__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Norefjell Turforening

2017


Denne årsberetningen gjelder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Norefjell Turforenings oppgave er å bidra til drift og vedlikehold av langrennsløypene på Norefjell. Foreningens arbeid utføres på «Norefjellplatået» i kommunene Krødsherad og Sigdal. Arbeidet utføres i samarbeid med Infrastrukturfond Norefjell, Norefjell Skisenter, Krødsherad Kommune, grunneiere i foreningens område og tilsvarende forening i nabokommunen Sigdal v/Eggedal Turlag. Norefjell Skisenter er utførende entreprenør med ansvar for preparering av skiløypene. Preparering av skiløyper utføres med forbehold om entreprenørens til en hver tid vurdering av forholdene, vær & værmelding, slitasje, bruk og antall gjester i området. Ved sesongslutt deles kostandene mellom Norefjell Skisenter, Infrastrukturfond Norefjell, Krødsherad Kommune og Norefjell Turforening. Foreningen er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 913 285 654, foreningens forretningsadresse er: Norefjell Turforening c/o Henning Haaland Rolfsbuktveien 20 N-1364 Fornebu


Styrets arbeid Styret består av 5 personer valgt blant hytteeiere, grunneiere og representant fra Infrastrukturfond Norefjell. Styret har i perioden bestått av: Styreleder: Henning Haaland, hytteeier Nestleder: Guro Gulsvik, grunneier Styremedlem: Anders Haukedalen, hytteeier Styremedlem: Jon Andreas Ask, grunneier Styremedlem: Knut Sønsteby, representant fra IF-fondet Varamedlem: Bjørn Ingier, hytteeier Varamedlem: Ole-Jacob Golberg, grunneier Varamedlem: Marianne Skjetne Bøe, grunneier Varamedlem: Knut Ringnes, representant fra IF-fondet (kasserer) Det er avholdt 3 styremøter i løpet av perioden i tillegg til regelmessig kontakt via telefon og e-post. Alt arbeidet i Norefjell Turforening utføres på frivillig basis. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i løpet av perioden. Styret har i løpet av året brukt tiden på å: • Opprette medlemsdatabase i økonomissystemet til VISMA • Tilrettelegge for automatisk utsending av kontingent faktura til foreningens medlemmer/hytteeiere i kommunen • Besvare diverse henvendelser fra foreningens medlemmer og brukere av langrennsløypene på Norefjell • Delta i felles kommuneplanarbeidet i strekningen Tempelseter – Noresund • Gjennomføre koordineringsmøter mellom Eggedal Turlag og Norefjell Skisenter • Oppfølging og dialog med entreprenør • Oppdatere Facebook og Instagram med nyttig informasjon og inspirasjon


Av fysiske arbeider i fjellet utførte Norefjell Turforening i samarbeid med Eggedal Turlag merking av skråløype Høgevarde og rundløype v/Augunshaug med nye merkestokker. Kostnadene er belastet regnskapet for 2018.

Utvidet samarbeid med Eggedal Turlag For å optimalisere bruken maskiner, menneskelige ressurser og ikke mist penger i Sigdal og Krødsherad er det tatt initiativ til tett samarbeid med Eggedal Turlag. Begge turforeningenes mål er å lage et så godt produkt som mulig – som oppnås kun ved å samarbeide. For sesongen 2016/2017 resulterte samarbeidet i direkte betaling av Kr. 50 000,- til Eggedal Turlag fra Norefjell Turforening. For sesongen 2017/2018 så har Norefjell Turforening påtatt seg ansvaret for preparering av Øvre og midtre djupsjøløype i ukedagene hele veien til Tempelseter.

Ny DNT-Hytte Høgevarde I forbindelse med åpningen av den nye DNT-hytten på Høgevarde besluttet styret å bevilge en gave til DNT i form av flotte naturbilder av Olav Golberg. Gaven ble overrakt av foreningens nestleder daværende Kristine Nore under den offisielle åpningen i slutten av mars som igjen resulterte i positiv omtale i lokalavisen Bygdeposten.


Økonomi Foreningen er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Regnskapet er satt opp etter kontantprinsippet, inntekter inntektsføres ved innbetalingstidspunktet og utgifter kostnadsføres ved utbetalingstidspunktet. Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 17 144,- som foreslås overført til foreningens egenkapital. Mesteparten av foreningens inntekter blir innbetalt i perioden desember–mars, foreningens inntekter for 2017 på kr 228 229,- inkluderer derfor kontingent betalinger for sesongen 2016/2017 og 2017/2018. Dette er noe lavere enn forrige sesong. Avviket skyldes primært at hytteeierforening i Alpinlandsbyen overførte bidrag for både 2014/2015 og 2015/2016 i løpet av 2016. Foreningens egenkapital pr. 31.12 var kr 508 622,tilsvarende foreningens bank beholdning. Foreningens kostnader var totalt kr 211 142,- hvor kr 200 000,utgjorde direkte bidrag til skiløypene på Norefjell i Krødsherad og Sigdal. For ytterligere detaljer så henvises det til vedlagte resultat og balanseregnskap.

Medlemskap Medlemskap og kontingent betaling til Norefjell Turforening er frivillig, for sesongen 2016/2017 mottok foreningen innbetalinger fra 179 enkeltmedlemmer/bedrifter og 6 sameier/hytteforeninger. Dette er en liten økning fra sesongen 2015/2016. Norefjell turforening har i løpet av vinteren fått tre direkte tilbakemeldinger fra personer som ikke ønsker å bidra til skiløypene grunnet innføring av eiendomsskatt i kommunen.


Sosiale Medier Norefjellturforening kommuniserer med sine medlemmer og brukere gjennom sosiale medierer og direkte henvendelser pr. tlf. og e-post. Status for foreningens sosiale medier pr. 11. mars 2018 er: • Facebook: 1 321 følgere • Instagram: 497 følgere

Noresund 20. mars 2018 Styret Jon Andreas Guro Ask Guslvik

Henning Haaland

Anders Knut Haukedalen Sønsteby


NOREFJELL TURFORENING 913285654

Resultatrapport

Regnskapsår: 01.01.2017 - 31.12.2017 Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017 Periode fg år: 01.01.2016 - 31.12.2016

Periode

Akkumulert

Periodeslutt fg år

3920 Medlemskontingenter 3921 Enkeltmedlem @ 500 Kr

500,00 26 000,00

500,00 26 000,00

0,00 33 500,00

3922 Familiemedlem @ 1000 Kr 3923 Firmamedlem @ 2000 Kr

98 000,00 34 000,00

98 000,00 34 000,00

119 000,00 20 000,00

3924 Kollektive Medlemmer 3925 VIPPS 3926 Andre Medlemmer

65 560,00 4 169,12 0,00

65 560,00 4 169,12 0,00

96 150,00 7 849,72 3 477,50

228 229,12

228 229,12

279 977,22

-150 000,00 -50 000,00 -2 055,00 0,00 -2 352,50 -2 431,00 -100,00 -4 000,00 -204,00

-150 000,00 -50 000,00 -2 055,00 0,00 -2 352,50 -2 431,00 -100,00 -4 000,00 -204,00

-200 000,00 0,00 0,00 -20 000,00 -2 402,50 -12 663,00 0,00 0,00 0,00

-211 142,50

-211 142,50

-235 065,50

17 086,62

17 086,62

44 911,72

513,70 -456,00

513,70 -456,00

413,63 -540,00

57,70

57,70

-126,37

Ordinært resultat før skatt

17 144,32

17 144,32

44 785,35

Ordinært resultat

17 144,32

17 144,32

44 785,35

Årsresultat

17 144,32

17 144,32

44 785,35

Driftsinntekter

Driftskostnader 6401 Bidrag Løypekjøring Krødsherad 6402 Bidrag Løypekjøring Eggedal 6810 Datakostnad 6811 Webdesign 6812 Domeneavgift 6820 Trykksaker 6860 Møter, kurs, oppdatering etc. 7421 Gave - Ny Hytte Høgevarde 7830 Konstaterte tap på fordringer

Driftsresultat Finansielle poster 8040 Renteinntekter, skattefrie 8179 Annen finanskostnad

Utskrevet av Henning Haaland 20.03.2018 13.42.27

Visma eAccounting

Side 1 av 1


NOREFJELL TURFORENING 913285654

Balanserapport

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017 Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017 Periode fg år: 01.01.2016 - 31.12.2016 Ved periodens begynnelse

Endring

Ved periodens slutt

Periodslutt fg år

0,00 491 478,31

147 650,00 17 144,32

147 650,00 508 622,63

0,00 491 478,31

491 478,31

164 794,32

656 272,63

491 478,31

491 478,31

164 794,32

656 272,63

491 478,31

-491 478,31

-17 144,32

-508 622,63

-491 478,31

0,00

0,00

0,00

0,00

-491 478,31

-17 144,32

-508 622,63

-491 478,31

0,00

-147 650,00

-147 650,00

0,00

0,00

-147 650,00

-147 650,00

0,00

-491 478,31

-164 794,32

-656 272,63

-491 478,31

0,00

0,00

0,00

0,00

EIENDELER

Omløpsmidler 1500 Kundefordringer 1920 Bankinnskudd

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital (innskutt og opptjent) 2050 Annen egenkapital Udisponert resultat Udisponert resultat Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) Gjeld

Kortsiktig gjeld 2970 Uopptjent inntekt , avsetning Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Avvik

Utskrevet av Henning Haaland 20.03.2018 13.41.42

Visma eAccounting

Side 1 av 1


Faktura

Fakturanummer

11

Ja Jeg Vil Bli Medlem Av Norefjell Turforening Skiløypene På Norefjell 3536 Noresund

Kundenr. Fakturadato Leveringsdato Bet. vilkår

271

26.11.2017

26.11.2017

0 dager netto

Beskrivelse

Sum

Familiemedlem @ 1000 Kr 1 000,00 Tusen takk for ditt bidrag til de flott skiløypene på Norefjell sist vinter. Vi håper du/dere ønsker å støtte oss i vårt arbeid også vinteren 2017/2018.

Forfallsdato

26.11.2017 KID

Fakturanummer

11 Vennligst angi fakturanummer ved betaling Bankkonto Vipps

Ekskl. mva Mva (0 %) Avrunding

Adresse NOREFJELL TURFORENING c/o Henning Mørch Haaland Rolfsbuktveien 20 1364 Fornebu

1 000,00 0,00 0,00 Telefon 94167201 E-post/hjemmeside post@norefjellturforening.no norefjellturforening.no

Å betale Organisasjonsnr. 913 285 654

15032686998 10731

1 000,00


GOD TUR!

Profile for Norefjell Turforening

Norefjell Turforening - Årsberetning 2017  

Norefjell Turforening sin årsberetning for 2017

Norefjell Turforening - Årsberetning 2017  

Norefjell Turforening sin årsberetning for 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded