Page 1

р н

РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ, м и лЛ и МО ОдДіІ Т А С П О Р Т У У К Р А Ї Н И

ОЕРЖАВНА

и

ЗБІРНИК ^ТЪ клас ЗАВДАНЬ ^ щ НІг

для державної підсумкової атестації з географії


Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.1. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко *

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ державної підсумкової атестації з географії Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

ї ї

клас

Київ Центр навчально-методичної літератури

2012


ББК 74.262.6 3-41

Рекомендовано Міністерством.освіти і науки, молоді та спорту (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 21 від 13.01.2012 р.)

України

Збірник завдань для державної підсумкової атеста3-41 ції з географії: 11 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забута, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. - К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. - 128 с. : іл. 18ВЫ 978-617-626-102-5. ББК

• С' ' • • 18ВЫ 978-617-626-102-5

74.262.6

© Гладковський Р.В., Довгань А.І., Забуга Н.І., Паламарчук Л,Б., Совенко В.В., 2012 © Центр навчально-методичної літератури, серійне оформлення, оригінал-макет, 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програмі шкільного предмета «Географія». Основна мета посібника - забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень випускників під час проведення державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 20 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант налічує ЗО тестових завдань різних типів і рівнів складності, зокрема з вибором однієї правильної відповіді, на визначення відповідності та на визначення правильної послідовності. Крім тестових завдань, кожен варіант містить одне завдання на контурній карті і чотири завдання відкритрго типу, одне з яких (під номером 34*) призначене лише для учнів, що йавчаються за програмою профільного рівня. Відповідно учні профільних класів не виконують завдання відкритого типу під номером 32 чи 33 (за вибором учня). Під час виконання атестаційної роботи користуватися атласами та іншими джерелами картографічних знань не дозволяється. Отже, кожен варіант атестаційної роботи (яку виконує кожен учень) складається з 34 завдань, на його виконання відводиться 90 хвилин. • Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (завдання 1-20) використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації. У завданнях такого типу пропонується чотири варіанти відповідей, з яких правильною є лише одна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей позначено тільки одну відповідь. Якщо позначено два або більше варіанти відповідей, навіть якщо серед них є правильний, завдання вважається виконаним неправильно. Правильну відповідь на кожне таке завдання оцінюють 0,5 бала. Приклад завдання з вибором однієї правильної відповіді: 1. Вкажіть регіони України з найбільш забрудненим навколишнім середовищем: А. Донбас і Придніпров'я. Б. Київська та Черкаська області. В. А Р Крим і Одеська область. © д д В г Г. Волинська і Львівська області.

:

Правильна відповідь:

іХіі

• Тестові завдання на визначення відповідності (завдання 21-25) передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв'язків. Якщо в бланку відповідей записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється 2 балами. Відповідно за одну правильно визначену відповідність 0,5 бала, за дві - 1 бал, за три - 1,5 бала. Приклад тестового завдання на визначення відповідності: 1. Знайдіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, які з ними пов'язані: 1. Волино-Подільська плита.

А. Приазовська височина.

2. Український щит.

Б. Закарпатська низовина.

3. Донецька складчаста споруда.

В. Причорноморська низовина.

4. Закарпатська западина.

Г. Волинська височина. Д . Донецький кряж.

В

© А

г

д

! ІІХП І

1

2ііх:

НХІ

з ХІІ

Правильна відповідь: • Тестові завдання на визначення правильної послідовності (завдання 26^30). Виконуючи завдання такого типу, потрібно розташувати географічні об'єкти, події, природні та суспільні процеси і явища у правильній часовій або просторовій послідовності й записати цю послідовність у бланк відповіді. Такі завдання вважають виконаними правильно, якщо в бланку відповідей записані всі правильні комбінації цифр і літер. За правильно визначену послідовність максимальна оцінка - 1 бал. Послідовно розташовані 2 об'єкти чи поняття — 0,5 бала. Послідовність повністю порушена - 0 балів. Приклад тестового завдання на визначення правильної послідовності: 1. Розташуйте найвищі точки рівнинної частини України в порядку зростання їхніх висот:


Пояснювальна записка

А. Берда. Б. Камула.

В.Бельмак-Могила. /ру А Б В Г Г. Могила-Мечетна. ^ і ЇХ і! ! Правильна відповідь: • Завдання відкритого типу (завдання 31-34*) передбача2 і ІІХ! і ! ють розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідЗі ІІ і І ХІ ним записом у бланку відповідей. Ці завдання дають змогу перевірити вміння учнів висловлювати власні думки, наводити 4; і; XI аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації; порівнювати географічні об'єкти і явища; пояснювати розвиток і просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх істотних ознак; встановлювати риси подібності та відмінності, переваг і недоліків природних та економічних умов. • Завдання під номером 34 (позначене зірочкою) виконують учні, які ніавчаються у класах профільного рівня. Відповідно учні профільних класів не виконують завдання відкритого типу 32 або 33 (за вибором учня). Загальна кількість завдань однакова д л я всіх учнів, які виконують атестаційну роботу. За правильну, повну й аргументовану відповідь максимальна оцінка 6 балів за кожне завдання. Відповідно оціночний бал знижуватиметься залежно від правильності і повноти відповіді, наявності помилок, неточностей, недоліків в учнівській відповіді, а також кількості коректур, які зробить вчитель. • Завдання на контурній карті (завдання 35) передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти. Це завдання дає змогу перевірити картографічну грамотність і знання особливостей просторового розміщення об'єктів і явищ. Під час виконання завдання потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті. У деяких випадках можна скористатись чернеткою, якщо легенда карти буде складною. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і записи потрібно робити тією самою ручкою, що й інші завдання. За правильно виконану роботу на контурній карті передбачено максимальну оцінку 6 балів. За відсутність легенди карти, неправильно оформлені умовні позначення, неправильно й неточно позначені об'єкти і явища оцінка відповідно знижується. Пропоновані завдання орієнтовані на перевірку рівня досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Будь-який бал, що набрав учень, є позитивним, тобто оцінювання ґрунтується на принципі позитивізму. Максимально можливий бал за правильно виконаний варіант атестаційної роботи становить 49 балів. Оцінка учня залежить від кількості правильних відповідей на тестові завдання та якості виконання теоретичних завдань і завдання на контурній карті. Пропонуємо набрані бали переводити в оцінки, користуючись такою таблицею: Відповідність отриманих балів оцінкам за 12-бальною шкалою Бали Оцінка

1-3 1

4-6 7-9 10-12 4 2-а 3 '

13-15 5

16-19 20-25 7

26-31 8

32-37 9

38-43 44-46 47-49 11 12 10:-;,'

Для проведення державної підсумкової атестації вчитель самостійно вибирає варіанти завдань, а також визначає кількість варіантів, які використовуватиме в одному класі, зважаючи на те, що кожен учень має виконати один варіант тестових завдань із цього збірника. У збірнику подається зразок бланка відповіді, який вчитель може скопіювати в необхідній кількості. Відповіді на завдання відкритого типу учні виконують на окремих проштампованих навчальним закладом аркушах, які додаються до заготовлених бланків відповідей. Матеріали збірника вчитель може використовувати також для підготовки до державної підсумкової атестації випускників і під час проведення поточного оцінювання. Учні можуть використовувати матеріали збірника під час підготовки до уроків і державної підсумкової атестації.


Варіант 1 Варіант

1

І. Завдання з вибором одцієї правильної відповіді

і

1. Визначте, що є предметом вивчення географії: A. Б. B. Г.

Будова Землі. Географічна оболонка. Природа і суспільство Землі. Весь світ.

©.А

Б .В

Г

© А

Б

Г

2. Вкажіть, кого називають «батьком географії»: A. Б. B. Г.

Геродота. Страбона. Ератосфена. Платона.

В

3. Визначте, яким буде числовий масштаб, коли відомо, що іменований масштаб становить в 1 см - 100 км: A. 1:1000. Б. 1:10 000. ® А Б В Г B. 1:100 000. Г. 1:10 000 000. 4. Вкажіть, від чого найбільше залежить температура повітря: A. Б. B. ' Г.

Від Від Від Від

атмосферного тиску. напрямку вітрів. стану поверхні Землі. кута падіння сонячних променів.

©

А . ..Б. В . Г

5. Вкажіть пустелю Африки, на території якої у липні холодніше, ніж у січні: A. Б. B. Г.

Калахарі. Гобі. Атакама. Сахара.

©

А

Б

8. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування ] A. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. B. Циркуляція атмосфери. Г. Підстильна поверхня.

Г

Т У

і а.

6. Виберіть неправильне твердження щодо материка Південна Америка: A. Над значною частиною материка панують вологі екваторіальні повітряні маси. Б. Вологі повітряні маси з Атлантичного океану приносять південно-східні і північно-східні пасати. B. На клімат західного узбережжя материка має вплив Перуанська течія. ©А...Б Г. Гвіанська і Бразильська течії сприяють зменшенню кількості опадів. 7. Виберіть правильне твердження щодо материка Австралія: A. Переважаючі середньомісячні температури взимку і влітку нижчё +10 °С. Б. Найвологіший клімат на заході материка. B. Клімат материка малопридатний для життя людини. Г. У тропічному кліматичному поясі виділяють дві кліматичні області: тропічну пустельну і тропічну вологу.

В

А

Б

11 В

Г

В

Г

, є «зайвим»: А

Б

В

Г


Варіант 1 9. Зазначте, водами яких морів омивається територія України: чі.

у -

A. Б. B. Г.

Чорного і Балтійського. Азовського й Мармурового. Чорного й Азовського. Азовського і Середземного.

В

Г

в

г

10. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські гори:

<

СП

О V

и д с <і Ш <

ОЕ

И И

•ех

З 1—,

О щ

A. Б. B. Г.

Герцинська. Байкальська. Альпійська. Каледонська.

\Ю) А Б І і!

11. Визначте похил річки Сіверський Донець завдовжки 1053 км, якщо її витік розташований на висоті 200 м, а гирло - на висоті 5,5 м над рівнем моря: A. Б. B. Г.

38 49 74 18

см/км. см/км.. см/км. см/км.

ЦІ). А І

Б

В

Г

12. Виберіть показник, який лежить в основі поділу території на фізико-географічні країни: A. Особливості геоморфологічної будови території. Б. Співвідношення тепла та вологи. Ц2) А Б В Г B. Ступінь континентальності клімату. Г. Спільність тектонічної будови та макрорельєфу. 13. Зазначте, як називають різницю коефіцієнтів прибулих і вибулих у розрахунку на тисячу осіб населення: A. Б. B. Г.

Сальдо міграції. Коефіцієнт міграції. Імміграція. Еміграція.

(із) А

Б

В

Г

14. Оберіть групу регіонів України з найбільш забрудненим навколишнім середови щем: A. Б. B. Г.

Донбас і Придніпров'я. Київська і Черкаська області. А Р Крим і Одеська область. Волинська і Львівська області.

С14) А

Б

В

Г

15. Вкажіть правильне поєднання економічного району України і його спеціалізацію: A. С т о л и ч н и й - гірничодобувна галузь. ® А Б В Г Б. Причорноморський - лісове господарство. B. Північно-Східний - чорна металургія. Т. Подільський - сільське господарство. 16. Вкажіть галузь спеціалізації рослинництва Полісся: A. Б. B. Г.

Виноградарство. Льонарство. Буряківництво. Баштанництво.

© А . . . Б . . . . В ..£

17. Виберіть правильне визначення поняття «територіальні води»: A. Це акваторія за межами 12 морських миль. Б. Це морські води, що прилягають до суходолу в межах 12 морських миль. B. Це акваторія на відстані 200 миль від берега*. Г. Це акваторія, вільна д л я проходу іноземних суден.

(і7) А

Б

В

Г


Варіант 1 18. Вкажіть ознаки федеративної держави: A. Поглиблення економічних зв'язків та інтернаціоналізація господарського життя країни. * Б. Наявність єдиної конституції і системи органів державної влади. B. Наявність самоврядних територій, які мають певну юридичну і політичну самостійність. Г. Наявність адміністративно-територіальних одиниць, що не мають ознак державного суверенітету.

© . А . . . Б.... В....Г

чинник

19. Оберіть правильний варіант ланцюга «сільськогосподарська культура розміщення - район вирощування»: A. Пшениця - переважно чорноземні та сірі лісові ґрунти помірного клімату - Європа (Франція, Україна), А з і я (Китай, Казахстан). Б. Цукровий буряк - помірна зона, ґрунти переважно чорноземи - Північна Африка. B. Бавовник - субтропічна, тропічна, субекваторіальна зона - Центральна і Західна Австралія. Г. Льон - підзолисті ґрунти помірного поясу - Північна Індія, Східна Бразилія.

©.А

Б

В

Г

Б

В

Г

20. Виберіть правильну характеристику особливостей населення Китаю: A, Багатонаціональна країна, 2/3 населення проживає на сході країни, у релігійному складі - конфуціанці та представники тотемізму і ламаїзму. Б. Однонациональна країна, 2/3 населення проживає на заході країни, у релігійному складі - буддисти, синтоїсти, православні. B. Населення по території розміщене рівномірно, двонаціональна держава, у релігійному складі - атеїсти, буддисти, конфуціанці. Г. У країні проживає 20 % населення планети, переважають представники однієї нації, у релігійному складі атеїсти, буддисти, конфуціанці.

@ А

II. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. © А Б В Г Д 21. Визначте відповідність між країнами і материками, де 1 вони розташовані: : і і: 1. Монголія. А. Австралія. 2. Лівія. Б. Євразія. 3. Аргентина. В. Африка. ... І • 4. Австралійський Союз. Г. Південна Америка. 4и і! І! і! І Д. Північна Америка. 22. Визначте відповідність між гірськими системами й материками, на яких вони розташовані: 1. 2. 3. 4.

Анди. Атлас. Аппалачі. Альпи.

А. Б. В. Г. Д.

Австралія. Євразія. Африка. Північна Америка. Південна Америка.

Ц) А 1! 2 Зі

4

Б В Г

Д


Варіант4.. К

£ "і

Ж

ш ь <

я

23. Визначте відповідність між краййіми точками України та їхніми координатами: 1. с. Грем'яч, Чернігівська обл. А Б В Г Д 2. мис Сарич, А Р Крим. 3. с. Соломонове (околиці м. Чоп), Закарпатська обл. 4. с. Червона Зірка, Луганська обл. A. Б. B. Г. Д.

« Й в і У

> О д

п. щш

49° 15' пн. 48°05' пн. 44°23' пн. 52°22'пн. 48°23' пн.

ш. ш. ш. ш. ш.

і і і і і

40°13' сх. 22°08' сх. 33°44' сх. 33°11'сх. 31°11' сх.

д. д. д. д. д.

24. Знайдіть відповідність між назвами областей України та обрисами їхніх територій: А Б В Г Д 1. Дніпропетровська. 2. Одеська. 3. Київська. 4. Закарпатська.

<

я

ІІЙ8 се д25. Вкажіть відповідність між назвами монархічних держав і формами монархічного правління: 1. 2. 3. 4.

Малайзія. Катар. Японія. Норвегія.

А

Б

В

Г

Д

А. Королівство. Б. Султанат. В. Емірат. Г. Імперія. Д. Герцогство.

III. Завдання на ви.інашння правильної послідовності У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і. т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей.

ИНН

26. Розташуйте послідовно за довжиною річки світу, починаючи з найдовшої: A.Ніл. Б.Волга. B.Міссісіпі. Г. Амазонка. 27. Розташуйте послідовно за годинниковою стрілкою крайні точки Австралії, починаючи з північної: A. Б. B. Г.

мис мис мис мис

Південно-Східний. Байрон. Стіп-Пойнт. Йорк.

• И М И Ш Ж Ш ^ Ь** N 8

(2б)

А Б В Г 1 Г 1; І| 11 1 ; г~; г - 9\ ЗІ 4[

(27) ж

її

І!

її

І

у

;;

І •

А ^ ^ Г і ]і і і П І 21—ІГ""1Г'"!'Ї—і Зі і і 11 і} і щ . Г—'-Г II : 4 і Іі Н іі і .


.

Варіант 1

28. Розташуйте послідовно з півночі на південь зональні типи ґрунтів України: A. Б. B. Г.

Чорноземи. Дерновр-підзолисті. Сірі лісові. Каштанові.

.

А Б В Г ^ г—"н ]{—| г—ї

^

29. Розташуйте країни Європи в послідовності зменшення їхніх площ:

_, дї

іі і} ]г--;;

]|_ і; і

4 ; П П' П .. П « ®

A. Німеччина. Б.Україна. B. Франція. Г. Велика Британія.

д А Б

р г В Г

-[..„іі і

і! і; її;! І 2;""|Г""][ ІП]

а с о г А Б В Г

30. Зазначте правильну послідовність напрямків розвитку

A. Підвищення біологічної продуктивності Світового океану і широке використання аквакультури. Б. Підвищення родючості ґрунтів (досягнення агромеліорації і агрохімії). B. Введення більш продуктивних порід домашньої худоби. Г. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

^ ^ Ш

<

<

І * д

У. > О

•,4'•і""]!"""]! і! і -- -•': •• -•'-- і

сільського господарства (починаючи з провідного), що забезпечать збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у світі та вирішення продовольчої проблеми:

— ИГ

її

2"Г"""]!—іг"~г"і " — і 2 і ;;—і; ;І—; 4 Г Н

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 31. Назвіть основні об'єкти політичної карти світу за політико-територіальними ознаками та дайте їх короткі характеристики (визначення). 32. Перелічіть основні демографічні проблеми України. 33. Щ о таке місцевий і поясний час? У чому їх різниця? 34*. Охарактеризуйте міжнародний туризм як галузь світового господарства. Наведіть приклади основних туристських макрорегіонів світу.

С

<

ш< 1 ^


Варіант 1 дар

Ш

щ паї

У. Завдання на контурній карті Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. Нанесіть на контурну карту елементи берегової лінії Африки (Середземне і Червоне моря; Гвінейська і Аденська затоки; Мозамбіцька і Гібралтарська протоки; о. Мадагаскар; п-ів Сомалі).


Варіант 1 Варіант

2

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

і

Зазначте, що є основною метою сучасних географічних досліджень: A. Відкриття і- освоєння нових земель на планеті Земля. Б. Пошук корисних копалин у надрах материків і океанів. B, Дослідження земної кори в межах Світового океану

Б

В

Г

Г. Наукове обґрунтування шляхів раціонального природокористування. 2. Вкажіть, яким кольором позначають гірські системи на географічних картах: А. Синім. Б. Зеленим. В. Жовтим.

(V) А

Б

В

Г

3. Визначте, яким буде числовий масштаб, коли відомо, що іменований масштаб становить в 1 см - 50 км: A. Б. B. Г.

1:500. 1:5000. 1:50 000. 1:5 000 000

®.А...Б

в

г

©А..Б

в

г

4. Зазначте, характерні ознаки тропосфери: А. Формуються сріблясті хмари і полярне сяйво. Б. Містить 80 % повітря і майже всю водяну пару. тяжіння, бере участь у добовому і річному русі планети. Г. Містить озоновий шар. 5. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживають вислів «ревучі сорокові» А. Гольфстрім. Б. Західних Вітрів. В. Перуанська.

®А

Б

В

Г

Оберіть неправильне твердження: A. В основі Африки лежить Африкано-Аравійська платформа. Б. Австралійська платформа є частиною Індо-Австралійської плити. B. В основі Антарктиди лежить Антарктична платформа. Г. В основі всієї Євразії лежить Євразійська літосферна плита.

©.А...Б....В....Г

7. Оберіть неправильне твердження щодо материка Південна Америка: A. Озеро Тітікака - найбільше високогірне озеро світу. Б. Єхидна та качкодзьоб водяться лише в Південній Америці. B. У річок переважає дощовий тип живлення. Г. Парана - друга за величиною річка материка.

©А...Б....В...Х

8. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи: A. Б. B. Г.

Монблан. Ельбрус. Говерла. Джомолунгма.

®

А

Б

В

Г


ииріипі ^ 9. Виберіть із запропонованих об'єктів крайню східну точку України: A. с. Соломонове (околиці м. Чоп). Б. с. Червона Зірка (7) А Б В Г B. с. Грем'яч. І і і ІІ і Г. мис Сарич. 10. Зазначте, які форми рельєфу в Україні охоплюють більшу частину зони Степу: A. Низовини. Б. Височини. @ А Б В _Г B. Гірські області. і І І І і Г. Кряжі. , 11. Вкажіть, яка з перелічених річок є типово рівнинною річкою в Україні: A. Б. B. Г.

Прут. Черемош. Десна. Дністер.

А... Б. В Г | | 1 Ь

12. Виберіть із запропонованих фізико-географічних одиниць України природну зону: A. Українські Карпати. Б. Лісостеп. А....Б ...В....Г B. Київське Полісся. : І; іі [І і Г. Сухий степ. 13. Вкажіть найбільшу за населенням область України: A. Харківська. Б.Донецька. B. Одеська. Г. Дніпропетровська.

@ А . . Б....В Г і і; і І ІІ І

14. Зазначте, які заходи передбачає реструктуризація промисловості: A. Приватизацію промислових підприємств. Б. Підвищення рівня кваліфікації працівників. B. Пріоритетний розвиток найбільш високотехнологічних галузей. Г. Розширення ресурсної бази галузей промисловості.

А І

Б іі

В іі

Г Іі

І

15. Вкажіть галузь спеціалізації Придніпровського економічного району України: A. Нафтова промисловість. Б. Чорна металургія. (ї£).А....Б.....В....Г. B. Буряківництво. і іі іі іі і Г. Виноградарство. 16. Оберіть групу економічних районів України, які мають найпотужніше машинобудування: A. Донецький, Придніпровський, Столичний. і Б. Донецький, Придніпровський, Північно-Західний. (1б) А Б В Г B. Придніпровський, Північно-Східний, Столичний. і | |і |і і Г. Карпатський, Подільський, Придніпровський. 17. Оберіть групу європейських монархій, столиці яких є морськими портами: A. Б. B. Г. 12

Данія, Швеція, Норвегія. Бельгія, Іспанія, Ватикан. Ліхтенштейн, Люксембург, Велика Британія. • Монако, Андорра, Нідерланди.

і

іі

|| »


Варіант4.. 18. Оберіть варіант, у якому зазначено правильний перелік країн із числа «Великої сімки»: A. Італія, Іспанія, Японія, С Ш А . * Б. Велика Британія, Німеччина, Франція. (і8)_ А_ Б В Г B. Канада, Росія, С Ш А . Г. Росія, Китай, Японія. 19. Оберіть варіант, у якому перелічені основні галузі тваринництва економічно розвинутих країн: A. Екстенсивне пасовищне скотарство, вівчарство, бджільництво. Б. Племінне конярство, верб люд івництво, вівчарство. B. М'ясне і молочне скотарство на базі кормовиробництва. © А Б. В Г Г Пасовищне оленярство, собаківництво, форельне ; ІІ іі іі і господарство. 2 0 . Вкажіть особливості спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Латинської Америки: A. Б. B. Г.

Ямайка, Суринам, Гайяна - залізна руда. Мексика, Венесуела, Трінідад і Тобаго - нафта. Бразилія, Венесуела, Еквадор - мідні руди. Аргентина, Перу, Колумбія - алмази, топази, кварц.

(20) А

Б

В

Г

II. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21—25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 2 1 . Визначте відповідність між країнами і материками, де вони розташовані: 1. 2. 3. 4.

Казахстан. Алжир. Мексика. Болівія. A. Південна Америка. Б. Євразія. B. Африка. Г. Північна Америка. Д. Австралія.

А Б

В

Г

Д

1 ,

.

2і Зі 41

2 2 . Визначте відповідність між типами ґрунтів і природними зонами, для яких вони характерні: 1. Коричневі. А Б В Г Д 2. Червоно-жовті фералітні. 3. Пустельні тропічні. 1 4. Червоно-бурі. A. Вологі екваторіальні ліси. *[ Б. Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники. B. Савани і рідколісся. Г. Лісостеп і степ. Д. Напівпустелі і пустелі.

13


Варіант 2 іШ

23. Вкажіть відповідність між картографічними проекціями та їхніми ознаками: 1. 2. 3. 4.

Рівнокутні. Рівновеликі. ® А Б В Г Д Азимутальні. • 1 Г ]Г Н Н ~ " ] Г ] ; її Довільні. A. Мають усі види спотворень. _ ^І.„»|Іт.Й.„„Й Її і Б. Зберігають без спотворень кути. ':[ і[ і 3 [ B. Не спотворюють площ. Ьіг^іІЬ^гп: Ш Т. Проектування здійснюється на поверхню конуса. 4 ; |і [І |і [І | Г"1 О Д. Проектування здійснюється на площину. . ' . 24. Вкажіть відповідність між неметалевими корисними копалинами та їхніми ' н а й б і л ь ш и м и родовищами в Україні: А Б В Г Д О 1. Сірка. 2. Калійна сіль. 1 -4. с з. Графіт. 2і 4. Кухонна сіль. A. Артемівське родовище (Донецька обл.). 3; Б. Калуське родовище (Івано-Франківська обл.). І". B. Роздольське родовище (Львівська обл.). Г. Завалівське родовище (Кіровоградська обл.). Д. Клесівське родовище (Рівненська обл.).

-З?.'

<

Ц1І \ 25. Вкажіть відповідність а: діяльності:

між назвами міжнародних організацій і метою їхньої

І.ООН. 2. ЄС. 3. Н А Т О . 4. ОПЕК.

.а Ш .и . „І

А. Контроль за цінами на нафту і за нафтовими ресурсами в інтересах економічного розвитку країн-членів. Б. Забезпечення свободи і безпеки всіх членів політичними і військовими засобами, об'єднання зусиль, спрямованих на організаіцію колективної оборони.

Ш

В. Підтримка міжнародного співробітництва у сфері валютної політики, сприяння росту між(25; А Б В Г Д народної торгівлі. ; І •[ :[ • 1 Г і: Г. Підтримка миру й міжнародної безпеки. і і і і і і і—і!—:„! Розвиток відносин між націями на основі пова2Ґ""Н ;! "[! |! | ги до принципів рівноправ'я і самовизначення держав світу. і [..._] І |І 11 і Д. Утворення економічного і валютного союзу, . ^ Г 'ІГ""]'; "•! Н І ! здійснення спільної зовнішньої " -1 III. Завдання на визначення правильної політики. послідовності

1 "І 1 '

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. (2б) А Б В Г 26. Вкажіть послідовність розташування гірських систем за висотою у порядку зменшення їхньої висоти: A. Б. B. Г. 14

Анди. Гімалаї. Альпи. Урал.

З *

4


27. Розташуйте послідовно за годинниковою стрілкою крайні точки Північної Америки, починаючи з північної: A. мис Мерчісон. * ^ Б . мис Мар'ято. B. мис Сент-Чарльз. Г. мис Принца Уельського.

А Б

28. Вкажіть послідовність зміни поясів ґрунтово-рослинного покриву Українських Карпат, починаючи від їхнього підніжжя: A. Б. B. Г.

А Б

Буково-смерекові ліси. Криволісся та ялівці. Полонини. Дубово-букові ліси.

A. Б. B. Г.

Збільшення площ пустельних територій. Збільшення кількості теплових електростанцій. Зміна газової структури атмосфери. Посилення явища «парникового ефекту».

В

Г

її—Лі.

зГ

І

А Б

В

Г

Кримські татари. Білоруси. Молдавани. Росіяни.

ЗО. Вкажіть правильну послідовність причин і наслідків, що формують глобальну екологічну проблему, пов'язану з потеплінням клімату:

Г

1; Н іі і Г"і р:

29. Розташуйте послідовно національні етнічні меншини України в порядку збільшення їхньої чисельності: A. Б. B. Г.

В

1 і і І і: її"""] к

2

ї

З

І! І І....] і ^і .........

©

А Б

В

і

Г

со:];:] 3 1

; І-...ЛІ

Л-....І 1. і

/V. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 31. Вкажіть пострадянські країни, охарактеризуйте головні особливості господарства цих країн. 32. Складіть схему взаємозв'язків автомобілебудування з іншими галузями господарства. 33. Які підходи до класифікації та типи карт ви знаєте? 34*. Розкрийте суть і види глобалізації в різних сферах суспільного життя.

15


Варіант4.. V. Завдання на контурній карті Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. Позначте на контурній карті внутрішні води Північної Америки (річки: Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо; озера: Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо, Велике Солоне).

і

16


Варіант

З

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді^ 1. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до Гринвіцького меридіана: A. Б. B. Г.

Великої Британії. Німеччини. Франції. Бельгії.

0

А

Б

В

Г

2. Зазначте,і що є проявом внутрішніх сил Землі: A. Б. B. Г.

Робота річок. Р у х и літосфери. Робота льодовиків. Робота вітру.

© І А .Б

В

Г

©А....Б

В

Г

©А....Б

В

Г

Б

В

Г

3 . Вкажіть, що таке план місцевості: A. Невелика карта, Що зображує в масштабі ділянку місцевості. Б. Зображення умовними знаками та в масштабі невеликої ділянки місцевості. B. Зображення умовними знаками великої ділянки місцевості. Г. Карта, що має невеликий масштаб.

4. Вкажіть основну причину виникнення течій у Світовому океані: A. Припливи і відпливи. Б. Рельєф морського дна. B. Вплив Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри. 5. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахара: A. Б. B. Ґ.

Туареги. Малагасійці. Бушмени. Пігмеї.

© А

6 . Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод: A. Б. B. Г.

Річковий стік. Танення криги. Життєдіяльність живих організмів. Кількість опадів.

© . А....Б .В... Г

7. Вкажіть, на якому материку немає діючих вулканів: A. Б. B. Г.

Антарктида. Австралія. Південна Америка, Північна Америка.

© А

Б

В

Г

8. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах простежуються всі зональ ні типи природних комплексів світу: A. Б. B. Г.

Альпи. Гімалаї. Аппалачі. Скандинавські гори.

А

Б

В

Г


Варіант4..

ІР І Г р

і

9 . Виберіть із запропонованих об'єктів .крайню північну точку України: A. Б. B. Г

ШІ

ій

(У) ; А*; Б Ы ;

В

Г

Б

В

Г

Б

В

Г

10. Виберіть серед зазначених форм рельєфу Кримських гір лаколіт: A.Аюдаг. Б. Чатирдаг. B. Карадаг. Г. Ай-Петрі.

В

1Ш1

ж

111

Л

A. Б. B. Г.

с

ШІ. ї

Я 1 Ш І *

,

. 00) А

11. Назвіть регіон України, в якому найбільша густота річкової мережі:

Ш

«

с. Соломонове (околиці м. Чоп). с. Червона Зірка. с. Грем'яч. мис Сарич.

Придніпровська низовина. Українські Карпати. Причорноморська низовина. Донецький кряж.

01) А

1 2 . Вкажіть найбільший за площею фізико-географічний край лісостепової природ ної зони України: A. Б. B. Г.

!ІІІЙ

ш

о:

Середньоросійський, Лівобережно-Дніпровський. Західноукраїнський. Дністровсько-Дніпровський.

(і 2) А

Б

В

Г

13. Зазначте, який із процесів належить до природних змін чисельності населення: A. Б. B. Г.

Народжуваність. Імміграція. Еміграція. Механічний рух населення.

(із). А. Б і і

В

Г

14; Визначте правильний варіант ланцюга «галузь - підприємство - основний чинник розміщення» д л я міста Києва: A. Харчова промисловість - кондитерська фабрика «Світоч» - споживач. Б. Машинобудування - авіазавод К Н Т К «Антонов» кваліфіковані кадри. B. Металургійна промисловість - комбінат «Криворіжсталь ОАО Арселор Міттал Кривий Р і г » - мінеральні ресурси. Г. Паливна промисловість - Н П З « Л і Н О С » транспортно-географічне положення.

НА

Б

В

Г

15. Вкажіть область України, яка спеціалізується на виробництві облицювальних матеріалів із граніту: A. Б. B. Г

Чернігівська. Полтавська. Одеська. Житомирська.

\ Б

В

Г

І

16. Вкажіть, яке українське місто є найбільшим вантажним портом на Азовському морі: A. Б. B. Г.

18

Маріуполь, Бердянськ. Генічеськ. Приморськ.

(іб) А

Б

В

Г


Варіант З .17. Оберіть варіант, у якому перелічені країни нової індустріалізації: A. Б. B. Г.

Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур. Польща, Чехія, Угорщина. Колумбія, Еквадор, Ямайка. ОАЕ, Бахрейн, Катар.

*

(і7) А

Б

В

Г

18. Виберіть характерну ознаку таких країн, як М'янма, Бутан, Афганістан, Ефіопія, Сомалі: A. Високі темпи зростання ВВП, широке використання досягнень Н Т П . Б. Індустріальний тип економіки, структурніа перебудова промисловості і суспільства. B. Натуральне господарство, майже не розвиваються промисловість і експортні галузі. ґ. Високі показники ВВП на душу населення завдяки туризму.

18) А

Б

В

Г

19. Оберіть варіант, який вказує на наймасштабніші в світі, експортні перевезення цукру: A. Б. B. Г.

З З З З

Південної Африки в Японію. Куби в Росію. Мексики в С Ш А . Бразилії в Європу.

^ (і9) А

В

Б

Г

1Т <

53,:

ш ;х

ш..

^ о, ш

2 0 . Вкажіть характерні тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Японії A. Перехід від орієнтації на торгівлю технологіями до орієнтації на міжнародну туристичну діяльність. Б. Перехід від орієнтації на зовнішню торгівлю до орієнтації на інвестиційну діяльність. B. Перехід від орієнтації на імпорт сировини до Орієнтації на її експорт у зв'язку з відкриттям нових потужних сировинних баз. Г. Перехід від орієнтації на інвестиційну діяльність до орієнтації на залучення зарубіжних технологій і нових наукових розробок.

•9 20) А

Б

В

Г

1—,

ІТ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21—25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв Б В Г Д © А перенесіть у бланк відповідей. 21. Визначте відповідність між півостровами і материками, частиною яких вони є: 1. 2. 3. 4.

Аравійський. Сомалі. Лабрадор. Кейп-Йорк.

А. Б. В. Г. Д.

1. 2. 3. 4.

Височина. Гори. Плоскогір'я. Низовина.

1 •

Австралія. Північна Америка. Африка. Євразія. Південна Америка.

22. Вкажіть відповідність між формами рельєфу Євразії та їхніми назвами:

і

А Б

В

Г

Д

A. Прикаспійська. Б. Подільська. B.Гобі. Г. Декан. Д. Гімалаї.

19

о щ


Варіант4..

:.• і,,,*../

«іі

ЇЙ'І ;

Ч;/

2 3 . Вкажіть відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами, що з ними пов'язані: 1. Український щит. (23 А Б В Г Д 2. Дніпровсько-Донецька западина. 1 3. Причорноморська западина. 4. Донецька складчаста структура. 2 A. Нафта. З Б. Кам'яна сіль. B. Сірка. 4: Г. Кам'яне вугілля. • Д. Буре вугілля. 2 4 . Визначте відповідність між містами та їхніми основними функціями: 1. 2. 3. 4.

с

Київ, Донецьк, Харків. А л у п к а , Євпаторія, Бердянськ. Ясинувата, Жмеринка, Ковель. Тернопіль, Вінниця, Полтава. . A. Прикордонні міста. Б. Обласні центри. B. Транспортні центри. Г. Найбільші наукові, освітні, культурні, багатогалузеві промислові центри. Д . Міста-курорти.

2 5 . Вкажіть відповідність між назвами країн і назвами регіонів: 1. 2. 3. 4.

Монголія. Індонезія. Туреччина. Швейцарія. A. Північна Європа. Б. Південно-Західна А з і я . B. Південно-Східна А з і я . Г. Східна А з і я . Д. Західна Європа.

(24 А

Б

В

Г

Д

1 2 3

4 історико-географічних (25) А Б

В

Г

Д

III. Завдання на визначення правильної послідовності У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 2 6 . Розташуйте послідовно за величиною площ ту, починаючи з найбільшого: A. Північний Льодовитий. Б. Ти^ий. B. Індійський. Г. Атлантичний.

океани сві-

А Б

В

Г

А Б

В

Г

2 7 . Вкажіть послідовність епох горотворення: A. Б. B. Г.

20

Каледонська. Альпійська. Байкальська. Герцинська.

1 2-і


иир)цп і •и 28. Розташуйте послідовно зональні типи ґрунтів України за вмістом гумусу, починаючи з найменшого показника: A. Б. B. Г.

Каштанові. . Чорноземи типові. Дерново-підзолисті. Чорноземи південні.

А

Б

В

Г

А Б

В

Г

В

Г

>

2Г Зі' 4;'

29. Розташуйте послідовно із заходу на схід центри легкої промисловості в Україні: A. Б. B. Г.

Чернігів. Тернопіль. Житомир. Харків.

^

1і 2Г

3Г 4Г

ЗО. Вкажіть правильну послідовність умов, які визначають (починаючи з основної) пропорційний економічний розвиток д л я подолання відсталості країн, що розвиваються: A. Б. B. Г.

Поступальний і пропорційний розвиток. Реалізація досягнень науково-технічного прогресу. Вибір ш л я х у економічних перетворень. Інтеграція в світове господарство.

А Б

4

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31—34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 31. Дайте перелік найважливіших національних інтересів, які зобов'язана захищати держава. _ 32. Назвіть та охарактеризуйте основні галузі невиробничої сфери України. 33. Хто з українських учених зробив значний внесок у становлення і розвиток вітчизняної географії? 34*. Розкрийте вплив клімату на економіку країни. Охарактеризуйте кліматичні і космічні ресурси майбутнього.

. .. •• •

і!*»*?"

21


Варіант4.. V. Завдання на контурній карті

Ш

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання й розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручкц, яким виконується все тестове завдання). 35. Нанесіть на контурну карту елементи рельєфу Швденйої Америки (низовини: Амазонська, Оріноцька, Ла-Платська; плоскогіря: Бразильське, Гвіанське; гори: Анди, г. Аконкагуа).

22


Варіант 4.. Варіант

4

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

і

1. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у масштабі 1: 2000, це: А. Б. В. Г.

План місцевості. Географічна карта. Топографічна карта. Малюнок місцевості.

Б

В

Г

©.А....Б

В

Г

© А

Б

В

Г

© А

Б

В

Г

© А

2. Зазначте, який напрямок показують паралелі: A. Б. B. Г.

Південь - Схід. Південь - Північ. Північ - Захід. Захід - Схід.

3. Оберіть правильний перелік планетарних форм рельєфу: A. Материка та западини. Б. Гори, рівнини, річки, вулкани, долини, моря. B. Сукупність форм земної поверхні, що утворені під дією внутрішніх і зовнішніх процесів. Г. Усе те, що бачимо на поверхні Землі. 4. Вкажіть, які бувають острови за походженням: A. Б. B. Г.

Материкові, Материкові, Материкові, Вулканічні,

вулканічні, коралові. атоли, грязеві. осадові, магматичні. магматичні, осадові.

5. Вкажіть, який абсолютний Північно-Східній Азії:.

мінімум

зимових

A. -52°. Б.-67°. B. -71°. Г. -58°.

температур

зафіксований

у

®.А....Б...В.

Г

В

Г

6. Вкажіть, яка з проток є найширшою у світі: A. Б. B. Г.

Малаккська. Дрейка. Мозамбіцька. Берингова.

©А....Б.

7. Визначте географічні координати об'єкта, якщо Полярну зірку в ньому видно на відстані 81° від точки зеніту, а місцевий час випереджає час Лондона на 2 год 36 хв: A. Б. B. Г.

81° пн. ш., 39° зх. д. 9° пн. ш., 39° сх. д. 81° пн. ш., 39° сх. д. 9° пн. ш „ 39° зх. д.

@

А І 1

Б і; "

І "

В_ Г |І і " 1

8. Визначте варіант, у якому правильно вказані основні форми рельєфу: A. Б. B. Г.

Гори, рівнини. Океанічні западини, підводні рівнини, гори. Яри, річкові долини, рівнини. Материки, океанічні западини, гори.

(8) А

Б

В

Г

( У ) А' Б

В

Г

9. Визначте країну, з якою Україна має морський і суходільний кордон: A. Б. B. Г.

Молдова. Болгарія. Росія. Угорщина.

23


Варіант 4 (X

Я Ш І

10. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини: A. Б. B. Г.

ш

A. Б. B. Г.

ш

у.

Ш п

A. Б. B. Г.

ША

ЩЖ

Ш

%. %. %. %.

(Ю) А

.

Б

В

Г

Дністер. Дунай. Дон. Дніпро.

@ А Б В

Г

12. Виберіть з перелічених об'єктів природно-заповідного фонду України природ ний заповідник:

ш

Шт

50 70 90 10

11 . Зазначте, до басейну якої річки належать притоки Тетерів, Рось, Псел, Вор скла:

шм

щ »

. .

Шацький. Дунайський. «Медобори». Чорноморський.

О2) А

Б

В

Г

13. Зазначте, якому істОрико-географічному краю відповідає більша частина тери торії Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей:

Шт

A. Б. B. Г.

ш СС

Галичина. Буковина. Бессарабія. Волинь.

14. Вкажіть чинник, що є провідним д л я розташування основних центрів чорної металургії України: A. Б. B. Г.

Наявність Наявність Наявність Наявність

водних ресурсів. запасів залізної руди і коксівного вугілля. великих електростанцій. трудових ресурсів.

(м) А

Б

В

Г

Б

В

Г

Б

В

Г

15. Вкажіть основні райони розміщення гірничо-хімічної галузі України: A. Б. B. Г.

Поділля і Передкарпаття. Передкарпаття і Причорномор'я. П о д і л л я і Придніпров'я. Причорномор'я і Закарпаття.

(і5) А

16. Вкажіть країну, яка є найбільшим торговельним партнером України:

И И •И шшш

A. С Ш А . Б.Росія. B. Німеччина.' Г. Польща.

Об) А

17. Оберіть варіант, у якому вказано найхарактерніші д л я А з і ї особливості розвитку: А. Найбільший вплив на економічні і політичні процеси мають такі міждержавні утворення, як ЄС і Н А Т О . Б. Найбільший вплив мають дві високорозвинуті держави, у регіоні існує єдина соціалістична держава. В, Характерні велика різниця в рівнях розвитку країн, значна диференціація регіональних проблем, які мають свої особливості. Триває епоха громадянських війн і міжетнічних конфліктів, найвплиІовіша організація ОАЄ.

24

17) А

Б

В

Г


Варіант 4.. 18. Вкажіть європейські країни, що є членами Н А Т О , але не є членами ЄС: A. Б. B. Г.

Швеція, Фінляндія. Франція, Німеччина: Ісландія, Норвегія. Бельгія, Нідерланди.

*

18) А

,

Б

В

Г

19. Вкажіть важливу особливість розвитку транспорту в епоху Н Т Р , з якою пов'язують інтенсифікацію і збільшення масштабів вантажних перевезень: A. Збільшення вантажопідйомності автомобілів, створення нових видів двигунів. Б. Підвищення вантажопідйомності і швидкості літаків цивільної авіації. B. Створення нових транспортних шляхів в А з і ї та Африці. Г. Контейнеризація перевезень і формування морських «транспортних мостів».

©.А

Б

В

Г

2 0 . Оберіть правильний варіант, що характеризує розвиток транспорту Японії: A. Зовнішні перевезення забезпечуються виключно морським і повітряним транспортом. Б. Зовнішні перевезення забезпечуються виключно автомобільним транспортом. B. Внутрішні перевезення пасажирів забезпечуються виключно автомобільним транспортом. Г. Внутрішні перевезення вантажів забезпечуються виключно залізничним і річковим транспортом.

@ А

Б...В.Г

II. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених, цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Визначте відповідність між протоками і частинами Світового океану, які вони сполучають: 1. 2. 3. 4.

Берингова. Магелланова. Керченська. Гібралтарська. A. Тихий і Атлантичний. Б. Середземне море і Атлантичний океан. B. Тихий і Північний Льодовитий океан. Г. Чорне і Азовське моря." Д. Північне і Балтійське моря.

21

А Б

В

Г

Д

1 2 З

•шжп

2 2 . Вкажіть відповідність між гідрологічними об'єктами та їхніми назвами. 1. Озеро. 2. Затока. (22 А Б В Г 3. Протока. 1 4. Річка. A. А л я с к а . Б. Онтаріо. ЗІ B. Маккензі. Г. Гольфстрім. Д. Берингова.

Д

ІШШО 25


Варіант 4.. 23. Вкажіть відповідність між взаємозв'язаними типами і формами рельєфу: 1. 2; 3. 4.

Техногенний. Морський акумулятивний. Карстовий. Льодовиковий. A. Піщані коси. Б. Ками. B. Л і й к и . Ґ. Терикони. Д. Надзаплавні тераси.

НІА 11 і

Б Ії іі

В

Г

Д

іР'ІРІГ"] 3 І і і: ; і І

«:т: V: ^

24. Вкажіть відповідність між економічними районами і головними промисловими підприємствами: 1. 2. 3. 4.

Столичний (Київ). Донецький (Горлівка). Північно-Східний (Харків). Придніпровський (Дніпропетровськ). A. Кондитерська фабрика « Р О Ш Е Н » . Б. К Б «Південмаш». B. Концерн « С т и р о л » . Г. Виробниче об'єднання «Турбоатом». Д. Фабрика « В А Т Р А » .

24; А Б В Г

Д

1і "УГ"

2'|"

и

зГ

і!

І!

іі

Н і

25. Вкажіть відповідність між назвами країн, щ о є вогнищами конфліктів чи спірними територіями, та історико-географічними регіонами: 1. 2. 3. 4.

Ліван. Західна Сахара. Індія (штати Джамму й Кашмір). Східний Тімор. A. Південяо-Західна А з і я . Б. Південна А з і я . B. Північна Африка. Г. Центральна А з і я . Д. Західна Європа.

®

А Б В

г Д

Н |!

Н іі і

11

2ШЙПСІ

1ХЫХ1

III. Завдання на визначення правильної послідовності У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 26. Визначте послідовність розташування озер за величиною їхніх площ, починаючи з найбільшого: A. Б. B. Г.

Байкал. Аральське море. Каспійське море. Танганьїка.

А Б В Г 1і

І і..

21

Г 1

С 27. Розташуйте послідовно материки та частини світу залежно від їхньої лісистості (у % від загальної площі), починаючи від найменшого показника: A. Б. B. Г.

26

Європа. Австралія. Північна Америка. Південна Америка. І.

тул

А Б В Г 1 2

:

Е

Ш

СХІХ1

« г - ' т т :


-

"

,

Варіант 4

2 8 . Вкажіть послідовність розташування заток Азовського моря у напрямку із заходу на схід: A. б. B. Г.

Бердянська. сиваш. Обитічна. Таганрозька.

.

* -

А Б В Г ! її •[ іі" " 1 • і і: і і і! Г.*.Г.»""" ^ и и и и , . Зі •41

• - !

2 9 . Розмістіть адміністративні центри регіонів України у порядку віддаленості їх від столиці держави: A. Б. B. Г.

Житомир. Суми. Сімферополь. Тернопіль.

зі 4

ЗО. Вкажіть правильну послідовність регіонів світу за обсягом (в порядку зростання) експортно-імпортних операцій. A. Б. B. Г.

Західна Європа. Східна А з і я . Англо-Америка. Північна Африка

іі

іі

І

1

А Б В Г г ц і; ;

іПГ іі' [і г

А Б

/сч

ІІ

іц—г

;; • Н

В

Г

1 2 Зі 4

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнущу відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 . Охарактеризуйте основні ознаки раціонального і нераціонального природокористування. 3 2 . Охарактеризуйте основні експортні галузі економіки України. На які країни припадає найбільша частка експорту з України? 3 3 . Чим пояснюється розташування гірських систем на території України? Дайте їх коротку характеристику. 3 4 * . Розкрийте суть поняття «геополітика». Окресліть основні тенденції в сучасній геополітиці.

27


V. Завдання на контурній карті Завдання 35. має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове, завдання). 3 5 . Розробіть легенду і позначте на контурній карті 2 центри авіабудування та З центри автомобілебудування України.

28


Варіант4.. Варіант

5

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Вкажіть, який із шарів атмосфери є найближчим до поверхні Землі, його ще називають «кухнею погоди»: A. Мезосфера. Б. Термосфера. © А ...Б В г B. Стратосфера. Г. Тропосфера. 2.

3.

Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря: A. Ізогіпсами. Б. Ізобарами. Г. B. Ізогієтами. :! І ІІ II І Г. Пунктирами.

Ш <

< ш п і' і.

Оберіть варіант відповіді, де правильно показано напрямок вітру (залежно від показника атмосферного тиску): A. Б. B. Г.

740 760 мм. 760 -> 737 мм. 735 -> 756 мм. 756 762 мм.

^ (з) А

Б

В

(4) А

Б

В

Г

V

4. Визначте, яке море є внутрішнім: A. Б. B. Г.

Чорне. Жовте. Чукотське. Саргасове.

А и>

5. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських островів. A. Б. B. Г.

Шпіцберген. Ньюфаундленд. Куба. Гренландія.

(V) А Б В ! § " !! " " :'

6. Вкажіть «зайвий» термін серед переліку тектонічних структур, яким відповідають рівнини: A. Б. B. Г.

Платформа. Рухливий пояс. Щит. Плита.

(V) А

Б

В

Г

Б

В

Г

7. Вкажіть, який з океанів посідає друге місце за кількістю островів: A. Б. B. Г.

Тихий. Атлантичний. Північний Льодовитий. Індійський.

*

(V} А і

8. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по 20° сх. д., якщо крайні точки на цьому меридіані мають географічну широту - 32° пн. ш. і 35° пд. ш.: A. 3552 км. Б. 333 км. © А Б В Г B. 7437 км. Г. 3885 км.

29

-О Щ


Варіант4.. 9. Зазначте, з якими країнами на сході Україна не має спільних кордонів: A. Б. B. Г.

Ні

Росія, Туреччина. Росія, Молдова. Польща, Росія. Польща, Угорщина.

® . А . . . . Б . . В ...Г

10. Зазначте, яка низовина розташована на півдні України: A. Б. B. Г.

•ч. т

Поліська. Закарпатська. Придніпровська. Причорноморська.

(го) А

Б

В

Г

11. Зазначте, яке озеро України найбільше за площею: A. Б. B. Г.

Г-Т

с;

<г V:

Ялпуг. Світязь. Синевир. Лййовецьке.

11) А

Б

В

Г

12. Виберіть одиницю природного районування,, яку виділяють у межах гірських країн: A. Фізико-географічні краї. Б. Природні зони. (Н). А ...Б ...В Г B. Фізико-географічні області. ^ і II ІІ II І Г. Підзони. 13. Визначте, у якого з міст України географічна довгота буде більшою: A. Б. B. Г.

Щщ Ш

сц О щ

Харків. Донецьк. Луганськ. Запоріжжя.

' ,

А_Б Д.. П | | | і;

14. Вкажіть, який з наведених нижче термінів відповідає визначенню «сукупність підприємств, установ і закладів, які виробляють однорідну продукцію чи надають подібні послуги»: A. Б. B. Г.

Галузь господарства. Національна економіка. Інфраструктура. Міжгалузевий комплекс.

__ (!і).А....Б.....В Г і іі І іі £

15. Вкажіть, у якому місті розташоване найпотужніше підприємство важкого машинобудування в Україні: A. Харків. Б. Київ. B.Краматорськ. Г. Павлоград.

,

А... Б. ..В... Г І ІІ Іі Іі І;:

16. Вкажіть, як називається нафтопровід, який збудовано в Україні за часів незалежності: A. «Дружба». Б. «Одеса-Броди». (]б) А Б В Г B. «Північний потік». і II II II і Г. «Долина—Дрогобич». ; 17. Виберіть групу європейських країн, що є членами Європейського Союзу, але не є членами Н А Т О : A. Ісландія, Норвегія. Б. Ірландія, Фінляндія. (І7) А Б;, _В„. Г B. Австрія, Данія. , І II | | І Г. Італія, Греція. ЗО


Варіант4.. 18. Оберіть правильний варіант переліку відновних вичерпних ресурсів: A. Сонячна радіація, вітер, атмосферне повітря. Б. Енергія припливів і відпливів. ' B. В у г і л л я , нафта, газ. І ІІ Г. Родючі ґрунти, рослинність і фауна.

її

і-

19. Вкажіть правильну відповідь, яка пояснює причину зосередження значної частки тоннажу морського флоту світу в Панамі, Ліберії, Греції, Кіпрі: A. Ц і країни мають розвинене сучасне модернізоване суднобудування. Б. На ці країни припадає половина світового експорту суден у світі. B. Ц і країни мають найбільші порти світу. 0?).А....!?..... В...._Г. Г. Це країни «зручного» прапора з пільговим режимом і іі іі оподаткування. 20. Оберіть варіант відповіді, що характеризує агропромисловий комплекс Японії: A. Забезпечує більше половини потреб країни в продовольстві; має яскраво виражену приміську й зональну спеціалізацію. Б. Забезпечує повністю потреби країни в продовольстві; має інтенсивний і зональний характер. B. Не забезпечує потреби країни в продовольстві; має екстенсивне споживацького характеру землеробство. (£9). А....!?......?Г, Г. Забезпечує потреби країни в продовольстві; має високоі іі іі іі і товарне тваринництво експортного характеру. II. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну ( відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. А Б В Г Д 21. Вкажіть відповідність між морями і океанами, до яких © вони належать: 1. Балтійське. 2. Чукотське. 3. Охотське. 4. Аравійське. 22. Визначте відповідність теристиками: 1. Африка. 2. Південна Америка. 3. Антарктида. 4. Австралія.

V 1 | її

11 І!

ЇМ

А. Тихий. Б. Північний Льодовитий. В. Індійський. Г. Атлантичний, Д. Південний. між материками та їхніми харакА. Б. В. Г. Д.

НайвоЛогіший. Найбільший. Найхолодніший. Найспекотніщий. Найсухіший.

23. Вкажіть відповідність між тектонічними структурами і корисними копалинами, що з ними пов'язані: 1. Карпатська складчаста споруда. 2. Дніпровсько-Донецька западина. 3. Причорноморська западина. 4. Український щит. A. Поліметалеві руди. Б. Залізні руди. B. Природний газ. Г. Нафта. Д. Кам'яне вугілля.

