Page 1

... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Nr. 1

2010

36. 책rgang


BEBOERBLADET Oplag 3250 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt.

Grafisk produktion

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Nordtryk A/S. Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Redaktionens adresse

Pia Søegaard Rasmussen, Bangsbovej 12 1.v 9900 Frederikshavn, tlf. 6060 6682 Email: piarasmussen@webspeed.dk

Redaktion

Afdeling 1: Else Marie Nielsen, tlf. 9842 6994 Afdeling 4: Pia Rasmussen, Mølleparken (Ansvarshavende) tlf. 6060 6682 Afdeling 5: Poul Mogensen, tlf. 9843 1292 Afdeling 6: Max Jensen, tlf. 2297 4317 mdj@nordfiber.dk Afdeling 7: Jørgen Jensen, tlf. 9843 0970 mail.jensen@yahoo.dk Afdeling 9: Jørgen Lindberg, tlf. 5136 9648 mail: jll@private.dk Dette blad udkommer Fredag den 5. februar 2010. Næste blad udkommer ca. 8. maj 2010. Stof til dette blad bedes afleveret på redaktionsmødet 20. april 2010.

2

Administration:

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Direktør:

V. Malte Nielsen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9848 1075

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9893 0305

Bestyrelse:

Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf. 9842 0876 Næstformand: Joan Ejstrup Andersen, L.P. Houmøllersvej 170 Tlf. 2763 4414 Henry Nielsen, L.P.Houmøllersvej 13 Tlf. 9842 6016 Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf. 4157 0669 Vinni Gravesen, Fregatvej 199 Tlf. 4841 1505 Jonna Nielsen, Knudensvej 31 st.v Tlf. 9843 5701 Billedet på forsiden er fra Fælledbo Foto: Poul Mogensen


ADMINISTRATION NYT FRA ADMINISTRATIONEN NYE REGLER OM FORTRINSRET TIL LAVESTE NUMMER Der er netop fremsendt nye bekendtgørelser der regulerer landets boligforeninger – bl.a. om boligforeningernes medlemsnumre. Boligforeningen Vesterport er – som navnet siger en forening med medlemmer. Medlemmerne får ved indmeldelsen tildelt et medlemsnummer, og når man søger en lejlighed har det indtil nu været sådan, at når der er ligeberettigede medlemmer til en lejlighed, så skal lejligheden tildeles til det laveste medlemsnummer. Dette system skal ændres i de kommende måneder, således at tildelingen skal ske til den, der har været længst tid på ventelisten – altså efter den dato man er noteret på ventelisten. Der kommer en overgangsordning, hvor de nu ”passive medlemsnumre” kan blive noteret på ventelisten og bevare ”værdien” af det gamle nummer, men så skal man betale et årligt gebyr for at fastholde ”værdien”. Ændringen er besluttet ved lov, og vi har ikke mulighed for at undgå at indføre systemet. Det nye system er indført for at sidestille boligforeninger og boligselskaber. (I et boligselskab har man ingen medlemmer, og ventelisten fungerer som en liste, hvor man bliver opnoteret til en lejlighed, og rækkefølgen er efter opskrivningsdato). For at indføre det nye system, skal vi kontakte vore medlemmer for at gøre dem opmærksom på ændringen.

Det vil ske her i foråret – dels ved brev til alle medlemmer (dem er der en 1516.000 stykker af) og rigtig mange har vi formentlig forkerte / forældede adresser på (!) – og derfor vil det også ske med annoncer i lokale blade. Herefter er der nok 2-3 måneder til at få aktiveret sit medlemsnummer, hvis man ønsker det. Vi beklager bøvlet for rigtig mange medlemmer – men kan altså ikke gøre noget ved det.

BYGGEPROJEKTER STRANDGÅRDEN I STRANDBY Vi er i gang med at bygge i alt 40 nye plejeboliger til Strandgården i Strandby, samt ombygge og udbygge de kommunale servicearealer til dels personalefaciliteter og dels aktivitetscenter. Boligerne opføres som ”Leve-bo miljøer” efter samme opskrift som på Bangsbovej og i Søparken. De 20 første boliger ventes klar til indflytning i april 2010, herefter flytter de nuværende beboere på Strandgården ind i de nye boliger, og de gamle ældreboliger på Strandgården bliver revet ned, og der genopføres 20 nye plejeboliger, der ventes klar til indflytning ca. til februar 2011, og hele byggeriet vil være klar i foråret 2011. Strandby vil herefter have de mest moderne faciliteter til ældreplejen med 40 plejeboliger, et moderne aktivitetscenter med nye faciliteter til hjemmeboende demente og aktive ældre, samt tidssvarende personalefaciliteter til ca. 100 ansatte i området.

3


ADMINISTRATION RAVNSHØJCENTERET Vi har i samarbejde med brugere og pårørende udviklet et nyt ældreboligbyggeri ved det nuværende ”Ravnshøjcenteret”.Vesterport køber de nuværende 20 nedslidte kommunale lejeboliger og opfører 15 nye ældreboliger efter samme model som i Grundtvigs Have (- der er kopieret fra ældreboliger i Sydbyen). Boligerne opføres som bedst muligt lavenergibebyggelse i energiklasse 1 eller 2 – alt afhængig af økonomien. Projektet er netop udsendt i licitation, der afholdes i februar og om alt går godt, så kan projektet gå i jorden i april / maj i år og være færdigt lige efter nytår 2011.

vet nedrevet, således at der i dag kun er Vandrehjemmet og Håndværkerafdelingen på grunden. (Håndværkerafdelingen benytter i øjeblikket bygningerne, hvor Kofoed og Christensen drev virksomhed). Vandrehjemmet ophører i januar 2011 og bliver derefter nedrevet. Vi er i øjeblikket i gang med at etablere det nødvendige plangrundlag til opførelse af et nyt byggeri på grunden på Gl. Skagensvej. Tanker, forslag og visionerne for det nye byggeri går på at etablere et 0-energibyggeri – altså et byggeri, der selv producerer lige så meget energi, som bebyggelsen bruger! Det har man aldrig prøvet før i Frederikshavn….

I forbindelse med nybyggeriet får vi brug for at genhuse hovedparten af de nuVi skal finde ud af at kombinere et godt og værende beboere i andre Vesterportafdeflot byggeri med topisolering, solceller til linger, dog vil der være 6 boliger der først el-produktion, måske solvarme til varmt nedrives efter, at byggeriet er færdigt. vand, måske jordvarmeanlæg til varme, varmegenvindingsanlæg med ventilation Sideløbende med nybyggeri af de 15 boo.s.v. o.s.v. liger vil der blive en mindre ombygning af de kommunale servicearealer til bedre Vi forestiller os et byggeri, især i 1-plan personalefaciliteter. Det nuværende store og et enkelt punkthus i 4 etager. Afhænsamlingsrum med køkken vil blive gig af de enkelte boligtyper og grundens bevaret og vil fortsat fungere som byens bebyggelsesprocent – kan der i alt opføres og bebyggelsens samlingssted for Ravn100 – 120 boliger på grunden. shøjs ældre borgere. Vi er herudover i dialog med Socialforvaltningen om opførelse af dels et flekGAMMEL SKAGENSVEJ / sibelt botilbud med 15 boliger, og dels et BUHLSVEJ bofællesskab med ca. 29 boliger. Igennem de sidste 10-12 år har vi samlet De øvrige 60 – 70 boliger vil formentlig et areal på ca. 22.000 m2 ved Gl. Skagensisær blive til en målgruppe vi kalder vej. Det er sket ved opkøb af maskin”50+”-boliger og vil være 3 vær. boliger. fabrikken Kofoed & Christensen, LungeEndvidere påtænkes opført 10 -15 4 vær. klinikken og Vandrehjemmet samt nogle boliger på 100 – 115 m2, der bl.a. kan ældre parcelhuse. tilbydes børnefamilier. I det sidste år er en del af bygningerne ble-

4


... et blad for beboere - lavet af beboere Den overordnede planlægning er således i fuld gang, og der vil snarest muligt efter at boligprogrammet, de planmæssige forhold o.s.v. er færdige blive afholdt EUlicitation på projektet, hvor der både vil blive konkurreret på pris, arkitektur og kvalitet, således at vi kan sikre os, at det ambitiøse projekt kan gennemføres.

