Page 1

00100110101110001011100100101011010100100110101110010 10110101001001101011100100101011010100100110101110011 NORMAN PROAKTIV IT SIKKERHED 1010110101NORMAN SIKKERHED0110101000100101 FOR SMÅ, MEDIUM OG STORE VIRKSOMHEDER10111 VIRKSOMHEDER 1101010111011FOR 10100101101101010110010101101010010011010111010111010 01010101101001010110101001001101011100100101011010100 11100010111001001010110101001001101011100100101011010 01010111001001010110101001001101011100100110101001001 01001010110101001001101001010100010101100101010010100 10011010001010100100001101010011010010100010101101010

www.norman.com/dk


OM N ORM A N A SA Norman blev grundlagt i Norge i 1984 og er idag en global leder og pioner indenfor proaktiv IT sikkerhed og malware forensics værktøjer. Normans proaktive antimalware løsninger, inklusiv værktøjerne malware analyse, netværkssikkerhed og slutsikkerhed, indeholder den patenterede Norman SandBox® teknologi, som anvendes af en række IT sikkerhedsleverandører verden over. Norman’s samlede antimalware sikkerhedsløsninger rettet mod kunder, servere og netværkssikkerhed, leveres som produkter og services, designet til at beskytte virksomhedens kommunikationsystemer og ressourcer, inklusiv private eller offentlige netværk og applikationer samt ekstranet. Normans produkter er tilgengælige gennem Normans datterselskaber og et netværk af globale partnere.

2


VI RK SO M H ED SPRODUKTER End p o i nt Pro tecti o n

Netw ork Protection

Em ai l Pro tecti o n

SC ADA Protection

SecureTi de

Malw are Analy zer

SecureSurf

Malw are Debugger PRO

Patch & Rem edi ati o n A p p l i cati o n & D evi ce C ontrol

3


www.norman.com/products/endpoint_protection/dk

AVA N CE R E T EN D PO I N T SI K K ERHEDSSTY RING.

Norman Endpoint Protection indeholder den industriførende Norman SandBox ® og DNA Matching­ teknologi. Disse prisv indende, proak tiv e sikkerhedsteknologier besk y tter din v irk somhed og holder dine endpoints sikre til de lav est mulige omkostninger. NØGLEFUNKTIONER OG FORDELE Understøtter den flerlagede arkitektur – Yderst omkostningseffektiv og brugervenlig. Intuitiv bruger-interface – Træk-og-slip funktion administrerer nemt grupper og policy indstillinger. Fremmer administrationen på flere niveauer, samt på tværs af underafdelinger, placeret på forskellige lokationer. Skalerbar løsning – Kan implementeres i selv de mindste afdelinger. Omkostningseffektiv skalering på tværs af selv de største virksomhedsnetværk. Nem at installere, anvende og styre – Installeres på få minutter. Viser automatisk alle klienter og servere i dit netværk. Lydløse klienter – Skåner dig for sikkerhedsforstyrelser alt imens du er fuldt beskyttet. Holder sikkerhedsklienter lydløse.

4


www.norman.com/products/email_protection/dk

H ØJ PERFORMANC E OG EFFEKTIV SC ALERING.

Vo r e s E m a il Pro tecti o n l everer en sikker e m a ilst y r in g o g i nko rp o rerer en av anceret r a p p o r t e r in g o m em ai l bes kyttel s e, et intuitiv t i n te r f a c e o g hø j perf o rm ance ved indgående og u d g å e n d e e m ai l s ( ved at b l o kere alle indgående o g u d g å e n d e trus l er) .

N Ø G L E FUN KTI ON ER O G FORD EL E Fungerer med enhver emailserver – Beskytter dit netværk mod spam, uanset hvilken emailløsning du anvender. Over 99% sporingsrate og stort set falsk-positiv fri – Reducerer brugerirritationer ved at fjerne spam før det rammer brugeren, uden at blokere for lovlige emails. Slutbruger styring af karantæneramte emails - IT administratorer sparer tid ved at lade slutbrugerne selv administrere deres karantæneramte emails. Support af adskillige domæner og emailservere - beskytter adskillige domæner og emailservere med en single-NEP server. Indgående og udgående filtrering – Scanner både indgående og udgående emails, for at beskytte både dig og dine modtagere.

