__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FÖRENINGSMAGASIN 2020

Det händer på svenska

PROFILEN

GALLUPEN

FÖRENINGARNA

Marie-Therese "MT" Olenius-Noopila om att leva föreningslivet.

Hur blev du engagerad och vad har du lärt dig i föreningar?

Hitta den passande föreningen för just dig i vår föreningslista.


Det händer på svenska Norr om Stan Kyrkobyvägen 23 00700 Helsingfors www.nos.fi Ansvarig utgivare: Katja Salojärvi katja.salojarvi@nos.fi, 0504328888 Redaktör: Mari Pennanen Redaktionsråd: Matias Österberg, Karl Norrbom Art Direction/Layout: Ida Dimic Upplaga: 25000 ex Tryck: Tikkurilan Paino Pärmbild: Marie-Therese Olenius-Noopila (foto av Joanna Lindén-Montes) Adresskälla: Befolkningsdatasystemet/ Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata. Personuppgifter har inte lämnats till avsändaren av detta brev. Tekniskt förverkligande: Posten Ab PB 7, 00011 POSTI


? 2

!

0 02

... ...

FÖ

RE

NIN

GS

MA

GA

SIN

#


PROFIL:

Marie-Therese "MT" Olenius-Noopila, s. 10

ARTIKEL:

Matias Österberg om bildningsInnehåll 44 perspektivet i föreningslivet, s. 14

FÖRENINGSLISTAN:

Hitta den passande föreningen för just dig, s. 26 Det händer på svenska 2020


Innehåll 6

Ledaren

20

Katja Salojärvi skriver om bakgrunden till detta föreningsmagasin. 7

10

Anslagstavlan Tips, fakta och stöd för dig som vill delta på svenska. Profilen Vi pratar med Marie-Therese "MT" som ägnar en stor del av sin vakna tid åt föreningsliv.

14

15

16

20

Andreaskyrkan

21

Vanda stad

22

Vanda lantbruksmuseum

22

Solhem

23

Helsingfors arbis

24

Presentation Vad händer när några väldigt olika föreningar går samma och grundar en samarbetsorganisation?

Matias Österberg reflekterar över bildningsaspekten i föreningar.

26

Gallup

27

Lokalföreningar

Vi frågar några föreningsaktiva om hur de blivit engagerade i föreningslivet och vad de lärt sig.

31

Teater

32

Musik

33

Samhälleliga föreningar Hem och Skola-föreningar

37

Idrott, scouting

39

Marthaföreningar

41

Kultur- och traditionsföreningar

42

Specialintressen

47

Församlingar, religiösa samfund

Kolumn

Tre frågor Vi frågar Malin Ström vilken hjälp föreningar kan få genom Föreningsresursen.

18

Vi tittar in i svenska rum i Helsingfors och Vanda. Vad betyder dessa för språket?

Artikel

Karl Norrbom skriver om föreningslivets betydelse för det demokratiska samhället i Svenskfinland. 17

Inblickar

Artikel Mari Pennanen skriver om hur föreningar ska hänga med när formerna för engagemang ändrar.

Föreningsmagasinet ges ut för att ge Helsingforsoch Vandabaserade föreningar ett lyft i både synlighet och verksamhet, och för att väcka allmänt intresse för den svenska föreningsverksamheten i huvudstadsregionen. Här samlas information om och kontaktuppgifter till de svenskspråkiga föreningarna i Helsingfors och Vanda. Tidningen skickas kostnadsfritt till alla hem i båda städerna där minst en person är registrerad som svenskspråkig.   Insamlingen av föreningsmaterialet har gjorts i samarbete med Luckans kompetenscenter för

Det händer på svenska 2020

Föreningslistan

49 Folktinget 50 Samarbetspartners 51

Finansiärer

integration, projektet Fritid.fi, så att den information om föreningarna som samlas in används för både tidningen och databasen Fritid.fi.   Tidningen ges ut i samarbete mellan Norr om Stan, Förbundsarenan, Sydkustens landskapsförbund och Föreningen Luckan. Projektet har fått finansiering av Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska Folkskolans Vänner, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Stiftelsen Konstsamfundet, Waldemar von Frenckells stiftelse och Svensk Förening i Åggelby.

Innehåll

5


Ett föreningsmagasin? På papper? Text: Katja Salojärvi Foto: Joanna Lindén-Montes

Föreningsfältet i Helsingfors och Vanda, liksom i Svenskfinland överlag, genomgår något av ett paradigmskifte.   Många ärevördiga föreningar som har 100 år eller mer på nacken har nu svårt att hålla sina hus i skick och få nya aktiva. Många föreningar som ivrigt startats under de senaste tjugo åren ligger mer eller mindre i en byrålåda då deras eldsjälar gått vidare till andra engagemang. Och så finns en hel uppsjö av föreningar som är alldeles väldigt aktiva!   Intresset för föreningarna, och det kulturarv de förvaltar, ligger djupt rotat i den finlandssvenska folksjälen. Den fria kulturbärande drivkraft som tredje sektorn representerar utgör en central del av det sociala kapitalet vi finlandssvenskar anses så välsignade med. Varför? För språket. Oavsett att vi ofta har utmärkta kunskaper i både finska och engelska, är det oerhört skönt att kunna umgås på sitt modersmål. Särskilt för barn och unga är det också viktigt att få använda sitt språk, då finskan lätt tar över fritiden, åtminstone i huvudstadsregionen. Det kan ändå vara svårt att hitta hobbyverksamhet på svenska. Eller så kanske man har en tänkbar ledare, men inget utrymme. Eller tvärtom.   Vi som talar fler språk utöver svenska och finska inom familjen blir allt fler. Fler blir också de som kommer från helt andra ställen och andra kulturer, utan anknytning till huvudstadsregionen, men som söker ett sammanhang via språket.   Världen omkring oss förändras också. Samtidigt som vi har ett överflöd av sociala medier och virtuell underhållning, är det fler i alla åldersgrupper som känner sig ensamma. Paradoxalt nog uppger finländarna att den största anledningen till att de inte engagerat sig ideellt är att ingen har bett dem. Kanske dags att fråga den där bekanta som är lite tyst

6

Ledare

av sig om hen vill komma med på gårdstalko? Eller som kaffekokare på nästa bridgekväll? Det kan vara lättare att ”komma med” om man har en uppgift.   För att traditioner, utrymmen, föreningsaktiva, hugade klubbdeltagare, språktörstiga invandrare, flerspråkiga barn och gemenskapseller hobbysökare i alla åldrar ska hitta varandra, ville vi ge ut en gammaldags hederlig pappersprodukt. En både informativ och inspirerande källa till föreningskunskap, som förhoppningsvis blir långlivad. Samtidigt vill vi skapa en gemensam grund att bygga vidare på: vad kan, vill och bör göras tillsammans? Hur har de gjort som lyckats hålla igång, med verksamhet och aktiva? Vad kan vi lära av varandra, och hur kan vi hjälpas åt? Dessa frågor ser vi fram emot att bearbeta tillsammans, på svenska! Hör av er, bästa läsare, och tyck till! Katja Salojärvi är verksamhetsledare för Norr om Stan

KATJAS TRE TIPS: 1. Säg högt vad du önskar! Det finns få tankeläsare… 2. Fråga modigt! Det värsta som kan hända är väl ett nej? 3. Uppskatta det som finns! Det går att skapa massor också med sånt som redan finns bara viljan är där. BONUS: Gör tillsammans, det blir oftast mycket roligare då!

Det händer på svenska 2020


106 318

REGISTRERADE FÖRENINGAR FANNS DET I FINLAND I SLUTET AV ÅR 2019

År 2019 registrerade Patentoch registerstyrelsen (PRS) 1713 nya föreningar, vilket är färre än tidigare år. Antalet registrerade nya föreningar har sjunkit redan i fem år. Föreningsregistret i Finland upprättades 15 mars 1919 och tar varje år emot cirka 2 000 etableringsanmälningar och nästan 30 000 ändringsanmälningar. Källa: prh.fi

Ansök om bidrag för kurser och studiecirklar Visste du att föreningar kan ansöka om bidrag för kurser och studiecirklar? För att kunna ansöka om bidrag behöver du anmäla kursen eller cirkeln till SFV:s studiecentral. För kurser utbetalas stöd för 50 procent av kostnaderna eller högst 24 euro/timme. Cirkelbidraget är 100 euro/cirkel. Läs mer om hur du anmäler och ansöker om kurs- och cirkelbidrag på www.sfv.fi/bidrag

VÄLKOMMEN ATT MÖTAS HOS VÄNNERNA SFV:s möteslokal i SFV-huset G18 i centrum av Helsingfors får kostnadsfritt användas av föreningar - vi kallar konceptet Hos Vännerna. I möteslokalen kan ni till exempel arrangera föreläsningar eller föreningens styrelse- och årsmöten. Läs mer och boka lokalen på www.sfv.fi/moteslokaler

... eller träffas hos Luckan I Luckans utrymmen verkar förutom Luckan flera olika utomstående aktörer. Vi vill att Luckan ska vara ett levande informations- och kulturhus, och diskuterar gärna möjligheter för samarbete för den som vill använda våra lokaler. Informations- och kulturcentret Luckan Helsingfors ligger på Georgsgatan 27. Här ordnas många olika typer av verksamheter och evenemang, som föreläsningar, konserter och föreställningar. Det finns ett utrymme som rymmer 70 besökare samt ett mindre som rymmer 45 besökare. Läs mer på helsingfors.luckan.fi

WEBBKURSER FÖR FÖRENINGSAKTIVA SFV:s studiecentral arrangerar webbkurser för föreningsaktiva med fokus på det egna föreningsengagemanget och hur vi kan mötas över webben. Du får ta del av föreläsningar, tips och praktiska övningar. Se alla webbkurser på www.sfv.fi/evenemang.

Det händer på svenska 2020

Foto: Fredrik Enges

Anslagstavlan

7


80

TIDSKRIFTER FINNS SAMLADE PÅ SAJTEN TIDSKRIFT.FI Hur många av dem landar i din postlåda och ger dig härliga läsupplevelser?

Illustration: Bo Hellsten

VAD HÄNDER?

Samhälle

Var hittar jag en hobby? Fritid.fi är en sökportal som gör det lättare att hitta och sprida information om svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. På fritid.fi kan alla som arrangerar fritidsverksamhet i regionen dela information om sig och posta evenemang, kurser och program, helt kostnadsfritt. På fritid.fi kan man även presentera sig på engelska. Denna möjlighet har vi lagt till för att stödja den svenska integrationen. Tanken är att underlätta för personer med annat modersmål och som är intresserade av det svenska att hitta en hobby och träffa nya kontakter.

Kulturforum.fi är en evenemangskalender och kontaktplattform som fungerar enligt principen “fyll i på ett ställe - visas på flera” med syfte att sprida information om finlandssvenska evenemang och händelser. På webbtjänsten kan användare kostnadsfritt publicera evenemang och nyheter. Tjänsten samarbetar med KSF Media så att evenemang från Kulturforum.fi visas i tidningsagendorna för HBL, Västra Nyland och Östnyland.

HITTA FINANSIERING FÖR FÖRENINGEN Fyrk.fi är en svenskspråkig webbtjänst som presenterar det breda utbudet av stipendier och understöd i främst Finland för olika typer av verksamheter. På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Som tilläggstjänst finns en materialbank med stöd och hjälp i ansökningsförfarandet, från idé till färdig anhållan.

Vilka utmaningar och möjligheter har föreningarna? Vad tänker föreningar om sin situation? Vilka utmaningar och vilka möjligheter har de? Vilka samarbeten är föreningar intresserade av? Hur ser ett livskraftigt lokalsamhälle ut? Projektet ”Föreningar tillsammans” (2016-2018) handlade om att besvara dessa frågor med fokus på föreningar i huvudstadsregionen. Du kan läsa om projektet på Sydkustens hemsida: www.sydkusten.fi/rapporter

8

Anslagstavlan

Det händer på svenska 2020


Dörren gör nätverkande enkelt Forskning visar att nätverk av bekanta kan göra oss lyckligare, ge oss mera kunskap och en större känsla av samhörighet. Dessutom är det genom personliga kontakter som den tysta informationen förmedlas gällande möjligheter i arbetslivet. För utlandsfödda är bristen på insyn i ens yrkesbransch i Finland och avsaknaden av nätverk centrala utmaningar. Därför har Luckan Integration lanserat Dörren. Syftet är att sänka tröskeln till professionellt nätverkande och att hjälpa utlandsfödda att inkluderas i gemenskapen. Det här gör vi genom att skapa korta möten mellan lokalt etablerade och utlandsfödda personer inom samma yrkesbransch. Under mötet får båda bredda sina perspektiv men för den utlandsfödda är det också ett värdefullt tillfälle att få lokala insikter och kontakter inom sin bransch i Finland. För dig

som redan har foten inne i arbetslivet är det en möjlighet att träffa en person som har en annan bakgrund än dig - någon som du kanske annars aldrig hade träffat. Läs mer och registrera dig: www.dorren.fi

„Jag fick möta en helt fantastisk person med stor kompetens som jag verkligen vill hjälpa att bredda sina kontaktnät.”

Vanda Nytt Vanda Nytt samlar information och nyheter på svenska från hela Vanda! Vi tipsar om evenemang, projekt, påverkningsmöjligheter och föreningsverksamhet på svenska i Vanda. Nyhetsbrevet skickas till din e-post en gång i månaden. Beställ Vanda Nytt gratis genom att kontakta Nicole Mattsson, koordinator för den svenskspråkiga servicen vid Vanda stad: 040 6145 967 eller nicole.mattsson@vantaa.fi.

