__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MUSEUMSSTATISTIKK 2012

Museumsstatistikk 2012

1


KULTURRÅDET | ARTS COUNCIL NORWAY Besøksadresse: Mølleparken 2, 0459 Oslo Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norway | www.kulturradet.no


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

INNHALD MUSEUMSSTATISTIKK 2012 S. 8

FIGURAR

S. 14

TABELL 1: SELSKAPSFORM

S. 15

TABELL 2: STORLEIK OG OMFANG PÅ SAMLINGANE

S. 20

TABELL 3: OPNINGSTIDER OG BILLETTPRISAR

S. 21

TABELL 4: BESØK - ENKELTBESØK OG GRUPPEBESØK

S. 22

TABELL 5: BYGNINGAR OG UTSTILLINGAR

S. 23

TABELL 6: INTERNETTILBOD OG OPNE MØTE

S. 24

TABELL 7: UNIVERSELL UTFORMING

S. 25

TABELL 8: PEDAGOGISK VERKSEMD OG SÆRSKILTE TILTAK

S. 26

TABELL 9: ÅRSVERK

S. 28

TABELL 10: STYRETS SAMMENSETNING

S. 29

TABELL 11: KOMPETANSEUTVIKLING OG SAMARBEID

S. 30

TABELL 12: SIKRINGS- OG BEVARINGSTILTAK

S. 31

TABELL 13: ØKONOMI – INNTEKTER

S. 32

TABELL 14: ØKONOMI – UTGIFTER

S. 33

BESØK PÅ MUSEA I 2012

3


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

MUSEUMSSTATISTIKK 2012 INNLEIING Tala for 2012 syner at publikumsbesøket ved musea heldt fram med å auke. Det er også framleis vekst i storleiken på samlingane. Konsolideringsprosessane heldt fram i nokre fylke, slik at det totale talet på konsoliderte museum går ned.

Inntekter (i tusen kr.) og inntektsfordeling BILLETTINNTEKTER 286458 7 % VARER OG TENESTER 334717 8% SPONSORINNTEKTER, GÅVER 111015 3% ANDRE EIGENINNTEKTER 410192 10 % ORDINÆRT OFF. TILSKOT 2626438 66 % EKSTRA OFF. TILSKOT 234374 6% TOTALT 4003194

Utgifter og utgiftsfordeling VARER TENESTER 331581 8 % LØN PENSJON 2142719 54 % AVSKRIVINGAR 79642 2 % DRIFT VEDLIKEHALD LOKALE 325116 8% HUSLEIGE 417274 10 % ANDRE UTGIFTSKOSTNADAR 691352 17 % TOTALT 3987684

1 MUSEUMSLANDSKAPET I 2012 fekk 80 museum driftstilskot frå Kulturdepartementet (heretter omtala som KUD-museum). Kulturrådet har også innhenta statistiske opplysningar frå 51 andre museum som har halde ope i 2012. Her inngår mellom anna kommunale museum, universitetsmuseum og ulike departements etatsmuseum. Av desse 131 musea fell tre museum utanfor SSBs krav om minst eitt fast årsverk.

Bemanning Totalt arbeidde det 3 380 personar i faste stillingar i norske museum i 2012. Det er 15 fleire enn i 2011, men 27 færre enn i 2010. Tabellen syner utviklinga i årsverk dei siste åra. Tala er relativt stabile, men talet på løna årsverk stagnerte i 2012, etter å ha auka kvart år frå 2007 til 2011.

Tal på museum som er med i denne statistikken har gått ned frå 188 i 2005 til 128 i 2012. Årsaka til nedgangen er ein pågåande konsolideringsprosess der museum slår seg saman og dannar større organisasjonar. Sidan 2011 blei Nordenfjeldske kunstindustrimuseum ein del av Museene i Sør-Trøndelag (MiST), Vitensenteret Innlandet AS har blitt ein del av Mjøsmuseet, Kristiansand Kanonmuseum har blitt ein del av Vest-Agdermuseet, Flyhistorisk Museum Sola har blitt ein del av Jærmuseet, Stiftelsen Utstein kloster har blitt ein del av Museum Stavanger, Nils Aas Kunstverksted har blitt ein del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nord-Trøndelag fylkesgalleri har blitt ein del av Museet Midt og Polarmuseet i Tromsø har blitt ein del av Tromsø museum.

Talet på årsverk utført av frivillige, dvs. personar som arbeider gratis ved museet, gjekk noko ned frå 2010 til 2011, men heldt seg stabilt frå 2011 til 2012. Årsverk 2008 2009 2010 2011 2012 Faste stillingar 2 675 2 714 2 792 2 844 2 868 Mellombels stillingar 820 752 775 799 792 Arbeidsmarknadstiltak 84 106 101 86 77 Lærlingar 36 43 48 45 41 Sivilarbeidarar 24 16 11 7 Ikkje aktuelt Løna årsverk til saman 3 639 3 631 3 727 3 782 3778 Frivillige årsverk 203 207 207 195 195

ØKONOMI Eigeninntektene til musea er i hovudsak billettinntekter, sponsorinntekter, inntekter frå butikk og kafé. Totalt hadde musea eigeninntekter på 1,2 milliardar i 2012. Dette utgjer 28,5 % av dei totale inntektene. Andelen eigeninntekter var dermed noko lågare enn i 2011, då den utgjorde 30 %. Dei totale inntektene til musea var på fire milliardar kroner, medan dei totale utgiftene var 3 987 684 tusen kroner. Offentlege tilskott til musea var på i underkant av tre milliardar kroner i 2012. Det utgjer 567 kroner per innbyggjar i 2012. Talet er høgt i europeisk samanheng.

54 % av dei som arbeidde i løna stillingar var kvinner. Menn var tilsette i 60 % av leiarstillingane og 70 % av dei tekniske stillingane. Kvinnene dominerte dei administrative og dei vitskapelege årsverka, med høvesvis 74 og 58 %. Totalt var det 640 kvinner (45 %) og 791 (55 %) menn i styrene til musea i 2012. 87 styreleiarar av totalt 115 (76 %) var menn. Det var også flest mannlege styrerepresentantar, medan det var flest kvinnelege vararepresentantar. 2 BESØK/BRUKARAR Fram til 2011 har vi registrert dei samla besøkstala for kvart museum, uavhengig av om museet har bestått av

4


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

3 FORMIDLING Totalt hadde musea 1 622 basisutstillingar (102 av desse var nye), 1 056 temporære utstillingar (av desse 733 nye) og 221 vandreutstillingar (53 nye) i 2012. Talet på basisog temporære utstillingar har auka noko, mens det same talet for vandreutstillingar har gått ein del ned sidan 2011.

fleire konsoliderte avdelingar eller einingar. I 2011 registrerte vi statistikk både for heile museet og for formidlingsarenaer med fleire enn 5000 besøk. I 2012 er også tal for formidlingsarenaer med mindre enn 5000 besøk blitt registrerte. Musea hadde 10,67 mill. besøk i 2012, dvs. ein auke på nærare 92 000 samanlikna med 2011 og om lag 117 000 fleire enn i 2010. I perioden 2005 til 2012 har det samla museumsbesøket auka med 19,5 %.

Musea tolkar kva som ligg i «basisutstilling» ulikt, noko ein må vere klar over dersom ein samanliknar tal frå forskjellige museum. Rettleiingsteksten gjev følgjande definisjon av basisutstilling: «Fast utstilling som er ein del av museets faste opplegg for formidling. Eit museum kan ha fleire basisutstillingar. Eit tun eller friluftsmuseum med fleire bygningar blir rekna som ei basisutstilling.»

Dei tre mest besøkte konsoliderte musea hadde alle meir enn ein halv million besøkande. Naturhistorisk museum (Universitetet i Oslo) hadde flest med 663 000, deretter kom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design med 612 000 og Musea i Sør-Trøndelag med 506 000. Dei 16 best besøkte musea stod for meir enn 50 % av det totale besøkstalet. Sju museum hadde mindre enn 2 000 besøk. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS var stengd på grunn av arbeid med nytt museumsbygg, det er orsaka til at besøkstalet er 0 for 2012.

Opne møte, konsertar, teater Musea hadde 4 911 opne møte, 1 678 konsertar og sette opp 269 teaterførestillingar i 2012. Tala på oppsetjingar er nokså stabile, medan opne møte, konsertar og teaterframsyningar har gått litt ned.

Universell utforming Talet på museum som har formidling tilrettelagt for menneske med funksjonshemming har gått opp. 64 % rapporterer om dette for 2012 mot 52 % året før. 94 av musea har lokale som er universelt utforma. Ettersom ikkje alle har tilgjenge til alle museumsbygg og anlegg på grunn av fysiske barrierar, blir det viktig å lage museet sine heimesider slik at fleire kan ta del i museet sitt tilbod på denne måten. Framleis har under halvparten av musea heimesider som følgjer WAI-standarden (Web Accessibility Initiative). Denne standarden sikrar tilgjengelegheit. Talet har vore stabilt dei siste to åra.

Flest besøk per innbyggjar hadde Oslo, med gjennomsnittleg 6,6 besøk per innbyggjar. Som året før hadde også Sør-Trøndelag eit høgt tal for besøk per innbyggjar, med 4,0. Gjennomsnitt for heile landet var 1,7. Gruppebesøk utgjorde i 2012 25 %, som er det same som året før. Talet syner at dei organiserte besøka utgjer ein viktig del av besøka til norske museum. 17 av dei 128 musea hadde gratis inngang for alle heile året. 85 hadde gratis inngang for barn heile året. Gjennomsnittleg pris for vaksenbillett var 70 kroner, medan gjennomsnittleg pris for barnebillett var 35 kroner. Det var altså ei lita auke for både barn og vaksne. 54 % av besøka var betalt med inngangsbillett.

DEL AV MUSEA SOM SVARTE ”JA” 2010 2011 2012

Barn og unge I 2012 blei meir enn 2,9 mill. museumsbesøk gjort av barn og unge. Det utgjer, som i 2011, om lag 28 % av det totale besøket. Musea legg stor vekt på å ha eit godt tilbod til dei yngste og samarbeider med skulane om å legge besøk og formidling på ein måte som kan gje best mogleg utbytte. Talet på barn og unge som deltok i organisert undervisning var i overkant av ein million. Dette er litt færre enn i 2011, men likevel høgare enn dei føregåande åra. Det var også i 2012 ein nedgang i talet på barn og unge som deltok i tiltak i regi av Den kulturelle skulesekken. Totalt var det 363 000 deltakarar, mot 367 000 i 2011 og 380 000 i 2010. 70 % av musea har ein plan for formidlingstiltak retta mot barn og unge. Dette er litt betre enn i 2011. 37 % har internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge, om lag slik som året før.

Er museets lokale tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne?

74 %

72 %

73 %

Er museet si formidling tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne?

55 %

52 %

64 %

Følgjer museets heimesider WAI-standarden?

36 %

43 %

43 %

4 FORSKING OG SAMARBEID

Formell kompetanse Musea som inngår i statistikken hadde til saman 192 tilsette med doktorgrad. Det er 17 fleire enn i 2011. 67 % av desse arbeider i dei seks universitetsmusea. Talet på tilsette med autorisasjon som konservator frå Noregs museumsforbund var 163, medan talet på førstekonservatorar var 51.

Publikasjonar og prosjekt Musea publiserte færre større publikasjonar enn året

5


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

før, 237 i 2012 mot 402 i 2011. Talet på fagfellevurderte forskingspublikasjonar gikk derimot opp, frå 301 i 2011 til 390 i 2012. Klart flest publikasjonar har universitetsmusea, som Naturhistorisk museum (UiO), med 130. Dernest kjem NTNU Vitenskapsmuseet med 69, Tromsø museum med 63 og Kulturhistorisk museum (UiO) med 60 publikasjonar. Til saman står desse fire musea for 83 % av museas fagfellevurderte publikasjonar. Nasjonalmuseet har 12 slike publikasjonar, flest av KUD-musea.

samling som kunsthistoriske gjenstandar. Samlinga deira tel meir enn 140 tusen, og tilveksten i 2012 blei oppgitt til meir enn 2 000. Begge tala utgjer ein betydeleg del av totaltala for kunsthistoriske gjenstandar i 2012. Totalt har musea om lag 3,6 mill. kulturhistoriske gjenstandar. Den rapporterte tilveksten av kulturhistoriske gjenstandar var på 39 830, mot 52 891 året før. Vidare blir det rapportert om 4,9 mill. arkeologiske og meir enn 10 mill. naturhistoriske gjenstandar. Tilveksten av arkeologiske gjenstandar i 2012 var på 224 014, medan musea samla 97 300 naturhistoriske gjenstandar.

Samtidig rapporterer musea i tillegg om 377 ikkjefagfelle­vurderte forskingspublikasjonar i 2012. 54 museum har delteke i eitt eller fleire forskings- og utviklingsprosjekt i 2012. Musea rapporterer om kor mange slike prosjekt dei deltek i, og summen av dette var 243 prosjekt i 2012. Dette er ein god del fleire enn i 2011, då 44 museum rapporterte om til saman 207 prosjekt.

Ein kan merke seg at endringa i tal på objekt i samlingane frå år til år ikkje stemmer overeins med den rapporterte tilveksten. Musea registrerer og digitaliserer samlingane sine og får stadig betre oversikt, og tala blir korrigert. I tillegg er det nokre museum som endrar registreringspraksis og dermed korleis dei tel samlingane.

Nasjonale museumsnettverk Dei faglege og tematiske museumsnettverka er plattformar for fagleg utvikling i musea, gjennom samarbeid med andre. 105 av dei 128 musea i statistikken deltok i eitt eller fleire nasjonale museumsnettverk. 35 av dei var med i meir enn tre. I alt var det 65 museum som deltok i eitt eller fleire samarbeidsprosjekt i regi av eit av desse nettverka. Tala er omtrent som for året før. Fleire av desse prosjekta kan være samanfallande med dei allereie omtala FoU-prosjekta.

Utlån Samarbeid og koordinering rundt samlingar og innsamling har vore i fokus dei seinare åra. Det er ein konsekvens av stor tilvekst og i ei viss grad at mange samlingar er nokså like. Musea drar nytte av samlingane til kvarandre i forsking og formidling, mellom anna gjennom låneverksemd. Tala for utlån frå samlingane fortel at 61 av musea lånte ut til saman 14 636 gjenstandar til andre museum i 2012. Forsvarets museum lånte ut klart flest, med 8 500. Elles låner musea også ut fotografi både til andre museum og til institusjonar utanfor museumssektoren. Samanlikna med tal frå 2011 ser vi nedgang i låneaktivitet både musea imellom og til andre institusjonar for foto og gjenstandar.

5 FORVALTNING AV BYGNINGAR OG SAMLINGAR Totalt rapporterte musea om ansvar for 5019 kulturhistoriske bygningar ved utgangen av 2012, dvs. 37 fleire enn året før. Det var rapportert inn 763 andre bygningar enn dei kulturhistoriske. 57 % av dei kulturhistoriske bygningane var opne for publikum og 66 % av bygningane var oppmålte. Brutto grunnflate for dei oppmålte bygningane var 972 000 kvadratmeter.

Tilgjengelege samlingar Publisering av samlingane på Internett er ei anna form for deling. Musea legg ned eit stort arbeid i å registrere samlingane sine i elektronisk format. Likevel greier dei knapt å registrere meir enn tilveksten. Tabellen viser kor stor del av samlingane som er digitaliserte i rapportane frå 2010, 2011 og 2012. Ein liten del av samlingane ligg tilgjengelege med fotografi på Internett.

DEI FEM MUSEA MED FLEST KULTURHISTORISKE BYGNINGAR:

Hedmark fylkesmuseum AS Akershusmuseet Stiftelsen Lillehammer museum Musea i Sogn og Fjordane Helgeland Museum

530 213 204 191 188

Museumsobjekt (gjenstandar og foto) Totalt rapporterte musea om i underkant av 19,5 mill. gjenstandar og 31,8 mill. fotografi i 2012. Museas fotografisamlingar er den største gjenstandsgruppa og den kategorien av objekt som har auka mest. Tilveksten av fotografi i 2012 var på om lag 1,57 mill., ei auke på 7 % samanlikna med året før.

Sikrings- og bevaringstiltak

Musea hadde totalt 692 136 kunsthistoriske gjenstandar ved utgangen av 2012. På spørsmål om tilvekst blei det oppgitt totalt 3 457 gjenstandar. Ein skal vere merksam på at Det Internasjonale Barnekunstmuseet rapporterer sin

6 METODISKE MERKNADAR Museumsstatistikken har som føremål å gje eit mest mogleg dekkjande bilete av norske museum og samlingar. Statistikken blei innhenta i mars 2013 ved hjelp av

Sju museum rapporterte om brann eller branntilløp i 2012, medan 15 museum rapporterte om tjuveri eller tjuveriforsøk. 74 % av musea rapporterte at dei hadde styregodkjente planar for sikring av museet, medan 66 % hadde bevaringsplan. Tala er om lag som for året før.

6


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

2010

Type gjenstandar Gjenstandar totalt Tilfredsstillande registrert Prosent av total i digitalt format Kunst og kunstindustri 451 895 59 104 13,1 % Kulturhistorisk 3 588 710 1 289 815 35,9 % Arkeologisk 4 404 473 2 489 954 56,5 % Naturhistorisk 9 953 467 4 902 104 49,3 % Fotografi 24 731 105 2 524 553 10,2 %

2011

Type gjenstandar Gjenstandar totalt Tilfredsstillande registrert Prosent av total i digitalt format Kunst og kunstindustri 643 083 68 259 10,60 % Kulturhistorisk 3 590 089 1 371 631 38,20 % Arkeologisk 4 611 748 2 877 483 62,40 % Naturhistorisk 10 138 479 4 962 471 48,90 % Fotografi 29 681 635 3 413 523 11,50 %

2012

Type gjenstandar Gjenstandar totalt Tilfredsstillande registrert Prosent av total i digitalt format Kunst og kunstindustri 692 136 84 114 12,2 % Kulturhistorisk 3 594 999 1 332 694 37,1 % Arkeologisk 4 922 274 3 142 028 63,8 % Naturhistorisk 10 250 112 5 180 630 50,5 % Fotografi 31 773 878 3 846 816 12,1 %

web-skjema i regi av Kulturrådet. Svarprosenten har dei siste åra lagt på nær 100 %; så også i år. Dette krev ei tett oppfølging av musea som skal svare. Det er viktig, både for dei som fyller ut og for dei som ser etter utvikling over år, at skjemaet ikkje endrar seg for mykje. Det er likevel behov for å stille spørsmål som gjev ny kunnskap. Nye spørsmål i 2012-skjemaet gjaldt primært forsking, med tal på andre forskingspublikasjonar og tal på fast tilsette med autorisasjon som førstekonservator. Spørsmålet om talet på sivilarbeidarar blei fjerna fordi ordninga er avslutta. For 2011 etablerte vi underskjema for registrering av besøk på ulike formidlingsarenaer for arenaer med meir enn 5.000 besøk. Denne grensa blei fjerna i år, slik at vi bad om registrering av arenabesøk for alle besøksarenaene uansett kor mange besøk dei har. Svaret på spørsmåla går fram av tabellane. Kulturrådet har i arbeidet med statistikk samarbeidd med Statistisk sentralbyrå (SSB). Både SSB og Kulturrådet har gått gjennom tala for å luke ut feil, og mange museum har blitt kontakta for å avklare spørsmål. Vi takkar for samarbeidet med Statistisk sentralbyrå og alle musea som har medverka til statistikken. SSB publiserte delar av materialet på sine heimesider i mai 2013: www.ssb.no/museer/. Vi takkar for alle reaksjonar og innspel som vi mottek frå brukarane, samt for tida som dei brukar til å fylle ut skjemaa. Saman får vi stadig større kunnskap om eit viktig område i kulturlivet i Noreg.

7

Tilgjengeleg på internett med foto 8 759 226 921 60 374 10 366 1 077 027

Prosent av total

Tilgjengeleg på internett med foto 18 431 305 500 58 336 12 963 1 222 882

Prosent av total

Tilgjengeleg på internett med foto 30 829 346 460 66 798 14 920 1 188 620

Prosent av total

1,9 % 6,3 % 1,4 % 0,1 % 4,4 %

2,9 % 8,5 % 1,3 % 0,1 % 4,1 %

4,5 % 9,6 % 1,4 % 0,1 % 3,7 %


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

Organisasjonsform

10%

1%

FOREINING/ LAG/ INNRETNING

7%

STIFTING

2%

AKSJESELSKAP

7%

INTERKOMMUNALT SELSKAP BA SAMVIRKELAG

12%

KOMMUNALT

62%

STATLEG

Inntekter og inntektsfordeling 6%

7% 8% 3%

BILLETTINNTEKTER VARER OG TJENESTER

10%

SPONSORINNT. GÅVER ANDRE EIGENINNTEKTER ORDINÆRT OFF. TILSKOT EKSTRA OFF. TILSKOT

66%

8


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

Utgifter og utgiftsfordeling

8% 17%

VARER TENESTER

10%

LØN PENSJON AVSKRIVINGAR DRIFT VEDLIKEH. LOKALE HUSLEIGE ANDRE UTGIFTSKOSTNADAR

8% 54%

2%

Årsverk 3500 3000

2657

2675

2714

2792

2868

2844

2500 2000

FASTE STILLINGAR

1500

ANDRE LØNA STILLINGAR

1000 500

912

964

917

935

938

910

200

203

207

207

195

195

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

9

FRIVILLIGE


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

Fordeling av årsverk i administrative, tekniske og vitskapelege stillingar

24%

VITSKAPELEG ADMINISTRATIVT

52%

TEKNISK

23%

Besøk 12 000 000 10 203 667

10 000 000

6 000 000

10 197 725

9 395 239

5 703 447

5 394 438 4 869 775

4 715 246

4 000 000

10 665 595

10 548 193

8 923 776

8 000 000

10 573 670

10 183 842

4 467 304

5 726 801

5 141 837

5 055 421

2 000 000 0 2005

2006

2007

2008

2009

BESØK TOTALT BESØK BETALENDE

10

2010

2011

2012


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

Barn og unge som har delteke i pedagogiske tiltak 800000 668 191

700000

616 281

600000 500000

614 098 553 735 393 255

400000 300000

716 969

583 135

DEN KULTURELLE SKULESEKKEN ANDRE TILTAK FOR BARN

367 659

362 915

343 420

363 009

380 471

200000 100000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Utvikling i tal på utstillingar 2007 - 2012 3500 3000 2 615

2 773

2 964

2 922

2 939

2 899

1 530

1 541

1 578

1 605

1 622

1 068

1 061

1 056

2 874

2 888

1 572

2500 2000 1500

1 411

1 498

1 011

1 049

1 076

1 119

1 139

193

226

226

239

284

276

273

221

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1000 500 0

11

BASISUTSTILLINGAR TEMPORÆRE UTSTILLINGAR VANDREUTSTILLINGAR I ALT


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

Opne møte, konsertar, teater 6000

5000 2005

4000

2006 2007 2008

3000

2009 2010

2000

2011 2012

1000

0 OPNE MØTE

KONSERTAR

OPPSETTINGAR

FRAMSYNINGAR

Bygningar 6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 KULTURHISTORISKE BYGNINGAR

OPPMÅLTE BYGNINGAR

OPNE FOR PUBLIKUM

12

TAL ANDRE BYGNINGAR


MUSEUMSSTATISTIKK 2012

Utlån av gjenstandar og fotografi 20000 18000 16000 14000 12000 10000

2011

8000

2012

6000 4000 2000 0 Gjenstandar lånt ut til andre museer

Gjenstandar lånt ut til andre

Fotografi lånt ut til andre museer

Fotografi lånt ut til andre

Tal på gjenstandar (per 31.12.2012) 692 136

3 594 999

4 922 274

Kunst og kunstindustri Kulturhistorisk Arkeologisk Naturhistorisk Fotografi 10 250 112

31 773 878

13


14

2

SVALBARD

128

6

FINNMARK

I ALT

7

TROMS

10

4

NORD-TRØNDELAG

NORDLAND

7

SØR-TRØNDELAG

HORDALAND

6

9

12

ROGALAND

MØRE OG ROMSDAL

6

VEST-AGDER

3

4

AUST-AGDER

SOGN OG FJORDANE

2

3

7

BUSKERUD

TELEMARK

9

OPPLAND

VESTFOLD

3

HEDMARK

23

3

AKERSHUS

OSLO

2

TAL PÅ EININGAR

ØSTFOLD

FYLKE

TABELL 1. SELSKAPSFORM

FOREINING/ LAG/ INNRETNING

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

STIFTING

79

1

3

5

7

2

3

6

3

10

5

2

2

3

1

7

3

1

11

3

1

15

0

0

0

2

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

5

1

1

0

1

AKSJESELSKAP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENKELTPERSON INTERKOMMUNALT SFØRETAK SELSKAP

9

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

BA SAMVIRKELAG

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KOMMUNALT

9

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

4

0

0

STATLEG

13

0

0

1

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

6

0

0

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL PÅ EININGAR

4965 4424 534597 3230 1587 4931 5089 3143 47 2011 15072 41884

4110

1541 31247 3271 511 28847 1508 121 692136

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7 4 10 7 6 2 128

I ALT VED UTGANGEN AV 2012

15 18 150 319 37 16 16 24 3457

3

19 4 2375 2 52 42 16 7 0 185 134 38

TILVEKST I 2012

0 17 0 24 3 0 24 163

0

0 0 34 1 4 15 0 0 0 0 30 11

NYINNSAMLA MATERIALE FRÅ PERIODEN 1900-45

TABELL 2. STORLEIK OG OMFANG PÅ SAMLINGANE - KUNSTHISTORISKE GJENSTANDAR

18 133 1 5 13 16 0 790

3

0 4 192 0 48 25 16 0 0 185 104 27

NYINNSAMLA MATERIALE FRÅ PERIODEN 1946-

18 150 0 0 5 16 24 780

3

0 4 304 1 27 42 14 0 0 0 134 38

TILVEKST I SAMSVAR MED PLANAR

431 498 1800 12 2327 166 9 84114

0

2 4311 38268 1839 1529 767 0 2088 45 0 9002 21020

TILFREDSST. REGISTRERT MATERIALE I ELEKTRONISK FORMAT

81 218 2150 44 2327 166 44 99300

0

6 4311 64183 1739 771 867 0 1675 45 22 3712 16939

GJENSTANDAR REG. MED DIGITALT FOTOGRAFI

0 158 222 0 665 110 9 30829

0

1 34 26641 0 4 121 0 590 0 0 2260 14

TILGJENGELEGE MED FOTOGRAFI PÅ INTERNETT

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL PÅ EININGAR

89499 84791 772490 202965 200841 168927 82255 131835 86942 69487 256828 406885

108630

210699 225652

95931 257456 83635 54313 4938 3594999

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7

4 10 7 6 2 128

I ALT VED UTGANGEN AV 2012

16 1095 1783 118 850 24 39830

968 1159

1082

2145 115 3375 625 939 10655 379 1776 362 98 11298 984

TILVEKST I 2012

268 1002 6 31 10 7220

246 336

306

290 105 763 82 727 126 37 1062 176 46 1369 232

NYINNSAMLA MATERIALE FRÅ PERIODEN 1900-45

570 494 48 607 0 21347

586 723

583

1839 10 2029 306 58 1974 342 714 160 15 9914 375

NYINNSAMLA MATERIALE FRÅ PERIODEN 1946-

TABELL 2. STORLEIK OG OMFANG PÅ SAMLINGANE - KULTURHISTORISKE GJENSTANDAR

992 128 115 625 24 32034

758 1077

1082

2129 115 653 317 656 10571 271 1776 77 0 10397 271

TILVEKST I SAMSVAR MED PLANAR

37935 83766 56582 9515 3907 1332694

38185 76197

46280

0 51022 391640 50992 83413 27448 38752 92063 56548 16922 64338 107189

TILFREDSST. REGISTRERT MATERIALE I ELEKTRONISK FORMAT

10821 45121 17812 8457 3907 708458

24753 43001

11626

1 11306 240221 38698 70224 8796 28414 40806 16855 9900 31961 45778

GJENSTANDAR REG. MED DIGITALT FOTOGRAFI

1935 6734 10522 174 3907 346460

10960 18036

11274

1 4332 189550 16899 29316 0 6459 11889 2144 864 12646 8818

TILGJENGELEGE MED FOTOGRAFI PÅ INTERNETT

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL PÅ EININGAR

314 0 1553140 7200 389 0 794 1132 440 206 13440 1455259

0

0 1591427

852 120 259328 233 38000 4922274

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7

4 10 7 6 2 128

I ALT VED UTGANGEN AV 2012

17 0 0 34328 0 0 224014

0 78893

0

0 0 70133 400 0 0 0 0 0 0 389 39871

TILVEKST I 2012

0 0 34328 0 0 113621

0 78893

0

0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

TILVEKST I SAMSVAR MED PLANAR

TABELL 2. STORLEIK OG OMFANG PÅ SAMLINGANE - ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR

0 25 196207 33 400 3142028

0 1332069

0

0 0 1223336 1535 162 0 83 979 440 0 13223 373536

TILFREDSST. REGISTRERT MATERIALE I ELEKTRONISK FORMAT

0 25 452 0 400 491656

0 444469

0

0 0 25205 3686 160 0 711 978 50 0 19 15501

GJENSTANDAR REG. MED DIGITALT FOTOGRAFI

0 0 452 0 400 66798

0 43582

0

0 0 15958 1617 156 0 13 190 0 0 3964 466

TILGJENGELEGE MED FOTOGRAFI PÅ INTERNETT

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL PÅ EININGAR

1047 695 6115462 1861 1779 6401 200 800 11074 103204 31381 1970548

7464

562 1423646

47 20231 551692 1807 211 10250112

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7

4 10 7 6 2 128

I ALT VED UTGANGEN AV 2012

18 0 905 8996 401 47 97300

7 19523

0

0 20 55000 0 100 4 0 0 0 796 422 11079

TILVEKST I 2012

0 0 0 400 47 73226

7 19523

0

0 20 41250 0 100 4 0 0 0 796 0 11079

TILVEKST I SAMSVAR MED PLANAR

0 19041 427751 1389 185 5180630

299 1350909

0

0 445 1895712 1475 0 3383 0 0 5599 84137 13176 1377129

TILFREDSST. REGISTRERT MATERIALE I ELEKTRONISK FORMAT

TABELL 2. STORLEIK OG OMFANG PÅ SAMLINGANE - NATURHISTORISKE GJENSTANDAR

0 492 0 1452 185 124083

44 6206

0

0 445 112741 0 0 67 0 0 0 21 585 1845

GJENSTANDAR REG. MED DIGITALT FOTOGRAFI

0 0 0 0 185 14920

44 1156

0

0 245 12705 0 0 0 0 0 0 0 585 0

TILGJENGELEGE MED FOTOGRAFI PÅ INTERNETT

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL PÅ EININGAR

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12 3 6 7 4 10 7 6 2 128

779420 4238492 6512741 4607377 1830177 289637 2213569 2679861 135331 242506 1379141 467600 61637 1613872 2066346 637063 1282793 536263 183517 16535 31773878

I ALT VED UTGANGEN AV 2012 2947 4723 219834 116913 70427 1432 15883 952901 10670 50 28382 2351 518 59244 2696 964 52470 22795 6195 1490 1572885

TILVEKST I 2012

TABELL 2. STORLEIK OG OMFANG PÅ SAMLINGANE - FOTOGRAFI

0 205 834 2259 16904 349 400 7022 200 20 2666 136 100 31322 767 265 6512 1634 5056 0 76651

NYINNSAMLA MATERIALE FRÅ PERIODEN 1900-45 0 4518 194726 114353 62118 840 10062 12584 10400 30 21312 937 37 27920 1413 170 57487 4321 780 1490 525498

NYINNSAMLA MATERIALE FRÅ PERIODEN 19460 3000 183216 11600 183 446 7622 953006 0 0 22150 513 0 33245 726 527 6545 5955 5217 1490 1235441

TILVEKST I SAMSVAR MED PLANAR 52724 370045 824159 279641 280306 62034 930977 131989 5786 5292 112909 55477 14126 93992 83202 9782 301351 184540 34191 14293 3846816

TILFREDSST. REGISTRERT MATERIALE I ELEKTRONISK FORMAT 9819 44799 922223 284726 142009 39352 7118 47400 5607 6129 166518 87234 3898 97586 42443 9591 179983 216088 28697 1564 2342784

GJENSTANDAR REG. MED DIGITALT FOTOGRAFI

8080 36836 588872 136884 29771 198 2665 13880 3442 3061 58458 15170 3898 70855 30454 3551 17385 153299 469 11392 1188620

TILGJENGELEGE MED FOTOGRAFI PÅ INTERNETT

MUSEUMSSTATISTIKK 2012

19


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL PÅ EININGAR

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12 3 6 7 4 10 7 6 2 128

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12 3 6 7 4 10 7 6 2 128

OPE FOR PUBLIKUM I 2012

TABELL 3. OPNINGSTIDER OG BILLETTPRISAR

282 917 5686 825 2110 1464 671 791 469 1416 2433 3404 725 1680 2096 1122 2880 2134 1374 695 33174

GRATIS TAL PÅ TILGJENGE OPNINGSDAGAR FOR ALLE I 2012 HEILE ÅRET 0 0 5 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 17

2 2 14 2 8 4 2 2 4 4 9 7 2 5 6 3 9 6 6 2 99

1 2 13 2 6 2 2 1 4 6 8 8 1 3 4 2 8 5 5 2 85

1 2 11 2 5 2 2 0 4 6 6 7 1 2 4 2 4 5 4 1 71

GRATIS GRATIS FOR GRATIS FOR SESONG ELLER GRUNNSKOLEELEVAR ELEVAR I VGS ENKELTDAGAR HEILE ÅRET HEILE ÅRET

42,00 78,33 71,17 68,75 99,38 62,86 55,00 65,00 45,00 55,00 58,75 78,33 91,67 81,50 69,13 66,75 67,50 62,00 55,63 72,50 70,01

20,00 40,00 35,78 42,86 40,00 32,50 30,00 33,33 25,00 0,00 33,33 54,67 38,67 43,50 40,42 40,00 33,13 30,00 19,00 17,50 35,33

GJENNOMSNITTLEG GJENNOMSNITTLEG PRIS VAKSEN PRIS BARN

MUSEUMSSTATISTIKK 2012

20


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

21

1,8 1,9 1,8 1,8

1,7

259 404 302 755

134 443 239 611 160 418 74 534

5051275

6 7

4 10 7 6 2 128

1,5 4,0

1,0

108 700

3

0,4 0,5 6,6 1,3 2,4 1,4 0,6 1,0 0,4 1,1 1,4 2,1

BESØ K PR. INNB.

282 000 566 399 623 966 193 719 187 254 269 003 238 748 170 902 112 772 176 353 452 159 498 135

INNBYGGJARTAL L

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

TAL PÅ EININGA R

TABELL 4. BESØK - ENKELTBESØK OG GRUPPEBESØK

166249 208292 147184 84492 24650 6204744

206057 821106

53401

74592 146409 2455903 135007 277490 210663 76704 113836 21366 125572 283569 572202

38934 53484 49081 5463 969 1785279

60094 141204

9972

19111 32109 785935 52751 60010 73178 26538 35522 6730 18140 104903 211151

205183 261776 196265 89955 25619 7990023

266151 962310

63373

93703 178518 3241838 187758 337500 283841 103242 149358 28096 143712 388472 783353

20439 138384 57219 31078 16334 1521040

65631 107424

36255

11102 56963 502974 29862 70831 46830 14211 12727 6223 15786 127418 153349

ENKELTBESØ ENKELTBESØ K BARN OG ENKELTBESØ GRUPPEBESØ K VAKSNE UNGE K I ALT K VAKSNE

17250 60409 32022 11275 1073 1154532

48484 128906

11007

16305 33329 352259 35069 44729 33581 24288 10163 9139 32435 125093 127716

GRUPPEBESØ K BARN OG UNGE

37689 198793 89241 42353 17407 2675572

114115 236330

47262

27407 90292 855233 64931 115560 80411 38499 22890 15362 48221 252511 281065

GRUPPEBESØ K I ALT

242872 460569 285506 132308 43026 10665595

380266 1198640

110635

121110 268810 4097071 252689 453060 364252 141741 172248 43458 191933 640983 1064418

BESØK I ALT

117226 321856 100796 78361 37115 5726801

222654 490031

62959

3129 115062 2240165 211167 282042 166839 64451 66957 14164 42257 315779 773791

AV DESSE BETALAND E

4 10 4 6 2 110

6 4

3

1 3 19 3 8 6 2 3 3 3 8 12

TEL JIN G BAS ERT PÅ BILL ETT SAL

1 2 1 0 0 24

0 3

1

1 0 7 0 1 0 1 1 0 1 2 2

AUTO MATIS K TELJI NG

4 9 6 5 2 102

6 7

2

1 2 16 3 6 6 2 3 3 4 7 8

MA NU ELL TEL JIN G

3 6 4 1 1 71

5 4

2

1 2 10 2 6 5 1 2 3 4 4 5

OVER SLAG

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

78 216 198 709 585 386 46 247 95 115 220 504

200

317 218

146 421 200 116 2 5019

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7

4 10 7 6 2 128

TAL PÅ EININGA R

KULTURH ISTORISK E BYGNING AR TOTALT

TABELL 5. BYGNINGAR OG UTSTILLINGAR

22

120 362 84 73 0 3325

198 110

182

44 184 184 357 405 160 40 211 95 49 99 368

OPPMÅ LTE KULTUR HISTORI SKE BYGNIN GAR

1 3 0 3 0 32

4 0

1

0 1 0 1 1 1 0 4 0 1 9 2

NYE KULTURHI STORISKE BYGNING AR SKAFFA I ALT I 2012

0 0 0 0 0 6

1 0

0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0

NYE KULTUR HISTORI SKE BYGNIN GAR DATERT 190045 SKAFFA I 2012

0 2 0 0 0 8

0 0

0

0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0

NYE KULTURHI STORISKE BYGNING AR DATERT 1946SKAFFA I 2012

114 328 187 66 1 2877

185 98

104

47 141 79 296 280 232 29 154 56 81 142 257

KULTUR HISTORI SKE BYGNIN GAR OPNE FOR PUBLIK UM I ALT

1 0 0 0 0 29

13 1

2

0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 5

KULTUR HISTORI SKE BYGNIN GAR NYOPN A FOR PUBLIK UM I 2012

52 43 26 28 1 763

37 54

26

31 37 34 104 55 40 10 25 12 24 37 87

TAL PÅ ANDR E BYGN INGA R

104 346 151 112 16 2899

178 136

64

75 202 375 118 136 142 46 104 40 115 162 277

TAL PÅ UTSTILL INGAR TOTALT

40 222 70 57 5 1622

97 63

33

33 123 171 79 79 95 16 84 33 64 97 161

0 14 8 2 0 102

10 2

0

0 14 10 3 6 2 2 6 0 3 10 10

TAL PÅ NYE TAL PÅ BASISU BASISUTS TSTILLI TILLINGAR NGAR I TOTALT 2012

61 114 46 51 11 1056

46 56

28

40 72 147 37 46 45 25 18 3 46 58 106

TAL PÅ TEMPO RÆRE UTSTILL INGAR I ALT

49 82 27 31 11 733

26 45

25

40 29 85 33 25 44 16 17 2 33 38 75

TAL PÅ NYE TEMPO RÆRE UTSTILL INGAR I 2012

3 10 35 4 0 221

35 17

3

2 7 57 2 11 2 5 2 4 5 7 10

TAL PÅ VANDREUTS TILLINGAR I ALT

0 5 4 2 0 53

4 3

0

2 2 14 1 7 2 3 1 0 2 0 1

TAL PÅ NYE VANDREUTS TILLINGAR I 2012

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12 3 6 7 4 10 7 6 2 128

TAL PÅ EININGAR

65496 1667777 3443725 431288 279877 125905 153060 91949 33760 50174 347564 723887 15160 464911 1732959 230088 519043 1393683 266341 76243 12112890

