__MAIN_TEXT__

Page 1

Statistikk for museum 2017


Utgitt av Kulturrådet ISBN: 978-82-8105-143-0 Kulturrådet Postboks 4808 Nydalen 0422 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no Pga. noe ulikt utdrag fra statistikkgrunnlaget, kan det være små variasjoner i forhold til statistikken publisert av SSB.


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

INNHALD

s. 5

MUSEUMSDRIFT

s. 8

BESØK

s. 10

UTSTILLINGAR OG FORMIDLING

s. 12

FORSKING OG FAGLEG SAMARBEID

s. 13

FORVALTING AV SAMLINGAR

3


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

Statistikk for museum 2017 Statistikk 2017 for norske museum blei samla inn i mars 2018 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i 2017. Museumsstatistikken skal gi eit oversyn over norske museum, og syner informasjon om museums­ institusjonane, besøk og tilgang, formidling og utstillingar, forsking og ­samarbeid, forvalting av bygningar og samlingar. Talmaterialet femner om i alt 108 museum. Av desse fekk 72 museum driftstilskot frå Kulturdeparte­ mentet. Jødisk Museum Trondheim rapporterte til Kulturdepartementet for første gang i 2017. Dei 36 andre musea er mellom anna kommunale museum, universitetsmuseum og museum under andre departement.

Talet på museum som rapporterer varierer litt frå år til år. For musea under Kulturdepartmentet heng statistikk­ rapporteringa saman med det årlege søknads- og rappor­ teringsarbeidet til departementet, og ev. endringar for denne delen av populasjonen skjer i hovudsak når tidle­ gare sjølvstendige museumseiningar blir slått saman. I den andre gruppa museum er nokre av dei små musea litt ustabile med innrapportering slik at dei fell ut inni­ mellom. For 2017 er rapporteringa frå tre museum ute­ laten frå denne statistikkpublikasjonen, då dei ikkje opp­ fylte kravet om minst eitt fast årsverk. SSB har ved si ­offentleggjering av museumsstatistikk også krav om at ­institusjonane skal ha vore opne for publikum, men to dette galdt for i 2017 er med i Kulturrådets statistikkpublikasjon.

I Kulturrådets museumsstatistikk er det ikkje vanleg å korrigere tidlegare talrekkjer som viser utviklingstrekk for musea, men vi prøver å kommentere dette i omtalen for område der endringa av tal på institusjonar eller ufull­ stendig rapportering gir vesentlege utslag. Rapporten er konsentrert om fem område. Den første delen omtalar drift, organisasjonsform, økonomi og til­ sette. Del to presenterer publikumstal og tilgang til musea. Dei neste delane gir informasjon om tre av ­kjerneoppgåvene til musea: formidling, forsking og f­or­ valting.

4


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

MUSEUMSDRIFT ­ ilsvarande tal for 2005 var 31 prosent. Musea fekk T 157 millionar i sponsorinntekter og gåver i 2017 mot 133 millionar året før. Dette utgjorde 3 prosent av musea sine inntekter, eit tal som har vore ganske stabilt sidan 2005, på mellom 3 og 5 prosent. I 2017 ­utgjorde gåve­ inntektene om lag 109 mill. kroner.

Ser vi på perioden frå 2005 har talet på museum som er med i statistikken, gått ned frå 188 til 108 i 2017. Den store nedgangen skuldast i hovudsak konsoliderings­ prosessar der museum har gått saman i større organisa­ sjonar. Over heile landet har desse prosessane gripe inn i eigarstrukturar, eigedomsforhold, organisasjonsform og organisering. 62 prosent av musea var i 2017 organiserte som stiftingar, 21 prosent er offentlege verksemder/­ selskapsformer, 13 prosent er aksjeselskap og 2 prosent er ­foreining/lag. Det er verdt å merke seg at dette i hovudsak gir eit bilete av korleis museumsdrifta er organisert, medan det mange stader er dei gamle museumsstiftin­gane (såkalla eigarstiftingar) som framleis er formelle eigarar av bygningar og samlingar.

FIGUR 1: ORGANISASJONSFORM

1% 2% 6% 6%

Lønns- og pensjonskostnader var den største utgifts­ posten med samla 52 prosent av kostnadene. Husleige og avskrivingar utgjorde i alt 12 prosent. Utgifts­fordelinga viser at musea har ein kostnadsstruktur med høge faste utgifter.

9%

62 %

13 %

Til samanlikning utgjorde dei ordinære offentlege drifts­ tilskota 64 prosent av driftsinntektene. Medrekna prosjekt­ tilskot var samla offentleg tilskot til musea 70 prosent av inntektsgrunnlaget. Offentlege tilskot til musea var om lag 3,6 milliardar kroner i 2017, noko som tilsvarar 646 kroner per innbyggjar.

Stiftelse Aksjeselskap Statleg verksemd Interkommunalt selskap Kommunal verksemd Foreining/lag Anna

Musea sine eigeninntekter er m.a. billettinntekter, butikkog kaféinntekter, sponsorinntekter og gåver. Totalt hadde musea eigeninntekter på 1,5 milliardar kroner i 2017 (mot 1,3 milliardar året før), noko som svarar til 30 prosent av dei samla inntektene. Prosentdelen for eigeninntekter har for fyrste gong sidan 2011 kommet opp i 30 prosent.

TABELL 1: UTVIKLING OG FORDELING AV INNTEKT 2008–2017 (I HEILE MILL.)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 026

2 201

2 398

2 464

2 626

2 674

2 887

3 110

3 133

3 285

Andre eigeninntekter

402

391

451

411

410

404

544

601

531

608

Billettinntekter

242

238

258

286

286

269

323

331

351

396

Varer og tenester

252

286

308

324

335

382

296

313

331

357

Ekstra offentleg tilskot

198

314

201

297

234

319

279

269

435

337

Sponsorinntekter og gåver

106

95

116

193

111

118

132

160

133

157

3 227

3 525

3 733

3 974

4 003

4 166

4 460

4 783

4 916

5 141

Ordinært offentleg tilskot

I alt

5


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

FIGUR 2: PROSENTVIS FORDELING AV INNTEKTER 2008–2017

%

1,0 0,8

3% 6%

3% 9%

8%

8%

8% 12 %

3% 5% 8% 7%

7%

12 %

11 %

0,6

5% 7% 8%

3% 6%

3% 8%

8%

9%

7%

7%

6%

10 %

10 %

10 %

3% 6% 7%

3% 6% 7%

7%

7%

12 %

13 %

Sponsorinntekter og gåver

3% 9%

3% 6%

7%

7%

Ekstra offentleg tilskot

7%

8%

Varer og tenester

11 %

12 %

Billettinntekter Andre eigeninntekter Ordinært offentleg tilskot

0,4 63 %

62 %

64 %

62 %

66 %

64 %

65 %

65 %

64 %

64 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,2 0,0

TABELL 2: UTVIKLING OG FORDELING AV UTGIFTER 2008–2017 (I HEILE MILL.)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 524

1 611

1 743

1 798

1 936

2 045

2 174

2 229

2 237

2 357

Pensjon

124

139

156

149

207

188

205

247

220

236

Andre utgifter

549

665

671

678

691

794

838

899

985

956

Husleige

295

355

403

398

417

371

442

489

456

508

Varer og tenester

294

294

305

297

332

361

382

354

367

391

Drift/vedlikehald av lokale

348

337

348

297

325

320

307

357

418

445

58

62

84

88

80

73

77

85

98

100

3 193

3 462

3 710

3 704

3 988

4 152

4 425

4 661

4 780

4 992

Løn

Avskrivingar TOTALT

FIGUR 3: PROSENTVIS FORDELING AV UTGIFTER 2008–2017

%

100 80 60

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Avskrivingar

11 %

10 %

9%

8%

8%

8%

7%

8%

9%

9%

8%

8%

9%

9%

8%

Drift/vedlikehald av lokale

8%

8%

8%

11 %

10 %

9%

10 %

10 %

Varer og tenester

11 %

10 %

10 %

9%

8%

9%

10 %

17 %

19 %

18 %

18 %

17 %

19 %

19 %

19 %

21 %

19 %

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

48 %

47 %

47 %

49 %

49 %

49 %

49 %

48 %

47 %

47 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

40 20 0

6

Husleige Andre utgifter Pensjon Løn


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

FIGUR 4: UTVIKLING I TAL ÅRSVERK 2008–2017

4 500 4 000 3 500 3 000

203 964

207 917

207 935

195

195

938

910

2 675

2 714

2 792

2 844

2 868

2008

2009

2010

2011

2012

198

196

203

931

887

863

3 028

3 085

3 068

3 116

2014

2015

2016

2017

202

188

916

868

2 990

2013

Årsverk frivillige Årsverk i andre løna stillingar Årsverk i faste stillingar

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

FIGUR 5: FORDELING AV ÅRSVERK 2008–2017

%

100 80

Årsverk teknisk personale 28 %

27 %

25 %

26 %

24 %

23 %

22 %

22 %

20 %

19 %

Årsverk kunst, kultur- og naturfagleg personale Årsverk administrative stillingar

60 55 %

55 %

53 %

56 %

56 %

21 %

51 %

51 %

52 %

52 %

17 %

19 %

18 %

19 %

18 %

20 %

21 %

21 %

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

46 %

Årsverk dagleg leiar

40 20 0%

21 %

I 2017 vart det rapportert om 3 979 lønna årsverk i norske museum. Av desse var 3 116 faste årsverk. Dei ti siste åra har talet på årsverk i faste stillingar auka jamt.

leiar­stillingar og 72 prosent av årsverka i dei tekniske stillin­gane. Kvinnene dominerte i dei administrative års­ verka og i dei kunst-, kultur- og naturfaglege årsverka, med ­høvesvis 72 prosent og 59 prosent.

Talet på årsverk i andre lønna stillingar var 863 i 2017. I tillegg er det rapportert om samla 203 frivillige årsverk. Sidan 2007 har dette talet vore rapportert nokolunde stabilt kring 200 årsverk. I 2005 rapporterte musea om 173 frivillige årsverk.

Fordelinga mellom administrative, faglege og tekniske årsverk har endra seg noko sidan dette kom med i statis­ tikken i 2006. Det er særskilt delen faglege årsverk som har gått opp, medan delen årsverk for teknisk personale har gått ned.

Personale

I museumsstyra var 46 prosent kvinner og 54 prosent menn. Av styreleiarane var 68 prosent menn.

Årsverk

I 2017 stod kvinner for 54 prosent av årsverka i faste, lønna stillingar. Menn utførte 56 prosent av årsverka i

7


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

BESØK I 2017 hadde dei rapporterande musea 11,2 millionar besøk, nær det same som i 2016. Oppgangen i besøkstal fordeler seg jamt over ei rekke fylke, medan nedgangen er tydelegast i Akershus og Østfold. Begge desse fylka hadde imidlertid ei svært positiv besøksutvikling frå 2015 til 2016.

Barn og unge

18 museum hadde besøkstal over 100 000. Desse musea hadde om lag 42 prosent av det samla besøkstalet. 16 museum hadde registrert mindre enn 10 000 besøk.

2,58 millionar museumsbesøk blei gjort av barn og unge i 2017. Dette tilsvarar 23 prosent av det totale besøket. Det var færre barn og unge som deltok i organisert ­undervisning, 797 268 i 2017 mot 806 000 i 2016. Det var òg nedgang frå året før, då 950 000 deltok i organi­ sert undervisning i 2015. Det var 16 prosent færre barn og unge som deltok i organisert undervisning i 2017 ­samanlikna med i 2015.

Musea legg stor vekt på å ha eit godt tilbod til det yngste publikummet og samarbeider med skulane om besøk og formidling. 71 prosent av musea hadde ein plan for for­ midling retta mot barn og unge.

Flest besøk hadde Oslo med 7,1 besøk per innbyggjar. Landsgjennomsnittet var 2,1 besøk per innbyggjar. Over landsgjennomsnittet låg også Finnmark (2,6 besøk), Sør-Trøndelag (2,4 besøk), Oppland (2,3 besøk), Troms (2,3 besøk) og Nordland (2,1 besøk).

Talet på barn og unge som var med på tiltak i regi av Den kulturelle skulesekken har gått attende kvart år sidan 2010, då om lag 380 000 barn deltok. I 2017 var det om lag 222 000 som deltok i slike tiltak mot 275 000 i 2016, ein nedgang på 19 prosent frå 2016. Nedgangen i heile perioden frå 2010 til 2017 er på 42 prosent. 31 prosent av musea hadde i 2017 internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge, mot 38 prosent i 2016.

4 museum hadde gratis inngang for alle heile året. For dei musea som tok inngangspengar var gjennomsnitts­ prisen for ein vaksenbillett 76 kroner, medan gjennom­ snittspris for barnebillett var 43 kroner. Digitalt museum som gir digital tilgang til musea sine samlingar, hadde i 2017 besøkstal på 2,6 mill. mot 1,8 i 2016. I 2012 var besøkstalet 741 247. I 2017 var det om lag 13 millionar besøk på musea sine heimesider.

FIGUR 6: BESØK 2008–2017 (I HEILE MILL.)

12 10,2

10,2

5,1

4,9

10,5

10,6

10,7

5,7

5,7

11,0

10,9

11,3

11,2

11,2

Besøk betalende

10 8 6

5,1

5,4

5,9

5,9

5,6

5,8

4 2 0 2008

2009

2010

2011

2012

Besøk totalt

2013

2014

8

2015

2016

2017


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 3: BEST BESØKTE MUSEUMSARENAER (BESØK OVER 100 000)

Namn på institusjon

Namn på arena

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Botanisk hage

702 805

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Vikingskipshuset

538 037

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalgalleriet

460 291

Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum

366 916

Frammuseet

Frammuseet

358 668

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum

254 921

Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

240 846

Munchmuseet

Munchmuseet

204 489

Kon-Tiki Museet

Kon-Tiki Museet

195 254

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nidaros domkirke (Nidarosdomen)

192 272

Astrup Fearnley Museet

Astrup Fearnley Museet

186 700

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet

175 875

Skimuseet i Holmenkollen

Skimuseet i Holmenkollen

172 000

KODE – Kunstmuseene i Bergen

KODE 1-4

163 047

Stiftelsen Lilllehammer museum

Maihaugen

149 479

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad nasjonale kulturesenter

141 935

Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum

129 250

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum, innendørs utstillinger

115 384

9

Besøk totalt


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

UTSTILLINGAR OG FORMIDLING Universell utforming

Gjennom målretta tilrettelegging og nyskapande for­ midling skal musea fremje innsikt og refleksjon. Den ­viktigaste formidlingskanalen er utstillingane.

Når det gjeld fysisk tilrettelegging er omsynet til bevaring ei utfordring for mange av musea. 81 prosent av musea opplyser for 2017 at dei har tilrettelagde lokale, med for eksempel teleslynge, heis for rullestolbrukarar og rulle­ stolrampar. 73 prosent av musea hadde formidling til­ rettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne, som til dømes merking med blindeskrift, teiknspråk, storskrift og lettlest informasjon.

Utstillingar og formidling I 2017 hadde musea i alt 2 504 utstillingar mot 2 554 året før, og av desse vart 864 opna i løpet av 2017, mot 873 året før. Musea rapporterte i tillegg om 193 vandre­ utstillingar, av desse var 48 nyproduserte i rapporterings­ året. Talet på vandreutstillingar har såleis gått ned frå 234 slike utstillingar i 2016.

Då ikkje alle har tilgang til alle museumsbygg og anlegg, blir det viktig å utforme museet sine nettsider slik at fleire kan ta del i tilbodet. Musea blir spurde om heimesidene deira følgjer DIFIs retningsliner for universell utforming, og 48 prosent av musea melde at heimesidene deira følgde standarden som ligg til grunn.

Opne møte, konsertar, teater Musea hadde 6 810 opne møte, 1 718 konsertar og 3 839 framsyningar av 272 teateroppsettingar i 2017. Talet på opne møte har auka gjennom dei siste ti åra, og frå førre rapporteringsår har det vore ei auke på 8 prosent. Slike arrangement er ein del av rolla musea har som kunn­ skapsarenaer og som møteplassar i lokalsamfunnet.

FIGUR 7: TAL UTSTILLINGAR 2008–2017

3 000

2 642

2 680

943

976

2008

2009

2 646

2 758

2 678

2 687

2 624

2 590

802

798

2014

2015

Utstillingar 2 554

2 504

873

864

2016

2017

2 500 2 000 1 500 1 000

952

849

835

2011

2012

902

500 0 2010

2013

10

Nye utstillingar


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 4: UNIVERSELL UTFORMING

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Er museet sine lokale lagt til rette for personar med nedsett funksjonsevne?

74 %

72 %

73 %

73 %

75 %

73 %

74 %

81 %

Er museet si formidling lagt til rette for personar med nedsett funksjonsevne?

55 %

52 %

64 %

64 %

67 %

62 %

60 %

73 %

Følgjer museet sine heimesider WAI-standarden?

36 %

43 %

43 %

47 %

39 %

47 %

47 %

48 %

FIGUR 8: BARN OG UNGE SOM HAR DELTEKE I PEDAGOGISKE TILTAK 2010–2017

1 200

Andre tiltak for barn Den kulturelle skulesekken

1 000 800 616

717

668

600

577

665

651 531

575

400 200 0

380

2010

368

2011

363

2012

362

2013

332

299

275

2014

2015

2016

11

222

2017


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

FORSKING OG FAGLEG SAMARBEID Fagleg samarbeid

Forsking og kunnskapsutvikling er eit nødvendig fagleg grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Talet på tilsette med doktorgrad har vore stigande dei siste åra, men i 2017 vart det rapportert om ein liten nedgang. Talet på publiserte forskingsartiklar med ­fagfellevurdering var 444 i 2017 mot 494 året før. Det var 49 av musea som rapporterte om tilsette med doktor­ grad. Det er universitetsmusea som har flest tilsette med doktorgrad. 64 prosent av dei tilsette med doktorgrad ­arbeidde ved eitt av dei fem universitetsmusea som for 2017 har rapportert data for dette området. Desse musea stod også for 81 prosent av dei fagfellevurderte forskings­ artiklane.

54 museum har delteke i eitt eller fleire forskings- og utviklingsprosjekt i 2017, mot 53 året før. Musea rappor­ terte om til saman 332 prosjektdeltakingar, mot 308 året før. Dei faglege og tematiske museumsnettverka har vore viktige plattformer for den faglege utviklinga i musea dei ti siste åra. Av dei 108 musea i statistikken deltok 47 museum i eitt eller fleire samarbeidsprosjekt i regi av desse nettverka. Fleire av desse prosjekta kan vere ­samanfallande med dei allereie omtala FoU-prosjekta.

Utlån Tala for utlån frå samlingane fortel at 62 av musea lånte ut i alt 9 795 gjenstandar til andre museum i 2017. Elles låner musea også ut fotografi, både til andre museum og til institusjonar utanfor museumssektoren.

FIGUR 9. FORMELL KOMPETANSE 2011–2017

350

Tal tilsette med doktorgrad

300 250 200

289

276

278

227 188 175

192

194

163

160

171

181

174

61

60

2015

2016

166

150 100 51

50

43

48

2013

2014

70

0 2011

2012

12

2017

Tal tilsette med autorisasjon som konservator frå Noregs museumsforbund Tal tilsette med autorisasjon som førstekonservator frå Noregs museumsforbund


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

FORVALTING AV SAMLINGAR Samlingane

FIGUR 10: FORDELING GJENSTANDER OG FOTOGRAFI (PER 31.12.2017)

Musea forvaltar og formidlar store samlingar. I alt blei det for 2017 rapportert om 21,6 millionar gjenstandar og nesten 35 millionar fotografi. 80 museum forvalta i alt 5 009 kulturhistoriske bygningar i 2017, og 35 museum rapporterte om totalt 105 teknisk industrielle anlegg. 42 av musea forvalta ulike kulturlandskap, med eit samla brutto areal på om lag 46 000 dekar, og 46 av musea hadde ansvar for om lag 3 400 dekar med hageanlegg.

1%

6%

13 %

I tillegg til at musea forvaltar desse samlingane, har musea store samlingar av private arkiv. Dette går fram av statistikk som for arkivområdet no blir publisert av ­Riksarkivet.

18 %

62 %

Fotografi Naturhistoriske gjenstandar Arkeologiske gjenstandar Kulturhistoriske gjenstandar Kunsthistoriske gjenstandar

FIGUR 11: ÅRLEG TILVEKST AV GJENSTANDAR 2008–2017

400 000

Naturhistoriske gjenstandar

360 581

350 000 300 000 250 000

278 249 235 569

224 014 189 885

200 000 150 000 100 000 50 000 0

266 509

114 690 104 473

124 834 116 735

Kulturhistoriske gjenstandar

185 046

97300 68 235 52 891

64 614

39 830

94098

42 090

36 691

29 992

2 829

1 387

2 620

4 369

3 457

26 219 3 933

2008

2009

2010

2011

2012

2013

13

Arkeologiske gjenstandar

120 318 113 374 46 455

124 426

139346 114 986

35 704

43 111

38 286

6 150

3 988

1 501

1 452

2014

2015

2016

2017

Kunsthistoriske gjenstandar


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 5: ÅRLEG TILVEKST AV GJENSTANDAR 2008–2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kunsthistoriske gjenstandar

2 829

1 387

2 620

4 369

3 457

3 933

6 150

3 988

1 501

1 452

Kulturhistoriske gjenstandar

64 614

36 691

29 992

52 891

39 830

26 219

46 455

35 704

43 111

38 286

Arkeologiske gjenstandar

42 090 104 473 124 834

Naturhistoriske gjenstandar

68 235 224 014 185 046 120 318 360 581 278 249 266 509

235 569 114 690 116 735 189 885

97 300

94 098 113 374 124 426 139 346 114 986

FIGUR 12: ÅRLEG TILVEKST AV FOTOGRAFI 2008–2017

6 000 000

5 747 434

5 000 000

4 369 990

4 000 000 3 000 000 1 794 324

1 572 885

2 000 000 1 034 561

1 000 000

465 237

201 813

721 014

454 896

720 898

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FIGUR 13: FOTOGRAFI REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2012–2017

% 18

16 %

16 %

16 %

17 %

16

Med digital representasjon

14 12 10

12 %

12 %

9%

9%

9%

10 %

8 6

Tilfredsstillande registrert

6% 5%

4%

5%

2013

2014

2015

5%

4 2 0 2016

14

2017

Tilgjengeleggjort med digital representasjon


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

FIGUR 14: KUNSTHISTORISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2013–2017

45

% 41 %

40

35 %

41 %

38 %

Med digital representasjon

35 30

27 % 23 %

25

Tilfredsstillande registrert

25 %

Tilgjengeleggjort med digital representasjon

21 %

20

15 % 12 %

15 10

6%

6%

2013

2014

8%

8%

10 %

5 0 2015

2016

2017

FIGUR 15: KULTURHISTORISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2012–2017

70

%

Tilfredsstillande registrert 60 %

57 %

60

Med digital representasjon

53 %

50 %

50

Tilgjengeleggjort med digital representasjon

40 %

40 30 %

30

33 %

33 %

22 %

22 % 16 %

20

34 %

18 %

16 %

10 %

10 0 2013

2014

2015

2016

2017

FIGUR 16: ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2012–2017

90

% 80 %

80 70

73 % 66 %

85 %

83 % 73 % 71 %

Med digital representasjon

63 %

63 %

60

57 %

50

45 % 43 %

46 %

2016

2017

40 30 20 10 0

2% 1%

2013

2014

Tilfredsstillande registrert

2015

15

Tilgjengeleggjort med digital representasjon


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

FIGUR 17: NATURHISTORISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2012–2017

% Tilfredsstillande registrert

70 60 %

60 52 %

51 %

58 %

Med digital representasjon

54 %

51 %

50

Tilgjengeleggjort med digital representasjon

43 % 36 %

40

33 %

30 19 %

20

20 % 19 %

11 %

10

1% 0%

0

2013

2014

2015

2016

2017

FIGUR 18: TAL BESØK PÅ DIGITALTMUSEUM.NO 2009–2017

3 000 000 2 592 757

2 500 000 2 000 000 1 562 942

1 500 000

1 827 283

1 257 894 1 301 257

1 000 000

741 247 376 339

500 000 81 109

202 621

0 2009

2010

2011

2012

2013

16

2014

2015

2016

2017


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

FIGUR 19: KUNSTHISTORISKE GJENSTANDAR – OPPBEVARING

FIGUR 20: KULTURHISTORISKE GJENSTANDAR – OPPBEVARING

3%

4% 9%

20 %

26 % 2% 25 % 12 % 63 %

37 %

Svært gode forhold for oppbevaring

Svært gode forhold for oppbevaring

Tilfredsstillande oppbevaring

Tilfredsstillande oppbevaring

Ikkje tilfredsstillande oppbevaring

Ikkje tilfredsstillande oppbevaring

Dårleg oppbevaring

Dårleg oppbevaring

Ikkje rapportert

Ikkje rapportert

FIGUR 21: ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR – OPPBEVARING

25 %

40 %

20 %

15 %

Svært gode forhold for oppbevaring Tilfredsstillande oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring Dårleg oppbevaring Ikkje rapportert

17


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

FIGUR 22: NATURHISTORISKE GJENSTANDAR – OPPBEVARING

14 % 1%

30 %

4% 51 %

Svært gode forhold for oppbevaring Tilfredsstillande oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring Dårleg oppbevaring Ikkje rapportert

FIGUR 23: FOTOGRAFI – OPPBEVARING 1%

16 %

44 % 18 %

21 %

Svært gode forhold for oppbevaring Tilfredsstillande oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring Dårleg oppbevaring Ikkje rapportert

18


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 6: BESØK, TAL GJENSTANDAR, FOTOGRAFI OG ÅRSVERK

BESØK 2017

GJENSTANDAR I ALT

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

818 189

5 601 663

0

135

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

627 862

391 579

0

201

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

612 885

2 315 543

800 000

176

Norsk Folkemuseum

598 410

325 311

2 043 683

228

Frammuseet

358 668

1 415

10 200

14

Museene i Sør-Trøndelag

320 583

201 228

2 056 772

199

Forsvarets museer

288 709

110 000

35 000

42

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

268 842

13 045

20 000

70

Jærmuseet

265 247

48 377

188 990

78

KODE – Kunstmuseene i Bergen

257 709

50 737

101

74

Norsk Teknisk Museum

254 921

60 000

2 200 000

61

Nobels Fredssenter

240 846

1

1 020

32

Museum Nord

236 489

78 722

378 533

52

MiA Museene i Akershus

225 311

85 456

5 245 321

102

Museum Stavanger

216 644

144 160

64 230

54

Munchmuseet

210 489

38 434

252

73

Tromsø Museum – Universitetsmuseet

195 455

941 128

364 993

84

Kon-Tiki Museet

195 254

9 900

203 955

9

Anno museum AS

193 021

173 140

4 566 368

124

Astrup Fearnley Museet

186 700

1 367

0

18

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

178 143

77 006

610 219

49

Bymuseet i Bergen

176 783

94 335

88 256

62

NTNU Vitenskapsmuseet

175 875

3 133 157

75

123

Lilllehammer museum

175 715

81 391

500 000

74

Skimuseet i Holmenkollen

172 000

3 128

2 000

9

Museum Vest

169 418

15 568

24 266

41

Blaafarveværket

154 551

1 383

0

44

Vestfoldmuseene

150 757

67 268

738 618

66

Norsk Oljemuseum

129 250

4 499

105 119

24

Vest-Agder-museet

125 281

55 770

205 425

48

Oslo Museum

124 846

33 482

983 632

37

Sunnmøre Museum

113 188

39 230

322 854

37

Buskerudmuseet

110 176

138 051

275 528

52

Romsdalsmuseet

106 516

27 710

1 260 000

22

Agder naturmuseum og botanisk hage

99 591

113 813

0

14

Norsk Industriarbeidermuseum

93 419

14 351

493 593

40

19

FOTOGRAFI ÅRSVERK I ALT I ALT (ekskl. frivillige)


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

BESØK 2017

GJENSTANDAR I ALT

Norsk Luftfartsmuseum

92 215

16 473

65 400

26

Museet Midt

82 497

23 077

8 323

47

Norsk bremuseum

80 655

3

43

6

Nordnorsk Kunstmuseum

79 090

2 133

0

9

Helgeland Museum

75 994

121 115

631 918

52

Nordmøre museum

75 777

51 067

203 624

24

Nordlandsmuseet

75 101

54 247

271 902

39

Gudbrandsdalsmusea

73 774

11 903

178 217

13

Østfoldmuseene

73 101

116 319

982 320

54

Musea i Sogn og Fjordane

66 830

122 560

40 138

55

Baroniet Rosendal

64 784

12 700

500

20

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum

59 273

3 089

6 374

25

Aust-Agder museum og arkiv

58 533

94 516

89 354

53

Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum

58 121

1 313 562

153 344

82

Varanger museum

58 044

29 704

93 516

29

Norsk Bergverksmuseum

57 678

52 321

34 219

21

Mjøsmuseet

57 457

31 101

800 000

18

Henie Onstad Kunstsenter

56 795

3 404

616

20

Telemark Museum

51 531

109 326

2 665 560

38

Sør-Troms Museum

47 803

45 856

55 603

23

Svalbard museum

47 397

54 804

24 282

14

Valdresmusea

46 179

28 368

385 919

17

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

44 212

51 584

9 485

14

Hardanger og Voss museum

41 953

51 812

94 604

59

Kulturkvartalet

40 451

3 250

0

8

Narviksenteret, Narvik Krigsmuseum

37 825

29 577

7 902

9

PUNKT Ø

36 582

23

20 110

13

Haugalandmuseene

36 421

52 150

662 100

16

Akershus slott

35 529

900

0

3

Museene for kystkultur og gjenreisning i ­Finnmark

34 479

14 197

47 655

21

Vest-Telemark museum

32 383

22 009

108 528

17

Tana og Varanger Museumssiida – Deanu ja Várjjat ­museasiida

31 787

5 118

19 861

15

Midt-Troms Museum

30 900

29 600

65 700

11

Sørlandets Kunstmuseum

29 650

1 567

0

17

Vigeland-museet

28 073

22 100

6 000

9

Dalane folkemuseum

27 873

61 016

83 983

13

Nynorsk kultursentrum

27 143

10 375

315

20

20

FOTOGRAFI ÅRSVERK I ALT I ALT (ekskl. frivillige)


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

BESØK 2017

GJENSTANDAR I ALT

Museumssenteret i Hordaland

26 629

39 931

16 242

43

Randsfjordmuseene

26 335

29 889

518 662

17

Perspektivet Museum

25 361

15 410

464 343

7

Norsk Jernbanemuseum

25 001

8 799

70 000

20

Lillehammer Kunstmuseum

23 809

1 443

0

13

Sunnhordland Museum

23 344

22 618

31 219

8

Universitetsmuseet i Bergen

23 342

3 930 820

303 952

130

Bergens Sjøfartsmuseum

23 135

14 630

55 000

13

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

22 325

11 704

134 831

16

Ryfylkemuseet

22 258

21 356

134 738

17

Skibladner – Oplandske Dampskibsselskap

22 044

0

0

11

Kistefos-Museet

18 250

444

1 943

7

Preus museum

16 403

55 989

816 055

10

Barnekunstmuseet

15 722

150 000

0

4

Næs Jernverksmuseum

14 300

8 212

83

8

Falstadsenteret

14 188

650

2 500

13

Norsk Skogfinsk Museum

13 177

33 538

315 000

6

Norsk Tindemuseum

13 060

6 582

6 371

3

Galleri Svalbard

12 967

275

0

2

RiddoDuottarMuseat

8 043

9 726

24 426

18

Horg Bygdatun og Museumslag

7 500

5 075

300

3

Jødisk Museum i Oslo

7 185

2 438

4 820

8

Nord-Troms Museum

6 471

19 194

52 760

11

Oslo ladegård

6 194

0

0

3

Oppdalsmuseet

5 500

5 000

0

4

Jødisk Museum Trondheim

4 241

2 748

1 860

3

Oslo Skolemuseum

4 224

2 830

0

3

Engøyholmen Kystkultursenter

3 700

1 000

13

9

Stabbursnes Naturhus og Museum

2 931

120

0

2

Stiftelsen Saemien Sijte

1 901

531

2 299

7

Vitenparken Campus Ås

1 572

8 370

324 694

20

Árran Lulesamisk senter / Árran – julevsáme guovdásj

1 017

552

3 118

5

846

509

20 000

3

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter

0

6

0

33

Justismuseet

0

19 552

6 162

7

11 224 608

21 574 215

34 917 809

3 979

Vardobáiki museum

21

FOTOGRAFI ÅRSVERK I ALT I ALT (ekskl. frivillige)


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 7: ORGANISASJONSFORM

FYLKE

INTER­ TAL PÅ­ FOREINING/­ AKSJE­ KOMMUNALT KOMMUNAL SELSKAP VERKSEMD ­EININGAR LAG STIFTING SELSKAP

Østfold

2

1

Akershus

3

3

Oslo

19

1

1

9

1

4

Hedmark

3

1

1

Oppland

8

3

5

Buskerud

4

4

Vestfold

2

1

Telemark

3

3

Aust-Agder

2

1

1

Vest-Agder

4

2

1

Rogaland

8

5

Hordaland

10

9

Sogn og Fjordane

2

2

Møre og Romsdal

6

6

Sør-Trøndelag

7

Nord-Trøndelag

2

1

Nordland

7

6

1

Troms

6

4

1

Finnmark

6

3

Svalbard

2

1 67

22

1 1 1

4

2

1

2

1

108

4

1

1

I ALT

1

STATLEG IKKE VERKSEMD ANGITT

2

2

1

1 3 1

14

7

7

10

1


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 8 DEL 1: INNTEKTER (I HEILE 1000)

INN­BYGG­ JARAR

SPON­ BILLETT­ INN­ VARER OG SOR­INN­ TEKTER TENE­STER TEKTER

GÅVER

ANDRE EIGEN­ INN­ TEKTER

TOTALT­­ ORDINÆRT EIGNE DRIFTS­TIL­ INN­ SKOT FRÅ STATEN TEKTER

ORDI­NÆRT DRIFTS­TIL­ SKOT FRÅ FYLKES­ KOM­MUNE

Østfold

295 420

1 699

1 338

2 753

4 683

3 104

13 577

40 930

21 142

Akershus

614 026

5 818

13 382

1 762

3 243

13 273

37 478

51 889

28 826

Oslo

673 469

166 559

136 843

24 333

37 033

210 287

575 055

877 834

0

Hedmark

196 966

9 104

6 386

0

356

16 139

31 985

90 554

19 532

Oppland

189 870

19 411

13 306

6 656

17 556

23 054

79 983

104 938

16 339

Buskerud

281 769

9 801

24 631

115

2 877

7 468

44 892

57 030

21 162

Vestfold

249 058

3 555

3 201

5

3 824

1 997

12 582

43 420

25 651

Telemark

173 391

6 926

9 874

1 700

5 458

2 117

26 075

40 240

12 756

Aust-Agder

117 222

1 063

1 021

0

465

6 619

9 168

25 451

11 653

Vest-Agder

186 532

4 038

4 182

0

3 496

5 470

17 186

71 361

18 436

Rogaland

473 526

17 236

13 819

5 893

4 176

55 635

96 759

143 316

36 584

Hordaland

522 539

39 067

27 602

1 497

9 279

92 922

170 367

231 700

44 931

Sogn og Fjordane

110 230

6 397

5 359

0

849

574

13 179

36 510

14 385

Møre og Romsdal

266 856

8 362

15 283

1 941

2 394

8 460

36 440

60 730

18 900

Sør-Trøndelag

321 121

42 403

26 478

298

12 045

109 514

190 738

267 582

30 188

Nord-Trøndelag

137 623

9 755

7 982

1 462

268

8 525

27 992

63 547

19 822

Nordland

243 335

29 833

28 168

0

0

34 915

92 916

86 298

25 404

Troms

166 499

5 432

6 851

0

589

2 320

15 192

104 950

10 854

76 167

6 133

6 688

0

60

4 832

17 713

37 792

5 071

3 627

4 434

0

0

1 015

9 076

15 786

0

396 219

356 828

48 415

108 651

608 240

1 518 353

2 451 858

381 636

Finnmark Svalbard

5 295 619

23


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 8 DEL 2: INNTEKTER (I HEILE 1000)

ORDI­NÆRT DRIFTS­TIL­ SKOT FRÅ KOMMUNE

EKSTRA EKSTRA TIL­SKOT EKSTRA TOTALT FRÅ TILSKOT TILSKOT FYLKES­ FRÅ KOM­ OFFEN­TLEG INN­TEKTER FRÅ TIL­SKOT I ALT MUNE STATEN KOM­MUNE

EIGEN­INN­ TEKTER OFFENT­LEGE SOM DEL TILSKOT PER AV TOTALE INN­BYGGJAR I NOK INN­TEKTER

Østfold

16 363

1 071

391

1 257

81 154

94 731

14 %

275

Akershus

18 697

4 347

3 669

486

107 914

145 392

26 %

176

116 178

84 398

140

2 766

1 081 316

1 656 371

35 %

1606

Hedmark

4 644

3 236

75

292

118 333

150 318

21 %

601

Oppland

14 098

7 989

905

80

144 349

224 332

36 %

760

Buskerud

12 411

5 114

718

289

96 724

141 616

32 %

343

Vestfold

14 411

8 256

2 498

115

94 351

106 933

12 %

379

Telemark

10 302

22 570

6 745

6 221

98 834

124 909

21 %

570

Aust-Agder

12 803

575

4 965

5 425

60 872

70 040

13 %

519

Vest-Agder

16 116

12 216

3 081

1 381

122 591

139 777

12 %

657

Rogaland

35 758

10 912

5 245

1 961

233 776

330 535

29 %

494

Hordaland

89 065

24 519

4 490

3 989

398 694

569 061

30 %

763

Sogn og Fjordane

6 785

2 380

0

0

60 060

73 239

18 %

545

Møre og Romsdal

13 189

3 234

3 902

1 911

101 866

138 306

26 %

382

Sør-Trøndelag

12 643

19 033

1 403

4 536

335 385

526 123

36 %

1044

9 934

4 673

5 478

498

103 952

131 944

21 %

755

Nordland

26 675

5 368

2 105

2 035

147 885

240 801

39 %

608

Troms

10 617

20 688

1 508

1 433

150 050

165 242

9%

901

Finnmark

10 146

10 833

1 767

2 157

67 766

85 479

21 %

890

Svalbard

611

0

0

0

16 397

25 473

36 %

0

451 446

251 412

49 085

36 832

3 622 269

5 140 622

Oslo

Nord-Trøndelag

24

646


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 9: UTGIFTER (I HEILE TUSEN)

HUS­ LEIGE­ KOST­ NADER

ANDRE DRIFTS­ KOST­ NADER

TOTALE KOST­ NADER

FYLKE

VARER OG ­TENESTER

Østfold

5 321

43 084

5 183

3 092

3 947

7 495

7 937

15 705

91 764

Akershus

5 130

70 883

6 986

4 389

11 921

4 256

2 150

46 301

152 016

91 311

693 063

63 526

38 560

42 483

60 341

257 086

353 276

1 599 646

Hedmark

4 906

81 239

8 560

848

8 205

7511

5 932

26 222

143 423

Oppland

15 229

103 786

9 070

5 857

7 828

14 987

3 009

49 387

209 153

Buskerud

13 361

68 885

4 748

1 558

6 577

8 671

5 836

34 369

144 005

Vestfold

6 010

51 719

4 683

999

6 499

1207

3 757

21 693

96 567

Telemark

5 983

53 089

5 076

1 581

6 174

17 652

1 331

33 703

124 589

Aust-Agder

1004

36 233

4 484

184

2 654

1059

367

11 217

57 202

Vest-Agder

7 881

61 987

6 302

2 072

5 912

19 985

1 724

18 416

124 279

Rogaland

48 259

173 766

21 032

4 042

11 404

14 524

13 379

41 447

327 853

Hordaland

64 914

266 985

29 037

11 801

21 008

15 177

81 527

73 094

563 543

Sogn og Fjordane

2 937

33 828

2 891

1 630

2 404

1 866

6 839

14 490

66 885

Møre og Romsdal

9 859

69 427

6 332

5 266

7 134

6 562

2 221

28 344

135 145

69 956

235 525

27 332

142

20 138

41 446

50 311

68 633

513 483

4 497

64 579

5 531

2 811

5 394

3 026

10 854

34 221

130 913

19 888

113 644

10 278

12 185

19 818

9 407

12 581

38 999

236 800

Troms

4 328

81 354

9 353

2 046

6 798

2 730

28 973

35 351

170 933

Finnmark

7 504

46 288

5 098

311

5 546

2 120

4 164

8 423

79 454

Svalbard

3 021

7 520

257

298

2 573

89

8 319

2 471

24 548

391 299 2 356 884

235 759

99 672

204 417

240 111

508 297

955 762

4 992 201

Oslo

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland

I ALT

LØN PENSJON

AVSKRIV­ INGAR

VEDLIKE­ DRIFT AV HALD AV LOKALE LOKALE

25


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 10: ÅRSVERK

FASTE STILLILNGAR

FYLKE

I ALT

KVIN­ NER MENN

MIDLERTIDIGE ­STILLINGAR

I ALT

Østfold

65,3

65 %

35 %

Akershus

93,2

59 %

41 %

32,2

833,6

55 %

45 %

Hedmark

111,1

51 %

Oppland

149,6

Buskerud

ARBEIDS­ MARKNADSTILTAK

KVIN­ NER MENN

I ALT

KVIN­ NER MENN

0%

1,2

22 %

78 %

62 %

38 %

2,8

28 %

72 %

13,9

35 %

65 %

216,0

67 %

33 %

9,2

33 %

67 %

4,0

75 %

49 %

27,4

74 %

26 %

10,5

50 %

50 %

0,7

50 %

50 %

17,8

36 %

64 %

2,7

7%

73,2

56 %

44 %

56,6

74 %

26 %

0,8

Vestfold

71,9

67 %

33 %

4,2

27 %

Telemark

77,4

53 %

47 %

16,3

Aust-­ Agder

50,5

48 %

52 %

Vest-Agder

94,0

38 %

Rogaland

228,9

Hordaland

Oslo

0,6 100 %

I ALT

KVIN­ NER MENN

LÆRLINGAR ÅRS­ VERK I ALT

FRI­ VIL­ LIGE ÅRS­ VERK

67,1

3,9

142,0

15,2

25 % 1062,8

21,1

149,8

14,7

93 %

170,1

16,2

5%

95 %

130,7

32,9

73 %

0,1 100 %

0%

76,4

0,0

64 %

36 %

0,6

51 %

49 %

94,3

7,7

7,8

41 %

59 %

2,9

23 %

77 %

61,2

0,7

62 %

9,0

74 %

26 %

4,1

15 %

85 %

4,0

100 %

111,1

6,4

60 %

40 %

52,6

65 %

35 %

9,3

39 %

61 %

2,5

59 %

41 %

293,3

12,5

364,9

53 %

47 %

94,2

63 %

37 %

4,4

41 %

59 %

1,8

57 %

43 %

465,2

10,8

Sogn og ­Fjordane

53,0

51 %

49 %

7,6

67 %

33 %

0,3

60,9

0,6

Møre og Romsdal

93,9

50 %

50 %

13,9

75 %

25 %

5,5

25 %

75 %

113,3

13,5

Sør-­ Trøndelag

298,9

50 %

50 %

97,9

56 %

44 %

5,5

63 %

37 %

5,7

42 %

58 %

408,0

12,8

Nord-­ Trøndelag

98,4

57 %

43 %

7,9

84 %

16 %

5,3

25 %

75 %

4,2

29 %

71 %

115,8

14,6

Nordland

159,7

47 %

53 %

22,5

57 %

43 %

3,4

58 %

42 %

0,8

1

186,4

8,1

Troms

108,8

55 %

45 %

33,3

73 %

27 %

2,0

0 % 100 %

1,3

62 %

145,4

11,5

Finnmark

79,7

78 %

22 %

26,0

58 %

42 %

3,0

100 %

109,1

0,1

Svalbard

9,7

79 %

21 %

6,2

68 %

32 %

0,0

15,9

0,0

3 116

54 %

46 %

750

64 %

36 %

73

3 979

203

I ALT

26

0,3

100 %

52 %

48 %

0 % 100 %

67 %

36 %

33 %

64 %

38 %

0,5

40

37 %

63 %


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 11: ÅRSVERK TYPE STILLING

ÅRSVERK DAGLEG LEIAR

ÅRSVERK ­FAGSTILLINGAR

KVIN­ NER MENN

KVIN­ NER MENN

I ALT

KVIN­ NER MENN

ÅRSVERK TEKNISKE STILLINGAR

I ALT

TAL TIL­ SETTE I FASTE KVIN­ STIL­ NER MENN LINGAR

FYLKE

I ALT

Østfold

2,0

50 %

50 %

38,2

73 %

27 %

15,6

78 %

22 %

11,23

20 %

80 %

65

Akershus

3,0

67 %

33 %

83,3

64 %

36 %

22,5

82 %

18 % 32,62

20 %

80 %

93

19,0

42 %

58 %

507,0

60 %

40 % 327,2

63 %

37 % 151,72

28 %

72 %

834

0 % 100 %

80,5

63 %

37 %

33,3

78 %

22 %

32,5

16 %

84 %

111

4%

45,5

26 %

74 %

150

Oslo

I ALT

ÅRSVERK ADMINI­ STRATIVE STILLINGAR

Hedmark

3,5

Oppland

6,5

31 %

69 %

88,8

54 %

46 %

23,3

96 %

Buskerud

4,0

50 %

50 %

44,6

62 %

38 %

28,5

84 %

16 % 29,79

26 %

74 %

73

Vestfold

8,0

63 %

38 %

43,6

72 %

28 %

15,0

67 %

33 %

9,4

24 %

76 %

72

Telemark

3,0

33 %

67 %

57,8

65 %

35 %

12,8

92 %

8 % 20,72

6%

94 %

77

Aust-Agder

2,0

0 % 100 %

39,2

53 %

47 %

6,8

71 %

29 %

13,15

22 %

78 %

50

Vest-Agder

10,4

33 %

67 %

46,9

46 %

54 %

13,0

75 %

25 % 29,85

19 %

81 %

94

Rogaland

8,0

25 %

75 %

174,3

61 %

39 %

58,3

75 %

25 %

47,57

44 %

56 %

229

Hordaland

10,0

30 %

70 %

229,5

59 %

41 %

78,0

76 %

24 % 145,91

39 %

61 %

365

Sogn og ­Fjordane

9,0

78 %

22 %

19,3

52 %

48 %

11,2

78 %

22 % 16,45

15 %

85 %

53

Møre og Romsdal

9,0

23 %

77 %

70,2

55 %

45 %

19,7

89 %

11 %

13,9

6%

94 %

94

Sør-­ Trøndelag

15,9

43 %

57 %

295,0

51 %

49 %

42,5

78 %

22 % 48,73

24 %

76 %

299

Nord-­ Trøndelag

4,1

59 %

41 %

53,7

61 %

39 %

22,9

79 %

21 % 30,67

28 %

72 %

98

Nordland

7,0

43 %

57 %

113,0

57 %

43 %

33,6

63 %

37 % 33,85

22 %

78 %

160

Troms

5,9

68 %

32 %

72,6

54 %

46 %

17,5

69 %

31 % 12,48

38 %

63 %

109

Finnmark

9,0

67 %

33 %

62,5

78 %

22 %

19,2

90 %

10 %

8,77

25 %

75 %

80

Svalbard

2,0

50 %

50 %

7,0

57 %

43 %

6,0

100 %

0%

0

I ALT

141

44 %

56 %

2 127

59 %

41 %

807

72 %

28 %

735

27

10 28 %

72 %

3 116


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 12: KOMPETANSE OG KUNNSKAPSPRODUKSJON

TILSETTE MED AUTORISA­SJON SOM FØRSTE­ KONSERVATOR NMF

TAL STØRRE PUBLIKA­ SJONAR

TAL PUBLIKA­ SJONAR MED FAGFELLE­ VURDERING

TAL ANDRE FORSKINGS­ PUBLIKA­ SJONAR

FYLKE

TILSETTE MED DOKTOR­GRAD

TILSETTE MED AUTORISA­SJON SOM KONSER­ VATOR NMF

Østfold

0

6

1

6

0

6

Akershus

3

10

0

10

2

8

133

57

33

66

241

154

Hedmark

3

9

2

6

2

6

Oppland

2

8

2

10

8

35

Buskerud

3

5

1

7

6

7

Vestfold

1

5

1

6

0

1

Telemark

1

2

1

1

0

0

Aust-Agder

1

2

0

5

0

10

Vest-Agder

1

5

3

7

0

2

Rogaland

21

12

4

5

23

63

Hordaland

11

7

4

16

4

22

Sogn og Fjordane

2

8

3

3

3

9

Møre og Romsdal

2

3

3

11

4

8

49

14

6

11

90

56

Nord-Trøndelag

7

2

1

1

5

7

Nordland

7

4

4

5

6

28

26

3

0

4

44

8

Finnmark

4

4

1

3

6

22

Svalbard

1

0

0

0

0

0

278

166

70

183

444

452

Oslo

Sør-Trøndelag

Troms

I ALT

28


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 13: STYRESAMANSETJING

FYLKE

­EININGAR EININGAR MED STYRE

STYRE­LEIARAR

STYRE­ REPRESENTANTAR

VARA­ REPRESENTANTAR

KVINNER

MENN

KVINNER

MENN

KVINNER

MENN

Østfold

2

2

1

1

7

6

8

7

Akershus

3

3

0

3

11

9

7

8

19

13

5

8

37

48

23

20

Hedmark

3

2

0

2

5

7

6

5

Oppland

8

8

1

7

26

21

11

15

Buskerud

4

4

1

3

7

15

9

14

Vestfold

2

2

0

2

6

5

5

4

Telemark

3

3

0

3

10

9

7

11

Aust-Agder

2

2

0

2

5

7

8

8

Vest-Agder

4

4

2

2

10

12

11

10

Rogaland

8

8

4

4

27

37

32

39

Hordaland

10

10

5

5

29

37

32

37

Sogn og Fjordane

2

2

1

1

5

5

3

4

Møre og Romsdal

6

6

2

4

19

17

14

10

Sør-Trøndelag

7

7

2

5

16

30

13

21

Nord-Trøndelag

4

4

1

3

11

13

8

6

Nordland

7

7

5

2

14

26

19

23

Troms

6

6

1

5

18

18

19

11

Finnmark

6

6

1

5

18

12

19

16

Svalbard

2

1

0

1

3

2

1

5

108

100

32

68

284

336

255

274

Oslo

I ALT

29


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 14: BESØK

BESØK I ENKELT­ GRUPPER BESØK BARN OG BARN OG UNGE SOM UNGE SOM DEL AV BESØK I DEL AV ENKELT­ BESØK I ENKELT­ GRUP­PER BESØK I I ALT GRUPPER BESØK ALT

BARN OG UNGE SOM DEL AV BESØK I BESØK I ALT ALT

BESØK BETAL­ ANDE SOM DEL AV BESØK I ALT

FYLKE

INN­ BYGGJAR­ TAL (SSB)

BESØK PER INN­ BYGGJAR

Østfold

295 420

0,4

81 789

16 %

27 894

58 %

109 683

27 %

39 %

Akershus

614 026

0,5

214 893

19 %

68 785

41 %

283 678

24 %

32 %

Oslo

673 469

7,1 3 956 520

19 %

830 186

41 %

4 786 706

23 %

51 %

Hedmark

196 966

1,2

187 733

15 %

43 466

64 %

231 199

24 %

63 %

Oppland

189 870

2,3

352 094

17 %

91 469

40 %

443 563

21 %

67 %

Buskerud

281 769

1,3

307 235

20 %

59 382

50 %

366 617

25 %

45 %

Vestfold

249 058

0,7

156 898

34 %

10 262

37 %

167 160

34 %

50 %

Telemark

173 391

1,0

134 142

20 %

43 191

39 %

177 333

25 %

68 %

Aust-Agder

117 222

0,6

58 001

24 %

14 832

34 %

72 833

26 %

32 %

Vest-Agder

186 532

1,4

199 624

20 %

54 898

62 %

254 522

29 %

26 %

Rogaland

473 526

1,6

534 065

29 %

225 449

55 %

759 514

37 %

47 %

Hordaland

522 539

1,6

611 301

11 %

218 121

32 %

829 422

16 %

61 %

Sogn og Fjordane

110 230

1,3

126 340

6%

21 145

46 %

147 485

12 %

16 %

Møre og Romsdal

266 856

1,4

199 426

22 %

176 709

27 %

376 135

25 %

50 %

Sør-Trøndelag*

321 121

2,4

665 998

17 %

116 543

60 %

782 541

23 %

68 %

Nord-Trøndelag*

137 623

2,0

208 558

19 %

68 171

52 %

276 729

27 %

39 %

Nordland

243 335

2,1

391 434

14 %

128 053

23 %

519 487

16 %

64 %

Troms

166 499

2,3

270 824

3%

114 256

36 %

385 080

13 %

34 %

76 167

2,6

149 464

8%

45 093

25 %

194 557

12 %

43 %

37 341

4%

23 023

5%

60 364

4%

85 %

41 % 11 224 608

23 %

52 %

Finnmark Svalbard

5 295 619

2,1 8 843 680

18 % 2 380 928

* Tal befolkning er per januar 2018, og Trøndelag er eitt fylke frå 2018. Derfor brukt forholdstal frå året for fordeling av folketal.

30


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 15: OPNINGSTIDER OG BILLETTPRISAR

MUSEUM MED GRATIS TIL­GJENGE I SESONG ELLER PÅ ENKELT­DAGAR

MUSEUM GRATIS FOR GRUNNSKULE­ELEVAR HEILE ÅRET

GRATIS FOR ELEVAR I VIDARE­GÅANDE SKULE HEILE ÅRET

GJENNOM­ SNITTLEG PRIS VAKSEN

GJENNOM­ SNITTLEG PRIS BARN

Østfold

2

2

2

kr 58

kr 25

Akershus

1

1

1

kr 84

kr 33

9

7

6

kr 93

kr 48

Hedmark

3

1

1

kr 60

kr 39

Oppland

8

4

4

kr 111

kr 55

Buskerud

4

1

0

kr 82

kr 62

Vestfold

2

2

1

kr 61

kr 40

Telemark

3

0

0

kr 82

kr 45

Aust-Agder

2

1

1

kr 68

kr 41

Vest-Agder

2

2

2

kr 84

kr 49

7

4

2

kr 67

kr 37

Hordaland

8

4

3

kr 73

kr 36

Sogn og Fjordane

1

1

1

kr 64

kr 33

Møre og Romsdal

5

2

1

kr 90

kr 50

Sør-Trøndelag

5

1

0

kr 75

kr 45

Nord-Trøndelag

3

1

1

kr 69

kr 50

Nordland

6

4

4

kr 101

kr 58

5

3

3

kr 51

kr 42

Finnmark

4

5

2

kr 75

kr 25

Svalbard

1

1

1

kr 70

81

47

36

kr 76

FYLKE

Oslo

Rogaland

Troms

I ALT

MUSEUM MED GRATIS ­TILGJENGE HEILE ÅRET

1

1

2

4

31

kr 43


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 16: UTSTILLINGAR

FYLKE

UTSTILLINGAR TOTALT

NYE UTSTILLINGAR I 2017

EIGEN­PRODUSERTE VARNDREUTSTILLINGAR I DRIFT

NYE EIGEN­ PRODUSERTE VANDRE­ UTSTILLINGAR 2017

Østfold

39

21

3

1

Akershus

99

39

3

2

306

90

38

12

Hedmark

80

27

5

1

Oppland

198

53

6

1

Buskerud

124

55

5

3

Vestfold

39

15

0

0

Telemark

106

49

0

0

Aust-Agder

58

7

0

0

Vest-Agder

118

34

5

3

Rogaland

163

37

5

2

Hordaland

228

70

11

4

Sogn og Fjordane

49

22

2

0

Møre og Romsdal

160

37

41

2

Sør-Trøndelag

121

57

15

0

90

50

8

5

Nordland

268

92

8

3

Troms

128

56

18

2

Finnmark

115

42

12

6

Svalbard

15

11

8

1

2 504

864

193

48

Oslo

Nord-Trøndelag

I ALT

32


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 17: PEDAGOGISK VERKSEMD OG SÆRSKILDE TILTAK

FYLKE

BARN OG UNGE BARN OG UNGE MUSEUM SOM HAR DELTEKE SOM HAR DELTEKE SOM HAR I ORGANI­SERT I ORGANI­SERT UNDER­VISNING PLANAR FOR UNDER­VISNING TAL PÅ I REGI AV DKS* FORMIDLING TOTALT ­EININGAR

MUSEUM SOM HAR PLANAR FOR FORMID­ LING TIL BARN OG UNGE

MUSEUM SOM HAR INTERNETT­ BASERTE PEDA­ GOGISKE OPPLEGG FOR BARN OG UNGE

Østfold

2

12 489

8 275

2

2

2

Akershus

3

29 939

8 287

2

2

2

19

209 299

17 312

15

18

10

Hedmark

3

23 980

2 184

2

2

2

Oppland

8

34 246

12 858

7

6

1

Buskerud

4

29 053

21 392

2

2

2

Vestfold

2

31 370

19 869

2

2

0

Telemark

3

18 450

7 015

2

2

0

Aust-Agder

2

4 970

1 252

0

0

1

Vest-Agder

4

34 503

17 154

3

3

0

Rogaland

8

110 510

15 770

8

8

3

Hordaland

10

72 776

23 753

8

7

3

Sogn og Fjordane

2

9 435

1 516

1

1

0

Møre og Romsdal

6

40 911

19 611

6

5

1

Sør-Trøndelag

7

51 694

13 207

1

1

2

Nord-Trøndelag

4

27 560

13 713

3

3

1

Nordland

7

26 321

6 712

4

3

2

Troms

6

23 342

9 478

5

4

0

Finnmark

6

6 155

2 584

5

5

2

Svalbard

2

265

0

0

1

0

108

797 268

221 942

78

77

34

Oslo

I ALT

* Den kulturelle skolesekken

33


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 18: UNIVERSELL UTFORMING

TILRETTELAGTE LOKALE TILRETTELAGT ­FORMIDLING FOR M ­ ENNESKE MED FOR M ­ ENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MUSEETS HEIMESIDE FØLGDE ­ANBEFALINGANE FRÅ DIFI

FYLKE

TAL PÅ EININGAR

Østfold

2

2

2

2

Akershus

3

2

2

2

19

14

16

9

Hedmark

3

3

2

3

Oppland

8

7

6

5

Buskerud

4

3

3

3

Vestfold

2

2

2

2

Telemark

3

3

2

3

Aust-Agder

2

2

2

1

Vest-Agder

4

3

1

0

Rogaland

8

8

8

5

Hordaland

10

7

7

3

Sogn og Fjordane

2

1

1

0

Møre og Romsdal

6

6

5

4

Sør-Trøndelag

7

3

2

3

Nord-Trøndelag

4

4

4

2

Nordland

7

6

6

1

Troms

6

4

4

1

Finnmark

6

5

3

2

Svalbard

2

2

1

1

108

87

79

52

Oslo

I ALT

34


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 19: OPNE MØTE, KONSERTAR,TEATER OG BESØK PÅ HEIMESIDER

KONSERTAR

TEATER­ OPPSETTINGAR

FRAM­SYNINGAR AV TEATER­ OPPSETTINGAR

108

10

5

19

363 901

141

91

12

46

3 761 152

950

127

60

1 753

Hedmark

36 721

249

87

25

55

Oppland

717 790

374

62

9

446

Buskerud

201 689

228

75

7

56

Vestfold

150 074

115

23

7

20

Telemark

164 474

265

37

6

6

Aust-Agder

57 167

89

35

0

0

Vest-Agder

321 228

135

9

3

14

Rogaland

795 472

457

41

7

48

1 413 464

1534

706

17

49

Sogn og Fjordane

17 681

122

19

0

1

Møre og Romsdal

843 421

546

42

13

176

Sør-Trøndelag

875 061

363

134

33

130

Nord-Trøndelag

239 372

153

48

17

187

Nordland

398 295

487

104

44

766

2 112 244

299

37

5

62

Finnmark

247 365

171

31

1

4

Svalbard

40 000

24

0

1

1

12 961 606

6 810

1 718

272

3 839

FYLKE

BESØK PÅ EIGA HEIMESIDE

OPNE MØTE

Østfold

205 035

Akershus Oslo

Hordaland

Troms

I ALT

35


MUSEUMSSTATISTIKK 2017

TABELL 20: KULTURHISTORISKE BYGNINGAR

OPP­ MÅLTE

TILFREDS­ STILLANDE REGI­ STRERT

DIGITALI­ SERT

0

100 %

97 %

97 %

0%

0

56 %

1

96 %

94 %

93 %

0%

0

194

45 %

1

96 %

92 %

88 %

88 %

0

Hedmark

648

44 %

3

79 %

58 %

51 %

46 %

0

Oppland

559

45 %

4

74 %

99 %

65 %

30 %

3

Buskerud

396

62 %

1

56 %

70 %

48 %

34 %

0

28

100 %

0

79 %

0%

0%

0%

0

284

28 %

24

82 %

82 %

41 %

0%

11

Aust-Agder

98

64 %

7

100 %

83 %

12 %

3%

0

Vest-Agder

115

49 %

0

35 %

12 %

1%

0%

12

Rogaland

238

44 %

1

39 %

71 %

80 %

9%

1

Hordaland

507

45 %

4

83 %

55 %

19 %

18 %

2

Sogn og Fjordane

161

65 %

1

98 %

64 %

1%

0%

0

Møre og Romsdal

323

61 %

0

64 %

46 %

4%

1%

0

Sør-Trøndelag

269

28 %

2

55 %

78 %

74 %

1%

1

Nord-Trøndelag

171

63 %

1

79 %

64 %

11 %

23 %

0

Nordland

407

62 %

1

86 %

47 %

37 %

4%

0

Troms

187

81 %

0

67 %

83 %

46 %

8%

0

Finnmark

122

38 %

2

58 %

29 %

0%

0%

5

Svalbard

1

0%

0

100 %

0%

0%

0%

0

5 009

50 %

53

74 %

61 %

38 %

13 %

35

FYLKE

KULTUR­ HISTORISKE BYGNINGAR TOTALT

OPNE FOR PUBLIKUM

NYOPNA I 2017

Østfold

78

40 %

Akershus

223

Oslo

Vestfold Telemark

I ALT

36

TILGJENGE­ LEG PÅ TILVEKST I INTER­NETT 2017


Kulturrüdet Mølleparken 2 Postboks 4808 Nydalen 0422 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no

Profile for Kulturrådet

Statistikk for museum 2017  

Statistikk for museum 2017