14 062

248 172 30 600 588 17 585

1 500 3 3 556

3 740 4 103 336

178 551 124 255

Feilregistrert tidligere, riktig i år statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

6 6 5 20 26

Innlån Originaldokument

1 435

351 231 10 162 3 3431

Totalt utlån

Kopiar

100 5 153

Kopiar

Totalt innlån

302 806

Totalt

Andre private spesialbiblbiotek 526 175 701 CMI

2 732 269 10 162 18 985

831 10

234 671

1 065 681

28

691 476 1 090 419 3 070 704 50 601

46 33 120 14 400 59 2 067

20 17 173 28 556 10 1 200 637 3 721

48 17 219 61 676 24 1 600 696 5 788

DNM EI FN GIO HKB IF JB KABB NI NC NGI NTI NV NHO SI-H SI-O

Totalt

81


Nasjonalbiblioteket og universitetsbiblioteka NB Nasjonalbiblioteket UMB Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap UIA Universitetsbiblioteket i Agder – Hovedadministrasjonen UBB Universitetsbiblioteket i Bergen UBO Universitetsbiblioteket i Oslo UIS Universitetsbiblioteket i Stavanger UBTØ Universitetsbiblioteket i Tromsø UBIT Universitetsbiblioteket i Trondheim UNIS Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Biblioteket Høgskulebibliotek (private og offentlege) ATH Ansgar teologiske høgskole. Biblioteket BDH Betanien diakonale høgskole, Biblioteket MF Det teologiske menighetsfakultet Biblioteket DHR Diakonhjemmet Høgskole Rogaland, biblioteket DH Diakonhjemmets høgskole­ bibliotek DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærer­ utdanning. Biblioteket FS Fjellhaug Misjonshøgskole. Biblioteket FH Forsvarets høgskoles bibliotek BI Handelshøyskolen BI, Biblioteket HDH Haraldsplass diakonale høgskole Biblioteket HIAK Høgskolen i Akershus Biblioteket HIB Høgskolen i Bergen Sentraladministrasjonen HIBO Høgskolen i Bodø Biblioteket HIBU Høgskolen i Buskerud, Biblioteket HIF Høgskolen i Finnmark. Biblio­teket HIG Høgskolen i Gjøvik ­Biblioteket HIH Høgskolen i Harstad, ­bibliotektjenesten HIHM Høgskolen i Hedmark. Bibliotektjenesten. ­Fellesadministrasjonen HIL Høgskolen i Lillehammer – Biblioteket HIM Høgskolen i Molde Biblioteket HIN Høgskolen i Narvik ­Biblioteket HNE Høgskolen i Nesna Biblioteket HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag Administrasjonen Hoved­ bibliotekar HIO Høgskolen i Oslo Læringssenteret HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotektjenesten 82

HIT Høgskolen i Telemark Bibliotekets hovedadministrasjon HITØ Høgskolen i Tromsø Biblioteket Hovedbibliotekaren HIVE Høgskolen i Vestfold Biblioteket HIØ Høgskolen i Østfold Hovedbibliotekaren Felles­ administrasjonen HIÅ Høgskolen i Ålesund Biblioteket HSH Høgskolen Stord/Haugesund, Bibliotektjenesten HSF Høgskulen i Sogn og Fjordane, Bibliotektenesta HVO Høgskulen i Volda Biblioteket HD Høyskolen Diakonova – Biblio­teket LDH Lovisenberg diakonale høgskole Biblioteket LK Luftkrigsskolen. Biblioteket MHS Misjonshøgskolen. Biblioteket NITH Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Bibliotektjenesten NLA Norsk lærerakademi. Biblioteket PHS Politihøgskolen Biblioteket SAMI Sámi allaskuvla/Samisk høgskole SK

Sjøkrigsskolen

Vitskaplege bibliotek (private og offentlege) AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Biblioteket KHIB Kunsthøgskolen i Bergen KHIO Kunsthøgskolen i Oslo NHH Norges Handelshøyskole. Biblioteket NIH Norges idrettshøgskole. Biblioteket NMH Norges musikkhøgskole Biblioteket NVH Norges veterinærhøgskoles bibliotek Bibliotek på helseinstitusjonar (private og offentlege) AUSG Aker universitetssykehus HF / Klinikk for psykisk helse Fagbiblioteket – Gaustad AUS Aker Universitetssykehus HF Medisinsk bibliotek AHUS Akershus Universitetssykehus HF, Medisinsk fag- og forskningsbibliotek DHS Diakonhjemmet sykehus Medisinsk bibliotek DS Dikemark sykehus Fagbiblioteket ES Epilepsisenteret – SSE, Medisinsk fagbibliotek HFØ Helse Førde, Biblioteket HNR Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus Fag­ biblioteket HSU Helse Stavanger HF Stavan-

ger Universitetssjukehus Medisinsk fagbibliotek HSÅ Helse Sunnmøre HF Ålesund sjukehus Fagbiblioteket MB Modum Bad Biblioteket NSB Nordlandssykehuset Bodø, Psykiatri Medisinsk bibliotek PIV Psykiatrien i Vestfold HF, Biblioteket RHØS Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. Biblioteket RHM Rikshospitalet HF Medisinsk bibliotek Montebello SAB Sykehuset Asker og Bærum HF, Psykisk helse Blakstad, Fagbiblioteket SBU Sykehuset Buskerud HF Medisinsk bibliotek SV Sykehuset i Vestfold HF ­Fagbiblioteket SI Sykehuset Innlandet HF, Bibliotektjenesten SI-R Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll ST Sykehuset Telemark HF ­Fag­biblioteket SØ Sykehuset Østfold HF. Fag­ biblioteket SS Sørlandet sykehus HF Medisinsk fag- og forsknings­ bibliotek UUSS Ullevål universitetssykehus HF. Senter for psykisk helse – Barn og Ungdom. Fag­ biblioteket – Sogn UUS Ullevål universitetssykehus Medisinsk bibliotek UNNH Universitetssykehuset i Nord-Norge Avd. Harstad ­Biblioteket VS Voss sjukehus Fagbiblioteket Departementsbiblioteka og Stortinget DSS Departementenes service­ senter Fellesbiblioteket FKD Fiskeri- og kystdepartementet. Biblioteket FD Forsvarsdepartementet. Biblioteket JD Justisdepartementets bibliotek MD Miljøverndepartementet Bibliotek og informasjonssenter OED Olje- og energidepartementet (OED) Biblioteket SD Sámediggi/Sametinget – Sámi sierrabibliotehka/ Samisk ­spesialbibliotek SB Stortingsbiblioteket Museumsbibliotek (private og offentlege) AMS Arkeologisk museum i ­Stavanger. Biblioteket SF De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum FM Forsvarsmuseets bibliotek statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


GM Glomdalsmuseet. Biblioteket NJM Jernbaneverket Norsk Jern­ banemuseum Biblioteket MH Maihaugen. Biblioteket MMD Mjøsmuseet AS, Dokumentasjonsenteret MM Munch-museets bibliotek MVNF Museum Vest Norges Fiskerimuseum Biblioteket NKAD Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Biblioteket NFM Norsk Folkemuseums bibliotek NLFM Norsk Luftfartsmuseums Bibliotek NOM Norsk Oljemuseum Biblioteket NSFM Norsk Sjøfartsmuseum Biblio­teket NSM Norsk Skogmuseum, ­biblioteket NTM Norsk teknisk museum. Biblioteket OMBA Oslo Museums bibliotek og arkiv PM Preus museum, Biblioteket SMB Salten Museum Bodø, Biblioteket SM Stavanger Museum. Biblioteket VF Valdresmusea as VKM Vestlandske Kunstindustrimuseum Biblioteket Arkiv med bibliotek (private og offentlege) AAB Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek RA Riksarkivet. Biblioteket SIB Statsarkivet i Bergen Biblioteket SIKO Statsarkivet i Kongsberg Biblioteket SIK Statsarkivet i Kristiansand Biblioteket SIS Statsarkivet i Stavanger Biblioteket SITØ Statsarkivet i Tromsø Biblioteket SIT Statsarkivet i Trondheim Biblioteket Andre offentlege spesialbiblbiotek BKBT Biblioteket ved kompetansesentrene Bredtvet og Torshov BIO Bioforsk Plantehelse, Biblioteket DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Biblioteket FDIR Fiskeridirektoratet. Biblioteket FF Fiskeriforskning Biblioteket FFI Forsvarets forskningsinstitutt Biblioteket FNI Fridtjof Nansens institutt HL HL-senteret, Dokumentasjonsavdelingen

HB Husbanken, biblioteket IFE Institutt for energiteknikk Biblioteket IFS Institutt for forsvarsstudier Biblioteket ISAF Institutt for samfunnsforsk­ ning, Biblioteket JV Jernbaneverket Biblioteket KRUS Kriminalomsorgens utdanningssenters bibliotek LKS Lillegården kompetanse­ senter. Biblioteket Statlig ­spesialpedagogisk støtte­ system. Sosiale og emosjonelle vansker MMB Mangfolds- og migrasjons­ biblioteket MAT MATFORSK Biblioteket MK Møller kompetansesenter. Statlig spesialpedagogisk senter for hørselshemmede. Biblioteket NFI Nasjonalt folkehelseinstitutt Biblioteket NKA Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse NKVTS Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Biblioteket NAV NAV Biblioteket NIFU NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning NOR Norads bibliotek NBB Norges Banks bibliotek NFR Norges forskningsråd Biblioteket NGU Norges geologiske under­ søkelse Biblioteket NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Biblioteket NBBI Norsk barnebokinstitutt NFF Norsk filminstitutt Filmarkivet Dokumentasjonstjenesten NIBR Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) Biblioteket NILU Norsk institutt for luftforsk­ ning (NILU) Biblioteket NINA Norsk institutt for naturforsk­ning Biblioteket NISL Norsk institutt for skog og landskap NIVA Norsk institutt for vann­ forskning (NIVA) NLI Norsk lokalhistorisk institutt NLB Norsk lyd- og blindeskrift­ bibliotek Studieavdelingen NPI Norsk Polarinstitutt. Biblioteket NRK Norsk rikskringkasting, NRK Biblioteket NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt Biblioteket NNK Nynorsk kultursentrum, Biblioteket PS Patentstyret. Infoteket PT Petroleumstilsynet. ­Biblioteket

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

RAV Riksantikvarens bibliotek RR Riksrevisjonen. Biblioteket SI-B SINTEF Byggforsk, Dokumentasjonssenteret SOM Sivilombudsmannen Arkivet / Biblioteket SHD Sosial og helsedirektoratet Biblioteket SAI Statens arbeidsmiljøinstitutt Biblioteket SFT Statens forurensningstilsyn Biblioteket SHT Statens helsetilsyn Biblioteket SIFO Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Biblioteket SIRUS Statens institutt for rus­ middelforskning (SIRUS) Biblioteket SLV Statens legemiddelverk, Biblioteket SSV Statens strålevern, Biblioteket SSB Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter STK Statkraft AS, Biblioteket SVB Statped Vest Biblioteket STB Statsbygg Biblioteket TØI Transportøkonomisk institutt Biblioteket UIO-SF Universitetet i Oslo Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, Biblioteket UDD Utdanningsdirektoratet Biblio­tektjenesten VD Vegdirektoratet. Biblioteket ØKS Øverby kompetansesenter – Biblioteket Andre private spesialbiblbiotek CMI Chr. Michelsens institutt DNM Det Norske Myntverkets Bibliotek EI Egede Instituttet. Biblioteket FN FN-sambandet i Norge Biblio­teket GIO Goethe-Institut Oslo. Biblioteket HKB Hovedøya Klosterbibliotek IF Institutt for fredsforskning. Biblioteket JB Jotun Bibliotek KABB Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. Biblioteket NI Nobelinstituttets bibliotek NC NORCONSERV. Biblioteket NGI Norges geotekniske institutt, Dokumentsenter NTI Norsk Treteknisk Institutt Biblioteket NV Norske Veritas AS Biblioteket NHO Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Dokumentasjonssenteret. Biblioteket SI-H SINTEF Helse Biblioteket SI-O SINTEF i Oslo Biblioteket

83


3

museumsstatistikk 2007 Hovudtrekk frå museumsstatistikken

Museumsstatistikken skal gi eit godt bilete av norske museum og samlingar og svara skal gi informasjon både om aktivitet og manglande aktivitet. Statistikken for 2007 omfattar 294 museum; alt frå dei store universitetsmusea til små bygdetun. Om lag 20 museum ynskte å levere statistikk på papirskjema, mens resten av musea brukte webskjemaet. Svarprosenten var 80 i 2005, 86 i 2006, og i 2007 oppnådde vi ein svarprosent på 90. Årsaka er aktiv purring, men også at web-skjemaa har blitt meir akseptert og at fleire kan nåast per e-post. Museumsreforma haldt fram også i 2007, og ein del mindre museum blei konsoliderte inn i større einingar. Statistikken for 2007 inneheld stort sett dei same enkeltmusea eller sørvisstadane som statistikken for 2006. Nokre mindre museum skriv at skjemaet er for stort for aktiviteten deira, mens andre synest det er nyttig å måtte ta ein årleg gjennomgang av samlingar og aktivitetar. ABM-utvikling har etablert ei rådgjevande gruppe som vurderer endringar i museumsstatistikken. Gruppa hadde i 2007 medlemar frå Statistisk sentralbyrå, Noregs museums­ forbund og Telemark museum. Vi har hatt ein gjennomgang av spørsmål som har blitt misforstått eller som er vanskelege å svare på, og arbeider med å forbetre forklaringane i hjelpeteksten som tilhøyrer kvar side i det elektroniske skjemaet. Spørsmåla kan ikkje endrast for ofte, då det er verdifullt å kunne lage tidsseriar som viser utvikling over tid. Det har blitt laga eigne skjema for innhenting av 84

budsjettsøknad og skjema for halvårsrekneskap frå museum som får driftsmidlar frå Kultur- og kyrkjedepartementet. For å inkludere data som departementet treng i budsjetthandsaminga, vart nokre nye spørsmål ført inn i statistikkskjemaet. Statistisk sentralbyrå (SSB) handsama som tidlegare år statistikken, og publiserer deler av han som Noregs offisielle statistikk. SSB sine data er tekne frå ein delpopulasjon av museum som har ope i rapporteringsåret og minst eit fast årsverk. I denne publikasjonen frå ABM-utvikling er alle 294 musea som sende inn statistikk rekna med. Bygningar og samlingar

Totalt blei 5 343 kulturhistoriske bygningar rapporterte inn, medan det i 2006 blei innrapportert 5 331. 62 % av dei kulturhistoriske bygningane var opne for publikum i 2006. 66 % er oppmålte. På landsbasis vart det meldt inn 70 nyerverva bygningar. Det var rapportert inn 659 «andre bygningar», dvs. andre bygningar enn dei kulturhistoriske. Brutto grunnflate for alle dei innrapporterte bygningane var 825 825. Musea hadde totalt 608 355 kunsthistoriske gjenstandar ved utgangen av 2007, 3 727 169 kulturhistoriske, 11 860 738 naturhistoriske, og 18 102 816 fotografi. For 2007 introduserte vi kategorien «arkeologiske gjenstandar», og det blei rapportert inn totalt 4 658 043. Desse gjenstandane har stått i kategorien «kulturhistoriske gjenstandar» tidlegare. Tilveksten i 2007 er på totalt 838 565 gjenstandar, eller 2,15 prosent av det statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


• Dei norske musea passerte for første gong ti millionar besøk i 2007. Dette er ein auke på over 800 000, nærare 9 prosent i høve til året før. • Det vart registrert over 38 millionar ulike objekt i musea i 2007. Dette er ein auke på 3,3 millionar objekt frå 2006. • I 2007 var det totalt 2 860 utstillingar i dei norske musea, ein auke på 121 utstillingar frå året før. • Totalt hadde musea om lag 3 milliardar kroner i driftsinntekter, der 2 milliardar kroner var offentlege løyvingar. • I musea som statistikken omfattar, vart det utført i alt 3 770 årsverk, og 3 570 av desse var løna årsverk. Av dei løna årsverka var 2 660 faste stillingar.

totale talet på gjenstandar per 31.12.2007. Som tidlegare år er det fotografi som aukar mest. Dei tre siste åra har vi spurt kor stor del av samlingane som er registrert i elektronisk format. Svara viser at elektronisk registrert materiale har auka, spesielt for kulturhistoriske og natur­historiske gjenstandar. Til tross for dette er det eit ­stort etterslep i registrering. Musea melde at totalt 1 273 286 gjenstandar og 6 565 604 fotografi ikkje var tilfredsstillande registrert. Del av totalt materiale som er elektronisk registrert

Tilvekst

2004 2005

2006 2007

2007

Kunst­ historie

28 % 23 %

25 % 31 %

13 064

Kultur­ historie

21 % 19 %

30 % 36 %

82 592

Arkeo­ logiske

2%

29 606

Natur­ historie

31 % 35 %

38 % 37 %

194 206

Fotografi

11 % 10 %

13 % 16 %

519 097

Besøk

Besøkstala i norske museum har vore aukande i statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

fleire år. 10,4 mill. besøk blei registrert i 2007, mot 9,6 mill. i 2006. Gruppebesøk utgjorde 27 %, slik som i fjor. Talet syner at dei organiserte besøka utgjer ein viktig del av besøka til norske museum. Dei 18 største musea stod for 50 % av det totale besøkstalet. 214 museum tok inngangspengar for vaksne, medan berre 150 museum tok inngangspengar for born. Gjennomsnittleg pris for vaksenbillett var 46 kr, medan gjennomsnittleg pris for ein betalt barnebillett var 24 kr. Totalt var 5,5 mill. besøk betalt med inngangsbillett. Dette er nesten halvparten av alle besøka. Å få korrekte besøkstal er ei utfordring. Vi har difor lagt inn ei rettleiing på hjelpesidene til det elektroniske skjemaet. Med «besøk» meiner vi ein person som kjem til museet for å bruke utstillingar og tenester. For friluftsmuseum reknar vi personar som oppheld seg på museet sitt område medan museet er ope. Personar som oppheld seg i museets lokale i samband med utleige til anna enn museumsføremål, skal ikkje reknast med. Det er stadig nokre store museum som ikkje skil mellom besøk av born/unge og vaksne. Dei samla besøkstala blir i slike tilfelle registrert på enkeltbesøk vaksne, då dette er den største gruppa besøkande. Likevel er det registrert 2,8 mill besøk av born og unge i 2007. Dette er fleire enn i fjor, men det gjenspeglar kanskje berre at fleire museum har oppgitt slike besøk. Likevel er det sannsynleg at noko av den totale auken kjem frå barn og unge. Talet på barn og unge som deltok i organisert undervisning var 921 815 i 2007. 85


Av desse deltok 349 858 i aktivitetar i Den kulturelle skolesekken. Tala er i same størrelsesorden som tidlegare år. Om lag 62 % av musea har plan for formidlingstiltak retta mot barn og unge. Utstillingar

Seks av musea som svarte på statistikken var stengt for publikum i 2007. 136 museum heldt ope til faste tider heile året, medan 115 heldt ope til faste tider delar av året. Totalt var norske museum opne 50 650 dagar eller 303 997 timar. Dette gir eit gjennomsnitt på 6 timar per opningsdag. Musea hadde 1 828 basisutstillingar, 238 vandreutstillingar og 1 126 temporære utstillingar. Totalt stig talet på utstillingar frå år til år. 3 192 utstillingar blei innrapporterte i 2007, mot 3 060 i 2006. Talet på internettutstillingar auka frå 181 i 2006 til 212 i 2007. Nokre museum har satsa stort på internettutstillingar. For eksempel hadde Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum i Oslo hhv. 22 og 24 internettutstillingar, Bergen Museum 14, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 13 og Nordnorsk kunstmuseum 32. I skjemaet spurde vi om samlingskatalogen var gjort tilgjengeleg på Internett. Til dette svarte 13 museum «ja» og 47 «delvis». Dette er ein nedgang i høve til året før. Opne møte

Spørsmål om opne møte og tilstellingar blei introdusert i 2005-statistikken. Det har vist seg å vere stor aktivitet. Musea hadde 5 013 opne møte, 1 596 konsertar og 367 oppsettingar av «teaterframsyningar» i 2007. Eidsvoll 1814 har satsa stort på korte framsyningar i eige lokale, og hadde totalt 2 466 slike i 2007. Mesteparten av fram­ syningane var til prosjektet «1814 Bit for bit». Årsverk

Totalt arbeidde 3 293 personar i norske museum i 2007. Talet på faste årsverk har auka frå 2 457 i 2006 til 2 671 i 2007. 777 årsverk blei utført av mellombels tilsette. Talet på årsverk frå frivillige medarbeidarar var 272 i 2007. Musea har flest årsverk om sommaren, då aktiviteten er størst. Tabellen nedanfor gir ei oversikt over bruk av sivilarbeidarar, lærlingar og tilsette på arbeidsmarknadstiltak dei siste 4 åra. Vi ser at bruken av slik arbeidskraft i musea har gått ned gjennom fleire år, men samtidig er det ein lita auke i 2007. Tal på museum har gått ned, men det skuldast hovedsakeleg museum som slår seg saman til større einingar i museumsreformen, slik at stati­ stikken stort sett omfattar dei same enkeltmusea. 86

2003

2004

2005

2006

2007

Tal på einingar

515

401

325

291

294

Årsverk lærlingar

31,2

42,20 33,63 23,83 39,63

Årsverk sivilarbeidarar

68,5

51,57 31,26 22,95 23,82

113,4 143,89 102,28 96,84 86,44 Arbeids­ marknads­ tiltak Til saman 213,1 237,66 167,17 144 149,89 Årsverk totalt har nesten jamn fordeling mellom kvinner og menn, med 1965 årsverk utført av kvinner og 1903 utført av menn. Likestillinga er likevel ikkje så god når det kjem til museum som hadde styre. 58 styreleiarar var kvinner, og heile 173 var menn. Økonomi

Oppsettet for økonomiopplysningar blei endra i 2005, slik at det blei samsvar mellom statistikken og rapporteringsskjemaet frå Kultur- og kyrkjedepartementet (KKD). Musea som får driftstilskot frå KKD har eigne webskjema for økonomi. Desse blir også blir brukte når dei skal søke om midlar for komande år. Vi legg framleis opp til ei harmonisering mellom statistikk og økonomi, slik at vi kan få ut samanliknande data frå alle musea. Musea sine eigeninntekter stod for 33 % i 2007, slik som året før. Eigeninntekter er billettinntekter, sponsorinntekter, inntekter frå butikk og kafé og andre eigeninntekter. Musea sine totale inntekter var kr. 3 060 mill. kr, medan totale utgifter var 2 922 mill kr. Sikrings- og bevaringstiltak

Musea har gjennom fleire år rapportert om brann, branntilløp, tjuveri og forsøk på tjuveri. Det var heldigvis ikkje fleire enn 10 branntilløp, medan talet for tjuveri eller forsøk på tjuveri auka frå 20 i 2006 til 28 i 2007. Museum som melder inn slike hendingar blir følgt spesielt opp av ABM-utvikling. ABM-utvikling har også i år hatt eit fruktbart samarbeid med Statistisk sentralbyrå om utarbeiding av skjema og databehandling av statistikken. statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Begge har gått gjennom tala for å luke ut feil, og ein del museum har blitt kontakta for å forklare, evt. korrigere feil. Vi oppmuntrar institusjonane til å utnytte muligheitene i systemet og skrive ut pdf-filer for å kontrollere. Likevel vil det alltid vere feil som ingen fangar opp. Vi takkar for samarbeidet med Statistisk sentralbyrå, arbeidsgruppa for museumsstatistikk og alle musea som har medverka til statistikken. Vi vonar at tabellane kan vere ei interessant tilbakemelding både for store og små museum, og at statistikken gir eit representativt bilete av verksemda i musea.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

87


Figurar

Andel gjenstandar registrert i elektronisk format 2004-2007

Grafer til statistikkpublikasjonen for 2007 40 %

Andel gjenstandar registrert i elektronisk format 2004-2007

35 % 30 % 40 %

2004

25 % 35 %

2005

20 % 30 %

2006

15 %

2007

10 %

2005

25 %

2004

20 %

2006

5%

2007

15 %

0%

10 %

Kunsthistoriske Kulturhistoriske

Arkeologiske

Naturhistoriske

Fotografi

5% 0% Kunsthistoriske

Kulturhistoriske

Arkeologiske

Naturhistoriske

Fotografi

Tal gjenstandar registrert i elektronisk Andel gjenstandar registrert digitalt format i 2007 5 000 000

100 %

4 406 702

4 500 000 90 % 4 000 000 80 % 3 500 000 70 %

2 838 823

60 % 3 000 000 50 % 2 500 000 40 % 2 000 000 30 %

1 325 729

1 500 000

20 %

1 000 000

10 %

500 000

0%

0

187 497

79 820

Kunsthistoriske Kulturhistoriske Kunsthistoriske

Kulturhistoriske

Gjenstandar totalt

88

Arkeologiske

Naturhistoriske

Arkeologiske

Naturhistoriske

Fotografi

Fotografi

Reg i elektronisk format

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Utstillingar 2004-2007 2000 1800 1600 1400

2004

1200

2005

1000

2006

800

2007

600 400 200 0 Basisutstillingar

Vandreutstillingar

Temporære utstillingar

Internettutstillingar

Tal på opne møte, konsertar, teater 6000 5000 4000

5013 4321 3871 3515

3000

2005 2006 2007

2000 1273

16691596 1024

1000 179

893

334 367

0 Opne møte

Konsertar

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Oppsettingar

Framføringar

89


Barn og unge som har deltatt i spesielle pedagogiske tiltak 1 400 000 1 200 000 1 000 000

358 711

288 531

275 642

349 858

Den kulturelle skolesekken

800 000 600 000

Barn og unge

400 000

868 785

881 425

919 666

921 815

2004

2005

2006

2007

200 000 0

2671

2386 2422

2500

2528

Ă&#x2026;rsverk

3000

2000 2004 2005 2007

90

Midlertidig tilsette

Arbeidsmarknad

LĂŚrlingar

272

264

23 24

52 31

435

Faste stillingar

40

0

42 34 24

86

102 97

135

500

349

777

758

1000

2006 820

864

1500

Sivilarbeidarar

Frivillige

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


Besøk 12 000 000 10 428 976

10 000 000

8 718 742

8 535 245

6 000 000

8 939 633

8 756 765

8 000 000

9 198 428

9 649 994

5 516 737 4 701 012

4 301 543

4 000 000

4 009 547

4 813 157

4 090 944

4 540 637

2 000 000 0 2001

2002

2003

2004

Besøk totalt

2005

2006

2007

Betalande besøk

Inntektsfordeling i prosent 7,43 %

8,02 % 7,49 % Billettinntekter 4,31 %

Varer og tenester Sponsorinnt. gåver

13,24 %

Andre eigeninntekter Ord. Off. tilskot Ekstra off. tilskot

59,52 %

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

91


Utgiftsfordeling 10 % 19 %

Varer tjenester Lønn pensjon Avskrivningar

10 %

Drift vedlikeh. lokaler Husleige 9%

Andre driftskostnadar

50 % 2%

Utvikling av brann/branntilløp og tjuveri/tjuveriforsøk 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999

2000

2001

2002

2003 Brann

92

2004

2005

2006

2007

Tjuveri

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

93

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

1. Selskapsform

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

4 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 4 2 1 5 0 0 1 0 0 36

0 34 0 2 0 36

Foreining/ lag/ innretning

5 6 13 9 7 8 3 5 7 5 12 13 5 8 12 4 7 6 5 1 141

15 91 4 18 13 141

Stifting

1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 12

2 4 3 2 1 12

Aksjeselskap

Enkeltpersonsforetak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

Ansvarleg selskap

0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7

0 5 1 1 0 7

Interkommunalt selskap

Selskapsform

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4

0 4 0 0 0 4

BA Samvirkelag

7 0 5 1 0 3 5 0 3 8 5 5 0 2 9 2 0 0 4 1 60

5 46 0 5 4 60

Kommunalt

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3

2 0 0 1 0 3

Fylkeskommunalt

0 2 9 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 20

1 13 1 4 1 20

Statleg

Anna

0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8

2 5 0 1 0 8


94

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

22 11 548 16 779 19 8 18 101 15 33 90 75 3 103 262 2 10 18 130

4 681 134

Gjenstandar pr. 1000 innb.

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

Innbyggjartal

5 673 5 366 300 374 2 977 142 676 4 761 1 752 2 966 10 595 2 408 13 196 40 961 7 955 742 28 846 33 865 400 1 493 1 327 22 608 355

317 348 204 520 0 2 284 84 203 608 355

I alt ved utgangen av 2007

29 2 722 58 10 505 309 29 57 6 69 285 132 140 28 476 139 14 26 38 0 13 064

12 124 182 0 69 689 13 064

Tilvekst i 2007

1 0 136 0 0 112 0 7 0 0 123 74 0 3 77 4 7 15 3 0 562

220 32 0 5 305 562 2 2 197 58 10 028 18 29 12 0 44 162 58 140 25 399 126 2 11 35 0 11 348

10 946 36 0 59 307 11 348 2 0 687 31 3 005 204 29 7 0 0 275 17 140 20 475 0 0 0 2 0 4 894

4 332 14 0 31 517 4 894

Kunsthistoriske gjenstandar Nyinnsamla Nyinnsamla Tilvekst i materiale frå materiale frå samsvar med perioden 1900-45 perioden 1946planar

Tabell 2. Storleik og omfang på samlingane - Kunsthistoriske gjenstandar

17 323 12 604 916 111 075 2 756 200 393 3 106 121 3 564 5 974 3 725 72 3 385 405 78 0 79 0 148 793

130 680 7 760 0 558 9 795 148 793

Ikkje tilfredsst. registrert materiale

17 1 304 31 500 0 0 50 6 0 4 0 140 8 434 18 5 0 0 0 1 518

1 378 103 0 37 0 1 518

Auke i ikkje tilfredsst. registrert materiale

0 24 3 180 0 0 0 0 0 0 7 211 278 0 0 10 400 0 0 0 0 4 110

3 382 31 0 0 697 4 110

Reduksjon i ikkje tilfredsst. registrert materiale

324 4 983 98 164 1 713 21 611 479 0 2 442 256 44 8 390 21 622 8 354 92 63 16 259 30 1 468 1 203 0 187 497

118 913 31 443 0 1 570 35 571 187 497

Gjenstandar registrert i elektronisk form


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

95

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294 389 145 1538 1094 1129 698 361 665 883 517 629 909 984 890 850 834 1026 520 725 796

4 681 134

Gjenstandar pr. 1000 innb.

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

Innbyggjartal

102 026 74 074 843 843 206 498 206 640 172 859 80 899 110 463 92 500 84 626 254 512 415 335 104 491 218 476 237 010 107 637 241 568 80 079 52 683 40950 3 727 169

69 156 2 666 823 0 694 206 296 984 3 727 169

I alt ved utgangen av 2007

852 454 3 685 3 341 1 452 716 5 249 1 041 870 437 7 636 25 699 810 2 026 4 538 4 857 2 952 313 664 15000 82 592

356 53 488 0 27 290 1 458 82 592

Tilvekst i 2007

233 891 596 2 808 896 216 31 446 325 115 4 184 17 139 223 1 626 2 220 595 1 237 142 8 0 33 931

107 26 036 0 7 411 377 33 931 556 398 1 933 493 511 188 119 403 423 209 5 328 8 828 574 3 477 2 079 391 1 341 147 352 15000 42 750

215 20 666 0 21 200 669 42 750 762 228 1 073 2 841 181 349 8 226 365 361 596 391 347 480 2 288 563 632 260 386 15000 27 337

302 7 613 0 18 668 754 27 337

Kulturhistoriske gjenstandar Nyinnsamla Nyinnsamla Tilvekst i materiale frå materiale frå samsvar med perioden 1900-45 perioden 1946planar

24 059 16 713 100 497 81 638 62 766 24 828 8 499 30 259 20 235 25 763 68 540 271 279 71 003 91 360 47 352 41 283 118 072 15 642 24 461 39150 1 183 399

45 940 720 319 0 357 656 59 484 1 183 399

Ikkje tilfredsst. registrert i materiale

300 249 391 2 956 109 278 127 260 377 337 8 963 409 361 10 403 1 502 1 089 2 260 207 336 1500 32 414

290 21 898 0 10 017 209 32 414

Auke i ikkje tilfredsst. registrert materiale

Merknad: Etableringa av den nye kategorien ”arkeologiske gjenstandar” har ført til nedgang i tal kulturhistoriske gjenstandar i statistikken for 2007.

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

Tal på einingar

Tabell 2. Storleik og omfang på samlingane - Kulturhistoriske gjenstandar

85 1 400 5 436 850 4 009 585 282 3 348 1 994 300 581 1 631 621 467 1 166 0 4 965 0 180 1000 28 900

0 22 161 0 6 428 311 28 900

Reduksjon i ikkje tilfredsst. registrert materiale

32 643 31 655 396 542 58 754 114 038 23 424 44 572 73 842 53 585 22 828 62 338 63 734 51 527 72 092 54 662 31 150 77 999 46 056 12 800 1488 1 325 729

23 191 1 039 367 0 215 021 48 150 1 325 729

Gjenstandar registrert i elektronisk form


96

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294 0 0 2508 30 1 0 3 5 0 1 31 2934 0 0 4304 0 0 4437 0 995

4 681 134

Gjenstandar pr 1000 innb.

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

Innbyggjartal

106 22 1 376 119 5 582 136 0 728 870 0 200 12 376 1 340 026 0 0 1 200 002 0 0 683 843 33 38000 4 658 043

0 1 383 163 0 3 274 879 1 4 658 043

I alt ved utgangen av 2007

0 0 12 764 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 1 0 0 2 796 1 14000 29 606

0 12 766 0 16 840 0 29 606

Tilvekst i 2007

-

-

-

-

0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 142

0 142 0 0 0 142

Arkeologiske gjenstandar Nyinnsamla Tilvekst i materiale frå samsvar med 1946planar

-

Nyinnsamla materiale frå 1900-45

0 20 18 730 858 0 0 40 0 0 200 668 0 0 0 0 0 0 0 1 38000 58 517

0 19 809 0 38 708 0 58 517

Ikkje tilfredsst. registrert materiale

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38000 38 000

0 0 0 38 000 0 38 000

Auke i ikkje tilfredsst. registrert materiale

Merknad: Kategorien arkeologiske gjenstandar er ny frå 2007. Dei fleste gjenstandane har stått i kategorien kulturhistoriske gjenstandar tidlegare.

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

Tal på einingar

Tabell 2. Storleik og omfang på samlingane - Arkeologiske gjenstandar

0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850

0 850 0 0 0 850

Reduksjon i ikkje tilfredsst. registrert materiale

106 2 34 155 4 342 0 0 688 870 0 0 9 600 25 0 0 0 0 0 0 32 30000 79 820

0 39 532 0 40 288 0 79 820

Gjenstandar registrert i elektronisk form


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

97

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

4 239 13963 10 8 29 2 5 93 580 36 4405 70 2 5025 5 88 3259 20 2534

4 681 134

Gjenstandar pr 1000 innb.

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

Innbyggjartal

1 039 121 680 7 660 561 1 880 1 435 7 287 517 803 9 789 94 990 14 531 2 011 946 7 460 551 1 401 059 644 20 626 502 350 1 429 161 11 860 738

0 19 237 7 753 943 4 085 150 2 408 11 860 738

I alt ved utgangen av 2007

3 35 144 231 1 829 389 15 0 100 3 881 101 27 020 2 5 17 031 1 361 200 1 0 194 206

0 105 148 109 45 990 2 194 206

Tilvekst i 2007

-

-

-

-

3 35 0 0 0 364 15 0 0 3 600 30 5 2 0 0 0 0 200 0 0 4 254

0 75 3 600 579 0 4 254 42 21 1 050 0 1 400 2 996 0 800 1 490 2 188 2 996 529 439 0 92 260 076 43 4 431 83 200 177 0 890 441

0 3 305 2 188 884 541 407 890 441

Naturhistoriske gjenstandar Nyinnsamla Tilvekst i Ikkje tilfredsst. materiale frå samsvar med registrert 1946planar materiale

-

Nyinnsamla materiale frå 1900-45

Tabell 2. Storleik og omfang på samlingane - Naturhistoriske gjenstandar

0 0 0 0 829 0 0 0 100 1 188 0 842 0 5 0 1 17 0 1 0 2 983

0 7 1 188 1 787 1 2 983

Auke i ikkje tilfredsst. registrert materiale

0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 100 6 667 0 0 59 652 0 0 0 20 0 76 439

0 20 10 000 66 419 0 76 439

Reduksjon i ikkje tilfredsst. registrert materiale

0 121 401 1 359 070 1 449 10 2 763 379 3 5 599 74 459 7 911 1 277 766 7 425 268 1 139 682 0 16 242 392 000 114 161 4 406 702

570 8 734 1 432 459 2 964 938 1 4 406 702

Gjenstandar registrert i elektronisk form


98

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

2607 860 6414 19924 7685 1068 7747 2282 3859 1562 2182 1012 575 2837 4193 4773 3189 2988 2111 3867

4 681 134

Fotografi pr. 1000 innb.

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

Innbyggjartal

684 421 437 701 3 518 890 3 759 562 1 406 720 264 376 1 733 915 379 249 404 310 255 740 882 684 462 241 61 055 696 228 1 169 098 616 008 750 805 460 541 153 372 5900 18 102 816

495 172 12 172 859 50 294 3 287 307 2 097 184 18 102 816

I alt ved utgangen av 2007

Tabell 2. Storleik og omfang på samlingane - fotografi

3 497 24 286 27 294 12 932 29 462 6 782 201 211 52 037 3 568 1 676 21 359 4 568 151 89 850 2 168 660 10 292 8 718 17 717 869 519 097

10 121 437 037 150 66 486 5 303 519 097

Tilvekst i 2007

157 7 989 1 411 2 276 685 1 351 510 48 790 1 500 41 1 683 1 159 70 8 140 738 79 1 724 61 279 0 78 643

0 66 055 0 10 039 2 549 78 643 1 640 16 377 6 737 10 606 26 805 5 368 590 2 590 1 567 333 4 118 1 575 81 89 480 1 330 581 7 014 8 654 16 300 769 202 515

121 161 283 0 39 457 1 654 202 515 200 4 200 7 372 6 006 1 391 6 569 978 752 50 260 7 260 2 401 151 5 345 1 071 0 3 255 1 598 15 200 0 64 059

18 33 443 0 26 902 3 696 64 059

Fotografi Nyinnsamla Nyinnsamla Tilvekst i materiale frå materiale frå samsvar med perioden 1900-45 perioden 1946planar

206 664 240 606 1 484 300 1 011 181 606 786 29 758 868 711 290 092 97 363 103 658 296 804 131 231 31 831 355 645 786 727 2 524 440 679 130 901 66 895 0 7 182 356

434 563 4 020 306 0 1 398 895 1 328 592 7 182 356

Ikkje tilfredsst. registrert materiale

1 440 18 430 1 840 17 119 22 673 570 0 49 161 1 501 285 5 640 2 358 251 89 420 523 527 573 9 792 700 0 222 803

100 199 714 0 22 441 548 222 803

Auke i ikkje tilfredsst. registrert materiale

2 002 663 18 069 12 029 30 1 207 1 520 5 306 1 500 0 1 228 4 982 0 730 1 180 257 4 290 2 834 4 259 769 62 855

4 527 45 304 0 5 894 7 130 62 855

Reduksjon i ikkje tilfredsst. registrert materiale

49 846 86 530 871 640 162 363 238 000 34 358 279 846 81 967 38 195 17 399 134 919 48 631 25 671 152 564 63 583 18 710 240 468 246 848 41 535 5750 2 838 823

36 775 1 980 805 40 000 662 333 118 910 2 838 823

Gjenstandar registrert i elektronisk form


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

99

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

Tabell 3. Arkivmateriale

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

10 8 22 11 12 10 7 8 6 9 14 15 4 9 20 6 9 8 9 1 198

13 140 1 28 16 198

Har museet arkivmateriale? (Ikkje museets eige saksarkiv) Ja Nei

7 1 9 4 4 3 5 0 8 9 9 10 4 2 9 3 3 1 3 2 96

14 65 8 6 3 96

4 166 614 12 407 1 815 3 613 650 1 589 1 643 6 512 194 1 447 3 430 123 858 1 575 246 2 698 893 474 18 44 965

8 907 27 188 2 7 682 1 186 44 965

Tal på meter arkiv

2 956 244 8 789 1 130 1 803 298 652 1 141 6 243 15 889 2 327 81 551 1 011 106 1 574 114 320 16 30 260

5 690 20 087 0 3 663 820 30 260

Av desse, ordna


100

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

16 9 31 15 16 13 11 8 14 17 23 24 8 10 28 9 12 9 12 3 288

27 200 9 33 19 288

Ope for publikum i 2007

2 6 20 7 10 4 4 1 4 3 8 11 5 5 12 6 11 6 9 2 136

20 75 7 24 10 136

Ope til faste tider heile året

10 0 8 3 5 7 5 5 9 13 12 10 3 3 14 1 1 3 3 0 115

7 91 1 7 9 115

Ope til faste tider delar av året

1 494 1 590 6 848 2 282 3 698 2 112 1 657 910 1 806 1 720 3 703 3 887 1 929 1 678 4 522 1 898 3 085 2 196 2 948 687 50 650

7 046 29 271 2 600 7 711 4 022 50 650

Tal på opningsdagar i 2007

Tabell 4. Opningsdagar, tilrettelegging og totalt besøk

8 426 7 606 43 167 13 858 21 758 11 886 9 775 5 773 7 196 9 188 21 424 22 182 10 863 11 262 27 532 11 759 20 874 17 607 18 267 3594 303 997

40 073 175 371 17 568 46 664 24 321 303 997

Tal på opningstimar i 2007

0 3 11 3 5 4 3 2 2 3 6 5 3 1 4 2 3 3 4 2 69

14 29 8 14 4 69 6 3 12 6 3 2 4 4 6 6 7 12 2 4 11 4 3 2 2 1 100

5 82 1 9 3 100 11 3 8 6 8 7 5 2 6 9 10 8 3 6 14 3 6 4 6 0 125

8 94 0 11 12 125

Var museet tilrettelagt for menneske med funksjonshemming? Ja Nei Delvis

143 080 272 361 3 928 038 329 577 558 564 475 935 192 487 204 236 90 144 218 270 482 158 1 096 156 145 138 351 738 928 364 261 845 409 358 151 489 145 335 44 703 10 428 976

1 481 315 5 889 301 1 170 040 1 269 011 619 309 10 428 976

Besøk i alt

31 587 99 330 2 101 182 247 329 314 278 237 648 48 171 86 851 29 144 102 295 299 943 687 804 70 250 200 232 382 529 135 306 235 433 84 361 90 229 32 835 5 516 737

333 465 3 345 488 655 243 827 994 354 547 5 516 737

Av desse, betalande

Totalt besøk

5 5 22 12 14 10 7 5 9 12 15 16 6 8 16 5 12 7 11 2 199

19 125 9 30 16 199

Billettsal

0 2 5 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15

3 8 2 1 1 15

Automatisk telling

8 4 18 12 12 8 10 7 12 14 14 14 6 8 23 5 7 8 9 0 199

14 142 4 24 15 199

Manuell telling

Kva teljingane er baserte på

7 5 7 6 5 10 4 2 8 3 9 12 4 7 11 9 6 4 3 1 123

7 96 0 12 8 123

Overslag


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

101

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einin gar

0,55 0,53 7,16 1,75 3,05 1,92 0,86 1,23 0,86 1,33 1,19 2,40 1,37 1,43 3,33 2,03 1,74 0,98 2,00 2,23

4 681 134

Besøk pr. innb.

