__MAIN_TEXT__

Page 1

... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Nr. 2

2012

38. 책rgang


BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt.

Administration:

Grafisk produktion

Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Nordtryk A/S. Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Redaktionens adresse

Jørgen Jensen, Bangsbovej 6, 1.v, 9900 Frederikshavn tlf. 9843 0970 Email: mail.jensen@yahoo.dk

Redaktion

Afdeling 1: Else Marie Nielsen, tlf. 9842 6994 Afdeling 4: Jørgen Jensen, tlf: 9843 0970 (Ansvarshavende) Mail: mail.jensen@yahoo.dk Afdeling 5: Mette Hansen, tlf. 5115 8967 Mail: mh.steenberg@gmail.com Afdeling 6: Ruth Simonsen, tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk Afdeling 9: Leif Munch, tlf. 9848 2168 Mail: ruth-leif@turbofiber.dk Dette blad udkommer fredag den 27. april 2012. Næste blad udkommer ca. 29. juni 2012 Stof til dette blad bedes senest afleveret den 12. juni 2012 på mail til beboerbladet@vesterport.dk

2

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Direktør:

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9893 0305

Driftschef:

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

valgt på rep.møde 19.04.2012

Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf. 9842 0876 Lene Heisel, Knudnsvej 82,2.v Tlf. 2073 1708 Mette H. Hansen, Fregatvej 221 Tlf. 5115 8967 Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf. 4157 0669 Marianne Tilsted, L.P. Houmøllersvej 164 Tlf. 2483 3142 Jonna Nielsen, Knudensvej 31 st.v Tlf. 9843 5701 Billedet på forsiden er fra Gl.Skagensvej afd 30. Foto: Jørgen Jensen


REDAKTIONEN

Redaktionens hjørne ”Lille Bangsbo” Tryghed og livskvalitet

at man ikke har noget privatliv, at man spiser alle måltider sammen, og at man går ud og ind hos hinanden. Hvad indebærer fællesskabet Fællesskabet indebærer, at man indgår i et netværk med de øvrige beboere, og at man er villig til at give en hånd med, hvor det er påkrævet, men afdelingsbestyrelsen præciserer, at det skal være efter den enkelte beboers evner og muligheder. Altså ikke nogen millimeter demokratisk forpligtelse. – Man bør deltage mest muligt i de aktiviteter fællesskabet afholder, og man skal arbejde for, at ingen ”holdes udenfor”.

Senior bofællesskab med engagement Formanden for ”Lille Bangsbo” Ole Hansen ringede og inviterede redak- Hvilke fordele er der for den enkelte tøren på besøg, da afdelingsbestyrelsen Man indgår i et trygt og respektfuldt ønskede at få lidt fokus på deres dejlige fællesskab med muligheden for at have bofællesskab i Beboerbladet, så en for- et godt otium. Der er altid ligesindede middag i marts mødtes jeg med fornaboer i nærheden, og man kan ”se manden og den øvrige bestyrelse i mennesker”, når man har behov for det. fælleshuset til en hyggelig snak og en – Der er mange aktiviteter, og man kan kop øl. Når man er på besøg i ”Lille deltage efter interesse og ønsker. – Der Bangsbo”, bliver man mødt med varme, er altid en hjælpende hånd i nærheden, engagement og stolthed. Det kan jeg og derfor behøver ens børn ikke at sige, fordi jeg et par gange har haft bekymre sig så meget om ”de gamle”. fornøjelsen. - Man er stolte over, at det – Man får også den tilfredsstillelse, at inden for boligforeningens rammer er man kan være noget for andre menlykkedes at skabe et trygt og vitalt sen- nesker, men man kan også lukke sin dør iorbofællesskab, som iøvrigt kunne fe- og være alene, når man har lyst til det. jre 10 års fødselsdag i august 2011. Fælleshus med gildesal, mødelokale, Aflivning af myter om fællesskabet gæsteværelser, hobbyrum, værksted, Afdelingsbestyrelsen vil gerne formidle udestue m.m. et indtryk af, hvordan man har indret- De fysiske rammer for fællesskabet er tet sig i bofællesskabet, og samtidig vil efter min mening virkelig gode. De enman også gerne aflive nogle myter om, kelte lejligheder er godt indrettet med 3


REDAKTIONEN en god standard for seniorer, og de fælles faciliteter lever bestemt op til aktivitetsniveauet.

I salen kan beboerne på den store fladskærm være fælles om at se udsendelser, film, sport, videofilm, egne videooptagelser, fotografier m.m., og man kan have fællesspisning og hyggelige sammenkomster med snak, kaffe og kage. – Salen kan også lejes til private fester til en rimelig pris. - I tilknytning til salen er der et lille lokale til mødeaktiviteter og et mini-bibliotek.

I forbindelse med fælleshuset er der installeret tørretumbler og strygerulle. Det udendørs liv Hver lejlighed har en lille overkommelig have, og i forbindelse med fælleshuset findes der flere fælles terrasser og læhjørner, hvor man kan sidde og hygge sig og få en snak med andre beboere. – Fællesskabet har lejet 4 sammenhængende kolonihaver, som grænser op til området. Her er der lavet petanquebane, og der er placeret et lille kolonihavehus med både indvendige og udvendige siddepladser. Et sted hvor det er naturligt at falde ind, når der er andre. – Desuden kan beboerne leje et lille lod på 50 m2 til urtehave.

Hobbyrummet bliver brugt til mange forskellige ting. Blandt andet blomsterbinding, gartneri, kunstatelier, fitness m.m. I værkstedet er der både skruestik, høvlebænk, boremaskine og alt almindeligt værktøj. Desuden findes der skruer, rawlplugs, lim og meget andet. Alt er sirligt, ryddeligt og placeret i små æsker og kasser. Her kan man fikse lidt af hvert. Blandt andet er der ophæng til cyklen, så man kan gøre den forårsklar, samtidig med at man får en hyggelig snak med andre beboere. De to gæsteværelser har hems, og de er meget rummelige, så man kan godt kalde dem familieværelser. Værelserne er en vigtig facilitet, når man har sine børn boende udenbys, og de kommer hjem til højtider og på ferie. 4

Er det noget for dig? Fællesskabstanken skal videreføres af engagerede ”yngre” seniorer. Man skal være mindst 50 år, og ventelisten er indrettet på den måde, at jo yngre man er, jo højere står man på listen. Hvis du kunne tænke dig, at få et godt otium i ”Lille Bangsbo”, så kontakt udlejningsafdelingen i Vesterport, så du kan blive noteret på ventelisten.


... et blad for beboere - lavet af beboere Du er meget velkommen til at se nærmere på området og faciliteterne, og du kan også få en snak om fællesskabet. Ring til afdelingsformand Ole Hansen på 98424772.

Fakta: Adresse: Bangsbovej 38-84 Bebyggelse : Rækkehuse–1 plan Antal boliger: 2 rums: 12 3 rums: 10

68-89 m2

Vi har bedt Vesterports direktør Steen Møller Andersen om at forklare os, hvad Landsbyggefonden er for en institution, og hvorfor behandlingstiden fra projektidé til igangsættelse er så relativ lang. Steen jeg tror, at du kan gøre os klogere: Landsbyggefonden er en selvejende institution omfattet af lov om almene boliger. Fondens formål er at fremme det almene byggeris selvfinansiering, og den blev oprettet i 1967.

Hvorfor skal renoveringer tage så lang tid ? Det kan være meget svært for vores beboere at forstå, at det kan tage flere år, fra vi på et beboermøde første gang fremkommer med ønsker og tanker om en større renovering af afdelingens bygninger, installationer og grønne områder, til renoveringen bliver påbegyndt. Beboerne får at vide, at Landsbyggefonden skal komme på besøg og besigtige afdelingen, og at de skal godkende projektet, for at vi kan få en optimal finansiering.

Landsbyggefonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der vælges af Boligselskabernes Landsforening, Lejernes Landsorganisation, Kommunernes Landsforening og København og Frederiksberg kommuner. Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v. Fondens midler fremkommer ved indbetaling af bidrag fra de almene bolig5


REDAKTIONEN afdelinger, som fremkommer ved at når boligafdelingens realkreditlån er betalt ud efter f.eks. 30 år skal afdelingen fortsætte med at indbetale et beløb svarende til afdrag og renter på lånet. Pengene går så i stedet til fonden. Renoveringsstøtte begrænser huslejestigningen Skal en boligafdeling fx foretage omfattende renoveringer af facader, sammenlægning af boliger eller udbedring af andre byggetekniske problemer mv. kan den søge om renoveringsstøtte i Landsbyggefonden. Men man skal huske, at der ikke er tale om en gave, når man får støtte. Det er en udbredt misforståelse. Boligafdelingen skal stadig optage lån i en kreditforening, og en huslejestigning kan ikke undgås. Men Landsbyggefonden betaler en stor del af ydelsen på lånene, og huslejestigningen bliver derfor mindre. Det er kun renovering Landsbyggefonden støtter – ikke vedligeholdelse og forbedringsarbejder med mindre det drejer sig om tilgængelighed eller sammenlægning af lejligheder. Hvis der er ekstraordinære byggetekniske problemer fx med facade eller lignende kan fonden støtte energiforbedringer, dog ikke udover hvad der ligger af krav i det gældende bygningsreglement. Vil en boligafdeling fx have solvarme, som ikke indgår i bygningsreglementet, må den altså selv finansiere det fuldt ud. En stor del af Landsbyggefondens midler bruges desuden til at støtte nybyggeri, ligesom der kan ydes støtte til nedrivninger og ændringer af infrastruktur, der gennemføres i udsatte boligområder. 6

Hvorfor tager det så lang tid En renoveringssag er ofte mange år undervejs, men dette er ikke fordi at man rundt omkring i landsbyggefonden og administrationen sidder på hænderne. Når afdelingen på et beboermøde beslutter at ville gennemgå en renovering sætter man en større og også lang proces i gang. Førend en ansøgning kan fremsendes til Landsbyggefonden skal der udføres en større byggeteknisk rapport, der både beskriver og dokumenterer samtlige bygningsdeles tilstand og forventet restlevetid. Det er denne byggetekniske rapport der danner baggrund for ansøgningen til Landsbyggefonden, og som siden hen også er udgangspunktet for hvad der kan gives støtte til. Når en ansøgning er indsendt sagsbehandler Landsbyggefonden sagen ved at gennemgå den byggetekniske rapport. Oftest indkaldes boligorganisationens administration til uddybende møde(r) i Landsbyggefonden. Dernæst tager Landsbyggefonden på fysisk besigtigelse i afdelingen, for ved selvsyn at danne sig et indtryk af bygningernes tilstand. Fra en ansøgning er indsendt, til fonden kommer ud på besigtigelse, går der normalt ca. et halvt år. Besigtigelsen munder ud i en tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om hvad den vil give støtte til. Som ovenfor nævnt giver Landsbyggefonden kun støtte til renovering, og der foregår derfor en afgrænsning af, hvad der i projektet er renovering og hvad der er vedligehold eller forbedring.


