Page 1

Museer med tilskudd fra Kulturdepartementet RAPPORT FOR 2014


Utgitt av Kulturrådet ISBN: 978-82-8105-116-4 (PDF) Kulturrådet Mølleparken 2 Postboks 8052 Dep N-0031 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no


INNHOLD s. 5 PUNKT Ø AS s. 6 Østfoldmuseene s. 7 Henie Onstad Kunstsenter s. 6 Stiftelsen Akershusmuseet s. 9 Barnekunstmuseet s. 10 Jødisk Museum i Oslo s. 11 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design s.12 Norsk Folkemuseum s. 13 Norsk Maritimt Museum s. 14 Oslo Museum s. 15 Norsk Teknisk Museum s. 16 Anno museum AS s. 17 Norsk Skogfinsk Museum s. 18 Gudbrandsdalsmusea AS s. 19 Kistefos-Museet s. 20 Lillehammer Kunstmuseum s. 21 Mjøsmuseet AS s. 22 Randsfjordmuseene AS s. 23 Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap AS s. 24 Lillehammer museum s. 25 Valdresmusea AS s. 26 Blaafarveværket s. 27 Drammens museum for kunst og kultur historie s. 28 Norsk Bergverksmuseum s. 29 Buskerudmuseet s. 30 Preus museum s. 31 Vestfoldmuseene IKS s. 32 Norsk Industriarbeidermuseum s. 33 Telemark Museum s. 34 Vest-Telemark museum s. 35 Aust-Agder museum og arkiv IKS s. 36 Grimstad bys museer (UT fra 2016) s. 37 Næs Jernverksmuseum, Stift. s. 38 Setesdalsmuseet IKS (UT fra 2016) s. 39 Agder naturmuseum og botanisk hage IKS. s. 40 Sørlandets Kunstmuseum

s. 41 Vest-Agder-museet IKS s. 42 Dalane folkemuseum s. 43 Haugalandmuseene s. 44 Museum Stavanger AS s. 45 Ryfylkemuseet s. 46 Stiftinga Jærmuseet s. 47 Baroniet Rosendal s. 48 Bymuseet i Bergen, Stiftelsen s. 49 Hardanger og Voss museum s. 50 KODE - Kunstmuseene i Bergen s. 51 Museum Vest s. 52 Museumssenteret i Hordaland s. 53 Norsk Vasskraft- og Industristad museum s. 54 Bergens Sjøfartsmuseum s. 55 Sunnhordland Museum s. 56 Musea i Sogn og Fjordane s. 57 Nordmøre museum s. 58 Nynorsk kultursentrum s. 59 Romsdalsmuseet s. 60 Stiftelsen Kulturkvartalet s. 61 Sunnmøre Museum s. 62 Museene i Sør-Trøndelag A/S s. 63 Museet Midt IKS s. 64 Stiklestad Nasjonale Kultursenter s. 65 Helgeland Museum s. 66 Museum Nord s. 67 Nordlandsmuseet s. 68 Norsk Luftfartsmuseum s. 69 Midt-Troms Museum s. 70 Nord-Troms Museum AS s. 71 Nordnorsk Kunstmuseum s. 72 Perspektivet Museum s. 73 Sør-Troms Museum s. 74 Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS s. 75 Varanger museum IKS s. 76 Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS s. 77 Svalbard museum


MUSEENE I TALL 2014 Kulturrådet mottok årsrapporter og statistikk fra de 73 museene som fikk driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2014. Samlet gir materialet oversikt over institusjonenes økonomi, samlinger og aktiviteter. Kulturrådet har satt sammen nøkkelinformasjon fra disse institusjonene og laget et presentasjonsskjema for hvert museum.

publikumsrettede aktiviteten, som utstillinger, åpne møter og publikasjoner er tallfestet. Antall gjenstander og fotografier i samlingene ledsages av tallene for tilvekst i 2014. Status for museenes arbeid med basisdokumentasjon og digital tilgjengeliggjøring gis gjennom prosenttall for tilfredsstillende registrering, digitalisering («med digital representasjon») og nettpublisering («publisert med digital representasjon») av samlingene.

Skjemaet viser museets inntekter og utgifter. Alle summer er oppgitt i hele 1000. Det enkelte museets økonomi relateres til de andre museene på Kulturdepartementets budsjett. En graf viser besøksutviklingen for museet de siste ti årene. Besøkstallene per år for museer som i perioden har blitt konsolidert, er samlet under dagens institusjonsnavn. Deler av den

Dette er et begrenset utvalg tall som ikke gir noe fullstendig bilde av museenes arbeid. Kulturrådet ønsker å dele materialet som utgangspunkt for diskusjon og videre analyse av museenes virksomhet.

4


5

-

- andre offentlige tilskudd

12

5

Konserter

12

5

- nye siste år

0

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Temporære utstillinger

4

Publikasjoner totalt

0P

14

Antall fast ansatte

0

0,00

Frivillige årsverk

- nye siste år

11,80

Lønnede årsverk

Basisutstillinger

3 695

18,5 %

- i prosent av driftsinntekter

8,3 %

Egenkapital

1 669

- i prosent av driftsinntekter

18 353

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

11 %

45 % 54

35 %

45 %

35 %

22 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1% 0% 1%

4% 0%

4%

0 % Alle museene 0 % under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

Egeninntekter

11 %

25 %

Alle muse

PUNKT Ø A

Inntektsprofil PUNKTtilskudd Ø AS Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre 54 %

54 %

Butikk

Alle musee

2005

19 860 19 860

2006

34 055 055 34

2006

Lønn og pensjon

2005

3%

Kafé

2% 2%

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2007

32 32 404 404

2007

54 %

2008

2008 43 203 43 203

Avskrivninger

29 %

2009

4

92 197

2009

92 197

2010

55 995

552010 995

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2012

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2011

2012

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

100 %

100 %

100 %

17 795

17 795

25 %

25 %

0%

-

4

60 %

20 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

10

- tilvekst siste år

0%

2

- tilfredsstillende registrert

-

Kunsthistoriske gjenstander

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

2013 2014 Kulturlandskap (dekar) 47 245 77 883 29 600 29 600 47 245 31 743 31 743 Hageanlegg (dekar) 2011

77 883

29 %

Andre utg

41 %

PUNKT Ø AS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

Husleie, drift, vedlikehold av lokaler

16 %

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utg 16 % PUNKT Ø AS 43 % 3% 14 % 14 % 41 %

43 %

Billetter

PUNKT Ø AS Alle museene under Kulturdepartementet Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter 41 % 60 % PUNKT Ø AS 4% 41 % 0% 0% 0% 26 % 0% 28 % 28 % 26 % 24 % 40 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 19 % 19 % 15 % 13 % 10 % 8% 7% 5% 4% 0% 0% 0% 0%

-

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

7 042

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

10 755

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

2 206

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

20 003

2014

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

PUNKT Ø AS

PUNKT Ø AS


6

11 %

Egeninntekter

11 %

41 %

42 %

42 %

45 %

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1% 0% 1%

4% 6% 4%

0 % Alle museene 6 % under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

Alle muse25 % 25 %

17 Ø 2

15

15

Temporære utstillinger

- nye siste år

1

- med fagfellevurdering

- nye siste år

5

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

60

Antall fast ansatte

8

4,00

Frivillige årsverk

109

60,00

Årsverk totalt

Konserter

83,7 %

- i prosent av driftsinntekter

Åpne møter

18,1 %

52 797

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

11 387

51 348

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

922

- andre offentlige tilskudd

Østfoldmu

41 %

Inntektsprofil Østfoldmuseene Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Butikk

2005

2006

752006 246 75 246

Lønn og pensjon

2005 68 713 68 713

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2007

103 868

103 868 2007

Besøk siste ti år

2008

106 986

2009

5

104 830

2010

103 619

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2011

87 196

872011 196

2012

91 510

912012 510

2013

83 075

83 075 2013

29 %

Andre utg

21 %

2014

24

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

Ja

54

0%

0%

0%

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

1 047

0% 0% 0%

314

2%

3%

14 %

5 696

790 995

4%

8%

33 %

952

90 788

4%

0%

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 4 979

Kunsthistoriske gjenstander

-

76

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

86 906 Hageanlegg (dekar)

86 906 2014

Østfoldmuseene Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

Husleie, drift, vedlikehold av lokaler

106 986 104 830 103 619 2008 2009 2010

Avskrivninger

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utg 19 % 16 % Østfoldmus 57 % 4% 19 % 21 % 4% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 %

57 % 54 %

Billetter

Østfoldmuseene Alle museene under Kulturdepartementet Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter 41 % 50 % Østfoldmus 10 % 8% 0% 0% 0% 41 % 15 % 26 % 26 % 24 % 50 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 19 % 19 % 15 %15 % 13 % 10 % 10 % 8% 8% 7% 5% 0% 0% 0%

2 967

- andre regionale tilskudd

-

26 435

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

26 052

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

6 672

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

63 048

- totale egeninntekter

2014

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Østfoldmuseene

Østfoldmuseene


7

11 762

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

-

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

11 9

40

Konserter

- nye siste år

66

Åpne møter

Temporære utstillinger

1

- med fagfellevurdering

1H

11

Publikasjoner totalt

0

19

Antall fast ansatte

- nye siste år

0,00

Frivillige årsverk

Basisutstillinger

19,70

Årsverk totalt

192,4 %

- i prosent av driftsinntekter

7,8 %

74 735

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

3 022

Årsresultat

36 006

24 %

24 %

54 %

Butikk

11 %13 %

2005

31 %

31 %

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1% 0% 1%

4% 0%

4%

Kafé

Kafé

10 % 7%

7%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

2% 5%

5%

2006

29 880 29 880

2006

2007

2007 58 293 58 293

2008

73 2008 000 73 000

Avskrivninger

2009

6

2009 67 209 67 209

19 % 19 %

29 %

Andre utg

40 %

2010

2011

2012

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

0%

100 %

100 %

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon 616

-

- tilfredsstillende registrert

-

- tilvekst siste år

100 %

100 %

2

3 402

-

-

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

Kulturlandskap (dekar) 2012 2013 2014 64 594 109 090 38 38 64 594 34 150 45 978 45 978 Hageanlegg (dekar) 578578 34 150

109 090 2010

2011

Husleie, drift, vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

15 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 %

Henie Onstad Kunstsenter Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

3% 8%

8%

Henie Onstad Kunstsenter Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter 69 % 6% 2% 0% 3% 0% 69 %

Fordeling av brutto egeninntekter

6 % 10 %

13 %

11 %

Butikk

Lønn og pensjon

2005 57 666 57 666

45 %

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utg 16 % 16 % Henie Onst 39 % 4% 16 % 40 % 4% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 %

39 %

Billetter

9%

51 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

30 %

30 %

0 % Alle museene 0 % under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

9%

Billetter

Egeninntekter

Alle muse25 % 25 %

49 % Henie Onst

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

38 %

Inntektsprofil Henie Onstad Kunstsenter Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

% Henie38Ons

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

12 161

14 921

- ordinært regionalt driftstilskudd

38 844

- totale egeninntekter

2014

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter


8

499

- andre offentlige tilskudd

98 S 157 601 8

38

31

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

37 2005 157 601

182

6%

22 % 22 % 3 % 6% 3%

1% 0% 1%

4% 3% 4%

13 %

Kafé

10 %

10 %

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5% 5%

13 % 7 % 7%

Alle musee

Stiftelsen A

2006

2006 144 554 144 554

2007

1512007 900 151 900

54 %

61 %

Besøk siste ti år

2008

178 194

2009

7

188 773

2010

174 433

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

8%

15 % 15 19 % 11%% 8%

11 %

2011

193 046

193 046 2011

2012

197 972

197 972 2012

Andre utg

2013

188 968

188 968 2013

24 % 29 %

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

Ja

2

50

97 %

97 %

97 %

15 - tilfredsstillende registrert

265 - tilvekst siste år

-

-

1%

2%

2%

24 050

4 071 441

10 %

16 %

61 %

83

77 719

0%

0%

76 %

-

394

71 %

1

212

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

217 087 Hageanlegg (dekar)

217 087 2014

Stiftelsen Akershusmuseet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

11 8%% 8%

Husleie, drift, vedlikehold av lokaler

16%% 12 % 12 % 24 16 % 29 %

773 174 433 1782008 194 188 2009 2010

Avskrivninger

3%

3% 22 %%

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utg

54 %

Butikk

13 24 % %13 %

11 %

Stiftelsen Akershusmuseet Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé Sponsorer Gaver 23 % 13 % 23 % 0% 13 %

Butikk

Lønn og pensjon

Konserter

0

- med fagfellevurdering

41 %

0 % Alle museene 3 % under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

20 %

Billetter

61 %

Billetter

Åpne møter

9

17,80

Frivillige årsverk

Publikasjoner totalt

97,86

Årsverk totalt

80

2,6 %

- i prosent av driftsinntekter

Antall fast ansatte

-1,5 %

1 965

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

-1 121

Årsresultat

76 221

55 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

24 %

Egeninntekter

16 %

20 % A 45 % Stiftelsen

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

16 % 33 %33 % 45 %

41 %

Inntektsprofil Stiftelsen Akershusmuseet Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Alle muse25 % 25 %

Stiftelsen

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

1 914

- andre regionale tilskudd

339

4 283

- andre tilskudd Kulturdepartementet

30 969

24 911

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

11 755

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

74 670

- totale egeninntekter

2014

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Stiftelsen Akershusmuseet

Stiftelsen Akershusmuseet


9

-

-

-

175

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

25 %

2B 2 5 5

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

6

46

0

- med fagfellevurdering

Konserter

0

Publikasjoner totalt

Åpne møter

0

0,00

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

3,18

Lønnede årsverk

126,0 %

6 009

- i prosent av driftsinntekter

10,7 %

- i prosent av driftsinntekter

510

4 199

Egenkapital

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner) Butikk

2005

0%

22 %

3%

0%

0% 3%

1%

Kafé

10 %

10 %

0%

7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2007

19 19 693 693

21 005 005 21

2006

2007

2006

2008

20 20296 296

2008

Avskrivninger

0% 1%

4% 4% 4%

2009

8

2009 23 978 23 978

Andre utg

2010

19 %

2011

2012

2014

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon -

-

- tilfredsstillende registrert

-

- tilvekst siste år

12 %

0%

150 000

150 000

-

-

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

43 647 15 920 15 920 Hageanlegg (dekar)

43 647 2013

31 % 29 %

2010 2011 2012 25 176 24 518 22 077 25 176 24 518 22 077

Besøk siste ti år

3%

19 %

3%

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

9 % 15 %

15 %

9%

Barnekunstmuseet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

0%

Barnekunstmuseet Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Husleie, drift, vedlikehold av lokaler

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utg 16 % Barnekunst 52 % 4% 13 % 13 % 31 % 4% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon

2005 22 345 22 345

0% 22 %

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

0%

13 %

18 %

Butikk

24 % 18 %13 %

70 %

Billetter

45 45 % %

84 %

0 % Alle museene 4 % under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

12 %

52 % 54 %

Billetter

24 %

0 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

70 %

100 % Barnekunst

84 %

Inntektsprofil Barnekunstmuseet Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Egeninntekter

12 %

Alle muse

Barnekun

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- ordinært regionalt driftstilskudd

4 019

574

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

4 768

- totale egeninntekter

2014

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Barnekunstmuseet

Barnekunstmuseet


10

311

- andre offentlige tilskudd

2 1

Temporære utstillinger

- nye siste år

370

1J

2

Konserter 0

14

Åpne møter

- nye siste år

0

- med fagfellevurdering

Basisutstillinger

2005

1

Publikasjoner totalt

2005

370

2228%%

28 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1% 0% 1%

4% 4% 4%

0 % Alle museene 4 % under Kulturdepartementet

Kafé

0%

10 %

Kafé 10 %

0% 7%

Gaver

7% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

5%

5%

Sponsorer Gaver 41 % 41 % 7%

2006

800

800

2006

2007

822

822

2007

2008

2008 3 3592 592

Avskrivninger

2009

9

8 436

2009

8 436

2010

2010 4 500 4 500

Andre utg

29 %

2011

2012

2013

5 500 2012 2013 4 2011 973 4 100 4 973 4 100 5 500

Husleie, drift, vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

27 % 5% 27 % 15 % 19 % 19 % 15 % 5%

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

0%

5%

5%

200

4 200

0%

3%

5%

100

2 000

-

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

6 550 Hageanlegg (dekar)

6 550 2014

Jødisk Museum i Oslo Alle museene under Kulturdepartementet 47 %

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

0%

Jødisk Museum i Oslo Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utg 16 % Jødisk Muse 44 % 0% 9 % 9 % 47 % 2% Alle musee 54 % 0 % 2% 16 % 29 %

54 %

Butikk

9% 13 %

Butikk

24 % 13 % 9%

11 %

Lønn og pensjon

6

1,50

Frivillige årsverk

45 %

45 % % 50

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

18 %

Billetter

44 %

Billetter

Antall fast ansatte

7,50

Årsverk totalt

103,9 %

7,4 %

8 327

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

7 613

596

- i prosent av driftsinntekter

25 %

64 % Jødisk Muse

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

50 %

Inntektsprofil Jødisk Museum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskuddi Oslo

Egeninntekter

18 %

Alle muse

Jødisk Mu

24 % 36 % Alle musee 11 %

-

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

2 250

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

3 989

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

1 467

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

8 017

- totale egeninntekter

2014

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Jødisk Museum i Oslo

Jødisk Museum i Oslo


11

25 %

33 %

23 7

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

18

17

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

6 N 689 413 1

- nye siste år

2005

0%

0%

22 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1% 1% 1%

4% 1% 4%

under Kulturdepartementet 1Alle % museene 1%

10 %

Kafé

0%

13 %

10 %

0%

2006

579 461

579 461 2006

2007

523 827

523 827 2007

Besøk siste ti år

2008

530 107

10

2009

568 657

2010

573 505

2011

589 418

589 418 2011

Husleie, drift, vedlikehold av lokaler

530 107 568 657 573 505 2008 2009 2010

Avskrivninger

Utleie av lokaler

16 8%% 8%

16 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

11 %

19 % 15 % 15 % 19 % 11 % 4%

4%

29 %

2012

612 134

2012

612 134

2013

635 721

2013

635 721

Andre utgifter

37 %

-

- tilvekst siste år

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon -

-

Kulturhistoriske gjenstander - tilfredsstillende registrert

8%

17 %

35 %

388

371 394

-

-

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

529 147 Hageanlegg (dekar)

529 147 2014

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Alle museene under Kulturdepartementet

7%

7%

2%

Gaver

2%

Utgiftsprofil

Sponsorer

3% 5%

5%

3%

Sponsorer Gaver

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design AlleUtleie museene Kulturdepartementet av lounder Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

25 % utgifter Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre 16 % Nasjonalmu 36 % 2% 25 % 37 % 2% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 %

54 %

Butikk

24 % 13 %

Lønn og pensjon

689 413

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 45 % %

92 %

Billetter Butikk Kafé 31 % 33 % 31 %

36 %

Billetter

Basisutstillinger

14

155

Antall fast ansatte

209

1,93

Frivillige årsverk

Konserter

166,34

Årsverk totalt

Åpne møter

28,2 %

- i prosent av driftsinntekter

0,3 %

85 225

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

789

304 123

5% 25 %

Egeninntekter

5%

0 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Nasjonalm Alle muse

2014 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd 92 %

100 % Nasjonalmu 24 %

3 245

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

3 254

- andre regionale tilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

-

-

279 478

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

16 313

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

302 290

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design


12

31 %

25 %

1

49 3

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

45 N 311 546

2005 311 546

- nye siste år

6

- med fagfellevurdering

Basisutstillinger

21

Publikasjoner totalt

0%

22 %

3%

0%

0% 3%

1% 6% 1%

4% 0% 4%

13 %

Kafé

10 %

10 %

25 % 7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

1%

5%

5%

1%

Sponsorer Gaver

Norsk Folke

2006

310 344

2006 310 344

26 % 29 %

2007

461 638

2007

461 638

2008

435 481

11

2009

433 098

2010

423 217

435 481 433 098 423 217 2008 2009 2010

5%

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2011

2012

2013

373 2932012 213 3122013 333 209 293 213 312 373

3332011 209

55 % 3% 17 % 26 % 3% 2% 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

5%

15 15%%15 % 19 %

15 %

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

230

2 040

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

16 %

21 %

17 %

16 946

1 756 322

52 %

54 %

78 %

2 666

242 552

-

-

99 %

-

174

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

527 781 Hageanlegg (dekar)

2014

527 781

Norsk Folkemuseum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 8% 8%

8%

Norsk Folkemuseum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 17 % 16 % utgifter

Butikk

Alle musee Lønn og pensjon

23

159

Antall fast ansatte

217

5,00

Frivillige årsverk

Konserter

192,75

Årsverk totalt

0% 22 %

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

1625 %%

Butikk

24 % % 16 13 %

31 %

Billetter

45 %

6 % Alle museene 0 % under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

34 % 60 %60 % 45 %

55 % 54 %

Billetter

Åpne møter

10,6 %

- i prosent av driftsinntekter

0,3 %

22 652

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

605

214 006

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Inntektsprofil Norsk Folkemuseum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

Egeninntekter

34 %

Alle muse

Norsk Fol

100 % Norsk Folke 24 % 0 % Alle musee

377

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

50

- andre regionale tilskudd

12 600

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

550

128 310

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

71 685

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

213 572

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum


13

3 575

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- andre offentlige tilskudd

2

4

Konserter

6

136

Åpne møter

- nye siste år

22

- med fagfellevurdering

Temporære utstillinger

30

Publikasjoner totalt

6N

31

Antall fast ansatte

4

5,00

Frivillige årsverk

- nye siste år

42,80

Lønnede årsverk

Basisutstillinger

85,6 %

- i prosent av driftsinntekter

-9,6 %

42 431

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

-4 757

54 521

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

45 % 45 %

Inntektsprofil

Butikk

3%

22 % 0% 3%

1% 1% 1%

4%

2005

2005 70 124 70 124

4% 4%

Kafé

10 %

10 %

Utleie av lokaler

2%

8%

8%

2006

2006 70 026 70 026

2007

2007 63 555 63 555

2008

2008 58 368 58 368

12

2009

2009 58 065 58 065

2010

7%

19 %

29 %

2011

2012

2013

84 405 2010 2011 2013 732012 706 60 414 57 297 60 414 57 297 73 706 84 405

Besøk siste ti år

15 %

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

2014

-

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

-

0%

20 %

100 %

659

48 798

4%

5%

32 %

3 360

166 010

15 %

16 %

100 %

28

13 386

19 %

20 %

100 %

5

1 605

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

3 100 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

99 702 Hageanlegg (dekar)

99 702 2014

Norsk Maritimt Museum 43 %Alle museene under Kulturdepartementet

7% 7% Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

Norsk Maritimt Museum Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter 40 % 40 % 3% 0% 40 % 2% 40 % 7%

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

3%

13 %

Butikk

24 % 13 % 3%

54 %

17 %

3%

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utgifter 16 % Norsk Marit 46 % 1% 9% 9% 43 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

46 %

Billetter

5%

5%

Billetter

7%

22 %

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

Egeninntekter

25 %

Alle muse

24 % 70 % Alle musee

- andre regionale tilskudd

2014 Norsk Maritimt Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskuddMuseum 71 % Alle museene Norsk Ma 71 % 7% 17 % 0% 1% 4 % under Kulturdepartementet

30 % Norsk Marit

2 142

- andre tilskudd Kulturdepartementet

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

275

15

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

8 250

35 302

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

49 559

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Norsk Maritimt Museum

Norsk Maritimt Museum


14

12 102

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

165

5 263

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

5

Konserter 2005

2005

16

84

Åpne møter

12

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

6

Publikasjoner totalt

Temporære utstillinger

34

Antall fast ansatte

2 O 45 45982 982

0,50

Frivillige årsverk

0% 3%

1% 1% 1%

4% 15 % 4%

Butikk

Kafé

10 %

Kafé

0%

13 %

21 %

Butikk 10 %

0% 7% 7%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

5%

5%

Sponsorer Gaver 32 % 32 % 0%

2006

37 447 37 447

2006

2007

48 48 807 807

2007

2008

89 932

89 2008 932

13

2009

2009 73 883 73 883

2010

79 888

792010 888

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

24 7% 24%% 19 % 15 % 15 % 19 % 7%

2011

98 209

98 209 2011

2012

82 143

822012 143

2013

98 552

98 552 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

6%

6%

11 %

205

982 227

4%

23 %

49 %

80

20 932

17 %

87 %

100 %

2

7 173

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

96 681 Hageanlegg (dekar)

96 681 2014

Oslo Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8%

17 8%%

17 %

Oslo Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 24 % 13 % 16 % Oslo Museu 63 % 1% 13 % 24 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

0

37,20

Lønnede årsverk

54 %

0%

22 % 22 % 3 %

museene 1 % Alle 15 % under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

0% 21 % 24 % 13 %

Billetter

63 %

- nye siste år

5,8 %

- i prosent av driftsinntekter

Billetter

0%

Basisutstillinger

0,1 %

2 093

- i prosent av driftsinntekter

33

35 484

Egenkapital

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Egeninntekter

9%

41 %

41 %

Inntektsprofil Oslo Museum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

9 % 34 %34 % 45 %

2014

Alle muse25 % 25 %

Oslo Mus

45 % Oslo Museu 24 % 55 % Alle musee

250

- andre tilskudd Kulturdepartementet

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

14 800

3 361

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

35 941

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Oslo Museum

Oslo Museum


15

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

3 411

- andre offentlige tilskudd

39 %

23,7 %

56,70

0,00

66

8 4

56

10

26 S 1 7 7

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2,5 %

18 966

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

2 003

77 935

2006

2005 2006 689 146 339 146 146 339 146 689

2005

14 %

0%

22 % 22 % 3 % 14 % 3%

1% 0% 1%

4% 4% 4%

10 %

Kafé

2%

13 %

Kafé 10 %

2% 7% 7%

40 % 29 %

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

5%

5%

Sponsorer Gaver 37 % 37 % 0%

2007

189 721

189 721 2007

2008

207 548

207 548 2008

14

2009

242 097

2009

242 097

2010

232 917

2010

232 917

2011

260 119

2011

260 119

29utgifter % Andre

Besøk siste ti år

2Husleie, % 16 % drift, vedlikehold av lokaler

15 % 0%

19 %

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

6%

15 %

6%

2012

257 209

2012

257 209

2013

248 914

2013

248 914

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

1%

3%

3%

750

2 200 000

21 %

35 %

76 %

20

60 000

-

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

262 604 Hageanlegg (dekar)

2014

262 604

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

0%

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 7% 5% 2% Stiftelsen N 49 % 5% 7% 40 %

54 %

Butikk

24 % 15 %13 %

15 %

Butikk

musee Avskrivninger 54 % Lønn og Alle pensjon

49 %

Billetter

45 %

0 % Alle museene 4 % under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

39 %

Billetter

Egeninntekter

24 % 0 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

0%

Inntektsprofil Stiftelsen Norsk Teknisk Museum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

43 % 38 %38 %

2014

Alle muse25 % 25 %

Stiftelsen

43 %

100 % Stiftelsen N

-

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

11 425

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

-

30 405

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

80 067

34 826

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum


16

57 990

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

4

33

25

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

57 A 238 551

- nye siste år

238 551 2005

Basisutstillinger

0

- med fagfellevurdering

67

1

Publikasjoner totalt

171

111

Antall fast ansatte

Konserter

9,05

Frivillige årsverk

54 %

3%

0%

0% 3%

1% 0% 1%

4% 5% 4%

Butikk

Kafé

10 %

10 %

0% 7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2006

280 365

280 365 2006

2007

292 648

292 648 2007

2008

279 076

15

2009

277 651

2010

270 053

279 076 277 651 270 053 2008 2009 2010

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

14 %

19 % 15 16%%15 % 19 %14 %

16 %

2011

262 021

262 021 2011

2012

2162012 773

2013

2013 179 072 216 773 179 072

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

8

14

92

0%

0%

78 %

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

1 861

51 %

80 %

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

195 80 %

- tilvekst siste år

7 384

4%

6%

7%

1 539

4 298 000

11 %

28 %

49 %

821

160 230

4%

40 %

46 %

- tilfredsstillende registrert

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

39

4 678

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

51 %

-

483

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

252 791 Hageanlegg (dekar)

252 791 2014

Anno museum AS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

20 % 20 % 8% 8%

Anno museum AS Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

36 % 29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 16 % Anno muse 63 % 1% 0% 36 % 1% 2% 0% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

63 %

Billetter

19 % 22 %

22 %

19 %

0 % Alle museene 5 % under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

0%

13 %

21 %

Butikk

30 % 21 % 24 % 13 %

Billetter

45 %

45 % % 52

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

23 %

Egeninntekter

Åpne møter

126,00

5,6 %

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

3,7 %

6 183

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

4 058

107 697

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

52 %

Inntektsprofil Anno museum AS Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

23 % 25 %

Alle muse

Anno mus

30 % 73 % Anno muse 24 % 27 % Alle musee

3 177

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

2 206

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

21 421

25 849

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

110 643

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Anno museum AS

Anno museum AS


17

598

-

100

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

25 %

9 1

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

1 650

1 650

3

Konserter 0N

58

Åpne møter

0

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

2005

3

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

13 %

13 %

22 % 22 %

3%

1%

1% 3%

1% 12 %

4% 1%

2% 4%

Norsk Skogf

Butikk

24 % 13 % 10 %

Kafé

0%

13 %

Billetter Butikk Kafé 31 % 15 % 31 % 10 %

0%

Gaver

2006

9 110

92006 110

2007

8 017

2007 8 017

2008

9 708

9 708 2008

16

2009

9 055

9 055 2009

2010

9 835

9 835 2010

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

25 %25 % 19 % 15 % 15 % 19 % 9%

9%

2011

11 113

11 113 2011

2012

11 152

2012

11 152

2013

11 162

2013

11 162

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

3

172

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

0%

13 %

0%

12 200

274 200

0%

0%

14 %

219

32 080

0%

0%

0%

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

37

- tilvekst siste år

0%

Kunsthistoriske gjenstander

-

138

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

10 538 Hageanlegg (dekar)

10 538 2014

Norsk Skogfinsk Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 8%

5%

5%

30 % 29 %

15 % 7 % 7%

15 %

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

Norsk Skogfinsk Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho 16 %Andre utgifter 12 % 56 % 2% 12 % 30 % 2% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

6

3,65

45 %

12 % Alle museene 2 % under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

56 % 54 %

Billetter

Antall fast ansatte

6,65

Frivillige årsverk

39,3 %

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

8,1 %

1 949

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

402

4 641

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

45 % % 55

Inntektsprofil Norsk Skogfinsk Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskuddMuseum 55 %

17 %

2014

Egeninntekter

17 %

Alle muse

Norsk Sko

81 % Norsk Skogf 24 % 19 % Alle15musee %

49

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

654

- ordinært regionalt driftstilskudd

2 719

838

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

4 958

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum


18

12,20

3,00

14

3 1

66 2

15 G 15 15315 315 0

20

15

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

Temporære utstillinger

- nye siste år

- nye siste år

20,2 %

- i prosent av driftsinntekter

31 %

10 %

10 % 3%

1% 0% 1%

4%

2005

2005

1%

4%

Butikk

Kafé

10 %

10 %

0%

7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2006

15 15 615 615

2006

2007

16 860 860 16

2007

2008

17251 251 17

2008

17

2009

33 519

33 519 2009

2010

31 034

312010 034

Besøk siste ti år

15 %

19 %

71 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

3%

15 %

3%

2011

39 989

39 989 2011

2012

48 205

2012

48 205

2013

42 058

42 058 2013

2014

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

15

Nei

-

-

-

0%

0%

100 %

-

-

-

1%

1%

1%

2 932

159 359

75 %

75 %

75 %

1 357

- tilfredsstillende registrert

8 499

- tilvekst siste år

91 %

91 %

91 %

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

110

Kunsthistoriske gjenstander

100 %

49

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

43 485 Hageanlegg (dekar)

43 485 2014

Gudbrandsdalsmusea AS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

3% 8%

8%

3%

Gudbrandsdalsmusea AS Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter 71 %

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

0%

13 %

14 %

Butikk

24 % 14 %13 %

54 %

31 %

22 % 22 % 3 %

29 % 29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 16 % Gudbrands 60 % 2% 9% 9% 29 % 2% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

-1,6 %

2 185

- i prosent av driftsinntekter

45 %

0 % Alle museene 1 % under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

9%

Billetter

60 %

Billetter

Egenkapital

-173

11 163

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

24 %

44 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune 9%

56 % Gudbrands

Egeninntekter

19 %

40 %

40 %

Inntektsprofil Gudbrandsdalsmusea AS Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

19 %

2014

Alle muse25 % 25 %

Gudbrand

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

- andre offentlige tilskudd

73

1 045

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

-

3 408

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre regionale tilskudd

4 301

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

2 012

- totale egeninntekter

- andre tilskudd Kulturdepartementet

10 839

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Gudbrandsdalsmusea AS

Gudbrandsdalsmusea AS


19

- ordinært regionalt driftstilskudd

475

-

-

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

1 1

Temporære utstillinger

- nye siste år

1

Konserter 2K

0

Åpne møter

0

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

1

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

6

0,00

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

6,00

14,7 %

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

-2,3 %

1 584

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

-249

11 047

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

49 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

Butikk

Billetter

Kistefos-Mu

2005

2006

14 173 173 14

2006

Alle musee Lønn og pensjon

2005 16 140 16 140

4%

4%

22 % 22 %

3%

23 % 23 % 3%

1% 0% 1%

4% 0% 4%

0 % Alle museene 0 % under Kulturdepartementet

Kafé

10 %

Kafé

0%

13 %

2% 10 %

0%

32 %

7%

0%

Gaver

0% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

5%

5%

89 %

Sponsorer Gaver 89 %

8%

35 %

29 %

2007

9 741 9 741

2007

2008

23 000

23 2008 000

18

2009

21 674

2009 21 674

2010

22 034

222010 034

2011

22 004

222011 004

2012

36 629

2012

36 629

33 % 1% 32 % 35 % 1% 2% 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

15 % 0%

19 %

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

4%

15 %

4%

2013

20 360

2013 20 360

-

- tilvekst siste år

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1 1 Nei

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

0%

71 %

100 %

-

2 731

0%

31 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

100 %

266

Kulturhistoriske gjenstander - tilfredsstillende registrert

0%

100 %

100 %

1

29

0%

-

15

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

25 330 Hageanlegg (dekar)

25 330 2014

Kistefos-Museet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

0%

8%

0%

Kistefos-Museet Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 16 % utgifter

2%

33 %

5%

45 % 45 %

Butikk

5%

54 %

5%

13 %

24 %

5%

Billetter

51 % Kistefos-Mu 24 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

68 %

Egeninntekter

25 %

Alle muse

Kistefos-M

68 %

2014 Kistefos-Museet Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

2 524

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

500

7 274

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

10 773

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Kistefos-Museet

Kistefos-Museet


20

41 %

10

Konserter

0

39

Åpne møter

5

1

- med fagfellevurdering

- nye siste år

4

Publikasjoner totalt

Temporære utstillinger

15

Antall fast ansatte

2L

0,00

Frivillige årsverk

0

11,30

Lønnede årsverk

- nye siste år

24,4 %

- i prosent av driftsinntekter

Basisutstillinger

2,0 %

3 833

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

320

15 452

2005

27 040

35 %

22 %

35 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1% 0% 1%

4% 0%

4%

0 % Alle museene 0 % under Kulturdepartementet

Kafé

10 %

Kafé

0%

13 %

32 % 10 %

0% 7%

7%

0%

38 %

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

8% 5%

5%

8%

Sponsorer Gaver

2006

27 783

27 783 2006

2007

30 183

2007

30 183

2008

23 303

19

2009

27 186

27 186 2009

29 %

2010

30 015

2010

30 015

2011

26 228

26 228 2011

29 % utgifter Andre

Besøk siste ti år

2 %Husleie,16 % drift, vedlikehold av lokaler

23 2008 303

54 % Avskrivninger

15 % 6%

19 %

6% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 %

0%

2012

27 554

27 554 2012

2013

27 464

27 464 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

1

-

- tilvekst siste år

-

-

Kulturhistoriske gjenstander - tilfredsstillende registrert

11 %

45 %

100 %

18

1 416

-

-

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

29 354 Hageanlegg (dekar)

29 354 2014

Lillehammer Kunstmuseum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 13 % 8%

13 %

Lillehammer Kunstmuseum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 6% 5% 2% Lillehamme 51 % 5% 6% 38 %

Butikk

musee Lønn ogAlle pensjon

27 040 2005

45 %

45 % % 53

Butikk

24 % 13 %

41 % % 32

Billetter

51 % 54 %

Billetter

24 % 40 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

50

53 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

11 %

Egeninntekter

11 %

25 %

Lillehamm Alle muse

2014 Lillehammer Kunstmuseum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

60 % Lillehamme

-

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

-

5 540

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

8 308

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

1 789

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

15 687

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer Kunstmuseum


21

4,8 %

18,70

4,00

17

1 0

42

15 8 M 103 899 2 3 3

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

Butikk

0%

0%

24 %

0%

2224%% 22 % 3 % 0% 3%

1% 0% 1%

4%

2005

103 899 2005

4%

Kafé

10 %

10 %

2% 7%

Gaver

4% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

5%

5%

Sponsorer Gaver 31 % 31 % 4%

2006

119 464

2006

119 464

2007

119 110

2007

119 110

2008

107 177

107 177 2008

20

2009

5050027 027

2009

0%

-

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2010

2011

2012

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

4

58

440

-

0%

0%

100 %

-

100

0%

2%

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

43 100 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

657 274

- publisert med digital representasjon Fotografier

55 %

100 %

60

30 514

7%

46 %

100 %

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

54

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

100 %

-

104

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

2010 2011 2012 2013 2014 Kulturlandskap (dekar) 67 418 61 176 60 002 59 511 56 772 61 176 59 511 60 002 56 772 67 418 Hageanlegg (dekar)

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

24 %24 % 19 % 15 % 15 % 19 % 8%

8%

Mjøsmuseet AS Alle 58 % museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

16 8%% 8%

16 %

Mjøsmuseet AS Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

2%

13 %

Butikk

24 % 13 %

54 %

45 %

29 %

39 % museene 0 % Alle 39 % under Kulturdepartementet

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 16 % Mjøsmusee 35 % 0% 58 % 7 %7 % 0% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

0,4 %

1 371

- i prosent av driftsinntekter

35 %

Billetter

Egenkapital

106

28 432

29 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

14 %

Billetter

Egeninntekter

8%

Alle muse25 % 25 %

45 % Alle14musee %

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

8%

2014 Mjøsmuseet AS Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Mjøsmuse

55 % Mjøsmusee 24 %

10 902

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

40

- andre regionale tilskudd

-

6 850

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

8 353

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

2 238

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

28 383

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Mjøsmuseet AS

Mjøsmuseet AS


22

-

- andre regionale tilskudd

-3,6 %

4 594

29,9 %

17,00

4,10

15

1 0

50 2

10 R 3

16 3

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

-547

15 538

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

40 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

31 %

0%

Butikk

5%

5%

31 %

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

2005

2005 13 800 13 800

0%

Kafé

Kafé

10 % 7%

7%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

3% 5%

5%

2006

2006 13 800 13 800

2007

2007 13 004 13 004

2008

14 2008 557 14 557

21

2009

2009 12 948 12 948

2010

16 940

162010 940

Besøk siste ti år

15 %

19 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2%

15 %

2011

19 486

19 486 2011

2012

22 407

2012

22 407

2013

20 183

20 183 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

4 Nei

-

4

1%

1%

5%

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

50

3 084

67 %

84 %

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

99 %

- tilfredsstillende registrert

289

2%

3%

52 %

253

160 122

34 %

36 %

87 %

67

26 334

9%

9%

100 %

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

34

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

36 %

1

73

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

23 413 Hageanlegg (dekar)

2014

23 413

Randsfjordmuseene AS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

5% 8%

8%

Randsfjordmuseene AS Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 70 % 6% 3% 0% 5% 2% 70 %

Fordeling av brutto egeninntekter

6 % 10 %

13 %

Butikk

13 %

24 %

54 %

45 % 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter28 % 16 % 11 % Randsfjordm 60 % 1% 11 % 28 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

60 %

Billetter

24 % 10 %

46 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

10 %

Billetter

Egeninntekter

60 % Randsfjordm

48

22 %

Alle muse 22 % 25 % 25 %

Randsfjor

2014 Randsfjordmuseene AS Egeninnte Ordinært 46 % 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

- andre offentlige tilskudd

-

4 783

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

7 089

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

3 438

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

15 358

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Randsfjordmuseene AS

Randsfjordmuseene AS


23

-

- andre offentlige tilskudd

41 %

0S 0 0 0

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

5

20

0

- med fagfellevurdering

Konserter

0

Publikasjoner totalt

Åpne møter

1

Antall fast ansatte

0,00

-2,9 %

- i prosent av driftsinntekter

Frivillige årsverk

-392

1,00

0,9 %

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

Lønnede årsverk

127

13 302

2006

2005

-

2006

-

-

12 %

22 %

12 % 22 %

3%

17 % 17 % 3%

1%

0%

0% 1%

4%

0%

0% 4%

13 %

6%

Kafé

10 %

10 %

44 % 7%

6%

Gaver

6% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

3% 5%

5%

3%

Sponsorer Gaver

36 %

29 %

2007

20 060

20 060 2007

2008

19 649

19 649 2008

46 % 1% 18 % 36 % 1% 2% 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

22

2009

17 716

17 716 2009

0%

19 % 19 %

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2010

2011

2012

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

18 529 172012 752 17 649 2013 2014 Kulturlandskap (dekar) 152011 212 17 237 15 212 17 752 17 649 18 529 Hageanlegg (dekar) 172010 237

Besøk siste ti år

15 %

0%

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 %

0%

Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap AS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

0%

Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap AS Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

18 % 16Andre Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho % utgifter Skibladner

54 %

7%

45 % 45 %

Butikk 44 %Kafé

Butikk

Alle musee Lønn og pensjon

2005

7%

24 % 13 % 6%

41 %

Billetter

46 %

Billetter

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

64 %

Egeninntekter

24 % 64 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Inntektsprofil - Oplandske Dampskibsselskap AS Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tilsSkibladner Andre tilskudd

2014

25 %

Alle muse

Skibladne

64 %

36 % Skibladner

-

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

2 270

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

1 611

- ordinært regionalt driftstilskudd

910

8 635

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

13 426

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap AS

Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap AS


24

2 236

2 200

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

Alle museene under Kulturdepartementet

2%

2%

22 % 22 %

3%

3%

3% 3%

1%

3%

3% 1%

4%

1%

1% 4%

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

2,00

77

7 7

54

50 9 S 169 185 0 8 8

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

Kafé

2005

169 185 2005

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2006

191 799

191 799 2006

2007

212 148

212 148 2007

2008

193 249

23

2009

180 587

193 249 180 587 2008 2009

2010

214 392

214 392 2010

2011

172 993

1722011 993

29 % Andre utgifter

Besøk siste ti år

2Husleie, % 16 % drift, vedlikehold av lokaler

Utleie av lokaler

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2012

161 508

1612012 508

2013

167 925

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

10

380

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

6%

9%

40 %

-

450 000

26 %

100 %

100 %

378

75 586

-

-

100 %

-

205

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

175 915 Hageanlegg (dekar)

1672013 925 175 915 2014

Stiftelsen Lillehammer museum Alle museene under Kulturdepartementet

29 % % 16 % Andre 16 16ft,%vedlikeho Lønn og pensjo Avskrivninge utgifter Stiftelsen L 2 %662%% 2% 16 % 16 %

54 %

Butikk

musee Avskrivninger 54 % Lønn ogAlle pensjon

74,63

Lønnede årsverk

66 %

29,1 %

- i prosent av driftsinntekter

3,4 %

23 819

- i prosent av driftsinntekter

Billetter

Egenkapital

2 812

79 885

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

25 %

33 % 58 %58 % 45 % 25 % 45 %

Egeninntekter

33 %

Alle muse

Stiftelsen

Inntektsprofil Stiftelsen Lillehammer museum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

Stiftelsen Lillehammer museum Alle museene under Kulturdepartementet Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 33 % 30 % 97 % Stiftelsen 30 % 9% 3% 0% 3% 5% 33 % 16 % 24 L% 19 % 3 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 15 % 19 %16 % 13 % 10 % 9% 7% 5% 8% 5% 3% 3% 0%

980

1 701

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre offentlige tilskudd

47 120

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

240

27 279

- totale egeninntekter

- andre regionale tilskudd

81 756

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen Lillehammer museum


25

-

- andre offentlige tilskudd

3,3 %

1 223

7,5 %

19,50

2,50

24

6 1

85 5

40 V 0

18 7

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

533

15 848

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- andre regionale tilskudd

45 % 17 %

22 %

17 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

4%

4% 1%

4%

0%

0% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

20 % 59 %59 % 45 %

Egeninntekter

20 % 25 %

Alle muse

Valdresm

Inntektsprofil Valdresmusea AS Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

54 %

Butikk

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2005

2005 25 473 25 473

2006

2006 28 999 28 999

2007

33 330

332007 330

2008

40 468

40 468 2008

24

2009

38 180

38 180 2009

2010

32 314

322010 314

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2011

38 673

38 673 2011

2012

37 889

37 889 2012

2013

41 417

41 417 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

60

Nei

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

4%

79 %

100 %

2 635

372 039

2%

77 %

100 %

125

27 521

-

-

100 %

1

119

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

43 352 Hageanlegg (dekar)

43 352 2014

Valdresmusea AS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 27 % 16 % Valdresmus 67 % 0% 27 % 6 %6 % 0% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

67 %

Billetter

Valdresmusea AS Alle museene under Kulturdepartementet Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 25 % 24 % 24 % 78 % Valdresmus 20 % 12 % 0% 0% 2% 24 % 25 % 19 % 20 % 1818%% 15 % 12 22 % Alle musee 24 % %13 % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 19 % 10 % 8 % 7% 5% 2% 0% 0%

575

2 763

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

9 626

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

3 253

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

16 217

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Valdresmusea AS

Valdresmusea AS


26

8 358

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

640

- andre offentlige tilskudd

5 3 3

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

14 B 158 648

2005 158 648

- nye siste år

1

- med fagfellevurdering

Basisutstillinger

3

Publikasjoner totalt 3

13

Antall fast ansatte

16

0,00

Frivillige årsverk

13 %

22 %

13 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

1%

Butikk

24 % 13 %

54 %

1% 1%

4%

3%

3% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

13 %

Kafé

10 %

10 %

7% 7%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5% 5%

2006

228 913

2006

228 913

2007

237 723

2007

237 723

2008

25

2009

2010

2010 488 1502008 847 163 2009 137 382 150 847 163 488 137 382

Besøk siste ti år

8% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 % 15 % 19 % 8% 5%

5%

29 %

Blaafarveværket Alle museene under Kulturdepartementet 40 %

Utleie av lokaler

8% 8% 1%

1%

Blaafarveværket Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

2011

2012

2013

2014

-

-

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1 Nei

-

440

-

-

-

-

-

0%

100 %

100 %

2

1 142

0%

99 %

99 %

3

234

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

41 100 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

2014 Kulturlandskap (dekar) 203 164 199 1522012 028 1602013 191 382 152 028 160 203 164 199 Hageanlegg (dekar)

191 382 2011

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 16 % utgifter 12 % Blaafarvevæ 47 % 1% 12 % 40 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Konserter

41,18

Lønnede årsverk

24 %

45 % 45 %

24 %

Billetter Butikk 35 %Kafé Sponsorer Gaver 33 % 18 % 33 % 35 % 0% 0%

47 %

Billetter

Åpne møter

49,0 %

- i prosent av driftsinntekter

4,3 %

16 740

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

1 471

33 128

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

% 35 % Alle18musee

438

- andre regionale tilskudd

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

59 %

Egeninntekter

25 %

Alle muse

59 % Blaafarve

2014 Blaafarveværket Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

65 % Blaafarvevæ 24 %

275

- andre tilskudd Kulturdepartementet

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

4 461

20 024

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

34 196

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Blaafarveværket

Blaafarveværket


27

7 296

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

350

-

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

4 4

Temporære utstillinger

- nye siste år

7

Konserter 8D

19

Åpne møter

0

3

- med fagfellevurdering

- nye siste år

7

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

1

0,50

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

14,10

161,5 %

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

31 812

0,0 %

-2

19 813

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

kulturhistorie

45 %

22 %

51 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

2%

2% 4%

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

45 % % 10 % 37 37 %

Egeninntekter

10 %

25 %

Alle muse

Drammen

51 %

Inntektsprofil Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils AndreDrammens tilskuddmuseum for kunst og

2014

Kafé

2005

2005 25 983 25 983

Gaver

2006

2006 22 606 22 606

2007

302007 335 30 335

2008

33 646

33 2008 646

26

2009

31 866

2009 31 866

2010

38 789

38 789 2010

2011

36 402

362011 402

29utgifter % Andre

Besøk siste ti år

2Husleie, % 16 % drift, vedlikehold av lokaler

Utleie av lokaler

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2012

31 930

312012 930

2013

30 850

2013 30 850

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

39

33

Nei

-

-

-

-

0%

71 %

51 %

70

9 469

0%

3%

4%

557

50 551

13 %

68 %

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

2 57 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

943

Kunsthistoriske gjenstander

92 %

59

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

31 237 Hageanlegg (dekar)

2014 31 237

Drammens museum for kunst og kulturhistorie Alle museene under Kulturdepartementet 30 % 29 %

Utgiftsprofil

Sponsorer

23 % 16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 3% 2% Drammens 44 % 3% 23 % 30 %

54 %

Butikk

musee Avskrivninger 54 % Lønn og Alle pensjon

44 %

Billetter

Drammens museum for kunst og kulturhistorie Billetter Butikk 27 %Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 24 % 23 % 42 % Drammens 16 % 3% 27 % 12 % 0% 23 % 0% 19 %19 %19 % 16 % 15 % 13 % 58 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 12 % 5 % 7% 8% 15 % 19 % 10 % 8% 7% 5% 3% 0% 0%

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

10 020

2 033

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

19 699

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

Drammens museum for kunst og kulturhistorie


28

275

-

315

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd 33 % 14 %

Butikk

0%

0%

22 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

1%

1% 1%

4%

1%

0

2005

3 2006

2

Konserter

- nye siste år

11

Åpne møter

Temporære utstillinger

70 038

5

- med fagfellevurdering

8 N 69 800

5

Publikasjoner totalt

0

18

Antall fast ansatte

- nye siste år

70 038 2006

69 800 2005

0,20

Frivillige årsverk

Basisutstillinger

1% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Kafé 10 %

Kafé

Utleie av lokaler

15 8%% 8%

15 %

2007

90 058

2007

90 058

2008

78 135

2008

78 135

27

2009

76 195

2009

76 195

2010

67 594

67 594 2010

Besøk siste ti år

24 %24 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

1%

15 % 15 % 19 %

1%

29 %

2011

60 093

602011 093

2012

60 117

602012 117

2013

53 389

2013 53 389

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1

85 Nei

-

20 %

46 %

46 %

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

9 192

-

-

1%

76 %

76 %

2

32 705

13 %

58 %

58 %

18

41 655

-

-

0%

-

36

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

61 193 Hageanlegg (dekar)

61 193 2014

Norsk Bergverksmuseum Alle museene under Kulturdepartementet 33 %

7%

7%

3%

Gaver

3%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

Norsk Bergverksmuseum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utgifter 16 % 11 % Norsk Bergv 56 % 0% 11 % 33 % 0% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Butikk

21,48

56 % 54 %

Billetter

45 %

24 % % 13 % 10 % 14 13 % 10 % 10 %

33 %

Billetter

Lønnede årsverk

101,5 %

- i prosent av driftsinntekter

2,9 %

25 803

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

726

24 977

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

38 % 60 %60 % 45 %

Egeninntekter

25 %

Alle muse 38 %

Norsk Ber

2014 Norsk Bergverksmuseum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

100 % Norsk Bergv 24 % 0 % Alle musee

-

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

15 135

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

9 701

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

25 426

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum


29

19 536

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

2 000

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

Egeninntekter

42 %

3636%%

4%

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

0% 1%

4% 4% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 %

50

61 S 101 141 1

34

18

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

128 101 141 2005

2006

113 882

2006

113 882

musee Lønn ogAlle pensjon

Konserter

0

- med fagfellevurdering

Butikk

Kafé

24 %

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2007

109 618

109 618 2007

2008

122 397

2008

28

2009

124 239

2009

124 239

2010

122 458

2010

122 458

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

29 %

2011

117 370

2011

117 370

2012

120 177

2012

120 177

2013

124 619

2013

124 619

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

2

9

885

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

7%

15 %

15 %

952

259 128

2%

13 %

54 %

16 012

131 556

0%

2%

78 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

133

4 145

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

70 %

-

240

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

123 744 Hageanlegg (dekar)

2014

123 744

Stiftelsen Buskerudmuseet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

29 % utgifter Andre

Besøk siste ti år

2 % Husleie,16 % drift, vedlikehold av lokaler

122 397

54 % Avskrivninger

19 % 16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 1 56 % %2 % Stiftelsen B 1% 19 % 24 %

56 % 54 %

Billetter

Åpne møter

4

19,45

Frivillige årsverk

Publikasjoner totalt

46,70

Lønnede årsverk

50

6,9 %

- i prosent av driftsinntekter

Antall fast ansatte

9,5 %

3 176

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

4 363

41 956

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

17 %

17 %

42 %

Inntektsprofil Stiftelsen Buskerudmuseet Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Alle muse25 % 25 %

Stiftelsen

2014

Stiftelsen Buskerudmuseet Alle museene under Kulturdepartementet 28 % Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 24 % 22 % 21 % B 54 % Stiftelsen 21 % 10 % 28 % 3% 6% 10 % 22 % 0% 19 % 15 % 13 % 46 % Alle musee 24 % % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 19 % 10 10 % 10 % 8 % 6% 7% 5% 3% 0%

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

16 824

7 758

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

46 118

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Stiftelsen Buskerudmuseet

Stiftelsen Buskerudmuseet


30

-

443

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

6%

25 %

90 %

0%

4%

45 45 % % 0%

22 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4% 4% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

Egeninntekter

4

2

Konserter

4

12

Åpne møter

- nye siste år

0

- med fagfellevurdering

Temporære utstillinger

10 212

1

Publikasjoner totalt

1P

14

Antall fast ansatte

0

0,00

Frivillige årsverk

- nye siste år

10,44

Lønnede årsverk

Basisutstillinger

10 212 2005

22,1 %

- i prosent av driftsinntekter

Butikk

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2005

2006

2006 55 450 450

2007

11 227

2007

11 227

2008

11 834

2008

11 834

29

2009

11 348

2009

11 348

2010

10 872

10 872 2010

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

28 % 29 %

2011

10 946

10 946 2011

2012

9 492

9 492 2012

2013

11 346

2013

11 346

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

0%

1%

57 %

835

814 629

0%

4%

0%

57

50 000

0%

0%

0%

1

5 660

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

12 226 Hageanlegg (dekar)

2014

12 226

Preus museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utgifter 13 % 16 % Preus muse 56 % 3% 13 % 28 % 3% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

-0,3 %

2 713

56 % 54 %

Billetter

- i prosent av driftsinntekter

-38

12 444

Egenkapital

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

6%

Alle muse

Inntektsprofil Preus museum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd 90 %

Preus mus

2014

Preus museum Alle museene under Kulturdepartementet 28 % Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 26 % 24 % 100 % Preus muse 19 % 28 % 8% 0% 0% 0% 19 26 % 19 % 19 % 19%% 15 % 13 % 0 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 19 % 8 % 10 % 8% 7% 5% 0% 0% 0%

-

-

- ordinært regionalt driftstilskudd

11 049

793

12 285

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- totale egeninntekter

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Preus museum

Preus museum


31

36 484

- ordinært regionalt driftstilskudd

3,97

74

19 1

74

10

12 V 132 970 0

22

13

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

6%

13 %

Butikk

24 %

54 %

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

2005

132 970 2005

6% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Kafé

10 % 7 % 10 %

13 %

7%

Gaver

7%

7%

25 %25 %

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2006

136 138

136 138 2006

2007

162 658

2007

162 658

2008

142 120

30

2009

133 438

2010

137 815

142 120 133 438 137 815 2008 2009 2010

Besøk siste ti år

0%

0%

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

4%

15 % 15 % 19 %

4%

2011

117 611

1172011 611

2012

132 249

132 249 2012

2013

157 579

2014

14

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

214

53 %

64 %

100 %

- tilfredsstillende registrert

968 - tilvekst siste år

13 %

14 %

100 %

-

804

0%

0%

3%

178 767

720 332

22 %

50 %

81 %

390

64 020

0%

7%

26 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 564

Kunsthistoriske gjenstander

-

28

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

120 983 Hageanlegg (dekar)

2013 120 983 2014

157 579

Vestfoldmuseene IKS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 7% 8%

7%

Vestfoldmuseene IKS Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 25 % 16 % 12 % Vestfoldmu 62 % 1% 12 % 25 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

83,12

Lønnede årsverk

62 %

19,3 %

- i prosent av driftsinntekter

5,1 %

14 972

- i prosent av driftsinntekter

Billetter

47 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

Billetter Butikk Kafé 33 % 25 % 33 %

Egeninntekter

10 %

Egenkapital

3 930

74 395

10 % 36 %36 % 45 %

Alle muse25 % 25 %

57 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Vestfoldm

2014 Vestfoldmuseene Egeninnte Ordinært tilskudd IKS 47 %Annet ord Andre tils Andre 45 % Ordinært

43 % Vestfoldmu 25 % 24 %

1 004

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

3 901

- andre regionale tilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

88

27 843

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

8 064

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

77 384

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Vestfoldmuseene IKS

Vestfoldmuseene IKS


32

13 783

3 940

10 076

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

-

- andre offentlige tilskudd

3

Konserter 332005 295

2005

7

33

Åpne møter

11

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

2

Publikasjoner totalt

45 %

12 %

31 %

12 %

22 % 22 % 3 %

4%

Alle museene under Kulturdepartementet

31 %

3%

1%

0%

0% 1%

4% 4% 4%

Kafé 5%

Kafé

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

5%

7%

7%

0%

2006

302006 239 30 239

2007

34 627

342007 627

2008

2008 29 060 29 060

31

2009

30 808

2009 30 808

2010

40 962

40 962 2010

2011

36 627

362011 627

29 %utgifter Andre

Besøk siste ti år

2Husleie, % 16 % drift, vedlikehold av lokaler

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

0% 15 %

- publisert med digital representasjon

2012

2013

2013 23 989 33 321 23 989

332012 321

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

39 139 Hageanlegg (dekar)

39 139 2014

1 Nei

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

6%

8%

34 %

129

131 228

19 %

32 %

32 %

15

7 613

0%

0%

0%

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

19 %26 % 19 %

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

352

Kunsthistoriske gjenstander

67 %

61

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

26 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2%

15 %

2%

Norsk Industriarbeidermuseum Alle museene under Kulturdepartementet 29 %

23 % 18 % 16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 4% 2% Norsk Indus 56 % 4% 23 % 18 %

Butikk

0%

5%

0%

Sponsorer Gaver

Norsk Industriarbeidermuseum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

24 % 13 % 10 % 12 % 13 % 10 % 5%

12 %

Butikk

musee Avskrivninger 54 % Lønn ogAlle pensjon

Temporære utstillinger

21

Antall fast ansatte

5 N 33 295

0,20

Frivillige årsverk

1

28,50

Lønnede årsverk

- nye siste år

13,0 %

- i prosent av driftsinntekter

56 % 54 %

Basisutstillinger

0,4 %

4 179

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

138

Årsresultat

Billetter

24 % 22 % Alle musee

32 083

43 %

43 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

54 %

Billetter

Fylkeskommune og kommune

54 %

Egeninntekter

10 %

78 % Norsk Indus

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

10 %

Alle muse25 % 25 %

Norsk Ind

2014 Norsk Industriarbeidermuseum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

1 250

- andre regionale tilskudd

-

3 101

- totale egeninntekter

- andre tilskudd Kulturdepartementet

32 150

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk Industriarbeidermuseum


33

42 T 2 2 2

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

0

- med fagfellevurdering

Basisutstillinger

5

Publikasjoner totalt

21

34

Antall fast ansatte

103

1,10

Frivillige årsverk

Konserter

36,66

Lønnede årsverk

Åpne møter

39,8 %

- i prosent av driftsinntekter

-0,4 %

13 440

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

-140

34 137

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD) 9%

7%

13 %

1%

2228%% 22 % 3 % 1% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

Kafé

10 % 10 % 7%

7%

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5% 5%

2005

2005 66 475 66 475

2006

2006 56 941 56 941

2007

94 350

94 350 2007

2008

98 319

98 319 2008

32

2009

111 116

2010

103 088

111 116 103 088 2009 2010

Besøk siste ti år

15 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

5%

15 % 15 % 19 %15 %

5%

2011

107 997

107 997 2011

2012

88 609

882012 609

2013

102 663

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

105

107

0%

0%

100 %

- tilfredsstillende registrert

500 - tilvekst siste år

27 %

100 %

100 %

-

1 125

1%

2%

4%

350

2 440 350

9%

48 %

63 %

260

143 000

10 %

31 %

77 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

6 500

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

100 %

-

115

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

100 767 Hageanlegg (dekar)

102 663 100 767 2013 2014

Telemark Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 8% 4%

4%

Telemark Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé Sponsorer Gaver 32 % 29 % 5% 29 % 0% 32 %

13 %

Butikk

Butikk

5%

24 %

54 %

45 % 7% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 27 % 16 % 12 % Telemark M 60 % 1% 12 % 27 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

60 %

Billetter

28 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

9%

Billetter

Egeninntekter

26 % 25 % 25 % Alle muse

Telemark

26 % 39 %39 %

2014 Telemark Museum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

58 % Telemark24M% 42 % Alle musee

-

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

2 337

- andre regionale tilskudd

-

9 450

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

13 022

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

237

8 687

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

33 733

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Telemark Museum

Telemark Museum


34

-

- andre offentlige tilskudd

44 V 5

10 9

Temporære utstillinger

- nye siste år

1

- med fagfellevurdering

- nye siste år

2

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

14

Antall fast ansatte

15

2,20

Frivillige årsverk

153

17,45

Lønnede årsverk

Konserter

6,3 %

- i prosent av driftsinntekter

Åpne møter

-0,4 %

1 045

- i prosent av driftsinntekter

-70

16 531

3%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

15 %

Butikk

Kafé

10 % 10 %

5% 7%

7%

0%

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

5% 0%

Sponsorer Gaver 38 % 26 % 26 %

2005

65 709

2005

65 709

2006

57 128

57 128 2006

2007

56 936

56 936 2007

2008

50 943

50 943 2008

33

2009

60 469

2009

60 469

2010

56 327

56 327 2010

Besøk siste ti år

7% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 % 15 % 19 % 7% 0%

0%

2011

58 511

58 511 2011

2012

50 318

50 318 2012

2013

2014

5

-

0%

- tilfredsstillende registrert - publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1 Nei

-

50

0%

0%

- med digital representasjon

300 - tilvekst siste år

0%

75 %

100 %

8

1%

8%

8%

57

108 794

10 %

60 %

60 %

115

18 820

14 %

89 %

89 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 1 152

Kunsthistoriske gjenstander

-

83

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

Kulturlandskap (dekar) 2014 36 855 41 144 36 855 Hageanlegg (dekar) 2013 41 144

Vest-Telemark museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 8% 1%

1%

Vest-Telemark museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter Butikk 38 %Kafé

24 % % 13 % 15 13 %

54 %

0%

2228%% 22 % 3 % 3% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

25 % 29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 13 % 16 % Vest-Telem 61 % 1% 13 % 25 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

61 %

Billetter

28 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

14 %

Billetter

Egeninntekter

Alle muse25 % 25 %

56 % Vest-Telem 24 %

Egenkapital

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

33 % 36 %36 % 45 %

2014 Vest-Telemark museum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Vest-Telem 33 %

44 % Alle14musee %

498

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

4 672

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

5 951

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

5 539

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

16 660

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Vest-Telemark museum

Vest-Telemark museum


35

-

-

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

1 1

0

Konserter

- nye siste år

16

Åpne møter

Temporære utstillinger

0

- med fagfellevurdering

1A

3

Publikasjoner totalt

0

35

Antall fast ansatte

- nye siste år

0,00

Frivillige årsverk

Basisutstillinger

32,74

Lønnede årsverk

295,7 %

- i prosent av driftsinntekter

-7,6 %

125 883

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

-3 233

Årsresultat

35 207

2005

23 061

2005

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4% 0%

4%

Kafé

10 %

10 %

7%

Gaver

0% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

2006

18 904

18 904 2006

2007

21 290

21 290 2007

2008

19 636

19 636 2008

34

2009

23 887

2009

23 887

2010

19 %

2012

-

-

2012

2013

-

-

2013

Kulturlandskap (dekar)

2014

2 257

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

2 257 Hageanlegg (dekar)

2014

- publisert med digital representasjon

Nei

-

-

-

0%

0%

0%

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

3 400

2%

25 %

109 %

1

441

-

-

7%

15 %

81 %

1 271

45 306

-

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% -

Kunsthistoriske gjenstander

-

13

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

*Aust-Agder museum og arkiv har vært stengt for publikum i forbindelse med nybygg.

2011

2011 14 324 23 371 14 324

2010

23 371

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

11 %15 %

15 %

Aust-Agder museum og arkiv IKS Alle museene under Kulturdepartementet

29 utgifter % Andre

Besøk siste ti år

2Husleie, % 16 % drift, vedlikehold av lokaler

8%

Utleie av lokaler

1%

8%

Aust-Agder museum og arkiv IKS Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 87 % 0% 0% 0% 1% 11 % 87 %

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

0%

13 %

1%

musee Avskrivninger 54 % Lønn ogAlle pensjon

23 061

0%

22 % 22 % 3 %

29 % 23 % 16 % Andre utgifter Lønn og pensjo Avskrivninge 14ft,%vedlikeho Aust-Agder 1 %632%% 1% 14 % 23 %

54 %

Butikk

Billetter

13 %

1%

24 %

Butikk

0%

63 %

0%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

0%

Billetter

24 %

59 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

3737%%

Inntektsprofil Aust-Agder museum og arkiv IKS Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Egeninntekter

41 % Aust-Agder

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

2014 37 % 26 % Alle muse25 % 25 % 26 %45 %

37 % Aust-Agde

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

15 763

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

11 005

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

15 804

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

42 572

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Aust-Agder museum og arkiv IKS


36

500

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

5G 0 0 0

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

1

Konserter

Basisutstillinger

168

Åpne møter

0

- med fagfellevurdering

2,00

Frivillige årsverk

0

5,50

Lønnede årsverk

Publikasjoner totalt

4,6 %

- i prosent av driftsinntekter

4

266

Antall fast ansatte

0,4 %

- i prosent av driftsinntekter

24

5 791

Egenkapital

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

54 %

2005

2006

31 644

312006 644

Alle musee Lønn og pensjon

2005 28 659 28 659

22 % 22 %

22 %

22 % 3%

0%

0% 3%

1%

3%

3% 1%

4%

9%

9% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Kafé

9% 10 %

9 % 10 %

Kafé

7%

7%

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

Sponsorer Gaver 67 % 0% 67 %

29 %

2007

2007 24 871 24 871

2008

2008 26 014 26 014

35

2009

50 761

2009

50 761 2012

2010

2011

2012

480480 16 144 092 19 19 16 144 1717 092

2010

2011

50 % 0% 45 % 4 %4 % 0% 2% 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

15 % 0%

19 %

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

3%

15 %

3%

2014

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

Ja

0%

0%

0%

-

25 000

0%

0%

0%

150

3 000

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% -

Kunsthistoriske gjenstander

-

7

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

11 694 12 552 Hageanlegg (dekar) 12 552 11 694

2013

Grimstad bys museer Alle 45 % museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

2% 8%

8%

2%

Grimstad bys museer Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 16 % utgifter

Butikk

6% 13 %

Butikk

13 %

Grimstad b

50 %

Billetter

6%

24 %

12 %

Billetter

24 %

30 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune 12 %

70 % Grimstad b

45 %

45 % % 51

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

16 %

Egeninntekter

16 %

51 %

Inntektsprofil Grimstad bys museer Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

25 %

Alle muse

Grimstad

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

150

26

-

1 251

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

2 967

900

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

5 794

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Grimstad bys museer

Grimstad bys museer (UT fra 2016)


37

21 %

24 %

0%

6

2 0

22 0

10 N 1 1 1

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

0,25

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

6,30

13,2 %

752

-1,7 %

-95

5 589

Lønnede årsverk

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

54 %

2005

2006

2006 9 051 9 051

musee Lønn ogAlle pensjon

2005 9 014 9 014

0%

4%

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2007

11 931

112007 931

2008

36

2009

2009 9 797 9 797

2010

102010 002 10 002

2011

2011 8 540 8 540

29 % utgifter Andre

Besøk siste ti år

2 %Husleie, drift, 16 % vedlikehold av lokaler

10 2008 103 10 103

54 % Avskrivninger

1%

1%

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 % 15 % 19 %

0%

2012

13 950

13 950 2012

2013

13 066

13 066 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1

22 Nei

-

0%

0%

0%

1 013 - tilfredsstillende registrert

1 011 - tilvekst siste år

-

-

0%

75 %

75 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

68 - tilvekst siste år

0%

- publisert med digital representasjon

43 %

43 %

115

7 093

0%

96 %

96 %

Fotografier

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

47

- tilvekst siste år

0%

Kunsthistoriske gjenstander

-

10

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

16 886 Hageanlegg (dekar)

2014

16 886

Næs Jernverksmuseum, Stift. Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 12 % 8%

12 %

Næs Jernverksmuseum, Stift. Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

29 % 17 % 16 % Andre utgifter Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho 10 % 2% 1 %71 % Næs Jernve 1% 10 % 17 %

71 %

Billetter

Butikk

Billetter Kafé Sponsorer Gaver 34 % Butikk 30 % 3424 %% 24 % 0% 0% 33 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 5% 7% 13 % 10 % 7% 5% 0% 0% 30 %

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

67 % Næs Jernve 24 %

0% 1%

4%

Fordeling av brutto egeninntekter

-

- andre offentlige tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

0%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

3%

2221%% 22 % 3 % 24 % 1 %

-

Egeninntekter

45 %

- andre regionale tilskudd

1 387

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

11 %

44 %

-

1 220

- ordinært regionalt driftstilskudd

11 %

44 %

Inntektsprofil Næs Jernverksmuseum, Stift. Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Alle muse25 % 25 %

Næs Jernv

2014

- andre tilskudd Kulturdepartementet

2 477

602

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

5 686

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Næs Jernverksmuseum, Stift.

Næs Jernverksmuseum, Stift.


38

-

- andre offentlige tilskudd

1 150

12,4 %

7 708

82,8 %

10,10

2,00

12

2 0

41 1

19 S 0 2 2

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

8 319

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- andre regionale tilskudd

2236%%

36 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

0%

0% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 %

5 % 59 %59 % 45 %

25 %

Egeninntekter

5%

25 %

Alle muse

Setesdals

Inntektsprofil Setesdalsmuseet Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd IKS

2014

54 %

Butikk

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2005

17 792

2005

17 792

2006

15 455

2006

15 455

2007

16 584

2007

16 584

2008

14 399

14 399 2008

37

2009

13 977

13 977 2009

2010

12 483

12 483 2010

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2011

12 641

12 641 2011

2012

13 364

13 364 2012

2013

13 682

13 682 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

15 743 Hageanlegg (dekar)

2014

15 743

Setesdalsmuseet IKS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 23 % 16 % Setesdalsm 69 % 1% 23 % 7 %7 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

69 %

Billetter

Setesdalsmuseet IKS Alle museene under Kulturdepartementet Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 27 % 24 % 22%% 62 % Setesdalsm 27 % 15 % 1% 0 % 18 %18 % 22 0% 19 % 1919%% 15 % 15 % 13 % 38 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 19 % 10 % 8% 7% 5% 1% 0% 0%

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

38

3 396

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

5 445

426

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

9 305

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Setesdalsmuseet IKS

Setesdalsmuseet IKS (UT fra 2016)

Nei

-

-

-

0%

0%

73 %

35

7 709

-

-

1%

3%

3%

1 048

61 966

0%

26 %

53 %

274

33 758

-

-

0%

-

65


39

11 %

5 4

0

Konserter

- nye siste år

42

Åpne møter

Temporære utstillinger

66 141

1

- med fagfellevurdering

9A

6

Publikasjoner totalt

0

13

Antall fast ansatte

- nye siste år

0,21

Frivillige årsverk

Basisutstillinger

66 141 2005

13,21

Lønnede årsverk

2005

48 %

Inntektsprofil Alle museene under Kulturdepartementet

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

0%

0%

4%

Butikk 8%

Kafé 9%

Butikk

Kafé

Gaver

7%

7%

37 %

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver 37 %

2006

69 192

69 192 2006

2007

79 692

2007

79 692

2008

90 381

2008

90 381

38

2009

92 995

2009

92 995

2010

92 577

2010

92 577

Besøk siste ti år

2 % drift, 16 %Andre utgifter 29 % Husleie, vedlikehold av lokaler

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 % 15 % 19 %

36 %

2011

90 675

2011

90 675

2012

84 066

2012

84 066

2013

91 240

2013

91 240

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

-

Ja

60

0%

81 %

100 %

718

104 624

-

-

0%

3%

3%

50

10 400

0%

0%

100 %

-

300

-

0% -

Kunsthistoriske gjenstander

-

1

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

87 767 Hageanlegg (dekar)

2014

87 767

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS. Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 8% 1%

1%

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS. Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer 36 %Andre egeninntekter

29 % % Lønn og pensjo Avskrivninge16 ft, vedlikeho Andre utgifter 14 % 10 % Agder natur 2 % 275%% 2% 10 % 14 %

54 %

22 %

3%

0%

Fordeling av brutto egeninntekter

24 % 13 % 10 % 13 % 9 % 10 % 8%

11 %

Billetter

22 %

48 %

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 %

Alle museeAvskrivninger 54 % Lønn og pensjon

2,0 %

- i prosent av driftsinntekter

75 %

210

-1,7 %

- i prosent av driftsinntekter

Billetter

Egenkapital

-179

9 874

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

32

25 %

25 %

45 % % 17 % 35 35 %

Egeninntekter

17 %

Alle muse

Agder nat

2014 Agder naturmuseum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd og botanisk hage IKS.

42 % Agder natur 24 % 58 % Alle musee

-

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

-

5 097

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

3 721

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

1 819

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

10 669

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS.

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS.


40

-

-

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

2

Konserter

8

0

Åpne møter

9

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

0

Publikasjoner totalt

Temporære utstillinger

17

Antall fast ansatte

1S

0,00

Frivillige årsverk

0

12,00

Lønnede årsverk

- nye siste år

40,2 %

- i prosent av driftsinntekter

Basisutstillinger

3,6 %

7 140

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

642

Årsresultat

17 313

24 % 40 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

45 %

45 % % 51

2234%%

34 % 22 %

3%

3%

3% 1%

4%

0%

2005

202005 281 20 281

0%

12 %

Butikk

Kafé 4%

0%

Butikk

Kafé

Utleie av lokaler

8% 16 % 8%

16 %

2006

21 149

212006 149

2007

34 363

2007

34 363

2008

28 438

28 438 2008

39

2009

25 378

25 378 2009

19 %

19 %

29 %

2010

2011

2012

2013

2014

-

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

-

Kulturhistoriske gjenstander - tilvekst siste år

0%

0%

100 %

20

1 472

-

-

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

2012 22 757 2013 20 547 2014 Kulturlandskap (dekar) 192011 397 17 494 22 473 19 397 17 494 22 757 20 547 Hageanlegg (dekar) 222010 473

Besøk siste ti år

15 %

56 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2%

15 %

2%

Sørlandets Kunstmuseum Alle museene under Kulturdepartementet 34 %

7%

7%

0%

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

Sponsorer Gaver

Sørlandets Kunstmuseum Alle museene under Kulturdepartementet 56 % Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

24 % 13 % 10 % 5% 12 % 13 % 10 % 5% 4% 0%

54 %

3% 3%

1%

3%

4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utgifter 14 % 16 % Sørlandets 48 % 4 % 14 % 34 % 4% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

48 %

Billetter

51 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

9%

Billetter

60 % Sørlandets 9%

9% 25 %

Egeninntekter

9%

25 %

Alle muse

Sørlandet

2014 Sørlandets Kunstmuseum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

500

6 092

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

9 137

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

500

1 547

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

17 776

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Sørlandets Kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum


41

16 031

15 444

3 991

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

2 243

- andre offentlige tilskudd

4,3 %

9 394

19,8 %

43,14

4,60

42

5 1

59

17

47 V 1

24

21

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2 023

45 754

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

33 % 8% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

2005

93 102

93 102 2005

9% 4%

9%

Butikk

Kafé

7% 7%

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

Sponsorer Gaver 25 % 0% 25 %

2006

97 587

97 587 2006

2007

83 753

832007 753

2008

89 597

89 2008 597

40

2009

88 480

88 480 2009

2010

2010 61 955 61 955

Besøk siste ti år

15 % 19 %12 %

12 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

18 18%%

29 %

2011

93 868

93 868 2011

2012

76 806

762012 806

2013

85 444

85 444 2013

2014

308

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

2 Nei

-

-

0%

0%

0%

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

27

0% - tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

0%

0% - med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

206

3%

4%

4%

61

223 349

1%

8%

22 %

125

59 527

20 %

39 %

39 %

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

1% 1 054

Kunsthistoriske gjenstander

-

96

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

84 729 Hageanlegg (dekar)

84 729 2014

Vest-Agder-museet IKS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

0%

8% 8%

0%

Vest-Agder-museet IKS Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 18 % 16 % 17 % 64 % 1% 18 % 17 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

54 %

8%

22 % 22 % 3 %

24 % 13 % 13 % 10 % 9 % 10 % 9%

Vest-Agder-

64 %

Billetter

49 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

9%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

Billetter Butikk Kafé 24 % 27 % 9%

51 % Vest-Agder-

27 %

Egeninntekter

16 %

33 %

Inntektsprofil Vest-Agder-museet IKS Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

16 % 34 %34 % 45 %

2014

Alle muse25 % 25 %

Vest-Agde

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

1 913

- andre regionale tilskudd

-

7 762

- totale egeninntekter

- andre tilskudd Kulturdepartementet

47 384

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Vest-Agder-museet IKS

Vest-Agder-museet IKS


42

-

-

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

3

Konserter 2005

2005

12 971

3

34

Åpne møter

3

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

1

Publikasjoner totalt

Temporære utstillinger

10

Antall fast ansatte

9 D 12 971

1,70

Frivillige årsverk

54 %

22 %

50 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

0%

4%

Butikk

13 %

10 %

Kafé

10 %

Kafé

0%

13 %

28 %

Butikk

7%

7%

Gaver

1%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

2006

13 754 13 754

2006

2007

19 19 668 668

2007

2008

39 715

39 715 2008

41

2009

1919378 378

2009

19 %

19 %

-

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2010

2011

2012

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

-

-

-

3%

26 %

35 %

4 000

81 583

8%

10 %

20 %

10

50 095

0%

11 %

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

44 65 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 10 381

Kunsthistoriske gjenstander

-

25

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

2010 2011 2012 2013 2014 Kulturlandskap (dekar) 22 238 22 214 22 146 2121 524 362362 524 19 19 22 238 22 146 22 214 Hageanlegg (dekar)

Besøk siste ti år

15 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 %

Dalane folkemuseum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

Dalane folkemuseum Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 63 % 0% 0% 1% 0% 0% 63 %

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 13 % 16 % 13 % 11 % Dalane folk 62 % 11 % 13 % 13 % 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

0

10,96

Lønnede årsverk

62 %

- nye siste år

88,7 %

- i prosent av driftsinntekter

Billetter

Basisutstillinger

-1,5 %

7 711

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

-127

8 992

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

24 % % 28

9%

Billetter

24 %

56 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune 9%

44 % Dalane folk

45 % 0%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

45 % % 11 % 39 %39

Egeninntekter

11 %

50 %

Inntektsprofil Dalanetilskudd folkemuseum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre

2014

25 %

Alle muse

Dalane fo

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

4 365

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

3 406

920

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

8 691

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Dalane folkemuseum

Dalane folkemuseum


43

- andre regionale tilskudd

12,3 %

14,90

3,00

11

1 0

40

27

20 H 31 374 0

11

11

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

54 %

22 %

56 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

3%

3% 1%

4%

1%

2005

312005 374

1%

4%

Alle museene under Kulturdepartementet

10 %

Kafé

10 %

Kafé

0%

13 %

0%

5%

7%

7%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

2007

30 687

33 398

2006

302007 687

332006 398

2008

33 525

33 2008 525

42

2009

2009 30 051 30 051

2010

38 800

38 800 2010

Besøk siste ti år

15 %

19 %

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

2011

38 296

38 296 2011

2012

36 684

362012 684

2013

34 120

34 120 2013

2014

38

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Ja

1

41

0% Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

0%

0% - med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

240

1%

3%

3%

30 350

661 000

8%

17 %

43 %

75

48 626

0%

72 %

81 %

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 2 365

Kunsthistoriske gjenstander

-

44

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

33 930 Hageanlegg (dekar)

33 930 2014

Haugalandmuseene Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

Haugalandmuseene Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 54 % 46 % 0% 0% 0% 0% 46 % 54 %

Fordeling av brutto egeninntekter

32 % 29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 16 % Haugalandm 61 % 0% 32 % 7% 7% 0% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

2,3 %

1 587

- i prosent av driftsinntekter 61 %

Butikk

Billetter

13 %

0%

24 %

Butikk

0%

Egenkapital

298

Årsresultat

12 775

24 % 59 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

0%

Billetter

41 % Haugalandm

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 %

45 % % 1% 39 39 %

25 %

Egeninntekter

1%

25 %

Alle muse

Haugalan

2014 Haugalandmuseene Egeninnte Ordinært Ordinært tilskudd 56 %Annet ord Andre tils Andre

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre offentlige tilskudd

367

68

-

7 295

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

5 050

156

12 936

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- totale egeninntekter

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Haugalandmuseene

Haugalandmuseene


44

1 776

- andre offentlige tilskudd

8

- nye siste år

2005

10

Temporære utstillinger

112 047 2005

2

1

- med fagfellevurdering

33 M 112 047

8

Publikasjoner totalt

- nye siste år

58

Antall fast ansatte

Basisutstillinger

1,20

Frivillige årsverk

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

7% 4%

Butikk

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

13 % 7 % 7%

24 % 13 % 13 % 10 % 5% 10 % 7% 6% 5% 5%

Sponsorer Gaver 13 %

7%

2006

124 609

124 609 2006

2007

159 627

2007

159 627

2008

131 859

43

2009

120 101

131 859 120 101 2008 2009

2010

146 589

146 589 2010

Besøk siste ti år

15 % 19 %

28 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

18 18%%

2011

150 736

2011

150 736

2012

174 108

2012

174 108

2013

172 511

2013

172 511

2014

59

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1

21 Nei

-

21 %

21 %

21 %

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

821

34 455

2%

4%

100 %

-

1 844

2%

7%

53 %

3 514

65 341

1%

5%

20 %

976

161 138

4%

4%

19 %

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 2 551

Kunsthistoriske gjenstander

-

15

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

168 580 Hageanlegg (dekar)

2014

168 580

Museum Stavanger AS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 8% 2%

2%

Museum Stavanger AS Alle museene under Kulturdepartementet 28 % Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

5%

54 %

0% 1%

4%

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter27 % 16 % Museum St 62 % 1 % 10 %10 % 27 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

12

59,31

Lønnede årsverk

62 %

180

0,3 %

- i prosent av driftsinntekter

Konserter

223

Billetter

Åpne møter

0,0 %

- i prosent av driftsinntekter

9

Egenkapital

Årsresultat

68 622

60 % Alle musee

7%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

Billetter Butikk Kafé 24 % 20 % 6%

Fylkeskommune og kommune

3939%%

Inntektsprofil Museum Stavanger AS Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Egeninntekter

20 % St 40 % Museum

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

2014 28 % 26 % 28 % Alle muse 25 % 25 % 26 %45 %

Museum S

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

2 700

- andre regionale tilskudd

-

26 915

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

17 973

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

19 041

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

68 405

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Museum Stavanger AS

Museum Stavanger AS


45

225

- andre offentlige tilskudd

16 R 0 4 2

Temporære utstillinger

- nye siste år

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

3

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

17

Antall fast ansatte

5

0,50

Frivillige årsverk

136

15,76

Lønnede årsverk

Konserter

35,7 %

- i prosent av driftsinntekter

Åpne møter

0,3 %

5 017

- i prosent av driftsinntekter

36

14 272

3939%%

3%

45 % 0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

11 %

Butikk

Kafé 4%

Butikk

Kafé

7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2005

2005 13 787 13 787

2006

15 739

152006 739

2007

16 558

162007 558

2008

2008 11 707 11 707

44

2009

2009 14 315 14 315

2010

17 620

172010 620

Besøk siste ti år

15 %

19 %

30 %30 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

44 %

2011

19 417

19 417 2011

2012

20 867

20 867 2012

2013

20 862

20 862 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

Ja

3

7%

44 %

80 %

2 638

108 152

17 %

62 %

84 %

51

20 135

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

Kunsthistoriske gjenstander

100 %

77

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

18 718 Hageanlegg (dekar)

18 718 2014

Ryfylkemuseet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

2%

8%

8%

2%

Ryfylkemuseet Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer 44 %Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

24 % 13 % 10 % 11 % 13 % 10 % 4%

54 %

0%

22 % 22 % 3 % 3% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 22 % 16 % Ryfylkemus 71 % 3% 22 % 4 %4 % 3% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

71 %

Billetter

8%

40 %

40 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

8%

Billetter

24 % 50 % Alle musee

Egenkapital

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Egeninntekter

Alle muse25 % 25 % 18 %

18 %

2014 Ryfylkemuseet Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Ryfylkemu

50 % Ryfylkemus

254

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

5 471

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

5 581

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

2 519

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

14 050

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Ryfylkemuseet

Ryfylkemuseet


46

28 %

Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver 27 % 23 % 24 % 23 % 9% 17 % 27 % 3% 17 % 13 % 52 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 5% 7% 10 % 9% 7% 5% 3%

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

34 S 3

15

12

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2

- med fagfellevurdering

Basisutstillinger

2

Publikasjoner totalt

12

63

Antall fast ansatte

103

6,68

Frivillige årsverk

Konserter

70,01

Lønnede årsverk

Åpne møter

26,0 %

- i prosent av driftsinntekter

2,3 %

17 505

Frivillige årsverk

Egenkapital

1 552

64 753

Lønnede årsverk

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

6%

4%

2005

79 79712 712

2005

1%

5% 4%

Butikk

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2006

2006 113 035 113 035

2007

2007 107 423 107 423

2008

164 520

1642008 520

45

2009

191 126

2010

198 047

191 126 198 047 2009 2010

Besøk siste ti år

15 % 19 %11 %

11 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 % 7%

7%

2011

208 247

208 247 2011

2012

222 878

2012

222 878

2013

224 481

2013

224 481

2014

-

0%

- tilfredsstillende registrert

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

2

11

780

0%

0%

- med digital representasjon

751 - tilvekst siste år

-

-

2%

5%

30 %

6 564

161 924

10 %

21 %

56 %

138

46 398

0%

100 %

100 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

35

Kunsthistoriske gjenstander

59 %

59

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

257 000 Hageanlegg (dekar)

2014

257 000

Stiftinga Jærmuseet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 8%

3%

3%

Stiftinga Jærmuseet Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

31 % 29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 16 % Stiftinga Jæ 60 % 2% 31 % 7 %7 % 2% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

60 %

Billetter

54 %

732

- andre offentlige tilskudd

48 % Stiftinga Jæ

2 457

- andre regionale tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

5%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

4 000

3%

- andre tilskudd Kulturdepartementet

10 %

1%

6%

6 433 Egeninntekter

10 %

2228%% 22 % 3 %

19 037

17 389

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

26 % 26 % 26 % 25 % 25 % 26 %45 % Alle muse

Stiftinga J

Inntektsprofil Stiftinga Jærmuseet Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

- ordinært regionalt driftstilskudd

17 324

- totale egeninntekter

2014

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

67 372

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Stiftinga Jærmuseet

Stiftinga Jærmuseet


47

1 325

1 641

1 993

1 675

2 160

3 898

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

34

Konserter

2

23

Åpne møter

2

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

1

Publikasjoner totalt

Temporære utstillinger

11

Antall fast ansatte

4B

2,00

Frivillige årsverk

0

17,55

Lønnede årsverk

- nye siste år

83,6 %

- i prosent av driftsinntekter

Basisutstillinger

42,4 %

24 762

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

12 567

23 523

54 %

2005

55 303

4%

45 % 45 %

0%

6%

6%

22 % 22 %

3%

7%

7% 3%

1%

6%

6% 1%

4%

20 %

20 % 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

40 %

7%

7%

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

Sponsorer Gaver 40 % 0% 40 %

2006

48 936

482006 936

2007

45 584

452007 584

2008

53 919

53 919 2008

46

2009

50 886

50 886 2009

2010

44 279

442010 279

Besøk siste ti år

15 %

19 % 19 % 10 %

10 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

30 30%% 15 %

25 %

29 %

2011

60 157

2011

60 157

2012

56 425

56 425 2012

2013

55 245

55 245 2013

2014

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

350

9 652

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

0%

0%

100 %

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 500

- publisert med digital representasjon

16 %

100 %

-

12 200

0%

80 %

100 %

-

500

38 %

16

Fotografier

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

59 275 Hageanlegg (dekar)

59 275 2014

Baroniet Rosendal Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

0%

32 % 3% 40 % 25 % 3% 2% 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 16 % utgifter

Kafé

10 % 10 %

0%

Baroniet Rosendal Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

0%

13 %

Butikk

Butikk

Alle musee Lønn og pensjon

55 303 2005

4%

13 %

Baroniet Ro

32 %

Billetter

0%

24 %

20 %

Billetter

24 % % 55 % Alle20musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

57 %

Egeninntekter

25 %

Alle muse

2014 Baroniet Rosendal Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Baroniet 57 %R

45 % Baroniet Ro

16 929

- totale egeninntekter

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

29 621

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Baroniet Rosendal

Baroniet Rosendal


48

16 673

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

168 388

185 183

15

11

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

9 B 168 388 0

Basisutstillinger

2006

185 183

1

- med fagfellevurdering 2006

4

Publikasjoner totalt

30 %

1%

22 % 22 % 3 % 1% 3%

1%

1%

3%

1% 1%

4% 3% 4%

Kafé

Kafé

7%

7%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

1%

5%

5%

2007

163 965

2007

163 965

2008

125 050

47

2009

159 468

2009

159 468

2010

142 630

142 630 2010

2011

161 921

2011

161 921

29 % utgifter Andre

Besøk siste ti år

2 %Husleie, drift, 16 % vedlikehold av lokaler

125 050 2008

54 % Avskrivninger

15 %

19 % 19 % 15 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

7%

15 %

2012

154 543

2012

154 543

2013

157 084

2013

157 084

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

Ja

28

50

5%

12 %

12 %

-

88 226

14 %

19 %

29 %

1 759

94 236

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

-

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

100 %

-

100

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

161 959 Hageanlegg (dekar)

2014

161 959

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8%

8%

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 41 % 7% 1% 0% 41 % 7% 15 %

Fordeling av brutto egeninntekter

10 % 7 % 10 %

3% 13 %

Butikk

13 %

musee Lønn ogAlle pensjon

2005

70

Antall fast ansatte

23

0,85

Frivillige årsverk

30 %

29 % % 16 % Andre utgifter Lønn og pensjo Avskrivninge17 ft, vedlikeho 14 % 3% 2% Bymuseet i 66 % 3% 17 % 14 %

54 %

110

61,17

Lønnede årsverk

66 %

45 %

32 %

Butikk

3%

24 %

Konserter

2,7 %

- i prosent av driftsinntekter

Billetter

32 %

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

Billetter

Egeninntekter

Åpne møter

1,4 %

1 404

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

742

51 152

32 %

Inntektsprofil Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

25 % 24 % 48 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

32 %

2014

Alle muse25 % 25 %

Bymuseet

52 % Bymuseet i

-

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

1 694

738

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

699

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

15 442

16 726

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

51 972

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen


49

1 868

- andre offentlige tilskudd

Butikk

Billetter

2006 52 419

352005 066

13,3 %

57,25

2,00

55

13 0

48

49

17 H 35 066 0

20

18

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2006

52 419

musee Lønn ogAlle pensjon

2005

24 % 22 %

22 %

24 % 3%

4%

4% 3%

1%

0%

Alle museene under Kulturdepartementet

0% 1%

4%

6%

6% 4%

10 %

Kafé

10 %

Kafé

2%

13 %

3% 7%

36 %

Gaver

0% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

2007

51 192

2007

51 192

2008

37 602

48

2009

44 491

44 491 2009

29 %

2010

40 644

40 644 2010

2011

41 383

41 383 2011

29 % utgifter Andre

Besøk siste ti år

2 %Husleie,16 % drift, vedlikehold av lokaler

37 602 2008

54 % Avskrivninger

15 %

19 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2%

15 %

2012

37 794

37 794 2012

2013

36 911

36 911 2013

2014

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

Ja

1

36

0%

0%

0%

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

2 075

0%

100 %

100 %

1

17 %

18 %

20 %

55 000

94 604

6%

33 %

65 %

102

47 368

0%

6%

8%

2

2 614

23 %

-

130

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

44 493 Hageanlegg (dekar)

44 493 2014

Hardanger og Voss museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

2% 8%

8%

Hardanger og Voss museum Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 86 % 2% 0% 0% 2% 2% 86 %

Fordeling av brutto egeninntekter

16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 7% 2 % 1% Hardanger 57 % 1% 7% 36 %

8,4 %

7 283

- i prosent av driftsinntekter 57 % 54 %

3%

13 %

Butikk

5%

24 %

Egenkapital

4 604

50 550

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

24 %

57 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

5%

Billetter

18 %

45 %

45 % % 18

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

48 %

Egeninntekter

43 % Hardanger

Inntektsprofil Hardanger og Voss museum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

25 %

Alle muse

Hardange

48 %

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

1 410

- andre regionale tilskudd

158

2 163

- andre tilskudd Kulturdepartementet

12 935

9 894

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

26 140

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

54 568

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum


50

-

- andre offentlige tilskudd 43 %

54

6 1

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

4 4 4

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

8 K 188 407

- nye siste år

188 407 2005

22 %

5757%% 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

0%

0% 4%

9%

Kafé

28 % 29 %

2006

200 441

200 441 2006

2007

204 608

204 608 2007

2008

218 094

49

2009

161 174

2010

189 109

218 094 189 109 2008 161 2009 2010 174

2011

190 172

190 172 2011

29 %utgifter Andre

Besøk siste ti år

2Husleie, % 16 % drift, vedlikehold av lokaler

15 %

2012

186 579

186 579 2012

2013

198 730

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

185 692 Hageanlegg (dekar)

198 730 185 692 2013 2014

10 Nei

-

890

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

0%

0%

0%

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 101

- publisert med digital representasjon Fotografier

19 %22 % 19 %

75 %

100 %

-

1 158

0%

60 %

80 %

38

48 934

0%

-

17

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

22 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

1%

15 %

1%

KODE - Kunstmuseene i Bergen Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 5% 8%

7%

5%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

27 %

13 % 10 % 9 % 10 %

Kafé

KODE - Kunstmuseene i Bergen Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 2 % KODE - Kuns 1 %45 % 1% 27 % 28 %

54 %

13 %

20 %

Butikk

Butikk

20 24 % %

43 %

Billetter

21 %

45 % 45 %

21 %

musee Avskrivninger 54 % Lønn ogAlle pensjon

45 %

Billetter

Basisutstillinger

421

0,00

Frivillige årsverk

294

52,65

Lønnede årsverk

Konserter

5,3 %

- i prosent av driftsinntekter

Åpne møter

2,5 %

5 054

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

2 360

93 171

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

22 %

Egeninntekter

24 % 74 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Inntektsprofil KODE -tilskudd Kunstmuseene i Bergen Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre

2014

22 % 25 %

Alle muse

KODE - Ku

26 % KODE - Kuns

-

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

54 580

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

19 599

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

21 122

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

95 301

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

KODE - Kunstmuseene i Bergen

KODE - Kunstmuseene i Bergen


51

7 048

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

41 %

8,2 %

32,56

0,00

24

5 5

15 9

17 M 111 145 0 7 2

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

111 145 2005

11 %

Butikk

45 %

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

10 %

0% 1%

4% 10 % 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Kafé 11 %

Kafé

7%

7%

Gaver

11 %

11 %

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

Museum Ve

2006

90 028

902006 028

26 % 29 %

2007

107 485

107 485 2007

2008

105 287

50

2009

102 947

2010

107 539

105 287 102 947 107 539 2008 2009 2010

2011

108 750

108 750 2011

2012

108 671

108 671 2012

55 % 1% 18 % 26 % 1% 2% 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

15 %

19 % 19 % 10 %

10 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

6%

15 %

6%

2013

121 851

2013

121 851

2014

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

2 Nei

-

-

0%

0%

0%

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

97

0% - tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

0%

0% - med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

25

0%

21 %

29 %

4 085

24 097

0%

31 %

63 %

156

13 825

0%

96 %

96 %

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

50

Kunsthistoriske gjenstander

31 %

45

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

96 267 Hageanlegg (dekar)

96 267 2014

Museum Vest Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 10 % 8 %

10 %

Museum Vest Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

18 % 16 Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre % utgifter

Butikk

Alle musee Lønn og pensjon

2,8 %

2 906

- i prosent av driftsinntekter

20 %

45 %

24 % 13 % 10 % 11 % 13 % 11 % 10 %

55 % 54 %

Billetter

Egenkapital

982

34 791

20 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

41 %

Billetter

Egeninntekter

25 % 25 % 25 % Alle muse

24 % 69 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

25 %

2014 Museum Vest Egeninnte Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd 45 % Ordinært 45 %

Museum V

31 % Museum Ve

1 903

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

1 766

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

15 877

8 931

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

35 525

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Museum Vest

Museum Vest


52 5

16

Konserter

11

71

Åpne møter

- nye siste år

0

- med fagfellevurdering

Temporære utstillinger

4

Publikasjoner totalt

8M

38

Antall fast ansatte

1

1,00

Frivillige årsverk

- nye siste år

39,36

Lønnede årsverk

Basisutstillinger

48,0 %

- i prosent av driftsinntekter

-0,7 %

16 897

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

-240

36 146

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

2005

7 765 7 765

2005

3535%%

22 % 22 % 3 %

4%

4% 3%

1% 0% 1%

4% 12 % 4%

museene under Kulturdepartementet 0 % Alle 12 %

4%

Kafé 15 %

Kafé

13 % 10 % 15 % 13 % 10 %

Butikk

4%

24 %

Butikk

5%

3% 7%

Gaver

3% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2006

21 276

212006 276

2007

24 673

24 673 2007

2008

27 098

27 098 2008

51

2009

27 015

27 015 2009

2010

26 277

26 277 2010

2011

27 836

27 836 2011

29 %utgifter Andre

Besøk siste ti år

2 Husleie, % 16 % drift, vedlikehold av lokaler

15 %

46 % 19 %

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

23 % 23%% 15

2012

33 930

2012

33 930

2013

24 511

24 511 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

5

2 497

-

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

-

-

-

6%

12 %

29 %

183

15 717

3%

3%

13 %

381

120 430

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

-

- tilvekst siste år

100 %

- tilfredsstillende registrert

-

113

Kunsthistoriske gjenstander

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

27 499 Hageanlegg (dekar)

27 499 2014

Museumssenteret i Hordaland Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

2%

8%

8%

2%

Museumssenteret i Hordaland Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 46 %

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % 18 % 17 16 % Andre utgifter Lønn og pensjo Avskrivninge ft, % vedlikeho Museumsse 0 %64 2%% 0% 17 % 18 %

54 %

45 %

31 %

musee Avskrivninger 54 % Lønn ogAlle pensjon

64 %

Billetter

7%

31 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

7%

Billetter

24 % 53 % Alle musee

3 308

- andre offentlige tilskudd

Egeninntekter

18 %

18 %

Alle muse25 % 25 %

Museums

2014 Museumssenteret i Hordaland Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

47 % Museumsse

833

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

1 531

- andre tilskudd Kulturdepartementet

12 176

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

6 324

10 995

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

35 167

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Museumssenteret i Hordaland

Museumssenteret i Hordaland


53

2 512

3 782

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

0

11 5 6 N 11 627

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

0

0

Publikasjoner totalt

- nye siste år

15

Antall fast ansatte

0

0,50

Frivillige årsverk

2

66 941 941

16,20

Lønnede årsverk

- nye siste år

2006

112005 627

13,4 %

- i prosent av driftsinntekter

Temporære utstillinger

18 %

18 %

3% 0% 1%

4%

2005

0%

4%

0 % Alle museene 0 % under Kulturdepartementet

22 % 22 % 3 % 28 % 1 %

28 %

Kafé

2%

10 % 10 %

Kafé

5%

7%

Gaver

4% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

2006

2007

2007 8 107 8 107

2008

10 326

10 2008 326

52

2009

2009 10 071 10 071

2010

10 541

102010 541

Besøk siste ti år

15 %

19 %

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

2011

11 925

112011 925

2012

15 206

2012

15 206

2013

16 019

2013

16 019

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

2014

Teknisk-industrielle anlegg (antall) Levende samlinger (ja/nei)

1 Nei

-

-

0%

0%

0% - med digital representasjon

-

2 - tilfredsstillende registrert

-

-

27 %

100 %

42 %

3 989

47 390

0%

17 %

21 %

37

11 475

0%

0%

0%

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

2

- tilvekst siste år

0%

26

- tilfredsstillende registrert

-

Kunsthistoriske gjenstander

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

18 970 Hageanlegg (dekar)

2014

18 970

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

2%

8%

8%

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varer 44 %Andre egeninntekter 37 % 2% 0% 4% 2% 44 % 37 %

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 22 % 16 % 11 11 % % Norsk Vassk 65 % 1% 22 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

2,5 %

1 841 54 %

13 %

2% 13 %

Butikk

Butikk

2%

- i prosent av driftsinntekter 65 %

Billetter

10 %

24 %

Egenkapital

337

25 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

10 %

Billetter

Egeninntekter

24 % 42 % Alle musee

13 326

28 %

28 % Alle muse 25 % 25 % 25 %45 %

Norsk Vas

2014 Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

58 % Norsk Vassk

-

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

- andre offentlige tilskudd

- andre regionale tilskudd

60

3 455

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

3 884

- totale egeninntekter

- andre tilskudd Kulturdepartementet

13 693

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum


54 2 2

- nye siste år

0

Konserter

Temporære utstillinger

22 107

25

Åpne møter 1S

2

- med fagfellevurdering

0

4

Publikasjoner totalt

- nye siste år

15

Antall fast ansatte

Basisutstillinger

22 107 2005

0,00

Frivillige årsverk

2005

3%

1% 9%

5%

9%

2226%% 22 % 3 %

6%

5%

4% 1%

6% 4%

13 %

Butikk

0%

24 %

0% 10 %

Kafé

10 %

Kafé

0%

13 %

Butikk

5%

5%

7%

Gaver

1% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

23 %

2006

24 692

2006

24 692

2007

23 360

2007

23 360

2008

24 042

2008

24 042

53

2009

21 527

21 527 2009

2010

27 144

2010

27 144

2011

26 719

2011

26 719

2 % drift,16 % Andre29 % Husleie, utgifter vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

15 % 0%

19 %

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

2012

28 123

2012

28 123

2013

25 902

2013

25 902

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0%

0% Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

15 0%

- tilfredsstillende registrert

217

0%

25 %

100 %

400

39 500

0%

4%

100 %

49

6 516

-

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% -

Kunsthistoriske gjenstander

-

1

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

26 003 Hageanlegg (dekar)

2014

26 003

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

4% 8%

8%

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 62 % 0% 23 % 1% 4% 62 % 0%

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % 18 utgifter % % Lønn og pensjo Avskrivningeft,16 vedlikeho Andre 9% 2% Stiftelsen B 0 % 72 % 0% 9% 18 %

54 %

20 %

45 %

musee Avskrivninger 54 % Lønn og Alle pensjon

13,24

529,7 %

- i prosent av driftsinntekter

72 %

Billetter

24 %

Lønnede årsverk

64 492

0,0 %

2

12 560

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

9%

56 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

26 %

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

9%

Billetter

Egeninntekter

44 % Stiftelsen B

20 %

Inntektsprofil Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

33 %

2014

Alle muse25 % 25 %

Stiftelsen 33 %

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

341

- andre offentlige tilskudd

1 100

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

442

3 174

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre regionale tilskudd

2 450

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

663

4 006

- totale egeninntekter

- andre tilskudd Kulturdepartementet

12 176

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum


55

406

4,6 %

-364

-4,1 %

10,30

1,00

10

1 0

23

10

18 S 0 1 1

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

13 %

6%

11 % 3%

1%

0%

0% 1%

4%

2005

10230 230 10

2005

2% 4%

Kafé

2006

2006 11 514 11 514

2007

15 744

152007 744

2008

10 10416 416

2008

54

2009

2009 13 106 13 106

2010

15 517

152010 517

Besøk siste ti år

15 %

19 %17 % 19 %

17 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

43 %

2011

16 686

162011 686

2012

23 801

2012

23 801

2013

24 602

2013

24 602

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

9 1 Nei

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0%

0%

17 %

25

30

0%

14 %

0%

-

31 219

6%

39 %

100 %

23

14 278

0%

0%

8%

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

185

Kunsthistoriske gjenstander

100 %

49

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

22 055 Hageanlegg (dekar)

22 055 2014

Sunnhordland Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 6% 8%

7%

6%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

5%

5%

13 %

Sponsorer Gaver

10 % 13 % 10 %

4%

Sunnhordland Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer 43 %Andre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

4%

13 %

Butikk

Butikk

6%

24 %

54 %

11 %

22 % 22 % 3 %

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 17 % 15 % 16 % Sunnhordla 67 % 1% 15 % 17 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

67 %

Billetter

24 % 56 % Alle musee 10 %

8 516

2%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

10 %

Billetter

Egeninntekter

12 %

41 %

41 %

Inntektsprofil Sunnhordland Museum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

12 % 33 %33 % 45 %

2014

Alle muse25 % 25 %

Sunnhord

44 % Sunnhordla

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

11

- andre offentlige tilskudd

1 000

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

-

3 680

- ordinært regionalt driftstilskudd

202

2 930

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

1 092

- totale egeninntekter

- andre tilskudd Kulturdepartementet

8 915

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Sunnhordland Museum

Sunnhordland Museum


56

30 506

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

45 %

45 % % 56

2234%%

34 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

1%

1% 1%

4%

4%

4% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

23

14

Temporære utstillinger

- nye siste år

2006

2 2005

116 681

36 M 122 267

- nye siste år

116 681

Basisutstillinger

122 267 2006

0

- med fagfellevurdering 2005

6

Publikasjoner totalt

17

47

Antall fast ansatte

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2007

88 964

882007 964

2008

127 029

2008

127 029

55

2009

119 863

2009

119 863

31 % 29 %

2010

99 036

99 036 2010

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

Musea i Sogn og Fjordane Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

- publisert med digital representasjon

2011

2012

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

22

160

0%

0%

0%

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

7 464

-

-

0%

0%

29 %

110

61 885

11 %

12 %

47 %

472

109 866

0%

44 %

20 %

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

311

4 206

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

25 %

-

174

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

Kulturlandskap (dekar) 2012 2013 2014 63 325 60 258 58 530 102 028 63 325 60 258 58 530 Hageanlegg (dekar)

102 028 2011

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho 16 %Andre utgifter 12 % 56 % 1% 12 % 31 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler Musea i Sog

100

1,00

Frivillige årsverk

Butikk

Konserter

46,25

Lønnede årsverk

56 % 54 %

Billetter

Åpne møter

35,0 %

- i prosent av driftsinntekter

6,1 %

19 192

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

3 363

52 494

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

523

- andre offentlige tilskudd

6% 25 %

Egeninntekter

6%

25 %

Alle muse

Musea i S

Inntektsprofil Museatilskudd i Sogn og Fjordane Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre 56 %

2014

Musea i Sogn og Fjordane Alle museene under Kulturdepartementet Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 30 % 29 % 62 % Musea i 24 Sog% 29 % 14 % 18 % 0% 0% 8% 30 % 0% 19 % 18 % 38 % Alle musee 24 % % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 15 % 19 % 14 13 % 10 % 8% 8% 7% 5% 0% 0% 0%

1 563

378

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

18 685

3 192

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

54 847

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Musea i Sogn og Fjordane

Musea i Sogn og Fjordane


57

-

-

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

Nordmøre

62 562 2006 62 562

582005 830

21,2 %

25,50

8,00

21

15 0

82

15

32 N 58 830 1 6 4

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

13 %

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

1%

0%

29 %

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

0% 1%

4% 0%

4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Kafé

10 %

10 %

7%

Gaver

4% 7%

33 %

Utgiftsprofil

Sponsorer

1% 5%

5%

29 %

2006

2007

71 439

71 439 2007

2008

71 155

71 155 2008

56

2009

69 255

69 255 2009

2010

77 981

2010

77 981

2011

70 052

70 052 2011

29 %utgifter Andre

Besøk siste ti år

2% 16 % Husleie, drift, vedlikehold av lokaler

15 %

19 % 20 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

2012

73 314

73 314 2012

2013

69 331

69 331 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

4

80

54

Nei

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

9%

14 %

13 %

1 000

202 107

8%

8%

8%

931

60 819

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

-

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

0%

3

105

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

69 253 Hageanlegg (dekar)

69 253 2014

Nordmøre museum, Stiftelsen Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

1%

8%

8%

Nordmøre museum, Stiftelsen Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 67 % 2% 1% 4% 1% 67 % 20 %

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

2%

13 %

Butikk

musee Avskrivninger 54 % Lønn ogAlle pensjon

2005

29 %

16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, 9 %vedlikehoAndre utgifter 3% 2% Nordmøre m 55 % 3% 9% 33 %

-7,2 %

5 777

- i prosent av driftsinntekter 55 % 54 %

45 %

30 %

Butikk

1%

24 %

Egenkapital

-1 971

Årsresultat

Billetter

4%

24 %

50 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

28 976

30 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

4%

Billetter

Egeninntekter

50 % Nordmøre m

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

41 %

Alle muse25 % 25 %

41 %

2014 Nordmøre museum, Stiftelsen Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

7 997

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

8 109

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

11 181

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

27 287

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Nordmøre museum, Stiftelsen

Nordmøre museum, Stiftelsen


58

17 206

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

- andre regionale tilskudd

17

4 0

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

2N 1 2 2

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

16

0,40

Frivillige årsverk

121

21,32

Lønnede årsverk

Konserter

11,2 %

- i prosent av driftsinntekter

Åpne møter

3,7 %

2 851

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

942

24 741

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

60

45 % 45 %

67 %

10 %

22 %

10 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

0%

0% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

23 %

Egeninntekter

23 % 25 %

Alle muse

Nynorsk k

67 %

Inntektsprofil Nynorsk kultursentrum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

54 %

Butikk

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

2005

2005 16 379 16 379

2006

2006 17 068 17 068

2007

2007 16 746 16 746

2008

20 647

20 2008 647

57

2009

2009 19 562 19 562

29 %

2010

2011

2012

2010 2011 212012 854 19 214 16 690 16 690 19 214 21 854

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2013

30 743

2013

30 743

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

-

-

-

3%

97 %

7%

300

3 000

1%

1%

41 %

6 544

61 380

0%

0%

-

- med digital representasjon

2

52 100 %

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

6 0%

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

29 679 Hageanlegg (dekar)

29 679 2014

Nynorsk kultursentrum Alle museene under Kulturdepartementet 40 %

Utleie av lokaler

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho utgifter 16Andre % 8% 8% Nynorsk kul 50 % 2% 40 % 2% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

50 %

Billetter

Nynorsk kultursentrum Alle museene under Kulturdepartementet Billetter Butikk Kafé Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 29%% 87 % Nynorsk24 kul% 18 % % 24 % 13 % 7% 0% 3% 29 6% 24 19 % 18 % 13 % Alle musee 24 % 13 % 10 % 5% 7% 8% 15 % 15 % 19 % 13 % 13 % 10 % 8% 7% 5% 7% 6% 3% 0%

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre offentlige tilskudd

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

2 486

5 816

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

25 568

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum


59 50 898

15 R 1 4 3

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

50 898 2005

2

- med fagfellevurdering 2

3

Publikasjoner totalt

101

17

Antall fast ansatte

Konserter

2,20

Frivillige årsverk

13 %

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4% 3% 4%

Kafé

Kafé

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

7%

19 % 7 %

2006

52 803

52 803 2006

2007

46 729

462007 729

2008

60 119

2008

60 119

58

2009

54 419

54 419 2009

2010

69 317

2010

69 317

Besøk siste ti år

15 % 2%

19 %

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

2011

62 900

2011

62 900

2012

67 418

2012

67 418

2013

68 538

2013

68 538

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

50

Nei

2

95

650

0%

0%

100 %

-

-

-

6%

9%

9%

10 000

1 092 935

0%

84 %

84 %

313

25 764

0%

7%

7%

147

0% 990

Kunsthistoriske gjenstander

-

93

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

69 683 Hageanlegg (dekar)

2014

69 683

Romsdalsmuseet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

7% 8%

8%

Romsdalsmuseet Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 42 % 3% 8% 19 % 7% 42 % 2%

Fordeling av brutto egeninntekter

10 % 5% 10 % 8% 5% 3%

0% 13 %

Butikk

Butikk

0%

24 %

54 %

29 %

22 % 22 % 3 %

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 20 % 16 % 16 % Romsdalsm 63 % 2% 16 % 20 % 2% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

63 %

Billetter

Åpne møter

18,60

Lønnede årsverk

110,6 %

- i prosent av driftsinntekter

4,9 %

20 508

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

900

18 117

3%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

17 %

Billetter

Egeninntekter

24 % 46 % Alle17musee %

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

29 %

Inntektsprofil Romsdalsmuseet Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

33 % 35 %35 % 45 %

2014

Alle muse25 % 25 %

Romsdals 33 %

54 % Romsdalsm

428

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

50

- andre regionale tilskudd

-

5 458

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

6 397

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

6 202

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

18 535

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet


60

10 0

12

Konserter

- nye siste år

12

Åpne møter

Temporære utstillinger

0

- med fagfellevurdering

1S

0

Publikasjoner totalt

0

15

Antall fast ansatte

- nye siste år

0,00

Frivillige årsverk

Basisutstillinger

9,70

59,2 %

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

1,1 %

6 501

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

122

10 957

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

47 %

Butikk

21 %

1%

0%

0% 3%

7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

5%

5%

10 %

Sponsorer Gaver

10 % 10 % 10 %

Kafé

1321 %%

21 24 % %

54 %

3%

0%

0% 1%

4%

2%

2005

17 084

172005 084

2006

21 506

21 506 2006

2007

27 080

2007

27 080

2008

25 404

2008

25 404

59

2009

25 512

2009

25 512

2010

17 780

172010 780

Besøk siste ti år

15 % 0%

19 %

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 %

0%

2011

27 716

2011

27 716

2012

22 741

2012

22 741

2013

22 289

2013

22 289

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

100 %

- publisert med digital representasjon Fotografier

100 %

100 %

7

2 417

59 %

59 %

100 %

3

664

0%

-

2

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

25 803 Hageanlegg (dekar)

2014

25 803

Stiftelsen Kulturkvartalet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

2%

8%

8%

2%

Stiftelsen Kulturkvartalet Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

32 % 29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 16 % Stiftelsen K 60 % 2% 5% 5% 32 % 2% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

60 %

Billetter

17 % 22 %

22 %

17 %

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

21 % 13 %

Butikk

47 %

Billetter

24 % 22 % Alle musee

220

- andre offentlige tilskudd

45 % 2% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

18 % 62 %62 % 45 %

Egeninntekter

18 %

Inntektsprofil Stiftelsen Kulturkvartalet Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

25 %

Alle muse

Stiftelsen

78 % Stiftelsen K

-

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

1 901

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

6 843

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

2 021

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

10 985

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Stiftelsen Kulturkvartalet

Stiftelsen Kulturkvartalet


61

14 427

8 584

1 133

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

40 %

25 %

532005 659 53 659

13,7 %

32,79

1,00

42

2 0

86 2

35 S 0 6 6

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

2228%%

28 % 22 %

3%

4%

4% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

1%

1% 4%

13 %

14 %

Kafé

10 % 10 %

Kafé

13 % 14 %

7% 5% 5%

7%

3%

Gaver

3% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

29 %

29 %

Sponsorer Gaver

2006

63 264

63 264 2006

2007

71 269

71 269 2007

2008

73 957

60

2009

86 868

2009

86 868

29 %

2010

80 042

2010

80 042

2011

93 416

2011

93 416

29 % utgifter Andre

Besøk siste ti år

2 %Husleie, 16 % drift, vedlikehold av lokaler

73 957 2008

54 % Avskrivninger

15 % 0%

19 %

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

4%

15 %

4%

2012

80 980

2012

80 980

2013

79 479

2013

79 479

36 %

- tilfredsstillende registrert

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

50

7%

36 %

- med digital representasjon

644 - tilvekst siste år

-

-

27 %

36 %

20 %

-

322 710

13 %

27 %

35 %

26

69 219

-

-

10 %

-

115

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

87 914 Hageanlegg (dekar)

2014

87 914

Stiftinga Sunnmøre Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

3%

8%

8%

3%

Stiftinga Sunnmøre Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

22 % 16 % Andre utgifter Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho 9% 1 %68 %2 % Stiftinga Su 1% 9% 22 %

54 %

45 %

48 %

Butikk

Butikk

7%

24 %

40 %

musee Lønn ogAlle pensjon

0,0 %

4 133 68 %

Billetter

- i prosent av driftsinntekter

13

30 402

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

19 %

Billetter

24 % 37 % Alle musee

Egenkapital

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

48 % 45 %

Inntektsprofil Stiftinga Sunnmøre Museum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

Egeninntekter

19 %

Alle muse

Stiftinga S

63 % Stiftinga Su

256

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

65

- andre regionale tilskudd

-

5 716

- totale egeninntekter

- andre tilskudd Kulturdepartementet

30 181

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Stiftinga Sunnmøre Museum

Stiftinga Sunnmøre Museum


62

111 002

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

9 171

- andre offentlige tilskudd

25 %

43 M 3

53

50

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

0

- med fagfellevurdering

Basisutstillinger

16

Publikasjoner totalt

151

215

Antall fast ansatte

203

12,00

Frivillige årsverk

Konserter

181,52

Lønnede årsverk

Åpne møter

25,0 %

- i prosent av driftsinntekter

4,1 %

53 779

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

8 746

Årsresultat

Butikk

Alle museene under Kulturdepartementet

22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

7%

7% 4%

10 % 10 %

1% 7%

Gaver

14 % 14 % 7 %

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2006

2005 2006 351 981 338 580 351 981 338 580

2007

2007 387 771 387 771

2008

61

2009

2010

545 537

545 537 2010

2011

611 923

2011

611 923

29 % utgifter Andre

28 % 29 %

Besøk siste ti år

2 %Husleie, drift, 16 % vedlikehold av lokaler

2008 2009 341 807 362 156 341 807 362 156

54 % Avskrivninger

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

18 20 %20 % 19 % 18%% 15 % 15 % 19 %

2012

560 414

560 414 2012

2013

537 427

14 %

- tilfredsstillende registrert

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

5

97

5 347

12 %

14 %

- med digital representasjon

314 - tilvekst siste år

-

-

2%

3%

4%

911

2 025 984

39 %

42 %

66 %

847

163 225

1%

2%

14 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

40

30 572

Kunsthistoriske gjenstander - tilvekst siste år

47 %

-

206

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

519 957 Hageanlegg (dekar)

537 427 519 957 2013 2014

Museene i Sør-Trøndelag A/S Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

16 % 16 % 8% 8%

Museene i Sør-Trøndelag A/S Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Kafé

1%

24 % 13 % 13 % 8%

musee Lønn ogAlle pensjon

2005

16 %

22 %

16 %

20 % 16 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 2 % Museene i S 0 %52 % 0% 20 % 28 %

52 % 54 %

Billetter

24 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

208 046

45 %

45 % % 52

Billetter Butikk Kafé 24 % 24 % 24 % 8%

76 % Museene i S

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

52 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

25 %

Egeninntekter

Alle muse 25 %

Museene

2014 Museene i Sør-Trøndelag A/S Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

4 911

677

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

34 715

54 458

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

214 934

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Museene i Sør-Trøndelag A/S

Museene i Sør-Trøndelag A/S


63 562006 718 56 718

2005

19,6 %

37,06

0,70

37

0 0

17

12

12 M 80 804 0

17

17

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

32 %

7%

22 % 22 % 3 % 7% 3%

1%

0%

12 %

0% 1%

4% 12 % 4%

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

Kafé

10 % 10 % 7%

Museet Mid

2006

29 %

2007

62 549

62 549 2007

2008

68 551

68 551 2008

62

2009

71 988

71 988 2009

2010

74 170

74 170 2010

2011

77 242

2011

77 242

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2012

70 220

70 220 2012

52 % 0% 23 % 25 % 0% 2% 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

13 %

15 % 19 % 19 % 14 %15 % 13 %

14 %

2013

64 411

64 411 2013

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

2

5

840

-

0%

0%

100 %

-

850

25 %

36 %

46 %

101

16 547

1%

67 %

78 %

960

23 350

35 %

54 %

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

5 100 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

1 896

Kunsthistoriske gjenstander

86 %

80

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

78 685 Hageanlegg (dekar)

2014

78 685

Museet Midt IKS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 8% 8%

7%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5% 5%

8%

Museet Midt IKS Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé Sponsorer Gaver 41 % 7% 41 % 0% 0%

13 %

Butikk

13 %

Alle musee Lønn og pensjon

2005

32 %

Alle museene under Kulturdepartementet

25 % 23 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 16 % utgifter

4,8 %

6 543

- i prosent av driftsinntekter

80 804

45 %

30 %

Butikk

7%

24 %

17 %

Billetter

52 % 54 %

Billetter

30 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

Egenkapital

1 607

31 938

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

24 % 52 % Alle17musee %

3 428

- andre offentlige tilskudd

Egeninntekter

19 %

19 %

Alle muse25 % 25 %

Museet M

2014 Museet Midt IKS Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

48 % Museet Mid

640

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

2 256

- andre tilskudd Kulturdepartementet

10 642

10 004

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

6 341

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

33 311

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Museet Midt IKS

Museet Midt IKS


64

23 151

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

48 %

0

76

31

12 S 175 003 0

27

26

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

175 003 2005

2

0%

2228%% 22 % 3 %

3%

Alle museene under Kulturdepartementet

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4% 3% 4%

Kafé 2%

6%

Butikk

Kafé

33 % 29 %

Gaver

Utgiftsprofil

Sponsorer

7%

6% 6% 7%

Sponsorer Gaver

2006

177 823

177 823 2006

2007

184 216

184 216 2007

2008

168 952

63

2009

158 667

2010

169 012

012 1682008 952 158 2009 2010 667 169

2011

167 135

1672011 135

29utgifter % Andre

Besøk siste ti år

2Husleie, % 16 % drift, vedlikehold av lokaler

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 % 19 % 15 % 11 %

11 %

2012

160 094

1602012 094

2013

167 053

1672013 053

2014

8

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

40 Nei

-

-

0%

0%

0%

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

43

0% - tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

0%

0% - med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

2

1%

1%

1%

314

617 936

1%

11 %

50 %

591

73 869

2%

44 %

45 %

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

1 364

Kunsthistoriske gjenstander

22 %

64

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

193 571 Hageanlegg (dekar)

193 571 2014

Stiklestad Nasjonale Kultursenter Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 16 % 8%

16 %

Stiklestad Nasjonale Kultursenter Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

24 % 13 % 10 % 5% 12 % 13 % 10 % 6% 5% 2%

12 %

Butikk

musee Avskrivninger 54 % Lønn og Alle pensjon

Publikasjoner totalt

14,00

Frivillige årsverk

49

50,90

Lønnede årsverk

45 %

16 % Lønn og pensjo Avskrivninge 10ft, % vedlikehoAndre utgifter 6% 2 % Stiklestad N 52 % 6% 10 % 33 %

52 % 54 %

Billetter

Antall fast ansatte

48,0 %

- i prosent av driftsinntekter

1,9 %

28 772

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

1 147

57 809

28 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

48 %

Billetter

Egeninntekter

24 % 42 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

30 %

Alle muse25 % 25 %

Stiklestad

30 % 39 %39 %

2014 Stiklestad Nasjonale Kultursenter Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

58 % Stiklestad N

12

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

1 911

125

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

16 884

17 814

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

59 897

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter


65

53 H 9

79

58

Temporære utstillinger

- nye siste år

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

6

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

49

Antall fast ansatte

36

1,50

Frivillige årsverk

199

52,59

Lønnede årsverk

Konserter

9,1 %

- i prosent av driftsinntekter

Åpne møter

1,4 %

3 667

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

578

40 021

43 %

43 %

Inntektsprofil 0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

Butikk

24 % 13 % 13 %

54 %

0% 1%

4%

2005

402005 286 40 286

5% 4%

Kafé

10 % 10 %

7% 7%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

2%

5% 5%

2006

2006 38 167 38 167

2007

53 780

53 780 2007

2008

66 249

2008

66 249

64

2009

63 340

2009

63 340

2010

63 409

2010

63 409

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

4%

16 % 19 % 16 % 15 % 15 % 19 %

4%

2011

62 827

2011

62 827

2012

74 432

2012

74 432

2013

67 090

2013

67 090

2014

4

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1 1 Nei

-

0%

3%

96 %

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

121

19 778

0%

25 %

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

25 %

- tilfredsstillende registrert

100

0%

5%

14 %

2 586

625 893

0%

27 %

46 %

1 198

89 900

0%

2%

2%

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 293

Kunsthistoriske gjenstander

-

190

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

72 986 Hageanlegg (dekar)

2014

72 986

Helgeland Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 9% 8%

9%

Helgeland Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 19 % 16 % 12 % Helgeland M 68 % 1% 12 % 19 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

68 %

Billetter

5%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 %

Billetter Butikk 28 %Kafé Sponsorer Gaver 24 % 22 % % 19 % 28 % 2% 0% 19

52 % Alle musee

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Egeninntekter

13 %

Alle muse25 % 25 %

Helgeland

13 % 39 %39 %

2014 Helgeland Museum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

22 % M 48 % Helgeland

162

- andre offentlige tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

1 753

- andre regionale tilskudd

-

17 182

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

15 879

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

5 260

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

40 236

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Helgeland Museum

Helgeland Museum


66

-

- andre offentlige tilskudd 33 %

45 %

45 % % 25 25 %

13 %

18 %

22 %

18 % 22 %

3%

5%

5% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

0%

6,1 %

70,77

6,10

64

0 0

49

19

88 M 90 90965 965 153 004 2

26

13

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

Kafé

10 % 10 %

4% 7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2005

2006

2006 153 004

2007

1492007 892 149 892

2008

65

2009

2010

2011

2012

2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013 114 373 118 803 129 353 125 554 120 749 113 569 114 373 118 803 129 353 125 554 120 749 113 569

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

19 % 7% 19 % 19 % 15 % 15 % 19 % 7%

2014

-

26 %

- tilfredsstillende registrert

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Ja

2

11

497

0%

0%

- med digital representasjon

392 - tilvekst siste år

0% Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

0%

0% - med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

4 409

7%

23 %

44 %

8 175

373 051

4%

20 %

57 %

527

72 731

0%

0%

7%

321

3 865

49 %

74

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

211 697 Hageanlegg (dekar)

211 697 2014

Museum Nord Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8% 10 % 8 %

10 %

Museum Nord Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

27 % 29 % 22 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 16 % utgifter Museum No 51 % 1% 22 % 27 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

2,1 %

4 523

2005

0%

4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

4%

13 %

27 %

Butikk

Butikk

- i prosent av driftsinntekter 51 % 54 %

Billetter

24 %

27 33 % %

Billetter

Egenkapital

1 577

72 076

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

53 %

Egeninntekter

25 %

Alle muse

Museum N

53 %

2014 Museum Nord Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

58 % Museum24No% 42 % Alle musee

-

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- andre regionale tilskudd

3 452

- andre tilskudd Kulturdepartementet

13 360

18 099

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- ordinært regionalt driftstilskudd

38 796

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

73 707

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Museum Nord

Museum Nord


67

45 %

23

18

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

1

522005 709

20 N 52 709

6

- med fagfellevurdering

- nye siste år

10

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

34

Antall fast ansatte

50

2,50

Frivillige årsverk

42 %

42 %

1%

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

1%

1% 1%

4% 4%

13 %

Kafé

10 % 10 %

23 % 7%

7%

1%

Gaver

1%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2006

53 637

532006 637

2007

54 889

542007 889

2008

52 276

52 2008 276

66

2009

72 577

72 577 2009

2010

75 547

2010

75 547

Besøk siste ti år

15 % 7%

19 %

7% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 %

0%

2011

76 629

2011

76 629

2012

79 622

2012

79 622

2013

82 556

2013

82 556

0%

0%

- tilfredsstillende registrert

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

-

-

Ja

0%

0%

14 - med digital representasjon

458 - tilvekst siste år

-

-

10 %

21 %

47 %

172

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

229 845

- publisert med digital representasjon Fotografier

29 %

56 %

34

49 930

-

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% -

Kunsthistoriske gjenstander

-

130

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

90 555 Hageanlegg (dekar)

2014

90 555

Nordlandsmuseet Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

4%

8%

8%

4%

Nordlandsmuseet Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter Kafé

20 % 1323 %%

Butikk

Butikk

20 24 % %

54 %

45 % 1%

Alle museene under Kulturdepartementet

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 21 % 14 % 16 % Nordlandsm 64 % 1% 14 % 21 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

129

44,50

Lønnede årsverk

Konserter

8,2 %

- i prosent av driftsinntekter

43 %

43 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 %

Billetter

64 %

Billetter

Åpne møter

1,5 %

2 883

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

525

34 869

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Egeninntekter

13 %

24 % 50 % Alle musee

310

- andre offentlige tilskudd

13 %

Alle muse25 % 25 %

Nordland

2014 Nordlandsmuseet Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

50 % Nordlandsm

50

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

288

14 874

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

15 015

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

4 704

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

35 241

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Nordlandsmuseet

Nordlandsmuseet


68

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

2

Konserter 2005

45 741

2005

2

16

Åpne møter

5

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

0

Publikasjoner totalt

Temporære utstillinger

26

Antall fast ansatte

6 N 45 741

0,50

Frivillige årsverk

0%

0%

22 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

0%

0% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Kafé 10 %

11 %

Kafé

11 % 10 %

13 %

2%

7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2006

44 157

44 157 2006

2007

42 445

42 445 2007

2008

40 836

40 836 2008

67

2009

49 363

2009

49 363

2010

42 163

42 163 2010

Besøk siste ti år

15 %

19 %

75 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2%

15 %

2%

2011

40 088

40 088 2011

2012

40 762

40 762 2012

2013

48 643

2013

48 643

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

-

-

-

34 %

38 %

38 %

500

64 000

22 %

29 %

29 %

100

16 300

-

-

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

1 0%

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

38 681 Hageanlegg (dekar)

38 681 2014

Norsk Luftfartsmuseum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

1%

8%

8%

1%

Norsk Luftfartsmuseum Alle museene under Kulturdepartementet 75 % Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % 20 % Andre utgifter 18 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho 16 % 954 %% Norsk Luftfa 9% 20 % 18 % 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

0

25,87

Lønnede årsverk

- nye siste år

71,1 %

- i prosent av driftsinntekter

13 %

Butikk

Butikk

2%

24 %

54 % 54 %

Billetter

Basisutstillinger

10,1 %

23 506

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

3 340

28 938

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

24 %

0 % Alle musee

9%

Billetter

Fylkeskommune og kommune 9%

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

38 %

45 % 25 % 38 %45 %

62 %

Egeninntekter

25 %

100 % Norsk Luftfa

29

% Norsk62Luft

Alle muse

2014 Norsk Luftfartsmuseum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

- andre offentlige tilskudd

-

-

- andre regionale tilskudd

-

12 404

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

20 643

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

33 076

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum


69

150

614

4 004

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

1%

1% 1%

4%

2006 18 18 306 306

2005

14,46

1,00

15

27 2

65 5

16 M 14 159 0

22 0

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2005

14 159

30 %

4%

Kafé

10 % 10 %

1% 7% 7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

2006

2007

18 163 163 18

2007

2008

11 361 11 361

2008

68

2009

10 626 10 626

2009

2010

6 478

6 478

2010

Besøk siste ti år

15 % 19 %

26 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

27 %

2011

2012

2013

2013 25 428 7 363 18 964 18 964 25 428 7 363

2011

2012

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

3

1

10

0%

49 %

49 %

25

10 225

-

-

0%

76 %

59 %

2 000

59 026

0%

0%

81 %

100

18 459

-

0% -

Kunsthistoriske gjenstander

-

76

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

44 344 Hageanlegg (dekar)

44 344 2014

Midt-Troms Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

17 % 17 % 8% 8%

Midt-Troms Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varer 27 %Andre egeninntekter 26 %

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 26 % 14 % 16 % Midt-Troms 59 % 1% 14 % 26 % 1% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

9,0 %

- i prosent av driftsinntekter 54 %

-0,7 %

1 364

Butikk

- i prosent av driftsinntekter 59 %

Billetter

1%

24 % 13 % 13 % 9%

Egenkapital

-104

Årsresultat

15 225

56 % Alle musee

30 %

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

Billetter Butikk Kafé 24 % 20 % 9%

Fylkeskommune og kommune

3636%%

Inntektsprofil Midt-Troms Museum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Egeninntekter

6%

20 % 44 % Midt-Troms

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

2014 6% 27 % Alle muse25 % 25 % 27 %45 %

Midt-Trom

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

5 389

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

4 172

847

15 176

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- totale egeninntekter

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Midt-Troms Museum

Midt-Troms Museum


70

-

315

179

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

4 2

Temporære utstillinger

- nye siste år

1

Konserter 7N

5

Åpne møter

0

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

2

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

7

0,00

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

6,00

25,6 %

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

7,1 %

1 748

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

487

6 354

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

37 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

Inntektsprofil

2233%%

33 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

0% 1%

4%

7%

2005

5 556

5 556 2005

7% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Kafé 10 %

Kafé

9 % 10 %

13 %

0% 7%

Gaver

0% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

2006

4 228

42006 228

2007

4 261

2007 4 261

2008

2008 3 714 3 714

69

2009

6 381

2009

6 381

2010

32010 962 3 962

Besøk siste ti år

15 % 0%

19 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 %

Nord-Troms Museum AS Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

1% 8%

8%

Nord-Troms Museum AS Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varer 86 %Andre egeninntekter 9% 0% 0% 1% 86 % 0%

Fordeling av brutto egeninntekter

- publisert med digital representasjon

2011

2012

2013

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

0%

0%

0% - med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

20 -

-

-

51 %

52 %

52 %

465

52 752

0%

99 %

100 %

40

19 210

-

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

Kunsthistoriske gjenstander

100 %

50

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

Kulturlandskap (dekar) 2012 2013 4 008 2014 4 124 3 522 4 201 3 522 4 124 4 008 Hageanlegg (dekar) 4 2011 201

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter 23 % 16 % Nord-Troms 69 % 0% 8% 8% 23 % 0% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

54 %

Butikk

Billetter

13 %

0%

24 %

Butikk

4%

69 %

45 %

45 % % 56

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

4%

Billetter

24 %

63 % Nord-Troms

4% 25 %

Egeninntekter

4%

25 %

Alle muse

2014 Nord-Troms Museum AS Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd 56 %

Nord-Trom

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

2 261

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

3 797

283

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

6 835

Samlede driftsinntekter

Aksjeselskap

Nord-Troms Museum AS

Nord-Troms Museum AS


71

-

-

186

-

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

25 %

1N 6 6

Temporære utstillinger

- nye siste år

2

Konserter 0

4

Åpne møter

- nye siste år

1

- med fagfellevurdering

Basisutstillinger

2

0,00

Frivillige årsverk

Publikasjoner totalt

9,40

Lønnede årsverk 6

5,5 %

- i prosent av driftsinntekter

Antall fast ansatte

3,7 %

1 161

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

779

Årsresultat

24 %

2005

2006

2006 15 238 15 238

Alle musee Lønn og pensjon

2005 15 369 15 369

0%

0%

22 % 22 %

3%

0%

0% 3%

1%

0%

1%

0% 1%

4% 1% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

10 %

Kafé

10 %

Kafé

1%

13 %

15 %

34 %

7%

Gaver

2007

192007 835 19 835

34 %

34 %

29 %

2008

70

2009

2009 20 026 20 026

15 %

19 %

2010

19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

3%

15 %

2011

2012

2013

23 822 2010 2011 2013 212012 907 18 640 17 278 17 278 18 640 21 907 23 822

Besøk siste ti år

16 % 29 % Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

2%

2%

19 2008 532 19 532

30 % 2% 2% 54 % Avskrivninger

8%

Utleie av lokaler

0%

8%

2014

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

-

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

-

Kulturhistoriske gjenstander - tilvekst siste år

0%

0%

100 %

83

1 765

-

-

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

28 623 Hageanlegg (dekar)

28 623 2014

Nordnorsk Kunstmuseum Alle museene under Kulturdepartementet 34 %

0% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

Nordnorsk Kunstmuseum Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter 81 % 1% 0% 0% 0% 3% 81 %

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho 16 %Andre utgifter

Butikk

15 % 13 %

54 %

45 45 % %

Butikk

Nordnorsk K

30 %

Billetter

0%

24 %

0 % Alle musee

Fylkeskommune og kommune

20 233

90 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

0%

Billetter

100 % Nordnorsk K

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

9%

25 %

Egeninntekter

9%

Alle muse

Nordnors

2014 Nordnorsk Kunstmuseum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd 90 %

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

18 845

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

1 902

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

20 933

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum


72

-

320

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

6 3

Temporære utstillinger

- nye siste år

9

Konserter 4P

22

Åpne møter

0

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

0

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

9

Antall fast ansatte

6,90

0,00

Lønnede årsverk

56,7 %

- i prosent av driftsinntekter

Frivillige årsverk

2,1 %

4 650

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

174

7 982

22 %

49 % 22 %

3%

0%

2% 1%

4%

4%

5% 5%

Utgiftsprofil

Gaver

0%

7%

7%

2005

8 818 8 818

2005

2006

9 104 9 104

2006

2007

12 588 588 12

2007

2008

20 2008 131 20 131

71

2009

25 336

25 336 2009

2010

23 614

232010 614

Besøk siste ti år

26 %26 % 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

15 % 15 % 19 % 7%

7%

30 % 29 %

2011

27 592

27 592 2011

2012

30 464

2012

30 464

2013

28 789

28 789 2013

0%

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1 Nei

-

-

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

-

-

2%

2%

2%

4 608

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

449 338

- publisert med digital representasjon Fotografier

0%

0%

29

15 039

0%

0%

0%

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

-

15

- tilvekst siste år

0%

Kunsthistoriske gjenstander

-

22

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

27 586 Hageanlegg (dekar)

27 586 2014

Perspektivet Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

8%

17 8%%

17 %

Perspektivet Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre utgifter 13 % 16 % 55 % 2% 13 % 30 % 2% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler Perspektive

Kafé

10 % 10 %

Sponsorer

Butikk

13 %

Billetter

13 %

Kafé Sponsorer Gaver 31 % 21 % 31 % 0% 0%

Butikk

0%

55 % 54 %

0% 3%

1%

2%

4% 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Fordeling av brutto egeninntekter

0%

0% 21 % 24 %

Billetter

45 % Perspektive 24 %

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

49 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 %

45 % % 5 % 40 %40

25 %

Egeninntekter

5%

25 %

Alle muse

2014 Perspektivet Museum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Perspektiv

55 % Alle musee

150

- andre tilskudd Kulturdepartementet

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

4 015

- ordinært regionalt driftstilskudd

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

3 318

399

- totale egeninntekter

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

8 202

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Perspektivet Museum

Perspektivet Museum


73

587

- andre offentlige tilskudd

Sør-Troms

0,9 %

7 948

34,5 %

23,76

4,49

24

4 0

45 5

22 S 2 5 5

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

210

Årsresultat

13 %

2005

20 20119 119

29 %

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

17 %

0% 1%

4% 17 % 4%

Alle museene under Kulturdepartementet

Kafé

3% 10 % 10 %

Kafé

3%

13 %

19 %

7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

0%

Sponsorer Gaver

Sør-Troms M

2006

16 787 16 787

2006

26 % 29 %

2007

23 623 623 23

2007

2008

27 27296 296

2008

72

2009

2009 35 559 35 559

2010

40 692

402010 692

2011

40 783

402011 783

5%

19 %

2012

2013

2013 39 311 43 077 39 311

432012 077

53 16 % 26 % 4 %% 2 % 4 % 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Besøk siste ti år

15 %

5% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

2%

15 %

2%

2014

-

-

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

1 Nei

-

200

-

-

-

50 %

73 %

70 %

1 793

50 431

0%

30 %

55 %

219

18 403

0%

15 %

15 %

25

26 730

- tilvekst siste år - tilfredsstillende registrert

46 13 %

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

59 040 Hageanlegg (dekar)

59 040 2014

Sør-Troms Museum Alle museene under Kulturdepartementet

Utleie av lokaler

5% 8%

8%

5%

Sør-Troms Museum Alle museene under Kulturdepartementet Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 16 % 16 % utgifter Alle musee Lønn og pensjon

2005

45 %

Butikk

Butikk

24 % 19 %

53 % 54 %

Billetter

24 %

43 % Alle musee

22 524

29 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

66 %

Billetter

Fylkeskommune og kommune

66 %

Egeninntekter

16 %

Alle muse25 % 25 %

57 % Sør-Troms M

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

16 % 38 %38 %

2014 Sør-Troms Museum Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

3 408

- andre regionale tilskudd

-

6 622

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

8 783

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

3 648

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

23 048

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Sør-Troms Museum

Sør-Troms Museum


74

45 %

2006 30 109

29 801 2005

18,25

0,80

19

4 0

27 4

19 M 29 801 0

14

11

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

2006

30 109

musee Lønn ogAlle pensjon

2005

0%

22 % 22 % 3 % 0% 3%

1%

0%

11 %

0% 1%

4% 11 %

Alle museene under Kulturdepartementet

4%

Kafé

7%

4%

Gaver

4% 7%

2007

31 429

2007

31 429

2008

33 315

2008

73

2009

34 208

2009

34 208

29 %

2010

26 517

26 517 2010

2011

26 208

26 208 2011

29 % utgifter Andre

Besøk siste ti år

2 % Husleie,16 % drift, vedlikehold av lokaler

33 315

54 % Avskrivninger

Utleie av lokaler

4%

8%

8%

4% 15 % 0%

19 %

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

3%

15 %

3%

2012

30 833

2012

30 833

2013

27 684

27 684 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

-

42

2 Nei

-

-

0%

0%

100 %

-

0%

0%

100 %

33

6%

58 %

79 %

137

46 738

9%

48 %

54 %

102

12 605

0%

41 %

100 %

-

44

- tilvekst siste år

0%

Kunsthistoriske gjenstander

-

14

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

29 412 Hageanlegg (dekar)

29 412 2014

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Alle museene under Kulturdepartementet

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

% 16 %Andre utgifter 17 % Lønn og pensjo Avskrivningeft,19vedlikeho 2 % 0 64 % % Museene fo 0% 19 % 17 %

8,0 %

- i prosent av driftsinntekter

54 %

0,0 %

Butikk

1 089 64 %

Billetter

- i prosent av driftsinntekter

1

13 535

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

Egenkapital

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Egeninntekter

12 %

3838%%

Billetter Butikk Kafé 39 % 33 % 39 % 17 % 24 % 49 % Alle musee 24 % 1317 %% 10 % 13 % 10 %

1 233

- andre offentlige tilskudd

12 % 39 %39 %

2014

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Alle muse25 % 25 %

Museene

33 % fo 51 % Museene

255

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

5 080

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

5 335

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

1 639

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

13 542

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS


75

3 249

- andre offentlige tilskudd

4,8 %

2 535

13,4 %

22,45

0,20

20

6 3

92

10

11 V 1

22

13

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

- i prosent av driftsinntekter

Lønnede årsverk

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

Publikasjoner totalt

- med fagfellevurdering

Åpne møter

Konserter

Basisutstillinger

- nye siste år

Temporære utstillinger

- nye siste år

898

18 675

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

25 %

50 %

Inntektsprofil

19 % 22 %

22 %

19 %

13 %

0% 3%

1%

2%

2% 1%

4%

21 %

2005

31 775

312005 775

21 % 4%

10 % 10 %

Kafé

1317 %%

Utleie av lokaler

8% 7% 8%

7%

2006

42 853

42 853 2006

2007

302007 444 30 444

2008

31 420

31 2008 420

74

2009

2009 29 189 29 189

2010

2011

2012

2013

2014

-

- publisert med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

41

15 %

64 %

66 %

- tilfredsstillende registrert - med digital representasjon

-

1 513

0%

49 %

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

49 %

- tilfredsstillende registrert

200

2%

8%

17 %

5 090

58 993

1%

11 %

22 %

102

27 466

0%

30 %

30 %

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

0% 126

Kunsthistoriske gjenstander

-

47

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

38 355 34 676 Kulturlandskap (dekar) 2010 2013 2014 312012 228 292011 852 27 131 27 131 29 852 31 228 34 676 38 355 Hageanlegg (dekar)

Besøk siste ti år

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

3%

20 % 20 % 19 % 15 % 15 % 19 %

3%

Varanger museum IKS Alle museene under Kulturdepartementet

7%

7%

0%

Gaver

0%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

5%

0%

Varanger museum IKS Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

29 % Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikehoAndre utgifter23 % 16 % Varanger m 69 % 0% 23 % 8%8% 0% 2% Alle musee 54 % 2% 16 % 29 % Lønn og pensjon Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

Butikk

24 %

54 %

3%

0%

Alle museene under Kulturdepartementet

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

45 %

45 % % 50

Billetter Butikk Kafé 30 % 23 % 30 % 17 %

69 %

Billetter

9% 25 %

Egeninntekter

9%

Alle muse

Varanger

2014 Varanger museum IKS Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

73 % Varanger24m% 23 % 27 % Alle musee

650

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

336

3 567

- ordinært regionalt driftstilskudd

- andre tilskudd Kulturdepartementet

9 441

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

1 612

- totale egeninntekter

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

18 855

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Varanger museum IKS

Varanger museum IKS


76

3 394

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

-

460

3 846

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- andre regionale tilskudd

- andre offentlige tilskudd

Verdensar 33 %

4

Konserter

2

11

Åpne møter

2

0

- med fagfellevurdering

- nye siste år

0

Publikasjoner totalt

Temporære utstillinger

18

Antall fast ansatte

8V

0,00

Frivillige årsverk

0

19,30

Lønnede totalt

- nye siste år

43,5 %

- i prosent av driftsinntekter

Basisutstillinger

0,7 %

7 067

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

119

Årsresultat

2005

64 257

2005

64 257

20 %

0%

22 % 22 % 3 % 20 % 0% 3%

1%

0%

27 %

0% 1%

4%

27 %

Alle museene under Kulturdepartementet

4%

Butikk

13 %

Kafé 12 %

Kafé

13 % 10 % 12 % 10 %

33 %

Butikk

5%

7%

7%

0%

Gaver

0%

2006

67 500

2006

67 500

2007

62 550

2007

62 550

2008

56 068

75

2009

51 739

51 739 2009

2010

47 938

472010 938

Besøk siste ti år

2 % drift, 16 %Andre utgifter 29 % Husleie, vedlikehold av lokaler

56 068 2008

Utleie av lokaler

0%

8%

8%

0% 15 % 0%

19 %

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

4%

15 %

4%

2011

2012

2013

2014

1

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

Nei

-

-

-

0%

43 %

100 %

- tilfredsstillende registrert

147 - tilvekst siste år

-

-

5%

46 %

90 %

635

6 170

17 %

33 %

100 %

20

2 577

0%

0%

0%

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

2

Kunsthistoriske gjenstander

100 %

8

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

Kulturlandskap (dekar) 2013 45 000 2014 41 024 392012 487 48 048 39 487 41 024 45 000 Hageanlegg (dekar)

482011 048

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Alle museene under Kulturdepartementet

Utgiftsprofil

Sponsorer

0%

5%

0%

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

25 % 29 % 16vedlikeho % Lønn og pensjo Avskrivninge Andre utgifter 12 %ft, Verdensarv 1 % 262%% 1% 12 % 25 %

54 %

21 %

45 %

Alle museeAvskrivninger 54 % Lønn og pensjon

62 %

Billetter

24 % 48 % Alle musee

15 433

21 %

Inntektsprofil

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

51 % 33 % 24 %

Billetter

Fylkeskommune og kommune

51 %

Egeninntekter

Alle muse25 % 25 %

52 % Verdensarv

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

33 %

2014

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Egeninnte Ordinært 45 % Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

Kulturdepartementet (KUD)

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

3 196

5 348

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

16 244

Samlede driftsinntekter

Interkommunalt selskap

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS


77

1 718

- ordinært driftstilskudd Kulturdepartementet

407

- andre offentlige tilskudd

25 %

1 1

Temporære utstillinger

- nye siste år

0

Konserter 1S

17

Åpne møter

0

1

- med fagfellevurdering

- nye siste år

2

Publikasjoner totalt

Basisutstillinger

7

0,00

Frivillige årsverk

Antall fast ansatte

8,00

Lønnede årsverk

67,1 %

- i prosent av driftsinntekter

3,3 %

13 016

- i prosent av driftsinntekter

Egenkapital

644

18 970

54 %

13 %

2005

18 18043 043

2006

2006 23 630 23 630

Alle musee Lønn og pensjon

2005

0%

0%

22 % 22 %

3%

58 %

3%

1% 0% 1%

4% 2% 4%

10 % 10 %

Kafé

0%

13 %

0%

52 %

7%

2%

Gaver

Utleie av lokaler

4% 8%

8%

4%

26 % 29 %

2007

2007 27 285 27 285

2008

29 2008 344 29 344

18 52 % 26 % 4 %% 2 % 4 % 54 % 2% 16 % 29 % Avskrivninger Husleie, drift, Andre utgifter vedlikehold av lokaler

76

2009

2009 26 734 26 734

2010

2011

2012

2010 2011 322012 643 27 489 26 776 27 489 26 776 32 643

Besøk siste ti år

15 % 0%

19 %

0% 19 %

Andre varer og Andre tjenester egeninntekter

0%

15 %

0%

2013

38 509

38 509 2013

Kulturlandskap (dekar)

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Naturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Arkeologiske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digitalt representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Fotografier

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske gjenstander

- publisert med digital representasjon

- med digital representasjon

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kunsthistoriske gjenstander

- tilfredsstillende registrert

- tilvekst siste år

Kulturhistoriske bygninger

2014

Levende samlinger (ja/nei)

Teknisk-industrielle anlegg (antall)

41 529 Hageanlegg (dekar)

41 529 2014

Svalbard museum Alle museene under Kulturdepartementet

2% 7%

Utgiftsprofil

Sponsorer

0% 5%

5%

0%

Svalbard museum Alle museene under Kulturdepartementet Sponsorer Gaver Utleie av lo Andre varerAndre egeninntekter

Fordeling av brutto egeninntekter

Lønn og pensjo Avskrivningeft, vedlikeho Andre 16 % utgifter

Butikk

24 %

Svalbard m

18 %

Billetter

9%

9%

45 % 45 %

Alle museene under Kulturdepartementet 2% 58 % 0 %

Ordinært Ordinært regionalt Annet ordinært Andre tilskudd KUD Andre tilskudd driftstilskudd KUD driftstilskudd driftstilskudd

25 %

31 %

Billetter Butikk Kafé 58 % 36 % 58 %

% 0 % Alle36musee 24 %

Årsresultat

Samlede driftsutgifter (med off. refusjoner)

Fylkeskommune og kommune

Kulturdepartementet (KUD)

Inntektsprofil Svalbard museum Egeninnte Ordinært Ordinært Annet ord Andre tils Andre tilskudd

2014

Egeninntekter

31 %

Alle muse

Svalbard

100 % Svalbard m

-

- andre regionale tilskudd

Fordeling ordinært driftstilskudd KUD og region

-

11 200

- andre tilskudd Kulturdepartementet

- annet ordinært, offentlig driftstilskudd

-

6 078

- totale egeninntekter

- ordinært regionalt driftstilskudd

19 403

Samlede driftsinntekter

Stiftelse

Svalbard museum

Svalbard museum

-

Nei

-

-

-

95 %

95 %

95 %

5

323

7%

7%

7%

8

38 030

79 %

79 %

100 %

140

17 748

87 %

87 %

87 %

22

4 882

80 %

80 %

80 %

46

0%

-

2


Kulturrüdet Mølleparken 2 Postboks 8052 Dep N-0031 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no

Profile for Kulturrådet

Museene under kulturdepartementet 2014 - rapport for 2014  

Kulturrådet mottok årsrapporter og statistikk fra de 73 museene som fikk driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2014. Samlet gir materiale...

Museene under kulturdepartementet 2014 - rapport for 2014  

Kulturrådet mottok årsrapporter og statistikk fra de 73 museene som fikk driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2014. Samlet gir materiale...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded