Page 1

‫بسمه تعالی‬ ‫موسسه علمی فرهنگی رهپویان دانش اردکان (خانه دانشجو)‬ ‫‪.1‬همسر شهید مدق بعد از انقالب در مدرسه چه سمتی را دریافت کرد؟‬ ‫الف‪.‬مسئول شورای مدرسه ب‪.‬مسئول بسیج‬

‫ج‪.‬مسئول امور فرهنگی‬

‫‪.2‬همسر شهید در چه سنی با شهید ازدواج کرد؟‬ ‫الف‪ 11.‬سالگی‬

‫ج‪ 11.‬سالگی‬

‫ب‪ 11‬سالگی‬

‫‪.3‬علی(فرزند شهید)در چه روزی به دنیا آمد؟‬ ‫الف‪.‬نیمه شعبان ب‪.‬والدت امام علی(ع) ج‪.‬والدت حضرت رسول(ص)‬ ‫‪.4‬حاج عبادیان در چه عملیاتی شهید شد؟‬ ‫الف‪.‬کربالی ‪5‬‬

‫ج‪.‬خیبر‬

‫ب‪.‬والفجر مقدماتی‬

‫‪.5‬شهید مدق در چه سالی مسئول پادگان بالل شد؟‬ ‫الف‪.‬سال‪13‬‬

‫ب‪.‬سال‪11‬‬

‫ج‪.‬سال‪11‬‬

‫‪.1‬از طرف کمسیون سپاه چند درصد جانبازی به شهید تعلق گرفت؟‬ ‫الف‪%55.‬‬

‫ب‪%17.‬‬

‫ج‪%17.‬‬

‫‪.1‬عامل خونریزی معدۀ شهید مدق چه بود؟‬ ‫الف‪.‬وجود ترکش در معده ب‪.‬تومور روی شریان اثنی عشر ج‪.‬ورم معده‬ ‫‪.5‬کدام یک از موارد زیر جزو آخرین گفته های شهید است؟‬ ‫الف‪.‬خدایا مرگم را شهادت قرار بده‬ ‫ب‪.‬مرگم را آسان قرار بده‬ ‫ج‪.‬اکنون نمی خواهم شهید شوم‬

sdsadasd  

sadasdsafsdasdsa