Page 1

0000 260198 080101.book Page 1 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

NORSK KULTURRÅD ÅRSMELDING 2007


0000 260198 080101.book Page 2 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Copyright © 2008 by Norsk kulturråd All rights reserved Utgjeve av Norsk kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign ved forlaget Sideombrekking: Laboremus Prepress AS Framsidebilete: Marte Aas: Screens and Hedges # 4. © Marte Aas / BONO 2008 Sekretariatfunksjonen til Fond for lyd og bilete og Statens kunstnarstipend er administrativt tilknytt og samlokalisert med Norsk kulturråd. Fond for lyd og bilete og Statens kunstnarstipend har eigne styrande organ og gjev ut eigne årsmeldingar. Norsk kulturråd Grev Wedels plass 1 Postboks 101 Sentrum N-0102 Oslo Tlf: +47 22 47 83 30 Faks +47 22 33 40 42 www.kulturrad.no


0000 260198 080101.book Page 3 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Innhald

Innleiing ..................................................

5

Vigdis Moe Skarstein: Kunst i rørsle ....

6

Råd og utval ............................................

7

Administrasjonen .................................. 10 Informasjonsverksemd .......................... 11

Tildelingar og innkjøp i 2007 ................ Litteratur ............................................ Biletkunst og kunsthandverk ............ Musikk ................................................ Scenekunst ......................................... Kulturvern .......................................... Rom for kunst..................................... Barne- og ungdomskultur ................. Andre føremål .................................... Tverrfaglege saker .............................

22 22 40 51 69 78 81 83 87 89

Forsking og utvikling ............................. 13 Disponering av kulturfondet ................ 15 Fylkesvise oversikter og fordelingar .. 17

Allmenne kulturføremål – post 74 ....... 91 Faste scenekunstgrupper – post 74 .. 93 Den kulturelle skulesekken .................. 94

Administrasjonsutgifter ........................ 21 Tilskot frå EUs kulturprogram i 2007 ... 95

IN N HAL D

3


0000 260198 080101.book Page 4 Friday, May 16, 2008 10:29 AM


0000 260198 080101.book Page 5 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Innleiing

Norsk kulturråd vart oppretta i 1965 og har som hovudoppgåve å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrkje kulturvernet og gjere kunst- og kulturverdiar tilgjengelege for så mange som mogleg. Kulturrådet forvaltar Norsk kulturfond, er eit rådgjevande organ for staten i kulturspørsmål og tek initiativ til forsøks- og utgreiingsverksemd på kulturområde der det trengst ein ekstra innsats. Stortinget løyvar kvart år ein sum til Kulturfondet. I 2007 var fondet på 300 millionar kroner. Kulturrådet fordeler midlane i Kulturfondet dels på grunnlag av dei rundt fem tusen søknadene som kjem inn kvart år, og dels på område der rådet sjølv meiner at det trengst ein særskild innsats. Rådet fordeler midlane til fondet ut frå fagleg og kunstnarleg skjønn i samsvar med føremåla til fondet. Eit viktig grunnlag for forvaltninga av Kulturfondet er dei generelle kulturpolitiske prioriteringane som regjeringa og Stortinget fastset. Innanfor desse rammene avgjer Norsk kulturråd korleis bruken av midlane til fondet skal prioriterast. Kulturrådet er i tillegg delegert forvaltningsansvaret for ein del faste kulturtiltak frå Kultur- og kyrkjedepartementet. Kulturrådet arbeider med desse fagområda: litteratur og tidsskrift, biletkunst og kunsthandverk, musikk, scenekunst, kulturvern, kulturbygg og barne- og ungdomskultur. I tillegg har Kulturrådet ei eiga Forskings- og utviklingsavdeling og er nasjonalt kontaktpunkt for kulturprogrammet til EU. Kulturrådet har 13 medlemmer, der ni blir oppnemnde av regjeringa – to etter forslag frå KS – og fire blir oppnemnde direkte frå Stortinget. Åtte

faglege utval, andre utval for særskilde formål og ankenemnder blir oppnemnde av rådet. Strategien til rådet for inneverande periode (2005–2008) er å arbeide for å styrkje mangfaldet av kunst- og kulturuttrykka i samtida og gjere kulturtradisjon og kulturvern tilgjengeleg for flest mogleg. Dette inneber å gjere breidda av profesjonell kunst og kultur meir synleg og arbeide for betre vilkår for kunstnarleg produksjon og formidling til eit stadig meir samansett publikum på nye visingsarenaer og møteplassar. Kvalitet, profesjonalitet og mangfald er sentrale verdiar i arbeidet til rådet. Følgjande mål er overordna i inneverande rådsperiode: • Utvikle rolla og rommet til kunsten i offentlegheita • Styrkje produksjon, formidling og dokumentasjon av dei profesjonelle kunst- og kulturuttrykka i vår tid • Heve kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og unge Kulturelt mangfald inngår som ein integrert del av Kulturrådets verksemd. Alle søknader med ein mangfaldsdimensjon vart i 2007 behandla innanfor eksisterande rutinar og ordningar. I forbindelse med annonseringa av Mangfaldsåret 2008 har rådet ved fordeling av prosjektmidlar frå og med hausten 2007 vektlagt prosjektsøknader med ein mangfaldsdimensjon. Tiltak som knytte seg til vidareutvikling av det kulturelle mangfaldet, hadde eit samla tilskot på 20,6 mill kr i 2007.

IN N L EIIN G

5


0000 260198 080101.book Page 6 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Kunst i rørsle

Kunst- og kulturytringar følgjer ikkje nasjonale grenser, og dei er ikkje baserte på noka felles nasjonal forståing. Heldigvis. I så fall vart det ikkje kunst. Dette er ei viktig erkjenning ikkje minst for verksemda til Kulturrådet. Den er basert både på erfaringar med kva folk søkjer om hos oss, og på å følgje med på det som skjer nasjonalt og internasjonalt innanfor dei ulike estetiske og kulturfaglege områda. Det litt meir forslitne, men likevel relevante uttrykket går på eit forsterka behov for mangfald i vid forstand. Mangfald – gjeld både innhald og kreativitet og tilrettelegginga for dette. Rørsle på tvers av nasjonale grenser pregar utviklinga av kunstlivet i Noreg enda sterkare enn før. Dagens kunstnarar vekslar i høgt tempo mellom dei store metropolane og Noreg. Stadig fleire kunstnarar byggjer nettverk og søkjer fagleg fordjuping gjennom opphald verda over. Talet på kunstnarar som tek del på internasjonale arenaer aukar, og utveksling på tvers av landegrenser blir intensivert. Den globale kommunikasjonen påverkar kunstlivet på mange måtar. Kulturelle tradisjonar og kunstnarlege uttrykk som tidlegare var oppdelte av geografi og sjangrar, kryssar no slike grenser, og vi får nye hybride kulturuttrykk og kunstpraksisar. I Kulturrådet merkar vi den internasjonale dreiinga ved at ein stadig større del av søknadene dreiar seg om støtte til utstillingar eller prosjekt utanfor Noreg. På den instrumentelle sida blir mandatet til Kulturrådet òg utfordra av internasjonaliseringa og globaliseringa av kunsten. Vi som har som mandat å støtte norsk kunst, ser at dette stadig blir vanskelegare å avgrense.

6

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

For å få større innsikt i det globale mangfaldet til kunsten og for å dele innsikta og tankane om dette med aktørane i kunst- og kulturlivet valde vi å fokusere på kunst i rørsle på årskonferansen til Kulturrådet i Stavanger i 2007. Det er naudsynt med ein kontinuerleg debatt og dialog for å forstå utviklinga betre. Dette er ei av oppgåvene til Kulturrådet. Det er òg viktig med kontinuerleg debatt om og vurdering av måten midlane til kunst og kultur blir forvalta og løyvde på, for å bidra til den kontinuerlege utprøvinga av nye kunstnarlege uttrykk i kunstfeltet der nye kvalitetsomgrep bryt mot meir etablerte. Kulturrådet helsar difor velkomen at Løkenutvalet har byrja arbeidet med å sjå på strukturar og tildelingar på kulturområdet, og at Kulturrådet er ein av dei institusjonane som blir vurdert og evaluert. Alle ordningar må gjennomgåast med jamne mellomrom for å ha legitimitet. Med utgangspunkt i desse refleksjonane kan vi kanskje seie at kunsten både estetisk og forvaltningsmessig har vore i rørsle i 2007. Eit variert kunsttilbod føreset både eit kvantitativt og et kvalitativt mangfald. For å få mangfald må vi difor både fokusere på kreativitet og på dei forvaltningsmessige føresetnadene for å oppnå dette. Sjølv om vi altså meiner at ein ikkje einsidig kan forvalte seg til god kunst.

Med helsing

Vigdis Moe Skarstein, rådsleiar


0100 Alt.fm Page 7 Friday, May 30, 2008 11:38 AM

Råd og utval Norsk kulturråds medlemmer og varamedlemmer 2005–2008

Vigdis Moe Skarstein

Ivar Roger Hansen

Ottar Grepstad

Bentein Baardson

Leiar: Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Oslo Nestleiar: Ivar Roger Hansen, museumsdirektør, Alstadhaug Ottar Grepstad, direktør, Volda Bentein Baardson, frilans teaterinstruktør, Oslo Per Kvist, dekan, Bergen Nazneen Khan-Østrem, høgskulelektor, Oslo (i m) Bergljót Jónsdóttir, konsulent, Bergen (t.o.m april 2007) Marit Moum Aune, teaterinstruktør, Oslo (f.o.m juni 2007) Varamedlem: Arild Bergstrøm, biletkunstnar, Fjaler Varamedlem: Direktør Torunn Herje, Rørvik Varamedlem: Cecilie Løveid, forfattar, København Varamedlem: Anne Grete Eriksen, professor, Oslo Varamedlem: Aslaug Juliussen, tekstilkunstnar, Karasjok Varamedlem: Frode Sannum, rådgjevar, Lillehammer Varamedlem: Vegar Snøfugl, dagleg leiar, Trondheim

Per Kvist

Marit Moum Aune

Bergljót Jónsdóttir

Varamedlem: Leif Værum Larsen, høgskulelektor, Stavanger Varamedlem: Kjellaug Nakkim, tidl. stortingsrepresentant, Moss Varamedlem: Kristin Aase, dagleg leiar, Oslo Varamedlem: Lars Lauvhjell, ordførar, Søndeled

Medlemmer oppnemnde etter forslag frå KS:

Aud Folkestad

Liv Sandven

Aud Folkestad, rektor, Stranda Liv Sandven, rektor, Trondheim Varamedlem: Linda Beate Randal, konsulent, Kirkenes Varamedlem: Oddleiv Olavsen, fylkespolitikar, Bodø

Medlemmer oppnemnde av Stortinget: Arbeidsutvalet Vigdis Moe Skarstein, Ivar Roger Hansen, Bentein Baardson, Theo Koritzinsky, Liv Sandven Aina Holst

Knut Haavik

Theo Koritzinsky Hallgrim Berg

Aina Holst, geograf, Trondheim, Knut Haavik, ansvarleg utgjevar, Oslo Theo Koritzinsky, førsteamanuensis, Oslo Hallgrim Berg, kulturist, Ål

Møte i rådet og arbeidsutvalet Rådet hadde seks møte og arbeidsutvalet hadde sju møte i 2007.

RÅD OG UTVAL

7


0000 260198 080101.book Page 8 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Utval oppnemnde av rådet Rådet har faste, faglige utval som førebur saker og gir tilrådingar i handsaminga av søknader om tilskot, lagar utkast til fråsegner m.m. Fagutvala er delegert vedtaksrett i fråsegner og løyvingar etter eigne reglar. I tillegg har rådet mellombelse utval til ulike utgreiingar, prosjekt og forsøk.

Fagleg utval for kulturvern Aina Holst (leiar) Roger Erlandsen Astri Fremmerlid Kjersti Schanche Jo van der Eynden (gjenoppnemd) Arnfinn Engen,(gjenoppnemd)

Norsk kulturråds faglege utval i 2005–2008

Fagleg utval for barn og unge Aud Folkestad (leiar) Alfhild Skaardal (nestleiar) Leif Hernes Samira Jamouchi Lars Ove Seljestad Svein Spjelkavik

Litteratur Ottar Grepstad (leiar) Knut Haavik (nestleiar) Morten Harry Olsen, John Brumo Tone Selboe He Dong Ingeborg Mjør Ein representant for ABM-utvikling møter som observatør. Biletkunst og kunsthandverk Per Kvist (leiar) Marit Paasche (nestleiar) Ellen Røed Jeannette Christensen Per Formo Alexander Grüner Scenekunst Bentein Baardson, (leiar) Jon Tombre, (nestleiar) Anne-Britt Gran Therese Bjørneboe Preben Faye-Schjøll (første del 2007) Per Roar, koreograf Fagleg utval for dans Hooman Sharifi (for 2006 og 2008) Per Roar Ingunn Rimestad Melanie Fieldseth Fagleg utval for musikk Ivar Roger Hansen (leiar) Hilde Bjørkum (nestleiar) Vegar Snøfugl Jon Skjerdal Cecilie Ore Hallgrim Berg 8

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

Fagleg utval for rom for kunst og andre formål Bergljót Jónsdóttir (t.o.m april 2007) Marit Moum Aune (f.o.m juni 2007) Hans Hamid Rasmussen, Fritz Håkon Halvorsen Forsking og utgreiingsutvalet Pål Repstad (leiar), Kristiansand Sigrid Røyseng (nestleiar), Bø i Telemark Theo Koritzinsky, Oslo Odd Are Berkaak, Oslo Knut Kalgraff, Skjåk Solbjørg Rauset, Oslo Gunhild Molle Strand (observatør frå Kulturdepartementet)

Andre litteraturutval Vurderingsutvalet for prosa Anne Karin Torheim, vara: Atle Næss Janike Kampevold Larsen, vara: Erling Sandmo Knut Oterholm, vara: Kirsti Opstad Vurderingsutvalet for lyrikk Kristine Næss, vara: Hanne Bramness Marit Grøtta, vara: Frode Helmich Pedersen Lisbet Pettersen Wærp, vara: Ole Karlsen Vurderingsutvalet for dramatikk i bokform Gunnar Germundson, vara: Erling Kittelsen Elisabeth Leinslie, vara: Amund Grimstad Frode Helland, vara: Alvhild Dvergsdal Alf Kjetil Walgermo


Rettelser.fm Page 9 Monday, June 2, 2008 10:58 AM

Vurderingsutvalet for barne- og ungdomslitteratur Marit Kaldhoel, vara: Jon Ewo Vibeke Mowinckel Lorentz, vara: Tone Helene Farset Eliassen Jonas Bakken, vara: Andrine Pollen Vurderingsutvalet for sakprosa Aslaug Nyrnes Stig Sæterbakken, vara: Thure Erik Lund Sindre Hovdenakk, vara: Camilla Stoltenberg Eli Randmo, vara: Morten Haugen Vurderingsutvalet for fagbøker for barn og ungdom Akin Duzakin Bjarte Bakken Eve-Marie Lund Inger Østenstad Vara: Sigrun Hindar, Espen Farstad Underutvalet for biletbøker – barn og unge Ingeborg Mjør Trude Tjensvold Lasse Kolsrud Tania Kjeldset Teikneserieutvalet Eirik Ildahl Dag Frognes Morten Harry Olsen Siri Dokken Tidsskriftutval Jørgen Lorentzen Helga Gunerius Eriksen

Tildelingskomiteen for utstillingsstipend 2006–2007 Tom-Erik Lønnerød, vara: Andreas Rishovd Anne Szefer Karlsen, vara: Verena Winkelmann Ansgar Ole Olsen, vara: Tone Merete Hellerud Vibeke Slyngstad, vara: Jørgen Larsson

Andre musikkutval Innkjøpsordninga for fonogram Liv Sandven (leiar) Tore Johansen Marit Karlsen Lene Grenager Hallgrim Berg Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP) Frank Nes (leiar) Kristin Winsents Anneli Drecker Stein Bjelland Øyvind Holen Utvalet for musikkfestivalar Morten Mølster (leiar) Håkon Berge Ulla-Stina Wiland Mikal Telle Helene Høye Utvalet for kyrkjemusikk Gro Bergrabb Ragnar Rasmussen Harald Rise Harald Herresthal (vara)

Andre biletkunstutval Underutvalet for kunst og ny teknologi 2005–2008 Ellen Røed (leiar) Bergen Kristin Bergaust Bjarne Kvinnsland

Andre utval, barn og unge Underutvalet for barne- og ungdomsblad Anne Birgitte Rønning Lars Ove Seljestad

Andre utval, scenekunst Underutvalet for dramatikk og annen scenetekst Finn Iunker Tale Næss Lysestøl Lene Therese Teigen

RÅD OG UTVAL

9


Rettelser.fm Page 10 Monday, June 2, 2008 10:58 AM

Administrasjonen

Bull, Ole Jacob

Direktør

Kumar, Sathees

IT

Skjeldal, Guri

Assisterande direktør

Liland, Anne Marie

Statens kunstnarstipend

Fortun, Unni

Avdelingsdirektør

Krok, Karin

Fond for lyd og bilete

Komissar, Mariann

Barne- og ungdomskultur

Aslaksen, Ellen

Forsking og utvikling

Lippe, Preben von der

Musikk

Bakke, Tove

Litteratur og tidsskrift

Meier, Kari

Rekneskap

Bjerke, Astrid

EUs kulturprogram (permisjon frå 01.10)

Nguyen, Kim

Rekneskap

Næss, Lasse

Arkiv

Olsen, Hans Henrik

Biletkunst og kunsthandverk

Poppe, Noëlle

EUs kulturprogram (frå 17.09.)

Bjørgan, Ingeborg Kværne

Musikk

Bjørknes, Trond

Musikk

Bærøe, Birgit

Kulturbygg

Christensen, Vera

Arkiv

Engelsen, Rolf

Scenekunst

Dahl, Janne, Stang

Informasjon

Falch, Grete Karin

Richenberg, Ole

Fond for lyd og bilete

Rustad, Monica F

Arkiv

Sannæs, Borghild

Personal

Simonsen, Mie Berg (engasjement)

Forsking og utvikling

Statens kunstnarstipend

Finess, Mari

Litteratur og tidsskrift

Smith, Richard

Statens kunstnarstipend/musikk

Fjeldstad, Anton

Litteratur og tidsskrift

Solbu, Birgitte

Rom for kunst (frå 15.11.)

Færøvig, Sjur H.

Musikk

Stensrud, Mona

Statens kunstnarstipend

Gundersen, Oddlaug

Rekneskap

Stokke, Ragnfrid

Biletkunst og kunsthandverk (til 31.07.)

Sunde, Heidi Nesttun

Informasjon

Svarva, Yrjan

Scenekunst

Sveia, Karin-Anne

Resepsjon/sentralbord

Sørnes, Hilde (vikar)

Musikk (frå 01.03.)

Taipale, Riikka (vikar)

Informasjon (til 16.06.)

Vestbø, Arne

Litteratur og tidsskrift (frå 01.09.)

Vaaler, Bjørn Vidar (vikar)

Musikk, scenekunst

Wister, Tom Ivar

Musikk (frå 01.08.)

Øen, Karl Gunnar

Biletkunst og kunsthandverk

Aamodt, Ane

Forsking og utvikling

Hansen, Grethe Wallin (vikar) Arkiv Hauge, Astrid Johanne

Musikk (permisjon frå 01.02.)

Halstvedt, Wenche

Rekneskap

Henriksen, Dag Sverre

Arkiv

Hjelen, Åse Karin

Statens kunstnarstipend

Høgset, Cathrine N.

Barne- og ungdomskultur

Indahl, Grete

Scenekunst

Johansson, Tonje

Musikk

Jonassen, Trond

IT

Kalvatn, Stig Johan

Kulturvern

10

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 11 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Informasjonsverksemd I 2007 har Kulturrådet konstatert fleire utviklingstrekk som spenner over heile ansvarsområdet til rådet. Produksjons- og formidlingsformer så vel som sjangerdefinisjonar og kunstformer er i endring. Teknologisk utvikling, internasjonalisering og nye produksjons- og samarbeidsformer blant eit mangfald av aktørar og institusjonar reiser mange interessante spørsmål om organisering av kunstfelta. For Kulturrådet er det viktig å ha ei openheit, ein fagleg kompetanse og ei tilskotsorganisering som klarer å møte endringar innanfor kunstfeltet. Det blir lagt stor vekt på at informasjonen om verksemda til Kulturrådet heile tida skal vere tilgjengeleg, også fordi det er viktig å stimulere til offentleg kritikk av og debatt kring avgjerdene som blir tekne. Utviklinga av plassen til kunsten i offentlegheita er eitt av hovudsatsingsområda til rådet. Det inneber blant anna ei erkjenning av den viktige rolla til kunstkritikken og av kor viktig det er at det finst tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag for innsikt og ein informert offentleg debatt om kunst og kultur. Gjennom forskingsbaserte utgreiingar og evalueringar, nyhendebrev, nettsider, rapportar og seminar bidreg Kulturrådet til at eit slikt kunnskapsgrunnlag og ein open diskusjon finst.

Kulturrådet sin skriftserie: utgreiingar, evalueringar og informasjon Det vart gjeve ut sju trykte rapportar i 2007 (sjå FoU s. 13). Skriftserien til Kulturrådet blir lagt ut for sal i bokhandlane og blir òg brukt som pensumlitteratur ved fleire universitet og høgskular. Alle utgjevingane i 2007 er gjennom Fagbokforlaget. Publikasjonane er tilgjengelege både i trykt form og som filer som kan lastast ned frå nettsidene til Kulturrådet.

I 2007 gav Kulturrådet ut eit hefte som samanfatta norsk deltaking i kulturprogrammet til EU i tidsrommet 2000–2006. Heftet inneheldt òg informasjon om det nye Kulturprogrammet 2007–2013. I tillegg gav Kulturrådet i samarbeid med ABMutvikling og Riksantikvaren ut brosjyren «Støtte til prosjekter» med informasjon om europeiske og nordiske tilskotsordningar for kultursektoren, kunnskaps- og kulturminnesektoren.

Nyhendebrev Kulturrådet har gjeve ut sju elektroniske nyhendebrev i 2007. Nyhendebreva presenterer aktuelle saker til offentlegheita: artiklar om tiltak som har fått tilskot, nye rapportar, pressemeldingar, seminar og aktuelle nyhendesaker frå Kulturrådet. Talet på abonnentar var omlag 2 200. Nyhendebrevet blir òg lagt ut på nettsidene. Fleire artiklar frå nyhendebrevet til Kulturrådet vart vidareformidla i eksterne medium (med løyve frå Kulturrådet).

www.kulturrad.no Kulturrådet lanserte nye nettsider i mars 2007. Nettsidene er ein viktig reiskap for å kommunisere verksemda ut i offentlegheita. Nettsidene inneheld søknads- og verksemdsinformasjon, tilskotslister, redaksjonelle nyhendesaker, kalender, rådsreferat og presseklipp med innslag frå eksterne medium som omhandlar Kulturrådet. Rapportar, utgreiingar, årsmeldingar, strategi- og handlingsplan og statistikk er tilgjengeleg via nettsidene. Sidan lanseringa i mars viser statistikken 1,75 millionar besøk i 2007.

IN FORMASJON SVERKSEMD

11


0000 260198 080101.book Page 12 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Mediestatistikk Statistikken viser at 1 251 artiklar i norsk presse omhandlar Norsk kulturråd i 2007. Alle elektroniske presseklipp blir dagleg publiserte på nettsidene til Kulturrådet. Dette er ein viktig del av formidlingsarbeidet til Kulturrådet og viser kor og på kva måte Kulturrådet blir diskutert, og korleis verksemda ytrar seg i medieoffentlegheita.

Årskonferansen 2007 Årskonferansen Kunst i bevegelse – om internasjonalisering av kunstlivet vart arrangert i Stavanger 15.–16. november 2007. Temaet var korleis kunstproduksjon og -formidling på tvers av nasjonale grenser pregar utviklinga av kunstlivet i Noreg. Aktørar frå kulturinstitusjonar og det frie kunstfeltet var inviterte som innleiarar og paneldeltakarar for å diskutere globaliseringsprosessar og effekten av offentlege satsingar i kunstfeltet. Nærare 300 kulturaktørar frå heile landet deltok på konferansen.

9. mai:

DUS – Den unge scene? Scenetekst for ungdom – erfaringar og utfordringar. Innvik, Oslo.

10.–11. mai:

Scenetekst-seminar, Det åpne teater, Oslo.

10. mai:

Informasjonsseminar om EUs kulturprogram og Interreg., Glomdalsmuseet i Hedmark.

23.–24. mai:

Informasjonsseminar om EUs kulturprogram og Media-programmet. Hammerfest og Vadsø.

23.–24. august:

Den tredje nordiske konferansen om kulturpolitikkforsking. Arr: Høgskolen i Telemark avd. Bø, Telemarksforsking og Norsk kulturråd. Bø i Telemark.

7. september:

Informasjonsmøte om nasjonale, nordiske og europeiske tilskotsordningar. Arendal.

8. og 9. oktober:

Musikk og Kjønn. Samarbeid mellom MIC, NTNU, Norsk jazzarkiv og Norsk kulturråd. Oslo.

23. oktober:

Kulturpenger i lufta – informasjonsseminar om støtteordningar, Steinkjer.

30.–31. oktober:

Samfunn i endring – kulturarvens betydning. Konferanse i regi av Kaff-prosjektet. Lillehammer.

15.–16. november: Norsk kulturråds årskonferanse Kunst i bevegelse. Stavanger. 11. desember:

Oppland i Europa. Lillehammer.

Seminar 2007

Norsk kulturråds ærespris

Kulturrådet var arrangør eller medarrangør på følgjande seminar i 2007:

Kulturrådet har kvart år sidan 1968 delt ut Norsk kulturråds ærespris til ein person som har gjort ein vesentleg innsats for norsk kulturliv. I 2007 gjekk prisen til Jon Eikemo. «Fordi inga oppgåve har vore for stor eller for lita, har Eikemo lukkast i å få ut kvalitetskunsten sin til eit breitt publikum over heile landet. Han viser at det er mogleg å bruke sitt eige språk på scena,» heitte det i grunngjevinga frå Kulturrådet. Prisen var 500 000 kr og ei bronseløve av Elena Engelsen. Æresprisen vart delt ut under ein seremoni i Oslo konserthus den 6. desember.

9. februar:

Kulturrådet og TARP. Seminar på by:larm. Trondheim.

21. mars:

Ulike forståelser av hva kulturarv betyr for samfunnet. Vi vrir og vrenger på begrepet. Arr: Kaffprosjektet v/ Kulturrådet, ABM og Riksantikvaren. Oslo.

22.–23. mars:

Kulturpolitikken og publikum. Arr: UiB, Fritt Ord og Kulturrådet. Bergen.

23.–25. mars:

Lansering av evalueringa av Kunstneriske Forstyrrelser på SKINNs fagseminar. Arr: SKINN og Kulturrådet. Bodø.

12

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 13 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forsking og utvikling

Kulturrådets avsetjing til FoU-verksemd var i 2007 på 2 millionar kr. Kulturrådets forsking og utviklingsseksjon har ansvar for forsking, utgreiing og evaluering, i tillegg til intern og ekstern kunnskapsformidling og rådgjeving. Hovudmålet for verksemda til seksjonen er å produsere og formidle forskingsbasert kunnskap både til Norsk kulturråd og til kunst- og kulturfeltet i vid forstand. Samla utgjer dette kunnskapstilfanget eit viktig grunnlag for dei fortløpande vurderingane Kulturrådet gjer av verkemiddel i kulturpolitikken. Forskingsprosjektet Lokalt kulturliv i endring starta opp i januar 2007. Prosjektet blir gjennomført av DIA-forsk og Norsk senter for bygdeforsking og har som føremål å undersøkje strukturendringar, økonomi og tenkjemåtar i lokalt kulturliv og lokal kulturforvaltning. Målet er å skaffe kunnskap om dei utfordringane kulturlivet lokalt og regionalt står overfor i vår tid. I november vart det arrangert eit festivalforskarseminar der også andre forskarar som arbeider med festivalar og lokal kultur som forskingstema, var inviterte. Prosjektet vart presentert på Nordisk konferanse for kulturpolitisk forsking i Bø og på NOKUs årskonferanse i Arendal. Evaluerings- og utgreiingsarbeidet til Kulturrådet blir utforma på ein måte som gjer forskingsbasert kunnskap til eit nyttig og relevant verkty for Norsk kulturråd og for kulturlivet elles. Kulturrådet er forplikta til å gjennomføre evalueringar av prosjekt som har fått støtte på over éin million kroner. Evalueringane gjev rådet kunnskap om resultat og erfaringar frå forsøksprosjekt og fleirårige program som Kulturrådet har vore med på å finansiere. Publikasjonane er tilgjengelege både i trykt form og som filer som kan lastast ned frå nettsidene til Kulturrådet.

Publikasjonar 2007: Mie Berg Simonsen i samarbeid med Marit Paasche og Åslaug Krokan Berg: Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst. Rapporten skisserer korleis arbeidet med å sikre og bevare norsk videokunst bør organiserast. Tone Ydse: Museum, arkiv og samfunn. Rapporten drøftar dei nye utfordringane kulturarvinstitusjonane står overfor. Forfattaren argumenterer for at auka refleksjon og forsking kring omgrepsbruk og verkemåtar kan bidra til utviklinga av den nye samfunnsrolla til kulturarvinstitusjonane. Ellen K. Aslaksen: Teater ut til bygd og by? 2. utgåve. Rapporten er eit bidrag til ei betre forståing av utfordringane for kunstformidlinga. Gjennom konkrete døme blir det kasta lys over problem og moglegheiter som kunstlivet møter i arbeidet med å nå ut til nye publikumsgrupper. Heidi Haukelien: DUS – Den Unge Scenen. En evaluering. DUS – Den Unge Scenen – er ein teatermodell som skal heve nivået på ungdomsteater i Noreg gjennom å skape interesse og engasjement for scenekunst blant unge. Målet er å stimulere til auka teaterinteresse blant barn og ungdom ved å tilby spesialskrivne tekstar av høg kvalitet for denne aldersgruppa. Heidi Haukelien: Norsk på nytt. En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag, i morgen? Evaluering av eit treårig pilotprosjekt i regi av Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM). Målet er å starte oppbygging av ei materialsamling som tek vare på minna og erfaringane til innvandrarar og slik kan bidra til å skape auka forståing av kulturen og levemåten deira.

FORSKIN G OG UTVIKL IN G

13


0000 260198 080101.book Page 14 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Mariann Komissar: Forstyrrelser i nord. En evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt «Kunstneriske forstyrrelser». Kva skjer om ein kunstnar går i tett dialog med eit lokalsamfunn over tid? Kunst i Nordland ønskte å integrere lokale miljø i ein skapande og igangsetjande prosess gjennom prosjektet Kunstneriske Forstyrrelser (2003–2006). Resultatet vart nye kunstproduksjonar som relaterte seg til ein særskild stad og til dei prosessane som gjekk føre seg på staden. Sigrid Røyseng og Heidi Stavrum: AdOpera! Prosjektet AdOpera! er eit kompetansehevingsprosjekt for produsentar av moderne opera. I evalueringa diskuterer forskarane korleis målet om kunstnarleg fornying av operakunsten kan handterast i kulturpolitikken.

14

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

Mie Berg Simonsen: Evaluering av Utstyrstøtte til fellesverksteder. Evaluering av Norsk kulturråds ordning med utstyrsstøtte til fellesverkstader. Utstyrsstøtta på biletkunstfeltet vart lagt om i 2003 og har gått frå å vere ei individuell ordning retta mot einskildkunstnarar til å bli ei kollektiv ordning, med støtte til innkjøp av utstyr til fellesverkstader. Kulturrådets FoU-seksjon sette i 2007 i gang eit prosjektet som har som mål å belyse problemstillingar i forholdet mellom kulturpolitikken og det fleirkulturelle kulturlivet. Bakgrunnen for prosjektet var blant anna å samle og syntetisere innsikter frå evalueringane Kulturrådet har gjennomført på det fleirkulturelle området. Professor i sosialantropologi Odd Are Berkaak vart engasjert for å skrive ei bok om kulturelt mangfald i kulturlivet. Boka blir lansert i 2008.


0000 260198 080101.book Page 15 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Disponering av kulturfondet

Hovudfordeling for Norsk kulturfond 2007 Etter Stortingets budsjettvedtak for 2007 vart det stilt 300 134 000 kr til disposisjon for Norsk kulturfond 2007. Hovudfordelinga vart godkjend ved kongeleg resolusjon av 26.01.2007. Tabell 1

Hovudfordeling for Norsk kulturfond 2006 og 2007 Avsetjing 2006

Område

Avsetjing 2007

90 798 000

96 802 000

2 809 000

3 809 000

Biletkunst/kunsthandverk

16 333 000

14 454 000

Musikk

77 267 000

86 787 000

Scenekunst

45 524 000

48 228 000

Kulturvern

15 808 000

8 474 000

Rom for kunst

13 000 000

13 600 000

Barn og unge

9 294 000

11 294 000

Andre formål

16 194 000

16 686 000

287 027 000

300 134 000

Litteratur inkl. innkjøp Tidsskrift

SUM

Tabell 2

Året i tal 2007, samanstilling Avsetjing

Område

8 474 000

Kulturvern Litteratur

Søknader

Tildelingar

Samla søknadssum

175

80

41 800 000

866

474

1) 30 792 046

96 802 000

Innkjøpsordningane litteratur 1)

85 500 000

Produksjons- og prosjektstøtte

11 302 000

306

224

3 809 000

79

56

Scenekunst

48 228 000

991

294

251 146 417

Biletkunst

14 454 000

676

219

76 857 774

Musikk

86 787 000

2 325

783

310 235 702

Rom for kunst

13 600 000

92

43

81 480 282

Andre formål

16 686 000

125

52

52 100 000

Barn og unge

11 294 000

242

121

43 297 454

Sum (inkl. tal innkjøpte bøker)

300 134 000

5 877

2 346

887 709 675

Sum eksl. innkjøpte bøker

214 634 000

Tidsskrift

887 709 675

1) Tal i kolonnar for søknader og tildelingar gjeld påmeldingar og innkjøp for innkjøpsordningane.

DISPON ERIN G AV KUL TURFON DET

15


0000 260198 080101.book Page 16 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Utvikling av Norsk kulturfond 1993–2007 Heile fondet med unntak av innkjøpsordningane for litteratur. Forholdet mellom søknadssum og tildelingar i Kulturfondet 1993–2007 Tabell 3 Samla søknadssum

Samla avsetjing

Forholdet mellom tildelingar og søknadssum

1993

264 179 804

77 600 000

29,37 %

1996

402 555 568

118 268 000

29,38 %

1998

464 298 360

125 208 000

26,97 %

1999

500 278 916

126 264 000

25,24 %

2000

542 692 775

160 441 000

29,56 %

2001

646 076 368

168 262 000

26,04 %

2002

617 968 000

166 912 000

27,01 %

2003

631 326 616

172 700 000

27,36 %

2004

694 930 398

182 551 000

26,27 %

2005

775 495 304

189 542 398

24,44 %

2006

713 551 112

203 917 800

28,57 %

2007

887 709 675

214 634 000

24,17 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 % 1993

Figur 1

16

1996

1998

1999

2000

2001

Prosentdel av samla søknadssum som vart gitt i tilskot

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

2002

2003

2004

2005

2006

2007


0000 260198 080101.book Page 17 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Fylkesvise oversikter og fordelingar Fylkesvise oversikter 2001–2007 Tabellen under viser den geografiske fordelinga av Kulturrådet sine tildelingar i forhold til søknadssum i gjennomsnitt frå 2001–2007. Tabell 4

Fylke, søknadssum, tildelingar, tildelingar i %

Fylke

Samla søknadssum

Akershus

Tildelingar

Forhold i prosent

49 515 652

7 572 810

15,3

6 589 004

1 786 756

27,1

Buskerud

12 296 834

4 010 533

32,6

Finnmark

16 113 733

4 120 251

25,6

Aust-Agder

Hedmark

11 277 125

2 253 184

20,0

Hordaland

94 633 967

24 917 835

26,3

Møre og Romsdal

14 434 591

2 610 095

18,1

Nord-Trøndelag

8 794 739

1 238 152

14,1

Nordland

35 454 975

8 172 805

23,1

Oppland

17 110 270

3 603 138

21,1

371 797 704

94 285 371

25,4

31 256 555

8 266 914

26,4

Oslo Rogaland Sogn og Fjordane

10 583 911

3 019 058

28,5

Sør-Trøndelag

50 778 323

11 744 314

23,1

Telemark

19 937 523

4 919 527

24,7

Troms

24 677 947

5 674 286

23,0

Vest-Agder

15 107 931

3 541 009

23,4

Vestfold

16 975 376

2 905 728

17,1

Østfold

13 587 553

2 354 515

17,3

Figur 2

Prosentvise tildelingar av søknadssum. Gjennomsnitt for 2001–2007

0

5

10

15

20

25

30

Prosent 35

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

DISPON ERIN G AV KUL TURFON DET

17


0000 260198 080101.book Page 18 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tabell 5

Forholdet mellom tal på søknader og tal på tildelingar i gjennomsnitt i perioden 2001–2007, fordelt på fylke

Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud

Søknader

Tildelingar

Forhold i prosent

343

120

35,0

65

30

45,2

124

48

39,1

Finnmark

75

39

52,6

Hedmark

113

44

39,1

Hordaland

591

238

40,2

Møre og Romsdal

113

45

40,3

68

28

40,9

Nordland

Nord-Trøndelag

215

99

46,0

Oppland

139

56

40,4

2 156

917

42,5

206

86

41,8

83

38

46,2

Sør-Trøndelag

343

139

40,4

Telemark

145

58

40,2

Oslo Rogaland Sogn og Fjordane

Troms

164

70

42,4

Vest-Agder

113

41

36,5

Vestfold

108

37

33,9

Østfold

115

42

36,2

Figur 3

Forholdet mellom tal på søknader og tal på tildelingar i gjennomsnitt i perioden 2001–2007 Prosent 0,0

10,0

20,0

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

18

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

30,0

40,0

50,0

60,0


0000 260198 080101.book Page 19 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Fylkesvis fordeling 2007 Forholdet mellom søknadssum og tildelingssum fordelt på fylke Tabellen under viser forholdet mellom søknadssum og tildelingssum fordelt på fylke. Tabell 6 Fylke

Samla søknadssum

Akershus

Tildelingssum

Forhold i prosent

57 105 864

8 656 087

15,15

6 608 564

2 095 061

31,70

Buskerud

13 625 792

4 111 232

30,00

Finnmark

17 099 521

6 978 021

40,80

Aust-Agder

Hedmark

9 464 164

1 436 168

15,00

Hordaland

99 397 601

26 195 842

26,00

Møre og Romsdal

18 678 495

3 234 830

17,00

Nord-Trøndelag

8 196 759

1 680 000

20,50

Nordland

60 669 402

10 243 564

17,00

Oppland

11 865 826

5 922 618

49,91

472 748 832

96 735 506

20,00

41 221 837

8 967 334

22,00

Oslo Rogaland Sogn og Fjordane

12 511 674

3 405 653

27,21

Sør-Trøndelag

54 606 952

12 202 946

22,34

Telemark

18 133 997

4 845 763

26,72

Troms

33 806 350

7 600 368

23,22

Vest-Agder

25 581 315

2 559 472

10,01

Vestfold

10 842 593

1 911 600

18,00

Østfold

11 273 304

1 685 000

14,95

Figur 4

Forholdet mellom tildelingar og søknadssum fordelt på fylke 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Prosent 50

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

DISPON ERIN G AV KUL TURFON DET

19


0000 260198 080101.book Page 20 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tabell 7

Forholdet mellom tal på tildelingar og tal på søknader fordelt på fylke i 2007

Fylke

Søknader

Akershus

Tildelingar

Forhold i prosent

304

97

31,90

Aust-Agder

36

15

41,67

Buskerud

79

24

30,37

Finnmark

90

43

47,77

Hedmark

63

24

38,09

Hordaland

491

207

42,15

Møre og Romsdal

75

26

34,66

Nord-Trøndelag

48

18

37,50

Nordland

174

82

47,12

Oppland

102

56

54,90

2 182

938

42,98

188

73

38,82

Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms

57

31

54,38

296

114

38,51

92

37

40,21

142

60

42,25

Vest-Agder

79

23

29,11

Vestfold

78

19

24,35

Østfold

79

24

30,38

Figur 5

Forholdet mellom tal på tildelingar og tal på søknader fordelt på fylke i 2007 Akershus

Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold 0

20

10

20

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

30

40

50

60


Rettelser.fm Page 21 Monday, June 2, 2008 10:58 AM

Administrasjonsutgiftar

Driftskostnadene til administrasjonen er i statsbudsjettet ført under kapittel 0320 «Allmenne kulturformål» og post 01 «Driftsutgifter» og dekkjer administrasjon både for Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilete i tillegg til Statens kunstnarstipend. Inntekter blir førte under kapittel 320 «Allmenne kulturformål». Tabell 8

Administrasjonsutgifter

Driftsutgifter

Budsjett 2007

Rekneskap 2007

Lønn og godtgjering Stillingar Ekstrahjelp Styre, råd og utval Trygder og pensjonar

17 070 000

17 215 510

350 000

304 693

5 000 000

5 089 217

3 162 000

3 058 806

25 582 000

25 668 226

Maskiner, inventar, utstyr

815 000

1 070 756

Forbruksmateriell

546 000

487 130

Reiseutgifter m.m.

2 200 000

1 807 099

Kontortenester m.m.

1 820 000

1 571 106

Konsulenttenester

700 000

393 908

Kjøp av byråtenester

520 000

571 770

Vedlikehald og drift av maskiner

542 000

622 245

25 000

10 388

5 460 000

5 494 319

Sum varer og tenester

12 628 000

12 028 721

Sum driftsutgifter

38 210 000

37 696 947

Ymse inntekter

100 000

106 000

Refusjonar (frå EU)

230 000

223 040

0

1 627

Refusjon fødselspengar

150 000

302 193

Refusjon sjukepengar

400 000

561 477

880 000

1 194 337

Sum lønn og honorar

Varer og tenester

Vedlikehald av bygg og anlegg Drift av bygningar

Driftsinntekter

Refusjon arbeidsmarknadstiltak

Sum driftsinntekter

ADMIN ISTRASJON SUTGIFTER

21


0000 260198 080101.book Page 22 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tildelingar og innkjøp i 2007

Kulturrådet tok til saman imot 5 011 søknader og 866 påmeldte bøker til innkjøpsordningane i 2007.

Litteratur Norsk kulturfonds støtte til litteratur skal sikre eit breiast mogleg tilbod av nye bøker innanfor gjevne sjangrar, av allmenne kulturtidsskrift og nye norske teikneseriar. Tilskota til litteraturføremål skjer først og fremst gjennom faste støtteordningar til ulike boksjangrar. I tillegg kan det gjevast tilskot til ulike litteraturprosjekt. Her blir det lagt vekt på litteraturformidling, forsøk på å nå nye lesargrupper og på nye litterære uttrykksformer. I statsbudsjettet 2007 vart det lagt inn ei ny avsetjing til litteraturfestivalar på 1,5 millionar kr, av dette var 1 million kr friske midlar. Innkjøpsordningane for ny norsk skjønnlitteratur utgjer dei største avsetjingane på litteraturområdet. Etter reglane skal alle bøker som blir vurderte som gode nok, og som elles fell inn under ordningane, kjøpast inn. Tal for 2007 (ikkje alle bøkene er ferdigvurderte av utval og ankenemnder pr. 01.04.2008) viser 205 godkjende bøker for vaksne og 128 for barn og ungdom. Innkjøpsordninga for omsett skjønnlitteratur og innkjøpsordninga for norsk sakprosa er selektive ordningar, noko som inneber at budsjettet avgjer kor mange titlar som kan bli kjøpte inn kvart år. Talet på innkjøpte omsetjingar for 2007 er 71 titlar, av desse kjem sju inn under Mosaikk-ordninga. På sakprosaordninga gav budsjettet rom for innkjøp av 49 titlar. Mandat for evaluering av sakprosaordninga vart utarbeidd hausten 2007. Rådet har i 2007 gjeve tilskot til fleire tiltak med søkjelys på litteraturkritikk og har delteke i offentleg debatt om innkjøpsordningane. Ei særskild utfordring dei komande åra ligg i korleis støtteordningane, og da særleg innkjøpsordningane, skal tilpassast dei nye e-bøkene og lydbøkene som no kjem for fullt.

22

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

Året i tal Avsetjing 2007

kr 96 802 000 til innkjøp kr 85 500 000 til prosjektstøtte kr 11 302 000

2006

kr 90 798 000

Søknader 2007

306

2006

317

Tildelingar 2007

224

2006

201

Samla søknadssum 2007

kr 30 792 046

2006

kr 25 003 896

Midlane vart nytta slik Innkjøpsordninga skjønnlitteratur, vaksne

36 300 000

Innkjøpsordninga skjønnlitteratur, barn og unge

24 500 000

Innkjøpsordninga, omsetjingar Innkjøpsordninga faglitteratur, barn og unge Innkjøpsordninga, sakprosa

6 900 000 6 400 000 10 000 000

Biletbøker for barn

1 300 000

Andre tiltak barnelitteratur

1 302 000

Klassikarar

800 000

Nynorsk litteratur

2 100 000

Teikneseriar

1 500 000

Mosaikk

1 300 000

Litteraturfestivalar

1 500 000

Andre litteraturtiltak

1 500 000

Omsetjarbonus

1 400 000

Samla avsetjing, kr 96 802 000, inkluderer òg tilskot til tverrfaglege prosjekt side 89


0000 260198 080101.book Page 23 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Året i tal – tidsskrift 53 tidsskrift mottok produksjonstilskot i storleiken kr 25 000–135 000. I tillegg mottok Tidsskriftforeningen støtte til fleire prosjekt, blant anna «Tidsskriftdagene 2007». Avsetjing 2007

kr 3 809 000

2006

kr 2 809 000

Søknader 2007

79

2006

67

Tildelingar 2007

56

2006

50

Litteratur Forholdet mellom søknadssum og tildelingar litteratur 1993–2007 NB: Innkjøpsordningane for litteratur er ikkje rekna med. Samla søknadssum

Samla avsetjing

Tildelingar i %

1993

11 234 886

6 000 000

53,41 %

1996

14 879 000

6 500 000

43,69 %

1998

13 646 201

6 700 000

49,10 %

1999

13 230 517

6 808 000

51,46 %

2000

12 555 234

6 810 000

54,24 %

2001

12 405 421

6 886 000

55,51 %

2002

15 013 523

8 204 500

54,65 %

2003

18 403 543

8 401 000

45,65 %

2004

16 632 888

10 889 000

65,47 %

2005

29 372 848

10 969 200

37,34 %

2006

25 003 896

10 498 000

41,98 %

2007

30 792 046

11 302 000

34,61 %

Prosentdel av samla søknadssum som vart gjeven i tilskot Figur 6

Forhold mellom søknad og avsetjing – Litteratur

70% 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 1993

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

2007

23


Rettelser.fm Page 24 Monday, June 2, 2008 10:58 AM

Innkjøpsordningane – litteratur 2007 Ny norsk skjønnlitteratur for vaksne Prosa Tittel

Forfatter

Forlag

Ambjørnsen, Ingvar

En lang natt på jorden

Cappelen

Antologi

Ferskvare

Aschehoug

Antologi

På vannski foran rådhuset

Skrivekunst-Akademiet

Antologi

Helt øverst bak havet

Margmedia

Antologi

Pilot

Damm

Antologi

Signaler

Cappelen

Arntzen, Trond

Du er ikke den eneste

Aschehoug

Arvola, Ingeborg

40 postkort

Cappelen

Austigard, Edmund

Taxi for B.A. Beckstrøm - eller kunstn å danse på furu

Samlaget

Belsvik, Rune

Kommoden

Cappelen

Berg, Bjørnar

Circulus

Transit

Berglund, Ingrid

Lykkeformelen

Kagge

Bjørnstad, Kjetil

Elven

Aschehoug

Bottolvs, Bjørn

Døde vitner lyver ikke

Kolon

Brekke, Eldbjørg

Blenda

Samlaget

Brodin, Elin

Bivirkninger

Juritzen

Brustad, Sturle

Anarchy in Åmot

Gyldendal

Brænne, Kari Fredrikke

Av en annen verden

Aschehoug

Bugge, Mikkel

Yttersider

Oktober

Bull-Hansen, B. Andreas

Evercity, bd 3

Cappelen

Bø, Victoria

Tårnseilere

Gyldendal

Celasin, Izzet

Svart himmel, svart hav

Gyldendal

Christiansen, Rune

Fraværet av musikk

Oktober

Claussen, Morten

Mariam

Solum

Dahl, Kjell Ola

Svart engel

Kagge

Dalbak, Tom H.

Maria med svibel i regn

Piratforlaget

Damhaug, Torkil

Se meg, Medusa

Cappelen

Davidsen, Trond

Holger Hansens historie

Oktober

Egeland, Tom

Paktens voktere

Aschehoug

Enger, Cecilie

Himmelstormeren

Gyldendal

Faldbakken, Knut

Tyvene

Gyldendal

Fjellheim, Freddy

Bjarte Engers livegenskap

Cappelen

Flatjord, Robert Reed

Edward Nansen

Damm

Flock, Willy/Rolf Magne Fredheim

Notater fra klasserommet

Falken

Forfang, Åsmund

Den første sidan Sigurd

Samlaget

Fosse, Jon

Andvake

Samlaget

Fossum, Karin

Den som elsker noe annet

Cappelen

Frydenlund, Jens

Adresse Oslo Vest

Gyldendal

Garté, Tiger

Burnout

Aschehoug

Gjeitanger, Anne

Juni, september, oktober, mai

Oktober

Grimsrud, Beate

Søvnens lekkasje

Cappelen

Grip, Johann

Reisen fra Karawankene

Damm

Grytten, Frode

Rom ved havet, rom i byen

Samlaget

Grønner, Erik

Brent B

Gyldendal

24 A

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


Rettelser.fm Page 25 Monday, June 2, 2008 10:58 AM

Forfatter

Tittel

Forlag

Gunnerud, Jørgen

Høstjakt

Kolon

Hagen, Oddmund

Vinterbarn

Samlaget

Hagerup, Klaus/Nordberg, Nils

Siste akt

Gyldendal

Hagerup, Linde

Ikke sant

Damm

Halberg, Jonny

All verdens ulykker

Kolon

Halnes, Geir

Hils hvis du ser meg

Oktober

Hammer, Rikart

Hunden som var Torsdag

Gyldendal

Hanssen, Sigrid Merete

Sprang

Samlaget

Harstad, Johan

Hässelby

Gyldendal

Haslund, Ebba

Sekskanten

Aschehoug

Heivoll, Gaute

Doktor Gordeau og andre noveller

Tiden

Henriksen, Gunnar

Oxrana

Wigestrand

Henriksen, Levi

Trekkspilltvillingene - lettlest

Gyldendal Barn & Ungdom

Hjorth, Vigdis

Hjulskift

Cappelen

Hollen, John

Mammons barn

Communicatio

Holte, Kristin Tosterud

Et grådig liv

Cappelen

Horge, Arne

Eg gjekk upp Karl Johan

Boksmia

Horst, Jørn Lier

Den eneste ene

Gyldendal

Horvei, Nils

Sølvpilene

Tiden

Ingvaldsen, Bjørn

Ungkarsfestivalen

Wigestrand

Jacobsen, Roy

Marions slør

Cappelen

Jakhelln, Cornelius

Gudenes fall

Cappelen

Jason

Jeg drepte Hitler - teikneserie

Schibsted

Johansen, Frode

Gutten som sa nei og andre noveller

Tiden

Johansson, Jens M.

En liten historie om lengsel

Tiden

Jørgensen, Jan Christian

I dronningens grep

Gyldendal

Karlsvik, Mette

Flytårn

Samlaget

Kirknes, Elizabeth

Tilnærmet lik midlertidig

Juritzen

Kittelsen, Erling

Stående hukommelse

Aschehoug

Kjørsvik, Joakim

Åpenbart ingen nabo

Damm

Kolloen, Ingar Sletten

Den fjerde engelen

Gyldendal

Kristensen, Monica

Hollendergraven

Press

Kriznik, Heidi Marie

Borte en vinter

Oktober

Kverneland, Steffen/Lars Fiske

Kanon 2 - teikneserie

No Comprendo

Langeland, Henrik H.

Francis Meyers lidenskap

Tiden

Larssen, Vetle Lid

Norske helter

Cappelen

Liabø, Marita

Hoppe naken

Gyldendal

Lie, Sissel

Maske for et ukjent ansikt

Gyldendal

Lindell, Unni

Honningfellen

Aschehoug

Lindkvist, Ellisiv

Alt jeg skriver om er sant

Damm

Lindstrøm, Merethe

Gjestene

Aschehoug

Linnestå, Aasne

Krakow

Aschehoug

Loe, Erlend

Muleum

Cappelen

Løkkeberg, Vibeke

Allierte

Aschehoug

Lønnebotn, Ingri

Megrez

Vigmostad & Bjørke

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

24 B


Rettelser.fm Page 26 Monday, June 2, 2008 10:58 AM

Prosa Forfatter

Tittel

Forlag

Mehlum, Jan

For Guds skyld

Gyldendal

Michelet, Jon

Havets velde

Oktober

Mutajev, Musa

Kuntas skygge

Communicatio

Nesbø, Jon

Snømannen

Aschehoug

Nilstun, Ragnhild

Min lange reise ender her

Aschehoug

Næss, Jan Christopher

Det begynner med sex og ender med døden

Gyldendal

Olafsen, Erik Bakken

Turisten

Gyldendal

Olsen, Pål Gerhard

I den røde solens lys

Gyldendal

Orten, Øystein

Rabarbrakrigen

Samlaget

Pedersen, Camilla Ø.

Da tigerne røkte

Damm

Persson, Per Andreas

Gud er glad i Norge

Tiden

Ragde, Anne B.

Ligge i grønne enger

Oktober

Raknerud, Nils Amund

Min venn utlendingen

Kolofon

Ravatn, Agnes

Veke 53

Samlaget

Refsum, Christian

Ingen vitner for vitnet

Oktober

Rishøi, Ingvild Hedemann

La stå

Gyldendal

Rotevatn, Siv Kristin

Vardøger

Kolon

Sagen, Rolf

Kraftverk

Samlaget

Samuelsen, Bjarte

Tilsynekomst

Aschehoug

Seaver, Kirsten A.

Mørke skyer over solhellinga

Juritzen

Senderud, Kjersti Bronken

Huset

Oktober

Skagen, Fredrik

God natt, elskede

Cappelen

Skogmo, Bjørn

Som porselen kanskje. Roman om en roman

Kolon

Smith, Nils Henrik

Manhattan skyline

Samlaget

Starheimsæter, Hermann

Nattbussen

Aschehoug

Stoltz, Gerhard

Og alt det der

Vigmostad & Bjørke

Stubberud, Tore

Duevennen

Aschehoug

Styve, Jens K.

Eg, Ove Kvamme

Damm

Sundstøl, Vidar

Tingene hennes

Tiden

Surén, Odd

Adgangstegn

Aschehoug

Sæterbakken, Stig

Usynlige hender

Cappelen

Sørbø, Tommy

Søppel - en roman om kunst

Schibstedforlagene

Sørum, Steffen

Legg cricket på is - *lettlest

Oktober

Tenningen, Sigurd

GÆA

Gasspedal

Thørring, Jorun

Tarantellen

Aschehoug

Tiller, Carl Frode

Innsirkling

Aschehoug

Torgersen, Bård

Det siste dyret

Oktober

Tusvik, Marit

Sigrid Finne

Oktober

Tvedt, Baard Chris

Fare for gjentakelse

Damm

Ulstein, Geir Stian Orsten

Piggtrådroser

Gyldendal

Ustad, Willy

Elvis Olsens åpenbaring

Cappelen

24

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 25 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forfatter

Tittel

Forlag

Walsø, Margit

Kjære Voltaire

Gyldendal

Øen, Morten

Himmel er denne fargen

Oktober

Øijord, Thomas Winje

Kongeriket Norge

Damm

Øybø, Mattis

Ingen er alene

Oktober

Aardahl, Tom

Generalens tapte ære

Ask

Aarø, Selma

En rekke avbrutte forsøk

Cappelen

Aasmul, Eskil

Blodføre

Press

Lyrikk Forfatter

Tittel

Forlag

Bergsvåg, Henning

Nemesis

Gyldendal

Clark, Thomas A.

I den klare lufta v/P.O. Kaldestad

Nordsjøforlaget

Cohen, Marcel

Stort nattpåfugløye v/R. Skoe

Oktober

Cranner, Alf

I Adrians hus

Centrum

Dahle, Gro

Alle fugler

Cappelen

Danielsen, Kristin Auestad

Nynorsken

Gyldendal

Dørumsgaard, Arne

Viften av perlemor, bd 3 a

Andresen & Butenschøn

Eng, Audun Roar

Holder fest

Cappelen

Foynes, Harald

I den tynne hinnen av tolket verden mellom oss

Gyldendal

Halnes, Geir

Hils hvis du ser meg

Oktober

Haugane, Karin

Amerikansk vinter

Gyldendal

Heggem, Vilde

Akkurat her er det det verker

Oktober

Hjálmarsson, Jóhann

Storm er et vakkert ord v/K. Ødegård

Solum

Holtskog, Liv

I eitt med vinden og vatnet

Aschehoug

Hoquard, Emmanuel

En liten by eller en liten øy v/Th. Lundbo

Oktober

Hugo, Claus

Oostaker-dikta v/F. Øglænd og R. van Elswijk

Gyldendal

Hölderlin, Friedrich

Sanger i natten v/G. Vestrheim

Gyldendal

Kjelland, Rebecca

Akkorda under fluktlinja

Oktober

Klyve, Odveig

Glad i deg - *tilrettelagt

Wigestrand

Krokvik, Jostein

Klokkevisaren

Norsk Bokreidingslag

Lutz, Kenneth

Gaplengs/I nemnlausa

Aschehoug

Lyster, Janne Camilla

Oker

Tiden

Løveid, Cecilie

Gartnerløs

Kolon

Mehren, Stein

I stillhetens hus. Dikt 2007

Aschehoug

Mistral, Gabriela

Alle skulle bli dronning v/T. Bakke

Samlaget

Moe-Repstad, Nils Chr.

I de brente restene er alt du har lovet meg

Kolon

Nielsen, Jóanes

Frå alle kanter ber vinden... v/L. Moa

Samlaget

Presley, Frances

Avgjørende øyeblikk v/H. Bramness

Cappelen

Rekdal, Jan Erik

Hotellvertens bedrøvelse og andre samtaler

Aschehoug

Sande, Hans

Gjer deg mjuk. Smyg deg inn

Gyldendal

Shakespeare, William

Hamlet v/Kr. Smidt

Gyldendal

Sjvarz, Jelena

Minne om ei underleg bevertning v/J. Eggen

Cappelen

Skåden, Sigbjørn

Skomakernes konge

Skaniid girjie

Storholmen, Ingrid

Siriboka

Aschehoug

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

25


0000 260198 080101.book Page 26 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forfatter

Tittel

Forlag

Sørhaug, Jon Olav

Du finst i bølgjene

Samlaget

Tawada, Yoko

Men mandarinanene må vi få røva i kveld v/G. Pollen

Samlaget

Torvund, Helge

Alt er høy

Samlaget

Tronstad, Tyra Teodora

Mandag morgen står de døde i kø

Aschehoug

Tuverud, Rune

Bivirkninger

Cappelen

Un, Ko

Hva v/J. Byhre og H.K: Dahl

Solum

Vallejo, César

Etterlatte dikt dikt v/I.-E. Hansen

Aschehoug

Vange, Arild

Fjordarbeid

Aschehoug

Vindtorn, Triztan

Jeg kan høre din hånd synge

Aschehoug

Wardenær, Torild

Psi

Aschehoug

Whitman, Walt

Gresstrå 2 v/K. Narvesen

Bokvennen

Wintervold, Morten

Nytt kull på voksenopplæringa

Damm

Wolf, Øystein Wingaard

Lengselens meridian

Cappelen

Wærness, Gunnar

Bli verden

Oktober

Ådland, Vemund Solheim

Repetisjon og åpenbaring

Damm

Dramatikk i bokform Forfatter

Tittel

Forlag

Amdam, Stig

Hundedagar og Id

Transit

Barth, Morten

Baedeker Thule

Solum

Dahl, Tor Edvin/Elling, Lars

Nattmannen

Solum

Fosse, Jon

Rambuku/Skuggar

Samlaget

Hoel, Terje

Lottomillionærene

Comedia

Holtan, Wetle

Så fort anledningen byr seg

Kolon

Indahl, Lise

Jeg, Sokrates og Lars og Orons dal

Transit

Iunker, Finn

Det skjendige drapet i Skippergata

Damm

Linde, Heidi

Schmokk

Solum

Lukkari, Rauni Magga

En lykkens mann

Gollegiella

Strøm, Inger Johanne

Tvillingsjel.no

Solum

Staalesen, Gunnar

Begrav meg i Bergen

Bodoni

Tinholt, Elin

Jeg er ikke Nora

Solum

Trier, Joakim/Vogt, Eskild

Reprise

Tiden

Vennerød, Maria Tryti

Meir. Fire drama

Samlaget

Ørstavik, Hanne

I morgen skal det være åpent for alle

Oktober

Ny norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom Forfatter

Tittel

Forlag

Alvestad, Iselin B.

Veien følger hjertet

Aschehoug

Andersen, Merete Morken/Hilde Kramer

Gode Grisen Gautes lille gråtebok

Gyldendal

Andersson, Rune Johan

Container-fortellinger

Cappelen Barn & Ungdom

Antologi

Godnattboka - nynorske forteljingar

Skald

Baugstø, Line

Huset i eplehagen

Aschehoug

Berggren, Arne

Gutten som hatet fotball

Aschehoug

26

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 27 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forfatter

Tittel

Forlag

Bergström, Gunilla

Den store boka om Bolla og Bill v/T.E.Dahl

Cappelen Barn & Ungdom

Bildøen, Brit

Huset Goggenheim

Samlaget

Bing, Jon

Nidarholm - Den hvite munkens briller

Gyldendal Barn og Ungdom

Birkedal, Arnt

Hytteboka (dikt for ungdom)

Samlaget

Bjerkli, Myriam H.

Cyprianus

Gyldendal Barn og Ungdom

Bjørgum, Sondre/Asbjørn Kessel Brandsnes

Jungelgutta forteller. Fra gris til krokodilleglefs

Gyldendal

Bjørkum, Bjarte

Den Store Prompekonkurransen

Gyldendal

Bjørlykke, Oskar Stein

Hoppe i havet

Samlaget

Blomquist, Lise

Taekwondo er ingen lek

Damm

Borge, Øistein

Nino Glass: Den onde tvilling

Schibsted

Bratlund, Bente

Vi gir oss aldri

Samlaget

Bredesen, Marit Reiersgård

Alt jeg ser er sant

Cappelen Barn & Ungdom

Bremnes, Ola

Trøbbel i trapesen

Gyldendal Barn og Ungdom

Bringsværd, Tor Åge/Einar Lunden

Kaptein Puma og den store kometen- teikneseriealbum

Gyldendal

Bruheim, Magnhild

Venneringen

Samlaget

Brænne, Trond

Vi gir oss ikke

Cappelen Barn & Ungdom

Cacace, Mariangela Johansen

Himmelstøv

Gyldendal

Chipman, Sissel

Trolldom over Tåkemyra

Gyldendal Barn og Ungdom

Christensen, Emilie

Andungen og jeg

Gyldendal

Christensen, Lars Saabye

Ordiord

Cappelen Barn & Ungdom

Dahl, Tor E.

Marion og mysteriet med det havarerte flyet

Damm

Dahle, Gro

Håret til mamma

Cappelen Barn & Ungdom

Dale, Hildegunn

Skugge under Grønskarvet

Samlaget

Diesen, Anette

Vers på tvers

Solum

Djupvik, Laura

Hundre appelsinar og ein fiolin

Samlaget

Dybvig, Ingeborg

Mareritt i Venezia

Damm

Egeland, Tom

Piken i speilet

Aschehoug

Ekman, Fam

Kall meg Alf

Cappelen Barn & Ungdom

Eliassen, Ingeborg

Ein vakker dag

Orkana

Eliassen, Ruben

Phenomena 5: Enigma

Gyldendal

Ericsson, Kjersti/Steinar Moldestad

På sporet

Omnipax

Eriksen, Endre Lund

Pitbull-Terje blir ond

Aschehoug

Ersland, Bjørn Arild

Modellbyggeren

Damm

Evensen, Hilde B.

Pendel

Damm

Ewo, Jon

XXL

Omnipax

Fiske, Anna

Hallo jorda!

Cappelen Barn & Ungdom

Fiske, Anna

Sjenanse - tilrettelagt

Solum

Forfang, Erling/Annlaug Auestad

Noen sier at månen er en gul ost

Wigestrand

Frohde, Liv

Ørnereiret

Gyldendal Barn og Ungdom

Germundson, Gunnar

Radiopiratene

Transit

Grimsrud, Beate

Klar, ferdig, gå!

Cappelen Barn & Ungdom

Gröhn, Heikki/Akin Düzakin

Mika og tjuvane

Samlaget

Hagen, Guri B.

Monstermønster

Damm

Hagen, Oddmund/Akin Düzakin

Knute

Samlaget

Hagerup, Hilde

Bittet

Aschehoug

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

27


0000 260198 080101.book Page 28 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forfatter

Tittel

Forlag

Halleraker, Marvin

Høyt over husene

Mangschou

Hansen, Atle

Skatten i Skutevika

Samlaget

Hansen, Thore

Drømmer, lengsler og mørke skoger

Gyldendal

Helland, Anette

Superpappa og Pelé

Damm

Henmo, Sverre

Ertekrigen

Cappelen Barn & Ungdom

Hoel, Tore Elias

To gutar i Paris

Samlaget

Hofsø, Ellen

Til Sara

Davvi Girji

Holter, Matthijs

Landet bak landet

Damm

Hølleland, Øistein

Spurvegutten

Verbum

Ilseng, Marit Gran

Ridderrøysa

Omnipax

Indregard, Kjetil

Svingengutta møter Sjokolademannen

Cappelen Barn & Ungdom

Ingebrigtsen, Per Jan

Rødt lys

Publica

Jenseg, Grete Randsborg

Fabel Jakop, havet og den lille melketanna

Cappelen Barn & Ungdom

Kaldhol, Marit

Ho som ror. Dikt for barn

Samlaget

Kapelrud, Kristian

I begynnelsen var tegnet

Gyldendal

Kjærnli, Tone

Oldefars øye

Cappelen Barn & Ungdom

Kleiva, Rønnaug

Andre sida av Paris

Samlaget

Klyve, Odveig

Hemmeleg

Samlaget

Knudsen, Lise

Svarte vinger

Gyldendal Barn og Ungdom

Knudsen, Oda Cornelia

Avtalen

Aschehoug

Knudsen, Sverre

Racerbilen og tyven

Damm

Knutsen, Per

Kyss med ketchup

Cappelen Barn & Ungdom

Kolerud, Arnfinn

Zoomarferien

Samlaget

Kove, Torill

Den danske dikteren

Cappelen Barn & Ungdom

Kramer, Hilde

Hvor er mamma?

Gyldendal

Kuhn, Camilla

Hvordan Greger Grinebiter havnet i bitter duell og nesten ble Gyldendal helt rosa

Lindboe, Karin Kinge

Sam møter en stor hund

Aschehoug

Lindell, Unni

Kyss meg på tirsdag

Aschehoug

Ludvigsen, Frank/Dagfinn Bakke

Da den lille pingvinen begynte å fryse

Omnipax

Lunde, Stein Erik

Et dårlig år

Gyldendal

Løberg, Tom

Bernards magiske hår

Damm

Mandelid, Stein H.

Så kom det eit kort

Samlaget

Moestue, Sigbjørn

Krakens gap

Damm

Morisse, Tor

Risen som ikke hadde noe hjerte på seg - teikneserie

Jippi

Munch, Charlotte Glaser

For slem til å være snill

Cappelen Barn & Ungdom

Mæhle, Lars

Harry og Ivar i Junaited Statesen

Samlaget

Nesbø, Jo

Doktor Proktors prompepulver

Aschehoug

Nicolaysen, Marit

Svein og rotta feirer jul på landet

Aschehoug

Nilsen, Ole-Mikal

De blodrøde bokstavene

Gyldendal Barn og Ungdom

Nærum, Knut

Kalle Komet og meteormonsteret

Cappelen Barn & Ungdom

Osland, Erna

Rekneprinsen

Samlaget

Ousland, Bjørn

Bisk får en liten unge

Cappelen Barn & Ungdom

Pedersen, Hæge Follegg

Game over

Cappelen Barn & Ungdom

Qvale, Annine

Bokbærerne

Gyldendal

Renberg, Marius/Angela Amoroso

Tre vise dyr

Gyldendal

28

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 29 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forfatter

Tittel

Forlag

Rishøi, Ingvild H./Inga Sætre

Unbrakomonsteret

Damm

Roll, Halvor

Skurkestreker i rød saus. Dikt

Transit

Rosenlund, Petter S.

Thomas P.

NRK Aktivum

Roskifte, Kristin

Jorda rundt på 29 bokstaver

Magikon

Røren, Ragnhild

Ikke gi deg, Hanne!

Damm

Rørvik, Bjørn F.

Myggsprayen

Cappelen Barn & Ungdom

Røssland, Ingelin

Monstertanta

Samlaget

Røsth, Gro

Tiden er en sommerfugl

Damm

Sandberg, Kristin A.

Drita lei damer

Damm

Sande, Hans/Gry Moursund

Slangen i graset

Gyldendal

Sandemose, Iben

Fiat og farmor og en til

Cappelen Barn & Ungdom

Sandnes, Løvseth Rita

Lovise flytter

Aschehoug

Scheen, Kjersti

Maja og jaguaren

Damm

Scheen, Kjersti

Emma 3 og Tore Hund - tilrettelagt

Gyldendal

Schweder, Åsa Gan

Den glemsomme elefanten

Omnipax

Soltvedt, Thor

HyPer i gravkammeret

Vigmostad & Bjørke

Sortland, Bjørn

Kva tåler så lite at det knuser om du seier namnet på det?

Aschehoug

Stabell, Tone Gleditsch

Ulvedager

Cappelen Barn & Ungdom

Sunne, Linn T.

Happy

Samlaget

Svingen, Arne

Dager jeg har glemt

Damm

Torseter, Øyvind

Avstikkere

Cappelen Barn & Ungdom

Vesaas, Halldis Moren/Vesaas, Tarjei/Inger Eg sette brillene på min katt - bildebok, nyill. klassikar Lise Belsvik

Samlaget

Vik, Berit Vatne

Rop over havet

Samlaget

Volle, Karstein

På tro og ære - 50 fakta fra verden - teikneserie

Schibsted

Walgermo, Alf Kjetil

Keegan og sjiraffen

Damm

Westberg, Carina/Aurstad, Tore

Løpet er kjørt!

Damm

Woje, Svein

Sagaøya

Gyldendal

Youmans, Mariann

Toto vil vinne

Schibsted

Øglænd, Finn

Svarte sjeler

Samlaget

Aalbu, Ragnar

Harry og Roger

Cappelen Barn & Ungdom

Aamodt, Ingunn

Romeo og Javeria

Omnipax

Aarø, Selma Lønning

Reidar og den store magen

Damm

Fagbøker for barn og ungdom Forfatter

Tittel

Forlag

Blom, Kirsti og Kit M. Kovacs

Isbjørnen

Cappelen Barn & Ungdom

Eikeseth, Unni

Newton - Barnas store vitenskapsbok

Kunnskapsforlaget

Ewo, Jon

Fortellingen om et mulig drap

Omnipax

Finstad, Hanne

Livets kjemi

Gyldendal Barn og Ungdom

Frøyland, Merete og Jørgen Hurum

Stein

Gyldendal Barn og Ungdom

Færden, Else

Æsop - og fablene hans

Cappelen Barn & Ungdom

Gjefsen, Bjørn og Steinar Myhr

Skattene i berget det blå

Damm

Holme, Audun

Da matematikken ble til

Damm

Johansen, Elisabeth og John Roald Pettersen

Sapmi! Ei bok om samisk kultur og historie

Orkana

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

29


0000 260198 080101.book Page 30 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forfatter

Tittel

Forlag

Jødal, Morten

Baobabtreet

Omnipax

Liljegren, Sylvi Inez

Arktisk utfordrer

Orkana

Lillevik, Linda

Eventyrlige Espolin - glimt fra et kunstnerliv

Galleri Espolin

Meyer, Gunn Marit Sæbø

At du kan være slikt et troll

Vigmostad og Bjørke

Myhre, Aslak Sira

En faktahest om politikk

Aschehoug

Myhr, Steinar og Bjørn Gjefsen

Jernet som forandret verden

Orkana

Newth, Mette

Arktis - jordas navle

Omnipax

Næss, Inga

Fangstmannliv

Orkana

Osland, Erna

Fint å ha far

Mangschou

Ravnå, Per Bjarne

Jakten på den virkelige Jesus

Mangschou

Øverås, Maria og Anders Danielsen Lie

Sex og sånt

Gyldendal Barn og Ungdom

Sakprosa Forfatter

Tittel

Forlag

Berntsen, Harald

Staurberaren Per Borten

H. Aschehoug & Co

Borchgrevink, Aage

Den usynlige krigen

Cappelen

Brekke, Torkel

Hva er fundamentalisme?

Universitetsforlaget

Claussen, Jan M.

Kunsten å lese

Bokvennen

Eggen, Torgrim

Manhattan

Cappelen

Eriksen, Anne

Topografienes verden; fornminner og fortidsforståelse

Pax

Fidjestøl, Alfred

Eit halvt liv. Ein biografi om Per Sivle

Samlaget

Figueiredo, Ivo de

Henrik Ibsen. Masken

Aschehoug

Fløgstad, Kjartan

Pyramiden. Portrett av en forlaten utopi

Spartacus Forlag AS

Forr, Gudleiv og Helge Vold (red)

Landsgymnaset

Samlaget

Frobenius, Nikolaj

Herlige nederlag

Gyldendal

Gervin, Karl

Klostrene ved verdens ende

Pax

Gilhus, Ingvild og Lisbeth Mikaelson

Verdens levende religioner

Pax

Gujord, Henning

Olav Duun

Aschehoug

Gullestad, Marianne

Misjonsbilder – bidrag til norsk selvforståelse

Universitetsforlaget

Hagen, Rune Blix

Dei europeiske trolldomsprosessane

Samlaget

Hellesnes, Jon

Om livstolking

Det Norske Samlaget

Herresthal, Harald

Musikkens verden

Aschehoug

Hessen, Dag O

Genenes gåte

Spartacus

Hoem, Edvard

Faderen

Oktober

Hovdenakk, Sindre

Alt er politikk. Hagbard Berner og hans tid

Det Norske Samlaget

Haarberg, Jon, Tone Selboe og Hans Erik Aarset Verdenslitteratur. Den vestlige tradisjonen

Universitetsforlaget

Lahlum, Hans Olav

Oscar Torp. En politisk biografi

Cappelen

Larsen, Peter og Sigrid Lien

Norsk fotohistorie: Frå daguerreotypi til digitalisering

Det Norske Samlaget

Linneberg, Arild

Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett

Gyldendal

Løvhaug, Johannes

Politikk som idékamp

Pax

Marsdal, Magnus E.

Frp-koden

Manifest

Michelet, Jon

Den siste krigsseileren

Gyldendal

Njálsson, Steingrímur

Forbrytelser mot menneskeheten

Vidarforlaget AS

Nore, Aslak

Gud er norsk

Aschehoug

30

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 31 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forfatter

Tittel

Forlag

Norheim, Marta

Røff guide til samtidslitteraturen

Det Norske Samlaget

Rian, Øystein

For Norge, kjempers fødeland

Samlaget

Rossavik, Frank

Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde

Spartacus

Roughtvedt, Bernt

Riverton. Svein Elvestad og hans samtid

Cappelen

Seierstad, Åsne

De krenkede

Cappelen

Seip, Anne-Lise

Demringstid

Aschehoug

Sky, Jeanette

Kjønn og religion

Pax

Slapgard, Sigrun

Sigrid Undset. Dikterdronningen.

Gyldendal

Storhaug, Hege

Tilslørt. Avslørt.

Kagge

Stubhaug, Arild

Med viten og vilje

Aschehoug

Sunde, Ole Robert

Jeg er et vilt begrep

Gyldendal

Svendsen, Lars Fr. H

Frykt

Universitetsforlaget

Sørensen, Øystein

Den store sammensvergelsen

Aschehoug

Theil, Rolf

Skyformasjonane på San Franciscos sørhimmel i grålysninga Samlaget 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei

Tvedt, Terje

En reise i vannets fremtid

Kagge

Vetlesen, Arne Johan

Hva er etikk?

Universitetsforlaget

Vogt, Carl Emil

Nansens kamp mot hungersnøden i Russland 1921-23

Aschehoug

Vogt, Kari

Hva er islam?

Universitetsforlaget

Vold, Jan Erik

Ruth Maiers dagbok

Gyldendal

Omsetjingar Forfatter

Forlag

Oversetter

Tittel

Nemirovsky, Irene

Arneberg

Kjell Olaf Jensen

Sjelens herre

Pamuk, Orhan

Gyldendal

Alf Storrud

Det tause huset

Razane, Mohamed

Minuskel

Thomas Lundbo

Såkalt voldelig

Rilke, Rainer Maria

Bokvennen

Åsmund Bjørnstad

Brev til ein ung diktar

Roth, Philip

Aschehoug

Tone Formoe

Enhver

Roth, Philip

Aschehoug

Tone Formoe

I Married a Communist

Sansom, Ian

Baskerville

Bakke, Tove

Bokbussdetektiven

Schami, Rafik

Bazar

Ute Neumann

Kjærlighetens mørke sider

Sebold, Alice

Samlaget

Anne Karin Torheim

Nesten fullmåne

Sfar, Joann

Egmont Serieforlaget

Nina Svendsrud

Rabbinerens katt 2

Smith, Ali

Pax

Merete Alfsen

Like

Sok-Yong, Hwang

Solum Forlag

Jarne Byhre

Herr Han

Stridsberg, Sara

Aschehoug

Monica Aasprong

Drømmefakultetet

Toninelli, Marcello

Transfe:r

Bodil Moss

Dante: Helvetet som teikneserie

Turéll, Dan

Tiden Norsk Forlag

Nils-Øivind Haagensen og Bendik Wold Drit i døden, her er Dan Turéll

Ulitskaja, Ljudmila

Bazar

Marit Bjerkeng

Medeas barn

Ware, Chris

No Comprendo

Christian Rugstad

Jimmi Corrigan

Westö, Kjell

Pax

Erik Krogstad

Där vi en gång gått

Williams, Tennessee

Oktober

Lars Amund Vaage

Katt på heitt blekktak

Mosaikk Al-Tahawy, Miral

Gyldendal

Anne Aabakken

Blå aubergine

Ashur, Radwa

L.S.P.

Anne Aabakken

Granada

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

31


0000 260198 080101.book Page 32 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forfatter

Forlag

Oversetter

Tittel

Daif, Rashid

L.S.P.

Anne Aabakken

En tid som ligger åpen [...]

Doulatabadi, Mahmud

Solum Forlag

Nina Zandjani

Den tomme plassen

Ibrahim, Sonallah

L.S.P.

Anne Aabakken

Den duften

Khoury, Elias

Aschehoug

Anne Aabakken

Yalo

Sa'di

Solum Forlag

Nina Zandjani

Frukthagen

Child, Laureen

Mangschou

Hilde Lyng

Clarice Bean, ikke se nå!

Burnett, Frances Hodgson

Transit

Torstein Bugge Høverstad

Lord Fauntleroy

Cooper, James Fenimore

Transit

Erik Ringen

Den siste mohikaner

Gavalda, Anna

Mangschou

Tove Bakke

35 kilo håp

Guene, Faïza

Minuskel

Thomas Lundbo

Kiffe kiffe i morgen

Haggard, Rider

Transit

Christian Heyerdahl

Kong Salomons miner

Kipling, Rodyard

Transit

Christian Heyerdahl

Jungelboken

Kaaberbøl, Lene

Samlaget

Øystein Rosse

Skyggeporten

Lilleste, Lena

N.W. Damm

Inge Ulrik Gundersen

Innbrudd på skolen!

Lindgren, Astrid

Damm

Tove Bakke

Mio, min mio

Marsden, John

Jevelforlaget

Jon Vegard Lunde

I morgen, da krigen kom

Miller, Kirsten

Gyldendal

Jørn Roeim

Kiki Strike: Den døde keiserinnen

Nordin, Magnus

Mangschou

Kari Sverdrup

Prinsessen og morderen

Potter, Beatrix

NRK

Oddmund Ljone og Jan Chr Næss

Petter Kanins eventyr

Tezuka, Osamu

Gyldendal Barn & Ungdom

Bjarne Robberstad Johnsen

Buddha

Thurah, Thomas

Heinesen

Henning Hagerup

Hva sier du, Oskar

Barn og ungdom

Tildelingar litteratur 2007 Litteraturtiltak for barn og unge Foreningen !les

Leselyst - lost in translation? - kulturelt mangfold 2008 blant barn og unge

40 000

Foreningen !les

Videreføring av prosjektet Idrett og lesing i 2008

100 000 200 000

Foreningen God Kritikk

Nettidsskriftet www.barnebokkritikk.no 2007

Litteraturuka i Vestfold

Litteraturuka i Vestfold 2007

Norsk barnebokinstitutt

Treårig prøveprosjekt 2006 - 2009 med forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur

129 000

Norsk barnebokinstitutt

Litteraturformidlingprosjekt for videregående skole - Teksten i bruk IV

225 000

Norsk barnebokinstitutt

Litteraturformidlingsprosjekt for grunnskolen - Teksten i bruk V

150 000

Norsk kulturråd

Fremme av nye norske bildebøker - et samarbeidsprosjekt med Den norske Bokhandlerforening

30 000

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

NBU's arrangementer i 2007 - Grenseløst

75 000

Solum Forlag

Solum forlag - Sortland og Belsvik - Jenta med heilt jamne mjuke augobryn tilrettelagt for blinde og svaksynte

55 000

Stord kommune - Kulturtenester

Nynorsk barne- og ungdomslitteraturfestival på Stord

80 000

32

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

35 000


0000 260198 080101.book Page 33 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Biletbøker – utviklingsstøtte Forlag

Tittel

Beløp

Det Norske Samlaget

Halldis Moren Vesaas / Tarjei Vesaas - Inger Lise Belsvik - Eg sette brillene på min katt

40 000

Det Norske Samlaget

Heikki Gröhn - Akin Düzakin - Mika og tjuvane

40 000

Det Norske Samlaget

Oddmund Hagen - Akin Düzakin - Knute

40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Tor Åge Bringsværd - Thore Hansen - Ruffen og det hemmelige havfolket

40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Svein Nyhus - Opp og ut

40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Annine Qvale - Bokbærerne

40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Hans Sande - Gry Moursund - Slangen i graset

40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Merete Morken Andersen - Hilde Kramer - Gode grisen Gautes lille gråtebok

40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Hilde Kramer - Hvor er mamma?

40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Camilla Kuhn - Hvordan Greger Grinebiter havnet i bitter duell og alt nesten ble helt rosa

40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Sondre Bjørgum - Asbjørn Kessel Brandsnes - Jungelgutta

40 000

Imprintforlaget

Martina Gaux - Akin Düzakin: Den dagen da sola plutselig bestemte seg for ikke å stå opp

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Ragnar Aalbu - Harry og Roger

10 000

J.W. Cappelens Forlag

Øyvind Torseter - Avstikkere

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Bjørn F. Rørvik - Per Dybvig - Myggsprayen

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Knut Nærum - Bjørn Ousland - Kalle Komet og meteormonsteret

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Torill Kove - Den danske dikteren

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Anna Fiske - Hallo Jorda!

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Fam Ekman - Kall meg onkel Alf

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Gro Dahle - Svein Nyhus - Håret til mamma

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Rune Johan Andersson - Container-fortellinger

40 000

J.W. Cappelens Forlag

Iben Sandemose - Fiat og Farmo - og en til

40 000

Mangschou Forlag

Marvin Halleraker - Høyt over husene

40 000

N.W. Damm og Søn

Annette Saugestad Helland - Superpappa og Pelé

40 000

N.W. Damm og Søn

Arne Svingen - Mikael Noguchi - Dager jeg har glemt

40 000

N.W. Damm og Søn

Bjørn Arild Ersland - Lars M. Aurtande: Modellbyggeren

40 000

Orkana forlag

Ingeborg Eliassen - Justyna Nyka - Ein vakker dag

40 000

Biletbøker – produksjonsstøtte Forlag

Tittel

Beløp

Det Norske Samlaget

Anna Fiske - Hallo Jorda!

30 000

Det Norske Samlaget

Bjørn Rørvik - Per Dybvig - Myggsprayen

30 000

Flora Forlag

Gro Dahle - Svein Nyhus - Håret til mamma

30 000

Gyldendal Norsk Forlag

Halldis Moren Vesaas / Tarjei Vesaas - Inger Lise Belsvik - Eg sette brillene på min katt

30 000

Gyldendal Norsk Forlag

Hans Sande - Gry Moursund - Slangen i graset

30 000

J.W. Cappelens Forlag

Kristin Roskifte - Jorda rundt på 29 bokstaver

30 000

J.W. Cappelens Forlag

Marvin Halleraker - Høyt over husene

30 000

J.W. Cappelens Forlag

Oddmund Hagen - Akin Düzakin - Knute

30 000

J.W. Cappelens Forlag

Svein Nyhus - Opp og ut

30 000

Mangschou Forlag

Øyvind Torseter - Avstikkere

30 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

33


0000 260198 080101.book Page 34 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Klassikarstøtte Forlag

Tittel

Beløp

Det norske språk- og litteraturselskap

Bjørnstjerne Bjørnson - Synnøve Solbakken

12 000

Dreyer Bok

Soga om Gautrek - Soga om Rolv Gautreksson

20 000

Erling Skjalgssonselskapet

Torgrim Titlestad (red) - Fagrskinna

12 000

H. Aschehoug & Co

Sigrid Undset - verker -

187 500

H. Aschehoug & Co.

Johan Falkberget - Svarte fjell - Brennoffer

Gyldendal Norsk Forlag

Lars Frode Larsen (red.) - Knut Hamsuns samlede verker

3 500

Henrik Ibsens Skrifter

Trykking av Henrik Ibsens skrifter med kommentarmateriale 2005-08

250 000

J.W. Cappelens Forlag AS

Henrik Wergeland - Henrik Wergelands skrifter

150 000

34 000

Kapabel Forlag as

Jens Tvedt - Kjærleik - Madli und ´ Apalen - Djup jord

20 000

Orklaposten Forlag

Ingvald Svinsaas: Tom i villmarka

20 000

Steinkjer bibliotek

Lydbok - Kristofer Uppdal - Ut av skuggeheimen

20 000

Time kommune Kulturvern

Arne Garborg - Bondestudentar

25 000

Transit AS

Kurt Narvesen - Samlede dikt 1975-1990

20 000

Transit AS

Ola Viker - Ulvegraven

15 000

Transit AS

Rolf Olsen - Salonen

12 000

Vesterveg Forlag

Nyugivelse av Floamannasaga - red. Gaute Losnegård -

15 000

Vigmostad og Bjørke

J.S. Welhaven - Welhaven i utvalg

34 000

Nynorsk litteratur Forlag

Tittel

Dag og Tid

Forfatteravis om kvinnelige skjønnlitterære forfattere som skriver på nynorsk

Beløp

Det Norske Samlaget

Rolf Theil - Språkvandringar

12 000

Det Norske Samlaget

Ernst Berge Drange - Rasmus Løland. Ein biografi

40 000

110 000

Det Norske Samlaget

Jørgen M. Sejersted/ Erik Vassenden - Norsk litterær årbok 2007

44 000

Det Norske Samlaget

Britt Bildøen - Mitt milde vesen

10 000

Det Norske Samlaget

Marit Eikemo - Mellom oss sagt

10 000

Det Norske Samlaget

Oddmund Hagen - Utmark, Stemmer, steg og Vinterbarn

10 000

Det Norske Samlaget

Sigmund Løvåsen - Brakk

10 000

Det Norske Samlaget

Rune Timberlid - Deadline

10 000

Det Norske Samlaget

Epiktet: Handbok i moral

14 000

Det Norske Samlaget

Nina Dolen - Nynorsk antologi

15 000

Det Norske Samlaget

Anna Gevalda - Saman er ein mindre åleine

15 000

Det Norske Samlaget

Ragnar Hovland - 1964

15 000

Det Norske Samlaget

Michael Morpurgo - Kensukes rike

16 000

Det Norske Samlaget

Gull Åkerblom - For ei suppe!

18 000

Det Norske Samlaget

Gull Åkerblom - Vatn og brød

18 000

Det Norske Samlaget

Rasmus Løland/ Harald Backe-Viik - Arnt Birkedal (språkomarbeiding) - Åshild Irgens (illust.) - Kvar vart det av jula

19 000

Det Norske Samlaget

Brynjar Stautland - Nils Berner Vika. Ei dagbok fra krigen

20 000

Det Norske Samlaget

Helge Torvund - Skapande møte. Om ordet som bind og frigjer

20 000

Det Norske Samlaget

Stephen Walton: Skaff deg eit liv!

20 000

Det Norske Samlaget

Arne Torp: R. Ein urokråke i språket

22 400

Det Norske Samlaget

Odd Nordstoga - Songbok

25 000

Det Norske Samlaget

Øystein Rian - For Norge, kjempers fødeland: 12 portretter fra dansketiden

25 000

34

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 35 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Forlag

Tittel

Beløp

Det Norske Samlaget

Helene Uri - Kroppsspråk

25 000

Det Norske Samlaget

Gudmund Skjeldal: Dei fire årstidene (a.t)

28 000

Det Norske Samlaget

Tor Obrestad - Einar Førde . Ein biografi

30 000

Det Norske Samlaget

Einar Sæter og Svein Sæter - XU: i hemmeleg teneste 1940- 45

30 000

Det Norske Samlaget

Lene Kaaberbøl - Skuggeporten

30 000

Det Norske Samlaget

Benoit Delalandre/ Jo Eggen: Monster og drakar

30 000

Det Norske Samlaget

Éric Mathivet/ Tove Bakke: Mitt Dyreatlas

30 000

Det Norske Samlaget

Rasmus Løland - Kvitebjørnen - Åshild Irgens (illust.)

35 000

Det Norske Samlaget

Rasmus Løland/ Harald Backe-Viik - Arnt Birkedal (språkomarbeiding) - Åshild Irgens (illust.) - Tekstar i utval (bok 1)

35 000

Det Norske Samlaget

Henri Notaker/ Eldbjørg Fossgard: Vossamat

35 000

Det Norske Samlaget

Anders Aschim - Elias Blix. Ein biografi

40 000

Det Norske Samlaget

Alfred Fidjestøl - Per Sivle. Ein biografi

40 000

Det Norske Samlaget

Halldis Moren Vesaas/Tarjei Vesaas - Inger Lise Belsvik - Eg sette brillene på

40 000

Det Norske Samlaget

Jostein Sande(red): Sunndalsfjella - fjell og folk

40 000

Det Norske Samlaget

Olga Runde Støylen: Bernt Støylen - ein biografi

40 000

Det Norske Samlaget

Gudleiv Forr og Helge Vold: Landsgymnaset

45 000

Det Norske Samlaget

Olav Vesaas - Halldis Moren Vessas. Ein biografi

50 000

Dreyer Bok

Alf Saltveit - Frode møter Laotse

10 000

Dreyer Bok

Guri L. Ravatn - Den løynde skatten

15 000

Dreyer Bok

Lars Olav Fatland - Samuel Tveit - Kunstmålaren frå Sauda

20 000

Dreyer Bok

Norrøne Fornaldersoger i 3 bind oversatt av Kåre Flokenes

30 000

Gyldendal Barn og Ungdom

Roald Dahl: Georgs magiske medisin

10 700

Hermes text

Helle Nyvold - Ane F. Aarø - Refleksjonar - Konferansen Filosofi i skoleverket 2007

20 000

Kapabel Forlag

Ole-Jacob Abraham - Russaren Nils

25 000

Koloritt Forlag

Hallgrim Berg - Amerikabrevet: Europa i fare

20 000

Mangschou

Wolf Erlbruch: Det store spørsmålet/ La grande question

15 000

Mangschou

Jo Eggen/ Lotte Geffenblad: Prikk og Flekk tandtrollar - Prikk og Flekk blir hemmelege

40 000

N.W. Damm og Søn

Sylfest Lomheim - Språkreisa - Norsk gjennom 2000 år

35 000

N.W. Damm og Søn

Astrid Lindgren/ Tove Bakke: Mio min Mio

35 000

Norsk Barneblad

Honorarstøtte Norsk Barneblad 2007

Norsk Kulturformidling

Bergljot Engeset: Dei gav oss ein arv. Verdsarv Vestnorsk fjordlandskap

420 000 30 000

NRK Aktivum

Unni Eikeseth og Turid Buvik- Vår utrulege dyreverden

40 000

Pax Forlag

Oddbjørn Leirvik - Religionspluralisme. Mangfold og dialog i Norge

15 000

Skald Forlag

Heinz Janisch - Selda Marlin Soganci - Heldige Jemini

20 000

Skald Forlag

George Saunders: Dei utruleg utrøyttelege gapparane frå Fripp

35 000

Skald Forlag

Olaf Husby: Ordleiksboka

40 000

Spartacus forlag

Frank Rossavik - Einar Førde. Ein biografi

30 000

Spartacus forlag

Kjartan Fløgstad - Portrettet av ein forlatt utopi

30 000

Stiftinga Pirion

Pirion 2007

100 000

Tiden Norsk Forlag

J.R.R. Tolkien - Eilev Groven Myhren - Ringdrotten

85 000

Verbum Forlag

Jannicke E. Asp: Con Dios

25 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

35


0000 260198 080101.book Page 36 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Teikneseriar – kortseriestøtte Forlag

Tittel

Beløp

Egmont Serieforlaget

Propell

40 000

Egmont Serieforlaget

Tusj - diverse serier 2006/2007

22 000

Egmont Serieforlaget

Nemi - diverse serier 2007

62 000

Egmont Serieforlaget

Ernie - diverse serier 2007

27 000

Egmont Serieforlaget

Pondus - diverse serier 2007

51 000

Laksevåg forlag

Fleip - diverse serier 2007

14 000

Schibsted Forlagene

Larsons gale verden - diverse serier 2007

44 000

Schibsted Forlagene

M - diverse serier 2007

12 000

Vega Forlag

Utslipp - Bellona 20 år

24 000

Norsk kulturråd

Dramaturgiseminar - samarbeidsprosjekt mellom Norsk filmutvikling og Norsk kulturråd tegnefilmseminar

9 000

Norsk kulturråd

Presentasjon av nye norske teikneseriar på andre språk

50 000

Raptus

Serieskaperseminar

56 500

Teikneseriar – albumstøtte Forlag

Tittel

Beløp

Dongery forlag

Bendik von Kaltenborn - Janus

50 000

Egmont Serieforlaget

Karine Haaland - Piray Julen 2006

30 000

Egmont Serieforlaget

Tor Naas - Tor Ærligs «90's Love Song»

65 000

Gyldendal Norsk Forlag

Einar Lunden: Espens hemmelige dagbok: Løvejakten

60 000

Gyldendal Norsk Forlag

Tor Åge Bringsværd - Einar Lunden - Kaptein Puma

45 000

Hyperion

Pegasus - kortseriestøtte

5 000

Inkalill Forlag

Ingalill Røsberg - Miranda: De svarte alvene, bok 6

50 000

Jippi Forlag

Kim Holm - Bomtur

40 000

Jippi Forlag

Tor Morisse - Risen som ikke hadde noe hjerte på seg

48 000

Jippi Forlag

Sigbjørn Lilleeng - Nebelgrad Blues 3

20 000

Jippi Forlag

Martin Ernstsen - Ugler 1 og 2

40 000

Jippi Forlag

Sigbjørn Lilleeng: Nebelgrad Blues 4

40 000

Jippi Forlag

Martin Ernstsen: Ugler 2

80 000

Kelpie Forlag

Tom Richard Tokle - Tommy Kvarsvik : Lys over Jessej

15 000

Kelpie Forlag

Stein Likvern - Gamle Historier fra Nye Oslo Stat 1: Terrorister

No Comprendo Press

Anna Fiske - Rabbel 2007/2008

134 000

25 000

No Comprendo Press

Christopher Nielsen: Bygdegutar (Hold brillan)

100 000

No Comprendo Press

Steffen Kverneland/Lars Fiske - Kanon 2

70 000

Schibsted Forlagene

Jason - Jeg drepte Hitler

46 000

Schibsted Forlagene

Torbjørn Lien - Kollektivet

35 000

Schibsted Forlagene

Jason - Hemingway

50 000

Schibsted Forlagene

Karstein Volle - På tro og ære - Fakta fra verden 3

30 000

Schibsted Forlagene

Torbjørn Lien: Kollektivet

50 000

36

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 37 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Mosaikk Albatrass

Rumifestival 2007 - 800-års jubileum for poeten Molana Jalaledin Rumi

90 000

Asbjørn Aarnes

Olav H. Hauge - Humanistisk Seminar våren 2007 - deltakelse av tysk og fransk gjendikter

Goethe-Institut Oslo

Norges-turné med norsk-tysk forfattertandem - Eirik Ingebriktsen / Inka Parei

35 000

Håkan Sandell

To litteraturarrangementer i senter for frie kunster

23 000

Koloritt Forlag AS

Faisal Hashmi: Som forvirret en viss tid - oversettelse fra urdu til norsk

30 000

Liv Andersen/Omnipax

Bok og Cd med oversettelse av Vesle-Hjalmar & kilden fra Norsk til Romani

Minhaj Welfare Foundation Norway

Poesiaften med Ata-ul-Haq Qasm

30 000

Munib Delalic

Bokutgivelse på bosnisk/kroatisk - Georg Johannesen - Dikt i utvalg - oversettelse/ gjendiktning ved Munib Delalic

20 000

Munib Delalic

Bokutgivelse på bosnisk/kroatisk - Dag Solstad: Genanse og verdighet - oversettelse/ gjendiktning ved Munib Delalic

20 000

Norsk Oversetterforening

Flerstemt 2 - oversetterutdanning

Norsk-russisk kultursenter

Seminaret Norge - Russland - kulturpåvirkning - innvandring og integrasjon

8 000

100 000

120 000 10 000

Selvstendig Demokratisk Kurdisk Kvin- Seminar med forfatteren Jamal Nebez og Erling Folkvord neforening

20 000

Stiftelsen Horisont

Poet's Voice 2007

75 000

Sølvberget kulturhus

Etablering av ICORN det internasjonale fribynettverket

75 000

Troms fylkesbibliotek

Norsk-russisk litteratursamarbeid

50 000

Trøndersk Forfatterlag

GOTSJ Trondheim 2007 - et møte mellom norske og tsjetjenske forfattere

16 000

Zagros Forlag

Svetlana Djordevic: Vitnesbyrd om Kosovo- oversettelse fra serbisk til norsk

50 000

Litteraturfestivalar Asian Arts Council International

Poesifestivalen 2007

60 000

Audiatur

Festival for ny poesi Bergen

Kongsberg Krim

Kongsberg Krim 2007

40 000

Kristofer Uppdals venner

Uppdaldåggån 2007 i Steinkjer

40 000

Norsk Forfattersentrum Vestlandet

Tone Hødnebø - årets Festspilldikter i Bergen

30 000

Norsk Forfattersentrum Vestlandet

Forfattersleppet 2007

Nynorsk kultursentrum

Sjølvtillit - Dei Nynorske Festspela 2007

200 000

Odda kommune

Litteratursymposiet i Odda 2007

100 000

Sølvberget - Stavanger kulturhus

Gjestfrihetens kunster - The Arts of Hospitality - Stavanger 2008

200 000

Sunnfjordske Krimadagar

Festivalen Heilt Kriminelt

100 000

50 000

Tegneserieforeningen i Bergen og Raptus Ber- Serieskaperseminar under Tegneseriefestivalen Raptus 2007 gen Tegneseriefestival

30 000 56 500

Tromsø internasjonale litteraturfestival

Ordkalotten 2007

Venelaget for Halsnøy Kloster

Klosterdagene 2007

200 000 25 000

Østfold fylkesbibliotek

Norsk-svensk bokfest i Moss 2007

40 000

Alexander L. Kielland-forbundet

Kielland i Europa - Litterært symposium - Stavanger 2007

80 000

Au petit garage

Utgivelse av Au petit garage (B) - skriftserie om litteratur

15 000

Andre litteraturtiltak

Bjørnsonfestivalen

Scritture Giovani - Europeisk litteraturprogram - Bjørnsonfestivalen 2007

25 000

Bokbyen ved Skagerrak

Litteraturarrangementer 2007 - Bokbyen ved Skagerrak

50 000

Bøygen

Bøygen nr. 3 - Fra Meg til Deg - brev og dagbokstekster

50 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: L ITTERATUR

37


0000 260198 080101.book Page 38 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Café Opera

Arrangementet Divan-dialoger på Café Opera i Bergen

20 000

DB Medialab AS

Ladyfest i Oslo, mars 2007 - skrivekurs

20 000

Diktets Venner

Per Sivle-jubileum i Skien

Drammen bibliotek

Litteraturuka i Drammen 2007

70 000

3 000

EKM litteratur

Litteratur på Blå 2007

50 000

Finnmark fylkeskommune

Barents Library Conference, september 2007

50 000

H Press

Bokserien H Press Miniatyr 2008

70 000

Knut Hamsun-Laget i Lom

Markedsføring og gjennomføring av Hamsun-seminar i Lom 2007

30 000

Komitéen for Tegneseriedagene i Oslo 2007

Tegneseriedagene Oslo Comics Expo 2007

75 000

Kristian Mosvold

Symposion om Henrik Wergeland - Kristiansand, juni 2008

50 000 30 000

Kulturnett Trøndelag

Nettprosjektet Elektronisk Poesi

Landslaget for norskundervisning

Arrangementet Samtidslitteratur i norskfaget - Litteraturhuset i Oslo 2007

Litteraturfest Røros

Litteraturfest i Røros, oktober 2007

8 000 50 000

Lokal nemnd for Halldis Moren Vesaas-jubi- Markering av 100-års jubileet for Halldis Moren Vesaas, september 2007 leet 2007

100 000

Norsk Forfattersentrum

Etablering av kompetansesenteret Litteraturbruket

200 000

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge

Æ Å - Trondheim Litteraturfestival 2007

125 000

Norsk kritikerlag

Kritisk utroskap - Norsk kritikerlags årlige seminar under Sigrid Undset-dagene på Lillehammer

80 000

Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlags Kritikersalong-arrangementer 2007

30 000

Norsk kritikerlag

Litlives skandinaviske kritikermøte i Oslo

12 000

Nynorske Litteraturdager

Nynorske litteraturdager 2007

50 000

Oslo Sporveier

Prosjektet Dikt underveis 2007

200 000

Pax Forlag

Utgivelse av Cecilie Naper - Kvinner, lesning og fascinasjon

50 000

Risør kunstforening

Georg Johannesen - utstilling og seminar i Risør, juni 2007

30 000

Sarpsborg kommune

Litteraturuka i Sarpsborg 2007

50 000

Spartacus forlag

Nietzsches samlede verker

Tor Jonsson-selskapet

Diktardagar i Lom 2007

100 000 50 000

Tidsskrift Tidsskrift - diverse tiltak Norsk Tidsskriftforening - 5 ulike prosjekter Norsk Tidsskriftforening, reisestøtte til møte i Gøteborg - Nordisk Tidsskriftforening Norsk Tidsskriftforening, drift av tidsskrift - kurs og informasjonsmateriell

250 000 10 000 223 015

Tidsskrift - produksjonsstøtte 3t

50 000

Argument

25 000

Arr - idehistorisk tidsskrift

110 000

Bokvennen litterært magasin

110 000

Bøygen

50 000

Cogito

25 000

Demo

80 000

Dyade

25 000

Fett

110 000

Filologen

25 000

Filosofisk supplement

25 000

38

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 39 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Flux

80 000

Fortid

25 000

Gateavisa

25 000

Historie

110 000

Jazznytt

80 000

Kirke og kultur

80 000

Kraftsentrum

75 000

Kuiper- et rugeanlegg

80 000

Kulturliv

80 000

Kunsthåndverk

110 000

Kunstmagasinet

25 000

Landsmann

25 000

Levende historie

110 000

Libra

25 000

Lillit

50 000

Materialisten

50 000

Nordahl og eftf.

50 000

Nordnorsk Magasin

80 000

Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

110 000

Numer

50 000

Nytt Norsk Tidsskrift

110 000

Ordforord

50 000

Parergon

80 000

Prosopopeia

50 000

Ragtime

25 000

Ratatosk

50 000

Riss

50 000

Samtiden

110 000

Speil

25 000

Spelemannsbladet

50 000

Springhar

25 000

St. Hallvard

80 000

Stemmer

25 000

Strek (tidligere Marg)

25 000

Syn og segn

135 000

Utflukt

80 000

Utveier

50 000

Vagant

80 000

Vinduet

110 000

Z filmtidsskrift

110 000

Ånd i hanske - figurteatertidsskrift

50 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7

39


0000 260198 080101.book Page 40 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Biletkunst og kunsthandverk

Midlane vart nytta slik

På biletkunstområdet er dei overordna måla for Norsk kulturråd å styrkje kvaliteten og mangfaldet i samtidskunsten og å styrkje formidlinga slik at den profesjonelle kunsten når eit større publikum og får ein tydelegare plass i offentlegheita. I 2007 vart desse områda prioriterte: • • • • •

Prosjektstøtte biletkunst og kunsthandverk

8 944 000

Kunst og ny teknologi

2 550 000

Kulturelle endringsprosessar og samtidskunsten

1 400 000

Utstyrsstøtte til fellesverkstader

780 000

Utstillingsstøtte til kunstnarar i etableringsfasen

780 000

Sum*

14 454 000

Statens utstillingsstipend

plassen til kunsten i den offentlege samtalen kunstproduksjon og kunstformidling ein internasjonal kunstarena kunst og digital teknologi forsking og bevaring

3 800 000

*) Summen inkluderer òg tilskot til tverrfaglege prosjekt side 89.

Biletkunst og kunsthandverk

Auka kritisk refleksjon og dialog om plassen til visuell kunst i det offentlege medvitet har vore høgast prioritert i 2007. Eit hovudgrep har vore å stimulere kunstkritikken. For å fremje kunstfagleg utvikling og gje kunsten større rom i offentlegheita har Kulturrådet i 2007 støtta ei rekkje debattar og seminar. Rådet har òg lagt vekt på å støtte prosjekt som tek sikte på å fremje dialogen innanfor kunstfeltet og mellom kunstnarar, kuratorar og publikum. Kulturrådet starta i 2007 kunstprosjektet Museale forstyrrelser i grenselandet mellom biletkunst og kulturvern, der målet er å skape nye kunstverk og hendingar som inviterer til refleksjon kring historie, kulturarv og kulturarvinstitusjonar. Rådet har ønskt å stimulere til nettverksbygging i eit internasjonalt perspektiv og har prioritert slike prosjekt i den grad prosjekta òg har hatt ringverknader for kunstproduksjon og kunstformidling i Noreg. Kulturrådets tilskotsordning for innkjøpsordning for samtidskunst vart avvikla, i tråd med St.prp. nr. 1 (2006–2007), frå og med budsjettåret 2007.

Forholdet mellom søknadssum og tildelingar 1993–2007. Samla søknadssum

Samla avsetjing

Tildelingar i %

1993

29 003 299

6 615 000

22,81 %

1996

21 548 974

8 700 000

40,37 %

1998

31 463 150

7 900 000

25,11 %

1999

41 089 723

7 940 000

19,32 %

2000

50 482 538

7 846 000

15,54 %

2001

54 326 784

10 435 000

19,21 %

2002

62 357 004

11 448 000

18,36 %

2003

79 923 340

11 643 000

14,57 %

2004

69 111 668

12 000 000

17,36 %

2005

68 109 977

11 941 000

17,53 %

2006

82 677 516

13 873 000

16,77 %

2007

76 857 774

14 454 000

18,80 %

Prosentdel av samla søknadssum som vart gjeven i tilskot Figur 7

Året i tal

Forholdet mellom søknadssum og avsetjing – Biletkunst

45 %

Avsetjing 2007

kr 14 454 000

2006

kr 16 333 000

40 % 35 %

Søknader 2007

676

2006

677

Tildelingar

25 % 20 %

2007

219

2006

235

Samla søknadssum

40

30 %

15 % 10 %

2007

kr 76 857 774

2006

kr 82 677 516

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

1993 1996

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


0000 260198 080101.book Page 41 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tildelingar biletkunst 2007 Utstillingar 0047 OSLO

Come into the Open - åpningsutstilling på 0047 Oslo

80 000

0047 OSLO

Utstillingsprosjektet Dialog med Josefine Lyche og Mike Nelson

30 000

0047 OSLO

Gruppeutstilling Voudou på 0047 Oslo

40 000

0047 OSLO

Gruppeutstilling Soft Spot på 0047 Oslo

50 000

Anna Widén

Utstillingen Balbirs Gjestehus under Opplandsutstillingen

30 000

Anne Katrine Dolven

Bring me back

50 000

Anne-Line Iversen

Tekstilutstilling i Kunstnerforbundet

30 000

Bastard

Tre utstillinger på Bastard ved Anders Smebye

50 000

Bergen Kunsthall

Runa Islam - Bergen kunsthall

Bergen Kunsthall

Shifting, Shifting: Bergen Kunsthall

150 000

60 000

Bergen Kunsthall

Utstillingen The Absence of Mark Manders

200 000

Bergen senter for elektronisk kunst

Utstillingsprosjekt - lydinstallasjon av duoen Golden Serenades

30 000

Birgitte Sigmundstad

Meanwhile somwhere else - utstilling i Stenersenmuseet

30 000

Cathrine Evelid

Utstilling i Henie Onstad Kunstsenter

40 000

Charlotte Thiis-Evensen

Flaskepanter - utstilling i Porsgrunn Kunstforening

15 000

Charlotte Thiis-Evensen

Duken - video og tekstarbeide - gruppeutstilling Trafo Asker

17 000

Christianssands Kunstforening

Cross Talking - kirkefestspillutstilling 2007 i Christianssands Kunstforening

70 000

Elin Andreassen

Tell me no lie - Galleri Nordnorge og Tou Scene

60 000

Eline McGeorge

Eline McGeorge - utstilling

20 000

Espen Bergum Brændsrød/ Esther Maria Bjørneboe

Espen Brændsrød/Esther Maria Bjørneboe - Galleri LNM

20 000

Finsk-Norsk Kulturinstitutt

Kontra - Finsk-norsk skulpturpark

50 000

Fotogalleriet

Fotogalleriet 30 år - tre utstillinger

50 000

Franz Schmidt

Franz Schmidt - installasjon - Kunstnerforbundet

20 000

Galleri F 15

Animotion - Galleri F15

80 000

Gerd Elise Mørland

Gruppen Yokoland: Virkeligheten er et flott sted - Tegnerforbundet

30 000

Goksøyr og Martens

Deltakelse med performance på Venezia-biennalen

100 000

Hanne Lydia O. Kristoffersen

Utstillingen - Take it in hand and make something of it - Tegnerforbundet Galleri

70 000

Heidi Kennedy Skjerve

Herfra til hit - separatutstilling Christians Kunstforening

25 000

Heidi Nikolaisen

Flaggfabrikken presenterer

50 000

Herdis Maria Siegert

Hommage - Haugar Vestforld Kunstsenter

50 000

Ida Ekblad

The rise and fall og the acid queens - Unge Kunstneres Samfund

40 000

Ivan Galuzin

Utstilling på Galleri F 15

60 000

Jan Steinum

Wilderness Ranch - innstallasjon og live-art - Tou Scene Stavanger

25 000

Jonas Bendiksen

Stedene der vi bor - Utstilling på Nobelinstituttet

100 000

Jorunn Myklebust Syversen

BOBO (W)RAPS' - utstilling i Galleri Fimbul

20 000

Kirkelig Kulturverksted

Utstillingsprosjekt i kulturkirken Jacob - Guds ansikter

70 000

Kjersti Solberg Monsen

Park Art 2007 under Parkenfestivalen i Bodø

40 000

Kristian Skylstad

Utstilling i Galleri Rekord

30 000

Kristin von Hirsch

En annen historie - Arena Vestfossen

35 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Utstillingen KlART

35 000

Kuratorgruppe NOR

Norwegian-ness - utstilling i Nils Aas Kunstnerverksted 2008

40 000

Kyrre Bjørkås

Utstilling på Galleri Rekord

15 000

Liv Dysthe Sønderland

Ustillingen Undervegs - Nynorske Kultursentrum

60 000

Marit Justine Haugen

Erasable Borders - Galleri F15, Kunstnersenter Buskerud og Kunstbanken Hamar

40 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7

41


0000 260198 080101.book Page 42 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Hverdagsliv - everyday life

100 000

Nordnorsk Kunstnersenter

Utstillingen Hommage til Iver Jåks

70 000

Ole Martin Lund Bø

Utstilling i Fotogalleriet Oslo

50 000

OverlevelsesStrategene

Dag og natt på bankplassen - Museet for samtidskunst

20 000

Pierre Lionel Matte

Utstillinger i Oslo Kunstforening - Trøndelag senter for samtidskunst - Troms Kunstforening

75 000

Pjotr Sapegin

Utstilling i Tegnerforbundet Galleri

30 000

Randi Eilertsen og Beth Wyller

Utstillinger i Galleri Trafo 2, Galleri Norske Grafikere og Aalesund Kunstforening

40 000

Reidar Kraugerud

Utstilling i Galleri Trafo 1 i Asker

20 000

Samorganisasjonen for kunstformid- Kuratert utstilling 2007 - bevegelig bilde - 27 visningssteder i Norge ling i Nord-Norge, SKINN

200 000

Skiens Kunstforening

Utstillingen Home Sweet Home - Fredrik Raddum

20 000

Stein Erik Wothi

Utstilling ved De Samiske Samlinger i Karasjok

10 000

Stiftelsen Kulturhuset USF/USF Verftet Utstillingen: Dette blir bare noen få ord fra Mallorca i Visningsrommet USF Bergen

14 000

Svein Flygari Johansen

Rethinking, Recycling (reconstructing history)

40 000

Talleiv Taro Manum

Utstilling i Porsgrunn Kunstforening og Galleri Babel i Trondheim

45 000

Tarjei Bodin Larsen

Separatutstilling: Semiautomatic - Galleri Trafo Asker

20 000

Alf Waage

The Ending - Lista Fyr - Galleri By the Way - Quartfestivalen

30 000

Thomas Saenger

Valeur against Boots - Utstilling i Galleri Bi-z i forbindelse med Protestfestivalen i Kristiansand

30 000

Tore Magne Gundersen

Tore Magne Gundersen - Christianssands Kunstforening

20 000

Tromsø kunstforening

Tromsø Kunstforening - Festivalutstillingen 2007

Unge Kunstneres Samfund/Ane Hjort Ane Hjort Guttu - utstilling i Unge Kunstneres Samfund Guttu

50 000 50 000

Vanna Bowles

Utstilling i Tegnerforbundet

20 000

Øyvind Renberg

Utstillingen Multiple Choices All of The Above

60 000

Øyvind Renberg

Utstillingen Danger Museum: A Guided Tour

75 000

Prosjekt i tilknyting til utstillingar Vestlandsutstillingen

Vestlandsutstillingen 2007

25 000

Gunvor Nervold Antonsen

Gruppeutstilling In/ between; Stamsund Internasjonale teaterfestival og Seljord Kunstforening

25 000

Jorunn Myklebust Syversen

Installasjonsprosjektet: Violent Sorrow Seems a modern Ecstacy nr. 2

80 000

Lademoen Kunstnerverksteder

Fire utstillingsprosjekter på Babel

60 000

Lina Viste Grønli

Vårutstilling i Fotogalleriet Oslo - prosjekt om Roberth Smithson

50 000

Marte Aas

Torshovtoppen - utstilling i Kunstnerforbundet august 2008

15 000

ROM for kunst og arkitektur

Prosjekter med hovedtema Rommets samvittighet

50 000

Stiftelsen 3.14

Global Micro Narratives: Contemporary art from the Middle East - 2008- 2010

Stiftelsen Kulturhuset USF/USF Verftet

Kianga Fords - lydinstallasjon - Visningsrommet USF

150 000 30 000

Kunst og ny teknologi Amanda Steggell

The Emotion Organ - It kept running - Dragons never tire

Atelier Nord

Urban Interface | Oslo

300 000

Bergen senter for elektronisk kunst

Piksel festival

250 000

Bergen senter for elektronisk kunst

Piksel Workshop - Arougate av Julian Ottavi og Dominique Leroy

16 600

Bergen senter for elektronisk kunst

Don't touch me, you don't know where I've been

60 000

42

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

70 000


0000 260198 080101.book Page 43 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Birger Sevaldson

Barely

70 000

Bård Ask

Global perspective

50 000

Dans for Voksne

Konsertserien Dans for voksne

60 000

Dans for Voksne

Arrangement under polaråret 2009 i Barentsburg/Pyramiden på Svalbard - forprosjekt

45 000

i/o/lab

Bestillingsverk av Phillippe Rahm til Article Biennalen 2008

80 000

Jana Winderen

Stemmer fra dypet

65 000

Kristin Bergaust og Alexis Parra

Bar Candela - nettverkkonferanse

Le Monde diplomatique

Le monde diplomatique - kunstformidling

40 000

Marius Watz

Object #2 - #4

20 000

Maur Prosjekter

Prosjekt 0100101 - En Fiberoptisk lydinstallasjon

96 000

100 000

Motherboard

Elektromagnetisk Fontene

77 500

Narve Hovdenakk

Den samplede mannen - digitale forvrengninger av narrative rekonstruksjoner

45 000

Next Life

Next Life med auto-lys og video

40 000

Norsk kulturråd

Arbeidsseminar og publikasjon om kunst og ny teknologi i 2008

252 900

PNEK - Produksjonsnettverk for Elek- Open Source Culture tronisk Kunst

30 000

Raymond Ingar Berge

Prosjektet By konsert

50 000

Rekord

Prosjekter ved Terike Haapoja, Marcus Coates og Per Teljer

60 000

Rekord

Rekord Da - 3 ulike prosjekter

62 000

Stiftelsen M58/Sound of Mu

Sound of Mutation

65 000

Stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter

Trondheim Matchmaking 2007 / TMM07

250 000

Ståle Stenslie

World Ripple

100 000

Thomas A. Østbye

Wahrheit - innstallasjon i galleri Moloch

25 000

Trond Lossius

Lontano

65 000

Kulturelle endringsprosessar og samtidskunsten Akershus Kunstnersenter

Utstilling med Roghie Asgari Torvund

30 000

Andrea Lange

Videoproduksjon og utstilling i Tromsø Kunstforening

70 000

Beate Petersen

Video om Quajar-Dynastiets fjerde konge: Nasser-o-Din Shah

50 000

Knut Åsdam Studio

Abyss - eksperimentell fiksjon/kunstfilm

Kristin Tårnesvik

A Changing Artic

Lise Bjørne Linnert

Desconocida Unknown Ukjent

Marte Johnslien

Publikasjonen Asmara

50 000

New Meaning

Soulsisters - storskala veggmaleri

60 000

Norsk kulturråd

Evaluering av kulturelle endringsprosesser

100 000 50 000 100 000

300 000

Pål Gusdal Jomås

Bruket, Kontrollrom Nord

35 000

Rachel Dagnall

OverlevelsesStrategene - tverrfaglig/interaktivt utstillingsprosjekt i Oslo

50 000

Roghie Asgari Torvund

Dokumentarfilm/performance - innvandrerungdom

70 000

Samisk Kunstnersenter/Sami Daiddaguovddas

Samisk kunstnersenter - utstillingsprosjekt ved Galleria Huuto Helsinki

30 000

SDS Samiske Kunstneres Forbund

Samisk Kunstfestival

50 000

Stiftelsen 3.14 - Hordaland Internatio- Performance-utstillingen ACT nal Art Gallery

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: BIL ETKUN ST

75 000

43


0000 260198 080101.book Page 44 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Utstyrsstønad til fellesverkstader Ateliér51

40 000

Atelierfellesskapet Sinsenveien 11

100 000

Atopia Stiftelse

150 000

Fellesatelier Schweigaardsgt 33, Basement 33

40 000

Fellesverksted Schweigaardsgate 33

40 000

Lademoen Kunstnerverksteder

60 000

Oslo Fotoatelier

45 000

Rekord DA

40 000

Troms fylkeskommune Kulturetaten , Kysten Verkstedet Atelierfellesskap

100 000 50 000

Utstillingsstønad til kunstnarar i etableringsfasen Anders Sletvold Moe

15 000

Ane Graff

15 000

Ane Mette Hol

20 000

Ann Kristine Aanonsen Larsen

20 000

Anna Martine Nilsen

20 000

Anne BerntsenA

15 000

Asbjørn Hollerud

20 000

Bjørn Erik Haugen

20 000

Bård Ask

20 000

Cathrine A. Høstmark

6 000

Eli Goldstein og Kjersti Wikstøm

15 000

Eline Smith

10 000

Erik Pirolt

20 000

Gorm Heen

25 000

Hege Moen

7 000

Hilde Angel Danielsen

20 000

Ingunn Christensen

20 000

Ingvild Langgård

35 000

Isabelle Inghilleri

11 000

Jannicke Låker

35 000

Johannes Vemren Rygh

10 000

Kaja Haugen Leijon

15 000

Kaja Haugen Pedersen

25 000

Karianne Stensland

20 000

Karin Augusta Nogva

30 000

Kristen Rønnevik

10 000

Kristin Nordhøy

20 000

Liv Brita Malnes

30 000

Magnus Bjerk

10 000

Marianne Wie

10 000

Mariken Kramer

30 000

Marthe Thorshaug

30 000

44

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 45 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Martin Skauen

30 000

Munan Øvrelida

10 000

Narve Hovdenakk

20 000

Per-Oskar Leu

10 000

Petrine Kjesrud Lillevold

20 000

Putte Helene Dal

25 000

Sara Skotte

11 000

Silje Solvi

15 000

Siri Brekke

20 000

Stian Ådlandsvik

20 000

Tom S. Kosmo

13 000

Vigdis Storsveen

20 000

Yngve Jørgensen

10 000

Yngvild K. Rolland

20 000

Øystein Aasan

10 000

Åsa Maria Mikkelsen

20 000

Publikasjonar Andreas Heuch

Andreas Heuch og Sofie Berntsen - Islands adrift - Environment for expanded awareness

80 000

Anne Katrine Senstad

The Norwegians, Second Part - artist book

50 000

Bo Krister Wallström

Prosjektstøtte til katalog - Solidarity Lost

70 000

Bull.Miletic

Prosjektet Unfinished: Scars of the Past/Face of the Future - utstilling og katalog

100 000

Cathrine Evelid

Cathrine Evelid - Dokumentarer - Historier fra virkeligheten i samtidskunsten

40 000

Conflux Forlag

Rustan Andersson - oversettelse og utgivelse av Josef Alberts: Interaction of Color

60 000

Eivind Lentz

MMS TV

50 000

Frankfurter Kunstverein

Bokutgivelse - Gardar Eide Einarsson: South of Heaven

50 000

Galleri Espolin AS

Å låne øyne å se med - Kaare Espolin Johnsons kunstnerskap

100 000

Generator - Trøndelag senter for samtidskunst

Kunstfaglig publikasjon i forbindelse med Generator

100 000

Ina Eriksen

Bokprosjektet Sjasminatinord 1-2-3

40 000

Johan Urban Bergquist

Miikä Helvetti Toion Saatanana? - Se On Chopperi Saatana! - artist's book

35 000

Katja Høst

Bokutgivelse - Undersøkelse av forholdet mellom arkitektur og ideologi/forestillinger

50 000

Kunstjournalen B-post

Kunstjournalen B-post nr 2, 2007 - samtidskunst på 00-tallet

90 000

Lotte Konow Lund

Utstillingskatalog - Lotte Konow Lund - Stenersenmuseet

60 000

Magne Rygh

Oslo motiver - utstilling i Oslo Bymuseum - katalog og utstilling

30 000

Margareta Bergman

Margareta Bergman - Kunstboka Rigarom

50 000

Marianne Heske

Marianne Heske - A Doll's House

100 000

Marianne Mannsåker

Minnetavler - katalog

20 000

Marit Tingleff

Produksjon av katalog - Per Inge Bjørlos kunstnerskap

50 000

Matias Faldbakken

Utgivelse av artist's book - The Rebellious Fake

70 000

No Comprendo Press

Mette K. Hellenes - Kebbelife 2007

40 000

Pax Forlag A/S

Kunstboka Meningen med sex.

50 000

Per Christian Brown

Tomhetens Fylde - artist's book

30 000

Roddy Bell

Utstilling: The Book of Imaginary Science - Museum of History of Science

50 000

Schibsted Forlagene AS

Gerd Hennum - Med kunst som våpen

30 000

Studio Ramberg

Produksjon av kunstbok Luft - Lars Ramberg

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: BIL ETKUN ST

100 000

45


0000 260198 080101.book Page 46 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Manuskriptutvikling Lene Berg

Lene Berg - Den druknede- tekster om fotografiske paradokser

42 000

Geir Haraldseth

Geir Haraldseth - Making the band

63 000

Marit Paasche

Marit Paasche - artikkelsamling om film og billedkunst

42 000

Bo Krister Wallström

Katalogstøtte - Solidarity Lost

21 000

Kunstnerforbundet AS

Publikasjonen Kunstnerforbundet 100 år

63 000

Andre tiltak Bergen Kunsthall

Hybride Produksjoner - 3-årig prosjekt 2005-2008

Bergen senter for elektronisk kunst

Prosjektet At Home in Europe

500 000 90 000

B-open

B-open - faglig seminar på Landmark

50 000

Ctrl+Z Publishing

Selvorganisert 2007

60 000

Edvine Larssen

Kunstprosjektet Troops of Quiet Love and Disaster, Brunosten prosjektrom i Trondheim

30 000

Eline Mugaas

Hood - Produksjon av video

30 000

Erlend Hammer

Kunst i det private rom

30 000

Fredrik Stabel og Avistegnernes Hus

Tegnefestivalen - Utstilling Ragnvald Blix - Et skarpt blikk i en blodig tid - seminar

50 000

Gabriella Göransson

Cultex - tekstil som krysskulturelt språk

Gry Hege Johansen

Konferanse: Public funded art is not a buisness. It is run in a buisnesslike fashion?

100 000 40 000

Henie Onstad Kunstsenter

Seminar - Museum nå!

60 000

Janeke Meyer Utne

In/Between: Voices 2007

60 000

Kjersti G. Andvig

No one here is innocent - strikking og dødsstraff

50 000

Kjersti Sundland

Kunstprosjekt/spillefilm - Based on a true story

40 000

Knut Åsdam Studio

Kunstfilmen Finally

Knut Åsdam Studio

Kunstfilm- og installasjonsprosjektet Picnoleptic City Hysterical Time

100 000 50 000

Kristin Jærn Pilgaard og Lene Berg

Stalin by Picasso - video, bok og visning

100 000

Kunstbanken Hedmark

Performancefestival 2007 og 2008 - Kunstbanken Hedmark

100 000

Kunstbokhandelen Torpedo

Kunstbokhandelen Torpedo - prosjekter i 2007

40 000

Kunsthøgskolen i Bergen

Fotografisk symposium februar 2007 - Et fotografisk dilemma: bildet i bildet

30 000

Kunstsentralen

I Vesterveg - et samarbeidsprosjekt mellom kunstnere og museer på Shetland, Færøyene, Island og Norge

Mari Meen Halsøy

Organ 3 2007, festival for musikk og kunst

200 000 70 000

Marienborg Atelierfellesskap

Forum 2 - Marienborg september 2007

150 000

Neighbourhood Secrets

Hovedprosjekt under Stavanger 2008 - Neighbourhood Secrets

250 000

New Meaning

Soulsisters - storskala veggmaleri

Norsk Kritikerlag

Videreføring av kunstkritikk.no - 2. halvår 2007 og 1. halvår 2008

Norsk kritikerlag/Kritikerlaget

Kritisk blikk på... 4 debattkvelder i 2007

30 000

Norske Kunsthåndverkere NordNorge

Kunstneriske møter Norge - Russland - seminar i Harstad

20 000

60 000 300 000

Norske Tekstilkunstnere

Norske tekstilkunstnere - prosjekter i 2007

30 000

Norske Tekstilkunstnere

Tidsskriftet Tekstilkunst 2007

60 000

Nuproductions

NUART 2007

65 000

Odd Fredrik Heiberg/Telemark

Tempo Skien - Skulpturutstilling i Skien 2007 -2009

200 000

Oslo Kunstforening

Oslo Kunstforening - oppgradering av teknisk utstyr

40 000

Pekka Persson

Ard el Lewa - Torshov - innstallasjon i Kairo og Oslo

30 000

Porselensbiennalen 2007

Porselensbiennalen 2007

46

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

100 000


0000 260198 080101.book Page 47 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Rakett

Curating Degree Zero Archive i Bergen

40 000

Rekord

Etablering av prosjekt- og visningsrommet Rekord i Oslo

10 000

Rogaland Kunstsenter

Stedsspesifikk KUNST - festival i Stavanger 2008

100 000

Siri Austeen

Realisering av kommunelyd for Vågan kommune

40 000

Sissel Lillebostad

Questioning the incomplete - prosjekt i tre deler

25 000

Steinkjer Kunstscene

Seminar - Weidemann og rommet ved Steinkjer Kunstscene

20 000

Stiftelsen Lásságammi

Registrering av kunst/gjenstander etter Nils-Aslak Valkeapää

35 000

Søssa Jørgensen

Sørfinnset skole/the nord land

70 000

TB Dalane Kunstprosjekt

Spor i tid, rom og materie - slovakisk/norsk kunstmøte i Dalaneregionen

The G.U.N. Ladies

Videreutvikling og oppgradering av TWT - arena for samtidskunst på Tøyen T-banestasjon

50 000

Trøndelag Senter for Samtidskunst

Åpent seminar i forbindelse med utstillingsprosjektet Figur!

25 000

Tulle Ruth

Lirekasse på vindkraft

30 000

Unge Kunstneres Samfund / Unge Kunstneres Samfund

Samarbeidsprosjektet Pastor Big Time

35 000

UT-21, Lillehammer 2007

UT-21 - Lillehammer 2008

90 000

Vigdis Haugtrø

Vigdis Haugtrø/Johannes Franciscus de Gier - utstilling

40 000

100 000

Statens utstillingsstipend Agder Espen Dietrichson

50 000

Marthe Aune Eriksen

45 000

Samira Jamouchi

25 500

Yngvar Larsen

50 000

Heidi Kennedy Skjerve

21 500

Anita Hillestad

15 000

Berit Marie Friestad

10 000

Olga Grimsmo Nilsen

10 000

Åslaug Krokann Berg

40 000

Ola Steen

15 000

Akershus Christer Karlstad

48 000

Kaja Gjedebo og Mette Møller

40 000

Nirmal Singh Dhunsi

50 000

Vanna Bowles

29 000

Anne Line Iversen

10 000

Bjørn Bjarre

30 000

Eivind Reierstad

50 000

Eva Merete Schjølberg

25 000

May Bente Aronsen

30 000

Per Oskar Leu

50 000

Tom Stian Kosmo

20 000

Berit Myrvold

10 000

Nina Bang

15 000

Kjersti Johannessen

40 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: BIL ETKUN ST

47


0000 260198 080101.book Page 48 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Marie Asbjørnsen

20 000

Benjamin A Huseby

25 000

Annemor Kvam

10 000

Anne Line Sund

20 000

Ann Christin Billing

10 000

Maria M. Rodrigues

15 000

Tarjei B Larsen

30 000

Målfridur Adalsteindottir

10 000

Jan Steinum

15 000

Anne Karin Jortveit

10 000

Silje Heggren

10 000

Buskerud Alexander Grüner

40 000

Marit Justine Haugen

50 000

Bente Sommerfeldt-Colberg

40 000

Kristin Døvle

10 000

Kristian Øverland Dahl

40 000

Janne Nes

20 000

Grethe Gunneng

15 000

Elisabeth Nøkland Johansen

10 000

Hedmark Siri Bergqvam

10 000

Marit Gimse

40 000

Tone Hellerud

15 000

Esther Helén Slagsvold

20 000

Ingvild Langgård & Co

10 000

Roghie Asgari Torvund

10 000

Karima Risk

23 000

Tor Børresen

50 000

Gjertrud Hals

25 000

Elin Drougge & Co

50 000

Hordaland Erik Joung

20 000

Atle Selnes Nielsen

50 000

Ingrid Berven

10 000

Øystein Dahlstrøm

50 000

Eline Mugaas

50 000

Unn Fahlstrøm

25 000

Gro Thorsen

25 000

Ingrid Toogood Hovland

50 000

Line Helen Danielsen

40 000

Ole Morten Rokvam

40 000

Møre og Romsdal Christine Istad

20 000

Yngve Havstad

20 000

Gruppen Mamaisme

30 000

48

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 49 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Sissel Stangenes

20 000

Geir M. Brungot

25 000

Marius Martinussen

40 000

Herbert Eugen Wiegand

20 000

Toril Rygh

15 000

Liv Dysthe Sønderland

10 000

Nord-Norge Kristin Tårnesvik

50 000

Sven Påhlsson

50 000

Mikkel Wettre

30 000

Sabina Jacobsson

25 000

Katja Høst

25 000

Are Andreassen

20 000

Britt Henie Halvorsen

20 000

Per Odd Bakke

30 000

Oppland Anna Widén

50 000

Marte Aas

50 000

Marit Arnekleiv

50 000

Jan Egge

20 000

Hilde Aagaard

20 000

Ina Eriksen

40 000

Egil Martin Kurdøl

50 000

Tone Hagen

10 000

Jørn Hagen

10 000

Rogaland Per Christian Brown

50 000

Britt Smelvær

20 000

Siri Harr Steinvik

50 000

Irene Nordli

25 000

Marit Victoria Wulff Andreassen

50 000

Lars Strandh

30 000

Vibeke Slyngstad

40 000

Inger Johanne Nygren

15 000

Janicke Olsen

10 000

Sogn og Fjordane Gruppe MIM

30 000

Hege Gjerde

10 000

Brite Hindal

40 000

Line Olaisen

25 000

Trine Kampmann Jensen

25 000

Solveig Ovanger

15 000

Telemark Hans Hamid Rasmussen

35 000

Vibeke Sjøvoll og Eli Kjønsberg

20 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: BIL ETKUN ST

49


0000 260198 080101.book Page 50 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Robert Johansson

20 000

Pål Gusdal Jomås

50 000

Ole John Aandal

30 000

Lars Morell

40 000

Tina Jonsbu

40 000

Ellen Karin Mæhlum

15 000

Trøndelag Espen Gangvik

50 000

Michael Johansson

42 000

Marius Amdam

36 000

Gunhild Vatn

50 000

Siri Austeen

30 000

Grethe Britt Fredriksen

40 000

Maja Nilsen og Erik Tidemann

30 000

Stein Rønning

25 000

Marit Aronsson

10 000

Elisabeth Engen

50 000

Vestfold Trudi Jaeger

40 000

Katrine Kørster Holst

42 000

Elisabeth von Krogh

20 000

Tore Aarholt

30 000

Dorthe Herup

10 000

Ellen K. Solberg

10 000

Aleksi Wildhagen

10 000

Østfold Helene Torp

10 000

Asgeir Midthjell

10 000

Sinnika Johanne Olsen

38 500

Tove Kommedal

10 000

Gunvor Nervold Antonsen

29 500

50

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 51 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Musikk

Midlane vart nytta slik

Norsk musikkliv har dei siste tiåra utvikla eit mangfald av uttrykk og kvalitetar i ulike sjangrar. På musikkområdet vektlegg Kulturrådet forståinga av at kunstnarleg kvalitet oppstår og utviklar seg uavhengig av sjangrar, men at kunsten har ulike føresetnader for å lukkast innanfor ulike system. Vidareutvikling av dei ulike kunstarenaene på musikkområdet har difor vore ei viktig utfordring for verksemda til Kulturrådet dei siste åra. I 2007 har Kulturrådet fordelt den samla avsetjinga til musikk på desse områda: musikkensemble, musikkfestivalar, innkjøpsordninga for fonogram, kyrkjemusikk, turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk, lokale musikktiltak, prosjektstøtte, innspelingsstøtte og bestillingsverk. Tilskot til bestillingsverk vart auka med 1 million kr og festivalstøtteordninga med 2 millionar kr i statsbudsjettet for 2007. Avsetjinga til musikkensemble vart auka med 2,5 millionar kr. Den samla løyvingssummen til prosjekt innanfor det fleirkulturelle musikkområdet frå musikkavsetjinga var 3,6 millionar kr. Kulturrådets tilskotsordning til lokale musikktiltak (LOK) vart avvikla, i tråd med St.prp. nr. 1 (2006–2007), frå og med budsjettåret 2007.

Året i tal

Musikkfestivalar

28 650 000

Musikkensemble

18 025 000

Turné- og arrangørstøtte for rock/pop

7 700 000

Kyrkjemusikk

4 150 000

Tingingsverk

6 882 000

Innspelingar

3 860 000

Innkjøpsordninga for fonogram

11 900 000

Andre tiltak

4 620 000

Forsøksordning kor

1 000 000

Sum avsetjing*

86 787 000

*) Summen inkluderer òg tilskot til tverrfaglege prosjekt side 89

Forholdet mellom søknadssum og tildelingar 2001–2007, inkludert kategorien Turné- og arrangørstøtte til rock og populærmusikk. Norsk kulturråd fekk overført ei rekkje nye tilskotsordningar på musikkområdet frå 2001. LOK-ordninga vart avvikla 01.01.2007. Samla søknadssum

Samla avsetjing

2001

203 531 932

59 878 000

Tildelingar i % 29,42 %

2002

235 128 845

61 065 500

25,97 %

2003

33 476 346

62 398 000

26,73 %

2004

265 398 070

69 269 000

26,10 %

2005

96 802 978

65 391 000

22,03 %

2006*

243 064 958

71 057 000

29,23 %

2007

310 235 702

787 000

27,97 %

*) Utan LOK

Avsetjing 2007

kr 86 787 000

2006

kr 77 267 000

Prosentdel av samla søknadssum som vart gjeven i tilskot Figur 8

Søknader 2007

2 325

2006

1 942

Tildelingar

Forhold mellom søknadssum og avsetjing – Musikk

35 %

30 %

2007

783

2006

557

25 %

Samla søknadssum 2007

kr 310 235 702

2006

kr 293 990 024

20 %

15 %

10 % 2001

2002

2003

2004

2005

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: MUSIKK

2006

2007

51


0000 260198 080101.book Page 52 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tildelingar musikk 2007 Musikkfestivalar ALO Festivalen

Nordland

100 000

Alta Soul og Bluesfestival

Finnmark

200 000

Árinn i Setesdal

Vest-Agder

100 000

Balejazz

Sogn og Fjordane

150 000

Barents Spektakel

Finnmark

100 000

Barentsjazz

Troms

100 000

Bergenfest - Stiftelsen Bergen Music Fest

Hordaland

750 000

Borealis

Hordaland

600 000

Brasswind

Hordaland

100 000

by:Larm Trondheim

Sør-Trøndelag

500 000

Canal Street - Arendal Jazz & Blues festival

Aust-Agder

200 000

Christianssand String Swing Cirkus

Vest-Agder

100 000

De Internasjonale Kirkefestspill

Vest-Agder

700 000

Den Norske Folkemusikkveka

Buskerud

600 000

DølaJazz - Lillehammer jazzfestival

Oppland

450 000

Egersund Visefestival

Rogaland

100 000

Eikerapen Roots Festival

Vest-Agder

100 000

Ekko - Bergen Elektronika festival

Hordaland

200 000

Fartein Valen Festivalen

Rogaland

225 000

Folkelarm

Oslo

250 000

Glogerfestspillene

Buskerud

200 000

Gloppen Musikkfest

Sogn og Fjordane

100 000

GranittRock

Oslo

100 000

Happy Days Sound Festival

Oslo

200 000

Hardanger Musikkfest

Hordaland

300 000

Hardingtoner

Hordaland

200 000

Hemnesjazz

Nordland

100 000

Hilmar Alexandersen folkemusikkfestival

Nord-Trøndelag

150 000

Hole in the Sky

Hordaland

200 000

Ilios Festivalen

Troms

400 000

Insomniafestival

Troms

100 000

International Chamber Music Festival

Rogaland

800 000

Jørn Hilme-stevne

Oppland

400 000

Kalottspel

Troms

200 000

Karlsøyfestivalen

Troms

100 000

Kibneb-festivalen

Sør-Trøndelag

100 000

Kirsten Flagstad-festivalen

Hedmark

100 000

Kongsberg Jazzfestival 2006

Buskerud

1 450 000

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

Møre og Romsdal

250 000

Latinfestivalen i Trondheim

Sør-Trøndelag

100 000

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

Nordland

350 000

MaiJazz - Stavanger

Rogaland

850 000

Malakoff Rockfestival

Sogn og Fjordane

100 000

Målrock

Sogn og Fjordane

100 000

52

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 53 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Månefestivalen

Østfold

300 000

Nattjazz

Hordaland

1 050 000 1 400 000

Nordland Musikkfestuke

Nordland

Nordlysfestivalen

Troms

700 000

Nordsjøfestivalen Sailor's Wake

Vest-Agder

150 000

Norsk Country Treff

Sogn og Fjordane

100 000

Notodden Bluesfestival

Telemark

900 000

Orgelfestuke - Kirkemusikkdagene i Bergen

Hordaland

200 000

Osafestivalen

Hordaland

250 000

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslo

700 000

Oslo jazzfestival

Oslo

900 000

Oslo Kammermusikkfestival

Oslo

900 000

Prøysenfestivalen - Blåklokkevikua

Hedmark

100 000

Punkt

Vest-Agder

150 000

Risør Kammermusikkfest

Aust-Agder

800 000

Safe as Milk Festivalen

Rogaland

100 000

Sildajazz

Rogaland

150 000

Skiippagurrafestivalen

Finnmark

150 000

Skjærgårdsgospel M&M

Aust-Agder

125 000

Slottsfjell Festival

Vestfold

200 000

Soddjazz

Nord-Trøndelag

100 000

Sortland Jazzweekend

Nordland

150 000

Sunndal kulturfestival

Møre og Romsdal

200 000

Telemarkfestivalen

Telemark

850 000

The Groove Valley Jazzcamp

Nordland

100 000

Trondheim Jazzfestival

Sør-Trøndelag

300 000

Trondheim Kammermusikk Festival

Sør-Trøndelag

900 000

Trænafestivalen

Nordland

100 000

Varangerfestivalen

Finnmark

900 000

Vikedal Roots Music Festival

Rogaland

150 000

Vinterfestspill i Bergstaden

Sør-Trøndelag

350 000

Vinterfestuka

Nordland

450 000

Viser ved kanalen

Telemark

250 000

Vossajazz

Hordaland

1 150 000

Vårsøghelga

Møre og Romsdal

100 000

West coast festival of Numusic

Rogaland

700 000

Musikkensemble Jazz Atomic

100 000

Bergen Big Band

300 000

Bjørn Klakegg kvartett

75 000

Bol

75 000

Dag Arnesen Trio

75 000

Eivind Aarset - Électronique Noire

75 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: MUSIKK

53


0000 260198 080101.book Page 54 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Eldbjørg Raknes' TINGeLING

75 000

Elin Rosseland Trio

50 000

Farmers Market

100 000

Food

50 000

Frode Gjerstad Trio

50 000

Geir Lysne listening ensemble

250 000

Helge Lien Trio

75 000

Humcrush

75 000

Håvard Wiik Trio

75 000

In the Country

75 000

Ivar Kolve Trio

50 000

Jacob Young Group

75 000

Jan Gunnar Hoff Group

100 000

Jon Balke / Magnetic North Orch.

300 000

Kannegaard / Kornstad / Vågan / Johansen

50 000

Karl Seglem band

150 000

Kristin Asbjørnsen

50 000

Maria Kannegaard Trio

50 000

MZN3

50 000

N Ensemble

100 000

Nils Petter Molvær

100 000

No Spaghetti Edition

100 000

Norske Store

225 000

Ophelia Orchestra

100 000

Petter Wettre Quintet

50 000

Point 4

75 000

Sharp 9

75 000

Solid!

75 000

Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet

75 000

Subtrio

75 000

The Brazz Brothers

350 000

The Core

125 000

The Thing

75 000

Tord Gustavsen Trio

75 000

Tore Brunborg Kvartett

75 000

Urban Connection

75 000

Wibutee

100 000

Xploding Plastix

50 000

Zanussi 5

100 000

Klassisk musikk A Corda

50 000

Eikanger-Bjørsvik

150 000

Engegårdkvartetten

100 000

Gjøvik Sinfonietta Grieg Trio Harald Hårfagre kammerorkester

54

75 000 300 000

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

75 000


0000 260198 080101.book Page 55 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Oslo Camerata

250 000

Oslo Strykekvartett

300 000

Telemark Kammerorkester

100 000

Telemark Messingensemble

100 000

Trio Alpaca

75 000

Ungdomssymfonikerne

1 700 000

Vertavo strykekvartett

300 000

Populærmusikk Jaga Jazzist

150 000

Johan Sara jr. & Group

75 000

Moha

50 000

Supersilent

100 000

Susanna and the Magical Orchestra

50 000

Samtidsmusikk Affinis Ensemble

75 000

Asamisimasa

200 000

Bit20 Ensemble

1 900 000

Bodø Sinfonietta

300 000

Christian Wallumrød Ensemble

200 000

Ensemble Ernst

300 000

Jazzkammer

75 000

Ning

100 000

Oslo Sinfonietta

1 000 000

Poing

200 000

Sisu

250 000

SPUNK

250 000

Trondheim Sinfonietta

200 000

Tidlegmusikk Barokksolistene

300 000

Bergen barokk

125 000

Cappella Petri

75 000

Norsk barokkorkester

700 000

Tradisjon-/verdsmusikk Bengalo

75 000

Bruvoll / Halvorsen

75 000

Fliflet / Hamre

75 000

Flukt

50 000

Gamaltnymalt

100 000

Kvarts

150 000

Majorstuen

150 000

Mattisgard og Røine

50 000

Per S Bjørkum og Jon Faukstad

75 000

Rosa i botnen

75 000

Rusk

75 000

Spindel

100 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: MUSIKK

55


0000 260198 080101.book Page 56 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Sturla | Andreas

50 000

Susanne Lundeng Band

150 000

Tassili

50 000

Tindra

50 000

Transjoik

75 000

Urban Tunèlls / Tunells Klezmerband

75 000

Vokalmusikk Bergen Domkantori Consortium Vocale Oslo Det Norske Solistkor Embla

200 000 50 000 1 000 000 50 000

Ensemble 96

100 000

Grex Vocalis

100 000

Nidaros Domkor

100 000

Nordic Voices

300 000

Oslo Kammerkor

100 000

Trio Mediæval

100 000

Trondheim Vokalensemble Vokal Nord

50 000 150 000

Turné- og arrangørstøtte til rock og populærmusikk Octavia Sperati - Turné i England

40 000

Maria Mena - Tysklandsturné

60 000

Chris Lee & The Jaywalkers - USA-turné

35 000

Syme - Turné i USA og Canada 2007

30 000

Syme - Turné i USA og Canada 2008

50 000

Serena-Maneesh - turné i Japan og Australia med Nine Inch Nails

150 000

Rockettothesky - Europaturné

25 000

KILLL - Europaturné

40 000

Professor Pez - USA og Islandsturné

30 000

Gothminister - USA-turné

30 000

The Fuel/The Violent Years/Erlend Ropstad/The Low Frequency in stereo - Popkomm

40 000

Ryfylke - USA-turné

40 000

Shining - Europaturné

50 000

Bjerga/Iversen - Turné i Frankrike,Tyskland og Nederland

10 000

Sindre Bjerga, Anders Gjerde og Sten Ove Toft - Turné i Storbritannia

24 000

Smalltown Supersound - SXSW Showcase Something Sally - Europaturné Sondre Lerche & The Faces Down - Support: Thomas Dybdahl - USA-turné The National Bank - Europaturné Texum - Turné Danmark/Tyskland/ Benelux 120 Days - Europaturné

100 000 50 000 200 000 70 000 25 000 120 000

The Low Frequency in Stereo - USA-turné

80 000

The Margarets - Turné i England

75 000

The Violent Years - Europaturné

50 000

56

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 57 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Ungdomskulen - Turné i England og USA

75 000

Ralph Myerz & The Jack Herren Band - Europaturné

50 000

Thunderbolt - Europaturné

30 000

Datarock - USA-turné

120 000

Datarock - USA-turné

100 000

Ungdomskulen

50 000

Noxagt - USA-turné

40 000

Tom Roger Aadland - Obviously Embraced Tour - Europaturné

20 000

el Axel aka F'EM one Bio - USA-turné

35 000

Triosphere - Europaturné

40 000

Turdus Musicus - USA-turné

30 000

Vreid - Europaturné vår 2007

30 000

Vreid - Europaturné høst 2007

30 000

Vulture Industries - Europaturné

15 000

Generell turnéverksemd Noxagt

100 000

Real Ones

143 000

Serena-Maneesh

150 000

Susanna and the Magical Orchestra

125 000

Arrangørar og festivalar Asker kulturhus

Konsertserien Stup

60 000

Blues i nord

Fauske Bluesklubb - Nord-norsk mesterskap i blues

20 000

Bodø Bluesklubb

Unionsmøte/10-årsjubileum for Norsk Blues Union

40 000

Carib Mucic Fest

Carib Music Fest 2007

30 000

Checkpoint Charlie

ZoomUrørt 2007 - Checkpoint Charlie

20 000

Checkpoint Charlie

Up and Coming - konsertserie høsten 2007

30 000

Checkpoint Charlie

Bandstand - konsertserie 2008

40 000

dbut konsert

Konsertserie på Café Passagen

40 000

Eggstockfestivalen

Eggstockfestivalen 2007

50 000

Elverum Bluesklubb

Bakgårdsblues 2007

20 000

Fauske Bluesklubb

Saltenbluesen 2007 - Nokka rundt blått

30 000

Fjæra Bluesklubb

Fjordblues 2007

20 000

Flekkefjord Rockeklubb

Fjellparkfestivalen

40 000

Folken - Studentersamfunnet i Stavanger

Akustfisk

20 000

Glopperock festivalen

Glopperock 2007

50 000

Haugesund kommune

Rockfest Haugesund

80 000

Josefine Visescene

Konsertserie vår 2007

30 000

Josefine Visescene

Konsertserie høsten 2007

30 000

Jotnesprell BA

Vinjerock 2007

20 000

Kaos AS

ZoomUrørt 2007 - Tromsø

20 000

Karmøygeddon Metal Festival

Karmøygeddon Metal Festival 2007

50 000

Kaspar Gamman

Kolbotn Hip-Hop Festival

60 000

Ketil Kinden Endresen & Christopher Wareing

Bergen, Mon Amour

20 000

Kjøpsvik bluesklubb

Sementblues 2007

50 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: MUSIKK

57


0000 260198 080101.book Page 58 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Konsertforeningen Blå

Action Jazz

40 000

Konsertforeningen Redyellowcab

Konserter høsten 2007 og våren 2008

20 000

Kvinesdal Rock Festival

Kvinesdal Rock Festival 2007

40 000

Lillestrøm Rockklubb

Konsertserie høsten 2007

30 000

Lofoten Internasjonale Kunstfestival - LIAF

Konsert og workshop 2008

80 000

Lost Weekend Festivalen

Lost Weekend Festivalen 2007

100 000

Maiden Alternative Club

Konserter høsten 2007

100 000

Martinique

Singer songwriter circle: Open Mic + Open Mic

30 000

Midnattsrocken Lakselv

Midnattsrocken 2007

30 000

Midtbyen Rockeklubb

Konsertserie vår 2007

20 000

Motstøyfestivalen

Motstøyfestivalen 2007

Nidaros Bluesfestival

Nidaros Bluesfestival 2007

50 000

Nordic Fest

Nordic Fest 2007

30 000

Notodden Bluesklubb

Kappleikshelga 2007

15 000

100 000

Nødutgang

Nødutgangfestivalen

25 000

Oslo Music Week

Oslo Music Week

40 000

Oslo Synthfestival

Oslo Synthfestival/ ElektroStat 2007

25 000

Periferifestivalen

Periferifestivalen

50 000

Phonofestivalen v/Studentradioen i Bergen

Phonofestivalen

20 000

Piggtrådfestivalen

Piggtrådfestivalen 2007

10 000

Pstereofestivalen

Pstereo

Rauma Rock

Rauma Rock 07

100 000 60 000

Rockaround Records v/Arild Rønes

Rockaround Rumble No.1

10 000

Rockeklubben i Porsgrunn

K konsertserie vår 2007

45 000

Rootsfestivalen i Brønnøysund

Rootsfestivalen

20 000

Sandnes Rockeklubb

Konserter høsten 2007

20 000

Skral Festival

Skral Festival 2007

75 000

Skånevik Bluesfestival

Skånevik Bluesfestival

50 000

SteinkjerFestivalen

SteinkjerFestivalen 2007

75 000

Stiftelsen EnergiMølla Drift

Musikkhuset Energimølla - jubileumskonserter 2007

40 000

Stiftelsen Hulen

Konsertvirksomhet 2007

40 000

Stiftelsen Hulen

ZoomUrørt 2007 - Hulen

20 000

Stiftelsen Hulen

Torsdagsrock 2008

20 000

Stiftelsen Kapp

Vikafestivalen 2007

75 000

Stiftelsen Oslo Konsertarrangør

Backyard konserter 2008 - Garage Oslo

75 000

Stiftelsen Oslo Konsertarrangør

ZoomUrørt Oslo og ZoomUrørt landsfinale

70 000

Storåsfestivalen

Storåsfestivalen 2007

Stueturnéen

Stueturnéen 2008

100 000 20 000

TeleBygget ungdomshus

TKonsertserie høsten 2007

30 000

The Villa

Konsertserien Bhang Lassies

40 000

TrashPop

ZoomUrørt 2007 - Kristiansand

30 000

Tømmerfløtivalen

Tømmerfløtivalen 2007

20 000

Xplosif Hiphop festival

Xplosif Hiphop Festival 2007

60 000

Zoom Urørt

Zoom Urørt 2007 - Blæst

30 000

Østkanten Bluesklubb

Konserter under by:Larm 2008

30 000

58

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 59 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Kyrkjemusikk Barn i katedralen

Frode Fjellheim - transjoyk

60 000

Bjørgvin Kirkemusikk AS

Kontinuitet i fremførelsen av kirkemusikk i Bergen

300 000

Bodø domkirkes musikkråd

Bodø Domkor - prosjektprogram 2007 - 2009

250 000

Bragernes menighet

Orgelkonserter i Bragernes kirke

300 000

Dans for Voksne

Pilotprosjekt under Dans for voksne

100 000

De Internasjonale Kirkefestspill

Høymesse: Hummel, Missa Solemnis. Kirkekonsert: Johannes Haarklou, Skabelsen og Mennesket

200 000

Domkirken Musikk AS - Stavanger

Stavanger Internasjonale Kirkemusikkfestival 2008

100 000

Helga Samset

Rød tråd - fortellinger fra Bibelen

100 000

Jørn Hilme-stemnet

Jørn Hilme-stemnet: Som lilja rein

30 000

Kirkemusikalsk utvalg i Tønsberg

Klingende kirkelandskap

150 000

Kirkemusikk i Oppegård prestegjeld

Bachkantaten i Oppegård/Follo 2007-2011

120 000

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi - seks konsertproduksjoner i 2008

200 000

Majorstua kammerkor

Ola Gjeilo - symfonisk kirkemusikk

100 000

Maria musikkproduksjon

Musikkvirksomheten i Mariakirken i Bergen

150 000

Michael Francis Duch

Meditasjon/improvisasjon - kirkekonsertturné - samarbeidsprosjekt mellom Duch/Kaasbøll og Tale Næss

Musikk i Sandefjord kirke

Musikk i Sandefjord kirke - konsertserie høst 2007

Musikkutvalget i Slemmestad menighet

Orgelfestdager - Slemmestad kirke

30 000 125 000 50 000

Ny Musikk, Landsforeningen

Klang - rom - stillhet: kontemplative live-installasjoner i norske kirker

250 000

Opera Omnia

Opera Omnia - kirkeoperaen "Hender"

130 000

Orgelklubben Ferdinand

Små møter de Store - Finale

Oslo Domkor

Ad fontes!

600 000

45 000

Røa menighet

Røa Musikkfestuker 2007- 2009

150 000

Ung Kirkesang Lillesand

Guru - Dirigent- og orgelopplæring 2007 - 2009

100 000

Volda Sokneråd

Kyrkjemusikkveka/FestiVolda 2007

50 000

Anders Førisdal

Joanna Bailie og Chris Dench - samtidsmusikk/kammermusikk

37 800

Arctic Guitar Trio

Eirik Hegdal - samtidsmusikk

15 000

Tingingsverk

Asamisimasa

Alvin Lucier - samtidsmusikk

45 000

Atle Sponberg

Trygve Seim - kammermusikk

46 000

Avgarde

Jostein Stalheim - samtid/kammermusikk

76 700

Bergen senter for elektronisk kunst BEK

Alwynne Pritchard -samtidsmusikk

60 000

Bertnes Brass

Tore Johansen - jazz

50 000

BIT20 Ensemble

Herman Vogt - samtidsmusikk

76 700

Bodø Sinfonietta

Rolf Wallin - bearbeiding av Drei Gedichte

20 000

Bodø Sinfonietta

Jan Erik Mikalsen - samtidsmusikk

78 400

Borealisfestivalen

Magne Hegdal - decett

55 200

Borealisfestivalen

Nils Økland - verk for ensemble

63 900

Brazz Bros. AS

Jan Magne Førde - elektroakustisk jazz

75 000

Canal Street / Arendal Jazz og Blues festival

Ketil Bjørnstad - jazz

50 000

Cikada

Eivind Buene – samtidsmusikk

76 500

Davidsen Duo

Bjørn Kruse - samtidsmusikk

32 000

De Unges Orkesterforbund

Sven Lyder Kahrs - samtidsmusikk for barn og ungdom

64 300

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: MUSIKK

59


0000 260198 080101.book Page 60 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

De Unges Orkesterforbund (UNOF) Rogaland

Tormod Tvete Vik - klassisk verk for barn og ungdom

21 100

Det Norske Kammerorkester

Misha Alperin - orkesterverk/kunstmusikk/jazz

80 000

Drammens Byorkester

Kjell Marcussen - klassisk-symfonisk m/solist

Ellen Aagaard

Ørjan Matre - klassisk/samtid

Ensemble 96

Sigurd Nikolai Winge / Olav A. Thommessen - 2 vokalverk for kammerkor

Ensemble Ernst

Ole Henrik Moe - samtidsmusikk

76 700

Fannaråken Blåsekvintett

Henning Sommero - klassisk

15 000

Festspillene Turne

Knut Kristiansen - verdensmusikk/kammer/jazzmusikk

80 000

Flygelkomiteen Notodden

Gisle Kverndokk - klassisk

62 800

Gjermund Titlestad

Karsten Brustad - samtidsmusikk

80 000

Gjertrud Pedersen

Magnar Åm - samtidsmusikk

51 100

Gjøvik kirkelige fellesråd

Kjell Mørk Karlsen – kirkemusikk

39 200

Grenland International Brass Festival

Torstein Aagaard-Nilsen - kirkemusikk

30 000

Grenland Jazzforum

Audun Kleive - elektronisk/jazz/samtid

75 000

Grieg 07 AS

Barrett, Kvinnsland, Winderen - elektronisk/feltopptak

39 200

Gunnhild Molund Pedersen

Jørgen Karlstrøm - samtidsmusikk

10 600

Hans-Kristian Kjos Sørensen

Henrik Hellstenius - klassisk

78 400

Hauge-Tveitt Jubileet 2008

Glenn Erik Haugland - orkesterverk med solist

89 400

Håkon Kristiansen

Kåre Dyvik Husby - klassisk

51 500

Ingeborg Fangel Mo

Ida Heidel - samtidsmusikk

51 000

Jørn Hilme-stemnet

Frode Haltli, Rolf Erik Nystrøm, Terje Isungset - folkemusikk/samtid

50 000

Jørn Hilme-stemnet

Nils Henrik Asheim, Berit Opheim, Marit Mattisgard, Aage Kvalbein og Håkon Asheim -folkemusikk/samtid/klassisk

30 000

Kalottspel

Ragnhild Furebotten - folkemusikk

40 000

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

Per Arne Glorvigen - klassisk/samtid

50 000

Lars Anders Tomter

Erkki-Sven Tüür - bratsjkonsert

70 000

Lillehammer Blåsekvintett

Bjørn Kruse - blåsekvintett og blanda kor

63 900

Linda Elizabeth Gray

Palle Mikkelborg - musikkdramatisk verk

100 000

Marita Vårdal Iglekjøn

Julian Skar - barneopera

60 000

Midtnorsk Kammerensemble

Eirik Hegdal - klassisk

90 000

Musikernes Fellesorganisasjon

Nils Henrik Asheim - resonans

46 000

Musikk i Hedmark

Bjørn Kruse - samtidsmusikk

14 800

Musikk i Troms

Håvard Lund - joik/klassisk

62 800

Nanset blåseensemble

Bente Leiknes Thorsen - samtidsmusikk

64 300

Nanset blåseensemble

Kari Beate Tandberg - samtidsmusikk

64 300

Nidarvoll Ungdomskorps

Idar Torskangerpoll - moderne janitsjarmusikk

NOOR Produksjoner

Jovan Pavlovic - forestilling

Nordland Musikkfestuke

Erlend Skomsvoll - samtidsmusikk

36 800

Nordland Musikkfestuke

Frode Fjellheim - kammermusikk

78 400

Nordland Musikkfestuke

Sigmund Lillebjerka - kammermusikk

36 800

Nordlysfestivalen

Jesper Nordin - klassisk samtidsmusikk

46 000

Norges Musikkorps forbund/NMF (Bergen)

Håkon Berge - korps/samtidsmusikk

76 700

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Hansegård, Ljones, Bratlie, Myhren - folkemusikk

32 000

Norsk Komponistforening

Gisle Kverndokk - solo/kammermusikk

23 000

Norsk Komponistforening

Glenn Erik Haugland - solo/kammermusikk

23 000

Norsk Komponistforening

Herman Vogt - solo/kammermusikk

23 000

60

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

109 800 23 000 124 400

76 700 100 000


0000 260198 080101.book Page 61 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Norsk Komponistforening

Nils Henrik Asheim - orkestermusikk

41 400

Norsk Komponistforening

Ørjan Matre - orkestermusikk

41 400

Norsk Rockforbund

Håkon Gebhardt - rock

50 000

Norsk Tonekunstnersamfund

Synne Skouen- samtidsmusikk

62 800

NOTAM - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk

Anders Vinjar - elektroakustisk

76 700

NOTAM - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk

Christian Blom - elektroakustisk

78 400

Ny Musikk (Oslo)

Jono El Grande (Jon Andreas Håtun) - kammermusikk

55 200

Ny Musikk Rogaland

Natasha Barrett - elektroakustisk musikk

70 000

Ny Musikk, Landsforeningen

Benedict Mason - samtidsmusikk/lydkunst

Ny Musikks komponistgruppe

Emil Bernhardt - samtidsmusikk

147 600 32 000

Ny Musikks komponistgruppe

Evan Gardner - samtidsmusikk

94 100

Ny Musikks komponistgruppe

Jan Erik Mikalsen - samtidsmusikk

23 000

Nynorsk kultursentrum

Unni Løvlid, Rolf-Erik Nystrøm og Bekay Aw - folkemusikk/samtid/verdensmusikk

75 000

Opera Lillehammer

Per Arne Glorvigen og Lage Robak - Teskjekjerringa som opera

75 000

Operaen i Kristiansund - Midtnorsk Musikkteater AS

Bertil Palmar Johansen/Vigdis Hjort - opera

Osafestivalen

Terje Isungset - folkemusikk/jazz/samtidsmusikk

80 000

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Steffen Schleiermacher - kirkemusikk

66 000

Oslo Sinfonietta

Jonny Greenwood - samtidsmusikk

76 700

244 500

Oslo Sinfonietta

Knut Olaf Sunde - samtidsmusikk

80 000

Oslo-Filharmonien

Jon Øivind Ness - verk for orkester

64 300

Oslo-Filharmonien

Magnus Lindberg - vokalensemble/orkester

95 000

Oslo-Filharmonien

Rolf Wallin - bestillingsverk 2005 - tilleggsbevilgning

24 600

Petter Dass-Museet på Alstadhaug

Bodvar Moe - elektronisk

39 200

Silje Marie Anker Johnsen

Jan Martin Smørdal - samtidsmusikk

25 000

Sortland kammerensemble

Torstein Aagaard-Nilsen - klassisk/kammermusikk

51 100

Stavanger Brass Band

Iver Kleive - brassband og orgel

80 000

Stavanger Symfoniorkester

Haukur Tómasson - orkestermusikk

91 000

Stavanger Symfoniorkester

Sally Beamish - orkestermusikk

64 000

Stavanger Symfoniorkesters kirkemusikkensemble

Håkon Berge og Yngve Slettholm- kirkemusikk

90 700

Steinkjer Byjubileum AS

Asgeir Skrove - Skin - ein regnboge for Steinkjer og Jacob Weidemann

80 000

Stellaris DansTeater

Halvdan Nedrejord - samtid

90 000

Stiftelsen Cosmopolite Scene

Jon Balke - jazz/tidligmusikk/verdensmusikk

100 000

Stiftelsen Harmonien / Bergen Filharmoniske Orkester

Lars Petter Hagen - verk for symfoniorkester

64 300

Sønning Music Performance

Kjell Habbestad - klassisk

36 800

Telemark kammerkor

Henrik Ødegaard - klassisk

40 000

Telemark Messingkvintett

Henrik Ødegaard - kammermusikk

36 800

The Kitchen Orchestra

Didrik Ingvaldsen - jazz - samtidsmusikk

32 000

Thomas Kjekstad

Ragnhild Berstad - kammermusikk

51 100

Tromsø Symfoniorkester

Ivar Frounberg/Peter Tornquist - klassisk/ny musikk/elektronika

Trondheim Jazzfestival

Rasmus Rohde - samtidsmusikk for barn

65 000

Trondheim Sinfonietta

Jon Øivind Ness – konserterende musikk

94 100

Trondheim symfoniorkester

Jan Sandstrøm - trompetkonsert

90 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: MUSIKK

104 200

61


0000 260198 080101.book Page 62 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Trondheim symfoniorkester

Knut Vaage - orkesterverk

89 400

Trondheim Vokalensemble

Truls Waagø - klassisk/kirkemusikk

60 000

Ultima (Oslo Contemporary Music Festival / Øyvind Torvund - samtidsmusikk Ultimafestivalen)

100 000

Valdresmusea

100 000

Magnus Stinnerbom - Sol av Isfolket - musikkdramatikk

Vestre Aker Musikkorps

Lene Grenager - samtidsmusikk

76 700

Vossa Jazz

Solveig Slettahjell - jazz

71 700

Innspelingar Affinis Ensemble

Musikk av Lene Grenager

Arena Records

Agathe Backer Grøndahl - komplett pianomusikk

Berit Opheim

Berit Opheim - Innspilling av Geirr Tveitt sine folketoner innsamlet i Hardanger

60 000

Birgitte Grimstad

Viser og sanger av Geirr Tveitt sunget av Birgitte Grimstad

20 000

Engegårdkvartetten

CD-innspilling med Engegårdkvartetten

50 000

Etnisk Musikklubb

CD-prosjekt - Hassan Mahdi og Amir Saion - Tigris Nights

30 000

Etnisk Musikklubb

John Ole Morken - CD med folkemusikkmateriale fra Ålen i Gauldalen i Sør-Trønderlag

20 000

Etnisk Musikklubb

Abdulrahman Surizehi - Folk songs and contemporary songs from Balochistan

20 000

Etnisk Musikklubb

Christian Borlaug - Austmannsspel - slåtter under Norefjell

20 000

Etnisk Musikklubb

Øystein Nilsen og Siri Dybvik på duospel fra Bjerkerim

20 000

Etnisk Musikklubb

Viser på vandring i Norden - Dokumentarisk opptak og CD av romanisanger i Norge, Sverige og Finland

30 000

Etnisk Musikklubb

Tvilete - Slåtter fra Hallingdal og Røros - Dobbelt-CD med Olav Luksengård Mjelva

20 000

Etnisk Musikklubb

Aftab - Lovesongs and folk dance music from Loristan

40 000

Euridice Turn Left A/S

Innspilling med sanger av Catharinus Elling

Forsvarets Musikk

Innspilling av messen Grenseløs Gud

Gunnar Stubseid

Gunnar Stubseid - Slåtteteigen - Folkemusikk fra Setesdal

10 000

Hans-Kristian Kjos Sørensen

Innspilling av solo-CD med slagverkeren Hans-Kristian Kjos Sørensen

50 000

Helene Wold

Helene Wold - sanger og solostykker av Møller-Ibsen/ Lemming/Blom/Lange-Mûller/F&H Rung

20 000

Høgskolen i Lillehammer

Musikk til stumfilmen Brudeferden i Hardanger

30 000

Høgskolen i Nesna HiN

Innspilling av CD basert på folkemusikk fra Helgeland innsamlet av Ole Rabliås

35 000

Isa Katharina Gericke

Undrer meg på… - innspilling av sanger fra samlingen Norges Melodier

60 000

Kjell Karlsen

Storbandformat basert på Edvard Griegs musikk

Kouame Gerard Sereba

Kouame Møter Barna - afrikanske eventyr og musikk

60 000

Lindberg Lyd AS / 2L

CD-utgivelse - Schola Solensis - Sekvensar frå norsk mellomalder

40 000

Lindberg Lyd AS / 2L

Norsk musikk for solo klaver av Asbjørn Schaatun og Rolf Wallin

50 000

Lindberg Lyd AS / 2L

Klaus Egge: Konsert for cello og orkester - Wolfgang Plagge: Konsert for cello og kammerorkester

80 000

Lindberg Lyd AS / 2L

Korverker av Edvard Grieg: Fire salmer - Ave Maris Stella - Album for Mandsang med flere

60 000

Lindberg Lyd AS / 2L

Norske komposisjoner for trompet og orgel

80 000

Lindberg Lyd AS / 2L

Sanger av Johannes Haarklou for sopran og klaver

70 000

Lindberg Lyd AS / 2L

Concerto Fantastico - verker for fiolin og orkester av Ole Bull

Manger Musikklag

3 Komposisjoner av Torstein Aagaard- Nilsen

40 000

Marit Mattisgard

Mattisgard & Røine - Fattigmann

40 000

NORCD AS

Rolf og Rolf - Likevel og at - barneplate og lanseringskonsert

60 000

Nordicae

Ellens magiske reise - for barn og barnlige voksne

Norsk Komponistforening

Bit 20 Ensemble med solister - verker av Henrik Hellstenius

62

NORSK KULTURRÅD – ÅRSMELDING 2007

60 000 150 000

60 000 100 000

100 000

150 000

30 000 100 000


0000 260198 080101.book Page 63 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Norsk Komponistforening

Rolf Borch - verker for klarinett av Sven L.Kahrs, Eivind Buene med flere

60 000

Norske Kammersangere

Innspilling av Per Sivle-plate

20 000

Plastic Strip Press

Utgivelse av CD - Norwegian Folk Jazz 1970 - 1980: Black is the colour of my true love's hair

40 000

Plastic Strip Press

Utgivelse av CD- og DVD-boks med Svein Finnerud Trio samlede verker 1968 - 1994

50 000

Quintus

Quintus med diverse artister - samisk musikktradisjon

30 000

Rasmus Rohde

CD-utgivelse - Rasmus & Ronny

30 000

Rolf Wallin

Orkesterverk av Rolf Wallin - Act - Tides - Das war schön

Rune Grammofon AS

Runeology 3 - artister fra Rune Grammofon

20 000

Sigrid Moldestad

Musikk etter kvinnelige spelemenn i Nordfjord/Sunnmøre

50 000

Simax Classics

Liv Glaser – lyrisk vandring med Edvard Grieg

80 000

Simax Classics

Edvard Griegs kammermusikk i historiske opptak

Simax Classics

Edvard Griegs mest sentrale klaververker

Simax Classics

Geirr Tveitts sanger til tekster av Aslaug Vaa og Olav H. Hauge

100 000

Simax Classics

Konserter og orkesterverk av Jon Øyvind Ness med Peter Herresthal, Øystein Birkeland og Oslo Filharmoniske Orkester

150 000

Sinikka Langeland

Sinikka Langeland - Maria- Maria Magdalena - Norske religiøse folketoner og J.S. Bach

130 000

Spelarhaugen Folkemusikk

Sjur Helgeland sine slåttar og tonestykkje - CD-album/biografihefte

Ståle Kleiberg

Treble and Bass - Concertos by Ståle Kleiberg

Synnøve S. Bjørset

Synnøve S. Bjørset - hardingfele

Ta:lik DA

Folkemusikk fra NRKs arkiver 1950 til 1970 CD- og DVD-utgivelser

Ta:lik DA

Utgivelse av CD med hardingspelemannen Ola Reishaugen

20 000

Talik DA

Harald Gullikstad, Olav Nyhus, Olav Mjelva - slåttar og samspel fra Røros

30 000

Talik DA

Ragnhild Furebotten, Frode Haltli, Gjermund Larsen - Tradisjonsmusikk fra Nord-Norge

40 000

Talik DA

Utgivelse av dokumentarisk CD med hardingfelespelemannen Kjetil Løndal

20 000

Tori Stødle

Ketil Vea: Tre klaverkonserter

250 000

100 000 60 000

40 000 100 000 30 000 200 000

100 000

Torleif Torgersen

Torleif Torgersen - verker for klaver av Carl Arnold

60 000

Unni Boksasp

Tradisjonelle songar etter Magnhild Almhjell

40 000

Uranienborg Vokalensemble

Uranienborg Vokalensemble - Våkenetter

60 000

Via Music

Elias Akselsen synger viser på romani

45 000

Åse Teigland

Åse Teigland - solo-CD hardingfele - nye og gamle slåtter fra Hordaland

40 000

Innkjøpsordninga for fonogram 120 Days

120 Days

Smalltown Supersound

Alejandro Fuentes

Tomorrow only knows

Sony BMG Music Entertainment

Alf Prøysen

Diamanter

Emi Music Norway

Alfred Janson

Nasjonalsang

Simax Classics

Alpaca Ansemble

Tapet! Tapet!

Jazzaway Records

Andrey Horne

Le Fol

Indie Recordings

Anne Grete Preus

Om igjen for første gang

Warner Music Norway

Arve Henriksen

Strjon

Rune Grammofon

Arve Tellefsen og Nidarosdomens guttekor

Aria

Grappa Musikkforlag

Bergen Domkantori

Kjell Mørk Karlsen - Jubilante Deo

Bergen Digital Studio

Bergen Philharmonic Orchestra

Alnes/Sinding - Piano Concertos

Naxos Norway

Berit Opheim

Den blide sol

NORCD

Bigbang

Too Much Yang

Warner Music Norway

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: MUSIKK

63


0000 260198 080101.book Page 64 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Biosphere

Microgravity

Beatservice

Bjarne Nerem

Embracable you

Gemini Records

Bjørn Andor Drage

Via Dolorosa

Kirkelig Kulturverksted

Bjørn Torske

Feil Knapp

Smalltown Supersound

Blind Archery Club

The union

Sony BMG Music Entertainment

Bodø Domkor

Mediatus

Grappa

Bruvoll/Halvorsen

Trillar for to

Heilo

Bugge Wesseltoft

IM

Jazzland

Bushman's Revenge

Cowboy music

Jazzaway Records

CC Cowboys

Evig liv

Emi Music Norway

Christian Wallumrød Ensemble

The Zoo is Far

ECM

Cikada

Nordheim

2L

Cikada String Quartet

Cirrus

Fabra

Cloroform

Clean

Kaada Recordings

Dag Arnesen Trio

Norwegian song

Resonant Music

Darkthrone

F.O.A.D.

Peaceville Records

De dresserte elger

Året rundt

New Media Generation

Dennis Storhøi og Linn Skåber

Petter Snus og vårmelodien

Fagerhøy Kulturverksted

Det Norske Solistkor

Edvard Grieg Choir music

Naxos Norway

Dimmu Borgir

In Sorte Diaboli

Nuclear Blast

Diverse artister

Elias & Kongskipet

Barneselskapet

Diverse artister

Anarki & Kaos

Voices Music and Entertainment

Diverse artister

Vi ganger med sanger

Barneavdelingen

Diversen artister

Fille-Vern – gamle og nye mestere i norsk munnharpetradisjon

Ta:lik

Don Martin og Supa Sayed

Motgift

Noregs rap og småtaggarlag

Dødheimsgard

Supervillain Outcast

Moonfog

Easy Riders

Oslo City Blues

Big Dipper Records

El Caco

From dirt

Black Balloon Records

El Cuero

El Cuero

Gravel Road Music

Eple Trio

Made this

NORCD

Flunk

Personal Stereo

Beatservice Records

Frode Haltli

Passing Images

ECM

Frøy Aagre

Countryside

AIM Music

Furia

Peace of Paradise

Emi Music Norway

Glenn Erik Haugland og Heidi Tronsmo

Poy!

Opera Omnia Records

Grand Island

Say No To Sin

Racing Junior

Greasy Gravy

Saturday Nite Live

Blue Mood

Grex Vocalis

Edvard Grieg Choral Music

2L

Grieg Trio

Beethoven - Thoresen

Simax Classics

Halles Komet

Halles Komet

Curling Legs

Helge Hurum

Spectre

Plastic Strip Press

Helge Ilberg

reHumaniZing

Aurora Records

Henning Kvitnes

Stemmer i gresset

Scandiana

Heros&Zeros

Strange Constellations

Universal Music

Hopalong Knut

Evolusjonens trøst

Via Music

Hovland & Stokkeland

ulv!ulv!

Tylden & Co.

64

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 65 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Håkon Austbø

Debussy Complete vol. III

Simax Classics

Håkon Kornstad

Single Engine

Jazzland

Haakon Vatle

Den norske sjømann

Storm Weather Productions

Håvard Gimse & Lars Andreas Tomter

Elk Sonata

Nordic Sound

Håvard Gimse / Trondheim Soloists / Øyvind Klaus Egge - Piano Concerto No. 2 Gimse

Naxos Norway

Håvard Wiik

Palinode

Moserobie Music Production

Ila Auto

If you keep pickin it might never heal

Auto Records

Ingfrid og Åshild Nyhus

Grieg - Slåtter Opus 72

Simax Classics

Ingunn Bjørgo Band

Borderland

Askerladden Kulturproduksjon

Insense

The Silence Epidemic

Black Balloon Records

Jan Groth

Sanger fra T.B. Barratts Salmebok

Mter Music

Jon Faukstad

Accordion Chamber

JPS Records

Jon M. Skogstad

Bach - Goldbergervariasjonene

Euridice

Jorun Marie Kvernberg

Album

Talik DA

Karen Anne Bulio

Ábifruvvá

Idut

Kari Bremnes

Live

Kirkelig Kulturverksted

Karin Krog

We could be flying

Meantime Records

Karl Seglem

Urbs

NORCD

Kenneth Sivertsen

Einsam flygar

Kirkelig Kulturverksted

Kim Hiorthøy

My Last Day

Smalltown Supersound

King Midas

Sorry

Universal Music

Kirsten Bråten Berg/ Astrid Rysstad / Kari Rolfsen

Stev for dagen

Heilo

Klevstrand/Klakegg/Renvåg

Sundslegen, herja og naken

Tylden & Co

Kohinoor

Kohi de Browny

Kohinoor Produksjoner

KORK

Edvard Fiflet Brein - Complete symphonies

Simax Classics

Kristin Asbjørnsen

Wayfaring Stranger

Universal Music

Kåre Nordstoga

Bach - Organ works

Afontibus

Lalla Carlsen

Norges revydronning

Normann Records

Legopulver

Legopulver

Bergland Productions

Leif Aasane

Bygutt

Ta:lik

Lille Grethe

Diamanter

Emi Music Norway

Liv Glaser

A lyrical journey with Grieg

Simax Classics

Live Maria

Circuit songs

Jazzland Records

Lomsk

Amerikabrevet

Grammofon

Los Plantronics

Rancho Notorius!

Big Dipper Records

Magnet

The Simple Life

Sony BMG Music Entertainment

Magnus Hængsle

Magnus Hængsle

Forward Records

Manngard

European Cowards

Candlelight

Mayhem

Ordo Ad Chao

Season of Mist

Monomen

Monomen LP

Trust Me Records

Moving Oos

Peace and Love

Kong Tiki Records

Natasha Barrett

Trade winds

Aurora Records

Ni liv

Telemarkana

Warner Music Norway

Norwegian Wind Ensemble

Sketches of Spain

Nor Wind Records

Octavia Sperati

Grace submerged

Candlelight

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: MUSIKK

65


0000 260198 080101.book Page 66 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Odd Nordstoga

Heim te mor

Universal Music

Odd Sylvarnes Lund

Lur og bukkehorn

Lærdal Musikkproduksjon

Ole Edvard Antonsen

Nordic Trumpet Concertos

Naxos Norway

Ole Olsen Fykse

Religiøse folketoner

Talik DA

Oslo Filharmoniske Orkester

Tchaikovsky - The Symphonies

Music Service Norway

Over Stokk og Sten

Frekke fyrer

Kvarts CD-produksjon

Patrik Andersson & Vegar Vårdal

Finnskogen brinner

Talik DA

Petter Wettre

Fountain of Youth

Household Records

PK Svensen & Malmö Symphony Orchestra

Consertos and Fairytales

2L

Pleasure

Pleasure 2

Emi Music Norway

Puma

Isolationism

Bolage

Ragnhild Furebotten

Endelig vals

Talik DA

Randi Stene & Trondheim Symphony Orchestra

Songs by Zemlinsky and Schulhoff

Simax Classics

Randi Tyttingvåg

Let go

MUDI/Naxos Norge

Rolf Borch

Step Inside

Aurora Records

Rolf Seldal

Trommeslåtter og anna på slåttetromme

Etnisk Musikklubb

Royal Scottish National Orchestra

Grieg - Slåtter og ballade

Naxos Norway

Sandén-Warg/Brokke

Rammeslag

Etnisk Musikklubb

Seven

Gleden bobler

Lynor

Shining

Grindstone

Rune Grammofon

Side Brok

Kar me kjøme frå

pinaDgreitt records

Sidsel Endresen

One

Sofa Music

Sigvart Dagsland

Forandring

Kirkelig Kulturverksted

Sinikka Langeland

Starflowers

ECM

Sissy Wish

Beauties never die

Sony BMG Music Entertainment

Sivert Høyem & The Volunteers

Exiles

Emi Music Norway

Skambankt

Eleksir

Tuba Records

Stavanger Symfoniorkester

Eivind Groven - Towards the Mountains

Naxos Norway

Superfamily

Warszawa

Propeller Recordings

Susanna

sonata mix dwarf cosmos

Rune Grammofon

Svein Finnerud Trio

Preachers

Plastic Strip Press

Svein Olav Herstad Trio

Inventio

Jazzaway Records

Svein Tang Wa

Rødast hjerta

Tang

The Fernets

The Fernets

See Line Records

Thomas Dybdal

Science

Universal Music

Thorbjørn Egner

Gode gamle Egnerviser

Barneselskapet

Thorbjørn Egner

Karius og Baktus + 16 beste viser

Barneselskapet

TNT

Live in Madrid

Bonnier Amigo Music

Tore Johansen / Vigleik Storaas / Ole Morten Rainbow session Vågan

Inner Ear

Troll

Troll

Text forum

Trondheim Jazz Orchestra & Maria Kannegaard Trio

Live in Oslo

Midtnorsk Jazzsenter

Tuna Laguna

Ripples and Swells

Guano Recordings

Turbonegro

Apocalypse Dudes

Scandinavian Leather Recordings

Ulla Pirttijärvi og diverse barneartister

Honkon Dohkká

DAT OS

66

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 67 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Ulver

Shadows of the sun

Jester Records

Ungdomskulen

Cry-Baby

Voices of Wonder

Valkyrien allstars

Valkyrien allstars

Heilo

Vertavo String Quartet

Nils Henrik Asheim - Broken Line

Aurora

Vreid

I krig

Indie Recordings

When

Trippy Happy

Jester Records

Zanussi Five

Alborado

Moserobie Music

Årabrot

Rep.Rep

Norway Rat Records

Åse Krystad & Sergei Osadchuk

Fridthjov Anderssen - Jeg vil synge deg mine sange

Euridice

Prosjektstøtte og faglitteratur African Cultural Association

Oslo African Music Festival 2007

30 000

AMUN - African Musicians Union in Norway Tropical Acts Talentspeiding 2007 - festival

40 000

AMUN - African Musicians Union in Norway Midtsommer Internasjonale Musikkfestival

60 000

Amund Sjølie Sveen

Sound of Freedom

20 000

Arctic Youth Symphony Orchestra – AYSO

Arctic Youth Symphony Orchestra 2008 - orkestersamling for unge i Barentsregionen

50 000

Arnold Langøien

Bevaring av notesamlingen til Os musikklag

Banjo Mosele & Veterans

Banjo Mosele - ensemble prosjektstøtte for 2008

100 000

Bengalo

Bengalo - ensemble prosjektstøtte for 2008

100 000

Bergen Internasjonale Kultursenter

Verdensmusikkfestivalen i Bergen 2007

100 000

15 000

BIT20 Ensemble

Rolf Wallin - Appearances - revidering av verket

20 000

Bjørnar Habbestad

Respirator - lydverk for solo fløyte og elektronikk

40 000

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Workshop for dirigenter

30 000

Den Norske Folkemusikkveka

Steinsprang - produksjon med Kvarts og Kringkastingsorkesteret

80 000

Det Norske Blåseensemble

Sanntidssymposium - utvikling improvisasjonsmetoder

Family Reggae Disco

Family Raggae Disco

60 000

Flakstad kirkelig fellesråd

Kammeroperaen Enhver - Flakstad kirke

60 000

Grenland Symfoniorkester

Den vanvittige reisen - musikkdramatisk verk

40 000

Gudmund R. Østgård

Laika Electro Tour - forprosjekt

11 000

Harald Herresthal

Harald Herresthal - 2. bind av dokumentarbiografi om Ole Bull

70 000

Harald Herresthal

Noteutgave til to verker av Ole Bull

65 000

Helgeland Sinfonietta

Helgeland Sinfonietta - ensemble prosjektstøtte for 2008

Hilmarfestivalen - Stiftinga Hilmar Alexandersen

Gamalt og nytt - Frigg bearbeider materiale etter Hilmar Alexandersen

30 000

Horisont

Samarbeidsproduksjoner under Mela 2007

90 000

Jazzoasen

Jazzoasen - seminarer med gjesteutøvere

50 000

Jørgen Knudsen

Sonicare Elite 7000 - lydkunstprosjekt

50 000

Kristin Andresen

Jazzcamp for unge kvinnelige instrumentalister

50 000

Kullebunden Jazz

Minnemarkering av Radka Toneff og hennes musikk

20 000

Kulturforeningen Iagori i Oslo

Iagori - Den Internasjonale Sigøynerfestivalen 2007

250 000

Lofoten og Vesterålen Orkesterforening

Utviklingsprosjektet - Samspill gir energi

450 000

Marita Vårdal Iglekjøn

Ensemble Fanfaronner - workshop for barneoperaprosjekt

Midtnorsk Jazzsenter

Produksjon av konsertforestilling med Trondheim Voices og Cirka Teater

Minorlinks

Minorlinks 2008 - seminar, konserter og musikkverksted

TILDELINGAR OG INNKJØP I 2007: MUSIKK

100 000

100 000

20 000 200 000 60 000

67


0000 260198 080101.book Page 68 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Mollis

Konsertforestilling Markedsplassen - Kvenkulturfestivalen på Storslett

40 000

Musikkteateret i Bodø Sissel Aarhaug

Utviklingsmidler til ny opera/scenisk verk

75 000

Nordnorsk Jazzsenter

Forprosjekt Hjemtur - Unge jazzutøvere tilbake til Nord-Norge

40 000

Norges Korforbund

Nordisk-Baltisk Korsamarbeid - korseminar og dirigentsymposium

40 000

Norsk Folkemusikkformidling

Norsk Folkemusikkformidling – katalog og artistpromotering

30 000

Norsk Kulturskoleråd - Troms og Svalbard

Nordområdenes ungdomssymfoniorkester

80 000

Norsk kvedarforum

Seminaret Song ved livets høgtider - Norsk kvedarforum

NOTAM - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk

Kuratert produksjon og presentasjon av lydkunst

15 000 100 000

Nuproductions

European Cities of Advanced Sound - forprosjekt søkn. EU's kulturprogram

20 000

Ny Musikks komponistgruppe

Workshop med ensemble Cikada

20 000

Odd Johan Overøye

Harpeberget - en multimedial installasjon

20 000

Opera Nordfjord

Nordfjord International Opera Workshop

30 000

Pelle Ask

Utvikling av musikk til forprosjektet Maskespill

20 000

Rana Kulturskole

Musikalen Pinocchio av Guttormsen og Hagerup - arrangering

30 000

Riddu Riddu Searvi

Et Sjøsamisk Rock Sirkus - Riddu Riddu Festivála 2007

50 000

Samspill International Music Network

Konsertserien Multi-Kulti høsten 2007

70 000

Samspill International Music Network

Konsertserien Multi-Kulti vår og sommer 2008

Sigrid Moldestad

Rosa fortellinger - forestilling om kvinnelige spelemenn i Nordfjord og Sunnmøre

100 000 50 000

Sogn og Fjordane Ungdomsstorband

Samlinge med Sogn og Fjordane Ungdomsstorband

20 000

Stiftelsen Cosmopolite Scene

Siwan - konsert for Cosmopolites 15-årsjubileum

40 000

Stiftelsen Falstadsenteret

Minoriteter og musikk i Falstad fangeleir - med Urban Tunell

50 000

Transform - Trondheim World Music Festival

Transform 2007 - Trondheim World Music Festival

100 000

Transjoik

Transjoik - ensemble prosjektstøtte for 2008

100 000

Tromsø World Music Festival

Tromsø World Music Festival 2007

50 000

Trondheim Etnoforum

Verdensmusikkkonserter i regi av Trondheim Etnoforum

110 000

Østfold Musikkråd

Dokumentasjonssenter for folkemusikktradisjoner i Østfold

100 000

Vega Forlag AS

Trygve Mathiesen: Tre grep... - punkrock i Norge 1977-1980

25 000

Vigmostad og Bjørke

Bokutgivelse - Edvard Grieg - En introduksjon til hans liv og musikk

50 000

Faglitteratur musikk

68

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 69 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Scenekunst

Midlane vart nytta slik

Eit av hovudmåla i strategiplanen til Kulturrådet for perioden 2006–2009 er å styrkje produksjon, formidling og dokumentasjon av scenekunsten. Fleire av måla på scenekunstområdet er langsiktige, og arbeidet er ein prosess som går over fleire år. I handlingsplanen for scenekunst i 2007 blir det blant anna lagt vekt på å styrkje scenekunst og offentlegheit, scenekunst for barn og unge og kulturelt og kunstnarisk mangfald. Det blir òg teke sikte på å stimulere og betre produksjons- og formidlingsvilkåra for scenekunst. For å nå hovudmålet om å gjere scenekunsten meir tydeleg i det offentlege rommet meiner Kulturrådet at det å styrkje kritikarfunksjonen er eit viktig verkemiddel. I 2007 vart det oppretta ei ny ordning for basisfinansiering på kap. 320, post 74 i statsbudsjettet. Ordninga blir forvalta av Norsk kulturråd. I 2007 vart to faste grupper (Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret), som før har fått fleirårige tilskot frå fri scenekunst-ordninga, tekne inn under ordninga og fekk tildelt 3 millionar kr per år i tidsrommet 2007–2010. Tal for ordningane for Den kulturelle skulesekken og basisfinansiering for faste grupper på post 74 er ikkje med da oversikta gjeld fondet. Den kulturelle skulesekken – sjå side 94 Faste scenekunstgrupper, Post 74, sjå side 93

Året i tal

Fri scenekunst – teater

21 200 000

Fri scenekunst – dans

16 599 000

Historiske spel / friluftsspel

1 640 000

Scenekunst og ny teknologi

906 000

Koreografi

974 000

Scenetekst

2 476 000

Mosaikk

1 753 000

Andre tiltak scenekunst

1 780 000

Ny norsk og samisk dramatikk

900 000

Sum avsetjing*

48 228 000

*) Summen inkluderer òg tilskot til tverrfaglege prosjekt side 89

Fri scenekunst Forholdet mellom søknadssum og tildelingar til fri scenekunst 1998–2007. Norsk kulturråd har hatt ansvar for tilskotsordninga til fri scenekunst frå budsjettåret 1998. Samla søknadssum

Samla avsetjing

Tilskot i %

1998

148 343 543

27 100 000

18,27 %

1999

139 692 260

27 510 000

19,69 %

2000

146 375 000

28 200 000

19,27 %

2001

215 590 061

29 046 000

13,47 %

2002

160 158 860

27 005 000

16,86 %

2003

151 650 373

27 500 000

18,13 %

2004

187 462 412

28 460 000

15,18 %

2005

158 038 658

29 000 000

18,34 %

2006

163 788 413

36 500 000

22,28 %

2007

193 007 362

37 799 000

19,58 %

Prosentdel av samla søknadssum som vart gjeven i tilskot

Avsetjing 2007

kr 48 228 000

2006

kr 45 523 800

Søknader

Figur 9

Forhold mellom søknadssum og avsetjing – Scenekunst

24 %

2007

991

2006

817

22 % 20 %

Tildelingar 2007

294

2006

295

18 % 16 %

Samla søknadssum 2007

kr 251 146 417

2006

kr 216 778 715

14 % 12 % 10 % 1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: SCEN EKUN ST

69


0000 260198 080101.book Page 70 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tildelingar scenekunst 2007 Fri scenekunst – dans Afrikan History

Dida

300 000

Annika Luschin

Eufonium og dans (arbeidstittel)

100 000

Bandlien / Pelmus

Still

400 000

Bjørklie & Samnøen

Gisela og Orlandos fantstiske berettelser om den skjønne

130 000

Damini House of Culture

Ramlila

240 000

Emilia Adelöw

Good Night and Good Morning

350 000

Hallgrim Hansegård

Yr

100 000

Hege Haagenrud

Etyder

130 000

Heine Røsdal Avdal

Drop a line / no.other

800 000

HerStay

Extended Universe

199 000

Hilde Rustad

Not not me

200 000

Impure Company

Flerårig prosjektstøtte

Ingri Midgard Fiksdal

Pravda

Ingun Bjørnsgaard

Flerårig prosjektstøtte

1 200 000

Jo Strømgren Kompani

Orkesteret

1 000 000

Jørn Hilme-stemnet

Satan was here

20 000

Kalottspel

Nordnorsk danseproduksjonen – Fot

60 000

Kari Anne Bjerkestrand

Reverenza

250 000

Kari Hoaas/Damage control produksjoner

Please don`t leave me

400 000

Katrine Bølstad Kompani

The Knots

800 000

Katrine Heggedal

Mellomlanding

90 000

Katrine Kirsebom

Coda Impro

70 000

Kjersti Engebrigtsen

Pustestripe

50 000

Kristin Norderval

Requiem for the Death of Meaning

Kristine Nilsen Oma

Moved

Levanger kommune

Candid candle

250 000

Lucien Stiftelsen

America. Potential lost in the wasteland of opportunity

739 000

Malene Pedersen og Victoria Thorseth

Byen jeg kommer fra – jorden ler ad den som kalder et sted sit eget

35 000

Mari Bjørnsdotter

There is nothing more common than the wish to be remarkable

80 000

Mette Edvardsen

Or else nobody will know

Molitrix Scenekunst

Skin-Less

275 000

Motherboard

Desert Walker

350 000

Nartmanstiftelsen

Toast

700 000

Nordnorsk landsdelscene for Dans

UngKoreograf prosjekt

100 000

Odd Johan Fritzøe

Sne

400 000

Per Roar med reisefølge

I følelsenes vold

700 000

Plire Multi Dance Nor

ArthroPod

600 000

Prosjektgruppen i Sauda

Sauda – Tour en L'air – mot himlaleite

300 000

Stiftelsen Siri og Snelle produksjoner

Isolde

600 000

Stiftelsen Toyboys

The man on the tramstop

575 000

Stiftelsen Øyvind Jørgensen Produksjoner

Flerårig prosjektstøtte

650 000

Subjazz

The Influxuated Arch

410 000

Trine Saltermark

7

200 000

X-Ray Ungdomskulturhus

Et dukkehus

330 000

Zero Visibility Corp.

Flerårig prosjektstøtte

70

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

1 200 000 600 000

100 000 36 000

50 000

1 300 000


0000 260198 080101.book Page 71 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Fri scenekunst – teater AKT-S

Performance Day i 2007 og 2008

250 000

Anders Høgli

Bestialitetens Historie del 3

200 000

Andy Smith

Innvandrer

Baktruppen

Flerårig prosjektstøtte

35 000 2 000 000

Baran Kurd

It is fighting time, time is fighting us

200 000

Barske Glæder Produksjoner

Norsk nok

150 000

Bergen Prosjektteater

Ladybird

200 000

Big John Produksjonsteam

Big John

200 000 350 000

Birgit Nordby

The Oslo Experiment

Cazpara Toyheart

Hamlet

34 000

Cirka Teater

Verkstøy

255 650

Cool Opera

Elektra – del av The Tree Sisters in Crime

500 000

Eivind Reierstad

Sirkel

400 000

Eline Holbø Wendelbo

Medea-materiale

140 000

Fabula Rasa

Veras vinduer

400 000

Ferske Scener

Poteter har ingen vinger

300 000

Gloppen Musikkfest

Heksene – en opera til skrekk og advarsel

200 000

Goro Tronsmo

I didn't say that I want to. Even if I could prepare a destroyance, I wold go for it. Not to put me on hold

400 000

Goro Tronsmo

I didn't say that I would not do (all in the present must be transformed)

104 000

Guro Hustad Stugu og Sissel Romme Christensen

Husker deg

350 000

Heidi Dahlsveen

Belle Gunness eller 100 % ren glede: en fortellerkonsert om jakten på humoristisk identitet

House of Stories

Square

350 000

Ingeborg Fangel Mo

Det bittelille lyset

110 000

Isenkramteateret

Lekene slår tilbake

450 000

Ivanir Hasson Olsen

Bestemor Golde forteller

Jazzbasillen

Jazzbasillen

Karen Kipphoff

Floating Characters

Kate Pendry

Prosjktene Pornography og Dead Diana: Decade

70 000

20 000 400 000 60 000 230 000

Kirjan Waage

Rabinowitz

350 000

Kristin Hestad

På dypt vann

400 000

Kristin Norderval

Requiem for the Death of Meaning

200 000

Lise Hovik

De røde skoene

250 000

Mads Sjøgård Pettersen

Bestialitetens historie del 1

200 000

Malmfrid Hallum

Gjertrud Scholtz-Klink: Die Ecke im Haus

180 000

Maria Tryti Vennerød

Gokk – forsøk på hjemreis

700 000

Marie Nerland

What continues to hold our attention

200 000

Marit Hætta Øverli

Føl min Joik

120 000

Marius von der Fehr

Svartekunst

90 000

Miss Landmine TM

Miss Landmine

300 000

Månefjes Produksjoner

Marcovaldo

150 000

NIE

Mitt liv med hundene (My Life With The Dogs)

100 000

Nordic Black Theatre

Shakespeare in Rap

250 000

Opera Omnia

Opera Omnia

300 000

Oslo Kafé Teater

Første prøve, Jonny Linderud og den egyptiske slangen

200 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: SCEN EKUN ST

71


0000 260198 080101.book Page 72 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Pain Solution

FakirSkolens Eksamen

350 000

Podium

Podium / Hausmann Teater / 10 Forsøk

100 000

Propellen Monologfestival

Propellen monologfestival – syv frie produksjoner

135 000

Pål Bøyesen

Garden Fox

50 000

Rapid Productions

Ljodahaatt

300 000

Rasmus Jørgensen

Me no you – a story

Sagliocco Ensemble

Hør

450 000

Sara Baban

Der og Da

238 000

Signe Holtsmark

Intet nytt under solen

Sons of Liberty

Final fantasy: Sons of Liberty

500 000

Teater Dybbuk

Wallstrasse 13

300 000

Teater Joker

Hundre Værelser

500 000 500 000

70 000

25 000

Teater NOR

Den grunne Hamsun

Teater Tramp

Oppsetningen Den trufaste venen ved Teater Tramp

Teater Visuell

Nils Ferlin

350 000

Teaterfabrikken

Nobile vs Amundsen

400 000

60 000

Teaterfabrikken

Sedelighetssakene i Kautokeino

The Last ink Circus Ensemble

Between the books

300 000

40 000

Tone Gellein

Tracking Space – lekkasje i dødvinkelen

300 000

Transiteatret

Soldat material – Die Massnahme – Si heller taeter!

500 000 550 000

Trine Johanne Falch

Første forestilling om teater

Valdresmusea

Sol av Isfolket

75 000

Vegard Vinge

Gjengangere

650 000

Verk Produksjoner

Prosjektene Leirbålet og Skansjekk

500 000

Veronika Bökelmann

Tyskerjenter

300 000

Visjoner teater

Duras menn

500 000

Yvonne Wiche Levinsen

Transit

50 000

Åarjelhsaemien Teatere/ Sydsamisk Teater

Spøkelseshistorier

50 000

Bodø domkirkes musikkråd

Herr Petters lovsang

75 000

Den siste viking-prosjektet

Den siste viking

150 000

Elin Tinholt

Lunder

100 000

Gratangen Teaterlag

Havlandet

Grenland Friteater

Fævlane Veit

Historiske spel / friluftsspel

50 000 100 000

Lierne kommune

Bjønnlabben – en fangstmanns historie

50 000

Lom Heimbygdslag

Undervegs med Ibsen

50 000

Maridalsspillet

Svartedauen

Orklang

Litj- Johan på Nerøra

Seljord-spelet

Kven skal nord i Trollebotn …?

Sogespelet Kongen frå Etne

Kongen frå Etne

50 000

Steigen Sagaspill

Hagbard og Signe

20 000

Stiftelsen Det brinner en Eld

Elden

120 000

100 000 75 000 100 000

Stiftelsen Harald Hårfagre

Harald Hårfagre

150 000

Stiftelsen Kristindagene i Sel

Kristin Lavransdatter – kulturfestivalen i Sel

100 000

Valdres folkemuseum

Isfolkspelet

72

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

75 000


0000 260198 080101.book Page 73 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Scenekunst og ny teknologi Bergen senter for elektronisk kunst

Die Massnahme

80 000

Dansekompaniet Frikar v/Hallgrim Hansegård Til ikke å være danser

50 000

Goro Tronsmo

I didn't say that I would not do (all in the present must be transformed)

56 000

Ingri Midgard Fiksdal

Pravda

Katta i Sekken

Forprosjekt – Motion capture brukt i Scenisk Bevegelseskunst

100 000 75 000

Kjersti Engebrigtsen

Pustestripe

Kristin Norderval

Requiem for the Death of Meaning

200 000

60 000

Lars Skoglund

Eufonium og dans

125 000

Metrofon

Lyd i teatret

Teater Nor

H2O

40 000 120 000

Koreografi Anne-Linn Akselsen

Ingen tittel

25 000

Daniel Proietto

Ingen tittel

50 000

Erlend Samnøen

Triptykon

25 000

Eva-Cecilie Richardsen

Koreografiske ulag

25 000

Gerd Kaisa Vorren

Ingen tittel

50 000

Hallgrim Hansegård

Satan was here

50 000

Hege Tvedt

Ingen tittel

50 000

Impure Company

God exists the mother is present but they no longer care

75 000

Ingeleiv Berstad

Restrict

50 000

Inger Malene Glette

Ingen tittel

50 000

Janne-Camilla Lyster

Ingen tittel

50 000

Kjersti Alveberg

@lice

25 000

Kjersti Müller-Sandstø

Dona nobis pacem -

25 000

Kristin Ryg Helgebostad

Ingen tittel

25 000

Kristine Karåla Øren

Pitfall: She Fired Two Shots

50 000

Levanger kommune

Koreografen Arnhild Staal Pettersen: Candid Candle

45 000

Linda Birkeland

Ingen tittel

50 000

Masja Abrahamsen

Ingen tittel

75 000

Mia Elisa Haugland Habib

Ingen tittel

25 000

Mia Elisa Haugland Habib

Ingen tittel

25 000

Steffi Lund

Kyllingvinge

50 000

Vegar Vårdal

Ingen tittel

50 000

Venke Marie Sortland

Ingen tittel

50 000

Bitch Song Club

Ellisiv Lindkvist: Bitch Song Club

45 000

Ferske Scener

Bjarne Robberstad Johnsen – Jan Baalsrud og hans redningsmenn

45 000

Korttidsengasjement forfattar

Nordic Black Theatre

George Fredric McKoy – The Builder's Master

45 000

Nordic Black Theatre

Shakespear in Rap

45 000

Oslo Teatersenter

Turid Svensøy og barna i gruppen Trubin: Lyskilden

15 000

Teskjekjerringa som opera

Trond Brænne – Teskjekjerringa som opera

45 000

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: SCEN EKUN ST

73


0000 260198 080101.book Page 74 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Scenetekst utvikling Arne Lygre

Så stillhet

75 000

Axel Hellstenius

Om å stønne på urdu

50 000

Birgitte Fjeld Bjørsvik

Piloten og butikkdamene reiser i universet

75 000

Christopher Grøndahl

Koshatnik

50 000

Else Karine Smit

Bergtussa

50 000

Emma Cordenius

Ikke stopp meg nå

75 000

Foreningen De Utvalgte

Se meg og stikk

50 000

Goro Tronsmo

If I could prepare a destroyance, I would go for it

50 000

Gunnar Germundson

Honningdoggduellen

75 000

Helle Levang Moum

Jungelen – scenetekstutvikling

25 000

Henriette Pedersen

The problem has no name

50 000

Inghild Karlsen

Barcardi og Cola

50 000

Ingvild Hellesøy

Kaptein Zalzar Zulu

50 000

Jennie Hagevik Bringaker

Gorrlaus – en forestilling i fem akter

25 000

Julian Henning von Gärtner Blaue

Fiaskotrilogi del II: Favelamor eller spis din neste som deg selv

75 000

Karl Sigurd Sundby

Spøkelsene på Vøienvolden

75 000

Kim Atle Hansen

Celine naken

25 000

Kirsti Ladegård

Den pukkelryggede Dvergen

75 000

Lars Vik

Kaos

25 000

Leander Djønne

Key writings on desert search

25 000

Lena Steimler

Han må være et sted

25 000

Lene Therese Teigen

14 forstyrrelser

75 000

Marie Ulsberg

Sluttrapport – menneskenes tid

50 000

Marius Leknes Snekkevåg

Nettet

50 000

Mobile Homes

My life in the systems

50 000

Rebekka Brox Liabø

Rulletekst

25 000

Scenekompaniet

KrabbeLars

25 000

Sons of Liberty

Swamped in sensation

75 000

Synnøve G. Wetten

The Book is the Mask

50 000

TartarProduksjoner

Belle Gunnes

50 000

Thomas Bye

En sann historie fra virkeligheten

50 000

Thoralf Fagertun

Jakten på Ari Behn

25 000

Tone Gellein

Tracking Space – lekkasje i dødvinkelen

25 000

Tor Rose Walderhaug

Hr JON

50 000

Trine Vollan

Trine Vollan – Alt som vanlig

50 000

Veronika Bökelmann

Tyskerjenter

50 000

Aasne Linnestå

Plass

50 000

Einar Schwenke

Jord, Himmel og Lykke

84 000

Ferske Scener

Over grensen

60 000

Ingrid Storholmen

Siriboka

25 000

Janne Aass

LIONESSEN BLIXEN og historien hun ikke fikk fortalt – Avhandlingen – en monolog

50 000

Katrine Maria Eponine Strøm

Vidunderkammer

50 000

Trine Vollan

Alt som vanlig

50 000

Scenetekst oppfølging

74

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 75 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Andre tiltak Albatrass

Fortellerfestivalen 2007

75 000

Bergen Prosjektteater

Samtidsimpulser fra russisk og vest-europeisk teater

BIT Teatergarasjen

Meteor-festivalen 2007

200 000

25 000

CODA

Utenlandske pedagoger under CODA 2007

125 000

CODA

CODA Blå retro 2007

45 000

Ine Camilla Bjørnsten

SE!NEXT Symposium 2007

Living Arts

Utredning og seminar om behovet for profesjonalisering av produsentrollen

25 000 150 000

Marianne Skjeldal

3-delt workshop med Stemwerk og Jean-René Toussant

15 000

Nettverk for Scenekunst

Teatret – forprosjekt til EU søknad

75 000

Norsk kulturråd

Seminar om scenetekstutvikling

60 000

Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

132 000

Oppland Teaterverksted

Kurs/workshops

25 000

Podium

Podium Forum

60 000

Propellen Monologfestival

Propellen Teater: Fagdag og internt seminar

10 500

Rom for dans

Prosjekt Isadora

UNIMA Norge – forening for figurteater

Seminar – Norsk Figurteaterfestival i Oslo

100 000 20 000

Refusjonsordninga Den Nationale

Ellisiv Lindkvist: Jeg er ikke slik

30 000

Den Nationale Scene

Gunnar Staalesen: Begrav meg i Bergen

60 000

Det Norske Teatret -

Kim Atle Hansen: Bedre enn sjokolade – Glenn Belden: Betre utan ball

65 046

Hedmark Teater

Inga Siem – Ugras

60 000

Nationaltheatret

Urpremierer – Jon Fosse: Skuggar – Trond Brænne: Røde

60 000

Riksteatret

Jo Strømgren – Jorden rundt på 80 minutter

60 000

Rogaland teater

Olaug Nilssen – Skyfri himmel

60 000

Rogaland teater

Marit Kalhold: Sommarfuglhonning

30 000

Sogn og Fjordane Teater

Ragnar Hovland – Storm frå nordvest

60 000

Sogn og Fjordane Teater

Erna Osland: Rekneprinsen

34 285

Teater Ibsen

Gyrid Axe Øvsteng / Jesper Halle / Maria Tryti Vennerød – Fri som fuglen

23 310

Teater Ibsen

Lene Therese Teigen – Arkeologene

60 000

Teater Ibsen Skien

Thomas Bye – Fremmed kvinne – refusjon av ny norsk og samisk dramatikk 2007

27 200

Teatret Vårt i Molde

Bjørnar Teigen – Lukten av grønt gress

60 000

Teatret Vårt i Molde

Kristian Lykkeslett Strømskag – Havfruens sønn

30 000

Trøndelag Teater

4 enaktere som inngår i Trondheim Open

Trøndelag Teater

Marianne Meløy og Stian Hovland Pedersen: Ingen nordmenn savnet

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: SCEN EKUN ST

120 000 60 000

75


0000 260198 080101.book Page 76 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Gjestespel (avsetjing under Andre føremål) Annette Stav Johanssen

Scenario 1- Performance-festival i Oslo (Black Box Teater og Unge Kunstners Samfund)

17 300

BIT Teatergarasjen

Hier ist der Apparat – Chris Kondek (Ty)

50 000

BIT Teatergarasjen

Bare back Lying – Simone Aughterlony (Sveits)

70 000

BIT Teatergarasjen

Project 2 / SOMA SEMA – PONI (multiinternasjonalt)

BIT Teatergarasjen

Exuisite Pain og In The Event – Forced Entertainment (Eng)

100 000

70 000

BIT Teatergarasjen

All is vanity med Viviane De Muynck et Needcompany (Bel), An attempt to understand med Tarek Halaby (USA/Jor) og I Apologizemed Gisele Vienne (Fr)

200 000

BIT Teatergarasjen/ Meteor-festivalen

Et Dukkehjem – Vegard Vinge

Black Box Teater

Big III – Superamas (Aus/Fr)

Black Box Teater

Wewilllivestorm – Benjamin Verdonck (Belgia)

30 000 150 000 50 000

Black Box Teater

The Monkey Trial – Tg Stan (Belgia)

100 000

CODA – Oslo International Dance Festival

Impromptus – Sasha Waltz & Guests (Ty) og forestilling med CandoCo Dance Company (Eng)

150 000

DanseFestival Barents

North Land – Nomade Cabaret (Fin) og Waste Land – William Petit (Fr)

75 000

Det Åpne Teater

Odilia – Patricia Portela (Portugal)

25 000

Eivind Reierstad

Drømmekammeret – BIT Teatergarasjen, Bergen

25 000

Eivind Reierstad

Drømmekammeret – New York og Chicago

47 000

Eline Holbø Wendelbo

Vår tids redsel for alvor – Caféteatret, Oslo

30 000

Foreningen De Utvalgte

Jimmy Young – Slovenia og Bergen

46 800

Gerner / Nerland / Soares

Endings for Oslo – Black Box Teater, Oslo

20 000

Goro Tronsmo

Hold me – Trondheim

16 000

Grusomhetens teater

Den Stygge Andungen – Berlin

75 000

Guovssu Teater

Elle muitalus – Oslo

30 000

Haddy Jatou N´jie

Integrert som faen – The Baltic Sea Culture Centre og World Culture Festival – Gdansk i Polen

Heine Røsdal Avdal

Some notes are – Portugal og Nederland

30 000

Hilde Grythe

Min forestilling om mor – deltakelse på European Womans Theatre Festival – Finland

25 000

Ingri Midgard Fiksdal

The happy place –Black Box Teater, Oslo

30 000

Ingun Bjørnsgaard Prosjekt

I det förflutna – Tyskland

25 000

100 000

Internasjonalt senter for kultur, litteratur og En folkefiende fra India – Det Åpne Teater, Oslo utgivelser

20 000

Karen Foss Quiet Works

Hvitt løp – Tsjekkia/Slovakia

75 000

Karstein Solli Produksjoner

Se min kjole/See My Dress – Santarcangelo Internasjonale Teaterfestival, Italia

15 000

Kinesisk Kulturfestival, Oslo

Et Dukkehjem – Chinese National Theatre

50 000

Kompani B. Valiente

Identity – International dans and teater festival Lublin, Polen

9 000

Kompani iRo

Fantasi – Haugesund Teater og Nordland Teater

25 000

Kreutzerkompani

I got places to go, right? – Århus, Danmark og Trondheim

75 000

Kulturarena Bærum

Deep og promises – Alpo Aaltokoski og Pirjo Yli-Maunula (Fin)

18 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter/ Teaterhuset Avantgarde

Mr. Nilsson – I memo of time av Tujija Kokkonen (Fin)

70 000

Ny Musikk

Tourbillons – George Aperghis (Hellas)

35 000

Oppland Scene

Måns Rödskjägg – Västanå Teater (Sv)

20 000

Per Roar

A rehearsal for mortals – Stockholm, Sverige

55 000

Propellen Teater / Monologfestivalen i Trondheim og Verdal

An evening with Johnny Johnsen – Kate Pendry

24 760

Stamsund Internasjonale Teater

Fem gjestespill ved Stamsund Internasjonale Teaterfestival

76

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

100 000


0000 260198 080101.book Page 77 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Stellaris DansTeater

Don't Panic – Magnhild Rem Fossum

30 000

Studium Actoris

Esters bok – Odin Teateret (Da)

25 000

Teater Spurv

Laikas reise – Mostar by, Bosnia og Herzegovina

50 000

Teaterhuset Avant Garden

Forestillingene Nesten glemt fortid (Nie), Sov du? (Sv) og Gob Squad (GB/Ty)

55 000

Teaterhuset Avant Garden

Jimmy Young – De utvalgte

45 000

Teaterhuset Avant Garden

Jimmy Young – De Utvalgte

45 000

Tou Scene/Bit Teatergarasje

China – William Yang (Aus)

50 000

UNIMA Norge – forening for figurteater

La Canela Spania – Buchty Aloutky (Tsjekkia)

75 000

Verk Produksjoner

Ifigenia – Trondheim, Bergen og Stockholm

100 000

Visjoner Teater

Markens Grøde til ulike låver i Norge

175 000

Wee-Scavetta/Kipperberg

Live, A sudden, unexspected faint og Hey dude, let`s stick around a bit longer this time – Mexico/Italia/Canada

Zero Visibility Corp.

It's only a rehearsal – turné i Europa

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: SCEN EKUN ST

63 000 100 000

77


0000 260198 080101.book Page 78 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Kulturvern

Midlane vart nytta slik

Innanfor ramma av avsetjinga til kulturverntiltak har Kulturrådet i 2007 hatt som mål å stimulere prosjektbasert arbeid med bevaring, dokumentasjon og formidling av materiale som utgjer grunnlaget for auka kunnskap om kultur og levesett i Noreg. Rådet har lagt til grunn følgjande overordna perspektiv i kulturvernarbeidet: at hovudfunksjonen til kulturvernet i samfunnet er å dokumentere og formidle endringsprosessar, og at kulturarvinstitusjonar og andre aktørar skal ivareta den historiske dimensjonen i samfunnsutviklinga heilt fram til i dag. I kulturvernarbeidet er Kulturrådet særleg oppteke av behovet for dokumentasjon og formidling. Også museum som står utanfor det nasjonale museumsnettverket, til dømes dei samiske musea, kan søkje om midlar frå Kulturrådets avsetjing til kulturvern. Kulturrådet vil i tida som kjem, leggje særleg vekt på å stimulere til kunnskapsproduksjon kring aktuelle og framtidige utfordringar på kulturvernfeltet som heilskap. Rådet meiner det er eit særskilt behov for FoU-prosjekt som sikrar kritisk refleksjon og kunnskapsproduksjon knytt til funksjonen og rolla til kulturarvinstitusjonane i samfunnet. Kulturrådets tilskotsordning for ekstraordinære museumstiltak vart avvikla, i tråd med St.prp. nr. 1 (2006–2007), frå og med budsjettåret 2007.

Kulturvern Sum avsetjing*

kr 8 474 000

*) Summen inkluderer òg tilskot til tverrfaglege prosjekt, side 89.

Forholdet mellom søknadssum og tildelingar 1993–2007 Samla søknadssum

Samla avsetjing

Tildelingar i %

1993

60 923 402

12 300 000

20,19 %

1996

65 598 140

12 100 000

18,45 %

1998

71 674 681

12 600 000

17,58 %

1999

82 647 000

12 790 000

15,48 %

2000

73 000 000

12 693 000

17,39 %

2001

82 400 000

13 503 000

16,39 %

2002

74 000 000

14 476 500

19,56 %

2003

58 000 000

14 751 000

25,43 %

2004

72 000 000

15 238 500

21,16 %

2005

76 293 439

14 278 000

18,71 %

2006

72 800 000

5 808 000

21,71 %

2007

41 800 000

8 474 000

20,27 %

Prosentdel av den samla søknadssummen som vart gjeven i tilskot Figur 10

Året i tal

Forhold mellom søknadssum og avsetjing – Kulturvern

28 %

Avsetjing

26 %

2007

kr 8 474 000

24 %

2006

kr 15 808 000 (kr 7 908 000 ekstraordinære museumstiltak)

22 % 20 %

Søknader 2007

175

2006

290

16 % 14 %

Tildelingar 2007

80

12 %

2006

166

10 %

Samla søknadssum

78

18 %

2007

kr 41 800 000

2006

kr 72 800 000

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

1993 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


0000 260198 080101.book Page 79 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tildelingar kulturvern 2007 Akershus Energi AS

Dokumentarfilmproduksjonen Gjerdet

Andresen & Butenschøn

Tord Buggeland: Bok om figurmaling i Gudbrandsdalen

100 000 40 000

Bernt Eide

Nasjonens barn (taterne) - dokumentasjon

100 000

Bernt Eide

Nasjonens barn - Rådhusgalleriet 5. - 27. mai 2008 - utstilling

130 000

Birgitta Berglund

Birgitta Berglund: Alstahaug på Helgeland 1000-1750

40 000

Bjørn Høie

Bjørn Høie: Hest og vogn i Norge

30 000

Bård Strømgren

Replikaideer i Norge knyttet til modellbasert bygg

Det Norske Samlaget

Digitalisering og utvikling av databasekatalog - Einar Øklands samlinger

Driftsselskapet Brødrene

Formidling av jektetradisjonen i forbindelse med Sommer-Melbu

Dronning Mauds Minne

Romanifolkets fortellinger - hovedprosjekt

50 000 100 000 30 000 160 000

Faction Film

Dokumentarfilmen Blod & ære - en film om en modernetaterfamilie

225 000

Flora kommune

Horne-samlinga - registrering og digitalisering

100 000

Foreningen KulTur i Kongsvinger

Prosjektet Denna hæll are sida

75 000

Fylkesarkivet for Vestfold

Prosjektet Også en fortelling om Norge

50 000

Færder forlag

Sidsel Mørck og Halvor Hjort Guttu: Gjørtleren

20 000

Gloppen kommune

Prosjektet Fjordhesten - vestlendingens kulturarv

50 000

Golden Slippers

Siv Ringdal: Lapskaus Brooklyn

30 000

Guttorm Guttormsgaard

Kunstprosjektet o b s ! m. fl. & m. m. m.

75 000

Hedmark fylkeskommune

Dokumentasjon av skogfinsk bebyggelse

200 000

Herborg Wahl

Herborg Wahl: Sprangmodeller

25 000

Hyllestad kommune

Kvernsteinprosjektet i Hyllestad

100 000

Høgskolen i Finnmark

Utgivelse av kvensk stedsnavnleksikon

85 000

Institutt for sammenlignende kulturforskning

Aagot Noss: Stakkeklede i Setesdal

40 000

Jan Habberstad

Fiskeværet Sør-Gjeslingan - etablering av nettsted

40 000

KA forlag

Conrad Nicolai Schwach: Erindringer af mit Liv (1848) - ny utgave

50 000

Karl-Fredrik Keller

Karl-Fredrik Keller (red.): Middelalderbyen Nidaros

40 000

Kirkelig kulturverksted

Prosjektet Dialog - Tekstiler brukt i rituell sammenheng

150 000

Krigsinvalideforbundet

Ordning og katalogisering av Krigsinvalideforbundets arkiver

150 000

Kvensk institutt

Viskutteleminen - en lydutstilling om det tause folket

150 000

Kystlaget Salta

Registrering av gjenstander på brygga til M/K Faxsen

25 000

Lindesnes Fyrmuseum

Kullblussepoken i norsk fyrhistorie - utskrifter fra Statsarkivet

60 000

Mieron Gilisearvi

Fra Cabardasjohka til Gievdneguoika - dokumentasjon av lokal historie

20 000

Moen Trebåtbyggeri

Dokumentasjonsprosjekt ved Moen Trebåtbyggeri i Risør

170 000

Munch Film AS

Dokumentarfilmen Krigsseilere - med æren i behold

100 000

Nord-Trøndelag Husflidslag

Registering av tregjenstander knyttet til ølbryggerkulturen i Trøndelag

150 000

Norges Husflidslag

Forprosjekt - Det smaker av fugl

100 000

Norgesforlaget AS

Olav Klonteig: Pesta

30 000

Norsk Fjellmuseum

Synliggjøring av gammel vanningskultur i Lom - videreføring

45 000

Norsk Fotografisk Forening

Johanne Seines Svendsen: Fotografen Robert Collett

19 000

Norsk Jernbaneklubb

Ny fyrkasse og kjelerevisjon på damplok 255

250 000

Norsk kulturråd

Forskningssamarbeid mellom Riksantikvaren, ABM-U og Norsk kulturråd

230 000

Norsk Lydinstitutt

Konferanse for norske lydarkiv og -bibliotek

25 000

Norsk Museumstog

Takomlegging på Norsk Museumstogs teakkledde boggi

20 000

Norsk Selskap for Fotografi

Innsamling, formidling, arkivering og digitalisering av historisk materiale

25 000

Norsk Selskap for Fotografi

Arkivering og digitalisering av historisk fotosamling

50 000

TILDELINGAR OG INNKJØP I 2007: KULTURVERN

79


0000 260198 080101.book Page 80 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Norsk Telemuseum

Digitalisering av Bergen Telefonkompagnis fotosamling

100 000

Nova Vision

Bjørnson - bråkmaker og nasjonalhelt

300 000

Oppland fylkeskommune

Dokumentarfilmen Dovrefjell og Aursjøen

250 000

Orkana forlag

Formidlingsprosjekt om Ellisif Wessel (1866 - 1949)

125 000

Orkana forlag

Johansen/Austrem/Røde (red.): Ellisif Wessel - Du ber om mitt fotografi

Oslo byarkiv

Minoriteter i offentlige arkiver

30 000 200 000

Pax Forlag

Anne Eriksen: Topografenes verden

30 000

Pax Forlag

Arne Lie Christensen: Karl Johans fasader

40 000

Reidar Fønnebø

Reidar Fønnebø: Fra Store Nordmannsslepa i Norge

40 000

Riddu Riddu Searvi

På besøk hos sjøsamer i Nord-Troms

100 000

Ruija Forlag

Nyutgivelse av Helge Guttormsen (red.): Kvenenes historie og kultur (1998)

25 000

Rutebilhistorisk forening i Sogn & Fjordane

Restaurering av gamle busser og nyttekjøretøy

10 000

Røde Kors United World College

Bygging av kunnskapsbase om Gulatinget

200 000

Siivet - Grenseløse bilder

Stemmer fra nord - videodokumentasjon av det flerkulturelle Finnmark

300 000

Sjøfartsfilm AS

Filmproduksjon - Norske Sjøfolk

200 000

Skogsholmen Gjestehus

Livet i øyan - Fotoutstilling på Skogsholmen

25 000

Stavanger Museum

Utstillingsprosjektet Solens reise. Rogaland i Europeisk bronsealder

200 000

Sunnmøre Museum

Sikring av Aalesunds Museums fotosamling

400 000

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Dokumentasjon og formidling av kultur og levesett i Sør-Gjeslingan

50 000

Taternes Landsforening

Kurs i taternes gamle håndverkstradisjon

40 000

Thorsrud as

Åshild Paulsen: Pensjonatskolen på Hammerseng 1913-1968

30 000

Trysil-forlaget

Kari Gjerstadberget: Gjøsegården tuberkulosesanatorium

30 000

Trøndelag Folkemuseum

Prosjektet Fotograf Schrøder

200 000

Varanger Samiske Museum

Prosjektet Enarestien

100 000

Varanger Samiske Museum

Vandreutstillingen Buoddu

125 000

Varanger Samiske Museum

Opprettelse av kunnskapssenter for samisk tro og mytologi

500 000

Varanger Samiske Museum

Mobilguiding på Mortensnes

100 000

Vega Forlag

Faksimileutgave av Jacob Dybwad Sømme: Ørretboka (1941)

25 000

Vegaøyan Verdensarvområde

Verdensarv i unge hender - digital formidling av Vegaøyan

100 000

Vest-Agder fylkeskommune

Digitalt formidlingsprosjekt - Wergeland 2008

150 000

Vigemostad og Bjørke

Marianne Raa: Broer i Norge (arbeidstittel)

80

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

45 000


0000 260198 080101.book Page 81 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Rom for kunst

Midlane vart nytta slik

På bakgrunn av det overordna målet om å utvikle rolla og rommet til kunsten i offentlegheita har rådet i 2007 sett det som ei prioritert oppgåve å møte behovet samtidskunsten har for produksjonsog formidlingsarenaer innanfor biletkunst, scenekunst, musikk, litteratur og det tverrkunstnarlege feltet over heile landet. Det er gjeve tilskot til forprosjekt, bygging av scener og publikumsfasilitetar, etablering av nye arenaer, ombygging, flytting og oppgradering av eksisterande arenaer, lokale for gjestande kunstnarar og utstillings- og presentasjonsutstyr.

Året i tal

Rom for kunst Sum avsetjing*

kr 13 600 000

*) Summen inkluderer òg tilskot til tverrfaglege prosjekt, side 89.

Rom for kunst Forholdet mellom søknadssum og tildelingar 1993–2007 Samla søknadssum Samla avsetjing

Tildelingar i %

1993

77 400 000

8 500 000

10,98 %

1996

49 014 000

8 800 000

17,95 %

1998

45 149 043

9 500 000

21,04 %

1999

58 140 000

11 850 000

20,38 %

2000

32 600 000

7 972 000

24,45 %

2001

40 187 000

8 156 500

20,30 %

2007

kr 13 600 000

2002

38 386 040

9 430 000

24,57 %

2006

kr 13 000 000

2003

57 556 799

12 500 000

21,72 %

2004

50 937 682

12 471 000

24,48 %

Avsetjing

Søknader 2007

92

2005

42 915 600

12 928 980

30,13 %

2006

88

2006

64 420 687

13 000 000

20,17 %

2007

81 480 282

13 600 000

16,69 %

Tildelingar 2007

43

2006

37

Samla søknadssum 2007

kr 81 480 282

2006

kr 64 420 687

Prosentdel av samla søknadssum som vart gjeven i tilskot Figur 11

Forhold mellom søknadssum og avsetjing – Rom for kunst

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 % 1993

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: ROM FOR KUN ST

2007

81


0000 260198 080101.book Page 82 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tildelingar rom for kunst 0047

oppgradering av lokalene og arenautvikling

440 000

BIT Teatergarasjen

forprosjektering av nybygg

250 000

Bodø Kunstforening

nytt kunstsenter

300 000

Bydel Grorud

Grorud Samfunnshus: scenemoduler og scenebelysning

Cosmopolite Scene

flytting av Cosmopolite scene til Soria Moria

1 000 000

Dokkhuset Scene

teknisk utstyr og utviklingsmidler

1 000 000

50 000

Erlend Blakstad Haffner

lydpaviljong for eksperimentell musikk i Larvik

200 000

Galleri Strandval Vestre

utstillingslokaler for formidling av kunsthåndverk og bildende kunst

200 000

Harald Bodøgaard

utvikling og utbygging av Galleri Bodøgaard

325 000

Katta i Sekken

spille- og øvingslokaler for Kattas Figuteaterensemble i Vestfold Fylkesmuseum

400 000

KF Petter Dass Eiendom

utvikling av Petter Dass-museets utstillinger og formidlingskonsept

500 000

Kulta Produksjoner

sceneteknisk utstyr

250 000

Kulturkirken Skåre

toppfinansiering av scene og teknisk utstyr

350 000

Lærdal kommune

Indre Sogn Kunstsenter

800 000

Moldejazz

arkitektkonkurranse for nytt teater og jazzhus mv i Molde

400 000

Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen

Epicenter og Periphery - workshop/seminar

120 000

Nordland fylkeskommune

etablering av utstilling på Hamsunsenteret

500 000

Nordnorsk Kunstnersenter

innredning av gallerirom og oppgradering av teknisk utstyr

190 000

Norsk kulturråd

Museale forstyrrelser

600 000

Oscarsborg Operaen

oppbygging av opera-arena i Borggården

200 000

Oslo Kunstforening

oppgradering av lokaler

500 000

Oslo Open

arenautvikling

150 000

Parkteatret Scene

videreutvikling som allsidig kulturarena

175 000

Porsgrunn Kunstforening

etablering av Prosjektrommet / Ung kunst scenen

Rekord

teknisk utstyr til visningsrom for samtidskunst

100 000

Rekord

oppgradering av lokaler

150 000

Ringebu kommune

oppgradering av utendørsarena for kunstformidling ved elvejuvet Bergsveinhølen

300 000

Rom for dans

utvidelse av lokaler

200 000

25 000

Rom for dans

videreutvikling/arenautvikling

350 000

Sandnes Kulturhus KF

Regional Arena for Samtidsdans

300 000

Stiftelsen Bjørka

gjenoppbygging av verksted for Bjørka

100 000

Stiftelsen Kulturhuset USF

oppgradering av kulturarena Røkeriet

100 000

Stiftelsen Kulturhuset USF

ombygging og oppussing av teaterscenen Scene USF

400 000

Telemark Kunstnersenter

Kunstnerbanken Telemark i nye lokaler

500 000

Transplant Eigendom AS

tilrettelegging av verksted/materialbibliotek/visningslokale

500 000

Troms fylkeskommune Kulturetaten

Troms fylkeskultursenter - Kunstkysten i Troms

150 000

Tromsø internasjonale filmfestival

Verdensteatret - en tverrkunstnerisk arena

450 000

Union Scene

innholdsutvikling

400 000

UV5 - Oslo Kunstsenter

forprosjekt

82

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

60 000


0000 260198 080101.book Page 83 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Barne- og ungdomskultur

Midlane vart nytta slik

Norsk kulturråds arbeid på barne- og ungdomskulturområdet byggjer på ein visjon om at alle barn og unge i Noreg skal få oppleve nyskapande kunst og kultur av høg kvalitet. Erfaring viser at dersom visjonen skal bli innfridd, må Kulturrådet drive aktivt forsøks- og utviklingsarbeid i form av satsingar og fleirårige prosjekt. Ein viktig del av arbeidet til Kulturrådet på området barne- og ungdomskultur i 2007 har difor vore å setje i gang og drive forsøksog utviklingsprosjekt. Utviklingsarbeidet har gått føre seg parallelt med behandlinga av innkomne søknader. I arbeidet med forsøks- og utviklingsprosjekt har rådet i 2007 lagt vekt på behovet for nyskapande kunstprosjekt for dei yngste barna ved å late målgruppa vere ei prioritert gruppe i utviklingsprosjektet «Kunstløftet» og ein integrert del av dei to prosjekta «Scenekunst for barn» og «Prosjekt Isadora». Rådet har vidare lagt vekt på behovet for auka kunnskap og refleksjon om kunst for barn og unge for å gje området meir merksemd i offentlegheita, og på behovet for arenaer som kan stimulere til meir dialog og samarbeid mellom kunstnarar og aktørar med barnefagleg kompetanse. Rådet har i 2007 sett i gang eit fleirfagleg prosjekt og eit prosjekt for visuell kunst. Begge initiativa er utvikla i nær dialog med relevante fagseksjonar.

Barne- og ungdomsblad

225 000

Biletkunst

1 097 500

Diverse saker

3 168 500

Film / media / ny teknologi

1 145 000

Litteratur

192 000

Musikk

920 000

Scenekunst

2 213 000

Sum avsetjing*

11 294 000

*) Summen inkluderer òg tilskot til tverrfaglege prosjekt side 89.

Barne- og ungdomskultur Forholdet mellom søknadssum og tildelingar 1993–2007 Samla søknadssum

Samla avsetjing

1993

13 956 721

7 900 000

Tildelingar i % 56,60 %

1996

17 207 672

7 500 000

43,59 %

1998*

41 125 752

7 650 000

18,60 %

1999

14 982 168

7 650 000

51,06 %

2000

10 628 095

7 590 000

71,41 %

2001

26 423 238

8 075 000

30,56 %

2002

41 725 426

8 527 000

20,44 %

2003

27 570 200

8 681 000

31,49 %

2004

18 554 401

8 967 000

48,33 %

2005

43 918 246

7 454 820

16,98 %

2006

32 895 642

9 294 000

28,24 %

2007

43 297 454

11 294 000

26,08 %

*) Auken i søknadssummen kjem av igangsetjinga av prosjektet Ungdom og scenekunst.

Året i tal Avsetjing 2007

kr 11 294 000

2006

kr 9 294 000

Prosentdel av samla søknadssum som vart gjeven i tilskot Figur 12

Søknader 2007

242

2006

238

Tildelingar

Forhold mellom søknadssum og avsetjing – Barn og unge

80 % 70 %

2007

121

2006

103

Samla søknadssum

60 % 50 %

2007

kr 43 297 454

2006

kr 32 895 642

40 % 30 % 20 % 10 %

1993 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: BARN E- OG UN GDOMSKUL TUR

83


0000 260198 080101.book Page 84 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tildelingar barn og unge 2007 Barne og ungdomsblad Magasinet Pegasus

Pegasus

30 000

Magasinett

www.magasinett.no - nettidsskrift for ungdom

75 000

Ruija Forlag

Kvensk barne- og ungdomsmagasin

40 000

Stiftelsen Ny Horisont

Ny Horisont

20 000

Utrop

Lixom

60 000

Alpaca Ensemble

Hvor i rømmegrøten er Melkeveien? - kunstutstilling for barn og barne-CD-lansering

60 000

Amandus filmfestival

Digitale verktøy og digitale kunstneriske uttrykksformer - ungdomsprosjekt

80 000

Barnehageenheten Lilleborg og Torva barnehager

Kunst knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

30 000

Bergen Kunsthall

Kunst ut - formidling til barn og unge

Galleri Espolin AS

Barnekunstprosjekt i Oslo Rådhus: Vi trykker Espolin til våre hjerter

Jan Steffensen

Dampskip Stavanger 1 - prosjekt for skolebarn

Lofoten Internasjonale Kunstfestival

LIAF junior - i grensesnittet mellom arrangørskap og formidling av samtidskunst

250 000

Naustdal kommune

Naustdal kunstfestival - forprosjekt 2007

200 000

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstersenter: flerkulturelt prosjekt i Finnmark

Risør Kunstforum

Biletkunst

100 000 30 000 60 000

50 000

Sommerkunstskolen 2007 for ungdom i Risør

25 000

SKINN samorganisasjon for kunstfor- Bevegelig bilde - formidlingsopplegg til barn og ungdom knyttet til videoutstillingen: midling i Nord-Norge Kuratert utstilling 2007-2008

100 000

Steilene - Kunstfyr

Skulpturlandskap Steilene - Steilene - Kunstfyr 2007

112 500

Afrikan History Week

Afrikan History Week - delprosjekt Jump Up ungdomskultur

150 000

Agenda X

Utstillingen Finn Ola Normann - 100 ungdommer i det mangfoldige Norge

40 000

Andebu kommune

Trøbbel i trapesen - konsertforestilling - Store Dal 1 juni

15 000

Barnas Trøndelag

Prosjektet - nettside for barn og unge i Trøndelag

Andre tiltak

Bergen kommune - Byrådsavdeling for Den kulturelle bæremeisen - kunstformidlingsprosjekt for førskolebarn i Bergen finans, kultur og næring

40 000 250 000

Bjørnsonfestivalen

Tegneseriekurs for barn - Bjørnsonfestivalen 2007

10 000

Cornerstone Ungdomsklubb

Ungdomskunstneren møter profesjonelle - prosjektstøtte for barn og unge 2007

60 000

Deoran - Anneke Bjørgum

På tvers - prosjekt for barn og unge på asylmottak

60 000

Elin Andreassen

db drag myre - nyksund - musikals fremføring ved Fortellerfestival i Nyksund 2007

23 500

Festspillene i Nord-Norge

NUK++ - kulturfestival for ungdom under Festspillene i Nord-Norge

30 000

Hemnes Jazzforum

Absolut Art - Festivalen Hemnesjazz

60 000

Kalottspel

Kalottspel BarentsUngdom 2007

80 000

Løkka kulturnettverk

Løkka kulturnettverks kunst- og kulturprosjekt for 2007

Opplev Fredrikstad AS

Folk i Gata 2007 - gatefestival i Fredrikstad i regi av Opplev Fredrikstad og Østfold Kunstnersenter

25 000

Opplev Fredrikstad AS

Folk i Gata 2008 - gatefestival i Fredrikstad i regi av Opplev Fredrikstad og Studium Actoris

100 000

Riddu Riddu Searvi

Indigenous Youth Gathering - mangfoldsåret 2008

150 000

Samsen kulturhus

Bryr du deg - prosjektstøtte barn og unge i Mangfoldsåret 2008

20 000

Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten

Prøveprosjekt - Den kulturelle barnehagesekken

12 000

Highlights

Kastellet internasjonale rytme- og dansefest 2007

50 000

Sør-Helgeland Kunstskole

Verdensarv i unge hender - sommerskole for barn og unge 2007 - Vega på SørHelgeland

50 000

84

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

100 000


0000 260198 080101.book Page 85 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Taternes Landsforening

Ungdomsarbeide i Taternes Landsforening, Prosjekt 5 år 2007

Tegneserieforeningen i Bergen og Rap- Prosjekt kursalbum 07/TIB tus Bergen Tegneseriefestival

20 000 30 000

Tiltak initiert av Norsk kulturråd

Prosjektet «Kunstløftet»

1 493 000

Trafo - Fakultetet for Kunstfag Høgskolen i Agder

TrafoFestival på Samsen kulturhus 2008

150 000

Tromsø Kulturskole

Undervisningstilbud i musikk og dans for fremmedkulturell ungdom i Tromsø

150 000

Film/medium/ny teknologi Fin Film

Tre-delt filmworkshop for barn og ungdom

40 000

Ingjerd Sandven Kleivan

Bobler - animert kunstfilm for barn

Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival

Filmens dag 20. september - barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital

100 000 30 000

Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival

Kosmorama - Trondheim Internasjonale Filmfestival - animasjonsverksted, filmstunt

60 000

Mediefabrikken i Akershus

Krysskulturell arena for animasjon - kunstnerisk uttrykk

300 000

Nordisk Ungdoms Filmfestival /NUFF

NUFF 2007 - fokus klimaendringer

100 000

Oppland fylkeskommune - Spekter

Filmbussen 2007

200 000

Polvotten

Polvotten 2007 - filmkonkurranse for ungdom

10 000

Polvotten

Polvotten 2008 - filmkonkurranse for nordnorsk ungdom

40 000

Sølvberget - Stavanger kulturhus

Digitale fortellinger om flerkulturell oppvekst

Tvibit / Ungdomskulturhuset Tvibit

Kortfilmsatsing med unge filmskapere i Troms og Nordbotten

100 000

Tvibit Ungdomskulturhus

NUFF Global - Make a Movie That Matters - Youth Cineman project on Climate Change - Verdensmiljødagen under Nordisk Ungdoms Filmfestival (NUFF) i Tromsø

Tvibit Ungdomskulturhus

Stream 2007 - bredbåndbasert kringkasting - ungdoms tv-prosjekt

20 000

Vesterålen Regionråd

La kamera gå - film/videokurs for ungdom i Vesterålen

25 000

Brønderslev Kommune - Danmark

Skriv av hjertens lyst - forfatterskole for unge fra Danmark, Norge, Sverige, Finland (Åland) og Tyskland (Slesvig)

45 000

Finnmark fylkesbibliotek Avd. Vadsø

Litteraturleir for ungdom i Barents 2007

35 000

Grimstad kommune

Barnebokfestival i Grimstad 19. - 27. april

42 000

Halldis Moren Vesaas 100 år

Vesaas - dagane 2007 - litteratur og kunstleir for ungdom i Mjonøy Vinje

60 000

20 000 100 000

Litteratur

MUSAM Musikksamarbeidet i Vester- Slipp teksten løs - et litteratur- og skrivekurs for ungdom i Vesterålen ålen og Lødingen

10 000

Musikk Blue Note Jazzklubb

Workshop og konsert for ungdom

10 000

Cool Opera

Cool Children 2007 - formidling av operakunst til barn og unge

15 000

Grieg 07 AS

Prosjektet Vi komponerer vi! - Klangsamleren på Stord under Grieg 07

Klepp kommune

Operasirkus - samarbeid mellom Klepp kommune, SPOR og andre

Kulturproduksjoner

Prosjektet Svanene over Irland

200 000 50 000 40 000

Levanger kommune - Enhet for kultur Ung Musikk Arena - Continue Levanger sessions: recordings and remixes

50 000

NOTAM - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk

Musikkteknologisommerleiren WaveCamp for skandinavisk ungdom 5. - 12. august 2007

60 000

Oslo Konserthus AS

Barnas Konserthusfestival - Oslo Konserthus 8. mars 2008

50 000

Rock mot Rus

Drivhuset Rock Mot Rus 2007

80 000

Strunkeveko

I Oletjedn i Olekinn - danseteater-oppsetting under Strunkeveko

40 000

Strykerne Oslo Sør

Norske og kinesiske musikkskoler/orkestre - Norsk / kinesisk samspill i Oslo juli 2007

Tellus Radio

Tell- X - utviklingsprosjekt for minoritetsungdom i regi av Agenda X og Tellus Radio

Vefsn Unge Strykere

Toppen Internasjonale Sommermusikkskole 11.-17. august 2008

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: BARN E- OG UN GDOMSKUL TUR

75 000 200 000 50 000

85


0000 260198 080101.book Page 86 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Scenekunst Aktivitetshuset EPA Sarpsborg kommune

Prosjektet Den stygge andungen

Bondeungdomslaget i Oslo

Etablering av et flerkulturelt barne- og ungdomsteater i Oslo - forprosjekt

Bøler Fritidsklubb

Bøler Shake Off 2007 - hip hop dansekonkurranse for ungdom

Camilla Skrede Johannessen

Prosjekt i samtidsdans - etablering - Ungdomskompaniet

Cirkus Xanti Productions

Mobil sirkuslandsby - faglig utvikling og formidling av nysirkus

25 000 150 000 18 500 150 000 70 000

CODA - Oslo International Dance Fes- Break Jam 2007 The Gathering på Konsertforeningen Blå og workshop under CODA tival 2007

120 000

Danse- og Teatersentrum - Scenekunstbruket

Showbox 2007 og seminaret Ny barndom - ny scenekunst?

200 000

Fana Unge Musikkteater

To oppsettinger - Joseph and the Amazing Technicolored Dreamcoat og Spelamann på taket

30 000

Gyrid Nordal Kaldestad

Gjenopptagelse av Glitterbirdforestillingen Ooujeeih

50 000

Kom nærmere

Kom nærmere - musikk og teaterlag

60 000

Lise Hovik

Interaktivt installasjonsteater for 1-åringer: De røde Skoene - forskningsarbeid med barn i utviklingsarbeidet og forestillingen

17 500

Ning

LydSol - multimedial skoleforestilling - videreutvikling/bearbeiding

45 000

Oslo Teatersenter

Lyskunstner og komponist - prosjektet Lyskilder

50 000

Parkteatret Scene

Park i 100 for barn

42 000

Rom for Dans

Prosjekt Isadora - 3. prosjektår 2008

600 000

Stamsund Internasjonale Teater

Stamsund Internasjonale Teater - kunstneriske prosesser for barn og unge 2007

250 000

Teater Spurv

Flerkulturelt teaterverksted/workshop

50 000

Teaterhuset Avant Garden

Workshop med Uta Plate i forbindelse med Teaterhuset Avant Gardens scenekunstfestival for barn og unge høsten 2007

40 000

Teskjekjerringa som opera

Teskjekjerringa som opera - samarbeidsprosjekt

Tor-Helge Allern

Petter Dass midt mellom oss! - om unge Petter i Bergen By

50 000

Tove Karoliussen

SykehusklovnenE - søknad om midler til videreutvikling av tre kunstneriske tiltak for 2008

80 000

Åsmund Eggen

Pop what you got

15 000

86

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

100 000


0000 260198 080101.book Page 87 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Andre føremål

Året i tal

Mange av søknadene som kjem inn til Kulturrådet, dreiar seg om tiltak som fell utanfor eller går på tvers av etablerte fag- og satsingsområde, til dømes konferansar, seminar og ulike festivalar. Ein del av desse tiltaka er tverrfaglege eller tverrkunstnarlege prosjekt. Ein annan viktig funksjon til kategorien Andre føremål er å sikre oppfølging av overordna satsingsområde slik dei er nedfelte i strategiplanen til Kulturrådet. Med denne avsetjinga har Kulturrådet slik eit strategisk verkemiddel og rom til å ta eigne initiativ og til å definere særskilde kulturpolitisk grunngjevne satsingar i lys av identifiserte behov på kunst- og kulturfeltet. Kulturrådets årskonferanse, ærespris og FoU-satsing er inkluderte under kategorien Andre føremål.

Avsetjing 2007

kr 16 686 000

2006

kr 16 194 000

Søknader 2007

125

2006

104

Tildelingar 2007

52

2006

40

Samla søknadssum 2007

kr 52 100 000

2006

kr 28 900 000

Midlane vart nytta slik Andre føremål Sum*

kr 16 686 000

*) Summen inkluderer òg tilskot til tverrfaglege prosjekt side 89.

TIL DEL IN GAR OG IN N KJØP I 2 0 0 7: AN DRE FØREMÅL

87


0000 260198 080101.book Page 88 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tildelingar andre føremål 2007 Albatrass

Vår tids glemte heltefortellinger - seminar

50 000

Andrimne forlag

Harald Bjørgan (red.): Kultur former framtida

30 000

Arbeidsgruppa for rekruttering til folkemusikken

Folkemusikk og de unge - forsøksprosjekt

75 000

Association og Ghanesians in Norway

50-års markering av afrikansk uavhengighet

70 000

BergArt

BergArt2007-FokusBerlin!

100 000

Bergen jazzforum

Bajazz - arenautvikling 2006

200 000

Bollywood Fest

Oslo Bollywood Fest - Indisk Dans og Film Festival

100 000

Circus World Theatre

Circus World Theater - sesong 2006 - 2008 - arenautvikling 2006

160 000

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

Dissimilisfestivalen 2007

10 000

Fanny Holmin

Videreføring av Snikk Snakk

50 000

Formidling musikk/mosaikk

Videreføring

Forum for kunstfaglig utdanning

Kunst og kultur i et flerkulturelt samfunn - seminar

1 025 000 200 000

Full Circle Productions

Mg360/project Norway

100 000

Gjestespel

(Sjå lista under scenekunst)

2 500 000

Grieg-jubileet

Grieg-jubileet i Lom og Luster 2007

Helgeland kulturinkubator

Kulturoperatør Helgeland - arenautvikling 2006

250 000

40 000

i/o/lab

Videreutvikling av i/o/lab - arenautvikling 2006

550 000

ISFIT

Isfit 2007 - International Student Festival in Trondheim

120 000

Katta i sekken

Kattas ensemble - arenautvikling 2006

200 000

Kinesisk kulturfestival

Kinesisk kulturfestival 2007

150 000

Konsertforeningen Blå

Ladyfest Oslo 5.-11. mars 2007

60 000

Kurdisk kulturforum

Newroz-festival i Bergen 7. april 2007

25 000

La Convivencia

La Convivencia - Sameksistens - kunst- og aktivite

25 000

Landsforbundet Dissimilis

Workshop for utviklingshemmede talenter

50 000

Maihaugen - Samtidssekretariatet

På sporet av den tapte samtid

Márkomeannu

Márkomeannu 2007 - samisk ungdomsfestival

1 400 000 50 000

Mølla kunstskole

Mølla kunstskole – New Meaning

21 300

Mårenbiennalen

Mårenbiennalen 2007

40 000

Nordic Light Events

Nordic Light internasjonale fotofestival 2007

75 000

Nordreisa kommune

Kvenkulturfestival 2007

100 000

Norsk kulturråd

FoU - egne initiativ og formidling

Norsk kuturråd

Norsk kulturråds årskonferanse 2007

2 000 000 300 000

Norsk kulturråd

Norsk kulturråds ærespris inkl. arrangement

700 000

Nudproductions

Nuproductions - arenautvikling 2006

300 000

Opplev Fredrikstad AS

Kunst og kultur som verktøy i byutviklingen i Fredrikstad

50 000

Parkteatret Scene

Parkteatret 100 år - jubileumsforestillinger

50 000

Pikene på Broen

Pikene på broen - arenautvikling 2006

600 000

PrøveRommet

Prøverommet - arenautvikling 2006

200 000

Risør kommune

Designtreff 100% Risør

300 000

Samovarteatret

Samovarteateret - arenautvikling 2006

200 000

Stiftelsen Horisont

Horisont - lokaler for gjestende kunstnere

200 000

Stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter

Metamorph - TEKS - arenautvikling 2006

300 000

Svein Kristiansen

Teaterforestillingen Ridn´oaivi ja noeguid oaidni

Torpedo kunstbokhandel

Torpedo Kunstbokhandelen - arenautvikling 2006

Vest-Agder fylkeskommune

Prosjekt Publikum i Mangfoldsåret 2008

12 000

Østsamisk Museum

Det samiske tusenårsstedet - kulturarrangement

50 000

88

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

80 000 200 000


0000 260198 080101.book Page 89 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tverrfaglege saker / saker som blir behandla i fleire utval Tilfanget av søknader om støtte til tverrkunstnarlege prosjekt har dei siste åra vore aukande. Produksjonsog formidlingsformer så vel som sjangerdefinisjonar og kunstformer er i endring. Teknologisk utvikling,

internasjonalisering og nye produksjons- og samarbeidsformer reiser mange interessante spørsmål om organisering av kunstfelta. Mange av søknadene som kjem inn til Kulturrådet, fell utanfor eller går på tvers av etablerte fag- og satsingsområde. Ein del av desse tiltaka er tverrfaglege og blir behandla parallelt i fleire fagutval.

Afrikan History Week

En urban kulturfestival Oslo

980 000

Anna Roos

High Response – biletkunstprosjekt for barn og unge

140 000

Atopia

Atopia – nye lokale i Sannergata 32

600 000

Bazar Tales

Eventyr fra jordens hjerte – fleirkulturelt eventyrverk i fire band

200 000

BergArt

BergArt 2007 – Fokus Berlin!

180 000

Bergen Off. Bibliotek

Fagleg tilrettelegging, digitalisering og presentasjon av Ole Bull-materiale

500 000

Unge Kunstneres Samfund / Black Box Teater

Performanceprogrammet Perform!

Borealis / Bergen Contemporary Music Festival

Åsane Elektroniske Travpark

Borgund Sokneråd

Marita Kaldhol – For det skal koma dagar og Robert Coates

Center for Afrikansk Kulturformidling

Markering av CAKs 30-års jubileum

72 500 (2008) 100 000 (2009) 100 000 61 000 125 000

De Røde Sko

Brønnen som hvisker om natten – video og lydinstallasjon

200 000

Den Unge Scenen

Vidareføring av DUS

100 000

Eirik Raude

Audiovisuell barneforestilling med samtidsmusikk for orkester

85 000

Elin Høyland

Teaterscena som arena for samtidskunsten

95 000

Floorknights Family / X-Ray Ungdomskulturhus

Realisering av dansekompaniet Floorknights Family

250 000

Foreningen !les

Vidareføring av prosjektet Idrett og lesing 2007

250 000

Foreningen !les

Vidareføring av prosjektet Idrett og lesing i 2008

100 000

Foreningen !les

Leselyst – lost in translation? – kulturelt mangfald 2008 blant barn og unge

Foreningen KulTur i Kongsvinger

Denna hæll are sida

250 000

Guttorm Guttormsgaard

Kunstprosjektet o b s ! m.fl. & m. m. m.

325 000 200 000

40 000

Haugesund Kultur og Festivalutvikling

Kunstprosjekt i samband med Stavanger 2008 – Dynamo Haugesund

Hege Pålsrud

Prosjektet 4x4 – performance/installasjonskunst – workshop

Henrik Ibsens Skrifter

Trykking av Henrik Ibsens skrifter

Juan Brito Vargas

Fra Ålesund til Månesund – utstilling i Jugendstilsenteret

288 000

Kainun institutti – Kvensk institutt

Utvikling av song og musikkverksemd på minoritetsspråk for og i samarbeid med ungdom

140 000

Kari Saanum

Multimedieprosjektet Pinnsvinmamma

Karstein Solli Produksjoner

Readymade baby

Kirkelig kulturverksted AS

Prosjektstøtte Performace av Oreet Ahery i Kulturkirken Jakob

Lydgalleriet

Prøvedrift

80 000 1 000 000

50 000 536 350 20 000

500 000

Maithily Raveendra

Dansedrama om kjærleik

100 000

Matendo Kultursenter

Turnéen Griotene forteller Norge

120 000

Midtnorsk Jazzsenter

Midtnorsk Ungdomsstorband – seks samlingar

Munch-museet

Fleirårig prosjekt – Edvard Munchs tekstar – forsking og publisering

500 000

Nordland Musikkfestuke

To prosjekt under Nordland musikkfestuke: 1. gallaforestilling for barn med Dyrenes Karneval og Peter og ulven – 2. Scene ung 07: festivalseminar for unge

90 000

TILDELINGAR OG INNKJØP I 2007: TVERRFAGLEGE SAKER

80 000

89


0000 260198 080101.book Page 90 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Noregs Ungdomslag

Sans for dans – utprøving av nye formidlingsformer i norsk folkedans

90 000

Norsk barnebokinstitutt

Teksten i bruk V – litteraturformidling i grunnskulen

Norsk EA-ensemble

Tredagars Elektroakustisk-kickoff hausten 2008

Nynorsk kultursentrum

Tema- og vandreutstilling – «Undrande og skapande» om Rasmus Løland

120 000

Peer Gynt-stemnet

Lyden tå Gudbrandsdalen – produksjon for Per Gynt-stemnet

100 000

Propellen Teater Trondheim

Verkstad og monologfestival i Trondheim november

110 000

Rickard Borgström

Perform07 – The performance Archive

150 000 60 000

80 000 Senter for dansekunst

Dokumentasjon av norsk dansehistorie

150 000

Stiftelsen Horisont

Lokale for gjestande kunstnarar, seminar og kunstlaboratorium, artist in residence-program

700 000

Trondheim folkebibliotek

Ungdommens litteraturfestival: Trondheim 19.– 21. september 2007

150 000

Utrop

Opplæring i kulturjournalistikk gjennom praksisording

350 000

Vestlandske Teatersenter

Mini-Midi-Maxi 2007 – teaterfestival for barn og unge 2007

195 000

Vilde Broen

Forprosjekt for styrking av nysirkusmiljøet i Norge

150 000

Øyvind Aamodt

Cosmic Wind Oslo 2007 – Internasjonalt kultursamarbeid

90

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

90 000


0000 260198 080101.book Page 91 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Allmenne kulturføremål – post 74

Kap 320 post 74 Post 74 er i hovudsak driftstilskot til ulike kulturverksemder over Kultur- og kyrkjedepartementet sitt budsjett. Posten blir forvalta av Norsk kulturråd.

Allmenne kulturføremål Center for Afrikansk Kulturformidling

1 372 000

Christiansand Protestfestival

250 000

Du Store Verden

1 846 000

Kulturkirken Jacob

1 104 000

Kulturtiltak på Svalbard

140 000

Mela – Stiftelsen Horisont

1 200 000

Nordland Akademi for Kunst og Kultur, Melbu

1 059 000

Noregs Døveforbund, kulturarbeid

716 000

Noregs ungdomslag – folkedans

324 000

Norske Kirkeakademier

1 554 000

Tou scene

519 000

Ungdommens Kulturmønstring

6 598 000

Kulturhistoriske film- og videoopptak:

649 000

Inga Elisabeth Næss, Dagligliv i Vegaøyan

75 000

Museet Kystens Arv, Rachløws fisketeknikker

49 000

Nordfjord Folkemuseum, Kulturhistorisk dokumentasjon om felebygging

140 000

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Fuglo – ein skippers historie

50 000

Nordvestsamisk museumssiida, Video – kulturhistorisk dokumentasjon

70 000

Setesdalsmuseet, Drakt og draktsølv i Setesdal

30 000

Snöball Film AS, Rapport frå Gamle Oslo

85 000

Varanger museum IKS, Kvenportretter

150 000

Biletkunst og kunsthandverk Atelier Nord

2 333 000

Bergen Senter for Elektronisk kunst

1 293 000

Lofoten internasjonale kunstfestival

638 000

Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)

830 000

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK)

519 000

Birka

769 000

Stiftelsen 3.14

302 000

AL L MEN N E KUL TURFØREMÅL (P OST 74)

91


0000 260198 080101.book Page 92 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Musikk Tilskot til landsomfattande musikkorganisasjonar: AKKS Noreg

17 129 000 1 000 000

Foreningen Musikk fra livets begynnelse

186 000

Foreningen Norske Kordirigentar FONOKO

140 000

Korpsnett Noreg

170 000

Landsforbundet Dissimilis

100 000

Landslaget for spelemenn

1 927 000

Musikkens Venners Landsforbund

476 000

Noregs Kirkesangforbund

390 000

Noregs Korforbund

1 793 000

Noregs Musikkorps Forbund

1 300 000

Norsk festivalsangerforbund

73 000

Norsk Foreining for Musikkterapi Norsk Jazzforum Norsk Kammermusikkforbund

367 000 2 399 000 137 000

Norsk kvedarforum

40 000

Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund

93 000

Norsk Munnspillforum

57 000

Norsk Musikkbibliotekforening Norsk Rockforbund

52 000 3 316 000

Norsk SANGERFORBUND

244 000

Norsk Sangerforum

269 000

Norsk Viseforum

599 000

Norsk Country Musikk Forbund

150 000

Norske Musikklæreres Landsforbund

140 000

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund

777 000

Norske Trekkspilleres Landsforbund

606 000

NSOF`s sommarmusikkskular

108 000

Rytmisk Musikkforum

100 000

Administrasjonskostnader

120 000

Aktivitetsmidlar til kor

1 000 000

Austnorsk jazzsenter

2 161 000

BRAK – Bergen Rock Aktørar

500 000

Cosmopolite

968 000

Dronning Sonjas og Prinsesse Astrids musikkonkurransar Hell Bluesfestival Midtnorsk jazzsenter Musikkverkstedordninga

2 003 000 568 000 1 592 000 16 549 000

Nidarosdomens gutekor

426 000

Noregs Ungdomskor

332 000

NoregsNettet

7 166 000

Norsk Folkemusikk- og danselag

1 719 000

Norsk Komponistforening, tilskot til trykking av noter

265 000

Norsk Ungdomssymfoniorkester

319 000

NoTAM Norsk Nettverk for Teknologi og Akustikk

92

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7

2 573 000


0000 260198 080101.book Page 93 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Notodden Blueshus Europas Bluessenter

1 285 000

Ny musikk

3 196 000

Ole Bull akademiet

2 732 000

Oslo Domkor

426 000

Regionalt kyrkjemusikksenter i Bodø

265 000

Samspill International Music Network

568 000

Sørnorsk jazzsenter

569000

Tilskot til kjøp av skulekorpsinstrument

5 095 000

Trondheim internasjonale kammermusikkonkurranse

466 000

Ungdommens Musikkmeisterskap

81 000

Valdres sommarsymfoni

440 000

Vestnorsk jazzsenter

2 085 000

Scenekunst ASSITEJ Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum

382 000

ASSITEJs barne- og ungdomsfestival

87 000

Basisfinansiering – fri scenekunst

6 000 000

Buskerud Teater

729 000

Contemporary Dance Festival (CODA)

213 000

Damini House of Culture

213 000

Danse- og teatersentrum

1 979 000

Det Åpne Teater

3 775 000

Figurteatret i Nordland

4 633 000

Grenland Friteater

3 192 000

Landsforbundet Teatrets Venner

301 000

Markedet for scenekunst, Sandefjord

176 000

Nordic Black Theatre, inkl. utviklingsprosjekt for ungdom

4 221 000

Norsk dramatikkfestival

461 000

Norsk Revyfaglig Senter / Norsk revyfestival

1 806 000

Oktoberdans

213 000

Peer Gynt Stemnet

1 550 000

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

497 000

Stamsund Internasjonale Teaterfestival

250 000

Studium Actoris

500 000

Østfold Teater

1 301 000

Sum

128 072 000

Faste scenekunstgrupper – post 74 Faste scenekunstgrupper – basisfinansiering Jo Strømgren Kompani

Fleirårig drifts- og prosjektstøtte

2007: 3 mill. 2008: 3 mill. 2009: 3 mill. 2010: 3 mill.

Verdensteatret

Fleirårig drifts- og prosjektstøtte

2007: 3 mill. 2008: 3 mill. 2009: 3 mill. 2010: 3 mill.

FASTE SCEN EKUN STGRUP P ER – POST 74

93


0000 260198 080101.book Page 94 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken er ei delegert forvaltningsoppgåve frå Kultur- og kyrkjedepartementet.

Midlar til produksjon av scenekunst for turnering i Den kulturelle skulesekken.

Du store verden!

Hassany og den svarte Diven

155 000

Ensemble Fanfaronner

Skyt Pianisten

200 000

Fabula Rasa

Veras vinduer

225 000

Ferske Scener

Over grensen

200 000

Foreininga Dei Utvalte

Se meg og stikk

Haugen Produksjonar

Joik

250 000

50 000

Hege Haagenrud

Dyret som nektet

150 000

Ivanir Hasson Olsen

Bestemor Golde forteller

150 000

Magna Vox Trondheim

Til Panama til Panama

Maja Bugge

Usynlig

250 000

60 000

Nummen Safari

UtoSafari – den kulturelle

225 000

Petra Produksjon

Fra ei kus dagbok

235 000

Pharos Produksjonar

Hva skjedde femte mai?

250 000

Prosjekt MOVE

happyFiction

100 000

Sagliocco Ensemble

Hør

300 000

Teater Grimsborken

Vinden hvisker

200 000

94

NO RS K KULTURRÅD – ÅRSMEL DIN G 2 0 0 7


0000 260198 080101.book Page 95 Friday, May 16, 2008 10:29 AM

Tilskot frå EUs kulturprogram i 2007

Det nye kulturprogrammet til EU (2007–2013) gav sine første tilskot i 2007. Sju tiltak med norsk leiing/ deltaking fekk tilskot innanfor områda litteratur, omsetjing, scenekunst, dans, biletkunst og kulturvern. Tabellen viser prosjekt med norsk deltaking som fekk tilskot frå EUs kulturprogram i 2007.

TAL – EUs kulturprogram i 2007 Tal på prosjekt som fekk støtte

131

Tal på deltakarland

31

Tilskot til alle prosjekt (i millionar euro)

31

Prosjekt med norske samarbeidspartnarar

5

Prosjekt med norsk leiing

2

Norske forlag

2

Prosjekt

Leiar

Samarbeidspartnarar

Shahrazad (Litteratur)

Sølvberget, Stavanger Kulturhus, Noreg

Passa Porta, Belgia Gesellshaft Zur Forderung der Literatur aus Afrika, Asien und Late, Tyskland Centre Catala del Pen Club, Spania Stockholm kommune, Sverige The New Writing Partnership, Storbritannia

Tilskot frå EU (i euro) 1 851 615

An Open Europe? (Scenekunst m.m.)

Det Åpne Teater, Noreg

Deria, Frankrike Riksteatret, Noreg Wolpertinger, Künstler une Padagogen für Kinder E.V., Tyskland

196 961

Kedja – North EuroDansens hus, Danmark pean Dance Encounters (Dans)

Danseinformasjonen, Noreg Moderna Dansteatern, Sverige Lithuanian Dance Information Centre, Litauen Dance Info, Finland Iceland Dance Compani, Island

600 000

Drømmefabrikker? Arbejdermuseet, DanEn vandreutstilling om mark industri og modernisme i Norden og Baltikum 1945–1990 (Biletkunst/ kulturvern)

Norsk Teknisk Museum, Noreg Arbetets Museum, Sverige Helsinki Bymyseum, Finland Nasjonalmuseet, Estland Museumssenteret Vapriikki i Tampere, Finland

200 000

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe (Kulturvern)

Universita degli Studi di Universitetet i Bergen, Noreg Modena e reggio Emilia, Centro Universitario Europeo Per i Beni Culturali, Italia Italia Universita «La Sapienza» Di Roma, Italia Jagiellonian University Of Krakow, Polen Universitat De Barcelona, Spania

Omsetjing av fire europeiske verk til norsk

Solum Forlag

(krev ikkje partnarskap)

23 332

Omsetjing av ni europeiske verk til norsk

Gyldendal Norsk Forlag

(krev ikkje partnarskap)

99 470

TIL SKOT FRÅ EUS KUL TURP ROGRAM I 2 0 0 7

190 000

95

Årsmelding - Kulturrådet 2007  

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fram til og med 2010 er det egne årsmeldinger for...

Årsmelding - Kulturrådet 2007  

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fram til og med 2010 er det egne årsmeldinger for...