Page 1

BÆREKRAFT & SAMFUNNSANSVAR


FNS BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekra�smål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fa�gdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


NORENGROS BÆREKRAFTSMÅL Våre hovedmål

Våre �lleggsmål


VÅRE BÆREKRAFTSMÅL

Norengros har hovedfokus på følgende av FNs bærekra�smål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Norengros jobber for å

fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, blant annet gjennom samarbeidet med Ini�a�v for E�sk Handel (IEH). De�e ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere.

12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Vi vil s�mulere våre

leverandører �l å miljø�lpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig beny�e produkter fra produsenter som s�ller strenge miljøkrav �l egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene �l produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.


HVA GJØR VI? Bærekra� skal være en selvfølgelig del av vår virksomhet. Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre �l utvikling og bruk av miljøvennlige produkter, samt å ta vare på naturen og menneskene rundt oss.

Krav �l egen virksomhet

Vi s�ller strenge krav �l oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig og disse verdiene gjenspeiles i de ansa�es og virksomhetens holdninger og adferd. Vi skal arbeide kon�nuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

Krav �l våre leverandører og samarbeidspartnere

Vi vil s�mulere våre leverandører �l å miljø�lpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig beny�e produkter fra produsenter som s�ller strenge miljøkrav �l egne produkter og produksjonsprosesser, samt �l produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.


KLIMAPARTNER

Samarbeid for bærekra�ig utvikling Medlem av Klimapartnere Hordaland

I 2018 ble Norengros K.J. Brusdal medlem av Klimapartnere Hordaland. Klimapartneres mål er å reduserer klimautslipp og s�mulere �l grønn samfunns- og næringsutvikling i Hordaland. Klimapartnere Hordaland er et offentlig-privat samarbeid som: - Formidler klimakunnskap - Utvikler og fremmer grønne forretningsidéer - Skaper møteplasser for klimadeba� - Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt


KLIMANØYTRAL BEDRIFT

Hele Norengros-kjeden blir klimanøytral i 2019 Klimaregnskap

Gjennom samarbeidet med Klimapartnerne�verket skal vi i Norengros K.J. Brusdal forsterke miljøsats�ngen vår. Klimaregnskapet er ne�verkets vik�gste verktøy for mer treffsikker reduksjon av klimagassutslipp og grønn samfunns- og næringsutvikling. Som Klimapartner må vi levere klimaregnskap en gang i året. De�e gir oss mulighet for å måle, iden�fisere og iverkse�e �ltak for å redusere våre utslipp. I 2019 blir hele Norengros-kjeden klimanøytral!


MILJØMERKING Betydning og definisjon

Svanemerket er de nordiske landenes offisielle miljømerke. Den

har et livssyklusperspek�v og se�er høye miljøstandarder som testes jevnlig.

Bra Miljöval er et svensk merke som viser hvilke produkter som er minst skadelige for miljøet.

EU Ecolabel (EU-blomsten)er miljømerket EU �ldeler produkter som

oppfyller høye miljøkrav. Produsenter må dokumentere at produktene deres �lfredss�ller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Den Blå Engel garanterer at produktene og tjenestene oppfyller høyest

mulige miljø-, helse- og tjenestestandarder. Denne miljøordningen har sa� standeren for miljøvennlige produkter og tjenester i Europa siden 1978.


VÅRE MILJØMERKEDE PRODUKTER

Gjennom tydelig vareinformasjon ønsker vi å påvirke våre kunder �l å velge miljøvennlig. Miljøvennlige produkter prioriteres Vi skal så langt det er mulig beny�e produkter fra produsenter som s�ller strenge miljøkrav �l sine produksjonsprosesser og �l produktene de leverer.

Sorter e�er miljømerke Alle produkter med offisielle miljømerker er tydelig merket i våre varekataloger og i vår ne�bu�kk. Ne�bu�kken gir i �llegg våre kunder mulighet �l å filtrere på miljømerker, slik at kun miljømerkede produkter vises.


RETT FRA NATUREN - TIL DINE KUNDER


GRØNT FOTAVTRYKK

Vi s�ller strenge krav �l oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet. Vi samler inn, gjenvinner og resirkulerer vårt avfall. El-retur er en ordning for retur av elektroniske produkter.

Norengros er medlem i el-retur. Vi tar imot kasserte EE-produkter gra�s.

Grønt Punkt merket forteller at produsenten er �lkny�et en ordning for

resirkulering av emballasje. Norengros er medlem av Grønt Punkt og betaler vederlag for all emballasje vi er vederlagsplik�g for.


TRANSPORT

For oss er det vik�g å redusere vår påvirkning på miljøet. Miljøvennlige biler

I 2017 investerte vi i fire nye lastebiler som er EURO 6 klassifisert, hvorav den ene er hybrid og de andre tre er godkjent for å kjøre på 100 % Biodiesel. I 2019 fikk vi i �llegg to nye el-varebiler.

Op�malisert ruteplan

Vi har innført ruteplan (faste leveringsdager) for alle våre kunder, basert på geografi. På denne måten unngår vi kjøring i de samme områdene hver dag, men har heller 2-3 leveringer pr uke. De�e er som o�est nok for de fleste kunder, og sam�dig vil det bidra �l å redusere miljøpåvirkningen.


KVALITET OG MILJØSERTIFISERING

Vi har fokus på kon�nuerlig forbedring innenfor kvalitet og miljø og er ser�fisert i henhold �l kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 og miljøstandarden NS-EN ISO 14001. ISO 9001 er flaggskipet innenfor kvalitetssystemer internasjonalt. Standarden s�ller krav �l hvordan organisasjoner �l enhver �d skal kunne �lby produkter og tjenester som oppfyller de krav �l kvalitet som kundene forventer.

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.

Standarden krever at bedri�ene klarlegger alle miljøbelastninger og iverkse�er �ltak for utbedring der det er behov for det. ISO 14001 fastse�er en god praksis for en føre-var-poli�kk for bedri�ens innvirkning på miljøet.


DET HANDLER OM MENNESKER


ETISK HANDEL

Norengroskjeden har felles e�ske retningslinjer for innkjøp. Disse gjelder for hele leverandørkjeden. Vårt kjedekontor står for alle produsent- og leverandørkontrakter og oppfølgingen av disse, herunder også e�ske krav. Ved Norengros si� kjedekontor er det to årsverk som i stor grad arbeider med e�sk handel. Norengros er medlem av Ini�a�v for E�sk Handel (IEH). Ini�a�v for e�sk handel (IEH) er Norges største ne�verk av bedri�er, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systema�sk for å sikre bærekra�ige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske og arbeidstakerre�gheter, bærekra�ig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.


INKLUDERENDE BEDRIFT

For oss er det vik�g å ta samfunnsansvar. Vi ønsker spesielt å gå foran med et godt eksempel i vårt nærmiljø. Godkjent lærlingbedri�

Vi har i dag to lærlinger ved vårt logis�kkvarehus i Arna. I �llegg skal det oppre�es to nye s�llinger for lærlinger høsten 2018.

Samarbeid med NAV

Vi arbeider te� med NAV, og har ha� flere personer i arbeid gjennom NAV-systemet.

Ungdom i arbeidspraksis

Vi samarbeider med Knarvik Videregående Skole, og har ha� flere elever utplassert i arbeidspraksis hos oss.


BISTAND TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Vi er oppta� av å være en posi�v bidragsyter i lokalsamfunnet.

En del av vår iden�tet

Det har all�d vært vik�g for oss i Norengros K.J. Brusdal å stø�e lokalidre�en og lokale organisasjoner, samt å kunne gi et bidrag �l gode og vik�ge formål. Vi stø�er hvert år en rekke veldedige organisasjoner, samt lokale lag og foreninger. Vi bidrar også �l en rekke �lstelninger og andre vik�ge formål i vår region.


STØTTE TIL TOPP� OG BREDDEIDRETT

Som sponsor har vi fokus på lokale lag og arrangementer, samt å bidra �l økt ak�vitet blant barn og unge.


VI ER PÅ RETT VEI. BLI MED PÅ REISEN.

Profile for Norengros K.J. Brusdal AS

Bærekraft og samfunnsansvar i Norengros K. J. Brusdal  

Bærekraft skal være en selvfølgelig del av vår virksomhet i Norengros K.J. Brusdal. Vi stiller krav til egen virksomhet, samt våre leverandø...

Bærekraft og samfunnsansvar i Norengros K. J. Brusdal  

Bærekraft skal være en selvfølgelig del av vår virksomhet i Norengros K.J. Brusdal. Vi stiller krav til egen virksomhet, samt våre leverandø...