Page 1

Medlemstidning från Norrskog – nummer 1 2018

Modiga politiker

enda lösningen för skogen

Här förädlas din skog

på besök hos Byggprodukter

Therese Sjökvist

fick panik av att bli skogsägare

Skiftet Edvin och Annette Eriksson lämnar stafettpinnen vidare till dottern Erika

Rökt mat Så gör du den själv


Innehåll #1 2018 Nyheter > Sidan 5

På rätt väg trots negativt resultat träsmak > Sidan 8

Bli vän med dina verktyg Skogen vi ärvde > Sidan 10

Smidigt generationsskifte

2 / norrskogen #1 / 2018

Hållbarhet > Sidan 22 Anna Thorning undersöker vad Norrskogs medlemmar och kunder lägger in i begreppet hållbarhet. Skogsvård > Sidan 6 Örjan och Christoffer Brodin är far och son. Nu får de högsta betyg för sin markberedning.


Skogen i mitt

Nina Andersson / 23 januari / Alsen

Då jag är född och uppvuxen på ett av Jämtlands – på den tiden – större lantbruk i Hosjö, Sundsjö, är skogen främst förknippad med minnen tillsammans med min pappa och hästen Pontus. Pappa brukade sin jord och skog utifrån arv i generationer och egen kompetens. På den tiden högg han sitt eget timmer och drog fram det ur skogen med häst och stötting. Virket lades i prydliga vältor som sedan skickades till sågen i grannbyn. Helt enligt den visdom och de planer som hans far lämnade efter sig, bland annat i form av planering nerskriven i en pärm och från eget minne. Nu har häst och stötting bytts ut till högteknologiska maskiner och en

digital pärm. Norrskog har tillsammans med medlemmar jobbat fram en digital medlemswebb där även skogsbruksplanen är digital. Det här gör att Norrskog blir snabbare i kontakten med medlemmarna, erbjuder en säkrare hantering av personliga uppgifter, är mer lättillgänglig och kan följa uppdrag i realtid. Dessutom kan medlemmarna genom Norrskogsappen ta med sig skogen vart de än befinner sig. Nina Andersson är medlemsutvecklare på Norrskog och är nominerad till Årets Digitaliseringsledare, ett pris som teknikföretaget Atea delar ut på Stora Chefsgalan i Stockholm den 8 mars.

Foto robert henriksson

Ansvarig utgivare Rolf Edström, rolf.edstrom@norrskog.se, tel 010-150 25 36 Redaktör

Petra Järnbert /ADC Media, petra@adc.se

Grafisk Form Anders Birgersson och Åse Bengtsson Helin Omslagsbild Tina Stafrén Kontakt: info@norrskog.se eller 010-150 25 00. Webb: www.norrskog.se Annonsbokning Susanne Wänman, Chilli Media tel: 070-647 15 72, susanne@chillimedia.se Tryck NSO Upplaga 13 000 på PEFC-certifierat papper

On Time > Sidan 20

Gör det själv > Sidan 24

Förädlingsledet

Rök din mat

Norrskogen är din medlemstidning från Norrskog

2018 / norrskogen #1 /

3


Nytt i > Norrskog

Nya på Norrskog

• En stärkt ägande-

och brukanderätt med utvecklad metod för att väga olika intressen mot varandra och full kompensation för inskränkningar för markägaren.

• Bättre förutsätt-

ningar för inhemskt förnybart, där inhemsk produktion av biodrivmedel stimuleras och med större förutsägbarhet i skattepolitiken.

• Långsiktiga utvecklingsinsatser för ökad produktion med trygg finansiering av forskning och innovation och möjliggörande av investeringar i bioekonomi.

Ur LRF:s valpraktika som du hittar på https://www.lrf.se/ politikochpaverkan/ valet-2018/lrfs-valpraktika-2018/

Hållbarhetsredovisningen Som ett av Sveriges omkring 1 600 största företag åligger det Norrskog att årligen redovisa hur vår verksamhet hanterar frågor som rör bland annat miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga rättigheter. Vår hållbarhetsredovisning hittar du i sin helhet i årsredovisningen samt på www.norrskog.se.

Fyrfasen Energi ligger just nu väldigt bra till på den oberoende prisjämförelsesidan elpriskollen. se. Det innebär att medlemmar genom Norrskogsel kan teckna väldigt attraktiva elavtal.

Välkommen till ditt årsmöte! Bara du kan göra din röst hörd. Passa på att gå på ditt årsmöte i april, din röst är viktig i en medlemsägd förening och på årsmötet har du möjlighet att påverka. På denna tidnings baksida hittar du information om när årsmötet äger rum i ditt skogsbruksområde.

Hästen som medarbetare Vill du lära dig köra timmer med häst? Ansök till kuskutbildning i brukshästkörning i Wången och ta en yrkeshögskoleexamen. I utbildningen ingår ämnen som körning, utbildning av körhästen, hästturism, anläggningsvård, underhåll och företagsekonomi för häst-

Norrskog har fått nya »ögon i skyn«, en Phantom-drönare som gör jobbet blixtsnabbt i otillgänglig och brant terräng. – Alternativet till drönare i mycket brant terräng är att med snöskor i meterdjup snö lägga en halv dag på att bilda sig en uppfattning om förutsättningarna på ett hygge. Nu löser vi det med 5 minuters överflygning, säger Tobias Jonmeister, som är rådgivningschef i Jämtland och Södra Lappland.

4500 4 / norrskogen #1 / 2018

Billigt pris på Norrskogsel

foto Tobias Jonmeister

Sveriges gröna näringsliv kan leverera en fossilfri framtid. Då behöver politiken ställa upp med:

Nicole Nordström arbetar sedan årsskiftet som planeringsspecialist på område Öst. Nicole har tidigare arbetat som vikarierande planeringsspecialist på samma område. Hon är placerad i Sollefteå. Erik Högbom, som haft en traineetjänst på NWP Byggprodukter, går nu vidare i sina arbetsuppgifter och blir säljare på NWP Byggprodukter med ansvar för industri och våra kunder inom husindustrin. I februari började Håkan Hilbers att jobba som utvecklare på it-avdelningen. Håkans stationeringsort blir Sundsvall. I februari började Anna-Sara Boden som våra nya administratör. Anna-Sara kommer att tillhöra personalavdelningen men arbeta med löne- och administrativa uppgifter åt både personalavdelningen och virkesavdelningen.

entreprenörer. Wången ligger i Krokom och är ett nationellt utbildnings- och utvecklingscentrum för hästnäringen med internationell forskning. Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Mer information hittar du på wangen.se/utbildning/

Ungefär så många skogsfastigheter i nordvästra Sverige berörs av domen i mark– och miljödomstolen i Östersund som väntas under senvåren. Det gäller möjligheten att få fortsätta bruka fjällnära skog eller, om staten förbjuder avverkning, få ersättning för ekonomisk förlust. Källa: LRF Skogsägarna


Matilda Karlsson är marknadsutvecklare på Norrskog.

Ett ögonblick >

Matilda Karlsson Du utvecklar Norrskogs skogsvårdstjänster, hur ska de bli bättre?

Med mer virke till sågverken blir Norrskog vassare i skogsägarnas tjänst. Foto tina stafrén

Tillsammans kan vi mycket bättre än så här! Koncernen Norrskog redovisar

en nettoomsättning på 1,6 miljarder kronor, ett resultat före skatt på minus 2,4 miljoner kronor och ett positivt kassaflöde på 12 miljoner kronor, för 2017. Det svaga resultatet förklaras delvis av höjda priser på timmer och massaved, pengar som kommit medlemmarna till godo. En större del av resultatet ligger dock i lägre virkesvolymer från föreningens ägare – medlemmarna. – Om man tittar på vårt uppdrag som det beskrivs i stadgarna så har vi varit framgångsrika under 2017, men med mer virke till våra sågar kan vi bli ännu vassare i skogsägarnas tjänst! Det är ytterst vi medlemmar som avgör hur framgångsrik vår förening ska vara. Tillsammans kan vi mycket bättre än så här, säger Norrskogs ordförande, Gunnar Heibring. Arbetet med att öka effektivite-

ten i alla led, från skogsrådgivning och tecknande av virkeskontrakt till leverans av trävaror, fortsätter under 2018. – Indirekt handlar det om att

alla, från våra medlemmar till varje medarbetare, förstår sin roll i värdekedjan. Utifrån det får vi ett bättre samspel, ett bra lagarbete. Här har vi kommit en bit på väg under 2017 och jag upplever en positiv Norrskogsanda internt, säger Norrskogs vd, Olov Söderström. Årets uppföljningar visar att medlemmar som låtit Norrskog utföra avverkningsuppdrag är mer nöjda än någonsin. Föreningens nöjd-kund-undersökning omfattar tio områden som mäts på en sjugradig skala, där sju är det bästa betyget. 2017 uppnåddes det bästa resultatet någonsin när man landande på index sex.

Norrskog och den övriga skogsägarrörelsen har under 2017 engagerat sig hårt i en rad näringspolitiska frågor, särskilt vad det gäller urholkningen av skogsvårdslagens princip om »frihet under ansvar«, men även i frågor som rör skogsbrukets förhållande till andra näringar, skogens roll i en fossilfri ekonomi och bristen på resurseffektivitet i myndigheternas miljöarbete. – Vi ser just nu en utarmning av såväl äganderätten som brukanderätten och det är viktigt att politikerna förstår allvaret i situationen. Vi kräver respekt för den privata skogsägaren. Vi är inga ligister som ska tuktas med pekpinnar, det kommer aldrig att fungera. Behovet av en stark skogsägarförening är större än någonsin, konstaterar Gunnar Heibring.

– Skogsvårdstjänsterna omfattar markberedning, plantering och röjning och till att börja med har vi kartlagt var vi står i dagsläget. I förstudien ligger tyngdpunkten på de workshops vi haft med medlemmar, tjänstemän och entreprenörer. Som en del av utvecklingsarbetet undersöker vi olika typer av markägares olika behov. Vi vill att Norrskogs medlemmar ska känna sig trygga hela vägen, från att frö till deras plantor beställs till återkopplingen efter en röjning. Hur vi bäst uppnår det vet bara markägarna själva, och därför lyssnar vi nu på vad olika målgrupper inom skogsägarkåren har att säga. Norrskog är en aktör att räkna med för lång tid framöver, därför gör vi det här arbetet grundligt och vi gör det tillsammans med entreprenörerna som många gånger är de som träffar markägaren i samband med en åtgärd.

2018 / norrskogen #1 /

5


Nytt i > Norrskog

››

Tänk på:

Brodins Skogsentreprenad AB markbereder för Norrskogs räkning. Foto Christoffer brodin

Riktigt bra markberedning Christoffer Brodin är tredje ge-

nerationen markberedare i släkten och tillsammans med sin far Örjan driver han Brodins Skogsentreprenad AB i Lit. De jobbar tillsammans, och kanske är det en del av hemligheten bakom de väldigt fina betyg de får av Norrskogs medlemmar. – Framför allt vill vi göra ett bra jobb. Ett väl utfört arbete är bästa sättet att göra reklam för sin verksamhet, konstaterar Örjan. Högläggaren har åtta förinställda program, men dessa kan justeras efter förutsättningarna i terrängen. – Vi vänder upp små komposthögar med torv och mineraljord där plantan direkt ska få optimala förutsättningar att slå rot. Den lilla upphöjningen gör dels så att plantan håller värmen, dels drunknar den inte om det kommer mycket regn, berättar Örjan. 6 / norrskogen #1 / 2018

– För att få till så bra högar som möjligt är vi noga med att justera aggregatet, tillägger Christoffer. Justeringarna görs via en

display i traktorn. Där finns även datorn där de via mjukvaran Forest Link har tillgång till Norrskogs kartor. Med jämna mellanrum uppmanar programmet dem att gå ut och göra en provyta för kontinuerlig bedömning av det utförda arbetet. – Högarna poängsätts i spannet ett till fem där fem är en optimal hög. Resultatet knappar vi in i datorn innan vi fortsätter. Det är

Christoffer och Örjan Brodin.

en bra egenkontroll och Norrskog kan ha koll på arbetet medan det utförs, säger Örjan. Tillsammans vänder de i snitt upp 2 200 högar per hektar och timme. – Det kan vara tufft om marken är väldigt stenig med liten jordmån eller om det är fullt av ris, men vi gör vårt bästa, säger Christoffer. – Ibland vill markägaren göra en fröträdsställning och då gör vi något som kallas långfläck istället, säger Örjan. Under vinterhalvåret ägnar de sig åt att serva utrustningen och lägga upp rutter för kommande säsong. – Vi lägger upp den mest effektiva rutten för att hinna med allt under säsongen. Varje gång vi måste flytta maskinen blir det ett avbrott, och därför lönar det sig att planera markberedningen väl, säger Örjan.

Markberedning förbereder grobädden för frön vid sådd och självföryngring och skapar en optimerad miljö för plantor vid plantering. Mineraljorden friläggs genom att ris och delar av marktäcket förs åt sidan. Markberedning bör utföras inom 2-3 år efter en föryngringsavverkning och ett år före nyplantering.

Behöver du hjälp med markberedningen? Kontakta din rådgivare så får du veta mer.


Norrskogs Fastighetsmäklare

Enar Augustsson Östersund

Thomas Simensen Härnösand

Clas Tjäder Härnösand

Tel: 010-150 25 13

Tel: 010-150 28 09

Tel: 010-150 25 11 Tel: 010-150 25 14

enar.augustsson@norrskog.se

thomas.simensen@norrskog.se

clas.tjader@norrskog.se

Karl-Johan Andersson

Östersund

karl-johan.andersson@norrskog.se

Emil Lundström Härnösand

emil.lundstrom@norrskog.se

Tel: 010-150 25 12

Vi kan villkoren för privata skogsföretag och skogsbeskattning. Norrskogs Fastighetsmäklare hjälper dig med den bästa fastighetsöverlåtelsen inom familjen, eller till högstbjudande på öppna marknaden. Vi verkar inom Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Södra Lappland. Välkommen att höra av dig. www.norrskog.se


trä > smak Bygga eget i steg för steg

Pall Bland projekten finns förutom köksföremål även inredningsföremål som den här pallen. Alla projekt är pedagogiskt illustrerade och anpassade för den som kanske aldrig rört en såg. Steg för steg guidas läsaren igenom tekniker som gör dig till vän med sågar, hyvlar, tvingar och stämjärn. Realiserbara hantverksdrömmar utan stora påkostade maskiner – vackra bruksföremål tålmodigt skapade med händerna.

Ört- och svamptork Med en examen från Capellagårdens utbildning i möbelsnickeri frilansar Moa Brännström Ott som finsnickare. I fjol kom hon ut med boken Trä: snickerihandbok för inredning och odling. Ört- och svamptorken är ett av 20 projekt i boken.

Förvaringsbänk Boken innehåller dessutom praktisk brädgårdskunskap. Hur väljer man bra träslag? Vad ska virket ha för egenskaper? Till den här förvaringsbänken behövs 22 meter furupanel, 2,5 meter fururegel, 3,7 meter planhyvlad furu i olika dimensioner samt furuplywood. Sedan är det bara att skrida till verket. Foto Miki Anagrius

8 / norrskogen #1 / 2018


CHALLENGE ACCEPTED!

SPORTSMAN 570 SP EPS

SPORTSMAN 570 6X6 EPS

RANGER XP 900 EPS

GENERAL 1000 EPS DELUXE

PRIS FRÅN

PRIS FRÅN

PRIS FRÅN

PRIS FRÅN

94.875:- *

149.875:- *

181.125:- * 231.125:- *

Dahlins Motor • Bollstabruk 0612-211 88

sarnas Skoterservic sarna 0687-30375 *Pris inkl. moms. Leverans- och monteringskostnad kan tillkomma.

Strandbergets Motor & Fritid • Strömsund 070-331 66 94

WWW.POLARISSVERIGE.COM Untitled-3 1

2018-02-10 08:02:37


Vad är viktigast vid ett generationsskifte? Norrskogen har träffat två familjer som precis lagt alla papper till handlingarna. Edvin och Annette Eriksson liksom Bengt Zakrisson berättar om sina erfarenheter och ser fram emot att njuta av att en ny generation tar över. text Petra Järnbert foto Tina Stafrén

Skogen vi ärvde 10 / norrskogen #1 / 2018


2018 / norrskogen #1 /

11


Från vänster Bengt och Börje Zakrisson, Clas Tjäder, Karl-Johan Andersson Edvin och Annette Eriksson. Foto Petra Järnbert

V

i har ätit en god lunch på Restaurang Hov på Jamtli i Östersund och intervjun närmar sig sitt slut. Den sista frågan hänger fortfarande obesvarad i luften. Den löd ungefär så här: Nu när era generationsskiften är klara, hur känns det att inte vara skogsägare längre efter alla år med skogsägande som en stor del av er identitet? Bengt, Anette och Edvin letar efter orden som ska beskriva det här nya tillståndet. Karl-Johan Andersson, mäklare och ekonomisk rådgivare på Norrskog som bistått båda familjerna i generationsskiftesprocessen, väntar nyfiket på ett svar, liksom mäklarchef Clas Tjäder som anslutit till lunchen där vi sammanfattar två familjers erfarenheter av sina respektive generationsskiften. Det blir Anette som bryter tystnaden. – Vi kan ju fortfarande kalla oss före detta skogsägare, säger hon och ler. – Hur är det egentligen med medlem12 / norrskogen #1 / 2018

skapet i Norrskog, kan vi fortfarande vara medlemmar utan att äga skog? undrar Edvin. – Ni väljer själva att göra ett utträde, så länge ni har ert insatskapital kvar på kontot är ni fullvärdiga medlemmar i föreningen, meddelar Clas. – På likvidkontot är det ju dessutom skaplig ränta, tillägger Karl-Johan. Bengt landar i att det inte känns så värst an-

norlunda det här med att inte längre kunna titulera sig skogsägare. – Skogen har jag ju fortfarande tillgång till eftersom sonen tar över. Jag kan röra mig på markerna, det är det viktigaste. Känner jag för att gå ut och röja så gör jag bara det, konstaterar han. Sonen Börje bekräftar att just precis så är det. – Vi har hjälpts åt så länge i skogen att det inte blir så stor skillnad för någon av oss

att det nu är mitt namn som står på papperet, menar han. – Bengt har faktiskt rätt, inflikar Anette. – Det är stor skillnad när man inte har tillgång till gården, det vet vi, fortsätter hon. Innan Edvin och Anettes dotter Erika mognade i beslutet att ta över gården uppstod en situation där de valde att arrendera ut marken under fem år. – Det var inte så lätt när vårbruket satte igång och man inte fick vara med, berättar Edvin. – För vår del var det en ganska slitsam frigörelseprocess att arrendera ut marken. Det är helt annorlunda nu när vår dotter och hennes man tagit över, nu är det en rakt igenom positiv känsla, instämmer Anette. Förutom alla känslor förenade med ett generationsskifte tillkommer en rad praktiska frågor att beakta. Både familjen Eriksson och familjen Zakrisson valde att


Det är en rakt igenom positiv känsla att dottern Erika tar över gården menar Annette och Edvin Eriksson. Foto Tina Stafrén

»Jag kan fortfarande röra mig på markerna, det är det viktigaste.«

anlita Norrskog när de beslutat att genomföra sina respektive generationsskiften. Det är en process som kan ta allt ifrån sex månader till många år beroende på hur färdig familjen är i tanken. – Ni hade redan pratat med era barn när ni kom till mig. Det stora jobbet var redan gjort och vi kunde skrida till verket direkt, säger Karl-Johan och vänder sig till Bengt, Edvin och Anette. För Bengt och hans hustru Gunnel tog det

ungefär ett år från det att första kontakten togs med Norrskog tills Börje ägde skogen. – Men innan det hade vi haft frågan på bordet i närmare tio år. Vi visste precis hur vi ville ha det, ändå insåg vi att det var en hel del vi inte tänkt på alls när vi träffade Karl-Johan, berättar Bengt. Oavsett om familjen vet precis hur de vill ha det eller inte inleds processen alltid med ett möte mellan Norrskogs ekono-

miska rådgivare och den part som äger fastigheten. – Vi sätter en stolthet i att jobba transparent med generationsskiften, men vid det första mötet vill vi få ägarperspektivet. Om barnen är med vid detta möte är det inte säkert att föräldragenerationen uttrycker sina förväntningar och önskemål lika klart och tydligt, menar Karl-Johan. I Bengt och Gunnels fall är det Börje som tar över skogen, men övriga barn i syskonskaran får rätt att nyttja olika delar av fastigheten. – Det var alltifrån hyreskontrakt till nyttjandeavtal som skulle skrivas så det var skönt att låta proffsen ta hand om rättighetsbiten. Karl-Johan har i sin tur rådgjort med Clas om han varit osäker i något avseende. I dag känner vi oss helt trygga med att allt är i sin ordning och dessutom blev räkningen faktiskt en glad överraskning, säger Bengt. 2018 / norrskogen #1 /

13


Ett generationsskifte måste få ta den tid det tar, alla parter måste hinna mogna i sina beslut om fastigheten. Foto Tina Stafrén

Kostnaden för att anlita Norrskog vid ett generationsskifte är avdragsgill och medlemmar har rabatterade priser. – Vi har tagit fram en modell som vi tycker fungerar bra, säger Clas och fortsätter: – Efter den första kostnadsfria rådgivningen träffar vi markägaren löpande men vi skickar fakturan först när generationsskiftet trätt i kraft. Det här är en process som måste få ta tid och beslut måste få mogna i sin egen takt. En bit in i ett generationsskifte är det inte ovanligt att det blir ett omtag som kan innebära nya värderingar och nya

Norrskogs ekonomitjänster: • Värdering av skogsfastigheter. • Fastighetsöverlåtelse. • Deklaration i näringsverksamheten kommer till nytta vid generations– skifte, och att uppdragen alltid görs med fastighetsmäklaransvar är en garant för ett bra resultat.

14 / norrskogen #1 / 2018

handlingar. Ibland kanske överlåtelsen inte ens är genomförbar. Genom att vänta med fakturering tills allt är klart undviker vi att stressa fram beslut som inte mognat färdigt, säger Clas Tjäder. Även Edvin och Anette är överens om att det är väl investerade pengar att anlita expertis på området. – I vårt fall fick vi tillbaka över trettio tusen på skatten då Karl-Johan har genomlyst de fem senast näringsdeklarationer och gjort en omprövning hos Skatteverket av de samma. Ekonomiskt har det varit rena vinstaffären att lägga ut överlåtelsen på Norrskog, säger Edvin. – Det är ju också en fråga om förtroende. Vi kände att Karl-Johan verkligen förstod hur vi ville ha det. Det var egentligen den viktigaste förutsättningen för oss, tillägger Anette. Clas har suttit och grunnat på en fråga som han ber att få ställa. På Norrskogs mäklarenhet är skog synonymt med stora förmögenhetsvärden. Han undrar hur

Bengt, Edvin och Anette tänker på skog i förhållande till det i de generationsskiften som just ägt rum. – Jo jag har grubblat över detta, medger Bengt. – Eftersom värdet ligger i sådant som ska hända långt fram i tiden undrar jag såklart om Börje är den som drar den verkliga nitlotten eller tvärt om. Det är skönt att han vet vad han ger sig in i, och att han har den energi som behövs för att ta fastigheten vidare, konstaterar han och vänder sig till sin son. Börje ler lugnande. – Häromdagen köpte jag faktiskt grannfastigheten så nu blir vi närmsta grannar också, meddelar han. Anette och Edvin har också fått erfara hur nästa generation stakar ut en ny riktning. – Erika tycker så mycket om djur. Det började med ett par tjurar och nu har de anpassat ladugården till fårdrift så vi ser fram emot lamning frampå vårkanten, säger Anette förväntansfullt.


Laglottsskyddet  – rättvisa för barnen Som rådgivare får man många gånger frågor om råd kring överlåtelser. Det är ofta Karl-Johan svårt att lämAndersson är na ett svar i mäklare på det enskilda Norrskog. fallet, då man inte har alla fakta och insikt om omständigheterna. Då konkreta råd i de fallen är svåra att ge, brukar vi informera om hur man inte ska göra om man vill undvika problem vid generationsskiften i framtiden.

• Vid ett generationsskifte ska överlåtaren ha principen att de barn/syskon som inte övertar skogsfastigheten ska kompenseras med samma egendomsvärde som den som övertar skogen. Om man vill frångå den principen, bör detta ske i samråd med övriga familjen. Vid sådana tillfällen ska man vara uppmärksam på att bröstarvingarnas egendomsvärde vid kommande arv inte får understiga den så kallade laglotten. • Det förstärkta laglottsskyddet, Reglerna om laglottsskyddet, finns i ärvdabalken 7:4. Där anges att laglottsgarantin, vid sidan av testamenten, även omfattar andra gåvor som en arvlåtare gjort under livstiden. Detta gäller närmare bestämt

gåvor som till ändamålet är att jämställa med testamente, med andra ord att gåvan getts med hänsyn till kommande dödsfall.

• ÄB 7:4 kan komma att til�lämpas om en förälder givit bort gåvor på sådant sätt att någon/ några bröstarvingar inte kan få ut det de är berättigade till. När en gåva omfattas av det förstärkta laglottsskyddet kan den som mottagit gåvan bli tvungen att kompensera den delen som inskränker övriga bröstarvingar laglotter. • Laglottsskyddet kan aktualiseras i två situationer: i fall där gåvogivaren tror sig avlida inom kort och i fall där egendom formellt sett har givits bort men där givaren kan behålla nyttjanderätten fram till sin död. Det kan dock göras undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Vad kan hända? För att reglerna i ÄB 7:4 ska bli aktuella krävs att en eller flera bröstarvingar känner sig åsidosatta i samband med arv och begär jämkning av testamente alternativt väcker talan i domstol mot gåvotagare. Som bröstarvinge har man sex månader på sig från det man delgivits testamentet för att begära jämkning av testamentet. Bröstarvingar kan begära jämkning genom att kräva att få ut laglotten direkt från

testamentstagaren, eller genom att väcka talan mot denne i domstol. Ärvdabalken 7:4 anses vara relativt svåröverskådlig, men är trots detta aktuell i många arvsrättsliga sammanhang. För att ge en bild av hur regeln kan tillämpas kan vi ge ett exempel:

Exempel Kalle har två barn, Pia och Anna. Kalle skriver i sitt testamente att Pia ska ärva allt efter honom. När Kalle avlider är behållningen i dödsboet 2 000 000 kr. Om testamente inte fanns skulle Pia och Anna dela på behållningen och få 1 000 000 kr vardera. Annas arvslott skulle alltså vara 1 000 000 kr och laglotten blir 500 000 kr. I arvskiftet efter Kalle får Anna 500 000 kr och Pia 1 500 000 kr. För att få ut sin laglott måste Anna begära att testamentet jämkas. Det kan Anna göra genom att vända sig direkt till Pia eller alternativt stämma henne i domstol/tingsrätt.

Gåvor till bröstarvinge När en gåva utgör ett förskott på arv så ska avräkning ske för gåvans värde vid gåvotillfället. Gåvor där givaren förklarat att de inte ska avräknas som förskott på arv, kan också under vissa omständigheter falla inom reglerna för AB 7:4, t.ex. om arvlåtaren har haft för avsikt att

ändra sin egendomsfördelning, det vill säga att gåvan är gjord med tanke på dödsfallet. I dessa fall ska gåvornas värde inte gälla vid gåvotillfället utan för dagen vid arvlåtarens dödsdag. Med tanke på skogsfastigheternas prisutveckling under den senaste 10-årsperioden så kan en tillämpning av ÄB 7:4 ge stora konsekvenser i ett arv. Istället för värderingen när gåvan gavs bort så har man i »värsta« fall en fördubbling av egendomsvärdet. Konsekvensen av det kan bli att den som tog över skogen måste låna eller på annat sätt ordna med likvida medel för att kompensera syskon. Det är garanterat inte det scenariot man såg framför sig när man genomförde generationsskiftet.

Råd De viktigaste råden som jag vill ge skogsägare som gör sina generationsskiften på egen hand är:

• behandla era barn lika • skaffa fakta och dokumenta-

tion om de tillgångar som ska överföras i samband med generationsskiftet

• förvara dessa på ett säkert sätt • genomför generationsskiftet i god tid och i samråd med barnen.

2018 / norrskogen #1 /

15


Möt > Therese Sjökvist

»När pappa frågade om jag och min bror ville ta över skogen fick jag panik!«

– Framför allt försöker jag förmedla att det inte behöver vara så svårt och krångligt att äga skog i dag. När pappa frågade om jag och min bror ville ta över skogen fick jag panik! För att dra det till sin spets handlar skogsägande liksom inte om att säga upp sig från jobbet och dra på sig huggarbyxorna. En modern skogsägare brukar skogen på sina egna villkor, med så mycket – eller så lite – hjälp och stöttning han eller hon behöver. Du är med andra ord glad att du inte tackade nej till erbjudandet att bli skogsägare?

– Verkligen! Men jag inbillar mig att det finns många potentiella skogsägare där ute som precis som jag tvekar inför samma erbjudande. Det känns viktigt att nå ut med budskapet till dem att det är ett åtagande där man absolut inte behöver stå själv med alla beslut. Som medlem i en skogsägarförening har jag tillgång till otroligt duktiga rådgivare och riktigt bra tekniska verktyg att planera min skogsvård från telefon eller Ipad. Alla har inte den stora turen att få ärva skog och det är riktigt tråkigt om någon säger nej i ren panik. Det visade sig ju vara jättehäftigt och underbart kul att äga skog. Du är ledamot i Torp-Stöde skogsbruksområde, hur jobbar ni med den här frågan där? 16 / norrskogen #1 / 2018

– Det är en stående punkt på vår dagordning och vi har ett långsiktigt perspektiv när vi nu planerar våra aktiviteter. Vi lägger mycket tid på att kartlägga var vi hittar de blivande skogsägarna, geografiskt och åldersmässigt med utgångspunkten modernt skogsägartänk. Vi diskuterar också kurser för blivande skogsägare och ger information om hur ett generationsskifte kan gå till. Jag tycker att det är dags att tvätta bort bilden av att det bara finns ett sätt att vara skogsägare på. Till vardags är du projektkoordinator på Resia kongress i Sundsvall. Vilka professionella kompetenser har du nytta av i ditt arbete i rådet?

– Jag är van att träffa många olika typer av människor och mitt jobb handlar till största delen om kommunikation så där har jag en styrka. En väl utarbetad arbetsstruktur och grundrutin är också något jag brinner för. Det är viktigt i dagens samhälle att kunna jobba effektivt och med »rätt grejer« för att ha ett härligt arbetsklimat. Framför allt är jag öppen för att lära och ju mer jag lär mig desto roligare blir det både att vara skogsägare och aktiv medlem i Norrskog. Jag börjar faktiskt allt mer likna pappa på det viset att jag gärna hittar en anledning att ta en sväng till skogen. Har skogen varit en naturlig del av din uppväxt?

– Absolut! I min barndom var en tur till skogen en daglig aktivitet. Det var en glad och Aktuell: Ledamot i Torp/Stöde SBO. mysig rutin att packa in sig i bilen på jakt efter älgspår, vindfällen, Familj: Maken Magnus och två kistoppskott eller vad som helst som semissar. pappa för stunden fann releÄter helst: Caesarvant att ha lite extra koll på. För sallad. honom var det både ett sätt att slappna av och att hämta energi. Lyssnar helst på: Tystnaden i skogen För mig var det förenat med en över en kopp kaffe en trygg känsla som jag känner igen lördagmorgon. nu när jag själv ofta och gärna ger mig ut och kör i skogen, antingen Läser helst: Förutom skogsbruksplanen själv, tillsammans med min man just nu även kurslitte- eller med pappa. Bor: Munkbysjön Ålder: 38 år

ratur om mental hälsa med avsikten att bli mental coach. Sevärd film: Klassiker som Dirty Dancing och Titanic, gråter lika mycket varje gång. Dold talang: Tävlar i bugg men det kanske inte är en dold talang. Jag är rätt haj på excel och grafisk formgivning faktiskt. Gran eller tall:

Gran.

Jag uppfattar det som att din pappa är något av en skoglig förebild för dig?

– Jag skulle säga att han är en mycket stor förebild för både mig och min bror. Pappa har kört »old school« och jobbat mycket själv i skogen. Han kan otroligt mycket om skogsvård och i dag är jag väldigt glad att han tog upp frågan om generationsskiftet så tidigt att jag och min bror får chansen att tillsammans med pappa få påbörja vår långa spännande resa som skogsägare. Det är en härlig familjehobby som engagerar alla i familjen sånär som mamma, min make och brorsans sambo. Våra familjemiddagar och sammankomster som tidigare handlade om mitt och min brors sportresultat handlar i dag om skogsbruksplanen och jag älskar varje minut av det!

Foto petra berggren

Du slår ett slag för den moderna skogsägaren, vad lägger du in i den definitionen?


2018 / norrskogen #1 /

17


din > marknad

Totalt byggande miljarder euro

Europa Trävarukonsumtion och byggande

Konsumtion miljoner m3

1 350

1 1 0 Byggande Byggande prognos Konsumtion Konsumtion prognos

1 300 1 250

105 100

1 200 95 1 150 1 100 1 050 1 000 2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

400 350 300 250 200 150

90

100

85

50

80

USAs import av barrträvaror från Sverige

1 000 m3

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grafer: Woodstat Källa: Woodstat, Eurocontruct, UNECE, USDA

Stort behov av timmer SÅGAT OCH HYVLAT Efterfrågan håller i sig på i princip alla våra marknader och är för säsongen starkare än på många år. Våra färdigvarulager på sågat är mycket låga och vi kan inte möta efterfrågan fullt ut så vi prioriterar trogna köpare. Vädret har naturligtvis stor inverkan på byggaktiviteten globalt och har gynnat efterfrågan även under senaste månaderna. Men det är det ökade byggandet i trä och framför allt ekonomin i världen i stort som är den drivande parametern, kunderna har mer att göra och behöver fylla sina lager. Trots att produktionen av virke går för fullt i Sverige, Finland, Tyskland räcker det inte fullt ut. Furumarknaderna, och då främst Nordafrika och Mellanöstern, visar generellt fortsatt goda tendenser. Även om det inte är alldeles politiskt stabilt på sina håll, så finns det en bra efterfrågan. Granmarknaderna är på sina håll superstarka som exempelvis USA, men på de marknader vi agerar i dag är det bra efterfrågan och sett till tiden på året är det ovanligt bra. Eftersom vi även ser en fortsatt stark hemmamarknad 2018, trots en del orosmoln kring nybyggnation med avstannade projekt, så 18 / norrskogen #1 / 2018

ser ekonomin stark ut, inte minst inom Rot-sektorn. Vi vill vara väl förberedda med sågad vara till våra hyvlerier för att möta efterfrågan för vår hyvlade och förädlade affär. /Alexander Åhreus, marknadschef BYGGPRODUKTER Fortsatt stark konjunktur på byggsidan i Norden. Våra husfabrikskunder och bygghandelskunder har en mycket stark marknad, där vi också ser ett fortsatt intresse för högkvalitativa varor som tas längre och längre i förädlingskedjan. För 2018 kommer NWP att styra över mycket stora försäljningsvolymer, från grundmålad ytterpanel till mellanstruken ytterpanel, just för att finna högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar för slutkunderna (byggare). Det är troligt att 2018 kommer att bli ett starkt år, där vi på NWP kommer behöva både gran och furu från våra medlemmars välskötta skogar. /Ola Wilhelmsson, försäljningsansvarig MASSAVED Tillgången på fiberråvara till massaoch pappersindustri har under den senaste tiden förändrats kraftigt. Mycket regn i Götaland och Baltikum har gjort att virket där haft svårt att nå industrierna efter Norr-

Fakta

Kylan hittills i vinter har gjort att lagret av bränsleved minskat kraftigt.

Norrskog har ett stort timmerbehov.

Ta kontakt med din skogsrådgivare för att göra en bedömning av hur du som medlem bäst kan dra nytta av det gynnsamma marknadsläget för sågade trävaror just nu.

landskusten. Tack vare detta har vi minskat våra lager mycket och flertalet av industrierna har för lite fiber. Norrskog höjde barrmassavedpriset med 20 kronor den 1 november 2017. Det stora lövmassavedöverskottet som funnits i Sverige har under hösten minskat kraftigt i takt med att förbrukningen av löv ökat samt att importen av löv minskat. SÅGTIMMER Konjunkturen för sågade trävaror är fortsatt bra. Norrskog har sågtimmerpriser som ligger högre än många andra timmerköpare, dessutom maximerar Norrskog timmeruttaget i avverkningarna, vilket ger effekt på sista raden för skogsägarna. SPECIALSORTIMENT Intresset är mycket stort från våra specialsortimentskunder för björkkubb, småstolpar, stora stolpar, stamblock, knivfaner och svarvtimmer. Prishöjning med 40 kronor har skett på vissa småstolpar. Det är viktigt att vi tillsammans gör allt för att ta ut mycket specialsortiment ur våra avverkningar. Detta ger ännu bättre ekonomi på din skogfastighet. /Jim Salvin, virkeschef


Alltid nära Kontakta din säljare!

Kampanj!

Moheda skogsvagnar

Kesla skogsmaskiner

Kontakta din maskinsäljare så får du ett bra erbjudande som passar just dig!

Förmånliga erbjudanden på extrautrustning (gäller lagermaskiner)

Westbjörn V2000

13.900:-

Ord pris 24.900:-

ÖRNSKÖLDSVIK John Rödström 010-556 25 57 ÖSTERSUND Jan Persson 010-556 23 65 Anders Edblad 010-556 23 66

FMG PA300

57.900:-

Ord pris 78.000:-

DUUN VF215

33.000:-

Kantvinge, hydraulstyrd deflektor, K-axel

SUNDSVALL Jens Moberg 010-556 19 17 HUDIKSVALL Jens Moberg 010-556 19 17 Daniel Andersson 010-556 01 07

Vi har ett stort sortiment av snöredskap DUUN TS260

20.300:-

Ord pris 24.000:-

www.lantmannenmaskin.se

Priserna gäller lagermaskiner. Priser exkl moms.

LH1802

Nyhet från Valtra


Förädling > Norrskogs värdekedja del 5

Förädling ökar värdet

Byggprodukter är den sista instansen i Norrskogs värdekedja före kund. Norrskogen har pratat med Stefan Ekstedt och Ola Wilhelmsson som i förädlingsskedet ytterligare bidrar till vinster för markägaren innan de släpper taget om träbiten. text Petra Järnbert illustration Nils-Petter Ekwall Mer än 90 procent av kunderna skulle rekommendera Norrskogs byggprodukter till en tredje part, visar den senaste nöjd-kund-undersökningen. Till byggprodukter räknas de varor som förädlas ytterligare sedan de kommit ut från sågen, som plankor och brädor. Alltså varor som hyvlas och målas eller impregneras. För varje led i förädlingen kan Norrskog ta ut ett högre pris för produkten till förmån för medlemmen. För att vara mer exakt förädlas cirka 120 000 av de totalt 400 000 kubikmeter sågad vara som Norrskog producerar årligen. Varför förädlas inte allt om det nu ger en bättre intäkt, kan man undra. Ola Wilhelmsson är försäljningschef på Norrskogs Byggprodukter och han tvekar lite innan han svarar. – Det finns en väldigt bra liknelse men jag vet inte… alltså… hmm…. Han överväger ett ögonblick hur denna liknelse ska tas emot av Norrskogens läsare men bestämmer sig för att det nog ska gå bra. – Man kan likna oss vid ett slakteri. Det

kommer in en gris och när vi styckar den grisen efter ett givet schema får vi några högkvalitativa delar som vi säljer som de är, eftersom de är det mest lönsamma. Vi gör till exempel inte fläskfilékorv eftersom vi får bättre betalt för filén än för korven. På samma sätt är det med sågtimret. De bästa delarna tjänar vi inget på att förädla helt enkelt, säger han. Glasklart. De bästa, mest värdefulla bitarna styr sönderdelningsprocessen på sågverket. Byggprodukter är den sista instansen i Norrskogs värdekedja före kund. Här optimeras värdet på återstående delar. – Precis som allt fler människor betalar

Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till i

»I takt med att våra kunder blir mer kostnadseffektiva i sina processer vill de såklart ha så lite spill som möjligt.« Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning grundmålad ytterpanel. foto Tina Stafrén

20 / norrskogen #1 / 2018

betydligt mer för en sköljd och hackad sallad i påse vill byggvarukunderna i allt större utsträckning ha grundmålade och mellanbestrukna ytterpaneler i bestämda längder för att spara tid i senare led, säger Ola. En av hans uppgifter är att tillsammans med marknadsavdelningen läsa av marknaden och upprätta en budget för förväntad försäljning under det kommande året. Till viss del handlar det om att lita på en magkänsla kring trender på byggvarumarknaden. I större utsträckning tittar Ola och marknadschef Alexander Åhréus på kundernas beställningar sedan tidigare och framför allt förhåller de sig till vad som är ekonomiskt lönsamt för Norrskog. – Det är många produkter vi aktivt väljer att inte ta fram. Norrskog har till exempel inte rätt skogsråvara i tillräckligt stor omfattning för att det skulle vara lönsamt att göra lister och innerpaneler, säger Ola.

budgeten för byggprodukter är längden på virket, miljöcertifieringar och transportkostnader. – Det högkvalitativa trävirket klarar en större transportkostnad och kan nå en världsmarknad där det förädlas vidare, säger han. Miljöcertifierade produkter efterfrågas i allt större utsträckning. – Tidigare var det framför allt kunder i Europa och resten av världen som efterfrågade PEFC-certifierat virke. För kunder på den nordiska marknaden har det inte haft samma betydelse fram till på senare år, när vi ser att intresset för certifierade


byggprodukter ökar, säger Ola. Längd har med åren kommit att bli en väldigt viktig faktor. – I takt med att våra kunder blir mer kostnadseffektiva i sina processer vill de såklart ha så lite spill som möjligt. Till husfabrikanterna erbjuder vi i dag färdiga paket som anpassas på millimetern in i deras vidare förädling. Ju längre vi tar en produkt, desto mer betalt får vi för den. Men det innebär också att våra kunder har väldigt höga förväntningar, de vill ha exakt rätt produkt i exakt rätt nyans på exakt rätt dag, säger Ola.

Nu gäller det att produkterna strömmar in enligt den tänkta försäljningen i andra änden. Försäljningskurvan mot byggvaruhandeln börjar ta fart strax efter påsk, och den pikar över sommaren för att sedan flacka av under september. – Vårt led i kedjan är det som driver

I oktober varje år presenterar Ola sin bud-

get för Stefan Ekstedt och Thomas Larsson som är platschefer för Byggprodukter i Krokom och Hammerdal. – Budgeten är ett viktigt styrdokument för oss, den baseras på den förväntade försäljningen och utifrån den skickar vi ett råvaruäskande till sågverken. När budgeten är spikad utifrån produktionskapacitet på helår bryter vi ner den på halvår, kvartal, månad och veckovisa resultatmål för produktionen i hyvleri, måleri och impregnering, säger Stefan.

Byggprodukter är det led i kedjan som driver processen hårdast. foto Tina Stafrén

hårdast eftersom nästa led – slutkunderna – inte har något överseende med om det varit för blött för att avverka eller problem med en såglinje eller hyvellinje. De måste ha sina produkter enligt överenskommelse, punkt slut. Planerbarhet och anpassade lagernivåer är A och O och bygger på god samverkan genom alla led i värdekedjan. Alla eventuella avvikelser måste kommuniceras med oss så snart det är möjligt så att vi kan göra anpassningar under resans gång och för att Ola och hans gäng ska kunna hålla affären i gång, menar Stefan. Ständigt förbättringsarbete genomsyrar verksamheten, ett arbete som på sistone resulterat i mätbara resultat. – Ett nytt verktyg att mäta avvikelser och avbrott har till exempel gjort det möjligt för oss att öka produktionen i hyvleriet betydligt, säger Stefan. Faktum är att hans enhet under hösten lyckades höja produktionen från 230 kubikmeter per hyvelskift till 380. – Jag har turen att få jobba med ett väldigt bra gäng här i Hissmofors. De tar stort eget ansvar och gör ett väldigt bra jobb, säger Stefan Ekstedt. 2018 / norrskogen #1 /

21


Anna Thorning hoppas kunna bidra till större förståelse för markägarnas frågor.

Skräddarsyr hållbar utveckling Hur ser privata skogsägare på begreppet hållbarhet? Och vad lägger Norrskogs sågverkskunder in i samma begrepp? Anna Thorning är jägmästare med inriktning mot skogsindustriell ekonomi. Med medel från Norrskog hoppas hon kunna besvara dessa frågor i sin avhandling vid Mittuniversitetet. text Petra Järnbert foto Privat 22 / norrskogen #1 / 2018


»Vi går mer och mer mot en biobaserad ekonomi och här har familjeskogsbruket en viktig roll att spela.«

Hållbarhetsfrågorna löper som en röd tråd genom Anna Thornings studier. En av anledningarna till att hon finner dem så fascinerande är konkreta exempel ur verkligheten. – Att verkligen arbeta med hållbarhet i värdekedjan kan ge en möjlighet till ökad konkurrenskraft. Det är stora ord, men om vi bryter ner det till konkreta exempel kan det till exempel handla om ett fall som Nestlé. De implementerade ett program för landsbygdsutveckling för sina kaffeodlare som en del av sin hållbarhetsstrategi. I dag har dessa kaffeodlare tillgång till utbildning, stabil inkomst och banklån för investeringar. På så sätt har de större möjligheter att leverera mer råvara som dessutom är av bättre kvalitet. Ett exempel på närmare håll är snabbmatskedjan Max, vars samarbete med Samhall har gett lägre personalomsättning och färre sjukskrivningar, berättar Anna. Genom tidigare arbete och studier har hon kommit i kontakt med andra branscher som jobbar väldigt framgångsrikt med de här frågorna. – Min erfarenhet är att när hållbarhet får genomslagskraft i en organisation är det ofta synonymt med väldigt goda resultat, säger Anna. Hur ett optimalt hållbarhetsarbete konkret

kommer att se ut i Norrskog på sikt vill hon inte uttala sig om ännu. – Jag är precis i startgroparna för det här arbetet och håller fortfarande på att välja metod och ta fram forskningsfrågor. I det här läget är det viktigt för mig att vara helt öppen och inte gå in med några förutfattade meningar. Norrskogs medlemmar och kunder är en heterogen grupp. Dessutom sker det hela tiden förändringar inom gruppen och olika faktorer påverkar vad de lägger in i begreppet hållbarhet, menar Anna.

I den lagstadgade hållbarhetsredovisning som Norrskog presenterar i sin årsredovisning kopplas hållbarhet tydligt till ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. – Det finns flera modeller att utgå ifrån i den här typen av arbete. Sociala aspekter har traditionellt hamnat lite i skymundan men har med åren fått en mer framträdande plats, liksom kulturella aspekter i dag ingår i vissa modeller. Sen är det intressant var tyngdpunkten i arbetet ligger, hur man delar in och kategoriserar valda aspekter. För sin avhandling kommer Anna Thorning under två år att undersöka början och slutet av Norrskogs värdekedja. I detta första skede tittar hon på vad markägarna själva och slutkunderna lägger in i begreppet hållbarhet. – Vi går mer och mer mot en biobaserad ekonomi och här har faAnna Thorning. miljeskogsbruket, själva ryggraden i den nationella skogssektorn, en viktig roll att spela. På lite längre sikt är målet att min forskning ska resultera i verktyg och modeller för hållbarhetsutveckling. Dessa kommer att vara skräddarsydda för Norrskog, det finns nämligen inte ett verktyg som passar alla, säger Anna. Hon poängterar att det verktyg hon har i åtanke inte ska blandas ihop med miljöcertifieringar som PEFC. – PEFC och FSC är mer endimensionella marknadsdrivna verktyg, frivilliga regelverk som används i företagens hållbarhetsarbete. Vi ringer upp en av Norrskogs kunder och får prata med Peter Gustafsson som är personal-, miljö- och kvalitetschef på Aven, ett företag som tillverkar emballage och förpackningar. Hur ser han på begreppet hållbarhet?

– I dag inser de flesta företag vikten av att handla med seriösa företag som är schyssta mot miljö och människor. Förr var det lite mer lösa boliner kring de här frågorna men vi upplever en skärpning både vad det gäller förväntningar och krav från våra kunder även på sociala hänsyn i alla led. I mötet med stora kunder som till exempel Volvo är det här självklarheter. Vi vill finnas länge på den här marknaden och vara med i den här utvecklingen, därför är det givetvis intressant för oss att våra samarbetspartners också tar de här frågorna på allvar, menar Peter Gustafsson. Per Magnus Sjödell är ordförande i Torp-Stöde skogsbruksområde. Vad lägger han som skogsägare lägger in i begreppet hållbarhet? – Skogen fungerar som naturens lungor och vi är många markägare som har naturreservat runt knuten. Jag skulle säga att den del av hållbarhetsarbetet vi kallar miljön kanske är den enklaste biten. Har man bara skog och brukar den så gör vi redan mycket för utvecklingen. För att bruka skogen långsiktigt är det viktigt att jämställa miljömässiga aspekter med sociala och ekonomiska. Själva definitionen av hållbarhet är att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Då är skogsbruksplanen en bra början men vi kan göra mer, säger Per Magnus Sjödell. Det är inte alltid markägaren själv råder över förutsättningarna för sitt hållbarhetsarbete. – I bästa fall kan resultatet från min forskning också underlätta kommunikationen med myndigheter och ideella organisationer. En grundlig genomlysning av föreningen kan förhoppningsvis bidra till större förståelse för markägarnas frågor, säger Anna Thorning. 2018 / norrskogen #1 /

23


Nu är det rökt! Mikael Hansen är förman vid hyvleriet i Hissmofors och han har rykte om sig att vara en baddare på att röka älghjärta. Rökt mat har blivit en het trend på senare år, men för Mikael Hansen är det något som funnits med sedan barndomen. – Då rökte vi mest fisk i en hemmabyggd varmrök där vi tillsatte spån och ris av ene eller al för smaken, berättar han. En hemmabyggd rök funkar fint för både varm- och kallrökning men kräver en del passning för bra resultat. Detsamma gäller vid rökning på klot- eller gasolgrill; det blir bra men det sköter sig inte själv. – När jag själv började jaga lämnade jag bort de delar jag ville röka till ett rökeri men blev sällan helt nöjd med resultatet, säger Mikael. När Bradley Smoker satte sin automatiska rök på marknaden för några år sedan blev han direkt nyfiken. – Jag och en kompis gick ihop och köpte en. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var en riktigt bra investering, nu får jag det precis som jag vill ha det, fortsätter han. Han gillar när det är riktigt salt. – Jag använder nitritsalt och blandar en lag på tio procent, det vill säga en deciliter salt till en liter vatten. Sen lägger jag rullen eller hjärtat i lagen minst tre dygn, gärna fyra. Lägg på en halv dag för köttet att »stå till sig«, innan det är färdigt att rökas.

Bradley smoker

Helautomatisk rök som finns i flera olika utföranden, varmoch kallrök i samma skåp.

Rökningen tar ungefär fyra timmar på 80 till 85

Klotgrill

Om man använder en klotgrill ska man låta spjället vara öppet i botten och ha locket en aning öppet. Kolet bäddas på ena sidan av grillen.

Smak

Ene, al, ek, hickory, lönn, äpple eller whiskey är bara några av de smaker du kan välja mellan i det stora utbudet av briketter.

24 / norrskogen #1 / 2018

graders värme om det är bra väder ute. – Briketterna fyller man i ett rör inne i röken och det är viktigt att fylla vattenskålen under röret med vatten, annars får köttet en besk smak, säger Mikael Hansen. Han är noga med smaken. – Det finns en uppsjö av smakförstärkare i form av briketter från många olika tillverkare, allt ifrån äpple (jättegott till fläskkött) till whiskey. Själv kör jag fortfarande mest med ene och al eftersom det passar bäst till älgkött, ja även till kronhjort. Det tar lika lång tid att röka ett kilo som tio så det händer ofta att han röker åt de andra i jaktlaget när han ändå är igång. Faktum är att det blivit lite av hans grej att alltid ha med sig rökt kött till olika sammankomster. – Jag ser bara fördelar med att röka köttet, den långa hållbarheten, den goda smaken som man sen kan använda i grytor, souvas och skav. Det torkade, rökta köttet är perfekt i ryggsäcken under jakten, sammanfattar han. Prova att laga Mikal Hansens souvas, recept på sidan 30.

Gasolgrill

Många gasolgrillar är utrustade med en rökkammare och finns det inte går det ofta att utrusta grillen med det.


2018 / norrskogen #1 /

25


Krönika > Gunnar Heibring

Modiga politiker är enda lösningen Föreställ dig att du håller på

att bygga ett hyreshus i en stad. Bostadsbristen är stor och många vill bo i huset när det är klart. Rätt vad det är säger en representant för staten att: »Nej, tyvärr, det där huset måste vi konfiskera, marken får du behålla men huset tar vi!« Du blir såklart upprörd över det orimliga i situationen. Huset är inte ditt längre och du får heller inte bygga fler hus på marken i fråga. Eventuellt kommer du att bli ersatt för de kostnader du haft för att bygga huset, men det är inte helt säkert och hur som helst kommer det att ta tid innan ett beslut om ersättning kan fattas. I vilken annan bransch än skogsbruket är den här typen av förfarande ens tänkbart? För på vilket sätt är det egentligen annorlunda när en markägare får avslag på sin avverkningsanmälan på grund av att marken håller

»När samhället nu vill vältra över problemen på enskilda blir situationen helt absurd för drabbade markägare.« höga naturvärden? De brister som sägs finnas i den svenska skogen är ett resultat av 1900-talets skogspolitik. När samhället nu vill vältra över problemen på enskilda blir situationen helt absurd för drabbade markägare. 26 / norrskogen #1 / 2018

Jag skulle dessutom vilja påstå att exemplet ovan bara är en liten del av ett mycket större sammanhang. Hanteringen av nyckelbiotoper och höga naturvärden är symptomatisk med förhållandet till svenskt skogsbruk i stort. Vi är i en situation vi aldrig tidigare varit i. Situationen är desto allvarligare, eftersom vi har att göra med politiker som inte förstår skogens roll i den nödvändiga omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Ibland undrar jag faktiskt om de ens förstår Gunnar Heibring skogens betydande roll för Ordförande i Norrskog svensk samhällsekonomi, som är väldigt beroende av våra exportföretag. Det är inte Kom ihåg: försäljning av musik som får vårt 1 / 2018 började avlånga land att snurra. Skogsnäbra med att tallolja i ringen spelar en betydande roll i mitten av januari godett samhällsekonomiskt perspekkändes som förnybart tiv och ändå ser jag ingen politiker biobränsle i EU. som på allvar vågar ta i skogligt 2 / Under hösten rösviktiga frågor. tade EU-parlamentet Det kohandlas om pengar för

att inventera nyckelbiotoper. Vi väntar fortfarande på ett nationellt skogsprogram. Översynen av skogsvårdslagen rymmer helt ofattbara förslag. Norrskog driver de här frågorna för dig som är medlem men i slutänden är det politikerna som måste göra avväganden och fatta beslut. Det går inte att kliva undan och tänka sig att någon annan får lösa uppgiften men det är precis där vi befinner oss just nu. Vi står och stampar. Trots den enorma utvecklingen av skogsbrukets miljöarbete, och det faktum att

nej till kommissionens förslag om att EU skulle införa ett tak för hur mycket skog som får avverkas i framtiden. 3 / I år är det valår. Vi kan hjälpas åt att ge en uppdaterad bild av vad det är att bruka skog. Berätta historien om din skog och för fram ditt budskap.

vi enskilda skogsägare frivilligt skyddat mer skog än vad staten gjort, är skogsdebatten mer infekterad än någonsin. Om jag ska spekulera i varför det blivit på det här sättet tror jag tyvärr att delar av allmänheten fortfarande har en väldigt skev bild av vad det är att bruka skog. Jag tror inte att gemene man egentligen ser någon skillnad på dagens skogsbruk och det extremt ensidiga produktionsskogsbruk, helt utan miljötänkande, som staten och Skogsstyrelsen tvingade på oss skogsägare under 1900-talet. Att bruka skogen är inte detsamma som att missbruka den som många verkar tro. Tvärt om. Du som är privat skogsägare vet vilka väldiga kliv som tagits i miljöarbetet, vi har lärt oss väldigt mycket och hanterar miljöarbetet i skogen på ett helt annat sätt i dag än för bara tjugo år sedan. I ljuset av det faktum att vi är mitt i en omställning till cirkulär och biobaserad samhällsekonomi är rådande förhållningssätt till skogen orimligt. Skogen gör stor klimatnytta eftersom den binder klimatgasen koldioxid och förvandlar den till ved som kan ersätta fossila råvaror eller energikrävande material, därför bör fokus ligga på ökad användning av biomassa. I en förlängning innebär det krav på ökad skoglig tillväxt inom ramen för ett hållbart skogsbruk.


Portot betalt. t, Klipp u h c o i fyll ! a k c i k s

SLÅ PÅ VÄRMEN! När du köper en Kia ingår alltid den trygga känslan av Utan att vara på plats kan du enkelt: Sveriges längsta nybilsgaranti från fabrik. Det tillsammans - Höja och sänka värmen. med komforten, kvaliteten och körglädjen gör Kia till det - Läsa av både temperatur. smarta valet, i vinter och under resten av året. - Övervaka temperatur. Välkommen in och provkör hos din Kia-handlare!

- Få larm vid strömavbrott.

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS

Du styr och över-

REK. CA PRIS FRÅN 199.900 KR

Norrskog

Lanseringspris från 184.900 vakar direkt från din kr PRIVATLEASING FRÅN 3.217 KR/MÅN**

telefon. Flera olika modeller för olika behov.

Motorvärmare med komfortsats och kupéfläkt: 5.495 kr

Vinter- och dragpaket: 4.900 kr* Ekonomiavdelningen Gäller endast vid köp av Kia Sportage 2.0 CRDi AWD GT Line. Innehåller Box 133 avtagbar dragkrok, motorvärmare med (ord. pris 6.800 kr). kupéfläkt och 17” Hankook vinterhjul Erbjudandet gäller alla 872 23 Kramfors (värde 35.700 kr). modeller.

Begär mer information!

Leverans inom tre arbetsdagar på alla våra lagerbilar.

0941-102 25 • www.intectra.se

!

MITSUBISHI L200 MITSUBISHI L200

1.6 CRDi GT LINE REK. CA PRIS FRÅN 219 800 KR

2.0 CRDi AWD GT LINE REK. CA PRIS FRÅN 337.900 KR

Kampanjpris från: 192 800 kr

Kampanjpris från: 318.800 kr

Kampanjpris från: 214.900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.833 KR/MÅN****

PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN**

PRIVATLEASING PLUS FRÅN 2.690 KR/MÅN***

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

ENDAST SPARA 5 20 BILAR 9 340 KR

RUSTAD FÖR NYA MITSUBISHI L200 RUSTAD FÖR ARBETE BILHALLENOCH EDITION FRITID

NU FRÅN 279 900 KR (EXKL MOMS)

ARBETE OCH FRITID

ORD. PRIS 358 340 KR EXKL. MOMS KAMPANJPRIS 299 000 KR EXKL. MOMS

• 17” ALUMINIUMFÄLGAR • LÄDERKLÄDDA SÄTEN RATT OCH VÄXELSPAKSKNOPP • ELEKTRISKT JUSTERBAR FÖRARSTOL NU FRÅN 279 900 KR (EXKL MOMS) UTRUSTNING • ALPHAKÅPA LACKERAD I BILENS FÄRG • FRONTBÅGE MED 3 EXTRALJUS • BLUETOOTH® HANDSFREE • REGNSENSOR • NYCKELLÖST LÅS MED START/STOPP KNAPP • SKÄRMBREDDARE SOM INGÅR: • DIESELVÄRMARE MED RATT FJÄRRSTART • VINTERHJUL PÅJUSTERBAR LM-FÄLG 16” NOKIAN DUBB • 17” ALUMINIUMFÄLGAR • LÄDERKLÄDDA SÄTEN OCH VÄXELSPAKSKNOPP • ELEKTRISKT FÖRARSTOL • XENONSTRÅLKASTARE • DIFFERENTIALSPÄRR BAK • 4-HJULSDRIFT SUPER-SELECT • KLIMATANLÄGGNING, 2-ZON ® • BLUETOOTH HANDSFREE • REGNSENSOR • NYCKELLÖST LÅS MED START/STOPP KNAPP • SKÄRMBREDDARE • XENONSTRÅLKASTARE • DIFFERENTIALSPÄRR BAK • 4-HJULSDRIFT SUPER-SELECT • KLIMATANLÄGGNING, 2-ZON

Förbrukning 6,6 l/100 km – 7,2 l/100 km. CO 173 g/km – 189 g/km. Erbjudandet gäller Double Cab Business Automat så långt lagret räcker. Endast

2 Förbrukning 7,5 l/100 km. CO2 196 g/km. Erbjudandet gäller L200 Double Cab Business Automat så långt lagret räcker, som längst t.o.m. 2018-02-28, och kan ej 20 bilar. Kan ej kombineras med andra kampanjerbjudanden. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad. kombineras med andra kampanjerbjudanden. 5 års nybilsgaranti gäller ej tillbehör. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad.

SUNDSVALL VISKAN Förbrukning 7,5 l/100 km. CO2 196 g/km. Erbjudandet gäller L200 Double Cab Business Automat så långt lagret räcker, som längst t.o.m. 2018-02-28, och kan ej SUNDSVALL kombineras med andra kampanjerbjudanden. 5 års nybilsgaranti gäller ej tillbehör. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad.

Bergsgatan 118 Öppet: mån–tor: 9–18, fre: 9–17, lör: 11–15, sön: st MITSUBISHIMOTORS.SE Telefon: 060-14 71 80 2018 / norrskogen #1 2 7

SUNDSVALL

www.bilhallen.nu

www.bilhallen.nu

Bergsgatan 7 14. Telefon: 060-14 E14 Viskan Mejselvägen 41 70 Mån–tor: 9-18, 71 fre:80 9-17, lörTelefon: 11-15 0691-123 00 Telefon: 060-14


Portot betalt. Klipp ut, fyll i och skicka!

Vill du ha en årsredovisning skickad till dig Fyll i, klipp ut och skicka in! med post? Eller mejla dina kontaktuppgifter till info@norrskog.se

Receptet

Souvas i ljummet pitabröd 4 portioner ca 250 g souvasskav (lättrökt ren- eller älgkött) 2 msk smör eller margarin salt och svartpeppar 1 påse salladsmix 4 tomater i tunna skivor 4 ljumma pitabröd 4 msk lingonsylt

Namn: Adress: Medlemsnummer:

Hjortronfraiche:

! NORDENS MEST SÅLDA TRAKTORKEDJOR

4 msk hjortronsylt 1 burk (2 dl) crème fraiche flingsalt och vitpeppar Gör så här:

1. Gör hjortronfraichen först; blanda ner sylt i crème fraiche och smaka av med salt och peppar. 2. Tvärbryn skavet i het stekpanna med lite matfett. Strö på salt och peppar. 3. Skölj salladsmixen och skaka bladen torra i en kökshandduk. Lägg i sallad, kött och tomatskivor i pitabröden tillsammans med lingonsylt (eller lingon) och ställ fram hjortronfraichen att klicka på som sås.

PIGGELIN SR-FLEX 9

PIGGELIN FLEX 9 & 11

GUNNTRAC 5 & 6.5

< Mikael Hansen är förman vid hyvleriet i Hissmofors. För honom är rökt kött ett givet inslag både i matsäcken under älgjakten och i matlagning året runt.

Bygg i TRÄ

Kvalitetskedjor från Gunnebo sedan 1930 Nordic Traction AB, Gunnebo | 0490-285 90 | www.nordchain.se

Konkreta byggprojekt och begriplig virkesskola är en bra sammanfattning av Moa Brännström Otts bok Trä: Snickerihandbok för inredning och odling. Se exempel på sidan 8!


Ny

Mer pengar över Rätt skatterådgivning är värdefull. Med våra råd och vår expertis får du alla möjligheter att minska skattekostnaden och hantera skatteriskerna. Kontakta oss om du vill ha hjälp med din deklaration. Deklarationer

Sollefteå 0620-570 50 Kramfors 0612-650 550 Ramsele 0623-109 70

www.bakertilly.se

Expansionsmedel Periodiseringsfonder

Skogskonto

Skogsavdrag

LumberMate LM29 med extra utrustning.

Norwood sågverk LumberMate LM29 Mångsidigt och användarvänligt sågverk med stabil konstruktion. Välj mellan14 hp Kohler motor eller 11 kW elmotor. 6 m stockbord, max stocklängd 5,1 m.

LumberMate LM29 i grundutförande.

LumberMate LM29 LM 29, 14 hp Kohler Art.nr 190100

LM29, 11 kW el Art.nr 190111

42.500:-* 47.500:-* exkl.moms

exkl.moms

Läs mer om våra sågverk på skogma.se.

För hårda tag i skogen. Ekipage både för dig som arbetar heltid i skogen och för dig som ger dig ut några veckor per säsong. Vagnarna tål tuffa tag och tung last, och de kraftfulla kranarna med sin långa räckvidd gör arbetet i skogen effektivt och lönsamt. Läs mer på mohedasystem.se FTG Cranes AB 0521-26 26 30 • info@ftgforest.com • www.ftgforest.com

*Priset är exkl. moms och avser Norwood LumberMate LM29 i grundutförande, frakt tillkommer.


In>  sänt

Leveranstrohet

svar, vad kan man då utläsa? Jo, mer virke genom föreningen ger bättre lönsamhet för Norrskog och den enskilde medlemmen, vilket resulterar i investeringar i vår industri och även efterlikvider till den enskilde medlemmen. Nu ställer jag ytterligare en fråga till alla medlemmar i Skogägarföreningen Norrskog; Då ni avverkar, varför levererar ni inte alla gånger till er egen förening? Och gynnar våra egna sågverk och vår egen industri? Och om så vore fallet, så skulle vi nog slitit något år till på maskinerna i Sikås.

Svar på frågor angående »leveranstrohet kapitel 3« i motion till Norrskogs stämma 2017. Styrelsen har delegerat till ordförande Gunnar Heibring och mig att svara på frågorna i motionen. Era frågor och svar kommer nedan: 1. Vad skulle 100 procents leveranstrohet innebära?

I normalfallet skulle det innebära högre omsättning, bättre lönsamhet i föreningen och för dess medlemmar. 2. Klarar föreningen detta?

Ja, men troligen kräver detta en »uppkörningssträcka« för att komma i balans med resurser för kontraktering, avverkning, transport etcetera. 3. Är Norrskog intresserad av ökad virkesfångst?

Ja absolut, eftersom detta innebär ökad medlemsnytta. 4. Skulle det innebära högre virkespriser för den enskilde medlemmen?

Ja, definitivt på sikt, men även till ökad lönsamhet i föreningen och därmed ökade möjligheter till ränta på insatser, efterlikvid med mera. 5. Skulle det generera fler arbetstillfällen i Norrskogsregionen?

Tveksamt, volymerna hanteras ju av andra intressenter i dag. Det skulle naturligtvis leda till fler anställda på Norrskog och bland våra underentreprenörer, men rimligen färre anställda hos våra konkurrenter och deras underentreprenörer. 6. Skulle Sikås-sågen sågat vidare? 30 / norrskogen #1 / 2018

Nej, Norrskog måste oavsett effektivisera sin industriverksamhet. Att långsiktigt investera i och underhålla fler enheter än nödvändigt innebär sänkt lönsamhet och konkurrenskraft.

Medlemmarna är viktiga i Norrskogs värdekedja. illustration Anders Nilsson

7. Skulle Norrskogs konkurrenskraft öka?

Ja. 8. Skulle ekonomin, det vill säga Norrskogs resultat, bli bättre?

Ja, se svar på fråga 1, 4 och 7. 9. Klarar Norrskog att växa?

Ja, tillväxt är dessutom nödvändigt i all företagsamhet. Inom koncernen pågår kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete med syfte att öka föreningens lönsamhet och konkurrenskraft. Detta innefattar också åtgärder för att öka virkesfångsten från medlemmar och andra skogsägare. Dessa svar kommer från vd Olov Söderström och ordförande Gunnar Heibring. Efter dessa

Har du något på hjärtat? Mejla din insändare till info@norrskog. se. Manusstopp till nästa nummer är 17 april. Redaktionen förbehåller sig rätten att att redigera texten. Skriv under med namn, ej signatur.

/ Kjell-Erik Sahlin, Håsjöbyn, leveranstrogen Norrskogsmedlem

Värdekedjan Mycket intressant artikelserie i tidningen Norrskogen. Där betonar man att det inte räcker med att enstaka enheter är effektiva. Största vinsten gör föreningen genom samordning och samverkan mellan olika led. Som medlem och delägare i föreningen måste vår största uppgift i värdekedjan vara att leverera virke till vårt eget företag (förening) Norrskog. Av alla faktorer som bidrar till större lönsamhet i företaget, måste medlemmarna vara den mest betydelsefulla. Som medlem måste jag se till att ta ett stort ansvar så att företaget går med vinst. Det gör jag naturligtvis genom att sälja virket till Norrskog. / Nicke Amrén


Vi bryr oss om Dina Försäkringar. Minst lika mycket som du. Vi är lokala och kundägda, det är naturligtvis därför vi heter som vi gör. Välkommen till Dina försäkringar.

Härnösand

I Sollefteå I Sundsvall I Örnsköldsvik I Östersund

0620-215 00 I www.dina.se

Ett samarbete mellan Norrskog och Fyrfasen Energi

RH-PUSHER TRÄDFÄLLRIKTARE För fällning av träd längs vägar, kraftledningar, intill byggnader samt vid riktad fällning av stora träd. • Finns i 6 storlekar • Robust konstruktion • Marknadsledande • Arbetsområde 115-270 cm

DRAGSAXEN Virkessax som är 65 cm lång. • Din förlängda arm som sparar din rygg! • Dragsaxen I greppvidd 21 cm. • Dragsaxen II greppvidd 26 cm.

SWEDISH QUALITY PRODUCT

EIPAL

Tel; 0413-249 48 www.reipal.se

Alltid nära våra kunder Varmt välkommen till något av våra kontor i Norrland. Vi kan skog och lantbruk. Fråga gärna oss.

Ser du skillnaden? Rätt planta kan öka värdet på din skog med 24% Vi har förädlat plantor i ett halvt sekel och därför kan vi erbjuda en ökad tillväxt med upp till 24%. För att garantera din föryngring erbjuder vi också skyddsbehandlingar, markberedning och plantering. Kontakta våra kunniga rådgivare, de finns över hela landet och säkerställer att du får den bästa plantan och den högsta tillväxten för just din skog. Det ger dig både trygghet och mer pengar i plånboken.

Läs mer på www.skogsplantor.se

www.handelsbanken.se

handelsbanken.se/hammerdal


POSTTIDNING B

Välkommen till ditt lokala årsmöte! Bara du kan göra din röst hörd på ditt lokala årsmöte. Välkommen!

Åre

09 april 19:00

Hållandsgården

Sundsvall

09 april 19:00

Sidsjö hotell

Medelpad Ö

09 april 19:00

Söråkers Herrgård

Sollefteå

09 april 19:00

Hallstaberget

Berg

10 april 19:00

Hackås nya föreningshus

Torp-Stöde

10 april 19:00

Munkbysjöns Bygdegård

Borgsjö-Haverö

10 april 19:00

Bystugan Ånge Camping

Strömsund

10 april 19:00 Jorm

Indalen

11 april 19:00

Sockenstugan Liden

Gimån

11 april 19:00

Fanbyns Bygdegård

Södra Lappland

11 april 19:00 Järvsjögården i Järvsjö, Vilhelmina

Östersund

11 april 19:00 OSD i Östersund

Härnösand

12 april 19:00 Älandsbro Folketshus

Kramfors

12 april 19:00

Bollsta Folkets Hus

Ragunda

12 april 19:00

Sockenstugan i Stugun

Krokom

12 april 19:00 Krokoms Wärdshus

Stockholm

16 april 18:00 LRF, Franzengatan 6

Se mer detaljerat program samt inkomna motioner på www.norrskog.se och Kalender

Norrskogen nr 1 2018  
Norrskogen nr 1 2018  
Advertisement