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

Innbyggjartal

Tabell 5. Besøk - enkeltbesøk og gruppebesøk

101 887 217 824 2 944 777 255 061 433 914 385 678 127 973 152 992 63 126 159 666 301 274 714 515 87 786 239 939 648 911 225 333 277 976 100 354 100 544 31 505 7 571 035

1 289 497 4 106 077 932 947 839 630 402 884 7 571 035

I alt

25 113 41 597 640 956 51 974 95 162 54 150 36 924 24 223 12 002 33 332 100 363 221 626 16 718 57 334 138 249 54 505 50 332 17 516 12 135 1822 1 686 033

142 765 887 652 354 676 215 776 85 164 1 686 033

Enkeltbesøk Barn og unge

76 774 176 227 2 303 821 203 087 338 752 331 528 91 049 128 769 51 124 126 334 200 911 492 889 71 068 182 605 510 662 170 828 227 644 82 838 88 409 29683 5 885 002

1 146 732 3 218 425 578 271 623 854 317 720 5 885 002

Vaksne

41 193 54 537 983 261 74 516 124 650 90 257 64 514 51 244 27 018 58 604 180 884 381 641 57 352 111 799 279 453 36 512 131 382 51 135 44 791 13 198 2 857 941

191 818 1 783 224 237 093 429 381 216 425 2 857 941

I alt

24 013 36 176 324 042 38 513 37 693 40 201 33 683 22 953 18 430 39 152 102 997 163 027 23 325 41 121 128 603 16 672 39 877 20 392 11 128 931 1 162 929

114 918 646 068 136 684 173 883 91 376 1 162 929

Personar i grupper Barn og unge

17 180 18 361 659 219 36 003 86 957 50 056 30 831 28 291 8 588 19 452 77 887 218 614 34 027 70 678 150 850 19 840 91 505 30 743 33 663 12267 1 695 012

76 900 1 137 156 100 409 255 498 125 049 1 695 012

Vaksne

0 2 1 3 4 3 1 1 4 3 2 2 2 0 4 2 4 2 8 0 48

1 38 0 8 1 48

Museum som registrerer språk eller nasjonalitet


102

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einin gar

9 4 11 2 2 3 4 2 2 4 5 6 1 3 9 4 0 1 0 1 73

4 64 0 3 2 73

Heile året

Tabell 5. Besøk - inngangspengar

7 4 10 7 12 5 6 5 11 12 12 12 5 6 14 2 8 7 10 2 157

18 98 3 25 13 157 14 5 17 10 6 7 8 5 12 10 15 12 5 4 17 5 8 9 10 2 181

18 124 2 23 14 181

Museum med gratis gratis inngang Delar av året Gratis for grunnskuleelev ar heile året

12 4 15 8 4 7 6 5 11 9 13 9 5 3 13 4 2 6 8 2 146

12 105 1 17 11 146

Gratis for elevar i vgs heile året

34,29 56,00 51,45 56,92 52,31 47,00 40,71 40,71 29,17 28,85 39,17 56,62 53,57 58,13 45,25 52,00 57,92 41,25 40,00 50,00 46,35

48,86 44,39 81,67 45,17 42,21 46,35 16,67 27,00 25,99 31,50 27,27 19,29 17,40 18,14 17,50 17,00 18,33 32,22 30,00 29,00 26,03 31,67 30,00 19,17 21,00 17,50 24,31

26,50 23,00 45,56 22,25 20,96 24,31

Gjennomsnittleg pris Vaksen Barn


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

103

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

151 191 222 710 597 414 62 258 124 139 200 507 194 297 350 207 389 205 121 5 5 343

64 3 811 9 1 059 400 5 343 90 164 199 498 358 173 51 171 112 58 82 370 165 175 274 120 270 113 90 3 3 536

49 2 682 1 595 209 3 536

Kulturhistoriske bygningar Totalt Oppmålte

Tabell 6. Bygningar og utstillingar

1 0 0 20 0 0 0 2 0 2 3 33 0 4 1 3 0 0 1 0 70

0 52 0 18 0 70

I alt

9 0 0 18 0 1 0 1 3 0 0 3 0 2 17 2 0 0 1 0 57

0 40 0 15 2 57

Av dette bygn. frå 1900-45

2 1 0 3 0 0 1 0 4 1 2 6 0 1 18 1 0 0 0 0 40

1 34 0 0 5 40

Av dette bygn. frå 1946-

Nye bygningar skaffa i 2007

99 141 95 423 247 239 47 191 66 114 130 304 95 205 182 171 294 196 86 4 3 329

42 2 405 5 619 258 3 329 1 3 0 2 3 1 0 2 0 0 3 3 0 1 2 2 3 78 0 0 104

0 94 0 6 4 104

Kulturhistoriske bygn. opne for publikum I alt Nye

39 40 25 78 56 37 10 26 10 11 28 63 26 25 52 71 21 15 24 2 659

25 488 9 80 57 659

Tal på andre bygningar

113 159 349 157 136 127 97 143 107 144 208 238 101 154 196 138 355 126 128 16 3 192

308 1 818 104 649 313 3 192

I alt

60 79 157 95 81 85 62 108 83 87 100 150 56 89 98 78 230 57 65 8 1 828

59 1 143 80 394 152 1 828

I alt

5 3 17 1 8 1 4 6 8 1 3 13 3 5 7 7 10 2 10 0 114

8 65 4 18 19 114

Nye

Basisutstillingar

4 11 57 7 0 5 3 5 9 15 9 14 5 22 19 2 11 30 10 0 238

84 101 5 26 22 238

I alt

0 3 13 2 1 0 1 2 2 2 5 7 2 2 6 0 7 2 1 0 58

13 27 1 14 3 58

Nye

2 17 367 19 0 44 13 6 18 136 60 27 56 74 95 8 47 302 17 0 1 308

872 239 9 63 125 1 308

Tal på stader vist

Vandreutstillingar

Utstillingar

49 69 135 55 55 37 32 30 15 42 99 74 40 43 79 58 114 39 53 8 1 126

165 574 19 229 139 1 126

I alt

45 52 92 52 47 33 17 16 10 28 75 58 37 34 71 55 89 21 44 7 883

145 417 13 172 136 883

Nye

Temporære


104

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294 9 6 61 6 4 0 6 2 2 5 9 21 2 10 24 1 4 34 6 0 212

51 97 29 33 2 212

Tal på eigne internettutstillingar

85 858 1 112 367 35 082 267 525 024 216 327 64 388 276 415 427 781 32 334 1 049 141 173 017 1 228 778 10 873 242 296 1 724 748 9 490 838 793 362 423 740 502 51809 44 254 631

3 037 611 6 171 972 33 498 377 922 530 624 141 44 254 631

Tal på besøk på eigen heimeside

0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 13

2 10 0 1 0 13 16 5 25 12 12 11 8 5 13 16 17 18 4 9 25 9 11 5 10 3 234

23 164 6 25 16 234

Var museets katalog tilgjengeleg på Internett? Ja Nei Delvis

1 4 5 2 2 2 4 1 1 2 3 7 1 2 4 0 1 4 1 0 47

2 31 3 8 3 47 85 202 757 409 364 154 83 138 180 134 442 381 63 398 488 144 272 206 104 9 5 013

457 2 942 219 1 056 339 5 013

Tal på opne møte

28 70 117 109 86 58 28 45 13 26 36 556 21 40 238 47 51 7 19 1 1 596

112 830 7 101 546 1 596

Tal på konsertar

Teater

20 30 18 16 43 32 4 8 6 1 17 23 2 15 95 18 15 2 2 0 367

8 305 3 27 24 367

Tal på oppsettingar

68 2 504 80 66 107 64 24 21 13 2 22 178 2 86 173 55 35 9 5 1 3 515

11 3 223 107 120 54 3 515

Tal på framsyningar

Merknad: Besøk på eiga heimeside: Mange museum får ikkje gode data her. Statistikken viser store variasjonar som nok ikkje er reelle. Merknad: Teater - tal på framsyningar: Den store auken frå 2006 skuldast stor aktivitet ved Eidsvoll 1814, som m.a. har fleire teaterframsyningar i eigen bygning kvar dag.

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

Tal på einingar

Tabell 7. Internettilbod og opne møte


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

105

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

16 906 29 393 336 659 125 689 55 487 26 250 61 015 21 124 20 921 42 310 112 005 122 000 19 953 43 933 122 350 16 547 42 133 20 714 13 952 446 1 249 787

187 136 612 188 61 187 282 504 106 772 1 249 787 2 704 2 593 80 475 90 223 18 812 2 307 22 090 1 265 3 426 9 577 16 591 20 667 2 851 5 272 25 656 1 046 14 853 3 499 4 012 53 327 972

34 084 119 885 1 305 146 759 25 939 327 972

Vaksne

14 202 26 800 256 184 35 466 36 675 23 943 38 925 19 859 17 495 32 733 95 414 101 333 17 102 38 661 96 694 15 501 27 280 17 215 9 940 393 921 815

153 052 492 303 59 882 135 745 80 833 921 815

Barn og unge

10 658 6 672 74 969 6 698 13 276 21 437 18 660 3 490 7 791 14 960 46 542 31 796 8 602 12 763 45 858 6 653 12 200 3 888 2 945 0 349 858

91 837 149 686 26 511 24 447 57 377 349 858

Deltatt i Den kulturelle skulesekken

Ja

9 6 17 6 9 7 5 3 9 6 14 15 3 6 18 3 6 7 3 1 153

14 103 7 14 15 153

Nei

8 3 14 9 7 6 7 5 5 11 7 9 5 5 10 4 5 2 8 2 132

13 95 2 18 4 132

Har museet planar for formidling?

Merknad: Organisert undervisning, vaksne deltakarar: Nedgangen frå 2006 skuldast tidlegare overrapportering.

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

Deltakarar totalt

Tal på personar som har delteke i organisert undervisning eller særskilte tiltak

Tabell 8. Pedagogisk verksemd og særskilte tiltak

11 5 18 9 9 10 10 7 10 9 13 13 5 6 20 6 8 6 6 0 181

18 119 7 20 17 181

Har museet planar for formidling til barn og unge? Ja Nei

6 4 13 6 7 3 2 1 4 9 10 12 3 5 9 3 4 3 6 3 113

9 86 2 14 2 113


106

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

5,26

2 670,56

52,98 84,58 704,92 110,00 157,78 70,80 47,69 40,93 42,96 94,68 175,02 343,23 39,70 78,34 242,30 86,63 122,62 109,33 60,81

306,47 1 411,92 165,95 560,30 225,92 2 670,56

Faste stillingar

3

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

I alt 294 *Vararepresentantar ikkje medrekna

Svalbard

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

Tabell 9. Årsverk

776,69

0,00

7,63 15,51 177,04 31,20 53,71 51,44 6,47 19,47 6,25 18,78 40,65 115,03 11,51 16,06 95,58 26,33 34,49 34,03 15,51

68,16 398,66 68,11 172,64 69,12 776,69

Midlertidig tilsette

86,44

0,00

5,88 0,83 11,94 3,11 2,80 0,10 4,15 1,40 0,00 1,10 3,90 15,53 1,40 6,78 8,92 0,00 14,65 1,10 2,85

3,00 39,75 4,14 32,23 7,32 86,44

Arbeidsmarknadstiltak

39,63

0,00

0,33 14,37 2,00 0,00 1,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,00 8,17 0,00 4,00 4,75 1,00 0,00 1,01 0,00

0,00 27,96 3,00 3,17 5,50 39,63

Lærlingar

23,82

0,00

0,45 0,00 4,80 2,00 0,70 0,50 1,00 0,30 1,25 1,50 4,80 3,00 0,49 2,03 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,30 11,77 2,00 5,50 3,25 23,82

3 597,14

5,26

67,27 115,29 900,70 146,31 216,49 122,84 59,81 62,10 50,46 116,06 226,37 484,96 53,10 107,21 352,55 113,96 171,76 145,47 79,17