5


www.norman.com/products/secure_tide/dk

S PA M O G M A LWA RE BESK YTTELSE.

N o r m a n S e c ureTi de er en ko m pl et adminis­ t r e r e t e m a ilb es kyttel s e, s o m el i minerer op til 9 9 % a f a lle uø ns ked e em ai l s , f ø r de trænger i n d i b r u g e r e ns netværk.

SecureTide er en antispam service, som er både tidsog pengebesparende, ved at blokere for uønskede emails og forebygge mod at adware, spyware og virus ikke trænger ind din computer via din email. SecureTide kræver hverken hardware og software. Nem opsætning: En simpel ændring i din MX record er alt hvad der kræves for at komme igang. Du vil modtage en daglig spamrapport, for at se hvilken spam der er opsporet. Du kan tilmed finde og genlagre enhver lovlig email, som vi kan have mistænkt for spam.

NØGLEFUNKTIONER • Realtids beskyttelse mod IT trusler • Simpel implementering • Ingen hardware eller software installering • Indgående og udgående emailbeskyttelse • Daglig spamrapport

”Produktets webbaserede interface gør det enkelt at installere og vedligeholde – opdateringer om filtrering kan indstilles, så de foretages med få minutters mellemrum, for at sikre den mest optimale beskyttelse. Men det mest fantastiske ved SecureTide, er at du ikke bliver påvirket af udruldningen.” - Frank J. Ohlhorst CRN

6


www.norman.com/products/secure_surf/dk

B E S K YT D IT N ETVÆRK MOD WEBBASERET MALWARE.

O n d a r te t web i nd ho l d kan uds ætt e din v ir k so m h e d f o r s ti g end e o m ko s tninger, f a ld e n d e p r odukti vi tet o g l eg al i tetsproblemer. N o r m a n S e c ureSurf kan bes kytte dit netv ærk mo d w e b b a s eret m al ware, vi rus og andet o f f e n siv t in dho l d .

N Ø G L E FU N K TI O N ER • • • • •

Scanner dit netværk for malware, adware og virus Beskytter dine medarbejdere og forbedrer produktiviteten Håndhæver en sikker søgning på de store søgemaskiner Registrerer og rapporterer om medarbejderes webforbrug Slutbruger agent til håndhævelse og rapportering af policies

7

SecureSurf blokerer automatisk sider, som er kendt for at have ondartet indhold. SecureSurf tillader dig at indstille dine egne policies – både på gruppe- eller brugerniveau- og fastsætte hvilke sidetyper, der skal forbydes og hvilke, der skal tillades. SecureSurf registrerer og rapporterer tilmed om medarbejdernes webforbrug.


www.norman.com/products/patch_remediation/dk

E T E N K E LT V ÆRK TØ J D ESI GN ET TIL DINE PATC HING BEHOV.

Norman Patch and Remediation reducerer bety deligt ek sponeringen af din v irksomhed ov erfor cy berkriminelle og malw are ricisi, mens omk ostningerne v ed endpoint handlinger og k ompliance rapporteringsk rav reduceres.

NØGLEFUNKTIONER OG FORDELE Single løsning til heterogene miljøer – Tilbyder et konsolideret værktøj, designet til at imødekomme dine patching behov. Branchens mest omfattende Microsoft og ikke-Microsoft applikation. Sårbarhedsindhold – Leverer en single løsning, til at opfylde alle dine software sårbarheds patchingbehov.

”Over 90% af alle cyberangreb udnytter allerede kendte sikker hedsfejl, hvor fejludbedring er tilgængelig.” - Gartner Research

Avanceret patch udruldning og reboot kontrol – Optimerer dine IT ressourcer ved at simplificere Patch oprettelsen. Policy indstillinger til at automatisere styringen af systemopgaver – Strømliner System Desktop Configurations. Policy-baseret installering af nye og opdaterede softwarepakker - Optimerer ydeevnen og forbedrer software kompliance. 8


www.norman.com/products/norman_application_and_device_control/dk

S IK R E R E T B ETROET A PPLI K ATI ONSMILJØ.

K E R N E FUN KTI O N ER Fastsætter sikkerhedspolicies med bruger og/eller PC specifikke regler, som baseres på virksomhedens behov, ved at anvende en “whitelist” tilgang. Håndhæver policies for applikationsbrug på tværs af hele netværket. Lagrer automatisk netværksbegivenheder, som relateres til din endpoint sikkerhedspolicy. Leverer en dybdegående kontrol og håndhævelse, ved at bruge scalerbar klientserver arkitektur, indeholdende en central database, som faciliterer en balanceret belastning og distribueret kontrol. Installerer beskyttede agenter på alle endpoints i netværket, som derved sikres mod uautoriseret fjernelse. Understøtter både Windows Active Directory og Novell eDirectory/NDS struktur.

Norman Application and Dev ice C ontrol besk y tter endpoints mod indtrængen fra sikkerhedstrusler og udslip af følsom data.

Med fremkomsten af forbrugerteknologi på arbejdspladsen, social networking, Web 2.0 teknologier og mere sostifikerede cyberkriminelle, er det en uovervindelig kamp at sikre dine enpoints. Norman Application and Device Control beskytter endpoints mod indtrængen fra sikkerhedstrusler og udslip af følsom data. Endvidere skabes effektivt et betroet og produktivt miljø.

KERNEFUNKTIONER • Automatiserer håndhævelsen af sikkerhed • Sparer dig for tid og forbedrer desktop- og serveradministrationen • Håndhæver kompliance i din virksomhed • Tilpasses din virksomheds kapacitet

9


www.norman.com/products/network_protection/dk

Beskyt din virksom­ heds netværksdata mod malware trusler. I og med at mere og mere information, stammende fra variende kilder, flyttes ind og ud af dit netværk, bliver risikoen for malware derved forøget. Vi leverer den mest effektive beskyttelse tilgængelig.

N o rm an N et w ork Protection er en omfattende, højt perf o rm ende sik kerhedsapplik ation, som hjælper vi rks o m hed er med effektiv t at besky tte k ritisk e i nf ras trukturer mod cy berkriminelle.

K ERN EFU NKTIONER OG FORDELE Ud-af-boksen, nøglefærdig antimalware løsning – Indeholder alt du behøver for at beskytte dit netværk mod malware, i én samlet løsning. Hurtig opsætning - Norman Network Protection tilbyder en nem konfigurationsguide, der muliggør en hurtig og problemfri opsætning. Lokal og central styring - Norman Network Protection applikationen indeholder en integreret styring. Central styring af mange NNP’er fra en og samme konsol via vores Norman Endpoint Manager. Arbejder uden at påvirke din eksisterende malware løsning – Ved at tilføje Norman Network Protection til din eksisterende malware løsning, kan du øge din beskyttelse helt op til 38%. Forhindrer udbrud i at ske ved at isolere malwaren – Norman Network Protection forebygger at malwaren spreder sig mellem netværks segmenter.

10


www.norman.com/products/scada_protection/dk

N o r m a n S C AD A Pro tecti o n bes ky tter mod cy b e r a n g r e b, d er er rettet m o d kritisk e SC ADA s y ste m e r.

Med de nylige Stuxnet malware angreb på industrielle softwaresystemer, har produktionsvirksomheder, forsyningsværker og andre industrier brug for sofistikerede sikker hedsløsninger, såsom Norman SCADA Protection, for at sikre deres PLC’ere og SCADA systemer.

Norman SCADA Protection skal installers på netværksperimeteret, for at forebygge at ICS (Industrial Control System) bliver inficeret med malware, som transporteres på tværs af netværket. ICS computere skal også beskyttes mod usikre transportable lagerenheder, som oftest anvendes af servicepersonalet, der måske ubevidst udsætter computerne for angrebskoder. Norman SCADA Protection arbejder helt uden at forstyre dine aktiviteter.

Norman SCADA Protection

N Ø G L E FU N K TI ON ER

• Forebygger mod malware infektion på SCADA systemer, fra cyber inficerede Prevent attacks from inside and outside the control system network USB porte og ondartede koder, som spredes på tværs af netværket • Nem installering og vedligeholdelse Enterprise • Automatisk opdatering • Høj scalerbar hardware platform Internal • Høj tilgængelighed og redundans Network Internet

External Malware Attack

n

e tio tim ica al un Re m m co

NNP

Internal attack

11

ICS Network SCADA Console

NSP

SCADA Console

Production


www.norman.com/products/sandbox_malware_analyzers/dk

A N A LYS E V ÆRK TØJ MED H Ø J PERFORMANC E.

N Ø G L E FUN KTI ON ER G2 Analyse struktur – Integrerer fremtidens intelligente våben.

N o rm an Malw are Analy zer G2 automatiserer og f o renkl er malw aresøgningen, samtidig med at arb ej d s kraft, tid og omkostninger reduceres.

Norman IntelliVM – Indlejrer den Norman ejede KernelScout teknologi dybt i miljøet, for at opspore malware.

FORD ELE

Norman SandBox® – Forbedret udgave i Analyzer G2, Normans fuldt emulerede SandBox har været et brugbart våben i kampen mod cybertrusler overalt på Normans forbrugermarked.

Specialudviklet IntelliVM – Skræddersy analysemiljøet, så det matcher din infrastruktur og analyser enhver trusselstype ved brug af sårbare applikationsversioner.

Analyse desktop – Webbaseret administrations- og driftskonsol. Instrumentversion & APIs – Hastighed og effektivitet som G2, hvor og hvonår du har brug for det. Fuld Support af Web og trusler med filformat.

Overlegen sporingsfunktion - Hybrid SandBoxing producerer en intelligens, hvis lige ikke ses hos andre løsninger.

Webbaseret analyse desktop administrationskonsol – Brugere kan undersøge malware intelligensen og kollektionsdatabasen, lagre samples, rapporter og events. Fleksibel prissætning af høje ROI – Betal ikke for for ekstra kapacitet. Tilføj kapacitet hvis dine behov ændres og lad G2 spare dig for værdifulde aktiver, som dermed kan tilføres andre vigtige opgaver. Scalerbar arkitektur – Behandler hundrede tusinde af filer hver dag med den parallelle sampleproces. Brugervenlig integration – Tilgængelig både som hardware applikation eller som software. Plug and play ud af boksen, eller integrer med det specialudviklede analysesystem og honeypots med G2 APIs. Brugervenlig – Drill-down for ubesværet at udvikle intelligensen af lagrede sider for en mere avanceret risikovurdering. Fleksibel rapportering – Specialudviklet intelligensrapport med realtids hændelsesalarmering. 12


www.norman.com/products/debugger_pro/dk

G R U N D IG A N A LYSE A F MI STÆN KELIGE FILER – EKSTREM EFFEKTIV.

N o r ma n M a lware D e b u g g e r PRO yder en g r u n d ig anal ys e a f m ist æn k el i g e f ile r me r e e f f ekti vt en d a n d r e a n a ly se v ær ktø j er, o g g iv e r sa m ti d i g b r u g e r e n e n f ul d d e b u g g in g funkti o n oven i Sandbox p la t f o r me n .

FU NKTIONER OG FORDELE Alle traditionelle debugging opgaver – Ændrer og tilfører koder, indstiller brudpunkter ved kodebehandling, hukommelsesadgang, netværksaktivitet, afbrydelser og andre begivenheder. Fuld kontrol – Skræddersy og kontroller selv SandBox miljøet. Betragt, ændr og gennemse hukkommelse, koder, registre, nøgleords tabeller, miljøvariabler, netværks firewall og mere. Backstepping – Snydt eller fanget? Spar tid med backstepping funktionen, i forlængelse af den traditionelle forward stepping. Kontrol af netværkstraffik – Betragt , ændr og indfang netværkspakker fra det rigtige eller simulerede netværk. Debugging på kerne- og applikationsniveau. Import & Eksport – Brugerdefineret samling af filer og komponenter Brugerdefinerede syn og logning. DNA Matching - Match kendt malware og legitime kodefragmenter i Normans Laboritoriers databaser, hvor koden analyseres.

13


PRI VATE PRODUKTER Securi ty Sui te PRO Securi ty Sui te A nti V i rus O nl i ne Backu p Sys tem SpeedUP

14


www.norman.com/products/security_suite_pro/dk

Antivirus | Antispyware | Antispam | Personlig Firewall | Antiphishing | Intrusion Guard | Private værktøjer Parental Control | Rootkit sporing | 5GB Norman Online Backup | Screensaver med malware scanner

N o r m a n S e c uri ty S u ite P R O er al t-i -en l ø sn in g e n , der b es kytter d in id e n t it e t, d i n PC o g d it p r iv a te netværk, hvad e n t e n d u e r på netb ank, s p ille r, c h a t ter, f ærd es p å so c ia le n etværk el l er b a r e su r f e r rund t p å i n te r n e tte t.

K E RNEFUNKTIONER • Automatisk virus og spyware beskyttelse. • Beskytter dine emails, vedhæftede filer, internet downloads og webbrowsing mod malware. • Antispam holder din indboks fri for uønskede emails. • Parental Control beskytter dig og din familie ved at begrænse adgangen til specifikke websider. • Smart Firewall leverer realtids beskyttelse mod hackere og ondartede webrobotter. • Intrusion Guard giver realtids beskyttelse og forebygger mod at uautoriserede programmer tager kontrol over dine computer. • Avancerede privatindstillinger - opnå ekstra hjælp til at slette brugerhistorik, gælder til Windows, Windows Media Player og de fleste andre browsere. • Antiphishing beskytter dig mod emails, der tricker dig til at udlevere dine personlige data eller kreditkortoplysninger, som herefter kan misbruges. • Rootkit sporing opdager og fjerner skjulte koder, der misbruger hemmelige mekanismer. • Automatisk opdatering af alle moduler. • Bruger kun få systemressourcer og hukommelses footprint. • Sikkerhedsstatus på et øjeblik.

15


www.norman.com/products/security_suite/dk

Antivirus | Antispyware | Antispam | Personal Firewall | Antiphishing | Parental Control | Rootkit sporing 5GB Norman Online Backup | Screensaver med malware scanner

N Ø G L E FU N K TI ON ER • Automatisk Virus og Spyware beskyttelse. • Beskytter emails, vedhæftede filer, internet downloads, og web browsing mod malware. • Antispam holder din indboks fri for uønskede emails. • Parental Control beskytter dig og din familie ved at begrænse adgangen til specifikke websider. • Smart Firewall tilbyder dig realtids beskyttelse mod hackere og ondartede websider. • Antiphishing beskytter dig mod at videregive personlige informationer eller kreditkortoplysninger, som kan blive misbrugt. Rootkit detection opsporer og fjerner skjulte koder ved at bruge hemmelige mekanismer. • Automatisk opdatering af alle moduler udføres stille i baggrunden , og enhver ny sikkerhedsopdatering bliver automatisk downloaded og installeret uden du bemærker det. • Minimum brug af systemressourcer og hukommelses footprint. Hold dig beskyttet ved den mindst mulige systempåvirkning. • Sikkerhedsstatus og resume over handlinger giver dig sikkerhedsopdateringer øjeblikkeligt.

16

Denne bruger v enlige softw are v il besky tte dig m o d upassende indhold, rootki t s og andre fjendtlige ak tiv ite t e r, hv ad enten du er på din netbank , chatter, emailer, spiller spil eller bare surfe r rundt på internettet.


www.norman.com/products/antivirus_antispyware/dk

Antivirus | Antispyware | Rootkit sporing Screensaver med malware scanner

N o r ma n A n t i vi rus o g A nti s pyware besky tter dig mod internettrusler s å so m v ir u s , o rm e, tro j anere, ro otkits og spy w are. Dette bruger v enlige o g e f f e k tiv e s i kkerhed s pro g ram er designet til at giv e dig den bedst k v a lif ic e r e d e s i kkerhed m o d o nd artet softw are. FORDELE • Automatisk virus og spyware beskyttelse. • Simpelt interface og licensstyring – Forbedret brugeroplevelse gør softwaren endnu mere brugervenlig. • Hurtigere, og endnu mere effektiv malware sporing – Proaktiv sikkerhed betyder at softwaren øjeblikkeligt sporer virus, trojanere og andet malware, samt forhindrer dem i at inficere din computer. • Minimum hukommelsesforbrug og CPU – Forbedret performance gør det muligt at bruge computer og applikationer uden forstyrelser. • Rootkit beskyttelse – Rootkit beskyttelse leverer en forbedret beskyttelse, sporing og fjernelse af rootkits. • Microsoft Windows 8 klar – Udviklet til at passe med den nye Windows 8.

17


www.norman.com/products/online_backup/dk

A U T O M AT ISK . SI MPEL. SI K K ER.

N orman Online Backup lev erer sik ker lagring o g flek sibel adgang til dine filer i denne b ruger v enlige løsning. Dine fotos, musik og andre filer er tilgængelige lige når du har bru g f or dem – alt hv ad du behøv er er en brow se r.

H ØJDEPUNKTER • Automatisk eller planlagt back up efter installering – Du vælger selv • Adgang til alle dine filer med mobile enheder – Android og iOS • Simpelt og brugervenligt værktøj til at holde dine filer beskyttede • Til Windows og Mac OS X • Genopretter filer ved kun et enkelt klik • Søg efter og genopret forsvundne filer • Vælg mellem 20GB, 100GB eller ubegrænset lagerplads

18


www.norman.com/products/system_speedup/dk

R E N S FO R JU N K . ØG PERFORMANC E. NY D HASTIGHEDEN.

N o r ma n S y stem Sp eed up er e t v æ r k t ø j , s o m s i kkert r e n se r d it W i nd o ws reg i s ter p å d in c o m puter, s p eed er p e r f o r m a c e o p o g ø g er ha stig h e d e n. D en f j erner un ø d v e n d ig d ata, hvo r ved d e r f r ig iv e s m ere pl ad s ti l d e f ile r o g pro g ram m er d u ø n sk e r a t h ave l i g g ende. N å r d in P C er f ri f o r j unk, k a n d u n y d e g o d t af di n co m p u te r s fo rb ed red e p e r f o r m a n c e.

HØJDEPUNKTER • Optimerer din PC for maksimal performance og hastighed • Forbedret performance, brugervenlig • Frigør diskplads ved at rense for junk • Rens for registerfejl og skjulte private, afslørende spor • Afinstaller nemt uønskede programmer

19


1001101011100010111001001010110101001001101011100100 1001001101011100100101011010100100110101110011 100101 0011010111001001010110010101101010101011010100010010 0101011101010101100101011010100100110101110101101110 1001011011010101100101011010100100110101110101110101 0101011010010101101010010011010111001001010110101001 1000101110010010101101010010011010111001001010110101 0101110010010101101010010011010111001001101010010011 0010101101010010011010010101000101011001010100101001 0110100010101001000011010100110100101000101011010101

www.norman.com/dk

Productline folder 2012, danish  

Norman products