- Saldo Se saldoen på din vedligeholdelseskonto via Vesterports hjemmeside:

www.vesterport.dk

Om alt går vel er der en mulighed for en byggestart i slutningen af 2010 eller i foråret 2011 med en færdiggørelse ca. 1½ år senere.

Hvis du ønsker at se saldoen på din vedligeholdelseskonto, kan du kontakte administrationen og bestille et password.

Vesterports drift er rigtig pæn i øjeblikket. Vi har i praksis fuldt udlejet i alle boliger, ca. 975 er på venteliste.

Herefter kan du se saldoen på din vedligeholdelseskonto via hjemmesiden.

Afdelingernes drift hænger sammen, på trods af at der kun er gennemført minimale lejestigninger i de sidste år (mellem 0 og godt 1%) og i øjeblikket forventer vi kun begrænsede lejestigninger for 2011 – så vi er bestemt konkurrencedygtige på boligmarkedet i Frederikshavn. Vi har i 2009 gearet kraftigt ned i antallet af ansatte i Håndværkerafdelingen på grund af faldende aktivitet, men vi forventer dog lidt højere aktivitet i løbet af 2010. Håndværksvirksomheden er i nogen grad påvirket af de samme forhold som mange andre virksomheder i disse år, så vi passer så meget på som muligt, uden dog at nedlægge eller indskrænke mere end, at vi kan levere den nødvendige service til drift og beboere.

Administrationen

Alt i alt ser det pænt ud for Vesterports aktivitet, udvikling og økonomi, - her midt i de vanskelige tider. Malte

Hjælp redaktionen Det vil være en stor hjælp for redaktionen, at de indlæg, artikler samt billeder der findes digitalt, der skal med i beboerbladet, mailes løbende inden næste deadline til administrationen på:

info@vesterport.dk Kvalitet på digitale billeder til tryk A6 (105 x 148 mm) = 1240 x 1748 pixel A5 (148 x 210 mm) = 1748 x 2480 pixel. Ved spørgsmål tag kontakt til Lene Jørgensen eller Henriette Skrejborg på tlf. 9842 6111

5


ADMINISTRATION

Administration og ekspedition Åbningstider: Mandag 9.00 - 17.00 Tirsdag-onsdag-torsdag 9.00 - 15.00 Fredag 9.00 - 12.00 Tlf . 98 42 61 11 Mail: Info@vesterport.dk

Besøg Vesterport på www.vesterport.dk Mangler du en pinkode for at se, hvilket nummer du står på ventelisten - så ring på tlf. 9842 6111 eller skriv på info@vesterport.dk - og

6

vi sender den til dig

VENTELISTE pr. 1. januar 2010

992 boligsøgende på venteliste


... et blad for beboere - lavet af beboere

Tilbudsbrev på mail Få dine tilbudsbreve på mail og modtag dem som en PDF-fil. Det eneste, du skal gøre, er at oplyse din E-mail adresse, og vi sender en bekræftelse på, at vi nu har registreret dine oplysninger. Du kan oplyse din e-mail på følgende måde: Send en mail til info@vesterport.dk - husk at oplyse navn, adresse, e-mail og evt. medlemsnummer. Såfremt vi ikke har registreret en mailadresse, modtager du dine tilbudsbreve pr. post som tidligere. Vi ser frem til at høre fra dig.

VESTERPORT

JUBII..... Vesterport skal fremover selv lave den grafiske produktion af Beboerbladet - og vi glæder os over at dette nummer nu er “blevet sendt på gaden”. Det første “barn” er altid en prøveklud - så vi håber at I vil tage godt imod bladet. Hvis du har enten tekst eller billeder til netop DIN afdeling - så mail dem gerne til administrationen på info@vesterport.dk. Vi glæder os til at høre fra dig..... Vesterport

7


AFDELING 1 AFDELING 11 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Formand

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187

Næstformand og gæsterum Kirsten Carla Nielsen Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 9842 2722

Sekretær Morten Sønderskov, Abildgårdsvej 43, tlf. 9842 2803

Beboerblad Else Marie Nielsen Knudensvej 31, tlf. 9842 6994 Cindy Pedersen, Knudensvej 66, tlf. 9843 8306 Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Kirsten Frifeldt, Stenbakkevej 57, tlf. 5194 5073

Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Viceværter Område: Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84: Per Ritter, tlf. 2333 5712 privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429. Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33: Lars Jørgensen, tlf. 2333 5713 privat: Atletikvej 49, tlf. 9843 9511 Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og Knudensvej 33-45: Erling Petersen, tlf. 2333 5714 privat: Bondgårdsvej 27, Skærum tlf. 9847 3531. Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472. I afd. 1 deler Sofia Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

8

DET GAMLE VESTERPORT Ny servicebygning til Driftspersonalet på vej Kommunen er ved at behandle byggeansøgningen og bygningen på Lindegårdsvej, der bliver en kopi af den som i afdeling 17 på Ingeborgvej- dog en del større. Der arbejdes på muligheden med at tilføre alternativ energi.


... et blad for beboere - lavet af beboere

Hvad sker der i afdelingen? Badeværelser Kim Dalby har fremvist forskellige producenters udkast til “stablede badeværelser”. Der blev på mødet uddelt mapper til gennemgang inden næste møde. Energiprojekt Kim Dalby fortæller om energi besparelsen ved udskiftning til energipærer i kælderen på vinkelblok på Lindegårdsvej. Herunder besparelsen i november:

Nov 2008 Nov 2009

1379 KW 1283 KW

Der blev spurgt ind til eventuelt brug af jordvarme. Kim Dalby undersøger mulighederne. Igangsætning af trappevask Der er nu indgået aftale med et firma vedr. trappevask, som starter den 1. januar 2010. Fugt i tørrerum på Stenbakkevej Der er indkommet en klage om fugt i tørrerummet. Kim Dalby iværksætter dræning af området. I skrivende stund afventes bedre vej til udførelse. Opvaskemaskine i gildesalen Abildgårdsvej Der er bestilt ny opvaskemaskine til gildesalen på Abildgårdsvej der bliver monteret i uge 2 / 2010. Parkbelysning Vi ønsker at udskifte flere af de gamle parklamper allerede i 2009 budgettet - i området generelt. Bruno Müller foreslår at sætte 3 lamper i stedet for 2 ved hver blok, og gerne af den nye model. Kim Dalby indkøber 20-25 stk. og starter udskiftningen, og tilføje nye hvor det er nødvendigt. Gule afmærkninger Der er blevet lavet gule afmærkninger på asfalten ved p-pladsen i afsnit 3 mellem blokken og det røde private rækkehus foran indgangsdøre. Formålet er at der signaleres parkering forbudt.

9


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Læskur Der er indkommet forslag til læskur ved stoppestedet på Knudensvej. Det bliver vedtaget at der opføres et læskur i samarbejde med Park & Vej. Gildesale Så er gulvet blevet slebet i den store gildesal. Bruno Müller Formand ________________________________________________

Hobbyrum I vores afdeling har vi faktisk mange hobbyrum der står til fri afbenyttelse for beboerne! Her vil du i et godt oplyst hobbyrum finde arbejdsbord med skruestik og ophæng til din cykel, hvis den skal ordnes. Din hoveddørsnøgle passer til døren. Brug Hobbyrummet! Det er dit og vores!

“Onsdagsklubben” Kælderen Knudensvej 62 Aktivitet: Banko Åbningstider: Onsdage på ulige uger fra kl. 14.30 - ? Formand: Richard Jensen

Kontaktperson: Svend Jensen, tlf. 9842 3248 Kontingent: Betaler for kaffe og bankoplader. 10


... et blad for beboere - lavet af beboere

Billardklubben “Kælderklubben” Gildesalen Rosborgvej

Åbningstider: Mandag og torsdag kl. 9.30 - 12.00 Formand: Erik Hansen, tlf. 9843 3136 Aldersgruppe: 25 år og op. Kontingent: 20,- kr. pr. måned

“Børneklubben” Gildesalen Rosborgvej

Aktivitet: Leg Aldersgruppe: 4 - 16 år Åbningstider: Onsdag kl. 17.30 - 20.00 Formand: Elisabeth Paulousek, tlf. 2859 2931 Kontingent: Ingen

11


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

De ældste blokke på Knudensvej har fået meget skiftet ud. For en del år siden blev vinduespartierne i opgangene udskiftet og blev holdt i oprindelig udformning.

Den tidligere dør må lade livet...

..så gøres der klar til ny dør...

Så er det dørenes tur til udskiftning. Her omkring årskiftet er man igang med nye døre i indgangspartierne, -også på Knudensvej og efterfølgende mangler mange opgange i afsnit II + III. I de nye døre bliver der sat nyt låsesystem i og det vil beboerne høre nærmere om.

...og så er døren sat i indgangspartiet.

12


... et blad for beboere - lavet af beboere Julevejret startede forsigtigt. Sneen lagde sig smukt i vores boligområde og driften fik styr på den hurtigt med fine p-pladser og stier

Men efter nytår...... ville Kong Vinter det anderledes. Som andre steder blev afdelingen begravet i sne ! Masser af sne - som driften også fik styr på i løbet af et par dage.

Bruno Müller

13


AFDELING 4

MØLLEPARKEN

FASTELAVNSFEST SÅ ER TIDEN KOMMET TIL AT VI SKAL HOLDE FASTELAVNSFEST FOR VORES BØRN I VESTERPORT. FESTEN BLIVER AFHOLDT: SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2010 KL. 13:00 - 16:00 I DEN STORE GILDESAL PÅ ABILDGÅRDSVEJ 35. DET VIL GLÆDE MIG AT SE BØRNENE OG DERES FORÆLDRE TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG MED TØNDESLAGNING, KÅRING AF KATTEKONGE-OG DRONNING OG DEN BEDST UDKLÆDTE AF PIGERNE OG DRENGENE. DER ER FASTELAVNSBOLLER, KAFFE OG SODAVAND. VI HAR VALGT AT FLYTTE TØNDERNE INDENFOR I ÅR, SÅ VI IKKE SKAL STÅ UDENFOR OG FRYSE.

MANGE HILSNER ELISABETH PAULOUSEK.

TRAILER PARKERING Spørg inspektøren om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården.

Kontakt inspektøren. Bruno Müller

14


AFDELING AFDELING 44 Afdelingsbestyrelsen

Formand: Willem Kulk Bangsbovej 16, tlf. 9842 0876 Næstformand: Joan Ejstrup Andersen L. P. Houmøllersvej 170, tlf. 2763 4414

Beboerblad Pia Rasmussen, Bangsbovej 12 1 v tlf. 6060 6682 E-mail: piarasmussen@webspeed.dk Jørgen Rasmussen, Bangsbovej 10 s.v Jane Borbjerggaard, Pr. Dreslersvej 18 1 v Erik Madsen, Bangsbovej 18, 3 h. tlf. 9842 0585 Marianne Tilsted, L. P. Houmøllersvej 164, tlf. 9843 5430 Inspektør: Kim Dalby, kontor tlf. 9842 611 privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409 Gruppeleder: Anders Hansen, tlf 2333 5725. Viceværter Område: Pr. Dreslersvej 53-87: Benny Porsmose, tlf. 2333 5722 privat: Knudensvej 55, tlf. 5316 2565 Pr. Dreslersvej 1-51, 6-16 og E. Andersensvej 1-23: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 privat: Pr. Dreslersvej 26, 3 th. tlf. 2261 3586 Pr. Dreslersvej 18-60: Per Vilsøe, tlf. 2333 5721 privat: H. C. Lumbyes vej 14, tlf. 9843 2267 Bangsbovej 4-34: Anders Hansen, tlf. 2333 5725 privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251 Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllersvej 28-178: Thomas Kiis, tlf. 2333 5724 privat: Fynsvej 1, tlf. 9843 9130 Koktvedparken 1-11 og 2-6: Frank Kjæhr, tlf. 2333 5735 privat: Søndergade 37, Hjallerup, 20 95 1528 I afd 4 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 og Mie Jørgensen Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

MØLLEPARKEN Willems Klumme Vi fik en del sne sidst i december, så det blev lidt spændende, om det skulle blive hvid jul eller om det hele skulle forsvinde igen. Det gjorde det ikke, der kom faktisk meget mere med frost i lange baner. Viceværterne har haft travlt med at forlade de varme stuer hos familien, for at sætte sig i den kolde traktor for at feje sneen væk for beboerne. De har gjort, så vi kan færdes på vore fortove. Desværre har kommunen ikke været lige så effektiv, men med de mængder sne som er kommet ned, er det vanskeligt at finde ud af, hvor man skal begynde, og hvor man skal ende. Så nu må vi vente til sneen forsvinder med sjap til følge.. Det der undrer mig er: hvor bliver alt det hvide af når sneen smelter? Jeg håber at vore beboerne har haft nogle gode juledage, og en nytårsaften uden skader fra fyrværkeri. De våde skader har man nok kunnet reparerer i løbet af nytårsdag, med den traditionelle nytårskoncert, og skihop på fjernsynet. Heldigvis er skaderne i bebyggelsen begrænset til lidt barberskum, og et enkelt smadret vindue. Traditionen tro var der igen julefest i centeret for de medmennesker, som ellers ville sidde alene hjemme. Afdelingen har givet et lille tilskud til maden, og en lille ting til deltagerne. Sognepræst Jette Wegeberg Christensen hold juleprædiken, og der blev sunget julesange inden deltagerne kunne sætte sig til bords med brunede kartofler og

15


AFDELING 4

MØLLEPARKEN

andebryst, og hvad der ellers hører til. Ris á la mande manglede heller ikke - der skal jo også mandelgaver til. Frostvejret har ikke kun været til gene. I forbindelse med den forestående renovering skulle der foretages thermografifotografering. I frostvejr vil disse billeder vise, hvor der eventuelt er problemer med isoleringen af vore bygninger. Så nu kan vi snart lave rapporteringen færdig og sende den til Landsbyggefonden, hvor man vil behandle vores ansøgning om tilskud og billige lån. Det vil nok tage et års tid, vi er ikke de eneste i landet der søger om Landbyggefondens midler. Som jeg også omtalte ved sidste års beboermøde vil vi gerne høre fra Jer, og det er der heldigvis flere som har fundet ud af. Afdelingsbestyrelsen vil gerne arbejde med de gode tips og ideer som I kan give os. Jeg ved godt at det er i god tid men i løbet af foråret går afdelingsbestyrelsen en tur gennem bebyggelsen, for at se hvordan

det står til med tingene. Her er det, at vi gerne vil høre fra Jer, hvad I kunne tænke Jer, at der blev forbedret eller ændret. I må gerne ringe til mig mit telefonnummer står andetsteds i bladet, men man kan også sende en email til kulk@nordfiber.dk. Det er der indtil videre kun én der har gjort brug af, så herved et tilbud om direkte kontakt til mig og afdelingsbestyrelsen.

Tanker efter byrådsvalget Spilleregler Valget blev som et rigtigt spil “skak”, hvor “Kongen” til slut si´r farvel og tak For medens nogen af brikkerne sover straks “Løbere” fra venstrefløjen faldt og løb over. Da natten var gået og blevet til morg´n var “Bykongen” mat, der var væltet et tårn. Var spillet endda bare endt med “remis”, nu blev det noget uskønt “partiRODEri”. Vi må håbe at “springerne” sættes til salg. For dette må betegnes et “Kænguruvalg”

16


... et blad for beboere - lavet af beboere Nyt fra Aktivitetshuset i Sydbyen Julestue Lørdag den 27 november 2009 blev der traditionen tro afholdt julestue. Det var som altid et stort tilløbsstykke. Julestuen åbnede kl.10.00 med musik af Gadedrengene. Som noget nyt i år blev der indledt med en julesang som var skrevet at Birte fra køkkenet. Det faldt i god jord, en frisk Syng julen ind sang skrevet på melodien Hammer ham- Mandag den 14 december 2009 var tiden kommet hvor julen skulle synges ind. mer fedt. Sangen er efterfølgende blevet sunget i Denne dag fik vi hjælp af Børge som forbindelse med andre arrangementer til spillede på klaver, med sig havde han stor glæde. Så nu har vi en sang der kan mænd fra mandskoret til at synge for. Der bruges til mange lejligheder. Der kom blev sunget alle de gamle julesange. Til som sædvanligt mange til denne dag og kaffen blev der serveret sirupslagkage. der blev handlet godt i alle boder. Der var mulighed for at købe juledekorationer, Juleaften adventskranse, dørpynt, nisser, julepynt, Torsdag den 24 december 2009 kl. æbleskiver , lotteri bare for at nævne noget. 12.00 var der mulighed for at deltage i en fælles julemiddag som startede med julegudtjeneste.

Lucia Fredag den 11 december 2009 var det tid til at få besøg af børn som skulle gå lucia optog. Børnene kom denne dag fra Bangsbostrand Skole. Det er børn som synger i skolens kor, som stiller op til luciaoptog . De gik ned gennem gaden og sluttede i fællessalen. Efter luciasangen blev der sunget lidt julesange ra deres kendte nummer. En hyggelig dag hvor unge og gamle hyggede sig sammen.

traditioner. Der En eftermiddag fyldt med traditioner blev som sagt startet med julegudtjeneste. Derefter samles vi i cafeen til god gammeldags julemad. Da en veloverstået middag var slut var der uddeling af mandelgaver og julegaver. Dagen sluttede med kaffe og julegodter. Kl. 16.00 var alle mætte og vi ønskede hinanden en glædelig jul.

17


AFDELING 4

MØLLEPARKEN

Denne gang drillede Kong Vinter os, men vi gennemførte festen som planlagt. Der blev serveret dejlig mad fra cafeen og folk fik alt hvad de kunne drikke og spise. De våde varer blev sponsoreret af den gamle bankoklub i afd. 4, vi siger mange tak. Frivilligfest Til sådan en dag skal der også være Torsdag den 7. januar 2010 var tiden underholdning, den blev leveret af Two kommet hvor den store tilbagevendende step fra Haldbjerg. Vi havde en dejlig dag begivenhed skulle løbe af staben. Festen hvor vi som personale havde mulighed for for de frivillige og andre samarbejdspartner at varte de frivillige op og det lykkes vist er noget vi ser frem til, det er her vi kan meget godt. Tak for en god dag sammen give betalingen for et års frivilligt arbejde. med så mange dejlige mennesker, vi ser allerede frem til næste år. Med venlig hilsen Annette Weesgaard

Nytårstaffel Tirsdag den 5. januar blev år 2010 skudt i gang. Gadedrengene spillede og huset var vært ved champagne og kransekage.

18


... et blad for beboere - lavet af beboere Computer og Internet Med fiber i alle hjem er der flere som har anskaffet sig en computer og fået en internetforbindelse. Jeg vil skrive lidt om, hvad man bør gøre for at man på sikker måde kan begive sig på internettet. Der findes desværre en del sjove mennesker ude i verden som vil ødelægge ting og sager på en computer på internet. Det bør man sikre sig imod ved at gøre nogle enkle ting. Enhver computer som er forbundet på internet skal minimum have et antivirusprogram og en firewall kørende. Så siger I - ja ja det koster mange penge, så siger jeg - nej nej det kan gøres gratis. Først og fremmest antivirusprogram. Der findes flere gratis antivirusprogrammer. Jeg har i flere år brugt programmer AVGantivirus, som er gratis og automatisk bliver opdateret hver dag. Dette program kan downloades her: www.kortlink.dk/6ea4 Det næste er en firewall som er et program som holder styr på, om der er nogen udefra som vil ind på computeren, og hvilke programmer som skal have lov til at kontakte internet fra computeren. Her bruger jeg programmet COMODO firewall som kan hentes her: www. kortlink.dk/7bbc Problemet for nybegyndere er at begge programmer skal installeres rigtigt, og at de er på engelsk. De fleste gratis programmer er desværre på engelsk, men er nemme at finde ud af. Programmerne spørger om en del ting

når de bliver installeret, så hvis ikke du er hjemme i det engelske,så er der nok en som lige kan hjælpe dig i opstarten. Har man installeret disse programmer, så kan man uden problemer bruge netbank og eventuelt bruge dit dankort ved indkøb på internettet. Det er i hvert tilfælde min erfaring, hvor jeg bruger netbank og laver en del indkøb via internet uden problemer. Lige et tip om indkøb på internet, det kan godt være, at man finder noget som er billigere på internettet end i forretningen. Men husk at der ved køb på nettet altid kommer en forsendelse oveni, så tæl lige sammen inden man råber hurra. Lidt sjovt: Interfacelift.com Mange blandede baggrundsbilleder, men især landskabsfotos. Digitalblasphemy.com Computerskabte billeder linket er til galleriet med gratis billeder. Socwall.com Her finder du billeder af kunst, bygninger og sport. Carwall.com Masser af billeder af biler. Hvis I har forslag, om hvilke spørgsmål som skal behandles i næste blad, hører jeg gerne fra Jer. Willem Kulk kulk@nordfiber.dk

19


AFDELING 4

MØLLEPARKEN

Fra Beboerhuset Kære beboere Nu er der gået et halvt år i den nye klub stille og roligt. Vi holdte den første juletræsfest, det var hyggeligt, men vi kunne godt være flere. Der blev også holdt en nytårsfest. Den gik godt, som i kan se på billederne. I år er vi startet op, dart´en kører stille og roligt. Vi vil gerne have gang i nogle flere aktiviteter f.eks. kortspil. Vi har også poolborde og bordtennisbord og der er mulighed for at lave netparty. Vi vil gerne have, at I kigger ned i huset og snakker med os om jeres ønsker, så vi kan finde ud af, hvilke aktiviteter vi skal lave. Huset er åben hver mandag og torsdag kl.19.00 til kl.23.00. Se billeder fra jule- og nytårsfesten på næste side... Med venlig hilsen Henrik Pedersen, formand

Den 31. december var der 17 medlemmer af huset samlet til nytårsfest. Det gik fantastisk godt, alle var glade, og så fik vi noget rigtig godt mad, som Calle havde lavet. De første gik hjem kl. 2 og de sidste ca. kl. 5 - alle i godt humør. Der bliver fastelavnsfest søndag den 14. februar kl.14.00, hvor der vil blive tøndeslagning for børn i forskellige aldersgrupper. Vi håber mange vil møde frem, så det kan blive en rigtig god dag for alle. M.v.h. Bestyrelsen

20


... et blad for beboere - lavet af beboere

21


HÅNDVÆRKER AFDELINGEN Har du brug for at friske din lejlighed op? Boligforeningen Vesterport har indgået en aftale med Flügger Farver, Hjørringvej 143A, som tilbyder vores beboere at købe maling og tilbehør til engrospriser. Fortæl du bor i Vesterport, oplys kontonr. 470665 - husk at oplyse din adresse, den skal påføres fakturabilag. Alle varer skal betales kontant ved afhentning.

Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: �afslibning �oliering og lakering af gulve �samt pålægning af vinyl Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen Gl. Skagensvej 11-15 9900 Frederikshavn tlf. 9843 9666 - eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN

Gl. Skagensvej 11 - 15 9900 Frederikshavn Tlf. 9843 9666 Fax. 9843 9566

Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

22

TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf. 2566 3390


AFDELING 5 Afdelingsbestyrelsen Formand

Hugo Sørensen, Flotillevej 40 Tlf. 3054 4860

Næstformand Vinnie Gravesen, Fregatvej 199 Tlf. 8830 3334/6140 4196

Sekretær Lone Nyholm, Fregatvej 145 Tlf. 4234 0349 Peter Pahl, Flotillevej 12 Tlf. 6014 9049 Antine Larsen, Flotillevej 100 Tlf. 2098 8369

Inspektør Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf. 9843 8210

Viceværter Område: Fregatvej 9-51 & 71-279: Leif Ingartsen, tlf. 2333 5732. Privat: Søndergade 199, tlf. 2067 6492 Fregatvej 281-417 & Prisevej 32-70 & 3-79: Knud Borup, tlf. 2333 5733 Privat: L.P.Houmøllersvej 5, tlf. 2291 8538 Fregatvej 1-7 & 53-69 & Flotillevej 2-144 & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf. 2333 5731 Privat: Abildgårdsvej 49,1.h, tlf. 2987 4925 I afd. 5 deler Mille G Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

FÆLLEDBO Godt nytår Denne gang er det din lokalredaktør, der skriver indlægget på denne plads, dels for at aflaste den travle formand, og dels for at fortælle lidt omkring beboerbladet. Fra og med dette nummer af Beboerbladet har Vesterports administration overtaget arbejdet med opsætningen af bladet, medens selve trykningen fortsat vil ske hos Nordtryk. Du vil lede forgæves efter annoncerne, for de er nemlig fra nu af droppet. Men derudover skulle der ikke være væsentlige ændringer i bladets opsætning og udseende. Jeg har jo gennem årene leveret billeder og tekst til Beboerbladet, også denne gang, og det har jeg da tænkt mig at fortsætte med, så længe afdelingsbestyrelsen gider at have mig til det. Men jeg er også intresseret i at få indlæg og billeder fra andre beboere for at få sat mere fut i bladet. Ring til mig: 9843 1292. Vesterports hjemmeside, afdeling 5, aktuelt og billeder, er også værd at gæste. Nytårsaften blev festlig med en masse flot fyrværkeri - og heldigvis uden en eneste sprængt postkasse eller andre former for hærværk. Dejligt ! De store snemængder og det glatte føre har vores viceværter klaret beundringsværdigt hurtigt og effektivt til gavn for os beboere og vores besøgende. Tak for det. Og den nye sneslynge, som skærer sig igennem snedriverne og efterlader fine, lodrette sider, har virkelig visr sin nytte. Nu vil jeg sætte mig ned og spændt vente på det “nye” Beboerblad. Poul

23


AFDELING 5

FÆLLEDBO Den nye sneslynge har virkelig vist sin nytte

__________________________________________________________

Nyt køkken På afdelingsmødet i september måned blev det besluttet, at beboerne i det lave, røde byggeri nu også kan få nyt køkken. (maks. 480,- kr pr. måned i 10 år). Den første af disse beboere fik sit nye køkken i november måned, og det ser jo ganske lækkert ud.

24


... et blad for beboere - lavet af beboere

Fælledbo-klubberne - også noget for dig Bankoklubben: Bankospil samt juletræfest Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861 Marion Kristensen, tlf. 2396 8441 Plan for resten af sæsonen: 14. februar 28. februar 14. marts 28. marts - afslutning Markedsklubben Loppemarkeder Niels Jørgen Jørgensen, tlf. 2064 0184 Fredagsklubben Hygge-Dart Fredag kl. 19-24 Aldersgrænse: 18 år Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4860 Billardklubben Tirsdag kl. 19-22 Hugo Sørensen, tlf. 3054 4860 Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18 Karina Nielsen, tlf. 9843 5520

25


AFDELING 5

Juletræsfesten i Fælledbo

26

FÆLLEDBO


... et blad for beboere - lavet af beboere

27


AFDELING 5

28

FÆLLEDBO


... et blad for beboere - lavet af beboere

29


AFDELING AFDELING66

ENGPARKEN

Afdelingsbestyrelsen

Nytårshilsen

Formand

Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 / 2076 4361 Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk

Næstformand Bjarne Nielsen, Engparken 88 Tlf. 9843 2683 Mail: bjarneemil@gmail.com

Sekretær & udlejning af trailer Max Jensen, Engparken 37 Tlf. 2297 4317 Mail: mdj@nordfiber.dk Ruth Simonsen, Engparken 153 Mail: r.simonsen@mail.dk Mariano Di Nardo, Engparken 106 Tlf. 4126 4836 Mail: dinardo_mario@hotmail.com

Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Gruppeleder Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Viceværter Område: Engparken 1-209: Keld Fuglsang, tlf. 2333 5734 Privat: Sejrøvej 6, tlf. 9846 5930 Søparken 1-7: Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383 I afd. 6 deler Jannick Brønniche-Lange, Engparken 118 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

30

Når dette indlæg læses, er vi allerede godt inde i det nye år. Alligevel vil jeg benytte lejligheden til på afdelingsbestyrelsens vegne, at ønske alle et godt nytår. Nytårsaften forløb ret fredeligt i vores afdeling. Det er som regel postkasserne, der står for skud, men mange beboere er med til at passe på tingene. Tak for det ! Som det fremgår andet steds, (red. under afd.6 afdelingsbestyrelse) er afdelingsbestyrelsen blevet nødsaget til at lave en ny konstituering, fordi Bent Kruse flytter. Vi er naturligvis meget kede af, at Bent flytter, for han har altid ydet en kæmpeindsats i afdelingen, men samtidigt glæder vi os også på hans vegne over, at han har fået mulighed for at få sin største drøm opfyldt. En kæmpestor tak til Bent for hans store engagement og altid gode humør. Det kommer vi til at savne utrolig meget. I stedet for Bent indtræder Mariano Di Nardo i afdelingsbestyrelsen, og vi byder ham rigtigt hjertelig velkommen. Heldigvis er det sådan, at vore suppleanter altid er med til afdelingsbestyrelsesmøderne, så derfor ved Mariano allerede, hvad det indebærer at være i afdelingsbestyrelsen. Venlig hilsen Gurli Nielsen Afdelingsformand


... et blad for beboere - lavet af beboere Børneklubben Hele december var en travl måned for Børneklubben. Der blev lavet kalenderlysdekorationer, bagt pebernødder, holdt julestue og juletræsfest. Desværre var der ikke så stor tilslutning til de forskellige aktiviteter, men vi ved jo også godt, at alle har så travlt op til jul, og at man derfor bliver nødt til at prioritere sin tid.

- HUSK Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, der står for udlejningen, og han kan kontaktes på tlf. 2297 4317 eller Henrik Nielsen på tlf. 9843 3852.

Julestuen var nu rigtigt hyggelig, og børnene fik solgt en del glas med pebernødder. Juletræsfesten var også utrolig hyggelig, især fordi vi igen fik besøg af den mest fantastiske julemand. Det var lidt skuffende, at der ikke var så mange børn, men de børn og voksne, der deltog, hyggede sig rigtigt meget. En stor tak til den fantastiske julemand, som har lovet at komme igen. Så må vi bare se, om vi ikke kan blive lidt flere næste gang. Også en stor tak til Kirsten Jørgensen og Lisbeth Olesen, fordi de altid er så hjælpsomme med alt det praktiske. Venlig hilsen Gurli Nielsen Afdelingsformand

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 31


AFDELING 6 Læserbrev: Bilkørsel i Engparken Jeg har altid gået og bildt mig selv og andre ind, at der var bilfri på vores flisegange. Det skulle beskytte vores børn og området. Jeg har da taget gruelig fejl, for næsten alle kan få lov til at køre ind på området. Lige før jul var jeg ude og handle (på cykel) – jeg kommer og vil ind ad flisegangen - men ak, den er spærret af 2 biler med trailere. Jeg påtaler så, at det ikke er tilladt at biler kører på området – jo jo det har de skam fået lov til af viceværten. Håndværkerne kører jo også på området og ødelægger vores græs – jeg ved så, at hvis der bliver spurgt, om der må køres ind med et stort fjernsyn, så får man nej. Så vil jeg gerne spørge, om der ikke er ens regler for alle, eller om det ikke er forbudt at køre på flisegangene mere ? Med venlig hilsen I. M. Fuglsang Engparken 92 _________________ Svar: Ifølge husordenen er flisearealerne i gårdene fortrinsvis beregnet til at gå på. Det betyder, at bil- og knallertkørsel ikke er tilladt i gårdene, og den regel gælder for såvel beboere som besøgende. Der kan dog i enkelte tilfælde gives tilladelse til kørsel i gårdene, men det skal der være meget specielle årsager til. I den forbindelse skal det understreges, at magelighed ikke er en speciel årsag. Når håndværkere er på ”besøg” i Engparken, er hovedreglen, at de ikke må køre ind på flisearealerne i gårdene, men igen kan der være enkelte tilfælde, hvor det kan tillades.

32

ENGPARKEN Som brevskriveren nævner, skal vi passe på vores børn, og de skal kunne færdes sikkert i gårdene. Vi ved af erfaring, at det med jævne mellemrum er nødvendigt at genopfriske reglerne vedrørende bil- og knallertkørsel i Engparken. Afdelingsbestyrelsen vil derfor på næste afdelingsbestyrelsesmøde drøfte udformningen af en skrivelse til beboerne, hvor reglerne bliver beskrevet. Med venlig hilsen Gurli Nielsen, Afdelingsbestyrelsem

Banko forår 2010 Så er vi allerede godt i gang med at spille banko i Engparkens gildesal. Der er bankospil hver anden tirsdag (i de lige uger) kl. 19.30. Alle er velkommne. Vi spiller om 24 fine gevinster, og i pausen serveres der kaffe og småkager. Frem til sommerferien er der spil på følgende datoer: Tirsdag den 23. februar Tirsdag den 9. marts Tirsdag den 23. marts Tirsdag den 6. april Tirsdag den 20. april Tirsdag den 4. maj Tirsdag den 18. maj Med venlig hilsen Bankoudvalget


... et blad for beboere - lavet af beboere

Beboer- og fritidsklubber i afd. 1, 4, 5, 6 og 7 Afd. 1 Billardklubben Kælderklubben Formand Erik Hansen tlf. 9843 3136

Fredagsklubben Hygge-Dart Fredag kl. 19-24 Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861

Børneklubben Elisabeth Paulousek

Billardklubben Tirsdag kl. 19-22 Hugo Sørensen, tlf. 3054 4860 Børne- og Ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18 Karina Nielsen, tlf. 9843 5520

Afd. 4 Beboerklub og fritidsklub Henrik Pedersen Provst Dreslersvej 26 tlf. 3126 4076

Afd. 6 Beboerklubben Kontaktperson Max Jensen, Engparken 37 tlf. 2297 4317

Afd. 5 Bankoklubben Bankospil samt jultræsfest Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861

Afd. 7 Torsdagsklubben Kontaktperson Ann Brandstrup, Rådhusstræde 4 tlf. 9843 1215

Markedsklubben Loppemarkeder Niels Jørgen Jørgensen, tlf. 2064 0184

33


AFDELING 7 Afdelingsbestyrelsen Formand / Beboerblad

Jørgen Jensen, Danmarksgade 22 A Tlf. 9843 0970/2534 4192 Mail: mail.jensen@yahoo.dk

Næstformand Ann Brandstrup, Rådhusstrædet 4, st.h Tlf. 9843 1215 Henri B Laursen, Danmarksgade 22 A 3. nr.2. Tlf. 9842 3917 Mail: hbording@nordfiber.dk

MIDTBYEN Formanden har ordet Julefesten: Den 11. december 2009 afholdt vi en vellykket julefest i gildesalen i Danmarksgade. Vi var 45 beboere der hyggede os med rigelig og god julemad. Stemningen var i top, og der blev sunget flittigt med til akkompagnement af de fem ”Trækfugle” fra Rønnerhavnens orkester.

Værelser & gildesal Rådhusstrædet Hanne Gehlert, tlf. 6066 8109 Danmarksgade Henri B. Laursen, tlf. 9842 3917

Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Der snakkes og hygges

Gruppeleder Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Vicevært Gunnar Pedersen, tlf. 2333 5716 Privat: Gl. Skagensvej 77, tlf. 9842 9980 I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Bent har vundet en præmie i det amerikanske lotteri

Den syngende vicevært Gunnar

34


... et blad for beboere - lavet af beboere Hanne Gehlert skal roses for sin kreative bordpyntning og udsmykning af lokalet samt sin styring og indkøb til det populære amerikanske lotteri. – Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter havde gjort en fin indsats for at beboerne skulle hygge sig. Et lille SUK Når man putter sit tøj i tørretumbleren i vaskeriet, så forventer man at afhente det i tør tilstand et stykke tid efter. Desværre er der flere beboere der med jævne mellemrum oplever, at tøjet er taget ud i halvvåd tilstand af en anden beboer, og så kan man jo starte forfra og oven i købet få lov til at betale en gang mere. – Jeg vælger at tro, at fænomenet skyldes ubetænksomhed, så mon ikke dette lille SUK får en gunstig indflydelse. Det må også skyldes ubetænksomhed, at man ikke slukker lyset i vaskeriet, når man er færdig. Med stigende el-afgifter vil det være en rigtig god idé at være mere bevidst om at reducere unødige omkostninger, der kan få indflydelse på huslejen. I den forbindelse vil jeg også nævne, at man naturligvis skal huske at skrue ned for varmen i udestuerne i Danmarksgade, når man ikke længere opholder sig der. Sne – Sne – Sne Vores vicevært Gunnar fik pludselig meget travlt med at feje og skrabe sne ved vores tre bebyggelser i slutningen af december og indtil videre meget langt ind i Januar. Her er et par vinterbilleder:

35


AFDELING 7 Eva Pedersen - Torsdagsklubben

MIDTBYEN i klubben fortsætter. Ann Brandstrup vil fremover være kontaktperson for interesserede nye beboere, og hun vil desuden tage vare på økonomien. Eva fortjener et stort ”honnør” for sin indsats for beboerne i Afdeling 7 og primært i Rådhusstræde. Afdelingsbestyrelsen ønsker hende alt muligt godt i fremtiden. Jørgen

Eva, som for nylig fyldte 85 år, stoppede ved årsskiftet som kontaktperson og ”madmor” i Torsdagsklubben i Rådhusstræde, hvor hun med sit glade og behagelige væsen har været fundament og ”blæksprutte” i klubben siden 1999. Eva har hver torsdag i alle årene sørget for, at der har været friskbrygget kaffe og dækket bord til de 12-14 beboere, som fast kommer i klubben. Hun har også egenhændigt lavet mad i det lille køkken i gildesalen i Rådhusstræde til beboernes fællesspisninger, hvor blandt andet andestegen Mortens Aften har været en fast tradition. – Eva har også været den praktiske arrangør af Torsdagsklubbens sommerudflugter, hvor man i årenes løb har hygget sig med et godt måltid mad på forskellige kroer i Vendsyssel. Det bliver ikke et fuldstændigt stop for Eva, for hun har lovet foreløbig at stå for kaffebrygningen hver torsdag. De andre opgaver skal løses i fællesskab, for alle er interesseret i, at det hyggelige samvær

36


AFDELING 9

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Afdelingsbestyrelsen

Meddelelser fra formanden

Jørgen Lindberg, Havnefronten 6 Tlf. 5136 9648 Mail: jll@private.dk

Jeg håber, I alle sammen er kommet godt ind i det nye år. Sidste år oplevede vi en hvid jul og denne gang var det ikke bare lidt forbigående frost og sne. Jeg håber, at I, der har tid til det, nyder det hvide snelandskab, hvor man kan glæde os over de mange fugle ved foderbrættet. Det har måske ikke været så morsomt for vores vicevært, Erik, at kæmpe med snemasserne både på fridage og arbejdsdage. Men det er dog lykkedes at overkomme snemasserne. Mange tak for den store indsats.

Formand

Næstformand Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf. 9848 2621 Mail: jyt@youmail.dk

Sekretær Lis Kærgård, Stokken 16. Tlf. 9842 4542 Erland Eiersted, Stokken 11 Lise Christensen, Grundtvigs Have 11, Elling

Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Gruppeleder Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Vicevært Område: Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 26, Havnefronten 2-102 & Grundtvigs Have 5-33: Erik Nyholm, 2333 5711 Privat: Boelsmindevej 210, 9300 Sæby tlf. 9846 3444

I al glæden over og forventningerne til det nye år bliver jeg nødt til at omtale det triste, der skete i vores afdelingsbestyrelse i slutningen af november 2009. Vores næstformand, Leif Munch, trak sig ud at afdelingsbestyrelsen bl.a. på grund af min håndtering af en konflikt, afdelingsbestyrelsen var løbet ind i. Jeg er meget berørt af Leifs beslutning og beklager den meget. Leif og jeg havde det bedste samarbejde, indtil det skete. Heldigvis havde vi en kapacitet stående i kulisserne. Jytte Hansen, vores eneste suppleant, rykkede ind som fuldgyldigt medlem af afdelingsbestyrelsen. Ved nykonstitueringen ved decembermødet blev Jytte valgt til næstformand – TILLYKKE.

I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

37


AFDELING 99 AFDELING Ved afdelingsbestyrelsesmødet i december lovede afdelingsbestyrelsen hinanden, at vi vil forberede et forslag til anvendelse af midlerne fra værelsesudlejningen på en sådan måde, at det kommer noget af den kritik i møde, der er blevet rejst i de sidste par måneder. Målet er, at forslaget kan lægges frem for forhåbentlig godkendelse ved kommende afdelingsmøde i september 2010.

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Vinterbilleder 2010

Med ønske om et godt år 2010! Jørgen Lindberg

AKTIVITETER PÅ ANKERPLADSEN Whistklubben spiller hver torsdag fra kl. 19.00 - ca. 22.00. 35,- kr. pr. gang incl. kaffe med brød. Der spilles 2 gange 16 spil.

Et kig ned af Fligen........

Eventuelle spørgsmål: Erland Eiersted , tlf. 2991____________________ 8441 Madholdet afholder fællesspisning følgende datoer før sommerferien: Fastelavnsfest den 19. februar Afslutning den 24. marts Eventuelle spørgsmål: Tove Eiersted, tlf. 9848 1619.

...og et kik ned af Stokken.

38


... et blad for beboere - lavet af beboere Strandby, den 5. januar 2010 De to billeder er fra Juleafslutning i vores Torsdag Cafe, som er velbesøgt, - der kan nemt samles 20-30 mennesker. Der spilles forskellige spil og der hygges over kaffen . Så mon ikke det er et indslag, der er kommet for at blive. Vi forstår at hygge os på Havnefronten.

Så kom Julesneen som man kan se på billedet, er der lagt op til hvid Jul på Havnefronten.

Julen 2009 vil nok huskes som den mørkeste vi har haft. Det startede først på juleaften - alt lys gik ud. Men da vi syntes Erik skulle have anden i fred ventede vi til 1. juledag med at kontakte Erik. Det var ikke meget julefred han fik, for det gik i pendulfart mellem Sæby og Strandby resten af julen. Men der var ingen sure miner. Så tak for din store indsats. Leif Munch

Tusind tak til alle de rare beboere på Ankerpladsen, som kommer og graver mig ud, når sneen lukker mig inde. Det er virkelig dejligt når man ikke kan selv. Hilsen Lis Kærgård

39


AFDELING AFDELING12 12

LILLE BANGSBO

Afdelingsbestyrelsen

Herligt med de skiftende årstider!

Ole Hansen, Bangsbovej 42 Tlf. 9842 4772

Ja nu fik vi sne og frost igen!

Næstformand

Hurra for vores gårdmænd og deres maskiner, - hvis de da ikke brækker ned - maskinerne altså.

Formand

Connie Petersen, Bangsbovej 78 Tlf. 9848 3520 Preben Svensson, Bangsbovej 82 Edith Sørensen, Bangsbovej 72 Tlf. 9842 2791 Eva Peschardt, Bangsbovej 64 Tlf. 9842 6911

Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Gruppeleder Anders Hansen, tlf. 2333 5725 Privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

Vicevært Område: Bangsbovej 38-84: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Privat: Tlf. 2261 3586

I afd. 12 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

40

Ud over de traditionelle aktiviteter i fælleshuset – tirsdagskaffe, aftenskortspil, onsdagshobby (nu også med indendørs petanque) – torsdagsfilm og søndagskaffe, så prøver aktivitetsholdet også med bingo. Så hvis fjernsynet ikke dur, - noget vil vi måske opleve i fællesskab på storskærm i vores dejlige fælleshus, - ja så behøver vi ikke at kede os. Nu ser vi frem til foråret med de lyse timer uden sne og sjap. Hilsen Ole Hansen


AFDELING 14

CHRISTIANSMINDE

Afdelingsbestyrelsen Formand

Jenny Larsen, Barfredsvej 46,st.nr.3 Tlf. 9843 0080 Åse Bjørnbøg, Barfredsvej 46,st. nr. 4 Tlf. 9843 2859

Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Gruppeleder Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Vicevært Område: Barfredsvej 46-48: Gunnar Pedersen, tlf. 2333 5716 Privat: Gl. Skagensvej 77, tlf. 9842 9980

I afd. 14 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

41


AFDELING AFDELING 17 17 Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Gruppeleder Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Vicevært Karl Johan Meyer, tlf. 2333 5717 Privat: Birkedalsvej 38, Elling tlf. 9848 2053.

I afd. 17 deler Sofia Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

42

INGEBORGVEJ - KALKVÆRKSVEJ

Ingeborgvej klædt i hvidt Ingeborgvej blev også velsignet med en masse sne - men der blev også hurtigt styr “driverne”. Et par stemningsbilleder kommer her:


... et blad for beboere - lavet af beboere

Kort nyt fra Ingeborgvej Torsdag den 17. december var dagen for centerets traditionelle julefest. Skoleelever fra Ørnevejens Skolevar igen i år med til at gøre festen til noget særligt. Luciaoptoget var stemningsfuldt og bagefter sang eleverne julesange for alle deltagerne.

Julemanden kom også på besøg, og der blev flittigt delt ud af små julekys og klem – til især damerne.

43


AFDELING 17

INGEBORGVEJ - KALKVÆRKSVEJ

En anden glædelig begivenhed fandt sted tirsdag den 15. december, hvor centret fik en dejlig julegave. Gaven var 50 nye sangbøger, som straks blev taget i brug. Det var meget tiltrængt, da de gamle sangbøger næsten ikke kunne hænge sammen mere. De glade givere var : Nutidens Kvinder, Høreforeningen og Ældresagen. Dagcentret takker på vegne af alle brugerne af centret for den fine gave.

På billedet ses medarbejder Anni Hasselflug, som modtager sangbøgerne af Jette Horn, formanden for Nutidens Kvinder. Kurt Welander, som holder sangeftermiddage hver tirsdag er klar ved klaveret til den næste fællessang.

Aktivitetsleder Birte Hjermitslev

Kommende arrangementer Søndag den 7. februar kl. 13.30 Søndagscafe`m / musikalsk underholdning Tirsdag den 16. februar kl. 13.00 er der Fastelavns – eftermiddag. Tøndeslagning, kaffe med fastelavnsboller. Den bedste udklædte hat kåres. Tilmelding nødvendig senest fredag den 12. feb. Tirsdag den 2. marts kl. 10.00 Besøg fra Tøjfirmaet Smartex Søndag den 7. marts kl. 13.30 Søndagscafe`m / musikalsk underholdning Onsdag den 31. marts kl. 13.30 Påske / eftermiddagshygge

44


... et blad for beboere - lavet af beboere

Faste aktiviteter Mandage i lige uger : Stort bankospil kl. 13.30 ved Centerrådet Mandage i ulige uger : Musik og sang ved Svend`s Svende kl. 13.30 Mandage : Gymnastik for alle kl. 10.15 Tirsdage : Kortklub kl. 10.00 Tirsdage : Gåtur for alle kl. 10.00 Tirsdage : Musik og sang ved Kurt Welander kl. 13.30 Onsdag : Biografcafe`kl. 10.00 Onsdag : Dartspil kl. 12.45 Onsdag : Tur ud i det blå kl. 12.30 Onsdag : Strikkeklub kl. 13.00 Torsdag : Spillebule, hvor vi finder forskellige spil frem, prøv f.eks. vores Wii spil. kl. 10.00 Torsdag : Gymnastik / stoledans for alle kl. 10.15 Torsdag : Lille banko kl. 13.00 Fredag : Bagegruppe, hvor du kan bage dit eget brød kl. 10.00 Fredag : Glasslumping kl. 10.00 Fredag : Bobspil kl. 10.00

OBS. ! Vil du se dagcentrets månedsblad – gå ind på : www. frederikshavn.dk under borger - og videre til senior og pension, derefter til aktivitetscentre og til højre ligger der hver måned BYNYT, hvor du kan læse om vores tilbud.

Aktivitetsleder Birte Hjermitslev 45


AFDELING 55 55 AFDELING Afdelingsbestyrelsen

GODT NYTÅR

Eva Lyngen, L. P. Houmøllersvej 7 tlf. 4157 0669

Nu er vi godt i gang med det nye år. Julens stress og jag og ikke mindst hygge har vi lagt bag os. Det nye år er skudt ind, nytårsforsætterne er afgivet:

Formand

Næstformand Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 tlf. 6130 7759 Michael Iversen, Tunøvej 31 tlf. 4140 8246

Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Gruppeleder Anders Hansen, tlf. 2333 5725 Privat: Otto Sverdrupsvej 14 tlf. 98 43 82 51

Vicevært Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Privat: tlf. 2261 3586

- skal vi leve sundere, - skal vi droppe smøgerne, - skal vi af med julekiloene, - skal vi have lidt mere motion, - skal vi være noget mere for hinanden - osv……osv…… Tankerne og løfterne til os selv er mange, men det vigtigste er nu at vi alle har det godt med os selv og hinanden. Så mød dagen og det nye år med et positivt sind. I dag er det den 5. januar og jeg har været ude for at skovle sne, men ak sneen vælter ned, så det er lidt håbløst, sådan en dag som i dag ønskede jeg at jeg boede på 3. sal og var fri for alt det sne, men nej hvor jeg nyder det nu jeg sidder inde i mit dejlige varme hus og nyder en kop varm the, medens jeg skriver denne hilsen til jer. Jeg nyder at vi nu har nogle varme tætte huse, nyder at mærke de dejlige varme gulve og forstår slet ikke at jeg kunne ønske mig et andet sted hen. Jeg sender de bedste ønsker om et godt og lykkebringende 2010 til alle beboer og ansatte i Vesterport og mest af alt, til alle beboer i afdeling 55. Pas godt på hinanden.... Eva Lyngen

I afd. 55 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

46


RAVNSHØJ Afdelingsbestyrelsen Formand

Mogens Jensen, Mejerivej 32, Ravnshøj Tlf. 4028 6125

Næstformand Ebba Hansen, Mejerivej 14, Ravnshøj Tlf. 9848 4821 Dagny Sørensen, Mejerivej 28, Ravnshøj Tlf. 9848 4555

Inspektør Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

Gruppeleder Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

I Ravnshøj deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

47


Beboer Bladet Vesterport  
Beboer Bladet Vesterport  

Nr. 1 - 2010

Advertisement