Page 1

Ã…RSREDOVISNING

2017


2 / Norrskog årsredovisning / 2017 Förädling vid måleriet i Hammerdal skapar värden för Norrskogs medlemmar.

Producerad av

ADC Media Grafisk form

Birgersson & Co Redaktionella texter

Petra Järnbert Bilder

Tina Stafrén Petra Berggren Maria Boman Emmelie Hedenström Istockphoto


g 2017 Norrskog Styrelseordförande och vd / 4 Ett samtal om året som gått

Fem år i sammandrag / 6 Norrskog i siffror 2017 / 7 Tid för förbättring / 8

Skog, virke och industri Årsstämman äger rum på Söråkers Herrgård utanför Sundsvall 5 juni 2018 kl 10–15

Norrskog Kontorsvägen 2 Box 133 872 23 Kramfors 010-150 25 00

Hållbarhetsredovisningen / 14 Ekonomiskt, miljömässigt och socialt

Styrelsen, sbo-ordföranden samt valberedning / 20 Förvaltningsberättelse / 22

Resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalys, noter & revisionsberättelse

Årsredovisning NWP / 56


Vd och ordförande :

Vi blir tydligare för Har ni en kommentar till hur det gångna året gick ekonomiskt? Olov Söderström: Koncernen Norr-

Hur klarar industrin att möta kundernas behov i ny slimmad kostym? Olov Söderström: Nedläggningen

hus­fabriken i Pilgrimstad och ser virkes­ paketen från Norrskog.

skog redovisar en omsättning på 1,5 miljarder kronor, ett resultat före skatt på minus 8 miljoner kronor och ett positivt kassaflöde på 12 miljoner kronor för 2017. Det här är inte ett resultat vi vill eller ska ha. Den ljusa sidan av saken är att en del av det förklaras med höjda priser på timmer och massaved, pengar som kommit våra medlemmar till godo. Dessvärre förklaras mycket också av lägre virkesvolymer från våra medlemmar. Gunnar Heibring: Framför allt har virkeskontrakteringen från våra medlemmar varit alltför låg under 2017. Om man tittar på vår ändamålsparagraf så har vi varit framgångsrika under 2017, men vi måste bli bättre på att visa våra medlemmar den nytta vi gör på en rad områden. Med mer virke till våra sågar kan vi bli ännu vassare i skogsägarnas tjänst!

av Sikås var smärtsam men nödvändig. I dag har vi en förbättrad industristruktur som kommer att leda till bättre ekonomi och konkurrenskraft framåt. Full effekt av nedläggningen får vi först 2018 eftersom Sikås fanns kvar med kostnader en bit in i 2017. I övrigt har avsättningen varit väldigt trygg. Dels för att volymerna varit mindre, dels tack vare god efterfrågan. Gunnar Heibring: För mig som medlem känns det tryggt med Norrskogs långsiktiga samarbete med husfabrikanter i Jämtland, här har vi hittat en säker avsättning för trävarorna. Orderböckerna är fulla och inget tyder på en nedgång på byggsidan vare sig i Sverige eller Norge. Sen är det fint att våra produkter syns lokalt, jag blir glad varje gång jag kör förbi

Hur ser förbättringsarbetet ut på skogs­ avdelningen? Olov Söderström: Där har vi inlett

ett arbete med att definiera våra bastjänster, något vi kommer att fortsätta med under 2018 och som kommer att leda till bättre kvalitet och lägre kostnader. Jag skulle vilja säga att både inom skog och industri blir vi lite tydligare för varje år som går. Indirekt handlar det om att varje medarbetare förstår sin roll i värdekedjan och utifrån det får vi ett bättre samspel, ett bra lagarbete. Här har vi kommit en bit på väg under 2017 och jag upplever en positiv Norrskogsanda internt. Gunnar Heibring: När det gäller vår utveckling av digitala hjälpmedel för skogsägarna har vi fått väldigt positiv uppmärksamhet både i Sverige och Europa.


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Olov Söderström Vd

»Vi ser just nu en utarmning av såväl äganderätten som brukande­rätten och det är viktigt att politikerna förstår allvaret i situationen. Vi kräver respekt för den privata skogsägaren.«

varje år I nästa steg kommer jag som inloggad medlem själv kunna gå in och flytta pengar mellan mina konton. Det kommer att spara tid för mig och föreningen, och jag vet att det är en efterlängtad tjänst. Och medlemmarna är mer nöjda än någonsin, enligt den senaste mätningen, eller hur? Gunnar Heibring: Det stämmer, och

det är faktiskt väldigt sällan jag hör något negativt om Norrskog, allt färre hör av sig med negativa synpunkter. Olov Söderström: Vår nöjd-kundundersökning omfattar tio områden som mäts på en sjugradig skala, där 7 är det bästa betyget. 2017 gjorde vi vårt bästa resultat någonsin när vi landade på index 6, det säger något om att vi är på rätt väg. Men det har varit ett tufft år närings­ politiskt?

Gunnar Heibring: I samverkan med LRF och våra systerföreningar har vi under 2017 engagerat oss i en rad näringspolitiska frågor, särskilt vad det gäller urholkningen av skogsvårdslagens princip om ”frihet under ansvar”, men även i frågor som rör skogsbrukets förhållande till andra näringar, skogens roll i en fossilfri ekonomi och bristen på resurseffektivitet i myndigheternas miljöarbete. Den enda ljusglimten var att EU-parlamentet under hösten röstade nej till kommissionens förslag om att EU skulle införa ett tak för hur mycket skog som får avverkas i framtiden. Vi ser just nu en utarmning av såväl äganderätten som brukanderätten och det är viktigt att politikerna förstår allvaret i situationen. Vi kräver respekt för den privata skogsägaren. Vi är inga ligister som ska tuktas med pekpinnar, det kommer aldrig att fungera. Behovet av en stark skogsägarförening är större än någonsin.

Största utmaningen 2018 Kontrakteringen av virke från våra medlemmar är en nyckel­ fråga. Vår förmåga att skapa medlemsnytta hänger väldigt mycket samman med att våra ägare tar ett ansvar för virkes­ försörjningen av den egna industrin. Utsikterna för 2018 ser bra ut på trävarumarkna­ den. Norrskog är prisledande i området och efterfrågan är stor både på timmer och massaved. Sammantaget är villkoren för avverkning alltså mycket bra när vi går in i 2018.

Gunnar Heibring Styrelseordförande

Största utmaningen 2018 Vid sidan av att vi medlemmar måste engagera oss mer i virkes­ försörjningen till våra industrier är det dessutom valår. Vi behö­ ver folkbilda våra politiker så att de kan göra modiga ekonomiska och miljömässiga avvägningar i de sakfrågor som berör oss. Vi måste få bukt med den bekläm­ mande nonchalans vi skogs­ ägare utsätts för. De flesta har en politisk kontakt på kommunal, regional eller nationell nivå. Be­ rätta historien om din skog och för fram ditt budskap. Skogen är den största nettoexportintäkten vi har i Sverige och situationen är oerhört allvarlig.

5


6 / Norrskog årsredovisning / 2017

5 år i sammandrag Koncernen

2013

2014

2015

2016 2017

1 475

1 453

Virkesfångst

tusen m³ fub

1 417

1 706

– därav leveransvirke

tusen m³ fub

65

178

– därav avverkningsuppdrag

tusen m³ fub

1 353

1 528

1 399

1 391

1 155

Medlemmar

st

12 623

12 600

12 372

12 044

Förändring

st

-84

11 928

Medlemsareal

tusen ha

947

-23

966

972 960 965

Virkesfångst per medlem

m³ fub

112

135

119

Anställda

st

287

303

311 307 289

1 218

76 62 63

-228 -328 -171 121 102

– varav dotterbolag

198 210 217 214 193

Virkesfångst per anställd i Norrskog ek. för.

tusen m³ fub

15,9

19,2

15,7 15,6 12,7

Resultaträkning Omsättning

milj kr

1 648

1 813

1 805

Resultat före skatt

milj kr

-73,3

64,3

-19,0 -37,0 -8,4

Redovisat resultat

milj kr

-72,6

78,2

-17,5 -31,9 -5,5

Balansräkning

milj kr

1 886

2 059

Bundet eget kapital

milj kr

193

197,6

200 206 195

– varav insatskapital

milj kr

123

124

126 126 124

Fritt eget kapital

milj kr

34

108

89 41 45

1 939

1 746

1 612

1 901 1837

Nyckeltal Kassalikviditet*

%

125,9

114,8

Soliditet

%

12

15

* Omsättningstillgångar - varulager + outnyttjade checkkrediter x 100 Kortfristiga skulder

129,6

137,9 141,4

15 13 13


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Norrskog i siffror 2017

Bättre produktivitet Produktiviteten vid NWP Hissmofors fortsätter att öka. Under 2017 höjdes produk­ tionen från 230 kubikmeter per hyvelskift till 380.

Kina i topp tre Norrskogs export av sågat virke till Kina har under 2017 klättrat från femte till tredje plats.

43 Den genomsnittliga åldern för en anställd i koncernen Norrskog.

Taiwan

Färöarna

Japan

Albanien

Jordanien

Italien

Turkiet

Schweiz

Portugal

Frankrike

Saudiarabien

Vietnam

Cap Verde

Indien

Danmark

Polen

Grekland

Sudan

Spanien

Tunisien

Israel

Algeriet

Storbritannien

försäljning av sågat virke i antalet m3 från norrskog 2017

Belgien

10 000

Marocko

Norge

Österrike

20 000

Egypten

Kina

30 000

Tyskland

40 000

Nederländerna

Sverige

50 000

tidsfrånvaron 66,7 procent. Under året utbetalades lag­stadgad och avtalsenlig sjuklön med 266 807 kr. Personalomsättningen, definierad som antalet påverkbara avgångar i förhållande till medeltalet anställda, var 7,3 procent. Den genomsnittliga åldern för personalen var 43 år. Kvinnornas medelålder var 44 år och männens 43 år.

tjänstemän och 11 kollektivanställda vilket utgör 14 procent av samtliga anställda. Under 2017 utbetalades totalt i löner 43 265 kkr (39 348). De personalanknutna kostnaderna per anställd (löner, skattepliktiga kostnadsersättningar och sociala kostnader) uppgick till i medeltal 669 820 kr (621 400 kr). Sjukfrånvaron under 2017 var 3,2 procent och av detta utgjorde lång-

Medeltalet anställda i moderföreningen var under året 96 (93), varav 95 (92) tjänstemän och 1 (1) kollektivanställd. Av de årsanställda var 17 kvinnor varav 17 tjänstemän och noll kollektivanställda. I koncernen var medeltalet anställda under 2017, omräknat till årsanställda, 289 (307 ) varav 142 tjänstemän och 147 kollektivanställda. Antalet kvinnor var 29

Exportandel Av Norrskogs producerade trävaror exporteras ca 55%, främst till Europa, Asien, Mellanöstern/Nordafrika.

55% på export >

7


8 / Norrskog ĂĽrsredovisning / 2017


2017 / Norrskogs årsredovisning / 9 Birsta / Medelpad

Vilket ansvar har medlemmen i värdekedjan? Markägare Fredrik Larsson är väl medveten om sin roll. »Eftersom min pappa var virkesombud i föreningen förstod jag ganska tidigt att det finns ett samband mellan anskaffning och medlemskapet i Norrskog. Att leverera till Norrskog och använda mig av föreningens skogsvårdstjänster gynnar både mig och Norrskog«, säger han. Här tillsammans med sin skogsrådgivare Sverker Henckel i samband med planering av en gallring.

Tid för förbättring

2017


10 / Norrskog årsredovisning / 2017

»Med vidare utveckling av Norrskogs värdekedja rustar vi dels för att bättre möta våra medlemmar i fält, dels för att förse industrin med tillförlitliga prognoser.«

Skogsavdelningen Hård konkurrens om virkesutbudet Konkurrensen hårdnar om virkesutbudet, och anskaffningen under 2017 har inte legat i nivå med ställda mål. – Vår bedömning är att en allt bättre marknad för förädlade trävaror, både för Norrskog och övriga aktörer, medför att vi på fältet möter en ökande konkurrens om det befintliga virkesutbudet. I den konkurrensen har vi under året inte varit tillräckligt framgångsrika, säger fältchefen Lars Grundqvist. Det överordnade målet för skogsavdelningen är att bidra till koncernens övergripande resultatmål. – I det hänseendet är vårt viktigaste medel att på ett kostnadseffektivt sätt ta fram höga anskaffnings- och produktionsvolymer. Norrskog har under året tydliggjort de strategier vi ska jobba efter och de fokusområden vi ska prioritera för att nå dit vi vill, säger Lars. För att ytterligare stärka utvecklingsarbetet har skogsavdelningen under 2017

delats i två enheter; en fältavdelning med ansvar för anskaffning och produktion samt en utvecklingsenhet. – På skogsavdelningen pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Vi utvecklar och strukturerar våra tjänster till våra medlemmar och det handlar om allt ifrån röjning till slutavverkning. Syftet är att säkerställa kvalitet och effektivitet i vårt arbete. Ett tydligt område är våra skogsbruksplaner som vi ser som ett mycket bra verktyg för oss och våra medlemmar, fortsätter Lars Grundqvist. En stor del av Norrskogs personal finns inom skogsavdelningen. De flesta arbetar som skogsrådgivare eller inom produktion. En avgörande faktor för framgång är att förse fältpersonalen med de verktyg de behöver för att vara framgångsrika, verktyg i form av utbildning, tydliga tjänster, tydliga budskap och tydligt definierade arbetssätt. – Med vår fältpersonal som främsta resurs ska vi nå våra medlemmar med så bra erbjudanden vi kan så att vi får förtroendet att utveckla fastigheten, liksom för­

troendet att köpa våra medlemmars virke. Målen för 2018 är satta. – Med vidare utveckling av hela Norrskogs värdekedja rustar vi dels för att bättre kunna möta våra medlemmar i fält, dels för att kunna förse industrin med tillförlitliga prognoser, vilket i slutändan också gynnar medlemmen, säger Lars Grundqvist.

Industrin Fortsatt jakt på förbättringar och produktivitetshöjningar Sågverkssidan har under året genomgått en strukturomvandling. – Vi har i och med avvecklingen av Sikås gått från att bedriva sågverksamhet vid tre enheter till två. Det har naturligtvis inneburit utmaningar som delvis påverkat ekonomin under året. Dock har kostnaderna för avvecklingen av Sikås varit lägre än vi inledningsvis räknat med, säger vd för Norrskog Wood Products, Henrik Jönsson. Under andra halvåret 2017 har stort fokus legat på att bygga en effektiv industristruktur kring kvarvarande enheter för att


2017 / Norrskogs årsredovisning /

God världsmarknadskonjunktur och starkt byggande bidrog till att hålla efterfrågan på bra nivåer under 2017.

dra nytta av de förutsättningar som strukturomvandlingen skapat utrymme för. – Rörelseresultatet för året är 4 295 tkr. Vilket är 3 956 t kr bättre än budget. Den enskilt största negativa avvikelsen mot budget är timmerpriserna, vilka är högre än budgeterat, något som naturligtvis kommit våra medlemmar till godo, säger Henrik. Den enskilt största positiva avvikelsen mot budget är nedläggningen av Sikås som blev mindre kostsam än budgeterat. – Vårt arbete för att öka produktiviteten har fortsatt visat goda resultat. Under året kan vi se en produktivitetsförbättring på totalt fyra procent. Trävarumarknaden har under året varit differentierad för fura och gran. För granen inleddes året stabilt med god efterfrågan och försiktigt stigande priser. – Den goda världsmarknadskonjunkturen och det starka byggandet bidrog till att hålla efterfrågan på bra nivåer. Under årets sista månader kunde vi skönja att både efterfrågan och pris ökade ytterligare vilket bidrog till en starkare försäljning än vanligt under det sista kvartalet, säger Henrik.

fakta: Slutavverkning och gallring All Norrskogs slutav­ verkning görs av fristående och kompetenta entrepre­ nörer som utför våra avverk­ ningar enligt PEFC-standard. Under 2017 avverkades cirka 1 262 000 m3fub. Av den totala volymen var 12 pro­ cent gallringar.

2017: Total avverkning 1 262 000 m3 fub.

24 369

Norrskog äger och förvaltar 24 369 hektar produktiv skogsmark. I den egna skogen har vi avverkat 40  000 m3f un­ der 2017. Resultatet för Norr­skogs egna skogar blev 940 000 kr. Skogbruksplaner Under 2017 har Norrskog planlagt cirka 26 000 hektar vilket gör oss marknadsledande inom vårt geografiska område.

Skogsvård 2016 2017

88% slutavverkning 12% gallring

2 700 ha plantering 2 960 ha plantering

Under 2017 har Norrskog markberett 3  138 hektar, vilket är en minskning med 1  190 hektar jämfört med 2016. Under året har Norrskog planterat 2  960 hektar och röjt 3  372 hektar.

11


12 / Norrskog årsredovisning / 2017

För att lönsamheten fortsatt ska utvecklas positivt kommer medarbetarna fortsätta involveras i vår strävan att ständigt bli bättre.

fakta: Virkesfångstens fördelning

411 000 Så många kubik sågade trävaror levererades av NWP 2017. 132 000 kubik vidareförädlades, varav 92 % med egen råvara.

51% sågtimmer 43% massaved 5% bränsle 1% specialsortiment

Virkesfångst 1,58 milj m3 fub 2012 1,42 milj m3 fub

2013

1,71 milj m fub

2014

3

1,48 milj m3 fub 2015 1,46 milj m3 fub 2016 1,22 milj m3 fub 2017

Genomsnittlig virkesfångst Den sammanlagda medlemsarealen 2017 var 960 000 hektar och virkes­ fångsten per medlem 121 m3 fub.

Furan hade en svagare utveckling under året, framför allt de första sex månaderna, då de furumarknader som Norrskog vanligtvis bedriver försäljning på inte följde granens starka utveckling, till följd av politisk oro och avvaktande ekonomisk utveckling. – Under årets sista kvartal kunde man dock se en uppåtgående trend också på furan, både vad det gäller pris och efterfrågan, dock från låga nivåer, fortsätter Henrik. Byggprodukter och vidareförädling har haft ett år med en lika stabil efterfrågan som prisbild. – Främst är det den starka byggmarknaden på våra huvudmarknader Sverige och Norge som bidragit till detta. Priset på sågade trävaror har inneburit en hög kostnadsbild råvarumässigt för vår vidareförädling, förklarar Henrik. Under året har NWP genomfört ett antal investeringar, bland annat i ett nytt kantverk vid sågverket i Hissmofors. – De investeringar som genomförts har syftat till att öka effektiviteten vid våra två kvarvarande sågverksenheter för att klara av ökade produktionskrav som uppstår i


2017 / Norrskogs årsredovisning /

»Våra sågverkskunder ställer allt högre krav på leveransprecision. De vill ha rätt stock, i rätt längd och rätt dimension, i rätt tid.«

och med avvecklingen av Sikås. Investeringarna i kombination med kapacitetsökningarna innebär en markant förbättring av vår framtida kostnadsbild mätt i kr/m3 sågad vara, säger Henrik. Under året har samtliga medarbetare i företaget genomgått ett utbildningsprogram som företaget valt att kalla Norrskog 2.0 och som så småningom kommer att omfatta hela koncernen. – För att vår lönsamhet fortsatt ska utvecklas positivt kommer vi att fortsätta på inslagen väg och i högre grad involvera våra medarbetare i vår strävan att ständigt bli bättre. Utbildningen har fokuserat på tre huvudområden: Systematik, Ledarskap och Medarbetarskap. – Systematik står för vikten av att vi standardiserar våra arbetssätt så att alla medarbetare som utför likartade arbetsuppgifter faktiskt gör på samma sätt. Först när vi har en standard att arbeta utifrån kan vi gemensamt fokusera på att göra den bättre, berättar Henrik. Ledarskap står för vikten av att chefer

och ledare inser vikten av att involvera personalen i utvecklingen framåt. – Slutligen innebär Medarbetarskapet att våra medarbetare har ett ansvar att leverera mot överenskomna mål men också att på resan mot målet faktiskt lära sig processen för att kunna bidra till att förbättra den, säger Henrik. Nu är grunden är lagd. – Min övertygelse är att vår viktigaste uppgift för att vara långsiktigt framgångsrika på den konkurrensutsatta marknad som vi befinner oss på, är att vi lyckas skapa en företagskultur där vi utvecklar medarbetare till att ta ansvar för och driva företagets utveckling framåt.

Virkesavdelningen Prisledande på virke Efterfrågan på sågtimmer var stor under det gångna året. – Så bra att vi under sommaren höjde timmerpriserna på både gran och tall, och under hösten har Norrskog erbjudit de högsta priserna i området, säger virkeschef Jim Salvin. I likhet med föregående år har Norrskogs sågtimmer främst gått till de egna sågverken. – Vad gäller massa- och bränsleved gick vi in i 2017 med ett överskott. Under året lyckades vi kraftigt minskat våra lager vid bilväg och egna terminaler, vilket varit positivt för kapitalbindning och kassaflöde, säger Jim. Minskningen beror på kyla som gjort att värmeverken förbrukat mer.

Mycket regn i Baltikum under hösten skapade ett underskott av massaved för industrin, och låga energipriser både på olja och el gav en ansträngd marknad för biobränsle under 2017, något Jim ser kommer att förändras under 2018. – Massavedsindustrin i vårt område har gjort, och fortsätter göra, stora investeringar i sin produktionsförmåga och vi ser ett ökat behov av fiber (massaved och sågverksflis) i vårt område i framtiden, säger han. Nedläggningen av pappersmaskiner för tryckpapper fortsätter i en takt om cirka tre procent per år. – Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan på säckpapper, avsalumassa och förpackningspapper. Vi har världens bästa barrfiber i vårt område, det lämpar sig ypperligt för till exempel betongsäckar, vätskekartong och hygienprodukter, fortsätter Jim. Norrskog arbetar för att nå högre bruttovikter på vägarna tillsammans med andra befraktare i Sverige. – I dag får vi max köra 64 tons bruttovikt på våra vägar. I Finland har man kommit längre, där körs 76 tons bruttovikt på merparten av det allmänna vägnätet. Vi måste hålla kostnadsökningar tillbaka genom att få ett mer effektivt transportarbete och ett mer effektivt transportstyrningssystem för våra lastbilstransporter, säger Jim. Transporterna är viktiga även ur kundens perspektiv. – Våra sågverkskunder ställer allt högre krav på leveransprecision. De vill ha rätt stock, i rätt längd och rätt dimension, i rätt tid, säger Jim Salvin.

13


14 / Norrskog årsredovisning / 2017

Norrskog

Hållbarhetsredovisning 2017

Som ett av Sveriges omkring 1 600 största företag åligger det Norrskog att årligen redovisa hur vi i värde­ kedjans alla delar hanterar frågor som rör bland annat miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, antikorruption och mänskliga rättigheter. Detta är vår hållbarhetsredovisning.

Beskrivning av verksamhet och affärsidé Norrskogs verksamhet utgår framför allt från ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. § 2 . Föreningen har till ändamål att främja

medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1 ) driva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens medlemmar och annan därmed förenlig verksamhet; 2 ) verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning till bästa möjliga priser för medlemmarnas skogsprodukter; 3 ) verka för en god skogsskötsel och tillhandahålla tjänster och förnödenheter för medlemmarnas skogsbruk; 4 ) stödja och utveckla enskilt skogsbruk samt bevaka och främja medlemmarnas näringspolitiska intressen.

Detta innebär att beslut och ageranden inom föreningens medlemsverksamhet och operativa verksamheter ska utgå från föreningsverksamhetens syften och ligga i linje med dessa. Även föreningens affärsidé utgår från ändamålsparagrafen: Norrskogs affärsidé är att addera värde till medlemmarnas skogstillgångar. Detta ska ske genom att effektivt anskaffa och leverera virke till den egna industrin, bedriva lönsam trävaruindustri och handel med virke och övriga sortiment. Strävan är att addera så mycket värde som möjligt utifrån vår position på marknaden och med grunden i vår norrländska råvara. Norrskogs verksamhet ska vara hållbar ur såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv. Dessa tre perspektiv är på många sätt varandras förutsättningar och i stora delar även kommunicerande kärl. Om vår verksamhet till exempel inte är ekonomiskt hållbar så kommer den på sikt inte heller

att generera de positiva miljöeffekter som skogsbruk ger, som kolbindning och substitution av klimatskadliga material. En miljömässigt svag verksamhet kan på sikt inte behålla sin marknadsposition eller sina sociala värden, och så vidare. För att säkerställa hållbarhet gör Norrskog löpande uppföljningar av verksamheten. Norrskogs uppföljningar utgår bland annat från de miljöaspekter som föreningen identifierat. Där har den skogliga verksamheten, och särskilt fältplanering och avverkning, bedömts som mest central avseende verksamhetens miljöpåverkan. Även uppföljningen av övriga skogliga åtgärder är viktig ur hållbarhetssynpunkt, då den ger en bild av verksamhetens sociala och ekonomiska hållbarhet. Det är till exempel viktigt att återbeskogning och annan skogsvård sker på ett sätt som ger kommande generationer tillgång till skog som genererar sociala och ekonomiska värden och möjlighet till utveckling av regionen.


2017 / Norrskogs årsredovisning /

15

Norrskogs värdekedja börjar när föreningens skogsrådgivare hjälper medlemmarna att utveckla värdet på deras fastigheter. När medlemmarna levererar virke till föreningen förädlas sågtimret i Norrskogs sågverk, hyvlerier och målerier. I varje steg tillförs värden som gör att intäkterna från slutprodukterna ökar. Inkomsterna från Norrskogs industri gör före­ningen starkare och gör att den kan skapa ännu mer nytta för sina ägare.


16 / Norrskog årsredovisning / 2017

Norrskogs värdekedja Väsentlig påverkan Miljömässig hållbarhet

Skogsrådgivning och virkesköp

Skogsvård

X

Sociala förhållanden Personal

X

X

X

X

X

• Aktiviteterna rådgivning, kontrakte-

ring av virke och avverkningsuppdrag, skogsvård, fältplanering och avverkning är de som medför störst miljömässig påverkan inom Norrskogs verksamhet. Dessa är kartlagda i föreningens ”betydande miljöaspekter” och följs i löpande uppföljningar. Arbetet med att minimera negativa miljöeffekter av verksamheten styrs bland annat av Norrskogs miljöpolicy, svensk lagstiftning, skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn, certifiering enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PEFC™ Skogsbruk, Gruppcertifikat och Spårbarhet. Föreningen innehar även ytterligare ett tredjepartscertifierat spårbarhetscertifikat.

Transporter av virkesråvara och färdigprodukter genererar utsläpp av växthusgaser, framför allt av koldioxid. Norrskog strävar därför efter att så mycket av transportarbetet som möjligt ska förläggas till järnväg, vilket ger signifikanta minskningar av dessa utsläpp. Sedan hösten 2017 har Norrskogs transportarbete av rundvirke och sågverkens biprodukter även delvis gått över till att använda fossilfri HVO, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 34 procent mätt per tonkilometer. Arbetet med att minimera negativa miljöeffekter av verksamheten styrs främst

Transport av rundvirke X

Sågverks­ windustri X

Förädlings­ industri X

X X

X

X

X

X

X

av Norrskogs miljö- och kvalitetspolicy, Norrskog Wood Products AB:s (NWP) miljöpolicy samt ”Miljökrav och policy för transportarbete”. Norrskog har kravet på sina leverantörer att alla transporter skall skötas enligt Skogsindustriernas hållbarhetskriterier och miljökrav.

• Verksamheten vid Norrskogs industrier konsumerar elektrisk energi, drivmedel till förbränningsmotorer, smörjoljor och bioenergi. NWP har en elförsörjning som är CO2-fri och kärnkraftsfri. Sedan den 1/1 2018 är bränslet till traktorer, truckar och andra fordon i industriverksamheten fossilfri HVO, vilket minskar utsläppen av koldioxid. Den bioenergi som används i industriverksamheten är bark, spån och andra restprodukter från egen verksamhet. Verksamheten i Norrskog Wood Products är tillståndspliktig och har därmed kontrollprogram som verifieras och kontrolleras av tillsynsmyndighet. Detaljerna kring miljöpåverkan och utsläpp beskrivs i den årliga miljörapporten till respektive industris tillsynsmyndighet. Exempel på utsläpp och miljö­ påverkan: > Bränsleförbrukning i truckar och traktorer > Timmerlagret bevattnas sommartid, regleras i kontrollprogram. > Bullerpåverkan från verksamheten, regleras i kontrollprogram. > Förbränning av eldningsolja för

Transport av färdig vara till kund X X

X

X

X

Miljömässig hållbarhet

X

Avverkning

X

Mänskliga rättigheter Antikorruption

X

Fält­ planering

X X

X

X

energitillverkning, för att hantera toppar av högt energiuttag, vilket endast görs under kortare perioder. > Förbränning av bark och spån för energitillverkning. – Energin används för torkning av virke samt uppvärmning av byggnader. – Fastbränslepannorna släpper bland annat ut stoft, vilket regleras i kontrollprogram och NOx som är ett avgiftsbelagt utsläpp som hanteras av Naturvårdsverket. – Askan från förbränningen hanteras enligt miljötillstånd på respektive enhet. > Färgrester och rengöringsvätskor (skickas på destruktion). > Impregneringsvätska

• Arbetet med att minimera negativa

miljöeffekter av verksamheten styrs främst av Norrskogs miljö- och kvalitetspolicy samt NWP AB:s miljöpolicy.

• Norrskog följer och utvärderar varje år, genom en kombination av egenuppföljning och centrala stickprov, den skogliga verksamheten med avseende på > markberedning (areal, antal planteringspunkter, kvalitet på planteringspunkter samt hänsyn till forn- och kulturlämningar), > plantering (areal, antal godkända plantor),


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Naturhänsyn, objekt utan anmärkning Uppföljningen av slutavverkade arealer visar att färre av de utvalda trakterna inom områdena Väst, Mitt, Syd och Öst blev godkända utan anmärkning jämfört med 2016. Den vanligaste anmärkningen gäller antalet lämnade naturvärdes-/ utvecklingsträd och högstubbar. Värt att notera är att även objekt med 9 lämnade naturvärdes-/utvecklingsträd per hektar har underkänts (ska vara minst 10). Resultatet visar både var i organisationen, och inom vilka parametrar, förbättringar måste göras.

> röjning (åtgärdad areal och kvalitet), > gallring (kvalitet, hänsyn till mark

och vatten samt natur- och kultur­ värden) > slutavverkning (hänsyn till mark och vatten samt natur- och kulturvärden) > tillfredsställelse och nöjdhet hos skogsägare för vars räkning föreningen utfört avverkningsuppdrag.

• Norrskog följer och utvärderar varje år arbetet med transport av rundvirke och biprodukter avseende > utsläpp av koldioxid.

• Norrskog följer och utvärderar varje år

arbetet i sågverks- och förädlingsindustri avseende: > se ovan angående miljörapport till tillsynsmyndigheter > el- och energiförbrukning > utsläppsmängder/-volymer av främst diesel, oljor, buller, NOX, stoft, emissioner från sönderdelning av stockar, bevattning, färgrester. > tillfredsställelse och nöjdhet hos kunder till NWP Byggprodukter.

De väsentliga risker som vår verksamhet medför på miljöområdet är:

Påverkan på skogens flora, fauna och förmåga att tillhandahålla andra ekosystemtjänster än rundvirkesproduktion.

120% 100% 80%

% godkända 2015

60%

% godkända 2016

40%

% godkända 2017

20% 0% Norr

Väst

Mitt

Syd

• Utsläpp av klimatgaser, framför allt

koldioxid från maskiner, transportfordon och industriverksamhet.

Andra utsläpp till mark, vatten och luft. Konkurrenskraften hos Norrskogs skogsbruk och skogsindustri, gentemot konkurrerande material eller skogsindustriprodukter från andra företag, är beroende av att verksamheten är hållbar ur såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt perspektiv. Medveten och professionell hantering av hållbarhetsfrågorna är därför av grundläggande betydelse för vår verksamhet. Positiva miljöaspekter i Norrskogs verksamhet

• Växande skog omvandlar växthusgasen koldioxid till trä, som i sin tur kan användas istället för råvaror som är sämre för klimatet. Ett effektivt, uthålligt nyttjande av skogsresursen är därför viktigt för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Skogsproduktion är således även en positiv miljöaspekt.

• Skogsbrukets vägnät gör det möjligt

för stora grupper i samhället att ta sig ut i skog och mark för att idka friluftsliv. Vägarna minskar även skotningsavstånden och därmed skogsbrukets utsläpp till luft.

Öst

Total

Anläggning av vägar kan således även vara en positiv miljö-/social aspekt. Exempel på miljöförbättrande åtgärder 2017

• Under året har Norrskog mätt det koldioxidavtryck som koncernens samlade verksamhet gav upphov till under 2016. Utifrån dessa mätningar kan vi framdeles på ett mer effektivt sätt följa resultaten av de åtgärder som vidtas för att reducera utsläppen av koldioxid. Norrskog har under året även utvärderat ny teknik och nya metoder för att minska risken för körskador vid terrängtransport av virke på svaga marker. Medarbetare inom skogsrådgivning och fältplanering har ut- och fortbildats inom området bedömning av naturvärden i skog.

• •

Andelen av uppföljda slutavverkningar helt utan anmärkningar Under 2017 har stickprovsuppföljning genomförts på 7 procent av slutavverkade arealer. Totalt 29 avverkningar har följts upp varav 12 bedömts som underkända enligt PEFC-standard och 17 som godkända. Skälen för underkännande är följande: 2 objekt underkända på grund av bristande hänsyn till hänsynskrävande biotop, 4 underkända på grund av för få naturvärdes-/

17


18 / Norrskog årsredovisning / 2017

utvecklingsträd och/eller högstubbar sparade, 1 objekt underkänt på grund av körskada. Det är dock värt att notera att även avverkningar där 9 naturvärdes- eller utvecklingsträd sparats per hektar (ska vara minst 10) har underkänts. Avverkningsledarna informeras om bristerna, och extra fokus sätts på uppföljning och snabb återkoppling kring detta under 2018. Miljömål

Vårt koldioxidavtryck, mätt i kg/m3 sågad trävara ska minska genom främst ökad användning av fossilfria bränslen, förbättrad logistik och ökad användning av tågtransporter.

• under 2018 ska 50 procent av allt

levererat virke till Norrskogs industri vara PEFC-certifierat.

Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter Norrskog är en stor beställare av tjänster inom områdena skogsvård, avverkning, rundvirkestransport och transport av sågade trävaror. Vårt ansvar för de förhållanden som råder för personal i dessa verksamheter regleras bland annat i svensk lagstiftning samt i PEFC:s standarder. Ur Norrskogs perspektiv är det av största vikt att de företag som anlitas som underentreprenörer för föreningen följer de lagar och villkor som gäller på svensk arbetsmarknad, detta dels för att värna medarbetarna i dessa företag, dels för att missförhållanden skadar den näring i vilken vi verkar. Arbetet med att minimera risken för avvikelser styrs främst av Norrskogs ”Policy för efterlevnad av arbetsmarknadsregler, lagar och rekommendationer”, Norrskogs rutin ”Lagar och andra krav”* och svensk lagstiftning på området.

Norrskog följer även det som föreskrivs i ”Hållbarhetsregler för transport” som utvecklats gemensamt av företagen i Branschorganisationen Skogsindustrierna. Skogsbrukets sociala och ekonomiska värden I definitionen av hållbart skogsbruk ingår såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet. Utöver arbetet med att minimera verksamhetens påverkan på miljön, arbetar Norrskog därför aktivt för skogsbrukets sociala värden, från möjligheten för människor till att få sin utkomst från skogsbruk, till möjligheten för be­ sökare att nyttja skogen för rekreation. Skogsbrukets sociala värden är till stor del beroende av skogsbrukets ekonomiska hållbarhet. Möjligheten för människor i skogsbygderna att få hela eller delar av sin inkomst från skogsbruk är till exempel beroende av att verksamheten är konkurrenskraftig och lönsam. Norrskog verkar därför bland annat för att höga natur- eller kulturvärden i skogen inte ska innebära att markägaren som en följd av detta riskerar att mista sitt ägande eller tappa intäkter från sin skog. Föreningen arbetar även för att utveckla arbetssätt som gör att god hänsyn till miljö och sociala värden kan kombineras med en effektiv verksamhet. Genom Norrskogs Forskningsstiftelse stöttar föreningen även forskning och utveckling på dessa områden.

Personal Norrskog är i alla led beroende av att egna medarbetare eller inhyrda underentreprenörer utför ett effektivt arbete med mycket hög kvalitet. Vi verkar därför för att den egna personalen ska få möjligheter att utveckla såväl sig själva som vår verksamhet. För att kunna rekry-

tera, och behålla, så bra medarbetare som möjligt eftersträvar vi jämställdhet i vår organisation. Regelbundna medarbetarundersökningar är en viktig del av arbetet med att utveckla medarbetare, organisation och arbetssätt. Vårt personalarbete styrs främst av vår personalpolicy, våra kollektivavtal och svensk lagstiftning på området. Vår personalpolicy beskriver Norrskogs strävan efter att vara en attraktiv arbets­ givare och att vi genom ett bra ledarskap och medarbetarskap når uppsatta verksamhetsmål. Genom ständiga förbättringar och kompetensutveckling av ledare och medarbetare ska vi vara en effektiv och konkurrenskraftig organisation. Personalpolicyn behandlar vidare bland annat vårt mångfaldsarbete och vårt arbete mot trakasserier. Alla medarbetare i Norrskog ska ha en sund och säker arbetsmiljö där ohälsa förebyggs, vilket innebär att arbetsplatsen ska vara fri från trakasserier och kränkande särbehandling. Norrskog ska driva affärsutvecklingen framåt mot ett ökat affärsfokus där olika kund- och medlemsbehov proaktivt tillgodoses. För att öka vår konkurrenskraft och affärsmässighet ska vi tillvarata våra medarbetares olika kompetens och därigenom öka vårt kundfokus genom att spegla våra olika kundkategorier. Norrskog har hittills kunnat redovisa låg sjukfrånvaro och goda resultat i medarbetarundersökningar. Sjukfrånvaron var under 2017 3,2 % och av detta utgjorde långtidsfrånvaro 66,7 %. Sjukfrånvaron 2015 och 2016 var 3,13% respektive 2,08%. En ny medarbetarundersökning ska genomföras under 2018. Motsvarande undersökningar 2015 och 2013 gav stabila resultat med i genomsnitt 3,6 på en femgradig skala.


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Väsentliga risker / riskhantering 1. Stress: Norrskog arbetar för att skapa tyd-

liga roller och tydligt ansvar och motverka stressjukdom. Psykosociala frågor tas upp vid de riskbedömningar och handlingsplaner som ska göras kontinuerligt vid avdelningsmöten och medarbetarsamtal. 2. Ensamarbete och bilkörning: Norrskogs verksamhet innebär att flertalet medarbetare har en omfattande tjänstekörning och förekommande ensamarbete. Norrskogs arbetsmiljöpolicy anger att det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en arbetsmiljö som inte utsätter medarbetare för ohälsa eller olycksfall. Våra riktlinjer och vår handlingsplan för trafiksäkerhet och ensamarbete utgör ett förtydligande och en komplet­tering av vår arbetsmiljöpolicy. 3. Kompetensförsörjning: Norrskog är

beroende av att rekrytera duktiga medarbetare, ofta i glest befolkade områden. Föreningen måste därför dels vara en attraktiv arbetsgivare, dels engagera sig i såväl regional utveckling som kompetensförsörjning och utbildning inom yrkesgrupper som är vitala för verksamheten. Norrskog engagerar sig även i kompetensförsörjningen hos de företag som utgör våra underleverantörer inom framför allt skogsvårdsåtgärder. Före­ ningen är bland annat delägare i Torsta AB som bedriver gymnasial utbildning inom skogs- och lantbruk.

Anti-korruption Korruption kan allvarligt skada förutsättningarna för marknadsmässig konkurrens i den bransch som drabbas. Norrskog agerar, i värdekedjans olika steg, på ett stort antal marknader med bred spridning

såväl mellan branscher som geografiskt. I samtliga fall är det av affärsskäl för Norrskog viktigt att marknaderna fungerar utan inslag av korruption. Om föreningen på något sätt skulle komma att sammankopplas med korruption skulle detta dessutom avsevärt försvåra strävan efter att skapa värde för föreningens ägare. I ”Policy avseende oegentligheter” (till oegentligheter räknas bedrägeri, förskingring, tagande av muta och bestickning) förtydligas Norrskogs avsikt att bedriva en professionell affärsverksamhet i enlighet både med lagkrav och högt ställda etiska riktlinjer. Den innehåller även riktlinjer om ”Skydd för den som agerar som whistleblower”. Norrskog följer även Institutet Mot Mutors (IMM:s) rikt­ linjer avseende tillbörliga, otillbörliga och villkorade tillbörliga förmåner. Ovan nämnda oegentligheter är förbjudna i svensk lag, och är även genom lagstiftning förbjudna i de länder där Norrskog bedriver försäljning av sågade trävaror. Efterlevnad av gällande lagstiftning är ett tydligt åtagande i vår rutin ”Lagar och andra krav”* vilken gäller såväl i Sverige som i andra länder som vid verksamhet i utlandet. *Lagar och andra krav Rutinens syfte är att säkerställa:

• Att berörd personal har tillgång till

aktuellt ramverk för att uppfylla lagar och kraven i ISO9001/ISO14001, PEFC Skogsbruk samt spårbarhetsstandarder.

Att vi har rutiner för att fånga upp och arbeta efter nya lagar och övriga krav.

• Att vi har rutiner för att utvärdera och

dokumentera vår efterlevnad av lagar och övriga krav.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till föreningsstämman i Skogsägarna Norrskog ek. för, org.nr 788400-1335 Uppdrag och ansvarsfördelning Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2017 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Granskningens inriktning och omfattning Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. Uttalande En hållbarhetsrapport har upprättats.

Östersund den 20 mars 2018 Deloitte AB Lars Helgesson Auktoriserad revisor

19


20 / Norrskog årsredovisning / 2017

Styrelse

Gunnar Heibring Ordförande

Nils Ingemar Gohde Vice ordförande

Olov Söderström Vd

Anders Jonsson Styrelseledamot

Stig Högberg Styrelseledamot

Bengt Berglund Styrelseledamot

Hilda Runsten Styrelseledamot

Marie Simonsson Styrelseledamot

Torsten Medalen Styrelseledamot

Ulla ErikssonZetterquist Styrelseledamot

Maria Boman Arbetstagarrepresentant

Fredrik Alenius Arbetstagarrepresentant

Sbo-ordförande Berg Borgsjö-Haverö Gimån Härnösand Indal Kramfors Krokom Medelpad Östra Ragunda Sollefteå Strömsund Sundsvall Södra Lappland Torp-Stöde Åre Östersund Stockholmsklubben

Gunnel Hennebo Liselott Pers Göran Eriksson Erik Bylund Erik Öhlén Anders Norgren Daniel Isvén Per Dahlin Rolf Nilsson Per-Olof Hedström Maria Grill Inga Öström Patrik Edblom Per Magnus Sjödell Lars-Gunnar Nilsson Monica Jacobsson Hilda Runsten

Valberedning Stig Wiklund, ordförande Carl Norén Eva Jonsson Jan Bylund Lars-Gunnar Nilsson Monica Jacobsson Per-Olof Hedström Torbjörn Antonsson För kontaktuppgifter gå in på: www.norrskog.se


2017 / Norrskogs ĂĽrsredovisning /

21


22 / Norrskog årsredovisning / 2017

Förvaltningsberättelse Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening Organisationsnummer 788400-1335

Allmänt om verksamheten Koncernen Koncernen utgörs av moderföreningen Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening samt de helägda dotterbolagen Norrskog Wood Products AB, Camfore AB, Stöde Ångsågs AB och Skog Sjuttio AB. Camfore AB äger Camfore Hissmo­fors-Ocke AB till 100 procent. Skog Sjuttio AB äger dotterbolagen Norrskogen Öst AB och Norrskogen Väst AB och Äggfors AB till 100 procent. Äggfors AB äger i sin tur Hallens-Backen AB till 100 procent. Egna skogar förvaltas i moderföreningen samt i dotterföretagen Äggfors AB, Norrskogen Öst AB, Norrskogen Väst AB, Stöde Ångsågs AB, Camfore AB samt Hallens-Backen AB. Industriverksamhet i form av sågverksrörelse, hyvleri, målning och övrig vidareförädling bedrivs i Norrskog Wood Products AB. Camfore Hissmofors-­Ocke AB bedriver uthyrning av fastigheter jämte maskiner och inventarier. I Skog Sjuttio AB bedrivs inte någon verk­samhet. Moderföreningens säte är Kramfors. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Hållbarhet I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har föreningen valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 14–19 i detta tryckta dokument. Denna hållbarhets­rapport omfattar föreningen och dess dotterföretag. Moderföreningen I moderföreningen bedrivs föreningsverksamhet, skogsbruksservice, tillhandahållande av skogsbrukstjänster, handel med virke och biobränslen, skogsbruk i egna skogar samt kapitalförvaltning.

Koncernen Utveckling av verksamhet, ställning och resultat. (MSEK)

Nettoomsättning Rörelseresultat

2017

2016

1 612

1 746

2015 2014 2013 (4) 1 805

1 813

1 648

-30 -47 -30 64 -66

Resultat e. finansiella poster Balansomslutning Soliditet (1)

-8

-37

-19

64

-73

1 837

1 901

1939

2 059

1 846

13,1%

13% 14,4% 14,8% 12,0%

Avkastning på eget kapital (2)

0,4% -12,1%

Avkastning på totalt kapital (3)

0,3% -1,1% 0,1% 5,1% -1,9%

Medelantal anställda

-6% 29,4% -28,0%

289 307 311 303 287

Moderföreningen Utveckling av verksamhet, ställning och resultat. (MSEK)

Nettoomsättning Rörelseresultat

2017 (4)

2016 (4)

1 196

1 368

2015 (4) 2014 (4) 2013 (4) 1407

1 424

-29 -9 -15

Resultat e. finansiella poster Balansomslutning Soliditet (1)

1 284

9 -60

6

15

3

22

-52

1 780

1 819

1 794

1 864

1 760

28,6% 28,1% 27,6% 26,3% 25,9%

Avkastning på eget kapital (2)

0,2% 3,2% 0,9% 7,1% -11,0%

Avkastning på totalt kapital

0,8% 1,4% 0,9% 2,1% -1,5%

(3)

Medelantal anställda

96 93 94 93 89

(1) Justerat eget kapital/balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2) Årets resultat / genomsnittligt justerat eget kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader / genomsnittlig balansomslutning (4) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd.


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Verksamhet och resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till -30 (-47) Mkr. Medlemmarnas innestående medel förutom insatskapital minskade under året och var vid årsskiftet 1 023 (1 025) Mkr. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ökade under året och uppgick till 918 (906) Mkr. Koncernens finansiella resultat uppgick till 21,6 (10,2) Mkr. Räntor till medlemmar har legat på en högre nivå än Stibor 3 mån. Avverkningarna i egna skogar uppgick till 40 000 (57 000) m3fub. Industrin Norrskog Wood Products AB är ett träförädlingsföretag i södra Norrland. Bolagets verksamhet bedrivs i två sågverk (NWP Östavall och NWP Hissmofors). Dessutom drivs vidareförädling i två hyvlerier (NWP Hissmofors och NWP Hammerdal) med

Eget kapital, kkr

den gemensamma benämningen NWP Byggprodukter. Företaget tillverkar och marknadsför trävaror och förädlade träprodukter för den svenska marknaden och till olika exportmarknader i Europa, Asien och Afrika. Rörelseresultatet för Norrskog Wood Products AB uppgick till 8 (-56) Mkr. Under 2017 har produktionsenheten i Sikås avvecklats, vilket innebär att produktionen har flyttats över till företagets kvarvarande sågverk. Nedläggningen har förlöpt planenligt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Finansiell riskhantering Norrskog är exponerat för finansiella risker avseende fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av förändringar i försäljningspriser, valutakurser, råvarupriser, räntenivåer samt refinansierings- och kreditrisker. Koncernens finansiella risker hanteras av Norrskogs ekonomistab och regleras i den valutapolicy som föreningens styrelse har fastställt. Personal

Norrskogs industriverksamhet är starkt valutaberoende genom att en betydande del av försäljningen sker i andra valutor än där kostnaderna finns. Speciellt valutakursutvecklingen för EUR och USD har stor påverkan på koncernens resultat. Norrskogs tillverkningskostnader för

Insatskapital

råvara, personal och energi påverkas av konjunkturutvecklingen.

Reservfond

Under 2017 har Norrskog fortsatt att arbeta för att lyfta och uppmuntra våra medarbetares kompetens, engagemang och målmedvetenhet. Norrskogs mål är att ha nöjda medarbetare som trivs och upplever Norrskog som en attraktiv arbetsplats präglad av delaktighet och utveckling.

Fritt eget kapital inkl. årets resultat

Summa eget kapital

Koncernen Ingående balans per 1 januari 2017 Insatskapital

126 132

70 851

50 467

247 450

-1 915

-1 915

-5 512

-5 512

Årets resultat Summa värdeförändringar

-1 915 – – -1 915

Utgående balans per 31 december 2017

124 217

Moderförening Ingående balans per 1 januari 2017

Insatskapital

70 851 Reservfond

44 955 Övrigt bundet eget kapital

240 023 Fritt eget kapital

126 133

70 851

313 451

-1 916

Fond för utvecklingsutgifter

3 537

-3 537

Årets resultat

953

124 217

70 851

3 537

310 867

Förändring av insatskapital

Utgående balans per 31 december 2017

23


24 / Norrskog årsredovisning / 2017

erbjuder därför medlemmar att ingå i vårt gruppcertifikat enligt PEFC™, en certifiering med fokus på hållbart skogsbruk. Hela Norrskogs kedja från råvaruanskaffning till färdig vara är även spårbarhetscertifierad. Vi utgår från att alla våra avverkningar ska ske enligt PEFC-standard och vi an­ vänder endast PEFC-certifierade entre­ prenörer. Extern revision har genomförts på hela verksamhetskedjan och resulterat i att Norrskog förnyat sina certifikat för ISO 9001, ISO 14001, PEFC™ Skogsstandard, gruppcertifikat samt spårbarhetscertifikaten. Under året övergick vi också till de nya standarderna för ISO 9001 och ISO 14001 utan stora avvikelser.

Löpande dialog mellan chef och medarbetare och formaliserade medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt för att skapa god kommunikation och tydlighet. Vi arbetar ständigt för att skapa en god och säker arbetsmiljö, där våra medarbetare känner sig trygga. Alla våra medarbetare har tillgång till företagshälsovård, som bland annat jobbar med rehabilitering och förebyggande åtgärder. Kvalitet och miljö Sedan ett antal år tillbaka har vi bland annat genom våra certifieringar tagit ställning för att arbeta aktivt med kvalitet och miljö inom Norrskog. Detta arbete sker i hela kedjan från den enskilda medlemmens skogsbruk till interna rutiner inom våra olika verksamhetsområden.

Förbättringsarbete

Certifiering

Under 2017 avslutades ett projekt gällande medlems-/kundundersökningar som resulterat i ett mer löpande förbättringsarbete med utgångpunkt i medlemmars och kunders synpunkter och önskemål.

Vi ser våra certifieringar som en drivkraft och ett hjälpmedel när det gäller att se var vi måste förbättra oss. Precis som i andra branscher så är det fler och fler som efterfrågar produkter som är tillverkade på ett miljövänligt sätt och dessutom under socialt acceptabla förhållanden. Efterfrågan på certifierade produkter från våra slutkunder är stor och vi har därför ett stort behov av att förse våra industrier med certifierat virke. Norrskog

Förväntningar inför år 2018 Vi kommer under 2018 fortsätta på den inslagna vägen med flödeseffektivisering och ständiga förbättringar. Marknads­ut­sikterna för sågade och förädlade trä­ varor, fiberråvara och bränsle är goda.

Till årsstämmans förfogande står följande Balanserat resultat Fond utvecklingsutgifter Årets resultat

313 450 738 -3 537 110 952 268

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att i ny räkning balanseras

310 865 896

310 865 896

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassa­flödesanalyser med tillhörande noter och bokslutskommentarer.


2017 / Norrskogs årsredovisning /

25

Resultaträkning – koncernen

Belopp i kkr

Not 2017 2016

1 746 389 Nettoomsättning 1 1 612 211 Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för annans räkning -49 643

21 537

Övriga rörelseintäkter

23 116

2

13 765

1 576 333 1 791 042 Rörelsens kostnader Råvaror, handelsvaror och förnödenheter

-1 076 953

-1 250 440

-306 507

-326 914

Avskrivningar och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar 5 -39 613

-77 526

Övriga externa kostnader

3,14

Personalkostnader 4 -184 467 -183 490

Övriga rörelsekostnader

1 183

34

Rörelseresultat -30 024 -47 294

Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

35 722 -14 146

26 493 -16 214

21 576 10 279 Resultat före skatt -8 448 -37 015

Skatt på årets resultat

8

2 936

5 087

Årets resultat -5 512 -31 928


26 / Norrskog årsredovisning / 2017

Balansräkning – koncernen Belopp i kkr

Not

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter, utvecklingsarbeten för IT Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

14 622 9 10

4

14 552 698

14 626 15 250 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

151 776 11 135 796 12 53 598 13

150 364 168 929 38 401

Pågående nyanläggningar och förskott 38 758 10 998 avseende materiella anläggningstillgångar 15 379 928 368 692 Finansiella anläggningstillgångar 1 745 Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran

1 187 18 26 916 19

1 610 1 292 21 980

29 848 24 882

424 402 408 824 Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m. m. 48 844 Råvaror och förnödenheter

56 045

15 169

38 669

128 987 Färdiga varor

138 136

Varor under tillverkning

32 491 51 194 Handelsvaror Pågående arbete för annans räkning

43 646 20

52 450

269 137 336 494

Kortfristiga fordringar 159 662 178 686 Kundfordringar 53 611 Övriga fordringar 12 303 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

60 273 10 962

225 576 249 921

Kortfristiga placeringar

762 976 780 406 21

155 307 125 725 Kassa och bank

1 412 996 1 492 546 Summa omsättningstillgångar 1 837 398 Summa tillgångar

1 901 370


2017 / Norrskogs årsredovisning /

27

Balansräkning – koncernen Belopp i kkr

Not

2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

22

124 217 126 132 Insatskapital

70 851 70 851 Reservfond

195 068 196 983

Fritt eget kapital Årets resultat

50 467

82 395

-5 512

-31 928

44 955 50 467

240 023 247 450 Summa eget kapital

Avsättningar 1 979 Avsättningar för latent skatt

6 917

14 191

Övriga avsättningar

23

8 896 14 191

Långfristiga skulder

6 436 8 946 Medlemslån

505 489 498 065 Betalningsplaner 24 Övriga skulder till kreditinstitut

25

273 880

293 692

785 805 800 703

Kortfristiga skulder 209 655 296 738 Leverantörsskulder

440 682 450 312 Virkeslikvidkonton

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

80 577 71 759

30 404 61 572

802 673 839 026

Summa eget kapital och skulder

1 837 398

1 901 370


28 / Norrskog årsredovisning / 2017

Kassaflödesanalys – koncernen Belopp i kkr

2017 2016

Indirekt metod

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

-8 448

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

23 904

-37 015 76 435

15 456 39 420

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 15 456 39 420

Kassaflöde Ökning (-) /minskning (+) av varulager

67 357

Ökning (-) /minskning (+) av rörelsefordringar

22 490

Ökning (+) /minskning (-) av rörelseskulder

-36 352 Kassaflöde från den löpande verksamheten 68 951

9 028 -29 028 -31 120

-11 700

Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-2 649

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-52 997

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

265

Förändring av finansiella tillgångar

-2 260 -18 165 –

3 143 26 288 Kassaflöde från investeringsverksamheten -52 238 5 863

Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning av insats/aktie kapital inkl förändring IB

-1 916

Upptagna lån (+) / amortering lån (-)

-2 645 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 561

97 34 643

34 740 12 152

Årets kassaflöde

906 131

Likvida medel vid årets början

28 903 877 228

918 283 Likvida medel vid årets slut 906 131

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys – koncernen Belopp i kkr

2017 2016

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m. m. 39 613 77 526 Av- och nedskrivningar av tillgångar –

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar

-4 843

Betald leasing (finansiell)

-5 571

Övriga avsättningar

-5 295

-1 091

23 904 76 435

Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

155 307 125 725

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

762 976

780 406

918 283 906 131

Räntor Följande räntor har erhållits och erlagts och ingår i resultat efter finansiella poster: Erhållna räntor

35 722

22 647

Erlagda räntor

-13 919

-16 214

21 803 6 433


2017 / Norrskogs årsredovisning /

29

Resultaträkning – moderföreningen Belopp i kkr

Not

2016 2015

1

1 196 372

Förändring av pågående arbeten för annans räkning

-8 804

Nettoomsättning

1 368 031 -21 748

1 147 2 192 2 1 188 715 1 348 475 Övriga rörelseintäkter

-1 099 478 -1 243 697 Handelsvaror Rörelsens kostnader

-43 200 -44 973 3,14 -70 256 -64 485 Personalkostnader 4 -4 691 -4 392 Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

-11

-28 921 -9 072 Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster 42 928 33 987 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-7 678

-9 954

35 250 24 033 Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner 102 1 603 Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade

-4 138

-93

2 293 16 471 Resultat före skatt

-1 340 -560 Skatt 8

953 Årets resultat

15 911


30 / Norrskog årsredovisning / 2017

Balansräkning – moderföreningen Belopp i kkr

Not

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter, utvecklingsarbeten för IT

14 622

9

14 552

Pågående nyanläggningar och förskott

4 10 698 14 626 15 250 avseende immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

24 485 11 25 033

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

148

225

Inventarier, verktyg och installationer

13

1 852

1 648

Pågående nyanläggningar och förskott avseende anläggningstillgångar

214 15

– 26 699 26 906

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

16

194 921

194 921

Fordringar hos koncernföretag

17

467 083

435 789

Andra långfristiga värdepappersinnehav

152

152

Andra långfristiga fordringar

18

253

Uppskjuten skattefordran

19

1 126

662 409 631 988 703 734 Summa anläggningstillgångar 674 144

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

32 290 Handelsvaror 50 992 43 646 Pågående arbete för annans räkning 20 52 450

75 936 103 442

Kortfristiga fordringar 62 981 Kundfordringar 77 743 – Fordringar hos koncernföretag 17 20 850 Övriga fordringar

36 354

44 543

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 411

2 696

100 746

145 832

762 976 Kortfristiga placeringar 21 780 406

136 466 Kassa och bank 114 761

1 076 124 Summa omsättningstillgångar 1 144 441 Summa tillgångar

1 779 858

1 818 585


2017 / Norrskogs årsredovisning /

31

Balansräkning – moderföreningen Belopp i kkr

Not

2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

22

Bundet eget kapital 126 133 124 217 Inbetalt insatskapital Övrigt bundet kapital

74 388

70 851

196 984 198 605

Fritt eget kapital 297 540 309 914 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

953

15 911

313 451 310 867

510 435 509 472 Summa eget kapital

Avsättningar 3 662 2 392 Övriga avsättningar 23

3 662 2 392

Långfristiga skulder 8 946 6 436 Medlemskonto Betalningsplaner 24

505 489

498 065

Övriga skulder

281

281

507 292 512 206

Kortfristiga skulder 187 459 173 922 Leverantörsskulder 450 312 440 682 Virkeslikvidkonton 26 378 18 969 Skulder till koncernföretag Övriga skulder

77 234

81 538

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

44 981

51 509

797 196 755 788

Summa eget kapital och skulder

1 779 858

1 818 585


32 / Norrskog årsredovisning / 2017

Kassaflödesanalys – moderföreningen Belopp i kkr

Indirekt metod

2017 2016

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

6 329

14 960

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

3 421

-4 154

10 806 9 750

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 806 9 750 före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 13 639

Ökning (-) /minskning (+) av varulager

27 505

Ökning (-) /minskning (+) av rörelsefordringar

44 718

5 845

Ökning (+) /minskning (-) av rörelseskulder

-45 543

-29 973

36 430 Kassaflöde från den löpande verksamheten

317

Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-2 648

-2 260

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1 240

-1 238

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

29

Förändringar avräkning dotterbolag

-31 294

-5 628

-35 153 Kassaflöde från investeringsverksamheten

-9 126

Finansieringsverksamheten Ökning av medlemsinsatser Upptagna lån /Amortering lån

-1 916

97

4 913

47 019 –

– Utbetald utdelning 2 997 Kassaflöde från finansieringsverksamheten

47 116

38 307 4 274 Årets kassaflöde 895 167

Likvida medel vid årets början

856 860

895 167 899 441 Likvida medel vid årets slut

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys – moderföreningen Belopp i kkr

2017 2016

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m. m. 4 691 4 392 Av- och nedskrivningar av tillgångar Övriga avsättningar

-1 270

-8 546

3 421 -4 154 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

136 466

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

762 975

114 761 780 406

899 441 895 167

Räntor Följande räntor har erhållits och erlagts och ingår i resultat efter finansiella poster: 17 284 22 244 Erhållna räntor Erlagda räntor

-7 678

-9 955

9 606 12 289


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro, med mera, samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Norrskog Ek för och de företag över vilka moderföreningen direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigat eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 procent av rösterna. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget

inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2012:1 Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om föreningen får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från föreningens försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda: de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, föreningen behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som föreningen ska få av transaktionen kommer att tillfalla föreningen, och att de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången ifråga.

Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allteftersom de uppstår. Leasingavtal Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasing­avtal klassificeras som operationella leasingavtal. Koncernen som leasetagare Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är lägre. Den skuld som leasetagaren har gentemot leasegivaren redovisas i balansräkningen under rubrikerna Övriga långfristiga skulder respektive Övriga kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. Räntekostnader redovisas direkt i resultaträkningen om de inte är direkt hänförliga till anskaffning av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, och aktiveringsprincipen tillämpas. Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. Ingående balans 150101 har rättats med 8 902 kkr avseende omräkning av skuld avseende finansiell leasing. Orsaken till rättelsen är att den historiskt redovisade

33


34 / Norrskog årsredovisning / 2017

finansiella kostnaden har varit för låg vilket inneburit en för högt bokförd amortering på den finansiella skulden. Utländsk valuta Moderföretagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). Omräkning av poster i utländsk valuta Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar. Inkomstskatter Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skatte­ pliktigt resultat. Uppskjuten skatt redo­

visas enligt den så kallde balansräknings­ metoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill. Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. Aktuell och uppskjuten skatt för perioden Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot

eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i förvärvskalkylen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:


2017 / Norrskogs årsredovisning /

• Byggnader

• • •

20–50 år Stomme 30 år Tak 25 år Fasad 25 år Inre ytskikt 10 år Installationer 20 år Markanläggningar 10 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–15 år Inventarier, verktyg och installationer 4–10 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. Borttagande från balansräkningen Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balans­ räkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balans­ räkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Immateriella tillgångar Anskaffning genom separata förvärv Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till åtta år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Nedskrivningar av materiella anläggnings­t illgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida

kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har koncernen använt budget för de kommande fem åren. Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen. Finansiella instrument En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. Koncernen tillämpar säkringsredovisning i syfte att minska fluktuationer i resultatet som en följd av säkring av valutarisker. Omvärdering sker ej av den

35


36 / Norrskog årsredovisning / 2017

Säkringsredovisning informell) som en följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att Säkringsredovisning reglera förpliktelsen och en tillförlitlig Verkligt värde på derivat som är uppskattning av beloppet kan göras. identifierade som säkringsinstrument En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp Koncernen som krävs för att reglera den befint2 942 -4 405 Valutaterminer (USD) liga förpliktelsen på balansdagen, med Valutaterminer (EUR) 113 331 hänsyn tagen till risker och osäkerheter Totalt 3 055 -4 074 förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta Moderföreningen de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, motsvarar Valutaterminer (USD) – -4 256 det redovisade värdet nuvärdet av dessa Totalt – -4 256 utbetalningar. Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska säkrade posten om det finns en motVarulager gottgörelsen särredovisas som en tillgång Varulagret är upptaget till det lägsta av satt värdeförändring på säkringsinstrui koncernbalansräkningen när det är så anskaffningsvärdet enligt den så kallade mentet. gott som säkert att den kommer att erhålförst in-först ut-principen respektive verkKundfordringar och leverantörsskullas om företaget reglerar förpliktelsen och ligt värde. Inkuransavdrag har gjorts med der resovisas enligt anskaffningsvärde. beloppet kan beräknas tillförlitligt. 3 procent på den del av lagret där inkuFör säkring av fordran eller skuld i rans förmodas förekomma. Inkuransrisutländsk valuta används valutaterminer. Redovisningsprinciper ker har därvid beaktats. Den säkrade posten värderas till termins­ för moderföretaget I anskaffningsvärdet ingår utgifter för kurs. I de fall där skillnaden mellan Skillnader mellan moderföretaget och inköp, tillverkning samt andra utgifter terminskurs och avistakurs är väsentlig koncernens redovisningsprinciper för att bringa varorna till deras aktuella värderas fordran eller skulden till avisbeskrivs nedan: plats och skick. I anskaffningsvärdet för takurs och terminspremien periodiseras en egentillverkad tillgång ingår, utöver såöver terminskontraktets löptid. Koncernbidrag dana kostnader som direkt kan hänföras Koncernbidrag redovisas i resultaträktill produktionen av tillgången, en skälig Nedskrivningar av finansiella ningen tillsammans med tillhörande andel av indirekta tillverkningskostnader. anläggningstillgångar skatteeffekt. Vid varje balansdag utvärderar koncernen Pågående arbeten om det finns indikationer på att en eller Koncernmellanhavanden Pågående arbeten har värderats till nedflera finansiella anläggningstillgångar På kortfristiga mellanhavanden mellan lagda direkta kostnader. minskat i värde. Exempel på sådana indikoncernbolag utgår ingen ränta. Orsaken kationer är betydande finansiella svårigtill detta är att koncernbidragsrätt föreligLikvida medel heter hos låntagaren, avtalsbrott eller att ger. På långfristiga mellanhavanden utgår Likvida medel inkluderar kassamedel och det är sannolikt att låntagaren kommer ränta med 1,5 procent + 3månader stibor disponibla tillgodohavanden hos banker att gå i konkurs. över året (3 mån Stibor kan lägst vara 0 och andra kreditinstitut samt andra kortFör finansiella anläggningstillgångar procent). fristiga likvida placeringar som lätt kan som värderas till upplupet anskaffningsAv moderföreningens totala inköp och omvandlas till kontanter och är föremål värde beräknas nedskrivningen som försäljning mätt i kronor avser 10 procent för en obetydlig risk för värdefluktuaskillnaden mellan tillgångens redovisade av inköpen och 42 procent av försäljningtioner. För att klassificeras som likvida värde och nuvärdet av företagsledningens en andra företag inom hela den företagsmedel får löptiden inte överskrida tre måbästa uppskattning av framtida kassa­ grupp som föreningen tillhör. nader från tidpunkten för förvärvet. flöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga Avsättningar effektivränta. För tillgångar med rörlig Avsättningar redovisas när koncernen ränta används den på balansdagen har en befintlig förpliktelse (legal eller aktuella räntan.

2017-12-31 2016-12-31


2017 / Norrskogs årsredovisning /

37

Not 1 Nettoomsättningsfördelning per verksamhetsgren och geografiskt Belopp i kkr

2017 2016

Koncernen Nettoomsättning per rörelsegren Virkesförsäljning och skogsbruk

483 847

Sågade trävaror

1 047 342

578 545 1 073 017

81 022 Energibränsle 94 457

1 612 211 1 746 389

Nettoomsättning per geografisk marknad

1 015 942 Sverige 1 165 050 Övriga Norden

179 516

Övriga Europa

260 052

160 394 251 106

95 990 Asien 70 401

60 711 Afrika 99 438

1 612 211

1 746 389

Moderföreningen Nettoomsättning per rörelsegren Virkesförsäljning

915 852

1 020 092

199 498 Skogsbruksverksamhet 253 482

81 022 Energibränsle 94 457

1 196 372 1 368 031

Not 2 Övriga rörelseintäkter Belopp i kkr

2017-12-31 2016-12-31

Koncernen Vinst vid avyttring av anläggningstillgång

466

1 053

9 009 8 953 Bidrag av rörelsekaraktär

350 342 Hyresintäkter

2 577 2 990 Valutakursvinster 846 194 Försäkringsersättning Försäljning mark

13

8 578

504 1 006 Övrigt

13 765 23 116 Moderföreningen Vinst vid avyttring av anläggningstillgång

179

1 053

301 318 Bidrag av rörelsekaraktär

350 342 Hyresintäkter

– 28 Valutakursvinster Försäljning mark

13

1 147

2 192

304 451 Övrigt


38 / Norrskog årsredovisning / 2017

Not 3 Upplysning om ersättning till revisorn Belopp i kkr

2017-12-31 2016-12-31

Koncernen Av Deloitte AB utsedda revisorer 575 Revisionsuppdrag 570

10 Skatterådgivning 10

585 580 Förtroendevalda revisorer

42 Revisionsuppdrag 38

627 618 Moderföreningen Av Deloitte AB utsedda revisorer 340 Revisionsuppdrag 370

10 Skatterådgivning 10

350 380 Förtroendevalda revisorer

42 Revisionsuppdrag 38

392 418

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Not 4 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2017 Antal anställda

2016

Varav män

Antal anställda

Varav män

Medelantalet anställda Moderföreningen, Sverige

96 82% 93 78%

Totalt i moderföreningen

96 82% 93 78%

Dotterföretag, Sverige

193 88% 214 88%

Totalt i dotterföretag

193

88%

214

88%

Koncernen totalt

289 86% 307 85%


2017 / Norrskogs årsredovisning /

39

Not 4 fortsättning

2017-12-31 2016-12-31

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Koncernen Kvinnor: styrelseledamöter

6 6

andra personer i företagets ledning inkl. VD

4 3

Män: styrelseledamöter

13 12

andra personer i företagets ledning inkl. VD

4 5

27 26

Koncernen totalt

Moderföretaget Kvinnor: styrelseledamöter

3 4

andra personer i företagets ledning inkl. VD

2 3

Män: styrelseledamöter

6 8

andra personer i företagets ledning inkl. VD

2 4

13

Moderföreningen totalt

19

2 017 Löner och ersättningar

2016 Sociala Löner och Sociala kostnader ersättningar kostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderföreningen (varav pensionskostnad)

Dotterföretag

43 265 78 742

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt (varav pensionskostnad)

122 007

21 038

39 348

18 479

1) (5 306) 1) (4 059)

31 945

82 823

32 100

(6 038)

(5 384)

122 171

50 579

52 983 2) (11 344)

2)

(9 443)

1) Av moderföreningens pensionskostnader avser 1 047 kkr (f.å. 1 005 kkr) gruppen styrelse och VD. Inga utestående pensionsförpliktelser finns till dessa. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 314 kkr (f.å. 1 260 kkr) gruppen styrelse och VD. Inga utestående pensionsförpliktelser finns till dessa. Not 4 fortsätter nästa sida >


40 / Norrskog årsredovisning / 2017

Not 4 fortsättning

2 017

Styrelse & VD (varav tantiem och dylikt)

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse- ledamöter och anställda

2016

Övriga anställda

Styrelse & VD (varav tantiem och dylikt)

Övriga anställda

Moderföreningen

2 902

40 363

3 261

36 087

Dotterföretag

1 395

77 347

1 511

81 312

Totalt i koncernen

4 297

117 710

4 772

117 399

2017-01-01 — 2017-12-31

Sjukfrånvaro tjänstemän Moderföreningen Ord. arbetstid (175 082) Total sjukfrånvaro långtidssjukfrånvaro sjukfrånvaro för män sjukfrånvaro för kvinnor anställda –29 år anställda 30–49 år anställda 50 år–

3,2% 66,7% 1,9% 9,9% 2,0% 3,4% 3,2%

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar

Belopp i kkr

2017 2016

Koncernen -2 960 -3 273 Utvecklingskostnader IT Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar

-7 285 -22 059

-23 639

-26 328

-24 599 -6 996 -77 526 -39 613 Inventarier, verktyg och installationer

Moderföretaget -2 960 -3 273 Utvecklingskostnader IT Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar

-855

-915

-77

-77

-440 -486 Inventarier, verktyg och installationer -4 392 -4 691


2017 / Norrskogs årsredovisning /

41

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2017 2016

Koncernen Ränteintäkter, koncernföretag

– – Realisationsresultat 9 373 34 583 Uppskrivning av orealiserade värdepapper 14 055 –

Övrigt 3 065 1 139 26 493 35 722

Moderföretaget Ränteintäkter, koncernföretag

7 644 7 265 Realisationsresultat 9 373 34 643 Uppskrivning av orealiserade värdepapper 14 055 –

Övrigt 2 915 1 020 33 987 42 928

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017 2016

Koncernen -2 066 Räntekostnader, leverantörskonton -469 Räntekostnader, virkeslikvidkonton och betalningsplaner -6 614

-6 777

-7 371 Övrigt -7 063

-16 214 -14 146

Moderföretaget -2 066 Räntekostnader, leverantörskonton -469 Räntekostnader, virkeslikvidkonton och betalningsplaner

-6 614

-6 777

-1 111 Övrigt -595 -9 954 -7 678


42 / Norrskog årsredovisning / 2017

Not 8 Skatt på årets resultat

2017 2016

Koncernen Aktuell skatt

– – Uppskjuten skatt 2 936 5 087

Skatt på årets resultat 2 936 5 087

Avstämning årets skattekostnad Redovisat resultat före skatt -8 448

-37 015

Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %) 1 859 8 143

Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader 1 315 -7 722 Ej skattepliktiga intäkter – Ej bokförda avdragsgilla kostnader 229 Skattemässiga avskrivningar utöver plan 161

4 086 209

– Underskottsavdrag som nyttjas i år 411 562 Årets uppkomna underskott -4 116 Uppskjuten skattefordran på underskott 3 705

-7 265

6 704 Schablonintäkter fondinvesteringar -163 -104 Justering skatt tidigare år -465

474 2 936 5 087

2 936

5 087

-214 Aktuell skatt -1 126 Uppskjuten skatt

-560

Årets redovisade skattekostnad

Moderföretaget –

-1 340 -560 Skatt på årets resultat

Avstämning årets skattekostnad 2 293 16 471 Redovisat resultat före skatt -504 -3 624 Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %)

Skatteeffekt av: -187 -140 Ej avdragsgilla kostnader – Ej skattepliktiga intäkter 229 Ej bokförda avdragsgilla kostnader – Skattemässiga avskrivningar utöver plan 411 Underskottsavdrag som nyttjas i år Årets uppkomna underskott

-411 Uppskjuten skattefordran på underskott -163 Schablonintäkter fondinvesteringar Justering skatt tidigare år

-715

3 098 208 – – 560 -560 -103 –

-1 340 -561 -1 340 -561 Årets redovisade skattekostnad


2017 / Norrskogs årsredovisning /

43

Not 9 Balanserade utgifter för FOU m. m.

2017 2016 Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 22 936 25 196 Årets aktiveringar 3 343

2 260 25 196 28 539 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början

-10 644 Årets avskrivning enligt plan -3 273 -13 917

-7 684 -2 960 -10 644

14 552 14 622 Planenligt restvärde vid årets slut

Moderföreningen Ackumulerade anskaffningsvärden 22 936 Vid årets början 25 196 Årets aktiveringar 3 343

2 260

25 196 28 539 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-7 684 Vid årets början -10 644 -2 960 Årets avskrivning enligt plan -3 273 -10 644 -13 917 14 552 Planenligt restvärde vid årets slut 14 622

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

2017 2016

Koncernen

Vid årets början och slut 136 698 Investeringar

Omklassificeringar Planenligt restvärde vid årets slut

1 376

2 472

-2 070

-1 910

4

698

Moderföreningen 136 698 Vid årets början och slut 2 472 1 376 Investeringar Omklassificeringar Planenligt restvärde vid årets slut

-2 070

-1 910

4

698


44 / Norrskog årsredovisning / 2017

Not 11 Byggnader och mark

2017 2016

Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

319 134 318 045 Nyanskaffningar 3 161 8 699 Omklassificeringar 1 719 – Avyttringar och utrangeringar -5 969 -2

318 045 326 742 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -149 441 -151 352 Omklassificeringar

-188 – Avyttringar och utrangeringar 5 588 – Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Ackumulerade nedskrivningar

-7 286

-7 310

-158 637

-151 352

Vid årets början och slut Årets nedskrivningar

-16 329

-16 329

-16 329

-16 329

150 364 151 776 Planenligt restvärde vid årets slut

2017 2016

Moderföreningen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

40 128

45 065

Nyanskaffningar 540 308 Omklassificeringar

196

Avyttringar och utrangeringar -5 673 -2

40 128 40 434 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -19 570 -15 095 Omklassificeringar

-196

Avyttringar och utrangeringar 5 588 – Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

-854

-915

-15 949

-15 095

25 033 24 485 Planenligt restvärde vid årets slut Nedskrivning består av fastigheten i Sikås utifrån värdering gjord av Värderingsinstituet 2016-12-31.


2017 / Norrskogs årsredovisning /

45

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2017 2016

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 592 129 575 609

Nyanskaffningar 8 151 4 329 Omklassificering 5 103 15 648

Avyttringar och utrangeringar -76 272 -3 457 529 111 592 129 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -423 197 -400 207

Avyttringar och utrangeringar 51 940 3 338

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -22 058 -26 328 -393 315 -423 197

Planenligt restvärde vid årets slut 135 796 168 929

2017 2016

Moderföreningen

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 757 787

Avyttringar och utrangeringar – -30

757 757

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -532 -484

Avyttringar och utrangeringar – 29

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -77 -77 -609 -532

148 225 Planenligt restvärde vid årets slut


46 / Norrskog årsredovisning / 2017

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

2017 2016

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 109 735 108 526 Nyanskaffningar 2 200 501 Omklassificeringar 1 082 7 033 Avyttringar och utrangeringar -2 929 -6 325

110 088 109 735 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -54 653 -52 841 Avyttringar och utrangeringar 5 158 6 106 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -6 995

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början och slut Under året återförda nedskrivningar

-54 653

-16 681

16 681

Årets nedskrivningar

-7 918

-56 490

– –

– -16 681 -16 681

Planenligt restvärde vid årets slut 53 598 38 401

2017 2016

Moderföreningen

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 9 643 10 314 Nyanskaffningar 718 275 Avyttringar och utrangeringar -283 -946

10 078 9 643 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -7 995 -8 500 Avyttringar och utrangeringar 255 946 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -486

-8 226

-441

-7 995

Planenligt restvärde vid årets slut 1 852 1 648


2017 / Norrskogs årsredovisning /

47

Not 14 Leasingavtal

2017 2016

Operationella leasingavtal – leasetagare Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende maskiner, truckar och bilar. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 14 059 (9 519) kkr och i moderföretaget till 5 217 (5 279) kkr. Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Koncernen Förfallotidpunkt:

Inom ett år 7 132 2 635 Senare än ett år men inom fem år 13 287 7 118 Senare än fem år – – Summa 20 419 9 753 Moderföreningen Förfallotidpunkt: Inom ett år 2 308

345

Senare än ett år men inom fem år 2 054

– Senare än fem år – –

Summa 4 362 345 Finansiella leasingavtal – leasetagare Koncernen har ingått finansiella leasingavtal avseende såglinjen. Leasingavtalen är ej uppsägningsbara och leasingperioderna är 12 år. Årets kostnadsförda variabla avgifter uppgår i koncernen till 1 123 (1 243) kkr. Vid leasingperiodens slut har koncernen möjlighet att förvärva de leasade tillgångarna enligt de villkor som framkommer i leasingavtalen. Det finns inga restriktioner i de gällande avtalen, dock kan tillgångarna inte vidareuthyras under leasingperioden. Nedan tydliggörs förfallotidpunkterna för den finansiella leasingskulden: Koncernen Förfallotidpunkt: 1 122 2 416 Inom ett år

3 741 6 849 Senare än ett år men inom fem år

– – Senare än fem år

4 863 9 265 Summa

20 164 33 420 Långfristig del (inkluderas i balanspost långfristig skuld leasingkontrakt)

1 878 1 631 Kortfristig del (inkluderas i balanspost övriga skulder) 22 042 35 051 Summa Moderföreningen Förfallotidpunkt:

– Inom ett år –

– Senare än ett år men inom fem år –

– Senare än fem år –

Summa – –


48 / Norrskog årsredovisning / 2017

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar

2017 2016

Koncernen 10 998 Vid årets början och slut

24 590

33 947 Investeringar 10 673 Omklassificeringar

-6 187

-24 265

– Vid årets början och slut

187

38 758 10 998 Moderföreningen Investeringar

214

Omklassificeringar

214

– -187 –

Not 16 Andelar i koncernföretag

2017 2016

Moderföreningen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 194 044

134 044 Lämnat aktieägartillskott – 60 000 194 044 194 044 Ackumulerade uppskrivningar Vid årets början 877

877

Bokfört värde vid årets slut 194 921

194 921

Spec av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Bokfört värde

Antal andelar

Andel i %

Dotterföretag / Org nr / Säte Innehav i moderföreningen NWP AB, 556133-4870, Östersund

400 000

Eget kapital: 102 292 kkr Årets resultat: 2 954 kkr Stöde Ångsågs AB, 556020-1872, Kramfors Eget kapital: 3 608 kkr Årets resultat: 0 kkr Skog Sjuttio AB, 556077-5933, Kramfors Eget kapital: 2 009 kkr Årets resultat: 0 kkr Camfore AB, 556206-7081, Kramfors Eget kapital: 58 446 kkr Årets resultat: 0 kkr

100

120 000

1 500

100

1 709

1 000

100

101

1 625 000

100

73 111

194 921 Not 16 fortsätter på nästa sida >


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Spec av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Antal andelar

Andel i %

49

Bokfört värde

Dotterföretag / Org nr / Säte Innehav i Camfore AB Camfore Hissmofors-Ocke AB, 556094-7193, Kramfors

108 660

100

17 053

Eget kapital: 15 363 kkr Årets resultat: -3 157 kkr Innehav i Äggfors AB Hallens-Backen AB, 559123-9214, Kramfors Eget kapital: 50 kkr Årets Resultat: 0 kkr

500

100

50 000

Innehav i Skog Sjuttio AB Äggfors AB, 556002-8028, Kramfors Eget kapital: 19 141 kkr Årets resultat: 1 kkr

54 000

100

270 000

Norrskogen Öst AB, 556760-6362, Kramfors

1 000

100

100

1 000

100

100

Eget kapital: 100 kkr Årets resultat: 0 kkr Norrskogen Väst AB, 556760-6370, Kramfors Eget kapital: 100 kkr Årets resultat: 0 kkr

270 200

Not 17 Fordringar hos koncernföretag

2017 2016

Moderföreningen

Långfristig fordran Vid årets början 165 789 Omklassificeringar

31 294

216 295 -50 506

197 083

165 789

20 850

5 000

Kortfristig fordran Vid årets början

Omklassificeringar -20 850 15 850

– 20 850

Not 18 Andra långfristiga fordringar

2017 2016

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

1 292

5 722

1 855

-3 178

Tillkommande fordringar 1 122 Omklassificeringar

Reglerade fordringar -3 082

1 616 -2 868

Bokfört värde vid årets slut 1 187 1 292

Moderföreningen

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

Omklassificeringar 1 855 Reglerade fordringar

-1 602

3 866 -3 178 -688

Bokfört värde vid årets slut 253 –


50 / Norrskog årsredovisning / 2017

Not 19 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld

2017 2016

Koncernen

Den i balansräkningen angivna fordran avser skatteeffekt på: Outnyttjade underskott 35 677 30 903

Obeskattade reserver -1 979 -2 141

Koncernövervärden -6 782 -6 782

26 916 21 980

Moderföreningen

Den i balansräkningen angivna skulden avser skatteeffekt på: Outnyttjade underskott

1 126

1 126

Not 20 Pågående arbete för annans räkning

2017 2016

Nedlagda kostnader på ej slutredovisade uppdrag

Koncernen 43 646 52 450 Moderföreningen 43 646 52 450

Not 21 Kortfristiga placeringar

2017

2016 Börsvärde eller motsv

Bokfört värde

Ränterelaterade placeringar 479 942 482 766 534 163

535 845

Börsvärde eller motsv

Bokfört värde

Koncernen Specifikation av värdepapper Aktierelaterade placeringar 146 545 145 824 159 037 Alternativa placeringar 136 489 136 507 89 454

156 272

88 289 762 976 765 097 782 654 780 406 Moderföreningen Specifikation av värdepapper Ränterelaterade placeringar 479 942 482 766 534 163

Aktierelaterade placeringar 146 545 145 824 159 037

535 845

156 272 Alternativa placeringar 136 489 136 507 89 454 88 289 762 976 765 097 782 654 780 406


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Not 22 Eget kapital

Insatskapital

Reservfond

Fritt eget kapital inkl. årets resultat

Summa eget kapital

Koncernen Ingående balans per 1 januari 2017 Insatskapital

126 132

70 851

50 467

247 450

-1 915

-1 915

-5 512

-5 512

Årets resultat Summa värdeförändringar Utgående balans per 31 december 2017

Moderförening Ingående balans per 1 januari 2017

-1 915 – – -1 915 124 217 Insatskapital

70 851 Reservfond

44 955

240 023

Övrigt bundet eget kapital

Fritt eget kapital

126 132

70 851

313 451

Förändring av insatskapital

-1 915

Fond för utvecklingsutgifter

3 537

-3 537

Årets resultat

953

124 217

70 851

3 537

310 867

Utgående balans per 31 december 2017

Not 23 Övriga avsättningar

2017 2016

Koncernen Avsättning för miljöåtaganden

3 000 8 500 Avsättning för framtida skogsvård 3 862 3 967

Avsättning för förlustrisk i avverkningskontrakt 55 1 724 6 917 14 191 Moderföreningen Avsättning för framtida skogsvård 2 338 1 938 Avsättning för förlustrisk i avverkningskontrakt

Not 24 Betalningsplaner

54

1 724

2 392

3 662

Långfristig del av betalningsplaner 505 489 (f.å 498 065) kkr. Kortfristig del ingår i leverantörsskulder och uppgår till 70 258 ( f.å 67 975) kkr. Föreningens totala skuld för betalningsplaner uppgår till 575 747 ( f.å 566 040) kkr.

51


52 / Norrskog årsredovisning / 2017

Not 25 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

2017 2016

Koncernen Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 21 166 33 420 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

252 714 260 272 273 880 293 692

Not 26 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

2017 2016

Koncernen

122 950 118 465 Fastighetsinteckningar

374 500 298 300 Företagsinteckningar 497 450 416 765 Moderförening

5 500 5 500 Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

67 950 73 450

26 200 31 700

Not 27 Vinstdisposition

2017 2016

Moderförening Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Fond för utvecklingsutgifter Årets resultat

313 450 738

297 540 035

-3 537 110

952 268

15 910 703

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att: I ny räkning balanseras

310 865 896 310 865 896

313 450 738 313 450 738


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Kramfors den 22 februari 2018

Gunnar Heibring

Olov Söderström

Ordförande

Verkställande direktör

Hilda Runsten

Torsten Medalen

Ulla Eriksson-Zetterquist

Marie Simonsson

Stig Högberg

Anders Jonsson

Bengt Berglund

Maria Boman

Fredrik Alenius

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Nils Ingemar Gohde

Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2018 Deloitte AB

Lars Helgesson Auktoriserad revisor

Håkan Dahlström

Anita Wiklander

53


54 / Norrskog årsredovisning / 2017

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Skogsägarna Norrskog ekonomiska förening, org. nr. 788400-1335

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening för räkenskapsåret 2017-01-01–2017-12-31. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 22–55 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredo­­vis­ningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings­ lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt­­visande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings­berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att förenings­ stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och koncernen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av sidorna 1–21 men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget ut-

talande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Den auktoriserade revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte inne-

håller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi-

• •


2017 / Norrskogs årsredovisning /

sionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar vi den övergripande presen­tationen, strukturen och innehållet i årsredo­visningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även ut-

fört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening för räkenskapsåret 2017-01-01–2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningen och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av för­ valtningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions­ bevis för att med en rimlig grad av säker-

het kunna bedöma om någon styrelse­ ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

• •

Östersund den 20 mars 2018 Deloitte AB Lars Helgesson, Auktoriserad revisor Håkan Dahlström, Förtroendevald revisor Anita Wiklander, Förtroendevald revisor

55


56 / Norrskog ĂĽrsredovisning / 2017

Norrskog Wood Products AB


2017 / Norrskogs årsredovisning /

57

ÅRSREDOVISNING 2017


58 / NWP årsredovisning / 2017

Förvaltningsberättelse

Norrskog Wood Products AB, org nr 556133-4870 Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Verksamheten Norrskog Wood Products AB är ett träförädlingsföretag i södra Norrland. Bolagets verksamhet bedrivs i tre sågverk (NWP Östavall, NWP Hissmofors och NWP Sikås) samt genom vidareförädling i två hyvlerier (NWP Hissmofors och NWP Hammerdal) tillsammans benämnt NWP Byggprodukter. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår till ca 410 000 m3sv. Under räkenskapsåret har den samlade produktionen vid de tre sågverken uppgått till ca 385 000 m3sv. Av detta vidareförädlades ca 25% vid våra egna anläggningar. Av våra producerade trävaror Norrskog Wood Products uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning på 1053 mkr (1073 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 8 mkr (-56 mkr). Efter ett finansnetto om -9 mkr (-9 mkr), har vi ett resultat före bokslutsdispositioner på -1 mkr (-65 mkr). Företagets säte är Östersund. Flerårsjämförelse* Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning

2017 2016 2015 2014 2013 1 053 408 -1 162 642 660

Soliditet (%)

15,91

Avkastning på eget kapital (%)

-1,15

Avkastning på totalt kapital (%)

1,27

Kassalikviditet (%)

217,15

1 073 017

1 067 860

-65 145

-27 617

653 698

681 150

15,19

14,3

-66,28

-25,58

-8,36

-3,1

151,82

182,6

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Finansiering, likviditet och soliditet Företagets finansiering består av långfristig upplåning i bank, lån från ägaren om 222 mkr. Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 16% (15%). Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening (org nr 788400-1335). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2017 har produktionsenheten Sikås avvecklats, vilket innebär att produktionen flyttats över till företagets två kvarvarande sågverk. Under året har konsekvenserna av avvecklingen påverkat företagets totala resultat negativt. Marknadsmässigt har under året våra traditionella furumarknader varit en utmaning, då framför allt de nordafrikanska länderna har haft en avvaktande efterfrågan till följd av politiska oroligheter och en svag likviditet. Under årets sista månader stärktes dock även dessa marknader. Under det andra halvåret har man kunnat konstatera en generellt stigande efterfrågan för sågade och vidareförädlade produkter vilket lett till att prisnivåerna också stigit. Den för företaget viktiga råvaruförsörjningen har varit något ojämn under året vilket lett till en svårplanerad produktionstakt vilket i sin tur bidragit med en högre produktionsomkostnadsbild än normalt.

1 099 016

974 490

38 544

-18 920

706 084

568 508

16,8

11,2

42,3

-29,7

7,6

-1,2

155,5

176,4


2017 / NWP årsredovisning /

Framtida utveckling Vårt företag tillhandahåller ett material som är helt förnybart och dessutom bidrar till att minska koldioxidproblematiken, det borgar för vår långsiktiga framgång. I det kortare perspektivet kan vi se att den starka konjunkturen i världen inte minst vad gäller bostadsbyggandet leder till stark efterfrågan på våra produkter med en ökad prisbild som följd. Företaget har nu också en ny industristruktur på plats vilket möjliggör en rationell och kostnadseffektiv produktion. Det i kombination med att vi fortsätter vårt arbete med att effektivisera våra flödeskedjor, samt att i högre grad involvera personalen i vårt långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbete. Med målet att öka vår effektivitet och ytterligare sänka våra kostnader borgar detta för att vi under 2018 bör kunna se ett tillfredsställande ekonomiskt utfall. Miljöpåverkan Företagets produktionsenheter bedriver verksamhet utifrån gällande miljötillstånd, och är certifierade enligt PEFC; spårbarhet i tillverkning och försäljning av trävaror. Stämma och styrelse Ordinarie bolagsstämma hölls i Vigge 2017-05-30. Styrelsen har följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Olov Söderström, ordförande, Gnarp, Gunnar Heibring, Valsjöbyn Anders Jonsson, Matfors, Marie Simonsson, Hammerdal Bengt Berglund, Älandsbro, Ulla Eriksson Zetterquist, Göteborg Nils-Ingemar Gode, Stöde, Torsten Medalen, Svenstavik Stig Högberg, Söråker, Hilda Runsten, Solna Till representanter för de anställda har utsetts: Anette Wennerberg, Strömsund, Robin Haraldsson, Ånge Suppleanter: Thomas Östman, Östavall Förändringar i eget kapital

Aktiekapital

Övrigt bundet eget kapital

Övrigt fritt eget kapital

Årets reslutat

Summa fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 40 000 2 000 Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:

115 219

-57 881

57 881 -57 881 Årets vinst 2 954

Belopp vid årets utgång

Aktieägartillskott uppgår till:

40 000

2 000 2017-12-31 80 000

57 338 2016-12-31

Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst (SEK) Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

57 338 298 2 953 802

60 292 100 60 292 100 60 292 100

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2 954

80 000

57 338 0 2 954 60 292

59


60 / NWP årsredovisning / 2016

Resultaträkning

Belopp i kkr

2017-01-01 2016-01-01 Not 2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning

2, 3

1 053 408

-39 840

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter

4

17 478

1 073 017 4 668 11 839

1 031 046 1 089 524 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter

-608 198

Övriga externa kostnader

5, 6, 7

-264 193

8

-115 678

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,11,12

-30 262

Personalkostnader

Övriga rörelsekostnader

-669 297 -294 748 -118 811 -62 869

-4 781 34

-1 023 112 -1 145 691 Rörelseresultat

7 934

-56 167

Ränteintäkter från koncernföretag

252

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

109

252

Räntekostnader och liknande resultatposter

-6 242

Räntekostnader till koncernföretag

-3 215

Resultat från finansiella poster 89 -5 725 -3 594

-9 096 -8 978 Resultat efter finansiella poster - 1 162 -65 145 Resultat före skatt Skatt på årets resultat

9

- 1 162

-65 145

4 116

7 264

Årets resultat 2 954 -57 881


2017 / NWP årsredovisning /

61

Balansräkning

2017-12-31 2016-12-31 Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

10

65 045

69 329

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

113 397

132 715

Inventarier, verktyg och installationer

12

51 701

36 693

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

13

38 545

10 997

268 688 249 734 Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

98

98

Uppskjuten skattefordran

15

33 894

29 777

Andra långfristiga fordringar

16

4 675

6 155

38 667 36 030 Summa anläggningstillgångar

307 355

285 764

Omsättningstillgångar

Varulager m m Råvaror och förnödenheter

48 845

56 045

Varor under tillverkning

15 169

38 669

Färdiga varor och handelsvaror

128 987

138 136

193 001 232 850 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

96 681

100 943

0 175 19 273

15 130

9 207

9 518

125 161 125 766 Kassa och bank

Kassa och bank

17 143

9 318

Summa kassa och bank

17 143

9 318

Summa omsättningstillgångar

335 305

367 934

Summa tillgångar

642 660

653 698


62 / NWP årsredovisning / 2017

Balansräkning

Belopp i kkr

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (400 000 aktier)

18

40 000

40 000

Reservfond

2 000

2 000

42 000 42 000 Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-22 662

35 219

Erhållet aktieägartillskott

80 000

80 000

Årets resultat

2 954

-57 881

60 292 57 338

Summa eget kapital 102 292 99 338 Avsättningar 19 Övriga avsättningar

14 567

Summa avsättningar

14 567

Skulder till kreditinstitut

252 714

260 272

Skulder till koncernföretag

222 123

190 550

Summa långfristiga skulder

474 837

450 822

35 733

32 781

Skulder till koncernföretag

20 850

Skatteskulder

381

Övriga skulder

2 716

4 312

26 701

31 028

Långfristiga skulder

20, 21

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

Summa kortfristiga skulder 65 531 88 971 Summa eget kapital och skulder

642 660

653 698


2017 / NWP årsredovisning /

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr

2017-01-01 2016-01-01 Not 2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2

7 934

-56 167

22

10 839

76 997

Erhållen ränta m m Erlagd ränta

361 341 -9 457

-9 319

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 9 677 11 852 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning (+) / ökning (-) av varulager/pågående arbete

39 851

-4 611

Minskning (+) / ökning (-) av kundfordringar

4 262

-17 395

Minskning (+) / ökning (-) av fordringar

-3 657

-1 900

Minskning (-) / ökning (+) av leverantörsskulder

2 952

3 214

Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder

-5 542

17 199

47 543 Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 359

Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark

10

-1 240

-2 374

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar

11

-8 151

-4 329

Försäljning av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

12

250 – -1 482 -226

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

-33 734

-10 673

-44 357 Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 602 Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån

12 197

Amortering långfristiga lån

-7 558

4 639 Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel

7 825

-9 402

Likvida medel vid årets början

9 318

18 720

17 143 Likvida medel vid årets slut 9 318

63


64 / Norrskog årsredovisning / 2017

Upplysningar till enskilda poster

Not 1

Redovisningsprinciper

• inkomsten kan beräknas på ett till-

förlitligt sätt, Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Varuförsäljning Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till kunden, varmed samtliga villkor nedan är uppfyllda:

• Företaget har överfört de väsentliga

risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande,

företaget har inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller utövar någon reell kontroll över de sålda varorna,

• de ekonomiska fördelar som är för-

knippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget, och

de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa det på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång

har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

• Stomme • Tak • Fasad • Inre ytskikt • Installationer • Övrigt

50 år 25 år 25 år 10 år 20 år 10 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs inte mark av. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.


2017 / Norrskogs årsredovisning /

Not 1 fortsättning >

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp. Leasing Leasetagare Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer. Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. Inkomstskatt Skattekostnaden utförs av summan av akutell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till

det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Avsättningar Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten. En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det

finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. Aktieägartillskott Aktieägartillskott som en ägare lämnar redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Aktieägartillskott som en ägare erhåller redovisas direkt i fritt eget kapital. Fordringar och skulder i utländsk valuta Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). Omräkning av poster i utländsk valuta Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar. Säkringsredovisning Kundfordringar, leverantörsskulder och lån i utländsk valuta som säkrats genom valutaderivat värderas till säkrad kurs. Kassaflödesanalys Indirekt metod för upprättande av kassaflödesanalys har tillämpats, det vill säga endast in- och utbetalningar.

65


66 / NWP årsredovisning / 2017

Upplysningar till enskilda poster Belopp i kkr

Not 2

Nettoomsättning

2017 2016

Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område Sverige Övriga Norden

179 516

160 394

260 052

251 106

95 990

70 401

Afrika

Not 4

491 678

Övriga Europa Asien

Not 3

457 138

60 711

99 438

1 053 407

1 073 017

Inköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljningen som avser koncernföretag

11% 12%

Andel av inköpen som avser koncernföretag

50% 56%

Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Vinst vid avyttring av anläggningstillgång

8 325

8 635

Valutakursvinster

2 513

2 962

846

194

Försäkringsersättning Övrigt Not 5

1 468 –

Bidrag av rörelsekaraktär

4 326 48 17 478

11 839

8 842

9 587

Leasingavtal – Operationell leasing leasetagare Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning enligt följande: 4 824

4 707

Mellan 2 till 5 år

Inom 1 år

11 233

13 967

16 057

18 674

Leasingavtalen utgörs av såglinjer samt truckar.

Not 6

Ersättning till revisorer Deloitte AB Revisionsuppdrag

260

200

260

200

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstad­ gade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 7

Övriga externa kostnader Avsättning Miljö Sikås

4 000

Avsättning förlust såglinje Sikås

6 067

såglinje Sikås

1 906

11 973


2017 / NWP årsredovisning /

67

Upplysningar till enskilda poster

2017 2016

Not 8

Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor varav män

193 214 23

26

170

188

1 395

1 511

Löner, ersättningar m m Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och vd: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Antal styrelseledamöter

Not 9

267

206

1 662

1 717

77 347

81 312

5 771

5 178

83 118

86 490

25 907

32 100

110 687

120 307

10 10

varav kvinnor

3 3

varav män

7 7

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

1 1

varav män

1 1

Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt

4 116

7 264

4 116

7 264

-1 162

-65 145

256

14 332

-3 610

-7 319

1

Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skattekostnad 22,00% Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Skattemässiga justeringar I år uppkomna underskottsavdrag

250 252 -4 116

-7 266

Förändring uppskjuten skatt

4 116

7 264

Summa

4 116

7 264


68 / NWP årsredovisning / 2017

Upplysningar till enskilda poster Belopp i kkr

Not 10

Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar

Nedskrivningen består av fastigheten i Sikås utifrån värdering gjort av Värderings­ institutet 2016-12-31.

Årets nedskrivningar

2017-12-31 2016-12-31

185 793

181 895

1 240

2 374

1 524

187 033

185 793

-100 135

-94 699

-5 525

-5 266

-105 660

-100 135

-16 329 – –

-16 329

-16 329

- 16 329

65 044

69 329

Redovisat värde byggnader

65 045

69 329

65 045

69 329

Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter

33 758

33 758

varav byggnader

16 963

16 963

449 223

432 672

8 151

4 329

Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

Taxeringsvärde

Not 11

Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Not 12

-3 426

5 104

15 648

396 207

449 223

-316 508 51 940

-302 862 3 306

-18 242

-16 952

-282 810

-316 508

113 397

132 715

100 106

98 124

Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar

Årets återföring av nedskrivning avser maskiner och inventarier i Sikås som under 2017 avyttrats i samband nedläggning av Sikås.

-66 271

Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Återförd nedskrivning

1 482 226 -2 646

-5 378

1 082

7 034

99 924

100 006

-46 632

-44 322

4 903

5 160

-6 493

-7 470

-48 222

-46 632

-16 681 – 16 681 –

Årets nedskrivningar

-16 681

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-16 681

51 702

36 693

Utgående redovisat värde


2017 / NWP årsredovisning /

69

Upplysningar till enskilda poster Belopp i kkr

Not 13

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

10 997

24 590

Inköp

33 734

10 673

Omklassificeringar

-6 186

-24 266

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 14

10 997

38 545

Utgående redovisat värde

10 997

38 545

Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde

98

98

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

98

98

Utgående redovisat värde

98

98

2017-12-31 Not 15

Uppskjuten skatt Temporär Uppskjuten Uppskjuten skillnad skattefordran skatteskuld Underskottsavdrag

154 062

33 894

0

33 894

0

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 154 (135) Mkr. Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22 % (22). 2017-12-31 2016-12-31 Not 16

Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde Amorteringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

Not 17

6 155

9 711

-1 480

-3 556

4 675

6 155

4 675

6 155

996

1 257

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkringspremier Leasing

1 523

1 650

Fraktbidrag

3 286

4 142

Övrigt

3 402

2 469

9 207

9 518


70 / NWP årsredovisning / 2017

Upplysningar till enskilda poster Belopp i kkr Antal aktier Not 18

Kvotvärde aktie

Upplysningar om aktiekapital Antal/värde vid årets ingång

400 000

100,00

Antal/värde vid årets utgång

400 000

100,00

Belopp i kkr

Not 19

Avsättningar Miljöåtagande

8 500

Nedskrivning såglinje Sikås

6 067

14 567

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

252 714

260 272

Amortering efter 5 år

252 714

260 272

Skulder till koncernföretag

222 123

190 550

Amortering efter 5 år

222 123

190 550

Summa amortering efter 5 år

474 837

450 822

10 361

12 360

2017-12-31 2016-12-31

Under året har bolaget återfört tidigare bokförd avsättning. Not 20

Not 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löne- och semesterlöneskulder Skuld sociala avgifter

Not 22

5 059

5 933

Övrigt

11 281

12 735

26 701

31 028

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar

30 262

29 859

33 009

-4 856

Nedskrivningar/återföring nedskrivningar Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Förlust vid utrangering av materiella och immateriella anläggningstillgångar

337

Avsättningar/nedskrivningar Sikås

-10 067

13 456

Övriga poster

-4 500

10 839

76 661


2017 / NWP årsredovisning /

71

Upplysningar till enskilda poster

Not 23

Disposition av vinst eller förlust Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst

57 338

årets vinst

2 954

60 292

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

60 292

Not 24

Not 25

60 292 2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar

64 900

60 415

Företagsinteckningar

224 000

224 000

Summa ställda säkerheter

288 900

284 415

Eventualförpliktelser Bolaget har inga eventualförpliktelser per balansdagen.

Not 26

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut bedöms föreligga.

Not 27

Koncernförhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Skogsägarna Norrskog Ekonomisk förening, org.nr. 788400-1335. Övergripande koncernredovisning upprättas av: Skogsägarna Norrskog Ekonomisk förening, Org.nr. 788400-1335, Kramfors. Företaget upprättar enligt 7 kap 31 a§ inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Skogsägarna Norrskog Ekonomisk förening, org.nr. 788400-1335, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där företaget ingår.

Not 28

Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder


72 / NWP årsredovisning / 2017

Kramfors den 22 februari 2018

Olov Söderström

Marie Simonsson

Henrik Jönsson

Ordförande

Verkställande direktör

Ulla Eriksson Zetterquist

Nils-Ingemar Gode

Gunnar Heibring

Bengt Berglund

Stig Högberg

Torsten Medalen

Anders Jonsson

Hilda Runsten

Robin Haraldsson

Annette Wennerberg

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2018 Deloitte AB

Lars Helgesson Auktoriserad revisor


2017 / NWP årsredovisning /

Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Norrskog Wood Products AB Organisationsnummer 556133-4870

Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Norrskog Wood Products AB för räkenskapsåret 2017-01-01–2017-12-31. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrskog Wood Products ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Norrskog Wood Products AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-

• •

73


74 / Norrskog årsredovisning / 2017

ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rätt­ visande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Norrskog Wood Products AB för räkenskapsåret 2017-01-01–2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Norrskog Wood Products AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av för-

• •

slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Östersund den 20 mars 2018 Deloitte AB Lars Helgesson Auktoriserad revisor


2017 / Norrskogs ĂĽrsredovisning /

75


Norrskog årsredovisning 2017  
Norrskog årsredovisning 2017  
Advertisement