... et blad for beboere - lavet af beboere Når denne afgrænsning er på plads er det muligt at regne ud, hvad renoveringsprojektet medfører af huslejestigning. Det endelige tilsagn fra Landsbyggefonden kan godt være lang tid undervejs, da der kun er et vist støttebeløb til rådighed for fonden hvert år, hvorfor det har været meget almindeligt at projekter har stået på venteliste i mange år. Regeringens genopretningsplan har dog fremrykket nogle af disse støttebeløb, så man gerne skulle komme ventelisten til livs og samtidig sætte gang i beskæftigelsen i byggeriet. Inden projektet kan sættes i gang, skal afdelingsmødet endeligt beslutte sig for projektet og de forbundne huslejekonsekvenser.

Et renoveringsprojekt i en afdeling har et så stort økonomisk omfang, at det skal udbydes i EU-licitation. Dette tager i henhold til reglerne herfor mindst 6 måneder. Da der skal bruges et tilsvarende tidsrum på udbudsmateriale og projektering går der ca. et år fra man siger endeligt ja til projektet til håndværkerne går i gang, og afhængig af projektets omfang kan der så gå lang tid med selve renoveringen. Som det fremgår af ovenstående kan der gå en anseelig årrække fra beboermødet beslutter at ville renovere afdelingen til det faktisk gennemføres. Det er derfor vigtigt at afdelingsbestyrelse og administration er på forkant, og i god tid får sat skub i renoveringsprocessen.

Stråleglans Snart fyldes luften med varme. Og det bliver sommer påny. Men nogen fyldes med harme hvis solen går bag ved en sky. Nu be’r vi at havluften lunes, for nu vil vi bages og brunes. Og selvom de fleste ønsker sig hvid vil man godt være brun et kort stykke tid.

Flemming Lindby 7


ADMINISTRATION ADMINISTRATION BESTYRELSENS BERETNING

Foreningen Resultatet for 2011 er et underskud AFLAGT PÅ REPRÆSENTANTSKABSpå 421 t.kr. Dette er et tilfredsstillende MØDET DEN 19. APRIL 2012 resultat, da det negative resultat alene skyldes ekstraordinære udgifter ved di2011 blev endnu et godt og aktivt år i rektørskifte. Vesterport. Alle afdelinger har opnået Vesterport fik ny direktør i efteråret 2011. tilfredsstillende resultater. Alle vore aktiviteter opnåede et Der er en begyndende træghed i udlejtilfredsstillende resultat i 2011. ningen af boliger og flere afdelinger har Det private boligmarked var i stor krise oplevet et lejetab. Det samlede lejetab i 2011, hvilket var medvirkende til en blev i 2011 på 496 t.kr., der er dækket af begyndende træghed i udlejningen af dispositionsfonden. boliger særligt egnede til ældre lejere, da Dispositionsfonden har dækket tab mange potentielle lejere ikke har kunnet i afdelingerne på grund af dødsboer, sælge deres parcelhuse. konkursboer m.v. med i alt 253 t.kr. DerDen lave rente fortsatte i 2011 med et udover har dispositionsfonden dækket indskuddet for de 25 nedrevne boliger i lavt afkast til foreningen og afdelinger. Strandgården på i alt 308 t.kr. Det er lykkedes at fastholde vore mål om lavest mulige lejestigninger til vore be- Egenkapitalen udgør nu 38,0 mill. kr., heraf udgør Landsbyggefonden 12,8 boere, på trods af vanskelige vilkår. mill. kr., og egenkapitalen bør fortsat Vi er kommet positivt ud af en sag med øges i de kommende år. Forsyningen om den fremtidige fjernVort administrationsbidrag udgjorde varmeleverance. i 2011 2.550 kr./lejemål - og for 2012 Vi er på vej med nye projekter, der er udgør administrationsbidraget 2.625 kr./ med til at fastholde Vesterport som en lejemål. attraktiv forening for vore medlemmer. Foreningen administrerede i 2011 en Vi er vort ansvar bevidst om at levere omsætning på 235 mill. kr. incl. forbrugsbillige boliger og skabe boligøkonomisk regnskaber på 21 mill. kr. og nybyggeri tryghed for vore beboere. og renoveringsarbejder på 68 mill. kr. Status, driftsår 66 Afdelingernes henlæggelser er ved Ved udgangen af 2011 består Vesterudgangen af 2011 på 50,3 mill. kr. port af 12 afdelinger i drift med 2.312 boliger, 263 garager, 2 børnehaver, 2 Medlemstilgangen blev på 444 medlemforretninger, 8 selskabslokaler og egen mer - uændret i forhold til 2009/2011. administrationsbygning, samt sideak- Der var i gennemsnit 64 heltidsansatte i tivitetsafdeling der udfører intern hånd- Vesterport i 2011 - fordelt med 10 i administrationen og 26 i driften samt 28 i værksvirksomhed. Håndværkerafdelingen Der er 128 boliger under opførelse. 8


... et blad for beboere - lavet af beboere Håndværkerafdelingen A/S Selskabets aktivitet består af ejendomsdrift på almennyttig basis for Boligforeningen Vesterport. Aktierne ejes af Boligforeningen Vesterport, hvis bestyrelse udgør generalforsamlingen. I 2011 blev der opnået et resultat på 85 t.kr. og egenkapitalen udgør 9,7 mill. kr. pr. 31.12.2011.

og resultaterne af beboernes indsats vil danne baggrund for udarbejdelse af en helhedsplan for området, hvor beboernes behov og ønsker omkring de bygninger der skal renoveres og de omkringliggende fællesarealer indarbejdes. Der forventes at ske sammenlægning af et antal boliger ved især at reducere antallet af de små boliger.

En del af egenkapitalen er udlånt til afde- Der er udarbejdet en tilstandsrapport ling 40 og forrentes med diskonto + 1%. kombineret med tilgængelighed, som er fremsendt til Landsbyggefonden i forAfdelingerne sommeren 2011. Det næste skridt i Alle afdelinger har opnået tilfredsstillende sagsgangen er at Landsbyggefonden resultater. foretager en fysisk besigtigelse af Pr. Antallet af fraflytninger blev 95 flere end Dreslersvej. Den første tilbagemeli 2010 og 115 flere end i 2009, og der er ding fra Landsbyggefonden lød på en oplevet en begyndende træghed i udlejbesigtigelse inden jul 2011. Desværre ningen af boliger, med et mindre antal har arbejdsmængden hos Landsbyggelejligheder i lejlighedstab som følge. fonden betydet, at der er oparbejdet en Særlige bemærkninger til afdelingerne: pukkel af sager, så det seneste vi har hørt er en besigtigelse inden sommerferien Afdeling 1: 2012. Så håber vi på at det tidsestimat Badeværelsesrenoveringerne pågår som holder. planlagt. Mere end 100 beboere har ønsket at få renoveret badeværelse, og af Afd. 29 Birketoften er gået i drift og disse har godt 40 allerede fået det gjort. byggeregnskabet er godkendt med en anskaffelsessum på ca. 10,3 mill. kr. I Der er udarbejdet et projekt for omdanforbindelse med at Birketoften gik i drift, nelse af en blok til en seniorblok. Landsblev den lagt ind under afd. 4. byggefonden høres om det er noget de vil støtte. Etablering af en multibane i Birketoften blev færdiggjort i foråret 2011. Projekteringsarbejdet vedr. opførelsen af nye carporte pågår. Afdeling 5: Afdelingen er fortsat i god drift. Afdeling 4: Der arbejdes på at tilbyde badeværelsesArbejdet omkring helhedsplanen for renoveringer efter samme koncept som Pr. Dreslersvej er i gang. I foråret 2011 i afd. 1. Forslag herom fremlægges på udførte et eksternt rådgivningsfirma en afdelingsmøde i september. proces, hvor beboerne og nøglepersoner i og omkring området blev inviteret til at Fraflytningsfrekvensen er stabil på 16%. deltage i en eller flere workshops. Disse workshops forløb over al forventning, 9


ADMINISTRATION Afdeling 6: Afdelingen er påvirket af den kommende renovering. Landsbyggefonden har fortsat reserveret et støttelån til renoveringen på ca. 75 mio. kr. Der blev afholdt møde i Landsbyggefonden i foråret 2011 og i forlængelse heraf blev den sidste dokumentation indsendt. Om det skyldes folketingsvalget og den i den forbindelse ændrede boligpolitik, skal være usagt, men trods adskillige forespørgsler om status, fik vi først en tilbagemelding i februar 2012 vedr. en mindre justering af den økonomiske ramme. Dette forhandles der om pt., og når det er endeligt afklaret, er vi i stand til at forelægge projektet for beboerne og indsende skema A til Frederikshavn Kommune. Da en renovering af denne størrelsesorden skal i EU-licitation, og der efterfølgende skal ske projektering vil den fysiske renovering sandsynligvis kunne opstartes i foråret 2013. Engparkens daglige drift følges fortsat tæt, og der vil ske en midlertidig reparation af vinduer og døre i 2012.

bremset som følge af vanskeligheder ved at sælge en ejerbolig først. Der er indsendt skema B til Frederikshavn Kommune i forbindelse med ombygning af Rådhuskiosken til 2 lejligheder. Afdeling 9: Afd. 19 Strandgården er gået i drift, og byggeregnskabet er godkendt med en anskaffelsessum på ca. 51 mill. kr. I den forbindelse er der en underfinansiering på ca. 0,6 mill. kr. som forventes afviklet i 2012. I forbindelse med at Strandgården gik i drift, blev den lagt ind under afd. 9. Afdeling 10: Afdelingen har et driftsunderskud på ca. 72 t.kr. som er tillagt opsamlet underskud på i alt 418 t. kr. Vi har fået godkendt Skema B af Frederikshavn Kommune på ca. 0,5 mill. kr. vedrørende ombygning af 4 stk. 1-vær. lejligheder til 2 stk. 2-vær. lejligheder. Ombygningen er i gang og boligerne tages forventeligt i brug i uge 16. Ombygningen er en del af den kapitaltilførselssag, som Vesterport har rejst over for Landsbyggefonden.

Renoveringen af Multihuset blev fær- Frederikshavn kommune, Landsbyggediggjort i efteråret 2011 og bliver flittigt fonden og Vesterport er alle positivt indbrugt. stillet på at tilføre kapital for at få oprettet økonomien i afdelingen. Der er dog Driften er nu etableret på Flade Engvej endnu ingen afgørelse fra Landsbygge40. fonden. Afdeling 7 Vi forventer efterfølgende, at afdelingen Afdelingen har i 2011 oplevet en træghed er i balance og undgår tomme boliger. i udlejningen af lejligheder i DanmarksAfdeling 12, 14 og 55: gade, hvor der gennemsnitligt har været Afdelingerne er i god drift, ingen særlige 1 - 2 lejligheder i tomgang. Det vurderes, bemærkninger. at dette skyldes at den naturlige tilgang af lejere til disse typer lejligheder er 10


... et blad for beboere - lavet af beboere Afdeling 17: Afd. 35 Ravnshøj er gået i drift og byggeregnskabet er godkendt med en anskaffelsessum på ca. 21,8 mill. kr. I den forbindelse er der en overfinansiering på ca. 0,6 mill. kr. som afvikles i 2012. I forbindelse med at Ravnshøj gik i drift, blev den lagt ind under afd. 17. Ravnshøj var den første af Vesterports afdelinger, der blev opført med solceller. Den elektricitet den enkelte lejers solceller generer modregnes i lejerens elforbrug. Der er ligeledes opsat solceller til dækning af det fælles el-forbrug. Man har mulighed for at følge solcellernes produktion af el på nettet. Håndværkerafdelingen: Sideaktiviteten består af egen håndværkerafdeling opdelt i en Serviceafdeling og en Entrepriseafdeling. Indtil sommeren 2011 var der også en rådgivende ingeniør ansat i Håndværkerafdelingen, men denne er fratrådt og pt. er der ingen planer om en genbesættelse.

Sideaktivitetsafdelingen er i starten af 2011 flyttet til nye lokaler i Strandby, Havnefronten II og Håndværkerafdelingens kapacitetsomkostninger til leje er faldet væsentligt i 2011. Der er herved opnået en god balance mellem faste og variable omkostninger, og omfanget af de faste omkostninger til husleje mv. er nu reduceret til et leje, hvor en reduktion af medarbejderstaben som følge af et væsentlig fald i aktivitetsniveauet ikke vil udmøntes i et underskud. Der forventes uændret aktivitet for 2012 - og vi anser fortsat, at Håndværkerafdelingen er en væsentlig del af hele Vesterports servicekoncept. Afdelingernes driftspersonale: I 2011 blev driftsledelsen ændret til en driftschef, 2 lokalinspektører, 1 inspektør og en gruppeleder. Vi kan konstatere, at ledelsen i alle afdelinger fungerer rigtig godt og har fundet en god form.

Vi har opstartet egen trappevask i afd. 1 og 4 pr. 1. januar 2012. Der er ansat 3 mand og de første tilbagemeldinger fra Som følge af badeværelsesrenoveringbeboerne er rigtigt fine. erne i Afd. 1 er Entrepriseafdelingen opnormeret og har i løbet af 2011 gennem- Konceptet “Din vicevært” fungerer snitligt haft 7 ansatte. Serviceafdelingen tilfredsstillende. har i gennemsnit haft 21 ansatte i løbet Vi fortsætter uddannelsen af viceaf 2011, i alt 28 ansatte i gennemsnit i værterne til at bruge EDB til styring af sideaktivitetsafdelingen i 2011. rekvisitioner til Håndværkerne og til styServiceafdelingen er på grund af vinter- ring af afdelingernes økonomi. perioden pt. reduceret til et minimum for Fremtidssikring: de enkelte fag, og der er pr. 1. april 2012 Det er fortsat bestyrelsens holdning, at ansat 15 i Serviceafdelingen og 6 i Endet er nødvendigt at fremtidssikre vore trepriseafdelingen. boliger, især i afdeling 4, Pr. Dreslersvej Håndværkerafdelingen har et overskud og i afdeling 6, Engparken og delvis i på 487 t.kr. efter udlodning af 670 t.kr. afdeling 1. (incl. moms) til afdelingerne. Afdelingens egenkapital tillægges årets overskud og udgør herefter 2.168 t.kr. 11


ADMINISTRATION I afdeling 1 er det besluttet, at over de kommende 10 år moderniseres badeværelserne i de enkelte boliger. Arbejdet er opstartet i januar 2011. Der er udarbejdet et projekt for omdannelse af en blok til en seniorblok, for herved at fastholde ældre lejere længst muligt i afdelingen. På Pr. Dreslersvej er der udarbejdet en tilstandsvurdering kombineret med tilgængelighed, og vi forventer at sammenlægge et antal boliger ved især at reducere antallet af små boliger. Tilstandsrapport med tilgængelighed blev fremsendt til Landsbyggefonden i forsommeren 2011. Det næste skridt i sagsgangen er at Landsbyggefonden foretager en fysisk besigtigelse af Pr. Dreslersvej forventeligt inden sommerferien 2012. I Engparken forventer vi afklaring af den økonomiske ramme i løbet af foråret 2012, hvorefter vi kan forelægge projektet for beboerne og indsende skema A til Frederikshavn kommune. Energirenovering af tage og facader indarbejdes i projektet for at fremtidssikre Engparken. Fremtidssikring er ikke længere blot et spørgsmål om at renovere tage, badeværelser, køkkener og vand- og elinstallationer. Et vigtigt og afgørende element i fremtidssikringen er energioptimering. Ved enhver større renovering skal der tænkes energirenovering med øget isolering af tage og facader, samt evt. alternative energikilder ind i projektet.

skal der tænkes i alternative energikilder som solceller og varmepumper. Herved sikres både en billigere energipris, men samtidig også en uafhængighed af udefrakommende samarbejdsparter, - i dette tilfælde Forsyningen. Bestyrelsen har derfor den holdning at alt nybyggeri hvis muligt skal opføres som lavenergibyggeri i 2020 standard uden tilknytning til fjernvarmenettet. Administrationen: Som følge af den forhenværende direktørs fratræden på grund af sygdom, er ny direktør tiltrådt pr. 1. oktober 2011. Der medvirkede ekstern bistand ved direktørens ansættelse. Ledergruppen består af direktør, udlejningschef, økonomichef og driftschef. Nye projekter: Koktvedstien - afd. 28 I samarbejde med Socialforvaltningen i Frederikshavn kommune har vi i tilknytning til Koktvedparken udviklet og opført 15 plejeboliger og servicearealer meget lig boligerne i Koktvedparken. Byggeriet er opført efter fremtidens byggestandarder, - nemlig bygningsreglementets 2020-standard. På grund af kraftig isolering er der tale om et byggeri med et lavt varmeforbrug, og den varme der er brug for laves af varmepumper drevet af solceller. Afdelingen er derfor ikke tilsluttet fjernvarmenettet. Afdelingen er gået i drift 1. januar 2012 og tillægges afd. 4. Der etableres samdrift med Koktvedparken.

Det er givet at priserne på el og varme, Gl. Skagensvej - afd. 31 - der i øvrigt er ekstraordinært høje i Fre- I samarbejde med Socialforvaltningen derikshavn, fortsat vil stige og derfor i Frederikshavn kommune har vi ud12


... et blad for beboere - lavet af beboere viklet et bo-fællesskab på i alt 29 boliger, fælleshus og kommunale servicearealer. De 29 boliger fordeles på 5 bogrupper (huse) bestående af et antal boliger og et fællesrum/-køkken. Der opføres 4 bogrupper á 6 boliger + fællesrum og 1 bogruppe á 5 boliger + fællesrum. Byggeriet bliver opført efter fremtidens byggestandarder, - nemlig bygningsreglementets 2020-standard. På grund af kraftig isolering er der tale om et byggeri med et lavt varmeforbrug, og den varme der er brug for laves af varmepumper drevet af solceller. Afdelingen bliver derfor ikke tilsluttet fjernvarmenettet.

Gårdhavehusene og Terrassehusene samt et multihus. Længehusene og Gårdhavehusene opføres som tæt-lavt byggeri mens terrassehusene opføres som 2 bygninger i 5 etager. Byggeriet bliver opført efter fremtidens byggestandarder, - nemlig bygningsreglementets 2020-standard. På grund af kraftig isolering er der tale om et byggeri med et lavt varmeforbrug, og den varme der er brug for laves af varmepumper drevet af solceller. Afdelingen bliver derfor ikke tilsluttet fjernvarmenettet.

Licitation blev afholdt august 2011 og som entreprenør blev valgt BM ByggeLicitation blev afholdt i foråret 2011 og industri i Hobro. Projekteringen foregår som entreprenør blev valgt BM Byggept. og jordarbejdet startes op primo maj industri i Hobro. Byggeriet gik i gang 2012. Byggeriet bliver lige som afd. 31 ultimo 2011, hvor jordarbejdet blev (plejeboligerne på GL. Skagensvej) opiværksat. Da byggeriet som noget nyt ført af præfabrikerede moduler som proi Vesterport bliver opført af præfabrikduceres på fabrikken i Hobro og herefter erede moduler blev produktionen af transporteres på blokvogne til Frederikdisse sat i gang samtidig på fabrikken shavn. i Hobro. Hver bolig bliver samlet af 2 moduler som fragtes til Frederikshavn Byggeriet opføres i 3 etaper. Længepå blokvogne og løftet over på funda- husene opføres først og de forventes mentet af en stor kran. klar til indflytning juli 2013. TerrasseI uge 10 i 2012 blev de første 2 bogrup- huse og multihus opføres dernæst med per – 12 boliger og 2 fællesrum - i alt 26 indflytning marts 2014. Sidste etape er moduler – fragtet til Frederikshavn fra Gårdhavehusene, hvor indflytningen er Hobro. De er i princippet færdigindret- fastsat til oktober 2014. tede indvendigt, hvor der blot mangler Som følge af at Klagenævnet for udbud samling af diverse føringsrør mellem gav Brdr. Andersen delvis medhold i modulerne. Udvendigt mangler facadeat den første licitation var ukonditionsbeklædning og den yderste tagbeklædmæssig og derfor nedlagde Brdr. Andning. Varmepumper og solceller ersen i januar 2011 påstand om ermonteres også på byggepladsen. statning. Denne sag fandt sin afgørelse Byggeriet forventes i drift 1. oktober november 2011, hvor Klagenævnet for 2012. udbud afgjorde at Brdr. Andersen ikke Gl. Skagensvej - afd. 30 var berettiget til erstatning. Denne afDer opføres 84 familieboliger fordelt på gørelse er ikke blevet anket. 3 lige store ”kvarterer”: Længehusene, 13


ADMINISTRATION Afdeling 36 - Gærumvej Vi har en 10.000 m2 grund som ligger op af afdeling 4 Bangsbovej med henblik på senere byggeri. Der skal udarbejdes en lokalplan for grunden, som alene vil forholde sig til anvendelsen af grunden frem til byggeri. Afdeling 40 - Strandby Vesterports Håndværkerafdeling har midlertidigt til huse i et par af ejendommene indtil disse nedrives i forbindelse med klargøring til nyt byggeri. Lejen herfor forventes at dække de liggeom. kostninger vi har, indtil vi skal opføre det nye byggeri i 2013 / 2014. Projektudvikling af det kommende byggeri på 2 x 40 boliger vil ske i 2012 / 2013. - Der arbejdes stadig med mulighed for etablering af et erhvervsareal. Beboertilfredshedsundersøgelse I januar 2012 har vi gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt vores beboere. Der er gennemført telefoninterview med 300 nuværende beboere og 50 fraflyttede beboere. Undersøgelsen er gennemført som en kopi af en tilsvarende undersøgelse fra 2007, således det er muligt at sammenligne udviklingen i beboertilfredsheden over tid. Generelt er tilfredsheden med at bo i Vesterport meget høj, da 91,3% af de nuværende beboere har svaret at de enten er meget tilfredse eller tilfredse og kun 3,7% har svaret at de er utilfredse eller meget utilfredse.

været enten utilfreds eller meget utilfreds. I perioden 2007 – 2012 er tilfredshedsgraden blevet forbedret med en større andel af meget tilfredse beboere, hvor mere end 60% af de nuværende beboere er meget tilfredse med at Bo i Vesterport. Bestyrelsen vil bruge tilfredshedsundersøgelsens resultater til at gøre det endnu mere attraktivt at bo i Vesterport. Forsyningen I årene omkring 1990 overgik boligforeningerne i Frederikshavn til fjernvarme. I den forbindelse blev der lavet en aftale om fjernvarmeleverance. Et element i denne aftale var en prisansættelse som tog udgangspunkt i hvad boligforeningerne i Frederikshavn ellers ville have haft af udgifter ved alternativt at overgå til naturgas. Der blev aftalt et 10-års opsigelsesvarsel. Uden varsel eller forudgående dialog meddelte Forsyningen i foråret 2011 Vesterport og Frederikshavn Boligforening at de ikke længere så sig bundet af aftalen. Man ville derfor ikke længere afregne fjernvarme i henhold til aftalen – dog ville man dog allernådigst vente med at sætte prisen op til 1. januar 2012. Begrundelsen for ikke at være bundet af aftalen skulle bl.a. være, at Energitilsynet skulle mene, at aftalen var ulovlig og derfor ugyldig. Dette var vi selvfølgelig ikke enig i, da en aftale er en aftale og et opsigelsesvarsel skal overholdes, så sammen med Frederikshavn Boligforening hyrede vi advokatbistand til sagen.

Blandt fraflyttere er det 80,4 % af beEfter et længere tovtrækkeri og et til tider boere der har været meget tilfreds eller diletantisk forløb fra Forsyningens side tilfreds med at bo i Vesterport. 11,7% har er sagen mundet ud i, at aftalen er op14


... et blad for beboere - lavet af beboere sagt med de 10 års varsel, således aftalen løber til 3. oktober 2021. Det eneste Forsyningen har fået ud af sagen er, at de har fået pålagt dem selv og boligforeningerne i Frederikshavn en række advokatomkostninger,- foruden at de har mistet en anseelig mængde good-will hos 2 af deres største kunder.

afdækning af økonomien i kollegiet og herunder rekonstruktion af denne, samt undersøgelse / sonderinger af muligheder for strategiske lejeaftaler.

Såfremt en fusion kan gennemføres kræver det at økonomien er i balance, og der ikke er opsparede underskud. Dette kræver at både stat, kommune, realkreditforeninger og banker indvilger i at Man kan ikke undgå at have den tanke, reducere deres tilgodehavender. at såfremt Forsyningen på almindelig vis var kommet og havde bedt om en Bestyrelsen har bedt administrationen genforhandling af aftalen med bagom at gå videre i processen og afdække grund i en række konkrete forhold, fordele og ulemper samt mulighederne kunne man sandsynligvis være kommet ved en fusion. frem til en anden aftale der havde imødeSåfremt denne undersøgelse falder så kommet Forsyningens ønsker - evt. mod positivt ud, at bestyrelsen er stemt for en et længere opsigelsesvarsel. fusion vil dette blive forelagt repræsenFrederikshavn Kollegium tantskabet. Vi har modtaget en henvendelse fra FreKommunalt samarbejde derikshavn Kollegium om en mulig fuVi anser fortsat det kommunale samarsion. Frederikshavn Kollegium, som har bejdet mellem boligorganisationerne ca. 300 boliger, har i dag en nødlidende i Frederikshavn kommune for meget økonomi, og kollegiet er som forudvigtigt. Vi oplever samarbejdet som sætning for at Frederikshavn Kommune både konstruktivt og ligeværdigt. vil garantere for driftsunderskud, blevet pålagt at søge fusion med en almen bo- Der har været afholdt dialogmøde på ligorganisation eller finde en tilsvarende politisk plan i efteråret 2011 - og i foråret løsning. 2012 har der netop været afholdt kontaktudvalgsmøde. Kollegiet udtaler, at Vesterport er den eneste realistiske mulighed for en fusion I efteråret 2011 er der gennemført en med en almen boligorganisation. fælles besigtigelsestur mellem repræsentanter for kommunen og boligorganisaEn fusion med Frederikshavn Kolletioner, og Vesterport har fremvist afd. 4, gium har tidligere været på tale, men 6 & 9 for vore samarbejdspartnere. dengang blev planerne skrinlagt inden man kom i gang med egentlige realitets- Ikke bolighavende medlemmer forhandlinger. Der har ikke været afholdt møde for ikke bolighavende medlemmer i 2011. Der Forud for en vurdering af om det vil være vil i løbet af foråret 2012 blive indkaldt en god ide med en fusion med Frederikstil møde, hvor bl.a. det nye byggeri på havn Kollegium er det nødvendigt med Gl. skagensvej vil være på dagsordenen. en tilbundsgående undersøgelse, både til 15


ADMINISTRATION Venteliste / medlemmer Pr. 1. januar 2012 har ca. 3.400 betalt for opnotering og ajourføring – 600 færre end i 2011. Dette tal er pr. 1. april 2012 faldet til 3.200, og er et klart udtryk for, at en del af dem der ved overgangen til de nye opnoteringsregler pr. 1. januar 2010 for en sikkerheds skyld valgte at betale opnoteringsgebyr nu har ombestemt sig.

Der skal også lyde en tak til Frederikshavn Boligforening for et godt samarbejde i særdeleshed i fjernvarmesagen. Tak til alle for et rigtig godt samarbejde i Vesterports tjeneste i det forløbne år. Billeder fra repræsentantskabsmødet:

Den 1. marts 2012 var der 520 på ventelisten til boliger i Vesterport eller ca. 150 færre end sidste år. Ventelisten er således næsten halveret på bare 2 år, da 450 i den periode har forladt ventelisten. Der var 548 fraflytninger i 2011 mod 453 i 2010 og 434 i 2009. Fraflytningsprocenten blev 23 % i 2011 mod 19 % i 2010 og 19% i 2009. Afslutning Efter endnu en aktiv periode i Vesterport med mange gode resultater og med mange projekter er det vigtigt at bemærke, at alle Vesterports led tager del i vor udvikling. Bestyrelsen takker hermed alle valgte i Vesterport, alle vore aktive i klubber og i Beboerbladet - tak for et godt og solidt samarbejde. Endvidere takker bestyrelsen hver eneste ansatte i administration, drift og håndværkerafdelingen for veludført arbejde i det forløbne år. Vi er stolte over den store indsats, den enkelte har givet til foreningen i det forReferat kommer i næste nummer af løbne år. Beboerbladet. En særlig tak skal lyde til forhenværende direktør Villy Malte Nielsen for hans indsats for Vesterport indtil helbredet satte en stopper for det. 16


... et blad for beboere - lavet af beboere

NYT NYT NYT

Hvis du får dine tilbudsbreve på mail, kan du nu besvare dem på hjemmesiden. Ha´ dit medlemsnummer og pinkode parat og gå ind på www.vesterport.dk under ventelistelogin. Hvis du får dine tilbudsbreve på mail - får du også en sms med besked om at, der er mail fra Vesterport. God fornøjelse !

Besøg Vesterport på www.vesterport.dk Mangler du en pinkode for at se, hvilket nummer du står på ventelisten - så ring på tlf. 98426111 eller skriv på info@vesterport.dk - og vi sender den til dig

Administration og ekspedition Åbningstider:

Mandag 9.00 - 17.00 Tirs-torsdag 9.00 - 15.00 Fredag 9.00 - 12.00 Tlf . 98 42 61 11 Mail: info@vesterport.dk

HUSK HUSK HUSK Se også ledige lejligheder på www.vesterport.dk under “Her og nu” 17


AFDELING AFDELING 1 1 Afdelingsbestyrelsen

DET GAMLE VESTERPORT

Formanden har ordet

Formand

Arbejde i afdelingen

Mail: brmu@frederikshavn.dk Næstformand og gæsterum

Trappevask Arbejdet med trappevask er godt i gang og udføres af vores eget personale. Sidst i marts stopper man med at vaske hver uge og går over til én gang hver 14 dag. Det pågår så til uge 44, hvor det igen er hver uge.

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187

Kirsten Carla Nielsen Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 9842 2722 Rikke Balck Christensen, Stenbakkevej 37,1.h, tlf. 2962 1643 Else Marie Nielsen Knudensvej 31, tlf. 9842 6994 (beboerblad) Cindy Pedersen, Knudensvej 66, tlf. 9843 8306

Stenbakkevej 27

Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 9843 1708

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409 Gruppeleder Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84: Per Ritter, tlf. 2333 5712 privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429. Viceværter Område: Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33: Lars Jørgensen, tlf. 2333 5713 privat: Atletikvej 49, tlf. 9843 9511 Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf. 2333 5714 privat: Knudensvej 55, tlf.5316 2565.

Vi venter på den kommunale byggetilladelse til carporte på grunden. Det var tanken, at der skulle monteres solceller på taget, hvilket er opgivet på grund af, at man ikke kan overføre strømmen til en anden matrikel. Dørlåse

Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472. I afd. 1 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

18

Alle dørlåse i afsnit III forventes færdigmonteret inden længe.


... et blad for beboere - lavet af beboere Gildesale Alt service er blevet gennemgået og en stor del er udskiftet.

Battericontainerne

Badeværelsesmoderniseringerne i afsnit III

Når vi smider batterier ud i afdelingen, kan vi ikke bare smide dem i skraldespanden. Husk batterierne skal afleveres i de gule battericontainere. Flaskecontainere I starten af maj begynder vi med renoveringen af badeværelser i afsnit III. Vi starter på Knudensvej 27-31 og går herefter til Knudensvej 33-45. Så kommer turen til Abildgårdsvej 2430, og herefter til Rosborgvej 2-6. Vi afslutter på Stenbakkevej 29-39 og til slut rækkehusene. Herefter vender vi tilbage til afsnit 1 på Knudensvej.

Der arbejdes på at undersøge, om der ved hver af Molokkerne kan stilles mindre flaskecontainere op. Gildesalen på Rosborgvej

Hvis beboerne ønsker at få sit badeværelse moderniseret! Spørg i administrationen om ordningen! Trappen er næsten færdig. Firmaet mangler kun at galvanisere trappen, så jeg vil tro, at vi er klar til montering i maj måned. 19


AFDELING 1 Flere P- Pladser

DET GAMLE VESTERPORT Indekatte Der har været 23 beboere indtil videre, som har fået tilladelse til at holde indekat!

Der er blevet asfalteret på Lindegårdsvej og dermed udvidet med 5-6 pladser. Nye cykelstativer

Det er populært, at beboermødet sidste år i september vedtog, at det var tilladt at have en indekat. De som har ønsket den nye ordning har været flinke til at kontakte administrationen og ordne ansøgningen, og ligeledes fremvise den dokumentation, der er nødvendig. Så godt som over alt i afdelingen bliver cykelstativerne udskiftet med nogle mere ”Brugervenlige”. Venlig hilsen Bruno Müller, formand

20

Bruno Müller, formand


... et blad for beboere - lavet af beboere

Billeder fra Beboerfesten 2012

21


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Moderniseringen af badeværelserne tegner til en succes!

Hvis du vil vide mere om ordningen med de nye badeværelser, og hvis du ønsker et nyt i din bolig, er du velkommen til at rette henvendelse til Administrationen eller driftschefen. Ligeledes har du mulighed for selv at se et par prøvebadeværelser i showroomet i afdelingen.

Hobbyrum

I vores afdeling har vi faktisk mange hobbyrum der står til fri afbenyttelse for beboerne! Her vil du i et godt oplyst hobbyrum finde arbejdsbord med skruestik og ophæng til din cykel, hvis den skal ordnes. Din hoveddørsnøgle passer til døren. Brug Hobbyrummet! Det er dit og vores! 22

TRAILER PARKERING Spørg viceværten om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården.

Kontakt viceværten. Bruno Müller


AFDELING AFDELING 1 44 AFDELING Lokalinspektør Anders Hansen,

Afdelingsbestyrelsen privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf 2333 5722. Formand

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187

Viceværter / Område: Mail: brmu@frederikshavn.dk Bangsbovej 4-34 og E. Andersensvej 1-23: Næstformand og gæsterum Per Larsen, tlf. 2333 5725 Kirsten Carla Nielsen privat: Bangsbovej 22,2.h, tlf. 4294 9453 Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 9842 2722

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 4 – Mølleparken. Mandag den 26. marts 2012 i Fælleshuset på L. P. Houmøllersvej 52.

Pr. Dreslersvej 6-16, 21-31, 53-63: Rikke Balck Christensen, Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Stenbakkevej 37,1.h, tlf. 2962 1643 privat: Pr. Dreslersvej 26, 3 th. tlf. 2261 3586

Der var fremmødt 105 husstande, og der var udleveret 210 stemmesedler.

Else Marie Nielsen

Formanden, Marianne Tilsted, bød velkommen til det ekstraordinære afdelingsmøde, som der var indkaldt til, da der var indsamlet 273 underskrifter med mistillid til afdelingsbestyrelsen. Marianne Tilsted foreslog Willy Kristiansen som dirigent.

Pr. Dreslersvej Knudensvej 31, 18-60: tlf. 9842 6994 (beboerblad) Per Vilsøe, tlf. 2333 5721 Cindy Knudensvej 9843 8306 privat:Pedersen, H. C. Lumbyes vej 14,66, tlf.tlf. 6062 1963 Pr. Dreslersvej 65-87: Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf. 9843 5701

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 9843 1708 privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

Driftschef 19-25 og L. P. Houmøllersvej Bangsbovej 28-178 og Pr. Dreslersvej Kim Dalby, kontor tlf. 98421-19+33-51: 6111 Thomas Kiis, tlf. 32333 5724 privat: Sneppevej E, tlf. 2398 3409 privat: Fynsvej 1, tlf. 9843 9130 Gruppeleder Koktvedparken 1-11 og 2-6 og Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84: Birketoften, Toftegårdsvej 50: Per Ritter, tlf. 2333 57125726 Keld Fuglsang, tlf. 2333 privat: Sejrøvej Horsensgade tlf.5930 6073 4429. Privat: 6, tlf.22, 9846

Viceværter Område:

Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33: Lars Jørgensen, tlf. 2333 5713 privat: Atletikvej 49, tlf. 9843 9511 Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf. 2333 5714 privat: Knudensvej 55, tlf.5316 2565. Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472.

II afd Otto Sverdrupsafd.41deler delerSigne Nana Hansen, Hust, Dannevirkevej 14 vej 14 og Mie Jørgensen Otto Beboerbladet ud. Har du ikke Sverdrupsvej fået noget 36 Beboerbladet ud.her. Har du ikke fået blad, så henvend dig noget blad, så henvend dig her.

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Mistillid til afdelingsbestyrelsen. Ad. 1 Valg af dirigent Willy Kristiansen valgtes til dirigent. Dirigenten gennemgik formalia for mødet og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Bodil Jensen valgtes til referent. Søren Meyer, Finn Jensen og Jørgen Jensen valgtes til stemmetællere. Ad. 2 Mistillid til afdelingsbestyrelsen Hanne Møller Pedersen, repræsentant, for de afgivne underskrifter, forklarede grunden til det ekstraordinære afdelingsmøde med, at der har været samarbejdsvanskeligheder i afdelingsbestyrelsen på møderne i efteråret, som kulminerede på et møde den 2. januar 23


AFDELING 4 På det møde var der forskellig opfattelse af, om det blev besluttet at der skulle afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde for at ekskludere et afdelingsbestyrelsesmedlem eller om afdelingsbestyrelsen skulle nedlægge sig selv. Den siddende bestyrelse mente kun, at der havde være stemt om at holde ekstraordinært afdelingsmøde for at ekskludere et medlem, og da denne kort tid efter trak sig fra bestyrelsen var der ikke længere grund til at holde ekstraordinært afdelingsmøde. De medlemmer der havde trukket sig fra bestyrelsen var af en anden mening. Der var tale om påstand mod påstand.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Fastelavnsfest i Beboerhuset Afdeling 4

Det var dejligt at se så mange beboere til vores fastelavnsfest, og det var skønt, at så mange børn var klædt fantasifuldt ud.

Børn og voksne var i strålende humør. Der blev slået katten af tønden, og der Der var mange indlæg herom, og de- var boller og kaffe til alle. Efter at mavbatten kom vidt omkring. Blandt andet erne var godt fyldt op med boller og slik, var der en del debat om afdelingsbesty- var det tid til at bevæge sig med forskelrelsens referatskrivning og dagsordner lige lege. Børnene kunne få ballondyr af ”Gangster Palle”, og vi legede bro-broog om beboerhuset. Direktør Steen Møller Andersen for- brille, stopdans, stoledans og til sidst klarede, at hvis afdelingsbestyrelsen ballondans, hvor der var to fædre som trak sig, ville organisationsbestyrelsen gav den ekstra gas. overtage afdelingsbestyrelsens arbejde, Det blev en rigtig hyggelig og sjov efterindtil der blev valgt en ny afdelingsbesmiddag med glade børn og voksne. tyrelse. Her kommer nogle billeder fra festen: Forslaget blev sendt til afstemning 127 stemte ja 73 stemte nej 1 ugyldig stemme Afdelingsbestyrelsen trak sig. Marianne Tilsted takkede for godt samarbejde med afdelingsbestyrelsen, viceværterne og administrationen. Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet blev afsluttet kl. 20.50

24

Joan


... et blad for beboere - lavet af beboere

25


AFDELING 4 Nyt fra Aktivitetshuset i sydbyen

Lørdagscafe Lørdag den 28. januar blev årets første lørdagscafe afholdt. Denne dag havde vi besøg af Jytte og Ole Sørensen der til daglig synger i kor i Sæby. De underholdt med dansktop melodier og andre gamle slagere som der nemt kunne synges med på. Der blev serveret hjemmebagt lagkage og kaffe fra cafeen. En hyggelig eftermiddag hvor der rigtig blev hygget. Fastelavn Mandag den 20. februar var der besøg af dagplejebørn fra Bangsbostrand. De skulle slå katten af tønden.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Søndagshygge Den sidste søndag i månenden er der hygge i Gaden. Det er frivillige der står for arrangementet. Beboerne i Gaden og de fritliggende boliger samles til eftermiddagshygge. Der serveres kaffe og hjemmebagt kage. Hver gang underholdes der med en lille aktivitet, det kan være oplæsning, sang eller et bankospil. Gudstjeneste og salmesang Hver onsdag året igennem afholdes der gudstjeneste og salmesang i samarbejde med Bangsbostrand kirke. Lis og Jørgen Nymand Pedersen er tovholdere og laver et utroligt flot stykke arbejde. Dette arrangement er vældigt populært, og der møder trofast mellem 35 og 40 brugere op. Banko Den 3. mandag i hver måned afholder Sydbyens Venner bankospil. De har nu godt gang i spillene efter en længere pause og er glade for opbakningen. Der er stadig plads til flere.

Solsiden havde pyntet tønden med katte og silkepapir, indeni var der små slikposer, så alt var som traditionen byder. På bordene var der pyntet med grene og masker. Efter tøndeslagning blev der serveret hjemmebagte fastelavnsboller, der var kaffe til de voksne og saft til børnene. Til sidst blev der udråbt en katte konge og dronning. 26

Før påskemarked Fredag den 23. marts var dagen før det store påskemarked og der blev afholdt “Før Påskemarked”.

Dagen var for vores beboere og brugere af huset. Gadedrengene spillede og Sydbyens Venner bagte vafler. Der var


... et blad for beboere - lavet af beboere mulighed for at købe nogle af de flotte ting som de forskellige kreative hold havde lavet. SydbyensVenner fremviste de mange indsamlede lopper. Der blev også solgt amerikansk lotteri. En dag hvor der rig mulighed for at nyde de mange hjemmelavede ting. Påskemarked Lørdag den 24. marts blev det store Påske-og loppemarked afholdt. Der var rigtig mange besøgende og der blev handlet flittigt i alle boder. Hobby- boden bød på mange fine hjemmelavede håndarbejdsartikler. Blomsterboden havde et stort udvalg i alt inden for det grønne. Sydbyens Venner solgte amerikansk lotteri og lopper. Fra cafeen blev der solgt alt hvad hjertet kunne begære af hjemmelavet mad lige fra småkager til smørrebrød. Gadedrengene spillede hele dagen deres gode kendte musik.

Det var Frederikshavn teaterforening, der var vært ved selve forestillingen. Det var en rigtig god dag. Seniorshop Tirsdag den 27. marts besøgte Seniorshoppen i Elling os. Hun fremviste alt det nye indenfor sommermoden. Der var rig mulighed for at få fornyet sin sommergarderobe. Med venlig hilsen Annette Weesgaard Aktivitetsleder Aktivitetshuset sydbyen

Alle hyggede sig og havde en god dag. Overskuddet fra denne dag vil blandt andet gå til koncerten med Ricard Ragnvald som kommer og spiller for os den 31. maj. Teater Mandag den 26. marts var vi i det musiske hus for at se teaterforestillingen “Hej Lilly”. Et teaterstykke som var en fortælling om Lillys liv i musik og fortællinger.

27


AFDELING AFDELING 55 Afdelingsbestyrelsen Formand/Hegnsudvalg

Vinni Gravesen, Fregatvej 199 Tlf. 6140 4196

Næstformand/Haveudvalg

Britta Bugge, Flotillevej 78 Tlf. 2196 9694

Sekretær

FÆLLEDBO Formanden har ordet Bedst som vi troede at foråret var på vej, er kulden og nattefrost kommet igen. Mange har været i haven og udnyttet de få solskinsdage, vi har haft. Så vi kan håbe, at de sidste får ordnet deres haver inden der kommer containere den 29. og 30. april.

Lone Nyholm, Fregatvej 145 Tlf. 4234 0349

Haveudvalg

Annika Nielsen Leer, Fregatvej 375 Tlf. 2872 3599

Beboerblad

Mette Hansen, Fregatvej 221 Mail. mh.steenberg@gmail.com Tlf. 5115 8967

Inspektør

Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf. 2343 8219

Viceværter

Område: Fregatvej 9-51 & 71-279: Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5732 Privat: Søndergade 199, tlf. 4231 7600 Fregatvej 281-417 & Prisevej 32-70 & 3-79: Per Christensen, tlf. 2333 5733 Privat: Bækmojenvej 41, tlf. 9848 4598

Fregatvej 1-7 & 53-69 & Flotillevej 2-144 & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf. 2333 5731 Privat: Hans Tausens Vej 27, tlf. 2987 4925

I afd. 5 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

28

Med hensyn til renoveringen af badeværelserne i de lave gule huse, er tegningerne på plads og der arbejdes videre med økonomien. Som før omtalt har vi nævnt ideen om et børneråd. Det forventer vi, at indkalde til i maj måned, og så bliver det spændende at høre, hvad vores børn og unge interesserer sig for. Så tal gerne med jeres børn/unge om,, hvad vi kunne gøre for at Fælledbo bliver et endnu bedre sted at bo for dem. Det kunne f.eks. være ideer til de eksisterende klubber: Kom og Leg samt Wildbassen. Eller helt andre initiativer der kan sættes i gang.


... et blad for beboere - lavet af beboere Klubberne Kirsten og Hugo Sørensen, ja hvad skal man sige, de har igen i vinterhalvåret kørt Klubberne, Banko, Fredagsklubben, Billardklubben og sidst men ikke mindst den årlige Juletræsfest. Det er utroligt hvad de to efterhånden ”ældre” mennesker kan overkomme. De ligger så mange kræfter, energi og tid, i at samle vi beboere i Fælledbo, til fællesskab, hygge og god naboskab. Afdelingsbestyrelsen vil gerne på egne og Fælledbos vegne takke de to ildsjæle for deres store arbejde og indsats igennem mange år. Vi håber at De har tid og kræfter til endnu en sæson. Vinnie

Fælledbo-klubberne - også noget for dig Bankoklubben Bankospil samt juletræfest Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861 Marion Kristensen, tlf. 2396 8441 Fredagsklubben Hygge-Dart Fredag kl. 19-24 Aldersgrænse:18 år Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861 Billardklubben Tirsdag kl. 19-22 Hugo Sørensen, tlf. 3054 4860 Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18.00 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564

Wildbassen

Nu nærmer vi os stille og roligt de lune tider, og sommeren er lige rundt hjørnet. Det betyder, at sæsonen for Wildbassen er slut for denne gang, og der blev holdt afslutning med flot fremmøde af alle de børn, som er en del af klubben. Dagen blev brugt på at hygge, tale og leg og som den store afslutning på sæsonen blev der serveret sodavand og pizza i store mængder. Dagen blev desværre holdt uden klubbens “Helt Karina”, da hun var kommet galt afsted med foden. Men troligt støttede Ronni Leer Nielsen op, som den søde hjælper han altid har været, og til ham skal der lyde et stort tak. Dertil skal der også lyde et stort TAK til Karina, for alt det arbejde og alle de timer hun har lagt i klubben. Håber vi ses til næste omgang af Wildbassen Se billeder fra hyggelige timer hos Karina på næste side..

KOM OG VÆR MED !! 29


AFDELING 5

30

FÆLLEDBO


... et blad for beboere - lavet af beboere

300 år 11. maj 1712 - 11. maj 2012

Søslaget ved Holmen 11. maj 1712 Fredag den 11. maj 2012 er det nøjagtigt 300 år siden, søslaget ved Hirsholmen fandt sted. Kortet blev tegnet af den syttenårige søkadet og senere admiral Gaspard Frédéric le Sage de Fontenay, og det var den direkte anledning til at vi fik de maritime vejnavne i Fælledbo: Fregatvej, Flotillevej og Prisevej. Læs hele historien fra en ende af i Beboerblad nr. 2, 3 og 4 fra 2011. Hjemmeside www.vesterport.dk under information. Poul Mogensen

31


AFDELING 5

FÆLLEDBO

Afdelingsbestyrelsesmøder Afdelingsbestyrelsen afholder møder hver den første tirsdag i måneden i perioden januar til juni 2012 og igen fra august til december 2012 Alle er velkomne til at komme og stille spørgsmål eller komme med nye ideer mellem kl. 16.30 og 17.00. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen HAVECONTAINER 2012

Container tider: Søndag d. 29. april Kl 10:00 – 12:00 Mandag d. 30. april Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 24. juni Kl. 10:00 – 12:00 Mandag d. 25. juni Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 26. august Kl. 10:00 – 12:00 Mandag d. 27. august Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 14. oktober Kl. 10:00 – 11:30 Mandag d. 15. oktober Kl. 16:00 – 17:00

og Kl. 14:00 – 16:00 og Kl. 14:00 – 16:00 og Kl. 14:00 – 16:00 og Kl. 14:00 – 15:30

Mødereferater Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabet ved indgangen til vaskeriet kort tid efter mødets afholdelse. Du kan også læse referatet på Vesterports hjemmeside under afdeling 5. Lone Nyholm 32


AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen Formand

Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 / 2076 4361 Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk

Næstformand

Bjarne Nielsen, Engparken 88 Tlf. 2242 8274 Mail: bjarneemil@gmail.com

Sekretær & udlejning af trailer

Max Jensen, Engparken 37 Tlf. 2297 4317 Mail: mdj@nordfiber.dk

Beboerblad

Ruth Simonsen, Engparken 118 Tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk Helle Nørgaard, Engparken 114 Tlf. 9841 0541

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Viceværter

ENGPARKEN / SØPARKEN Formanden har ordet Kom og få en snak med afdelingsbestyrelsen Normalt afholder afdelingsbestyrelsen møde den 3. torsdag i måneden, men da torsdag den 17. maj er en helligdag, er mødet rykket frem til den 10. maj. Har du ris/ros eller gode ideer som du gerne vil drøfte med afdelingsbestyrelsen, er du hjerteligt velkommen til at møde op. Afdelingsbestyrelsesmøderne afholdes i gildesalen med start kl. 19.00. Container til haveaffald Vær opmærksom på at vi 4 gange årligt har opstillet container til haveaffald. Containeren er opstillet på containerpladsen på følgende datoer: Søndag d. 29. april kl. 10-12 og kl. 14-16 samt mandag d. 30. april kl. 16-18 Søndag d. 24. juni kl. 10-12 og kl. 14-16 samt mandag d. 25. juni kl. 16-18

Område: Engparken 1-209: Anker Vesterskov, tlf. 2333 5734 Privat: Plantagevej 13, tlf. 9843 0009

Søndag d. 19. august kl. 10-12 og kl. 14-16 samt mandag d. 20. august kl. 16-18

Søparken 1-7: Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Søndag d. 14. oktober kl. 10-12 og kl. 14-16 samt mandag d. 15. oktober kl. 16-18

Husk containeren er kun til haveaffald. I afd. 6 deler Christoffer Pedersen, Engparken 82 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

33


AFDELING 6

ENGPARKEN / SØPARKEN

Fastelavn i Engparken Søndag den 19. februar blev der traditionen tro afholdt fastelavnsfest i Engparkens gildesal. Selv om fastelavn faldt i begyndelsen af vinterferien og mange børn derfor ikke var hjemme, var der alligevel stor tilslutning til arrangementet. Vi var i alt ca. 80 børn og voksne. Børnene var inddelt i 3 grupper efter alder. To af grupperne slog katten af tønden ude i gården, mens de små var så heldige at være indendørs i værkstedet, hvor det var lidt varmere. Til gengæld rungede det gevaldigt hver gang der blev slået på fastelavnstønden, så flere af de små havde ikke lyst til at være med. Det var tryggere at komme op på mors arm. Heldigvis lykkedes det dog til sidst for de små poder at få tønden slået ned. De to andre grupper var hurtige til at banke deres tønder ned. Bagefter var der sodavand og fastelavnsboller til børnene, og de voksne kunne købe kaffe og boller. Kattekongerne og kattedronningerne fik hver et gavekort på 100 kr. til Legekæden. Derudover var der en stor fastelavnsslikpose til alle børnene. Det så ud som om, at alle (såvel børn som voksne) havde en rigtigt hyggelig eftermiddag. Der skal lyde en stor tak til beboerne for deres store opbakning. Det er en fornøjelse at lave arrangementer for børn, for tilslutningen er altid stor. Også en stor tak til alle dem, der hjalp med oprydningen bagefter! 34

Gurli


... et blad for beboere - lavet af beboere

Banko

Sidste bankospil i foråret er tirsdag den 15. maj kl. 19.30, hvor vi slutter af med et stort spil med ekstragevinster, bl.a. 2 købmandskurve til en værdi af 400 kr. stk. Alle er hjerteligt velkomne. Bankoudvalget vil gerne takke for den store tilslutning til bankospillene. En kæmpestor tak til Lisbeth Olesen, som er en uvurderlig hjælp for os. Lisbeth sørger for, at gildesalen altid afleveres i flot stand efter bankospillene. Også en stor tak til verdens bedste ”kringle-bager”, som leverer den lækreste kringle hver gang vi har spil. Det er dejligt, at der stadig findes så gæve og hjælpsomme kvinder. Bankoudvalget ønsker alle en rigtig god sommer. Første spil i efterårssæsonen er tirsdag d. 21. august kl. 19.30 Venlig hilsen Bankoudvalget

Aktiviter i Multihuset Banko - Hver anden tirsdag (lige uger) kl. 19.30 Børneklub - hver onsdag kl. 15.00-17.30 Whist - hver onsdag kl. 19.00 Hyggeaften - hver torsdag kl. 19.00 for alle, der har lyst til at møde op og lave aktiviteter sammen med andre. Nogle har strikketøj med, andre spiller kort eller andre former for spil.

- HUSK Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, tlf: 2297 4317 eller Per Paaske, tlf: 5056 8117 der står for udlejningen, og de kan kontaktes på telefon. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 35


AFDELING 7 Afdelingsbestyrelsen Formand / Beboerblad

Bjarne Jepsen, Danmarksgade 22 b, st.h Tlf. 2639 0913 Jimmi Bech, Søgade 10, 1.h Tlf. 2671 6986 Henny Nielsen, Søgade 6,st Tlf. 2396 5818

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært Område: Danmarksgade 21, 22 og 24 Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7 Jan Rysgaard, tlf. 2333 5716 Gyvelvej 8, 9981 Jerup

MIDTBYEN Kære beboere i afdeling 7 Ingen ved rigtig hvad, der er sket, men indlægget i Beboerbladet nr. 1, var noget af en gentagelse fra 2011, alle beklager. Alligevel vil jeg da gerne på bestyrelsens vegne sende jer de bedste hilsener, håber på at I er kommet igennem vinteren, uden de store skrammer, og håber på at foråret står og banker på. Der har ikke været for meget aktivitet i vinter, lad os tro på at det bliver bedre i den nærmeste tid. En forårsfest vil gøre godt for alle, nye beboer såvel som gamle. Så kan vi møde nytilflytterne og byde dem velkommen, lære dem at kende og eventuelt give dem små fif, vedrørende den såkaldte” sladrebænk “ i gården bag nr. 22. Det vil da også være fint, hvis nogen her i afdelingen har forslag til eventuelle aktiviteter. Læg hovedet i blød, skriv ned og læg det i postkassen til formanden. Ingen forslag er “dumme” - alle kan diskuteres. Kridt skoene og kom i gang. Sluttelig håber jeg at alle har det godt, og at vi snart mødes. Godt forår. Venlig hilsen Henny Nielsen

I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

36


HÅNDVÆRKER AFDELINGEN NYT KØKKEN ??

Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: ●afslibning ●oliering og lakering af gulve ●samt pålægning af vinyl & gulvtæpper

Du får selv medindflydelse på hvilket materiale og udseende dit køkken skal have. Et nyt køkken koster dig max. 514,- kr. pr. måned - og hvis du får boligstøtte kan der søges boligstøtte af denne stigning. Mange får derved betalt deres nye køkken i stigning af boligstøtten. Hvis du gerne vil have nyt køkken - så kontakt Jens Michael Jensen på tlf: 2566 3340.

Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen tlf. 9843 9666 - eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Sønder Havnevej 28 9970 Strandby Tlf. 9843 9666 Fax. 9843 9566

Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf. 2566 3390 37


AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand Leif Munch, Havnefronten 78 Tlf. 9848 2168 Mail: ruth-leif@turbofiber.dk Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf. 9848 2621 Mail: jyt@bbnpost.dk Anne Marie Lehm, Fligen 10 Tlf. 9848 1069 Erland Eiersted, Stokken 11 Tlf. 2991 8441 Anna Nørgaard, Havnefronten 32

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært Område:

Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 20-26, Havnefronten 2-102 og Grundtvigs Have 5-33: Niels-Ole Rasmussen, tlf. 2333 5711 Privat: Haldsvej 33, 9970 Strandby tlf. 2444 0377

I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

38

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Formanden har ordet Nu kan man se foråret har gjort sit indtog – de forskellige løgvækster mylder op af jorden, og Niels Ole har beskåret træerne. Der er jo en del oprydning efter vinteren. Vi har fået en ny opslagstavle sat op, da den gamle blæste ned. Vil man have sat noget op, kan nøglen lånes hos Jytte Hansen eller Leif Munch. Ankerpladsen har haft deres sidste fællesspisning – også Havnefronten har afsluttet fællesspisning samt Torsdagscafé for denne sæson. Der har desværre været en del frafald blandt vores beboere. Jeg vil ønske de nye beboere velkommen i afdeling 9 – og er der noget man er i tvivl om, så er I velkommen til at kontakte en af os i afdelingsbestyrelsen. Strandgårdens venner har planer om en sansehave, som de mener, kan være til gavn for de ældre. Men det er et mægtigt arbejde og af den grund søger de frivillige – også for at holde udgifterne nede.

Det har pyntet på Strandgården, at facaden ned mod Strandvej er blevet ryddet, og der er plantet nye træer.


... et blad for beboere - lavet af beboere

AKTIVITETER PÅ ANKERPLADSEN Whistklubben spiller hver torsdag fra kl. 19.00 - ca. 22.00. 35,- kr. pr. gang incl. kaffe med brød. Der spilles 2 gange 16 spil. Der er også lavet en stor parkeringsplads til personale og gæster – at så gæsterne hellere vil holde på Strandvej – se det er noget andet…

Evetuelle spørgsmål: Erland Eiersted tlf. 2991 8441

Leif Munch

Til Madholdet

TORSDAGS CAFÉ Husk at vi mødes hver torsdag kl. 14.00 - 16.30, i Tårnet

Vi vil gerne sige tak for nogle gode middage op i gennem årene. En speciel tak for den sidste middag, hvor det hele var gratis - også drikkevarerne. Mange tak fra beboerne på Ankerpladsen En hyggelig stund.. 39


AFDELING 10 10 AFDELING Afdelingsbestyrelsen

ÅLBÆK Nye lejligheder

Formand

Hanne Bomholdt, Gårdbovænget 19, 9982 Ålbæk tlf: 5180 4576 Mail: hannebom@yahoo.dk

Torsdag den 19. april 2012 blev de 2 nye 2 værelses lejligheder afleveret. Det er fire 1-værelses lejligheder, som er blevet lagt sammen til to 2- værelses lejligheder.

Søren Kjellberg, Mølleparken 14 tlf: 2025 7719 Valgt som ikke bolighavende bestyrelsesmedlem

Lejlighederne er endnu ikke genudlejet – og kan derfor indflyttes pr. 1. maj 2012 af nye indflyttere.

Vicevært

Kontakt Administrationen på tlf. 9842 6111 - hvis du er interesseret i en af disse lækre lejligheder.

Ivan B. Jensen, Skagbanke 25, 9990 Skagen, privat tlf: 2758 6975

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Se Vesterports hjemmeside:

www.vesterport.dk - under “Her og Nu” for priser på husleje, indskud og plantegning

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig til administrationen

40


AFDELING 12 Afdelingsbestyrelsen Formand

Ole Hansen, Bangsbovej 42 Tlf. 9842 4772

Næstformand

Connie Petersen, Bangsbovej 78 Tlf. 3049 4220

LILLE BANGSBO Hurra, jeg fik en lejlighed i seniorbo ”Lille Bangsbo” Jeg har boet i Vesterport i 40 år, men jeg ville væk fra trapperne, da jeg blev pensionist. Jeg flyttede ind i Lille Bangsbo den 1. november og blev modtaget af venlige og imødekommende folk.

Preben Svensson, Bangsbovej 82 Per Malmgaard, Bangsbovej 84 mail; per.malmaard@hotmail.com Tlf. 2819 5134 Eva Peschardt, Bangsbovej 64 Tlf. 9842 6911

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

Vicevært

Område: Bangsbovej 38-84: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Privat: Provst Dreslersvej 26,3.h, Tlf. 2261 3586

I afd. 12 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Lejligheden er bare dejlig, selv om den er meget mindre end de 100 kvadratmeter, jeg havde før.

Jeg fik plads til alle mine møbler, så jeg følte mig hjemme fra første dag. Det gjorde mine børn også, og de er glade på mine vegne. Vi har prøvet at være 10 her i flere dage, hvor jeg lejede begge gæsteværelser. Det fungerede virkelig rigtig godt.

41


AFDELING 12 12 AFDELING Efter 5 måneder her har jeg ikke fortrudt et øjeblik. Vi har spillet petang indendørs i vinter og har været 6-8 hver gang og sluttet af med kaffe og mange gode samtaler på kryds og tværs. Jeg var på køkkenholdet allerede den første måned. Det er rigtig hyggeligt med fælles opgaver, der skal løses hver måned. Kaffe hver tirsdag og middag 1 gang i måneden, samt rengøring af fælleslokalerne efter hver i sær’s bedste evne. Vi er 4 hold, så det bliver 3 gange om året. Derudover har vi et aktivitetsudvalg, som arrangerer foredrag og turer. Her bor 28 personer, og vi har alle forskellige ting, vi går op i, så antallet der deltager er forskelligt fra gang til gang.

Vi har et godt værksted, og heldigt for mig kunne en af beboerne reparere min cykel. I hobbyrummet har vi en motionscykel og plads til blomsterbinding, maleri m.m. Her i foråret er der sat frø til spiring af udplantningsblomster til vores haver. Allerbedst, så har der her i vinter altid været nogen at snakke med og følges med til arrangementer ude i bye 42

LILLE BANGSBO

Jeg glæder mig til udendørslivet i sommer på alle vores fælles områder. Margrethe Nielsen


AFDELING 14 Afdelingsbestyrelsen Formand

Jenny Larsen, Barfredsvej 46,st.nr.3 Tlf. 9843 0080 Jonas Voersaa Christensen Barfredsvej 48,st. nr. 1 Carsten M. Christensen, Barfredsvej 48, 1 nr. 3,

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært

Område: Barfredsvej 46-48: Jan Rysgaard, tlf. 2333 5716

CHRISTIANSMINDE Formanden har ordet Aase Bjørnbøg – min gode ven og nabo er her ikke mere. Aase måtte desværre give op for kræften. Efter kun 1 ½ måneds sygdom døde Aase på Hospice den 9. februar 2012 i en alder af kun 67 år – alt for tidligt. Aase du er – elsket og savnet – af både os her på Barfredsvej og ikke mindst dine børn og børnebørn, for hvis skyld du kæmpede hvad du kunne, men det var desværre ikke nok. Tak for mange gode timer – tak for mange gode grin og alvorlige snakke over alt muligt – det vil jeg komme til at savne. Tak for dine mange år i bestyrelsen for Christiansminde, og dit kæmpe arbejde ikke mindst med haven. Tak for alt – jeg ved du holder øje med os oppe fra din plads i himlen (måske du sidder sammen med Gurli og strikker). Ryger gør du i hvert tilfælde ikke mere det ved jeg – et af dine sidste ord til mig var, at du ønskede dine kære holdt op med at ryge – men Aase det har de lovet. Du fik mig også til at ringe til min datter for at sige hun skulle holde op. Så jeg vil slutte med at sige til alle rygerne – hold op mens tid er ! Kære Aase Ære være dit minde Kærlig hilsen og tanker fra Jenny

I afd. 14 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

43


AFDELING 17 Formand

Mogens Jensen, Mejerivej 24, Ravnshøj Tlf. 4028 6125

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

Tilbageblik på Ingeborgvej At foråret er på vej, blev fejret på dagcentret onsdag den 14. marts.

Dagny Sørensen, Mejerivej 28, Ravnshøj Tlf. 9848 4555 Elisabeth Andersen, Ingeborgvej 3, 1 nr. 5. Tlf. 9842 3958

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært - Ingeborgvej

Karl Johan Meyer, tlf. 2333 5717 Privat: Birkedalsvej 38, Elling tlf. 9848 2053.

85 deltagere havde en dejlig dag med festmad og god musik. Musikken stod Lilly og Bent for, og som altid sørgede de for en god stemning med masser af dejlige sange, som der blev sunget med på.

Vicevært - Ravnshøj

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Lilly & Bent

I afd. 17, Ingeborgvej - deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. I ravnshøj - deler Mie Jørensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

44

De festklædte deltagere i forårshumør.


... et blad for beboere - lavet af beboere Knud er flittig bruger af den gamle væv på dagcentret. Det bliver til rigtig mange fine kludetæpper i løbet af året, og de er altid hurtigt solgte.

Foruden de faste ugentlige aktiviteter er der følgende planlagt : Tirsdag den 17. april kl. 10.00 Besøg af DAMERNES BUTIK og GULDBÆK SKO, hvor du kan få personlig vejledning og mulighed for at prøve tøj og sko. Fredag den 11. maj kl. 10.00 Tur til KJOLEGÅRDEN, hvor der er fin mulighed for at se og prøve alt det nye forårstøj. Tilmelding nødvendig.

Et udpluk af centrets faste aktiviteter Men at det er et stort arbejde, at skifte alle trådene på væven efter hvert fær- Mandage i ulige uger kl. 13.30 diglavet tæppe, viser billederne vist helt SVEND`S SVENDE står for underholdningen. Pris inkl. kaffe og kage : 30,- kr. tydeligt ! Tirsdage kl. 13.30 SYNG SAMMEN, hvor forskellige musikere står for underholdningen. Pris inkl. kaffe og kage : 25,- kr.

Knud, Jens, Elin og Birthe hjælpes med at hitte rede i de mange tråde.

Husk at dagcentret på Ingeborgvej er åbent for alle over 60 år – så kom og kig ind til os. Alle dagcentrets arrangementer / aktiviteter kan ses på www.frederikshavn.dk Du skal klikke på borger - senior og pension – aktivitetscentre. Derefter på højre side klikker du på Dagcenter Ingeborgvej Bladet. God fornøjelse.

Onsdage kl. 10.00 Undervisning i KNYTNING. Alle kan være med og lære den fine kunst at knytte. Torsdage kl. 13.00 Centerrådet står for ” LILLI BANKO ” med fine præmier. Cafeteriet Du kan købe alt inden for hjemmebagte kager, smørrebrød, croisannter og meget mere. Hver dag laves en lun ret eller middagsmad til rimelige priser. Der er også mulighed for at bestille til at tage med hjem. Har du særlige ønsker, så kom og få en snak med køkkenpersonalet. Birte Hjermitslev, Aktivitetsleder 45


AFDELING 55 Afdelingsbestyrelsen Formand

Michael Iversen, Tunøvej 31 mail; holme1@ofir.dk tlf. 4140 8246

Formanden har ordet Så kom forår og sommeren er lige om hjørnet.

Næstformand

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad) tlf. 6130 7759 Mail: lisbeththomesen@hotmail.com

Så kan vi komme ud og nyde vores haver.

Jørgen Heidemann, L.P. Houmøllersvej 12

Lokalinspektør og vicevært

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14 tlf. 98 43 82 51

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. Venlig hilsen Michael - Jørgen - Lisbeth

D m

N m op ek d

S d af b

I afd. 55 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

46

PS: Husk er der noget I vil have med i beboerbladet eller en god historie så ring eller skriv til mig så hjælper jeg. Venlig hilsen Lisbeth

R n lo

D


FOTOKONKURRENCE

Dette er billeder fra kampagnen i 2010 for Danmarks Almene Boliger ”Lidt mere af det hele” taget af den prisbelønnede fotograf Jan Grarup. Nu giver Vesterports Beboerblad dig mulighed for at indfange stemninger med dit kamera i din egen boligafdeling. Det kan være billeder af gode oplevelser med leg, sportsaktiviteter, udendørs hygge m.m. Dette er bare eksempler - det er dig, der bestemmer hvilke situationer, du har lyst til at dele med Beboerbladets læsere. Sådan deltager du: Send et digitalt billede i så høj opløsning som muligt fra dit boligområde til beboerbladet@vesterport.dk. Husk en kort beskrivelse af billedet, hvor du skriver, hvor og hvornår billedet er taget, og hvor du bor. Redaktionen er dommerkomité, og de to bedste billeder vil blive vist i den næste udgave af Beboerbladet samt på Vesterports hjemmeside under din lokale boligafdeling. Tidsfrist for modtagelse pr. mail er den 12. juni 2012. De 2 bedste billeder bliver præmieret med 2 biografbilletter til Palads 1-2-3. Vi glæder os meget til at modtage dine billeder.

Redaktionen


Beboer- og fritidsklubber i VESTERPORT Afd. 1, 4, 5, 6 og 7 Afd. 1 Billardklubben Kælderklubben Formand Erik Hansen tlf. 6185 0496 Børneklubben Elisabeth Paulousek tlf. 2563 3323 Afd. 4 Beboerklub og fritidsklub Kenneth Andersen L.P. Houmøllersvej 170 tlf. 6075 6197

Afd. 5 Bankoklubben Bankospil samt jultræsfest Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861

Fredagsklubben Hygge-Dart Fredag kl. 19-24 Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861 Billardklubben Tirsdag kl. 19-22 Hugo Sørensen, tlf. 3054 4860 Børne- og Ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564 Afd. 6 Beboerklubben Kontaktperson Max Jensen, Engparken 37 tlf. 2297 4317 Afd. 7 Torsdagsklubben Kontaktperson Ann Brandstrup, Rådhusstræde 4 tlf. 9843 1215

Profile for Nordtryk Frederikshavn

Beboerbladet Vesterport  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn

Beboerbladet Vesterport  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn

Profile for nordtryk
Advertisement