Vanda Nytt når hundratals Vandasvenskar. Vill du ha med ditt evenemang i nyhetsbrevet? Skicka epost till vanda.nytt@vantaa.fi med info om ditt evenemang. Skriv några rader om evenemanget och bifoga bild + länk till en webbadress med tilläggsinformation. Materialdeadline är andra onsdagen varje månad och Vanda Nytt utkommer ett par dagar efter deadline.

Det händer på svenska 2020

DÖRRÖPPNARE

Norr om Stan håller dig uppdaterad Nyhetsbrevet NoS-info utkommer ungefär var tredje vecka med info om svenskspråkig verksamhet i norra Helsingfors och Vanda. Beställ NoS-info via www.nos.fi Tidningen Det händer norr om stan, utkommer med tre nummer årligen om svenskspråkiga aktiviteter i norra Helsingfors och Vanda med omnejd. Kan beställas gratis via www.nos.fi

Anslagstavlan

9


MT lever föreningsliv Hon är aktiv i föreningar, jobbar för en förening, sitter i styrelsen för föreningar, har grundat föreningar och är passiv medlem i föreningar. Redan som barn blev föreningslivet en viktig del av vardagen för Marie-Therese “MT” Olenius-Noopila som ägnar en stor del av sin vakna tid åt föreningsliv. Text: Mari Pennanen Foto: Joanna Lindén-Montes

M

arie-Therese ”MT” Olenius-Noopila inleder med att säga att hon är aktiv i föreningar av själviska orsaker.

  Numera är just föreningsaspekten viktig, så till den grad att hon till och med arbetar inom en förening.

  - Min mamma har varit föreningsaktiv och som barn ville jag testa på olika saker varenda ledig sekund. Jag ville spela innebandy, sjunga i kör, vara scout och en massa annat och jag fick testa på vad jag än ville. Jag fick också hoppa av när jag hellre ville testa något annat. Då fanns föreningsaspekten inte där för mig utan jag var bara intresserad av aktiviteterna, säger MT.

  - Jag utbildade mig till kulturproducent. Som koordinator på Nylands Svenska Ungdomsförbund har jag nu mitt drömjobb då jobbet är mångsidigt och det är 125 föreningar som alla vill ha min hjälp, säger MT och ler stort.   MT konstaterar att när en förening växer så behövs det ofta någon anställd som sköter en del av det administrativa. Största delen av engagemanget för MT handlar ändå om att ställa upp frivilligt. Hon nämner Kulturkarnevalen som ett exempel.   -Jag har varit volontär för Kulturkarnevalen i tio år och jag älskar evenemanget över allt på jorden! Det är perfekt för att mjukt gunga in elever i föreningslivet, säger MT.   Pro Pörtö är en annan förening som betyder mycket för MT. Familjen har en sommarstuga på ön och föreningen finns för alla som har koppling till ögruppen.   - Pappa var tidigare ordförande, jag har gått i simskola i föreningen och också jobbat i simskolan. Nu är jag inskriven i föreningen för att stöda, men jag är också med och ordnar sommarfest när vår ö står i tur att ordna festen, säger MT.

10

Profil

Det händer på svenska 2020


MEDLEM AV OLIKA ORSAKER MT är medlem i föreningar både för att hon vill vara aktiv och för att stöda föreningar hon tycker är viktiga. Många handlar ändå om ett specifikt intresse för föreningens syfte.   - Jag deltog i ett evenemang där det var en uppvisning i medeltida kampsporter. När jag stått och tittat en stund konstaterade jag att oj nej, nu blir det en förening till. Vi var några som var intresserade och så grundade vi en förening, säger MT.   Föreningen har idag ett gym och en sparrningsarena där medlemmarna får träna. Gymmet drivs helt på frivillig basis och alla medlemmar bidrar genom att delta i talko och göra allt som behövs. Verksamheten har växt så att det nu finns fler klubbar runtom i landet och ett förbund för klubbarna. Intresset för medeltida kampsport ledde alltså till en ny förening. FINNS FÖRENINGAR FÖR ALLA SOM VILL MT konstaterar att det nog finns någon förening för alla.   - Redan som liten drömde jag om att bli en sjöjungfru. Jag hittade en obskyr liten förening

Det händer på svenska 2020

som ordnar så medlemmarna kan få tillträde till bassänger där man med sjöjungfrufena kan få dyka ända ner till åtta meters djup med en instruktör – något som är så gott som omöjligt för en privatperson att få uppleva. Men när flera tillsammans bildar en förening så lyckas det.   Hur hittar MT alla dessa föreningar då?   - I misstag. Eller via min familj, genom att jag hör om någon som är med i någon förening eller via något evenemang, säger MT.   - Eller så är jag med och grundar föreningen. ONÖDIGT TUNGRODD BYRÅKRATI MT har varit med och grundat flera föreningar.   - Det låter lätt och är roligt då man är flera som tillsammans vill grunda en förening. Det brukar tyvärr ofta ändå vara något som är krångligt då man ska skriva dokument som behövs, anmäla föreningen till Föreningsregistret eller senast då det är dags att öppna ett konto eller skaffa en telefon för föreningen, säger MT.   Då MT var aktiv inom Vanda teaterförening var det också mycket som ur föreningens vinkel var komplicerat, till exempel att få tillstånd att

Profil

11


Nog skulle samhället vara svartvitt utan föreningar

12

Profil

Det händer på svenska 2020


ordna sommarteater på stadens mark. MT är kritisk mot telefonbolag, banker, posten och andra som verkar glömma att registrerade föreningar är vanliga.   - Jag har stått fysiskt eller i telefon och köat för så många olika föreningar. För några år sen var jag styrelseaktiv i väldigt många föreningar och då märkte jag att jag fick nog av köandet. Jag älskar föreningsliv, men där kom min gräns emot.

så mycket som drivs och sköts av föreningar – museer, teater, träffar, fritidssysselsättningar... Dessa finns och behövs och fler behöver inse att det är föreningar som står bakom. Vi kan överleva utan kultur, men inte leva utan den, säger MT.

  Då det samtidigt hände en massa i MT:s privatliv och arbetsliv märkte hon att det blev svårt att hitta tid och energi för många föreningar så hon valde då att trappa ner sitt engagemang som styrelseaktiv i vissa föreningar. VILL SE FLER MED Att föreningslivet inte intresserar alla är också något MT fått erfara på nära håll. Alla ser det inte som en naturlig del av livet att ställa upp på talko i ur och skur. Samtidigt ser MT klart att verksamheten intresserar. I hennes hemby finns Dickursby Ungdomsförening, som har förenings huset Helsinggård. Där arrangeras ungdomsgård för skolbarn en gång i veckan.   - På fredagskvällar är det väldigt många ungdomar som hänger på Helsinggård, men de ser kanske inte direkt kopplingen till att bli medlem i föreningen, eller att det är en förening som gör det möjligt för dem att hänga där på fredagar, säger MT.   - Jag ser en hel generation som inte längre är föreningsaktiv. Många äldre frågar mig, eftersom jag är med, varför det är så. Jag tror en orsak är att unga behöver se nyttan för dem själva av att vara inskrivna i en förening för att välja att hitta ett hål i kalendern, men om man inte är med så kanske man inte heller inser vad allt som kommer på köpet och vad man verkligen får ut av det, funderar MT.

Marie-Therese “MT” Olenius-Noopila Bor: Sandkulla, Vanda Ålder: 27 år Jobbar: Koordinator på Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU Hobbyn: Medieval combat sport, sjöjungfrusimning, historiskt återskapande, bildkonst, sömnad Föreningar: Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU), Kulturkarnevalen, Dickursby ungdomsförening, Pro Pörtö, Vanda Teaterförening, Medieval Combat Sport Finland, Helsinki Medieval Combat, Suomen merenneitoilun harrastusyhteisö, Viikinkilaiva Sotka, SFP, OGAE (internationell fanklubb till Eurovision Song Contest)

  Hon är ändå väldigt positiv och tror på föreningen som form för engagemang.

Gillar: Talkoarbete med människor som brinner för något.

  - Jag är bara en droppe i havet. Men då vi är många som är med på olika sätt, genom att ställa upp i styrelser eller delta i talkon eller något, så blir betydelsen stor. Nog skulle samhället vara svartvitt utan föreningar. Det är

Drömmer om: Att vara med i produktionsteamet för European Song Contest innan jag fyller 40.

Det händer på svenska 2020

Profil

13


Föreningar är en grogrund för bildning

Text: Matias Österberg Foto: Saara Tamminen

Föreningar och föreningsliv har en viktig roll när det gäller bildning i samhället. Matias Österberg reflekterar över bildningsaspekten i föreningar – en aspekt som både är självklar och samtidigt ibland omedveten.

F

öreningslivet är rikt i Helsingfors och Vanda, också på svenska. Människor har olika intressen, livssituationer, sociala nätverk, adresser osv. Det får oss att delta i olika föreningar med varierande funktion och aktivitet. Olikheterna blir sammantaget en rikedom och erbjuder ett brett urval av möjligheter för den som vill engagera sig i en förening. Men föreningarna har också gemensamma drag som på sätt och vis utgör en grund för varför en vill vara med i en förening. Förutom den (kanske mera självklara?) sociala aspekten tänkte jag här kort lyfta fram föreningarnas roll som bildningsaktörer och vad det kan ha för betydelse i föreningsengagemang.   Ett sätt att närma sig bildningsaspekten i föreningslivet är att se hur den går att koppla till det livslånga lärandet. Med livslångt lärande tänker jag på att vårt lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortsätter under hela livet. Och på att lärandet inte sker främst och enbart som ett led i en formell utbildning, utan också i vardagen som en typ av informellt lärande.

  Bildning handlar om hur jag kan förverkliga det mänskliga i mig och i det sammanhang jag ingår i. Den är inte en viss sak och den går inte att skriva ner som en lista med givna punkter. Det handlar snarare om en strävan efter en persons eget kritiska begrundande och ett självständigt etiskt ställningstagande: om att hitta sitt eget uttryck antingen individuellt eller i en gemenskap. Vilken kunskap och vilka färdigheter behöver jag för det? Som en slags övergripande mål för bildningen fungerar i den här betydelsen människans frihet och ständiga förbättring. Den typ av livslångt lärande och den bildning som sker i föreningslivet har inte sin utgångspunkt i att vara resultatinriktad eller sträva efter vinst. Bildningen förverkligas istället genom människors öppna och nyfikna inställning, genom en vilja att vidga den egna förståelsen i riktning mot det för närvarande okända. Bildning är på så vis inte en slutprodukt av till exempel en inlärningsprocess, utan handlar om ett ideal att sträva efter.  Föreningsliv innehåller den här bildningsaspekten åtminstone som en potential som går att förverkliga, men den är också mycket mindre anspråkslös, och ja helt enkelt vardaglig. Att lärandet i föreningslivet finns i vardagen och är nära ett informellt lärande, betyder att det ofta sker spontant och omedvetet

som en sidoeffekt av andra aktiviteter. I föreningslivet lär vi oss i mötet med andra och i avsaknad av en lärar-elev-relation. Vi lär oss saker också när det inte finns någon föresats att lära något eller när vi inte ens är medvetna om att vi lär oss.   Det här parallella, att vi i föreningsengagemanget kan förverkliga ett bildningsideal samtidigt som vi förverkligar ett i viss mening kravlöst vardagligt lärande, är kanske en av föreningslivets stora styrkor? Att det här överhuvudtaget är möjligt handlar väl om att föreningslivet som miljö för lärande och personlig utveckling bottnar i både frihet och frivillighet.   I många föreningar är bildningsaspekten systematiskt införlivad som en del av verksamheten och det finns en skicklighet i att skapa tillfällen för både lärande, fortbildning och självförverkligande. Till exempel gäller det här idrottsföreningar där det finns en naturlig väg att gå ifall en vill införskaffa mera kunskap och varför inte också mera ansvar som ledare eller tränare. Men bildning och livslångt lärande är också något som föreningar skulle kunna bli ännu bättre på att skapa förutsättningar för. Kunde det här ske som kreativa samarbeten mellan föreningar som skulle vara intressanta också för finansiärer?

Matias Österberg är utbildningsplanerare på Sydkustens landskapsförbund. För Sydkusten är dialogen mellan föreningarna betydelsefull. Vi behöver platser där föreningarna får synliggöra sig eftersom föreningslivet spelar en viktig roll som mötesplats för personer att utveckla sina sociala relationer och idéer.

14

Artikel: Bildningsperspektivet i föreningslivet

Det händer på svenska 2020


I föreningar lär man sig tillsammans Bildning finns närvarande i föreningarna på vitt skilda sätt och med ett mångfaldigt innehåll. Föreningslivets betydelse för samhällsutveckling och demokrati synliggörs ofta. Men hur kommer bildningsaspekten fram på ett mer personligt plan? Vad är det en lär sig genom att vara engagerad i ideella föreningar? Vi frågade några föreningsaktiva om hur de blivit engagerade i föreningslivet och vad de lärt sig genom föreningslivet. Text: Matias Österberg

JUL

IA N R E MES

JULIAN REMES Vilken förening är du med i?

Interbaas - förening för filosofisk verksamhet. Hur blev du engagerad i föreningslivet?

Jag blev engagerad genom mina studier på universitetet där Interbaas var aktiv. Föreningen ordnade filosofiskt program som jag deltog i, efter en tid frågade någon om jag ville vara med i styrelsen. Vad har du lärt dig genom föreningslivet?