378,93 1 890,06 243,20 773,84 311,11 3 597,14

Tal på årsverk SivilLøna arbeidpersonale arar til saman

271,53

0,00

12,23 15,52 23,53 15,76 9,77 18,95 33,23 12,10 9,03 6,45 16,40 23,00 5,37 15,57 18,14 14,00 16,82 4,76 0,90

3,20 220,13 6,42 30,65 11,13 271,53

Tal på frivillige årsverk

3 868,67

5,26

79,50 130,81 924,23 162,07 226,26 141,79 93,04 74,20 59,49 122,51 242,77 507,96 58,47 122,78 370,69 127,96 188,58 150,23 80,07

382,13 2 110,19 249,62 804,49 322,24 3 868,67

Årsverk 2007 i alt

1 965,44

5,26

45,64 76,80 487,77 80,79 112,49 76,49 51,34 40,47 28,99 39,85 130,17 257,45 30,31 63,95 168,75 67,54 81,16 71,07 49,15

258,77 1 030,56 91,95 400,64 183,52 1 965,44

Årsverk kvinner

1 903,23

0,00

33,86 54,01 436,46 81,28 113,77 65,30 41,70 33,73 30,50 82,66 112,60 250,51 28,16 58,83 201,94 60,42 107,42 79,16 30,92

123,36 1 079,63 157,67 403,85 138,72 1 903,23

Årsverk menn

11 8 4

2 1 3 58

173

1

5

2

0

8

6

1

14

16

4

9

10

5

0

5

5

7

2

5

9

3

10

10

3

3

9

4

2

18

2

173

58

6

9

5

11

23

7

3

9

0

4

12 120

8 38

Styreleiarar Tal Tal kvinner menn

519

2

17

17

25

22

49

22

16

41

31

22

28

17

18

34

24

25

51

30

28

519

35

88

20

332

44

756

3

16

40

39

17

76

26

22

81

57

32

37

16

25

56

45

42

64

22

40

756

49

125

27

504

51

Styrerepresentantar* Tal Tal kvinner menn


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

107

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

5 3 11 4 6 5 4 1 5 4 7 5 3 3 9 1 5 1 4 1 87

6 56 4 11 10 87

Kompetanse -utvikling

3 3 11 4 6 3 2 1 4 5 5 10 2 4 10 4 5 5 4 0 91

7 55 5 14 10 91

Forsking

5 3 13 4 7 7 4 3 4 6 6 6 4 4 14 2 5 5 5 0 107

13 68 2 13 11 107

Innsamling

Tal på museum som har planar for

Tabell 10. Kompetanseutvikling og samarbeid

10 6 21 5 10 9 6 3 8 8 9 12 3 6 22 5 7 6 5 2 163

18 107 5 16 17 163

Katalogisering

13 8 21 9 12 10 9 8 9 11 15 14 5 7 18 7 8 7 7 2 200

16 133 5 30 16 200

Tal på museum som har tatt i bruk programvare for registrering av samlingane

10 7 18 7 10 7 7 5 5 8 12 14 5 5 13 6 8 6 10 2 165

15 106 5 23 16 165

Tal på museum som er med i nasjonalt nettverk

18 22 42 18 27 14 14 15 7 20 25 30 8 11 19 23 15 14 17 2 361

28 231 9 60 33 361

Tal på nettverk som musea deltek i

4 5 19 5 9 6 6 5 8 4 8 15 3 7 15 3 11 6 4 1 144

17 89 8 21 9 144

5 4 19 7 5 3 4 4 4 4 10 12 3 6 11 3 8 6 8 1 127

15 81 4 19 8 127

Tal på museum som har lånt ut gjenstandar eller fotografi til andre museum Har lånt ut Har lånt ut fotografi gjenstandar

10 14 52 33 20 8 13 7 7 27 14 90 6 8 20 9 15 74 7 0 434

57 166 27 142 42 434

Tal på større publikasjonar


108

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

6 5 16 8 5 7 5 2 4 5 10 14 2 4 15 3 5 5 4 2 127

13 83 3 14 14 127

Tal på institusjonar som har vedteke bevaringsplan

Tabell 11. Sikrings- og bevaringstiltak

8 5 17 9 9 6 5 6 11 11 14 15 1 6 23 3 6 6 5 2 168

15 115 4 21 13 168

Tal på institusjonar som har vedteke sikringsplan

0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 10

1 6 0 2 1 10

Tal på institusjonar som har registrert brann eller branntilløp

1 0 6 1 1 0 0 3 1 4 0 3 0 0 3 0 4 0 1 0 28

4 17 3 4 0 28

Tal på institusjonar som har registrert tjuveri eller forsøk på tjuveri


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

109

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

246 179 1715 536 942 405 227 290 336 533 469 828 508 346 973 759 518 734 644 654

4 681 134

Inntekter pr. innbyggjar i NOK

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

Innbyggjartal

Tabell 12. Økonomi (i 1000 kr) - Inntekter

603 4 987 65 203 9 892 16 941 10 260 1 676 3 372 722 2 456 10 687 50 707 4 155 11 912 20 774 10 038 13 356 1 857 4 169 1575 245 342

17 128 133 312 50 971 31 412 12 519 245 342

Billettinntekter

3 762 7 268 49 198 7 448 19 753 24 329 3 363 3 834 2 662 4 566 6 328 18 139 2 264 12 945 18 280 18 781 12 346 7 840 3 793 2322 229 221

40 726 143 184 6 648 27 183 11 480 229 221

Varer og tenester

3 805 3 833 47 040 1 013 13 718 2 009 502 5 473 485 633 14 956 15 695 8 000 2 256 8 730 2 112 1 089 153 457 0 131 959

25 445 70 011 15 548 5 315 15 640 131 959 4 001 4 338 138 012 10 896 13 175 3 631 2 285 1 339 483 32 209 39 618 54 799 3 066 2 697 56 195 5 215 19 459 11 724 1 840 195 405 177

14 068 216 074 32 836 118 020 24 179 405 177

Sponsorinnt. Andre gåver eigeninntekter

1 311 310

20 883 35 451 508 668 51 686 78 798 33 872 20 609 19 596 12 057 22 165 30 252 125 523 13 581 31 351 135 822 37 749 40 776 71 978 19 368 1125

1 311 310

268 466 604 693 89 888 286 727 61 536

Ord. driftstilskot frå staten

11 699 15 082 400 10 819 10 465 13 869 9 971 5 025 7 842 11 067 16 326 32 260 8 752 11 356 14 436 13 342 12 462 7 272 3 092 0 215 537

24 086 129 818 2 848 33 660 25 125 215 537 12 399 12 629 60 554 6 377 7 813 8 581 11 173 5 973 8 021 10 233 22 601 63 398 3 591 8 094 6 926 7 243 15 060 8 493 9 969 5430 294 558

38 732 127 377 3 570 38 043 86 836 294 558

Ord. Ord. driftstilskot frå driftstilskot fylkesfrå kommune kommune

1 299 4 940 51 350 1 138 9 645 852 659 724 2 021 1 608 40 775 9 898 1 762 980 5 901 2 079 4 576 3 400 2 259 0 145 866

6 106 67 285 25 162 43 305 4 008 145 866

Ekstra tilskot frå staten

2 582 2 262 0 1 701 1 727 1 866 455 680 226 1 282 5 345 3 831 5 740 1 547 1 696 420 1 313 137 855 0 33 665

1 123 26 932 3 160 850 1 600 33 665

Ekstra tilskot frå fylkeskommune

3 529 195 20 581 228 305 1 067 60 2 164 632 1 008 2 807 3 929 3 000 1 882 2 548 1 006 1 630 228 963 0 47 762

20 483 18 795 4 780 1 764 1 940 47 762

Ekstra tilskot frå kommune

64 562 90 985 941 006 101 198 172 340 100 336 50 753 48 180 35 151 87 227 189 695 378 179 53 911 85 020 271 308 97 985 122 067 113 082 46 765 10 647 3 060 397

456 363 1 537 481 235 411 586 279 244 863 3 060 397

Inntekter i alt


110

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt

Type museum Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Naturhistorisk Blanda kultur- og naturhistorisk Blanda kunst- og kulturhistorisk

17 9 31 15 16 13 12 8 14 18 23 25 8 11 29 9 12 9 12 3 294

27 205 9 34 19 294

Tal på einingar

223 174 1611 533 975 398 222 292 345 515 417 814 369 338 932 716 511 680 610 624

262 523 509 177 548 617 188 692 183 037 247 655 223 804 166 170 104 759 163 702 404 566 456 711 106 194 245 385 278 836 129 069 235 436 154 136 72 665

4 681 134

Innbyggjartal Utgifter pr. innbyggj. i NOK

Tabell 12. Økonomi (i 1000 kr) - Utgifter

4 188 3 841 63 409 9 923 22 607 10 761 4 959 2 984 3 061 14 224 32 567 35 334 4 758 7 196 31 725 8 572 6 543 9 517 4 802 759 281 730

44 404 124 564 8 388 78 379 25 995 281 730

Varer og tenester

26 197 43 334 406 883 54 231 82 611 45 497 22 777 24 533 19 118 43 048 80 593 176 371 18 007 40 117 144 800 41 280 57 001 53 828 26 810 2309 1 409 345

171 653 723 252 102 956 302 010 109 474 1 409 345

Lønskostnadar

2 606 3 703 27 277 4 442 5 019 2 894 1 504 2 344 3 178 3 624 5 857 13 697 2 084 3 690 11 978 3 625 4 134 5 629 3 359 131 110 775

14 774 60 712 3 029 24 524 7 736 110 775

Pensjon

1 510 4 276 16 417 1 164 2 127 1 050 432 187 293 325 1 111 3 952 1 550 2 800 1 765 2 464 7 560 1 515 163 748 51 409

9 807 31 063 6 080 2 536 1 923 51 409

Avskrivingar

4 102 9 414 28 074 5 279 7 130 7 277 4 962 4 476 1 211 2 527 9 381 31 218 2 266 5 720 12 595 4 123 7 925 4 358 1 667 112 153 817

23 097 72 541 11 604 23 163 23 412 153 817

Drift av lokale

4 773 4 177 18 599 2 193 11 141 5 817 1 207 5 185 1 390 778 7 845 11 421 4 052 5 514 13 665 1 617 7 288 2 118 1 335 66 110 181

5 965 79 814 3 269 9 621 11 512 110 181

Vedlikehald

3 873 1 425 151 605 1 968 3 409 1 752 1 554 372 1 933 1 829 11 922 56 303 963 760 21 097 7 981 5 838 16 327 2 506 5364 298 781

69 502 94 259 31 947 67 385 35 688 298 781

Husleigekostnadar

12 021 19 456 178 276 22 673 45 624 23 523 13 609 8 901 9 247 19 957 20 739 48 039 5 649 17 091 28 786 23 011 25 316 13 684 5 508 1798 542 908

90 673 304 647 48 733 55 563 43 292 542 908

Andre driftskostnadar

776 849 6 649 1 383 1 247 32 1 350 458 3 333 2 060 1 151 4 771 99 0 6 623 200 1 406 2 190 1 848 0 36 425

2 941 17 193 4 600 9 868 1 823 36 425

Offentlege refusjonar

58 494 88 777 883 891 100 490 178 421 98 539 49 654 48 524 36 098 84 252 168 864 371 564 39 230 82 888 259 788 92 473 120 199 104 786 44 302 11 287 2 922 521

426 934 1 473 659 211 406 553 313 257 209 2 922 521

Utgifter i alt minus offentlege refusjonar


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

111

24 800 8 905

Akvariet i Bergen

Frammuseet

11 926 26 418 20 266 22 780 99 396 21 921 8 126

Mjøsmuseet AS

Akershus fylkesmuseum

Norsk Bergverksmuseum

Telemark museum

Vitenskapsmuseet, NTNU

Norsk Oljemuseum

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS.

