Page 1

osjälvisk

tema

kyrkoval - frivillig i fĂĽrĂśsund - konstrunda kalender - drop-in viglslar och dop

1/2017


fårö, bunge-rute-fleringe, forsa, stenkyrka, othem-boge, väskinde och gothems församlingar Norra Gotlands pastorat Kyrkvägen 2 624 52 Lärbro Tel 0498-22 27 00 expeditionen norra gotlands pastorat forsagården lärbro Måndag, tisdag, torsdag kl 9-12 Onsdag kl 13-15 Expeditionschef Åsa Mellqvist norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/norragotland www.facebook.se/norragotlandspastorat kyrkoherde: Martina Åkeson Wollbo präster Andréa Bogren Birgitta Pirhonen Jens Peterson Johan Sunnerstam Lena Maria Hagensen diakoner Juana Baumann Maria Ynderdahl

22 27 02 22 27 04 22 27 05 22 27 06 22 27 03 22 27 07

22 27 18 22 27 16

kyrkogårds/fastighetschef Kenneth Marshardingz 22 27 20 förvaltningskanslist i gravärenden Gunilla Angelöf 22 51 26 kyrkorådets ordförande Peder Fohlin 0762-18 78 07 E-post till medarbetarna: namn.efternamn@svenskakyrkan.se För övriga medarbetare, se hemsida eller kontakta expeditionen norra gotlands pastorats tidning Ansvarig utgivare: Martina Åkeson Wollbo Fotografer: Görel Robsarve Malmros, Karolina Stenström, IKON, m.fl. Redaktörer & skribenter: Görel Robsarve Malmros 22 27 40 Karolina Stenström 22 27 41 Denna tidning skickas ut från Norra Gotlands pastorat till alla hushåll inom pastoratets gränser. Tidningen räknas som samhällsinformation, och delas även ut till de som har en skylt med ”Nej tack till reklam”.

Tryck: ThomasTryckare.se Utdelning: PostNord ThomasTryckare.se

#stoltmedlem

gott går igen Hur kan död bli till liv? Vad betyder det som hände för 2000 år sedan för oss idag? Jag kan bara säga som Jesus i Johannesevangeliet, när han träffar de som blir hans första lärjungar. De frågar honom var han bor och han svarar: ”Följ med och se!” Vi är på väg in i påskens mysterium. På skärtorsdagen minns vi hur Jesus sitter tillsammans med lärjungarna i den övre salen och firar påskmåltiden med dem – men nu på ett nytt sätt. Han förvandlar den till en kärleksmåltid och berättar för dem hur de ska göra, när han är borta. På långfredagen dör han på korset, som en förbrytare. Påskafton är stilla och tyst, världen väntar. Så kommer påsknatten med sin jublande glädje, graven är tom, han har uppstått! Han har gett sitt liv, för att vi ska få leva, för att världen skall försonas med Gud.

varandra. Några av oss gör det ändå. I den här tidningen får vi möta Curt och hans tankar om att ge av sin tid till andra. Jag återkommer ofta till orden ”Den som ger, han får”. Om du själv ger av din tid, din kraft och din kärlek så får du mycket igen. Kanske inte alltid från det håll du trodde, men det goda kommer tillbaka till den som själv gör gott. Kom och följ med, i våra gudstjänster i påskens spännande tid!

från oväntat håll Det går så fort allting idag. Världen har blivit en oroligare plats där vi inte hinner tänka på varken oss själva eller

Martina Åkeson Wollbo, kyrkoherde

”Och jag blir fri att möta allt som kommer, och jag kan räcka ut min egen hand mot dig som finns i dina minsta vänner, i deras nöd – och kanske jag ibland får ge åt andra värmen av din hand”

Sv ps 473 vers 5

Dopsockarna gör succé! Prästerna tar tacksamt emot sockar att dela ut vid dop, både till barn och vuxna. Gärna med tre ränder - för treenigheten, och för tro, hopp och kärlek. Lämna vid en gudstjänst eller på pastorsexpeditionen. Tack!


utvalda av dig Kyrkorådet 2014-2018 Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet - dessa tre nivåer har du som är över 16 år och tillhörig Svenska kyrkan rätt att rösta i. Kyrkoval är det vart fjärde år. De som väljs i september i år sitter för mandaperioden 2018-2021. De val du medverkar i utser representanter till det som kan jämföras med kyrkans årsmöten. Mellan dessa halvårsvisa möten arbetar styrelser på olika nivåer, med olika mandat. Här finns goda möjligheter att påverka lokalt, som frivillig och förtroendevald. kyrkofullmäktige Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. Hit väljs 35 ordinarie ledamöter och 18 ersättare. val till stiftet Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. På Gotland bestär stiftsfullmäktige av 51 personer. I Visby stift ingår även utlandsförsamlingarna. Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelse, egendomsnämnd och domkapitel. Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden.

val till kyrkomötet, nationellt Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter, varav två utses av gotlänningarna. Kyrkomötet beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor i ekonomi och verksamhet. Det kan röra kyrkohandbok, klimatfrågor eller psalmbokens innehåll. det fortlöpande arbetet lokalt Kring flera av pastoratets kyrkor finns sockenråd. Ledamöterna kan fungera som kyrkvärdar men de har framförallt ett särskilt ansvar att se till att hemsocknens kyrka, kyrkogård och eventuellt församlingshem utvecklas väl. Ur sockenråden hämtas ledamöter till församlingsråden. Det finns ett församlingsråd för varje församling - sju stycken på norra Gotland. Församlingsråden sammanträder ett par gånger per termin, och arbetar mycket med lokal verksamhet och utveckling. De är med och påverkar var och när gudstjänster ska firas. Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige. Nästa nivå är kyrkorådet, som utsetts av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet fungerar som verkställande organ för kyrkofullmäktige och ser till att de ramar som kyrkofullmäktige satt upp följs. Här sker det fortlöpande beslutsfattande arbetet som för pastoratet framåt. Personal, fastighetheter och styrdokument är återkommande frågor. Några av kandidaterna i kyrkorådet möter du i detta och kommande nummer av pastoratstidningen!

NÄR ÄR KYRKOVALET? Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. VAD VÄLJER JAG TILL? I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i pastoratet, till stiftsfullmäktige i Visby stift och till kyrkomötet på den nationell nivån. ÄR JAG RÖSTBERÄTTIGAD? För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter ur Kyrkobokföringen. VAD RÖSTAR JAG PÅ? De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www. svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är. NÄR KOMMER RÖSTKORTEN? De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde. KAN JAG KANDIDERA? Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas. Det krävs att du tillhör Svenska kyrkan, är döpt eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på valdagen. Du ska också vara kyrkobokförd i det område valet gäller. För kyrkomötet gäller att du är valbar i det stift där du är kyrkobokförd. Cirka 33 000 personer har i dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan som de fått i direkta val. HUR KANDIDERAR JAG? En nomineringsgrupp måste anmäla dig som kandidat och du måste själv ha förklarat dig villig att ställa upp. Vill du veta mer om valet eller om att kandidera? Kontakta kyrkorådets ordförande Peder Fohlin tel 0762-18 78 07.


möt en medmänniska

Möt dina förtroendevalda:

frans brozén 56 år, fårö, ersättare kyrkorådet

Att leva som man lär, älska, glömma, förlåta och att möta medmänniskor som man själv vill bli bemött tycker jag är det viktigaste för kyrkan att visa på de kommande fyra åren. Jag är stoltast över att ha varit med och anställt prästen Johan Sunnerstam, och att Agneta Söderdahl kan tjänstgöra på Fårö. De frågor som är jobbigast att diskutera i kyrkorådet är ekonomi och fastighetsförvaltning.

peder fohlin 63 år, fole, ordförande kyrkorådet

Jag är nöjd med att vi tillsammans arbetat fram en ny klockarorganisation i pastoratet. De frågor som kan vara känsliga ärenden i kyrkorådet är personalfrågor och fastighetsfrågor. De viktigaste frågorna de kommande fyra åren som jag vill arbeta för är att det finns en grupp människor runt varje sockenkyrka som vill fira gudstjänst och föra det kristna arvet vidare. Att vi får vara en kyrka som prioriterar att föra evangeliet vidare till kommande generationer. Jesus är vägen, sanningen och livet!

frivillig i fårösund Det blåser kallt från sundet, och snögloppen kyler ner besökarna som hukande skyndar in på Träffpunkten i Fårösund. Men inne i huset är det varmt, både för kropp och själ. Det är här man ofta träffar på Curt Broberg. Han var en av eldsjälarna i projektet att få till Träffpunkten i det galleria-aktiga huset mitt i samhället. Nu är man inne på det åttonde året, och här finns förutom Röda Korsets second handaffär Kupan och kafé även studieförbund, kyrkan och andra föreningar. våga för det man tror på Lugn, glad och osjälvisk är ord som andra nog skulle beskriva Curt Broberg med. - Det har kanske varit en hel del socialt arbete. I kyrkan, Röda Korset, politiskt och i polisstyrelsen. Det har blivit mycket andras välbefinnande, säger Curt ödmjukt. Mjuka saker, för att man vill bry sig om. Den meningen sammanfattar ganska bra det som Curt Broberg brinner för.

- Det finns några tillfällen då man får vara bestämd och stå på sig för det man tror på, även om det blåser. Om 70% ändå älskar en, då får man vara nöjd, säger Curt. Går det under 50%, då får man tänka till. Oftast når jag de mål jag satt upp, även om man ibland får backa och ta något steg åt sidan innan man kan gå framåt, om det stormar för mycket. Med lugn går det bra. Man kan hälsa på folk ändå, även om man varit oense i en fråga.

Mjuka saker, för att man vill bry sig om. kyrkklocka och värmepanna Curt är uppvuxen i Fleringe. Där började också livet som föreningsmänniska. Som 23-åring blev han kassör i dåvarande Fleringe församling. Med ett års undantag, så har han haft förtroendeuppdrag i kyrkan sedan dess. Idag är han invald i kyrkofullmäktige på Norra Gotland, Samfälligheten Gotlands kyrkor (som ansvarar för restaurering av kyrkorna), församlingsrådet i Bunge och så några valberedningsuppdrag. I tidigare Fleringe församling fick de förtroendevalda göra många praktiska ideella uppdrag, som att måla och städa. Idag sätter arbetsmiljölagar stopp för vissa insatser, men tänker man till finns många bra och värdefulla volontäruppdrag kvar, påpekar Curt. Fleringe må vara en till innevånarantalet liten socken, men med mycket engagemang. På 1920-talet blev kyrkans lillklocka deponerad på Bungemuseet, men 1982 hämtade det nytillträdda kyrkorådet hem klockan med traktor. Man började


möt en medmänniska

hyra ut församlingshemmet som sommarbostad för att få in pengar. På sjuttiotalet behövdes en ny panna – då kom kände riksspelmannen tillika Lärbrobankmannen Svante Pettersson och uppmanade Curt och hans pappa att gå i borgen för värmen. Kyrkan är självklart närvarande i livet, även om det inte är så ofta Curt tittar i Bibeln. Men sen söndagsskolan med sina klisterfigurer och julspel, så har kyrkan gett sinnesro. Det är en bra plats att meditera på, även ensam. - Kyrkan finns ju alltid där. Det behöver inte vara så stor olycka, så drar man sig dit. Vi har prästerna, diakonerna, samtalsgrupperna. Kyrkan behövs! säger Curt. frivillig inte märkvärdigt Frivillighet är något Curt Broberg funderar en hel del på. Hur tar man tillvara på de frivilliga, som faktiskt vill göra något i en organsiation? Hur får man in pigga pensionärer, så att de vill dela med sig av sin tid till andra? Vilka uppdrag kan en barnfamilj hjälpa till med? Mycket kanske handlar om att både be om hjälp, och att erbjuda sin hjälp. Att se saker som kul, i stället för att tänka att ”så har vi aldrig gjort”. Att samla frivilliga runt sin kyrka, men även arbeta över sockengränserna. Det blir extra viktigt i mindre socknar. Ett frivilliguppdrag kan vara så mycket, från att vara kyrkvärd till att gå hem och hälsa på någon. Det behöver inte vara så märkvärdigt, utbrister Curt. förening för demokratin Idag finns många löst sammansatta grupper kring sakfrågor i samhället.

Curt Broberg, frivillig och förtroendevald.

Curt Broberg ser en risk i att inte använda etablerade föreningar och deras erfarenheter av uthållighet. Sociala medier gör att det går snabbt att kommunicera, men det skapar också en viss utanförskap. Det nya engagemanget hos människor skulle kunna dra nytta av att gå via organisationer som kyrkan, Röda Korset eller annan lokal förening. Det skulle kunna bli en positiv effekt för alla. Demokratin i samhället hotas av ett svagare föreningsliv. Missnöjesyttringar, bristande erfarenheter av hur en organisation är uppbyggd och att inte ta gemensamt långsiktigt ansvar kan få farliga konsekvenser för samhället, påpekar Curt. Själv är han medlem i ett dussintal föreningar, med bred spännvidd. -Det gäller att ha rätt keps på, skrattar Curt. Jag är väl lite av en offentlig person på norra ön. När man träffar folk får hjärnan jobba för att sätta in dem i rätt sammanhang. Men hur orkar man vara frivillig, ideell, förtroendevald samtidigt som man har en ganska tuff kronisk reumatisk sjukdom?

-Jag sätter upp delmål för dagen för mig själv, att klara det till lunch. Och sen till kvällen. Och när dagen är slut, ja då gick det ju ändå, säger Curt. Det hjälper ju inte att vara grinig. Och det ger så mycket att vara ideell.. tre viktiga I höst är det kyrkoval igen. Curt Broberg ställer upp. Hans tre hjärtefrågor är att se till att barn- och ungdomsfrågor får högsta prioritet, fastighetsärenden, och att få fler till dop. - Det är viktigt att rösta! Jag vill puffa för att man kan förhandsrösta. Och kryssa gärna för den man känner lite extra för. Det lokala valet påverkar kyrkofullmäktige, som utser de som sitter i nämnder och det som motsvarar styrelser, förklarar Curt. Jag hoppas på lite Johan-effekt här i Fårö och Bunge-Rute-Fleringe också, att alla som berörts av vår nye präst Johan Sunnerstam kommer och röstar. text & foto: görel robsarve malmros vill du vara frivillig i fårösundsområdet? Kontakta Curt!


kalender april - juni 2017

tjänstgörande

Ta chansen att vara med om händelserna i stilla veckan, från Jesus intåg i Jerusalem till uppståndelsen.

Påskvandring en teatralisk rundvandring på 45 min

söndag 2 april 16.00 lärbro kyrka Max 15 personer per rundvandring. Fika serveras under tiden i Forsagården för ”väntande” grupp som går kl 16.45

Aktuella uppgifter kring gudstjänster hittar du på hemsidan och i tidningarna GA/GT på fredagar under rubriken Gudstjänster på Gotland.

lördag 2 april 18.00 Fole EFS Temakväll med önskesånger Vi börjar med kvällsmat. Anmälan tel 361 25

söndag 2 april - femte söndagen i fastan

Försonaren 10.00 Fleringe Gudstjänst Sång C Bengtsson js esm Lummelunda Gudstjänst barnkören bp Varmkorv och fika, försäljning” till förmån för fastekampanjen Hejnum Gudstjänst Fole barnkör jp cl 13.00 Fårö Gudstjänst Fåröfröjd js esm Boge Passionsandakt hos Anna Arvidsson lmh 14.30 Slite Kilåkern Gudstjänst lmh me 16.00 Slite Betel Gudstjänst lmh me Lärbro Påskvandring - se annons ovan! 18.00 Vallstena Mässa bp de Bro Ögonblick som förändrar livet: jp me Gäst medddelas senare tisdag 4 april 15.00 Slite Veckomässa lmh me 19.00 Fleringe Passionsandakt hos js Eva & Anders Falkgren, Skymnings 405 Fole EFS Passionsandakt, våfflor fohlin cl

präster AB Andréa Bogren BP Birgitta Pirhonen JP Jens Peterson JS Johan Sunnerstam LMH Lena Maria Hagensen MÅW Martina Åkeson Wollbo diakoner JB Juana Baumann MY Maria Ynderdahl kantorer AL Anton Linnerhed BSG Birgit Sjöstedt Gahnfelt CL Christoffer Lahrin ESM Emelie Stolpe Marklund DE Dan Eiderfors ME Matilda Ericsson www.svenskakyrkan.se/norragotland/personal

onsdag 5 april 8.30 Lärbro Forsagården Veckomässa 17.20 Bunge Veckomässa 19.00 Stenkyrka Passionsandakt hos familjen Thomas Persson, Stenstugu 408

js esm bp

torsdag 6 april 13.45 Fårösund Stuxgården Andakt 14.30 Fårösund Havsgläntan Andakt

söndag 9 april palmsöndagen Vägen till korset 10.00 Hangvar Mässa ab bsg Väskinde Familjegudstjänst, barnkören lmh cl 16.00 Slite Mässa lmh me Martebo Mässa bp angelöf 18.00 Fole Mässa kaffe bp angelöf Gothem Gudstjänst ab bsg Sånggruppen Smakfulla medverkar tisdag 11 april 12.30 Fole EFS Påsklunch Anmälan 361 25 Gäst:Bimbi Ollberg berättar om fåglar 19.00 Väskinde Passionsandakt hos familjen Åkeson Wollbo i Prästgården

måw

onsdag 12 april 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa 11.30 Lärbro Forsagården Öppet hus, lunch 12 kostnad 60:-, lotteri. Gäst: Johan Sunnerstam


skärtorsdag 13 april

Det nya förbundet 15.00 Fleringe Skärtorsdagsmässa Buffé efteråt js esm 18.00 Hall Skärtorsdagsmässa jp de Slite Skärtorsdagsmässa lmh me Vallstena Skärtorsdagsmässa ab bsg 19.00 Fårö Skärtorsdagsmässa js esm Tingstäde Skärtorsdagsmässa bp al Solist: Thomas Persson 20.00 Väskinde Skärtorsdagsmässa måw ab cl

– för allas rätt till mat SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr Swisha valfritt belopp till 9001223 PG 90 01 22-3

Sms:a KO till 72 905 & ge 100 kr

BG 900-1223

långfredag 14 april

Korset 12.00 Hall Gudstjänst G B Pergolesi: Stabat mater ab de Torun Franzén, sopran, Viviana Garuz Walcher, alt, Dan Eiderfors, orgel Slite Gudstjänst Slitekören lmh me Hejnum Gudstjänst jp dungner hjellström 14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst my cl 15.00 Rute Gudstjänst js esm Stenkyrka kapell Gudstjänst bp de Solist: Thomas Persson Gothem Gudstjänst ab bsg Yvonne Bogren, cello. Sångtrio 18.00 Fårö Gravläggningsgudstjänst Fåröfröjd js esm Väskinde Gravläggningsgudstjänst måw cl

tisdag 18 april 15.00 Slite Veckomässa

lmh me

onsdag 19 april 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa jp 12.00 Stenkyrka folkets hus Sopplunch Musik med Yngve Adman och Alvar Olsson, dragspel och gitarr 17.20 Bunge Veckomässa js torsdag 20 april 13.45 Fårösund Stuxgården Andakt 14.30 Fårösund Havsgläntan Andakt 19.00 Väskinde Konsert domkyrkans damkör, andakt

jp

påskafton 15 april

Genom död till liv 14.00 Bunge Träffpunkten Andakt med js cl mingel & tilltugg, Gospelkören Gudskelov 23.30 Bäl Påsknattsmässa, Niclas Gustafsson sång jp cl Äggtoddy från kl 23

påskdagen 16 april

Kristus är uppstånden 10.00 Bunge Mässa Bungekören js esm Tingstäde Mässa bp de Caroline Gardell, sång Väskinde Mässa måw cl Stenkyrka-Väskindekören 11.00 Slite Mässa barnkörerna Kling & Klang lmh me Slitekören & Alla-kan-sjungakören 13.00 Fårö Mässa Bungekören Kyrkkaffe & tårta js esm Hall Mässa Forsakören bp de Hejnum Gudstjänst musik av unga talanger i pågående ”Påskfestival” jp dungner hjellström 14.30 Slite Kilåkern lmh bsg 16.00 Fole Mässa Ulf Ström, saxofon jp me Påskmat i församlingshemmet Anm. tel 36125 18.00 Källunge Mässa Gothemkören måw bsg

annandag påsk 17 april

Möte med den uppståndne 10.00 Norrlanda Gudstjänst Stenkyrka kapell Mässa Solist: Annica Yttergren 18.00 Lärbro Gospelgudstjänst Väskinde Gospel, Torun Franzén Lokrume Musikgudstjänst med andakt påskmusik, Solist: Annica Yttergren

ab bsg bp de ab de jp cl

söndag 23 april - 2:a söndagen i påsktiden

Påskens vittnen 10.00 Stenkyrka kapell Gudstjänst my me Väskinde Gudstjänst jp al Vallstena Gudstjänst jb bsg 16.00 Boge Mässa lmh me 18.00 Hangvar Gudstjänst jb bsg Fole EFS Mässa, konfirmander, kaffe jp måw al onsdag 26 april 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa jp cl 17.20 Bunge Veckomässa js esm fredag 28 april 14.00 Bro Tingsbrogården Allsång

my cl

söndag 30 april - 3:e söndagen i påsktiden

Den gode herden 10.00 Tingstäde Gudstjänst bp al Gothem Mässa jp bsg 11.00 Lärbro Gudstjänst Forsakören js de Födelsedagsfirande av församlingens jubilarer i Forsagården med lunch/kaffe 13.00 Hejnum Mässa jp de 14.30 Slite Kilåkern Gudstjänst bp al 16.00 Fleringe Gudstjänst js esm 19.00 Fårö Bungekören och Fåröfröjd söderdahl esm 19.00 Lärbro Forsavallen Valborgsfirande Barnkören Nyckelpigorna, redner tinta de Gospelkören Gudskelov Vallstena och Gothem Vitviken Valborgsfirande Sång av Gothemkören bsg Obs! för tider se predikoturerna


kalender maj måndag 1 maj 16.00 Lärbro kyrka ”Låt de döda tala...” rundvandring bland gravarna i kyrkan och på kyrkogården med Hans-Ove Hellström, Staffan Jogmar och Kristine Skottling tisdag 2 maj 15.00 Slite Veckomässa

lmh me

onsdag 3 maj 8.30 Lärbro Forsagården Veckomässa 17.20 Bunge Veckomässa

js esm

torsdag 4 maj 13.45 Fårösund Stuxgården, 14.30 Havsgläntan Andakt lördag 6 maj 12.00 Bro ”Gotlandsorgel” – en orgelfestival 5-7 maj Orgelkonsert: Bengt Tribukait, Stockholm en av Sveriges främsta konsertorganister 15.30 Bunge Orgelkonsert: Bine Bryndorf, Köpenhamn en av Europas främsta experter på orgelmusik från renässans och barock 14-16 Lummelunda Kyrkdag för hela familjen. Guidning av kyrkan, pyssel, prova på att tova tipspromenad, kakbuffé mm. 18.00 Fole EFS En kväll med sångaren och musikern Simon Ådahl, fika

söndag 7 maj - 4:e sön i påsktiden

Vägen till livet 10.00 Stenkyrka kapell Mässa bp de Lokrume Mässa jp cl Källunge Gudstjänst ab me 13.00 Väskinde Mässa på teckenspråk måw de 16.00 Othem Mässa lmh me 18.00 Hangvar Mässa ab de Fole Musikgudstjänst Kör från Ljusterö, jp cl Stenkyrka-Väskindekören, kaffe tisdag 9 maj 12.30 Fole EFS Lunch Anmälan 361 25 Gäst: Gunnel Lindby berättar om Veteranpoolen onsdag 10 maj 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa 11.30 Lärbro Forsagården Öppet hus, lunch 12 kostnad 60:-, lotteri. Melodikryss 17.20 Bunge Veckomässa fredag 12 maj 14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst lördag 13 maj 10.00 Fole Konfirmationsmässa

pilgrimsvandra Barläst - Othem kyrka

Söndag 7 maj Avslutning med Mässa i Othem kyrka kl. 16. Går bra att haka på under vägen eller enbart komma till mässan såklart.

jp cl js esm jp

måw ab cl

söndag 14 maj - 5:e sön i påsktiden

Att växa i tro 10.00 Bunge Gudstjänst Bungekören, barnkören js esm med invigning av ”Konstrunda i kyrkorna” konstutställning i tornrummet, mingel. Tingstäde Gudstjänst med invigning av projektet ”Konstrunda i kyrkorna”, mingel bp de Väskinde Konfirmationsmässa måw ab cl 14.30 Slite Kilåkern Gudstjänst lmh me 16.00 Slite Betel Gudstjänst lmh me Lärbro Familjegudstjänst, barnkören jb de avslutning alla barngrupper 18.00 Norrlanda Mässa ab me tisdag 16 maj 15.00 Slite Veckomässa

lmh me

onsdag 17 maj 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa jp cl 10.00 Lummelunda församlingshem ”Klukkutei” kaffe/te och program: ”Dan Andersson i ord och ton”, Tinta Lénberg och Gunilla Angelöf 17.20 Bunge Veckomässa js esm 18.00 Slite Familjegudstjänst med grillmiddag lmh me Avslutning för barngrupper, barnkörer torsdag 18 maj 13.45 Fårösund Stuxgården, 14.30 Havsgläntan Andakt 17.00 Lummelunda Andakt barnkören sjunger, grillmiddag lördag 20 maj 10.00 Bunge Konfirmation med mässa js esm 11.00 Boge Bogedagen Gudstjänst lmh me ”Vi ber för Boge” Slitekören, Alla kan sjunga kören. Guidning av kyrkan 15.00 Boge ”Boges kyrka, prästgård och kyrkoliv under medeltiden” Sven-Erik Pernler tidigare kyrkoherde i Othem- Boge berättar

söndag 21 maj - bönsöndagen

Bönen 10.00 Bunge Konfirmation med mässa js esm Stenkyrka kapell Gudstjänst jb bsg Bäl Gudstjänst jp al 13.00 Slite Konfirmationsmässa lmh me 16.00 Lärbro Gudstjänst jb me 18.00 Fole EFS Mässa, kaffe jp al Vallstena Mässa lmh bsg onsdag 24 maj 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa

jp cl

torsdag 25 maj- kristi himmelsfärds dag

Herre över allting 8.00 Fårö Gudstjänst och Tornmusik js esm Othem Korsänget Gökotta kaffekorg ab me 9.00 Lummelunda fsh trädgård Gökotta bp bsg 10.00 Väskinde Prästgårdsladugården Mässa måw jp cl ta med kaffekorg 13.00 Gothem Vitviken, fiket Gudstjänst ab bsg Gothemskören & sånggruppen Smakfulla 14.00 Rute Mässa med invigning av js esm Skapelseutställning 19.00 Hallshuks kapell Gudstjänst ab cl


kalender juni fredag 26 maj 14.00 Bro Tingsbrogården Allsång

my cl

lördag 27 maj 15.00 Tingstäde Musik i kyrkan på ”Tingstädedagen” Körgruppen Viva Norr Andakt bp angelöf 18.00 Lärbro Konsert med Umeå Oratoriekör jb Lisa Oscarsson, orgel, Jonas Östlund, dirigent

söndag 28 maj - söndagen före pingst

Hjälparen kommer 8.00 Norrlanda Liste ängar Gökotta kaffekorg 10.00 Tingstäde Gudstjänst Hejnum Gudstjänst 14.30 Slite Kilåkern Gudstjänst 16.00 Boge Gudstjänst Morsdagskaffe 18.00 Lärbro Mässa Källunge Gudstjänst Bro Ögonblick som förändrar livet: Lokrumesonen Börje Flygman berättar om sitt liv onsdag 31 maj 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa 18.00 Gothem Kvällsgudstjänst

jb bsg bp de jp cl my al my al bp de jb bsg jp cl

jp cl ab bsg

torsdag 1 juni 13.45 Fårösund Stuxgården, 14.30 Havsgläntan Andakt

söndag 4 juni - pingstdagen

Den helige anden 10.00 Fleringe Mässa Bungekören js esm Stenkyrka kapell Mässa bp cl 13.00 Fårö Mässa Bungekören js esm 16.00 Othem Mässa js al Vallstena Gudstjänst ab wessman 18.00 Hangvar Gudstjänst ab al Bäl Mässa bp cl måndag 5 juni - annandag pingst 18.00 Källunge Gudstjänst ab bsg tisdag 6 juni Slite Nationaldagsfirande i parken mer info kommer 18.00 Fole Nationaldagsfirande med musikandakt Körgruppen Viva Norr angelöf onsdag 7 juni 8.30 Lärbro Veckomässa torsdag 8 juni 19.00 Lärbro Konsert med manskören Sångsällskapet NS fredag 9 juni 14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst

söndag 11 juni - heliga trefaldighets dag

jp

Gud - Fader, Son och Ande 09.00 Väskinde Sandkull-Annas stuga Friluftsgudstjänst jp de 10.00 Tingstäde Gudstjänst bp al 13.00 Gothem Gudstjänst ab bsg Allsångskören Gothemsglädje Födelsedagsfirande av församlingens jubilarer

14.30 Slite Kilåkern Gudstjänst jb me 16.00 Slite Gudstjänst jb me 18.00 Lärbro Gudstjänst ab bsg Lokrume Gospelgudstjänst jp de Väskinde Gospel, Torun Franzén tisdag 13 juni 12.30 Fole EFS Lunch Anmälan 361 25 Gäst: Läkaren Sven Montelius om sitt arbete i Afrika och Sverige onsdag 14 juni 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa 18.00 Vallstena Kvällsgudstjänst

jp ab bsg

torsdag 15 juni 13.45 Fårösund Stuxgården, 14.30 Havsgläntan Andakt

söndag 18 juni 1:a sön e trefaldighet

Vårt dop 10.00 Stenkyrka kapell Mässa på teckenspråk måw cl 16.00 Slite Betel Mässa lmh me 18.00 Lärbro Mässa lmh me Fole EFS Mässa kaffe jp cl Norrlanda Fornstuga Gudstjänst måw bsg Gothemkören och fioler onsdag 21 juni 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa torsdag 22 juni 14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst

jp

my

lördag 24 juni - midsommardagen

Skapelsen 9.00 Bäl Gårdskorset vid kyrkan Gudstjänst jp cl Elin Karlsson sång 13.00 Elinghem ödekyrka Gudstjänst jb de Sockenföreningen i Elinghem bjuder på kaffe Vallstena Alvena lindaräng Gudstjänst ab bsg medtag kaffekorg 14.00 Boge Vike minnesgård Gudstjänst me al 18.00 Bro Midsommarmusik gäst meddelas senare jp cl

söndag 25 juni - johannes döparens dag

Den högstes profet 10.00 Gothem Mässa ab bsg Hejnum Mässa jp cl 13.00 Rute Gudstjänst js esm 14.30 Slite Kilåkern Gudstjänst ab bsg 16.00 Slite Gudstjänst ab bsg Lummelunda Nyhamn Friluftsgudstjänst jb de 18.00 Lokrume Lauks gård Friluftsgudstjänst jp cl Strängtaget med musik, nyckelharpor Centerkvinnorna bjuder på kaffe 19.00 Hallshuks kapell Musik i sommarkväll: jb de Forsakören 21.00 Fårö Bjerget Gudstjänst i solnedgången Bungekören söderdahl esm onsdag 28 juni 9.00 Väskinde församlingshus Veckomässa

jp

torsdag 29 juni 13.45 Fårösund Stuxgården, 14.30 Havsgläntan Andakt


Gravskötsel? Kyrkogårdsförvaltningen har stor erfarenhet av att vårda och sköta gravplatser. Vi erbjuder våra tjänster till alla som behöver hjälp med gravskötsel på pastoratets samtliga 24 kyrkogårdar. Pastoratet har flera gravskötselavtal att välja bland. Välkommen att ta kontakt om du har frågor som rör kyrkogårdar, gravskötsel, gravsättningar mm. Telefon 0498-22 51 26 E-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen @svenskakyrkan.se

Välkommen till

Leva vidare

en samtalsgrupp för sörjande

Start: onsdag 19 april Plats: Forsagården i Lärbro Anmälan senast den 10 april till Prästen Birgitta 072-710 27 05 Diakonen Juana 072-719 27 18 Stöd Norra Gotlands pastorats arbete genom att swisha en gåva till vår verksamhet - snabbt, enkelt och säkert! Märk din

gåva med ändamål, t.ex kollekt, diakoni, barn. swish 123 514 42 74

Hämta gravskötselbrochyren i närmsta församlingslokal, kyrka eller hos expeditionen i Forsagården. Läs den på hemsidan under svenskakyrkan.se/norragotland/gravskotsel

Kulturarrangemang och cirklar i samarbete med

fole missionshus - efs Bibelsamtal och bön jämna torsdagar kl. 19 i Fole prästgård Luncher och gudstjänster, se kalender Kontakt: Peder Fohlin 0762-18 78 07

orgelfestival Den 5-7 maj arrangerar Svenska Orgelsällskapet festivalen Gotlandsorgel, i samarbete med de församlingar som står som värdar för gratis konserter. På lördagen får orglarna på norr bekänna färg under flinka fingar: 12.00 i bro kyrka spelar Bengt Tribukait, en av Sveriges främsta konsertorganister som gjort sig känd för kritikerrosade inspelningar med orgelmusik av Bach. 15.30 i bunge kyrka konserterar Bine Bryndorf från Köpenhamn, sedan många år professor vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium och en av Europas främsta experter på orgelmusik från renässans och barock. På fredagen blir det också konserter i Roma, Lau och Roma. Festivalen avslutas med söndagens högmässa kl 11.00 i Domkyrkan.

Jourhavande

präst

akut samtals- och krisstöd telefon 112 chatt eller digitalt brev www.svenskakyrkan.se/ jourhavandeprast

Bogedagen 20 maj inleds med gudstjänst i Boge kyrka kl 11.00. Vi ber för Boge tillsammans med Slitekören och Alla-kan-sjungakören Efter gudstjänsten guidas besökarna i kyrkan. Därefter fortsätter Bogedagen vid bygdegården med bl.a. sopplunch, loppis, frisör, energimassage, gamla mopeder, hoppborg och såpfotboll - en aktivitetsdag för hela familjen. 15.00 avslutas Bogedagen med ett föredrag i Boge kyrka av församlingens gamle kyrkoherde Sven-Erik Pernler som talar på ämnet ”Boges kyrka, prästgård och kyrkoliv under medeltiden” Frågor besvaras på facebook ”Boge socken” eller boge@menhir.se.

gudstjänst & guidning


konstrunda i kyrkorna I sex sockenkyrkor på ön, samt i Domkyrkan, kommer det i sommar att visas konst som speglar känslor och intryck av kyrkorummet historiskt, religiöst och kulturellt. Under sommarmånaderna bemannas kyrkorna, och det finns möjlighet att få en guidning i nutid och dåtid. I Domkyrkan presenteras de deltagande kyrkorna med ett medeltida föremål, och ett modernt konstverk från den 14 maj. Kom förbi och upptäck något nytt!

"Flöden och fundament" Ett lokalt konstprojekt invigs i Tingstäde kyrka med gudstjänst och mingel. Konstnären Tina Messing har i sju fotografiska verk vävt samman vattnet som element med kyrkan som rum.

söndag 14 maj kl. 10 tingstäde kyrka

/Församlingsherde Birgitta Pirhonen

”Varifrån kommer hotet” I Bunge kyrkas äldsta del, det skyddande rummet i tornet, ställer Siri Iversen-Ejve ut tavlor på det aktuella temat. Det blir också premiär för informationsbroschyrer med spännande människoröden i Bunge kyrkas historia. Kyrkan samarbetar denna dag med Bungemuseet som har säsongsöppning. Alla församlingens körer samlas i gudstjänsten, och efteråt bjuds på vernissagemingel och tilltugg.

söndag 14 maj kl. 10 bunge kyrka /Johan Sunnerstam, präst

Alla pastoratets kyrkor är öppna för besök dagtid från 15 maj

Tacksamheten är stor

Dopet - ett val

För alla medlemmars kyrkoavgift som gör att vi kan

Du behöver inte vara döpt för att vara medlem. Men du får ett erbjudande om att bli döpt.

- ha kyrkorna öppna - bedriva verksamhet och grupper - finnas till för krishantering, samtal och hembesök - skapa gemenskap med varandra

Gå med igen Du vet väl att du alltid kan bli medlem igen? Använd talongen nedan!

Svenska kyrkan är en plats för både sökande, troende och tvivlare.

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan Fyll i talongen och posta till Norra Gotlands pastorat, Kyrkvägen 2, 624 52 Lärbro Namn___________________________ Personnummer_________________________ Adress__________________________ Telefonnummer_________________________ ________________________________ Jag är döpt JA/ NEJ Jag är konfirmerad JA/NEJ Namnteckning__________________________


ny på jobbet

hej! det är jag som är den nya prästen... Här i fastetiden, när våren står och väntar på att få ta över efter en lite svajig vinter, har jag fått glädjen att presentera mig. En del av er har redan träffat mig och vet att jag är den nya prästen i Othem-Boge församling. Er andra kommer jag förhoppningsvis få glädjen att möta snart. Nyligen flyttade jag in i Othem prästgård och trivs fint med läget och närheten till kyrkan och naturen. Min vandring för att komma hit har gått via arbete som socialpedagog. Ett yrke som gett mig många lärorika och betydelsefulla möten med människor. Parallellt med detta arbete har min kristna övertygelse tagit ett stort utrymme av min tid. Jag har både tjänstgjort som volontär och varit anställd i kyrkan som praktisk medarbetare. Det blev med tidens

gång märkbart att jag fick större och större ansvar för olika verksamheter i kyrkans regi och en djupare medvetenhet om ett prästkall fick mig att börja studera teologi. När jag fick möjligheten att tjänstgöra på Gotland var det för mig ett länge önskat val. Här har jag tillbringat många av mina barndomssomrar och som vuxen även varit bosatt här av och till. Här i det vackra, men utmanande landskapet är jag nu placerad för att vara er präst och för att tillsammans med er bygga kyrka. Områden som ligger mig särskilt varmt om hjärtat är kyrkans mässa, pilgrimsvandring, vuxenkatekumenat, d.v.s möjlighet för vuxna som känner längtan att söka sin tro, och barnoch ungdomsverksamhet.

Foto A-C Hansson

Ekumenik är också ett prioriterat område. Som kristna här i Europa är vi mer och mer marginaliserade i samhället, då tror jag det är en nödvändighet för de kristna kyrkorna att hitta ihop. Jesus Kristus: vägen, sanningen och livet, är den som nu och alltid håller ihop den stora kristenheten i världen. De olika kyrkorna är skepp som seglar mot samma mål, låt oss då be och segla tillsammans! Må Gud välsigna er alla + och hålla er i sin hand, så ses vi snart! Lena Maria Hagensen/församlingspräst

Störst av allt är kärleken drop-in vigsel och dop fårö kyrka 4 juli kl 16-20 Kom som ni är och vill vara, med eller utan gäster! Vi bjuder på bubbel & jordgubbar eller kaffe & tårta. Kyrkan är smyckad, men ni kan även vigas/döpa utomhus. Präster och musiker är redo! För musikförslag, se hemsidan. Vid vigsel: ID och giltig hindersprövning från Skatteverket, samt minst en vigselring. Minst en i brudparet ska vara medlem i Svenska kyrkan. Vid dop: föräldrarnas ID För frågor, kontakta pastorsexpeditionen 0498-22 27 00

Läs mer på svenskakyrkan.se/norragotland

Norra Gotlands pastorat 1/2017  

Församlingstidning för Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Väskinde, Gothem och Othem-Boge församlingar i Norra Gotlands pastorat....

Norra Gotlands pastorat 1/2017  

Församlingstidning för Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Väskinde, Gothem och Othem-Boge församlingar i Norra Gotlands pastorat....

Advertisement