__MAIN_TEXT__

Page 1

... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Nr. 3

2012

38. 책rgang


BEBOERBLADET Oplag ca. 3450 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt.

Administration:

Grafisk produktion

Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Nordtryk A/S. Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Redaktionens adresse Ruth Simonsen Mail: r.simonsen@mail.dk

Redaktion

Afdeling 1: Else Marie Nielsen, tlf. 9842 6994 Afdeling 4: Trine Lauridsen, tlf: 2243 4510 Mail: lauridsenzoo@nordfiber.dk Afdeling 5: Mette Hansen, tlf. 5115 8967 Mail: mh.steenberg@gmail.com Afdeling 6: Ruth Simonsen, tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk (Ansvarshavende) Afdeling 9: Leif Munch, tlf. 9848 2168 Mail: ruth-leif@turbofiber.dk

Dette blad udkommer fredag den 29. juni 2012. Næste blad udkommer ca. 19. oktober 2012 Stof til dette blad bedes senest afleveret den 2. oktober 2012 på mail til beboerbladet@vesterport.dk

2

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Direktør:

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9893 0305

Driftschef:

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf. 9842 0876 Næstformand: Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf. 4157 0669 Lene Heisel, Knudnsvej 82,2.v Tlf. 2073 1708 Mette H. Hansen, Fregatvej 221 Tlf. 5115 8967 Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 Marianne Tilsted, L.P. Houmøllersvej 164 Tlf. 2483 3142 Jonna Nielsen, Knudensvej 31 st.v Tlf. 9843 5701 Billedet på forsiden er fra Afd.7 Danmarksgade. Foto: Jørgen Jensen


REDAKTIONEN

Redaktionens hjørne Redaktionen har modtaget dette skønne læserbrev fra en beboer, som står over for et skarpt hjørne - ikke mange af os kommer til at opleve. Vi takker for brevet - og opfordrer hermed andre, som gerne vil dele en historie eller andet, at sende materiale og evt. billeder ind til redaktionen på beboerbladet@vesterport.dk. Materialet kan evt også afleveres i administrationen på Abildgårdsvej 35. ________________________________ Kære alle beboere i Vesterport. Jeg vil sige tak for alt jeres venlighed – jeg har boet på Knudensvej, altså i Vesterport, i 63 år. Jeg flyttede ind i 1949. Jeg har altid været meget glad for at bo her. Jeg har en stuelejlighed i enden af huset/ blokken, lidt negativt er dog – at lejligheden er meget kold om vinteren. Der er beboere, som lukker deres kældervinduer op om vinteren, så jeg må sidde med uldtrøjer og tæpper på, for at holde varmen. Min søn har mange gange lukket vinduerne udefra, og sagt på kontoret, at hvis dette fortsætter banker han søm i vinduerne udefra! Men alle her så søde og rare – jeg sender mange kærlige hilsener og tak til viceværterne. For et par år siden var min store gode gamle stol slidt og det kostede en for-

mue at få den ombetrukket. Min søn kom med en stor amerikaner læderstol, som kunne dreje og vende med fodskammel – hvor man kan ligge og flyde ud. Problemet var nu at få den gamle store stol ud. Viceværten Ritter (red. Per Ritter) kom forbi og hjalp min søn med at få skrumlet ud af vinduet. Jeg sagde til Ritter (red. Per Ritter) ”det er godt nok en skam for der er så gode fjedre i den gamle stol” – Ritter (red. Per Ritter) sagde ”Helene – hvad skal du med gamle fjedre!” – og vi fik os en lang latter. Jeg holder meget af Ritter (red. Per Ritter)

For øvrigt bliver jeg 100 år den 6. august 2012 – så jeg glæder mig, for så skal der være fest. Familien samles og familien er blevet til 45 stk. Mine gæster kommer fra Sjælland, Sverige, Ålborg og Frederikshavn – så jeg er vel nok heldig! Alle grib nu jeres dag og leg den bort!! For tiden har travlt, og den er så kort. ”Jeg har ikke tid – jeg har så travlt – jeg kan ikke nå alt det jeg skal.” 3


REDAKTIONEN Det er jo en kendt sag, at vi har brug for travlhed for at kunne leve meningsfuldt i denne verden. Tiden er en besynderlig størrelse. Nøgle gange føles den som et vældigt ocean, man bare kan øse af – og andre gange, som en sparsom kilde, der truer med at tørre ud. Jeg takker alle der har givet mig enestående venlighed igennem mit lange liv – jeg har her i Frederikshavn 2 søde døtre, som er flinke og hjælpsomme over for mig. Hilsen Helene Dalgas, Knudensvej 76,st.h

Ny redaktør for Beboerbladet Jørgen Jensen har siden foråret 2011 været redaktør på beboerbladet. Han har her i april måned valgt at stoppe i organisationsbestyrelsen og dermed også som redaktør af beboerbladet.

Vi vil gerne sige Jørgen tusind tak for den fine nye inspiration med flere gode artikler, han har bidraget med til beboerbladet – og vi ønsker ham og hans hustru Bente alt mulig godt i fremtiden. 4

Ruth Simonsen er herefter blev valgt til den nye redaktør for beboerbladet.

Ruth har siden 2009 siddet i afdelingsbestyrelsen i Engparken og har nu også lyst til at bidrage med arbejdet som redaktør for beboerbladet. Fra redaktionens side vil vi gerne ønske Ruth tillykke med valget som ny redaktør - og ser frem til et fortsat godt samarbejde. REDAKTIONEN


ADMINISTRATION Nyt fra administrationen Sommer på vej! Nu nærmer sommeren sig med hastige skridt, og selv om feriestemningen snart tager over, sker der stadig meget på den bygningsmæssige front. Byggeriet på Gl. Skagensvej skrider planmæssigt frem. De 29 plejeboliger med tilhørende servicecenter er alle leveret på byggepladsen, og færdiggørelsen skrider planmæssigt frem. Byggeriet går som forventet i drift 1. oktober. Hvad angår de 84 familieboliger er der indsendt ansøgning om byggetilladelse til Frederikshavn Kommune, og det forventes at denne bliver givet inden alt for længe, så der snart kan tages 1. spadestik. Der arbejdes på højtryk med de 2 helhedsplaner for henholdsvis afd. 4 og afd. 6. Landsbyggefonden kommer på besigtigelse på P.D. vej i uge 25, hvor vi får de første indikationer på hvad der i den kommende renovering kan gives støtte til. Hvad angår Engparken er man ved at få det sidste på plads vedr. finansieringen, således man inden for en overskuelig periode kan få sat udbudsprocessen i gang. (Se mere herom under Engparken). Med de to renoveringer vil vi gøre lejlighederne i Engparken og Mølleparken tidssvarende, og begge steder er energibesparende foranstaltninger en del af renoveringsplanerne. Herved opnår vi at Vesterport beholder sin status som den førende boligforening i Frederikshavn. I ønskes alle en god sommer! Steen Møller Andesen

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. april 2012 i Gildesalen på Abildgårdsvej 35 Formand Willem Kulk bød velkommen til repræsentantskabet, revisor og gæster. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Ad. 1 Valg af dirigent. Willy Kristiansen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at mødet var indvarslet i henhold til vedtægterne, og at dagsordenen var i henhold hertil, hvorefter mødet var lovligt og beslutningsdygtigt. Den udsendte forretningsorden blev godkendt. Mogens Jensen og Bjarne Jepsen blev valgt som stemmetællere. Steen Møller Andersen blev valgt som referent. 5


ADMINISTRATION Repræsentantskabets medlemmer blev gennemgået ved navneopråb - se bilag “Fremmødte repræsentantskabsmedlemmer den 19. april 2012”. Der var 39 stemmeberettigede medlemmer fra begyndelsen. Helle Kaae kom kl. 19.45, så 40 stemmeberettigede medlemmer fra pkt. 3. Herudover deltog 13 gæster - se bilag. Mødets deltagere blev godkendt. Ad. 2 Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Formand Willem Kulk fremlagde bestyrelsens beretning 2011, som var udsendt til alle deltagerne før mødet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad. 3 Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget. Årsregnskab med budget og revisionspåtegning samt revisionsprotokol var udsendt til mødets deltagere inden mødet. Økonomichef Henning Jørgensen gennemgik årsregnskab og budget for foreningen og alle afdelinger. Direktør Steen Møller Andersen gennemgik revisionspåtegning og revisionsprotokollen. Årsregnskab for 2011 med tilhørende revisionsberetning blev enstemmigt godkendt. Helle Kaae kom kl. 19.45 under pkt. 3. Ad. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forslag 1: Vedtægtsændringer: For at bringe vedtægterne i overens6

stemmelse med gældende lovgivning, foreslås §§ 15 stk. 3 og 18 stk. 4 ændret. For begge §§ vedkommende er der tale om, at den andel af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere, der kan kræve urafstemning nedsættes fra 50% til den i lovens fastsatte max. grænse på 25%. § 15 stk. 3: Nuværende ordlyd: Fremsætter mindst 50 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere efter reglerne i § 17 stk. 4. Fremtidig ordlyd: Fremsætter mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere efter reglerne i § 17 stk. 4. § 18 stk. 4: Nuværende ordlyd: Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 50 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom. Fremtidig ordlyd: Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved udafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.


... et blad for beboere - lavet af beboere Direktør Steen Møller Andersen gennemgik forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Forslag: Stemmetal: Resultat: Lene Heisel 34 Valgt til bestyrelsen

Bruno Müller ønskede reklamer på Vesterports bilpark. Willem Kulk svarede, at organisationsbestyrelsen allerede havde det i tankerne i forbindelse med ny hjemmeside og ny designlinie. Dirigent Willy Kristiansen takkede for god ro og orden på mødet. Formand Willem Kulk takkede for et positivt og godt møde. Referent Steen Møller Andersen

Marianne Tilsted 29 Genvalgt til bestyrelsen Mette Hansen Valgt til bestyrelsen

27

Brian Kjær 1. suppleant

17

Helle Jensen 10 2. suppleant Ad. 6 Valg af revisor. KPMG, statsautoriseret Revisions Partnerskab Aalborg blev enstemmigt genvalgt. Ad. 7 Eventuelt. Willem Kulk takkede Joan Ejstrup Andersen og Jørgen Jensen for deres indsat i organisationsbestyrelsen. Joan Ejstrup Andersen takkede repræsentantskabet, administrationen, ansatte samt organisationsbestyrelsen for godt samarbejde. Jørgen Jensen takkede ligeledes for godt samarbejde med repræsentantskab, administration, ansatte og organisationsbestyrelsen. Bodil Jensen orienterede om udlejningssituationen. 7


ADMINISTRATION Datoer for Beboermøder Så er datoer for årets afdelingsmøder fastlagt, og møderne vil blive afholdt således: Afdeling 1 - Det Gamle Vesterport Mandag den 10. september 2012 kl. 19.00 i Gildesalen på Abildgårdsvej ________________ Afdeling 4 - Mølleparken Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 i Gildesalen i Sydbyen. _________________

Afdeling 10 - Ålbæk Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 i Ålbæk. ____________________

Afdeling 5 - Fælledbo

Afdeling 12 - Lille Bangsbo

Tirsdag den 11. september 2012 kl. 19.00 i Gildesalen i Fælledbo.

Tirsdag den 25. september 2012 kl. 16.00 i Fælleshuset Lille Bangsbo.

_________________

_____________________

Afdeling 6 - Engparken

Afdeling 14 - Christiansminde

Onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 i Gildesalen i Engparken.

Onsdag den 19. september 2012 kl. 19.00 i kælderen på Barfredsvej.

__________________

Afdeling 7 - Midtbyen Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 i Gildesalen Danmarksgade ___________________

Afdeling 9 - Elling og Strandby Torsdag den 20. september 2012 kl. 19.00 i Gildesalen på Havnefronten.

8

______________________

Afdeling 17 Ingeborgvej og Ravnshøj Onsdag den 19. september 2012 kl. 14.00 i Dagcenteret på Ingeborgvej ______________________

Afdeling 55 Mandag den 24. september 2012 kl. 19.00 i Gildesalen på Abildgårdsvej.


... et blad for beboere - lavet af beboere

HUSK HUSK HUSK

at hvis du får dine tilbudsbreve på mail, kan du nu besvare dem på hjemmesiden. Ha´ dit medlemsnummer og pinkode parat og gå ind på www.vesterport.dk under ventelistelogin. Hvis du får dine tilbudsbreve på mail - får du også en sms med besked om at, der er mail fra Vesterport. God fornøjelse !

Besøg Vesterport på www.vesterport.dk Mangler du en pinkode for at se, hvilket nummer du står på ventelisten - så ring på tlf. 98426111 eller skriv på info@vesterport.dk - og vi sender den til dig

Administration og ekspedition Åbningstider:

Mandag 9.00 - 17.00 Tirs-torsdag 9.00 - 15.00 Fredag 9.00 - 12.00 Tlf . 98 42 61 11 Mail: info@vesterport.dk

HUSK HUSK HUSK Se også ledige lejligheder på www.vesterport.dk under “Her og nu” 9


AFDELING AFDELING 1 1 Afdelingsbestyrelsen Formand

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187

Mail: brmu@frederikshavn.dk Næstformand og gæsterum

Kirsten Carla Nielsen Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 9842 2722 Rikke Balck Christensen, Stenbakkevej 37,1.h, tlf. 2962 1643 Else Marie Nielsen Knudensvej 31, tlf. 9842 6994 (beboerblad) Cindy Pedersen, Knudensvej 66, tlf. 9843 8306 Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 9843 1708

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409 Gruppeleder Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33: Per Ritter, tlf. 2333 5712 privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429. Viceværter Område: Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84: Jan Rysgaard, tlf. 2333 5713 privat: Gyvelvej 8, 9981 Jerup, tlf. 3115 8034 Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf. 2333 5714 privat: Knudensvej 55, tlf.5316 2565. Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472. I afd. 1 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

10

DET GAMLE VESTERPORT

Formanden har ordet MARKVANDRING 2012 Afdelingsbestyrelsen har den 21. maj været på gennemgang i hele afdelingen sammen med alle viceværter og driftschef Kim Dalby. Vores afdeling er stor med sine 538 boliger. Det gør, at der er flere personer tilknyttet den daglige vedligeholdelse af vore bygninger, boliger og udenomsområder i en afdeling. Afdelingsbestyrelsen i ”Det gamle Vesterport” er ligesom andre steder tillagt rettigheder og pligter. Vi har også mange muligheder for at præge hverdagen for de beboere, der bor i afdelingen. Denne gang har jeg valgt at bringe lidt om denne markvandring – hvor vi har konstateret, at de grønne områder står pænt og vedligeholdte. Men hvert år kan det ikke undgås, at der skal tages stilling til arbejder, der skal udføres for, at vi kan have en pæn afdeling. Her er et lille uddrag: Knudensvej 46–68 – Benny Porsmoses område: •Udskiftning af bænkesæt på plænen ved Knudensvej 76 – er udført •Fliser i hyggekrog på plænen ved Knudensvej 76 – er udført •Fyrtræ fjernes ved busstoppested på Knudensvej. Der plantes et nyt sted i stedet for •Maling af gelænder i afsnit 1, kældernedgange •To birketræer fæles ved Knudensvej 62 – der plantes 2 rønnetræer i stedet •To struber fjernes ved gavlen, Knudensvej 54 •Maling af kældernedgang ved gavlen, Knudensvej 68


... et blad for beboere - lavet af beboere Knudensvej 33–45 samt Abildgårdsvej 24–30 – Benny Pormoses område: •Oplæg vedr. kunst i 2 træer, samt beskæring af 2 stk. træer ud mod Abildgårdsvej •To betonsøjler ved indkørsel til P-pladsen – Abildgårdsvej 30 •Springvand på hjørnet af Lundevej / Abildgårdsvej. Driften laver et oplæg til afdelingsmødet •Træ fældes ved gavlen af Abildgårdsvej 24, forslag til kunst samt plantning af nyt træ •Tilbud på plankeværk samt fældning af et træ ved Abildgårdsvej 24 – afventer tilbud •Oprydning i tørregården Abildgårdsvej 24 •Tilbud på ny tørregård Abildgårdsvej 24, afventer tilbud •Beskæring af fyrbuske på plænen ud for Abildgårdsvej 24–30 Stenbakkevej, Rosborgvej, Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G – Peter Jensens område: •Oplæg til nyt gelænder til kældernedgange i afsnit 3 •Knudensvej 27-31 - fjernelse af 3 birketræer, 1 som bruges til kunst, øvrige beskæres Abildgårdsvej 43-49, Lindegårdsvej 1-33 – Per Ritters område: •Nyt bed ved Abildgårdsvej 49 •Maling af bænke ved Lindegårdsvej 11 Lindegårdsvej 35-63, Knudensvej 70-84 – Jan Rysgårds område: •Lindegårdsvej 41, renovering af bede ved gavlen •Reparation af asfalt ved gavlen, Lindegårdsvej 47

•Maling af tørregård ved gavlen, Knudensvej 84

Beboermødet nærmere sig !

Når du bor i ”Det Gamle Vesterport”, er du en del af et fællesskab, og i Vesterports boligafdelinger har vi beboerdemokrati. Det betyder, at du som beboer kan få indflydelse på dagligdagen i din egen bolig og på det område, du bor i. Derfor bør du møde på vores beboermøde den 10. september 2012 kl. 19.00 i gildesalen på Abildgårdsvej.

Du er blandt andet med til at bestemme, hvor meget du skal betale i husleje, hvilke ordensregler der skal være i afdelingen, hvordan omgivelserne skal se ud, og hvordan afdelingen skal udvikle sig fremover. Men du skal selv gøre noget for at få indflydelse. Dagsordenen udsendes og vi starter vanligt med spisning inden mødet og til det kommer der nærmere ud i god tid til alle husstandene i afdelingen.

Børneklubben

Børneklubben holder sommerferie fra den 6. juni - 5. september 2012. 11


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Billeder fra afdeling 1 - Det Gamle Vesterport

Så fik vi renset altanafacaderne af

Godt humør hos vores ansatte

Legepladsen i adsnit III

På Knudensvej ryddes der 3 stk. træer

En af vores hyggekroge

12


... et blad for beboere - lavet af beboere

Så er badeværelsesmoderniseringerne rykket frem til afsnnit III

Nyt plankeværk på Stenbakkevej

Beboerne kan selv gøre det pænt

Pynter ved garagerne

13


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Kan gildesalen bruges til andet formål? I det sidste blad i blad 2 - 2012 skrev jeg, at gildesalen på Rosborgvej blev renoveret og gjort handicapvenlig. Inden da skulle håndværkerafdelingen have den gamle hugget væk, samt reparere murværket. Altså i første omgang kun trappeafsnittet, - hvor der så eventuelt skulle etableres bedre tilgængelighed. Vi venter på byggetilladelsen på StenSom sagt en tænkepause der skal brug- bakkevej 27 - og imens bruger Håndes til at sparke nytænkning i gang ! værkerafdelingen pladsen. Hvad kan gildesalen ellers benyttes til ? Vi prøver at reklamere for at beboerne benytter sig af at leje den!

Petangbanen bliver ikke brugt. Vi sætter et par legeredskaber på den istedet.

Kompressor

Planen er at vi fremlægger afdelingsbestyrelsens og ligeledes at tage beboerne med på råd,- og det er besluttet at vi gør det til næste beboermøde – hvis vi ønsker denne ændring!

Vi har monteret en kompressor ved Lindegårdsvej 29 ! Her kan du pumpe din cykel. Det er et forsøg og hvis det falder i beboernes smag, så sætter vi nogle flere op - efter behov. Vi vil gerne høre, hvad du synes om ideen - så gi´ lyd!! Bruno Mûller

14


... et blad for beboere - lavet af beboere

Nyt om moderniseringen af badeværelserne!

Hvis du vil vide mere om ordningen med de nye badeværelser, og hvis du ønsker et nyt i din bolig, er du velkommen til at rette henvendelse til Administrationen eller driftschefen. Der er nu en venteliste på 101 stk - hvoraf der allerede er udført ca. 55 stk. Bruno Müller

Hobbyrum

I vores afdeling har vi faktisk mange hobbyrum der står til fri afbenyttelse for beboerne! Her vil du i et godt oplyst hobbyrum finde arbejdsbord med skruestik og ophæng til din cykel, hvis den skal ordnes. Din hoveddørsnøgle passer til døren. Brug Hobbyrummet! Det er dit og vores!

TRAILER PARKERING Spørg viceværten om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården.

Kontakt viceværten. Bruno Müller

15


AFDELING 4 Afdelingsbestyrelsen

Formand, Hanne Møller Pedersen, Pr.Dreslersvej 61,1.h tlf. 5052 4031,

hamope@hotmail.com Næstformand, Henrik Malmgaard,

Pr. Dreslersvej 44,st.v tlf. 5277 7936,

henrik.malmgaard@gmail.com

Bent Søegaard, Kasserer L.P. Houmøllersvej 156, tlf. 4019 7251

Mail: kirsten-bent@turbofilter.dk

Stinne E Jensen, Sekretær Pr. Dreslersvej 69, 2.v, tlf. 3058 0599

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet På den nye afdelingsbestyrelses vegne vil jeg hermed sige mange tak for valget, og love, at vi vil gøre alt for at leve op til den tillid, I viser os. Tak for alle de positive tilkendegivelser og tak til de frivillige, der – allerede – er på banen for at hjælpe i beboerhuset. Det KAN kun blive godt!

Mail: santa_lotti@yahoo.dk

Det er positivt, at bestyrelsen aldersmæssigt er meget bredt sammensat, og vi glæder os over usædvanlig mange unge medlemmer.

Mail: normann9397@gmail.com

At arbejdstøjet- straks efter beboermødet- kom på, ses af det faktum, at vi allerede har afholdt fire bestyrelsesmøder, fra hvilke, referaterne kan ses på Vesterports hjemmeside. Der kan I også se dagsordener for kommende møder, når de indkaldes, og jeg opfordrer alle til at holde øje med hjemmesiden.

Jonna Stoklund, Pr. Dreslersvej 59,2.h tlf. 2481 7616 Lis Schmidt, Pr. Dreslersvej 21, 3.h tlf. 2144 5315 Pernille N Nielsen, Pr. Dreslersvej 65,1.h tlf. 6084 0494

Lokalinspektør Anders Hansen, privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf 2333 5722. Viceværter / Område: Bangsbovej 4-34 og E. Andersensvej 1-23: Per Larsen, tlf. 2333 5725 privat: Bangsbovej 22,2.h, tlf. 4294 9453 Pr. Dreslersvej 6-16, 21-31, 53-63: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 privat: Pr. Dreslersvej 26, 3 th. tlf. 2261 3586 Pr. Dreslersvej 18-60: Henrik Sørensen, tlf. 2333 5721 privat: Bispehaven 9, tlf. 2014 9806 Pr. Dreslersvej 65-87: Anders Hansen, tlf. 2333 5722 privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251 Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllersvej 28-178 og Pr. Dreslersvej 1-19+33-51: Thomas Kiis, tlf. 2333 5724 privat: Fynsvej 1, tlf. 9843 9130 Koktvedparken 1-11 og 2-6 og Birketoften, Toftegårdsvej 50: Keld Fuglsang, tlf. 2333 5726 Privat: Sejrøvej 6, tlf. 9846 5930 I afd 4 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 og Mie Jørgensen Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

16

Afdelingsbestyrelsens ordinære møder afholdes den første torsdag i måneden kl. 19.00 i mødelokalet i Aktivitetscentret. Inden hvert møde, vil der fra kl. 18.30 være et bestyrelsesmedlem (oftest formanden) til stede i aktivitetscentret, og beboerne opfordres til at komme med spørgsmål og ideer til bestyrelsen, og vi hjælper gerne med Pc´en, hvis nogen har brug for assistance til f.eks. en ansøgning vedr. deres lejemål. På det ekstraordinære afdelingsmøde lovede vi fremover – med jævne mellemrum – at udsende et nyhedsbrev, og bad beboerne hjælpe med navnet på bestyrelsens nyhedsbrev.


... et blad for beboere - lavet af beboere Der kom mange gode forslag – og valget faldt på Jytte Meyers, ”Mølle-nyt”, som I allerede har stiftet bekendtskab med. Den 22. maj var bestyrelsen sammen med driftschef Kim Dalby og lokalinspektør, Anders Hansen på markvandring – og nåede på et par timer at gennemtrave udearealerne omkring Birketoften, Koktvedparken, Sydbyen og Mølleparken. Naturligvis lægger den forestående renovering og P.D. vej en dæmper på mængden af nyanskaffelser, da alt til den tid skal udskiftes, men legeredskaber og legepladser bliver her i foråret gennemgået og repareret, og der er opsat nye vippedyr og legehuse. Lad os hjælpe børnene – og hinanden med at passe på dem.

Billeder fra afdelingen

Dan hygger med indskruktør, Mette Simonsens børn

Vi er alle spændte på udfaldet af kommende møder med Landsbyggefonden – og glæder os til at være med til den spændende proces, som en så omfattende renovering er. Det er dejligt, at der igen er liv i “Huset”, og der kommer hele tiden nye ansigter til – både i hverdagene og til de events, vi har arrangeret.

Travlhed på taskekurset

Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil pudse danseskoene, tage det fine tøj ud af mølposerne - og komme til sommerfesten den 18. august. Alle beboere og ansatte i Afdeling 4 ønskes en RIGTIG god sommer. Samtidig vil jeg takke administrationen for opbakning og hjælp i de sidste par måneders hektiske opstart på bestyrelsesarbejdet.

Fodbold event onsdag den 13. juni 2012

Hanne Møller Pedersen 17


AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

BEBOERHUSET

GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes alle interesserede af Beboerhuset til ekstraordinær generalforsamling TORSDAG DEN 16. AUGUST 2012 KL. 19 I BEBOERHUSET, L. P. HOUMØLLERSVEJ 180 - med følgende DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af formand. 3. Valg af husråd: Der skal vælges 4 medlemmer til husrådet samt 2 suppleanter. 2 medlemmer vælges for 2 år og 2 medlemmer vælges for 1 år. 4. Forslag om nye vedtægter. 5. Eventuelt. Stemmeret og valgbarhed er forbeholdt medlemmer af Beboerhuset med bopæl i afdeling 4. KOM OG VÆR MED TIL AT STARTE ”HUSET” IGEN. ”Huset” er vært ved en let anretning og lidt godt til børnene. Tilmelding til denne del af arrangementet er nødvendig – og skal gøres senest: Mandag den 13. august 2012 til Boligforeningen Vesterport, Abildgårdsvej 35 – tlf. 9842 6111 eller via mail til info@vesterport.dk På afdelingsbestyrelsens vegne Hanne Møller Pedersen 18


... et blad for beboere - lavet af beboere

Nyt fra Beboerhuset - Afdeling 4

Beboerhuset er åbent igen. Daglige åbningstider er alle hverdage kl. 15 - 17 samt 19-21. Huset summer af aktiviteter - der er bl.a børneklub, lektiehjælp, kreative tiltag og meget andet. Der afholdes diverse events - bl.a. bokseaften og fodboldaften, hvor kampene vises på storskærmen. Følg med i hvornår disse events afholdes i det omdelte “Mølle-nyt” eller på facebook i gruppen “Afdeling 4 i Vesterport”. Der er desuden afholdt “flet-taske” kursus med stor succes. Succesen gentages efter sommerferien. Alle forslag til aktiviter i Beboerhuset er velkommne. OBS Huset holder sommerferie fra 2. juli til og med 12. august (skolernes sommerferie). Sæt X i kalenderen den 18. august, hvor afdeling 4 holder Sommerfest. Nærmere info følger. Hilsen Beboerhuset

Annette knokler med tilklipning af alle de små papirlapper

Mettes skønne unger hygger i solen 19


AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Afdelingsbestyrelsen Hanne Møller Pedersen, formand

Lis Schmidt, bestyrelsesmedlem

Henrik Malmgaard, næstformand

Pernille Normann Nielsen, bestyrelsesmedlem

Bent Søegaard, kasserer

20

Heidi Jensen, suppleant

Stinne Enholm Jensen, sekretær

Hanne Christiansen, suppleant

Jonna Stoklund, bestyrelsesmedlem

Trine Lauridsen, suppleant & Beboerblad


... et blad for beboere - lavet af beboere Nyt fra Aktivitetshuset i sydbyen Rejseforedrag Tirsdag den 10. april og tirsdag den 17. april var der mulighed for at komme lidt rundt i verden. Erling fra køkkenet fortalte om hans tur til Peru og De vestindiskeøer, det var både levende og fortællende. Han var en rigtig god fortæller og fremviste mange gode billeder. Til efteråret tager vi på nye rejseoplevelser med Erling. Koncert Torsdag den 26. april havde vi besøg af Tina Siel og Kurt Erik Trane.

else. “SydbyensVenner” var efter generalforsamlingen vært ved kaffe og kage, under kaffen blev der vist billeder fra årets gang i Aktivitetshuset. Blomsterfestival Lørdag og søndag den 2 og 3 juni blev der afholdt blomsterfestival, hvor “SydbyensVenner” og Aktivitetshuset deltog. “SydbyensVenner” solgte vafler og kaffe. Aktivitetshuset solgte amerikansk lotteri og blomster. En festival med mange besøgende. Jeg vil gerne TAKKE alle de frivillige for deres store arbejdsindsats. AKTIVITETSHUSET VIL GERNE ØNSKE ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER. HUSK VI HAR FERIELUKKET I UGE 29-30. Med venlig hilsen Annette Weesgaard Aktivitetsleder

Det var en dejlig eftermiddag med masser sang og musik. I pausen blev der serveret hjemmelavet lagkage og kaffe. Selve koncerten var vi blevet givet af Lions , så vores brugere havde kun udgift til kaffen. Det var en eftermiddag hvor der også mange fra de andre centre. Det var en populær eftermiddag med 250 besøgende. Vi gerne sige tusind tak til Lions. Generalforsamling Torsdag den 15. april blev der afholdt generalforsamling i “SydbyensVenner”. Der var genvalg til den siddende bestyr21


AFDELING 4 Lidt nyt fra Leve og Bo, Bangsbo Hyggeligt samvær En hyggelig eftermiddag i Leve og Bo, Bangsbo, - Hvor trækfuglene igen leverede god musik og sang til stor glæde for alle. Det blev en rigtig god eftermiddag, hvor alle beboere (ca 30) nød at synge med. Eftermiddagen afsluttede med fælles spisning. Vi ser frem til vores næste sang eftermiddag og sommerfest med trækfuglene. Med Venlig Hilsen Gruppeleder Lis Bach.

22

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN


AFDELING 5 Afdelingsbestyrelsen Formand/Hegnsudvalg

Vinni Gravesen, Fregatvej 199 Tlf. 6140 4196 Mail: vinnigravesen@gmail.com

Næstformand/Haveudvalg

Britta Bugge, Flotillevej 78 Tlf. 2196 9694

Sekretær

Lone Nyholm, Fregatvej 145 Tlf. 4234 0349

Haveudvalg

Annika Nielsen Leer, Fregatvej 375 Tlf. 2872 3599

Beboerblad

Mette Hansen, Fregatvej 221 Mail. mh.steenberg@gmail.com Tlf. 5115 8967

Inspektør

Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf. 2343 8219

Viceværter

Område: Fregatvej 9-51 & 71-279: Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5732 Privat: Søndergade 199, tlf. 4231 7600 Fregatvej 281-417 & Prisevej 32-70 & 3-79: Per Christensen, tlf. 2333 5733 Privat: Bækmojenvej 41, tlf. 9848 4598

Fregatvej 1-7 & 53-69 & Flotillevej 2-144 & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf. 2333 5731 Privat: Hans Tausens Vej 27, tlf. 2987 4925

I afd. 5 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

FÆLLEDBO Fra afdelingsbestyrelsen Nu er sommeren ved at nærme sig på listetæer, men det er jo ikke meget varme vi har haft op til denne stund.. Der har dog været nogle enkle gode varme dage og dette kan ses rundt omkring i de enkle haver, der jo er dejligt af komme forbi. Det kniber dog stadig nogle steder, men vi ser frem til nogle mere sommer og solrige dage og mon ikke dette hiver flere folk ud og hygge med lidt havearbejde. For det er nu så afslappende at sidde og nyde solen og haven på terrassen.. Hvor vi nu er ved haverne! Der kan gratis afhentes olie til behandling af plankeværket mellem lejlighederne oppe hos vore viceværter. Dette er rigtig sundt for træværket og nydeligt at kigge på. Så fat på penslen.. Bestyrelsen og de ansatte var en tur ude på markvandring den 24. maj og bestyrelsen blev enige om, at områderne så pæne og vedligeholdte ud. Der blev kigget på de forskellige legepladser og snakket om eventuelt nye tiltag. Legepladserne blev gennemgået for om de levede op til sikkerhedsrapporten, for sikkerheden skal jo være i tip top stand når vores børn, børnebørn osv. render og leger der ude.. Med hensyn til renoveringen af badeværelserne i de lave gule bygninger, vil der inden beboermødet i september stå et prøve badeværelse klar til fremvisning. Hvor og hvornår vil i hører nærmere om.. 23


AFDELING 5 Sommerferien står snart på spring for vores børn og unge, håber at dette vil bringe både de små, de unge - som de ældre ud til noget hygge og samvær på de forskellige fælles arealer.. Husk vi holder sommerferie i juli måned, men vender tilbage igen til august.. Kan I alle have en god sommer..

De varmeste sommer hilsner fra Afdelingsbestyrelsen

Fælledbo-klubberne - også noget for dig Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18.00 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564 Sommerferie - opstart igen Torsdag den 25. oktober 2012 KOM OG VÆR MED !!

24

FÆLLEDBO Børne & ungerådet Vi i afdelingsbestyrelsen havde lørdag den 9. juni inviteret til møde med alle vores børn og unge for at høre, om de havde nogle ideer til, hvordan vi kunne gøre Fælledbo til et endnu bedre sted at bo for børn og unge. Der mødte 6 børn og 3 voksne op Derudover blev der indleveret en seddel med ideer fra 1 familie. Så vi må med glæde konstatere, at børn og unge åbenbart er rigtig godt tilfredse med forholdene, som de er og ikke har behov for yderligere adspredelse. Det skal dog siges, at de børn, der deltog i mødet kom med en masse gode ideer til nogle nye tiltag og events, som vi vil prøve, om vi kan ”søsætte” hen over sommeren. Et af deres ønsker var nemlig en svævebane, som lyder som en rigtig god ide. Den må dog vente til næste år af hensyn til ”økonomi og planlægning”. Et stort, stort tak til jer der kom , det var en fornøjelse at tale og hygge med jer. Vi er sikre på, at de mange børn som vi håbede at se - men som ikke kom - også vil få stor glæde af jeres forslag, men det er helt klart, at jer, der mødte frem med jeres ønsker, vil få dem prioriteret frem for noget andet. I ønskes alle en god sommer.


... et blad for beboere - lavet af beboere

Afdelingsbestyrelsesmøder Afdelingsbestyrelsen afholder møder hver den første tirsdag i måneden i perioden januar til juni 2012 og igen fra august til december 2012 Alle er velkomne til at komme og stille spørgsmål eller komme med nye ideer mellem kl. 16.30 og 17.00. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen HAVECONTAINER 2012 Container tider: Søndag d. 26. august Mandag d. 27. august Søndag d. 14. oktober Mandag d. 15. oktober

Kl. 10:00 – 12:00 og Kl. 14:00 – 16:00 Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 10:00 – 11:30 og Kl. 14:00 – 15:30 Kl. 16:00 – 17:00

Mødereferater Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabet ved indgangen til vaskeriet kort tid efter mødets afholdelse. Du kan også læse referatet på Vesterports hjemmeside under afdeling 5. Lone Nyholm 25


AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen

ENGPARKEN / SØPARKEN Formanden har ordet

Formand

Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 / 2076 4361 Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk

Næstformand

Bjarne Nielsen, Engparken 88 Tlf. 2242 8274 Mail: bjarneemil@gmail.com

Sekretær & udlejning af trailer

Max Jensen, Engparken 37 Tlf. 2297 4317 Mail: mdj@nordfiber.dk

Beboerblad

Ruth Simonsen, Engparken 118 Tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk Helle Nørgaard, Engparken 114 Tlf. 9841 0541

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Viceværter

Område: Engparken 1-209: Anker Vesterskov, tlf. 2333 5734 Privat: Plantagevej 13, tlf. 9843 0009 Søparken 1-7: Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 6 deler Christoffer Pedersen, Engparken 82 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

26

Markvandring i Engparken/Søparken Den årlige markvandring fandt sted den 10. maj. Afdelingsbestyrelsen og driften skulle i fællesskab lave en plan over, hvilke arbejder der skal sættes i gang i de kommende måneder. Vejret var ikke det bedste, så vi havde allieret os med nogle gode store paraplyer til at tage den værste regn. Engparken ser noget slidt ud, så vi venter jo alle utålmodigt på, at renoveringsarbejdet skal gå i gang. Vi må dog væbne os med tålmodighed lidt endnu, men de grønne områder kan vi godt gøre lidt ud af. Det blev derfor besluttet at tilplante krukker med sommerblomster, og rosenbedet ved Engparken 1-3 vil blive færdiggjort. I et par af gårdene var gyngestativerne ikke så pæne, og de vil blive udskiftet med nye. Ved legepladsen i Søparken opsættes et nyt gyngestativ, fordi stolperne på det gamle gyngestativ var rådne. Der blev udfærdiget en liste over de ting der skal laves i Engparken/ Søparken. Nogle af tingene er allerede udført. Afdelingsbestyrelsen har et rigtigt godt samarbejde med driften, og der er altid en god dialog om, hvad der skal ske i afdelingen.


... et blad for beboere - lavet af beboere Knallertkørsel i gårdene i Engparken Flere beboere har givet udtryk for, at det er et problem med knallertkørsel i gårdene. Det er som bekendt ikke tilladt at køre på knallert på gangstierne i gårdene, men det overholdes ikke altid. Vi vil alle sammen rigtigt gerne, at de små børn skal kunne færdes trygt og sikkert i gårdene, så vi vil derfor fra afdelingsbestyrelsens side henstille til, at alle knallertkørere overholder reglerne. Det henstilles endvidere til cyklisterne, at de også viser hensyn, når de cykler gennem gårdene. Mange cyklister kommer nemlig i meget høj fart. Molokaffald Selv om det i skrivende stund ikke ser ud som om, at sommervarmen er på vej, vil vi alligevel komme med en opfordring til beboerne. Af hensyn til lugtgener skal affaldsposer lukkes forsvarligt, inden de kastes i molokken. Vær især opmærksom på, at affaldsposen er lukket ordentligt, hvis det er et barn, der skal smide posen i molokken. Nogle gange er det svært for barnet at holde låget til molokken samtidigt med at posen skal smides i, og så går det nogle gange galt. Det er meget nemmere at samle en lukket pose op end affald der er spredt ud over det hele. Afdelingsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle beboere og ansatte en rigtig god sommer. Venlig hilsen Gurli Nielsen 27


AFDELING 6 Information vedr. renoveringssagen Hermed en status på den igangværende renoveringssag i Engparken. Vi er for kort tid siden kommet til enighed med Landsbyggefonden om budgetrammen for renoveringen, og herunder hvilke dele af renoveringen vi kan få støtte til. Herved er vi kommet forholdsvis tæt på det tidspunkt, hvor projektet og dets økonomiske konsekvenser kan forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Førend det kan ske skal huslejekonsekvenserne være endeligt fastlagt. Den godkendte budgetramme ville til trods for støtten fra Landsbyggefonden betyde nogle urealistiske huslejeforhøjelser, så derfor ansøges der nu om yderligere støtte fra Landsbyggefonden igennem huslejestøtte og kapitaltilførsel. Denne proces er endnu ikke afsluttet, men vi håber på, at det falder på plads så vi kan holde et besluttende afdelingsmøde om renoveringssagen et par uger inden det ordinære afdelingsmøde i september. Når afdelingsmødet har besluttet at gennemføre renoveringsprojektet, vil der skulle ske endelig godkendelse i både Landsbyggefonden og Frederikshavn Kommune inden projektet kan sendes i udbud.

ENGPARKEN / SØPARKEN Da renoveringen koster mere end 100 mill. at gennemføre er det påkrævet, at der skal gennemføres et EU-udbud efter nogle helt særlige regler. Der er sikkert nogen, der synes at det har taget lang tid, men en sagsbehandlings-tid af denne længde er helt almindelig. Dette er et vilkår man er nødt til at acceptere, når man kører en renoveringssag med støtte fra Landsbyggefonden. Hvis vi ikke fik støtte fra Landsbyggefonden ville renoveringen slet ikke kunne lade sig gøre, da afdelingens udgifter til lånefinansiering på normale vilkår ville få huslejen til at eksplodere. Steen Møller Andersen

- HUSK Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, tlf: 2297 4317 eller Per Paaske, tlf: 5056 8117 der står for udlejningen, og de kan kontaktes på telefon. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Multihuset holder sommerferie Vi se den 14. august 2012 Engparken har fået sin egen hjemmeside www.engparken-vesterport.dk 28


AFDELING AFDELING 77 Afdelingsbestyrelsen

MIDTBYEN Formanden har ordet

Formand / Beboerblad

Kære alle i Vesterport afd. 7. Så har vi endnu en gang haft en dejlig sommerfest.

Jimmi Bech, Søgade 10, 1.h Tlf. 2671 6986

Vi fik dejlig mad fra Emilievejs slagter, bordene var dækket pænt og pyntet med lys og blomster.

Bjarne Jepsen, Danmarksgade 22 b, st.h Tlf. 2639 0913

Henny Nielsen, Søgade 6,st Tlf. 2396 5818

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært Område: Danmarksgade 21, 22 og 24 Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7 Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716 Carl Nielsens Vej 14, tlf. 3013 4459

Inga og Hans var mødt veloplagt op og spillede underholdende, medens vi spiste for derefter at spille op til fællessang. Vi sang af hjertets lyst og alle de fremmødte virkede glade og godt tilpas. Her er vi fremme ved det egentlige. Vi er for få, der møder op ved sådanne lejligheder. Bestyrelsen forsøger at gøre, hvad der står i deres magt. Om vi er få eller mange, er arbejdet stort set det samme, men det er glæden ikke. En deltager i festen gav udtryk for at der i andre afdelinger var nogle flere aktiviteter. Det har denne person så evig ret i. Men skal der være flere aktiviteter, må der være en væsentlig bedre tilslutning. Det kan være et hestearbejde blot at samle en bestyrelse på 3 medlemmer + 2 suppleanter. Her vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at er der ikke en afdelingsbestyrelse, er der heller ikke nogle aktiviteter. Det vil jeg personligt opleve som en social fallit.

I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

29


AFDELING 7 Der er beboere i vores afdeling, der ikke kan deltage i hvad som helst udenfor huset. De har tilsyneladende stor glæde ved at møde op, det er godt at se, at de trodser al dårligdom og vandrer muntert til fest med smil i hele ansigtet. De møder gamle bekendte, kolleger eller bare naboer, får en god snak og drager hjem mætte af mad, drikke og gode oplevelser. Vi har før efterlyst gode forslag fra Jer beboere. Det er ikke nødvendigvis store avancerede, kostbare eller kunstneriske indslag vi efterlyser.

MIDTBYEN Men tror på at mange sidder inde med ideer til fornyelse. Der er et mindre problem, vi må nødvendigvis holde alt på et økonomisk forsvarligt niveau. Lad bestyrelsen høre fra Jer. Med ønsket om en rigtig god sommer. På bestyrelsens vegne, Henny Nielsen

GOD

30

SOM

MER


HÅNDVÆRKER AFDELINGEN NYT KØKKEN ??

Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: ●afslibning ●oliering og lakering af gulve ●samt pålægning af vinyl & gulvtæpper

Du får selv medindflydelse på hvilket materiale og udseende dit køkken skal have. Et nyt køkken koster dig max. 514,- kr. pr. måned - og hvis du får boligstøtte kan der søges boligstøtte af denne stigning. Mange får derved betalt deres nye køkken i stigning af boligstøtten. Hvis du gerne vil have nyt køkken - så kontakt Jens Michael Jensen på tlf: 2566 3340.

Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen tlf. 9843 9666 - eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Sønder Havnevej 28 9970 Strandby Tlf. 9843 9666 Fax. 9843 9566

Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf. 2566 3390 31


AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand Leif Munch, Havnefronten 78 Tlf. 9848 2168 Mail: ruth-leif@turbofiber.dk Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf. 9848 2621 Mail: jyt@bbnpost.dk Anne Marie Lehm, Fligen 10 Tlf. 9848 1069 Erland Eiersted, Stokken 11 Tlf. 2991 8441 Anna Nørgaard, Havnefronten 32

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært Område:

Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 20-26, Havnefronten 2-102 og Grundtvigs Have 5-33: Niels-Ole Rasmussen, tlf. 2333 5711 Privat: Haldsvej 33, 9970 Strandby tlf. 2444 0377

I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

32

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Formanden har ordet Det er en lidt stille tid her før ferien. Den 3. maj 2012 var vi i afdelingsbestyrelsen på markvandring og vejret var med os. Solen skinnede dejligt – så der var forårsvejr i modsætning til sidste år, hvor det regnede og var koldt. Så på markvandringen i år kunne vi få os en snak med de forskellige beboere, som jo kunne fortælle os, hvad der mangler eller der kan gøres meget bedre. F.eks. oppe på Strandgården skal der lægges fliser ved cykelstativerne i stedet for græs, som jo bliver vådt og sølet. På Havnefronten skal der fliser under de nye borde – da bordene er for tunge for viceværten at flytte rundt på, når der skal slås græs. På Ankerpladsen skal bommen ned til vejen ved stien laves om. Der er flere beboere – både på Ankerpladsen og Havnefronten, som har malet stakit, postkassestativer, borde og bænke, hakket og luget, revet bede og slået græs.


... et blad for beboere - lavet af beboere

AKTIVITETER PÅ ANKERPLADSEN Whistklubben spiller hver torsdag fra kl. 19.00 - ca. 22.00. 35,- kr. pr. gang incl. kaffe med brød. Der spilles 2 gange 16 spil. Evetuelle spørgsmål: Erland Eiersted tlf. 2991 8441

TORSDAGS CAFÉ Husk at vi mødes hver torsdag kl. 14.00 - 16.30, i Tårnet

Vi vil jo gerne, at afdeling 9 ser rimelig ud – ikke bare for vores egen skyld – men også for dem som færdes i området. Snart kommer der også turister – de skal da gerne have et godt indtryk med sig hjem. Jeg vil ønske alle beboerne i afdeling 9 samt hele Vesterport en god ferie…. Leif 33


AFDELING 10 10 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Formand

Hanne Bomholdt, Gårdbovænget 19, 9982 Ålbæk tlf: 5180 4576 Mail: hannebom@yahoo.dk Søren Kjellberg, Mølleparken 14 tlf: 2025 7719 Valgt som ikke bolighavende bestyrelsesmedlem

Vicevært

Ivan B. Jensen, Skagbanke 25, 9990 Skagen, privat tlf: 2758 6975

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig til administrationen

34

ÅLBÆK HUSK HUSK HUSK afdelingsmøde afholdes Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 i Ålbæk Vel mødt !!


AFDELING 12 Afdelingsbestyrelsen Formand

Ole Hansen, Bangsbovej 42 Tlf. 9842 4772

Næstformand

Connie Petersen, Bangsbovej 78 Tlf. 3049 4220 Preben Svensson, Bangsbovej 82 Per Malmgaard, Bangsbovej 84 mail; per.malmaard@hotmail.com Tlf. 2819 5134 Eva Peschardt, Bangsbovej 64 Tlf. 9842 6911

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

Vicevært

Område: Bangsbovej 38-84: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Privat: Provst Dreslersvej 26,3.h, Tlf. 2261 3586

LILLE BANGSBO Formanden har ordet Så blev det forår og sommer igen! – Herligt med de mange lyse timer der giver mulighed for mange aktiviteter. Vi er så heldige, at mange af vores beboere har overskud til at hjælpe til med at holde vores fællesarealer, så de fremtræder flotte og pæne. Tak for det. Naturligvis er der også i sommer de sædvanlige aktiviteter, hvor man sammen med andre kan deltage, - alt efter interesse. Og at mulighederne udnyttes ses af de aktiviteter der er planlagt, eller måske allerede udnyttet: Udlandsrejser, udflugter, planlagte eller spontane dagsture, opvisninger og fremvisninger o.s.v. Eller ind imellem nyde enkel afslapning og aktiviteter her hjemme, måske petanque, grill o.s.v. Det skal nok blive en god sommer! I øvrigt har vi lige haft besøg af mange af de der står på ventelisten. Det var en dejlig oplevelse for os beboere og tilsyneladende også for de besøgende. Det første billede på næste side viser opslagstavlen for de nuværende planlagte aktiviteter, - der skal nok komme flere. Det andet billede viser frugthaven, bemærk den flotte bunddække af skovjordbær (hedder de vist nok.)

I afd. 12 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

En god sommer ønskes til alle. Hilsen Ole Hansen 35


AFDELING 12 12 AFDELING

Opslagstavlen for de nuvĂŚrende planlagte aktiviteter

LILLE BANGSBO

Frugthaven

GOD SOMMER TIL JER ALLE !! 36


AFDELING 14 Afdelingsbestyrelsen Formand

Jenny Larsen, Barfredsvej 46,st.nr.3 Tlf. 9843 0080

CHRISTIANSMINDE Formanden har ordet Christiansminde Barfredsvej 46 - 48 bliver 70 år i år. Samtidig er det 10 år siden Vesterport overtog Christiansminde.

Jonas Voersaa Christensen Barfredsvej 48,st. nr. 1 Carsten M. Christensen, Barfredsvej 48, 1 nr. 3,

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært

Område: Barfredsvej 46-48: Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716 Carl Nielsens Vej 14, tlf. 3013 4459

Bortset fra vi først levede på polsk i 2 år – blev vi ”gift” for 10 år siden. Derfor skal det fejres

Fredag den 3. august 2012 Så beboere på Barfredsvej 46 og 48 husk at sætte X i kalenderen. Vi har gennem tiderne holdt en del fester og været på flere udflugter. Her er nogle billeder af både forhenværende og nuværende beboere. Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen SE DE SKØNNE BILLEDER PÅ NÆSTE SIDE !! I afd. 14 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

37


AFDELING 14

CHRISTIANSMINDE

10 årsdag

2002 - 2012 &

70 års

38

fødselsdag


AFDELING 17

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

Formanden har ordet Formand

Mogens Jensen, Mejerivej 24, Ravnshøj Tlf. 4028 6125 Dagny Sørensen, Mejerivej 28, Ravnshøj Tlf. 9848 4555 Elisabeth Andersen, Ingeborgvej 3, 1 nr. 5. Tlf. 9842 3958

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores beboere her i afdeling 17 en rigtig god sommerferie.

Med venlig hilsen Mogens Jensen

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært - Ingeborgvej

Karl Johan Meyer, tlf. 2333 5717 Privat: Birkedalsvej 38, Elling tlf. 9848 2053.

Vicevært - Ravnshøj

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Siden sidst Centerrådet arrangerede heldagstur den 22 maj. Her var der besøg på Bjerskmuseet ved Hirtshals, frokost ved Tverstedsøerne og turen sluttede ved Råbjergmile, hvor kaffe og kage blev nydt. En oplevelsesrig dag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel !

I afd. 17, Ingeborgvej - deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. I ravnshøj - deler Mie Jørensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Fortsættes næste side.......................

39


AFDELING 17

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

Besøg af dagplejebørn er altid hyggeligt. At lære kunsten at knytte kræver Fiskebassinet på dagcentret er også god koncentration. Godt, at spændende for de små ! Erik kan lære fra sig, så at flere lærer det fine håndværk.

Fredag formiddag står programmet på pakkespil. Dagcentret sørger for indkøb af pakker, så det er bare om At det er et stort arbejde, at skifte at møde op. tråde på væven, fortæller billedet vist alt om. Dyb koncentration ! Venlig hilsen Birte Hjermitslev

40


Kom til Sommerfest ‐     åbent hus på Dagcentret  Ingeborgvej lørdag den 30 juni kl. 10          Stor flot tombola med flotte gevinster doneret af byens mange forretninger !  Salg af forskellige håndlavede ting.  På terrassen sælges bl.a. tørfisk, som kan nydes med en kølig fadøl.                 

I cafeteriet kan der bl.a. købes smørrebrød, tarteletter med hønsefyld m.m.  Hjemmelavet lagkage m.m. kan nydes med kaffen.  og  Musikalsk underholdning ved Fritz Nordahl    Centerrådet  og   Dagcentret    Dagcentret holder sommerferie fra d. 16 juli til og med fredag d. 27 juli.  Vi glæder os til at se dig igen mandag d. 30 juli.    Med ønsket om mange dejlige solskinstimer til alle   Personalet på Dagcentret Ingeborgvej    Aktivitetsleder Birte Hjermitslev 


AFDELING 55 Afdelingsbestyrelsen Formand

Michael Iversen, Tunøvej 31 mail; holme1@ofir.dk tlf. 4140 8246

Næstformand

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad) tlf. 6130 7759 Mail: lisbeththomesen@hotmail.com

Formanden har ordet Så er sommeren rundt om hjørnet. Dejligt - så kan vi alle komme ud i vores skønne haver og hygge, arbejde og snakke med hinanden. Afdelingsbestyrelsen ønsker jer alle en dejlig sommer. Mange sommerhilsner fra afdelingsbestyrelsen i afd. 55

Jørgen Heidemann, L.P. Houmøllersvej 12

Lokalinspektør og vicevært

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14 tlf. 98 43 82 51

D m

BOWLING AFTEN HUSK Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen Fredag den 26. oktober 2012 her vil vi afholde bowlingaften med spisning. I afd. 55 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

42

Når vi nærmer os tidspunktet, vil I modtage en invitation med yderligere informationer

N m op ek d

S d af b

R n lo

D


FOTOKONKURRENCE NY INDSENDELSESFRIST

Dette er billeder fra kampagnen i 2010 for Danmarks Almene Boliger ”Lidt mere af det hele” taget af den prisbelønnede fotograf Jan Grarup. Nu giver Vesterports Beboerblad dig mulighed for at indfange stemninger med dit kamera i din egen boligafdeling. Det kan være billeder af gode oplevelser med leg, sportsaktiviteter, udendørs hygge m.m. Dette er bare eksempler - det er dig, der bestemmer hvilke situationer, du har lyst til at dele med Beboerbladets læsere. Sådan deltager du: Send et digitalt billede i så høj opløsning som muligt fra dit boligområde til beboerbladet@vesterport.dk. Husk en kort beskrivelse af billedet, hvor du skriver, hvor og hvornår billedet er taget, og hvor du bor. Redaktionen er dommerkomité, og de to bedste billeder vil blive vist i den næste udgave af Beboerbladet samt på Vesterports hjemmeside under din lokale boligafdeling. Tidsfrist for modtagelse pr. mail er den 1. september 2012. De 2 bedste billeder bliver præmieret med 2 biografbilletter til Palads 1-2-3. Vi glæder os meget til at modtage dine billeder. 43

Redaktionen


FORVENTNINGER Du danske sommer – hør engang mit klageråb, i denne sang, jeg efter vint’ren, streng og hård, har brug for sol og vår, at solen højt på himlen sti’r, og bruner både mænd og pi’r, du danske sommer så lunefuld, vær mig nu tro og huld.

Tænk! Jeg har hørt det sku’ vær’ sundt, at trampe i sin have rundt, men jeg har haveallergi, så jeg er hel’re fri. Nej! Jeg vil nyde som’rens sol – i havens bedste liggestol, og drømme saligt om sol og vår, om pi’r med brune lår. Jeg drømme vil om sol og strand, om badning i det varme vand, om sommeraftnen, lun og sen, om duften af syren, jeg drømme vil om rejseri, om dage, som er myggefri, om tur ved skovsøens stille blik, helt uden myggestik. Jeg drømme vil om bål og brand, som hvert år gløder i vort land, når bålet tændes til Skt. Hans, så synges her til lands, mens gnisterne fortæller om – en sommer, der så plud’lig kom, igen forsvinder med rosens duft, udi den klare luft.

Flemming Lindby

Profile for Nordtryk Frederikshavn

Beboerbladet Vesterport  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn

Beboerbladet Vesterport  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn

Profile for nordtryk
Advertisement