22 689

Museum Vest 29 665

13 647

Stiftelsen Atlanterhavsparken

26 873

30 384

Norsk Skogmuseum

Stavanger Museum

44 966

Munch-museet

Jærmuseet

36 035

Kunstmuseene i Bergen

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen

73 936

Maihaugen 52 627

76 337

Kon-Tiki Museet

55 494

11 816

Blaafarveværket

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

27 642

Skimuseet i Holmenkollen

Norsk Teknisk Museum

19 973 12 800

Norsk Telemuseum

59 288

43 746

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Forsvarets museer

117 302 108 817

Norsk Folkemuseum

140 998

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

208 243

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Namn på dei 100 mest besøkte musea i 2007

Utgifter totalt 2007 (i 1000 kr)

94 942

2 449

2 599 738

58 475

21 158

28 743

28 781

89 100

35 061

12 856

25 836

24 500

91 060

65 504

50 462

38 104

100 491

1 343

15 215

18 059

100 000

1 250

13 000

214 801

7 659 001

1 645 130

162 334

Tal på gjenstandar 2007

10 294

39 000

141 028

251 650

28 400

261 157

637 965

37 582

109 964

15 180

192 000

700

88 212

588 849

300 000

100

446 700

100 000

21 100

300 000

87 000

571

10 732

636 970

40 000

545 000

10 502

Fotografi 2007

21

13

28

44

10

83

14

34

49

21

17

45

5

25

43

34

22

14

12

17

3

12

13

5

1

6

56

30

22

44

Utstillingar 2007

13,98

21

132,95

29,6

28,5

60,02

17,5

33,9

35,87

31,6

9,4

44

40,05

66,76

78

46

81

91,25

10,2

37,5

10

21

41

6,8

20

59,1

154,5

144,17

162,85

154,74

Årsverk 2007

19 643

58 727

55 209

43 225

70 000

1 145

58 265

38 325

100 689

110 605

86 008

137 769

133 851

138 590

214 853

62 745

336 101

204 887

216 978

461 319

241 068

448 963

436 223

Besøk 2003

16 896

92 688

37 241

36 761

69 200

13 112

52 488

45 286

102 304

111 046

66 332

152 100

133 382

130 833

220 000

126 621

359 520

195 000

216 828

180 535

410 000

319 445

433 819

471 277

549 573

Besøk 2004

66 141

55 500

48 415

56 199

69 800

110 000

103 899

51 242

74 060

111 145

88 268

114 410

60 990

148 752

175 003

146 339

188 407

169 185

204 040

158 648

234 310

250 000

239 616

207 926

390 537

264 307

413 042

490 038

689 413

Besøk 2005

69 192

74 300

70 064

49 790

70 038

94 754

119 464

44 007

108 263

90 028

100 476

113 946

114 151

166 235

166 120

146 689

200 441

191 799

206 740

228 913

256 039

256 723

278 335

268 457

274 750

388 000

262 056

413 185

478 451

579 461

Besøk 2006

79 692

80 300

81 051

86 711

90 058

92 000

97 010

99 079

101 518

107 485

118 176

121 268

136 890

163 965

170 736

189 721

204 608

212 148

222 146

237 723

246 093

265 041

285 400

285 816

289 529

383 871

409 517

435 106

494 331

523 827

Besøk 2007


112

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

26 14 418 095 20 15 266 168 22 40 780 635 996 396 081 21 26 921 978 8 126 18 762 14 871 18 078 3 647 13 281

Norsk Bergverksmuseum Namdal fylkesmuseum IKS

Telemark Hardangermuseum og Voss museum

Vitenskapsmuseet, NTNU Nordøsterdalsmuseet

Norsk Oljemuseum Oslo Museum

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS. Stenersenmuseet

Romsdalsmuseet

Stiftelsen Domkirkeodden

Lofotakvariet

Rørosmuseet

22 21 689 920

115 926 640

13 11 647 067

Stiftelsen Atlanterhavsparken Trondheim kunstmuseum

Museum Vest Salten Museum

Akershus fylkesmuseum Eidsvoll 1814

30 10 384 124

Norsk Skogmuseum Vest-Telemark museum

Mjøsmuseet VitensenteretAS i Trondheim

44 13 966 527

Munch-museet Kunstnerdalen Kulturmuseum

29 23 665 374

36 24 035 710

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Henie Onstad kunstsenter

265 873 486

553 494 591

Stiklestad Nasjonale Kultursenter Telemus. Sørvågen Norsk Fiskeværsmuseum+Norsk

Stavanger Museum Norsk bremuseum

52 627 200

Norsk Teknisk Museum Hadeland glassverk, Glassmuseet

Jærmuseet Helgeland museum

73 14 936 618

Kunstmuseene i Bergen Lofotr Vikingmuseet

49 104

11 27 816 248 768 337 807

Kon-Tiki Stiftelsen Museet Norsk sjøfartsmuseum

Maihaugen Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

1 343 32 773

27 15 642 514

Blaafarveværket Ringve museum

9 513

50 216

31 535

94 942

2 449 23 204

2 599 25 738 175

58 50 475 788

21 63 158 108

286 743 061

28 781

89 100

35 95 061 241

12 48 856 488

3 710

25 20 836 175

24 14 500 078

914 060 000

654 504 035

50 31 462 820

386 104 889

1004 491 236

15 215

18 059 3 435 455

19 90 973 401 125 800 590

Skimuseet i Holmenkollen Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst

100 24 000 914

1 250 60 356

96 880

13 55 000 249

214 58 801 166

7 659 001

1 645 130

162 334

Tal på gjenstandar 2007

Norsk BergenTelemuseum Museum

8 905 18 989 59 14 288 438

24 24 800 900

Akvariet Trøndelagi Bergen folkemuseum

Forsvarets museer Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

43 14 746 048

Nidaros Domkirkes Nordmøre museum,Restaureringsarbeider Stiftelsen

Frammuseet Stiftinga Sunnmøre Museum

117 25 302 230 108 27 817 355

Norsk Folkemuseum Vest-Agder-museet

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Akershus festnings Informasjonssenter

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo VILVITE, Bergen Vitensenter

208 243 140 998

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Namn på dei 100 mest besøkte musea i 2007

Utgifter totalt 2007 (i 1000 kr)

70 145

3 062 993

298 600

10 294

39 000 978 110

141 137 028 650

251 37 650 080

28 22 400 246

261 157 650

637 965

37 582

109 161 964 710

15 180 207 763

1928 000 962

3 700 564

88 212 616

5886 849 180

300 10 000 100

3 100 000

4469 700 248

100 159 000 000

11 250

21 100

300 192 000 081

87 000 150 000

323 571 330

703 000

10 57 732 323

636 222 970 975

40 000

545 000

10 502

Fotografi 2007

12

4

15

7

21 17

13 27

28 27

44 53

10 47

835

142

34 26

49 108

21 41

17 20

45 53

5 18

25 17

43 22

345

22 10

14 11

126

175

35

12 41

13 18

5 30

1 16

6 41

56 66

301

221

44

Utstillingar 2007

19

6

33,4

17,5

13,98 11

21 37,55

132,95 13,95

29,6 68,51

28,5 29,3

60,02 16,87

17,5 14

33,9 9,25

35,87 38,77

31,6 43,7

9,4 11,5

44 17,6

40,05 19,45

66,76 16,7

78 6,4

46 0,4

81 20,5

91,25 14,7

10,2 31,5

37,5 19,3

10 15

21 103,2

41 15,4

6,8 39,06

20 42,57

59,1 31,65

154,5 46,53

144,17 24

162,85 3,2

154,74

Årsverk 2007

45 348

35 488

35 049

38 856

19 23 643 189

58 727

552 209 040

43 225

70 21 000 059

1 145 33 000

58 51 265 226

38 325

100 51 689 000

110 52 605 318

86 008

81 138

137 23 769 079

133 851

60 240

138 70 590 925

214 58 853 898

62 65 745 871

336 38 101 353

204 45 887 586

216 27 978 066

58 510

461 24 319 551

241 068

448 963

436 73 223 974

Besøk 2003

50 978

28 416

36 241

16 13 896 560

92 688

37 17 241 526

36 761

69 48 200 758

13 17 112 194

52 50 488 279

45 31 286 128

41 287

102 51 304 000

111 64 046 087

66 332

71 489

152 12 100 154

133 60 382 000

66 304

130 68 833 320

220 64 000 870

126 113 621 822

359 100 520 371

195 52 000 764

216 41 828 777

180 62 535 514

410 25 000 668

319 445

433 819

471 72 277 700

549 573

Besøk 2004

55 368

47 000

39 169

50 898

66 26 141 084

55 45 500 982

48 19 415 249

56 24 199 360

69 63 800 351

110 31 000 932

103 899

51 47 242 530

74 40 060 286

111 52 145 709

88 47 268 000

114 65 410 709

60 43 990 224

148 57 752 666

175 003

146 60 339 000

188 62 407 187

169 64 185 257

204 70 040 124

158 60 648 630

234 118 310 466

250 55 000 289

66 834

239 53 616 659

207 62 926 699

390 58 537 830

264 83 307 652

413 042

490 038

689 413

Besøk 2005

47 494

50 300

41 740

52 803

69 30 192 000

74 37 300 447

70 38 064 935

49 52 790 419

70 40 038 417

94 48 754 288

119 464

44 45 007 630

108 38 263 167

90 53 028 637

100 40 476 000

113 57 946 128

114 56 151 092

166 29 235 880

166 60 120 000

146 60 689 000

200 61 441 427

191 67 799 500

206 70 740 026

228 60 913 434

256 63 039 508

256 58 723 454

278 58 335 852

268 63 457 264

274 65 750 051

388 62 000 562

262 88 056 087

413 185

478 67 451 387

579 461

Besøk 2006

45 789

46 109

46 643

46 729

79 47 692 786

80 48 300 807

81 49 051 996

86 51 711 192

90 51 058 599

92 52 000 121

97 52 010 777

99 53 079 265

101 53 518 780

107 54 485 889

118 55 176 272

121 56 268 936

136 58 890 165

163 58 965 293

170 60 736 000

189 60 721 000

204 62 608 139

212 62 148 550

222 63 146 555

237 66 723 348

246 66 093 432

265 67 041 924

285 68 400 516

285 70 816 569

289 71 529 148

383 71 871 439

409 72 517 053

435 73 106 286

494 73 331 773

523 827

Besøk 2007


statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

113

13 094

10 816 089 11 16 337 340 76

297 659 504 838 915 060 345 241 500 22 873 25 836

12 966 929 44 7 651 30 384 10 647 449 13 9 375 22 689 113 299 665

Norsk vegmuseum Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum Munch-museet Valdresmusea AS Norsk Skogmuseum

PUNKT ØAtlanterhavsparken AS Stiftelsen Stiftelsen Eiker Museum Vest og Lågendalen museum

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark Jærmuseet IKS Stavanger Museum 49 743 534 28 51 158 045 21 067 581 475 376 2 599 738 12 986 2 449 54 495 94 942 78 183

159 268 418 15 266 771 20 13 780 780 22 10 396 508 99 401 214 921 16 485 8 126 9 720 8 925 5 229 14 851

Museum Nord Agder naturmuseum og botanisk hage IKS. Svalbard museum

Stiftelsen Kulturkvartalet

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Orkla Industrimuseum

Haugar Vestfold kunstmuseum Vitenskapsmuseet, NTNU MuseetOljemuseum Kystens Arv Norsk

Drammens museum for kunst og kulturhistorie Norsk Bergverksmuseum Lillehammer Kunstmuseum Telemark museum

9 408

3 682

2 800

89 100 218 282 781

Polarmuseet AS i Tromsø Mjøsmuseet Haugalandmuseene Akershus fylkesmuseum

26 873 260 112 926

26 856 435 12 11 061 679 35

1 193 190 50 462

Tromsø museum Norsk Teknisk Museum Norsk Industriarbeidermuseum Stiklestad Nasjonale Kultursenter 10 494 738 55 20 035 500 36

39 491 093 100 240 382 104

17 215 000 15 30 261 1 343

965 738 936 54 627 005 52

Stiftelsen Glomdalsmuseet Maihaugen Rogaland kunstmuseum Kunstmuseene i Bergen

Halden historiske samlinger Blaafarveværket Sandefjordmuseene Kon-Tiki Museet

Vestfold fylkesmuseum Norsk Telemuseum Nord-Jarlsbergmuseene Skimuseet i Holmenkollen

15 070

729 124 800 404 278 642

24 26 800 329

Akvariet i Bergen Norsk Luftfartsmuseum

13 34 000 345

214 12 801 376

100 000 18 059 838 18

43 28 746 586

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Østfoldmuseet

59 288 218 196 973

108 44 817 658

Norsk Folkemuseum Arkeologisk museum i Stavanger

7 6591 001 048

1 645 12 130 700

1 250 10 212

117 302

Naturhistorisk Akershus slott museum, Universitetet i Oslo

162 334

Tal på gjenstandar 2007

89 905 861

140 12 998 988

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Baroniet Rosendal

Frammuseet Fetsund Lenser, nasjonalt kulturminne, fløtingsmuseum Forsvarets museerog naturinformasjonssenter

208 243

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Namn på dei 100 mest besøkte musea i 2007

Utgifter totalt 2007 (i 1000 kr)

40 991

16 353

5 200

311 208 10 294 5 750

141 028 700 392 000

251 650

542 285 400

37 582 484 6379 965 300 000 261 157

384 15 180 43 964 266 109

700 64 400 192 000

87 849 045 588 15 212 300 88

70 100 287 000 000 300

132 000 529 100 72 700 847 446

240 000 21 100 170 228

87 000 901 000 107 300

571

52 000

10 732 195 000

636 238 970 054

40 000

545 000 500

10 502

Fotografi 2007

9

11

22

3

10 13 85 21

446 11 28

42 83 17 10

34 146

37 21 52 49

18 5 41 45 16 17

12 43 252

228 22 34

12 12 11 14

16 3 24 17

13 10 12

5 29

17

6 32

567

30

226

44

Utstillingar 2007

15,69

9,7

10,6

3,8

10,2 21 29,5 13,98

11,09 29,6 10,75 132,95

16 60,02 16,8 28,5

33,9 4,5 17,5

10 9,4 14,1 31,6 17,45 35,87

13 40,05 16,9 44

14 78 27 66,76

10,55 81 79,45 46

11,44 10,2 26,98 91,25

30,07 10 10,75 37,5

41 13 21

6,8 14,31

20 28,76

59,1 35,18

154,5 75

144,17 5,2

162,85 20,23

154,74

Årsverk 2007

24 217

25772

19 643 16 024

21 727 400 58

21 225 288 43 21 209 991 55

1 145 35 000 303 70

58 265 26 698

38 325

100 689

23 008 562 86 24 323 110 605

73 851 877 133 29 769 656 137 30 600

138 590 26 530

32 853 897 214

20 887 705 204 3363680 101 26 745 445 62

216 37 978 000

44 541

461 319

241 29 068 178

448 35 963 488

436 57 223 318

Besøk 2003

24 689

15216

16 098

22 688 500 92 19 477 16 896

28 761 742 36 789 378 241

13 112 24 200 483 69

52 488 27 084

45 286

102 304

18 332 862 66 26 704 111 046

48 382 082 133 31 100 907 152 40 498

130 833 25 208

30 000 750 220

28 000 000 195 18700 359 520 44 621 036 126

216 30 828 000

180 47 535 591

410 000

319 51 445 810

433 43 819 032

471 60 277 539

549 573

Besøk 2004

19 112

12 838

17 084

23 141 278 66 18 043

31 415 370 48 27 500 55

25 800 983 69 27 040 56 199

51 242 25 899 066 103 31 374 110 000

29 060 801 74

19 268 860 88 41 053 111 145

20 990 281 60 25 473 114 410

33 003 295 175 31 752 781 148

27 407 976 188 44 339 916 146

32 040 057 204 13 185 409 169

41 000 034 250 13 310 578 234 29 648 500 158

239 29 616 900

207 45 926 741

390 26 537 069

264 39 307 479

413 46 042 609

490 55 038 303

689 413

Besøk 2005

21 272

19177

21 506

26 192 077 69 23 630

37 064 713 70 26 300 74

22 038 606 70 27 783 49 790

44 007 26 464 400 119 33 398 94 754

30 263 109 108

34 476 055 100 39 235 90 028

21 151 149 114 28 999 113 946

30 120 239 166 40 235 814 166

33 441 910 200 39 689 988 146

30 740 543 206 30 799 661 191

10000 256 039 35 913 893 228

278 335 32 723 415 256

268 29 457 900

274 44 750 157

388 25 000 940

262 38 056 997

413 39 185 274

478 48 451 936

579 461

Besøk 2006

26 140

26 458

27 080

27 285

28 300 100 80 27 753 79 692

30 711 183 86 29 051 642 81

30 000 687 92 30 058 335 90

99 079 31 010 144 97

31 518 429 101

32 176 404 118 31 499 107 485

34 890 363 136 33 330 121 268

34 736 627 170 34 965 408 163

36 608 373 204 34 721 744 189

37 146 485 222 36 148 695 212

39 093 129 246 37 723 878 237

285 400 39 041 700 265

285 40 816 000

289 42 529 445

383 43 871 174

409 44 517 680

435 45 106 280

494 45 331 584

523 827

Besøk 2007


114

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

Kunstmuseene i Bergen

22 780 99 396 21 921 8 126

Telemark museum

Vitenskapsmuseet, NTNU

Norsk Oljemuseum

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS.

26 418 20 266

11 926

Mjøsmuseet AS

Norsk Bergverksmuseum

26 873

Stavanger Museum

Akershus fylkesmuseum

22 689 29 665

Jærmuseet

Stiftelsen Atlanterhavsparken

Museum Vest

30 384 13 647

Norsk Skogmuseum

36 035 44 966

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen

Munch-museet

52 627

73 936

Maihaugen

55 494

76 337

Kon-Tiki Museet

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

11 816

Blaafarveværket

Norsk Teknisk Museum

12 800 27 642

Skimuseet i Holmenkollen

598 288 241 19 973

ForsvaretsBergens museer Sjøfartsmuseum Stiftelsen Norsk Telemuseum

1089 817 517 439 746 214

Norsk Folkemuseum De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum Nidaroskloster, Domkirkes Restaureringsarbeider Utstein Stiftelsen 24 800 7 950 86 905 882

1403 998 001 117 302 18 518

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Grimstad bys museer Naturhistorisk museum, Museumssentret i SalhusUniversitetet i Oslo

Akvariet i Bergen Vigeland-museet FrammuseetMuseum Sør-Troms

208 243

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Namn på dei 100 mest besøkte musea i 2007

Utgifter totalt 2007 (i 1000 kr)

94 942

2 449

2 599 738

58 475

21 158

28 743

28 781

89 100

35 061

12 856

25 836

24 500

91 060

65 504

50 462

38 104

100 491

1 343

15 215

1006 000 249 18 059

25 942 1 250 11 884

214 58 801 843 13 000

7 116 659 531 001

1 6453 130 000

162 334

Tal på gjenstandar 2007

10 294

39 000

141 028

251 650

28 400

261 157

637 965

37 582

109 964

15 180

192 000

700

88 212

588 849

300 000

100

446 700

100 000

21

13

28

44

10

83

14

34

49

21

17

45

5

25

43

34

22

14

12

17

3

12

300 000 21 100

5 15 132

26 61

224 30 11 56 16

44

Utstillingar 2007

39 571 529 87 37 000 400

6 000

6365 970 000 10 732

545 25 000 40 205 000 17

10 502

Fotografi 2007

13,98

21

132,95

29,6

28,5

60,02

17,5

33,9

35,87

31,6

9,4

44

40,05

66,76

78

46

81

91,25

10,2

37,5

10

41 9,76 21

20 6,09 6,8 8,4

154,5 16,02 59,1 8,3

162,85 5,06 144,17 31,72

154,74

Årsverk 2007

19 643

58 727

55 209

43 225

70 000

1 145

58 265

38 325

100 689

110 605

86 008

137 769

133 851

138 590

214 853

62 745

336 101

12 036 204 887

25 363 216 978

241 18 068 513 461 319

436 16 223 547 448 963

Besøk 2003

16 896

92 688

37 241

36 761

69 200

13 112

52 488

45 286

102 304

111 046

66 332

152 100

133 382

130 833

220 000

126 621

359 520

19 475 195 000

180 535 23 996 216 828

319 18 445 637 410 000

471 21 277 176 433 819 5 384

549 573

Besøk 2004

66 141

55 500

48 415

56 199

69 800

110 000

103 899

51 242

74 060

111 145

88 268

114 410

60 990

148 752

175 003

146 339

188 407

169 185

204 040

158 648

234 310

22 107 250 000

239 616

264 20 307 067 390 13 537 036 207 926 21 669

490 28 038 659 413 042 3 089

689 413

Besøk 2005

69 192

74 300

70 064

49 790

70 038

94 754

119 464

44 007

108 263

90 028

100 476

113 946

114 151

166 235

166 120

146 689

200 441

191 799

206 740

228 913

256 039

278 335 24 692 256 723

268 457

262 46 056 360 388 21 000 644 274 750 20586

478 31 451 644 413 185 21 276

579 461

Besøk 2006

79 692

80 300

81 051

86 711

90 058

92 000

97 010

99 079

101 518

107 485

118 176

121 268

136 890

163 965

170 736

189 721

204 608

212 148

222 146

237 723

246 093

265 041

285 23 816 623 285 400 23 360

409 24 517 423 383 24 871 175 289 529 23 764

494 24 331 871 435 106 24 673

523 827

Besøk 2007

Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007  
Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007  

Publikasjonen inneheld statistikk frå arkivinstitusjonar, folkebibliotek, fengselsbibliotek, bibliotek i folke- og vidaregåande skule, fag-...