Page 1

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia

DOKUMEN PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI (DPSK) Untuk

KOLEJ VOKASIONAL(KV) Kursus : TEKNOLOGI PEMBINAAN Modul : 4 - Kerja Batu Kod : WTP 304 Semester : 3


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

Lembaga Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia

JULAI 2012

Januari 2014

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

2

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

3i

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

KANDUNGAN Halaman Falsafah Pendidikan Kebangsaan

i

1.0

Pendahuluan

1

2.0

Hasil Pembelajaran Modul

2

3.0

Pentaksiran Hasil Pembelajaran

3

4.0

Maklumat Modul

4

5.0

Standard Kompetensi

5

6.0

Tafsiran

6

7.0

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

7-12

Modul 4: Kerja Batu

ii

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

4

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

PENDAHULUAN Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Bil. 195/2010 bertarikh 20 Disember 2010 yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran telah meluluskan TIGA (3) perkara iaitu program penjenamaan semula Sekolah Menengah Vokasional kepada Kolej Vokasional, menambah baik kurikulum sedia ada dan memperkenalkan kurikulum bidang mengikut keperluan negara. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 2/2011 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada Jun 2011 telah meluluskan kertas cadangan berkaitan Pentaksiran Berasaskan Standard

Kompetensi Vokasional yang merupakan satu

kaedah untuk mengukur pelbagai kompetensi vokasional sebagaimana yang ditetapkan oleh Kurikulum Kolej Vokasional. Pada 31 Januari 2012, Lembaga Peperiksaan telah menerima kurikulum 16 kursus Kolej Vokasional Rintis hingga Tahap 3 atau 4 yang sedang dilaksanakan pada tahun 2012 di lima belas (15) buah Kolej Vokasional Rintis daripada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pentaksiran di Kolej Vokasional telah direkabentuk dan dilaksanakan secara Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam dua bentuk iaitu Pentaksiran Berterusan (PB) dan Penilaian Akhir (PA). PB dijalankan secara formatif seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. PA pula dijalankan pada minggu peperiksaan yang ditetapkan oleh kolej menggunakan instrumen dan peraturan penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi (DPSK) dan Dokumen Item Contoh (DIC) yang dikeluarkan oleh LP dijadikan sebagai panduan untuk guru membimbing dan mendapatkan maklumat tahap penguasaan kompetensi serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan modal insan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Kolej Vokasional untuk melahirkan murid berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industri serta berkompetensi usahawan.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

1

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

HASIL PEMBELAJARAN MODUL Di akhir pengajaran modul, pelajar akan dapat:

1. Memilih bahan kerja batu. 2. Membina tembok lengkung. 3. Membina tangga bata. 4. Membina tembok dan tiang blok berongga bertetulang. 5. Membina tembok batu rawak

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

2

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN Pentaksiran hasil pembelajaran membolehkan murid dapat:

1. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang teori berkaitan kerja batu. 2. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang prosedur atau budaya kerja yang baik dan selamat berkaitan kerja batu. 3. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran berkaitan kerja batu. 4. Menyelesaikan masalah dan menghasilkan/ menjana idea baru berkaitan kerja batu. 5. Mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan semasa menjalankan aktiviti dibengkel serta makmal. 6. Mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam menggunakan alat, bahan dan teknik semasa menyempurnakan tugasan berkaitan kerja batu.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

3

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

MAKLUMAT MODUL

MODUL

:

KERJA BATU

KOD

:

WTP 304

TAHAP

:

2 SEMESTER 3

KREDIT UNIT

:

2.0

WAKTU PENGAJARAN

:

Kuliah

:

Teori : 1.0 jam/ minggu Amali : 3.0 jam/ minggu

PRASYARAT

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

:

-

4

© LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

STANDARD KOMPETENSI

NAMA MODUL

M4

STANDARD KOMPETENSI

M4K1

Memilih bahan kerja batu.

M4K2

Membina tembok lengkung.

M4K3

Membina tangga bata.

M4K4

Membina tembok dan tiang blok berongga bertetulang.

M4K5

Membina tembok batu rawak.

KERJA BATU

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

5

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

TAFSIRAN

Standard Kompetensi Perlakuan / tingkahlaku yang menunjukkan penguasaan murid yang standard dalam sesuatu tugasan / duti Penyataan Standard Kompetensi Satu penyataan yang menerangkan tentang perlakuan / tingkahlaku kompetensi yang standard

Penunjuk Kompetensi Bukti yang menunjukkan murid boleh melakukan / melaksanakan / menyempurnakan / memberi respon / mengamalkan sesuatau tugasan / duti hingga ke peringkat kompeten

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

6

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Batu WTP 304

DOKUMEN PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI (DPSK)

KERJA BATU

MODUL 4

STANDARD KOMPETENSI M4K1

PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI

M4K1.1

Memilih bahan kerja batu

Mengenal pasti bahan kerja batu mengikut spesifikasi. .

PENUNJUK KOMPETENSI

M4K1.1 E1

M4K1.1 E2

Menentukan bahan kerja batu yang digunakan mengikut lukisan yang sesuai. Memeriksa kualiti bahan melalui pemerhatian atau kaedah ujian yang sesuai dan spesifikasi pengeluar.

M4K1.2

Mengenal pasti kualiti bahan.

M4K1.2 E1

Mengesahkan kualiti bahan mengikut spesifikasi kerja

M4K1.3

Melakukan ujian bahan.

M4K1.3 E1

Melakukan ujian bahan mengikut prosedur dan teknik ujian bahan.

M4K1.4

M4K1.5

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

Melakukan kerja penggredan bahan. Menyimpan bahan.

M4K1.4 E1

M4K1.5 E1

7

CATATAN

Melakukan kerja penggredan mengikut spesifikasi penggredan yang diperlukan. Menyimpan bahan batu di tempat penyimpanan yang sesuai mengikut prosedur.keselamatan.

Pengetahuan Nilai

Pengetahuan Kemahiran Nilai

Pengetahuan Nilai

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN STANDARD KOMPETENSI

Kerja Batu WTP 304

PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI

PENUNJUK KOMPETENSI

CATATAN

M4K1.6

Mengendali bahan.

M4K1.6 E1

Membawa bahan ke kawasan kerja mengikut kaedah mengendali bahan yang betul.

M4K2

M4K2.1

Mengenal pasti jenis ikatan bata.

M4K2.1E1

Memilih satu jenis ikatan mengikut pelan.

Membina tembok lengkung

M4K2.2

Merancang tanda tembok lengkung yang diperlukan.

M4K2.2E1

Merancang tanda tembok lengkung yang diperlukan mengikut pelan lukisan.

Pengetahuan Nilai

M4K2.3

Menyusun bata dengan ikatan kering.

M4K2.3E1

Menyusun bata dengan ikatan kering mengikut prosedur kerja.

Pengetahuan Kemahiran Nilai

M4K2.4

Menanda kedudukan bata berserta sambungan.

M4K2.4E1

Menanda kedudukan bata berserta sambungan dengan jelas mengikut piawaian kerja bata.

M4K2.5

Membuat papan tatah tanda mengikut lengkung yang diperlukan.

M4K2.5E1

Membuat papan tatah tanda mengikut lengkung menggunakan bahan, alatan dan kelengkapan mengikut lengkung yang dikehendaki.

M4K2.6

Memotong bata mengikut keperluan.

M4K2.6E1

Memotong bata mengikut keperluan menggunakan bahan, alatan dan kelengkapan mengikut keperluan kerja.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

8

Pengetahuan Nilai

Pengetahuan

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN STANDARD KOMPETENSI

Kerja Batu WTP 304

PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI

M4K2.7

M4K2.8

M4K2.9

Menerap lapisan pertama dan lapisan berikutnya.

Memeriksa kelurusan ketegakan, aras dan tolok.

Mengekalkan lekap dan ketebalan sambungan.

PENUNJUK KOMPETENSI

CATATAN

M4K2.7E1

Menerap lapisan pertama menggunakan alatan dan kelengkapan mengikut ikatan bata.

M4K2.7E2

Menyambung kerja menerap lapisan berikutnya mengikut spesifikasi kerja bata .

M4K2.8E1

Memastikan tembok lengkung mengikut papan tatah tanda.

M4K2.8E2

Memeriksa kelurusan, ketegakan aras dan tolok mengikut kaedah pembinaan tembok.

M4K2.9E1

Mengekalkan lekap dan keseragaman ketebalan sambungan mengikut teknik yang betul.

Pengetahuan Kemahiran Nilai

Pengetahuan Nilai

M4K3

M4K2.10

Mengekalkan kekemasan dan kebersihan.

M4K2.10E1

Mengekalkan kekemasan dan kebersihan tembok yang dibina mengikut prosedur kerja yang betul.

M4K3.1

Mengenal pasti jenis tangga bata.

M4K3.1E1

Memilih jenis tangga bata mengikut keperluan kerja.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

9

Pengetahuan Nilai Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN STANDARD KOMPETENSI Membina tangga bata

Kerja Batu WTP 304

PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI

PENUNJUK KOMPETENSI

CATATAN

M4K3.2

Merancang tanda anak tangga yang akan dibina.

M4K3.2E1

Merancang tanda anak tangga yang akan dibina menggunakan bahan, alatan dan kelengkapan yang sesuai dengan kaedah yang betul.

M4K3.3

Menyusun bata dalam ikatan kering.

M4K3.3E1

Menyusun bata dalam ikatan kering mengikut lukisan diberi.

M4K3.4

Menentukan kedudukan bata di atas tanah.

M4K3.4E1

Menentukan kedudukan bata yang tepat di atas tanah mengikut pelan/lukisan.

M4K3.4E2

Membuang lapisan tanah atas menggunakan alatan dan kelengkapan mengikut spesifikasi kerja bata.

Pengetahuan Kemahiran Nilai

M4K3.5

Menyusun lapisan bata seterusnya

M4K3.5E1

Menyusun lapisan sehingga ke ketinggian yang diperlukan menggunakan bahan, alatan dan kelengkapan mengikut spesifikasi kerja yang betul.

M4K3.6

Memeriksa kelurusan.

M4K3.6E1

Memeriksa kelurusan tangga mengikut kaedah yang betul.

M4K3.7

Mengekalkan kekemasan dan kebersihan.

M4K3.7E1

Mengekalkan kekemasan dan kebersihan tangga bata yang dibina mengikut prosedur kerja yang betul.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

10

Pengetahuan Nilai

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN STANDARD KOMPETENSI M4K4

Kerja Batu WTP 304

PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI

M4K4.1

Memilih jenis bar tetulang.

Membina tembok dan tiang blok berongga bertetulang M4K4.2

Memasang bar tetulang pada kedudukan dengan nisbah mortar 1:3 atau 1:4.

PENUNJUK KOMPETENSI

M4K4.1E1

CATATAN

Mengenal pasti jenis tetulang mengikut lukisan.

Pengetahuan Nilai

M4K4.1E2

Memilih jenis bar tetulang mengikut jenis yang disenaraikan.

M4K4.2E1

Membancuh simen mortar mengikut nisbah yang betul.

M4K4.2E2

Memasang bar tetulang pada kedudukan dengan nisbah mortar 1:3 atau 1:4 mengikut kaedah pemasangan yang betul.

M4K4.3

Menempatkan bar tetulang pada setiap lapisan.

M4K4.3E1

Menempatkan bar tetulang pada setiap lapisan menggunakan bahan, alatan dan kelengkapan mengikut teknik dan spesifikasi kerja yang betul.

M4K5

M4K5.1

Memilih jenis batu pecah.

M4K5.1E1

Mengenal pasti jenis batu pecah mengikut spesifikasi kerja.

Membina tembok batu rawak

M4K5.2

Merancang tanda tembok mengikut bentuk yang diperlukan.

M4K5.2E1

Merancang tanda tembok mengikut bentuk yang diperlukan berdasarkan spesifikasi kerja yang betul.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

11

Pengetahuan Kemahiran Nilai

Pengetahuan Nilai Pengetahuan Kemahiran Nilai

Š LP, JANUARI 2014


TEKNOLOGI PEMBINAAN STANDARD KOMPETENSI

Kerja Batu WTP 304

PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI

PENUNJUK KOMPETENSI

CATATAN

M4K5.3

Membentuk semula batu mengikut keperluan.

M4K5.3E1

Memotong menggunakan alatan dan kelengkapan yang sesuai dengan selamat mengikut keperluan dan prosedur keselamatan.

M4K5.4

Menyusun batu di lapisan paling bawah dan lapisan seterusnya

M4K5.4E1

Menyusun batu di lapisan paling bawah mengikut spesifikasi kerja yang betul. Menyusun lapisan seterusnya mengikut ketinggian yang diperlukan mengikut teknik dan spesifikasi kerja yang betul.

Pengetahuan Kemahiran Nilai

M4K5.5

Memeriksa ketegakan, aras dan kelurusan.

M4K5.5E1

Memastikan ketegakan, aras dan kelurusan mengikut prosedur dan teknik yang betul.

M4K5.6

Mengisi sambungan dengan mortar.

M4K5.6E1

Memadatkan sambungan dengan mortar menggunakan peralatan yang sesuai mengikut teknik yang betul.

M4K5.7

Mengekalkan kekemasan dan kebersihan.

M4K5.7E1

Mengekalkan kekemasan dan kebersihan tembok yang dibina mengikut prosedur kerja yang betul.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

12

Pengetahuan Nilai

Š LP, JANUARI 2014

Dpsk sem 3 m4  

DPSK WTP 304

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you