Page 1

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK BAGI TAHUN 2010-2014 1.

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Matematik merupakan satu daripada mata pelajaran wajib di bawah KBSR yang mula dilaksanakan pada tahun 1983. Pada tahun 1994, sukatan pelajaran Matematik KBSR mengalami perubahan telah dilaksanakan disemua sekolah rendah. Berdasarkan mesyuarat pada 21 dan 22 Februari 1999, kurikulum Matematik KBSR telah disemak atas beberapa rasional. Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan Matematik. Antara usaha ke arah wawasan ini, masyarakat perlu membudayakan Matematik dalam kehidupan seharian. Maka kemahiran penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam Matematik perlu dipupuk supaya dapat membuat keputusan dengan berkesan. Matematik adalah asas dan jentera penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Oleh itu, penguasaan ilmu Matematik perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang Matematik perlu dijalankan diperingkat sekolah rendah. Matematik diperinkat rendah akan diteruskan diperingkat menengah dan akan menjadi faktor penguasaan subjek-subjek sains yang lain. Oleh itu penerusan agenda pemantapan subjek Matematik secara strategik harus dilaksanakan bagi tahun 2011.

1


2.

MATLAMAT

Kurikulum Matematik sekolah rendah bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua subjek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat mewujudkan masyarakat dan negara maju yang dapat membantu murid melanjutkan pelajaran. 3.

OBJEKTIF 3.1

OBJEKTIF JANGKA PENDEK  Pada tahun 2010, Prestasi Matematik UPSR adalah 95.2% meningkat sebanyak 8.4%. Pada tahun 2010 diharapkan prestasi mata pelajaran Matematik UPSR mencapai 100%. Sasaran prestasi kelulusan keseluruhan Matematik adalah 94.1%.

3.2

OBJEKTIF JANGKA PANJANG  Menjelang akhir 2011, semua murid dapat menguasai kemahiran asas Matematik iaitu tambah, tolak darab dan bahagi selaras dengan matlamat LINUS-Numerasi iaitu semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi(+, -, x dan ÷) selepas 3 tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.  Menguasai menulis angka, membilang, dan menyatakan nilai tempat.  Meningkatkan penguasaan kemahiran berfikir.  Murid berminat terhadap mata pelajaran Matematik.  Murid dapat menguasai fakta asas dalam Matematik.

2


4.

ANALISIS SWOT 2011

BIL OBJEKTIF 1 Murid Tahun 2, 3, 5 dan 6 mempelajari Matematik dalam Bahasa Inggeris boleh menguasai nombor dan istilah dalam Bahasa Inggeris.

2

Semua murid Tahap 1 dapat menghafal dan menguasai sifir 1-9. Murid PPKI kelas A, B dan C menguasai sifir 1-5.

KEKUATAN  Murid seronok mempelajari Matematik melalui penggunaan ICT di dalam kelas.  Guru terlatih.  Peralatan mencukupi. Pengetahuan sedia ada murid dalam nombor.

KELEMAHAN  Murid tidak menghafal istilah dan maksud yang dipelajari.  Penggunaan peralatan ICT terhad oleh guru.  ”English Enviroment” dalam kelas kurang menonjol.

PELUANG Murid telah diperkenalkan dengan asas nombor.

 Murid tidak menguasai dan menghafal sifir.  Kurangnya aktiviti congak dalam kelas.

Murid lebih yakin untuk menjawab apabila sifir ditanyakan dalam bentuk congak , bertulis atau kuiz.

3

ANCAMAN Latar belakang murid yang kurang mempraktikkan Bahasa Ingerís di rumah.

 Murid tidak mengambil inisiatif untuk memahami konsep penambahan berulang tetapi suka meniru sifir.  Kurang bimbingan ibu bapa di rumah.


3

Semua murid Tahap 2 dapat menguasai Jadual Sifir Serbaguna(MPT).

Murid sudah ada asas sifir.

 Murid lambat menyiapkan MPT.  Kurangnya aktiviti latih-tubi MPT di dalam kelas.

Murid dapat membina MPT dalam tempoh masa sesingkat 2 minit.

Sebahagian murid yang tidak berusaha membudayakan MPT setiap kali menjawab soalan peperiksaan/ujian.

4

Murid menguasai kemahiran menyelesaikan masalah harian dalam semua tajuk pengajaran.

Murid mempunyai kemahiran membaca.

 Murid tidak  Murid dapat memahami kehendak menyelesaikan soalan. operasi dalam  Murid tidak bentuk lazim. berupaya mengesan  Murid boleh kata kunci dalam menguasai soalan soalan. berbentukpenyeles  Murid tidak dapat aian masalah mengaitkan masalah dengan bantuan yang diberi dalam gambarajah atau situasi seharian. bahan maujud.  Murid tidak dapat menentukan operasi dengan tepat.

 Terdapat golongan murid yang tidak tahu membaca, kurang mahir dan lancar membaca.  Terdapat murid yang gemar meneka soalan kerana tidak gemar membaca soalan yang agak panjang.

5

Meningkatkan peratus  Murid telah kelulusan murid-murid dalam didedahkan ujian bulanan, PKSR dan teknik menjawab UPSR dari segi kualiti dan bagi murid kuantiti. Tahap 2.  Murid telah didedahkan dengan pelbagai bentuk ujian

 Murid tidak tahu membaca soalan dengan teliti.  Murid tidak mahu membaca soalan kerana pilihan jawapan telah diberi terutama soalan penyelesaian

Ada sebilangan murid tidak dapat mengaplikasi kemahiran yang dipelajari dalam kelas ketika sesuatu ujian dijalankan.

4

Boleh diperbaiki peratus kelulusan sekiranya lebih berhati-hati ketika menjawab soalan dan berfikir ketika menjawab.


sebelum ini.

5.

masalah. ďƒź Murid keliru dan cuai menjawab soalan.

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010-2014)

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

Pencapaian Matematik sederhana.

1.Peratus lulus mata pelajaran Matematik dalam PKSR belum mencapai 90% dan pencapaian UPSR tidak konsisten pencapaian 90% ke atas.

1.Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Matematik dalam PKSR mencapai 90% dan UPSR 100% menjelang 2011.

1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.

2.Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Matematik tidak mencapai 50% dalam PKSR dan 50% dalam UPSR. 3.Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa InggerĂ­s rendah.

2.Meningkatkan peratus murid mendapat gred A bagi mata pelajaran Matematik dalam PKSR dan UPSR sehingga mencapai 50% menjelang 2011. 3.Meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis sehingga mencapai 70% menjelang 2011.

5

INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Peratus murid lulus dalam mata pelajaran Matematik dalam PKSR dan UPSR.

2. meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi 3. Meningkatkan mata pelajaran penglibatan murid dalam Matematik dalam PKSR aktiviti sokongan mata dan UPSR. pelajaran Matematik. 3.Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris.


6. Bil

PELAN TAKTIKAL 2011

Program

Objektif

T/jawab

Tempoh

Kos/ Sumber

TOV

ETR

Indikator Pencapaian

Wang murid Sekolah

63.1% murid

95.4% murid

Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

Sekolah

63.1% murid

95.4% murid

Peratus murid lulus dalam UPSR dan OTI.

PROJEK UTAMA 1.

Program WAJA 2009 dan 2008

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 4,5,dan 6

Jan-Jun (Kelas Peperiksaan) Jan –Okt (Kelas 4 dan 5)

2.

Modul Selia Bantu

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 4,5,dan 6

Jan-Sept

3.

Program Cahaya

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 5-6.

Jan-Sept

Sekolah

63.1% murid

95.4% murid

Peratus murid lulus dalam UPSR.

4.

Program Answer To Score

Membantu murid menguasai kemahiran menjawab Matematik Kertas 1 dan 2.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 6

Jan-Sept

Sekolah

52.9% murid

100% murid

Peratus murid lulus dalam UPSR.

6


5.

Protim

Program penguasaan Kemahiran Asas Mengira merupakan salah satu komponen di bawah rancangan yang dinamakan ProTiM (Program Penguasaan Tiga “M�) untuk membantu murid di sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru tahun 4,5 dan 6 5.Guru Pemulihan.

Feb-Nov

Sekolah

10%

5%

Peratus murid lulus dalam Ujian Pasca Protim.

6.

Diagnostik

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 6

Jun-Sept

Sekolah

50% murid

85.3% murid

Peratus murid lulus dalam UPSR.

7.

Kumpulan belajar

Menggalakkan murid belajar secara terbimbing dari murid yang pintar.

Semua guru Matematik

Jan-Okt

Tiada

35%

80%

Peratus Lulus dalam PKSR dan UPSR.

8.

Klinik Matematik

Membantu murid yang lemah dalam kemahiran Matematik dikumpulkan pada satu hari dan dibantu oleh semua guru-guru Perdana dan PPKI Matematik.

Semua guru Perdana dan PPKI

Mac Jun

Sekolah Murid

50%

5%

Peratus lulus PKSR dan Ujian Protim.

7


9.

LINUS Numerasi

Operasi numerasi adalah kebolehan untuk melakukan operasi asas dan memahami idea yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan seharian.

1. Guru Besar. 2.GPK. 3.Guru Tahun 1 dan 2.

Mac, Jun, September

Sekolah

Ujian LINUS

PROJEK SOKONGAN 10.

Teknik menjawab soalan

Membantu murid menguasai kemahiran menjawab Matematik Kertas 1 dan 2.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 4,5 dan 6

Mac Julai

Sekolah

50% murid

85% murid

Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

11.

Bengkel /In-house Training • Analisis Item • KSSR • Pedagogi Matematik

Meningkatkan kemahiran Pedagogi semua guru Matematik.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia

Mac Julai

Sekolah

100% guru mencapai skor keseluruhan kurang 90%

100% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90%

Kemahiran Pedagogi guru.

12.

Gerak-gempur Matematik

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 1-6

Jun-Sept

Sekolah

77.1% murid

94.5% murid

Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

8


13.

Pengayaan dan pemulihan

14.

Latih-tubi fakta asas/sifir/MPT

Membantu murid lemah dalam menguasai kemahiran asas dan mempelbagaikan aktiviti bagi pelajar pintar. Meningkatkan kemahiran menjawab dalam peperiksaan.

Semua guru Matematik

Jan-Okt

Sekolah

30%

5%

Peratus murid lulus dalam ujian Kelas Pemulihan dan gred A OTI dan UPSR.

Semua guru Matematik

Jan-Okt

Sekolah

60%

85%

Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

50%

85%

Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

PROJEK SAMPINGAN 15.

Program Motivasi

Meningkatkan kemahiran menjawab dalam peperiksaan.

Guru Tahap 2 Penceramah Guru Besar GPK

Mac Julai

Sekolah Murid

16.

Minggu Matematik/Bulan Matematik

Menarik minat murid dalam Matematik

Semua guru Matematik

April

Sekolah

Peratus murid yang memenangi pertandingan.

17.

Ikrar Murid Perdana dan PPKI.

Meningkatkan tahap motivasi murid dalam pelajaran

Semua murid

Mac, Mei, Ogos, Oktober

Sekolah

Peratus murid lulus OTI dan UPSR.

18.

Hari Anugerah Kecemerlangan

Meningkatkan semangat murid untuk berjaya dalam Matematik

Semua guru Matematik

November

Sekolah PIBG

Pertambahan bilangan murid yang mencapai keputusan cemerlang.

9


6.

PELAN OPERASI PROJEK UTAMA

6.1 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

WAJA 2009 & 2008 Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Jan- Jun(Kelas Peperiksaan) Jan-Okt(Kelas Tahun 4-5) 1. Guru Besar 2. Pn.Normala bt. Idris 3. Pn.Azlita bt. Abd.Rahman(Pengerusi) 4. Nor Khabibah bt. Awang 5. En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri 1.Taklimat oleh Ketua Panitia. 1.1 Penerangan tentang WAJA berdasarkan surat siaran dari Jabatan Pelajaran Perak. 2.Murid yang terlibat adalah semua murid tahun 4,5 dan 6. 3.Program dijalankan semasa p & p di dalam kelas sebagai lembaran kerja dan bukan sebagai kerja rumah atau dalam kelas tambahan. 4.Semakan dijalankan untuk mengesan tahap kefahaman belajar secara kendiri/bertukar-tukar dengan rakan. 5.Guru merekod dalam borang yang disediakan . Ia dilakukan untuk melihat tahap penguasaan topik dan dilakukan oleh guru bagi tujuan pemantauan. 6.Guru menggunakan WAJA sebagai satu Instrumen Pengukuran Refleksi P & P guru. 7.Ujian WAJA akan dijalankan sebanyak 2 kali dalam bentuk soalan subjektif. Sebilangan murid yang kurang memahami soalan dalam Bahasa Inggeris. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/Ketua Panitia Penilaian dijalankan setiap kali selepas P&P dan selepas Ujian WAJA. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali selepas sebulan bagi

10


meningkatkan keberkesanan program.

6.2 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

Modul Selia Bantu Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Januari hingga September 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Nor Khabibah bt. Awang(Pengerusi) 3.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman 4.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri 1.Menyediakan bahan photostat bagi kemahiran terpilih. 2.Bahan diedarkan bagi latihan tambahan kepada murid. 3.Murid boleh menyiapkan kerja di sekolah/di rumah. 4.Murid menyemak jawapan sendiri /guru . 5.Guru membimbing pelajar dalam menjawab soalan. 6.Murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

11


6.3 Nama Projek: Objektif:

Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

Program Cahaya ďƒź Guru dapat membantu dan membimbing murid menjawab soalan menggunakan kaedah yang mudah. ďƒź Guru mempelbagaikan bentuk soalan untuk penilaian dan peperiksaan. ďƒź Guru dapat memberikan latihalatihan berfokuskan format UPSR. Januari hingga September 1.Guru Besar/GPK 2.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri(Pengerusi) 3.Pn.Nor Khabibah bt. Awang 4.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman 1.Penerimaan module. 2.Guru memahami pemeringkatan bahan dan membimbing murid menjawab soalan berpandukan pemeringkatan isi pembelajaran. 3.Memperbanyakkan modul. 4.Memberikan modul kepada murid. 5.Guru membimbing pelajar kaedah menyelesaikan masalah. 6.Murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. 7.Program akan dijalankan sebanyak 3 kali sehingga murid mahir menjawab kertas 2. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

12


6.4 Nama Projek: Objektif:

Tempoh: Guru Terlibat: Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

Program Answer To Score ďƒź Meningkatkan peratus lulus Matematik dan mempertingkatkan kecemerlangan keputusan peperiksaan UPSR. ďƒź Dapat membantu guru melihat status kesediaan sekolah sebelum menghadapi peperiksaan UPSR. ďƒź Menjadi penanda aras kejayaan murid, guru dan sekolah dalam persiapan menghadapi UPSR Januari hingga September 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman(Pengerusi) 1.Penerimaan modul. 2.Penghayatan dan penelitian modul.Merupakan modul latihan kendiri.Semua topik berbentuk subjektif. Soalan diberi mengikut topik dan setiap topik mempunyai 5 set soalan disertakan pilihan jawapan untuk membantu murid. Murid dikehendaki memastikan jawapan yang diperolehi ada pada ruang jawapan yang diberikan. 3.Memperbanyakkan modul. 4.Pengedaran modul kepada murid.Setiap murid perlu memiliki satu set lengkap modul ini. 5.Digunakan sebagai tambahan dalam P & P. 6.Digalakkan guru menggunakan modul ini mengikut topik semasa. 7.Guru bertindak sebagai fasilitator semasa murid menggunakan modul ini. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

13


6.5 Nama Projek: Objektif:

Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian:

Protim  Program penguasaan Kemahiran Asas Mengira merupakan salah satu komponen di bawah rancangan yang dinamakan ProTiM (Program Penguasaan Tiga “M”) untuk membantu murid di sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.  Program penguasaan Kemahiran Asas Mengira digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira walaupun setelah beberapa tahun mempelajari Matematik di peringkat persekolahan rendah.  Kandungan proram telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan. Februari hinggan November 1.Guru Besar/GPK 2.En.Aznan b. Nuri(Pengerusi) 3.Pn.Nor Khabibah bt. Awang 4.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri 5.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman 1.Taklimat Protim(Kemahiran Mengira) oleh PPD dan Panitia. 2.Mengadakan Pra-Ujian Program pemulihan 3M. 3.Menganalisis Pra Ujian. 4.Penghantaran data ujian Pra ke PPD pada bulan Februari. 5.Mengadakan kelas Protim Februari hingga Oktober. 6.Pasca Ujian Program Pemulihan pada bulan November. 7.Menganalisis Pasca Ujian. 8.Murid yang masih gagal akan mengikuti Protim pada tahun berikutnya. 1.Guru mata pelajaran mengalami kekangan masa kerana terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran. 2.Sebilangan murid Protim sering gagal hadir ke sekolah. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan.

14


Penambahbaikan: 6.6 Nama Projek: Objektif:

Tempoh: Guru Terlibat: Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan. Diagnostik  Mendapatkan maklumat secara menyeluruh tentang masalah yang dihadapi murid dalam pembelajaran Matematik.  Mengumpul data tentang kemampuan murid menjawab item ujian Mata pelajaran Matematik.  Membantu mengenalpasti murid yang memerlukan pemulihan dalam Matematik.  Membantu guru melaksanakan pemulihan menggunakan cadangan pemulihan yang disyorkan melalui modul UD yang dibekalkan.  Menyediakan pelaporan yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi murid dalam PPSMI.  Dapat menjelaskan dan memberikan eviden lepada persoalan dari pelbagai pihak tentang keberkesanan perlaksanaan PPSMI. Januari hingga September 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman(Pengerusi) 1.Menyediakan bahan photostat bagi Ujian Diagnostik. 2.Mentadbir Ujian di peringkat sekolah. 3.Membuat analisis selepas mentadbir ujian. 4.Menyediakan laporan. 5.Mengadakan Program Pemulihan. Guru mata pelajaran mengalami kekangan masa kerana terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

15


6.7 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

Kumpulan Belajar Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik dalam OTI dan UPSR. Januari hingga Oktober 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Noriah bt. Yusop(Pengerusi) 3.Semua guru Matematik. 1.Murid diagihkan kepada kumpulan pelbagai kebolehan atau mengikut kebolehan . 2.Ketua kumpulan akan dilantik dari kalangan murid yang pandai. 3.Guru memberi latihan di dalam kelas mengikut tahap kebolehan. 4.Murid yang pintar akan membantu guru membantu rakan yan sederhana dan lemah. 5.Kumpulan diwujudkan bagi murid Tahun 6 supaya dapat berkongsi pengetahuan dengan rakan lain. 6.Kesukaran menjawab dapat dibantu oleh guru mata pelajaran. 1.Sebilangan murid lebih suka menyiapkan kerja sendiri dan menghalang rakan bertanya. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan sebulan sekali dari pemerhatian dan temuramah murid. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

16


6.8 Nama Projek: Klinik Matematik Objektif:

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik dalam OTI dan UPSR.

Tempoh:

Mac,Mei,Okt.

Guru Terlibat:

Proses Kerja:

1.Guru Besar/GPK 2.En.Aznan b. Nuri(Pengerusi) 3.Semua guru Matematik. 1.Murid diagihkan kepada kumpulan kecil. 2.Ketua kumpulan akan dilantik. 3.Guru memberi bimbingan kepada murid dalam kumpulan yang kecil. 4.Guru mengajar mengikut kesukaran murid dalam kemahiran tertentu.

Kekangan:

1.Kesukaran murid menghadiri kelas /ponteng. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK.

Penilaian:

Penilaian dijalankan sebulan sekali dari pemerhatian dan temuramah murid.

17


Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

6.9 Nama Projek:

LINUS Numerasi

Objektif:

 Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.  3 saringan bagi setiap tahun:  Saringan 1(Mac)  Saringan 2(Jun)  Saringan 3(September)  1.Mesyuarat Panitia bagi membentangkan kertas kerja, lantikan AJK, pengagihan tugasdan bahan edaran. 2.Progam dijalankan oleh guru-guru Tahun 1 /Tahun 2/Pemulihan yang telah menyertai kursus anjuran PPD, JPN atau Kementerian Pendidikan. 3.Kandungan modul terdiri dari nombor bulat, operasi asas dan aplikasi. Hierarki dari mudah ke lebih kompleks. Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain. Skop kedalaman dikurangkan. 4.Murid akan menduduki 3 saringan iaitu pada Mac, Jun dan September.

Tempoh:

Proses Kerja:

5.Instrumen dibina dalam dwi bahasa BM-BI. Kekangan: Pemantauan:

Tiada Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK, PPD, JPN, KPM.

Penilaian:

Ujian Saringan.

Penambahbaikan:

Mengikut hierarki Proses Numerasi Tahun 1 dan 2.

18


PROJEK SOKONGAN 6.10

Nama Projek:

Teknik Menjawab soalan.

Objektif:

ďƒź Murid-murid dapat menguasai teknik yang betul dalam menjawab kertas 1 dan 2. ďƒź Mempertingkatkan lagi peratus lulus dalam OTI dan UPSR 2011.

Tempoh:

Mac dan Julai.

Guru Terlibat:

1.Guru Besar/PK1. 2.Tn.Hj.Shahardin b. Isa(Pengerusi) 3.Pn.Azlita bt. Abd. Rahman. 4.Pn.Nor Khabibah bt. Awang.

Proses Kerja:

1.Mesyuarat Panitia bagi menetapkan tarikh, kos/sumber, membentangkan kertas kerja, lantikan AJK, pengagihan tugas dan bahan edaran. 2.Mesyuarat Pelarasan bagi membentangkan minit, mengesahkan minit,laporan Jawatankuasa, dan post mortem program. 3.Semua murid Tahap 2 menyertai Program ini.

Kekangan:

1.Kos penyediaan program. 2.Status motivasi murid Tahap 2.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/PK1.

19


6.11 Nama Projek:

Bengkel/In-House Training KSSRdan Pedagogi Matematik Tahun 4.

Objektif:

ďƒź Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru Matematik. ďƒź Menjadikan satu program perkongsian maklumat untuk semua guru untuk dipraktikkan di dalam kelas.

Tempoh:

Mac dan Julai

Guru Terlibat:

1.Guru Besar/GPK 2.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri(Pengerusi). 3.Semua guru mata pelajaran Matematik.

Proses Kerja:

1.Mesyuarat Panitia bagi menetapkan tarikh, kos/sumber, membentangkan kertas kerja, lantikan AJK, pengagihan tugasdan bahan edaran. 2.Progam dijalankan oleh guru-guru sekolah yang telah menyertai kursus anjuran PPD, JPN atau Kementerian Pendidikan. 3.Perbengkelan akan dijalankan sekiranya memerlukan. 4.Laporan dibuat dalam tempoh seminggu. 5.Pembentangan laporan akan dibuat pada mesyuarat Panitia berikutnya.

Kekangan:

Guru kekurangan masa kerana banyak program lain yang terpaksa dijalankan.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK.

Penilaian:

Penilaian dijalankan setiap kali selepas aktiviti dijalankan.

Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

20


6.12 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan:

Gerak Gempur Matematik ďƒź Meningkatkan peratus lulus Matematik dalam OTI1 dan UPSR. ďƒź Meningkatkan tahap penguasaan kemahiran menjawab soalan kertas 1 dan 2 bagi Matematik ďƒź Murid-murid telah dapat membiasakan diri dengan bentuk-bentuk soalan peperiksaan. Jun hingga September(Kelas UPSR) Jun hingga Oktober (Kelas Tahun 1 - 5) 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Noriah bt. Yusop 3.Semua guru Matematik Perdana. 1.Mesyuarat Panitia bagi menetapkan tarikh, kos/sumber, membentangkan kertas kerja, lantikan AJK, pengagihan tugasdan bahan edaran. 2.Penyediaan bahan latih-tubi oleh guru Tahap 2. 3.Murid boleh menyiapkan kerja di sekolah/di rumah. 4.Guru membimbing pelajar dalam menjawab soalan. 5.Guru-murid berbincang tentang kaedah yang digunakan oleh murid dan memberi komen. 6.Murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. 7.Murid memfailkan bahan. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK, guru mata pelajaran

Penilaian:

Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan.

Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

21


6.13 Nama Projek: Objektif:

Tempoh: Guru Terlibat:

Program Pemulihan ďƒź Mendapatkan maklumat secara menyeluruh tentang masalah yang dihadapi murid dalam pembelajaran Matematik. ďƒź Mengumpul data tentang kemampuan murid menjawab Matematik. ďƒź Membantu murid yang lemah dalam kemahiran tertentu dalamMatematik. ďƒź Membantu guru melaksanakan pemulihan. ďƒź Menyediakan pelaporan yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi murid. Januari hingga Oktober 1.Guru Besar/GPK 2.En.Aznan b. Nuri(Pengerusi) 3.Guru-guru Matematik 4.Guru Pemulihan

Proses Kerja:

1.Mesyuarat Panitia bagi menetapkan senarai nama murid yang lemah bagi sesuatu kemahiran. 2.Murid dipulihkan di dalam kelas atau dihantar ke kelas pemulihan. 3.Murid diajar dan dibimbing oleh guru mata pelajaran atau guru pemulihan. 4.Murid yang telah dibimbing akan menduduki penilaian. 5.Murid yana lulus akan menghadiri kelas seperti biasa dan murid yang gagal akan menghadiri kelas pemulihan semula.

Kekangan:

1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid akan ketinggalan kemahiran baru di dalam kelas ketika menduduki kelas pemulihan.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK.

Penilaian:

Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan.

22


Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

6.14 Nama Projek: Objektif:

Latih-tubi Fakta Asas/sifir/MPK ďƒź Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. ďƒź Memudahkan murid menjawab soalan Matematik.

Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan:

Januari hingga Oktober 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Rossida bt. Ahmad Saidi(Pengerusi) 2.Semua guru mata pelajaran Matematik 1.Menyediakan bahan photostat. 2.Bahan diedarkan kepada murid dan dikehendaki untuk menghafalnya. 3.Murid diuji sama ada di dalam kelas atau di dataran perhimpunan. 4.Murid menyemak jawapan sendiri /guru . 5.Murid perlu berada sentiasa dalam keadaan sedia. 6.Murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid tidak mempunyai maklumat tertentu kerana gagal menghafal.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK.

Penilaian:

Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan.

Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

23


PROJEK SAMPINGAN 6.15 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan:

Program Motivasi  Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.  Dapat memberi keyakinan untuk belajar bersungguh-sungguh.  Murid dapat memperolehi strategi belajar yang berkesan. Mac,Julai 1.Guru Besar/GPK 2.Semua guru mata pelajaran Matematik 3.Tn.Hj.Shahardin b. Isa(Pengerusi) 1.Mesyuarat Panitia, penetapan tarikh, bincang kos/sumber, bentang kertas kerja, lantik AJK, agihan tugas dan bahan edaran jika ada. 2.Mesyuarat Penyelarasan –Ucapan pengerusi, bentang minit, mengesahkan minit, laporan Jawatankuasa perlaksanaan. 1.Status motivasi murid rendah dan menganggap Matematik sukar. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. 3.Kos penyediaan program. 4.Kekangan masa guru kerana bertindih dengan tugasan lain.

Pemantauan: Penilaian:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan selepas aktiviti dijalankan.

Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

24


6.16 Nama Projek:

Minggu/Bulan Matematik

Objektif:

   

Tempoh: Guru Terlibat:

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Dapat memberikan keseronokan belajar Matematik . Memberi peluang kepada semua murid menyertai aktiviti panitia. Dapat mengesan kelemahan murid di dalam sesuatu kemahiran yang diuji melalui kuiz dan soalan-soalan bertulis.  Mengeratkan hubungan antara panitia kerana melibatkan semua guru-guru bertugas mingguan. April, Jun 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Faridhatun bt. Soid(Pengerusi) 3.Semua guru mata pelajaran Matematik 4.Guru bertugas mingguan. 5.GPM 6.Pengawas PSS/Murid Persatuan Sains dan Matematik.

Proses Kerja:

1.Mesyuarat Panitia, penetapan tarikh, bincang kos/sumber, bentang kertas kerja, lantik AJK, agihan tugas dan bahan edaran jika ada. 2.Mesyuarat Penyelarasan –Ucapan pengerusi, bentang minit, mengesahkan minit, laporan Jawatankuasa perlaksanaan.

Kekangan:

Kekangan masa guru kerana bertindih dengan tugasan lain.

Pemantauan: Penilaian:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan selepas aktiviti dijalankan.

25


Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

6.17 Nama Projek:

Hari Anugerah Kecemerlangan

Objektif:

Memberi galakan kepada murid-murid lain untuk cemerlang dalam Matematik.

Tempoh:

November

Guru Terlibat:

Proses Kerja:

1.Guru Besar/GPK 2.Setiausaha HAK Kali ke-11. 2.Semua guru Perdana dan Pendidikan Khas. . 1.Mesyuarat Hari Anugerah, penetapan tarikh, bincang kos/sumber, bentang kertas kerja, lantik AJK, agihan tugas dan bahan edaran jika ada. 2.Mesyuarat Penyelarasan –Ucapan pengerusi, bentang minit, mengesahkan minit, laporan Jawatankuasa perlaksanaan.

Kekangan:

Tiada.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK.

Penilaian:

Penilaian dijalankan selepas aktiviti dijalankan.

Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.

26


6.18 Nama Projek:

Ikrar Murid Perdana dan PPKI

Objektif:

Memberi galakan kepada murid-murid lain untuk cemerlang dalam Matematik.

Tempoh:

Feb-November

Guru Terlibat:

Proses Kerja:

1.Guru Besar/GPK 2.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri(Pengerusi) 2.Semua guru Perdana dan Pendidikan Khas. . 1.Mesyuarat Panitia, penetapan tarikh, bincang kos/sumber, lantik AJK, agihan tugas dan kad aku janji. 2.Mesyuarat Penyelarasan –Ucapan pengerusi, bentang minit, mengesahkan minit, laporan Jawatankuasa perlaksanaan.

Kekangan:

Tiada.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK.

Penilaian:

Penilaian dijalankan selepas Peperiksaan.

Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.

27


CARTAGAN PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK BAGI TAHUN 2011.

PROJEK UTAMA BIL

PROGRAM

1.

Waja 2009 dan 2008

2.

Modul Selia Bantu

3.

Program Cahaya

4.

Program Answer to Score

5.

Protim

6.

Diagnostik

7.

Kumpulan Belajar

8.

Klinik Matematik

9.

LINUS Numerasi

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

TINDAKAN Semua guru Matematik Tahap 2 Semua guru Matematik Tahap 2 Semua guru Matematik Tahap 2 Guru Tahun 6 Guru Tahap 2 Guru Pemulihan Guru Tahun 6 Semua guru Matematik Semua guru Matematik Guru Matematik Tahun 1dan 2.

28


PROJEK SOKONGAN 10.

Teknik Menjawab Soalan

11. 12.

Bengkel/In-House Training* Gerak Gempur Matematik

13.

Pengayaan dan Pemulihan

14.

Latih-tubi fakta asas/sifir/MPT.

PKHEM Guru Matematik Tahap 2 Semua guru Matematik Semua guru Matematik Perdana Semua guru Matematik Semua guru Matematik

PROJEK SAMPINGAN 15.

Program Motivasi

16.

Minggu/Bulan Matematik

17.

Ikrar Murid

18.

Hari Anugerah

PKHEM Semua guru Matematik Tahap 2 Semua guru Matematik. Semua guru Matematik Setiausaha HAK 2011

29


Kecemerlangan. 7.

Penutup

Adalah diharapkan agar segala perancangan tahunan dan juga pelan yang telah dirancangkan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan sistematik demi memastikan peningkatan dari segi akademik terutamanya mata pelajaran Matematik. Semoga dengan adanya komitmen serta kerjasama yang padu , maka Panitia Matematik akan menjadi sebuah panitia yang terbaik dari segi pengurusan serta kepimpinan sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik SK.Changkat Lada 3.

Disediakan oleh,

............................................................. (NOR KHABIBAH BT. AWANG) Ketua Panitia Matematik, SK.Changkat Lada 3.

30

PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3  

Untuk perkongsian ahli-ahli panitia Matematik

Advertisement