Det finns framförallt två perspektiv. Det första handlar om de ämnen och verksamheter som Interbaas håller igång. Föreningen har fortbildat mig i filosofisk praktik. Jag har lärt mig att facilitera dialoger, och i princip fått ett yrke på köpet genom att jag nu kan erbjuda vissa tjänster och kunskaper inom filosofisk praktik. Det här kunnandet har kommit som en positiv överraskning, jag har fått kasta mig in i olika

Det 15 händer på svenska 2020

M CA

ILL A

KO M O

NE

N

situationer utan att egentligen veta var jag kommer att landa, men lärt mig mycket just på det sättet. Det andra handlar om att hålla igång föreningen, jag har lärt mig att organisera och driva verksamheten.

CAMILLA KOMONEN Vilken förening är du med i?

Helsingfors Svenska Marthaförening.

R

IIK

KA

VO N M A R T

EN

S

ringar och samlas för att skapa något gemensamt.

RIIKKA VON MARTENS Vilken förening är du med i?

Guidefyren rf – Professionella Guider i Helsingfors med omnejd och ett antal andra föreningar. Hur blev du engagerad i föreningslivet?

Genom vänner, bland annat har jag följt med kompisar som varit med och sedan själv blivit intresserad.

Jag engagerade mig i föreningar när mina barn var i skolåldern. Föreningarna lockar med sin gemenskap och det är trevligt att göra saker tillsammans. När man vill få nånting gjort är föreningar bra redskap märkte jag.

Vad har du lärt dig genom föreningslivet?

Vad har du lärt dig genom föreningslivet?

Hur blev du engagerad i föreningslivet?

Att tillsammans är man mera. Genom att vara aktiv har jag lärt känna människor som jag inte annars skulle ha träffat. Jag har lärt mig hur föreningslivet är generationsöverskridande, att olika generationer kan ha lika värde-

Tillsammans är vi starka. En förening är en bra kanal när man vill utveckla idéer tillsammans. Föreningarna kan öppna nya dörrar i samhället, ge individer en röst och påverka vår gemensamma vardag på ett positivt sätt.

Gallup2020 Det händer på svenska 15


Föreningslivet är den finlandssvenska ryggraden Text: Karl Norrbom

J

ag visste inget om det svenska i Finland eller om finlandssvenskarna innan jag flyttade hit. I grundskolan i Sverige tangerades aldrig Svenskfinland. I gymnasiet trodde alla att Edith Södergran var någon svensk som flyttat över Östersjön för att skriva borta i öst. Det var först på universitetet som jag kom i kontakt med de finlandssvenska poeterna och författarna. Ett finlandssvenskt varumärke som håller kvalitet år efter år. Det skulle ändå dröja tills jag flyttade till Finland som jag upptäckte det svenska i landet. Och med det, det rika finlandssvenska föreningslivet.  Ett starkt föreningsliv som grund för ett levande demokratiskt samhälle är svårt att överdriva. Jag upplever det som det viktigaste för en minoritets överlevnad i majoritetssamhället, jämte språket. Engagemang i föreningar skapar tillit och den sociala integration som är förutsättningen för samhällets existens. Det kan handla om kultur, idrott, politik, samhälleliga aktiviteter och mycket annat. Genom föreningsarbete byggs förståelse och respekt för våra medmänniskor, och ytterst för demo-

kostnad helt suveränt. Något jag kom att nyttja, utan att då ha en aning om att det var en finlandssvensk förening som låg bakom hela utbudet av samhällsservicen jag tog del av.

kratin som styrelseskick. Detta är det bästa medlet mot stagnation och isolering. Därför är föreningslivet förutsättningen för Svenskfinlands varande.   Idag, efter många år efter flytten, blir jag lite stött när jag hör hur yngre svensk- och tvåspråkiga visar föga intresse för föreningslivet. Samtidigt, ju äldre jag blir, tenderar jag vifta bort det som ungdomlig ansvarslöshet. Mycket - alldeles avgörande mycket av samhället (det finlandssvenska) bärs ju upp av föreningarna.   När jag anlände till Helsingfors hade endast få Internet hemma och ingen hade nät i telefonen. Jag råkade gå förbi Glaspalatset och såg att de skyltade på svenska om Internetanvändning, helt gratis. Som arbetslös nykomling var möjligheten till att kolla e-post, söka jobb- eller studieannonser utan

 Utan föreningar tynar väl Svenskfinland bort? Ja, antagligen. Men jag tänker hålla mig positiv. Även om jag i nästan alla möten med olika föreningar hör en klagan om dålig återväxt eller avsaknad av unga engagerade medlemmar, vill jag vara hoppfull.   Jag har inget bra tips på hur man får yngre förmågor att engagera sig i föreningsliv. Kanske är det en åldersribba vi inte ännu lyckats bryta. Föreningsarbete kanske inte (för unga) är hett. Men det är en fungerande samhällsbärande form som fungerar. Och som fostrar demokrati.   Demokrati och inklusion i samhället borde intressera. Fast orden är uttjatat trista. Jag kommer i alla fall fortsätta förespråka för unga besökare på min arbetsplats att engagera sig i sina intressen, helst i föreningsform. För bättre än så kan de inte påverka sin plats i den finlandssvenska framtiden.

Karl Norrbom är informatör och redaktör på Föreningen Luckan. För Luckan, som finns på tretton orter i Svenskfinland och språköar, är samarbeten mellan föreningar, kommuner och stat av största vikt. Både inom samhällsservice och kulturutbud är finlandssvenska föreningar ett nödvändigt komplement till majoritetssamhällets utbud. För att det svenska i landet ska leva och utvecklas.

16

Kolumn

Det händer på svenska 2020


En verklig resurs för föreningar Föreningsresursen.fi är en sajt med material som berör föreningslivet. Tjänsten upprätthålls av Svenska folkskolans vänner och vi ställde några frågor till Malin Ström som arbetar med att svara på föreningars frågor.

Text: Mari Pennanen

alla sorters olika frågor vi får. Tröskeln att ta kontakt är låg och det upplever jag som positivt. Många säger att det är fint att det finns någon att fråga av och Föreningsresursen är en neutral part att fråga. Det kostar heller inget att använda Föreningsresursen. Sajten används flitigt och har ungefär 60 000 besök per år. VAD ÄR AKTUELLT PÅ FÖRENINGSRESURSEN?

VAD KAN FÖRENINGSAKTIVA FÅ HJÄLP MED VIA FÖRENINGSRESURSEN? Du kan få svar på alla sorts frågor gällande föreningar, allt från hur du startar en förening till hur du avslutar en förening. Också de som varit med i föreningslivet en längre tid har nytta av Föreningsresursen då där förutom fakta finns verktyg, tips och inspiration. Om du har en specifik fråga och inte hittar svaret på sajten går det också bra att ta kontakt med Föreningsresursen och ställa frågan. Vi får ungefär 200 frågor per år.

I och med coronaläget har vi fått många frågor om hur föreningen ska gå till väga för att ordna distansmöten. Ibland får jag bolla tillbaka frågor med frågan om vad det står i föreningens stadgar. Många tror att vi sitter inne med alla svaren, men ofta är det föreningen själv som har svaren. På höstmöten väljs det in nya styrelsemedlemmar och är man ny kan det vara bra att surfa in och bekanta sig med hur en förening fungerar och lära sig mer om föreningsliv.

Föreningsliv är roligt! Här hittar du fakta, tips, råd och får svar på frågor gällande föreningsliv i Finland. foreningsresursen.fi

VEM ANVÄNDER FÖRENINGSRESURSEN? De som är nya i föreningslivet frågar grundfrågor och de som varit med länge vill ha någon att bolla alternativ med. Det är spännande med

Det händer på svenska 2020

Föreningsresursen

17


Förändrat engagemang och framtidens föreningar Bland föreningsmänniskor hör man ofta att det är svårt att hitta frivilliga för olika förtroendeuppdrag och att medlemssiffrorna dalar. Samtidigt är det tydligt att just föreningsliv behövs för att både individer och samhället ska må bra. Hur ska föreningar göra för att hänga med? Text: Mari Pennanen

D

å andra plåten med mockarutor håller på att bli bränd bränner jag tummen. Med tummen i kallt vatten funderar jag på vad dessa evinnerliga mockarutor betyder. En del av mitt föreningsengagemang just nu handlar snarare om möjliggörande än deltagande. Olika föreningar där mina barn är aktiva samlar pengar genom att sälja mockarutor. Och jag bakar gärna, hellre än att jag tar på mig vissa andra uppgifter där föräldrarnas insatser också behövs.   Mockarutorna blir för mig en påminnelse om att jag, liksom 42 procent av Finlands befolkning, gör frivilligarbete regelbundet. Medborgararenan, som regelbundet undersöker finländarnas frivilligarbete, lyfter fram att andelen som gör frivilligarbete ökat. Deras undersökningar visar att från år 2015 till år 2018 har andelen finländare som gjort frivilligarbete ökat från 33 procent till 42 procent. Det är en stor ökning, och också antalet timmar som görs per månad har ökat. Samma undersökning visar dessutom att även om den största delen av frivilligarbetet totalt sett görs av äldre personer, så har antalet timmar som pensionärer gör frivilligarbete sjunkit, medan ungas antal timmar ökat märkbart. VAD ÄR FRIVILLIGARBETE? Frivilligarbete brukar definieras som att det är till nytta för någon annan och riktar sig till andra än ens egna närstående. Man talar om volontärer, frivilliga, ideella eller aktiva (förenings-) medlemmar. Fortfarande sker majoriteten av frivilligarbetet i Finland inom föreningar. Det mesta är regelbundet och sker ansikte mot

18

Framtidens föreningar

ansikte, men andelen frivilligarbete som sker mer spontant och som engångsinsatser ökar sakta. Covid-19 har förstås påverkat formerna för frivilligarbete och frivilligarbete över nätet kan vara ett bra komplement, både för föreningar och för individer. Jag tror att det är just fysiska möten som är föreningslivets styrka när samhället i övrigt blir allt mer automatiserat och digitaliserat (bara det är tryggt att träffas förstås). ALLA ÄR INTE MED Föreningsliv och frivilligarbete är ändå inte något som alla sysslar med. Av dem som inte den senaste månaden gjort något frivilligarbete svarar över hälften att största orsaken är att de inte har tid. Föreningar konkurrerar med mycket annat om personers tid. Nio procent uppger att frivilligarbete inte intresserar dem. Men det som är lite oroande är att 15 procent uppger att de inte gör frivilligarbete för att de inte har tillfrågats och åtta procent att de inte vet hur de kunde komma med. Det är alltså nästan en fjärdedel av de tillfrågade som upplever att tröskeln att komma med är hög.   En annan alarmerande siffra är att två procent uppger som orsak att de inte har råd. För samhället är det farligt om den här biten tillåts vara så här stor eller till och med växa, om det blir så att det bara är välställda som har råd och möjlighet att engagera sig frivilligt.   Hur blir man medlem eller aktiv då? De flesta blir uppsökta. Det är en granne, arbetskamrat eller vän som värvar en. Flera undersökningar visar att det är effektivt att be med någon

Det händer på svenska 2020


annan i en verksamhet där man själv är aktiv. Det betyder också att tillgången till sociala arenor påverkar, dvs. har man få så är sannolikheten större att man blir utanför. Om man till exempel är utanför arbetslivet har man inga kollegor som kan fråga om man kommer med på gymnastiken eller körsången, eller om man vill komma med och koka kaffe på ett evenemang. Av dem som inte ännu gjort frivilligarbete skulle 54 procent göra det om någon bad dem. FÖRENINGEN GER RAMEN I vårt samhälle är det oftast föreningar som rekryterar frivilliga, erbjuder ramar för frivilligarbetet och organiserar engagemanget. De flesta (ungefär 85 procent enligt en svensk undersökning) som gör frivilligt arbete är medlem där de gör det. Antalet medlemskap är fortfarande högt, men trenden är att antalet medlemskap per medborgare går neråt. I medeltal är vi i Finland medlemmar i ungefär 2,5 föreningar.   En del ser det som naturligt att bli medlem där man är aktiv och engagerad, medan andra inte vill binda sig vid en förening utan hellre endast tar del av verksamheten. Synen på medlemskap har ändrats och många föreningar märker idag att en person är medlem så länge hen får ut något av medlemskapet, till exempel tar del av en verksamhet. Tidigare var det vanligare att medlemskap var något som hörde till, man blev medlem i något skede och så var man medlem livet ut. Trots det finns det fortfarande en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller medlemskap i många föreningar, också något för föreningar att värna om.

ALLAS ANSVAR Forskning visar att föreningsliv och ideellt engagemang har många positiva följder, både för samhället och individen. Vad kan vi som redan är aktiva göra? Text: Mari Pennanen

FLER MED Fråga andra om de vill komma med. Prata om ditt engagemang och lyft fram vad du gör och varför. Sänk trösklar genom att prata, be vänner, bekanta och släktingar komma med och fundera på hur ni i föreningen kan sänka trösklarna för fler att komma med. SKÖT OM ERA NUVARANDE MEDLEMMAR Allt för mycket fokus kan inte heller ligga på att nå fler. Det gäller att värna om dem som redan är med, medlemmar, aktiva och frivilliga. Se över administrationen och vilka bitar som kunde förenklas så att inget uppdrag är för tungt. Det är en konst att få många att uppleva sig behövda, men då man lyckas kan man tillsammans göra mycket. VÅGA FÖRÄNDRINGAR Prata om vad som håller på att ändras, vilka föreningens svagheter och styrkor är och vilka saker måste ni ta itu med. Våga fundera på saker som alltid gjorts på ett visst sätt. Kanske det är dags att prova på något helt annat, eller förändra någon del. FIRA

  Den brända tummen läker snabbt och mockarutorna har god åtgång vid fotbollsplanen under turneringen. Jag lär samtidigt känna andra föräldrar och bidrar med mina mockarutor till ett samhälle där ideella värderingar har en given och viktig plats.

Var nöjda med det ni gör och åstadkommer tillsammans. Det är tillåtet att vara nöjd och stolt. Berätta om det ni gör, så sprider ni samtidigt glädje och inspiration, och lockar med fler.

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Förbundsarenan, som samlar de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna.

Det ni gör är viktigt och värdefullt. Det har både samhällelig betydelse och betydelse för många i er näromgivning och för er. Ett samhälle med en levande, vital och välmående tredje sektor är ett samhälle där vi kan trivas.

FORTSÄTT

Det händer på svenska 2020

Framtidens föreningar

19


Många ställen där svenskan hörs Föreningar, kommuner, församlingar och olika organisationer erbjuder svenska rum i Helsingfors och Vanda. Vilken betydelse har dessa fysiska platser? Vi frågar några som jobbar med och i utrymmen där verksamheten sker på svenska.

Text: Mari Pennanen och Katja Salojärvi

Andreaskyrkan vill vara ett vardagsrum Kyrkor och församlingar är svenska rum där många möts och känner gemenskap. Markus Österlund, församlingsföreståndare på Andreaskyrkan, vill se kyrkan som ett vardagsrum i stadsdjungeln.

Foto: Privat

20

Svenska rum

- Vi finns mitt i centrum på Högbersgatan och med ingång direkt från gatan är vi ett vardagsrum för människor som vill komma in i kyrkan och få gemenskap. Vi är kanske mera kända som vardagsrum för dem som är medlemmar i församlingen, men alla är välkomna in, säger Markus.   I Andreaskyrkan ordnas bred verksamhet för olika målgrupper. Gudstjänster ordnas både på svenska och på andra språk och en viktig del av verksamheten är också att få olika språkgrupper att mötas i gemensamma gudstjänster och andra aktiviteter. Måndagssamlingen är en varm gemenskap för de som är lite äldre. I kyrkan övar kören His Master’s Noise och en egen barnkör, som samlar barn både från närområdet och från de södra stadsdelarna. Den stora matutdelningen till nödlidande, AndreasHelps, delar ut matkassar till ungefär 300 personer varje torsdag.   - Vi ser att den värld och det samhälle vi idag lever i gör att många söker efter en djupare mening. Då någon funderar på vad det är som driver en, så kanske man märker att man drivs av makt och inflytande, eller av att leva livet och ha nöjen. Men vi vill förmedla att man kan hitta en djupare mening och erbjuda människor hjälp att hitta något stadigt att stå på. Att ha en

Det händer på svenska 2020


tro på Gud innebär inte att problemen försvinner men för mig är tron en fast grund som håller också i motgångens stund, säger Markus.   Markus tror att de flesta kyrkor och församlingar vill se sig som öppna rum där vem som helst är välkommen:   - Jag brukar säga att kom med som du är, med alla brister och tvivel du har, du får komma till kyrkan.   Markus har också reflekterat över vilken viktig roll en kyrka kan ha i att integrera och skapa gemenskap.

visar att det är väldigt många i Helsingfors som inte har svenska eller finska som modersmål och andelen ökar. Om inte en del av dem hittar till oss och våra svenska sammanhang så blir svenska språkets roll i framtiden mycket mindre, bara en bråkdel av vad den är idag. Det påverkar i så fall allas våra liv. Vi ska inte öppna upp vår verksamhet och våra svenska rum bara för de andras skull utan i högsta grad också för vår egen skull, säger Markus Österlund och utmanar alla föreningar i Helsingfors att bjuda på sig själva och öppna upp för nya målgrupper.

  - I mitt förra jobb som Folktingssekreterare fick jag ta del av statistik och prognoser som

  Hon tycker att det är viktigt att jobba för en känsla av samhörighet och erbjuda plattformer för gemensam kommunikation eftersom de svenskspråkiga i Vanda är så utspridda över hela kommunen.   - Om det finns en gemensam samlingsplats är det också mera lockande för svenskspråkiga från andra kommuner att flytta

Det händer på svenska 2020

lej

da

:A

o

- Målet är att göra de svenska tjänsterna bättre och lättare att hitta och få. Det är en form av delaktighetsarbete: de svenskspråkiga invånarna får oftare chans att påverka stadens verksamhet och tjänster på svenska, och den service som invånarna kritiserar eller efterlyser förbättras eller skapas enligt möjlighet. Framförallt blir det lättare att hitta service på svenska, säger Nicole Mattsson.

t Fo

Nicole Mattson jobbar i Vanda stad som koordinator för den svenskspråkiga servicen. Till hennes uppgifter hör att skapa och upprätthålla nätverk inom staden och med tredje sektorn, men också att hålla kontakt med sådana som sysslar med liknande uppgifter i andra kommuner eller länder.

ño

Koordinering i Vanda

and

ro D u ar te -

Av

en

till Vanda, eftersom de vet var de kan träffa andra som pratar svenska. Men det är också viktigt välkomna två- och flerspråkighet i svenska rum och att komma ihåg att många finskspråkiga gärna övar sin svenska, säger Nicole.   Hon har jobbat ett drygt halvår som koordinator och ser att det finns en hel del att åtgärda, men hon ser också många ljusglimtar och tror på en positiv förändring.   - Många som jobbar på staden och Vandas förtroendevalda är väldigt positiva till svenskan, så vi har en bra grund att fortsätta bygga svenska servicen på. Till dem som pratar svenska vill jag bara hälsa: Våga fråga på svenska, du är inte besvärlig, utan sprider medvetenhet och öppnar dörrar, säger Nicole.

Svenska rum

21


Museum erbjuder utrymmen för föreningar Vanda lantbruksmuseum är Helsinge Lantmannagilles stolthet. Byggnaderna Emil och Maiju stod färdiga i början av 2000-talet och inhyser både museiutrymmen och mötesoch festlokaler. En bastu med kabinett finns också i huset.

Foto: Katja Salojärvi

Göran Härmälä hör till dem som arbetat hårt för att projektet skulle förverkligas. Ett så pass nytt svenskt rum hör till ovanligheterna så vi frågar hur det kommer sig att huset började byggas.   - Det hela fick sin början på 1980-talet då vi hyrde in oss på Westerkulla, där vi samlade gamla lantbruksföremål som blivit överflödiga då traktens

gårdar upphörde. Det blev snart för litet, och eftersom vi kunde sälja tomter som Lantmannagillet fått som gåva, kunde vi finansiera bygget av ett eget hus, berättar Göran.

annat Nylands lantbruksproducenter. Men fler ryms nog in, säger Göran.

  I planeringsskedet var föreningen också förutseende och såg till att utrymmena inte endast inrymmer museet, utan flera olika rum där man kan samlas.

  - Museets upplysningsverksamhet är viktig. Här sticker vi inte under stol med att Vanda var praktiskt taget helt svenskbygd så sent som 100 år sedan. Vi håller på bygdens svenska traditioner och samarbetar mycket gärna med områdets svenska föreningar. Hit kan man komma och tala svenska utan att behöva förklara sig eller rättfärdiga sitt språk, säger Göran Härmälä.

  - Utrymmena används flitigt, jadå. Bland annat har Scoutkåren Nybyggarna sin verksamhet här och eftersom museet ligger centralt i Nyland är det ett populärt mötesutrymme också för bland

  Han reflekterar kring utrymmenas betydelse för det svenska i Vanda:

Talkobyggt hus aktiverar även hundra år senare Solhem som är Malm svenska ungdomsförenings hus uppfördes 1913. Huset byggdes på talko på bara fyra månader.   Erja Lindfors och Beatrice ”Trisse” Wallman har varit aktiva i Malm svenska ungdomsförening i 25 år, sedan deras barn gick i närbelägna Staffansby skola.   - Vi fick då för länge sedan höra om Solhem via skolan. Vi ville ordna en spelkväll för barnen här, och blev lovade att få utrymmet gratis om vi blev medlemmar. Då fick vi snabbt ihop en lista med 15 nya medlemmar! Jag blev jag nästan genast invald i styrelsen, den enda som inte var gråhårig i ungdomsföreningens styrelse, skrattar Erja Lindfors.

22

Svenska rum

Foto: Katja Salojärvi

  Också Trisse kom med via sitt barn, och snart ordnade hon och Erja en massa verksamhet tillsammans, med stöd bland annat av Helsingfors stads ungdomscentral.   - Det var jätteskoj att få komma hit och börja ordna verksamhet för barn och unga, säger Trisse.

Det händer på svenska 2020


Ivern håller i sig och idag ser både Trisse och Erja betydelsen av huset i ett större perspektiv.

och visa att svenskan inte är något märkligt, utan en naturlig del av vardagen, säger Erja.

  - Redan det att man har ett eget hus ”mitt i byn” där man kan samlas är en stor grej som är av symbolisk betydelse, särskilt idag då vi finlandssvenskar är så spridda i den här trakten.

  Båda har också fått ut massor av att vara med.

  Här bor många nyinflyttade, tvåspråkiga familjer, säger Trisse.   - Ja, och se bara på allt som har hänt, fortsätter Erja.   - Norr om Stan har blivit till här, och härifrån har ordnats en hel massa verksamhet för barn och unga i hela norra Helsingfors. Dessutom är attitydfostran viktigt idag. Genom att också finska föreningar ordnar verksamhet i huset, till exempel dansar Malmin Eläkeläiset på Solhem, kan vi passa på att berätta om vår historia

  - Solhem blev mitt finlandssvenska sammanhang, jag blev mottagen med öppna armar och det kändes så roligt då folk var glada och positiva! Jag kände att jag kunde förverkliga mig själv och göra nåt som jag upplevde som jätteviktigt, rentav nödvändigt för att stöda mitt barns språk, säger Trisse.   Erja blir tankfull.   - Det svenska språket är viktigt för mig personligen, säger hon, men också för det finska samhället. Bland annat ger det oss ett nordiskt perspektiv. Och så är det en del av Finlands historia.

Arbis är öppet för alla Årligen deltar ungefär 7000 personer i Helsingfors Arbis verksamhet. Arbis upprätthålls av Helsingfors stad och huvudsakligen ordnas kurserna i Arbis på Dagmarsgatan. Gemenskap på svenska är en viktig del av verksamheten.   - Helsingfors Arbis är ett öppet och inkluderande svenskt rum som ger invånarna möjligheter att inhämta nya kunskaper och färdigheter och att integreras på svenska. Arbis erbjuder upplevelser och gemenskap och främjar den finlandssvenska kulturen och kunskaper i svenska, säger Moa Thors, rektor på Helsingfors Arbis.   Moa berättar att Arbis når ungefär tjugo procent av målgruppen, vilket är mycket. Helsingfors Arbis är det största svenskspråkiga medborgarinstitutet i Finland och årligen ordnas drygt 800 kurser av varierande längd och i de mest skilda ämnen, från praktiskt inriktade kortkurser till teoretiska universitetsämnen inom öppna universitetet. En del kurser går bara ett veckoslut, andra sträcker sig över hela arbetsåret. Dessutom ordnas allmänna

Det händer på svenska 2020

föreläsningar med åtföljande diskussioner, viskvällar och andra evenemang.   - Våra kurser uppskattas och i och med att finlandssvenskarna bor så utspritt i Helsingfors är det viktigt att Arbis finns på en central plats som är lätt att komma till från alla håll, säger Moa.   Också finskspråkiga kommer till Arbis för att upprätthålla sina kunskaper i svenska.   - För svenskspråkiga betyder det att man kan komma in och inte behöver fundera på språket. Här är alla en del av den finlandssvenska gemenskapen och här får vi tala vårt svenska modersmål eller öva på svenska, säger Moa Thors.

Foto: Nina Taylor

Svenska rum

23


24

Norr om Stan

Det händer pü svenska 2020


Praktisk hjälp till föreningar och större fritidsutbud på svenska Vad händer när några väldigt olika föreningar går samman och grundar en samarbetsorganisation? Tjugo år efter starten fungerar Norr om Stan som stöd för föreningarna och som en lokal stöttepelare för fritidsverksamheten på svenska i området. Text: Mari Pennanen Foto: Joanna Lindén-Montes, Katja Salojärvi

N

orr om Stan startade som ett lokalt initiativ av fem väldigt olika föreningar som tyckte det behövdes mera gemensam koordinering av det svenska i området.   - Grundidén är fortfarande samma, att hjälpa föreningarna. Föreningar blir medlemmar i Norr om Stan för att de vill ha de stödtjänster vi erbjuder. Just nu upplever många förening­ ar att människor inte vill binda sig till och sköta administrativa uppgifter och där kan Norr om Stan hjälpa, säger Katja Salojärvi som är verk­samhetsledare.   Norr om Stan sprider föreningarnas information genom infotidningen Det händer norr om stan och via elektroniska medier.   - Informationen syns bättre och når fler då vi samlar ihop den och sprider. Då många är med lyfter de tillsammans varandra då information sprids gemensamt. Samma effekt märks också i många verksamheter, säger Katja.   Förutom informationstjänster erbjuder Norr om Stan sina medlemmar löneutbetalning, vilket gör det möjligt för föreningar att till exempel anställa klubbledare utan stor egen administration.   - Föreningen ger alla uppgifter om vem som anställs för vilken tid och vi sköter resten. Föreningar kan anställda till exempel klubbledare utan att någon i styrelsen behöver ha kunskaper i löneräkning och att föreningen behöver fungera som arbetsgivare, säger Katja.

Det händer på svenska 2020

  Verksamheten startade som ett projekt som hette Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors år 2000. Utgångspunkten och värdegrunden som Norr om Stan utgår från är att det ska finnas svenskspråkig fritidsverksamhet tillgänglig för alla nära hemmet. Förutom direkta tjänster till medlemsföreningarna ordnar Norr om Stan egen verksamhet, där klubbar, olika kurser och sommarläger är de största verksamhetsformerna. Norr om Stan är också en knutpunkt för många olika slags ärenden, där det svenska är det centrala.   - Vi har strålande exempel på sådan verksamhet har vunnit massor på att flera medverkat, till exempel de 18 stadsstigar som i samband med Finlands 100-årsjubileum togs fram. Då många föreningar var med blev det många

stigar och eftersom det blev så många fick de stor synlighet.   Katja konstaterar att det krävs ett lokalt initiativ och intresse för att en samarbetsorganisation ska fungera, men utgående från de förfrågningar hon får bedömer hon att likande koncept kunde vara till nytta på andra håll i huvudstadsregionen. Lokal anknytning är viktig, liksom att de medverkande upplever att organisationen är deras. Sedan är nästan vad som helst möjligt.   - När det existerar en struktur så möjliggör det allt möjligt annat. Utan Norr om Stan och grundverksamheten är det mycket av kringverksamheten som inte alls skulle ha blivit av. Det krävs en motor för att saker ska hända. Norr om Stan har i många fall varit den motorn, konstaterar Katja Salojärvi.

Norr om Stan

25


Nyfiken på vilka föreningar det finns? Här har vi samlat de flesta aktiva föreningarna med svensk verksamhet i Helsingfors och Vanda.

TA MODIGT KONTAKT OCH DELTA – FÖRENINGARNA VILL HA MED FLER!

26

Föreningslista

Det händer på svenska 2020


LOKALFÖRENINGAR

ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN Föreningsverksamhet på svenska med allmän verksamhet bestående av föredrag, fester och bibliotek samt specialiserad verksamhet i våra kretsar: AV-teatern, Bokklubben, Bridgeklubben, Folkdanslaget, Konstklubben AV, Musikklubben, Sandelssällskapet, Seniordanskretsen, Squaredanskretsen (också rounddans), Sykretsen, Sällskapskretsen, Ungdomskretsen, Walentinakören, Vox-seniora.

CENTRUM, HELSINGFORS • Adress: Annegatan 26, Helsingfors • Kontakt: info@arbetetsvanner.fi • Hemsida: www.arbetetsvanner.fi

ARBETETS VÄNNER I KORSO Föreningen har en historiegrupp som samlas regelbundet ungefär tio gånger om året.

VANDA • Kontakt: Kurt Lindström, 040 502 888

ARBETETS VÄNNER I SÖRNÄS Fritidsverksamhet på svenska för alla åldrar från småbarn till pensionärer. En del av verksamheten hålls i våra lokaler i Munkshöjden, till exempel barnklubb, diskussionsklubb, bridge och meditation, och en del är utlokaliserad, till exempel besök på teatrar och konstutställningar. Vi har medlemmar från ett stort geografiskt område.

MUNKSHÖJDEN MED OMNEJD • Adress: Björneborgsvägen 1, Helsingfors • Kontakt: avsornas@welho.com • Hemsida: www.arbetetsvanner.fi/av_sornas

BRUNAKÄRR KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING Brunakärr Koloniträdgårdsförening är en svenskspråkig förening som arrenderar koloniträdgårdsområdet av Helsingfors stad och trädgårdslotterna vidare till sina medlemmar. Medlemmarna underhåller de allmänna områdena som hör till stadens parker. Trädgårdslotterna med stugor är privata. Koloniträdgården som är grundad 1918 är öppen för allmänheten i maj-september kl. 7-21. Föreningen ordnar en del öppna evenemang under sommaren.

BRUNAKÄRR • Adress: Naguvägen 1, Helsingfors • Kontakt: brunakarr@brunakarr.fi, 044 986 3306 • Hemsida: www.brunakarr.fi

DICKURSBY UNGDOMSFÖRENING Föreningen har närmare 200 medlemmar och kvällsverksamheten omfattar idag bland annat Square Dance, körsång, Marthaverksamhet och Ungdomsgård. Dickursby Ungdomsförening grundades år 1896. Föreningen äger två hus i centrala Dickursby, föreningshuset Helsinggård, byggd 1913 och Linda daghemsbyggnaden från 1988.

Det händer på svenska 2020

DICKURSBY • Hemsida: www.duf.fi

Föreningslista

27


LOKALFÖRENINGAR

GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING Förening som aktivt främjar samhörigheten bland de svenskspråkiga invånarna i norra Helsingfors med omnejd. I föreningens regi verkar tre körer, som årligen ordnar konserter, främst i föreningshuset Berghyddan. I Berghyddan ordnas också övriga evenemang med program för allmänheten, till exempel allsångskvällar, fest på föreningens dag och skördefester.

GAMMELSTADEN, ARABIA • Kontakt: guffenberghyddan@gmail.com • Hemsida: www.guffen.fi

HELSINGE KYRKOBY UNGDOMSFÖRENING Vi är en svenskspråkig förening i Vanda, som be-

HELSINGE KYRKOBY (VANDA) MED OMNEJD

driver ungdoms- och övrig fritidsverksamhet. Främst sysslar vi med motion och kulturverksamhet samt arrangerar fester och andra samkväm för medlemmar. Verksamheten sker främst i vårt föreningshus Midgård, som även kallas ”Midis”, samt i Helsinge skolas gymnastiksal. Även finskspråkiga medlemmar, samt personer med annat modersmål än svenska och finska, välkomnas med. Att vara medlem i vår förening fungerar som ett ypperligt ”språkbad” för alla åldrar.

• Adress: Midgårdsgränden 6, Vanda • Kontakt: midis@midgard.fi • Hemsida: www.midgard.fi

HELSINGE-TUSBY UNGDOMSFÖRBUND HTU upprätthåller ett hembygdsmuseum i Helsinge kyrkoby. HTU ordnar årligen återkommande evenemang, bland annat allsång och Svenska Dagen-fest, nyligen har också familjecaféverksamhet inletts. HTU medverkar i Nyländsk Afton, frågesport och andra evenemang inom UFrörelsen och är en bakgrundskraft till samlingsannonsen Bikupan i Hbl.

VANDA MED OMNEJD • Hemsida: www.helsinge-tusby.fi

HELSINGE LANTMANNAGILLE Vandaböndernas kultur- och utbildningsförening som upprätthåller Vanda lantbruksmuseum och ordnar lantbruksrelaterade utbildningstillfällen.

28

Föreningslista

HELSINGE (VANDA MED OMNEJD) • Kontakt: Göran Härmälä, 0400 880 539

Det händer på svenska 2020


LOKALFÖRENINGAR

KÅRBÖLE UNGDOMSFÖRENING Kårböle uf har återupptagit sin verksamhet år 2017 efter en paus på 40 år och önskar vara en sammanbindande länk mellan de svenskspråkiga på området. Föreningen har gjort teaterbesök och ordnat en fest sin gamla 600-åriga Kårböle by till ära. Samarbete och deltagande i Helsinge-Tusby ungdomsförbunds aktiviteter ingår. Kårböle by presenterades i en utställning år 2019 på Lantbruksmuséet Emil i Vandadalen. I planerna finns utgivandet av en 120-års historik år 2021, då föreningen fyller 120 år. Vi är öppna för all form av

GAMLA KÅRBÖLE MED OMNEJD • Kontakt: astrid.nurmivaara@gmail.com • Hemsida: karboleuf.nsu.webbhuset.fi

verksamhet som kan bidra till en glad gemenskap och för vidare föreningens rika traditioner.

MALM SVENSKA UNGDOMSFÖRENING Malm Svenska Ungdomsförening ordnar verksamhet för alla åldrar i det över 100 år gamla föreningshuset Solhem i Malm. Verksamheten omfattar bland annat dramaklubb för barn i lågstadiet, improvisationsteaterövningar för vuxna, julbasar och grötfest. Dessutom hålls månadsmöten med program eller tema. En populär nyhet är musiklek och familjecafé för de minsta i samarbete med Nylands Svenska Ungdomsförbund. Malm Svenska Ungdomsförening är öppen för nya idéer och välkomnar nya medlemmar. Solhem är en knutpunkt för det svenska i norra Helsingfors. Här har Norr om Stan sitt kansli och ordnar sommar-, höst- och sportlovskoloni samt klubbar och kurser. Här samlas också Scoutkåren Spejarna för sina möten. Det är liv i luckan hela veckan och på veckosluten är festsalen, buffén och köket ofta uthyrda för fester.

NORRA HELSINGFORS MED OMNEJD • Adress: Kyrkobyvägen 23, Helsingfors • Kontakt: info@msuf.net • Hemsida: www.malmsvenskauf.fi

SOTTUNGSBY UNGDOMSFÖRENING Sottungsby ungdomsförening har ett eget hus, Fagerlund, som renoveras. Föreningen samarbetar med Sottungsby byaförening och deltar i HTU:s frågesporter och övriga aktiviteter. Ungdomsföreningen har även hand om huset som inhyser Vanda naturskola.

Det händer på svenska 2020

ÖSTRA VANDA • Kontakt: Lilian von Bell, 050 556 8059

Föreningslista

29


LOKALFÖRENINGAR

SVENSK FÖRENING I ÅGGELBY Svensk Förening i Åggelby är en allmän kulturförening med hemort i norra Helsingfors. Verksamheten omfattar utfärder, teaterbesök och evenemang av olika slag. I föreningens regi verkar en aktiv bridgeklubb med spel på tisdagar samt en torsdagsklubb som samlas en gång i månaden. Föreningen stöder skolor och daghem i norra Helsingfors med bidrag och stipendier. Vi ordnar årligen en uppsatstävling för sjätteklassarna i norra Helsingfors skolor.

NORRA HELSINGFORS • Kontakt: svenskforeningiaggelby@gmail.com • Hemsida: www.aggelby.fi

TAVASTBY SVENSKA UNGDOMSOCH ALLMOGEFÖRENING Förening med verksamhet i föreningshuset Bygård. Fritidsverksamhet i Vanda med omnejd. Verksamheterna innefattar gubbdagis, körövningar, vinprovningar och teater. Våra ”gubbar” träffas under skolterminerna i fria och gemytliga former. Kören Vivandi övar i lokalen. Munskänkarna i Vanda möts en gång i månaden. Vanda teaterförening övar i lokalen och håller föreställningar här.

TAVASTBY MED OMNEJD • Kontakt: westerlundwessu@gmail.com / 044 523 8956

TUF:s föreningshus Bygård passar bra för upp till 100 personer för bröllopsfester eller för olika tillställningar.

VANTAA-SEURA – VANDASÄLLSKAPET Vandasällskapet är en tvåspråkig och mångsidig hembygdsförening, vars verksamhetsfält omfattar hela Vanda. Vårt syfte är att föra fram Vandas historia på olika sätt. Föreningen arrangerar olika evenemang som utfärder, föreläsningar och guidningar. Vårt största evenemang är Helsinga medeltidsdag. Vi publicerar också Vandasällskapets årsbok Helsinge-Vanda, som innehåller artiklar om områdets historia och traditioner. Boken har utkommit sedan början av 1960-talet.

30

Föreningslista

VANDA • Kontakt: andreas.koivisto@vantaaseura.fi • Hemsida: www.vantaaseura.fi

Det händer på svenska 2020


TEATER

CENTRALFÖRBUNDET FÖR FINLANDS SVENSKA TEATERORGANISATIONER Cefistos verksamhet omfattar de årliga teaterdagarna, olika utbildningar och fortbildningar samt upprätthållandet av ett klädlager. Cefisto är även ansvarig utgivare av teaterbroschyren Repertoar där information om så gott som all professionell svenskspråkig teater samlas.

HELSINGFORS • Adress: Georgsgatan 27, Helsingfors • Kontakt: cefistoinfo@gmail.com, 050 584 9883 • Hemsida: www.cefisto.fi

FÖRENINGEN FÖR DRAMA OCH TEATER, DOT DOT är ett dramapedagogiskt kompetenscenter som sedan år 2006 erbjuder undervisning i drama och teater, museipedagogiska verkstäder, tidsresor och deltagande föreställningar för alla åldrar. Från och med hösten 2018 är vi också Teaterskolan DOT och erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt den allmänna lärokursen på svenska i Helsingfors.

BUSHOLMEN, HELSINGFORS • Adress: Medelhavsgatan 14 A, Helsingfors • Kontakt: info@dotdot.fi, 045 899 1404 • Hemsida: www.dotdot.fi

RAMPFEBER Rampfeber spelar teater, mest för vuxna. Både sommarteater och turnerande pjäser. Intresserade teaterentusiaster välkomnas med.

VANDA • Kontakt: teater@rampfeber.fi • Hemsida: www.rampfeber.fi

VANDA TEATERFÖRENING Vanda Teaterförening grundades 1996 för att befrämja kulturutbudet på svenska i Vanda och hela Helsingforsregionen. Föreningens verksamhet går ut på att barn, ungdomar och vuxna amatörskådespelare tillsammans gör teater främst som sommarproduktion. Mottot är att alla som vill skall kunna vara med, såväl på scenen som i hela arbetet med en teaterproduktion.

