__MAIN_TEXT__

Page 1

... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Nr. 1

2012

38. 책rgang


BEBOERBLADET Oplag ca. 3600 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt.

Administration:

Grafisk produktion

Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Nordtryk A/S. Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Redaktionens adresse

Jørgen Jensen, Bangsbovej 6, 1.v, 9900 Frederikshavn tlf. 9843 0970 Email: mail.jensen@yahoo.dk

Redaktion

Afdeling 1: Else Marie Nielsen, tlf. 9842 6994 Afdeling 4: Jørgen Jensen, tlf: 9843 0970 (Ansvarshavende) Mail: mail.jensen@yahoo.dk Afdeling 5: Mette Hansen, tlf. 5115 8967 Mail: mh.steenberg@gmail.com Afdeling 6: Ruth Simonsen, tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk Afdeling 9: Leif Munch, tlf. 9848 2168 Mail: ruth-leif@turbofiber.dk Dette blad udkommer fredag den 10. februar 2012. Næste blad udkommer ca. 27. april 2012 Stof til dette blad bedes senest afleveret den 10. april 2012 på mail til beboerbladet@vesterport.dk

2

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Direktør:

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9893 0305

Driftschef:

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf. 9842 0876 Næstformand: Joan Ejstrup Andersen, L.P. Houmøllersvej 170 Tlf. 2763 4414 Marianne Tilsted, L.P.Houmøllersvej 164 Tlf. 2483 3142 Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf. 4157 0669 Jørgen Jensen, Bangsbovej 6,1.v Tlf. 9843 0970 Jonna Nielsen, Knudensvej 31 st.v Tlf. 9843 5701 Billedet på forsiden er fra Havnefronten, afd. 9.. Foto: Jørgen Jensen


REDAKTIONEN

Redaktionens hjørne Kvinderne styrer i Fælledbo

Fra venstre: Lone, Annika, Britta, Mette og Vinni På beboermødet i Fælledbo den 20. september 2011 skete der et generationsskifte i afdelingsbestyrelsen. Formanden gennem 15 år Hugo Sørensen trak sig tilbage og overlod styrepinden til næstformanden Vinni Gravesen. Samtidig faldt de andre nyvalg således ud, at afdelingsbestyrelsen, efter at 1. suppleanten er tiltrådt, nu er besat af kvinder på alle fem pladser.

Bortset fra at vi som kvinder måske har et ekstra omsorgsgen, så mener vi ikke, at vores køn spiller en rolle i bestyrelsesarbejdet. Det der er nyt i Fælledbo er, at der er sket et generationsskifte, så gennemsnitsalderen er faldet betydeligt. Vi mener, at der nu er kommet en god blanding af erfaring og yngre kræfter, som med energi vil prøve at præge fremtiden for vore beboere.

Den nysgerrige redaktør fik aftalt en audiens med de fem piger, og mødet fandt sted på en af de første dage i januar. Fra starten var der en lys og optimistisk stemning, som lover godt for fremtiden i afdeling 5.

Hvad kan beboerne forvente sig af den nye afdelingsbestyrelse i Fælledbo?

Målsætningen er bedre kontakt med beboerne, hvor der lyttes til ønsker, behov og forslag. Vi kan også love konsekvens i administration af husordenen med en Jeg havde i forvejen stillet nogle kærlig men fast hånd. – Vi vil stræbe spørgsmål, som pigerne under vores efter mere synlighed, og i kraft af den møde fandt nogle kollektive svar på. ændrede alderssammensætning vil vi også være mere motiverede for langMener I, at I som ren kvindebestyrsigtet planlægning. else adskiller jer fra en bestyrelse af både mænd og kvinder? 3


REDAKTIONEN Her i 2012 forventer vi at starte arbejdet med en revision af husordenen, og vi er gået i gang med de indledende undersøgelser omkring renovering af visse badeværelser i de lave gule huse, som det blev vedtaget på beboermødet i september. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med inspektør og driftschef.

For at styrke det sociale sammenhold vil vi også undersøge interessen for fælles grillpladser forskellige steder i vores grønne områder. Afdeling 5 - Fælledbo er medlem af Vesterport familien. Hvordan føler I jer tilpas i den sammenhæng?

Vi føler os tæt knyttet til organisationen, hvor vi får en flot service. - Vi har et super godt samarbejde med vores inspektør Jens Ole og viceværterne Leif, Beliggenheden meget tæt på havet, Leon og Per. Desuden får vi altid en god, Palmestranden og Rønnerhavnen er en venlig og kompetent hjælp fra administor fordel, og samtidig er der ikke ret strationen, når vi henvender os der. – Vi langt til bymidten i Frederikshavn. – Vi sætter også stor pris på de sociale relahar gode indkøbsmuligheder på Gl. Ska- tioner, som vi får både med ansatte og gensvej, som er meget tæt på. - Vi har en andre valgte i Vesterport, når vi mødes moderniseret lav bebyggelse med store til repræsentantskabsmøder og midtvejsflotte grønne områder med stier, hvor møde. det er sikkert at færdes både for børn og ældre mennesker. - Der er kommet en Hvem bestemmer hvad god stemning i vores afdeling efter moderniseringen. - Fælledbo er helt af- i Boligforeningen Vesterport gjort blevet et rigtig godt sted at bo.

For de fleste mennesker er deres bolig meget vigtig. Hvad har fået jer til at vælge Fælledbo som et godt sted at bo ?

Har I nogle gode idéer til at styrke beboerdemokratiet og det sociale liv i jeres afdeling ? Der findes allerede en række beboerklubber, som I kan se en fortegnelse over på bagsiden på dette Beboerblad. Der spilles både banko, dart, billard, og der er også en aktiv børneklub. Den nye afdelingsbestyrelse vil gerne give børn og unge en god hverdag i Fælledbo, så derfor har vi planer om at invitere til et børne- og ungeråd, som skal være med til at afdække behovet for eventuelle fritidsaktiviteter for børn og unge i boligområdet. 4

Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en styreform, hvor beboerne kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger. Beboerdemokratiet er fastlagt i en række love og bekendtgørelser, men også i Vesterports egne vedtægter. Der er mange begreber at holde styr på - her er en kort oversigt over de beboerdemokratiske organer i Vesterport:


REDAKTIONEN REDAKTIONEN Øverste myndighed Øverste myndighed i Vesterport er et repræsentantskab, der består af afdelingens repræsentanter og organisationsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.

Repræsentantskabet varetager boligorganisationens overordnede anliggender som fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens BL − Danmarks Almene Boliger vedtægter. På det årlige møde vælges or- Vesterport er medlem af BL, som er inganisationsbestyrelsen. teresse- og brancheorganisation for cirka 650 almene boligorganisationer med Organisationsbestyrelsen tilsammen mere end 550.000 boliger Organisationsbestyrelsen har det overeller næsten hver femte danske bolig. ordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er BL arbejder for sine medlemmers og beøkonomisk og juridisk ansvarlig for hele boernes interesser ved at øve indflydelse boligorganisationen. Det betyder at an- på den almene boligsektors udvikling svaret for driften, udlejningen, både økonomisk, teknisk og socialt. I regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og praksis foregår det ved at repræsentere daglig administration henhører under or- de almene boligorganisationer i forhold ganisationsbestyrelsen. til de offentlige myndigheder, ved at Organisationsbestyrelsen ansætter en servicere og rådgive de almene boligordirektør til at stå for den daglige ledelse ganisationer og ved at uddanne beboere af boligorganisationen. og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration. Afdelingsmødet Hvert år indkaldes beboerne i en bolig- Du kan finde mange flere oplysninger afdeling til et møde, hvor alle vigtige be- om beboerdemokrati i den almene boligslutninger vedrørende afdelingens drift sektor på BL’s hjemmeside: www.bl.dk behandles og vedtages. Det er på afde- BL udgiver fire gange om året lingsmødet, beboerne beslutter, hvilke BEBOERBLADET, som omdeles til arbejder og aktiviteter, der skal sættes i alle almene boliger i Danmark. På Beværk i afdelingen i det kommende år. boerbladets hjemmeside kan du finde mange nyttige og aktuelle oplysninger Disse arbejder danner grundlag for næste om at bo alment: www.beboerbladet.dk års budget. Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen. Kilde: bl.dk Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige. 5


ADMINISTRATION Nyt fra Administrationen

Herved håber vi at få gjort endnu flere opmærksomme på muligheden for at blive lejer i Vesterport.

Beboertilfredshedsundersøgelse I løbet af januar måned har vi gennemført en række telefoninterviews i forbindelse Steen Møller Andersen med en beboertilfredshedsundersøgelse. Vi ønsker hele tiden at yde den bedst mulige service til beboerne i Vesterport, NYT ARBEJDSOMRÅDE så derfor er det vigtigt for os at vide, hvad der er godt, og hvad der skal gøres Trappevask i afdeling 1 og afdeling 4 bedre. I driften er Ann Britt, Tina og Heine Vi vil gerne holde på vores beboere, så ansat fra 1 januar 2012 til at varetage undersøgelsen har ikke kun henvendt trappevasken i begge afdelinger. sig til nuværende beboere, men har også henvendt sig til personer, der er fraflyttet en lejlighed i Vesterport. Herved håber vi at få afdækket årsagerne til, hvorfor folk flytter væk fra Vesterport, og om dette skyldes forhold vi har indflydelse på. Undersøgelsen er en tro kopi af en tilsvarende undersøgelse i 2007, så når undersøgelsen er færdiggjort, er det muligt at se om beboertilfredsheden har ændret sig henover de sidste 5 år. I alt er der gennemført telefoninterviews med 300 nuværende beboere og 50 fraflyttere.

Ann Britt og Heine.

Nye markedsføringstiltag I den seneste tid har vi oplevet at det bliver sværere og sværere at udleje vores boliger. Som noget helt uvant oplever vi i øjeblikket at have en 5-6 lejligheder ad gangen som vi ikke kan få lejet ud rettidigt. Derfor har vi søsat en række initiativer for at synliggøre vores ledige boliger. Inden for ganske kort tid vil man kunne Tina opleve spots i biografen i Frederikshavn samt på infoskærmene i X-busserne og Arbejdet vil blive udført 1 gang pr. uge frem til uge 13, herefter bliver det udført Skagensbanen. 6


... et blad for beboere - lavet af beboere 1 gang hver anden uge frem til uge 43, herefter bliver det igen udført 1 gang pr. uge. Arbejdet indeholder: måtter rystes i opgangen - der bliver vasket fra øverste plateau til nederste plateau - gelænder aftørres - hvor der er vindueskarme i opgangsvinduer bliver disse aftørret - postkasser og lamper aftørres med jævne mellemrum - spindelsvæv fjernes. Vi håber i driften at jer beboere vil tage godt imod vores nye medarbejdere, så vi får et godt og positivt samarbejde mellem jer beboere og Trappesjakket. Kim Dalby

Ny mailadresse til beboerbladet Har du noget materiale til beboerbladet - kan du nu maile det direkte til bladet. Send materiale, artikler eller billeder til nedenstående mailadresse.

Venteliste Gl. Skagensvej Nu er vi klar til at opnotere til ventelisten til Gl. Skagensvej. Indplaceringen sker efter den dato, der er betalt til opnoteringslisten. Byggeriet opføres i 4 kvarterer og i etaper. Første kvarter med bygning af 29 boliger til et bofællesskab til Frederikshavn kommune er i gang. Næste kvarter der igangsættes er længehusene mod Buhlsvej, som starter op med jordarbejdet i april / maj måned 2012. De forventes at være klar til indflytning i juli 2013. Derefter opføres terrassehusene i midten af bebyggelsen, hvor indflytningen er fastlagt til marts 2014. Gårdhusene mod Gl. Skagensvej afslutter byggeriet, og her er indflytningen fastlagt til oktober 2014. Vi er ved at få lagt sidste hånd på detaljerne i lejlighedsplanerne og sender brochurer til alle opnoterede med skitser over lejlighederne og priser i løbet af foråret. Bodil Jensen

beboerbladet@vesterport.dk

7


ADMINISTRATION

NYT NYT NYT

Hvis du får dine tilbudsbreve på mail, kan du nu besvare dem på hjemmesiden. Ha´ dit medlemsnummer og pinkode parat og gå ind på www.vesterport.dk under ventelistelogin. Hvis du får dine tilbudsbreve på mail - får du også en sms med besked om at, der er mail fra Vesterport. God fornøjelse !

Besøg Vesterport på www.vesterport.dk Mangler du en pinkode for at se, hvilket nummer du står på ventelisten - så ring på tlf. 98426111 eller skriv på info@vesterport.dk - og vi sender den til dig

Administration og ekspedition Åbningstider:

Mandag 9.00 - 17.00 Tirs-torsdag 9.00 - 15.00 Fredag 9.00 - 12.00 Tlf . 98 42 61 11 Mail: info@vesterport.dk

HUSK HUSK HUSK Se også ledige lejligheder på www.vesterport.dk under “Her og nu” 8


AFDELING AFDELING 11 Afdelingsbestyrelsen Formand

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187

Mail: brmu@frederikshavn.dk Næstformand og gæsterum

Kirsten Carla Nielsen Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 9842 2722 Rikke Balck Christensen, Stenbakkevej 37,1.h, tlf. 2962 1643

DET GAMLE VESTERPORT

Formanden har ordet Kan gildesalen bruges til andet formål? I det sidste blad i 2011 skrev jeg at gildesalen på Rosborgvej blev renoveret og gjort handicapvenlig. Inden da skulle håndværkerafdelingen have den gamle trappe hugget væk, samt reparere murværket.

Else Marie Nielsen Knudensvej 31, tlf. 9842 6994 (beboerblad) Cindy Pedersen, Knudensvej 66, tlf. 9843 8306 Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 9843 1708

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409 Gruppeleder Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84: Per Ritter, tlf. 2333 5712 privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429. Viceværter Område: Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33: Lars Jørgensen, tlf. 2333 5713 privat: Atletikvej 49, tlf. 9843 9511 Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf. 2333 5714 privat: Knudensvej 55, tlf.5316 2565. Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472. I afd. 1 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Altså i første etape kun trappeafsnittet, hvor der så eventuelt skulle etableres bedre tilgængelighed. Der er efterfølgende sket det, at vi har kigget på økonomien, og i bestyrelsen har vi taget en tænkepause,- om det kan betale sig ydermere at lave lift og ombygge toilet og gøre det større,- ved at inddrage de fornødne m2 fra depotrummet! Alene trappen vil have en omkostning på ca. 100.000,- kr. ! Hvis vi så efterfølgende igangsætter montering af lift og renovering med udvidelse af toilet, - så kan det langt fra økonomisk hænge sammen. Dette skal ses i sammenhæng med en indtægt på udlejning 25 gange af gildesalen - der i 2011 androg ca. 20.000 kr.. 9


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

gefonden, som er en meget vigtig part på det økonomiske område! De vil så lave en gennemgang af vore Hvad kan gildesalen ellers benyttes til ? boligblokke og ligeledes det foreslåede Planen er at vi fremlægger ideen og projekt, og efterfølgende melde ud om ligeledes, at tage beboerne med på råd,- de vil yde økonomisk støtte og evtuelle og det bør vi gøre til næste beboermøde betingelser, der vil indgå for en gennem– hvis vi ønsker denne ændring! førelse. Som sagt en tænkepause, der skal bruges til at sparke nytænkning i gang !

Bruno Müller, formand

Seniorblokken Vi har tidligere skrevet, at der vil blive informeret om, hvordan det skrider frem med planerne vedr. Seniorblokken! På bestyrelsesmødet i januar, havde vi besøg af ingeniør og arkitektfirmaet, hvor vi gennemgik de foreløbige planer med energioptimering, inddeling og størrelser på de ombyggede boliger.

Bestyrelsen forventer, at vi kan forelægge, hvor langt vi er kommet, - enten på det ordinære beboermøde i september, - eller på et ekstraordinært møde. Det vil tiden vise,- og vi fortsætter i fremtiden med at informere beboerne om planerne i beboerbladet. Bruno Müller, formand

Multibane i afdelingen ? I fortsættelse af at afdelingsbestyrelsen vil udvikle vore udendørsarealer og legepladser,- har vi planer om at etablere en multibane. Der har været arbejdet med planerne i den senere tid, hvor der er tænkt på placering mellem afsnit 1 og 2 – arealet mellem Knudensvej og Lindegårdsvej. Vi har for at få inspiration, besøgt en boligafdeling i Hjørring og besigtiget den multibane, som er opført ved Hånbækklubben her i Frederikshavn. Der skal lægges vægt på, at multibanen vil få en bred brugerkreds af børn og unge, og at den skal være frit tilgængelig for alle interesserede beboere.

Bestyrelsen og vores driftschef Kim Dalby har efterfølgende en måned til at tilføje yderlige forslag til projektet, - der Det som er vigtigt for en evt. kommende indtil nu tegner spændende. Derefter skal det forlægges i Landsbyg- multibane er,- at det skal være et nær10


... et blad for beboere - lavet af beboere aktivitetsanlæg, hvor der dyrkes flere former for motion og idræt - og at det også er et mødested, hvor der leges i afdelingen.

Så fik vi lidt vinter

Vicevært Benny Porsmose med traktoren

Efter nogle år med voldsomt vintervejr har vi startet denne vinter med gode ”Plus-temperaturer” og ligeledes beEn Multibane betragter vi i bestyrelsen, sparelser på varmeregningen i vores som en videreudvikling af at, det skal afdeling! være godt for alle aldre at bo i Det gamle Men så dukkede Kong Vinter op for en Vesterport! kort stund – nemlig d. 19. januar – og Når det er sagt - vil vi arbejde videre aflagde besøg. med at fremlægge et forslag på førstMange er triste, når sne og kulde ramkommende beboermøde i september i år! mer landet som i de senere år,- men det som er beroligende er, at vore driftsfolk Bruno Müller, formand allerede fik afprøvet isenkrammet!

Gæsteværelse For leje af gæsteværelserne tag kontakt til Kirsten Nielsen tlf: 9842 2722

Da vinteren satte ind med et snevejr, der trods alt ikke kan sammenlignes med tidligere vintre,- så var viceværterne på pletten med det samme og fik ryddet og saltet. Og med hensyn til saltet – så er der i år rigeligt på lager! Bruno Müller, formand

Hvis du ikke træffer Kirsten så ring til Jonna Nielsen, tlf: 9843 5701

11


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Moderniseringen af badeværelserne tegner til en succes!

Der er dags dato ca. 90 beboere, der har bestilt og godt 30 badeværelser er etableret i boligerne - og i afdelingsbestyrelsen er vi glade for den tilslutning, som beboerne tog på beboermødet. Hvis du vil vide mere om ordningen af nyt badeværelse, og hvis du ønsker nyt i din bolig, er du velkommen til at rette henvendelse til Administrationen eller driftschefen. Ligeledes har du mulighed for selv at se et par prøvebadeværelser i showroomet i afdelingen.

Hobbyrum

I vores afdeling har vi faktisk mange hobbyrum der står til fri afbenyttelse for beboerne! Her vil du i et godt oplyst hobbyrum finde arbejdsbord med skruestik og ophæng til din cykel, hvis den skal ordnes. Din hoveddørsnøgle passer til døren. Brug Hobbyrummet! Det er dit og vores! 12

TRAILER PARKERING Spørg viceværten om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården.

Kontakt viceværten. Bruno Müller


... et blad for beboere - lavet af beboere

Nye Parkeringspladser på Lindegårdsvej

Carporte på Stenbakkevej 27

Vi har etableret nye tørregårde på Lindegårdsvej ved gavlen ved nr. 33 og nr. 47! De gamle er nu blevet nedlagt,- og det har givet plads til 10 kommende nye P- Byggeansøgning vedr. etablering af 16 pladser. carporte er nu sendt til kommunen, og Lige nu på den nordlige side af vejen hvis vi får tilladelsen, regner vi med hurligner det nogle steder en byggeplads tig udlejning,- da vi har ca. 25 beboere med maskiner og oplagring af materialer. på ansøgningsliste til en garage i afdelingen. Bruno Müller, formand

Nye cykelstativer Driftschefen har været på indkøb vedrørende parkeringspladser til de pedaldrevne køretøjer og i nærmeste fremtid sættes der nye cykelstativer op rundt omkring i afdelingen. Det skyldes, at Håndværkerafdelingen udfører modernisering af badeværelser i blokkene, og når de er færdige tages der fat i asfaltering - og ligeledes kommer der nye chikaner på vejen.

Bruno Müller

Så inden længe får vejen en pæn ”styling”. Bruno Müller, formand Så kom vinteren sidst i januar

13


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Det Gamle Vesterport Kære beboere!

Det er hermed igen en fornøjelse at indbyde til

i selskabslokalerne Abildgårdsvej 35

Fredag d. 24. februar 2012 kl. 18.00

Glæd dig selv og din ledsager! Kom til en herlig aften med:

Som Sædvanlig god mad! Som Sædvanlig god mad! Denne gang fra Anne Mad!

9 9 9 9 9

Drikkevarer kan købes til favorable priser Dans til levende musik Kaffe Opvisning af Line-dance Amerikansk lotteri med gode gevinster Pris pr. deltager 75.- kr. (betales i Gildesalen) Alle ønskes hjertelig velkommen!

Tilmelding Senest onsdag d.22. feb. 2012! Ved: Else Marie Nielsen tlf:98 42 69 94/Kirsten Nielsen 98 42 27 22 Jonna Nielsen: 98 43 57 01

Vel mødt! Venlig hilsen - Festudvalget

14


... et blad for beboere - lavet af beboere ”En julehistorie om automatisk dørlåsning i afdeling 1” - indsendt af Jørgen Kallan

hader at gå med noget i lommerne, har jeg hverken mobiltelefon eller nøgler på mig.

Min bedste ven og hendes teenager-datter er forbi med juledekoration og kager, og vi hygger os de sidste timer inden midnat – et par dage inden juleaften.

Som billedkunstner har jeg en kollega lige i nærheden, hvor jeg banker på. Han bliver afbrudt i hjemlig hygge med kone og fladskærm – så mig af sted igen, dog i hans alt for små sko og lånt jakke. I livets forhindringsløb har jeg kastet Der er blevet ringet til en arbejdskammig over stregen til en rolig pensionistmerat på billedværkstedet, han kommer tilværelse på Knudensvej 64 1.v. i ”Det og lukker mig ind, selvom han var gået gamle Vesterport”. i seng efter bytur, men når en rigtig ven Som ny i byen er det småt med den store får besked på, hvad han skal, gør han det. selskabelighed i privaten, så taknemAlternativet var rundt i byens gader, til melig følger jeg mine gæster ud til bilen det blev morgen. for at sige farvel og tak for julebesøg, iført kortærmet trøje og bare fødder. Sove kan jeg selvfølgelig ikke. Døren til I knagende frost og sne kører de bort, og min lejlighed står åben, levende lys over jeg går glad tilbage til hoveddøren, mens alt, og især en flot juledekoration godt jeg i tankerne er tilbage til den varme ju- med gran og heldigvis et langt lys fylder lestue. Men døren har smækket mig ude ! mine tanker, for kan jeg nå tilbage inden, I et nu er alt forandret – i bare tæer på det hele futter af ? DET KU’ JEG. is og sne, ser jeg op mod de blinkende PS: Jeg har nu ekstra nøgle ude i byen og stjerner i den stille og frostklare nat og har bedt om information til tastaturet ved kan ikke andet end grine af situationen. hoveddøren. Alle sover i opgangen, så begynder jeg med at råbe op – duer ikke – og da jeg

Benny Porsmose beskærer buske udenfor mit vindue.

15


AFDELING 4 Afdelingsbestyrelsen

Formand: Marianne Tilsted L. P. Houmøllersvej 164, tlf. 2483 3142 Mail: tilsted@nordfiber.dk

Næstformand: Jørgen Rasmussen, Bangsbovej 10, st.v, tlf. 2271 2084 Helle Kjær Nielsen, Provst Dreslersvej 65,2.h tlf. 2857 0549 Bent Søegaard, L.P. Houmøllersvej 156 Tlf. 4019 7251 Joan Ejstrup Andersen, L. P. Houmøllersvej 170, tlf. 2763 4414 Beboerblad Jørgen Jensen, Bangsbovej 6,1.v tlf. 9843 0970 Mail: mail.jensen@yahoo.dk Lokalinspektør Anders Hansen, privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf 2333 5722. Viceværter / Område: Bangsbovej 4-34 og E. Andersensvej 1-23: Per Larsen, tlf. 2333 5725 privat: Bangsbovej 22,2.h, tlf. 4294 9453 Pr. Dreslersvej 6-16, 21-31, 53-63: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 privat: Pr. Dreslersvej 26, 3 th. tlf. 2261 3586 Pr. Dreslersvej 18-60: Per Vilsøe, tlf. 2333 5721 privat: H. C. Lumbyes vej 14, tlf. 6062 1963 Pr. Dreslersvej 65-87: Anders Hansen, tlf. 2333 5722 privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

Juletræsfest i Beboerhuset Søndag den 4. december 2011 blev der afholdt en vellykket juletræsfest med god tilslutning fra beboerne. Der var livlig dans omkring juletræet, og julemanden kiggede forbi og uddelte gaver til de mange forventningsfulde børn. Der blev serveret kaffe, gløgg og æbleskiver, og før den hyggelige eftermiddag sluttede, blev juleposerne med slik til børnene uddelt.

Dans omkring juletræet

Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllersvej 28-178 og Pr. Dreslersvej 1-19+33-51: Thomas Kiis, tlf. 2333 5724 privat: Fynsvej 1, tlf. 9843 9130 Koktvedparken 1-11 og 2-6 og Birketoften, Toftegårdsvej 50: Keld Fuglsang, tlf. 2333 5726 Privat: Sejrøvej 6, tlf. 9846 5930 I afd 4 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 og Mie Jørgensen Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

16

Julemanden med sin gavesæk


... et blad for beboere - lavet af beboere

Julemanden giver gaver

Børnene var i centrum

Der uddeles juleposer

SpĂŚnding

17


AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Jul på Bangsbo Søndag den 4. december deltog Aktivitetshuset i “Jul på Bangsbo”. En dag hvor vi havde mulighed for at gøre lidt reklame for vores center, da Bangsbo er et sted hvor vi møder andre end dem i dagligdagen. Vi havde også juledekorationer og julepynt med i vores salgsbod. Sydbyens venner solgte amerikansk lotteri. Der serveres æbleskiver

Tilbageblik fra Aktivitetshuset i sydbyen. Julestue Lørdag den 26. november var dagen kommet, hvor årets største begivenhed skulle foregå, nemlig julestue. Julestue har været en fast tradition i mange år.

Det er årets største begivenhed og et stort tilløbsstykke. Julestuen havde igen i år besøg af mange. Der var mange boder, hvor der blev solgt alt fra julepynt til alt inden for det grønne område. Hvis man var til spil, var muligheden der også for at deltage i amerikansk lotteri. Gadedrengene spillede og sydbyens venner solgte æbleskiver. En dag hvor alle hyggede sig med julemusik og godt samvær. 18

Sæbyscenens kor Mandag den 5. december havde vi besøg af Sæbyscenens kor. De sang julesange, der var også mulighed for at synge med på de kendte sange. I pausen blev der serveret sirupskage og kaffe. En eftermiddag hvor julen blev sunget ind på værdig vis. Lucia Tirsdag den 13. december havde vi traditionen tro besøg af Bangsbostrand skoles kor. De gik Lucia optog og sang lidt julesange for os.

En aktivitet der altid vækker stor beundring og glæde hos de ældre. Det er altid dejligt når vi har besøg af børn. Efter Lucia optoget blev der serveret æbleskiver og gløgg . Julebelysnings tur Torsdag den 15. december var tiden kommet, hvor vi skulle på vores årlige


... et blad for beboere - lavet af beboere tur rundt i byen for at se, hvor smukt Efter oplæsning og julesang var tiden vores by er pyntet til jul. Eftermiddagen kommet, hvor julemiddagen skulle indstartede med kaffe og julesmåkager i tages. Der var flot pyntet op i cafeen caféen. Efter kaffen tog vi bussen rundt og køkkenet havde lavet dejlig hjembåde i byen og oplandet. En tur som melavet mad, ligesom i vores mors tid. vakte megen glæde og undren over, hvor Afd. 4 havde givet et fint tilskud til vores smukt der var pyntet. julearrangement tusind TAK for det. God jul Tirsdag den 20. december var sidste dag inden jul, hvor Gadedrengene skulle spille.

Frivilligfest Torsdag den 5. januar var 80 frivillige indbudt til årets fest for frivillige. Sydbyens venner og huset var vært ved en 3retters menu og underholdning af Asta og Peter Bandholm. En dag hvor vi fra Aktivitetshusets side havde gjort meget for at varte de frivillige op og give dem, den gode dag som de havde fortjent, for deres store indsats igennem hele året.

Der blev serveret gløgg og æbleskiver, og julen blev sunget ind. Alle havde god tid til at ønske hinanden en glædelig jul og et godt nytår. Juleaften Lørdag den 24. december blev der afholdt juleaften i Aktivitetshuset. Der var inviteret til julemiddag kl.12.00. Det hele startede med oplæsning af juleevangeliet og julesang. Tak til de frivillige fra Bangsbostrand kirke og øvrige.

Festen afholdes for at TAKKE alle de frivillige og vores samarbejdspartnere igennem hele året for deres store arbejde, som er til stor værdi for både Aktivitetshuset og vores brugere. Uden de frivilliges indsats kunne vi ikke gennemføre alle de aktiviteter som vi gør, endnu engang en stor TAK fra vores side. HUSK AT PÅSKE OG LOPPEMARKED I ÅR ER LØRDAG DEN 24. MARTS FRA KL. 10.00 TIL 14.00. Annette Weesgaard 19


AFDELING 4 Til alle beboere - fra Driften

Her er en lille “reminder”, om hvordan vi forholder os til affald og kørsel i afdelingen. Affald ved molokker Henstilling af affald ved molokker er “IKKE TILLADT”. Husk det tiltrækker rotter og lign - hvis molokken er fyldt - så gå til den næste eller se om du kan presse dit affald ind.

Affald ved container Henstilling af affald ved container ved Provst Dreslersvej 53 A er “IKKE TILLADT”. Det er KUN til haveaffald.! Kørsel i afdelingen Kørsel på græsarealer og flisegange er “IKKE TILLADT”. Husk på at der færdes folk på græsarealerne og flisegangene - og de skal ikke være bange for at færdes der. Er du i tvivl om reglerne i afdelingen, er du altid velkommen til at kontakte administrationen eller din vicevært. Hilsen viceværterne 20

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Målsætning Velkommen til det nye år, hvor vi med blank kalender står når Nytårsklokken ringer. De nye dage som vi får, sædvanligvis så hurtigt går. Mon mere fred de bringer? Vi oven på julens flæsk og kål straks sætter os et “slankemål”. Vort måltid rationeres. Så tab og vind med samme sind, mens maveskindet skrumper ind og “Glorien” poleres. Men mål om vægttab, som bestemt, kan meget hurtigt blive glemt, det ved vi af erfaring. Standhaftigt må vi sige “nej” når noget lækkert viser sig, en “Nytårs - åbenbaring”.

Godt Nytår Flemming Lindby


AFDELING 5 Afdelingsbestyrelsen Formand/Hegnsudvalg

Vinni Gravesen, Fregatvej 199 Tlf. 6140 4196

Næstformand/Haveudvalg

Britta Bugge, Flotillevej 78 Tlf. 2196 9694

Sekretær

Lone Nyholm, Fregatvej 145 Tlf. 4234 0349

Haveudvalg

Annika Nielsen Leer, Fregatvej 375 Tlf. 2872 3599

Beboerblad

Mette Hansen, Fregatvej 221 Mail. mh.steenberg@gmail.com Tlf. 5115 8967

Inspektør

Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf. 2343 8219

Viceværter

Område: Fregatvej 9-51 & 71-279: Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5732 Privat: Søndergade 199, tlf. 4231 7600 Fregatvej 281-417 & Prisevej 32-70 & 3-79: Per Christensen, tlf. 2333 5733 Privat: Bækmojenvej 41, tlf. 9848 4598

Fregatvej 1-7 & 53-69 & Flotillevej 2-144 & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf. 2333 5731 Privat: Hans Tausens Vej 27, tlf. 2987 4925

FÆLLEDBO

Fra afdelingsbestyrelsen Så er vi kommet godt ind i 2012, og i skrivende stund - her midt i januar - kan vi konstatere, at vi heldigvis indtil nu ikke har haft det samme vinterhelvede, som de to foregående år. Det er både vi voksne og vores viceværter glade for, mens børnene helt sikkert er af en ganske anden mening og længes efter lidt sne. Vi skal dog nok ikke regne med at slippe helt, for vi er jo trods alt kun halvt gennem vinteren, så der kan stadig godt nå at komme en hel del, men den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage, som man siger. Og så skal der lyde en stor ros til vores beboere og deres gæster nytårsaften. For hvor det tidligere har flydt med fyrværkerirester ud over det hele, blev der i år ryddet så flot op bagefter, og viceværterne skulle ikke bruge hele første arbejdsdag i det nye år på at rydde op og fjerne rester. SÅ MANGE TAK TIL JER. Hvad angår hærværk, må vi også prise os heldige og igen give ros videre. Dagen efter nytår var der som ventet en del mere eller mindre ”tilskadekomne” postkasser, men heldigvis kun 1 postkasse, som var blevet direkte ”likvideret”. Det kommer os alle tilgode, for der er kun et sted at hente penge til nye, og det er hos os selv, nemlig over huslejen. Nu til noget helt andet.

I afd. 5 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Når strømmen er gået, når der ikke er noget vand, når gadelamperne ikke lyser og lignende uheld indtræffer udenfor almin21


AFDELING 5 delig arbejdstid – hvilket desværre ofte er tilfældet – så er det kun vores viceværter, som kan hjælpe jer. Derfor skal I henvende jer direkte til dem, enten på deres arbejdstelefon eller på deres privatnummer, for det hjælper ikke en dyt at ringe til bestyrelsen, for det eneste vi kan gøre er – ja, rigtig gættet – at ringe til viceværterne.

FÆLLEDBO

Fælledbo-klubberne - også noget for dig Bankoklubben Bankospil samt juletræfest Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861 Marion Kristensen, tlf. 2396 8441

MEN – når det drejer sig om TV, skal du kontakte YouSee, og når det drejer sig om fastnettelefoni, mobiltelefoni og bredbånd skal du kontakte din udbyder. Og lad os så glæde os over, at vi nu går mod lysere tider. Hilsen Afdelingsbestyrelsen

Bankoklubben spilleplan

Vi spiller i gildesalen i Fælledbo. Alle bankospil starter kl. 13.30. Der skal købes nye medlemskort

2012 Februar Marts

den 12. & 26. den 11 & 25.

HUSK AFSLUTNING DEN 25. MARTS 2012

22

Fredagsklubben Hygge-Dart Fredag kl. 19-24 Aldersgrænse:18 år Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861 Billardklubben Tirsdag kl. 19-22 Hugo Sørensen, tlf. 3054 4860

Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18.00 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564 KOM OG VÆR MED !!


... et blad for beboere - lavet af beboere

Juletræsfesten

Jeg er af den mening, at det er med til at Vi sluttede 2011 af med at holde jule- gøre det hyggeligt at bo i Fælledbo. træsfest, som vi har gjort i mange år. Karina skal have tak, fordi hun driver Det er et stort arbejde at få sådan en fest børneklubben. Det giver en bedre ro i arrangeret, men alle trængsler var som hverdagen, når børnene mødes til leg, og sædvanlig glemt ved synet af de glade når de bager vafler, eller hvad Karina nu børn og voksne, der deltog i julemand- finder på. ens sanglege og lyttede til hans historier. Jeg vil også takke afdelingsbestyrelsen, Det store øjeblik var, da træet blev tændt, der bakker op med at bevilge de penge, og de 120 lys strålede. der er nødvendige, for at ovenstående kan lade sig gøre. Der skal lyde en stor tak til Bankoklubben, der afholder den store fest. Ligeledes skal der lyde en tak til dem, der ugentligt driver de forskellige klubber. Det er af stor social betydning, at folk kan mødes uhøjtideligt til dart, billard eller bare en snak om, hvad der sker i Fælledbo.

Til slut vil jeg takke beboerne, fordi de bakker op om arrangementer og klubliv alt efter interesse, og jeg ønsker alle et berigende og GODT NYTÅR. Hugo Sørensen

Billeder fra en dejlig juletræsfest

23


AFDELING 5

FÆLLEDBO

Hvad er wildbassen lige? Det var mit store spørgsmål indtil for et par måneder siden.Wildbassen er en børne- og ungdomsklub, hvor vores børn her i afdeling 5, kan komme og hygge sig hver torsdag i de kolde måneder.

Min samlever og jeg havde en torsdag i december, fået den store ære at måtte deltage i hyggen. Sammen med en masse juleglade børn herude fra, inklusiv vores egne børn, var det til stor glæde for mig, både som mor og som en del af vores afdelingsbestyrelse, at få et indblik i denne hygge. Wildbassen er, set med mine øjne som Dagen hvor vi var på besøg, stod på julehygge med skabning af en masse ad- mor, et fristed til vores børn, store som ventsdekorationer, som børnene lavede små. Her kan de komme og lege med de med stor stolthed. Der blev hygget med andre eller spille spil, og skulle de bare sodavand og æbleskiver i lange baner, have lyst til at hyggesnakke med Karina, og mon der var nogen af børnene som har hun skam også tid til det. var sultne, da de kom hjem til aftens- Så her fra skal lyde et stort tak til maden denne dag. Karina for den venlige modtagelse og de hyggelige timer. Samttidig skal der også lyde et tak for al den tid, hun gider at lægge i vores dejlige børn her ude i Fælledbo. Mette Hansen KOM SÅ BØRN. DER ER MASSER AF HYGGE HOS KARINA I WILDBASSEN 24


... et blad for beboere - lavet af beboere

Afdelingsbestyrelsesmøder Afdelingsbestyrelsen afholder møder hver den første tirsdag i måneden i perioden januar til juni 2012 og igen fra august til december 2012 Alle er velkomne til at komme og stille spørgsmål eller komme med nye ideer mellem kl. 16.30 og 17.00. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen HAVECONTAINER 2012

Container tider: Søndag d. 29. april Kl 10:00 – 12:00 Mandag d. 30. april Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 24. juni Kl. 10:00 – 12:00 Mandag d. 25. juni Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 26. august Kl. 10:00 – 12:00 Mandag d. 27. august Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 14. oktober Kl. 10:00 – 11:30 Mandag d. 15. oktober Kl. 16:00 – 17:00

og Kl. 14:00 – 16:00 og Kl. 14:00 – 16:00 og Kl. 14:00 – 16:00 og Kl. 14:00 – 15:30

Mødereferater Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabet ved indgangen til vaskeriet kort tid efter mødets afholdelse. Du kan også læse referatet på Vesterports hjemmeside under afdeling 5. Lone Nyholm 25


AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen Formand

Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 / 2076 4361 Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk

Næstformand

Bjarne Nielsen, Engparken 88 Tlf. 2242 8274 Mail: bjarneemil@gmail.com

Sekretær & udlejning af trailer

Max Jensen, Engparken 37 Tlf. 2297 4317 Mail: mdj@nordfiber.dk

Beboerblad

Ruth Simonsen, Engparken 118 Tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk Helle Nørgaard, Engparken 114 Tlf. 9841 0541

Lokalinspektør

ENGPARKEN / SØPARKEN

Formanden har ordet Så er vi allerede godt inde i 2012, og jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye år. Nytårsaften forløb meget stille og roligt i vores afdeling – kun et par postkasser måtte stå for skud. Som det sig hør og bør, blev der fyret en masse nytårskrudt af, men heldigvis sørgede de fleste beboere efterfølgende for at få ryddet op ved deres bolig. Det ser ikke så godt ud, når der ligger en masse brugt nytårsfyrværkeri på græsset og fliserne. Op til jul blev Multihuset brugt flittigt. To eftermiddage blev der bagt pebernødder, som blev fyldt i glas og solgt ved julestuen, der blev afholdt lørdag den 10. december. Udover pebernødder blev der solgt juledekorationer, og der var lotteri med mange fine gevinster. Mange af børnene lavede fine tegninger, og tegningerne blev byttet med små gevinster.

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Viceværter

Område: Engparken 1-209: Anker Vesterskov, tlf. 2333 5734 Privat: Plantagevej 13, tlf. 9843 0009 Søparken 1-7: Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 6 deler Christoffer Pedersen, Engparken 82 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

26

Søndag den 11. december blev der afholdt juletræsfest, og det var der stor tilslutning til. Vi havde igen besøg af den helt fantastiske julemand, som alle børn er så vilde med; det er mange af de voksne for øvrigt også. Man bliver bare i så godt humør, så snart han træder ind ad døren og svinger med sin store grydeske.


... et blad for beboere - lavet af beboere Hvis julemanden nu skulle læse dette indlæg, så vil vi sende ham en stor tak, fordi han giver sig tid til at besøge os hvert år til jul.

Tirsdag den 13. december blev det store julebankospil afholdt, og det var populært. Som sædvanligt havde afdelingen sponsoreret 2 flotte julekurve, og de var et godt trækplaster, for alle ville gerne vinde kurvene. Efter julepausen er aktiviteterne i gang igen i Multihuset. Foreløbig er der følgende aktiviteter: Banko - Hver anden tirsdag (lige uger) kl. 19.30 Børneklub -hver onsdag kl. 15.00-17.30 Whist - hver onsdag kl. 19.00 Hyggeaften - hver torsdag kl. 19.00 for alle, der har lyst til at møde op og lave aktiviteter sammen med andre. Nogle har strikketøj med, andre spiller kort eller andre former for spil. Multihuset kan bruges til meget andet, så har du nogle ideer, så kom bare med dem. Det ville være dejligt, hvis vores flotte Multihus kunne blive brugt rigtigt meget. Gurli Nielsen, afdelingsformand

27


AFDELING 6

HUSK

Der holdes afdelingsbestyrelsesmøde den 3. torsdag i hver måned. (undtagen juli & december). Hvis du ønsker at snakke med afdelingsbestyrelsen, er det muligt på den første del af mødet - dvs. fra kl. 19.00 til kl. 19.30. Alle er hjertlig velkommen Afdelingsbestyrelsen

Aktiviter i Multihuset Banko - Hver anden tirsdag (lige uger) kl. 19.30 Børneklub - hver onsdag kl. 15.00-17.30 Whist - hver onsdag kl. 19.00 Hyggeaften - hver torsdag kl. 19.00 for alle, der har lyst til at møde op og lave aktiviteter sammen med andre. Nogle har strikketøj med, andre spiller kort eller andre former for spil. 28

ENGPARKEN / SØPARKEN

- HUSK Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, tlf: 2297 4317 eller Per Paaske, tlf: 5056 8117 der står for udlejningen, og de kan kontaktes på telefon. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Bankospil i Engparken Beboerklubben afholder bankospil hver anden tirsdag (lige uger) i Engparkens gildesal. Alle er velkomne til et par hyggelige timer. Venlig hilsen Beboerklubben


... et blad for beboere - lavet af beboere

Fastelavnsfest

Traditionen tro afholdes der fastelavnsfest i Engparken Søndag den 19. februar kl. 14.00 –16.00 Vi slår katten af tønden i gården ved gildesalen. Der er 4-5 tønder (afhængigt af deltagerantal), og børnene inddeles i grupper efter alder. Der er præmie til kattekonge og kattedronning i hver gruppe. Desuden er der en præmie til alle udklædte børn. Når tønderne er slået ned, vil der i gildesalen blive serveret sodavand og fastelavnsboller til børnene. De voksne kan købe kaffe og boller. Det koster 20,- kr. pr. barn at deltage. Børn, børnebørn og oldebørn er hjerteligt velkomne! Tilmelding kan ske til Gurli Nielsen, Engparken 120, tlf. 98 43 43 61 (mobil 2076 4361) eller pr. mail: gurlinielsen@nordfiber.dk (Husk at opgive navn + alder på tilmeldte børn). Betaling sker ved fastelavnsfesten den 19. februar. Tilmelding senest den 15. februar 2012.

Leje af gildesalen

Gildesalen kan kun lejes af beboere i Engparken og Søparken Beboeren skal være den, der afholder festen, dvs. man kan ikke leje salen for andre - og husk at gildesalen er røgfri! Reservation foregår via afdelingsformand Gurli Nielsen tlf. 2076 4361 eller mail: gurlinielsen@nordfiber.dk Lejen er: Weekendleje (fredag - søndag): 800 kr. + 800 kr. i depositum Korttidsleje (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag):200 kr. + 200 kr. i depositum Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 29


AFDELING 7 Afdelingsbestyrelsen

MIDTBYEN

Julefest

Jimmi Beck, Søgade 10, 1.h Tlf. 2671 6986

Lørdag den 20. november 2011 afholdt vi julefrokost i gildesalen Danmarksgade 22. Ca. 35 personer mødte glade op til et festligt dækket bord og masser af dejlig mad og drikke. Dette blev indtaget under muntert snakken.

Henny Nielsen, Søgade 6,st Tlf. 2396 5818

Visens venner fra Aalborg underholdt, og vi sang en del fællessange.

Formand / Beboerblad

Bjarne Jepsen, Danmarksgade 22 b, st.h Tlf. 2639 0913

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært Område: Danmarksgade 21, 22 og 24 Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7 Jan Rysgaard, tlf. 2333 5716 Gyvelvej 8, 9981 Jerup

Efter kaffen var der pakkespil, hvor pakkerne under stor morskab skiftede hænder i ét væk. Til slut var der lodtrækning på indgangsbilletten – præmien var blomster fra bordpynten. Herefter var det planen, at madresterne skulle sættes ind på buffetbordet – men ak – alle var så mætte – så man valgte at give de glade deltagere rester med hjem. Nu var det tid for opvask og rengøring – her var der rare beboere det villigt gav en hjælpende hånd – og tusind tak for det – alt i alt en rigtig dejlig dag. Godt nytår til alle afdelingens beboere – tak for det gamle år – og vi håber på god opbakning ved aktiviteterne 2012. Henny Nielsen

Se billederne fra julefrokosten på næste side..... I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

30


... et blad for beboere - lavet af beboere

31


HÅNDVÆRKER AFDELINGEN NYT KØKKEN ??

Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: ●afslibning ●oliering og lakering af gulve ●samt pålægning af vinyl & gulvtæpper

Du får selv medindflydelse på hvilket materiale og udseende dit køkken skal have. Et nyt køkken koster dig max. 514,- kr. pr. måned - og hvis du får boligstøtte kan der søges boligstøtte af denne stigning. Mange får derved betalt deres nye køkken i stigning af boligstøtten. Hvis du gerne vil have nyt køkken - så kontakt Jens Michael Jensen på tlf: 2566 3340.

Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen tlf. 9843 9666 - eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Sønder Havnevej 28 9970 Strandby Tlf. 9843 9666 Fax. 9843 9566

Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

32

TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf. 2566 3390


AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand Leif Munch, Havnefronten 78 Tlf. 9848 2168 Mail: ruth-leif@turbofiber.dk Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf. 9848 2621 Mail: jyt@bbnpost.dk Anne Marie Lehm, Fligen 10 Tlf. 9848 1069 Erland Eiersted, Stokken 11 Tlf. 2991 8441

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Formanden har ordet Jeg vil gerne ønske alle beboere i afdeling 9 samt Administrationen et GODT NYTÅR. Samtidig siger jeg tak for et godt samarbejde i 2011 og ønsker alt godt for Vesterport i det kommende år. Den 6. december holdt Bankoklubben sit sidste spil i 2011 – det var et Julespil med mange gode og pæne gevinster samt gratis kaffe med æbleskiver. Overskuddet fra efterårets spil gik til 5 julekurve med vin og juleknas, som blev skænket til Strandgården.

Anna Nørgaard, Havnefronten 32

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært Område:

Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 20-26, Havnefronten 2-102 og Grundtvigs Have 5-33: Niels-Ole Rasmussen, tlf. 2333 5711 Privat: Haldsvej 33, 9970 Strandby tlf. 2444 0377

I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Det vakte stor glæde hos beboerne, da bankoudvalget kom med kurvene.

Den 11. december blev der holdt et stort bankospil, som var gratis for beboerne i afdeling 9. Der var 5 spilleplader til hver 33


ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

AFDELING 9 samt gratis øl, sodavand, kaffe og æbleskiver. – Tilslutningen var stor, og jeg vil gerne rette en tak til Erland og hans hjælpere for det store arbejde. Et par dage før jul var Jytte Hansen og undertegnede oppe på Strandgården med julegaver til beboerne i alle 4 huse. Det var en stor fornøjelse at se den glæde det skabte. – For afdelingsbestyrelsen er det også en stor glæde, at vi kan gøre noget for vores beboere. Juleudsmykningen, som vi gav tilskud til, blev måske ikke det, vi havde regnet med. Frederikshavn Forsyning ville ikke give tilladelse til udsmykningen langs med Havnefronten, så vi må se, hvad vi gør næste gang. I skrivende stund har vi hidtil haft en mild vinter, og derfor har Varmeværket sat temperaturen lidt ned for at spare, og det kan betyde, at nogle beboere måske skal skrue mere op for varmen. Til sidst vil afdelingsbestyrelsen bede beboerne om, så vidt det er muligt, at kontakte viceværten inden for den almindelige arbejdstid, da der ellers vil blive registreret overarbejdstimer, og det koster jo i den sidste ende for afdelingen . Leif Munch Afdelingsformand

“FÆLLES SPISNING” Der er fælles spisning på følgende datoer den 23. februar 2012 den 29. marts 2012 AKTIVITETER PÅ ANKERPLADSEN Whistklubben spiller hver torsdag fra kl. 19.00 - ca. 22.00. 35,- kr. pr. gang incl. kaffe med brød. Der spilles 2 gange 16 spil. Evetuelle spørgsmål: Erland Eiersted tlf. 2991 8441

TORSDAGS CAFÉ Husk at vi mødes hver torsdag kl. 14.00 - 16.30, i Tårnet

BANKOKLUBBEN HAVNEFRONTENS GILDESAL Vi spiller i gildesalen på Havnefronten. Alle bankospil starter tirsdage kl. 19.00.

Februar Marts April 34

2012 den 21. den 13. og 27. den 17. (afslutning)


AFDELING 10

ÅLBÆK

Afdelingsbestyrelsen Formand

Hanne Bomholdt, Gårdbovænget 19, 9982 Ålbæk tlf: 5180 4576 Mail: hannebom@yahoo.dk Søren Kjellberg, Mølleparken 14 tlf: 2025 7719 Valgt som ikke bolighavende bestyrelsesmedlem

Vicevært

Ivan B. Jensen, Skagbanke 25, 9990 Skagen, privat tlf: 2758 6975

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig til administrationen

35


AFDELING 12 12 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Formand

Ole Hansen, Bangsbovej 42 Tlf. 9842 4772

Næstformand

Connie Petersen, Bangsbovej 78 Tlf. 9848 3520 Preben Svensson, Bangsbovej 82

Beboerblad

LILLE BANGSBO

Nyt fra bestyrelsen Ja så er endnu et år gået. Vi glæder os til at tage hul på et nyt år. Året 2011 var året, hvor vi holdt 10 års jubilæum, vi har fået malet og mange andre ting. Vi har haft gang i rigtig mange aktiviteter, blandt andet vores julelys ud til Bangsbovej.

Per Malmgaard, Bangsbovej 84 mail; per.malmaard@hotmail.com Tlf. 2819 5134

Sne har vi da heldigvis ikke haft rigtigt endnu, selvom lidt sne til jul altid er så hyggeligt.

Eva Peschardt, Bangsbovej 64 Tlf. 9842 6911

Vi er allerede i gang med at finde på aktiviter til hen over året.

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

Vicevært

Område: Bangsbovej 38-84: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Privat: Provst Dreslersvej 26,3.h, Tlf. 2261 3586

I afd. 12 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

36

Per Malmgaard


AFDELING 14 Afdelingsbestyrelsen Formand

Jenny Larsen, Barfredsvej 46,st.nr.3 Tlf. 9843 0080

CHRISTIANSMINDE

Formanden har ordet Her kommer lidt billeder fra hyggetimer i kælderen fra året, som er gået. Jenny

Åse Bjørnbøg, Barfredsvej 46,st. nr. 4 Tlf. 9843 2859 Carsten M. Christensen, Barfredsvej 48, 1 nr. 3,

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært

Område: Barfredsvej 46-48: Jan Rysgaard, tlf. 2333 5716 Gyvelvej 8, 9981 Jerup

I afd. 14 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

37


AFDELING 14

CHRISTIANSMINDE

Formand

Mogens Jensen, Mejerivej 24, Ravnshøj Tlf. 4028 6125 Dagny Sørensen, Mejerivej 28, Ravnshøj Tlf. 9848 4555 Elisabeth Andersen, Ingeborgvej 3, 1 nr. 5. Tlf. 9842 3958

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært - Ingeborgvej

Karl Johan Meyer, tlf. 2333 5717 Privat: Birkedalsvej 38, Elling tlf. 9848 2053.

Vicevært - Ravnshøj

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 17 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

38

Billeder fra en dejlig vinterdag på Ingeborgvej


AFDELING 55 Afdelingsbestyrelsen Formand

Michael Iversen, Tunøvej 31 mail; holme1@ofir.dk tlf. 4140 8246

Næstformand

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad) tlf. 6130 7759 Mail: lisbeththomesen@hotmail.com Jørgen Heidemann, L.P. Houmøllersvej 12

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14 tlf. 98 43 82 51

Formanden har ordet Jeg vil meget gerne ønske alle beboerne i afdeling 55 godt nytår. Jeg håber at I alle sammen kom godt ind i det nye år - og jeg vil sige tak for det gamle år. Nu kan vi se frem til, at det skal blive forår - for så kan vi alle komme ud og rode i haverne. Nok en gang - Godt Nytår! Michael Iversen

Vicevært

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat:tlf. 98 43 82 51

I afd. 55 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

39


Beboer- og fritidsklubber i VESTERPORT Afd. 1, 4, 5, 6 og 7 Afd. 1 Billardklubben Fredagsklubben Kælderklubben Hygge-Dart Formand Erik Hansen Fredag kl. 19-24 tlf. 6185 0496 Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861 Børneklubben Billardklubben Elisabeth Paulousek Tirsdag kl. 19-22 Hugo Sørensen, tlf. 3054 4860 Børne- og Ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18 Karina Nielsen, tlf. 9843 552 Afd. 4 Afd. 6 Beboerklub og fritidsklub Beboerklubben Kenneth Andersen Kontaktperson L.P. Houmøllersvej 170 Max Jensen, Engparken 37 tlf. 6075 6197 tlf. 2297 4317

Afd. 5 Bankoklubben Bankospil samt jultræsfest Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861

Afd. 7 Torsdagsklubben Kontaktperson Ann Brandstrup, Rådhusstræde 4 tlf. 9843 1215

Profile for Nordtryk Frederikshavn

Beboerbladet Vesterport  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn

Beboerbladet Vesterport  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn

Profile for nordtryk
Advertisement