Page 1

00100110101110001011100100101011010100100110101110010 10110101001001101011100100101011010100100110101110011 norman proactive IT security 1010110101norman security01101010001001010 VOOR MKB EN LARGE ACCOUNTS101110101100100 ACCOUNTS 1101010111011VOOR 10100101101101010110010101101010010011010111010111010 01010101101001010110101001001101011100100101011010100 11100010111001001010110101001001101011100100101011010 01010111001001010110101001001101011100100110101001001 01001010110101001001101001010100010101100101010010100 10011010001010100100001101010011010010100010101101010

www.norman.nl


Ov er N orm a n Norman, in 1984 opgericht in Oslo, Noorwegen is een marktleider en pionier in proactieve beveiligingsoplossingen en forensische malware tools. Norman biedt malware analyzers, netwerk beveiliging en endpoint protection oplossingen die zijn voorzien van de gepatenteerde Norman SandBoxŽ technologie. Deze technologie wordt gebruikt door aanbieders van beveiligingsoplossingen over de hele wereld. Norman’s uniforme antimalware bescherming voor clients, servers en netwerkbeveiliging wordt geleverd als producten en services, ontworpen voor bescherming van zakelijke communicatie en middelen, met inbegrip van bedrijfs- en overheidsnetwerken en applicaties, externe medewerkers, vestigingen en extranetten. Norman’s oplossingen zijn beschikbaar via Norman dochterondernemingen en via een netwerk van wereldwijde partners.

2


Z AK ELI J K E O PLO SSINGEN End p o i nt Pro tecti o n

Netw ork Protection

Em ai l Pro tecti o n

SC ADA Protection

SecureTi de

Malw are Analy zer

SecureSurf

Malw are Debugger PRO

Patch & Rem edi ati o n Ap p l i cati o n & D evi ce C ontrol

3


www.norman.com/products/endpoint_protection/nl

A D VAN C E D EN D POI N T SECU RI TY MANAGEMENT VEREE N V O U D I GD . N o rman Endpoint Protection w ordt gelev erd m e t d e toonaangev ende Norman SandBox ® en DN A Matching-technologieën. Deze geav anceerde, b ekroonde, proactiev e bev eiligingstechnologie ë n b es c hermen tegen nieuw e en onbek ende m al w are en andere aanhoudende dreigingen, z o d at uw endpoints v eilig blijv en tegen de laagst m o gelijk e k osten. Belang rijkste kenmerken en voo rdelen Multi-level architectuur - Zeer kosteneffectief. Nieuw niveau van administratief gebruikersgemak. Intuïtieve gebruikersinterface - Drag-and drop acties voor logische afhandelingen van groepen en beheer van beveiligingsbeleid. Maak gebruik van Mid-level management consoles op afgelegen locaties zoals andere vestigingen. Schaalbare oplossing - Norman Endpoint Protection kan men implementeren op de kleinste remote locaties. Opschalen naar de grootste enterprise netwerken is nu kosteneffectief. Eenvoudig te installeren, implementeren en te bedienen - Is in enkele minuten geïnstalleerd. Toont automatisch alle clients en servers in uw netwerk. Silent clients – Blijf verschoond van veiligheidsonderbrekingen tijdens volledige bescherming. Laat de client beveiliging op “stil” werken.

4


www.norman.com/products/email_protection/nl

H OGE PRESTATIES EN EFFEC TIEVE AA NPASBAARHE I D.

O n z e E ma il Pro tecti o n b i ed t een bev eiligde e - m a il m a n ag em ent o pl o s s i ng en is v oorzien v a n g e a v a n c eerd e e- m ai l bevei l i ging rapportage, e e n in t u ït ie v e i nterf ace en ho g e prestaties bij e - m a ilb e v e ili g i ng van i nko m ende en uitgaande b e r ic h te n ( h et bl o kkeren van al l e inkomende en u it g a a n d e bedrei g i ng en) . B E L A N G R IJK STE K EN MER K EN EN VOORDELEN Werkt met alle e-mailservers – Beschermt uw netwerk tegen spam ongeacht uw e-mailoplossing. Meer dan 99% catch rate en vrijwel geen false positives - Verminder de ergernis bij gebruikers door het verwijderen van spam voordat het de gebruiker bereikt zonder legitieme e-mail te blokkeren. End-user quarantaine management - IT-beheerders besparen tijd door het quarantaine beheer in handen te geven van de eindgebruikers. Ondersteuning van meerdere domeinen & e-mailservers - Bescherm meerdere domeinen en e-mailservers met één enkele Norman Email Protection (N.E.P.) server. Inkomende en uitgaande filters - Scan zowel inkomende als uitgaande e-mail en om zowel uzelf als uw ontvangers te beschermen.

5


www.norman.com/products/secure_tide/nl

S PAM E N MALWARE BESCH ERMING.

N o r m a n S e c ureTi de i s een vo l l edig beheerde e -m a ilb e v e ili g i ng , waardo o r to t 99% v an d e o n g e we ns te e- m ai l wo rd t g eschoond vo o r d a t d e z e het g ebrui kers netw erk bereik t. SecureTide is een antispam service die tijd en geld bespaart door het blokkeren van ongewenste berichten en het voorkomen dat adware, spyware en virussen uw computer via e-mail bereiken. Met SecureTide is er onsite geen hardware of software nodig. Set-up is gemakkelijk: een eenvoudige wijziging van uw MX-records is alles wat nodig is om te beginnen. U ontvangt dagelijks een Held Spam Report om de spam te kunnen bekijken die u (niet) mist. U kunt ook ieder legitiem bericht zien en herstellen dat per abuis als spam is aangemerkt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN • Real-time bescherming tegen de huidige IT-bedreigingen • Eenvoudige implementatie • Geen hardware of software installatie • Inkomende en uitgaande e-mail beveiliging • Dagelijkse spam rapporten

“De web gebaseerde interface van het product maakt installatie en onder houd mogelijk in een handomdraai – filter updates kunnen op elke paar minuten worden ingesteld om zeker te zijn van de beste bescherming. Echter de echte schoonheid van SecureTide is de set-it-and-forget-it manier van implementatie.“ - Frank J. Ohlhorst CRN

6


www.norman.com/products/secure_surf/nl

B E S CH ERM U W N ETWER K TEG EN WEBGEBASEERDE MALWARE.

S c h a d e lijk e webi nho ud kan bi nnen uw bedrijf l e id e n t o t h o g ere ko s ten, l ag ere productiv iteit e n ju r id isc h e kwes ti es . N o rm an SecureSurf be sc h e r mt uw netwerk teg en webgebaseerde m a lw a r e e n vi rus s en en bes chermt uw m e d e we r k e rs teg en aans to o tg ev ende inhoud.

B E L A N G R IJ K STE K EN MERK EN • • • • •

Beschermt uw netwerk tegen malware, adware en virussen Beschermt uw medewerkers en verhoogt de productiviteit Verzorgt veilige zoekfunctie van de grote zoekmachines Traceert en rapporteert het webgebruik van werknemers End-user agent voor beleidsafhandeling en rapportage

7

SecureSurf blokkeert websites automatisch waarvan bekend is kwaadaardige inhoud te hebben. U kunt ook uw eigen beleid bepalen m.b.t. welke sites wel of niet toegankelijk zijn. SecureSurf volgt en rapporteert ook het webgebruik van werknemers.


www.norman.com/products/patch_remediation/nl

É É N T O O L VOOR AL U W PATCH BEHOEFTEN.

Norman Patch and Remediation v ermindert de gev aren v an uw bedrijf aanzienlijk m.b.t . cy bercriminaliteit en malw are risico’s en v erlaagt tev ens de kosten v an endpoint operaties en v ereiste rapportage ov er de nalev ing v an beleid en v oorschriften. BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN Een enkele oplossing voor heterogene omgevingen – Biedt een geconsolideerde, enkele tool om in al uw patch behoeften te voldoen. De grootste Microsoft en niet-Microsoft applicatie kwetsbaarheid content - Levert een enkele oplossing die voorziet in alle patch behoeften van kwetsbaarheden in softwaretoepassingen.

“ Meer dan 90% van alle cyberaanvallen maken gebruik van bekende beveiligingsfouten waar voor een oplossing beschikbaar is.” - Gartner Research

Geavanceerde Patch Deployment en Reboot Control – Optimaliseert IT-resources door vereenvoudiging van de uitvoering van patches. Basisbeleid voor automatisering van systeembeheertaken Stroomlijnt systeem desktop configuratietaken. Beleid op basis van de installatie van nieuwe en bijgewerkte softwarebundels - Optimaliseert IT-efficiëntie en verbetert de controle op naleving van het softwaregebruik. 8


www.norman.com/products/norman_application_and_device_control/nl

Z O R G T V O OR EEN VER TRO U WDE APPLIC ATIE-OMGEV ING.

B E L A N G R IJK STE K E N MER K E N Definiëren van het beveiligingsbeleid met globale en gebruiker en/of machinespecifieke regels, gebaseerd op de behoeften van de organisatie met behulp van een “whitelist” benadering. Dwingt het applicatie gebruikersbeleid af in uw hele netwerk. Automatische logging van netwerkgebeurtenissen met betrekking tot uw endpoint security beleid. Biedt organisaties brede controle en handhaving met behulp van schaalbare client-server architectuur met een centrale database die de load balancing en controle op distributie vergemakkelijkt. Installeert fraudebestendige agents op elk endpoint in het netwerk dat beveiligd wordt tegen onbevoegd verwijderen. Volledige ondersteuning van Windows Active Directory en Novell eDirectory / NDS structuur.

Norman Application and Dev ice C ontrol v oork omt dat de endpoints een deuropen i n g w orden v oor v eiligheidsbedreigingen en gev oelige gegev ens laten w eglekken.

Met de opkomst van de consumenten technologie op de werkplek, sociale netwerken, Web 2.0 technologieën en steeds meer geavanceerde cybercriminelen, is de beveiliging van uw endpoints een zware strijd. Norman Application & Device Controle voorkomt dat de endpoints een deuropening worden voor veiligheidsbedreigingen en gevoelige gegevens laten weglekken en biedt een effectieve methode voor het creëren van een vertrouwde en productieve omgeving.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN • • • •

Automatiseert veiligheidshandhaving Bespaart tijd en verbetert het desktop- en serverbeheer Dwingt naleving van beleid en voorschriften in uw organisatie af Aan te passen aan de groei van uw bedrijf

9


www.norman.com/products/network_protection/nl

Bescherm uw bedrijfsnetwerk tegen kwaadwillige bedreigingen van uw bedrijfsgegevens. Met informatie die steeds vanuit verschillende bronnen in en uit de netwerken gaat, is de kans van infectie door malware hoog. Wij leveren de meest effectieve bescherming voor netwerken.

N o rm an N et w ork Protection is een uitgebreide hi g h- p erf o rmance security appliance die o rg ani s ati es helpt om bedrijfsk ritische I T i nf ras truc turen te beschermen tegen cyb ercri m i nelen.

BELAN GRI JKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN Out-of-the-box kant en klare oplossing tegen malware - Complete bescherming van uw netwerk tegen malware geleverd in één appliance. Snelle set-up - De Norman Network Protection appliances zijn eenvoudig en probleemloos te configureren in het bestaande netwerk met behulp van een wizard. Lokaal en centraal management - Norman Network Protection appliances worden geleverd met geïntegreerd management. Centraal beheer van meerdere NNP’s is mogelijk vanuit een enkele console met Norman Endpoint Manager. Werkt onafhankelijk van uw bestaande antimalware oplossing Door het toevoegen van Norman Network Protection op uw bestaande antimalware oplossing, kan de bescherming tot 38% worden vergroot. Uitbraakpreventie door het isoleren van malware – Voorkom verspreiding van malware tussen netwerksegmenten door ze te beschermen met Norman Network Protection. 10


www.norman.com/products/scada_protection/nl

N o r m a n S C AD A Pro tecti o n ( N SP) beschermt t e g e n c y b e raanval l en d i e g eri cht zijn op k ritische S CA D A - sy st em en. Norman SCADA Protection kan worden geïnstalleerd op de netwerk perimeter om besmetting te voorkomen van de ICS (Industrial Control System) door kwaadaardige code die wordt overgedragen via het netwerk. ICS computers kunnen ook worden beschermd tegen onbeveiligde draagbare opslagmedia, vaak gebruikt door personeel, die wellicht al dan niet opzettelijk de computers blootstellen aan kwaadaardige code. Norman SCADA Protection doet dit alles zonder enige onderbreking van operaties.

Met recente Stuxnet malware aanvallen op industriële software en systemen hebben fabrikanten, nutsbedrijven en industrieën geavanceerde beveiligingsoplossingen nodig zoals de Norman SCADA bescherming om hun PLC’s en SCADA-systemen veilig te stellen.

Norman SCADA Protection

B E L A N G R IJKSTE K EN MERK EN

Prevent cyber attacks from inside and outside the control system network

• Norman SCADA voorkomt besmetting van ICS systemen met kwaadaardige code over het netwerk en tegen onbeveiligde draagbare opslagmedia • Eenvoudige installatie en onderhoud • Automatische updates NNP • Hardware platform met hoge schaalbaarheid • High availability en redundancy

Enterprise

Internet

External Malware Attack

11

Production Internal Network

Internal attack

n

e tio tim ica al un Re m m co

ICS Network SCADA Console

NSP

SCADA Console


www.norman.com/products/sandbox_malware_analyzers/nl

H IG H P ERFORMA N CE AN ALYSE TOOLS.

B E L A N G R IJK STE K E N MER K E N G2 Analysis Framework Integratie van de intelligente wapens van morgen. Norman IntelliVM – Integreert Norman’s gepatenteerde KernelScout technologie diep in het systeem om kwaadaardig gedrag te ontdekken. Norman SandBox® – Verbeterd voor Analyzer G2, Norman’s volledig geëmuleerde SandBox® heeft binnen de klantenkring van Norman al bewezen een goed wapen te zijn tegen computercriminaliteit. Analyse Desktop - Web Based Management & Operations console. Appliance versie & API’s - De snelheid en de efficiëntie van G2, waar en wanneer u maar wilt. Volledige ondersteuning voor webbedreigingen en File Format Threats.

N o rm an Malw are Analy zer G2 automatiseert en vereenvo udigt het malw are onderzoek en bespaart o p m anuren, tijd en k osten. BELAN GRIJKSTE VOORDELEN Superieure detectie - Hybride SandBoxing produceert ongeëvenaarde informatie analyse, beter dan elke andere oplossing. Aanpasbare IntelliVM - Pas de analyse omgeving aan op uw infrastructuur en analyseer elke bedreiging die gebruik maakt van kwetsbare applicatie versies. Web-Based Analysis Desktop management dashboard console – Gebruikers kunnen zoeken in de malware informatie- en collectiedatabase, opslaan van samples, rapporten en gebeurtenissen. Flexibele prijzen voor hoge ROI - Niet te veel betalen voor overcapaciteit. Voeg capaciteit toe als uw behoeften veranderen en zet G2 in om waardevolle capaciteit vrij te maken voor andere belangrijke taken. Schaalbare architectuur - Verwerk honderdduizenden bestanden per dag met parallell sample processing. Gemakkelijk te integreren - Verkrijgbaar in een appliance of software. Plug and play out of the box, of te integreren met aangepaste analyse-systemen en honeypots met G2 API’s. Gebruiksgemak - Drill-down voor het moeiteloos genereren van informatie met behulp van “reverse engineering” ten behoeve van meer geavanceerde risico evaluatie. Flexibele Rapportage – Aanpasbare analyserapporten met real-time incident alarmering. 12


www.norman.com/products/debugger_pro/nl

D IE P G AAN D E AN ALYSE VA N VERDAC HTE BESTANDEN - ZEER EFFEC TIEF.

D e N o r ma n Mal ware D e b u g g e r PRO vo ert d ie p g a a n d e anal ys e va n v e r d a c hte b e sta n d e n ui t, ef f e c tie v e r d an i e d e r e a n d e re a n a ly se t o o l . D e g e b r u ik e r k ri j g t vo lle d ig e d e bug g i ng f u n c t io n a litei t bovenop het S a n d B o x p la tf o rm .

K ENMERKEN EN VOORDELEN Alle traditionele debugging taken – wijzig en injecteer code, zet breakpoints op code execution, toegang tot het geheugen, netwerk activiteit, interrupts en andere gebeurtenissen. Volledige controle - Aanpassing en de controle van de SandBoxomgeving. Bekijken, wijzigen en zoeken in het geheugen, code, registers, stack, descriptor tables, omgevingsvariabelen, netwerk firewall, en nog veel meer. Backstepping – Vastgelopen of misleid? Bespaar tijd met mogelijkheden tot stappen terug als aanvulling op de traditionele stappen vooruit. Network Traffic Control - Bekijken, wijzigen en afvangen van netwerk packets van het echte of gesimuleerde netwerk. Kernel-en applicatieniveau debugging. Import & Export - Aangepaste bibliotheken, bestanden en componenten. Aangepaste overzichten en logging. DNA Matching – Vergelijking van bekende fragmenten kwaadaardige code in Norman Lab’s databases met de code die wordt geanalyseerd.

13


PAR TI CU LI ERE PRODUC TEN Securi ty Sui te PRO Securi ty Sui te Anti vi rus O nl i ne Backu p Sys tem SpeedUP

14


www.norman.com/products/security_suite_pro/nl

Antivirus | Antispyware | Antispam | Personal Firewall | Antiphishing | Intrusion Guard | Privacy Tools | Parental Control Rootkitdetectie | 5GB Norman Online Back-up (alleen via de webshop) | Screensaver met malware scanner

N o r m a n S e c uri ty Sui te PR O is d e a l l es - i n- een b e v e ilig in g so pl o s s i ng d ie u w id e n ti tei t, uw PC e n u w thui s netwerk b e sc h e r mt terwi j l u b a n k ie r t, g am es s p eel t, c h a t, so c ia le netwerken g e b r u ik t o f o p het i n te r n e t su r ft.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN • Automatische virus en spyware bescherming. • Beschermt e-mail, instant message bijlagen, downloads van internet en surfen op het web tegen malware (kwaadaardige software). • Antispam houdt uw inbox vrij van ongewenste junkmail. • Parental Control beschermt u en uw gezin door het beperken van de toegang tot specifieke websites. • Personal Firewall biedt real-time bescherming tegen hackers en kwaadaardige web robots. • Intrusion Guard geeft real-time bescherming en voorkomt dat ongeautoriseerde programma’s de controle over uw computer overnemen. • Geavanceerde privacy-tools hebben uitgebreide ondersteuning voor het verwijderen van gebruiker geschiedenis voor Windows en Windows Media Player en de meeste browsers. • Antiphishing beschermt u tegen e-mailberichten die uw persoonlijke gegevens of creditcard informatie kunnen misbruiken. • Rootkitdetectie ontdekt en verwijdert verborgen code die gebruikmaakt van stealth mechanismen. • Automatische update van alle modules. • Laag gebruik van systeembronnen en geheugen. • Status van uw beveiliging in één oogopslag.

15


www.norman.com/products/security_suite/nl

Antivirus | Antispyware | Antispam | Personal Firewall | Antiphishing | Parental Control | Rootkitdetectie 5GB Norman Online Back-up (alleen via de webshop) | Screensaver met malware scanner

B E L A N G R IJKSTE K EN MERK EN • Automatische virus en spyware bescherming. • Beschermt e-mail, instant message bijlagen, downloads van internet en surfen op het web tegen malware (kwaadaardige software). • Antispam houdt uw inbox vrij van ongewenste junkmail. • Parental Control beschermt u en uw gezin door het beperken van de toegang tot specifieke websites. • Personal Firewall biedt real-time bescherming tegen hackers en kwaadaardige web robots. • Antiphishing beschermt u tegen e-mailberichten die uw persoonlijke gegevens of creditcard informatie kunnen misbruiken. • Rootkit detectie ontdekt en verwijdert verborgen code die gebruikmaakt van stealth mechanismen. • Automatische update van alle modules gebeurt ongemerkt op de achtergrond, net als elke nieuwe veiligheidsupdate automatisch wordt gedownload en geinstalleerd. • Laag gebruik van systeembronnen en geheugen. Blijf beveiligd met minimaal systeemgebruik. • Veiligheidsstatus en activiteitenoverzicht toont de veiligheidsstatus in één oogopslag.

16

Met deze gebruiksv riendel i j ke softw are w ordt u beschermd tegen ongepaste inhoud, rootkits en andere v ijandig e activ iteiten terw ijl u online bank iert, chat, e-mail gebruik t, games speelt of o p het internet surft.


www.norman.com/products/antivirus_antispyware/nl

Antivirus | Antispyware | Rootkitdetectie Screensaver met malware scanner

N o r ma n a n ti vi rus en anti s pyware beschermt u tegen internetbedreigingen zo a l s vi r u sse n , wo rm en, tro j ans , ro o tkits en spy w are. Dit gebruik ersv riendelijk e e n s n e lw e r k e n de b evei l i g i ng s p ro g ramma is ontw ik keld om u de snelst mogelijk e b e v e ilig in g teg en s chad el i j ke s o ftw are (malw are) te bieden. BELANGRIJKSTE VOORDELEN Automatische virus en spyware bescherming. Vereenvoudigde gebruikersinterface en licentiebeheer - Verbeterde gebruikerservaring maakt de software makkelijk in het gebruik. Snellere, efficiëntere malware detectie - Proactieve beveiliging wil zeggen dat de software onmiddellijk virussen, trojans en andere schadelijke software detecteert en voorkomt dat zij uw computer infecteren. Lage geheugen - en systeembelasting - Verbeterde prestaties maken het mogelijk om ongestoord gebruik te maken van uw computer en applicaties. Rootkit detectie - Bescherming tegen rootkits biedt meer bescherming door het detecteren en verwijderen van rootkits. Status van uw beveiliging in één oogopslag.

17


www.norman.com/products/online_backup/nl

A U T O MAT IS CH . EEN VOU D I G. VEILIG.

N orman Online Backup biedt v eilige opslag en flex ibele toegang tot bestanden in één eenv oudig te gebruik en oplossing. Uw foto’s, muziek , documenten en andere bestanden z i j n b eschik baar zodra u ze nodig heeft - Het en i g e d at u nodig heeft is een internetbrow ser.

FUNC TIES • Keuze uit een automatische of geplande backup na setup • Toegang tot bestanden is ook mogelijk met mobiele apparaten Android en iOS • Eenvoudig te gebruiken tool om uw bestanden veilig te houden • Voor Windows en Mac OS X • Haal bestanden met een enkele muisklik terug • Zoek en herstel verloren bestanden • Keuze uit 20 GB, 100 GB of ongelimiteerde opslagruimte

18


www.norman.com/products/system_speedup/nl

VERWIJD ERT O N GEWEN STE BESTANDEN. VERHOOGT DE PRESTATIES. GE N IE T VAN D E SN ELH EI D . N o r ma n S y stem Sp eed up i s e e n h u lp mi dd el o m ve ilig h e t W i nd o ws - reg i s ter va n u w c o mp uter o p te s c h o n e n , h et vers nel t de p r e sta t ie s e n het verho o g t d e sn e lh e id . H et verwi j d ert o n n o d ig e g eg evens , wat r e su lte e r t in m eer vri j e s c h ijf r u im t e vo o r bes tanden en p r o g r a m ma’s d i e u ec h t wilt e n g eb rui kt. Wa n n e e r u w PC vri j i s van o n g e we n st e g eg evens , k u n t u g e n ie ten van d e ve r h o o g d e pres tati es van uw c o m p u ter.

FUNC TIES • • • • •

19

Optimaliseer uw PC voor maximale prestaties en snelheid Snelle prestaties, eenvoudig in het gebruik Maak schijfruimte vrij door junk data op te schonen Clean register fouten en verborgen privacy sporen Verwijder eenvoudig overbodige programma’s


1001101011100010111001001010110101001001101011100100 1001001101011100100101011010100100110101110011 100101 0011010111001001010110010101101010101011010100010010 0101011101010101100101011010100100110101110101101110 1001011011010101100101011010100100110101110101110101 0101011010010101101010010011010111001001010110101001 1000101110010010101101010010011010111001001010110101 0101110010010101101010010011010111001001101010010011 0010101101010010011010010101000101011001010100101001 0110100010101001000011010100110100101000101011010101

www.norman.nl

Productline folder 2012, dutch  

Norman productline, 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you