VANDA • Kontakt: vandateaterforening@gmail.com • Hemsida: www.vandateaterforening.fi

VA' I HELSINGE? Föreningens syfte är att främja och utveckla intresset för kulturhistoria och musikteaterverksamhet som hobby samt förnya och utveckla medborgarnas uppfattning om kultur på föreningens hemort och i dess närmaste omgivning, samt sammanföra vänner av kulturhistoria och musikteater till gemensam verksamhet. Kulturhuvudstadsåret 2000 producerade föreningen musikteatern Va’ i Helsinge? och namnet blev kvar som föreningens namn. Föreningen producerade Vandarevyerna

Det händer på svenska 2020

2010 Vanda till Salu och 2012 Vånda i Vanda, båda skrivna av Staffan Bruun och Stefan Lundberg. Med produktionen Fi-Fi-Finlandssvensk tidsresa hyllades Finland-100 år, år 2017. Hösten 2020 firar föreningen sitt 20-årsjubileum med att bjuda på ett annorlunda teaterprojekt. VANDA, HUVUDSTADSREGIONEN • Hemsida: www.facebook.com/vaihelsinge

Föreningslista

31


MUSIK

GAMELIKÖREN Gamelikören är en blandad kör för den som har möjlighet att sjunga dagtid. Kören hör till Gammelstadens ungdomsförening och övar varannan tisdag kl. 12-15 i föreningshuset Berghyddan. Övningarna inleds med kaffe och mingel.

GAMMELSTADEN, ARABIA • Adress: Gammelstadsvägen 3, Helsingfors • Hemsida: www.guffen.fi/gamelikoren

Kören leds av Håkan Wikman. Vi brukar ge ca tre konserter per år. Nya sångare är välkomna i alla stämmor.

HELSINGEBYGDENS KÖR Helsingebygdens kör är grundad år 1896 och firar år 2021 sitt 125-års jubileumsår. Helsingebygdens kör vill erbjuda en möjlighet till kvalitativ körsång i en svensk miljö över språkgränserna med lockande och välorganiserad verksamhet. Körens verksamhet innehåller veckovisa övningar, körläger, kördagar, konserter och körresor både inom Finland och Europa. Kören leds av Emmi Saulamaa.

DICKURSBY • Adress: Konungsvägen 2, Vanda • Kontakt: info@hbk.fi • Hemsida: www.hbk.fi

VIANDA Sångkör för 60-plussare. Leds av Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg. Övar sånger på Helsinggård i Vanda varje onsdag kl. 11.30-13.30 under september till maj och har verkat i nästan 10 år. Vi har vanligen konsert till jul och vår och håller sångtillfällen under kyrkogången några gånger under kyrkoåret. Vi har över 40 aktivt deltagande sångare, men tar gärna nya krafter med.

VANDA • Kontakt: benni.karlsson@gmail.com / 0500 419 232

VIVANDI Vivandi är en blandad kör som hör till Tavastby uf. Kören övar varje tisdag i föreningens lokal Bygård i Tavastby. Kören grundades år 1988 och sedan hösten 2004 har Maria Sjöroos dirigerat kören. För närvarande består kören av 11 damer och 8 herrar.

32

Föreningslista

VÄSTRA VANDA • Kontakt: mary-ann.alanne@kolumbus.fi

Det händer på svenska 2020


SAMHÄLLELIGA FÖRENINGAR

HEM OCH SKOLA-FÖRENINGAR

DAGVÅRDSFÖRENING FYNDET Dagvårdsförening Fyndet är en privat dagvårdsförening med tre daghem i västra Vanda och ett i östra Vanda. Hos oss vårdas barn från 10 månaders ålder tills dess de börjar förskolan. På alla enheter är gruppstorleken högst 14 barn. Vi erbjuder trygg dagvård i en hemlik miljö där de små gruppstorlekarna ger oss möjligheten att vara lyhörda för barnens individuella behov och utveckling.

VANDA • Hemsida: www.fyndet.fi

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA Finlandssvenska teckenspråkiga är en förening som verkar för dess medlemmar och målgrupp, teckenspråkiga finlandssvenskar, både med lokala evenemang och med intressebevakning. Vår verksamhet är utspridd inom Svenskfinland med huvudbas i Helsingfors. Vårt syfte är att döva, hörselskadade, teckenspråkiga finlandssvenskar och de som är intresserade av språket får möjlighet att träffas på sina villkor.

HELSINGFORS, SVENSKFINLAND • Adress: Tilkgatan 7, Helsingfors • Kontakt: info@dova.fi • Hemsida: www.dova.fi

FOLKHÄLSAN I VÄSTRA HELSINGE Hälsofrämjande verksamhet för alla åldrar på svenska.

VÄSTRA HELSINGE (VANDA) • Hemsida: www.folkhalsan.fi/foreningar/ lokalforeningar/foreningar-i-nyland/ folkhalsan-i-vastra-helsinge

FOLKHÄLSAN I ÖSTRA HELSINGE Hälsofrämjande verksamhet för alla åldrar på svenska, simskolor och aktiviteter för hela familjen, eftis i Västersundom skola.

ÖSTRA HELSINGE (VANDA) • Kontakt: patrik.karlsson@vantaa.fi / 040 728 6447 • Hemsida: www.folkhalsan.fi/ostrahelsinge

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID DAGHEMMET STAFFAN Föräldraföreningen stöder barnens och personalens välmående på daghem och förskola, uppfyller önskemål och sätter guldkant på tillvaron med något lite utöver det vardagliga. En viktig uppgift är också att bevaka och stöda det svenska språket i barnens vardag.

Det händer på svenska 2020

STAFFANSSLÄTTEN, HELSINGFORS • Kontakt: mfinstro@abo.fi • Hemsida: www.facebook.com/ groups/1549325045279780

Föreningslista

33


SAMHÄLLELIGA FÖRENINGAR

HEM OCH SKOLA-FÖRENINGAR

HELSINGE HEM OCH SKOLA Föreningen har som målsättning att främja samarbetet mellan hem och skola samt att på olika sätt arbeta för att eleverna skall tycka om att gå i skolan och trivas. Vi strävar efter att ge alla elever någon form av uppmuntran och omväxling under skolåret. Verksamheten bygger helt på frivilliga insatser. Föreningens medel används till att förgylla elevernas och lärarnas vardag. Medlemmar i föreningen är föräldrar till elever i Helsinge skola och i Helsinge gymnasium samt andra intresserade.

VANDA • Hemsida: helsinge.hemochskola.fi

HELSINGFORSREGIONENS HÖRSELFÖRENING Föreningens syfte är att vara ett gemensamt forum för svenskspråkiga hörselskadade och andra med intresse för hörsel, i Helsingforsregionen, att öka medlemmarnas färdighet att handha och sköta sina hjälpmedel, att hålla kontakt med sakkunniga och arbeta för att medlemmarna lyckas möta sitt handikapp med en positiv attityd och att bidra till att hörselrelaterade problem uppmärksammas i samhället. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ha sakkunnig hörselrådgivning, ordna möten, föreläsningar och demonstrationer, arrangera utflykter och exkursioner med guidning och information, ordna kurser enligt medlemmarnas önskemål, hålla sig informerad om förändringar och utveckling inom hörselområdet.

HELSINGFORSREGIONEN • Adress: Tölögatan 10 B 9, Helsingfors • Kontakt: helsingfors.horsel@gmail.com • Hemsida: www.helsingfors.horsel.fi

HEM OCH SKOLA I KYRKOBY Föreningen står för Eftermiddagsklubben Nyckelpigan för klasserna 1-6. Utöver eftis och vanlig HoS-verksamhet ordnar föreningen hösttalko där man snyggar upp i skolhusen och på gården och äter tillsammans efteråt. Läsåret avslutas med vårens stora grillfest, med både familjerna, faroch morföräldrar och faddrar inbjudna.

HELSINGE KYRKOBY, VANDA • Hemsida: helsingekyrkoby.hemochskola.fi

HEM OCH SKOLA I STAFFANSBY Hem och Skola – det är vi, alla som har barn i Staffansbys lågstadieskola, som vill medverka för att deras skoltid ska bli så lyckad som möjligt. Det är inte bara klassombud, styrelse och andra aktiva som ska känna sig hemma i Hem och Skola, utan alla vi föräldrar. Det är en trygghet för barnen när också vi vuxna känner varandra.

34

Föreningslista

STAFFANSBY MED OMNEJD, HELSINGFORS • Kontakt: hemochskolais@gmail.com • Hemsida: staffansby.hemochskola.fi/start

Det händer på svenska 2020


SAMHÄLLELIGA FÖRENINGAR

HEM OCH SKOLA-FÖRENINGAR

HEM OCH SKOLA VID MÅRTENSDALS SKOLA I VANDA Vi jobbar tillsammans med skolan för att alla barnen i skolan ska ha en så bra skolgång som möjligt. Föreningen beviljar understöd åt klasserna till sådant som gör skolgången lite roligare och samtidigt stöder undervisningen. Exempel på sådant är teaterbesök, besök till Högholmen, Naturskolan och olika muséer. Föreningen bekostar nya böcker och prenumerationer på HBL, Kalle Anka och Bamse till skolans bibliotek, understöder klassfester och mycket annat enligt önskemål och behov. Hem och Skola ordnar också gemensamt program för familjerna, till exempel den traditionella idrottsfesten varje vår, julkortsverkstad och föreläsningar med ämnen som är intressanta för föräldrar med barn i skolåldern.

VÄSTRA VANDA • Hemsida: www.martensdal.hemochskola.fi/start

KOTTBYNEJDENS SVENSKA FÖRENING Föreningen arbetar med förbättrandet av skoloch dagvårdsförhållandena i området och stöda svensk- och flerspråkiga familjer i deras barnfostran. Upprätthåller Friddan i anslutning till Kottby lågstadieskola.

KOTTBY OCH NÄROMRÅDEN • Adress: Pohjolagatan 45, Helsingfors • Kontakt: maija.jaskara@hel.fi (gällande eftisverksamheten i Kottby)

REGNBÅGSANKAN Regnbågsankan är till för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör det här i Svenskfinland. Föreningens syfte är att främja jämlikhet och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att erbjuda möjlighet till kultur, social samvaro och stöd för hbtiqa+-personer och deras närstående på svenska i hela Svenskfinland.

SAMS - SAMARBETSFÖRBUNDET KRING FUNKTIONSHINDER SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. SAMS vänverksamhet förmedlar frivilligvänner till personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland.

Det händer på svenska 2020

HELSINGFORS, SVENSKFINLAND • Kontakt: regnbagsankan@regnbagsankan.fi / 040 767 0466 • Hemsida: www.regnbagsankan.fi

SVENSKFINLAND • Adress: Medelhavsgatan 14A, Helsingfors • Kontakt: info@samsnet.fi / 050 368 3288 • Hemsida: www.samsnet.fi

Föreningslista

35


SAMHÄLLELIGA FÖRENINGAR

HEM OCH SKOLA-FÖRENINGAR

MÅNSAS HEM OCH SKOLA Månsas Hem och Skola är föreningen för alla elever, föräldrar och lärare i Månsas lågstadieskola. Vårt mål är att stöda arbetet i skolan, kommunikationen mellan hemmen och skolan och förstås barnens trivsel och välmående i skolan.

MÅNSAS MED OMNEJD • Hemsida: mansas.hemochskola.fi

NORR OM STAN Norr om Stan (NoS) är en samarbetsförening för svenska föreningar i norra Helsingfors med omnejd. NoS huvudsakliga uppgifter är att stödja sina medlemsföreningar och ge dem synlighet, att informera om svenskspråkig fritidsverksamhet i området, samt att anordna kompletterande verksamhet, så som klubbar och dagsläger för barn samt kurser och evemang för alla åldrar.

NORRA HELSINGFORS OCH VANDA MED OMNEJD • Adress: Kyrkobyvägen 23, Helsingfors • Kontakt: info@nos.fi / 050 432 8888 • Hemsida: www.nos.fi

NYLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Vi är en ideell organisation som jobbar med och för barn och ungdomar. Vi producerar verksamheter, kurser och evenemang och fungerar som takorganisation för våra 126 medlemsföreningar och 7 regionalt fördelade lokalförbund i Nyland.

NYLAND • Adress: Borgfrökens gränd 1, Helsingfors • Kontakt: kansliet@nsu.fi / 050 330 1222 • Hemsida: www.nsu.fi

ÅSHÖJDENS HEM OCH SKOLA Åshöjdens Hem och Skola (ÅHoS) är föreningen för alla elever, föräldrar och lärare i Åshöjden grundskola. Föreningens verksamhet stöder arbetet i skolan, kommunikationen mellan hemmen och skolan samt barnens trivsel överlag. I praktiken arrangerar och stöder föreningen klubbar och evenemang, skaffar nödvändiga saker och material till skolan och lägger lite guldkant på elevernas vardag. ÅHoS är medlem i Förbundet Hem och Skola i Finland.

