Page 1

... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Nr. 2

2013

39. 책rgang


BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt.

Grafisk produktion

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Nordtryk A/S. Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Redaktionens adresse Ruth Simonsen Email: r.simonsen@mail.dk

Redaktion

Afdeling 1: Claus Jacobsen, tlf. 60435304 Mail: claushj@live.dk Afdeling 4: Henning Conradsen, tlf: 3022 0948, henning.conradsen@gmail.com Afdeling 5: Mette Hedegaard Steenberg, tlf. 5115 8967 Mail: mh.steenberg@gmail.com Afdeling 6: Ruth Simonsen, tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk (Ansvarshavende) Afdeling 9: Jytte Hansen, tlf. 9848 2621 Mail: jyt@bbnpost.dk Dette blad udkommer fredag den 3. maj 2013. Næste blad udkommer ca. 28. juni 2013 Stof til dette blad bedes senest afleveret den 11. juni 2013 på mail til beboerbladet@vesterport.dk

2

Administration:

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Direktør:

Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9893 0305

Driftschef:

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf. 9842 0876 Næstformand Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf. 4157 0669 Lene Heisel, Knudensvej 82,2.v Tlf. 2073 1708 Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221 Tlf. 5115 8967 Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 Marianne Tilsted, L.P. Houmøllersvej 164 Tlf. 2483 3142 Brian Kjær, Regulusvej 11 Tlf. 2374 9716 Mail: brian@briankjaer.dk Billedet på forsiden er fra Bangsboskoven. Fotograf - Jørgen Jensen


ADMINISTRATION Nyt fra Administrationen Fladstrandsparken Første etape af byggeriet – Længehusene – er klar til indflytning 1. september 2013. Tildelingen af de 31 boliger i Længehusene begynder den15. maj 2013. Åbent hus - Fladstrandsparken Der holdes åbent hus den 14. maj 2013, hvor der er mulighed for at se nærmere på de forskellige boligtyper i Længehusene. Samme dag holdes der ”hejsegilde” for byggeriet.

De to projekter modtager 234 mill. kr. i renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden og tilsammen udgør støttebeløbet mere end 40% af de renoveringsmidler Landsbyggefonden tildeler Region Nordjylland i 2013. Kursus i brug af hjertestartere I samarbejde med Trygfondens kampagne ”Parat til hjertestart” er alle beboere i Vesterport blevet tilbudt et kursus i brugen af hjertestarter samt hjerte-lungeredning.

Ved tilmeldingsfristens udløb havde 135 beboere tilmeldt sig kurset. Det er virkelig positivt, at så mange ønsker at kunne hjælpe i tilfælde af hjertestop. Dette er et klart udtryk for at beboerne i Vesterport ikke kun er sig selv nærmest, men også bekymrer sig om naboernes ve og vel. Helhedsplaner Renoveringen af Mølleparken og Eng- I Vesterport tænker vi ikke kun på os parken forløber planmæssigt. Udbuds- selv, og det er derfor, at vi fortsat er byprocessen er i fuld gang og i øjeblikket ens førende boligforening. er man i gang med prækvalifikationen af Steen Møller Andersen interesserede totalentreprenører.

Ikke-bolighavende møde I forlængelse af åbent hus arrangementet i Fladstrandsparken, afholdes der møde for ikke-bolighavende medlemmer samme dag. Se yderligere information på de næste sider.

Åbent hus Kom og se vores nye byggeri i Fladstrandsparken Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 16.30-18.00 Der bliver mulighed for at se de forskellige boligtyper i 1. etape, som er klar til indflytning pr. 1. september 2013. Der er adgang til byggepladsen både fra Buhlsvej og Gl. Skagensvej. Alle er velkomne 3


ADMINISTRATION ADMINISTRATION Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 18. april 2013 Formand Willem Kulk bød velkommen til repræsentantskabet, revisor og gæster. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Formand Willem Kulk fremlagde bestyrelsens beretning 2012, som var udsendt til alle deltagerne før mødet. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget. Årsregnskab med budget og revisionspåtegning samt revisionsprotokol var udsendt til mødets deltagere inden mødet. Økonomichef Henning Jørgensen gennemgik årsregnskab og budget for foreningen og alle afdelinger. Direktør Steen Møller Andersen gennemgik revisionspåtegning og revisionsprotokollen. Årsregnskab for 2012 med tilhørende revisionsberetning blev enstemmigt god1. Valg af dirigent Willy Kristiansen blev valgt som diri- kendt. gent. 4. Behandling af eventuelt indkomne Dirigenten konstaterede at mødet var forslag indvarslet i henhold til vedtægterne, Der var ingen indkomne forslag. og at dagsordenen var i henhold hertil, hvorefter mødet var lovligt og be- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter slutningsdygtigt. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 Den udsendte forretningsorden blev suppleanter: godkendt. Jørgen Jensen og Mogens Jensen blev Eva Lyngen 34 valgt som stemmetællere. Genvalgt til bestyrelsen Gurli Nielsen 28 Bodil Jensen blev valgt som referent. Genvalgt til bestyrelsen Repræsentantskabets medlemmer blev Brian Kjær 19 gennemgået ved navneopråb. Valgt til bestyrelsen Der var 39 stemmeberettigede medlem- Hanne Christiansen 18 mer. 1. suppleant Her ud over deltog 19 gæster. Jonna Nielsen 15 Mødets deltagere blev godkendt. 2. suppleant Der var 38 gyldige stemmesedler og 1 ugyldig stemmeseddel. 4


... et blad for beboere - lavet af beboere 6. Valg af revisor KPMG, statsautoriseret Revisions Partnerskab Aalborg blev enstemmigt genvalgt. 7 . Eventuelt. Eva Lyngen og Brian Kjær takkede for valget. Dirigent Willy Kristiansen, takkede for god ro og orden på mødet. Formanden Willem Kulk takkede for et positivt og godt møde. Mødet sluttede kl. 20.20 Bodil jensen BESTYRELSENS BERETNING AFLAGT PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET DEN 18. APRIL 2013 2012 blev endnu et godt og aktivt år i Vesterport. Alle vore aktiviteter opnåede et tilfredsstillende resultat i 2012. Det private boligmarked var fortsat i stor krise i 2012, hvilket var medvirkende til en fortsat træghed i udlejningen af boliger særligt egnede til ældre lejere, da mange potentielle lejere ikke har kunnet sælge deres parcelhuse. Den lave rente fortsatte i 2012 med et lavt afkast til foreningen og afdelinger. Det er lykkedes at fastholde vore mål om lavest mulige lejestigninger til vore beboere, på trods af vanskelige vilkår. Vi er på vej med nye projekter, der er med til at fastholde Vesterport som en attraktiv forening for vore medlemmer. Vi udviser rettidig omhu ved at have truffet beslutning om nedrivning af 160 boliger som en konsekvens af den demografiske udvikling i Frederikshavn Kommune.

Vi er vort ansvar bevidst om at levere billige boliger og skabe boligøkonomisk tryghed for vore beboere. Status, driftsår 67 Ved udgangen af 2012 består Vesterport af 12 afdelinger i drift med 2.394 boliger, 263 garager, 2 børnehaver, 2 forretninger, 8 selskabslokaler og egen administrationsbygning, samt sideaktivitetsafdeling der udfører intern håndværksvirksomhed. Der er 115 boliger under opførelse. Foreningen Resultatet for 2012 blev et overskud på 382 t.kr. Dette er et tilfredsstillende resultat. Alle afdelinger har opnået tilfredsstillende resultater. Tendensen med træghed i udlejningen af boliger er fortsat i 2012, så igen har flere afdelinger oplevet et lejetab. Det er dog positivt at lejetabet har stabiliseret sig og er på niveau med 2011. Det samlede lejetab blev i 2012 på 487 t.kr., eller 9 t.kr. mindre end 2011. Lejetabet er dækket af dispositionsfonden. Dispositionsfonden har dækket tab i afdelingerne på grund af dødsboer, konkursboer m.v. med i alt 192 t.kr., hvilket er ca. 60 t.kr. mindre end i 2011. Derudover har dispositionsfonden dækket andel af kapitaltilførsel til afdeling 10, Ålbæk på 170 t.kr. Egenkapitalen er øget med 4,6 mill. kr. så den nu udgør 42,7 mill. kr.. Heraf udgør Landsbyggefonden 15,4 mill. kr., og egenkapitalen bør fortsat øges i de kommende år. Vort administrationsbidrag udgjorde i 2012 2.625 kr./lejemålenhed - og for 2013 udgør administrationsbidraget 2710 kr./lejemålenhed. 5


ADMINISTRATION ADMINISTRATION Foreningen administrerede i 2012 en omsætning på 231 mill. kr. incl. forbrugsregnskaber på 21 mill. kr. og nybyggeri og renoveringsarbejder på 65 mill. kr. Afdelingernes henlæggelser er ved udgangen af 2012 på 53,9 mill. kr. Medlemstilgangen blev på 411medlemmer - ca 30 mindre end i 2011. Der var i gennemsnit 61 heltidsansatte i Vesterport i 2012 - fordelt med 10 i administra- tionen, 27 i driften incl trappevasken og 24 i Håndværkerafdelingen. Håndværkerafdelingen A/S Selskabets aktivitet består af ejendomsdrift på almennyttig basis for Boligforeningen Vesterport. Aktierne ejes af Boligforeningen Vesterport, hvis bestyrelse udgør generalforsamlingen. I 2012 blev der opnået et resultat på 178 t.kr. og egenkapitalen udgør 9,9 mill. kr. pr. 31.12.2012. En del af egenkapitalen er udlånt til afdeling 40 og forrentes med diskonto + 1%. Afdelingerne Alle afdelinger har opnået tilfredsstillende resultater. Antallet af fraflytninger i 2012 er tilbage på et normalt niveau efter et atypisk år i 2011. Der var 92 færre fraflytninger end i 2010, men ca. det samme som i 2010 og 2009. Til trods herfor opleves en træghed i udlejningen af boliger, med et mindre antal lejligheder i lejetab som følge. Særlige bemærkninger til afdelingerne: Afdeling 1: På afdelingsmødet i september blev det besluttet at iværksætte udarbejdelse af en helhedsplan omfattende alle 3 afsnit i afdelingen. De byggetekniske undersøgelser i den forbindelse er iværksat. 6

Elementer fra projektet vedr. seniorblokken kommer til at indgå i grundlaget for helhedsplanen. Badeværelsesrenoveringerne pågår som planlagt. Mere end 100 beboere har ønsket at få renoveret badeværelse, og af disse har godt 70 allerede fået det gjort. Projekteringsarbejdet vedr. opførelsen af nye carporte pågår. Afdeling 4: Beboerne i afd. 4 har vedtaget forslag til helhedsplan for Mølleparken. Frederikshavn Kommune har godkendt skema A. Der er tale om en omfattende renoveringssag til ca. 210 mill. kr. Landsbyggefonden støtter renoveringssagen, så huslejestigningen bliver på et beskedent niveau. I Mølleparken har man taget det drastiske skridt at nedlægge 160 lejligheder på Provst Dreslers Vej. Dette sker ved nedrivning af 3 blokke. Nedrivningen er en naturlig konsekvens af den tiltagende affolkning af Frederikshavn Kommune, hvor man inden for de næste 10 år forventer at indbyggertallet falder med 2.500. Allerede nu opleves der vanskeligheder med udlejning af boligerne i Mølleparken. Ventelisterne er i princippet tomme, og man kan nærmest komme ind fra gaden og få tilbudt en lejlighed på Provst Dreslers Vej. Dette er uholdbart i længden og derfor er det nødvendigt at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel. Derudover omfatter renoveringen af de resterende 294 boliger bl.a. facaderenovering incl. 150 mm isolering, ombygning af 46 lejligheder til ”tilgængeligheds-lejligheder” (lejligheder der tilgodeser behov hos ældre, gangbesværede og lettere handicappede person-


... et blad for beboere - lavet af beboere er ved at have niveaufri adgang, bredere døråbninger og større venderadius i alle rum), nye badeværelser og større altaner. Renoveringerne betyder at Mølleparken opnår det fine energimærke B. Der foretages udbud i 2013 og selve renoveringsarbejderne påbegyndes i foråret 2014. Renoveringsarbejderne forventes færdige i 2016 og den sidste blok bliver nedrevet i 2017/18.

reparation af vinduer og døre indtil renoveringens færdiggørelse. Afdeling 7 Afdelingen har i 2012 oplevet en træghed i udlejningen af lejligheder i Danmarksgade, hvor der gennemsnitligt har været 2 lejligheder i tomgang. Det vurderes at dette skyldes at den naturlige tilgang af lejere til disse typer lejligheder er bremset som følge af vanskeligheder ved at sælge en ejerbolig først. Rådhuskiosken er under ombygning til 2 lejligheder. Ombygningen står færdig 1. juli 2013.

Afdeling 5: Afdelingen er fortsat i god drift. Det er besluttet at gennemføre badeværelsesrenoveringer efter samme Afdeling 10: koncept som i afdeling 1. Ca. 35 har Som led i den planlagte genopretning af skrevet sig på ventelisten til et nyt afdelingens økonomi, er der gennemført badeværelse. Renoveringen af de første en kapitaltilførselssag på 850.000 kr., badeværelser påbegyndes ca. 1. april hvor Frederikshavn kommune, LandsAfdeling 6: byggefonden, Nykredit og Vesterport Beboerne i afd. 6 har vedtaget forslag til har medvirket. helhedsplan for Engparken. Frederiks- Som led i kapitaltilførselssagen er der havn Kommune har godkendt skema A. gennemført ombygning af 4 stk. 1. vær. Der er ligesom i afdeling 4 tale om en lejligheder til 2 stk. 2. vær. lejligheder. omfattende renoveringssag, der for EngAfdeling 9, 12, 14 og 17 parkens vedkommende beløber sig til ca. Afdelingerne er i god drift, ingen særlige 120 mill. kr. Landsbyggefonden støtter bemærkninger. renoveringssagen, så huslejestigningen Afdeling 55: bliver på et beskedent niveau. Renoveringen omfatter bl.a. facade- Der er gennemført 5 års eftersyn i renovering med ny facadebeklædning efteråret 2012. incl. 150 mm isolering, nye tage, nye Arbejdet med at udbedre de i eftersynet påtalte forhold er iværksat fra entrebadeværelser og nye døre og vinduer. Renoveringerne betyder at Engparken prenørens side. opnår det fine energimærke B. Håndværkerafdelingen: Der foretages udbud i 2013 og selve renSideaktiviteten består af egen håndværkoveringsarbejderne påbegyndes i foråret erafdeling opdelt i en Serviceafdeling og 2014. en Entrepriseafdeling. Renoveringsarbejderne forventes færSom følge af badeværelsesrenoveringdige i 2016. erne i Afd. 1 er Entrepriseafdelingen opEngparkens daglige drift følges fortsat normeret og har i løbet af 2012 gennemtæt, og der vil stadig ske en midlertidig 7


ADMINISTRATION ADMINISTRATION snitligt haft 7 ansatte. Serviceafdelingen har i gennemsnit haft 16 ansatte i løbet af 2012.dertil kommer 1 administrativ medarbejder. I alt 24 ansatte i gennemsnit i sideaktivitetsafdelingen i 2012. Håndværkerafdelingen har et overskud på 350 t.kr. efter udlodning af 476 t.kr. (incl. moms) til afdelingerne. Afdelingens egenkapital tillægges årets overskud og udgør herefter 2.518 t.kr. Siden sideaktivitetsafdelingen i starten af 2011 flyttede til nye lokaler i Strandby, er Håndværkerafdelingens kapacitetsomkostninger faldet til et leje, hvor der er en god balance mellem faste og variable omkostninger, og omfanget af de faste omkostninger til husleje mv. er nu reduceret til et leje, hvor en reduktion af medarbejderstaben som følge af et væsentlig fald i aktivitetsniveauet ikke vil udmøntes i et underskud. Der forventes en mindre aktivitet i 2013 og de næste par år. Det skyldes gennemførelsen af helhedsplanerne i afdeling 4 og 6, samt tildels afdeling 1, da de igangsatte arbejder betyder et mindre træk på Håndværkerafdelingen. Vi anser fortsat Håndværkerafdelingen som en væsentlig del af hele Vesterports servicekoncept. Afdelingernes driftspersonale: Ledelsen består af en driftschef, 2 lokalinspektører, 1 inspektør og en gruppeleder. Vi kan konstatere, at ledelsen i alle afdelinger fungerer rigtig godt og har fundet en god form. Vi har opstartet egen trappevask i afd. 1 og 4 pr. 1. januar 2012. Der er ansat 3 mand og tilbagemeldingerne fra beboerne har været rigtigt fine. Konceptet “Din vicevært” fungerer tilfredsstillende. 8

Vi fortsætter uddannelsen af viceværterne til at bruge EDB til styring af rekvisitioner til Håndværkerne og til styring af afdelingernes økonomi. Fremtidssikring: Det er fortsat bestyrelsens holdning, at det løbende er nødvendigt at fremtidssikre vore boliger, således vi hele tiden kan tilbyde boliger, der opfylder tidens krav til standard og kvalitet. Hertil er de igangsatte helhedsplaner i afdeling 4 og 6, Engparken kraftigt medvirkende. Med opstart af udarbejdelse af en helhedsplan for afdeling 1 er der taget det næste skridt i rækken af fremtidssikrende aktiviteter. Fremtidssikring er ikke længere blot et spørgsmål om at renovere tage, badeværelser, køkkener og vand- og elinstallationer. Et vigtigt og afgørende element i fremtidssikringen er energioptimering. Ved enhver større renovering skal der tænkes energirenovering med øget isolering af tage og facader, samt evt. alternative energikilder ind i projektet. Det er givet at priserne på el og varme, - der i øvrigt er ekstraordinært høje i Frederikshavn, fortsat vil stige og derfor skal der tænkes i alternative energikilder som solceller og varmepumper. Herved sikres både en billigere energipris, men samtidig også en uafhængighed af udefrakommende samarbejdsparter, - i dette tilfælde Forsyningen. Bestyrelsen har derfor den holdning at alt nybyggeri hvis muligt skal opføres som lavenergibyggeri i 2020 standard uden tilknytning til fjernvarmenettet. Fremtidssikring er også at en større del af vores boliger omdannes til tilgængelighedslejligheder, således der er mu-


... et blad for beboere - lavet af beboere lighed for den enkelte beboer, at blive 29 ældreboliger med tilhørende serviceboende i egen lejlighed i længere tid, bygning på Gl. Skagensvej selv om alder mv. begrænser mobiliteten. Byggeprocessen er forløbet over al forventning. Det var første gang at VesterAdministrationen port prøvede at bygge med modulbygLedergruppen består af direktør, udlejgeri, hvor boligerne blev opbygget i ningschef, økonomichef og driftschef. store elementer i en produktionshal, for Nye projekter: efterfølgende at blive fragtet til FreAfdeling 30 - Fladstrandsparken derikshavn på store blokvogne. Opførelsen af 84 familieboliger i Flad- Byggeriet er opført efter 2020-standstrandsparken er i fuld gang. Byggeriet ard, hvilket vil sige, at det er opført efter er fordelt på 3 lige store ”kvarterer”: fremtidens byggestandarder hvad angår Længehusene, Gårdhavehusene og Ter- både energi og miljø. Byggeriet er uafrassehusene samt et multihus. Længe- hængigt af udefrakommende varmetilhusene og Gårdhavehusene opføres som førsel, da varmekilden er luft til vand tæt-lavt byggeri mens terrassehusene – varmepumper. Derudover suppleres opføres som 2 bygninger i 5 etager. elforbruget med solceller. Byggeriet opføres i 3 etaper. Længe- Omverdenen har også fået øjnene op husene opføres først med indflytning 1. for, at vores nye afdeling er både unik september 2013. Terrassehuse og mul- og bæredygtig. EU-projektet PRINCIP, tihus opføres dernæst med forventet der vedrører bæredygtigt byggeri havde indflytning marts 2014. Sidste etape er konference i Frederikshavn den 25. - 26. Gårdhavehusene, hvor indflytningen er oktober, og man havde i den forbindelse fastsat til oktober 2014. ønsket at lade en besigtigelse af vores Byggeriet bliver opført efter fremtidens nye afdeling indgå som en del af konferbyggestandarder, - nemlig bygningsre- encen. glementets 2020-standard. På grund af Udover at være bæredygtigt er det også kraftig isolering er der tale om et byggeri et smukt byggeri, som vi med stolthed med et lavt varmeforbrug, og den varme har kunnet tilbyde vores nye beboere. der er brug for laves af varmepumper Afdelingen sammenlægges med afdedrevet af solceller. Afdelingen bliver ling 30 når denne går i drift. derfor ikke tilsluttet fjernvarmenettet. Afdeling 36 - Gærumvej Byggeriet bliver, lige som det var tilfælVi har en 10.000 m2 grund som ligger det med afdeling 31 opført af præfaop af afdeling 4 Bangsbovej med henbbrikerede moduler som produceres hos lik på senere byggeri. Der er udarbejdet vores totalentreprenør BM Byggeindusen lokalplan for grunden, som alene tri i Hobro og herefter transporteres på forholder sig til anvendelsen af grunden blokvogne til Frederikshavn. frem til byggeri. Når afdelingen går i drift sammenlægges den med afdeling 31. Afdeling 40 - Strandby Vesterports Håndværkerafdeling har Afdeling 31- Fladstrandsparken midlertidigt til huse i et par af ejendomDen 1. oktober var der indflytning i de mene indtil disse nedrives i forbindelse 9


ADMINISTRATION ADMINISTRATION med klargøring til nyt byggeri. Lejen herfor forventes at dække de liggeomkostninger vi har, indtil vi skal opføre det nye byggeri i perioden 2014 - 2016. Projektudvikling af det kommende byggeri på 2 x 40 boliger vil ske i 2013 / 2014. - Der arbejdes stadig med mulighed for etablering af et erhvervsareal. Solceller Som det fremgår af ovenstående afsnit har vi i Vesterport stort fokus på bæredygtighed og i den forbindelse i særdeleshed solceller. Udover de føromtalte solceller på vores nybyggeri har vi i dag solceller i “Det gamle Vesterport”, i Fælledbo, i Ravnshøj og på Koktvedstien. Herved når afdelingerne i Vesterport op på en samlet kapacitet af el fra solceller på 300kWp svarende til en årlig produktion af 300.000 kWh - svarende til en mindreudledning af CO2 på 150 tons. Som renoveringerne af Mølleparken og Engparken skrider frem, vil mulighederne for opsætning af solceller løbende blive undersøgt. Ny TV-leverandør Fra 1. oktober 2013 skifter Vesterport TV-levereandør fra YouSee til WAOO. Tilbage i november 2007 blev der afholdt et fælles besluttende afdelingsmøde, hvor det blev besluttet at, det daværende antenneanlæg skulle nedtages og istedet etableres fiberbredbånd. I marts 2008 blev der indgået en aftale med Bredbånd Nord og ENV med ikrafttræden 1. oktober 2008. Alle beboere blev i den forbindelse varslet om skifte til ny TV-leverandør. Der blev indlagt fibernet i alle lejligheder, men kort før at skiftet af TV-leverandør skulle ske, viste det sig, at Bredbånd 10

Nord på TV-delen ikke som aftalt var i stand til at levere et sammenligneligt produkt til samme pris. Det var især i forhold til Viasats kanaler, at der var et problem. Der blev derfor i september 2008 aftalt en time-out med Bredbånd Nord, hvor aftalen om leverance af TV-pakker blev sat i bero, indtil at Bredbånd Nord ville være i stand til at levere et tilfredsstillende produkt. Der var således ikke tale om en annullering af aftalen. Indtil Bredbånd Nord kunne levere det aftalte produkt skulle YouSee fortsætte som leverandør af TV-pakker Der foreligger nu et produkt (WAOO ) fra Bredbånd Nord med 3 pakker, der fuldt ud kan sammenlignes med YouSee, og til en pris der er lidt billigere. Samtidig er der aftalt en billigere pris for de beboere, der er eller bliver internetkunder ved Bredbånd Nord. Da aftalens forudsætninger nu er genoprettet ophører time-out’en og man vil i alle Vesterports afdelinger fra 1. oktober 2013 modtage TV fra WAOO i stedet for YouSee. Hjertestart I starten af februar er der opsat hjertestartere fire steder i Vesterport. Opsætningen er sket I “Det gamle Vesterport”, I Mølleparken, I Fælledbo samt i Engparken. Hjertestarterne opsættes udenfor gildesalene, således der er adgang til dem hele døgnet. Opsætningen af hjertestartere er et led i bestræbelserne på at skabe så trygge og sikre rammer for vores beboere som overhovedet muligt. Alt personale i Vesterport – både viceværter, håndværkerafdeling samt administration er blevet uddannet i brugen af disse.


... et blad for beboere - lavet af beboere Kommunalt samarbejde Vi anser fortsat det kommunale samarbejde mellem boligorganisationerne i Frederikshavn kommune for meget vigtigt. Vi oplever samarbejde som både konstruktivt og ligeværdigt. Der har været afholdt dialogmøde på politisk plan i efteråret 2012, - og i foråret 2013 har der netop været afholdt kontaktudvalgsmøde. Frederikshavn Kommune har besluttet at nedsætte en boligforsyningsgruppe, som skal have fokus på sammenhængen Frederikshavn Kollegium imellem den demografiske udvikling i Vi har været i dialog med Frederikshavn kommunen, forandringer i det lokale Kollegium om en mulig fusion eller alarbejdsmarked og udviklingen i det ternativt en administrationsaftale. samlede boligmarked og dermed fokus Frederikshavn Kollegium, som har ca. på behovet for nye boliger, renoveringer 300 boliger, har i dag en nødlidende eller områdefornyelser. økonomi, og kollegiet var som forudsætning for at Frederikshavn Kommune Direktør Steen Møller Andersen er ville garantere for driftsunderskuddet, medlem af boligforsyningsgruppen. blevet pålagt at søge en fusion med en En af boligforsyningsgruppens første almen boligorganisation eller finde en opgaver er at igangsætte en samlet boliganalyse af behovet for både almentilsvarende løsning. Som det har været tilfældet før er planer- nyttige boliger, villaer og lejligheder i ne om en fusion med Frederikshavn Kol- kommunen. legium blevet skrinlagt inden man kom Ikke bolighavende medlemmer i gang med egentlige realitetsforhandlinDer afholdes møde for ikke-bolighavger. ende medlemmer i løbet af foråret 2013. Bestyrelsen i Frederikshavn Kollegium I forbindelse med mødet vil der blive har meddelt Frederikshavn Kommune, lavet et åbent hus arrangement i det nye at man ikke er interesseret i hverken at byggeri i Fladstrandsparken. fusionere eller indgå en administrationsaftale med Vesterport. I stedet for har Venteliste / medlemmer Pr. 1. januar 2013 har ca. 3.200 betalt for man ønsket at fortsætte i eget regi. Til trods for den tidligere beslutning fra opnotering og ajourføring – 200 færre Frederikshavn Kommune har byrådet end på samme tid i 2012. Siden 1. april besluttet at lade kollegiet fortsætte i eget 2012 har tallet dog ligget stabilt omkring regi. Vesterport afviser ikke at genoptage de 3.200, så noget kunne tyde på, at det dialogen om en fusion, såfremt der efter- er det naturlige leje efter overgangen til de nye opnoteringsregler pr. 1. januar følgende viser sig et behov herfor. 2010. Nu sker hjertestop jo hele døgnet rundet, så derfor er det vigtigt, at der også blandt beboerne i afdelingerne er mange, der ved hvordan man betjener en hjertestarter. Derfor er der i samarbejde med Trygfondens kampagne ”Parat til hjertestart” til alle beboere i Vesterport tilbudt et gratis kursus i brugen af hjertestarter samt hjerte-lungeredning. Den 20. marts havde 90 beboere takket ja til et kursus.

11


ADMINISTRATION ADMINISTRATION Det er positivt at afgangen fra ventelisten tilsyneladende er stoppet. Den 1. marts 2013 var der 565 på ventelisten til boliger i Vesterport eller 45 flere end sidste år. Ventelisten er dog stadig inden for de seneste 3 år reduceret med ca. 400 personer eller godt 40%. Der var 456 fraflytninger i 2012 mod 548 i 2011, 453 i 2010 og 434 i 2009. Antallet af fraflytninger er således tilbage på det normale niveau efter i 2011 at have været væsentligt højere. Fraflytningsprocenten blev 20% i 2012 mod 23 % i 2011, 19 % i 2010 og 19% i 2009. Afslutning Efter endnu en aktiv periode i Vesterport med mange gode resultater og med mange projekter er det vigtigt at bemærke, at alle Vesterports led tager del i vor udvikling. Bestyrelsen takker hermed alle valgte i Vesterport, alle vore aktive i klubber og i Beboerbladet - tak for et godt og solidt samarbejde. Endvidere takker bestyrelsen hver eneste ansatte i administration, drift og håndværkerafdelingen for veludført arbejde i det forløbne år. Vi er stolte over den store indsats, den enkelte har givet til foreningen i det forløbne år. Tak til alle for et rigtig godt samarbejde i Vesterports tjeneste i det forløbne år.

12

HUSK HUSK Se også ledige lejligheder på www.vesterport.dk under “Her og nu” eller ring på 9842 6111

Administration og ekspedition Åbningstider: Mandag 9.00 - 17.00 Tirs-torsdag 9.00 - 15.00 Fredag 9.00 - 12.00 Tlf . 9842 6111 Mail: info@vesterport.dk


... et blad for beboere - lavet af beboere

Indkaldelse til møde for ikke-bolighavende medlemmer Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.30 i gildesalen i Sydbyen L.P. Houmøllersvej 52-54 Dagsorden

1. 2.

3. 4. 5.

Velkomst ved formand Willem Kulk og bestyrelsesmedlem Brian Kjær. Valg af dirigent Information og debat om relevante emner efter forslag fra de valgte repræsentanter a. Forventninger til det fremtidige boligbehov i Frederikshavn b. Fladstrandsparkens udvikling c. Orientering om renoveringsprojekter og nye tiltag d. Orientering om “Lille Bangsbo” ved formand for afdelingsbestyrelsen Ole Hansen Orientering om foreningens forhold siden sidste møde Orientering fra de valgte repræsentanters deltagelse i foreningens repræsentantskabsmøder Valg af 2 repræsentanter til foreningens repræsentantskab for det kommende år, samt 2 suppleanter.

Mødet starter med en let anretning. Af hensyn til den praktiske afvikling af mødet skal tilmelding ske - senest mandag den 13. maj 2013 kl. 10.00 til sekretær Camilla Sørensen på 9842 6111 eller på mail cs@vesterport.dk Forud for mødet holdes der åbent hus i Fladstrandsparken, hvor der er mulighed for at besigtige byggeriet. 13


AFDELING1 1 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Formand

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187

Mail: brmu@frederikshavn.dk Næstformand og gæsterum

Kirsten Carla Nielsen Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 9842 2722 Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v tlf. 2252 5999

Beboerblad

Claus Jakobsen, Knudensvej 78, st.h tlf. 6043 5304, Mail: claushj@live.dk Cindy Pedersen, Knudensvej 66, tlf. 9843 8306

Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 2073 1708

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

DET GAMLE VESTERPORT Formanden har ordet Multibanen i afdelingen er færdig Vores planer om at etablere en Multibane er igangsat, og vi får den til langt billigere pris. Der var enighed om, at det ville blive for dyrt med en stor ny bane opført af et firma - og derfor blev det ikke til noget! Den tænkte placering var mellem afsnit 1 og 2 – arealet mellem Knudensvej og Lindegårdsvej blev ligeledes taget af dagsordenen. Vi arbejder videre med, at vores Håndværkerafdeling har været i gang med at etablerer en på asfaltbanen ved legepladsen i afsnit 3. Som tidligere omtalt i beboerbladet budgetterer vi med 35.000,- kr. årligt til legepladser og dens redskaber i afdelingen, og det gør vi nu med en finansiering af Multibanen over tre år.

Gruppeleder Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33: Per Ritter, tlf. 2333 5712 privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429. Viceværter Område: Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84: Jan Rysgaard, tlf. 2333 5713 privat: Gyvelvej 8, 9981 Jerup tlf. 3115 8034 Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf. 2333 5714 privat: Knudensvej 55, tlf.5316 2565. Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472. I afd. 1 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

14

Til rygerne Henkastede cigaretskodder er affald, der bliver smidt omkring vore opgange og er en dårlig vane! Det værste er at lave om på beboernes vaner - og især uvanerne. Henkastede skodder er affald, som er den forkerte ting - på den forkerte plads. Derfor har vi indkøbt 90 ”Skod-beholdere” som vi appellerer rygerne til at benytte. Undgå ligeledes at smide skodder ned fra altanen.


... et blad for beboere - lavet af beboere

TRAILER PARKERING Spørg viceværten om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården.

Lidt om vore træer Det er en effektiv måde at fjerne vore træstubbe på ved stubfræsning. Ved stubfræsning bruges en stubfræser, der fræser den øverste del af roden ca. 30 cm ned i jorden med skarpe savklinger, og så er vi fri for at køre træstubbe væk, da meget af spånerne kan genbruges i vore grønne områder.

Kontakt viceværten. Bruno Müller

Fastelavnsfest Siden sidst har vi afholdt vores årlige fastelavnsfest i afdeling 1 i gildesalen på Abildgårdsvej. Der var mødt rigtig mange udklædte børn op og også mange voksne. Der blev slået katten af tønden, spist fastelavnsboller og popkorn fra en popcornmaskine, vi havde lånt - og drukket slush ice.

På billede er Svend Erik fra Mejling Landhandel, i gang med at fjerne de stubbe, der blev tilbage i afdelingens græsplæner, efter træfældning i efteråret. Bruno Müller

Der blev kåret en kattekonge og kattedronning og de 2 bedste udklædte. Slikket blev delt lige mellem alle børnene. Vi havde en hyggelig eftermiddag. Hilsen Claus - Afdelingsbestyrelsen SE BILLEDER PÅ NÆSTE SIDE 15


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Billeder fra fastelavnsfesten

16


AFDELING AFDELING 1 44 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Formand Hanne M. Pedersen

Formand Pr.Dreslersvej 61, 1.h, tlf. 5052 4031

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187 Mail: hamope@hotmail.com Mail: brmu@frederikshavn.dk Kasserer Bent Søegaard L.P. Houmøllersvej tlf. 4019 7251 Næstformand og 156, gæsterum kirsten-bent@turbofi Kirsten Carla Nielsenber.dk Sekretær Stinne Lindegårdsvej 45,Engholm st. th. tlf. 9842 2722 Pr.Dreslersvej 69, 2.v, tlf. 3058 0599 Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v santa_lotti@yahoo.dk tlf. 2252 5999 Pr.Dreslersvej 65,1.h Pernille Nielsen, tlf. 6084 0494 Beboerblad normann9397@gmail.com Claus Jakobsen, Knudensvej 78, st.h Heidi Jensen, Pr.Dreslersvej 79,1.h tlf. 6043 5304, Mail: claushj@live.dk Tlf. 2185 1635 HannePedersen, Christiansen, L.P. Houmøllersvej 136 Cindy Knudensvej 66, tlf. 9843 8306 Tlf. 2064 5071 Jonna Nielsen,Henning Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Beboerblad Conradsen Bangsbovej 32, 3.v, tlf. 3022 0948 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 2073 1708 henning.conradsen@gmail.com Lokalinspektør Anders Hansen, Driftschef privat: Otto Sverdrupsvej 14, Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 tlf 2333 5722. privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409 Viceværter / Område: Bangsbovej 4-34 og E. Andersensvej 1-23: Gruppeleder Per Larsen, tlf. 2333 5725 privat: Bangsbovej tlf. 4294 9453 Abildgårdsvej 43-4922,2.h, og Lindegårdsvej 1-33: Pr. 21-31, PerDreslersvej Ritter, tlf.6-16, 2333 571253-63: Tommy P. Jensen, tlf.22, 2333 privat: Horsensgade tlf. 5723 6073 4429. privat: Pr. Dreslersvej 26, 3 th. tlf. 2261 3586 V Pr.iceværter Dreslersvej 18-60: Område: Henrik Sørensen, tlf. 2333 5721 privat: Bispehaven 9, tlf.og 2014 9806 Lindegårdsvej 35-63 Knudensvej 70-84: Pr. 65-87: Jan Dreslersvej Rysgaard, tlf. 2333 5713 Anders Hansen, tlf. 2333 Jerup 5722 privat: Gyvelvej 8, 9981 privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251 tlf. 3115 8034 Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllersvej 28-178 og Pr.46-68 Dreslersvej 1-19+33-51 + Gl. Knudensvej og Abildgårdsvej 24-30 Skagensvej: Thomas og Knudensvej 33-45:Kiis, tlf. 2333 5724 privat: Fynsvej 1, tlf. Benny Porsmose, tlf.9843 23339130 5714 Koktvedparken 1-11 og 2-6 og 2565. privat: Knudensvej 55, tlf.5316 Birketoften, Toftegårdsvej 50: Knudensvej 27-31, 9A-11F, Keld Fuglsang, tlf. 2333 572613A-13G og Rosborgvej 2-6 6, ogtlf. Stenbakkevej Privat: Sejrøvej 9846 5930 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472. I afd 4 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrupsvej I afd. 1 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 og Mie Jørgensen Otto Sverdrupsvej 36 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, blad, så så henvend henvend dig dig her. her.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet Det blev en laaaaang vinter, men nu er varmen langsomt på vej.

Endelig kom foråret !!!!

Et sikkert forårstegn i Vesterport er markvandringen, hvor repræsentanter fra Driften og afdelingsbestyrelsen bogstavelig talt går rundt på alle afdelingens arealer og vurderer vedligeholdelse og nye tiltag. I år finder markvandringen sted onsdag den 8. maj, og i næste beboerblad vil vi fortælle om de tiltag, der bliver vedtaget. Nyt fra Driften • Der arbejdes fortsat med en forbedring af cykel- og knallertparkering på Bangsbovej. • 2. maj får Driften i Afd. 4 en praktikant i 5 måneder. Hans første opgave bliver at etablere nye bede ved Provst Dreslers Vej 65-75. • På den store plæne ved aktivitetscentret, har viceværterne genetableret petanquebanen, der forhåbentlig kommer til at give mange gode timer til beboerne. Kom og brug den!

Der arbejdes på genetablering af petanque-banen

17


AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Der er i forvejen en petanque-bane på Bangsbovej, som vi håber, at I vil bruge – og få glæde af - når solen får rigtig fat. Ophængning af referater fra afdelingsbestyrelsens møder De sidste par år har der været lovkrav om, at dagsordener og referater fra afdelingsbestyrelsens møder, senest 4 uger efter møderne, er offentligt tilgængelige på boligforeningens hjemmesider. I kan se dem på www.vesterport.dk og www.moelleparken-vesterport.dk Desuden har afdelingsbestyrelsen besluttet, at referaterne fra afdelingsbestyrelsens møder, af hensyn til beboere uden computeradgang, bliver hængt op på følgende steder: • På opslagstavlerne i vaskehusene • På opslagstavlen i indgangspartiet til aktivitetscentret i Sydbyen • I skabet på skuret ved L.P. Houmøllersvej nr. 160 • Der ligger ligeledes mapper med referaterne i beboerhuset og i driftens lokaler på Provst Dreslers Vej. Graffiti Om morgenen den 16. april måtte vi med stor ærgrelse konstatere en del hærværk – i form af graffiti - på Provst Dreslers Vej 1-87. Det skæmmer bygningerne og er dyrt og besværligt at fjerne.

Eksempel på graffiti på Provst Dreslersvej

Hvis nogen af beboerne kender signaturen og ved, hvem hærværksmanden er, vil Driften meget gerne have et vink. Beboerhuset 18


... et blad for beboere - lavet af beboere Mandagsklubben v. Nick Rasmussen er for dem, der har lyst til at komme og lave kreative ting, spille dart eller billard – eller bare hygge. • Mandage i lige uger: kl. 18-20 • Mandage i ulige uger: kl. 19-21 Børneloppemarked Lørdag den 25. maj kl. 10-16 arrangerer Huset børneloppemarked, hvor alle afdelingens børn kan komme og sælge de ting, som de ikke længere bruger. Børnene kan for 10 kr. leje en stadeplads. De vil i løbet af dagen få en sodavand/juice og popkorn. Hvis vejret er godt, slår vi staderne op på græsplænen bag huset (tæppe el. lign. medbringes) og er det dårligt, bliver vi i salen, hvor børnene får et bord til deres rådighed. Nærmere oplysninger på www.moelleparken-vesterport.dk, hvor man også kan tilmelde sig. Tilmelding kan endvidere ske til Hanne Møller Pedersen på 5052 4031. Desuden vil nærmere oplysninger fremgå af opslag i opgangene.

der er afstukket til beboerne. Til hjælp havde man de tilknyttede konsulenter fra renoveringen til stede for rådgivning og inspirartion. Her ses billeder fra aftenens møde:

Fokusgruppemøde Som led i Helhedsplanen, har beboerne været indkaldt til “Fokusmøde” den 6. marts 2013. Fra administrationen var mødt direktør Steen Møller Andersen, som kort redegjorde for aftenens forløb, og pointerede at det var et møde udelukkende for beboerne, som administrationen derfor ikke skulle deltage i. Efter denne korte intro, forlod Steen Møller Andersen mødet og overlod de fremmødte, sammen med afdelings 4´s fremmødte bestyrelsesmedlemmer, at udarbejde forslag indenfor de rammer, 19