© А

©

Б В

А

Г

Д

Б В Г

Д

1 іі іІ!І іІіі і11 і : іі ПІ л\ і 'ДІР

І „А

.І», І

зі і і і і і і і і і « • • • • • і И1І18 31


Варіант4.. ОС

24. Вкажіть відповідність між поняттями та їхнім тлумаченням: 1. 2. 3. 4.

<

сі г-г

Кооперування. Економічна інтеграція. Комбінування. Спеціалізація. A. Процес ітернаціоналізації господарського життя, зближення, об'єднання економік ряду країн. Б. Зосередження основної діяльності підприємства на виробництві вузького кола продукції. B. Об'єднання технологічно пов'язаних між собою підприємств, продукція одного з яких є напівфабрикатом або матеріалом д л я іншого. Г. Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Д . Виробничі зв'язки між підприємствами спрямовані на виробництво певного продукту.

(24 А Б

В

Г

Д

1

2 3 4

25. Вкажіть відповідність між назвами країн і типами країн за рівнем економічного розвитку: • 1. Північна Корея. 2. Австралійський Союз. 3. Саудівська Аравія. 4. Фінляндія. A. Малі промислово розвинуті країни. Б. Країни, що розвиваються. B. Розвинуті країни «переселенського типу». Г. Країни централізованої економіки. Д. Країни «Великої сімки».

ЕС

ПІ. Завдання па визначення правильної

2 О щ І—,

(25) А Б ;

1

В

Г

Д

!

•2) З

•СІ

послідовності

У завданнях 26—30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. А Б В Г 26. Вкажіть хронологічну послідовність геологічних ер, починаючи з найдавнішої: A. Б. B. Г.

Архейська. Кайнозойська. Палеозойська. Мезозойська.

1; 2Г

3 Г 4

Г

27. Розташуйте послідовно із заходу на схід острови Євразії: A. Б. B. Г.

Великобританія. Сахалін. Сицилія. Нова Земля.

28. Розташуйте послідовно гідрологічні об'єкти вздовж уявної лінії «північний захід - південний схід»: A. Б. B. Г.

Дністровське водосховище. Озеро Донузлав Озеро Світязь. Хаджибейський лиман.

А Б

і[

Г

2 П. Г Т іН . Ґ. І Н . ..

«шт А Б

В

Г

1; 2

зі 4!

32

В

|! і! |[ і

] • • • ІПН Н І >


Варіант4.. 2 9 . Вкажіть правильну послідовність напрямків інтеграції України у світове господарство у порядку зростання їх значущості та перспективності: * A. Аграрний сектор (можливості збільшення частки сільськогосподарської продукції в експорті країни). Б. Певні виробництва у сфері легкої та харчової промисловості, які є конкурентоспроможними. B. Існуючі виробництва металургійної і хімічної про. мисловості. Г. Транзитний потенціал (транзит газу й нафти з Росії). 3 0 . Вкажіть правильну послідовність видів міжнародних зв'язків у порядку зростання їх ролі в міждержавних стосунках: A. Б. B. Г.

Науковий і діловий туризм. Міжнародна торгівля. Кредитно-фінансові зв'язки. Науково-технічні зв'язки.

(29)

А Б В Г

Ч:І:І:]Г]

? Ш Т Т Т 1 ЗІ ІІ н і і і 4 П П П Г І

ЗО)

А Б В Г 1 Г"'іГ"

3Г 4Г

:г] 1;

і

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 - Вкажіть чинники, що впливають на розміщення населення світу і наведіть приклади їх впливу. 3 2 . Перелічіть і коротко охарактеризуйте основні форми рельєфу України. 3 3 . Відобразіть схематично галузеву структуру сільського господарства України та охарактеризуйте її. 3 4 * . Розкрийте особливості організації Європейського Союзу і окресліть риси унікальності його діяльності.

33


Варіант4.. І І

У. Завдання на контурній карті* в

Щя ж

ш <

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 3 5 . За допомогою умовних знаків позначте на контурній карті найважливіші вугільні та нафтогазові басейни України.

Ш Ш

І ї

34


Варіант4.. Варіант

6

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді . • 1. Вкажіть назву лінії, від якої обчислюють географічну довготу: A. Б. B. Г

Екватор. Тропіки. 180-й меридіан. Початковий меридіан.

0Д.Д.„£„.£; лі | | іі

<

2 . Виберіть правильні географічні координати м. Києва: A. Б. B. Г.

51° 90° 40° 90°

пн. пн. пд. пд.

ш., ш., ш., ш.,

31° сх. д. 100° зх. д. 80° сх. Д. 120м зх. д.

(2). А... Б.„В....Г І. іі І; ;І і

3. Визначте, який океан є найбільшим за площею: A. Б. B. Г.

С

Індійський. Північний Льодовитий. Тихий. Атлантичний.

(ЗД А . , ; . Б _ . В Г і ІІ І! ІІ і

Ш

(V). А Б> В Г І ІІ Іі II і

СІ н щ в

4 . Оберіть групу метаморфічних гірських порід: A. Базальт, пемза. Б. Кам'яна, калійна сіль. B. Мармур, гнейс.

^

Г. Торф, вугілля.

-

1И11ІМ1

•Оч V

5 . Визначте річку, в якій повінь настає в липні-серпні: A. Б. B. Г.

Амур. Дніпро. Волга. Парагвай.

( 5 ) А Б ,Ви Г і іі іі іі і

6. Вкажіть, правильно місцеву назву зони степів Північної Америки: A. Б. B. Г.

Сельва. Парамос. Льянос. Прерії.

2397 3774 4205 ЗОЮ

(бД А Б... В Г І II II ;І І 1_1_|

км. км. км. км.

( 7 ) А.„ Б....В._.£. і ІІ II іі і

8. Виберіть правильне твердження: A. У поясах високого атмосферного тиску переважають низхідні рухи повітря і випадає велика кількість опадів. Б. У поясах високого атмосферного тиску переважають висхідні рухи повітря і випадає мала кількість опадів. B. У поясах високого атмосферного тиску переважають низхідні рухи повітря і випадає мала кількість опадів. Г. У поясах високого атмосферного тиску переважають висхідні рухи повітря і випадає велика кількієть опадів.

і

с ц

7 . Визначте протяжність Австралії із заходу на схід по Південному тропіку, якщо на цій широті довжина дуги 1° становить приблизно 102 км, а географічна довгота крайніх точок 114° сх. д. та 151° сх. д.: A. Б. B. Г.

X

.

(^) А Б В Г | і; II II

35


ри/^іипі и 9 . Зазначте, у якій частині Європи ррзташована Україна: A, Б. B. Г.

Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Західна Європа. Південна Європа.

(?) А

Б

В Г

10) А

Б

В

Г

Б

В

Г

Б

В

Г

10. Оберіть найбільший залізорудний басейн в Україні: A. Б. B. Г.

Керченський. Кременчуцький. Білозерський. Криворізький.

11. Вкажіть, яке з названих водосховищ розташоване на р. Південний Буг: A. Б. B. Г.

Ладижинське. Червонооскільське. Дніпродзержинське. Печенізьке.

.. (її) А

12. Оберіть варіант, у якому перелічено лише антропогенні ландшафти: A. Б. B. Г.

Шахти, болота, зорані поля. Населені пункти, дороги, заплави річок. Заповідники, озера, сіножаті. Кар'єри, водосховища, меліоративні системи.

1 3 . Оберіть варіант, у якому перелічені країни ГУАМ: A. Б. B. Г.

__ (і2) А

члени міжнародної організації

Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. Греція, Узбекистан, Афганістан, Мальта. Габон, Уганда, Ангола, Мавританія. Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова.

® . А Б іі

В

Г

В

Г

14. Вкажіть, яку з галузей відносять до важкої промисловості: A. Б. B. Г.

Чорна металургія. Текстильна промисловість. Олійно-жирова промисловість. Кондитерська промисловість.

А

Б ІІ

15. Вкажіть, який чинник є визначальним для розміщення підприємств сільсько господарського машинобудування: A. Б. B. Г.

Екологічний. Дешева електроенергія. Наявність споживача. Наявність трудових ресурсів.

15) А

Б

В

Г

16) А

Б

В

Г

16. Вкажіть, до якої мовної сім'ї належить українська мова: A. Б. B. Г.

Уральської. Семіто-хамії'ської. Індоєвропейської. Алтайської.

!

17. Виберіть серед запропонованих прикладів заходи з раціонального використання мінеральних ресурсів: A. Б. B. Г.

36

Збільшення масштабів видобутку. Освоєння нових родовипі;. Збільшення масштабів використання. Глибока утилізація промислових і побутових відходів.

(ї?) А

Б

В

Г


Варіант4.. 18. Оберіть тип транспортної системи, характерний для України: A. Б. B. Г.

Система Система Система Система

північноамериканського типу. європейського типу. країн СНД. азіатського типу.

І

18) А

Б

В

Г

19) А

Б

В

Г

20) А Б

В

Г

19. Зазначте, які особливості характерні д л я металургії Японії: A. Має незначну частку в промисловому виробництві, сировина довізна, центри Касіма, Гої, Сакаї. Б. Посідає провідні позиції в промисловому виробництві світу, сировина довізна, центри - Кавасакі, Тіба, Фукуяма. B. Малорозвинута галузь через відсутність сировини і палива. Г. Високорозвинута галузь, у розміщенні орієнтована на центральну частину острова Хоккайдо, на місцеві сировинні ресурси. 20. Визначте характерні особливості китайського експорту: A. Значна частка наукоємної продукції машинобудування і продукції авіакосмічної галузі. Б. Переважає вивіз продукції гірничовидобувної, легкої промисловості і сільського господарства. B. Переважає продукція важкої промисловості та автомобілебудування. Г. Переважає продукція А П К і суднобудування. //. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у повідей. Б © А 21. Вкажіть відповідність між гірськими системами і мате1 риками, на яких вони розташовані: 1. Гімалаї. А. Африка. 2. Кордильєри. Б. Північна Америка. 3.Анди. В. Євразія. 4. Масив Вінсон. Ґ. Південна Америка. Д. Антарктида. 22. Вкажіть відповідність між материками та їхніми найвищими точками: © А Б A. Монблан. 1. Африка. іі іі 2. Австралія. Б. Мак-Кінлі. 3. Північна Америка. B. Аконкагуа. 4. Південна Америка. Г. Косцюшко. Д. Кіліманджаро. 23. Визначте відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, які з ними пов'язані: 1. Причорноморська западина. А Б 2. Дніпровсько-Донецька западина. 3. Воронезький кристалічний масив. 4. Скіфська платформа. A. Придніпровська низовина. Б. Середньоросійська височина. B. Північнокрймська низовина. Г. Донецький кряж. Д. Причорноморська низовина.

правильну бланк від В

Г

Д

В

Г

Д

4ГП і

В

]

г

Д

37


Варіант4.. 24. Вкажіть відповідність між країнами - сусідами України та річками, якими проходить державний кордон: 1. 2. 3. 4.

А.Сіверський Донець. Б. Тиса. В. Дніпро. Г. Західний Буг. Д.Прут.

Угорщина. Росія. Польща. Білорусь.

Район Перської затоки. Західний Сибір. Північноморський. Суматранський.

А. Б. В. Г. Д.

Г

Д

"М ІІ ]! II II

© А

Південно-Східна А з і я . Західна Європа. Північна Азія. Південно-Західна А з і я . Північна Африка.

III. Завдання на визначення правильної

В

Зі

25. Вкажіть відповідність між назвами нафтогазових родовищ і регіонами, до яких вони приурочені: 1. 2. 3. 4.

24) А Б

І 1

Б

І4 і

;

{

В

Г

Д

' і| і] —І ї.— іі

і"'—

«; 5 [і*

послідовності

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 26. Вкажіть послідовність дій під час окомірного знімання місцевості: A. Б. B. Г.

27. Розташуйте послідовно із заходу на схід острови Євразії: A. Б. B. Г.

А Б

Визначення відстаней до об'єктів на місцевості. Визначення масштабу знімання. Орієнтування планшету за сторонами світу. Визначення напрямків на об'єкти місцевості.

Калімантан. Сицилія. Шрі-Ланка. Ірландія.

—; г

®

А Б

3

28. Визначте послідовність, у якій річки впадають у Чорне море, починаючи із заходу: A. Б. B. Г.

A. Б. B. Г.

38

1

Росія. Бразилія. Канада. СІЛА.

і

'

: :

(29)

А Б 1

«її:

І

: Г"

В

Г

:

А Б

Дніпро. Дунай. Дністер. Південний Буг.

29. Розташуйте послідовно країни в порядку збільшення в них чисельності української діаспори:

В

:{

В •

Г •

В

Г


Варіант4.. ЗО. Визначте правильну послідовність видів транспорту світу в порядку зростання їхньої частки у вантажообігу: А Б В Г A. Повітряний. . і чїї/ Б. Внутрішній водний. B. Автомобільний. 2Г Г. Залізничний.

IV. Завдаппя< відкритого типу Завдання 31—34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 31. Вкаясіть основні причини міграцій у сучасному світі та наведіть приклади прояву названих причин. 32. Наведіть класифікацію корисних копалин.

-

33. Охарактеризуйте особливості паливно-енргетичного балансу в Україні. 34*. Охарактеризуйте групу країн, що розвиваються, за рівнем соціально-економічного розвитку. Назвіть підтипи країн, що розвиваються. Наведіть приклади.

39


Варіант4.. V. Завдання на контурній карпїі Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. Нанесіть на контурну карту сировинну базу та основні райони чорної металургії України (чотири родовища залізних руд, основну паливну базу та райони розвитку металургії).

40


Варіант4.. Варіант7 І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді Вкажіть, де найчастіше зароджуються землетруси: A. Б. B. Г.

На рівнинах. У зоні зіткнення літосферних плит у період горотворення. На дні Світового океану. На будь-якій території Землі.

д

5

і

в г •• Н-—н..

2 . Зазначте, що таке літосферна плита: A. Б. B. Г

Тверда оболонка Землі. Рухома ділянка земної кори. Давня стійка ділянка земної кори. Великий блок літосфери, що повільно ковзає по в'язкій речовині мантії.

( ^ А Б В Г І У ІІ II

3. Зазначте, яка форма рельєфу океанічного дна не належить до ложа океану: A. Глибоководні рівнини. __ Б. Материкова обмілина. (ЗД А Б В Г B. Серединно-океанічні хребти. і І ІІ її Г. Глибоководні жолоби. 4 . Вкажіть, яка з річок є найповноводнішою: A. Б. B. Г.

Дніпро. Волга. Янцзи. Амазонка.

©Д..Б...Д...Г. ,

і

іі

5. Вкажіть материк, на якому розташований найвищий водоспад світу: A. Б. B. Г.

Північна Америка. Африка. Євразія. Південна Америка.

©ДД..Д...Г. І , II

II

II

6. Вкажіть, у якій парі моря не належать до басейну Атлантичного океану: A. Б. B. Г.

Балтійське і Карибське. Саргасове і Середземне. Саргасове і Аравійське. Чорне і Карибське.

(б^) А Б В Г І І; її ||

7 . Визначте протяжність Південної Америки з півночі на південь по 70° зх. д., якщо географічна широта точок становить 12° пн. ш. та 55° пд. ш.: A. Б. B. Г.

7437 6105 1332 4773

км. км. км. км.

(7)А Б В Г І ІІ |І і|

& Визначте, який нахил має Земля до площини орбіти: A. Б. B. Г.

23° 66° 30° 59°

27'. 33'. 27'. 33'.

(в) А Б В Г і- її Іі ІІ

9 . Вкажіть назву держави, з якою Україна має найдовший кордон на суходолі: A. Б. B. Г.

Білорусь. Росія. • Польща. Молдова.

©А.ДД..-.Г-, І

*

II

II

II

І

іішвмшаши

41


Варіант4.. 10. Зазначте, на якій платформі розташований Український кристалічний щит: A. Західноєвропейська.

Б. Східноєвропейська.

..Б....В ,..Г

B. Сибірська. Г, Скіфська.

|

11. Вкажіть, яке з озер України є найвисокогірнішим: A. Синевир.

Б. Бребенескул.

(іУ.А... Б.....В ...Г,

B. Липовецьке. ' Г. Несамовите.

і

|| |

І

]

12. Виберіть з перелічених об'єктів природно-заповідного фонду України націо пальний парк: A. Поліський.

Б. Шацький.

А...Б....В....Г

B. Асканія-Нова. Г. Ялтинський.

і

!| | Н

13. Вкажіть країну, якій Україна поступається за розмірами території: A. Б. B. Г.

Німеччина. Грузія. Казахстан. Еквадор.

®

А ,|

Б. В

£

14. Вкажіть назву поселення, в якому розташоване одне мале або середнє промис лове підприємство: A. Б. B. Г.

Промисловий пункт. Промисловий вузол. Промисловий центр. Промислова агломерація.

(м) А |

Б

В

Г

15. Зазначте, в якому місті України розташований глиноземний завод: A. Дніпропетровськ. Б.Донецьк. @ А ,Б В Г B. Запоріжжя. ' і І Іі II Г. Миколаїв. 16. Вкажіть регіон України, для якого характерна найгустіша мережа залізниць: A. Донецький. Б.Полісся.

@ А

Б "В

Г

B. Крим. . Г. Причорномор'я. 17. Виберіть групу країн, що володіють найбільшими запасами металевих корис них копалин: , A. Франція, Німеччина, Канада, Італія. Б. СІЛА, Австралія, Китай, Росія, Канада. (Ї7) А Б В £ B. Бразилія, ДРК, Алжир, П А Р . Г. Росія, Україна, Угорщина, Польща. 18. Виберіть серед переліку запропонованих видів земельних ресурсів ті, які ма ють найбільшу частку в структурі земельного фонду країн Європи: A. Б. B. Г.

42

Антропогенна забудова. Природоохоронні території. Природні луки і пасовища. Оброблювальні землі.*

(і8) А

Б

В

Г


Варіант4.. 19. Вкажіть, яка з міжнародних проток має найвищі показники напруженості руху суден: A. Б. B. Г.

Баб-ель-Мандебська. * Ересун. Ла-Манш. Дрейка.

' (і9)А

Б

В

Г

2 0 . Визначте спеціалізацію сільського господарства країн Південної і ПівденноСхідної А з і ї : A. Плантаційне господарство, вирощування цитрусових культур. Б. Споживацьке землеробство, вирощування поливного рису. ' (20) А Б В Г B. Споживацьке землеробство, вирощування сорго. Г. Богарне землеробство, вирощування кукурудзи. II. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. Вкажіть кіть відповідність між низовинами і материками, на яких вони розташовані: 1. 2. 3. 4.

Амазонська. Велика Китайська. Міссісіпська. Дельта Н і л у .

А. Б. В. Г. Д.

Африка. Північна Америка. Євразія. Південна Америка. Австралія.

© 3|

•ХІХП " 41

Басейн Парани. Замбезі. Басейн Оріноко. Конго.

А. Б. В. Г. Д.

Ніагарський. Анхель. Вікторія. Ігуасу. Лівінгстона.

23. Визначте відповідність між типами корисних копалин України та їхніми родовищами: 1. 2. 3. 4.

Кам'яне вугілля. Нафта. Залізна руда. Кам'яна сіль. A. Артемівське. Б. Кременчуцьке. B. Павлоградське. Г. Стебницьке. Д. Прилуцьке.

пиппгп Б В Г

Д

! • • • • з і ІПН Н Н і 2

®

А

2

Б В Г

Д

Пі..

••і".!;--.!!:: 4

Ш. М і «

ш :

Шш ЇШ

ІІ! Щ с

ІІ1І іщі; Ш

ІШІ Л і аш а

А

ш

ш

Д

1!

2 2 . Вкажіть відповідність між назвами річкових систем і водоспадами, які на них утворилися: 1. 2. 3. 4.

Б В Г

ш ш» шш

' : ] Г ] Г ] Г ] Г Н

43


Варіант4.. 2 4 . Вкажіть відповідність між країнами - сусідами України та формами рельєфу, по яких проходять державні кордони: 1. 2. 3. 4.

Польща. Росія. Молдова. Білорусь.

А. Закарпатська низовина. Б. Розточчя. В. Поліська низовина. Г. Середньоросійська височина. Д. Причорноморська низовина.

О) А Б В Г Д И Н Іг 2

і

.*;

І Щ

іі

зі

;

;.т 11—: Г—

іц і

«•СІ

г ..-.'.-...'(і-—

і

І І|р

2 5 . Вкажіть відповідність між назвами вугільних басейнів світу й регіонами, до яких вони приурочені: 1. 2. 3. 4.

Аппалацький. Кузнецький. Рурський. Печорський.

A. Б. B. Г. Д.

Східна Європа. Західна Європа. Північна А з і я . Східна А з і я . Північна Америка.

А Б В

Г Д

«••ОХТ 1

• [ • • • •

III. Завдання на визначення правильної послідовності

щ щ

А ЇВ!

іО

щ

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процесії і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 2 6 . Розмістіть у хронологічній послідовності події: A. Б. B. г.

А Б В

Навколосвітня подорож фернана Магеллана. Перша подорож Христофора Колумба. , Відкриття Абелем Тасманом Австралії. Подорож Ібн Батути.

V/ '

г и і Н і! 2 Г і!

Г

: і 1-і :

Зі

і;

ІІ І

4іП г і І!г і П ' :• іі...,і 2 7 . Розташуйте послідовно із заходу на схід півострови Євразії: A. Б. B. Г.

Балканський. Мала А з і я . Піренейський. Апеннінський.

кО 1

А Б В Г ,, 1 і І і;.... і І і [....І % ї Н || |1*"™|

з!

ІПГЇП

2 8 . Розташуйте послідовно в напрямку з півдня на північ озера України: A. Світязь. Б . Синевир. B. Я л п у г .

Г. Сасик.

44

(28) -

-

а с о г .. А , : Б , . В ., г Г .. 1{

І|

^', І:

і|

ІІ...І

їг —• —•


Варіант4.. 29. Вкажіть послідовність розташування ГЕС, що побудовані на Дніпрі, з півдня на північ: A. Київська. ' ^ (29) А Б В Г Б. Кременчуцька. 1; 1 г ' B. Каховська. Г. Канівська. 2 :.• з

. -гот ;

і;

::

її

:

30. Вкажіть правильну послідовність видів транспорту за показниками їхньої частки у вантажообігу світу в порядку зростання: A. Б. B. Г.

Повітряний транспорт. Автомобільний транспорт. Морський транспорт. Залізничний транспорт.

А

? 11

Б В Г ., і І....][....] | Н Н і

/V. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку,відповідей. 31. Перелічіть, наводячи приклади, умови, необхідні д л я ного поділу праці.

формування міжнарод.

32. Назвіть і охарактеризуйте корисні копалини, за запасами яких Україна посідає провідне місце у Європі і світі.

я р »

33. Охарактеризуйте особливості галузевої структури виробничої сфери України. 34*. Охарактеризуйте роль столиці у житті країн світу. Наведіть приклади і розкрийте причини перенесення столиць у різних державах.

—————

1 1

———- ш

*

45


Варіант4.. V. Завдання на контурній карті'

щ ИР ш

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

Щ1-

35. Нанесіть на контурну карту сировинну базу і центри кольорової металургії України (позначити родовища нікелю, титану, ртуті, алюмінію, золота і центри виплавки цих металів).

« ї <

Шт

зве : Щ ш <

т.

и

46

'"-ШЁ,


Варіант4.. Варіант

в

8

ш

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Зазначте, що таке вітер: A. Горизонтальний рух повітря в область низького тиску. Б. Горизонтальний рух повітря в область високого тиску. B. Горизонтальний рух повітря Г. Горизонтальний рух повітря

Ш <

з області високого тиску з області низького тиску з півночі на південь. із заходу на схід.

© А

Б

В

Г

ш

2. Зазначте, як називають найвищий рівень води в річці: A. Б. B. Г.

і»;

Межень. Паводок. Повінь. Шторм.

©А..Б....В....Г

3. Оберіть варіант, у якому вказано правильний перелік вмісту основних газів в атмосфері: A. Б. B. Г.

Кисень Кисень Кисень Кисень

-

78 % , азот - 21 % , вуглекислий газ 21 % , азот - 78 % , вуглекислий газ 21 % , азот - 78 % , вуглекислий газ 8 % , азот - 3 % , вуглекислий газ -

- 0,03 % . - 0,03 % . - 3 %. 21 % .

© А

Б

В

Г

(V) А

Б

В

Г

( У ) А. Б

В

Г

(^ А Б | ""

В

Г

4 . Зазначте, що таке екватор: A. Найбільший меридіан. Б . Уявна лінія, що ділить Землю на Західну і Східну півкулі. B . Уявна лінія, що ділить Землю на дві півкулі - Північну і Південну. Г. Найкоротша паралель.

5 . Визначте1, який з термінів у переліку народів Африки є «зайвим»? A. Б. B. Г.

Індійці. Пігмеї. Нілоти. Ефіопи.

6. Вкажіть, якого походження Гавайські острови: A. Б. B. Г.

Материкового. Вулканічного. Коралового. Намивного.

4

7 . Визначте протяжність материка Північна Америка з півночі на південь, використовуючи дані про географічні координати точок (69° пн. ш., 120° зх. д. і 34° пн. ш., 120° зх. д.): A. Б. B. Г.

11433 км. 2870 км. 8250 км. 3885 км.

©

А Б Г" "•"

В

Г

В

Г

8. Оберіть варіант, у якому вказано зональні природні комплекси: A. Зона вологих екваторіальних лісів, помірний географічний пояс. Б . Арктичний географічний пояс, Африка. B. Східноєвропейська рівнина, Анди. Г. Зона мішаних лісів, Індійський океай.

(Т) А

Б

47

Ш


Варіант4.. 9. Назвіть країну, яка має найкоротщий суходільний кордон з Україною: A. Б. B. Г.

Молдова. Білорусь. Словаччина. Румунія.

__ © А -

Б

В

10. Оберіть умовний знак, яким на карті позначають Абазівське, Семенівське, Єфремівське, Шебелинське родовища: 10) А

В. Б.

Г,

Б

В

Г

д

11. Визначте похил річки Сули завдовжки 363 км, якщо її витік розташований на висоті 155 м, а гирло - на висоті 80 м над рівнем моря: A. Б. B. Г.

58 см/км. 44 см/км. 21см/км. 64 см/км.

(ЇЇ)АБ_

В

г

12.Оберіть правильне визначення поняття «полонини»: A. Б. B. Г.

Карпатські ліси. Степові ділянки лісостепу. Гірські л у к и в Кримських горах. Гірські л у к и в Карпатах.

13. Вкажіть назву економічного району, у межах якого розташована крайня захід на точка України: A. Б. B. Г.

Карпатський. Північно-Західний. Подільський. Причорноморський.

(із) А і

Б

В

Г

14. Оберіть варіант, у якому перелічено галузі, що мають найбільшу в Україні частку виготовленої промислової продукції: A. Машинобудування, чорна металургія, харчова й легка промисловість. Б. Харчова, хімічна і легка промисловість. B. Чорна металургія, паливна, легка і хімічна промисловість. Г. Кольорова і чорна металургія, легка й лісова промисловість.

14) А

Б

В

Г

15. Вкажіть форму організації виробництва, що має таке визначення - «організація виробничих зв'язків між підприємствами д л я випуску певної продукції»: A. Б. B. Г.

Комбінування. Кооперування. Концентрація. Спеціалізація.

(Тб) А

Б

В

Г

16) А

Б

В

Г

16. Вкажіть гірськолижні курорти України: A. Б. B. Г.

48

Косів, Коломия, Добромиль. Моршин, Трускавець, Свалява. Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. «Буковель», «Драгобрат», Славське.


Варіант4.. 17. Оберіть серед запропонованих прикладів основну проблему, ристанням земельних ресурсів світу: А. Б. В. Г,

Деградація українськйх чорноземів. Спустелення земель. Засолення земель. Заболочення земель.

р

пов'язану з вико , (і7) А

Б

В

Г

18. Вкажіть основну причину деградації лісових ресурсів у країнах, що розвиваються: A. Використання деревини на дрова. Б. Експорт тропічної деревини і використання її д л я потреб целюлозно-паперової промисловості. B. Розчищення земель для міських і транспортних потреб, а особливо д л я підсічно-вогневого землеробства. Г. Деградація лісів через кислотні опади.

®.А...Б

В

Г

19. Зазначте, які види транспорту відіграли особливо важливу роль в освоєнні континентів і формуванні світового господарства: A. Автомобільний і повітряний. • Б. Повітряний і трубопровідний. .(19; А Б В Г • B. Залізничний і автомобільний. Г. Морський і залізничний. 20. Зазначте, який регіон світу за образним висловом завжди «пахне порохом і нафтою»: A. Б. B. Г.

Південно-Східної А з і ї . Близького і Середнього Сходу. Південної А з і ї . Східної А з і ї .

II. Завданнята визначення

(20) а

Б

В

Г

відповідності

У завданнях 21-25 до кожного 'із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Вкажіть .відповідність між дією зовнішніх сил природи і наслідками їхньої діяльності: © А Б В Г Д 1. Дія Сонця. 2. Дія вітру. 1і 3. Дія води. 2[ 4. Діяльність живих організмів. A. Бархани і дюни. ЗГ Б. Невеликі острови, коси, яри. B. Руйнування гірських порід (брили, у л а м к и , щебінь). Г. Нори, купини. Д. Терикони, вали, кар'єри. 22. Вкажіть відповідність між назвами професій науковців і напрямками їхніх досліджень: 1. 2. 3. 4.

Геологи. Геоморфологи. Гляціологи. Метеорологи.

А. Б. В. Г. Д.

Склад гірських порід. Крижаний покрив. Спостереження за погодою. Дослідження рельєфу. Води океанів.

(22

А Б

В

Г

Д

1

49


Варіант4.. 2 3 . Визначте відповідність між причинно-наслідковими зв'язками, які виникають як результат впливу фізико-географічного положення України на особливості'її природних умов: 1. 2. 3. 4.

Розташування в помірних широтах. Значна протяжність із заходу на схід. Переважання рівнинного рельєфу. Широтна протяжність Кримських гір. A. Формування субтропічного клімату на П В К . Б. Зменшення впливу морського повітря і посилення сухості клімату в східному напрямку. B. Вільний рух повітряних мас Із різними властивостями. Г. Посилений вплив арктичних повітряних мас протягом року. Д. Формування контрастної сезонної зміни температур.

2 4 . Вкажіть відповідність між сучасними назвами обласних центрів України та їхніми назвами в минулому: 1. 2. 3. 4.

Донецьк. Кіровоград. Дніпропетровськ. Луганськ.

A. Б. B. Г. Д.

Катеринослав, Єлизаветград. Ворошиловград. Юзівка. Жданов.

23 А Б

В

Г

Д

1 2

і—

1

іі.

І

.—ї.

і:.. —

ЗІ

~1Г і;

4

А Б

®

В

Г

Д

Г

Д

1Г • м

2

.»—

з!

41

1

ш

ш

ШШ

2 5 . Вкажіть відповідність між назвою мінеральної сировини і країною, що володіє її найбільшими запасами: 1. 2. 3. 4.

V

щ

Алюмінієві руди. Залізні руди. Мідні руди. Золото.

A. Б. B. Г. Д.

Б

В

1 І""]

ПАР. Бразилія. Австралія. Чилі. Індія.

III. Завдання на визначення правильної

© А 2 3

4Г послідовності

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 2 6 . Визначте хронологічну послідовність розвитку геогра,фічних знань про Землю: A. 6. B. Г.

Відкриття Створення Створення Відкриття

Д. Кука в Тихому океані. Птолемеем карти світу. М. Бехаймом першого глобуса. Р . Пірі Північного географічного полюса.

2 7 . Розташуйте послідовно з півдня на північ моря, що омивають східні береги Євразії: A. Б. B. Г.

50

Жовте. Охотське. Східнокитайське. Японське.

>

А Б 1 і

!!

А Б

В II

Г II

В

і|

Г

- з Г"]і І П ! і

' «ШШ;


Варіант 1 28. Розташуйте вказані території в порядку зростання кількості опадів: А. Б. В. Г.

Чорноморсько-Азовське узбережжя. Південний берег Криму. Гірські райони Карпат. Лісостепова зона.

^э)

А \ л1

* ;

Б В Г іі і

і іі іі іі і -і ;;

ЗІ

іі

<

; ;

Г і

4[:]гіг]Г{ 29, Розташуйте послідовно із заходу на схід залізниці України: A. Б. B. Г

Придніпровська. Львівська. Одеська. Донецька.

®

А

<

Б В Г

1 21

II

І? |Г ]

\3 і

Іі

і [....І і

' -

41 н К іі Іі ііЛ іІ

3 0 . Визначте "правильну послідовність країн-лідерів за масштабами виробництва автомобілів у світі (починаючи з найменших): A. С Ш А . Б.Росія. B.Японія.. Г. Велика Британія.

^-л (ЗО)•

д І 2= Зі

їмг

Б В Г . . \ \ ] І |і ] Н іі іІ

! Г""1 і

4!

^

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з ' відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 . Охарактеризуйте вплив Н Т Р на технічну і технологічну базу господарства світу.

^ ^

32. Охарактеризуйте загальні риси рельєфу своєї області. 33. Перелічіть і охарактеризуйте елементи територіальної структури господарства, наведіть приклади. 34*. Охарактеризуйте причини виникнення конфліктів у світі. Розкрийте географію сучасних військово-політичних конфліктів.

•г-,

Т

0

,

Ц_]

•шя%г<г*їяюажшшшш 51


Варіант4.. V. Завдання на контурній карті Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. Нанесіть на контурну карту елементи берегової лінії, рельєфу та внутрішні води Австралії (моря: Коралове, Тасманове, Арафурське; затоки: Велика Австралійська, Карпентарія; о-ви: Тасманія, Великий Бар'єрний риф, Нова Зеландія, Нова Гвінея; п-ів Кейп-Йорк).

52


Варіант4.. Варіант

9

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Вкажіть назву найглибшого на Землі озера: A. Б. B. Г.

Балхаш. Байкал. Гурон. Танганьїка.

©.А...Б....В... Г..

2 . Вкажіть основну особливість ґрунтів, яка відрізняє їх від гірських порід: A. Б. B. Г.

Вологість. Структура. Родючість. Кислотність.

® . А . . . . Б ...В....Г

3. Виберіть групу країн, які розташовані в Європі: А„ Б. В. Г.

Польща, Німеччина, Франція, Іспанія. Угорщина, Туреччина, Сирія, Конго. Швеція, Австрія, Австралійський Союз, Ліберія. Румунія, Італія, Ліван, Бразилія.

©А....Б....В...Г

4 . Оберіть групу найчисленніших народів світу: A. Б. B. Г.

Росіяни, Китайці, Китайці, Китайці,

українці, англійці. турки, австралійці. індонезійці, французи. хіндустанці, американці.

© А . ...Б. В

Г

5 . Виберіть море Світового океану, в якому солоність води є найменшою: A. Б. B. Г.

Середземне. Карське. Чорне. Японське.

© А

Б

В

©А

Б

В

Г

Б

В

Г

Б

В

Г

6. Вкажіть, яка з карт є дрібномасштабною: A. Б. B. Г.

1 1 1 1

: : : :

10 000. 200 000. 500 000. 1 000 000.

7 . Вкажіть, яка з річок Північної Америки утворює Великий Каньйон: A. Б. B. Г.

Міссісіпі. Святого Лаврентія. Ніагара. Колорадо.

©). А

8. Виберіть варіант, у якому вказано зональні природні комплекси: A. Б. B. Г.

Географічні пояси, природні країни. Материки, океани. Природні зони, природні країни. Географічні пояси, природні зони.

© А

9. Зазначте, який вид корисних копалин поширений у межах Українського щита: A. Кам'яна сіль. Б. Нафта і природний газ. (Щ-А -Б В-• Г B. Залізна руда. Г. Сірка.

53


Ж

10. Визначте крайню точку України, позначену на карті стрілкою: A. с. Соломонове (околиці м. Чоп). Б. с. Червона Зірка. С^/.Л B. с. Грем'яч. і Г. мис Сарич.

Б

В

Г

11 .Оберіть відповідь, яка характеризує континентальний тип річного розподілу опадів: A. Кількість опадів не має закономірного розподілу протягом року. Б. Кількість опадів холодного періоду перевищує кількість опадів у теплий період. B. Кількість опадів однакова в холодний і теплий періоди. Г. Кількість опадів теплого періоду перевищує кількість опадів у холодний період. 12.0беріть правильне визначення терміна «падіння річки»: A. Кількість води, що проходить через переріз річки за одиницю часу. Б. Відношення похилу річки до довжини. B. Різниця між абсолютними висотами витоку і гирла річки. Г. Різниця між абсолютними висотами вододілу і русла річки.

©.А...Б

В

Г

Б

В

Г

® А

13. Зазначте, хто є фундатором української національної школи географії, заснов ником першого науково-дослідного інституту географії та картографії: A. Петро Погребняк. Б. Павло Тутковський. (із) А Б В Г B. Василь Докучаев. Г. Степан Рудницький. 14. Вкажіть область України, для якої характерна найвища частка зайнятих у сільському господарстві: A. Тернопільська. Б. Одеська. (ЇЇ) А Б В Г B. Дніпропетровська. , Г. Полтавська. 54


Варіант4.. 15. Визначте групу економічних районів України, на які припадає значна частка товарного виробництва сільськогосподарської продукції: A. Б. B. Г.

Донецький, Столичний. Подільський, Північно-Східний. Придніпровський, Столичний. Карпатський, Причорноморський.

*

©А...Б

В

Г

Б

В

Г

Б

В

Г

16. Вкажіть основну функцію рекреаційної галузі: A. Б. B. Г.

Забезпечення духовного збагачення населення. Підвищення освітнього рівня населення. Підвищення професійного рівня населення. Оздоровлення населення.

16) А

17. Оберіть показники, характерні д л я країн першого типу відтворення: A. Високі механічний приріст і смертність, невисокий природний приріст. * Б. Невисокі народжуваність, смертність і природний приріст. B. Високі народжуваність, смертність і природний приріст. Г. Високі народжуваність і природний приріст* невисока смертність. ,

® А

18. Вкажіть характерні особливості спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Африки: . A. Б. B. Г.

Ліберія, Мавританія - залізні руди. Нігер, Габон - золото. П А Р , Замбія, Д Р К - нафта. А л ж и р , Нігерія, Л і в і я - уран.

О8) А

Б

В

Г

19. Вкажіть регіон світу, що лідирує за витратами на зарубіжний туризм: A. Б. B. Г.

Англо-Америка. Країни Океанії. Латинська Америка. Європа.

19) А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

20. Оберіть правильну характеристику транспорту Росії: A. Провідна роль у перевезеннях вантажів і пасажирів належить автомобільному транспорту. Б. У європейській частині транспортна мережа має радіально концентричний малюнок. B. Значну частку перевезення вантажів забезпечує повітряний транспорт. Г. У сибірській частині Росії транспортна мережа більш густа, ніж у європейській. II. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. (21 А Б В Г Д 21. Визначте відповідність між вулканами і частинами сві1 ту, де вони розташовані: 1. 2. 3. 4.

Везувій. Ключевська Сопка. Кіліманджаро. Орісаба.

A. Б. B. Г. Д.

Північна Америка. Європа. Азія. Африка. Австралія.

2 З 4

........

И 55


Варіант4.. 22. Вкажіть відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу на материку Північна Америка: " 1. Канадський щит. (V) А Б В Г Д 2. Область герцинської та каледонської складчастості. 1 3. Область мезозойської і кайнозойської складчастості. 4. Палеозойська платформа. 2і A. Примексиканська низовина. Б. Аппалачі. ЗГ B. Центральні рівнини. Г. Лаврентійська височина. І : Т і ї Д.Кордильєри. 23. Визначте відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу, які з ними пов'язані: 2з; А Б В .Г Д 1. Волино-Подільська плита. 2. Український щит. іі 3. Донецька складчаста споруда. ; , 4. Закарпатська западина, т 21 і Н ї A . Приазовська височина. Зі Б. Закарпатська низовина. B. Причорноморська низовина. | , 1| | • і • Г. Волинська височина. Д. Донецький кряж. 24. Визначте відповідність між підприємствами будівельної промисловості та центрами виробництва, в яких вони розміщені: 1. Цементна промисловість. А. Здолбунів. 2. Скляна промисловість. Б. Запоріжжя. 3. Порцеляно-фаянсова промисловість. В. Коростень. ' 4. Промисловість збірних залізобетон- Г. Маріуполь. них і бетонних конструкцій. Д.Бережани. 25. Визначте відповідність між регіонами світу і характером земельних ресурсів: 1. Південна Америка. 2. Африка. 3. Західна і Центральна Європа. 4. Азія. A. Значна частка сільськогосподарських угідь та висока ефективність використання Земель за низької частки неродючих і незручних земель. Б. Найбільша в світі частка лісів. B. Величезні території відносять до аридних, земельні ресурси мають низький потенціал. Г. Найбільша у світі частка лісів і пасовищ. Д. Наявність значних засушливих або перезволожених територій і близько 50 % гірських площ.

© А

Б

і ї І

В

Г

Д

, ,, „ ;

21 1 з;

с

а

А

Б

х

В

о

Г

Д

21 і | з ПІ **!

іі

і

і!

III. Завдання на. визначення правильної послідовності У завданнях 26—30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т. д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у А Б В Г бланк відповідей. 1 І 26. Визначте послідовність розміщення внутрішніх шарів Землі, починаючи від поверхні: г' A. Ядро. Зі Б. Земна кора. B. Астеносфера. ? Г. Мантія.

пп иш

56

|


Варіант 1 27. Розташуйте послідовно гірські системи Євразії, починаючи з наивищої: A. Б. B. • Г.

Уральські гори. Гімалаї. Карпати. Альпи.

>

'

28. Розташуйте форми рельєфу в порядку зменшення відсот4 ка території, яку вони займають в Україні: 4 A. Б. B. Г.

А Б

(27 •

В

Г

1

=>г:г":! Н ©

Гори; Низовини. Рівнини. Височини.

А Б

В

Г

А Б

В

Г

29. Вкажіть послідовність розташування залізорудних басейнів в Україні з півночі на південь: A. Б. B. Г.

Керченський. Кременчуцький. Білозерський. Криворізький.

1ПГІПП ЗО. Вкажіть правильну послідовність електростанцій світу за їхньою часткою у світовому виробництві електроенергії (починаючи з найважливіших): A. Б. B. Г.

Вітрові, сонячні, геотермальні та ін. електростанції. Теплові електростанції. Атомні електростанції. Гідроелектростанції.

А Б 11

В

Г

і І... Л і! і

2П І

і Г :!'•]

Ш Ч, <

3

&

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

0 Ш

31. Охарактеризуйте зміни в паливно-енергетичному балансі світу, їцо відбулися в X X ст. 32. Назвіть і охарактеризуйте основні кліматотвірні чинники, які формують клімат України. , 33. Охарактеризуйте основні експортні галузі економіки України. На які країни припадає найбільша частка експорту з України? 34*. Розкрийте особливості кількісних і якісних змін ца політичній карті світу в новітній період.

візяжштя, 57


Варіант4.. V. Завдання на контурній карті Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. За допомогою умовних знаків нанесіть на контурну карту України найважливіші родовища рудних корисних копалин (5 родовищ кольорових металів, 4 родовища чорних металів).

58


Варіант4.. Варіант І. Завданняз

10

вибором однієї правильної відповіді ~ :

1. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі: А. Б. В. Г.

Біосфера. Географічна оболонка. Гідросфера. Літосфера.

Б

В

Г

Б В і| іі "

Г

© А

2. Вкажіть державу, в якій українська діаспора є найбільшою: A. Б. B. Г.

Російська Федерація. США. Канада. Польща.

©

А

3 . Виберіть групу країн, які розташовані в А з і ї : A. Б. B. Г.

Непал, Китай, А л ж и р , Аргентина. Росія, Іран, Індія, Канада. Узбекистан, В'єтнам, Ірак, Японія. Корея, Індонезія, Мексика, Перу.

Іі

Б., . В | іі

4. Оберіть групу країн світу, в яких проживає найбільша кількість людей: A. Китай, Індія, С І Л А , Індонезія. Б. Китай, Індія, Україна, Білорусь. © . А.,. Б ^В .. Г B. Китай, Японія, Польща, Венесуела. і | II | Г. Китай, Індія, Росія, Ватикан. 5. Вкажіть серед зазначених озер солоне: A. Б. B. Г.

Ейр. Ері Тітікака. Чад.

^ ©Д.Д...В....Г. І Іі іі іі

6. Вкажіть, яка рівнина Євразії приурочена до молодої платформи: A. Б. B. Г.

Східноєвропейська. Велика Китайська. Плоскогір'я Декан. Західносибірська

Б

В

Г

©А..Б...В

Г

®.А •

•.

7. Вкажіть, як розташовуються степи Північної Америки: A. Б. B. Г.

У широтному напрямку. У горах. На прибережних рівнинах. У меридіональному напрямку.

8. Вкажіть назву кліматичного поясу чи типу клімату, який характеризує діаграма: A. Екваторіальний пояс. , Б. Субекваторіальний пояс. ©) А Б В Г B. Тропічний пояс, пустельна область. Г. Тропічний пояс, волога область.

Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24° сх. д.) та Одеси (30°30' сх. д.): A. Б. B. Г.

6 хв ЗО с. 13 хв. 24 хв 30с. 26 хв.

(V). А

Б

В

Г

СБ

Г Л 6 Л

Нджамена

59


Варіант4.. 10. Зазначте, які геологічні відклади-в Україні є наймолодшими: A. Б. B. Г.

Докембрійські. Кайнозойські. Мезозойські. Палеозойські.

(10) А

11. Зазначте, який тип повітряних мас переважає на території A. Б. B. Г.

Помірні континентальні повітряні маси. Тропічні континентальні повітряні маси. Помірні морські повітряні маси з Атлантичного океану. Арктичні повітряні маси.

Б

В

Г

Б

В

Г

України: (И) А

12. Визначте назву водного об'єкта,' на який вказує стрілка на карті: A. Б. B. Г.

Каховське водосховище. Дніпровське водосховище. Кременчуцьке водосховище Дністровське водосховище.

12) А

Б

В

Г

13) А

Б

В

Г

13. Оберіть пару міст України, що мають особливий стаус: A. Б. B. Г-

Київ і Севастополь. Сімферополь і Севастополь. Київ і Харків. Київ і Донецьк.

14. Зазначте, на які галузі припадає найбільша кількість зайнятих у господарстві України: A. Б. B. Г.

Сільське господарство і торгівля. Фінансові послуги та охорона здоров'я. Освіта і будівництво. Будівництво і транспорт.

(м) А

Б

В

Г

15. Вкажіть продукт, який утворюється в результаті повторного переплавлення чавуну: A. Б. B. Г.

Сталь. Прокат. Кокс. Вогнетриви.

16. Вкажіть місто, Україні: A. Б. B. Г. 60

Київ. Бориспіль. Донецьк. Сімферополь.

-(ІІ) А

Б

В

Г

у якому розташований найбільший міжнародний аеропорт в

(Іб) А •

Б

В

Г


Варіант4.. 17. Вкажіть напрямки демографічної політики в країнах другого типу відтворення: A. Виплати грошових субсидій сім'ям. Б. Збільшення часу відпусток по вагітності та д о г л я д і за дітьми. B. Санітарно-гігієнічна пропаганда та пропаганда протизаплідних засобів. Г. Надання пільг д л я придбання житла, ділянок під забудову, транспортних засобів.

(і7). А

Б

В

Г

18. Оберіть варіант, у якому правильно вказано експортні галузі промисловості Канади: A. Гірничодобувна, кольорова металургія, енергетика, лісова, целюлозно-паперова та зернове господарство. Б. Нафтодобувна, газова, вугільна промисловість. (і8) А B. Харчова, легка, літакобудування. Г. Виноробна, цукрова, борошномельно-крупяна, текстильна.

Б

В

Г

19. Вкажіть найбільш розвинуту форму міжнародних економічних зв'язків: A. Міжнародна торгівля. Б. Торгівля послугами. (19/А ..Б м В д Г B. Кредитно-фінансові зв'язки. Г. Науково-технічні зв'язки. 20. Оберіть варіанті в якому правильно охарактеризовано рослинництво Росії та географія цієї галузі: A. Виноградарство, садівництво - провідні галузі приміської спеціалізації - Підмосковні райони. Б. Пшениця - провідна зернова культура - підзолисті ґрунти Нечорноземної смуги Росії. B. Соняшник - провідна олійна культура - чорноземи Північного Кавказу, Центрального Чорнозем'я. Г. Льон - провідна технічна культура - Західний Сибір Росії.

20) А

Б

В

Г

II. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Визначте відповідність гірських порід за походженням: 1. 2. 3. 4.

© А

Магматичні. Метаморфічні. Осадові уламкові. Осадові органогенні. A. Базальт. Б. Вапняк. B. Гнейс. Г. Алюмінієва руда. Д. Щебінь, галька.

Байкал. Аральське. Маракайбо. Синевир.

В

Г

і;

1

;

Д

і

• П Г | Г

22. Визначте відповідність між озерами та походженням їхніх улоговин: 1. 2. 3. 4.

Б

A. Б. B. Г. Д

А Б

В

Г

Д

Залишкове. Лагунне. Льодовикове. Тектонічне. Загатне. 61


2 3 . Вкажіть відповідність між зазначеними типами та формами рельєфу: 1. 2. 3. 4.

Денудаційний. Водно-ерозійний. Алювіальний. Карстовий.

а. б. в. Г. д.

23) а б в г

д

'••••ІД,

Пагорби-останці. Дюни. Печери. Яри. Заплави.

з Г

2 4 . Визначте відповідність між економічними районами України, позначеними на картосхемі цифрами, та їхніми назвами:

ю а б а г

«

A. б. B. г. Д.

д

] • • • •

Столичний. Причорноморський. Північно-Східний. Карпатський. Придніпровський

2 5 . Визначте відповідність між регіонами світу та характерними для них особливостями релігійного та національного складу населення: 1. 2. 3. 4.

62

Східна Азія. Південно-Західна Азія. 4 Західна Європа. Англо-Америка. A. Переважають протестанти, значна частка емігрантів з Європи. б. Переважають католики, більшість народів представники індоєвропейської мовної сім'ї. B. Переважають буддисти і конфуціанці, значна частка атеїстів, у національному складі переважають представники китайсько-тибетської мовної сім'ї. г. Переважають протестанти, у національному складі значна частка народів алтайської та семіто-хамітської мовної сім'ї. д . Переважають мусульмани, у національному складі переважають арабські народи, турки, перси, курди.

25) а б в г

д

1

•••••


Варіант4.. III. Завдання на визначення

правильної

послідовності

щ іаі

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк, відповідей. 2 6 . Вкажіть послідовність розташування шарів у внутрішній будові Землі, починаючи від поверхні: A. Гранітний. . б. Базальтовий. B. Осадовий. г. Астеносфера.

А Б

2 7 . Розташуйте форми рельєфу за часом їх утворення, починаючи з найдавнішої: A. Анди. б. Гори Забайкалля. B. Уральські гори. • • г. Скандинавські гори.

А Б

В

і ш ІІЙХ <

Г

III

ш

Щ&Л

Ш Ш !

В

М І

ж

1:і...

стт: ..І! І А Б

28. Розташуйте тектонічні структури послідовно в порядку їх формування: A. Донецька складчаста структура. б. Український щит. B. Волино-Подільська плита. г. Карпатська складчаста система.

* 2

В •

Г •

• • [ : ] •

« • • • • • і 2 9 . Розмістіть столиці країн Європи у порядку віддаленості їх від Києва: A. Братислава. б. Варшава. B. Мінськ. г. Прага.

29)

А Б

В

Г

2| .:

Зі і

іі і: іі і • Ї....-І і і • і

4 30. Визначте послідовність галузей промисловості за швидкістю темпів розвитку, починаючи з незначних: A. Програмне забезпечення та виробництво мікропроцесорів. б. Виробництво бавовняних і вовняних тканин. B. Паровозо- і тепловозобудування. г. Виробництво вантажних і легкових автомобілів. IV. Завдання відкритого

®

А Б 1

2 4і

В •

Г •

[ Т і ї ] ІГ '!!е?

<•(;'

і-;

ШШШШ • • ї й

1>>М

типу

Завдання 31—34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 . Дайте коротку оцінку динаміки розвитку чорної металургії світу. Чи збігається розміщення сировинних баз з розміщенням основних центрів металургійного виробництва? Поясніть з'ясовані особливості географії чорної металургії світу. 32. Перелічіть і охарактеризуйте найбільші річкові басейни України. 3 3 . Відобразіть схематично галузі тваринництва України та охарактеризуйте їх. 34*. Державний кордон, його функції. Назвіть етапи встановлення державних кордонів. Функції державного кордону України. ТУ-«8»

63


Варіант 20 V. Завдання на контурній

карті

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. Позначте височинні форми рельєфу України та найвищі точки позначених височин.

64


Варіант 20 ШІ

9 . Зазначте, як називається час середйнного меридіана певного часового поясу: A. Місцевий.

^^^

б. Поясний.

щті <

і

ІІ

ІІ

іі

І

В

Г

10.- Вкажіть, який з перелічених басейнів чи районів не є залізорудним: A. б. B. г.

Ж ІШ

Шу.

с

в....г,

B. Літній. г. Декретний. Криворізький. Нікопольський. Кременчуцький. Білозерський.

ГО) А

Б

11. Оберіть неправильне твердження щодо використання одного з метеорологічних приладів: A. Термометром вимірюїоть температуру повітря. б. Барометром вимірюють випаровуваність. (її) А Б В Г B. Флюгером визначають напрямок і силу вітру. і І І ІІ Г г. Гігрометром вимірюють вологість повітря. 12. Оберіть назву водного об'єкта, на який вказує стрілка на карті: A. б. B. г.

Кременчуцьке водосховище. Дніпровське водосховище. Каховське водосховище. Київське водосховище.

12) А

Б

В

Г

13) А

Б

В

Г

13. Визначте обласний центр Волинської області: A. б. B. г.

Ковель. Володимир-Волинський. Луцьк. Нововолинськ.

<

14. Вкажіть, яких за віком осіб відносять до економічно-активного населення: A. б. B. г.

15-70 16-60 18-55 14-60

років. років. років. років.

14) А

Б

В

Г

1 5 . Вкажіть, який із центрів видобутку вугілля не розташований у межах Донецького кам'яновугільного басейну: A. б. B. г.

66

Макіївка. Красноармійськ. Єнакієве. Червоноград.

(15) А *

*

Б

В

Г


Варіант 20 16. Зазначте, в яких двох українських містах діє метрополітен: A. Київ і Дніпропетровськ. б. Ялта і Миколаїв. * B. Донецьк і Харків. г. Сімферополь і Львів.

16) А

Б

В

Г

17. Виберіть з переліку групу країн світу, що мають високу частку іммігрантів: A. Німеччина, Франція, Ліберія. 1 б. Китай, Індія, Монголія. (|7) а б в г B. Алжир, Лівія, Єгипет. І II II У г. Казахстан, Грузія, Мексика. 18. Оберіть з переліку країн групу найбільших у світі міжнародних інвесторів: а. Ф Р Н , Франція, Італія. б. Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур. Ц8) а б „ в , г : В« Кувейт, ОАЕ, Саудівська Аравія. І }| II Іі г. СІЛА, Японія, Велика Британія. 19. Оберіть варіант, у якому правильно охарактеризовано машинобудування Росії: A. Має потужну авіакосмічну промисловість, космодроми в Плісецьку і Капустиному Яру. б. Має розвинутий військово-промисловий комплекс з районом зосередження на Далекому Сході. B. Має розвинутий військово-промисловий комплекс з районом зосередження на Уралі і Півночі Росії. ©.А....Б. В Г г. Має потужну авіакосмічну промисловість, космодром у Байконурі.

:т £ 0 ш н <

<

01

о м >

сз

а:

с

< X ш <

а

І І

20. Оберіть варіант, у якому правильно охарактеризовано особливості розвитку транспорту Індії: а. Провідну роль у внутрішніх перевезеннях пасажирів відіграє повітряний транспорт. б. Провідну роль в експортних перевезеннях відіграє автомобільний транспорт. в . Основну роль відіграють залізниці, а також має значення гужовий, в'ючний, мускульна енергія людини. 20) А Б В Г г. Основну роль відіграють автомобілі, що забезпечені сучасними автобанами, інфраструктурою та транспортними засобами. II. Завдання на визначення

відповідності

У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Вкажіть відповідність між назвами ізоліній та їхніми визначеннями: 1. 2. 3. 4.

Горизонталі. ЗУ А Б В Г Д Ізобари. Ізотерми. 1 Ізогієти. A. Лінії, що з'єднують точки на карті з однаковою температурою. б. Лінії, що з'єднують точки на карті з однаковою абсолютною висотою. • « • • • • • і B. Лінії, що з'єднують точки на карті з однаковим атмосферним тиском. г. Лінії, що з'єднують точки на карті з однаковою кількістю атмосферних опадів. д. Лінії, що з'єднують точки з однаковою глибиною.

67

о


Варіант 20 22. Вкажіть відповідність між річками та басейнами, до яких вони належать: 1. 2. 3. 4.

Волга. Ніл. Печора. Хуанхе.

A. Басейн внутрішнього стоку. б. Басейн Атлантичного океану. B. Басейн Північного Льодовитого океану. г. Басейн Тихого океану. д . Басейн Індійського океану.

23. Визначте відповідність між видами корисних копалин та їхніми родовищами: 1. 2. 3. 4.

Калійна сіль. Ртуть. Залізна руда. Флюси і доломіти.

A. б. B. г. д.

Роздольське. Микитівське. Оленівське (Донецька обл.). Калуське. Білозерське.

А Б

В

Г

1!""]і

11 і;

;;

і;

Д ]Г1

З П П П Г П П

(23; А Б

В

Г

Д

В

Г

Д

1 2 і"

з[ 4

Г

24. Вкажіть відповідність між паливними корисними копалинами та їхніми найбільшими басейнами й родовищами в Україні:

А Б

1; A. Львівсько-Волинський басейн. б. Дніпровсько-Донецька провін2;; ція. зГ B. Дніпровський басейн. г. Тетерівське родовище (Київська 4; обл.). д . Бовтиське родовище (Кіровоградська обл.). 25. Визначте відповідність між групами країн і характером структури їх національного складу: 1. 2. 3. 4.

Буре вугілля. Нафта і газ. Кам'яне вугілля. Торф.

1. 2. 3. 4.

Ісландія, Ірландія, Норвегія. Велика Британія, Франція, Іспанія. Бельгія, Канада, Кіпр. Індія, Росія, Швейцарія. A. Багатонаціональні країни з етнічно різнорідним національним складом. б. Однонаціональні країни. B. Країни з різким переважанням однієї нації, але за наявності більш-менш значних національних меншин. г. Країни зі складним національним складом, але етнічно відносно однорідні. Д. Двонаціональні країни.

III. Завдання на визначення

правильної

А Б

Г

А Б

В

Д

2 ЗІ

послідовності

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 26. Розташуйте вулкани послідовно з півночі на південь: A. Кіліманджаро. б. Везувій. B. Гекла. , . г. Ключевська Сопка.

68

В

1 І

3;

II

• •

| І"

'•ГІГ

Г


Варіант 20 27. Розташуйте материки за їхніми розмірами, починаючи з найбільшого: A. Африка. * . . б. Південна Америка. B. Антарктида. г. Австралія. 28. Розташуйте послідовно форми рельєфу, починаючи з верхів'я р. Дністер: A. Розточчя. Б. Товтри. B. Гологори. г. Опілля.

А Б

2

В

Г

В

Г

Г . г

А Б

« • • • • і

1 І Т Г Т 1 29. Розташуйте послідовно за людністю міста, починаючи з меншого показника: A. Кривий Ріг. б. Маріуполь. B. Мелітополь. г. Миколаїв. 30. Визначте послідовність регіонів світу у порядку зростання їхньої економічної могутності та значимості у світовому господарстві: A. Північна Америка - економіка США і Канади. б. Азіатсько-Тихоокеанський регіон - субрегіони Японія і Китай. B. Північна Євразія - країни СНД. г. Західна Європа - країни ЄС. IV. Завдання відкритого

А Б В Г • • • •

1

2 ПППГ!

4

А Б

і [ І і

В

Г

і! Т І іі і ; II

гт

типу

Завдання 31—34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 . Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Західної Європи. 3 2 . Охарактеризуйте живлення і особливості режиму рівнинних і гірських річок України. Наведіть приклади. 3 3 . Визначте причини нерівномірного розміщення та депопуляції населення в Україні. 34*. Назвіть і коротко охарактеризуйте сучасні методи, які використовують у географічних дослідженнях.

69


Варіант 20 1 Р п %

о ш <

V. Завдання на контурній

карті

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. Позначте на контурній карті федеративні держави в Америці та Азії.

70


Варіант 20 ^

Варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної

12 відповіді*

1. Визначте, яка з перелічених гірських систем розташована в Австралії: A. Тянь-Шань. б. Атлас. ©А..Б. В B. Великий Вододільний хребет. г. Кавказ. 2. Зазначте, чому в Кримських горах немає льодовиків: A. Місцевий клімат дуже теплий. б. Гори молоді - льодовики не встигли ще утворитись. Б В B. Снігова лінія розташована вище, ніж найвища точка © А Кримських гір. г. Вплив господарської діяльності людей. 3. Оберіть групу країн, які розташовані в Південній Америці: A. Колумбія, Венесуела, Мексика, Канада. Б В б. Аргентина, Болівія, Парагвай, Намібія. ® А B. Чилі, Бразилія, Еквадор, Гайана, г. Уругвай, Панама, Кенія, Мавританія. 4. Вкажіть (на 2011 р.) кількість мешканців нашої планети: A. 10,5 млрд осіб. б. 12,7 млрд осіб. B. 7 млрд осіб. г. 4,5 млрд осіб.

© А

Б

В

Г

Г

Г

Г

5. Вкажіть спільні риси таких течій: Гвінейська, Бенгельська, Бразильська, Гольфстрім: A. Теплі течії. _ б. Холодні течії. (б).а Б В Г B. Розташовані в Атлантичному океані. г. Розташовані в Тихому океані. 6. Визначте літосферну плиту, у межах якої не розташована Євразія: A. Євразійська. Б В Г б. Швнічноамериканська. © А B. Індо-Австралійська. г. Наска. 7. Оберіть неправильне визначення: A. Сельва - вологі екваторіальні ліси Африки. б. Прерії - степи в Північній Америці. ©А...Б В V B. Пампа - субтропічний степ у Південній Америці. г. Скреби - непрохідні зарості вічнозелених чагарників у напівпустелях Австралії. 8. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я і Сирдар'я: A. Мусонні дощі. . б. Танення льодовиків у горах. , С®ДА Б В Г B. Літні зливи. і Г Періодичне підняття рівня ґрунтових вод. 9. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Черкас (32° сх. д.) і Харкова (36° сх. д.): A. 10 хв. б . 12 хв. (9) А Б В Г B. 16 хв. г. 4 хв.

71


Варіант 20 10. Вкажіть, у межах якої форми рельєфу розташований географічний центр України: A. Б. B. Г.

Придніпровська височина. Придніпровська низовина. Подільська височина. Закарпатська низовина.

10) А

Б

В

Г

11. Визначте, який тип клімату характерний для східної частини України: A. Б. B. Г.

Різкоконтинентальний. Помірно континентальний. Морський. Середземноморський.

(її) А

Б , В р .Г

12. Оберіть назву водного об'єкта, на який вказує" стрілка на карті:

12) А

A. Б. B. Г.

р. р. р. р.

Б

В

Г

Молочна. Сіверський Донець. Ворскла. Кальміус.

13. Визначте дату приєднання Закарпаття до складу Української РСР: A. 1940 р. 13) А Б. 1939 р. B. 1954 р. Г. 1945 р.

Б

В

Г

14. Вкажіть область, для якої характерна найгустіша мережа сільських населених пунктів: A. Тернопільська. ' Б. Донецька. (14) А Б В Г B. Хмельницька. Г.' Львівська. 15. Визначте площу, яку охоплюють населені пункти з житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона становить понад 5 % від загальної площі України: A. 60,37 тис. км 2 . ' Б. 35,37 тис. км 2 . (15) А Б В Г B. 30,19 тис. км 2 . Г. 45,34 тис. км 2 . 16. Вкажіть місто, у якому розміщене виробництво азотних добрив: A. Луцьк. ' Б.Житомир. , (іб)А B. Тернопіль. . П Рівне.

72

Б

В

Г


Варіант 20 17. Зазначте, що впливає на спеціалізацію господарства в міжнародному поділі праці: » # A. б. B. г.

Закон Закон Закон Закон

ринкової рівноваги. порівняльних переваг. попиту і пропозиції. альтернативної вартості.

(©А

Б

В

Г

18. Вкажіть основні чинники розвитку машинобудування - провідної галузі промисловості Європи: A. Наявність потужної паливної бази та розвинутої чорної металургії. б. Розвинута наукова база, інфраструктура й висококваліфіковані трудові ресурси. B. Тяжіння до столичних аглрмерацій та потужних ТЕС. г. Формування в цій галузі потужних транснаціональних корпорацій.

К II £ а 8ИІІ <

а

9Ш.

й§р і і і (щ) А

Б

В

Г

19. Оберіть варіант, у якому правильно вказано сполучення продукції транспортного машинобудування Росії та центрів його розвитку: A. Морські судна - Санкт-Петербург, Мурманськ. б. Легкові автомобілі - Набережні Челни, Волгоград. (]9)_А Б В Г -ЇПТ B. Автобуси - Тобольськ, Воронеж. І .8 а а г. Літаки - Тольятті, Нижній Новгород.

ш ш М-: Шй

Ш

ш&

Ш а§§і а:

2 0 . Оберіть варіант, у якому правильно охарактеризовано особливості розвитку транспорту Австралії: х A. Розвинуті архаїчні види транспорту, вузькоколійні залізниці. б. Активно розвиваються сучасні види залізничного транспорту: монорельсові швидкісні залізниці, безколісні потяги на магнітній подушці. B. Внутрішній водний транспорт конкурує з трубопро, відним і забезпечує значну частку перевезення вантажів. ® А Б В Г г. Особливе значення мають трансконтинентальні залізниці й шосейні дороги, повітряний транспорт. II. Заедания на визначення

відповідності

НШН У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну иниьн • • и відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 2 1 . Вкажіть відповідність між числовим значенням азимута і напоямком Гстоооною горизонту): 21; А Б В Г Д 1. 90°. 1 2. 360°. 2 3. 270°. 4. 180°. A. Схід. б. Південь. B. Північ. г. Захід. д . Північний захід.

73


2 2 . Вкажіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу на материку Євразія: 1. Область герцинської складчастості. (22) А Б В Г Д 2. Область каледонської складчастості. 3. Сибірська платформа. • 1; ]!_ 4. Область КаЙНОЗОЙСЬКОЇ СКЛаДЧаСТОСТІ. ^г тг' ; A. Скандинавські гори. ! іі іі іі Н і Б. Західносибірська рівнина. Зі і! і B. Уральські гори. р г . ! • Г. Альпи. — І Іі її II |І І;' Д . Середньосибірське плоскогір'я.. 2 3 . Вкажіть відповідність між заповідниками і областями, у межах яких вони розташовані: 1. 2. 3. 4.

Дунайський. Поліський. Карпатський. Асканія-Нова.

А. Б. В. Г. Д.

Закарпатська. Херсонська. Чернівецька. Одеська. Житомирська. .. --

(© А б В ;

Г

Д !

2 І || її і І І| і р^;:""! р і ]| іі ІІ...:ІІ " 4 ! \\ ;Ґ~1|' і[ і : іі і: П і;..—;

.

2 4 . Вкажіть відповідність між містами й адміністративнотериторіальними одиницями України, у межах яких вони розташовані: 1. Євпаторія. А. Черкаська обл. 2. НовгороД-Сіверський. Б. Донецька обл. 3. Алчевськ. В. Чернігівська обл. 4. Умань. Г- А Р Крим. . Д . Київська обл.

А Б В Г Д 1 І іі II ІІ ІІ і ^\ і; и н Л—іц—Іі—гіі—!'—Г ЗІ II II ІГ II р^^р^р^рх і іі 11... Л і І і

2 5 . Визначте відповідність між видом структури світового господарства та елементами її формування: 1. Галузева. , © А Б В Г Д 2. Соціально-економічна. ;; і! ; 1і 3. Функціонально-господарська. і і і іи„іі г ..іц..і 4. Територіальна. II ІІ іі 11 І. A. Формується промисловими поясами (Тихоокер г ^ : ^ ™ ^ 'р",' анський), промисловими районами (Рур, При® І Л і; ІІ - і І І озерний), промисловими агломераціями. ^ї ;; її іг >г""і, Б. Формується галузями виробничої та невиробниі.-.-1;—іі—Ц...Л-...І чої сфери. B. Формується військово-промисловими, науково-виробничими, атомноенергетичними, аерокосмічними комплексами. Г. Формується державно-корпоративними комплексами, ТНК. Д. Формується міжнародними фондами, партійними організаціями. III. Завдання на визначення

правильної

послідовності

У завданнях 26—30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у А Б В Ґ бланк відповідей. . ,, 2 6 . Розташуйте послідовно витоки названих річок з півночі н на південь: 2 : " |! Н її І А. ІНД. Б. Янцзи. В/Волга. Г. Парана.

74

*

' ,

д І""""; і ; " ""[І }[ '

] " }[""]


Варіант 12 27. Розташуйте послідовно висотні пояси Альп, починаючи від підніжжя: A. Хвойні ліси. * Б. Субальпійські луки. B, Широколисті ліси. Г. Мішані ліси.

/СЛ А Б ^ і; іі

28. Розташуйте у хронологічній послідовності (від найдавніших часів) учених за часом їхніх досліджень території України: А. Володимир Вернадський. Б. Птолемей. В. Геродот. Г. Павло Чубинський.

/^л А Б ' ^; ц

29. Вкажіть послідовність розташування водосховищ, що побудовані на Дніпрі, з півдня на північ: А. Київське. Б. Кременчуцьке. В. Каховське. Г. Дніпровське.

ЗІ

В

Г ;;

]

і| ІІ....Н і ;; у. ;

;

0 г

;

г

В

Г , ;

і!

:

д| : 4---Н---..ІІ----П--.--І

Щ И Т Т О І ^ ^; 2

;

Зі

А Б ;•

В

>-і |1

Г ;;—; '.;

ОІП

4 ЗО. Розмістіть країни в порядку зростання чисельності населения: A. Нігерія. Б. Китай. B.США. Г. Індія.

А Б

Г

)

21 і

і;

;; І

|і |і

і Іі IV. Завдання відкритого

В

^

'!

типу

Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 31. Дайте коротку характеристику обробної промисловості СІЛА. 32. Визначте найпоширеніші типи озер на території України. Наведіть приклади. 33. Дайте характеристику геополітичного положення України, оцініть його позитивні й негативні риси. 34*. Порівняйте і зіставте екзогенні та ендогенні джерела енергії. Наведіть приклади їхньої взаємодії.

75


Варіант 20 гх

К Завдання на контурній

карті

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті та легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 3 5 . Позначте на карті, використовуючи умовні знаки, 5 країн з назвами найбільших буровугільних і кам'яновугільних басейнів світу.

•Ц-

о _

аз <

*

Ш І

-е Iе О щ

76


Варіант 20 Варіант /. Завданнят

вибором

однієї

13

правильної

відповіді^

Визначте, який з перелічених островів омивається водами двох океанів: А. Б. в. Г.

Гренландія. Шрі-Ланка. Нова Земля. Мадагаскар.

© А

Б

В

Г Ш СО

м--

2. Вкажіть причину утворення постійних вітрів на Землі: A. Б. B. Г.

Існування поясів високого і низького тиску. Різниця в температурі повітря. Складний характер рельєфу Землі. Нерівномірний розподіл опадів.

©А

Б

В

Г

ш

3. Вкажіть назву науки, яка вивчає походження різноманітних форм рельєфу: A. Б. B. Г.

Геологія. Геоморфологія. Кліматологія. Гідрологія.

© А .

Б. в

г

(4Д А

Б

В

Г

©А

Б

В

Г

© А Б

В

Г

4 . Пригадайте, що таке ґрунт: A. Б. B. Г.

Ґрунт - це гірські породи і мінерали. Ґрунт - це верхній пухкий шар Землі, що обробляється. Ґрунт - це перегній, перероблений рослинами і тваринами. Ґрунт - це верхній пухкий родючий шар гірських порід.

5 . Вкажіть, у скількох півкулях розташований материк Африка: А. 2. Б. 1. в . 4. Г. 3. 6. Вкажіть природну зону, у якій переважають підзолисті ґрунти: A. Б. B. Г.

Широколисті ліси. Тундра. Тайга. Степ.

7. Визначте, якого висотного поясу немає в Гімалаях: A. Б. B. Г.

Субекваторіальних вічнозелених лісів. Вічних снігів і льодовиків. Альпійських л у к . Пустель і напівпустель.

• • • • Н і © А

Б

В

Г

8. Зазначте, яке озеро Північної Америки належить до залишкових або реліктових: A. Б. B. Г.

Велике Солоне. Вінніпег. Гурон, Нікарагуа.

* ©

А

Б

В

Г

9 . Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Чернівців (26° сх. д.) і Миколаєва (32° сх. д.): A. Б. B. Г.

12 хв. 24 хв. 6 хв. ЗО хв.

© А

Б

В

Г

77


10. Оберіть правильне твердження, що стосується печери Мармурової: A. Найдовша печера України. 10) А Б Б. Має еолове походження. B. Розташована на Поділлі. Г. Має карстове походження.

В

Г

11. Зазначте, які повітряні маси найбільше впливають на формування клімату України: A. Арктичні. Б. Тропічні. ©А....Б...В....Г B. Помірні. Г. Субтропічні. 12. Вкажіть назву річки, на яку вказує стрілка на карті: A. Б. B. Г.

Південний Буг. Дністер.5 Ф * Інгулець. Прут.

N1

>

12) А

Б

В

Г

-ї"

Ч Зі і»

13. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон: A. Словаччина. —П і Б.Словенія. (із) А Б В Г B. Угорщина. Г. Польща. и з 14. Визначте варіант, у якому вказано електростанції, що належать до одного типу A. Зміївська і Південноукраїнська. Б. Хмельницька і Ладижинська. (і4; А Б В Г B. Бурштинська і Старобешівська. Г. Каховська і Рівненська. 15. Визначте за обрисами території, яка адміністративна область зображена на кар тосхемі: A. Закарпатська. 15) А Б В Г Б. Черкаська. B. Донецька. Г. Київська. 16. Вкажіть державу, з якої до України прибуває найбільша кількість іноземних туристів: A. Італія. Б. СІЛА. . (Тб) А Б В Г B. Польща. і * Г. Росія.

78


Варіант 20 17. Зазначте, яка риса характеризує розміщення промисловості в епоху НТР: A. Збільшення частки і поширення галузей добувної промисловості. Б. Переорієнтація базових 'матеріаломістких галузей *промисловості від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту готової продукції. B. Зміщення галузей переробної промисловості у внутрішні райони. (і7) А Б В Г Г. Деконцентрація промисловості і зниження темпів урбанізації. 18. Оберіть неправильне поєднання назви регіону, технополісу та університету, на базі якого він виник: A. СПІА - Силіконова долина - Сан-Франциско - Стенфордський університет. Б. Велика Британія - «Дорога № 128» - Бостон - Массачусетський технологічний інститут. (і8)_А_ Б В Г B. Ф Р Н - «Ізар Веллі» - Мюнхенський університет. і Г. Японія - Цукуба - Токіо - Токійський університет. 19. Вкажіть варіант, у якому названо галузі, що формують середньоєвропейський тип сільського господарства: A. Переважання рослинництва (рисосіяння, вирощування цитрусових, винограду). \ Б. Переважання інтенсивного молочного тваринництва і вирощування кормових культур. B. Переважання галузей птахівництва з кормовиробництвом. (і?) а Б в г Г. Переважання молочного і м'ясо-молочного тваринни• | II || і цтва, а також свинарства і птахівництва. 20. Оберіть варіант, що правильно характеризує чинник розвитку та географію Шорної металургії Росії: A. Центральна база - руди і паливо довізні; центри - Челябінськ, Барнаул. Б. Сибірська база - власна сировина; центри - Черегіовець, Липецьк, Новий Оскол. B. Уральська база - власна руда; паливо - девізне Кузбас, Казахстан; центри - Магнітогорськ, Нижній 20) А Б В Г Тагіл, Новотроїцьк. Г. Центральна база - руди К М А ; паливо - довізне з Донбасу і Печори; центри - Іркутськ, Братськ, Челябінськ. II. Завдання на визначення

відповідності

У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Вкажіть відповідність між географічними приладами та їхнім призначенням: 1. Флюгер, 2. Компас. 3. Курвіметр. 4. Термометр. A. Прилад, що вказує напрямок північ-південь. Б В Г Д © А Б, Прилад, за допомогою якого визначають темпе1 п ратуру повітря. B. Прилад, за допомогою якого визначають напря2 Г мок і силу вітру. 3! Г. Прилад для вимірювання на карті довжини річки, дороги, кордону тощо. 4: Д. Прилад для вимірювання висоти.

79


Варіант 20 22. Визначте відповідність між давйіми докембрійськими платформами та рівнинами, що їм відповідають, на материку Євразія: 1. Сибірська. » 2. Індостанська. 3. Китайсько-Корейська. 4. Східноєвропейська. A. Велика Китайська рівнина. Б. Західносибірська рівнина. B. Плоскогір'я Декан. г. Східноєвропейська рівнина. д . Середньосибірське плоскогір'я. 23. Визначте відповідність між термінами і їх визначеннями: 1. 2. 3. 4.

Платформа. Щит. Рухомий пояс. Плита. A. Видовжена ділянка земної кори, у межах якої тривалий час відбувалися давні й відбуваються сучасні рухи земної кори. Б. Відносно стійка, вирівняна ділянка літосфери. B. Піднята аж до земної поверхні ділянка кристалічного фундаменту платформи. г. Глибоко увігнута ділянка земної кори. д . Ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом.

24. Визначте відповідність між історико-географічними землями й адміністративними областями, що повністю або частково входять до їхнього складу: 1. 2. 3. 4.

Донщина. Сіверщина. Буковина. Таврія.

а. Б. в. Г. д.

Сумська. Чернівецька. Житомирська. Херсонська. Донецька.

А Б

В

Г

Д

В

Г

Д

В

Г

Д

1 і 2; і Зі 4 !

; ;

(23) д Б 1;

зі 4Г

А Б

®

1 Р ]

2[П[1

4ПГ

Зі

25. Визначте відповідність між типами електростанцій і країнами, які мають найбільші масштаби виробництва і споживання даного виду енергії: 1. Теплові електростанції. 2. Гідроелектростанції. ® А Б В Г Д 3. Атомні електростанції. 11 1 4. Геотермальні, сонячні, вітрові, припливні електростанції. 2; \ A. Франція, С Ш А , Японія. б. США, Філіппіни, Мексика. 3[ І B. Канада, Бразилія, Норвегія. 4 і і г. С Ш А , Китай, Росія. д . Казахстан, Парагвай, Венесуела.

80


Варіант 20 III. Завдання

на визначення

правильної

послідовності

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовнє^ті явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 2 6 . Розташуйте послідовно витоки названих річок із заходу на схід, починаючи від нульового меридіана: А. Єнісей. Б. Парана. В.Дніпро. Г. Янцзи.

-І і

і] іі

'

ЗІ |[ ; І ; і і..:.,:....::::;;.;: А Б

природні

Суецький канал. Баб-ель-Мандебська протока. Червоне море. Аденська затока.

Карта Карта Карта Карта

" ....і

4

В

5

Г , г ~.,

;

2' г.™'.'''-.*р:.; : ? ® І....ІІ....ІІ І і....і

2 8 . Розташуйте послідовно географічні карти у порядку збільшення розміру території; яка на них зображується: A. Б. B. Г.

А Б В Г Н і! || І

-Г™™^-.

2 7 . Розташуйте послідовно із заходу на схід об'єкти, які розділяють Євразію і Африку: А. Б. в. Г

(%\

А Б

В

Г

^

Криму. Донецького економічного району. Львова. Дніпровсько-Донецької нафтогазової області.

2 7-""-! І-- -і \ І " І!.. „ІІ....ІІ і 4

2 9 . Розташуйте послідовно зі сходу на захід центри авіаційної промисловості в Україні: A.Запоріжжя. Б. Дніпропетровськ. B.Київ. Г. Харків.

1 1—і!

В

Г

іІ_Л г ~і

2 З!

'

«І™

3 0 . Визначте правильну хронологічну послідовність характерних ознак процесу урбанізації в сучасному світі: А. Прискорений ріст міського населення і поширення урбанізації практично у всіх регіонах світу. Б. Формування міських агломерацій і мегалополісів. В. Відтік міського населення у передмістя - субурбанізація, поширення міського способу життя у сільській місцевості. Г. Прискорений ріст міського населення в Європі та Північній Америці. IV. Завдання відкритого

А Б Ш)

А Б

Г І П В

Г

^; 2{ , ., ,, ® 1.„1! і і Н І 41 ІГ"7; ;! ;, —-г~...п і;—•

типу

Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 . Дайте коротку характеристику експортних галузей Канади. 3 2 . Складіть схему галузевої структури промисловості України. Охарактеризуйте одну з галузей на вибір. 3 3 . Наведіть приклади екологічних проблем Донецького економічного району. 3 4 * . Розкрийте основні ідеї вчення В. Вернадського про біосферу.

81


Варіант 20 V. Завдання на контурній

карті

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 3 5 . Позначте на контурній карті найважливіші родовища нерудних корисних копалин України (калійна та кам'яна сіль, сірка, граніт).

82


. Варіант

І. Завдання

з вибором

одціеї правильної

Варіант 14 14 відповіді

/

1. Визначте, який із перелічених об'єктів є одночасно і материком, і частиною світу: A. Європа. Б.Африка. B. Америка. Г Азія.

©.А....Б...В......Г і іі ІІ ІІ І

2 . Зазначте, що є кліматотвірним чинником: A. Б. B. Г.

Характер підстильної поверхні. Геологічна будова території. Внутрішні сили Землі. Розмаїття рослинного світу.

(Т) А Б В Г І II Іі І! і

3. Вкажіть море, що належить до басейну Атлантичного океану: A. Б. B. Г

Середземне. Аравійське. Охотське. Біле.

(з_).А....Б.....В...Х. I I I ; II' І ---—"-•

4 . Оберіть правильне визначення терміна «підземні води»: A. Б. B. Г.

Води, що залягають глибоко в надрах літосфери. Води, що залягають у товщі земної кори. Це лише мінеральні води, Це лише артезіанські води.

(4Д А Б В Г і II II II І

5 . Вкажіть, хто з європейців завершив відкриття морського ш л я х у до Індії та пройшов уздовж східного узбережжя Африки: A. Христофор Колумб. Б. Фернан Магеллан. СО А _ Б В Г B. Давід Лівінгстон. І і| І| || | Г. Васко да Гама. 6. Вкажіть, яка з течій розташована не в Атлантичному океані: A. Б, B. Г.

Перуанська. Гвінейська. Гвіанська. Канарська,

( £ ) А _ Б Вм Г І і І І I-

7 . Вкажіть, який з півостровів Північної Америки розташований на західному узбережжі: A.Каліфорнія. Б. Лабрадор. © . А....Б ,,.В,...Г. B. Флорида. | Ц |І Ц | Г. Юкатан. 8. Виберіть правильне твердження: A. Вулкани Гекла, Етна, Ключевська Сопка лежать у межах Тихоокеанського сейсмічного поясу. Б. А л ь п и - найвища гірська система Європи. B. У західній частині Євразії добре виражена мусонна циркуляція. Г. Річка Євфрат належить до басейну Атлантичного океану.

( © А Б В Г І іі І; II і

83


Варіант 20 9. Оберіть правильне визначення терміна «літній час»: A. Система відліку часу, яка збігається з поясним часом. Б, Система відліку часу на 1 год назад відносно поясного часу. B. Система відліку часу на 1 год вперед відносно поясного часу. Ґ. Система відліку часу на основі реального сонячного часу у відповідній місцевості. 10. Вкажіть максимальну-висоту Кримських гір: A. 515 м. Б. 2061 м. B. 1545" м. Г. 1234 м.

© А . Б. В... Г

10) А Б

В

Г

11. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина,випаровуваності за рік'становить 800 мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63: A. 404 мм. Б. 800 мм. ' (ЇЇ) А Б В Г B. 608 мм. N Г. 504 мм. 12. Виберіть тип живлення, характерний для гірського типу річок України: A. Сніговий. . . Б. Дощовий. @ А Б В B. Льодовиковий. Г. Змішаний.

Г

13. Вкажіть назву міжнародної організації, серед засновників якої була Україна: A. НАТО. Б. ЄС. @ А Б В Г B. ООН.

г. сот.

• 14. Вкажіть регіон України з найбільш строкатим національним складом населення:. • A. Одеська обл. Б. А Р Крим. ^ © А ...Б ...В... Г B. Житомирська обл. Г. Луганська обл. 15. Вкажіть область, у якій розташована Теребле-Ріцька ГЕС: A. Львівська. Б. Івано-Франківська. B. Закарпатська. Г. Чернівецька.

15) А Б

б

16. Зазначте, які типи навчальних закладів відносять до загальноосвітніх: A. Технікуми,- Коледжі, професійно-технічні училища. ^ Б. Університети, інститути, академії. (іб) А Бі >і В B. Школи, ліцеї, гімназії. Г. Дитячі садки, ясла, будинки творчості.

84

Г


Варіант 20 17. Вкажіть тенденції, що характеризують сучасні міжнародні торговельні відносини: A. Зростання темпів торгівлі сировиною і продовольством. Б. Розширення обміну послугами, інформацією, науковотехнічною документацією. B. Збільшення масштабів торгівлі вугіллям і чорними металами. Г. Збільшення частки африканських країн у торгівлі продовольством.

@ А Б В . Г

18. Оберіть групу країн - лідерів з видобутку нафти: A. СІЛА, Мексика, Ф Р Н . Б. Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ. B. Росія, Норвегія, Франція. Г. Китай, Індонезія, Нігерія.

18) А Б

В

Г

19. ВкаМіть найважливіші чинники розміщення підприємств хімічної промисловості Німеччини: A. Власна гірничо-хімічна промисловість. Б. Траси нафтопроводів і портові міста. ©А. Б В Г B. Лояльне природоохоронне законодавство. Г. Наявність висококваліфікованих кадрів. 20. Вкажіть сучасну особливість розвитку електроенергетики Росії: А- Провідну роль відіграють нетрадиційні джерела північних і північно-східних районів Росії. Б. Провідну роль відіграють АЕС, збудовані в останні 50 років минулого століття. В. Провідну роль відіграють ГЕС Західного Сибіру, що використовують потужні гідроресурси регіону. Г. Провідну роль відіграють ТЕС (70 %), що" працюють на різних видах палива. II. Завдання на визначення

.

20) А Б

В

Г

Я

відповідності

У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Визначте відповідність між географічними картами та їхнім змістом і призначенням: 1. Загальногеографічні карти. 2. Тематичні карти. 3. Туристичні карти. 4. Науково-довідкові карти. А і Показують розміщення лише чітко визначених для даної карти об'єктів: природних явищ чи населення, господарства чи об'єктів культури. Б. Призначені для виконання за їх "допомогою досліджень, отримання детальної, достовірної інформації. 21; А Б В Г Д В. З однаковою детальністю відображають усі геоГ графічні об'єкти місцевості: рельєф, річки, 11' озера, ґрунти, рослинний і тваринний світ, 2 населені пункти, шляхи сподучення, господарські об'єкти. 3Г Г. Відображено історичні пам'ятки, музеї, заповідники, готелі тощо. 4Г Д. Позначено лінії укріплень, напрямок руху військ.

85

я

Ц-І


22. Визначте відповідність між річками Північної Америки та їхніми характернетиками: 1. 2. 3. 4.

Колорадо. Міссурі. Маккензі. Міссісіпі. A. Річку назвали на честь шотландського мандрівника. Б. Утворює один з найглибших у світі каньйонів. B. Найбільша річка материка. Г. У перекладі з мови індіанців означає «Вода, що гуркоче». д . У перекладі з мови індіанців означає «Велика каламутна вода».

23. Визначте відповідність між населеними пунктами та середньорічною кількістю опадів на їхній території: 1. 2. 3. 4.

Ужгород. Рівне. Черкаси. Сімферополь.

А. Б. в. Г.

650 350 550 750 д . 450

Сталінська обл. Ворошиловградська обл. Кримська обл. Станіславська обл.

:•

2

4

:3."

®

д

Г ніі »і ...„»; [І || || |

А Б В Г 1ГПі'

A. А Р Крим. Б. Івано-Франківська обл. B. Луганська обл. Г. Кіровоградська обл. Д . Донецька обл.

правильної

Іпг

Б В г

® А

3;

25. Вкажіть відповідність між відомими металургійними базами, центрами, країнами світу та чинниками, що вплинули на їхнє формування: 1. Рур, Пітсбург, Донбас, Сілезія. 2. Лотарингія, Кривий Ріг, Урал. З- Філадельфія, Дюнкерк, Таранто, 4. Арабські держави. A. Споживач (міні-заводи) і ринки збуту. Б. Місцева сировинна і паливна бази. B. Місцеві залізорудні бази. Г. Ш л я х и перевезення руд і палива. Д. Особливі науково-технологічні досягнення. III. Завдання на визначення

1

мм. мм. мм. мм. мм.

24. Вкажіть відповідність між старими та сучасними назвами адміністративних одиниць України: 1. 2. 3. 4.

А Б В Г. Д

®

2

і!

Д !| І

С:П

25) А Б В Г і п і

Д

і П П П

*пшпо з Г

послідовності

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 26. Розташуйте послідовно названі столиці країн з півночі на південь: A. Анкара. Б. Київ. B. Осло. Г. Москва. 9

86

.

.

.

.

.

® 1

і

Д Д . . ! іі Іі К !

і3І.Л

її..]і

і


Варіант 20 2 7 . Розташуйте послідовно з північного сходу на південний захід природні об'єкти, що є межею між Європою та Азією: > A. Річка Емба. Б. Уральські гори. B. Протока Дарданелли. Г. Протока Босфор.

27)

А Б

В

Г

А Б

В

Г

1

2 8 . Розташуйте міста України у напрямку зменшення місцевого часу: A. Запоріжжя. Б. Одеса. B. Миколаїв. Г. Херсон.

1

и т т З

1Г'"

:

• Н Г Г Т Т І 2 9 . Розташуйте послідовно економічні райони України у порядку зменшення в них частки українців: A. Столичний. Б. Причорноморський. B. Подільський. Г. Придніпровський. ЗО. Визначте правильну послідовність основних споживачів води в порядку збільшення масштабів споживання у світі: A. Сільське господарство. Б. Водосховища. B. Промисловість. Г. Комуйальне господарство.

IV. Завдання відкритого

29)

А Б іі

В

Г

І П Г

ДТП Зі

ІЖЇО А Б

В

Г

•^•ППП л

і;, .і

з ГІГ

ІХЕП

типу

Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 . Дайте характеристику транспорту Японії. 3 2 . Поясніть мету створення водосховищ. Наведіть приклади. Вкажіть на екологічні проблеми, які супроводжують експлуатацію водосховищ на Дніпрі. 3 3 . Зазначте основні типи міст за функціями (наведіть приклади в Україні). 3 4 * . Назвіть, за якими ознаками класифікують географічні карти. Наведіть приклади сфер, де вони застосовуються.

87


V. Завдання на контурній

карті

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації. відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 3 5 . Позначте на контурній карті по 5 найбільших мегалополісів і агломерацій світу. &

ь

&


Варіант 20 Варіант І. Завдання

з вибором

однієї правильної

15 відповіді

*

1. Визначте, які природні ресурси належать до відновлюваних: A. Б. B. Г.

Мінеральні. Земельні. Рекреаційні. Кліматичні.

©.А...Б

В

Г

2. Вкажіть океан, у якому найчастіше спостерігається таке грізне явище природи, як цунамі: A. Б. B. Г.

Індійський. Атлантичний. Тихий. Північний Льодовитий.

©А

Б

В ї:

Г її

3. Вкажіть море, що належить до басейну Індійського океану: A. Б. B. Г.

Філіппінське. Жовте. Аравійське. Середземне.

А

Б ІІ

В

Г

В

Г

В

Г

4. Оберіть варіант, у якому дано правильне визначення поняття «болото»: A. Надмірно зволожена територія без наявності в ньому торфу. Б. Надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу завтовшки понад ЗО см © B. Надмірно зволожена територія, яка заросла різними вологолюбними рослинами. Г. Надмірно зволожена частина долини річки.

А

Б

ІІ 5 І

5 . Вкажіть, який з перелічених об'єктів не є частиною світу. А. Б. В. Г.

6.

Північна Америка. Африка. Європа. Австралія.

©А

Б ::

!!

Вкажіть, хто з учених досліджував у Південній Америці центрів походження культурних рослин: А. Б. В. Г.

Амеріго Веспуччі. Христофор Колумб. Микола Вавилов. Александр Гумбольдт.

© А •іБ іі В

Г

©А

Г

7. Вкажіть, яка з океанічних течій є найдовшою: А. Б. В. Г.

Гольфстрім. Перуанська. Південна Пасатна. Західних Вітрів.

Б

В

і! її

8. Визначте регіон Євразії, д л я якого є типовими подані в таблиці ґрунти, рослини, тварини: Ґрунти Дерново-підзолисті A. Б. B. Г.

Лісостеп. Лісотундра. Мішані лісй. Тайга.

Рослини Ялина, сосна, дуб, бук, липа

Тварини ясен, Косуля, кабан, вовк, бобер

©.А

Б

В

Г.

89


Варіант 15 9. Визначте, яку площу займає Україна на карті півкуль із масштабом 1:22 ООО 000, якщо її площа становить 604 тис. км 2 : A. 12,5 см 2 . ^ Б. 1,25 см 2 . © А Б В Г B. 2,76 см 2 . І ІІ І І І Г. 27,6 см 2 . 10. Вкажіть максимальну висоту Українських Карпат: A. 515 м. Б. 2061 м. B. 1545 м. Г. 1234 н . ,

© А

.1 І

Б

І

В

Г

Іі і

11. Визначте річну кількість опадів для Львова, якщо величина випаровуваності за рік становить 530 мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 1,17: A. 800 мм. Б. 620 мм. ©А.;..1....В.„Г. B. 700 мм. І 1 І іі і Г. 530 мм. 12. Вкажіть озеро, яке має льодовикове походження: A. Донузлав. Б. Синевир. B. Світязь. Г. Бребенескул.

©

А Б В £ ч і | | і; І

13. Оберіть правильне визначення терміна «субурбанізація»: A. Процес зростання кількості міст, міського населення. Б. Процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст. B. Процес переїзду міських Жителів у сільські населені пункти. Ґ. Процес переїзду М І С Ь К И Х жителів 3 малих М І С Т у великі.

©

і

А

Іі

Б

В ,Г | І м ї

14. Визначте форму сучасного адміністративного устрою і форму правління в Україні: A. Унітарна парламентсько-президентська республіка. Б. Унітарна президентсько-парламентська республіка. © А Б _ В Г B. Федеративна президентська республіка. і |і іі ІІ І Г. Федеративна парламентська республіка. 15. Вкажіть основний район поширення вівчарства в Україні: A. Передкарпаття. Б.Придніпров'я. B. Карпати. Г. Полісся.

©.А....Б....В Г І II І II І-

16. Вкажіть назву рудних ресурсів, за запасами яких Україна посідає одне з провідних місць у світі: A. Алюмінієві руди. Б. Мідні руди. © . А Бі В Г B. Марганцеві, руди. І І І 'І Г. Щкелеві руди.


Варіант 20 17. Вказкіть причину, яка пояснює незначні масштаби торгівлі вугіллям: A. Паливо має невисоку калорійність, тому перевезення витратні й невигідні. Б. Запаси в основному зосереджені в країнах, що розвиваються, тому масштаби видобутку незначні. B. Запаси в основному зосереджені в розвинутих країнах, які мають значні масштаби внутрішнього споживання. Г. Насипний характер вантажів створює проблеми під чає морських перевезень.

17) А

Б

В

Г

18. Виберіть район, у якому зосереджено понад половину світових запасів нафти: A. Б. B. Г.

Північна Америка. Країни Близького й Середнього Сходу. Північна Африка. Західний Сибір.

.-

О8; А

Б

В

Г

19. Вкажіть, чому річковий транспорт Німеччини має значну частку у перевезеннях вантажів, забезпечуючи внутрішні й зовнішні зв'язки держави: A. Північний напрямок течії річок, що збігається з напрямками перевезень. Б. Дешевий характер перевезень і навігація протягом року. B. Формування системи судноплавних каналів, що з'єднують судноплавні частини річок, забезпечуючи дешевий вихід до морів Атлантики. Г. Екологічна чистота і високий ступінь безпеки перевезень.

®

А

Б

20. Вкажіть сучасну особливість розвитку паливної промисловості Росії: A. Значні перспективи розвитку газової промисловості має Підмосков'я. Б. Видобуток нафтових ресурсів стає все мензд пріоритетним напрямком у зв'язку з розвитком енергозберігаючих технологій. B. У країні поступово згортаються проекти будівництва нових магістральних трубопроводів. 20) А Б Ґ. Нафта, газ стають переважно експортною продукцією, тому частка вугілля зростає. II. Завдання на визначення

В

Г

В

Г

відповідності

У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Встановіть відповідність між номенклатурою топографічних карт і їх масштабом: 1. 2. 3. 4.

М М М М

- 36 - 36 - 38 - 38 A. 1 : Б. 1 : B. 1 : Г. 1 : Д. 1 :

142 - В - в - 1. 142. 142 - В. 142 - В - в. 200 000. 100 000. 50 000. 10 000. 25 000.

2У А Б

В

Г

Д

іГ"

ї Зі

іі

ІІ ІІ

ІІ ІІ іі іі

4 !п!

91

и шш


Варіант 20 ЦТ

Ґ -і '

м. иі 1-і V.

22. Вкажіть відповідність між типами ґрунтів і природними зонами на материку Північна Америка: 1. Дерново-підзолисті. А Б В Г Д 2. Підзолисті. 3. Коричневі. 1 і 4. Бурі лісові. 2[ A. Широколистих лісів. Б. Напівпустель і пустель. B. Мішаних лісів. 4Г Г. Твердолистих вічнозелених лісів і чагарників. Д. Хвойних лісів. 23. Визначте відповідність між населеними пунктами і середньорічною кількістю опадів на їхній території: 1. 2. 3. 4.

Львів. Запоріжжя. Суми. Луцьк.

А. Б. В. Г. Д.

450 550 350 750 650

1

мм. мм. мм. мм. мм.

2

і - .

О ш

Київ. Одеса. Харків. Дніпропетровськ.

А. Б. В. Г. Д.

Д

• • О

Зі 4

24. Визначте відповідність між містами-мільйонерами в Україні та чисельністю їх населення (за даними перепису населення 2001 р.): 1. 2. 3. 4.

А Б В Г г-~>-Иі

2,7 млн осіб. 1,45 млн осіб. 1,1 млн осіб. 1 млн осіб. 5 млн осіб.

ПІ

!•

А Б В Г

Д

1 і і

3|

11 ; г"—;

25. Визначте відповідність між регіонами і країнами світу та їхньою спеціалізацією в галузі хімічної промисловості: 1. Західна Європа. 2. Північна Америка (США, Канада). 3. Японія. А Б В Г Д 4. СНД. A. Сірчана кислота, пластмаси, хімволокна. Б. Мінеральні добрива й інша продукція основної 2 хімії. B. Виключно гірничо-хімічне виробництво. ЗІ Г. Значна частка виробництв «тонкої хімії» - фармацевтика, парфумерія, фототовари і т. п. « О Ш П І І Д. Газохімічні виробництва, агрохімікати.

шхи

III. Завдання на визначення

правильної

послідовності

У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 26. Розташуйте послідовно, названі столиці країн із заходу на схід: A. Париж. Б. Пекін. B. Токіо. Г. Варшава. І •

92

^^

А

Б В Г


Варіант 20 2 7 . Розташуйте із заходу на схід кліматичні області помірного кліматичного поясу на материку Північна Америка: . --ф A. Помірно континентальний. Б. Морський. B. Континентальний. Г. Мусонний. 2 8 . Розташуйте послідовно області України у порядку змецшення кількості опадів: A. Кіровоградська. Б.Луганська. B. Тернопільська. Г. Закарпатська. • 2 9 . Вкажіть послідовність країн за їхньою часткою в загальному обсязі іноземних інвестицій в Україну, починаючи з найбільшого показника: A.Німеччина.Б.Росія. B.Кіпр. Г. Нідерланди.

А Б 1;

Г

|і-

;

іі

?{

II,

з Г 4 А Б

28]

В

Г

1

^

2; |; || | дг ;; ;; ; іі іі іі і 4 і ІІ І! і Б В г ,....' 1 І І І....]!.. І і і 2' Н І ; ЗІ і і І; І; І і; і;""'];"""]

3 0 . Визначте правильну послідовність збільшення частки видів водних ресурсів у загальних запасах води на пла-

А Б

НЄТІ:

1

A. Б. B. Г;

2Г"Н

Підземні води. Води річок. Вода в льодовиках. Вода в озерах.

В

|

3

і

іІ

В іі

Г іі

і

]Г Н і іі

і

4 ...а..

Щ. Завдання відкритого

типу

Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 . Дайте коротку характеристику і вкажіть особливості географії сільського господарства Китаю. 3 2 . Поясніть взаємозв'язок між компонентами природи на прикладі одного з ландшафтів. 3 3 . Дайте характеристику та опишіть географію трудових ресурсів України. 3 4 * . Щ о таке індекс розвитку людського потенціалу? Проаналізуйте його структуру.

93


Варіант 15 ОС II

:і£Г <

V. Завдання на контурній

карті

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 3 5 . Нанесіть на контурну карту світу острови: Великобританія, Мадагаскар, Суматра, Вогняна земля - та протоки, які відділяють їх від материка.


Варіант 15 Варіант І. Завдання з вибором однієї, правильної

16 відповіді

Укажіть, яка з названих країн Америки має вихід до трьох океанів: A. Б. B. Г.

Канада. Бразилія. Чилі. Мексика.

2. Зазначте, хто відкрив Австралію: A. Б. B. Г.

Фернан Магеллан. Абель Тасман. Христофор Колумб. Васко да Гама.

© А ...Б...В..Х

3. Вкажіть море, що належить до Тихого океану: A. Б. B. Г.

Берингове. Аравійське. Чорне. Карибське.

® А ..Б....В..Х

4. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу: A. Б. B. Г.

Байкал. Верхнє. Ладозьке. Синевир.

©А...Б...В...І.

5. Оберіть варіант, у якому правильно дається визначення, що таке Антарктика: A. Прибережні океанічні води разом з островами біля Антарктиди. Б. Прибережні океанічні води разом з островами і материком Антарктида. B. Єдиний материк, який повністю розташований у Б В Г полярних широтах. © А Г. Єдиний материк, частина якого лежить у полярних широтах. ~ 6. Вкажіть, який з названих об'єктів не відділяє два материки: A. Б. B. Г.

Гібралтарська протока. Протока Дрейка. Берингова протока. Магелланова протока.

^

7. Оберіть помилкове твердження: A. Б. B. Г.

©А...Б...В,...Г

,

Перуанська течія сприяє зменшенню кількості опадів на узбережжі. Вулкан Еребус в Антарктиді є діючим. Від країв Антарктиди до її центру дмуть стокові вітри. ( ^ А Б В Г Кількість висотних поясів у горах залежить від їх 1 1 1 ІІ і широтного розташування і висоти хребтів.

8. Виберіть варіант, де правильно вказані тварини, що живуть в Антарктиді: A. Б. B. Г.

Білі ведмеді, пінгвіни, гаги. Вівцебики, альбатроси; полярні сови. Моржі, білі ведмеді, карибу. Пінгвіни, тюлені, альбатроси.

(8) А

Б

В

Г

•давші* 95


Варіант 20 9 . Виберіть проекцію, в якій створейа дана карта: A. б. B. г.

Конічна рівнопроміжна. Циліндрична. Азимутальна пряма. Азимутальна поперечна.

© . . А . „ Б ...В....Г.

10. Оберіть групу корисних копалин, що належать до руд чорних металів: A. Б. B. г.

Поліметалеві та мідні. Титанові та нікелеві. Залізні та марганцеві. Боксити та ртутні.

10) А

Б

В

Г

11. Оберіть епоху горотворення, в яку остаточно сформувалися Карпатська і Кримська гірські споруди: A. Альпійська. _ б. Герцинська. Ці). А.__.Б_ _ В . .Г. B. Каледонська. І і! Ц і? г. Байкальська. 1 2 . Виберіть варіант, у якому перелічено об'єкти, що не належать до берегової лінії Чорного моря: A. Тендрівська коса і Каламітська затока. 12 А Б В Г б. Балаклавська бухта і острів Джарилгач. B. Каркінітська затока і острів Зміїний. г. Коса Бірючий острів і Бердянська затока. 13. З'ясуйте, яка область в Україні найбільша за площею: A. б. B. г.

Київська. Харківська. Миколаївська. Одеська.

ІЗ) А

Б

В

Г

(її) А

Б

В

Г

14. Оберіть з Переліку місто-мільйонер: A. б. B. г.

Донецьк. Запоріжжя. Львів. Дніпропетровськ.

15. Вкажіть назву науки, яка вивчає навколишнє природне середовище щодо його придатності д л я існування живих організмів! проживання населення: A. б. B. г.

96

Геоекологія. Геоморфологія. Геологія. Гідрологія.

_ ,.05) А *

Б

В

Г


Варіант 20 К

16. Вкажіть область в Україні, на яку припадає до 75 % виробництва хмелю: а. Київська. б. Хмельницька. . # ®.А Б В в. Полтавська. г. Житомирська.

Г

17. Виберіть групу країн світу, що мають найвищий рівень урбанізації: A. Східний Тимор, Лаос, Непал. б. Судан, Сомалі, Чад. 07; А B. Бразилія, Австралія, Лівія. . г. Монако, Сінгапур, Ватикан.

Г

Б

В

18. Вкажіть характерні особливості розвитку транспорту Великої Британії: а . Морський транспорт відіграє важливу роль тільки в міжнародних перевезеннях. б. Трубопровідний починає розвиватись, але частка поки що незначна. в . У вантажних внутрішніх перевезеннях лідирує залізничний транспорт. г. Повітряний транспорт за внутрішніми перевезеннями (|8) А Б В пасажирів посідає перше місце у Західній Європі, а за міжнародними поступається тільки США.

Ш ї ї

о

3111

<

ш

Ші

ша

Ш 9Ж О

Щ с

ш т:-

Г

аш

ш

19. Оберіть варіант, у якому правильно вказано експортні товари Німеччини та торговельні партнери: A. Машини і обладнання; 3/4 торговельних операцій припадає на економічно розвинуті країни (ЄС і СІЛА). б. Сировина і напівфабрикати; торговельні партнери — країни, що розвиваються. B. Енергоносії (нафта, газ); торговельні партнери - Росія 19) А Б В Г та інші країни СНД. г. Автомобілі, оптика, роботи; торговельні партнери Японія, Сінгапур. 20. Вкажіть причину концентрації населення і виробництва в європейській частині Росії: A. Смуга концентрації населення збігається з урбанізованими зонами світового значення, які сформувалися наприкінці минулого століття. б. Смуга концентрації населення збігається з районами трудомісткого сільського господарства. B. Смуга концентрації населення збігається з районами старого промислового і землеробського освоєння зі сприятливими природними умовами клімату. ШЯШЯЯя 20) А Б В Г ШвШШШЯш. Г. Смуга концентрації населення збігається з зоною ШШЯІІШтя інтенсивного розвитку скотарства і масштабної меліорації у зоні Нечорнозем'я Росії.

••• •

II. Завдання на визначення

відповідності

У завданнях 21—25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Визначте відповідність між поняттями та їхнім змістом: 1. Глобус. 2. Географічна карта. Й. План. 4. Космічний знімок.

97


Варіант 20 A. Фотографія ділянки Землі з іншого небесного тіла чи Космосу. Б. Зменшена модель Землі. B. Креслення місцевості, виконане в умовних знаках й у великому масштабі. Г. Зменшене, узагальнене зображення Землі, виконане в певному масштабі та проекції з урахуванням форми Землі. Д. Зображення поверхні, вид збоку з урахуванням перспективи. 22. Визначте відповідність між діючими вулканами та островами й півостровами, на яких вони розташовані: 1. 2. 3. 4.

Гекла. Везувій. Ключевська Сопка. Кракатау.

А. Зондські о-ви. Б. о. Ісландія. В. о. Сицилія. Г. Апеннінський п-ів. Д. П-ів Камчатка.

23. Визначте відповідність між річками й річковими басейнами, до яких вони належать: 1. Самара. А. Басейн р. Десна. 2. Оскіл. Б. Басейн р. Дніпро. 3. Інгул. 4. Збруч.

В. Басейн р. Дністер, Г. Басейн р. Південний Буг. Д. Басейн р. Сіверський Донець.

ЗУ А Б В Г 1 і

Д

... г -.

2 3 г 11 : г і г : •—'. і

-г—

4!

&

А Б В Г Д

1 2

з

Іі

Г

Н І

г

«•••Ею К) А Б В Г Д 1і 2і

і!'"і:

3!

](

':! і

]| ]Г~1{

І

24. Вкажіть відповідність між областями України та особливостями їх географічного положення: 1. Волинська. 2. Тернопільська. 3. Миколаївська. 4. Закарпатська. А. Має спільний державний кордон з чотирма (24) д б в Г Д країнами Європейського Союзу. Б. Південна частина області омивається водами 1і Чорного моря. .............. р...,,...... В. Має спільний державний кордон з країноюІ..Л..Л—іі—„II—І членом ЄС та країною-членом СНД. г з Г ] Г ]! Н її І Г. Майже вся східна межа області проходить по і™:;':;:; річці Збруч. * и и и и і і Д. Має державний кордон з Росією. 25. Визначте відповідність між галузями тваринництва та країнами - лідерами з поголів'я: 1. Скотарство. 2. Свинарство. (25) д Б В Г Д 3. Вівчарство. • ^ і ;; і; і і ;

4. КОНЯРСТВО.

А. Іран, Ірак, Туреччина, ОАЕ. Б. Бразилія, Індія, Китай, СІЛА. В. Китай, Бразилія, Мексика, СІЛА. Г. Австралія, ііідія, Китай, Нова Зеландія*. Д. Китай, США, Німеччина, Україна.

98

2'Г"11 !'.'.'. 3 і

•",!•

іЦ-іі

і •.....!

і! ){ ".".'".!Г-"^ !!

Л Л

Ц"—.[

!

І,

І •І . Щ


Варіант 20 Ш. Завдання на визначення

правильної

послідовності

У завданнях 26-30 розтащуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 2 6 . Розташуйте послідовно названі столиці країн з півдня на на північ: північ; А. Токіо. Б.Канберра. „ В. Гельсінкі. Гельсінкі Г. Тегеран.

д б В

^^

21 З•

і;

4] 2 7 . Вкажіть, у якій послідовності європейці відкрили материки: A. Південна Америка. Б.Австралія. B. Антарктида. Г. Північна Америка.

д ц ц р—

кУ

і! і: ' 2і [Нір]}""] "".:! Г""-! 3І І! іі 41 ]{• ІІ Іі

2 8 . Розташуйте послідовно області, які мають вихід до моря, починаючи від о. Зміїний: А. Б. в. Г.

Запорізька. Миколаївська. Донецька. Одеська. .

А Б В Г V®/ , • 1 і- і; і': і; і ; ;; - ••'-••••• 21 (і |і !| і Іі І і Іі і 41 "II |Г~*

3

2 9 . Розташуйте послідовно стадії виробництва чорних металів, починаючи з першої: А. Виробництво чавуну. Б. Видобуток залізної руди. в. Виробництво прокату. Г. Виробництво сталі.

А Б і.....; 21 II Зі

41 ЗО. Визначте правильну послідовність залучення мінеральН И Х ресурсів протягом Існування Л Ю Д С Ь К О Ї цивілізації: А. Вугілля, нафта, газ. Б. Залізо, мідь, золото, срібло. в . Мідь, олово, золото. Г Алюміній, хром, нікель, маґній. 1 /V. Завдання відкритого

Г

^

типу

Іі і; А Б

В Г ....-,.—. і; |І 1! і і і| В

Г

• 21

іі.-іЦ.іі. : ... і; II Іі

1 11 ІІ.....ІІ '4.1 ІІ

і І II і

Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 3 1 . Охарактеризуйте паливну промисловість Росії. 3 2 . Охактеризуйте основні категорії територій і об'єктів природно-заповідного фонду України. Наведіть відомі вам приклади. 3 3 . Охарактеризуйте географію галузей основної хімії України. Вкажіть характерні проблеми розвитку і розміщення галузі. 34*. Охарактеризуйте рекреаційні ресурси світу. Наведіть приклади об'єктів Всесвітньої спадщини у світі та Україні.

99


Варіант 20 V. Завдання на контурній

карті"

Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті та легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). ^

3 5 . Розробіть легенду карти і позначте трійку країн - світових лідерів за запасами залізної руди, з експорту сировини й виробництва сталі.

100


Варіант 15 Варіант І. Завдання

17

з вибором

однієї правильної відповіді . 1. Вкажіть, коли було відкрито материк Антарктида:

к: "і -Л:/ V,: .•<£ І— ^ С.З

.

,

A. 1820 р. Б. 1519 р.

(]_) А

B. 1642 р.

Б

В

Г

Г. 1920 р.

2. Вкажіть море, що належить до Північного Льодовитого океану: A. Б. B. Г.

^

і ІИМИ

Середземне. Жовте. Карське. Аравійське.

Ц ї£)

©ДД.Д...І.. І

ІІ

Іі

II

і

«г

<

і і

3. Визначте, яку широту має Південний полюс: A. Б. B. Г.

Е

90° пн. ш. 90° пд. ш. 0° ш. 80° пд. ш.

/-ч © . А... Б. ..В. ..Г І II II II І

у С.' Я;

4. Вкажіть найбільше за площею солоне озеро світу: A.Байкал. __ Б. Танганьїка. (V) А ^ Б В Г СІ B. Аральське море. І |І II ІІ к жишцщ Г. Каспійське море. ИрЯмР „ „ .. ЪЧ 5. Зазначте, якии материк омивається водами усіх чотирьох океанів: ' A.Антарктида. Б. Євразія. B. Північна Америка. Г. Австралія.

©ДД.ДГ.Г І

6. Зазначте, яка природна зона в Австралії має найбільшу п л о щ у : A. Вічнозелених перемінно-вологих лісів. Б. Саван і рідколісся. B. Пустель і напівпустель. « Г. Мішаних лісів.

|

II

II

І

сц ( і

|

1_!_| '

Мічиган і Ері. Ері й Онтаріо. Гурон і Ері. Гурон і Мічиган.

І

А... Б... В . Г. II II II І

8. Виберіть правильне твердження: A. Першим досяг Південного полюса Р . Скотт 14 грудня 1911 р. Б. Першим досяг Південного полюса Р . Амундсен 14 грудня 1911 р. B. Першим досяг Південного полюса Р . Скотт 18 січня

1912 р.

Г. Першим досяг Південного полюса Р . Амундсен 18 січня 1912 р.

)

| ||

7. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара: A. Б, B. Г.

/а Н » ^ ^ ^Ц

* ^

©Д.Д.Д.Д., І

II

І

II

І


Варіант 20 9. Виберіть із запропонованого переліку об'єкт, який відповідає даному умовному знаку: A. Б. B. Г.

<

Скелі-останці. Болото. Яр. Кар'єр. @ А

Б

В Г

10. Вкажіть тектонічну структуру, яка лежить в основі Придніпровської низовини A. Причорноморська западина. 10) А Б В Г Б. Дніпровсько-Донецька западина. B. Український щит. Г. Волино-Подільська плита. 11. Вкажіть форму рельєфу, яка позначена на карті штрихуванням: A. Приазовська височина. Б. Подільська височина. B. Українські Карпати. Г. Придніпровська височина.

© . А....Б ... В... „Г

12. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти в Україні: A. Володимир Вернадський. 12) А Б. Василь Докучаев. B. Олександр Воєйков. Г. Павло Тутковський.

Б

В

Г

13. Вкажіть кількість адміністративних одиниць, що утворюють систему адміні стративно-територіального устрою України: A. 25. Б. 24. (ІЗ) А Б В Г B. 27. Г. 26.

102


Варіант 20

ЧР

14. Вкажіть область, у якій найвищий рівень урбанізації в Україні: A. Б. B. Г.

Київська. Дніпропетровська. * Донецька. Луганська.

14) А

Б

В

Г

<

15. Вкажіть найпотужнішу АЕС України: A. Запорізька. Б. Південноукраїнська. B.Хмельницька. Г. Рівненська.

І

о £

15) А Б

В

Г

16. Вкажіть, яка технічна культура охоплює найбільші посівні площі в Україні: A. Соняшник. Б. Ріпак. (іб) А Б В Г B. Цукровий буряк. Г. Льон-довгунець. 17. Вкажіть, чому частка виплавки і 90 % споживання кольорових металів припадає на розвинуті країни: A. Значні запаси руд кольорових металів. Б. Лояльне екологічне законодавство. B. Наявність енергетичних потужностей і значні потреби розвинутого машинобудування. ( © А Б В Г Г. Зниження потреб і металомісткості виробів у країнах, що розвиваються.

1І8

ш о у >

» ! І » Є

< ІІІ8 Віі

ІЇІЙІ

№ ИГ:' Ш сс

18. Вкажіть причину, яка пояснює збільшення питомої ваги країн третього світу в хімічному виробництві: A. Наявність потужного енергетичного потенціалу, Б. Значні масштаби сировинних ресурсів. B. Загострення екологічних проблем і застосування більш жорстких екологічних санкцій у розвинутих (Ї8)А Б В Г країнах. Г. Збільшення в структурі хімічної промисловості частки виробництв, що переробляють сировину. 19. Вкажіть перелік мінеральних ресурсів, за яким Франція посідає провідне місце серед країн Європи: A. Нафта, газ, вугілля. Б, Фосфорити, апатити, сірка. (і9) А Б В Г B. Мідні та поліметалеві руди. Г. Залізні руди, боксити, калійні солі, уран. 20. Укажіть варіант, у якому правильно вказано експортні товари Італії та торго вельні партнери: A. Нафта, газ, вугілля; партнери - Росія,' країни СНД. Б. Електротехніка, електроніка, роботи; партнери країни ЄС. B. Вантажні автомобілі, автобуси, ракетокосмічне обладнання; партнери - СІЛА, Канада, Латинська Америка. ® А Б В Г Г. Сталь, автомобілі, судна, побутова електроніка; партнери- країни ЄС, США, Японія.

103

Ш


Варіант 20 II. Завдання на визначення

відповідності

У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Визначте відповідність між паралелями на карті та значеннями їхньої широти: 1. Північне Полярне коло. а. 23° пд. ш. 2. Південний тропік. б. 66° пн. ш. 3. Південне Полярне коло. в. 23° пн. ш. 4. Північний тропік. г. 66° пд. ш.

д.90° пн. ш.

А Б 1

1. 2. 3. 4.

Ельба. Меконг. Волга. Ганг.

\

СІ

23. Визначте відповідність між типами озер за походженням і назвами водних об'єктів України: 1. 2. 3.' 4.

О-, Т ,

Ш 111 і

а. Внутрішнього стоку. Б. Північного Льодовитого океану. в. Тихого океану. г. Атлантичного океану. д . Індійського океану.

Заплавне. Карстове. Льодовикове. Вулканічне.

.

.

а. Сасик. б. Світязь. в. Бребенескул. Г. Липбвецьке. д.Ялпуг.

Рубіжне, Харцизьк. Дрогобич, Калуш. Тернопіль, Кам'янець-Подільський. Дніпродаержинськ, Мелітополь. A . ПРИДНІПРОВСЬКИЙ.

б. B. Г. Д.

Д

і

; Зі

4;

А

Б В Г Д

1 ї -.•.г""**; г

ї"

і:

ЗІ ; 4 і А Б

®

В

Г

Д

11 іі і| П.....І 2: Н Н"""1П; } и.„іі„.іі-.лиЛ—і 3; ;1 1| (І- |] |

4^ППГІГ1

• . 24. Вкажіть відповідність між промисловими центрами й /^Л економічними районами України: •: 1. 2. 3. 4.

Г

21

22. Визначте відповідність між річками і басейнами, до яких вони належать: '">'

В

.. .І?:

і; і ;Г"1! і ЗІЬ^Ь':;Ь^:1"""'/:|І Ы

1

і

_

д

іі

іі

2Г"""11""";!

4

І-"-»;—; Р-'-і р----; г"

Карпатський. Донецький. Подільський. Причорноморський.

і

і»

Її

і і--.»: і

25. Вкажіть відповідність між експортно-імпортними операціями та країнами, для яких вони характерні: 1. Реекспорт чаю. а. Кот-д'Івуар. ® А Б В Г Д 2. Експорт зеленого чаю. б. Індія. , ,, ;; ; 11 3. Експорт кави. в. Китай. 4. Експорт какао. г. Бразилія. 2'і \[ і; її д . Велика Британія. Зі

4.

104


III. Завдання на визначення правильної послідовності . У завданнях 26-30 розтащуйте в логічній послідовнолті явища, об'єкти, процеси і т. д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 26. Розташуйте послідовно столиці країн зі сходу на захід: A. Париж. Б. Улан-Батор. B. Тегеран. Г. Токіо,

®

27. Розташуйте із заходу на схід річки Євразії: A. Єнісей. Б. Волга. B. Дунай, ґ. Лена.

@

А Б В Г і пі""]І

г П П П П 3ПІ

A. Б. B. Г.

Сніг. Ліс. Чорнозем. Стёп.

»

28)

А

©

Забруднення навколишнього середовища. Освоєння нових територій. Збільшення обсягів видобутку ресурсів. Повернення відходів виробництва у навколишнє середовище.

і

г

і

Б В Г

зп:.о

ЗО. Визначте правильну послідовність процесів взаємодії природи і суспільства, що призводять до екологічних проблем: A. Б. B. Г.

ІІ І

' • • Г Е Н

4

29. Розташуйте назви кольорових металів у порядку зменшення їх запасів в Україні: A. Нікель. Б. Алюміній. B.Титан. Г. Цинк.

Іі

А Б В Г

ї 28. Розташуйте види підстильної поверхні в порядку зменшення величини її альбедо:

Н і ^

;

т х с

А Б В і: ;

2І1 зі і 4

г

ІІ , , іНі і і: і • і: ; !і і А Б В Г

і і

2

ІІІЬ*-з Г '4Ґ"

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 31. Дайте коротку характеристику обробної промисловості Ф Р Н . 32. Охактеризуйте географію несприятливих погодно-кліматичних явищ в Україні. 33. Розкрийте роль українськрї транспортної системи в здійсненні міжнародних перевезень. 34*. Щ о таке депресивні регіони? Проаналізуйте рівні депресивності різних регіонів України.

105


Варіант 20 V. Завдання на контурній карті Завдання 35 має картографічний характер, і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 3 5 . Позначте на контурній карті монархічні держави Європи.

106


Варіант

18

І. Завдання з вибором, однієї правильної відповіді

1

1. Вкажіть, коли розпочалась перша навколосвітня подорож: A. 1920 р. Б. 1492 р. B. 1519 р. Г. 1111 р. 2. Визначте, яку широту має Північний полюс: A. 90° пд. ш. Б . 0° пн. ш. B. 90° пн. ш. Г. 80° пн. ш.

©.А... Б

В

Г

Б

В

Г

® А

3. Укажіть, які хвилі утворюються в океані під впливом сили тяжіння Місяця: A. Цунамі. Б. Штормові. ©,А Б В Г B. Припливні. Г. Прибійні. 4. Виберіть правильне визначення поняття «озеро»: A. Заповнені водою западини суходолу, що зв'язані протоками з морем і океаном. Б. Заповнені водою западини суходолу, що не зв'язані протоками з морем, океаном. B. Мілководна частина моря, океану, затоки. Б В Г © А Г. Заповнені водою западини суходолу, що періодично висихають. 5. Зазначте, який природоохоронний об'єкт розташований не в Африці: A. Серенгеті. Б . Нгоронгоро. ©.А. Б B. Ігуасу. ; Г. Катера. 6. Вкажіть дослідника, ім'я якого не пов'язане з відкриттям Австралії: A. Віллєм Янсзон. Б. Абел Тасман. ©.А Б B. Джеймс Кук. Г. Давід Лівінгстон. 7. Вкажіть, яка річка має басейн, площа якого дорівнює площі Австралії: A. Амазонка. Б. Ніл. © А Б B. Міссісіпі. -щ Г. Меконг. 8. Оберіть групу тварин, що мешкають в Австралії: A. Кенгуру, нанду, капібара. Б. Тапір, броненосець, ему. B. Єхидна, качкодзьоб, динго. Г Колібрі, піраньї, пекарі.

Сі). А

Б

В

Г

В

Г

В

Г

В

Г

у;"

9. Вкажіть тектонічну структуру, яка лежить в основі Придніпровської низовини: A. Причорноморська западина. Б . Дшпровсько-Донецька западина. (V) А Б В Г B. Український щит. Г. Волино-Подільська плита.

107


Варіант 20 10. Виберіть із запропонованих назв ту, яка відповідає даному умовному знаку: ..Л <Ґ и

A. Б. B. Г.

Польова дорога. Автомобільна дорога без покриття. Автомобільна дорога з покриттям. Залізниця одноколійна.

(Ш) А

Б

В

Г

11. Зазначте, яку форму рельєфу позначено на карті: A. Б. B. , Г.

Донецький кряж. Придніпровська низовина. Середньоросійська височина. Придніпровська височина.

гл

©А...Б...В....Г и ч

-а £ О ш

12. З'ясуйте, які ґрунти характерні д л я півдня лісостепу і півночі степу в Україні: A. Б. B. Г.

Підзолисті. Сірі лісові. Чорноземи. Каштанові.

12) А Б І ;;

В

Г |і |ь

13. Оберіть групу країн - членів Н А Т О , з якими Україна має суходільний кордон: A. Б. B. Г.

Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. Німеччина, Чехія, Хорватія, Словенія. Естонія, Латвія, Литва, Норвегія. Болгарія, Греція, Албанія, Туреччина.

_ (із). А Б В Г І | II II І

14. Оберіть термін, який відповідає визначенню «розподіл населення на території»: А. Агломерація. Б. Урбанізація. •В. Розселення. : і І; І; Н р. Г. Густота населення. 15. Вкажіть у переліку область України, у якій видобувають найбільші обсяги природного газу: A. Івано-Франківська. Б. Чернігівська. (Н)..А.,..Б....В. . Г. B. Харківська. і II іі в ь Г. Львівська. 16. Вкажіть, на які культури припада основна частка в структурі посівних площ України: "

©ДД.Д...Х.

A. Б. B. Г.

108

Зернові. Технічні. Овочеві. Баштанні.

*

.

Об).А.Д.Д.....Г іі >

іі

II


17. Вкажіть регіон світу, де в релігійному складі переважають християни: A. Б. B. Г.

Африка. Америка. * Південно-Західна А з і я . Східна А з і я .

17) А

*

Б

В

Г

В

Г

18. Вкажіть ознаку, що характеризує сільське господарство в епоху Н Т Р : A. У сільському господарстві розвинутих країн переважають галузі рослинництва, а тваринництво має допоміжний характер. Б. У сільському господарстві розвинутих країн зайнято більше 2/3 економічно активного населення. B. У сільському господарстві розвинутих країн переважають галузі тваринництва інтенсивного характеру. Г. Общинне землеволодіння країн, що розвиваються, є основою для розвитку сучасного плантаційного господарства.

18) А

Б

19. Оберіть варіант, у якому правильно охарактеризовано особливості розвитку та географію енергетики Франції: A. Більша частка електроенергії виробляється на ГЕС, розташованих на півдні країни. Б. Більша частка електроенергії виробляється на ТЕС, що споруджені в районах найбільших агломерацій країни. B. Більша частка електроенергії виробляється на АЕС, які розміщені на узбережжі Ла-Маншу і долинах Рони і Луари. Г. Більша частка електроенергії виробляється на електростанціях, щО працюють на нетрадиційних джерелах і розміщені на півночі і півдні країни.

( ^ А Б В Г ; ! | і: і!

2 0 . Вкажіть причину низької частки наукоємних галузей промисловості в структу рі господарства Італії: A. Значна державна власність і висока монополізація промислового виробництва, відсутність відомих у світі університетів. Б. Залежність енергетики і обробної промисловості від імпортної сировини. B. Значні територіальні відмінності, які характерні д л я господарського комплексу країни. Г. Низький рівень забезпечення галузей промисловості електроенергією, пов'язаний з дефіцитом енергоносіїв.

20) А

Б

В

Г

II. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.. . ^^ 2 1 . Знайдіть відповідність між точками на карті та їхніми координатами: 1. 2. 3. 4.

Екватор. Північний полюс. Південний полюс. Місто Київ.

А. Б. В. Г. Д.

90° пн. ш. 90° пд. ш. 51° пн.ш.; 31° сх.д. 0° ш. 31° пн.ш.; 51° сх.д.

А Б

В

II І

Г

Д

1 2;

і:г]пп 109


2 2 . Визначте відповідність між океанами та їхніми характерними рисами. 1. 2. 3. 4.

Північний Льодовитий. Індійський. Атлантичний. Тихий. A. Розташований найглибший океанічний жолоб. Б. До басейну океану належить найсолоніше море світу. B. Розташований Бермудський трикутник. Г. Зовсім немає океанічних хребтів. Д. Посідає друге місце за кількістю островів.

(2?) д с р. г л А Б В Г Д 1 і І! |і 11 Г-.---5 р.: 2[ і; ]| ![.. ЗІ і і і | і і'"' 1І....ІІ. „і[....І

2 3 . Визначте відповідність між типами озер за походженням улоговини і запропонованими прикладами: 1. 2. 3. 4-

Лиманне. Заплавне. Загатне. Вулканічне. А. Синевир. Б. Кагул. В. Світязь. Г. Синє. Д. Сасик.

®

А Б В Г 1 Г ]; ]; Н

д-і

і;

Д

ІІ...ІІ. ;і

2 4 . Визначте відповідність між економічними районами: й адміністративними областями України: 1. 2. 3. 4.

Подільський. Північно-Східний. Донецький. Центральний. A. Волинська, Рівненська. Б. Донецька, Луганська. B. Кіровоградська, Черкаська. Г. Сумська, Харківська. Д. Вінницька, Тернопільська, Хмельницька.

^

Д_ 1і і"--' ^ ц. ЗІ" ІІ....І;

І

2 5 . Визначте відповідність між регіонами світу та особливостями землеволодіння, характером сільського господарства та спеціалізацією рослинництва: 1. 2. 3. 4.

110

Північна Америка ( С І Л А ) . Південна Америка (Бразилія). Східна А з і я (Китай). Центральна Африка (Чад). A, Общинне землеволодіння; споживацький характер виробництва; просо, сорго, бавовна. Б. Фермерське господарювання; ринкова орієнтація виробництва; піпеницй, кукурудза. B. Латифундистське землеволодіння; плантаційне експортоорієнтоване виробництво; кава, какао, цукрова тростина. , Г. Парцелярне землеволодіння (менше 1 га на людину); ринкова і споживацька орієнтація виробництва; рис, гаолян, рапс, соя. Д. Державна власність; споживацький характер виробництва; банани, ананаси, батат, ямс.

^ 1 і Г-2

зі" *і

Б В

Г

Д


Варіант 20 III. Завдання на визначення правильної послідовності У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т. д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 26. Розмістіть послідовно шари атмосфери, починаючи від поверхні Землі: . A. Стратосфера. б. Тропосфера. B. Мезоефера. г. Іоносфера.

А Б В Г

27. Розташуйте із заходу на схід озера Євразії: A. Каспійське море. б. Байкал. B. Балхаш. г. Мертве море.

28. Визначте послідовність зміни висотних поясів Українських Карпат, починаючи від їх підніжжя: A. Буково-смерекові ліси. б. Криволісся та ялівці. B. Полонини. г. Дубово-букові ліси.

*

29. Розташуйте галузі господарства України у зменшення зайнятих у них працівників: A. Охорона здоров'я. В- Промисловість. B. Сільське господарство. г. Фінансовий сектор.

порядку

гіпг..;

; зі-

іі

Іі

і

І

* • • • [ : ; ] .

29)

А Б •

1

В Г •

2

''

« Г І Г І П П ' : * Щ П Г І

30. Вкажіть хронологічну послідовність розширення Європейського Союзу на прикладі запропонованого переліку країн: A. Франція, Бельгія, Нідерланди, Ірландія. б. Румунія, Болгарія. B. Фінляндія, Швеція. г. Словаччина, Польща, Угорщина.

А Б

В

Г

1 2

—і-»---»!

і| і; .„..( і,...,.»!

зГ

Г,

1-

*'•;; ; г :

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. 31. Назвіть галузі промисловості Франції, які спираються на використання власних природних ресурсів. 32. Спрогнозуйте зміни клімату в Криму за відсутності Кримських гір. 33. Зазначте причини територіальних відмінностей у рівнях урбанізації в різних регіонах України. , 34*. Розкрийте сутність поняття «міжнародні відносини». Наведіть приклади глобальних і регіональних міжнародних відносин.

Ш


Варіант 20 V. Завдання на контурній карті Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті та легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 3 5 . Позначте на контурній карті світу річки: Ніл, Амазонка, Міссісіпі, Конго, Ні-

112


Варіант 12 Варіантів І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Визначте, цію: A. Карта Б. Карта B, Карта Г. Карта

дчя створення якої карти використовують пряму азимутальну проекУкраїни. Євразії. Антарктиди. півкуль.

(ЦА...ДД....Г, і ІІ ІІ ІІ І

2. Укажіть, яка протока єднає два океани: A. Б. B. Г.

Гібралтарська. Магелланова. Босфор. Керченська.

.. Г

3. Визначте, яку форму має планета Земля: A. Б. B. Г.

Сфероїд. Еліпсоїд. Куля. Геоїд.

( з ) . А. Б ; .В, _Г І !; і; || ;

4. Зазначте, від якої лінії починають відлік географічної широти: A. Б. B. Г.

Початкового меридіана. Тропіків. Екватора. 180° меридіана.

(4Д А .. ДД.....Г

5. Вкажіть, які народи, що населяють Африку, належать до європеоїдної раси: A. Б. B. Г.

Нілоти. Бербери. Пігмеї. Малагасійці.

(5)ДД.Д!„Г

6. Оберіть твердження, яке не стосується материка Австралія: A. Більша частина материка розташована в тропічному кліматичному поясі. Б. Своєрідність рослинності і тваринного світу пояснюється пізнім відкриттям материка. B. Тасманове море омиває Австралію зі сходу. Г. В Австралії немає діючих вулканів.

^^^ .. Г

7. Вкажіть, у якій гірській системі розташований так званий мідний пояс, у якому зосереджено 20 % світових запасів міді: A. Б. B. Г.

Анди. Кордильєри. Великий Вододільний хребет. Атлас.

С7ЛА..Б. В Г І Іі ІІ II і

8. Виберіть варіант, де правильно вказані об'єкти, що стосуються материка Південна Америка: A. Маракайбо, сельва, нанду. Б. Гуанако, Ігуасу, кріки. Б......?.... Г B. Тигри, льянос, А н х е л ь . Г. Ваді, Амазонка, пампа.

113


Варіант 20 Ї Й

9. Виберіть умовний знак, яким позначають родовища нафти і газу:

імй.^:" 'Ч&

А.

'Б. і А '

А

В. ш :

Щ': ІЩІ ЩШ >Шї

®

А...Б...В...Х

г.

10. Вкажіть, яку форму рельєфу позначено на карті: A. Б. B. Г.

Подільська височина. Придніпровська низовина. Придніпровська височина. Причорноморська низовина.

ш аш

шш

Ш їр! щщ ІЙШ

а

Ю) А

Б

В

Г

(іі).А Б і Гі

В

Г

(]2/А__Б і І!

В

Г

11. Виберіть тип ґрунтів, які охоплюють найбільші площі в Україні: A. Б. B. Г.

Каштанові. Дерново-підзолисті. Сірі лісові. Чорноземи.

12. Зазначте, який заповідник не є біосферним:

A. Б. B. Г.

Асканія-Нова. Поліський. Карпатський. Дунайський.

13. Вкажіть, скільки кілометрів становить відстань між крайніми західною і схід ною точками України: А. 893 км. " Б. 960 км. (ІЗ).А.,„Б . В Г в . 1316 км. : і |і і Г. 1050 км. 14. Вкажіть, яку частку від усього населення України становлять українці: A. Б. B. Г.

Близько Близько Близько Близько

73 92 22 67

%. %. %. %.

(м)а Б

В

Г

В

Г

15. Вкажіть найпотужніший металургійний комбінат України: A. Б. B. Г.

«Арселор Міттал Кривий Р і г » . «Запоріжсталь». і • «Азовсталь». Металургійний комбінат ім. Ілліча. - - . с . ' . .

114

15) А

Б


Варіант 20 К І<Г

16. Зазначте, як називається і де розташоване найбільше у світі родовище каолінів: A. Просянівське (Дніпропетровська обл.)Б. Калуш-Голинське (Івано-Франківська обл.). * B. Клесівське (Рівненська обл.). Г. Немирівське (Львівська обл.). 17. Оберіть групу країн світу, де переважає чоловіче населення: A. Росія, Україна, Білорусь. Б. Італія, Іспанія, Велика Британія. B. Китай, ІНдія, Іран. Г. Бразилія, СІЛА, Канада.

([£).А Б

В

Г

н о

ш н <

< О

@ А Б В Г

18. Вкажіть основну рису географії землеробства світу: A. Основні райони землеробства світу пов'язані з землеволодіннями місцевих феодалів у країнах Азії і Африки. Б. Основні райони землеробства світу збігаються з нечорноземною зоною Росії. B. Основні райони землеробства світу збігаються з районами тропічного клімату і мають інтенсивний характер. ®.А Б В Г Г. Райони землеробства збігаються з основними ареалами орних земель і багаторічних насаджень. 19. Вкажіть риси, які характеризують процес «деіндустріалізації» у Великій Британії: А. Збільшення частки вугільної, металургійної промисловості. Б. Збільшення частки виробництва традиційного обладнання, суднобудування. В. Збільшення частки високотехнологічних галузей (аерокосмічної, волоконно-оптичної, електронної). Ц9) а Б В Г Г. Зменшення частки виробництва пластмас, синтетичних волокон та фармацевтичних товарів. 20. Вкажіть правильний рядок, який характеризує взаємозв'язок галузі, чинника розміщення та району розвитку: A. Автомобілебудування - потужна сировинна база Штутгарт, Вольфсбург - ФРН. Б. Важке машинобудування - потужна база конструкційних матеріалів - Швнічний Схід і Приозер'я СІЛА. B. Електротехніка - потужна наукова база - Ланкашир, Мідленд - Велика Британія. ®.А...Б В Г Г. Авіаракетокосмічна - потужна наукова база - промислова зона нижнього Рейну - ФРН.

;Т« У

<• ч гт

<

І т <с ¥

щ

17. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21. Вкажіть відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками: 1. Досліджував Австралію, Нову Зеландію, моря Антарктики. 2. Упродовж 32 років досліджував Африку. ч 3. Очолив першу навколосвітню подорож. А Б В Г Д 4. Першим досяг Північного полюсу. 1 A. Фернан Магеллан. Б. Джеймс Кук. 2 B. Роберт Пірі. З Г. Давид Лівінгстон. Д. Руаль Амундсен.

115

$

О

1І-1


Варіант 20 22. Вкажіть відповідність між озерами та їхніми характеристиками: 1. 2. 3. 4.

Каспійське море. Байкал. Мертве море. Аральське море. A. Найсолоніше озеро світу. б. Озеро льодовикового походження. B. Найглибше озеро світу. г. Озеро реліктового походження, частина якого перетворилася на соляну пустелю. Д. Найбільше озёро в світі.

(22

"Щ -е

І

о щ

Дерново-підзолисті. Опідзолені чорноземи. Звичайні чорноземи. Коричневі гірські.

В

Г

Д

1

*[ дна

23. Визначте відповідність між типами ґрунтів і регіонами їхнього поширення: 1. 2. 3. 4.

А Б

A. Карпати. б . Кримські гори. B. Полісся. г. Лісостеп. Д. Степ.

24. Вкажіть відповідність між типами електростанцій та їхніми назвами: 1. Атомна. A. Донузлавська. 2. Теплова. б. Бурштинська. B. Хмельницька. 3. Гідравлічна. г. Дністровська. 4. Вітрова. д. Кримська.

ЗІ" 4 І Гї. і (23

•••

А Б

В

Г

Д

24; А' Б

В

Г

Д

1 2 і:

з

1

25. Встановіть відповідність між характерними особливостями та видами транспортної системи світу. 1. Наймолодший вид транспорту, має високу собівартість перевезень, займає останнє місце за показником вантажообігу. 2. Найдавніший вид, має низьку собівартість перевезень, лідирує за показником вантажообігу та дальністю перевезень. 3. Порівняно молодий, найдешевший для доставки вантажів, які ним транспортуються, екологічно безпечний при відсутності аварійних ситуацій. А Б В Г Д 4. "Транспорт X X століття", лідер за показником протяжності шляхів, забезпечує половину шкідливих викидів в атмосферу. A. Залізничний. б. Автомобільний. B. Морський. г. Повітряний. д . Трубопровідний.

116


Варіант 20 III. Завдання на визначення правильної послідовності У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 2 6 . Розташуйте послідовно кліматичні пояси Землі, починаючи з півночі: A. Б. B. г.

А Б

^^

В

Г

1;

Екваторіальний. Помірні. Полярні. Тропічні.

< і Г; ш <

< аз

2І"

зі"

4: 2 7 . Розташуйте послідовно із заходу на схід форми рельєфу материка Євразія: A. б. B. г.

А Б

В

Г

1 і

Гори Альпи. Середньосибірське плоскогір'я. Східноєвропейська рівнина. Гори Карпати.

і Г ЗГ

<

4.

2 8 . Розташуйте послідовно області України вздовж кордону з Росією з півдня на північ: A. Харківська. б. Донецька. B. Луганська. г. Сумська.

А Б

В

Г

А Б

В

Г

зі

2 9 . Визначте послідовність розташування центрів нафтопереробки в Україні зі сходу на захід: A. Кременчук. б. Херсон. B. Дрогобич. г. Лисичанськ.

1 і 2[

®

А Б

В

Г

1| 2

в

і

І—,

ЗІ 4?"

A. СНД б . ООН B. є с

і

4 і"

30. Визначте правильну послідовність міжнародних організацій за кількістю країн-членів, починаючи від найбільшої:

(•—' •>

1

II

;І і

з Г

г. Н А Ф Т А IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповіді. 3 1 . Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв'язки Великої Британії. 3 2 . Назвіть і охарактеризуйте основні генетичні форми рельфу України. 3 3 . Дайте характеристику текстильної промисловості України, поясніть чинники розміщення основних центрів. 3 4 * . Розкрийте суть поняття «географічні інформсиетеми». Наведіть приклади можливого застосування ГІС.*

117

О щ


V. Завдання на контурній карті Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. Позначте на контурній карті світу гори: Анди, Кордильєри, Гімалаї, Кавказькі, Уральські, Атлас, Карпати, Альпи, Алтай, Аппалачі.

118


Варіант

20

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

(

1. Зазначте, що таке масштаб карти: A. Математичний спосіб зображення поверхні земної кулі. Б. Номенклатура топографічної карти. B. Число, що показує, у скільки разів відстань на карті менша за відстань на місцевості. Г. Число, що показує, у скільки разів відстань на карті більша за відстань на місцевості.

_ ( ^ А Б В : ;І І

Г

2. Зазначте, який напрямок показують меридіани: А. Схід - Захід. Б. Північ - Захід. В. Південь - Схід. Г. Північ - Південь.

© А

Б В І ;

Г

3. Зазначте, як називається найнижчий рівень води у річці: А. Межень. Б. Паводок. В. Повінь. Г. Штиль.

© А

Б В 'і І

Г

4 . Вкажіть, яке озеро на Землі є найсолонішим: А, Каспійське море. Б. Балхаш. • В. Мертве море. Г. Аральське море.

© А

Б

;

і

В г і іі

5. Вкажіть, як називаються тимчасові пересихаючі водотоки або безводні річища в Австралії: A. Кріки. Б. Ваді. B. Останці. ! !! | || ! Г. Сельва.

©ДД..Д.Х,

6. Вкажіть, які вітри дМуть від полюса до країв материка Антарктида: A. Стокові. Б. Мусони. B. Бризи. і І Г. Пасати.

©ДД...Д.Х, ІІ

І!

і

7 . Вкажіть, на якому з материків розташовувалась міфічна країна Ельдорадо: A. Б. B. Г.

Африка. Австралія. Євразія. Південна Америка.

( т ) А Б В Г. і Ц || Ц |

8. Визначте, який кліматичний пояс не має суцільного поширення на материку Євразія: A. Тропічний. _ Б. Помірний. ( У ) А Б В' Г B. Субарктичний. І її || || | Г. Субтропічний.

119

'


Варіант 20 • і" г 1

м, ГП

9. Вкажіть тектонічну структуру, яка лежить в основі Середньоросійської височини: A, Дніпровеько-Донецька западина. ( Т ) А Б В _Г Б. Донецька складчаста споруда. B. Український щит. Ц ІІ Г. Воронезький кристалічний масив. 10. Вкажіть, яку форму рельєфу позначено на карті штрихуванням: A. Б. B. Г.

V*

Донецький кряж. Приазовська височина. Причорноморська низовина. Придніпровська низовина.

О

;Ті

П Ш П[ Ю) А

Б

В

Г

. а

і

Щ

11. Виберіть тип земель, які мають найбільшу частку в структурі земельного фонду України: A. Землі лісового і водного фондів. Б. Землі житлової та промислової забудови. B. Землі сільськогосподарського призначення. Ф/А/Б В Г. Землі природно-заповідного фонду та рекреаційного Іі | II І призначення. " 12. Визначте, який тип рослинності поширений у Степовому Криму: A. Типчаково-ковилова. Б. Лучно-степова. (12) А Б- В - ІГ; B. Лучно^болотна. II II II Ь Г. Чагарникова. 13. Оберіть поняття, що відповідає визначенню «предметом вивчення економічної та соціальної географії України є» : A. Природні умови й ресурси України. Б. Особливості розміщення населення і господарство України. ® А , . Б. ..В... Г, B. Рельєф і клімат України. І II II II І Г. Корисні копалини й геологічна будова території України. 14. Вкажіть область України, яка має спільний кордон з чотирма країнами: A. Б. B. Г.

120

Чернівецька. Закарпатська. Волинська. Чернігівська.

»

.

(м) г А Б В Г і її її II і


Варіант 20 15. Оберіть правильне визначення поняття «валовий внутрішній продукт»: A. Сукупна вартість товарів і послуг, вироблених і реалізо- , ваних протягом року в країні, у т. ч. іноземним^ корпораціями, контрольованими громадянами держави. Б. Сукупність усіх доходів, що формується в країні в результаті розвитку господарства. B. Сукупність ресурсів і можливостей науки, що дають змогу ефективно вирішувати господарські питання. г. Сукупна вартість товарів і послуг, вироблених і реаБ лізованих громадянами і фірмами протягом року в © А країні та за кордоном, не враховуючи дохід іноземних громадян і фірм, представлених у країні. 16. Оберіть з переліку групу рудних корисних копалин: A. Магнезит, ільменіт, хроміт. Б. Вугілля, нафта, торф, B. Горючі сланці, природний газ, вогнетриви. г. Галіт, сірка, гіпс.

©А...Б

В Г

В

Г

17. Виберіть правильну відповідь, що характеризує особливості розвитку машинобудування в епоху НТР: A. Характерна висока залежність від сировинних баз. Б. Характерна незначна участь у територіальному і міжнародному поділі праці B. Характерне збільшення обсягів наукових досліджень ® А Б В Г і зростання виробництва в наукоємних галузях. г. Характерний вузький асортимент продукції і нескладна галузева структура. 18. Вкажіть чинник, що впливає на розміщення кольорової металургії Великої Британії: А. Дешева електроенергія - промислові центри Мідленда і Ланкшира. Б. Кваліфіковані кадри - промислові «парки» Брістоля, Кембріджа. ©А...Б В Г ^В. Власна сировина - найбільші агломерації - Бірмінгем, Манчестер. г. Довізна сировина - порти - Шотландія. 19. Вкажіть варіант, що правильно характеризує особливості спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Африки: A. Ліберія, Мавританія - залізні руди. Б. Нігер, Габон - золото. (і9) А Б В Г B. ПАР, Замбія, ДРК - нафта. . Г~|™||" | г. Алжир, Нігерія, Лівія - уран. 20. Вкажіть правильний рядок, що характеризує особливості спеціалізації Тихоокеанського Північного Заходу США: A. На район припадає третина виробництва авіакосмічної техніки, четверта частина американського озброєння, 2/3 вирощування овочів і фруктів. Б. Основні галузі господарства - туристичний бізнес і тропічне землеробство. B. Традиційні галузі господарства - пасовищне скотарство, оазисне землеробство, видобуток руд і виплавка кольорових металів. 20 А Б В Г г. Основні галузі господарства - лісозаготівля, деревообробка, гідроенергетика, енергоємні виробництва; важливий регіон розвитку авіакосмічної промисловості.

121


Варіант 20 ш

II. Завдання на визначення відповідності

У за$дапнях 21-25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначёну буквою. Цотщ відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відФЖ '•Ст повідей. ДО 21. Знайдіть відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками: 1. Відкрив Щвденний полюс. (НУ А Б В Г Д -г 2. Відкрив морський шлях до Індії. 1 І н IГ І! Н і (Ті 3. Відкрив Америку. 4. Вивчав життя і побут жителів островів Індонезії та Мікронезії. з; і; 11 і г ] І і A. Христофор Колумб. Б. Руаль Амундсен. B. Микола Миклухо-Маклай. Г. Васко да Гама. Д. Джеймс Кук. 22. Вкажіть відповідність між назвами природних зон і Ю А Б В Г Д представниками органічного світу Євразії: 1 1Н І^І 1 1111 "І іі І IIі і І 1. Вологі екваторіальні ліси. 2. Лісостеп і Степ. 2 3. Арктичні пустелі. 4. Пустелі помірного поясу. змГ'":]Г"ІГ"]ІН A. Песець, білий ведмідь, тюлені. Б. Джейран, варан, двогорбий верблюд; саксаул. • « • • • • І З B. Ховрах, тушканчик; типчак, чебрець. Г. Евкаліпт, акація; єхидна, коала. Д. Орхідеї, ліани; тигри, леопарди. 23. Визначте відповідність між природними заповідниками і (2з; А Б в г д природними регіонами (або ландшафтними комплексаі ми), у межах яких вони розташовані: 1. Горгани. А. Степ. 2. Луганський. Б. Українські Карпати. сц 3. Канівський. В. Лісостеп. 4. Рівненський. Г. Мішані та широколисті ліси. Д. Кримські гори. 24. Визначте відповідність між провідними автовиробникаА Б В Г Д ми та центрами їх виробничих потужностей в Україні: 1. «Автокар». А. Донецьк. 2. «Автозаз». Б.Запоріжжя. 2 і. 3. « Л А З » . В.Кременчук. зГ 4. « К р А З » . Г. Львів. Д. Ужгород. 25. Визначте відповідність між назвами спеціалізованих сільськогосподарських поясів СІЛА та назвами регіонів і штатів: » 1. Молочний пояс. 2. Бавовняний пояс. (25; А Б В Г Д 3. Пшеничний пояс. 4. Пояс пасовищного м'ясного скотарства. , 1 A. Великі рівнини (Північна і Південна Дакота, 2! Ц Небраска, Канзас). і П і' Б. Приозер'я (Міннесота, Вісконсін). з і || B. Гірські штати, Техас, Арканзас. Г. Південний Схід С І Л А (Алабама, Міссісіпі). 4П4 ГО Д. Центральні рівнини (Айова).

^•••ОП

Я о щ

122


Варіант 20 и:

III. Завдання на визначення правильної послідовності У завданнях 26-30 розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т. д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей. 26. Розташуйте послідовно природні зони Землі, починаючи з півночі: A. Б, B. Г.

А Б В Г

^ 1і

Тайга. Степ. Тундра. Савани.

27. Розташуйте послідовно із заходу на схід типи клімату помірного поясу материка Євразія: A. Континентальний. Б. Морський. B.. Мусонний. Г. Помірно континентальний.

<С \

;п ;і; ііII Ю

2:

•:

Зі

|і. |і

<

і! І

А Б В Г

21

З і"

і;

ІІ

Іі

і

4

28. Розташуйте послідовно області, починаючи від географічного центру України: А. Б. В. Г.

А Б В Г ,я

Житомирська. Черкаська; Київська. Рівненська.

1; І: і і І Г 2І

|{

ІІ

зі

її

II і

•5л

4ПГІГ 29. Розташуйте послідовно чинники, що впливають на розміщення авіабудування і ракетокосмічної галузі в порядку зменшення їхньої значимості: A. Б. B. Г.

Наявність Наявність Наявність Наявність

паливної бази. металургійної бази. наукової бази. кваліфікованих кадрів.

30. Вкажіть правильну хронологічну послідовність формування політичної карти на прикладі утворення окремих держав (починаючи від найдавнішої): А. Б. В. Г.

А Б В кІ) л

Російська ірперія. Югославія. Вавилонія. Словаччина.

11....ІІ

Г

'

. Й 11 і

2 г ]| [І її ] Г."."."!ІГ.".".'.".;!""'!_ 3 1. 4Г"]Г~]!

-О^ ^

д б В Г , і і 1 11 і і і

1 1—,

ііш О

^Їу 1

..21 ЗІ

|| 1| |І | II

ІІ

II І

« І П С О

IV. Завдання відкритого типу Завдання 31-34* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відНовідним записом у бланку відповідей. 31. Дайте коротку характеристику природно-ресурсного потенціалу країн Латинської Америки. 32. Які наслідки для екосистеми матиме підвищення солоності вод Азовського моря? 33. Охарактеризуйте чорну металургію України. 34*. Як ви розумієте термін «сталий розвиток». Оцініть роль географії у забезпеченні сталого розвитку.

123


Варіант 20 и. < \ - %

ІІІ <

V. Завдання на контурній карті Завдання 35 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання). 35. Позначте на контурній карті світу протоки: Магелланову, Дрейка, Босфор, Берингову, Гібралтарську, Ла-Манш, Мозамбіцьку; затоки: Бенгальську, Біскайську, Перську, Мексиканську, Гудзонову, Велику Австралійську, Гвінейську.

124


Бланк відповідей

ш

РОБОТА

У-^Щ::

на державнулідсумкову атестацію

<ґ т-

з

зн;

; назва

предмета

за курс старшої школи учня (учениці)

класу

назва навчального

закладу

<

і

ж

У в а г а ! П о з н а ч а й т е тільки о д и н в а р і а н т відповіді в р я д к у варіантів відповідей д о

прізвище,

кожного з а в д а н н я . Б у д ь - я к і в и п р а в л е н н я в бланку недопустимі.

ім'я, по батькові

в родовому

Ш

відмінку

п:

Варіант №

Ш

У завданнях 1-20 правильну відповідь позначайте тільки так: |Х; А

Б

В

Г

А

- •_]• • • " 3

Б

В

Г

А

Б

»

П

П

П

П

Б

В

Г

8

13

9

14

Д

А 2 2

1

А 24

25

А

Б

В

Г

Б

н

П Г ] П [ ; ; ї : і

Г

В

1 С

Б

навпроти відповідних літери і цифри. Д

А

Г

Б

В

Г

Д

23

ШІІХІІІІ

І П П

В

і іІ іі іі І

20

Г

П

а:

!| ІІ ;;

Д

А

п о : х і п

і

В

ШІ

• • • • [ ; ; ] • • • • •

2

Б

18 ; і!

15

Н И П П П П

4

А

12

У завданнях 21-30 правильну відповідь позначайте так: А

••••

Г

• • • •

6 7

10

21

В

Шм !Ш8 Я ї

Б

2 6 1

В

Г

им—.

Д

•и», •Ив? А

'

Б

В

« • • Г А

Б

В

Г

• г

А

• "

*>'

Б

2

Г

" І П П Г О

В

Г

А

Б

В

Г

[ІЮСГІШ 4 шп_ 3 0

1

• • • [ " ' ]

28

Завдання 31-34* виконуйте на окремому аркуші паперу. Завдання 35 виконуйте на контурній карті.

125


о.

Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у білих прямокутниках ліворуч. 1-20

Завдання 21-25

Завдання 26-30

Номер

завдання А Б В Г

< -ІїГ

Номер завдання

А

А

Б

Б

В

В

Г

Г

Д Теоретичні завдання 3 1 - 3 4 *

Тестові ЗсІВДЗННЯ 1 ЗО

Завдання на контурній карті 35

Оцінка

Сума балів

Голова комісії: (підпис)

Н '5

Члени комісії:

і

о ш

ррвнянаишшш

126

{прізвище, ініціали)


ЗМІСТ І Пояснювальна записка Варіант 1 Варіант 2.... Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 , Варіант 6...«,..,.>' Варіант 7 Варіанте Варіант 9 Варіант 10 Варіант 11 і Варіант 12 Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15 Варіант 16 Варіант 17 Варіант 18 Варіант 19 Варіант 20 Бланк відповіді

.

і.

З 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89 95 101 107 113 119 125


Навчальне видання

Г Л А Д К О В С Ь К И Й Роман Васильович Д О В Г А Н Ь Андрій Іванович З А Б У Г А Наталя Іванівна П А Л А М А Р Ч У К Лариса Борисівна СОВЕНКО Валерій Володимирович

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ГЕОГРАФІЇ 11 клас

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Відповідальна за випуск Іванна Зембіцька

Формат 84x108/16. Ум. друк. арк. 13,44. Обл.-вид. арк. 12,10. Наклад 20023 пр. Вид. № 078. Зам. 12-0071

ТОВ «Центр навчально-методичної літератури», вул. Радищева, 10/14, м. Київ, 03124. Свідоцтво суб'єкта видавничої справи серія ДК № 3967 від 01.02.2011. Віддруковано з готових позитивів у ТОВ « П Е Т » , вул. Ольмінського, 17, м. Харків, 61024. Свідоцтво суб'єкта видавничої справи серія ДК № 3179 від 08.05.2008.


У 2012 році державна підсумкова атестація учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів проводиться за збірниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Для шкіл з українською мовою навчання • Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови (Шелехова Г., Новосьолова В.. ЯрмолюкА.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України (Власов В., Кульчицький С.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії (Ладиченко Т., Камбалова Я.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (Ремех Т., Ратушняк С.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу «Людина і світ» (Бакка Т., Мелещенко Т.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу «Філософія» (Бакка Т., Мелещенко Т.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури (Коваленко Л., Михайлова Н., Данилейко О.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури (Бондарева О., Таранік-Ткачук К., Фоміна С.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови (Коваленко О., Несвіт А., Чепурна О., Шопулко М.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови (Коваленко О., Горбач Л., ТрінькаГ.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов (Коваленко О., Клименко Ю., ФайзулінаЛ., КостилевА.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики (Істер О., Глобін О., Панкратова І.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії (Дубовик О.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології (Данилова О., Данилов С.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії (ГладковськийР., Довгань А., Забута Н., Паламарчук Л., СовенкоВ.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з екології (Бойчук Ю., Малікова С.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки (Бицюра Ю., Гірленко Г., Капіруліна С.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики (Непорожня Л., Петренко А., Селезнев Ю., Овсянніков О.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з астрономії (Казанцев А., Крячко І.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики (Морзе Н., Вембер В., Кузьмінська О., Войцеховський М., Проценко Т.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій (Коберник О., Тарара А., Терещук Б., Дятленко С., Терещук А., Мачача Т., Лосина Н.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури (МасолЛ., Гайдамака О.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з креслення (Сидоренко В., Дятленко С., Терещук Б., Солодуха Я.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури (Тимошенко О., Дятленко С., Деревянко В., Єрмолова В., Копилова Л., Лакіза О.). Для шкіл з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин • Збірник переказів для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою) (Король Г, Мельникова Л., Путій Т.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література (російська та світова)» (російською мовою) (Сімакова Л., Снєгірьова В.). • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики (російською мовою) (істер О., Глобін О., Панкратова і.). ГОЛОГРАФІЧНА МАРКА ГАРАНТУЄ ОРИГІНАЛЬНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЦЬОГО ВИДАННЯ. З А Х И Щ Е Н О З А К О Н О М У К Р А Ї Н И «ПРО А В Т О Р С Ь К Е ПРАВО ТА С У М І Ж Н І ПРАВА». БУДЬ-ЯКА ПІДРОБКА ТА КОПІЮВАННЯ ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ ЗАКОНОМ! П р о в и я в л е н і п і д р о б к и п о в і д о м л я й т е за т е л е ф о н о м

(044)426-85-93.

ІЗВИ 978-617-626-102-5

З питань реалізації звертатися: ТОВ «Центр навчально-методичної літератури»,

тел.: (044) 408-73-81, 408-75-66,408-38-21,497-95-62 е-таіі:

Ьоок5@сптІ.сот.иа; заіезфспті.сот.иа шшш.спті.сот.иа

Інтернет-магазин:

9

Gladkovski_DPA_Geografiya_11_2012  

ЗБІРНИК ^ТЪ ЗАВДАНЬ клас ^щНІг для державної підсумкової атестації з географії РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ...

Advertisement