36

Föreningslista

ÅSHÖJDENS GRUNDSKOLA, HELSINGFORS • Kontakt: joe.pimenoff@gmail.com • Hemsida: ashojden.hemochskola.fi/start

Det händer på svenska 2020


IDROTT & SCOUTING

BRÄNDÖ SEGLARE Brändö Seglare (BS), grundad 1930, är en ledande, innovativ och attraktiv båtförening på Brändö i östra Helsingfors. Vi har ca 750 medlemmar, varav 200 juniorer. Under båtsäsongen ordnar vi olika nybörjarkurser i segling och motorbåtssport och under vinterhalvåret ordnar vi bland annat fysikträningar. Vi har utövare i alla kategorier, från nybörjare till landslagsseglare. Våra utbildade tränare är mycket omtyckta. BS - årets juniorförening 2017!

BRÄNDÖ • Adress: Granfeltsvägen 11, Helsingfors • Kontakt: junior@brandoseglare.fi • Hemsida: www.brandoseglare.fi

GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENINGEN TOPPEN GIF Toppen är en svenskspråkig gymnastik- och idrottsförening. Vi erbjuder verksamhetsformer för en meningsfull fritidssysselsättning på svenska i Vanda. Verksamheten är uppdelad på flera lokaler i östra Vanda, nämligen Västersundom, Håkansböle, Helsinge och Dickursby.

VANDA • Kontakt: teresa.vuorensola@eduvantaa.fi • Hemsida: toppen.idrott.fi

HELSINGE SKYTTEGILLE Sportskytteverksamhet på svenska. Verksamheten anordnas på Dickursby idrottshus skyttebana. Aktiviteterna vanligtvis på måndagar, kontakta föreningen om du vill komma och bekanta dig.

VANDA • Kontakt: kim.nystrom@hotmail.com / 0400 697 497

HELSINGFORS KFUK/M SCOUTER Scoutkåren Helsingfors KFUK/M Scouter erbjuder svenskspråkig scoutverksamhet i Gamlas för barn och unga i åldern 7–22. Också vuxna i alla åldrar är välkomna med. Vi ordnar veckovisa scoutmöten, samt hajker, läger och vandringar. Scouting är vänner, gemenskap, mångsidig verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Scouterna gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Kom med!

GAMLAS MED OMNEJD • Adress: Kantelevägen 13, Helsingfors • Kontakt: bliscout@kfukm.fi • Hemsida: www.kfukm.fi

IDROTTSFÖRENINGEN HELSINGE-ATLAS Handboll och bordstennis för alla från småbarn till seniorer. Också för vuxna som inte spelat tidigare.

VANDA • Kontakt: info@atlashandball.fi • Hemsida: www.atlashandball.fi

Det händer på svenska 2020

Föreningslista

37


IDROTT & SCOUTING

SCOUTKÅREN MUNKSNÄS SPEJARNA Scoutkår med kårlokal i Munksnäs. Vi delar lokal och samarbetar tätt med Munksnäs Flickscouter.

MUNKSNÄS MED OMNEJD • Hemsida: www.munksnasspejarna.fi

SCOUTKÅREN NYBYGGARNA Scoutkåren Nybyggarna är en aktiv scoutkår som erbjuder sina medlemmar i åldern 7 år och uppåt scoutverksamhet med veckomöten, utfärder, läger, vandringar och andra äventyr. Vi har verksamhet för alla åldersklasser – vargungarna, äventyrsscouterna, spejarscouterna, explorerscouterna,

HAGA I HELSINGFORS OCH VÄSTRA VANDA • Hemsida: www.nybyggarna.net

roverscouterna samt de äldre ledarna. Veckomötena hålls i Haga lyan samt i Vanda kårlokalen.

SCOUTKÅREN SPEJARNA H:FORS Scoutverksamhet för barn och unga i norra Helsingfors. Scoutkåren Spejarna H:fors ordnar verksamhet på svenska i Malm, med veckomöten på måndagar. Därtill ordnas dagsutfärder, hajker, förläggningar med övernattning på stuga samt sommarläger, vanligtvis i början av juni eller i juli-augustiskiftet. Verksamheten ordnas åldersgruppvis och rekommenderas börjas tidigast på årskurs 2.

NORRA HELSINGFORS • Kontakt: spejarna.helsingfors@gmail.com

SJÖSCOUTKÅREN SAILORS Svenskspråkig sjöscoutverksamhet på Brändö för barn i skolåldern och uppåt. Kvällsmöten, utfärder, seglatser och läger.

38

Föreningslista

BRÄNDÖ OCH ÖSTRA HELSINGFORS • Hemsida: www.sailors.fi

Det händer på svenska 2020


MARTHAFÖRENINGAR

DICKURSBY MARTHAFÖRENING Marthaförening med verksamhet i huvudsak på Helsinggård i Dickursby.

DICKURSBY MED OMNEJD • Hemsida: dickursby.martha.fi

HELSINGE MARTHAFÖRENING Helsinge marthaförening jobbar enligt Marthaförbundets devis för "En bättre värld, en vardag i taget". Till föreningen hör fyra kretsar och de ordnar verksamhet såsom exkursioner, utfärder och föreläsningar om aktuella teman gällande till exempel hushåll, miljö och kultur.

KRETSARNA FINNS I KÖNIGSTEDT, KÅRBÖLE, MÅRTENSDAL OCH KYRKOBY-TOLKBY • Adress: Skattbacksvägen 5, Vanda • Kontakt: pernilla.lindstrom@eduvantaa.fi • Hemsida: www.martha.fi

HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING Helsingfors svenska Marthaförening är ett stort och livskraftigt nätverk som består av medlemmar i olika åldrar. Föreningen är ett av Marthaförbundets 13 distrikt. I föreningen finns närmare tusen medlemmar och 34 kretsar som träffas regelbundet. Vi ordnar evenemang och föreläsningar inom områdena hushåll, ekonomi och ekologi och annat som är aktuellt i samhället och som underlättar i vardagen.

HELSINGFORSREGIONEN • Adress: Simonsgatan 12 A, Helsingfors • Kontakt: kansliet@helsingforsmartha.fi • Hemsida: www.helsingforsmartha.fi

KYRKOBY-TOLKBY MARTHAKRETS Marthakretsen vill dela med sig till sina medlemmar kunskap och kännedom om hushåll, kultur, miljö och ekonomi, som är oss till nytta och gagn i den vanliga vardagen. En mycket viktig del av verksamheten är den sociala gemenskapen och samhörigheten och att arbeta för gemensamma

VANDA • Adress: Skattbacksvägen 5, Vanda • Kontakt: anne.pennala@kolumbus.fi • Hemsida: www.martha.fi

projekt som den årliga höstbasaren.

Det händer på svenska 2020

Föreningslista

39


KULTUR- OCH TRADITIONSFÖRENINGAR

FINLANDS SVENSKA FOLKDANSRING Finlands Svenska Folkdansring, grundad 1931, är en centralorganisation för folkdansverksamheten i Svenskfinland med uppgift att samordna folkdansverksamheten på det svenska språkområdet i Finland, att sprida intresse för och kännedom om folkdanser och lekar samt den folkliga danskulturen i övrigt, att väcka förståelse för folkmusik och folkdräkter samt att befrämja samarbetet med motsvarande organisationer i hemlandet och i Norden.

HELSINGFORS, SVENSKFINLAND • Adress: Kaserngatan 28, Helsingfors • Kontakt: folkdansringen@folkdans.fi / 040 352 3688 • Hemsida: www.folkdans.fi

FRIHETSKRIGETS SÖDRA TRADITIONSFÖRENING Föreningens syfte är att vårda minnet av deltagare i Frihetskriget, vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse, samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget, samla fakta om krigets syfte och dess kämpar, värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter samt sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar.

HELSINGFORS • Kontakt: carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi • Hemsida: www.frihetskriget.fi

FÖRENINGEN BRAGE I HELSINGFORS Föreningen Brage sysslar med folkkultur i vid bemärkelse. Vi har folkdansgrupper för barn och för vuxna, en kör och ett spelmanslag för vuxna. Under året ordnar vi olika workshops, kurser, och föreläsningar för alla åldrar. Vi har uppsökande verksamhet för förskolor i vårt närområde. Brages dräktbyrå innehar all kunskap om de finlandssvenska folkdräkterna. Vi har ett nätverk av etnologer och folklorister som ger ut online tidskriften Laboratorium.

40

Föreningslista

HELSINGFORS • Adress: Kaserngatan 28, Helsingfors • Kontakt: kansli@brage.fi / 09 636 513 • Hemsida: www.brage.fi

Det händer på svenska 2020


KULTUR- OCH TRADITIONSFÖRENINGAR

MINNESVÅRDARNA Minnesvårdarnas uppgift är att vårda gravkulturen. Föreningen förmedlar också information om gravkulturen i form av föredrag, tidningsartiklar eller hänvisning till forskare.

SVENSKFINLAND • Adress: Nylandsgatan 17 D 31, Helsingfors • Kontakt: minne@kolumbus.fi • Hemsida: www.minnesvardarna.fi

TIGERN Tigern är en finlandssvensk kulturförening som jobbar för dialog och idéspridning med betoning på politik, konst och samhällsfrågor. Tigern ger ut tidskriften Ny Tid. Föreningens syfte är att bidra till en aktiv samhälls- och kulturdebatt och att uppmuntra och understöda i synnerhet finlandssvensk vänsterkultur. För att förverkliga sitt syfte kan föreningen arrangera diskussions- och programtillfällen med fokus på konst, kultur och samhällsdebatt.

Det händer på svenska 2020

SVENSKFINLAND • Adress: Ny Tids redaktion, Kabelfabriken (trappa B, våning 5), Helsingfors • Kontakt: styrelsen@tigern.fi / 09 694 1758 • Hemsida: www.tigern.fi

Föreningslista

41


SPECIALINTRESSEN

AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN I HELSINGFORS AFK är klubben för alla som är intresserade av fotografering. Vi träffas en gång i månaden för månadsmöte, då någon intressant fotograf berättar om sin verksamhet och vi deltar med bilder i månadstemat. Vi ordnar workshops, streetfotar på stan, ordnar utflykter och gör företagsbesök eller blir guidade på fotoutställningar. Dessutom har vi ett labb i Tölö med bra mörkrums- och datorutrustning.

HELSINGFORS • Kontakt: ordforande@afk.fi • Hemsida: www.afk.fi

FORNA NORMALLYCEISTER Föreningen grundades år 1947 som en förening för forna elever i Svenska Normallyceum, dvs. Norsen, forna elever i Grundskolan Norsen och det genom sammanslagning skapade gymnasiet Tölö Gymnasium, samt dessa skolors forna och nuvarande lärare. Föreningen arrangerar bland annat möten och samkväm för sina medlemmar, beviljar stipendier och understöd.

HELSINGFORS • Kontakt: goran.pulkkis@arcada.fi • Hemsida: www.fornanorsar.fi

GUIDEFYREN Guidefyren rf - Professionella guider i Helsingfors med omnejd är en guideförening med medlemmar som har yrkesutbildning i guideverksamhet och dessutom auktorisering som Helsingfors guider. Vi erbjuder skräddarsydda guidningar enligt önskemål och målgrupp. Guiderna har olika specialområden allt från arkitekturguidningar bland annat i Alvar Aaltos fotspår till promenadguidningar i Helsingfors, Helsinge kyrkoby, och Sandudds begravningsplats samt bussguidningar i huvudstadsregionen, Tusby och Kyrkslätt. Många intressanta gamla byar och historiska miljöer väntar på dig.

HELSINGFORS, HUVUDSTADSREGIONEN • Kontakt: astrid.nurmivaara@gmail.com • Hemsida: www.guidefyren.fi

HELSINGFORS FRIMÄRKSSAMLAREFÖRENING Förening för svenskspråkiga frimärkssamlare i Helsingforsregionen. Möten varannan onsdag kl. 18.

HELSINGFORS • Adress: Lönnrotsgatan 32 B, Helsingfors • Kontakt: sandvik@kolumbus.fi / 050 433 7260 • Hemsida: www.filatelia.fi/hff

42

Föreningslista

Det händer på svenska 2020


SPECIALINTRESSEN

IF HELSINGE ATLAS GARANTIFÖRENINGEN Föreningen stöder Atlas moderföreningen ekonomiskt.

VANDA • Hemsida: www.atlashandball.fi/atlas-stottare

INTERBAAS Interbaas (grundad 2001) målsättning är att arbeta för den filosofiska bildningen och att gynna förutsättningarna för en filosofisk diskussion utanför det akademiska. Föreningen tillämpar och utvecklar filosofiska diskussionsmetoder, bland annat den neosokratiska dialogen, ett filosofiskt gruppsamtal som skapar förutsättningar för en filosofisk dialog. Interbaas ordnar sokratiska dialoger, filosofiska promenader och ett årligt filosofiseminarium.

HELSINGFORS • Kontakt: interbaasrf@gmail.com • Hemsida: www.interbaas.fi

SFP I MELLERSTA VANDA Politisk verksamhet och intressebevakning, studiebesök.

MELLERSTA VANDA • Kontakt: patrik.karlsson@vantaa.fi / 040 728 6447

SFP I VÄSTRA VANDA Föreningen bevakar västra Vandas svenska ärenden, bland annat markpolitik och svensk service.

VÄSTRA VANDA • Hemsida: www.sfpivanda.fi

SOC&KOMS VÄNNER Soc&koms vänners syfte är att vara en sammanhållande länk mellan nuvarande och tidigare studerande och personal vid Svenska socialoch kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Soc&kom), övriga personer som omfattar föreningens syfte, samt att ideellt och ekonomiskt understöda samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid Soc&kom.