TAL PÅ BESØK PÅ EIGEN HEIMESIDE

TABELL 6. BESØK PÅ HEIMESIDENE OG OPNE MØTE

88 180 664 302 336 169 134 215 193 117 437 340 88 425 338 94 442 208 116 25 4911

TAL PÅ OPNE MØTE 16 57 194 125 128 62 20 56 11 21 48 611 17 33 157 34 70 4 13 1 1678

TAL PÅ KONSERTAR 31 14 31 22 5 15 1 4 11 2 3 23 0 22 31 9 29 16 0 0 269

12 29 1155 116 71 34 2 5 7 24 5 530 2 229 202 139 31 15 1 0 2609

TAL PÅ TAL PÅ FRAMSYNINGAR AV TEATEROPPSETTINGAR TEATEROPPSETTINGAR

MUSEUMSSTATISTIKK 2012

23


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

2 2 17 2 7 6 2 3 2 5 6 9

2

5 5

4 6 4 4 1 94

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7

4 10 7 6 2 128

TAL PÅ EININGAR

TILRETTELAGTE LOKALE FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

TABELL 7. UNIVERSELL UTFORMING

24 0 4 3 2 1 34

1 2

1

0 1 6 1 2 1 0 0 2 1 3 3

IKKJE TILRETTELAGTE LOKALE FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

3 6 4 4 1 82

6 3

2

2 2 16 0 6 6 1 2 2 3 3 10

TILRETTELAGT FORMIDLING FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

1 4 3 2 1 46

0 4

1

0 1 7 3 3 1 1 1 2 3 6 2

IKKJE TILRETTELAGT FORMIDLING FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

2 5 2 0 1 55

4 4

0

2 2 13 1 4 2 2 2 2 0 3 4

MUSEETS HEIMESIDE FØLGDE WAISTANDARDEN

2 5 5 6 1 73

2 3

3

0 1 10 2 5 5 0 1 2 6 6 8

MUSEETS HEIMESIDE FØLGDE IKKJE WAISTANDARDEN

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL PÅ EININGAR

15654 21868 356978 29882 36956 26591 24324 11445 10465 32122 108609 107268

9839

49123 96039

24308 30191 29245 9490 803 1031200

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

25

6 7

4 10 7 6 2 128

15755 14063 11122 3578 0 363009

28819 19398

859

8839 12786 95930 2996 9215 16468 16929 7901 8071 12208 53679 24393

1 3 5 1 1 47

2 3

2

2 1 7 1 2 1 1 2 1 0 4 7

(HVA MED SAMME TALL TAL PÅ BARN TAL PÅ BARN FOR BARN OG OG UNGE SOM OG UNGE SOM UNGE?) TAL HAR DELTEKE I HAR DELTEKE I PÅ MUSEUM ORGANISERT ORGANISERT SOM HAR UNDERVISNING UNDERVISNING PLANAR FOR TOTALT DKS FORMIDLING

TABELL 8. PEDAGOGISK VERKSEMD OG SÆRSKILTE TILTAK

3 7 2 5 1 81

4 4

1

0 2 16 2 7 6 1 1 3 6 5 5

TAL PÅ MUSEUM SOM IKKJE HAR PLANAR FOR FORMIDLING

4 6 6 4 0 89

5 4

2

1 2 17 1 6 5 2 2 3 5 6 8

TAL PÅ MUSEUM SOM HAR PLANAR FOR FORMIDLING TIL BARN OG UNGE

1 3 5 1 1 47

2 3

2

2 1 7 1 2 1 1 2 1 0 4 7

TAL PÅ MUSEUM SOM HAR INTERNETTBASERTE PEDAGOGISKE OPPLEGG

3 7 2 5 1 81

4 4

1

0 2 16 2 7 6 1 1 3 6 5 5

TAL PÅ MUSEUM SOM IKKJE HAR INTERNETTBASERTE PEDAGOGISKE OPPLEGG

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

36,64 47,79 377,26 59,27 75,21 35,90 51,59 22,79 18,88 36,25 125,36 191,70

22,21

43,60 124,24

41,68 70,10 67,84 46,85 5,70 1500,86

3

6 7

4 10 7 6 2 128

ÅRSVERK FASTE STILLINGA RKVINNER

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

TAL PÅ EININGA R

TABELL 9. ÅRSVERK

26

38,23 78,21 47,68 15,70 2,00 1367,20

50,05 151,50

24,61

24,86 32,43 348,04 62,80 81,14 33,80 20,90 24,59 24,25 47,00 83,42 175,99

ÅRSVERK FASTE STILLINGA R - MENN

7,90 19,09 16,46 16,60 1,20 485,22

12,20 61,53

4,79

7,60 9,22 149,15 17,40 15,69 35,68 4,40 10,49 3,37 2,26 23,25 66,94

ÅRSVERK MIDLERTIDIGE STILLINGAR KVINNER

6,91 13,23 17,17 8,95 0,00 306,65

4,30 44,13

2,10

3,60 14,07 95,81 10,70 13,77 9,91 0,90 8,23 1,28 1,70 14,18 35,71

ÅRSVERK MIDLERTIDIGE STILLINGAR MENN

0,50 0,00 0,38 0,00 0,00 30,36

1,40 5,07

0,00

0,50 0,60 6,45 2,90 0,70 0,25 1,50 3,12 0,00 2,22 2,64 2,13

ÅRSVERK ARBEIDSMAR KNADSTILTAK - KVINNER

0,00 3,50 1,92 2,00 0,00 46,45

5,90 2,70

0,00

0,50 2,90 5,47 1,60 2,50 1,80 0,50 1,20 0,00 2,39 7,14 4,43

ÅRSVERK ARBEIDSMARKN ADSTILTAK MENN

0,78 0,00 2,00 0,00 0,00 16,50

1,00 0,00

0,00

0,00 10,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

ÅRSVERK LÆRLINGAR KVINNER

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,90

3,00 7,00

0,00

0,00 5,00 2,90 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00

ÅRSVERK LÆRLINGAR MENN

97,00 184,13 153,45 90,10 8,90 3778,14

121,45 396,17

53,71

73,70 122,01 985,68 155,67 190,01 117,34 79,91 71,42 47,78 91,82 255,99 481,90

ÅRSVERK LØNA PERSONALE I ALT

14,00 9,65 2,25 0,20 0,00 194,57

15,25 13,05

1,16

4,00 22,37 21,80 16,50 16,10 15,60 1,82 3,75 5,80 6,00 13,24 12,03

FRIVILLIGE (UBETALTE) ÅRSVERK

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUSTAGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØRTRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

1,00 1,00 6,80 0,00 4,00 5,50 4,00 1,00

2,00 5,15 2,00 5,00

1,50

0,50

2,00

3,00 2,00 5,00 9,00 1,00 61,45

2 3 23 3 9 7 2 3

4 6 9 12

3

6

7

4 10 7 6 2 128

TAL PÅ EININGAR

ÅRSVERK LEIARSTIL LINGAR KVINNER

TABELL 9. ÅRSVERK TYPE STILLING

27

1,00 7,60 2,00 3,00 1,00 92,24

12,92

7,00

1,50

2,00 6,00 6,00 6,90

1,00 1,10 21,00 3,00 4,22 1,00 2,00 2,00

ÅRSVER K LEIARST ILLINGA RMENN

24,30 59,34 40,94 32,90 2,90 1145,80

137,79

34,65

13,03

17,85 14,45 80,11 107,30

28,70 38,50 336,43 44,50 48,85 20,98 36,83 25,45

ÅRSVERK VITSKAPE LEGE STILLINGA RKVINNER

18,85 43,64 36,27 14,65 1,00 814,81

132,85

31,85

7,85

17,63 13,75 34,56 78,05

11,30 24,93 234,39 32,10 32,51 17,87 14,80 15,96

ÅRSVERK VITSKAPE LEGE STILLINGA R - MENN

14,00 22,41 23,12 19,80 1,00 523,92

38,37

18,15

10,27

2,20 13,82 46,85 83,22

10,94 16,70 116,81 25,20 23,87 17,72 11,40 8,07

ÅRSVERK ADMINIST RATIVE STILLINGA RKVINNER

6,19 9,32 5,40 1,00 0,00 185,97

11,85

3,10

3,75

2,00 5,25 17,00 26,77

7,56 4,70 59,35 10,80 5,43 3,00 0,00 3,50

ÅRSVERK ADMINISTRA TIVE STILLINGAR - MENN

9,56 5,44 17,62 1,75 2,00 271,18

12,68

4,90

2,20

0,20 7,31 22,29 67,25

4,10 1,41 73,42 9,87 14,88 8,49 5,26 0,55

ÅRSVERK TEKNISKE STILLINGAR - KVINNER

20,10 34,38 23,10 8,00 0,00 643,52

47,71

21,30

13,61

3,90 26,09 47,18 107,41

9,10 18,67 137,48 30,20 56,25 21,49 5,50 12,05

ÅRSVERK TEKNISKE STILLINGAR - MENN

97 168 127 71 11 3380

348

115

51

52 98 248 452

73 117 801 140 189 81 85 56

TAL TILSETTE PERSONAR I FASTE STILLINGAR

4 5 18 1 1 192

21

0

1

0 1 12 34

0 1 85 2 1 2 2 1

TAL FAST TILSETTE MED DOKTORGRAD

5 11 6 6 1 163

11

5

6

6 5 17 7

5 5 30 12 12 6 6 1

TAL FAST TILSETTE MED AUTORISASJON SOM KONSERVATOR

2 3 0 0 0 51

7

0

2

0 2 3 4

1 0 22 2 1 0 1 1

TAL FAST TILSETTE MED AUTORISASJON SOM FØRSTEKONSERVATOR

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 4 5

1

1 1

1 1 4 2 0 28

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7

4 10 7 6 2 128

TAL PÅ EININGAR

TAL PÅ KVINNELEGE STYRELEIARAR

TABELL 10. STYRETS SAMANSETTING

28 3 9 3 4 1 87

5 6

2

0 3 14 2 7 6 2 3 4 2 4 7

TAL PÅ MANNLEGE STYRELEIARAR

13 27 19 15 3 326

23 16

8

6 9 48 5 24 15 7 11 10 9 24 34

TAL PÅ KVINNELEGE STYREREPRESENTANTAR

10 33 21 14 3 383

17 30

7

7 11 48 12 17 30 4 8 14 10 38 49

TAL PÅ MANNLEGE STYREREPRESENTANTAR

6 21 21 14 2 286

16 18

3

8 10 22 5 18 19 6 8 8 11 37 33

6 36 14 17 4 321

14 26

6

7 8 31 6 19 14 6 11 10 9 30 47

TAL PÅ KVINNELEGE TAL PÅ VARAMANNLEGE VARAREPRESENTANTAR REPRESENTANTAR

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

2 2 13 0 7 3 2 1 2 2 5 8

1

5 4

2 4 2 3 0 68

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7

4 10 7 6 2 128

TAL EININGA R

TAL MUSEUM SOM HAR PLANAR FOR FORSKIN G

29

1 5 3 4 0 69

6 2

1

1 2 12 1 5 6 2 3 2 2 6 5

TAL MUSEUM SOM HAR PLANAR FOR INNSAMLIN G

TABELL 11. KOMPETANSEUTVIKLING OG SAMARBEID

0 6 5 4 0 87

6 5

1

1 2 18 1 8 5 2 3 3 4 7 6

TAL MUSEUM SOM HAR PLANAR FOR KATALOGIS ERING

13 17 18 13 2 389

15 35

8

10 15 71 13 28 15 10 12 12 19 28 35

TAL NETTVER K SOM MUSEA DELTEK I (HELLER: MUSEAS DELTAKIN GI NETTVER K?)

3 5 9 6 1 128

4 10

2

1 9 27 5 5 2 9 3 2 2 8 15

DELTAKIN GI PROSJEKT I REGI AV NASJONA LE NETTVER K, TAL PROSJEKT

5 12 24 3 0 243

0 21

2

1 12 102 5 12 1 0 2 2 4 12 23

DELTAKIN G I FOUSAMARBEI D MED ANDRE MUSEUM

2 5 11 8 0 237

18 22

7

5 18 41 6 12 9 12 2 3 4 19 33

TAL STØRRE PUBLIKAS JONAR

0 2 66 3 0 390

0 70

2

0 0 221 0 1 1 1 10 0 4 6 3

TAL PUBLIKASJO NAR MED FAGFELLEV URDERING

5 9 57 3 0 377

23 67

4

4 8 144 0 3 4 0 3 4 8 15 16

3 334 3 81 0 14636

20 2381

46

18 14 9498 13 125 27 191 103 66 87 67 1559

4 123 1356 0 0 3410

1 110

11

12 203 343 56 4 22 186 0 0 40 5 934

TAL TAL GJENSTA GJENSTA NDAR NDAR DEPONER TAL ANDRE LÅNT UT T HOS FORSKINGSPU TIL ANDRE ANDRE NLIKASJONAR MUSEUM MUSEUM

176 46 43 51 0 3128

32 223

208

7 125 863 24 291 101 46 280 15 11 222 364

TAL GJENSTA NDAR LÅNT UT TIL ANDRE INST. ENN MUSEUM

0 107 11 17 0 548

18 6

0

10 0 272 24 32 3 25 0 0 1 2 20

TAL FOTOG RAFI LÅNT UT TIL ANDRE MUSEU M

12 550 178 346 32 2596

110 195

40

19 8 698 25 119 33 42 7 0 0 136 46

TAL FOTOGRA FI LÅNT UT TIL ANDRE INST. ENN MUSEUM

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

1 2 16 2 7 7 2 3 2 4 7 8

1

5 5

1 4 3 3 1 84

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3

6 7

4 10 7 6 2 128

TAL EININGAR

30 2 7 5 2 1 95

6 5

1

1 2 18 1 9 7 2 2 3 4 7 10

1 1 0 1 0 7

0 0

0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0

TAL PÅ TAL PÅ TAL PÅ INSTITUSJONAR INSTITUSJONAR INSTITUSJONAR SOM HAR SOM HAR SOM HAR REGISTRERT VEDTEKEN VEDTEKEN BRANN ELLER BEVARINGSPLAN SIKRINGSPLAN BRANNTILLØP

TABELL 12. SIKRINGS- OG BEVARINGSTILTAK

1 1 1 1 0 15

0 1

0

1 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0

TAL PÅ INSTITUSJONAR SOM HAR REGISTRERT TJUVERI ELLER FORSØK PÅ TJUVERI

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


31

852 733 963 886

712

259 404 302 755

134 443 239 611 160 418 74 534

5051275

6 7

4 10 7 6 2 128

435 1329

456

108 700

3

289 185 1928 689 1061 411 362 415 538 384 570 1043

282 000 566 399 623 966 193 719 187 254 269 003 238 748 170 902 112 772 176 353 452 159 498 135

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

6875 20464 5872 3971 2454 286458

14972 26214

4026

872 4695 85131 9809 14654 8914 2417 2679 399 1459 13095 57486

6833 26374 14040 5524 4219 334717

17990 16252

2708

3218 8682 103703 6667 22539 20242 3654 7600 2514 4991 23852 33115

2265 1010 4731 100 0 111015

908 7229

1113

1483 1886 35476 304 10746 802 50 6004 349 100 11150 25309

SPONSOR VARER OG INNT. TENESTER GÅVER

9190 18594 7000 599 579 410192

3387 67768

1100

9035 6752 107406 18561 11488 9440 4183 1477 17951 4274 32459 78949

ANDRE EIGENINN TEKTER

52527 62982 90025 31806 12167 1924698

47523 224946

24319

32803 38941 678953 75695 110016 40723 34174 28653 18277 28072 108085 184011

ORD. DRIFTSTIL SKOT FRÅ STATEN

19017 21088 8255 3886 0 316890

16003 24109

12187

17891 21936 0 15676 13856 16815 24617 9089 8927 12692 28206 42640

ORD. DRIFTSTIL SKOT FRÅ FYLKESK OMMUNE

8835 20734 9572 10209 1059 384850

10190 9312

4107

12695 15084 101785 6538 10718 9331 12448 10402 10564 13181 29817 78269

ORD. DRIFTSTIL SKOT FRÅ KOMMUN E

6452 2517 7752 8725 12007 186738

805 20612

0

1043 1724 88291 151 3875 3073 3430 3972 1659 1063 5173 14414

EKSTRA TILSKOT FRÅ STATEN

Innbyggjartal er henta her: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2013-03-13?fane=tabell&sort=nummer&tabell=100882

FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL EININGAR

INNTEKTE R PR. BILLETTINNBYGGJ INNBYGGJ INNTEKTE ARTAL AR I NOK R

TABELL 13. ØKONOMI (I 1000 KR) - INNTEKTER

2348 1520 4730 944 0 25827

344 3475

0

680 3225 0 0 255 688 566 68 0 1799 1436 3749

EKSTRA TILSKOT FRÅ FYLKESKOM MUNE

163 400 2467 248 330 21809

730 2419

0

1808 2049 2008 0 521 599 818 1027 15 144 4280 1783

EKSTRA TILSKOT FRÅ KOMMUNE

114505 175683 154444 66012 32815 4003194

112852 402336

49560

81528 104974 1202753 133401 198668 110627 86357 70971 60655 67775 257553 519725

INNTEKTER I ALT

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


32

818 714 966 890

699

259 404 302 755

134 443 239 611 160 418 74 534

5051275

6 7

4 10 7 6 2 128

460 1322

450

108 700

3

271 187 1915 685 1074 403 367 413 365 376 567 1036

282 000 566 399 623 966 193 719 187 254 269 003 238 748 170 902 112 772 176 353 452 159 498 135

2 3 23 3 9 7 2 3 4 6 9 12

3702 12131 6688 5665 3687 331581

11097 42333

4178

7189 3273 96761 10028 22324 9259 8592 4574 2114 3563 31224 43199

48340 90920 77396 39384 4157 1935527

63772 196779

25636

38441 53182 538344 72519 104574 52240 46471 34341 25751 38101 134561 250618

4880 8205 8030 4448 134 207192

6313 18324

2912

4819 6861 60733 7281 9227 5178 3837 3659 2729 4305 16258 29059

PENSJON

3537 4182 2036 368 648 79642

2656 957

744

3150 2537 31063 423 2926 1289 746 954 445 981 4115 15885

AVSKRIVI NGAR

5902 13040 6934 2281 43 154458

6550 17284

1870

4581 6784 21896 1114 11180 5563 7711 5544 1112 3744 10253 21072

DRIFT AV LOKALE

6904 7713 2755 3153 86 170658

5066 35573

1208

3197 9134 33433 1238 12061 9856 1566 7819 557 2632 8053 18654

9906 11062 20094 2506 10371 417274

1417 42433

2458

5446 2171 204369 1574 6816 3176 2308 183 3483 1348 14695 71458

VEDLIKEHAL HUSLEIGEK D OSTNADER

Innbyggjartal er henta her:: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2013-03-13?fane=tabell&sort=nummer&tabell=100882

FYLKE ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORDTRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SVALBARD I ALT

TAL EININGAR

UTGIFTER PR. INNBYGGJ INNBYGGJ VARER OG LØNSKOS ARTAL AR I NOK TENESTER TNADER

TABELL 14. ØKONOMI (I 1000 KR) - UTGIFTER

27126 25386 32303 11427 1589 691352

22911 53515

9900

10866 22002 216199 41178 33454 21931 17958 13900 5333 13703 38304 72367

ANDRE DRIFTSKO STNADER

270 1474 1326 2867 0 38296

348 7012

0

1243 12 8007 2593 1449 57 1560 316 356 2028 942 6436

OFFENTLEG E REFUSJONA R

110027 171165 154910 66365 20715 3949388

119434 400186

48906

76446 105932 1194791 132762 201113 108435 87629 70658 41168 66349 256521 515876

UTGIFTER I ALT, MINUS OFFENTLEGE REFUSJONAR

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Museene i Sør-Trøndelag A/S Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Telemuseet Forsvarets museer (inkl. Forsvarsmuseet, Norges Hjemmefrontmuseum; Marinemuseet; DORA/Rustkammeret; Oscarsborg festningsmuseum og Flysamlingen Gardermoen/Luftforsvarsmuseet) Norsk Folkemuseum Frammuseet Stiftelsen Norsk Teknisk Museum Akvariet i Bergen Stiftinga Jærmuseet Hedmark fylkesmuseum AS Kon-Tiki Museet Akershusmuseet Skimuseet i Holmenkollen Kunstmuseene i Bergen Museum Stavanger AS Stiftelsen Lilllehammer museum Stiklestad Nasjonale Kultursenter

293213 257497 257209 241191 222878 216773 213458 197972 192999 186579 174108 161508 160094

663000 612134 505736 474608 419092 333464 301134

BESØK 2012

333209 257497 260119 249100 208247 262021 194675 193046 182312 190172 150736 172993 167135

500000 589418 558521 503386 402980 300730 302928

BESØK 2011

423217 283894 232917 321838 198047 270053 194675 174433 102960 189109 146589 214392 169012

500000 573505 494973 468994 414617 337291 332380

BESØK 2010

433098 286214 242097 307851 191126 277651 204341 188773 0 161174 120101 180587 158667

546673 568657 309136 439794 439154 353300 326816

BESØK 2009

435481 283900 207548 256674 164520 279076 216297 178194 217992 218094 131859 193249 168952

490410 530107 294390 457861 383871 331790 327645

BESØK 2008

461638 285816 189721 289529 107423 292648 222146 151900 246093 204608 159627 212148 184216

435106 523827 341982 494331 383871 265041 285400

BESØK 2007

310344 268457 146689 274750 113035 280365 206740 144554 256039 200441 124609 191799 177823

413185 579461 291086 478451 388000 256723 278335

BESØK 2006

311546 239616 146339 207926 79712 238551 204040 157601 234310 188407 112047 169185 175003

413042 689413 296613 490038 390537 250000 207431

BESØK 2005

237596 1340 55478 0 44864 170254 9903 77385 10179 39630 122259 102700 74357

6114000 332454 217102 1803297 13000 19029 95172

GJENSTAND AR TOTALT i 2012

1734101 8000 2200000 0 155264 4298427 206335 3878682 18620 101 43730 450339 616473

1971643 681950 11000 300000 100000

100000

FOTOGRA FI TOTALT i 2012

85 11 36 7 38 110 14 175 5 16 35 14 49

35 65 87 21 5 18 8

UTSTI LLING ER TOTA LT 2012

173,61 14 53,5 31 67,57 140,5 12,35 119,22 14,45 49,75 60,2 74,67 53,5

156,95 153 161,12 169,35 63,4 19,3 40

ÅRSVERK TOTALT

163798 0 62454 31000 57499 109674 11308 66287 20204 93575 59356 78166 50944

153176 297205 184664 201309 53733 19200 80134

UTGIFTER TOTALT (off. ref. ikkje trekt frå)

Det samla besøkstalet per år for museum som i løpet av perioden har blitt konsoliderte er her samla under dagens institusjonsnamn. Eksempelvis har Utstein kloster blitt ein del av Museum Stavanger i 2012. Tal for Utstein Kloster tilbake til 2005 er lagt til tala for Jærmuseet i same periode. Samanliknar ein med same tabell i fjorårets statistikk vil ein derfor ikkje finne dei same tala for Jærmuseet som dei vi publiserer her. Dette til forskjell frå statistikken for 2011.

MUSEUMSBESØK 2012

MUSEUMSSTATISTIKK 2012

33


Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Blaafarveværket NTNU Vitenskapsmuseet Vestfoldmuseene IKS Tromsø museum Munchmuseet Museum Nord VILVITE, Bergen Vitensenter Stiftelsen Atlanterhavsparken Museum Vest Norsk Oljemuseum Østfoldmuseene Astrup Fearnley Museet Telemark Museum Agder naturmuseum og botanisk hage IKS. Oslo Museum Stiftinga Sunnmøre Museum Nordlandsmuseet Vitensenteret i Trondheim Vest-Agder-museet IKS Helgeland Museum Norsk Maritimt Museum Nordmøre museum, Stiftelsen Museet Midt IKS Romsdalsmuseet Henie Onstad Kunstsenter Musea i Sogn og Fjordane Universitetsmuseet i Bergen Hurtigrutemuseet, Stift. Norsk Bergverksmuseum Mjøsmuseet AS

154543 152028 134900 132249 132106 125175 120749 116301 113959 108671 102623 91510 91500 88609 84066 82143 80980 79622 79599 76806 74432 73706 73314 70220 67418 64594 63325 61854 60122 60117 60002

BESØK 2012

161921 191382 111713 117611 139925 123424 125554 116060 110704 108750 93517 87196 26491 107997 90675 98209 93416 76629 71312 93868 62827 57297 70052 77242 62900 38578 102028 58226 53891 60093 59511

BESØK 2011

142630 137382 111000 137815 110229 132286 129353 111960 109892 107539 92690 103619 85416 103088 92577 79888 80042 75547 70087 61955 63409 60414 77981 74170 69317 109090 99036 28664 51621 67594 61176

BESØK 2010

102947 94781 104830 72082 111116 92995 73883 86868 72577 74406 88480 63340 58065 69255 71988 54419 67209 119863 59940 41714 76195 50027

159468 163488 91604 133438 105063 129000 118803 103987

BESØK 2009

125050 150847 95415 142120 82797 111212 114373 91959 121138 105287 92480 106986 114650 98319 90381 89932 73957 52276 49151 89597 66249 58368 71155 68551 60119 73000 127029 60160 16500 78135 107177

BESØK 2008

163965 237723 81051 162658 65888 136890 149892 73286 118176 107485 80300 103868 66432 94350 79692 48807 71269 54889 52777 83753 53780 63555 71439 62549 46729 58293 88964 67924 15580 90058 119110

BESØK 2007

168388 158648 48415 132970 69982 60990 90965 88268 111145 55500 68713 118466 66475 66141 45982 53659 52709 93102 40286 70124 58830 80804 50898 57666 122267 55289 17193 69800 103899

100476 90028 74300 75246 63508 56941 69192 37447 63264 53637 97587 38167 70026 62562 56718 52803 29880 116681 58454 16063 70038 119464

BESØK 2005

185183 228913 70064 136138 66388 114151 153004

BESØK 2006

92335 1361 3019343 76651 814499 28500 73907 0 0 13837 2447 95811 0 107438 103456 27873 69464 49896 0 59966 103474 62683 59879 24778 25953 4011 119974 3511705 4250 33773 30436

GJENSTAND AR TOTALT i 2012

34

227986 615789 162650 190466 16123 1047363 616 61637 194297 1550 30804 648958

2440000 10300 981985 350538 229673

19879 94000 779420

75 1400000 342771 700 361363

88225

FOTOGRA FI TOTALT i 2012

22 16 14 38 41 13 120 2 15 32 13 65 2 46 18 20 44 45 12 71 120 6 39 43 15 20 58 81 1 12 8

UTSTI LLING ER TOTA LT 2012 63,78 40,38 135,95 70,7 85,22 73,3 42,51 31,5 16,3 31,66 21,6 66,40 12 37,89 14,58 37,4 42,5 46,3 15,5 47,94 54,74 41,2 35,1 36,68 18,5 18,47 45,92 117,73 3,1 23,86 23,3

ÅRSVERK TOTALT

45569 29869 133186 77320 75579 94517 54691 44387 17163 33843 30819 66343 0 31787 11029 30121 29013 32592 12808 41694 39941 45056 27195 30493 16223 32988 44098 129496 2237 22374 17339

UTGIFTER TOTALT (off. ref. ikke trukket fra)

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


Baroniet Rosendal Rørosmuseet Vest-Telemark museum Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum Gudbrandsdalsmusea AS Akershus slott Lofotakvariet Norsk bremuseum Kunstnerdalen Kulturmuseum Stiftelsen Eiker og Lågendalen museum Sør-Troms Museum Norsk vegmuseum Norsk Luftfartsmuseum Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Valdresmusea AS Hardanger og Voss museum Haugalandmuseene Kistefos-Museet Nordnorsk vitensenter Museumssenteret i Hordaland Norsk Industriarbeidermuseum Svalbard museum Drammens museum for kunst og kulturhistorie Varanger museum IKS Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Perspektivet Museum PUNKT Ø AS Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Lillehammer Kunstmuseum Norsk Jernbanemuseum Sunnhordland Museum Stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum

60157 53402 58511 54786 39989 47509 46922 47353 47959 45132 40783 51572 40088 48048 38673 41383 38296 22004 27401 27836 36627 26776 36402 29852 26208 27592 77883 26719 26228 23235 16686 22199

30464 29600 28123 27554 24764 23801 23795

BESØK 2011

56425 54678 50318 48899 48205 47509 47055 46927 46927 45177 43077 41114 40762 39487 37889 37794 36684 36629 35466 33930 33321 32643 31930 31228 30833

BESØK 2012

35 23614 55995 27144 30015 24022 15517 23793

44279 50564 56327 54871 31034 50400 46110 43090 50236 45733 40692 37406 42163 47938 32314 40644 38800 22034 7759 26277 40962 27489 38789 27131 26517

BESØK 2010

25336 92197 21527 27186 20554 13106 23312

50886 53020 60469 45100 33519 47130 48129 38365 50796 46467 35559 34811 49363 51739 38180 44491 30051 21674 16562 27015 30808 26734 31866 29189 34208

BESØK 2009

12588 32404 23360 30183 17552 15744 22910

24673 34627 27285 30335 30444 31429

27098 29060 29344 33646 31420 33315 20131 43203 24042 23303 18840 10416 22765

45584 45789 56936 44680 16860 45280 46109 53265 58165 31499 23623 34408 42445 62550 33330 51192 30687 9741

BESØK 2007

53919 47417 50943 52693 17251 48163 50025 45839 53703 49280 27296 39132 40836 56068 40468 37602 33525 23000

BESØK 2008

9104 34055 24692 27783 14848 11514 22700

21276 30239 23630 22606 42853 30109

48936 47494 57128 38997 15615 39274 50300 45630 56092 39235 16787 40814 44157 67500 28999 52419 33398 14173

BESØK 2006

8818 19860 22107 27040 15489 10230 20630

7765 33295 18043 25983 31775 29801

55303 55368 65709 39479 15315 46609 47000 47530 43224 41053 20119 31781 45741 64257 25473 35066 31374 16140

BESØK 2005

15015 14 6643 1377 13300 14403 29390

12700 11208 21522 13200 7038 926 0 0 14207 26712 44659 10000 16200 2672 24697 51944 50865 209 0 119974 7950 42995 50906 29127 12557

GJENSTAND AR TOTALT i 2012

57000 31002 7446

39048

38308

15529 130599 16535 9244 53402 46543

3670 433 46471 60000 63500 43198 361229 39604 630200 2710

500 72765 109262 277402 147612

FOTOGRA FI TOTALT i 2012

12 10 7 5 3 24 34

6 15 45 3 26 0 2 5 25 49 30 3 7 12 56 43 36 5 5 25 13 5 14 33 36

UTSTI LLING ER TOTA LT 2012

7,64 11,3 12,45 10,7 21,3 11,3 3,8

17,5 28,05 19,37 64,5 13,3 5 6 7,75 20 13,35 22,05 23,64 27,63 17 21,9 68,65 15,6 5,2 9,5 41,51 17,91 7 15,5 23,2 18,2

ÅRSVERK TOTALT

7764 11346 11706 15473 20757 9184 1844

15772 19429 14803 74511 10179 0 4594 3693 11821 12103 21811 29530 28996 13346 13232 54983 9959 12713 14420 37959 24384 18387 19168 19128 13529

UTGIFTER TOTALT (off. ref. ikke trukket fra)

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


22741 22407 22238 22077 21907 21854 21356

20867 20786 18964 17752 17494 16144 15206 14475 14382 13950 13691 13364 11650 11152 10383 9776 9512 9492 8697 8486 7212 6244 4673 4500 4200

Stiftelsen Kulturkvartalet Randsfjordmuseene AS Dalane folkemuseum Det Internasjonale Barnekunstmuseet Nordnorsk Kunstmuseum Nynorsk kultursentrum Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida Deanu ja Várjjat Museasidda Vuoddudus

Ryfylkemuseet Vigeland-museet Midt-Troms Museum Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap AS Sørlandets Kunstmuseum Grimstad bys museer Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Filmmuseet Stiftelsen Hringariki Næs Jernverksmuseum, Stift. Hallingdal museum Setesdalsmuseet IKS Falstadsenteret Norsk Skogfinsk Museum Galleri Svalbard Galleri Espolin AS Fotballmuseet Preus museum Sirdal fjellmuseum Museum i Time - Landbruk, miljø- og kulturvern RiddoDuottarMuseat Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum Middelalderbyen Oslo - Ladegården Lindesnes Bygdemuseum Engøyholmen Kystkultursenter

BESØK 2012

19417 14081 7363 15212 19397 19480 11925 13903 10363 8540 13916 12641 11431 11113 9799 8204 11066 10946 8301 8239 6902 6430 5701 3000 2900

27716 19486 19362 24518 18640 19214 21941

BESØK 2011

17620 12885 6478 17237 22473 17092 10541 10300 11269 10002 15220 12483 12049 9835 9200 9969 11692 10872 9470 9822 10297 8500 5655 3950 2700

17780 16940 21524 25176 17278 16690 24541

BESØK 2010

14315 22293 10626 17716 25378 50761 10071 8227 11006 9797 15970 13977 12365 9055 9289 9102 10772 11348 11142 10016 6532 9976 3707 800 2500

25512 12948 19378 23978 20026 19562 7239

BESØK 2009

16558 23764 18163 20060 34363 24871 8107 7847 8338 11931 11616 16584 12178 8017 8918 15153 14348 11227 9832 9345 8055 9317 10599 2800

3500

27080 13004 19668 19693 19835 16746 10049

BESØK 2007

11707 23141 11361 19649 28438 26014 10326 8293 8170 10103 11244 14399 13058 9708 8667 10267 12021 11834 9341 16603 8592 7099 4821

25404 14557 39715 20296 19532 20647 7232

BESØK 2008

36 2000

20281 28659 11627 0 7390 9014 9474 17792 0 1650 9241 9014 11811 10212 5394 14427 8560 10065 7038

21149 31644 6941 9699 7896 9051 10659 15455 4007 9110 9638 10213 11856 5450 6986 9410 7754 15262 5916 1600

13787 21669 14159

17084 13800 12971 22345 15369 16379 7240

BESØK 2005

15739 20586 18306

21506 13800 13754 21005 15238 17068 8096

BESØK 2006

19966 25944 28517 0 1391 3000 11405 2635 10000 6950 43300 40796 470 31702 275 310 300 11687 866 2500 9182 8514 0 2229 600

2965 28139 60020 143862 1662 54541 4208

GJENSTAND AR TOTALT i 2012

21830 359194

813569 302

22

230000 68 15486 60255 2120 251950

25000 39415

101936 6000 56426

25505 18544

159329 76609

FOTOGRA FI TOTALT i 2012

13 8 18 0 13 5 12 11 16 10 10 23 8 5 11 5 1 8 4 10 17 7 1 8 3

28 19 11 6 30 37 11

UTSTI LLING ER TOTA LT 2012

14,4 9,54 14,19 11,5 12 8,2 17,1 2,9 8,75 5,4 11,1 10,9 12,6 10,37 1,9 2 1,5 11,03 1,5 1,2 13,5 6,69 2,6 1,3 11,5

8 21,9 12,66 3,18 8,1 16,3 16,2

ÅRSVERK TOTALT

13071 6131 11656 11531 13869 3325 14838 1530 5540 5159 7617 7260 20019 4924 2328 1613 1694 11869 971 393 10959 6669 1851 814 3300

10014 14399 8555 4181 19594 20174 9722

UTGIFTER TOTALT (off. ref. ikke trukket fra)

MUSEUMSSTATISTIKK 2012


Jødisk Museum i Oslo Arran Lulesamisk senter / Árran - julevsáme guovdásj Nord-Troms museum Horg Bygdatun og Museumslag Stabbursnes Naturhus og Museum Oslo Skolemuseum Norsk rettsmuseum (NRM) Norsk Tollmuseum Stiftelsen Saemien Sijte Vardobáiki museum Singerheimen Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS

4973 4250 4201 2930 2555 1741 6100 693 2274 3212 502 1340 14324

3522 3450 2192 1743 1185 956 908 656 383 370 0

BESØK 2011

4100 3600

BESØK 2012

3962 1294 2396 1240 1466 850 2433 869 502 1005 23371

4500 2800

BESØK 2010

3714 510 2672 0 3874 760 1272 452 1557 19636

568 1030 23887

3592 2150

BESØK 2008

6381 647 2656 20 1971 0 683

8436 2400

BESØK 2009

37 549 974 21290

4261 468 2808 1400 3874 622 1212

822 2600

BESØK 2007

542 1742 18904

4228 250 3511 2488 3335 620 766

800 3200

BESØK 2006

595 2087 23061

5556 3050 2439 2876 2353 0 815

370 3200

BESØK 2005

19150 5075 115 2408 6244 1460 496 459 230 7000 47757

650 432

GJENSTAND AR TOTALT i 2012

10563 2800 2347 841 0 3918 50008

52287 300 0

9600 2609

FOTOGRA FI TOTALT i 2012

15 1 3 4 2 1 4 1 1 1 2

4 11

UTSTI LLING ER TOTA LT 2012

9 4 2,2 2,35 1,2 2,5 8,22 2,2 1,2 20,5 29,08

7,5 5,5

ÅRSVERK TOTALT

5412 833 2548 0 2545 0 8841 1895 1115 0 25780

8929 4236

UTGIFTER TOTALT (off. ref. ikke trukket fra)

MUSEUMSSTATISTIKK 2012

Profile for Kulturrådet

Museumsstatistikk 2012  

Museumsstatistikk 2012  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded