Page 1

STATENS KUNSTNERSTIPEND

Årsmelding 2008


Copyright © 2009 by Statens kunstnerstipend All rights reserved Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign ved forlaget Forsidebilde: «The Bedroom» av Monica Winther. Winther ble tildelt ettårig arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere i 2008. Foto: Monica Winther


Innhold

Lederens forord ....................................................................................................................

5

Hovedtall for året .................................................................................................................

6

Stipend- og garantiinntektsordningen ............................................................................... Garantiinntekt ......................................................................................................................... Arbeidsstipend ......................................................................................................................... Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere ....................................................................... Diversestipend ......................................................................................................................... Stipend for eldre fortjente kunstnere ....................................................................................... Stipend basert på gjennomført kunstutdanning ....................................................................... Forskrifter ...............................................................................................................................

8 8 8 8 8 8 8 9

Tildelte stipend og garantiinntekter 2008 ......................................................................... Stipend (arbeidsstipend, arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere, diversestipend) .............. Garantiinntekter ...................................................................................................................... Stipend for eldre fortjente kunstnere ....................................................................................... Stipend basert på gjennomført kunstutdanning .......................................................................

10 10 22 23 24

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere ...................................... 25 Formål og sammensetning ....................................................................................................... 25 Virksomhet 2008 .................................................................................................................... 25 Utvalgets sakkyndige komiteer ........................................................................................... 28 Utvalgets sekretariat ................................................................................................................. 29 Kvotefordeling og statistikk 2008 ....................................................................................... 30

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

3


Lederens forord

Viljen til nyskaping er en sentral drivkraft i mange kunstneres virke. Det er i bruddet med konvensjonene – i det publikums forventninger og fordommer utfordres – at kunsten kan være på sitt mest synlige og provoserende. Stipend- og garantiinntektsordningen er et virkemiddel for å fremme produksjonen av nyskapende kunst av høy kvalitet innenfor alle uttrykk og genre. I 2008 tildelte Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 627 stipend og 32 garantiinntekter til kunstnere etter innstilling fra i alt 24 sakkyndige stipendkomiteer. Antall søknader til stipend og garantiinntekter var 4574. Det ble også tildelt 20 honorære stipend for eldre fortjente kunstnere etter begrunnede anbefalinger fra kunstnerorganisasjoner. Nyskapingen finner sted innenfor eksisterende rammer, men også ved at de tradisjonelle grensene brytes ned slik at nye rom skapes hvor kunsten finner andre konstellasjoner og uttrykk. Veksten i antall kunstnere som jobber på tvers av de etablerte kunstnergruppene er stor. For søknadsrunden 2008 ble det derfor utprøvd en ordning som innebar at søkere som jobbet på tvers av de eksisterende kunstnergruppene, og som dermed var usikre på hvilken komité de skulle søke til, kunne krysse av for tre ulike tverrfaglige søkemuligheter, scene, tekst og lyd. Tverrfaglig sammensatte grupper avgjorde deretter hvilken komité som hadde best fagkompetanse til å vurdere den enkelte søknaden. Ordningen videreføres med visse justeringer i 2009. Kunsten kan vanskelig avgrenses etter objektive kriterier eller måles etter økonomiske parametre. Dette er nødvendig for at kunsten skal beholde sin autonome rolle, sin distanserte betraktning av samfunnet. Men kunstneren selv må forholde seg til samfunnet og til de økonomiske strukturene som gjelder i samfunnet. For å være i stand til å skape den

kvalitative kunsten vi ønsker, må kunstneren gis økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig å produsere slik kunst. 1. juli ble rapporten fra Telemarksforskings kunstnerundersøkelse, Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006, lagt frem. Veksten i kunstnerbefolkningen fra den forrige store kunstnerundersøkelsen i 1994 anslås å være mellom 30 og 40 %. Samtidig har veksten i pensjonsgivende inntekter vært langt lavere for kunstnere enn for den øvrige yrkesaktive befolkningen, ca. 20–30 % sammenlignet med ca. 40 % for øvrige yrkesaktive. Rapporten avdekker også store skjevheter i inntektsgrunnlaget mellom kunstnergruppene. Løken-utvalgets sluttrapport om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet (lagt frem i juni 2008) foreslår en rekke tiltak både for å tilpasse stipend- og garantiinntektsordningen til endringer i kunstfeltet og for å gi kunstnerne bedre økonomiske vilkår. Rapporten tar blant annet til orde for en forenkling av stipendkomitéstrukturen slik at den ikke er bundet til en organisasjonsstruktur som kan gjøre det problematisk for tverrfaglige eller nye grupper kunstnere å nå frem til stipendmidlene. Utvalget tar også til orde for at kompliserende regler for utregning av garantiinntekt fjernes, slik at kunstneren får større økonomisk forutsigbarhet. Ordninger som er opprettet for å bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv må være fleksible slik at de kan tilpasses endringer på kunstfeltet og i kunstnerens virkelighet. I fjorårets forord skrev jeg at Utvalget ser frem til å følge utviklingen på dette feltet. Nå har vi et berettiget håp om konkrete endringer med bakgrunn i det omfattende arbeidet som har vært lagt frem av Løken-utvalget og Telemarksforsking i 2008. Per Norstrøm, utvalgsleder 2006–2009

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

5


Hovedtall for året

Bevilgning*

Stipend

98,7 mill. kr

Garantiinntekt

99,6 mill. kr

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning Sum Antall søknader

Antall tildelinger

13,3 mill. kr 211,6 mill. kr

Stipend

4121

Garantiinntekt

453

Stipend

627

Garantiinntekt *

32

Bevilgningen (på statsbudsjettets kapittel 321 postene 72, 73 og 74) omfatter både årets tildelinger og tidligere års tildelinger av stipend og garantiinntekter som fortsatt løper. Arbeidsgiveravgift til folketrygden for arbeidsstipend og garantiinntekt er medregnet.

Fordeling på kunstområdene Antall garantiinntekter og arbeidsstipend og beløp til diversestipend. Omfatter ikke stipend for eldre

fortjente kunstnere og stipend for gjennomført kunstutdanning.

Kunstområde

Prosent

Bilde Billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer.

50

Ord Skjønnlitterære forfattere, barne- og ungdomslitterære forfattere, dramatikere, skjønnlitterære oversettere, faglitterære forfattere og oversettere, kritikere og journalister.

18

Scene Skuespillere og dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og kostymetegnere, teatermedarbeidere og dansekunstnere.

12

Musikk Musikere, sangere og dirigenter, komponister og populærkomponister.

14

Film Filmkunstnere.

3

Andre Diverse andre kunstnere, arkitekter, interiørarkitekter og folkekunstnere.

3

6

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Andre 3 % Film 3 % Andre Musikk 14 % Film

Musikk Scene 12 %

Bilde 50 %

Scene

Ord

Ord 18 %

Bilde

Figur 1 Fordeling på kunstområdene

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

7


Stipend- og garantiinntektsordningen

Stipend- og garantiinntektsordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Garantiinntekt Garantiinntekten skal gi kunstnerne økonomisk trygghet og mulighet til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Garantiinntekt kan gis til yrkesaktive kunstnere som gjennom noen års virksomhet har gjort en kvalitetsmessig verdifull innsats. Maksimumsbeløpet for garantiinntekt økte fra 178 100 kroner pr. 1. januar 2007 til 182 400 kroner pr. 1. januar 2008. Antallet hjemler var 507. Arbeidsstipend Arbeidsstipendet skal gi kunstnere anledning til å arbeide med prosjekt eller fordypingsoppgave for å videreutvikle sin kunst. Kunstneren må ikke være bundet til heltidsbeskjeftigelse gjennom arbeidskontrakt. Stipendene blir gitt for en periode fra ett til fem år, og utbetales i månedlige rater, fratrukket skatt. I 2008 var antallet arbeidsstipend 221, det samme som året før. Årsbeløpet for arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere i 2008 var 176 000 kroner, en økning på 7 500 kroner. Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere Stipendet kan tildeles kunstnere under 35 år, som er i etableringsfasen, og som ikke er bundet til heltidsbeskjeftigelse gjennom arbeidskontrakt i stipendperioden. Stipendet skal gi yngre kunstnere i etableringsfasen anledning til å utvikle seg kunstnerisk og bedre muligheten til å leve av sitt virke som

8

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND

kunstner. Stipendet blir gitt for en periode fra ett til tre år. I 2008 var antallet stipend 167. Diversestipend I 2008 ble stipendtypene reise- eller studiestipend, vikarstipend, etableringsstipend, etableringsstipend for skjønnlitterære forfattere og oversettere, og materialstipend erstattet av én stipendtype, diversestipend. Stipendet skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan bl.a. gis støtte til etablering, kurs, reiser, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring og konsulentbistand. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning, prosjekter eller utgifter man har hatt før tildelingsåret. Hele beløpet utbetales under ett til kunstneren. Maksimumsbeløpet i 2008 var 60 000 kroner. Stipend for eldre fortjente kunstnere Stipendet tildeles eldre kunstnere med mangeårig og verdifull kunstnerisk innsats bak seg. Stipendene lyses ikke ut. Stipendkomiteen for diverse andre kunstnergrupper innstiller til stipendene etter anbefaling fra kunstnerorganisasjonene. Stipend for eldre fortjente kunstnere varer livet ut, hvis det ikke sies opp av stipendiaten. Stipendbeløpet har siden 1995 vært på 20 000 kroner pr. år. Stipendet er skattepliktig. Stipend basert på gjennomført kunstutdanning Stipendet gis til kunstnere som blir uteksaminert fra norske høyskoler for billedkunst, kunsthåndverk, ballett, opera, teater (instruktørlinjen) og figurteater, samt diplomstudium i komposisjon, orkesterledelse og vokalutøving. Studenter som det siste studieåret har mottatt studiefinansiering fra Statens


lånekasse for utdanning, og som er ferdig eksaminert fra høyskolene, får tildelt stipendet automatisk og behøver ikke å søke. Studenter som har tatt avkortet utdanningsløp eller som ikke har søkt studiefinansiering, men ellers fyller vilkårene, og studenter som ikke er berettiget til studiefinansiering siste år pga. langt utdanningsløp, kan søke om stipendet. Stipendbeløpet utgjør 26,6 prosent av den årlige basisstøtten som alle studenter i fulltidsutdanning kan få gjennom Lånekassen – kroner 21 652 i 2008 – multiplisert med antall år i det normerte studieløp for den respektive utdanning.

Forskrifter Forskriftene er tilgjengelige på internettsida www.lovdata.no på disse adressene: Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere: http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk19980916-0936.html Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning: http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk20021011-1148.html

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

9


Tildelte stipend og garantiinntekter 2008

Stipend (arbeidsstipend, arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere, diversestipend) Arkitekter Ingen tildelinger i 2008

Barne- og ungdomslitterære forfattere Arbeidsstipend Eeg Knudsen Svingen

Harald Rosenløw Lise Arne

0870 3616 0362

Oslo Kongsberg Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

2 år 1 år 1 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Eriksen Endre Lund Munch Charlotte Glaser Røssland Ingelin

9100 SE 0258

Kvaløysletta Sverige Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 1 år 2 år

Diversestipend Bratlund Cacace Diesen Ewo Fiske Frohde Giil Hagerup Hoel Jensen Knudsen Nicolaysen Scheen

Bente Mariangela Johansen Anette Jon Anna Liv Sylvia Berit Hellem Hilde Børresen Tore Elias Eva Oda Cornelia Marit Helene Kjersti

2840 0174 3117 0576 0661 0861 6993 1621 8074 9015 3615 0687 1160

Reinsvoll Oslo Tønsberg Oslo Oslo Oslo Høyanger Gressvik Bodø Tromsø Kongsberg Oslo Oslo

kr 50 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 24 500 kr 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 32 500 kr 21 000 kr 30 000

Natasja Esther Maria Bente Agnete Else Marie Bergem Astrid Johanne Laila Helen Jan Henning Josefine Terje Michail Hanne Andreas Soma Borghild Rudjord Anne Mai

4015 0673 1555 4770 0566 0174 1672 5300 0363 0169 0465 0559 SE 5015 5011

Stavanger Oslo Son Høvåg Oslo Oslo Kråkerøy Kleppestø Oslo Oslo Oslo Oslo Sverige Bergen Bergen

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

Billedkunstnere Arbeidsstipend Askelund Bjørneboe Bøyesen Erichsen Hagen Johannessen Kongevold Larsen Lyche Nicolaisen Pavlou Rangul Selvikvåg Unneland Urstad

10

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND

3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år


Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Andreassen Marit Victoria Wulf Askeland Ingrid Båsen Bjørn Breistøl Dahl Kristian Øverland Ekblad Ida Glad Andreas Hansen Bjørn Kowalski Henningsen Espen Hovland Ingrid Toogood Ilgen Roza Karlstad Christer Leu Per-Oskar Løw Camilla Elisabeth Mokkelbost Are J. Morell Lars Nilsen Maja Nordby Anders Robayo Olga Skauen Martin Skjelland Torunn Tellefsen Andreas Unneland Sveinung Rudjord Winther Monica Ådlandsvik Stian

4021 0551 3359 1388 0262 5057 5178 0177 4085 0596 0458 0196 0480 USA DE 7540 1394 1430 1358 5053 4623 5015 0465 0559

Stavanger Oslo Eggedal Borgen Oslo Bergen Loddefjord Oslo Hundvåg Oslo Oslo Oslo Oslo United states Tyskland Klæbu Nesbru Ås Jar Bergen Kristiansand Bergen Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

Diversestipend Adalsteinsdóttir Aguila Andersen Andvig Ballo Barrios Brand Bye Christensen Christiansen Djønne Fagerli Fredriksen Gulbransen Hansen-Krone Hollerud Holmen Ingvaldsen Kjemphol Kluge Kolostylák Kommedal Kosmo Krogh Krohn Kun Lappalainen Lindstrøm Lisztes Mader Mesic Myskja Nedregård Norheim Normann

0587 1348 0270 0557 1405 0362 0190 1384 0178 1672 5750 0458 0566 0256 0379 5055 5258 5011 0170 0455 9517 4007 5231 0165 0552 5011 1356 0469 0256 1363 0254 0187 5011 DK 0470

Oslo Rykkin Oslo Oslo Langhus Oslo Oslo Asker Oslo Kråkerøy Odda Oslo Oslo Oslo Oslo Bergen Blomsterdalen Bergen Oslo Oslo Alta Stavanger Paradis Oslo Oslo Bergen Bekkestua Oslo Oslo Høvik Oslo 0slo Bergen Danmark Oslo

kr 58 000 kr 30 000 kr 27 000 kr 28 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 40 000 kr 60 000 kr 40 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 38 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 40 000 kr 60 000 kr 37 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 40 000 kr 45 000 kr 60 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 60 000

Málfrídur Mario Ernesto de Soto Vier Bjerkeset Kjersti Gisvold Petter Edgar Javier Murillo Paul Karen Ingeborg Jeannette Stefan Leander Ellen Hilmar Wenche Johanne Marie Asbjørn Aud Marit Skarrebo Arne Heglum Lars Stian Eide Laila Tove Tom Stian Vilde von Sonja Eva Minna Hannele Josephine A. Istvan Susanne Kathlen Rus Kristoffer Agnes Marit Benthe Anne Sophie

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

3 år 1 år 3 år 1 år 3 år 1 år 1 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 3 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 1 år 1 år 1 år 2 år 1 år 1 år

11


Pihlstrøm Rémy Roalkvam Rolfsen Rydhagen Røise Schau Silva Syversen Særnblom Thorsen Thorsen Ulvin Willgohs Winderen Aarnes Aase

Ulrika Johanna Samoa Daria Terje Anne Jenny Maria Espen Mette Helene Jólio José Fernandes da Jorunn Myklebust Anna Gro Hans Eindride Linn Cecilie Jan Erik Jana Kristin Jørund

0571 0657 0379 0566 1450 0854 1084 1368 0550 1450 5035 0260 0190 5231 0656 0473 0864

Oslo Oslo Oslo Oslo Nesoddtangen Oslo Oslo Stabekk Oslo Nesoddtangen Bergen Oslo Oslo Paradis Oslo Oslo Oslo

kr 23 000 kr 60 000 kr 40 000 kr 38 000 kr 60 000 kr 49 000 kr 25 000 kr 43 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 40 000 kr 60 000

Heine Røsdal Siri Steffi Terje Tjøme

0268 0551 1450 1454

Oslo Oslo Nesoddtangen Fagerstrand

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

3 år 3 år 3 år 3 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Flak Kenneth Habib Mia Elisa Haugland Horgen Peder Lyster Janne-Camilla Revfem Tharan Sipus Sunniva Egge Slettevold Kristine Natalie

4632 0556 0178 3050 0165 1169 SE

Kristiansand Oslo Oslo Mjøndalen Oslo Oslo Sverige

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

2 år 1 år 3 år 3 år 1 år 3 år 1 år

Diversestipend Andøl Bamphen Bandlien Bjertnes Dehle Fiksdal Flønes Gabrielsen Gundersen Hà Hall Hveding Johannesen Knutsen Lis Nishino-Ekeberg Rasch-Olsen Roel Rothmund Sandsmark Sjøset Skjeldal Smith Tarebø-Myhre Torvik Tvedt

1390 0683 3237 5039 0178 0178 7020 0652 0468 0982 0782 0785 0957 1533 0556 0178 0362 0658 1472 4010 DK 0566 1359 8071 0652 0851

Vollen Oslo Sandefjord Bergen Oslo Oslo Trondheim Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Moss Oslo Oslo Oslo Oslo Fjellhamar Stavanger Danmark Oslo Eiksmarka Bodø Oslo Oslo

kr 23 200 kr 30 000 kr 20 000 kr 30 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 20 100 kr 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 24 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 26 000 kr 10 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 28 000 kr 35 100

Dansekunstnere Arbeidsstipend Avdal Jøntvedt Lund Mossige

12

Tiril Sittibancha Brynjar Lilian Maria Nina Ingri Midgard Mari Hege Thomas Lægreid Loan Snelle Ingrid C.B. Jane Nils Jakob Hanne Merete Inger-Cecilie Bertran de Maiko Stacey Ayana Maja Irene Velten Marit Johanne Reidar Marianne Cathrine Ingunn Bekkevoll Lone Anne Guri

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Venes

Sissel

8602

Mo i Rana

kr 20 000

Kristin Martin

0364 0782

Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000

2 år 1 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Bøckman Lars Boya Pajchel Piotr Waage Kirjan Sjaastad Ylva

1450 0186 0491 0451

Nesoddtangen Oslo Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

2 år 1 år 1 år 1 år

Diversestipend Bjørge Dahl Dahlsveen Grotmol Hanson Hirsch Kelly Kielland Lie Lindanger Lindbäck Platou Samuelsen Torsvik Zwilgmeyer

Øyunn Julie Vega Heidi Kirsti Kai Kenneth Kristin von Jane Karen Røise Ragnhild Rita Håkon Per Jørund Fluge Herdis Kalle

1053 3090 0176 0280 0172 0192 0554 0191 8340 0454 0650 0653 0689 5018 DK

Oslo Hof Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Stamsund Oslo Oslo Oslo Oslo Bergen Danmark

kr 37 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 37 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 40 000 kr 5 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 15 000

Ellisiv Per Hugo Maria Tryti

0667 0283 0475

Oslo Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 3 år 1 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Johnsen Bjarne Robberstad Rasmussen Kjersti Helen

1450 5004

Nesoddtangen Bergen

kr 176 000 kr 176 000

1 år 1 år

Diversestipend Belsvik Blad Boyle Brænne Bunæs Gärtner Halle Holm Hutton Kajaso Lind Lund Mauer Pedersen Sævarsdottir

Rune Hans Petter Andrew Joseph Kari Fredrikke Kari Henning Barthold Johan Line Hofoss Stephen Maria Kristina Idar Tetyana K. Stang Christina Veronika Erling Margret Theodora

4638 0493 1621 0760 0552 9018 0281 0691 1450 0154 7014 0286 0192 3271 0495

Kristiansand Oslo Gressvik Oslo Oslo Tromsø Oslo Oslo Nesoddtangen Oslo Trondheim Oslo Oslo Larvik Oslo

kr 46 000 kr 17 500 kr 17 500 kr 30 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 54 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 50 000 kr 32 000 kr 30 000 kr 13 000

Erik Anne Margrethe Mansour

7046 3116 4034

Trondheim Tønsberg Stavanger

kr 8 000 kr 7 000 kr 8 000

Diverse andre kunstnere Arbeidsstipend Norderval Slaatto

Dramatikere Arbeidsstipend Lindkvist Schreiner Vennerød

Faglitterære forfattere Diversestipend Dahl Helgesen Koushan

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

13


Larsen Layton Reusch Stein Sundby Youmans

Wenche Harald Cathrine Tarald Synneve Anne Mariann

0478 9470 0262 9022 FR 0855

Oslo Gratangen Oslo Krokelvdalen Frankrike Oslo

kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 8 000

Sigurd Moe

1071

Oslo

kr 22 000

Anne Kjersti Julie Mona Johanne David Jens Hans Petter Pjotr Maria

0362 1450 0263 8656 0756 0358 0178 0358

Oslo Nesoddtangen Oslo Mosjøen Oslo Oslo Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

3 år 2 år 2 år 1 år 2 år 5 år 3 år 2 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Giæver Ole Jacobsen Katja Eyde

0178 0459

Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000

2 år 3 år

Diversestipend Blom Eiring Eriksen Eyde Faldbakken Grindaker Gundersen Jacobsen Larsen Lurie Mamen Mørk Orvung Ree Rørvik Sewitsky Thorstenson

Charlotte Ingvild Skule Marianne Stefan Karoline Hans Jannicke Systad Hanne Dimitry Øystein Jon Endre Otterbech Benedicte Maria Veslemøy Inger Fosse Jakob Anne Espen

1450 0355 5098 8301 0165 0482 8520 0265 0563 0474 0656 0177 4032 1384 4321 0578 1630

Nesoddtangen Oslo Bergen Svolvær Oslo Oslo Ankenesstrand Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Stavanger Asker Sandnes Oslo Gamle Fredrikstad

kr 16 500 kr 25 000 kr 25 000 kr 29 500 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 36 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 40 000

Inger-Lise Eli Arne Mathiasson Boni

3510 0482 6795 2662

Hønefoss Oslo Blaksæter Dovre

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 2 år 2 år 1 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Bjørset Synnøve S. Granlien Camilla

6843 2609

Skei i Jølster Lillehammer

kr 176 000 kr 176 000

2 år 1 år

Diversestipend Andersen Bjerkem Eide Granlien

3744 7718 7320 2609

Skien Steinkjer Fannrem Lillehammer

kr 15 000 kr 20 000 kr 14 000 kr 15 000

Filmkritikere Diversestipend Hetland

Filmkunstnere Arbeidsstipend Bjørn Engaas Hoel Kinsella Lien Moland Sapegin Sødahl

Folkekunstnere Arbeidsstipend Kolsrud Storbekken Sølvberg Wiik

14

Helene Elv Berit Eldbjørg Sturla Camilla

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Karlberg Kolsrud Kvernberg Maurseth Myhr Sølvberg Teigland Wiik

Marit Inger-Lise Jorun Marie Rypdal Benedicte Gunnlaug Lien Arne Mathiasson Åse Boni

2940 3510 6100 5037 3579 6795 5239 2662

Heggenes Hønefoss Volda Bergen Torpo Blaksæter Rådal Dovre

kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000

Ane Hjort Endre Ole John

0689 2315 0563

Oslo Hamar Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

2 år 2 år 2 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Løvgren Åse Silva Adriana Maria Alves da

5052 5008

Bergen Bergen

kr 176 000 kr 176 000

2 år 2 år

Diversestipend Bye Eek Furu Gonsholt Havneraas Johnsen Kjøs Reierstad

Brynhild Ann Christine Bodil Elise Stine Jason Hanne Merethe Hilde Kristin Eivind

7012 0473 0192 1169 7053 9019 0487 2040

Trondheim Oslo Oslo Oslo Ranheim Tromsø Oslo Kløfta

kr 50 000 kr 15 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 19 000 kr 40 000 kr 50 000

Unni Schmidt Terje

0196 1555

Oslo Son

kr 30 000 kr 30 000

Torbjørn Morten Myhre Yngvild

4034 0411 2427

Stavanger Oslo Plassen

kr 14 000 kr 14 000 kr 30 000

Mark Nils Henrik

0272 4026

Oslo Stavanger

kr 176 000 kr 176 000

3 år 3 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Matre Ørjan

0479

Oslo

kr 176 000

3 år

Diversestipend Bernhardt Gardner Hagen Heidel Holopainen Jastrzebska Johansen Kahrs Karlstrøm Knudsen Mikalsen Moe

0358 5005 0658 1450 0379 4823 7048 0452 0174 5008 0192 8613

Oslo Bergen Oslo Nesoddtangen Oslo Nedenes Trondheim Oslo Oslo Bergen Oslo Mo i Rana

kr 30 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 24 000 kr 13 800 kr 10 700 kr 25 000 kr 14 500 kr 20 000 kr 15 000

Fotografer Arbeidsstipend Guttu Aalrust Aandal

Interiørarkitekter Diversestipend Gusrud Lindahl

Journalister Diversestipend Goa Løberg Sørbye

Komponister Arbeidsstipend Adderley Asheim

Emil Evan Heilevang Lars Petter Ida Helene Risto Anna Danuta Bertil Palmar Sven Lyder Jørgen Jørgen Jan Erik Bodvar Drotninghaug

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

15


Ratkje Samkopf Sandvik Skram Smørdal Torvund Vinjar Winge Wøllo Østergaard Ånesen

Maja S.K Kjell Klaus Henrik Jan Martin Øyvind Anders Sigurd Nikolai Erik Edvin Arnt Håkon

1420 1356 3840 0558 0183 0462 1450 1450 1636 1450 1346

Svartskog Bekkestua Seljord Oslo Oslo Oslo Nesoddtangen Nesoddtangen Gamle Fredrikstad Nesoddtangen Gjettum

kr 30 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 25 000

Arbeidsstipend Enge

Mariann

0475

Oslo

kr 176 000

Diversestipend Hegdal Rütter Ulekleiv

Ola Andreas Fredrik Line

1450 3226 0177

Nesoddtangen Sandefjord Oslo

kr 38 000 kr 20 200 kr 16 800

Ida Line Cathrine Irene Nina

0455 1266 0689 0656

Oslo Oslo Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 3 år 2 år 3 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Cox Regien Catherina J M Danielsen Hilde Angel Gaudernack Christine Gjedebo Kaja Godal Martin Woll Goodwin Jeanett Ann Hansen Camilla Krogli Høyem Charlotte Lunde Lene Melby Hanne Midbøe Liv Pakarklyte Ruta Peel Christina Røed Lars Kristian Sæter Tanja Eli

4815 5036 0171 0575 5057 0467 0367 0282 3158 0461 5005 1454 0178 3533 0791

Saltrød Bergen Oslo Oslo Bergen Oslo Oslo Oslo Andebu Oslo Bergen Fagerstrand Oslo Tyristrand Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

3 år 2 år 1 år 3 år 1 år 1 år 1 år 2 år 1 år 2 år 1 år 2 år 1 år 3 år 2 år

Diversestipend Bakke Berg Birkeland Bjørgan Calder Ellefsen Engen Gonsholt Grüner Halle Johannessen Johnsen Knutsen Koksvik Krogh

0860 5007 0460 5081 4043 0192 7540 3727 1450 5031 0473 2614 5155 2260 4032

Oslo Bergen Oslo Bergen Hafrsfjord Oslo Klæbu Skien Nesoddtangen Bergen Oslo Lillehammer Bønes Kirkenær Stavanger

kr 60 000 kr 60 000 kr 15 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000

Kritikere 1 år

Kunsthåndverkere Arbeidsstipend Disen Garlind Nordli Torp

16

Ingunn Marianne Ingunn Heidi David Alexander Katrine Elisabeth Tuva Alexander Signe Kjersti Anne Lise Anne Vidar Inger Sofie von

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Larsen-Frivoll Lavik Malnes Nedrebø Nilsen Nistad Paulsen Santos Skarpnes Skotte Sund Tempelhaug Ziegler

Siri Merete Aud Liv Brita Bjørg Michiko Takahashi Ingvar Kari Merete Armando Enriques Marianne Sara Anne Line Ann Beate Reinhold

0656 5305 0355 5052 3275 5643 5174 0176 1385 0567 0187 4640 0574

Oslo Florvåg Oslo Bergen Svarstad Strandvik Mathopen Oslo Asker Oslo Oslo Søgne Oslo

kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 45 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000

Rolf Georg Frode Linn Andrea Terje Ellen Kristine Paolo Nils

0586 0575 7025 0454 0196 0495 0169 5523

Oslo Oslo Trondheim Oslo Oslo Oslo Oslo Haugesund

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

2 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 2 år 3 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Eick Mathias Eilertsen Mats Farmen Øivind Førde Laila Beathe Gomnæs Sigrun Rogstad Huke Kirsti Nyhus Ingfrid Breie

0458 2074 7580 4308 0469 7014 3430

Oslo Eidsvoll Verk Selbu Sandnes Oslo Trondheim Spikkestad

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

2 år 2 år 2 år 2 år 1 år 2 år 2 år

Diversestipend Augestad Bakken Brevik Baadsvik Carstensen Coucheron Dalhaug Dreyer Dugstad Einarsson Ellingsen Eriksen Folstad Formo Førisdal Galiakhmetova Giørtz Gravrok Guaita Hafskjold Haug Haugerud Havrøy Helleland Henriksen Holmertz

0260 0354 1407 7054 2070 1450 5011 4514 1450 0267 1152 0256 1254 7042 1156 0592 0352 0556 5239 3011 3026 7014 0685 0254 2074 0282

Oslo Oslo Vinterbro Ranheim Råholt Nesoddtangen Bergen Mandal Nesoddtangen Oslo Oslo Oslo Oslo Trondheim Oslo Oslo Oslo Oslo Rådal Drammen Drammen Trondheim Oslo Oslo Eidsvoll Verk Oslo

kr 30 000 kr 25 000 kr 21 500 kr 13 000 kr 21 500 kr 30 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 26 000 kr 15 000 kr 24 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 32 000 kr 20 000

Musikere/sangere/dirigenter Arbeidsstipend Borch Buljo Fjellheim Fuglseth Gewelt Ugelvik Vinaccia Økland

Tora Karen Elisabeth Atle Tor Øystein Stian David Sindre Bjørn Charles Tora Anna Elisabet Audun Rita Trond Daniel Anders Marina Anne-Marie Nina Margrete Annabel Balean Ingvill Martin Tor Andreas Frank Arild Arve Elisabeth

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

17


Inderberg Iversen Jakobsen Jensen Johannessen Johnsen Kristiansen Kvernberg Kvaale Lillebjerka Loddgard Lund Løvlid Martens Mortensen Myhr Nilsen Nilssen Norbakken Nystrøm Omenås Rønnow Sandén-Warg Sandholt Semb Skjerve Skullerud Skaare Solli Stene Storm-Mathisen Strand Sundlisæter Torgersen Ulveseth Vatn Vincze Wettre Wik Zach Øverli Åse

John Pål Patrick Shaw Runar Kjeldsberg Joar Heidi Harald Gill Håkon Ola Ingerid Sveinung Magnus Løberg Jon Halvor Unni Kristine Lisedatter Christian Kim Odd Dag Helge Andreas Rolf-Erik Stian Ola Daniel Vegar Katharina Jakhelln Heidi Harald Kristin Bjørn Vidar Håkon Håkon Kristin Alsos Ole Karsten Torleif Julius Sigurd Elisabeth Zoltan Sunniva Elizabeth Rødland Tone Margaret Ingar Jørn Simen Tone

7013 0652 3120 1352 0165 2150 8400 7042 NL 7043 0686 4647 0474 0352 0561 0462 3011 3210 1152 0552 1517 1450 4748 0477 0377 7042 1440 0265 0656 1616 1176 8005 4327 5232 5155 0561 5006 1259 0273 ES 0488 7028

Trondheim Oslo Nøtterøy Kolsås Oslo Årnes Sortland Trondheim Nederland Trondheim Oslo Brennåsen Oslo Oslo Oslo Oslo Drammen Sandefjord Oslo Oslo Moss Nesoddtangen Rysstad Oslo Oslo Trondheim Drøbak Oslo Oslo Fredrikstad Oslo Bodø Sandnes Paradis Bønes Oslo Bergen Oslo Oslo Spania Oslo Trondheim

kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 15 000 kr 21 500 kr 25 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 30 000 kr 21 500 kr 20 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 10 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 21 500 kr 25 000 kr 21 500 kr 20 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 30 000

William Amund Jan Magne Håkon Ole Henrik Geir Jon Abdolreza Afsari Jørund Fluge Unni Elisabeth

1407 0170 7040 7012 1338 1384 0302 0467 0689 0789

Vinterbro Oslo Trondheim Trondheim Sandvika Asker Oslo Oslo Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 3 år 1 år 1 år 1 år 1 år

0652 9511 FR 0286

Oslo Alta Frankrike Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 1 år 1 år 1 år

Populærkomponister Arbeidsstipend Booth Enger Førde Gebhardt Giørtz Holmsen Larsen Rad Samuelsen Wilhelmsen

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Bernhoft Jarle Carlsen Petter Andreas Romberg Martin Wallumrød Susanna Karolina

18

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Diversestipend Berg Blindheim Bråthen Dørum Hauge Hukkelberg Jansen Luedy Lundberg Mjøs Ognedal Overøye Qvenild Rosseland Saunes Seim Sevaldsen Aarset

Gunnar Andreas Svein Olav Elin Synnøve Aslak Rune Harald Hanne Sigurd Geir Alf Wilhelm Andreas Odd Erik Odd Johan Morten Elin Kjetil Trygve Kristin Eivind

7048 3513 0170 0578 5690 9385 1163 5011 7018 3150 4050 7013 1450 1068 0369 0259 2609 0352

Trondheim Hønefoss Oslo Oslo Lundegrend Skaland Oslo Bergen Trondheim Tolvsrød Sola Trondheim Nesoddtangen Oslo Oslo Oslo Lillehammer Oslo

kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 50 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 41 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 40 000 kr 40 000

Kari Carl Jørgen Marcelino Jon Andreas

1450 1365 1363 0358

Nesoddtangen Blommenholm Høvik Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

2 år 1 år 1 år 1 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Strid Birgitte

0365

Oslo

kr 176 000

1 år

Diversestipend Abrahamsen Bjune Borgersen Bull Fosser Haga Hannestad Kvamme Moustache Nedregaard Totino Vimpel

7014 1396 0350 0171 FR 7650 0656 0363 0566 0753 0555 3145

Trondheim Billingstad Oslo Oslo Frankrike Verdal Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Tjøme

kr 20 000 kr 25 000 kr 23 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 17 000 kr 20 000

0852 0689 0173

Oslo Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 1 år 1 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Nielsen Marianne Bundgaard Thorsmæhlum Lena

0366 0190

Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000

1 år 1 år

Diversestipend Andreassen Berger Fossheim Gjems Kleiva Moore

0553 7030 9100 1450 0555 1634

Oslo Trondheim Kvaløysletta Nesoddtangen Oslo Gamle Fredrikstad

kr 10 000 kr 26 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 25 000

Sceneinstruktører Arbeidsstipend Holtan Kiønig Martin-Valiente Tombre

Rita Karoline Morten Aksel-Otto Per Einar Arnulf Fredrik Elsa Clifton Heidi Bruun Anthony Hardy Jørn Riegels

Scenografer/kostymetegnere Arbeidsstipend Björk Strøm Ystehede

Thomas Johan Dordi Elisabeth Ellen Dæhli

Rune Gilles Ingvill Ragni Ragnhild Dagny Drage James

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

19


Mørch Pedersen Schønemann Tolo

Hanne E. Ystad Hilde Skancke Karen Kathrine

0379 9520 0382 0781

Oslo Kautokeino Oslo Oslo

kr 10 000 kr 16 000 kr 25 000 kr 24 000

Rune Kirsti Pedro Trond Cecilie Beate Emilie Jonny Johan Karin Evelyn Mirjam Gitmark Terje Holtet Merethe Lars Einar Damien Christian Vidar Carl Frode Helge

4638 0196 5004 5006 1391 SE 1517 0260 0351 4632 0684 0861 0553 0655 3800 7053 4364

Kristiansand Oslo Bergen Bergen Vollen Sverige Moss Oslo Oslo Kristiansand Oslo Oslo Oslo Oslo Bø i Telemark Ranheim Sirevåg

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

3 år 1 år 1 år 2 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 2 år 5 år 2 år 3 år 2 år 1 år 3 år 2 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Bergsvåg Henning H. Hellesen Terje Karlsvik Mette Langeland Henrik Helliesen Nilssen Olaug Rishøi Ingvild Hedemann Vethal Silje Wintervold Morten Aarø Selma Lønning

5161 6900 0474 0655 5144 0956 0883 9020 0176

Laksevåg Florø Oslo Oslo Fyllingsdalen Oslo Oslo Tromsdalen Oslo

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

3 år 2 år 2 år 1 år 1 år 1 år 1 år 2 år 1 år

Diversestipend Baugstø Berner Bildøen Blatt Bugge Bull-Hansen Burkey Bø Dahl Dahl Eng Flatjord Fløgstad Hagemann Henriksen Holte Horgar Horvei Jensen Johansson Kavli Kjørsvik Kleiva Knudsen

1406 0770 0575 0584 0578 1621 0657 3043 5225 0198 5011 5015 0872 0852 2208 0358 7411 0369 4028 0552 0354 0366 0169 3370

Ski Oslo Oslo Oslo Oslo Gressvik Oslo Drammen Nesttun Oslo Bergen Bergen Oslo Oslo Kongsvinger Oslo Trondheim Oslo Stavanger Oslo Oslo Oslo Oslo Vikersund

kr 60 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 30 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 30 000 kr 20 000 kr 60 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 30 000

Skjønnlitterære forfattere Arbeidsstipend Belsvik Blom Carmona-Alvarez Davidsen Enger Grimsrud Halberg Harstad Haugane Kristensen Larsen Lindstrøm Ramslie Refsum Sundstøl Tiller Torvund

20

Line Mia Brit Thomas Marco Mikkel Andreas Nilsen Bjørn Andreas Ingvild Victoria Arild Niels Fredrik Audun Roar Robert Reed Kjartan Bror Levi Kristin Tosterud Fartein Nils Gullak Sigmund Jens Martin Ann Joakim Rønnaug Cathrine

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Lirhus Lundbo Mehlum Norheim Ribe Ruset Shafieian Tenningen Tronstad Østergaard Øybø

Agnar Thomas Jan Jørgen Kristin Endre Mazdak Sigurd Tyra Teodora Kurt Aust Mattis

0573 0785 3116 DE 7042 6414 0650 5015 0689 3183 0467

Oslo Oslo Tønsberg Tyskland Trondheim Molde Oslo Bergen Oslo Horten Oslo

kr 60 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 26 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 60 000

Erik Johannes Per

0752 0358

Oslo Oslo

kr 176 000 kr 176 000

5 år 5 år

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Thorsen Thea Selliaas

7043

Trondheim

kr 176 000

1 år

Diversestipend Christensen Engen Erbaydar Foldøy Fronth-Nygren Hansen Hanssen Jonassen Kaminka Lahaise Ringen Roeim Rognlien Storrud Sønsteng Tveite Winger

Bente Bodil Ayfer Dagfinn Johanne Morten Toril Fartein Døvle Ika Ingrid Maria Adriana Erik Jørn Jon Aas Alf Gry Tor Cecilie

0283 2743 1357 4235 GB 2609 5019 3616 0657 NL SE 3901 0354 1357 0258 0771 0557

Oslo Harestua Bekkestua Hebnes Storbritannia Lillehammer Bergen Kongsberg Oslo Nederland Sverige Porsgrunn Oslo Bekkestua Oslo Oslo Oslo

kr 35 000 kr 10 000 kr 45 000 kr 20 000 kr 24 000 kr 35 000 kr 25 000 kr 21 000 kr 7 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 17 000 kr 12 000 kr 45 000 kr 10 000 kr 30 000 kr 10 000

Juni Gard Bjørnstjerne Linda Anne Margrethe Vera Jonas Benedikte Duc Paul Peder Solvei Beate Anne Marit

1397 1450 5053 3116 0178 2337 0770 0976 0455 5073 7030

Nesøya Nesoddtangen Bergen Tønsberg Oslo Tangen Oslo Oslo Oslo Bergen Trondheim

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 2 år 1 år 1 år 1 år 1 år 2 år

1181 0653 5067 3470 0554 8485

Oslo Oslo Bergen Slemmestad Oslo Dverberg

kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000 kr 176 000

1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år

Skjønnlitterære oversettere Arbeidsstipend Krogstad Qvale

Skuespillere/dukkespillere Arbeidsstipend Dahr Eidsvold Gathu Helgesen Holte Kippersund Lindbeck Mai-The Opstad Stoutland Sæther

Arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere Bjørk Jarl Flaaten Bock Maria Havre Vibeke Flesland Holtsmark Signe Lundsholt Cecilie G. Strøm Katrine Maria Eponine

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

21


Diversestipend Alfsen Amdam Armand Belsvik Bøe Fisketjøn Fjørtoft Fonnlid Grenne Haga Hass Hein Hilleren Haaland Jenseg Johnsen Kolbenstvedt Kopperud Krigsvoll Langaas Lullau Meyer Mosli Munthe Ossavy Restad Sande Skjønberg Solli Solum Stray Uthaug Varjord Vikstvedt Vo Wendelborg Wiggen Østerbøl Aakvik

Knut Stig Ryste Gisken Camilla Jeanne Torunn Irene Thea Danielsen Torgeir Mona Paul-Ottar Gisle Gjermundsen Vivian Roger Agnete G. Kari Maja Bohne Marius Tage Kristin Kajander Anne Katharine Janne Cathrin Jorunn Sofie Torunn Cecilie Askeland Hedda Nina B. Anders K. Steinar Siv Karstein Viggo Anne Gro Ann Kaia Helen Huy Le Helga Trine Amalie Gøran Liv

0851 5006 0264 0651 3748 5055 0353 0556 0467 0871 0190 0478 0253 0273 0654 9012 1450 1338 0177 1182 5037 0662 0554 0566 1450 3915 0263 1363 0153 6007 0351 2850 0560 0555 0356 7030 0355 0650 0556

Oslo Bergen Oslo Oslo Siljan Bergen Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Tromsø Nesoddtangen Sandvika Oslo Oslo Bergen Oslo Oslo Oslo Nesoddtangen Porsgrunn Oslo Høvik Oslo Ålesund Oslo Lena Oslo Oslo Oslo Trondheim Oslo Oslo Oslo

kr 40 000 kr 25 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 15 000 kr 40 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 8 000 kr 15 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 19 000 kr 3 500 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 15 000 kr 25 000 kr 12 500 kr 35 000

Pål Lars Michael Oda Kristian L. Øyvind

0253 0259 0165 0554 0455

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

kr 10 000 kr 10 000 kr 9 000 kr 10 000 kr 12 000

Arnt

4044

Hafrsfjord

Åse Liv Hauan Bjørn Anne-Sophie Kristina Nirmal Singh

1405 0174 5043 0456 7023

Langhus Oslo Bergen Oslo Trondheim

Teatermedarbeidere Diversestipend Grønli Kolstad Radoor Strømskag Wangensteen

Garantiinntekter Barne- og ungdomslitterære forfattere Birkedal

Billedkunstnere Ballo Bjarre Blytt Bræin Dhunsi

22

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Harbitz Hellenes Isdahl Johansen Koksvik Lalim Langedok Lindberg Lindell Lund Ramberg Ringdal Rygvold Spira Øien

Gunn Mette Kathrine Hennie Ann Svein Flygari Stein Mona Ingrid Lene Kristin Karin Aurora Lotte Konow Lars Øyvind Olav Arne Edith Hans Martin

1634 0567 1405 0177 0657 1369 3678 3536 7540 0657 0588 3294 0556 3140 3075

Gamle Fredrikstad Oslo Langhus Oslo Oslo Stabekk Notodden Noresund Klæbu Oslo Oslo Stavern Oslo Nøtterøy Berger

Karen Sofie

3165

Tjøme

Peter Normann

0264

Oslo

Unni

0361

Oslo

Martin

3579

Torpo

Glenn Erik

5200

Os

Eirik Edith Bente Knudsen Lars B

4640 7040 3854 6929

Søgne Trondheim Nissedal Herviksbygda

Thure Erik

3370

Vikersund

Munib

0959

Oslo

0454 9395 CZ 0258 1358 0256 0352 0272 0358 1334 1346 0167 0267 0272

Oslo Kaldfarnes Tsjekkia Oslo Jar Oslo Oslo Oslo Oslo Rykkin Gjettum Oslo Oslo Oslo

Dansekunstnere Foss

Faglitterære forfattere og oversettere Waage

Filmkunstnere Straume

Folkekunstnere Myhr

Komponister Haugland

Kunsthåndverkere Gjedrem Lundebrekke Sanden Sture

Skjønnlitterære forfattere Lund

Skjønnlitterære oversettere Delalic

Stipend for eldre fortjente kunstnere Baird Enoksen Hruza Jensen Johansen Korbøl Large Mikkelsen Myrdam Newth Nordahl Nordheim Riser Ryg

Maureen Ivar E. Lubomir William Duborgh Arnstein Aud Sturla Sturlason Laila Solveig Leif Heiberg Philip Helge Arne Grete Wexels Eli Skolmen

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

23


Schjeldrup Smedal Steinsrud Sæther Sæther Varden

Gerdi Grete Knut Marte Odd Geir Jan Fredrik

7014 5232 2943 0458 0370 DK

Trondheim Paradis Rogne Oslo Oslo Danmark

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning Navn på institusjon

Antall stipend

Den Norske Balletthøyskole

24

Kunsthøgskolen i Bergen

50

Norges musikkhøgskole

3

NTNU, Kunstakademiet i Trondheim Kunsthøgskolen i Oslo Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst

24

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND

17 109 0


Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Formål og sammensetning I 1968 ble det opprettet et utvalg på fem medlemmer til å vurdere og dele ut statens arbeidsstipend og statens reise- eller studiestipend for kunstnere (St. prp 39, 1967–68). De øvrige stipendtyper og garantiinntektsordningen som senere er opprettet, er også lagt under utvalgets arbeidsområde. Utvalget foretar utdelingen av stipend og garantiinntekter etter at Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt fordelingen mellom kunstnergruppene. Utvalget gir råd til departementet om den årlige kvotefordelingen, og kunstnerorganisasjonene har anledning til å uttale seg om forslag til kvotefordeling (St.meld. nr. 41 (1975–76) Kunstnerne og samfunnet) før departementet fastsetter endelig fordeling. Utvalget er bundet til denne fordelingen. Utvalget vurderer om innehavere av garantiinntekt opprettholder yrkesaktiviteten som kunstnere og gjør vedtak om fortsatt opprettholdelse eller bortfall av garantiinntekten. Oppnevning Staten oppnevner tre medlemmer, blant disse leder og nestleder, og kunstnerorganisasjonene oppnevner to. Alle medlemmene har personlige varamedlemmer. Oppnevningen gjelder for fire år. Utvalget 2006–2009 Oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet 1. Fylkeskultursjef Per Norstrøm, leder, Aust-Agder 2. Kultursjef Alfhild Skaardal, nestleder, Telemark 3. Advokat Lars G. Norheim, Oslo Oppnevnt av kunstnerorganisasjonene 4. Komponist og tekstforfatter Eigil Berg, Oslo 5. Skuespiller og dramatiker Camilla Tostrup, Oslo

Varamedlemmer oppnevnt av departementet 1. Spesialrådgiver Astrid Marie Haga, Akershus 2. Kommunaldirektør Gerhard Dalen, Sør-Trøndelag 3. Seniorrådgiver Elisabeth Solberg, Oslo (f.o.m. mars 2008) Varamedlemmer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene 4.1 Forfatter Stig Sæterbakken, Oppland 4.2 Billedkunstner Roar Werner Eriksen, Oslo 5.1 Danser og koreograf Lise Ferner, Oslo 5.2 Regissør og filmkunstner Elisabeth Sjaastad, Oslo Virksomhet 2008 Utvalgsmøter Utvalget hadde seks møter i 2008. Hovedtildelingen av stipend og garantiinntekter foregikk 26.–28. mars. Klager på tildelinger ble behandlet i møte 22. oktober. Utvalget hadde i tillegg til dette et møte i forbindelse med kvotefordelingen 2008 og et møte vedrørende ny behandling av søknad, samt behandling av en klagesak og en permisjonssøknad. Det ble i tillegg avholdt møter i forbindelse med høringssvaret om Løken-utvalgets sluttrapport, og oppnevningen av ny stipendkomité for diverse andre kunstnere. Møte med stipendkomiteer Utvalget hadde 26. mars møte med åtte stipendkomiteer. Møtet hadde til hensikt å få belyst en del viktige problemstillinger rundt behandlingen av søknader som kan høre hjemme i flere stipendkomiteer. Spørsmålene ble tatt opp til diskusjon med alle de aktuelle gruppene samlet. I tillegg hadde Utvalget separat møte med representanter for komiteene for

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

25


filmkunstnere og dramatikere for å drøfte problemstillinger som er felles for disse to gruppene. Møte med Kultur- og kirkedepartementet Utvalgets leder og sekretær hadde møte med representanter for Kultur- og kirkedepartementets administrasjon bl.a. for å diskutere problemstillinger i forbindelse med Løken-utvalgets sluttrapport og levekårsundersøkelsen. Tildelinger Utvalget tildelte 627 stipend etter søknad, og det ble tildelt 20 honorære stipend for eldre fortjente kunstnere. 32 kunstnere ble tildelt garantiinntekt. Det totale antallet tildelinger i 2008 var 882, inkludert stipend for gjennomført kunstutdanning. Det må ikke søkes om dette stipendet, og tildelingsmyndigheten er delegert til sekretariatet av Utvalget. Samlet beløp til utbetaling for stipend som ble tildelt i 2008 var 63,4 mill. kroner. I tillegg kommer 32 garantiinntekter hvor det kan variere hvor mye den enkelte kunstner tar ut. Ved maksimalt uttak ville dette i 2008 beløpe seg til ca. 5,8 millioner kroner. Arbeidsgiveravgift for garantiinntektene er ikke inkludert i dette beløpet. For detaljert oversikt over tildelinger i 2008, se side 10 til 24. Garantiinntekt, vurdering av yrkesaktivitet Fem år etter tildeling av garantiinntekt til en kunstner, og senere hvert tredje år, foretas en vurdering av yrkesaktiviteten. Vurderingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, etter innstilling fra sakkyndige komiteer. 126 garantiinntektsinnehavere ble yrkesaktivitetsvurdert i 2008. Én innehaver av garantiinntekt ble fratatt garantiinntekten på grunn av lav yrkesaktivitet. Oppfølging av rapportplikten Innehavere av garantiinntekt og arbeidsstipend sender inn rapport om bruken av stipendet/garantiinntekten innen 15. oktober hvert år. Øvrige stipendmottakere sender inn rapport innen 31. mars året etter tildelingsåret. Utbetaling av stipend og garantiinntekter holdes tilbake inntil rapportplikten er overholdt. Dersom stipendiaten eller garantiinntektsinnehaveren unnlater å sende inn rapport, kan

26

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND

vedkommende miste retten til å motta stipend eller garantiinntekt. To kunstnere mistet retten til å få utbetalt nytt stipend på grunn av manglende rapportering for tidligere stipend. Stipendene ble tildelt andre kunstnere. Klagebehandling Ved tildeling av stipend og garantiinntekter kan det ikke klages til Kultur- og kirkedepartementet over det faglige kunstneriske skjønn. Klageretten gjelder kun feil ved rettsanvendelse og saksbehandling. I oktobermøtet behandlet Utvalget klager fra seks søkere som gjaldt avslag på søknad om stipend og garantiinntekter i 2008. Alle klagene ble oversendt til Kultur- og kirkedepartementet (KKD) med Utvalgets anbefaling. KKD fulgte Utvalgets anbefaling i alle sakene. Kvotefordelingen 2009 – Utvalgets anbefaling til Kultur- og kirkedepartementet om fordelingen av stipend og garantiinntekter mellom kunstnergruppene Kultur- og kirkedepartementet foreslo i St. prp. 2008–2009 å opprette 15 nye arbeidsstipend og omdisponere fire garantiinntektshjemler til arbeidsstipend i 2009. Kvoten for diversestipend ble økt med kr 578 600. I Stortingsproposisjonen ble det gitt instruks om at Utvalget skulle ta hensyn til forskjeller i kunstnergruppenes inntekter, jf. undersøkelsen av kunstnernes aktivitets-, inntekts- og arbeidsforhold, ved innstilling om kvotefordeling. Utvalget behandlet kvotefordelingen 2009 på oktobermøtet. Utvalget foreslo en fordeling av nye arbeidsstipend og en omfordeling av eksisterende ledige arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre kunstnere med utgangspunkt i inntektsnivå og sjanse for å få stipend (søkersjanse). Utvalgets anbefaling ble delvis fulgt mht fordeling av arbeidsstipend og inndragning av garantiinntekter. KKD besluttet å ikke omfordele noen av de ledige arbeidsstipendene. Høringssvar, Løken-utvalgets sluttrapport Utvalget ble invitert til å uttale seg om Løken-utvalgets sluttrapport om behovet for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet som ble lagt frem 5. juni 2008. Statens kunstnerstipend var blant de institusjoner som ble vurdert.


I sitt høringssvar ga Utvalget uttrykk for tilfredshet med at Løken-utvalget hadde trukket frem mange av de momentene som Utvalget selv mener er viktig, bl.a. mer systematisk kunnskapsinnhenting, en forenklet komitéstruktur og en mer fleksibel ordning for kvotefordeling. Utvalget presiserte også viktigheten av at det finnes stipendordninger som gir økonomisk trygghet og forutsigbarhet over lengre tid. Høringssvar, Kunstnerundersøkelsen fra Telemarksforsking Utvalget ble også invitert til å uttale seg om undersøkelsen om kunstnernes levekår, Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold 2006, gjennomført av Telemarksforsking på vegne av Kultur- og kirkedepartementet. Rapporten ble lagt frem 1. juli 2008. Høringssaken ble behandlet på Utvalgets møte 22.10.08. Utvalget poengterte viktigheten av rapporten og den kunnskapen den gir om kunstnernes kår i Norge, men mente bl.a. at den ikke i tilstrekkelig grad fanger opp en del endringer som har skjedd innenfor og mellom de kunstnergruppene undersøkelsen tar utgangspunkt i. Utvalget la til grunn at undersøkelsen er viktig for å gi et sikrere grunnlag for dimensjonering av

den direkte kunstnerstøtten til de forskjellige kunstområdene, og tok i sitt høringssvar til orde for å bestille delutredninger fra det innsamlete datamaterialet for å skaffe til veie et bedre grunnlag for å foreslå endringer i praktiseringen av ordningene og utformingen av dem. Oppnevning av ny stipendkomité for diverse andre kunstnere 2009–2010 Ansvaret for oppnevning av diversekomiteen er delegert til Utvalget fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Komiteens medlemmer oppnevnes for to år med mulighet for gjenoppnevning. Komiteen skal bestå av minst tre, og inntil sju medlemmer, samt to varamedlemmer. KKD har gitt sin tilslutning til en litt utvidet rolle for denne komiteen i forbindelse med ordningen med tverrkunstneriske søkermuligheter. På bakgrunn av innkomne forslag til kandidater fra kunstnerorganisasjonene, samt kandidater foreslått av Utvalget selv, ble ny komité oppnevnt i møte 22. oktober, og i e-postmøte i etterkant. Leder for diversekomiteen 2009–2010 er Paul Åge Johannessen.

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

27


Utvalgets sakkyndige komiteer

Stipendkomiteene er faglige sakkyndige organer for Utvalget. Stipendkomiteene innstiller til Utvalget om tildeling av stipend og garantiinntekter og om fortsatt opprettholdelse eller bortfall av garantiinntekten. Innstillingene gis skriftlig med en kortfattet begrunnelse. Stipendkomiteene oppnevnes av kunstnerorganisasjonenes generalforsamlinger/årsmøter for et tidsrom på inntil tre år, og skal bestå av minst tre medlemmer. Stipendkomiteen for diverse andre kunstnere oppnevnes av Utvalget. Det var i 2008 24 ulike stipendkomiteer som innstilte til Statens kunstnerstipend. Stipendkomiteenes sammensetning1 Billedkunstnere Bente Sætrang, leder Børre Sæthre, Crispin Gurholt (vara), Rita Marhaug, Tore Aarholt (vara), Thomas Hestvold, Hanne Christiansen (vara), Marit Aanestad, Suvi Nieminen, Eli Hovdenakk, Karin Valum (vara), Gunvor Nervold Antonsen Kunsthåndverkere Marit Tingleff, leder Anne-Johanne Sørheim, Kari Dyrdal, Eva Schjølberg, Liv Blåvarp, Konrad Mehus Skjønnlitterære forfattere Bjarte Breiteig, leder Kyrre Andreassen, Oddmund Hagen, Tone Hødnebø, Mona Høvring, Arne Ruste, Ole Robert Sunde, Stein Versto Barne- og ungdomslitterære forfattere Sverre Henmo, leder 1

28

Helga Gunerius Eriksen, Guri B. Hagen, Atle Hansen, Stein Erik Lunde, Marianne Viermyr Dramatikere Kjetil Indregard, leder Bjørn-Erik Hanssen, Kari Saanum Skjønnlitterære oversettere Christine Amadou, leder Aase Gjerdrum, Heidi Grinde, Per Kristian Gudmundsen, Kai Swensen, Tommy Watz Faglitterære forfattere og oversettere Guri Hjeltnes, leder Hege Mehren, Johan L. Tønnesson (vara) Musikere/sangere/dirigenter Kjell Samkopf, leder Trond Dahlen, Per Flemstrøm, Svein Haugen, Helge Roald Iberg, Guro Gravem Johansen, Torbjörn Kvist, Geir Otto Nilsson, Jan Joakim Nordin, Petter Skretting, Nora Taksdal, Per Vollestad. Komponister Ketil Hvoslef, leder Olav Berg, Olav Anton Thommessen (vara) Skuespillere og dukkespillere Liv Bernhoft Osa, leder Stig Krogstad, Jan Holden (kun stipend), Markus Tønseth Sceneinstruktører Bjørn Sæter, leder Audny Chris Øiamo-Holsen, Franzisca Aarflot

Kun medlemmer av komiteene samt eventuelle varamedlemmer som faktisk deltok i innstilling til stipend og garantiinntekter 2008 er nevnt.

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Scenografer og kostymetegnere Trine Kolstad Vegem, leder Birgitte Lie, Gjermund Andresen Teatermedarbeidere Bjarne Stensrud, leder Iselin Ivarson, Elisabeth Bredal Dansekunstnere Lars Jacob Holm, leder Ulf Nilseng, Åse With, Marianne Albers (vara) Kritikere Anne Schäffer, leder IdaLou Larsen, Kari Løvaas Filmkritikere Borghild Maaland, leder Trine Styve Varlo, Sven Grotdal Journalister Hallgeir Westrum, leder Unni Arnøy, Mona Askerød, Hege Lamark, Astrid Dalehaug Norheim Fotografer Annette Kierulf, leder Knut Åsdam, Knut Hoftun Knutsen (vara) Filmkunstnere Eirin Gjørv, leder Trygve Hagen, Wibecke Rønseth, John Arvid Berger, John Alfheim Interiørarkitekter Ingrid Torkildsen, leder Karen Christie Bjønness, Greta Hoff

Diverse andre kunstnere Odd Selmer, leder IdaLou Larsen, Paul Åge Johannessen, Cecilie Steen, Yngvild Fagerholm, Espen Haavardsholm Folkekunstnere Vegard Opheim, leder Solveig Torgersen Grinder, Ruth Anne Moen, Frithjof Rudstaden Populærkomponister Bent Åserud, leder Karoline Krüger, Jon-Willy Rydningen, Ola Bremnes (vara), Svein Dag Hauge (vara) Utvalgets sekretariat Statens kunstnerstipend er sekretariat for Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, og administrerer stipend- og garantiinntektsordningen. I tillegg har Statens kunstnerstipend administrative oppgaver i forbindelse med statsstipendiatordningen og ordningene med æresstipend, æreslønn, samt nordisk forfatterstipend. Statens kunstnerstipend har fem ansatte og er en del av Norsk kulturråds administrasjon. Sekretariatet pr. 31.12.2008 og hovedansvarsområder: Anne-Marie Liland, seksjonssjef Overordnet ansvar, arbeidsstipend, pressekontakt. Mona Kemi Arbeidsstipend (utbetalinger og permisjoner), diversestipend. Richard Smith Søknadsrunden, informasjon, arbeidsstipend. Mona Stensrud Garantiinntekt, stipend for eldre fortjente kunstnere, stipend basert på gjennomført kunstutdanning.

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

29


Kunstnergruppe

AS ledig 2008

AS videreført 2008

AS totalt 2008

ASY ledig 2008

ASY videreført 2008

ASY totalt 2008

Diversestipend 2008

Garantiinntekt ledig 2008

Garantiinntekt totalt 2008

Kvotefordeling og statistikk 2008

Billedkunstnere

15

34

49

24

30

54

2 521 000

20

267

4

15

19

15

15

30

1 620 000

4

98

Kunsthåndverkere Skjønnlitterære forfattere

17

23

40

9

6

15

1 451 000

1

39

Barne- og ungdomslitterære forf.

3

2

5

3

0

3

528 000

1

10

Dramatikere

3

3

6

2

0

2

465 000

0

2

Skjønnlitterære oversettere

2

2

4

1

1

2

381 000

1

2

Faglitt. forfattere og oversettere

0

2

2

0

0

0

73 000

1

3

Musikere/sangere/dirigenter

8

12

20

7

4

11

1 529 000

0

20

Komponister

2

7

9

1

3

4

383 000

1

12

11

1

12

6

2

8

763 000

0

10

Sceneinstruktører

4

0

4

1

1

2

235 000

0

2

Scenografer og kostymetegnere

3

0

3

2

0

2

166 000

0

2

Teatermedarbeidere

0

0

0

0

0

0

51 000

0

0

Dansekunstnere

4

4

8

7

9

16

731 400

1

21

Kritikere

1

0

1

0

0

0

97 000

0

0

Journalister

0

0

0

0

0

0

58 000

0

0

Fotografer

3

5

8

2

2

4

344 000

0

9

Filmkunstnere

8

2

10

2

2

4

527 000

1

2

Arkitekter*

0

0

0

0

0

0

65 000

0

3

Interiørarkitekter*

0

0

0

0

0

0

60 000

0

2

Diverse andre kunstnergrupper

2

5

7

3

1

4

294 000

1

2

Folkekunstnere

4

0

4

2

0

2

204 000

0

0

10

0

10

4

0

4

611 000

0

1

104

117

221

91

76

167

13 157 400

32

507

Skuespillere og dukkespillere

Populærkomponister Sum *

30

Arkitekter og interiørarkitekter har ikke egne kvoter for arbeidsstipendene eller garantiinntekt (GI). Søkere i disse gruppene kan bli tildelt arbeidsstipend/GI fra diversegruppens kvote. Ledige arbeidsstipend/GI går tilbake til diversegruppen.

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Statistikk Billedkunstnere Kunsthåndverkere Skjønnlitterære forfattere Barne- og ungdomslitt. forfattere Dramatikere Oversettere Faglitt.forfattere og oversettere Musikere, sangere og dirigenter Komponister Skuespillere og dukkespillere Sceneinstruktører Scenografer og kostymetegnere Teatermedarbeidere Dansekunstnere Kritikere Filmkritikere Journalister Fotografer Filmkunstnere Arkitekter

12 012 29 953 40 773 17 133 21 045 28 176 10 366 22 035 29 678 26 116 34 892 32 688 3 923 29 852 13 944 5 500 9 667 9 631 21 213 7 222

Interiørarkitekter Diverse andre kunstnergrupper Folkekunstnere Populærkomponister

12 000 28 306 35 000 26 739

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Figur 2 Stipendmidler fordelt på antall søkere i kunstnergruppene 2008

Totalt

19 764

Utland

30 144

Finnmark

16 800

Troms

24 117

Nordland

14 897

Nord-Trøndelag

23 875

Sør-Trøndelag

17 653

Møre og Romsdal

7 446

Sogn og Fjordane

34 444

Hordaland

19 066

Rogaland

21 624

Vest-Agder

17 000

Aust-Agder

27 071

Telemark

5 135

Vestfold

13 619

Buskerud

19 122

Oppland

6 512

Hedmark

18 889

Oslo

22 196

Akershus

18 213

Østfold

8 778

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Figur 3 Fylkenes andel av tildelte stipendmidler. Stipendbeløp pr. søker 2008

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

31


Arbeidsstipend for yngre 1–3 år

Diversestipend

Totalt

Garantiinntekter

Søkere stipend og garantiinntekt 2008 per kunstnergruppe/stipendtype Arbeidsstipend 1–5 år

Tabell 1

1436

592

1541

1719

215

Kunsthåndverkere

268

98

311

342

48

Skjønnlitterære forfattere

209

82

204

273

23

Barne- og ungdomslitt. forfattere

94

23

85

113

10

Dramatikere

70

22

73

89

4

Oversettere

22

4

44

51

3

Faglitt.forfattere og oversettere

27

6

31

41

8

Musikere, sangere og dirigenter

186

118

239

317

33

Kunstnergruppe Billedkunstnere

Komponister

67

36

66

90

7

112

59

125

164

15

Sceneinstruktører

25

5

22

37

5

Scenografer og kostymetegnere

16

15

25

32

2

13

13

Skuespillere og dukkespillere

Teatermedarbeidere

1

Dansekunstnere

63

78

124

166

Kritikere

11

2

10

18

4

4

Filmkritikere Journalister

2

Fotografer Filmkunstnere

15

5

6

201

146

234

255

15

93

50

108

141

20

8

9

Arkitekter

4

Interiørarkitekter

2

1

5

5

Diverse andre kunstnergrupper

61

33

56

85

Folkekunstnere

29

18

24

36

Populærkomponister

89

35

65

115

19

3 088

1 423

3 422

4 121

453

Totalt

32

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND

11


Søkere stipend 2008 per kunstnergruppe/fylke

34

13

8

46

1 719

Nordland

Troms

Finnmark

Utland

Totalt

185

Hordaland

4

60

Rogaland

69

32

Vest-Agder

Nord-Trøndelag

18

Aust-Agder

Sør-Trøndelag

32

Telemark

32

47

Vestfold

Møre og Romsdal

38

Buskerud

9

27

Oppland

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

342

8

1

4

4

3

16

4

3

63

8

7

3

12

13

14

9

6

273

10

11

2

2

15

2

4

35

18

7

2

2

8

9

9

7

113

4

6

1

4

1

3

14

5

1

1

3

8

6

1

3

89

3

4

4

1

7

2

3

5

4

46

51

6

2

2

1

1

3

2

3

24

41

4

2

3

1

2

2

1

1

5

1

1

15

317

5

1

2

4

2

28

6

2

27

4

7

1

8

5

11

9

6

141

90

3

2

7

1

6

3

2

1

3

2

2

1

40

164

2

5

1

1

6

1

8

5

1

7

3

2

1

4

99

13

37

1

2

1

2

1

1

2

22

5

32

1

2

1

22

4

13

1

12

Teatermedarbeidere

40

14

166

2

2

2

5

5

14

4

2

1

1

5

1

2

105

14

18

1

4

1

10

2

4

1

3

Filmkritikere

107

40

6

1

1

1

3

Journalister

118

1

Sceneinstruktører

5

Kritikere

7

1

255

4

2

1

1

8

4

2

30

6

3

1

5

4

2

4

2

147

24

5

141

2

1

3

5

1

2

12

6

4

3

3

1

81

15

2

9

1

1

6

1

Arkitekter

5

2

5

4

1

85

3

2

3

1

4

4

2

5

4

1

51

3

2

36

1

1

1

2

2

3

1

3

2

9

1

10

Folkekunstnere

Sogn og Fjordane

21

Hedmark

Billedkunstnere

819

Kunsthåndverkere

Oslo

Skjønnlitt.forfattere 5

Interiørarkitekter

14

Barne- og ungdomslitt.forfattere 3

400

106

104

15

60

63

16

185

56

27

431

133

71

28

96

119

94

84

54

115 4 121

1

1

1

10

14

4

3

1

4

4

1

1

54 1 979

16

Populærkomponister

35

Dramatikere

181

Oversettere

Akershus

Faglitt. forfattere og oversettere 8

Musikere, sangere og dirigenter

2

Komponister

2

Skuespillere og dukkespillere

3

Scenografer og kostymetegnere

7

Dansekunstnere

9

Fotografer

11

Filmkunstnere

44

Diverse andre kunstnergrupper

Østfold

Tabell 2

Totalt

33


Arbeidsstipend (AS) 1–5 år

Arbeids-stipend for yngre (ASY) 1–3 år

Diversestipend

Totalt tildelt 2008

Totalt videreført og tildelt 2008

Tildelte og videreførte stipend 2008 per kunstnergruppe/stipendtype – antall

Videreførte AS og ASY1

Tabell 3

Billedkunstnere

64

15

24

52

91

155

Kunsthåndverkere

30

4

15

28

47

77

Skjønnlitterære forfattere

Kunstnergruppe

29

17

9

35

61

90

Barne- og ungdomslitt. forfattere

2

3

3

13

19

21

Dramatikere

3

3

2

15

20

23

Skjønnlitt. oversettere

3

2

1

17

20

23

Faglitt.forfattere og oversettere

2

0

0

9

9

11

Musikere, sangere og dirigenter

16

8

7

68

83

99

Komponister

10

2

1

23

26

36

Skuespillere og dukkespillere

3

11

6

39

56

59

Sceneinstruktører

1

4

1

12

17

18

Scenografer og kostymetegnere

0

3

2

10

15

15

Teatermedarbeidere

0

0

0

5

5

5

13

4

7

27

38

51

Kritikere

0

1

0

3

4

4

Filmkritikere

0

0

0

1

1

1

Journalister

0

0

0

3

3

3

Fotografer

7

3

2

8

13

20

Filmkunstnere

4

8

2

17

27

31

Arkitekter

0

0

0

0

0

0

Interiørarkitekter

0

0

0

2

2

2

Diverse andre kunstnergrupper

6

2

3

15

20

26

Folkekunstnere

0

4

2

12

18

18

Populærkomponister

0

10

4

18

32

32

193

104

91

432

627

820

Dansekunstnere

Totalt 1

34

Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere som er tildelt tidligere år og fortsatt løper.

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


Arbeidsstipend (AS) 1–5 år

Arbeids-stipend for yngre (ASY) 1–3 år

Diversestipend

Sum pr gruppe tildelt i 2008

Sum pr gruppe totalt

Tildelte og videreførte stipend 2008 per kunstnergruppe/stipendtype – beløp i kr

Videreførte AS og ASY1

Tabell 4

11 264 000

2 640 000

4 224 000

2 521 000

9 385 000

20 649 000

Kunsthåndverkere

5 280 000

704 000

2 640 000

1 620 000

4 964 000

10 244 000

Skjønnlitterære forfattere

Kunstnergruppe Billedkunstnere

5 104 000

2 992 000

1 584 000

1 451 000

6 027 000

11 131 000

Barne- og ungdomslitt. forfattere

352 000

528 000

528 000

528 000

1 584 000

1 936 000

Dramatikere

528 000

528 000

352 000

465 000

1 345 000

1 873 000

Oversettere

528 000

352 000

176 000

381 000

909 000

1 437 000

Faglitt.forfattere og oversettere

352 000

0

0

73 000

73 000

425 000

Musikere, sangere og dirigenter

2 816 000

1 408 000

1 232 000

1 529 000

4 169 000

6 985 000

Komponister

1 760 000

352 000

176 000

383 000

911 000

2 671 000

Skuespillere og dukkespillere

528 000

1 936 000

1 056 000

763 000

3 755 000

4 283 000

Sceneinstruktører

176 000

704 000

176 000

235 000

1 115 000

1 291 000

Scenografer og kostymetegnere

0

528 000

352 000

166 000

1 046 000

1 046 000

Teatermedarbeidere

0

0

0

51 000

51 000

51 000

2 288 000

704 000

1 232 000

731 400

2 667 400

4 955 400

Kritikere

0

176 000

0

75 000

251 000

251 000

Filmkritikere

0

0

0

22 000

22 000

22 000

Journalister

0

0

0

58 000

58 000

58 000

1 232 000

528 000

352 000

344 000

1 224 000

2 456 000

Dansekunstnere

Fotografer Filmkunstnere

704 000

1 408 000

352 000

527 000

2 287 000

2 991 000

Arkitekter

0

0

0

0

0

0

Interiørarkitekter

0

0

0

60 000

60 000

60 000

1 056 000

352 000

528 000

294 000

1 174 000

2 230 000

Folkekunstnere

0

704 000

352 000

204 000

1 260 000

1 260 000

Populærkomponister

0

1 760 000

704 000

611 000

3 075 000

3 075 000

33 968 000

18 304 000

16 016 000

13 092 400

47 412 400

81 380 400

Diverse andre kunstnergrupper

Sum 1

Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere som er tildelt tidligere år og fortsatt løper. Arbeidsgiveravgift 14,1 % er ikke inkludert for AS og ASY

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

35


Faglitt. forfattere og oversettere

Musikere, sangere og dirigenter

Komponister

Skuespillere og dukkespillere

Sceneinstruktører

Folkekunstnere

Populærkomponister

Antall

1

0

0

1

1

0

0

1 0

1 0 0 0

0

1 0 0

0

0

0

12

0

2

2

0 13

7

5

4

2 0

6 1 0 0

2

1 0 1

1

0

3

76

Oslo

86 36 41 10 15 10

Arkitekter Interiørarkitekter Diverse andre kunstnergrupper

Oversettere

0

3

Filmkunstnere

Dramatikere

2

3

Kritikere Filmkritikere Journalister Fotografer

Barne- og ungdomslitt.forfattere

0

20

Østfold

Teatermedarbeidere Dansekunstnere

Skjønnlitt.forfattere

4

Akershus

Fylke

Scenografer og kostymetegnere

Kunsthåndverkere

Tildelte og videreførte1 stipend 2008 per fylke/kunstnergruppe – antall

Billedkunstnere

Tabell 5

4 45 19 37 10

9 5 33 2 1 1 11 23 0 1 18

5 15 437

Hedmark

1

3

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0 0

0 0 0 1

1

0 0 0

0

0

0

8

Oppland

0

1

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

3

1

9

Buskerud

0

1

3

2

0

2

0

7

0

1

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

1

1

18

Vestfold

0

5

3

1

1

0

1

2

0

1

0

0 0

1 1 0 0

0

0 0 0

1

0

2

19

Telemark

1

1

0

0

0

1

0

1

1

2

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

1

0

8

Aust-Agder

3

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

6

Vest-Agder

0

1

5

0

1

0

0

2

0

0

0

0 0

1 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

10

Rogaland

6

3

4

0

0

1

1

4

1

0

0

0 0

1 0 0 1

0

2 0 0

0

0

1

25

19 16 15

1

1

1

0

5

2

6

1

0 0

3 0 0 0

3

1 0 0

1

2

2

79

Hordaland Sogn og Fjordane

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

1

3

0

7

Møre og Romsdal

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

1

0

5

Sør-Trøndelag

4

3

3

0

1

1

1 11

2

2

1

1 0

1 0 0 0

2

0 0 0

0

1

5

39

Nord-Trøndelag

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

1

0

4

Nordland

0

0

1

1

0

0

0

3

1

1

0

0 0

2 0 0 0

0

3 0 0

1

0

0

13

Troms

0

2

1

2

1

0

3

0

0

1

0

1 0

0 0 0 0

1

0 0 0

2

0

1

15

Finnmark

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

1

3

10

0

4

2

0

3

1

2

1

0

1

0 0

2 0 0 0

0

0 0 0

1

0

0

27

Utland Totalt 1

36

155 77 90 21 23 23 11 99 36 59 18 15 5 51 4 1 3 20 31 0 2 26 18 32 820

Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere som er tildelt tidligere år og fortsatt løper.

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND


ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

0

0

60

Nordland

Troms

Finnmark

1

588

0

176

176

352

232

176

176

1 930

588

880

0

0

266

236

0

206

0

236

60

0

0

176

30

50

0

0

0

0

60

209

0

0

0

0

40

0

0

15

0

0

176

0

46

0

0

30

0

0

0

90

220

0

0

0

0

176

0

0

25

20

0

0

17

0

197

45

0

647

20 649 10 244 11 131 1 936 1 873 1 437

0

0

352

0

0

412

0

176

1 873

296

60

176

60

764

176

60

50

230

0

934

271

234

55

0

0

221

0

711

25

0

95

704

45

30

176

47

769

176

0

176

0

0

15

0

190

0

0

35

176

0

24

15

0

0

0

0

0

0

20

176

0

191

20

0

588

0

0

0

34

176

176

15

176

15

0

0

0

10

20

0

0

176

0

0

0

0

0

0

0

0

517

553

0

16

10

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

783

186

425 6 985 2 671 4 283 1 291 1 046

10

0

192

0

0

8

0

0

0

8

0

0

0

7

0

0

0

200 2 973 1 760 2 477

Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere som er tildelt tidligere år og fortsatt løper.

Sum

1 644

0

Nord-Trøndelag

Utland

704

0

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

0

2 210

Hordaland

Sogn og Fjordane

0

528

Aust-Agder

930

176

Telemark

Rogaland

0

Vestfold

Vest-Agder

0

Buskerud

Kunsthåndverkere

0

Skjønnlitt.forfattere

412

Barne- og ungdomslitt.forfattere 0

Dramatikere

910 1 319

Oversettere

412

Faglitt. forfattere og oversettere

4 682

Musikere, sangere og dirigenter

296

Komponister

5 131

Skuespillere og dukkespillere

Oppland

Oslo

Sceneinstruktører

176

2 465

11 178

Akershus

Scenografer og kostymetegnere 606

24

206

0

0

40

0

20

0

0

382

30

176

0

0

20

0

0

0

51 4 955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 3 451

0

0

Teatermedarbeidere

25

Dansekunstnere

0

251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

193

38

0

Kritikere

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

Filmkritikere

10 226

0 40

40

0

0

19

0

0

100

0

0

528

0

0

0

0

0

0

0

176

0

0

0

236

0

0

0

0

25

80

0

0

0

0

0

0

0

58 2 456 2 991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

30

14 1 407 2 571

0

0

Journalister

25

Fotografer

0

Filmkunstnere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arkitekter

18

176

0

15

0

352

15

0

0

0

176

15

0

0

0

0

15

0

0

0

528

0

7 315

931

0

0

0

0

20

14

20

372

40

0

0

0

15

0

5

211

0

0

176

50

0

0

447

0

0

70

30

0

0

0

216

30

40

0

3 135

252

1 447

939

382

3 266

417

930

8 218

2 876

1 207

758

493

1 621

1 798

547

1 020

563 1 488 43 831

0

0

60 2 230 1 260 3 075 81 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 1 466

30

0

Interiørarkitekter

0

Diverse andre kunstnergrupper

211

Folkekunstnere

0

Populærkomponister

Hedmark

578

Østfold

Tildelte og videreførte1 stipend 2008 per fylke/kunstnergruppe – beløp i 1000 kr.

Billedkunstnere

Fylke

Tabell 6

Sum

37


Garanti-inntekter tildelt 2008

Totalt antall hjemler

Antall søkere

20

267

215

Kunsthåndverkere

4

98

Skjønnlitterære forfattere

1

Barne- og ungdomslitterære forfattere

1

Kunstnergruppe Billedkunstnere

Dramatikere Oversettere

1

Faglitteræreforfattere og oversettere

1

Fylke

Fylkesvis fordeling av GIinnehavere 2008

Garantiinntekter 2008 antall tildelte og videreførte1 pr. kunstnergruppe og fylke

Tabell 7

Østfold

21

48

Akershus

47

39

23

Oslo

10

10

Hedmark

15

2

4

Oppland

20

2

3

Buskerud

17

221

3

8

Vestfold

25

20

33

Telemark

13

12

7

Aust-Agder

10

10

15

Vest-Agder

7

Sceneinstruktører

2

5

Rogaland

7

Scenografer og kostymetegnere

2

2

Hordaland

45

Teatermedarbeidere

0

Musikere, sangere og dirigenter Komponister

1

Skuespillere og dukkespillere

Dansekunstnere

1

21

15

Sogn og Fjordane

7

Møre og Romsdal

6

Kritikere

0

Sør-Trøndelag

Filmkritikere

0

Nord-Trøndelag

1

Journalister

0

Nordland

5

Fotografer

9

15

Troms

8

2

20

Finnmark

7

3

Utland

8

2

Antall

Filmkunstnere Arkitekter

1

2

Interiørarkitekter

2

Diverse andre kunstnergrupper Folkekunstnere

2 1

Populærkomponister Antall 1 2

38

32

Garantiinntekter som er tildelt tidligere år og fortsatt løper. Tildeles fra gruppen diverse andre kunstnergrupper

S TATE NS KUNS TNE RS TI PE ND

11

0 1

19

507

453

17

507


Kvinner

Menn

% kvinner

% menn

Beløp totalt

Kvinner

Sum menn

% sum kvinner

% sum menn

Kjønnsfordeling, tildelt stipend og garantiinntekt 2008 Antall totalt

Tabell 8

104

48

56

46 %

54 %

18 304 000

8 448 000

9 856 000

46 %

54 %

91

55

36

60 %

40 %

16 016 000

9 680 000

6 336 000

60 %

40 %

Diversestipend

432

223

209

52 %

48 %

13 142 400

6 984 200

6 158 200

53 %

47 %

Utdanningsstipend

203

147

56

72 %

28 %

11 215 736

8 162 804

3 052 932

73 %

27 %

Stipend eldre fortj.

20

8

12

40 %

60 %

400 000

160 000

240 000

40 %

60 %

Garantiinntekt

32

16

16

50 %

50 %

2 593 058

1 320 214

1 272 844

51 %

49 %

882

497

385

56 %

44 %

61 671 194

34 755 218

26 915 976

56 %

44 %

Stipend Arbeidsstipend Arbeidsstipend yngre

Sum

Prosentsatsene er rundet av til nærmeste hele tall.

ÅRSMEL DIN G – 2 0 0 8

39

Årsmelding Statens kunstnerstipend 2008  

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fram til og med 2010 er det egne årsmeldinger for...