HELSINGFORS • Kontakt: robert.runeberg@helsinki.fi • Hemsida: www.sockomsvanner.fi

SOTTUNGSBY FRIVILLIGA BRANDKÅR Avtalskår inom Mellersta Nylands räddningsverk. Den frivilliga verksamheten består av upplysningsverksamhet, till exempel skolbesök och olika evenemang.

Det händer på svenska 2020

ÖSTRA VANDA • Hemsida: www.sottungsbyfbk.fi

Föreningslista

43


SPECIALINTRESSEN

SVENSK UTVECKLING Svensk utveckling verkar inom näringsliv, kultur och försvar. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på försvars- och säkerhetsfrågor, föreningen ordnar högklassiga säkerhetspolitiska möten och föreningens flaggskepp är den Finlandssvenska försvarsdagen som arrangeras vartannat år.

SVENSKFINLAND • Adress: Annegatan 12 A 15, Helsingfors • Kontakt: carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi • Hemsida: svenskutveckling.fi

SVENSKA BYGGMÄSTAREFÖRENINGEN I HELSINGFORS Svenska Byggmästareföreningen i Finlands stadgar godkändes av den Kejserliga Senaten för Finland den 29 maj 1907; ett datum som anses vara officiellt datum för föreningen begynnelse. Efter att Svenska Byggmästareförbundet i Finland grundats år 1952, ändrades föreningens namn till Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors.

HELSINGFORS • Adress: Kauppakaarre 1, Helsingfors • Kontakt: johan.sundman@tomcon.fi / 041 505 5112 • Hemsida: www.byggarna.fi/medlemsforeningar/ svenska-byggmastareforeningen-i/

SVENSKA FÖRENINGEN TREVÄPPLINGEN Föreningens mål är att erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar och upprätthålla svensk verksamhet i Nylands svenska ungdomsförbunds föreningshus Bygdehemmet, i Mellungsby Helsingfors, där föreningen har sitt uppehälle. I dag verkar inom föreningen bland annat sångkören Let Us Be Frank och ensemblen Ukulele Express.

ÖSTRA HELSINGFORS • Adress: Borgfrökens gränd 1, Helsingfors • Kontakt: christoffer.isaksson@gmail.com • Hemsida: www.trevapplingen.nsu.fi/trevapplingen

SVENSKA KLUBBEN I HELSINGFORS Svenska Klubben i Helsingfors ändamål är att utgöra en sammanslutning av svenskspråkiga män genom att bereda dem möjlighet till personlig kontakt, trivsam samvaro och avkoppling, samt att verka för det svenska kulturarbetet i Finland. Klubben anordnar samkväm och regelbundet återkommande klubbaftnar med föredrag, aktuell information och annat program för sina medlemmar. Svenska Klubben i Helsingfors stiftades 1880.

CENTRUM, HELSINGFORS • Adress: Mauritzgatan 6, Helsingfors • Kontakt: svenskaklubben@therongroup.fi • Hemsida: www.klubben.fi

UNGDOMSFÖRENINGARNAS AUTOMOBILKLUBB UFAK Bilsportsföreningens medlemmar deltar i olika grenar, bland annat bilorientering, regularity och rally. Föreningen ordnar också tävlingar. Om du är intresserad av verksamheten så ta gärna kontakt.

44

Föreningslista

VANDA • Hemsida: www.kolumbus.fi/ufak

Det händer på svenska 2020


SPECIALINTRESSEN

VANDA KRIGSVETERANER Krigsveteranernas gärning för ett självständigt Finland hedras på olika sätt. Veteranerna som fortfarande finns bland oss står i fokus, jämte krigsänkorna. Årligen ordnas vår-och höstmöte, som avslutas med julmiddag. Sommartid arrangeras utfärder och vintertid månadsluncher. Julandakt ordnas i samarbete med diakonin i Vanda svenska församling. Medlemmarna kan delta i Veterandistriktets resor och kyrksöndagar.

VANDA • Kontakt: astrid.nurmivaara@gmail.com / tom.nederstrom@luukku.com

Tidningen Veteranposten skickas åt medlemmarna. Uppvaktning och kransnedläggning vid hjältegravarna vid Helsinge kyrka, Rödsands begravningsplats och Östersundom kapell tillsammans med Sibbo krigsveteraner är en gammal tradition. Uppvaktningarna sker den 13 mars till minnet av Vinterkrigets slut år 1940, på Veterandagen i april, på De stupades dag i maj samt på självständighetsdagen den 6 december. Alla, också unga, som önskar att kunskapen om veteranernas gärning lever vidare, välkomnas med i verksamheten.

VANDA SVENSKA LÄRARFÖRENING VSLF är en lokalförening som ligger under Finlands Svenska Lärarförbund, FSL. Vi är en förening som bevakar lärarnas, lektorernas och rektorernas fackliga intressen på lokalnivå. Vi stöder också våra medlemmars välmående genom att ordna olika sociala träffar.

VANDA • Kontakt: pernilla.lindstrom@eduvantaa.fi • Hemsida: www.facebook.com/ vslf.vandasvenskalararforening

VANDA SVENSKA PENSIONÄRER Vanda svenska pensionärer är en opolitisk, livskraftig förening som strävar till att samla de svenska pensionärerna i Vanda till gemensamma aktiviteter. Du som redan är eller snart blir pensionerad är hjärtligt välkommen med.

Det händer på svenska 2020

VANDA • Kontakt: vanda.pensionarer@gmail.com • Hemsida: vanda.spfpension.fi

Föreningslista

45


SPECIALINTRESSEN

VINFÖRENINGEN MUNSKÄNKARNA I VANDA Munskänkarna i Vanda ordnar vinprovningstillfällen, tastingar, ledda av antingen utomstående föreläsare eller föreningens medlemmar, vanligen en gång i månaden. De flesta tillfällen ordnas på Bygård i Tavastby, Vanda. Förutom tastingar ordnar vi utbildningar om vin, ofta i samråd med andra munskänkarföreningar. Du kan komma med på en tasting för att bekanta dig med vår verksamhet, inga förkunskaper behövs. Vi finns till för att alla skall få en möjlighet att lära sig om och njuta av viner.

VANDA • Hemsida: munskankarna.fi/vanda

WANDA FBK Wanda FBK är en avtalsbrandkår under Nylands räddningsverk och har en alarmavdelning och en junioravdelning. Juniorerna tränar på tisdagar och alarmavdelningen på onsdagar på stationen i Vandadalen. Föreningen ställer också upp på olika jippon och evenemang. Wanda FBK upprätthåller ett museum vid Vandaforsen, öppet enligt överenskommelse.

46

Föreningslista

VÄSTRA VANDA • Hemsida: www.vantaanvpk.fi

Det händer på svenska 2020


FÖRSAMLINGAR, RELIGIÖSA SAMFUND

JOHANNES FÖRSAMLING Johannes församling är en aktiv cityförsamling med drygt 12 000 medlemmar men verksamheten är öppen för alla helsingforsare. Församlingen erbjuder mångsidig verksamhet med betoning på musik, med allt från babyrytmik och barnkör för de minsta till ett flertal olika körer för vuxna.

CENTRALA HELSINGFORS, DRUMSÖ, ARABIA • Adress: Högbergsgatan 10, Helsingfors • Kontakt: johannes.fors@evl.fi / 09 2340 7700 • Hemsida: helsingforsforsamlingar.fi/johannes

Församlingens musiker bjuder också på konsertserier och evenemang under hela året. För vuxna och daglediga arrangeras ett flertal diskussionsgrupper och återkommande träffpunkts-verksamhet under vinterhalvåret. Sorgbearbetning erbjuds som kurs.

MATTEUS FÖRSAMLING Matteus församling är en aktiv stadsförsamling som erbjuder en mångsidig verksamhet för såväl barnfamiljer som ungdomar och vuxna. Församlingen har ca 6000 medlemmar men verksamheten är öppen för alla helsingforsare. Utöver veckoverksamhet med babyrytmik, körer och olika slags grupper arrangerar församlingen också ett flertal läger för olika målgrupper året om. Också stora pysseldagar för alla åldrar återkommer ett par gånger om året. Församlingen har också klubbverksamhet i skolorna på området. Huvudkyrkan ligger i Östra centrum.

ÖSTRA HELSINGFORS • Adress: Åbohusvägen 3, 1 vån., Helsingfors • Kontakt: matteus.fors@evl.fi / 09 2340 7300 • Hemsida: helsingforsforsamlingar.fi/matteus

PETRUS FÖRSAMLING Petrus församling är en dynamisk och mångsidig församling där du är varmt välkommen med, var du än bor. Vi finns till för alla åldrar och hoppas att du hittar en gemenskap som passar just dig. Jesus exempel och undervisning är grunden för allt vi gör. Hans exempel är enastående. Han visar ett liv med frid och frihet. Vi tror att han visar det allra bästa sättet att leva, för oss och vår värld. Ta gärna kontakt, kom in på en kopp kaffe och hör mera eller läs mer om oss på vår webbsajt.

Det händer på svenska 2020

NORRA HELSINGFORS • Adress: Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors • Kontakt: petrus.fors@evl.fi • Hemsida: www.petrusforsamling.net

Föreningslista

47


FÖRSAMLINGAR, RELIGIÖSA SAMFUND

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING Församlingsverksamhet på svenska i hela Vanda. Vi har samarbetsprojekt på finska och engelska inom ramen för hela samfälligheten Vanda församlingar.

VANDA • Kontakt: vandasvenska@evl.fi • Hemsida: www.vandasvenskaforsamling.fi

VANDA VÄSTRA DIAKONIFÖRENING Föreningen samarbetar med församlingens diakoni, delar bland annat ut understöd till äldre och barnfamiljer och delar ut stipendier i skolorna. Är med och ordnar Svenska Dagen i Virtakirkko i samarbete med en språkbadsklass.

48

Föreningslista

VANDA • Kontakt: bb.sandbacka@kolumbus.fi / 0400 420 908 • Hemsida: www.vandasvenskaforsamling.fi

Det händer på svenska 2020


Språklagstiftningen i Finland ger oss rätt att använda svenska eller finska. Statliga och tvåspråkiga kommunala myndigheter måste alltid ge dig service på svenska. Till exempel om det handlar om din personliga service hos läkare eller polis. En finsk kommunal myndighet eller ett privat företag behöver inte betjäna dig på svenska, men kom ihåg att ändå fråga! Om du saknar information på svenska ska du i första hand kontakta myndighetens kundtjänst. Påminn dem om din rätt att använda svenska eller gör en anmälan till ledningen för myndigheten. Har du inte fått den service du har rätt till på grund av ditt språk? Det finns flera ställen att kontakta. Vill du ha hjälp med det här? Kontakta Folktinget!

Det händer på svenska 2020

Folktinget

49


Det händer på svenska är ett samarbete mellan:

FRITIDSVERKSAMHET PÅ SVENSKA I NORRA HELSINGFORS MED OMNEJD

SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND

Norr om Stan (NoS) är en samarbetsförening för svenska föreningar i norra Helsingfors med omnejd. NoS stöder sina medlemsföreningar och ger dem synlighet, informerar om svenskspråkig fritidsverksamhet i området och ordnar egen verksamhet. NoS fungerar som stöd- och kontaktorganisation mellan föreningar, privatpersoner och andra instanser som arrangerar eller utnyttjar svensk service.

Sydkustens landskapsförbund upprätthålls av 16 medlemskommuner i södra Finland från Lovisa i öster till Pargas i väster. Sydkustens landskapsförbund fungerar som en sakkunnig-, samarbets- och projektorganisation och arbetar tillsammans med sina medlemskommuner och samarbetspartner för att den finlandssvenska befolkningen ska ha tillgång till kultur och utbildning på svenska på en fullgod nationell nivå.

Mer på www.nos.fi

De frågor som är speciellt viktiga för Sydkusten handlar om utbildning och fritid för barn och unga, tillgången på svenskspråkiga arbetskraft inom utbildning, kulturarbete, information om stödfunktioner och svensk verksamhet samt en aktiv dialog inom Svenskfinland. Mer på sydkusten.fi

FÖRBUNDSARENAN FÖRENAR Förbundsarenan är den gemensamma plattformen för de finlandssvenska förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och ändamål. Förbundsarenan har 65 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.). Förbundsarenan verkar för förbundens verksamhetsförutsättningar genom ökat samarbete och koordinering, och olika tjänster för förbunden. Mer på forbundsarenan.fi

LUCKAN Luckan är en allmännyttig förening som strävar till att bevara, utveckla och synliggöra den finlandssvenska kulturen och gemenskapen i landet. I centret på Georgsgatan 27 kan besökaren möta ett modernt svensk- och tvåspråkigt Helsingfors med samhällsservice och kulturutbud för stadens invånare och besökare. Luckan Helsingfors har öppet vardagar kl. 10-17 och erbjuder många samhälleliga och kulturella evenemang också på kvällar och veckoslut. Mer på helsingfors.luckan.fi

50

Samarbetspartners

Det händer på svenska 2020


UTGIVNINGEN AV FÖRENINGSMAGASINET DET HÄNDER PÅ SVENSKA GÖRS MÖJLIG MED STÖD FRÅN:

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Aktiastiftelsen i Vanda Waldemar von Frenckells stiftelse

Det händer på svenska 2020

Finansiärer

51


Innehåll INTRO

8

3 Ledare 4 Anslagstavlan

FÖRENINGSLIV 8 Profil Vi pratar med Marie-Therese "MT" Olenius-Noopila som ägnar en stor del av sin vakna tid åt föreningsliv.

DET HÄNDER PÅ SVENSKA 2020

Profile for Norr om Stan rf

Det händer på svenska  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded