Page 1

Medlemstidning från Norrskog – nummer 4 2017

Prishöjning

Bättre betalt för din massaved färre körskador

Ny utrustning sparar skogen Magnus Nilsson

Möt stjärnkocken från Fäviken

Vietnam

Stor potential för ny virkesmarknad

on time del 4 Madelene wennberg guidar på sågverket i östavall

Sågat & klart


Innehåll #4 2017 Nyheter > Sidan 5

Samverkan kring nyckelbiotoper träsmak > Sidan 8

Lokalproducerad textil Insändare > Sidan 30

Medlemserbjudande på böcker

2 / norrskogen #4 / 2017

Skogsbruksavtalet > Sidan 18 Tryggare ägande, anser Per Edling och hans fyra systrar, som är inne på sitt andra skogsbruksavtal.

Din industri > Sidan 20 Intresset för svenskt barrträ är stort i Vietnam. Norrskog har varit på plats i Ho Chi Minh-staden.


Skogen i mitt

Paul Björklund / 31 oktober / Näkten

Jag hade slöjdat med motorsåg tidi-

gare men för ett par år sedan fick jag av en händelse upp ögonen för den här konstformen igen. Jag hade föresatt mig att cykla den gamla pilgrimsleden från Uppsala till Nidarosdomen i Trondheim och norr därom, ungefär 150 mil fram och tillbaka. Efter Trondheim på resan vidare norröver återkom en ovanligt fin silhuett av en medeltida häst på många vägskyltar och jag blev väl på något vis inspirerad. Utanför en bilprovning i närheten av Levanger fick jag syn på en grov björk på backen så jag gick in och frågade en kille om han hade en motorsåg att låna ut och om jag kunde få såga ut en häst ur björken där utanför. Visst hade han det. Jag blev kvar en vecka och som det föll sig köpte ett arkitektkontor i Levanger hästen av mig och ställde den i

sin entré. Det slutade med att jag köpte en mindre motorsåg, med ett mindre, spetsigare svärd och sen en kärra till cykeln så att jag kunde ta mig hem igen längs den fina Skalstuguvägen mot Jämtland. På återresan stannade jag på hembesök på mitt skifte i Näkten, en bit söder om Östersund, där jag tillbringar ganska mycket tid trots att jag inte bor på orten. Det var där jag grovhögg min första skulptur med motorsåg för trettio år sedan, men jag hann aldrig signera den innan någon plockade med sig den ur skogen. Paul Björklund är 62 år och arbetar som slöjdlärare i Märsta och Skokloster. Helst täljer han i al eller björk men en och annan fura har det också blivit under åren, liksom många resor. Oljemålningarna han gjorde under sent 70-tal i van Goghs hemstad Arles är kära minnen.

Foto robert henriksson

Ansvarig utgivare Rolf Edström, rolf.edstrom@norrskog.se, tel 010-150 25 36 Redaktör

Petra Järnbert /ADC Media, petra@adc.se

Grafisk Form Anders Birgersson och Åse Bengtsson Helin Omslagsbild Tina Stafrén Kontakt: info@norrskog.se eller 010-150 25 00. Webb: www.norrskog.se Annonsbokning Susanne Wänman, Chilli Media tel: 070-647 15 72, susanne@chillimedia.se Tryck NSO Upplaga 13 000 på PEFC-certifierat papper

Värdekedjan > Sidan 10

Sågverk i fokus

Vintersport > Sidan 24

Norrskogen är din medlemstidning från Norrskog

Maxade äventyr

2017 / norrskogen #4 /

3


Nytt i > Norrskog

Skogsbruket har snabbt tagit till sig tekniken med laserskannad information som berättar hur skogen ser ut. Informationen är till stor hjälp både vid upprättande av åtgärdsplaner för fastigheter och vid detaljplanering inför exempelvis en avverkning. Nu ska informationen uppdateras genom att skogarna återigen skannas med flygburen laser. De laserdata som används i dag började samlas in av Lantmäteriet 2009. Nu behöver materialet fräschas upp och regeringen anslår därför pengar till främst Skogsstyrelsen för detta. Arbetet beräknas börja 2018 och pågå under ett antal år. Hur lång tid det tar beror bland annat på hur mycket pengar skogsnäringen är beredd att skjuta till.

Eva Wiklander har utsetts till Norrskogs nya koncernekonomichef. Eva kommer närmast från en befattning som ekonomichef på VTG Entreprenad AB och kommer att vara stationerad i Kramfors från och med januari. Tobias Mohlin har utsetts till Norrskogs nya skogsrådgivare i Ånge. Han började hos oss den första oktober och kommer från ett arbete i sin egna firma inom skogliga tjänster. Teresa Leifsdotter är Norrskogs nya skogsrådgivare i Härnösand. Teresa började hos oss den första oktober och är nyutexaminerad jägmästare. Anna Henckel som tidigare arbetat på Norrskogs skogsägarservice, har anställts som Norrskogs nya skogsrådgivare i Sundsvall. Isabelle Sjöqvist är ny innesäljare på Norrskogs skogsägarservice och började i maj. Rolf Edström, som sedan den första september varit tillförordnad kommunikationschef i Norrskog, har utsetts till ordinarie kommunikationschef från och med den första oktober. Rolf Edström har sedan 2014 arbetat

vid Norrskogs kommunikationsavdelning och har sedan tidigare erfarenhet från liknande chefsbefattningar.

Priset på massaved upp 20 kronor Den första november höjde Norrskog priset på barrmassaved med 20 kronor per m3fub. Prishöjningen på massaved är ett bra komplement till den prishöjning på sågtimmer som vi genomförde i juni. Arbetet för att skapa värde för dig och andra medlemmar i Norrskog fortsätter. – Just nu är det ett väldigt bra läge för dig att bidra till föreningens värdeskapande genom att sälja virke. Vår kombination av höga timmerpriser, massavedspriser och olika premier gör att vi kan erbjuda dig väldigt goda villkor, menar Norrskogs ordförande Gunnar Heibring.

I mitten av september röstade EU-parlamentet för att länder som ökar tillväxten i sina skogar också ska kunna avverka mer, bland annat för att ersätta fossila eller energikrävande material. I oktober kom så ett bakslag för denna utveckling, då parlamentets miljöutskott röstade igenom ett förslag som innebär att många biobränslen, som till exempel tallolja, och delar av bioenergin, inte ska räknas som förnybara. Beslutet kan försvåra Sveriges arbete för fossiloberoende, då detta bland annat baseras på förnybar energi, som just tallolja och drivmedel från raps. Turerna i dessa frågor är inte över. De som varken vill ha fossil eller biobaserad energi har en del att förklara!

NWP Östavall slog under oktober månad sitt tidigare leveransrekord för en enskild månad med 4000 m3 sågade trävaror. Med ett högt och jämt tryck hela månaden har utlastningsgänget under oktober levererat till många olika kontrakt och kunder. – En viktig pusselbit till rekordet är att hela kedjan samverkat mycket bra, säger sågverkschef Tommy Oscarsson. Läs mer om sågverket i Östavall på sidan 10–15 i detta nummer.

70% 4 / norrskogen #4 / 2017

Ett steg fram och ett tillbaka?

foto Tina Stafrén

Nya på Norrskog

Så stor andel av Sveriges yta består av skog. Trots att svenskar bara utgör 0,14% av världens befolkning är Sverige världens tredje största exportör av virke. Källa: Swedish Wood


Maria Edman, verksamhetscontroller på Norrskog.

Ett ögonblick >

Maria Edman

Norrskog delar ut ett hundra Ipads till dem som tecknar kontrakt på avverkning eller skogsbruksplan, är det riktigt uppfattat?

Pelle Texmo, Maria Grill, Marie Simonsson och Staffan Jonsson ifrågasätter nyttan av att spara mer skog i områden där mycket redan undantagits från skogsbruk. Foto Rolf Edström

Samverkan kring nyckelbiotoper Skogsstyrelsens policy är att nyckelbiotoper inte ska brukas. Trots detta vill myndigheterna sällan lösa in dem och ersätta markägaren. Under senare år har Skogsstyrelsen främst inventerat och registrerat nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan. Där skogen växer sakta, och inte har brukats hårt, bedöms äldre skog ofta som nyckelbiotoper. Norrskog och andra aktörer har länge menat att Skogsstyrelsens arbetssätt inte fungerar. Under 2016 gjorde myndigheten en analys av läget som bekräftade detta. Skogsstyrelsen bjöd då in till en samverkansprocess där skogsnäring, myndigheter och andra intressenter skulle försöka lösa en rad problem. Som ett led i arbetet hölls i augusti en exkur-

sion i trakterna av Strömsund, där såväl privatskog som bolagsmarker besöktes. – Exkursionen var givande och viktiga frågor lyftes, menar Rolf Edström, som arbetar med frågan för Norrskogs räkning. Det är dock väldigt osäkert vad processen kan tänkas leda till. Den ideella naturvården (Naturskyddsföreningen och WWF) hoppade tidigt av arbetet. Att hoppa av processen och agera via media gav dem framgång i form av att regeringen beslöt göra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Norrskog, och andra som ännu deltar i samverkansprocessen, befarar att detta kan göra att fler skogsägare med avverkningsmogen skog får problem att bruka denna.

– Vi skogsägare har under 25 år väntat på att frågan om nyckelbiotoperna ska lösas. I stället gör myndigheterna så att skogsägare som skött skogen så att där finns höga naturvärden drabbas av stora ekonomiska avbräck. Det är inte bara orimligt, utan dessutom kontraproduktivt när det gäller att bevara biologisk mångfald, säger Rolf Edström. Bakgrund: En nyckelbiotop är »ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö i dag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna.« Ett problem är att det inte anges i vilket perspektiv den »stora betydelsen« ska ses. Detta är en av flera anledningar till att bedömningen av vad som är en nyckelbiotop visat sig vara tämligen subjektiv.

– Det stämmer! De första hundra medlemmarna som kontrakterar en skogsbruksplan om minst 50 hektar skog och/eller en avverkning, gallring eller slutavverkning om minst 500 m3fub för får en Ipad på köpet. Kampanjen pågår i en månad, vi har hundra stycken i potten just nu men det är först till kvarn som gäller. Vi hade samma erbjudande för ett år sedan i samband med att vi lanserade Norrskogsappen, det var väldigt uppskattat och jag hoppas att vi får samma fina gensvar den här gången. Ipaden skickas så snart kontraktet är klart så det är inte omöjligt att den kommer lagom till julafton om man är snabb att kontakta sin skogsrådgivare.

2017 / norrskogen #4 /

5


bild Mia Boman

Nytt i > Norrskog

Körteknik

Norrskogs produktionstekniker Ulf Göransson tillsammans med föraren Andreas Bergqvist som kör för Jonas Amrén.

»Bredband« på skördare minimerar körskador Produktionstekniker Ulf Görans-

son hade länge letat efter en bra lösning för att minimera körskador i skogen, när han fick kontakt med företaget Nordic Traction. – Körskador har länge varit ett stort problem för hela branschen och under ett par år hade jag skannat av världsmarknaden efter skonsamma, effektiva, hållfasta lösningar lämpliga för vårt klimat, berättar han. När företaget Nordic Traction med sina Clark Tracks presenterade sin lösning blev Ulf nyfiken. – De hade redan kunder i Norrland så jag reste runt och intervjuade de entreprenörer som redan använde de här boggibanden vid avverkning. Responsen var överväldigande positiv både vad det gällde hållfasthet och slutresultat. I sin roll som produktionstekniker för Norrskog har Ulf Göransson ett ständigt arbete med att tillsammans med övriga tjänste6 / norrskogen #4 / 2017

män och entreprenörer hitta rätt utrustning som gör maximal nytta för Norrskogs medlemmar. – Jag kan göra grundlig research och rekommendera noga utvalda produkter. I det här fallet har en hel del av våra entreprenörer i samarbete med Norrskog investerat i nya typer av bärande band och resultatet vi sett hittills överträffar alla våra förväntningar. De sjunker inte ner på samma sätt och vi får avsevärt mindre körskador i terrängen. Ett boggiband är ett tillbehör till

en redan befintlig maskin. – Att köpa en skogsmaskin i dag är inte som att köpa en bil. Snarare handlar det om införskaffandet av en basmaskin i en speciell storleksklass som sedan i maskinbeställningen utrustas med tillbehör i form av hjul, däck, kran, band, kedjor och så vidare. I slutändan är varje maskin unik och skräddar-

sydd för specifika behov, allt för att göra maximal nytta efter medlemmarnas behov. De band som hittills använts av Norrskogs entreprenörer har inneburit en hel del problem. – Vi har sett problem med hållfastheten, banden har varken suttit bra på hjulen eller haft önskad effekt på otjälad mark. För entreprenörerna får det ekonomiska konsekvenser när ett tillbehör inte fungerar som det ska. Förutom kostsamma reparationer innebär det ofta stopp i produktionen, menar Ulf. Med boggiband som får skotare och skördare att på ett nytt sätt ta sig fram på ofrusen mark ser han två självklara vinnare. – Norrskogs medlemmar självfallet, men även vi som jobbar för medlemmarna. För mig personligen känns det väldigt bra att vi hittat en skonsam lösning för våra medlemmars marker.

Jonas Amrén är en av de entreprenörer som investerat i Clark Tracks. — Vintrarna blir sämre och kortare för varje år och det innebär kortare säsonger för avverkning på vintertrakter. Med rätt körteknik och de här boggibanden kan vi få en jämnare sysselsättning under året eftersom vi kan ta trakter som annars är gränsfall. Det gynnar markägarna och det gynnar oss, menar Jonas Amrén. Samarbetet med Norrskog kring teknisk utveckling är något han uppskattar. — Det är roligt att känna sig delaktig i utvecklingen. Jag känner att Norrskog lyssnar på mina idéer och att vi kommit fram till riktigt bra lösningar, säger han.

Vill du veta mer finns en film på www.norrskog.se/ svävare


Norrskogs Fastighetsmäklare

Enar Augustsson Östersund

Thomas Simensen Härnösand

Clas Tjäder Härnösand

Tel: 010-150 25 13

Tel: 010-150 28 09

Tel: 010-150 25 11 Tel: 010-150 25 14

enar.augustsson@norrskog.se

thomas.simensen@norrskog.se

clas.tjader@norrskog.se

Karl-Johan Andersson

Östersund

karl-johan.andersson@norrskog.se

Emil Lundström Härnösand

emil.lundstrom@norrskog.se

Tel: 010-150 25 12

Vi kan villkoren för privata skogsföretag och skogsbeskattning. Norrskogs Fastighetsmäklare hjälper dig med den bästa fastighetsöverlåtelsen inom familjen, eller till högstbjudande på öppna marknaden. Vi verkar inom Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Södra Lappland. Välkommen att höra av dig. www.norrskog.se


Foto Anna Sigge

trä > smak Hållbart och närodlat

Naken år 2030? Kommer det att finnas tillräckligt med textila fibrer för att klä jordens växande befolkning om 20 år? Behovet av textilfibrer förväntas tredubblas fram till år 2050. Bomullsfibrer och oljebaserade textilfibrer har nått sin topp och belastar miljön på olika sätt. Nu letar textilindustrin efter nya, mer miljövänliga alternativ. Innovationsprojektet Etablera närodlad textil i Sverige har ett sextiotal aktörer 60 från bland annat universitet, mode- och skogsindustri. Läs mer på www.bioinnovation.se/ projekt/narodlad-textil-i-sverige/.

I frontlinjen

Fot oA

llv ar

Allvar är en av deltagarna i projektet och det är inte omöjligt att just din skog används vid framställningen av företagets underkläder. Niklas Gilmark står bakom kollektionen som tillverkas av skog från Ångermanland. Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik, en viktig kund till Norrskog, tar fram råvaran till det viskosmaterial som Allvar använder.

Foto Anna Sigge

Foto Anna Sigge

Tyg av tvinnat papper En av de stora utmaningarna i framställandet av ett pappers­ tyg har varit att sticka i pappersgarn i stället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material. Design for Recycling vid textilhögskolan i Borås undersöker just nu möjligheten att förvandla oblekt papper till tyg. Av 100 procent svenskt papper har man tvinnat garn som stickats till tyg. 8 / norrskogen #4 / 2017

Experimentell forskning Kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser och återvinning av textila fibrer, det är sånt som Smart Textiles arbetar med. Projektet vid textilhögskolan i Borås är motorn för textila innovationer i Sverige, och en erkänd internationell aktör med över 450 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006. Läs mer på smarttextiles.se.


NYA NISSAN NAVARA TUFFARE OCH SMARTARE ÄN NÅGONSIN Around View Monitor | Dragvikt upp till 3.5 ton | 5-länkad spiralfjädrad bakaxel

Vad vill du att din skog ska vara värd om 60 år?

FRÅN

299.900 KR

SPARA 35.000 KR! SPARA 57.000 KR! - NAVARA 2.3 DCI 190 HK 7AT TEKNA Köp Nya Nissan Navara med 7-vxl

TUFF & SMART Automat. Fullutrustad inkl värmare och En attraktiv kampanjversion populära pickup tidur! SPARA 35,000 KRav EXvår MOMS! Navara Double Cab 2.3 dCi 190 hk 7AT 4x4 Tekna - 259.990 kr exkl. moms BOKA DIN PROVKÖRNING IDAG Ivars Bil AB Hoting 0671-71 30 00 Östersund 063-16 20 45 Sollefteå 0620-599 50 Storuman 0951-777 75 www.ivarsbil.se

Bränsleförbrukning blandad körning lit./100km: 6,3–6,9. CO2-utsläpp g/km: 167-183. Samtliga priser exkl. moms. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Tillverkargarantin på 5 år för Nissans transportbilar är begränsad till en körsträcka på 160.000 km. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. Med reservation för eventuella ändringar.

V id kö

p av e

n ny

k to r T V Tra onda A

2017:

AD L B G O PL PET Ö K Å P .750,H

4 Värd0e,- exkl. moms) (3 .80 går. ring in r Monte /12 e lle

31 t.o.m . t räcke r. G älle r re ge lag så län

Alla som jobbar med skogsplantering vet det. Att det tar årtionden innan man ser det slutliga resultatet. Men hur stor avkastningen blir avgörs redan tidigt – med rätt plantor, rätt råd och rätt insatser. Svenska Skogsplantor lovar kvalitetssäkrad och effektiv föryngring både för dig som jobbar i skogen och för dig som markägare. För att du vill se resultat. Både idag och om 60-70 år. Läs mer på skogsplantor.se

K Skog & Trädgård J www.skogtradgard.com

ÅF-YTA


10 / norrskogen #4 / 2017


Här säkras avsättning till bästa pris Den fjärde delen av Norrskogs värdekedja är berättelsen om hur timret förvandlas till värdefulla trävaruprodukter. Vi förflyttar oss från fältet som beskrivits i tre tidigare delar till den industriella verksamheten, samlad under namnet Norrskog Wood Products. Möt Tommy, Patrik och Madelene som jobbar för öka värdet på ditt timmer. text Petra Järnbert bild Tina Stafrén, Nils-Petter Ekwall, Svenskt trä

2017 / norrskogen #4 /

11


Sågverken är det fjärde ledet i Norrskogs värdekedja. Till Östavall rullar det dagligen in ett femtiotal timmerbilar och varje dag lämnar mellan tjugo och tjugofem lass med fyrkantiga paket sågverket för vidare transport till kund.

I

n kommer runda stockar och ut kommer fyrkantiga paket. Vi är i Östavall för att skildra det fjärde ledet i Norrskogs värdekedja: sågverket. Kommer ni ihåg Fredrik Larsson som vi berättade om i första delen? Det bestånd han tecknade kontrakt på utanför Birsta har nu planerats, avverkats och levererats till sågverket. Så snart det mätts in av Virkesmätningsföreningen tar nästa led i kedjan vid. Ett led som panorerar över en ganska lång tidshorisont. Så långt det varit möjligt kommunicerar de bakåt i kedjan, tittar på prognoser för att göra sig en bild av virket som är på ingång och parallellt har de järnkoll på trender på marknaden liksom på lagda beställningar. – Det finns många sönderdelningsmönster att välja på för varje stock. Kombinationen dimension, längd, kvalitet, sågsätt, placering i stocken och fuktkvot ger tusen12 / norrskogen #4 / 2017

tals olika produkter. Det optimala värdet får trädet såklart bara om det finns en köpare av produkten, säger Patrik Jonsson som arbetar som controller vid sågveket. Hans uppgift är att lösa den här ganska knepiga ekvationen. – Naturligtvis är det något jag gör i samråd med övrig personal här och med marknadsavdelningen, säger han. På Patriks skrivbord trängs tre skärmar med idel diagram och flödesscheman. Vi noterar att han räknar trä i liter och måtten han anger är inte desamma som bygghandelns. – I nästa led ska de här brädorna och plankorna hyvlas. Bygghandeln använder hyvlade mått, förklarar han. Sönderdelningen planeras även utifrån interna förutsättningar och vad som är möjligt logistiskt för att slippa interna flaskhal-

sar i till exempel tork och justerverk. – Normalt sett sågar vi en vecka av varje trädslag eftersom vi har begränsningar i antalet fack i råsorteringen. Men Patrik Jonsson. får vi in väldigt mycket av det ena eller andra träslaget får vi tänka om och såga proportionerligt, säger han. Varje dag rullar det in ett femtiotal timmerbilar till sågen i Östavall och mellan tjugo och tjugofem lass med fyrkantiga paket lastas antingen på tåg för vidare färd till hamn, eller på trailers som tar virket direkt till kund eller till återförsäljare i Sverige och Europa. Den strida strömmen av fordon är påtaglig utanför fönstret där vi sitter. Vi måste bryta ner sågverksledet i mindre beståndsdelar för att få syn på vad som


NWP:s syfte är att säkra avsättningen av medlemmarnas skogsprodukter till bästa pris, i dag och i framtiden. Många anställda på sågverket bär det budskapet med sig i sitt arbete. I bild ser vi Emma Johansson och Olle Enlund.

egentligen händer här och till vår hjälp har vi Madelene Wennberg. Hon har arbetat på Östavall i snart 20 år. De första 15 åren körde hon truck men sedan fyra år tillbaka arbetar hon som säljsupport och ansvarar för leveranser till Europa. Sedan hon försett oss med säkerhetsvästar och öronproppar tar hon täten och rör sig vant i vad som för den oinvigde förefaller vara en labyrint av gigantiska – ganska snarlika – dunkande maskiner. Tidigare har hon förklarat hur inmätt virke grovsorteras redan ute i vältorna på timmerlagret. – Innan virket mäts in är det jättenoga att hålla isär leveranserna, men så snart stockarna är inmätta grovsorterar vi det i kvalitetsklasser. Nu får hon höja rösten när hon pekar ut virkets väg genom sågverket: – Där kommer stocken in. Först barkas

»Där kommer stocken in. Först barkas den av och sen sågas den utifrån de direktiv enhetschefen fått.«

den av och sen sågas den utifrån de direktiv enhetschefen fått från Patrik Jonsson, säger Madelene Wennberg. Hon hejar glatt på killarna i slipverkstan på väg till råsorteringen. De hejar lika glatt tillbaka. Det är svårt att hålla jämn takt med virket som med enorm kraft dånar fram som en otämjd älv över de stora ytorna. Vi går vid sidan om, upp och ner för trappor som leder oss igenom inglasade hytter där personal övervakar och manövrerar processen. – I råsorteringen görs en första sortering

och här strölägger vi virket. Det betyder att vi lägger strö tvärs över nysågade plankor och brädor så att det blir ett mellanrum mellan dem. I nästa steg ska virket genom torken och mellanrummet snabbar på den hanteringen, förklarar hon. Det är viktigt det här med plankor och 2017 / norrskogen #4 /

13


Tommy Oscarsson (längst ner till vänster) är sågverkschef på Östavall. Han ansvarar för att få det jättelika sågverkspusslet att gå ihop. »Planerbarhet är A och O för en effektiv resurssättning«, säger han.

brädor. Notera att en bräda är tunnare än 32 millimeter och om den är tjockare än 32 millimeter kallas den för planka. När virket har en fuktkvot på 15–18 procent avströas det och leds in i justerverket. – Det är »han« som gör det mesta här numera, säger Madelene och pekar. Men det står ingen där? – Vem? – Finscan! ropar hon lite högre. Det är lätt att höra fel i bullret. Finscan är ett sorteringssystem som analyserar varje planka/bräda på alla fyra sidor. I samma veva klassificeras den och systemet optimerar högsta möjliga värdeutbyte för virket. – Här kapas virket i rätt längder också, tillägger Madelene. På samma sätt som vid sågningen är det Patrik Jonssons beställning till enhets14 / norrskogen #4 / 2017

chefen som ligger till grund för hur virket kapas. Virke av samma kvalitet och längd dimper ner i justerverkets sorteringsfack för att sedan transporteras med maskinerna till emballering och paketering. De platta paketen går antingen i väg direkt till kund eller lagras i väntan på en köpare. Madelene tar en genväg tillbaka till kontoret och dånet från justerverket tystnar omedelbart när dörren stängs bakom oss. I köket finns en kaffeautomat och en väldigt stor anslagstavla som går under namnet »Daglig styrning«. Framför den samlas enhetschefer och kontorspersonal varje morgon för en avstämning. Ovanför anslagstavlan sitter en skylt med ett klart och tydligt budskap: NWP:s syfte: Säkra avsättningen av medlemmarnas skogsprodukter till bästa pris, i dag och i framtiden.

– Jag tror att vi är många som bär det budskapet med oss i vårt arbete här, konstaterar Madelene. – Det betyder såklart olika saker för den som arbetar i industrin och för den som planerar sönderdelningen men alla gör sitt yttersta. När jag körde truck var jag till exempel alltid mån om att lämna ifrån mig produkter som jag själv skulle välja om jag var köparen. Tommy gör ofta den kopplingen när han pratar med oss, menar hon. Tommy Oscarsson är sågverkschef på Östavall. Varje morgon innan han sätter sig vid sitt skrivbord tar han en snabb runda genom sågverket och försöker hälsa på så många som möjligt samtidigt som han känner av dagsformen. Är allt som det ska eller behöver någon verksamhet stöttas upp på något sätt? Han passar också på att


Inmätning och grovsortering

barkning

Sågverkshistoria Magnus Larsson är logistikansvarig för koncernen Norrskog. Här guidar han dig genom 170 år av svensk sågverkshistoria.

sågning råsortering och strölägging

bark Sågverkens betydelse för Sveriges utveckling kan inte överskattas. Forskare menar att det var sågverksindustrins framväxt och exportframgångar, med början på 1850-talet, som förde Sverige från ett agrart u-land till ett industriland. Järnet hade börjat spela ut sin roll och fokus flyttades till trävarorna som fyllde ett kraftigt sug efter byggnadsmaterial i Europa i spåren av industrialismens framväxt.

Flis Spån

torkning

Avströning, justering och sortering

utlastning Lagring i magasin

Emballering, paketering

Virkets väg genom sågverket innebär den största förändringen av produkten på sin väg från skog till kund. Här blir den runda stocken fyrkantiga brädor och plankor.

insupa doften av nysågat trä, en doft han har svårt att motstå. – Tyvärr träffar jag oftast bara det första skiftet, det är alltid svårt att få tiden att räcka till när dagen väl drar igång, säger han. På hans lott faller att resurssätta sågverket så att Patrik Jonssons jättepussel går att lägga ut. – För att bemanna ojämnheterna i produk-

tionen på ett kostnadseffektivt sätt behöver vi förutsättningar för god planerbarhet. Här är vi på god väg men det finns helt klart en förbättringspotential som i slutändan skulle gynna medlemmarna. Vårt övergripande mål är alltid att öka värdet på deras skog, menar han. Just förbättringspotential är något Tommy Oscarsson gärna ägnar sig åt, inte bara när det gäller resurssättning.

– Vi har den timmerhög vi har. Av den producerar Norrskog årligen 400 000 kubikmeter sågad vara, så frågan är vad kan vi kan göra ytterligare av den timmerhögen. Interna effektiviseringar är ett led i det hela, vidareförädling en annan. Ju bättre vi kan tillmötesgå kunden i utförande och beställning desto mer betalt kan vi ta. Tiden räcker inte till för människor i dag. Av samma anledning som många väljer färdigmat väljer de också grundmålade produkter. I det interna förbättringsarbetet uppmanar han alla 80 anställda att komma med effektiviseringsförslag för verksamheten. – För mig är det viktigt att vi åtminstone testar, man kan inte mer än misslyckas. Många gånger blir just ett misslyckande en utgångspunkt för utveckling, säger Tommy Oscarsson.

För att fylla sågverken med råvara dimensionshöggs den tidigare närmast värdelösa svenska skogen på grov fura. De skogar som allmogen fått bland annat via statens »avvittring« under 1820-talet började i mitten av 1800-talet att förvärvas av storskaliga brukare. Behovet att rationalisera verksamheten ledde fram till en utveckling av sågverkens storlek och teknik, från små vattendrivna sågverk till en dominerande del ångsågar på 1870-talet. Man insåg snabbt att man var beroende av en trygg råvaruförsörjning och genomtänka processer för produktion, lagring och transporter samt ordning och reda i ordermottagning och leverans för att erhålla en god ekonomi. Exportframgångarna skapade både ett värde på skogen och lade grunden till ett kunnande om industriprocesser och internationell handel som vi har nytta av än i dag. Vinsterna från sågverksindustrin användes som grundplåt när massabruken etablerades i början av 1900-talet och successivt övertog rollen som den dominerande generatorn av exportintäkter från skogen. Sågtimret ger dock fortfarande det största ekonomiska bidraget för skogsägaren då cirka 70 procent av värdet från ett slutavverkningsträd sitter i rotstocken. För Norrskog är trävarudelen med sågverk och hyvlerier central eftersom det ger oss möjligheter att ta tillvara och utveckla medlemmarnas sågtimmer i egen regi och därmed också garantera ett fortsatt högt värde på skogen. 2017 / norrskogen #4 /

15


Möt > Magnus Nilsson

»Människor uppskattar ett gott hantverk. Vi laddar det med värde även om det många gånger sker på ett undermedvetet plan.«

– Precis som för svenskar generellt har skogen varit ständigt närvarande så länge jag kan minnas. Många gånger tror jag att vi underskattar vår relation till skogen. Svampplockning är svenskens vanligaste hobby utan att vi riktigt reflekterar över det! Jag tillbringade mycket tid hos min farmor och farfar i Lillsjöhögen när jag växte upp. Farfar arbetade i skogen och bär- och svampplockning var återkommande sysslor i familjens skog under hela min barndom. Skogen är en väldigt naturlig del av min tillvaro, kan man säga. Åtta år på samma ställe är lite ovanligt i stjärnkockskretsar. Du har sagt i en intervju att dygnet inte har fler minuter i New York än i Fäviken, är det den inställningen som gör att du lyckats hålla liv i ditt koncept så länge?

– För att nå dit man vill tycker jag att det är mer effektivt att fokusera på nuet än att fylla sin tid med sökande efter något annat. 16 / norrskogen #4 / 2017

Jag tycker att det är viktigt att vara öppen för – och registrera – små, definierande ögonblick, oavsett var jag befinner mig. Ingen av oss gör det här för att vi måste, det är snarare centrum för allt vi gör. I dag kan jag resa hur mycket jag vill och jag gör mycket annat också, men Fäviken Magasinet är basen, liksom de råvaror som är bygdens och en meny som reflekterar vår kultur här uppe. Det är uppenbart hur högt du värderar kultur, tradition och hantverk i ditt arbete, varför är det så viktigt?

– Vi säger att jag ger dig två skedar. Den ena är en bit utsökt sameslöjd – tillverkad med mycket tid och omsorg – den andra är en dussinvara stansad i plast eller metall. Utan några förkunskaper kan du känna att den ena skeden är värd mer än den andra. Jag säger inte att det är vetenskapligt bevisat, bara att det är så. På samma sätt är det med en måltid, i helheten är det omöjligt att bortse från hantverket och den estetiska upplevelsen. Alla människor uppskattar ett gott hantverk. Vi laddar det med värde även om det många gånger sker på ett undermedvetet plan. Norrskog har 13 000 medlemmar som tillsammans äger en väldig

Ålder: 34. Bor: Mörsil. Familj: Sambo och tre barn. Aktuell: Magnus Nilsson är en av världens mest hyllade kockar. Som norrskogsmedlem kan du köpa hans kokbok till rabatterat pris via länken du hittar på sidan 30. Där hittar du även ett recept på senap undertecknat Magnus Nilsson.

massa skog. Med dina perspektiv, vad ser du för potential på deras marker?

– Till att börja med äger och förvaltar de något som inte tillverkas mer, nämligen mark. Just därför kan det vara intressant att titta på vilka potentiella mervärden skogen kan erbjuda. Om man skördar alla lingon under en omloppstid på 100 år kanske det innebär en större förtjänst per hektar än träden i sig? Jag tänker på bonden i Skåne som odlar majs och får avkastning varje år, vilka motsvarigheter till det finns i våra norrländska skogar? Här finns intressanta aspekter både vad det gäller mat och upplevelser. Även om skogsbruket de senaste femtio åren bidragit till att skapa mervärden industriellt så tänker jag att det går att bli ännu vassare vad det gäller högkvalitativa trävaruprodukter. Sista frågan kommer från en av våra medlemmar. Kolbullen – är det möjligt att ta den vidare? Har du testat?

– Haha! Nej men kolbullen är ju perfekt exakt som den är! Den är kulturhistoriskt logisk. Men det är viktigt att man använder amerikafläsk, alltså torrsaltat ryggfläsk, och absolut inte rökt bacon, då blir det helt fel.

Foto Sandra Pettersson

Med två stjärnor i Guide Michelin har du mutat in ett område för skogen i gastronomin. Fäviken Magasinet serverar inte bara bygdens smaker i ett årligt kretslopp, utan även dofter och synintryck av skog och mark. Men din egen relation till skogen, hur ser den ut?


2017 / norrskogen #4 /

17


Den skog som Per Edling och hans fyra systrar övertog från sin far för över fyrtio år sedan är lika välskött idag som den var då.

Tryggt ägande med skogsbruksavtal

Ett skogsbruksavtal är ett tryggt sätt att äga och sköta skog. För Per Edling och hans fyra systrar har det underlättat skogsskötseln väsentligt. – Framförallt innebär det både tillägg på virkespriset och rabatter på åtgärder i skogen, vi tycker att det fungerar bra, menar han. text Petra Järnbert bild Jonathan Petersson/Pexels

18 / norrskogen #4 / 2017


»Vi är faktiskt inne på vårt andra skogsbruksavtal nu eftersom vi tycker att det fungerat så bra.«

De är fem syskon som delar på fyra skogs-

fastigheter. Totalt handlar det om 450 hektar produktiv skogsmark och ytterligare 30 hektar annan mark. – Vi ärvde skogen när vår far gick bort 1973, det är rena skogsskiften, själva gården där vi växte upp är en hyresfastighet inne i centrala Bräcke där två av mina systrar bor idag, berättar han. Själv är han bosatt i Uppsala, en syster bor i Älvkarleby och en på Öland. Skogen de ärvde var mycket välskött. – Min pappa var oerhört kunnig och hade ett genuint intresse av att sköta skogen. Han arbetade som disponent på sågverket i Bräcke, fortsätter han. Framför allt minns Per hur noga hans far var med skogsskötseln, såsom återplantering och röjning. – Jag var ganska ofta med honom ute i skogen och mest var det hyggesrensning och röjningsarbeten jag höll på med. Mina systrar deltog också i planteringsarbeten, men redan på den tiden lejde vi bort stora delar av skogsskötseln, minns han. I snart 40 år har syskonen förvaltat skogen med en gemensam vision. – Vi vill sköta den väl, det är inte mer komplicerat än så. Vi har löst det så att var och en har ett eget skogsföretag, genom dessa delar vi lika på utgifter och inkomster och var och en upprättar sin egen deklaration, berättar Per. Norrskog kom in i bilden i slutet av

1970-talet. – Man kan väl säga att vi hade ett hum om skogsskötsel när vi övertog fastigheterna, men för oss har det ändå varit värdefullt att ha Norrskog som en utomstående part under alla dessa år.

Den ena skogsbruksplanen har avlöst den andra. – Främst har vi anlitat Norrskog för gallring och avverkning, ja och så markberedning förstås. Syskon, svågrar och deras barn har planterat. Röjt har jag och mina svågrar gjort själva och under den här tiden har vi faktiskt hunnit gå över samtliga bestånd med röjsåg. Nu är det bara att börja om igen, men nu får kanske Norrskog ta över en del, vi är inga ungdomar längre, konstaterar han. En bit in i sin andra av Norrskog upprättade skogsbruksplan fick syskonen frågan om de var intresserade av att teckna ett skogsbruksavtal. – I praktiken innebär det att vi under fem år upplåter det virke som är aktuellt att sälja till Norrskog och får tillägg på virkespriset. Dessutom får vi en genomarbetad skogsskötsel till rabatterat pris. Vi har inte testat den övriga marknaden men vår bedömning utifrån de redovisningar vi får är att det här är en prisvärd lösning. Jag upplever också att vi fått bättre support sen vi tecknade avtalet, säger han och poängterar vikten av ett gott förtroende och samarbete med syskonens skogsrådgivare, Mattias Olofsson. För att kunna teckna ett skogsbruksavtal

måste samtliga delägare i fastigheten vara medlemmar i Norrskog. Det ska finnas en skogsbruksplan (eller liknande) och fastigheten ska vara PEFC-certifierad. – Vi är faktiskt inne på vårt andra skogsbruksavtal nu eftersom vi tycker att det fungerat så bra. menar Per. Skogsbruksplanen är underlaget för de skogliga åtgärder som utförs inom ramen för skogsbruksavtalet. – Men där har vi som markägare alltid sista ordet, man gör en egen värdering av hur pass

angelägen en åtgärd är. Även om dessa är prioriterade på ett visst sätt i skogsbruksplanen är vi alltid fria att ha en annan uppfattning om hur vi vill bruka skogen, säger han. Sett ur ett trettioårigt perspektiv kan Per konstatera att merparten av åtgärder som lyfts i samtliga skogsbruksplaner faktiskt har betats av. Och han kan inte minnas att syskonen varit oeniga om något enda åtgärdsuppdrag under de här åren. – Det har varit mycket aktivitet på senare år eftersom vi drabbats hårt av stormar, både av Dagmar (2011) och Ivar (2013). Vi hade bland annat en yta på tolv hektar som blev helt rensopad, 8000 kubikmeter plockade vi ut och ytterligare 5000 kubikmeter i städobjekt. Här har det varit skönt att ha Norrskog vid sin sida, menar han.

Norrskogs skogsbruksavtal

• En förbindelse mellan skogsägaren och Norrskog om ett skogligt samarbete under fem år.

• Skogsägaren upplåter virke som

är aktuellt att sälja till Norrskog och får då tillägg på virkespriset.

• Skogsägaren får en genomarbetad skogsskötsel till rabatterat pris.

• Fastighetens samtliga ägare

måste vara medlemmar i Norrskog. Fastigheten måste också ha en skogsbruksbruksplan, eller liknande plan, samt vara certifierad enligt PEFC.

• Kontakta din skogsrådgivare om

du vill ha hjälp med en skogsbruksplan eller om du vill teckna ett skogsbruksavtal. 2017 / norrskogen #4 /

19


din > industri

Destination Vietnam

Intresset för svenskt barrträ är stort i Vietnam. Det bekräftades inte minst när Norrskog under hösten deltog i mässan Vietnam Wood i Ho Chi Minh-staden. – Vietnams trä- och möbelindustri växer snabbt och vi ser en stor potential här, säger försäljningschef Alexander Åhreus. text Petra Järnbert bild Alexander Åhréus

På den vietnamesiska trämässan i Ho Chi Minh-staden presenterades hur svensk fura och gran bäst används i möbler.

På senare år har Vietnam seglat upp som en intressant marknad för Norrskogs produkter. – Det gäller hela den svenska sågverksindustrin som ser en potential i att stödja den snabbt växande vietnamesiska träindustrin, säger försäljningschef Alexander Åhreus. I slutet av oktober besökte Norrskog tillsammans med ett tiotal svenska sågverksaktörer den vietnamesiska trämässan i Ho Chi Minh-staden. Syftet var att presentera svenskt trä och visa hur fura och gran bäst används i möbler. – Traditionellt har Vietnam importerat sitt trä från Chile och Nya Zeeland och är vana vid en snabbväxande radiatatall. Men med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 15 procent sedan 2009 klarar tidigare leverantörer inte att möta det ökande behovet av trävaror

20 / norrskogen #4 / 2017

och möbelexportörerna har börjat se sig om efter andra lösningar, fortsätter Alexander. Norrskog har levererat virke till Vietnam sedan 2014. – Svenska företag har en fördel i konkurrensen. Dels var Sverige, med Olof Palme i spetsen, det första landet i väst som erkände Vietnam som självständig stat 1969, dels har Sveriges biståndsprojekt i Bai Bang (industriområde med pappersbruk) ett gott renommé i landet, konstaterar Alexander. Norrskogs Daniel Färdeman, försäljnings-

ansvarig för Asien, var också med på resan. – Det stora möbeltillverkningsklustret ligger en timmes bilfärd från Ho Chi Minh-staden och vi besökte ett antal potentiella kunder där. Även om maskinparkerna är enkla, med en hög andel manuella

»Vi tycker oss möta en mer jämställd kundkrets i Vietnam än i andra länder i Asien. Flera av de företagsledare vi träffade var kvinnor.«


• Under 2016 ökade den svenska trävaru-

försäljningen till Vietnam med 86 procent.

 Vietnamesisk möbelindustri är beroende av import av trävaror till 80 procent.

• Mellan 80 och 90 procent av den inhemska produktionen av möbler går på export.

Fortfarande är maskinparkerna enkla och andelen manuella arbeten är hög. Men förbrukningen är stor på stora fabriker med upp till 3 000 anställda.

arbeten, har industrierna så pass stor förbrukning att de är intressanta för oss leveransmässigt. Stora fabriker har 5 00–3 000 anställda, berättar han. Initialt handlar det främst om furu av lägre

kvalitet som går på export till Vietnam. – Vi såg samma utveckling i Kina. Till att börja med levererade vi virke av låg kvalitet även dit, men i takt med att maskinparken utvecklas når tillverkaren en större marknad som i sin tur ställer högre krav på spårbarhet. På lite längre sikt är det därför rimligt att tänka sig att Vietnam kommer att efterfråga även de högre kvaliteterna i vårt sortiment. Köpbeteendet kommer att förändras och vi kommer att se högre krav på virkeskvalitet och på miljöcertifieringar, anser Alexander Åhreus.

Vietnam är i dag den näst största exportören av trämöbler i Asien och den sjätte största på en global marknad. – Dels finns det ett stort antal möbelföretag som ägs och drivs av vietnameser, dels har Kina och Taiwan på senare år börjat förlägga sin tillverkning i Vietnam till följd av ökade tillverkningskostnader och lönekostnader i sina respektive länder. Vi riktar främst in oss på de vietnamesiska företagen i det här läget, eftersom kinesiska och taiwanesiska företag redan har upparbetade kontakter med importörer och distributörer, säger Daniel Färdeman. Både Daniel och Alexander noterade under

resans gång att vietnamesisk affärskultur skiljer sig en del från övriga Asien. – Vi tycker oss möta en mer jämställd

kundkrets i Vietnam än i andra länder i Asien. Flera av de företagsledare vi träffade var kvinnor. Språkligt uppfattar vi också att fler kan engelska, både yngre och äldre, och det finns ett starkt driv att komma till avslut i affärsuppgörelser, menar Daniel. – Sen var det fint att se hur möbelföretagen samarbetade sinsemellan. När vi presenterade Norrskog som en medlemsägd förening föll det i god jord med väldigt positiv respons som följd, berättar Alexander. – Man brukar säga att antalet byggkranar är en parameter när man mäter utveckling. Den kopiösa mängd byggkranar vi såg när vi körde ut ur Ho Chi Minh-staden vittnar om att det här blir ett spännande land att få följa i den explosiva utveckling som sker där nu, konstaterar Daniel. 2017 / norrskogen #4 /

21


din > marknad

EU Konjunkturindikator för byggsektorn

Nettotal

1 000 m3

KINA Import av barrträvaror per månad

2 500

5 0

2 000

-5 -10

1 500

-15 -20

1 000

-25 -30

500

-35 -40 2007

2008 2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0 2007 2088 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Grafer: Woodstat Källa: Eurostat, kinesiska tullen

Höjda priser på barrmassaved SÅGAT OCH HYVLAT Efterfrågan är fortsatt god på de flesta marknader. I USA och Kina är efterfrågan fortfarande mycket bra vilket påverkar den globala granmarknaden och ger en fortsatt hög prisbild. I USA är priset det högsta på tio år. Kina är fortsatt starkt, även om volymerna varierar under säsongen och fraktkostnaderna stigit från tidigare låga nivåer. Europa är stabilt, även länder som tidigare varit svaga visar på stabil tillväxt. Den nordiska marknaden är fortfarande mycket god och byggande fortsätter i hög takt. De orosmoln som seglat upp är överhettning på bostadsrätter i Norge och Sverige, men handlar framför allt om flerbostadshus där betong fortfarande dominerar. Produktionen av sågade trävaror minskar globalt men ser man till Skandinavien så är den nästan på 2007 års rekordnivåer. Lagren av sågade varor ligger på stabila nivåer och betydligt under 2016 års nivå. Exportpriserna är stabila på gran och ökande på furu, dock från låga nivåer. Den svenska kronan har förstärkts, vilket tillsammans med 22 / norrskogen #4 / 2017

ökade transportkostnader generellt inte ger några större nettoökningar av priserna. Marknadsläget ser bra ut, vi tror dock inte på ytterligare förbättringar från nuvarande nivå då en del orosmoln finns. /Alexander Åhreus, marknadschef BYGGPRODUKTER Marknaden för NWP Byggprodukter är stark för årstiden och vi har behov för ökade leveranser från våra sågverk och er skogsägare i förlängningen. Flera nya marknader efterfrågar våra varor. Fortsatt är byggkonjunkturen stark i både Sverige och Norge, men lite orosmoln finns i horisonten, främst på den norska sidan där huspriserna börjat falla en del. Norrskog har skaffat sig en stark position på impregnerade varor, så passa på att avverka era fina furuskogar i vinter! Den svenska marknaden för enfamiljshus i trä visar fortsättningsvis på stabil efterfrågan. /Ola Wilhelmsson, försäljningsansvarig SÅGTIMMER Konjunkturen för sågade trävaror är fortsatt bra. Norrskog har därför sågtimmerpriser som ligger högre än många andra timmerköpare.

Fakta

• Bedömningen är

att nuvarande nivå kan hålla i sig en bit in i 2018. Norrskog har ett stort timmerbehov. Ta kontakt med din skogsrådgivare för att göra en bedömning av hur du som medlem bäst kan dra nytta av det gynnsamma marknadsläget för sågade trävaror just nu.

• •

Dessutom har Norrskog infört ett gransortiment med klentimmer som maximerar timmeruttaget i våra avverkningar. MASSAVED Norrskog har höjt barrmassavedpriset med 20 kronor per kubikmeter från 1 november 2017. Detta kan vi göra tack vare att fiberindustrin har behov av barrfiber. Investeringar efter den norrländska kusten har gett oss denna möjlighet. Det stora lövmassavedöverskottet som funnits i Sverige har under sommaren minskat kraftigt i takt med att förbrukningen av löv ökat samt att importen av löv minskat. SPECIALSORTIMENT Intresset är mycket stort från våra specialsortimentskunder för björkkubb, småstolpar, stora stolpar, stamblock, knivfaner och svarvtimmer. Det är viktigt att vi tillsammans gör allt för att ta ut mycket specialsortiment ur våra avverkningar. Detta ger ännu bättre ekonomi på din skogsfastighet. Din skogsrådgivare kan ge råd kring vilka specialsortiment som är lämpliga just i din skog. /Jim Salvin, virkeschef


LH1711

Nyhet från Valtra

Alltid nära Kontakta din säljare!

Moheda skogsvagnar

Kesla skogsmaskiner

Kontakta din maskinsäljare så får du ett bra erbjudande som passar just dig!

Förmånliga erbjudanden på extrautrustning (gäller lagermaskiner)

Vi har ett stort sortiment av snöredskap. Kontakta din maskinsäljare!

Westbjörn V2000

FMG PA300

Ord pris 24.900:-

Ord pris 78.000:-

13.900:-

ÖRNSKÖLDSVIK John Rödström 010-556 25 57 ÖSTERSUND Jan Persson 010-556 23 65 Anders Edblad 010-556 23 66

57.900:-

DUUN VF215

33.000:-

Kantvinge, hydraulstyrd deflektor, K-axel

SUNDSVALL Jens Moberg 010-556 19 17 HUDIKSVALL Jens Moberg 010-556 19 17 Daniel Andersson 010-556 01 07

DUUN TS260

20.300:-

Ord pris 24.000:-

BOLLNÄS Daniel Andersson 010-556 01 07 www.lantmannenmaskin.se

Priserna gäller lagermaskiner. Priser exkl moms.

Reservation för tryckfel.

Kampanj!


Äventyret är nära Jakt och fiske i all ära – men äventyrsturismen har på senare år blivit mer adrenalinstinn i Norrskogs område. Har du testat en fatbike? Zip-line? Eller varför inte skidalpinism? Tobias Jonmeister är rådgivningschef i Jämtland och södra Lappland och han har provat det mesta. text Petra Järnbert bild Tobias Jonmeister Naturupplevelsen står i centrum när Tobias Jonmeister får tänka fritt kring vinterturism. – Hellre stighudar än liftkort, säger han. Jo, du läste rätt, det står stighudar. Historiskt var det en ryggmatta från ett dött djur som monterades under skidorna för att man enklare skulle kunna bestiga snöklädda branter. – I dag tillverkas de främst av syntetiska material, men de fyller samma funktion, säger Tobias. Sporten kallas skidalpinism, ski-mo eller ski-mounteneering. Topptur är en annan benämning på företeelsen. Man går uppför en brant backe med stighudar fästa under lätta slalom- eller telemarkskidor. Stighuden gör att man kan gå uppför i nästan vilken lutning som helst. Väl framme rycks stighudarna bort och nu väntar en välförtjänt ospårad tur nedför. – Området runt Storulvån och Sylarna är jättebra ställen för den som vill testa. Nu har mina barn blivit så pass stora att vi snart kan göra den här typen av aktiviteter tillsammans i stället för att stå och trängas i en liftkö, säger han.

24 / norrskogen #4 / 2017

En annan vinteraktivitet Tobias rekommenderar är fatbike. Det är en mountainbike med så breda däck att den flyter fram även på snö. Fjällcykling på vintern är verkligen underskattat och en rekommenderad tur är att cykla skoterleden från Åre till Renfjällets fjällstation Vita renen. Även våfflan de serverar där rekommenderas, men det bästa är utförsåket tillbaka ner till Åre! Även om Åre på senare år har byggt ut sina cykelleder för barmarkssäsongen så är det främst skoterspåren som lämpar sig för den här typen av cykling. – Med en fatbike tar man sig fram på snö, is, sand, myr och stigar. Eftersom den har en robust ram och stora däck ger den bra flyt på nästan alla underlag året om. I Åre finns det uthyrning för den som vill testa, säger Tobias. I Åre är även Zip-line möjligt att prova på året runt men det har Tobias dock inte provat. – Min fru har testat och hon gillade det, så jag testar gärna någon gång.

Här snackar vi en verkligt adrenalinfylld upplevelse där det handlar om att – iförd helkroppssele – sväva fram i hög fart på upp till 60 meters höjd över Åreskutan. Det finns två olika banor beroende på hur modig man känner sig och minimilängden är bara 120 centimeter för den enklare banan. Med naturupplevelsen i åtanke vill Tobias ändå gärna slå ett slag för de vanliga, gamla hederliga vinteraktiviteterna också. – Det härliga är att ta sig ut och njuta av naturen. Det gäller bara att hitta sin grej! Om det är längdskidåkning, skoter, slädhundar eller pimpling spelar i grunden ingen roll för den där härliga känslan av att ha varit ute en hel dag, konstaterar han.


Skidalpinism: Utveckling av klassisk turåkning som alltid lockat den äventyrslystne. Vid tävlingar är viss säkerhetsutrustning obligatorisk, till exempel spade, extra underställ, visselpipa, vindjacka och byxor.

Slädhund: (eller draghund) används för att dra en släde, specialvagn eller cykel. Man tror att det var ursprungsbefolkningen i Mongoliet och östra Sibirien som först började använda sig av hundar vid sina resor. Oftast är det speciella raser som är uthålliga och som klarar kyla bra.

Zip-line: En slags flygbana monterad på en slutt-

ning. Utformad för att utnyttja gravitationen för att ta sig från toppen till botten. Får du mersmak efter att ha testat banan i Åre är djunglerna i Costa Rica, Florida, Puerto Vallarta och Nicaragua populära destinationer för zip-line-entusiaster.

Fatbike: Terrängcykel med stora ballongdäck designad för mjuka instabila ytor som lera eller snö. Utvecklades för att köras på snö i Alaska på 1980-talet.


Krönika > Hilda Runsten

Tankar i tomteskogen Den här hösten har mitt skogs-

brukande mest bestått av att leta tomtar. Då menar jag inte en politiskt inkorrekt benämning på människor som vistas i naturen, utan riktiga tomtar. Min två-åriga dotter är nämligen fast förvissad om att figurerna i Skogstomtens födelsedagsfest verkligen finns bakom någon stubbe eller sten på vår fastighet. Ett utmärkt tillfälle för mig att vistas i skogen och fundera på ett och annat. Vi är i en skog som inte är särskilt gammal, inte ens 100 år och som alltid varit brukad. Men gång efter annan misstas den för att vara »gammal skog«, för det är så de flesta »tror« att gammal skog ska se ut. Precis som på bilderna i Skogstomtens födelsedagsfest, en uppenbart röjd och gallrad skog. När blev egentligen allt så komplicerat? Ibland får jag känslan av att min skog styrs mer av omvärldsfaktorer och andras tyckande och tänkande än av mig

»Om vi ska uppfylla Generationsmålet så innebär det att omedelbart öka produktionen här hemma.« själv. »Klåfingrighet som ställer till det«, muttrar jag när jag går där i skogen med min dotter. Men tänk om det inte är för många politiska beslut, regler och direktiv som är problemet, utan att dessa 26 / norrskogen #4 / 2017

snarare tillämpas i alldeles för liten utsträckning? Jag tänker till exempel på Agenda 2030*. I juni 2015 antog FN:s medlems-

länder Agenda 2030, det vill säga 17 hållbarhetsmål som kan ses som receptet på hur vi ska få en bättre värld, där alla lever ett bra liv, utan att tära på planetens resurser. Sverige har alltså åtagit sig att uppfylla dessa mål, och Hilda Runsten vad handlar det då om styrelseledamot Norrskog som berör skogen? Mål 7: Hållbar energi för alla. Förutsätter att skogen används * Agenda 2030: fullt ut. Mål 9: Hållbar industri, FN:s hållbarhetsmål, innovationer och infrastruktur. 17 stycken, syftar till att utrota fattigdom Här spelar biomassan huvudroll och hunger, förverkför att bygga upp en ny grön basliga de mänskliga industri. Mål 12: Hållbar konsumrättigheterna för alla, tion och produktion. Att främja uppnå jämställdhet hållbara konsumtions- och prooch egenmakt för alla duktionsmönster, sluta kretslopp kvinnor och flickor och skapa en cirkulär ekonomi samt säkerställa ett kan bara lyckas med hjälp av den varaktigt skydd för gröna cellen. Mål 13: Bekämpa planeten och dess klimatförändringarna. Kan bara naturresurser. lyckas genom att öka kolupptaget i skogen och ersätta fossilt med De globala målen är förnybart. Mål 15: Ekosystem och integrerade och odelbiologisk mångfald. Främja ett bara och balanserar hållbart brukande, för det är tydde tre dimensionerna ligt att brukande och mångfald av hållbar utveckling: måste gå hand i hand. Sist finns den ekonomiska, den ett övergripande mål 17: Genomsociala och den miljöförande och globalt partnerskap. mässiga. Här har skogsägarrörelsen en stor uppgift i att både exportera berättelsen om familjeskogsbruket, det hållbara brukandet och det goda ägandet. Hela Agenda 2030 anger en tydlig riktning för vad vi behöver göra. De tre dimensio-

nerna ekologiskt, ekonomiskt och socialt ska viktas mot varandra. Tydligare beställning från samhället kan det nästan inte bli. Det här är ett politiskt beslut som visar att vi behöver bruka skogen än mer. Tittar vi däremot på vårt miljömålssystem så blir det däremot stuprörstänk och fyrkantiga indikatorer. Förutom det övergripande miljömålet då, Generationsmålet, som lyder: »Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Men vänta nu, vi ska alltså inte exportera miljöpåverkan? Om vi ska uppfylla Generationsmålet så innebär det att omedelbart öka produktionen här hemma, ersätta bomull med viskos, plastmöbler med trä, fossilolja med förnybart och så vidare. Om politiska beslut som Agenda 2030 eller Generationsmålet verkställdes fullt ut så skulle det inte råda något tvivel om att skogen behöver brukas. Precis som i min dotters bok skulle det grönklädda trollet Plumsenplurr bli snäll på slutet, och på sista bladet skulle samarbete och mångfald hyllas. För familjeskogsbrukets enorma styrka för hållbar utveckling är just mångfalden, att vi gör på så olika sätt och då blir det samlade resultatet bra.


TA DIN SKOG PÅ ALLVAR. DET GÖR VI. KAMPANJ FRÅN

KAMPANJPRIS

6.990:-

6.290:-

STIHL MOTORSÅG MS 261 C-M

Snabb, stark och intelligent proffsmotorsåg. Utrustad med M-Tronic för optimal motoreffekt. Stark Lätt Bränslesnål Rek. pris från 8.490:-

STIHL MOTORSÅG MS 201 C-M

STIHLs lättaste proffsmotorsåg, perfekt för kvistning. M-Tronic Bränslesnål Rek. pris från 7.390:-

Priser inkl. moms. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 dec 2017. Med reservation för tryckfel.

STIHL och VIKING säljs endast genom servande fackhandel för att garantera dig kompetent rådgivning och personlig service.

stihl.se

KONTAKTA OSS GÄRNA OM

NYA ALSTOR 840 PRO, FINNS SOM SKÖRDARE OCH SKOTARE. Kjellson Natur & Utveckling By 121, 893 96 Sidensjö Tel, 070-606 03 06

Medelpads maskincenter Hallsta 341, 841 92 Ånge Tel, 070-533 62 14 info@medelpadsmaskincenter.se


PAKETERBJUDANDE! NORWOOD LUMBERPRO HD36 Bandsågverk 23hp B/S

72 600:-*exkl. moms. art. nr. 190903

När du köper en Norwood LumberPro HD36 får du detta i ett paketerbjudande på köpet: • Norwood oljebytarkit • Norwood verktygskit för montering • Bahco brytjärn med vändhake • Bahco lyftkrok med tvärhandtag • Bahco timmersax, gripvidd 29 cm • Bahco timmersax, gripvidd 29 cm • 3M Peltor WorkTunes Pro hörselskyddsradio • Norwood stödben 10 st till HD36 • Totalt värde på det du får på köpet: 6 034:- exkl. moms.

Mer info om LumberPro HD36 finns på www.skogma.se

Vår kunskap och bredd - Er fördel!

skogma.se öppet dygnet runt

*Priset är exkl. moms och avser Norwood LumberPro HD36 i grundutförande. Vi reserverar oss för att olika leveranstider på Norwood sågverk kan förekomma. Frakt tillkommer.

Skogsbrukarens varuhus 0644-72100 - skogma.se

Erbjudandet gäller t.o.m 31 december 2017.

Gödsla! Gödsla!

Få procents 15 procents ränta. Få 15 ränta.

Gödsling ökar tillväxten en med cirka 15 m3/ha under en 8-årsperiod. Medelstammens diameter

Gödslingökar, ökarvilket tillväxten med cirka 15 m3/ha och under en avverkningskostnad. 8-årsperiod. Medelstammens diameter gerendig högre gre virkesvärde lägre Rätt gödsling i rätt ökar, vilket ger dig lägre avverkningskostnad. bestånd ger högre en gre årligvirkesvärde förräntning örräntningoch på gödslingskostnaden på 10-20Rätt %. gödsling i rätt bestånd Med ger enSG-systemet årlig förräntning örräntning på komplett gödslingskostnaden på ifrån 10-20rådgivning %. får du ett paket med allt till markburen gödsling Med SG-systemet får du ett komplett paket med allt ifrån rådgivning till markburen gödsling med specialutrustning och GPS-baserad dokumentation. Enkelt och tryggt. med specialutrustning och GPS-baserad dokumentation. Enkelt och tryggt. Läs mer på www.sg-systemet.com eller ring Skogens Gödslings AB på 0418-765 00. Läs mer på www.sg-systemet.com eller ring Skogens Gödslings AB på 0418-765 00.


PLOWER POWER! PLOWER POWER! KÖP SPORTSMAN 570 FÅ FÄRDIGMONTERAT PLOGKIT PÅ KÖPET* VINSCH • PLOGFÄSTE • PLOGRAM • PLOGBLAD

SPARA 11.700:* Erbjudande inkl. moms och montering. Gäller Sportsman 570 SP/ EPS/ Touring. Vi reserverar oss för slutförsäljning, tryckfel och prisjusteringar. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller till 30 nov. 2017 eller så långt lagret räcker.

KÖP SPORTSMAN 570 FÅ FÄRDIGMONTERAT PLOGKIT PÅ KÖPET*

VINSCH • PLOGFÄSTE • PLOGRAM • PLOGBLAD

SPARA 11.700:* Erbjudande inkl. moms och montering. Gäller Sportsman 570 SP/ EPS/ Touring. Vi reserverar oss för slutförsäljning, tryckfel och prisjusteringar. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller till 30 nov. 2017 eller så långt lagret räcker.

Dahlins Motor • Bollstabruk 0612-211 88

sarnas Skoterservic

Birgerssons Bensin - Offerdal 0640-34079

Strandbergets Motor & Fritid • Strömsund 070-331 66 94

sarna 0687-30375

WWW.POLARISSVERIGE.COM Untitled-1 1

2017-11-08 20:38:01


Norrskogs >  folket

God jul!

Receptet

Magnus Nilssons sötstarka senap Detta är en ovanlig typ av senap för alla som inte är från Skandinavien. Den är väldigt söt och vi älskar den på allt som är salt. Inte minst på varmkorv.

Många skogsbruksområden har som tradition att bjuda in till julgröt eller skogskväll med julfirande så här inför jul. I kalendern på norrskog.se hittar du uppgifter om tid och plats för aktiviteter i just ditt område. Välkommen!

Håll även utkik efter andra aktiviteter i kalendern på www.norrskog.se.

Erbjudandet gäller till och med 31/12 2017 och kan ej kombineras med andra rabatter. För att läsa mer om erbjudandet – besök norrskog.se

av Magnus Nilsson

Magnus Nilsson i Fäviken är en av världens mest hyllade kockar. Under flera års tid har han varit på upptäcktsfärd i Norden, undersökt råvaror, tillagningssätt, mattraditioner och måltidskultur. I Nordisk kokbok finns mat från Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, Färöarna och Grönland. Med över 700 recept finns alla klassiska rätter representerade – samt ett antal ganska oväntade.

1. Blanda allt utom senapsfröna i en kastrull och sjud under omrörning i fem minuter.

3. Häll över i en steriliserad burk och ställ i kylskåpet minst över natten.

Från och med den 4/12 2017 kan du som medlem i Norrskog ta del av förmånliga priser hos Synoptik. Just nu får du som Norrskogsmedlem 60% rabatt på blåljusglas hos Synoptik ( läs mer om blåljusglas på https://www.synoptik.se/glasogon/glastyper-och-priser/enkelslipade-glas/ )

Nordisk kokbok

Ingredienser: 120 gr socker 40 gr vetemjöl 2 tsk salt 1 msk ättika 2.5 dl vatten 3 msk gula, finmalda senapsfrön 3 msk bruna, finmalda senapsfrön

2. Häll tillsammans med senapsfrön i en mixer och mixa på max i några minuter.

Norrskog lanserar nytt samarbete med Synoptik!

Nya Norrland < Magnus Nilsson,

stjärnkocken som driver Fäviken Magasin, delar här med sig av ett recept på senap lagom till jul.

av Mats Jonsson

I serieromanen Nya Norrland kastar sig Mats Jonsson handlöst ned i den klyfta mellan stad och landsbygd som allt mer framstår som en av vår tids avgörande konflikter. När hans familj flyttade till Bollstabruk 1974 hade den ångermanländska sågverksorten 3 600 invånare, full sysselsättning och ett rikt affärsliv längs huvudgatan. Fyrtio år senare går Mats omkring bland förfallna hus i ett samhälle som förlorat hälften av sina invånare. Erbjudande! Som norrskogsmedlem får du rabatt om du beställer Nordisk kokbok eller Nya Norrland via länkarna adlibr.is/norrskog respektive https://www.adlibris.com/se/kampanj/nya-norrland.

30 / norrskogen #4 / 2017


Vi bryr oss om Dina Försäkringar. Minst lika mycket som du.

Nu kör vi!

Vi är lokala och kundägda, det är naturligtvis därför vi heter som vi gör. Välkommen till Dina försäkringar.

FTG skördarpaket för traktor. I samarbete med Nisula Forest har vi tagit fram kompletta skördarpaket för din traktor. Kontakta oss för ett förslag! I Sollefteå I Sundsvall I Örnsköldsvik I Östersund 0620-215 00 I www.dina.se Härnösand

För påbyggnation på Valtra traktorer, kontakta Lantmännen Maskin. FTG Cranes AB 0521-26 26 30 • info@ftgforest.com • www.ftgforest.com

NORDENS MEST SÅLDA TRAKTORKEDJOR

PIGGELIN SR-FLEX 9

PIGGELIN FLEX 9 & 11

GUNNTRAC 5 & 6.5

Bättre bett. Se filmer och läs allt om våra helautomatiska slipmaskiner på markusson.se

Kvalitetskedjor från Gunnebo sedan 1930 Nordic Traction AB, Gunnebo | 0490-285 90 | www.nordchain.se


Skogen i din hand Nu får du tillgång till din skog var du än befinner dig. Vi har den bästa mobila skogsbruksplanen till dig som skogsägare och med Norrskogsappen får du tillgång till din digitala plan, oavsett var du är. Din skogsbruksplan kan du själv redigera, uppdatera och tillväxtberäkna på vår medlemswebb. Du får även en fullständig ekonomisk översikt och kan genomföra ekonomiska transaktioner och se din redovisning digitalt. Allt blir enklare, smidigare och mer nutid. * Vi bjuder dig på en läsplatta om du: - har en skogsbruksplan och tecknar avverkning på minst 500 m3fub - nybeställer eller reviderar en skogsbruksplan på minst 50 hektar. OBS begränsad upplaga! Tala med din skogsrådgivare så berättar vi mer.

www.norrskog.se

ms ! e l d Me dande erbju en å p r jude ! *Vi bäsplatta kr l 500 Värde

ca 4

Foto: Jens Blixth

POSTTIDNING B

Norrskogen nr 4 2017  
Advertisement