AFDELING 4 Byttebixen Der har været god interesse for tingene i Byttebixen, hvor flere gode møbler har fået nye ejere. Vi tager med tak imod møbler, der er for gode til at kassere. De kan afleveres til Byttebixen efter aftale med Lis og Bent. Kig ind og gå på jagt i ”Skattekammeret” på Elius Andersens Vej. Du kan ringe - for aftale om åbning og aflevering – til Bent Søegaard: 98 42 72 51 eller Lis Schmidt: 21 44 53 15 Gudstjeneste og salmesang i Mølleparken Onsdage i lige uger er der, kl. 14, gudstjeneste i aktivitetshuset i Sydbyen (L.P. Houmøllersvej 52-54). Der kan – gennem Bangsbostrand Kirke – bestilles kirkebil. Alle er velkomne. Onsdage i ulige uger (samme sted – samme tid) er der salmesang. Her er alle naturligvis også velkomne. Der er ikke mulighed for kirkebil til salmesangen. Vil du have følgeskab til søndagsgudstjeneste i Hånbækkirken, er du velkommen til at ringe til Lis Schmidt på 21445315. Vi går – eller cykler – fra Mølleparken kl. 8.30. HUSK Afdelingens hjemmeside: www.moelleparken-vesterport.dk Vesterports hjemmeside: www.vesterport.dk Her vil I kunne se dagsordener og referater, nyheder, aktiviteter i HUSET, komme i kontakt med afdelingsbestyrelsen osv. Alle ønskes et rigtigt godt forår ! Med venlige hilsener Hanne Møller Pedersen 20

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Tilbageblik fra Aktivitetshuset i sydbyen. Banko Den 3. mandag i hver måned afholder Sydbyens Venner stort banko i fællesrummet i aktivitetshuset og alle er velkomne. Overskuddet fra bankospillene går udelukkende til brugerne af aktivitetshuset. Det sidste som Sydbyens Venner har givet tilskud til, er indkøb af vores nye bus. Hvis ikke vi havde været så heldig at få tilskud ville det ikke være muligt at anskaffe en ny bus. SÅ VI SIGER TAK FOR DET UTROLIG FLOTTE BIDRAG. Kirsten Munkholm Fredag den 1. februar havde fredagshygge besøg af præst Kirsten Munkholm. Hun fortalte meget levende om prinsesserne som er beskrevet i bogen af samme navn skrevet af Anne Marie Løn. Et meget fangende foredrag som man kunne havde lyttet til i mange timer. Fastelavn Mandag den 11. februar var der fastelavns fest i Aktivitetshuset.

Vi havde besøg af dagplejebørn fra Bangsbostrand. De var fint udklædte og gik til opgaven med stor interesse. Der blev slået til tønden og der kunne kåres en kattedronning og kattekonge.


... et blad for beboere - lavet af beboere Der blev sunget fastelavnssange og andre børnesange med hjælp fra Helga på klaver. Det hele sluttede med hjemmebagte fastelavnsboller og saft og kaffe. En dag alle havde glæde af både børn og voksne. Salmesang og gudstjeneste Hver onsdag i måned afholdes der enten salmesang elle gudstjeneste i samarbejde med Bangsbostrand Kirke. Alle er velkomne til at deltage. Alle eftermiddagge sluttes med fælles kaffebord hvor kirken er vært. Påskemarked Lørdag den 16. marts var den store dag kommet hvor vi skulle afholde påskeog loppemarked. Dagen bød på godt vejr og der var rigtig mange besøgende. Det største besøgsantal nogensinde. Der var mange, der var kommet for at gøre en god handel på loppemarked, og der var virkelig mange ting.

Tina Siel Tirsdag den 14. maj får vi igen i år besøg af Tina Siel og Trane. Det er Lions der er giver af selve koncerten, så billetter kan afhentes til den lille sum af 25,-kr. som går til betaling af kaffe og fløde-kage. Husk at man skal havde afhentet og betalt billetter for at deltage i denne dag, så kom i god tid, der er et begrænset antal billetter, så det er først til mølle. Sommerfest Torsdag den 20. juni afholder vi årets sommerfest med fællesspisning, nyopgravede kartofler og underholdning, så sæt kryds i kalenderen. Der er tilmelding til denne dag. Med venlig hilsen Annette Weesgaard, Aktivitetsleder

Knallertgarage

Står du og mangler et sted til din knallert? En stor tak til alle som har været så venlig at skænke ting til os som Sydbyens Venner havde ansvaret for at sælge. Der blev også handlet flittigt i de øvrige boder. Så vi havde alle en rigtig god dag som endte ud med et meget fint overskud, som vil gå til brugerne af Aktivitetshuset

Der er i øjeblikket ledige knallertgarager på Provst Dreslersvej. Kontakt administrationen på tlf. 9842 6111 og hør nærmere

VI SER LIDT FREM I TIDEN. 21


AFDELING AFDELING 55 Afdelingsbestyrelsen Formand/Hegnsudvalg

Vinni Gravesen, Fregatvej 199 Tlf. 6140 4196

Næstformand/Hegnsudvalg/Beboerblad

Mette H. Steenberg, Fregatvej 221 Tlf. 5115 8967

Haveudvalg/ Sekretær

Britta Bugge, Flotillevej 78 Tlf. 2196 9694 Verner Sørensen, Freatvej 369 Tlf. 5058 0822

Husdyr

Verner Sørensen, Fregatvej 369 Tlf. 5058 0822 Ditte Larsen, Fregatvej 417 Tlf. 2624 1922, Mail: xxdittexx@hotmail.com

Inspektør

Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf. 2343 8219

Viceværter

Område: Fregatvej 9-51 & 71-279: Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5732 Privat: Søndergade 199, tlf. 4231 7600 Fregatvej 281-417 & Prisevej 32-70 & 3-79: Per Christensen, tlf. 2333 5733 Privat: Bækmojenvej 41, tlf. 9848 4598

Fregatvej 1-7 & 53-69 & Flotillevej 2-144 & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf. 2333 5731 Privat: Hans Tausens Vej 27, tlf. 2987 4925

I afd. 5 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

22

FÆLLEDBO Nyt fra Afdelingsbestyrelsen Så kom foråret endelig, Vi har også ventet på det med længsel. Vi kan komme i haven og begynde at luge vores hække og blomsterbede. Nogle køber nye blomster til haven, så vi alle på vores gåture i Fælledbo, kan nyde synet. HUSK at vande jeres hække grundigt, da jorden er meget tør. Vi vil jo gerne have at vores hække vokser. Gødning til hækkene kan hentes ved viceværterne, det kan maling også til vores hegn. Det er kun hegn vi selv skal male. Vindfang, skure samt udhæng, er Fælledbos ansvar. De opsatte solceller på Fælleshuset har nu været i drift – lidt af efteråret samt vinteren, og solcellerne har allerede produceret 4346 kw – til fælleshuset og vaskeriet. Det er en besparelse på 8500 kr. Så nu bliver det spændende at høre fra Jens Ole til vores årlige afdelingsmøde, hvad der er produceret af strøm sommeren over. Vi er nu nået op på ca. 30 stolper til trailere, så nu skulle der være plads til alle. Man må sige at Fælledbo lever op til udsagnet ”Enhver Vendelbo har træk på sin bil”. Så kom vi i gang – mange har glædet sig og det er rigtigt – VI ER I GANG. Det er selvfølgelig nye badeværelser, der tales om. I kan godt glæde jer. Bare de toiletvogne I får – de er bedre end de eksisterende badeværelser. Den oplevelse havde vi i D-blokken under vores renovering. Vi ønsker og håber på et godt og gnidningsløst forløb for både beboerne og håndværkerne.


AFDELING 5

FÆLLEDBO ... et blad for beboere - lavet af beboere

Vi vil lige minde jer om kurset til hjertestarteren. Det er vigtigt at vi alle kan blive klædt godt på til at hjælpe andre i nød – både i Fælledbo, men også hvor vi ellers færdes.

HAVECONTANIER 2013 Container tider: Søndag den 23. juni kl. 10 – 12 og kl. 14 – 16 Mandag den 24. juni kl. 16 – 18 Søndag den 18. august kl.10 – 12 og kl. 14 – 16 Mandag den 19. august kl. 16 – 18

En af de første solskinsdage i Fælledbo

Efter den lange vinter med blæst, sne og kulde – håber vi på en god, varm og lang sommer med sol…

Søndag den 6. oktober kl. 11 – 12 og kl. 15 – 16 Mandag den 7. oktober kl. 16 – 17

Afdelingsbestyrelsen

Mødereferater Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabet ved indgangen til vaskeriet kort tid efter mødets afholdelse. Du kan også læse referatet på Vesterports hjemmeside under afdeling 5. Mette Steenberg

Nye mødetider for afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen mødes hver den første tirsdag i måneden kl. 18.30. Du er velkommen til at kigge ind, hvis du har noget på hjertet eller noget i brænder for at dele med andre Bemærk der ikke afholdes møder i juli 2013. Afdelingsbestyrelsen 23


AFDELING 5 Banko Vi er nu nået igennem den første halvleg af året i vores nye bankospil, hvor hele bankobestyrelsen er ny. Vi oplever en kæmpe stor opbakning til vores nye tiltag af de forskellige gevinster, og ikke mindst har vi på køkkenområdet set hvilken succes det har været at vi har fået indført kage til kaffen.

FÆLLEDBO Vi havde ved vores sidste bankospil den 7. april 2013 en papirafstemning vedr. rygning af E-cigaretter i lokalet, da en del ønskede tilladelse til at ryge disse inde. Der blev delt 77 stemmesedler rundt og stemmerne fordelte sig med JA: 22 stk. – NEJ: 47 stk. – BLANK: 8 stk. Så folket har talt. Det er ikke tilladt at ryge på E-cigaretter inde når deres hygges med tal. Hvis og såfremt der bliver et overskud, vil vi med tiden satse på at vi kan støtte op om andre klubaktiviteter samt sparer op til nye bankoplader (men de koster knapper).

Vi har dog stadig haft en del begynder fejl og uheld, men det har alle I deltagende taget imod med god humor og et smil på læben. Vi satser på at dette bliver bedre. I skal være velkomne til at ytre jer, da vi gerne modtager ris og ros, for så ved vi hvad vi kan gøre anderledes og forhåbentligt bedre. Vores gennemsnit har pr. spil lagt lige omkring 70 fremmødte, men især påskespillet slog en rekord på hele 102 fremmødte medlemmer, som bestod af 16 børn og 86 voksne.

Her til allersidst vil vi gerne takke jer alle for god støtte og fremmøde, samt ikke mindst ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Håber vi ses igen den 8. september 2013 i Fælledbos gildesal kl. 13.00 På bankoudvalgets vegne: TAK FOR FØRSTE HALVLEG Britta Bugge

24


... et blad for beboere - lavet af beboere

Fælledboklubberne - også noget for dig

Bankoklubben Spillet afholdes på fastlagte søndag kl. 13.30 Britta Bugge, tlf. 2196 9694 Dartklubben Hygge-dart Fredag kl. 19 - 24 Aldersgrænse 18 år Lone og Jørgen Nielsen, tlf. 5048 6557 Bordtennisklubben Onsdage kl. 19 - 21 Kim Christiansen, tlf. 4044 4534 Billiardklubben Tirsdage kl. 19 - 21 Øl og sodavand medbringes selv Kim Christiansen, tlf. 4044 4534 Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30 - 18.00 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564 KOM OG VÆR MED !! 25


AFDELING 5 Information fra “Wildbassen” Så gik den sæson og “Wildbassen” afsluttede med maner. Vi spiste pizza og der blev hygget igennem. Vi var ikke så mange til afslutningen, men dem der kom, hyggede sig. Der blev spillet computer, leget tag fat og nogle var kreative og tegnede nogle tegninger. Se et par stykker her på de næste sider.....

FÆLLEDBO Jeg vil gerne takke de store “unger” for hjælp. Det er en stor hjælp, at de gider passe boden og hjælpe med at bage mm. Håber I gider at hjælpe igen i næste sæson som starter i uge 43 - nærmere bestemt Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 16.30 Så I må gerne tænke på den nye sæson - med hvad vi skal SPISE og hvis der er nogle aktiviteter I savner, så kigger vi på det til vinter. Gode ideer modtages altid... God sommer unger !! Mange wilbasse hilsner Karina

26


AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen Formand

Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 / 2076 4361 Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk

Næstformand

Tanja Røge, Engparken 49 Tlf. 2099 0057 Mail: tigerqvinde@hotmail.com Max Jensen, Engparken 37 Tlf. 2297 4317 Mail: mdj@nordfiber.dk Per Paaske, Engparken 91 Tlf. 5056 8117

Sekretær og beboerblad

Ruth Simonsen, Engparken 118 Tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Viceværter

Område: Engparken 1-209: Anker Vesterskov, tlf. 2333 5734 Privat: Plantagevej 13, tlf. 9843 0009 Søparken 1-7: Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 6 deler Christoffer Pedersen, Engparken 82 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

ENGPARKEN / SØPARKEN Nyt fra afdelingsbestyrelsen Hjertestarter Den opmærksomme beboer i Engparken har nok opdaget, at hjertestarteren ikke er opsat ved multihuset, som der tidligere er skrevet i Beboerbladet nr. 1 – 2013. Hjertestarteren er placeret på væggen ved viceværternes værksted ved den store parkeringsplads overfor multihuset. Man kan nemt få øje på den, da der altid er lys i den, og et skilt indikerer at det er hjertestarteren som hænger der. Cigaretskodder Til jer der står udenfor og ryger, vil I ikke nok lade være med at smide jeres cigaretskodder udenfor. Det ser ikke pænt ud med alle de filtre, som ligger og flyder udenfor jeres lejlighed. Det tager meget lang tid for et cigaretfilter at gå til (1-5 år). I kan tage en skål med sand, et glas eller en urtepotte og en underskål – og vende urtepotten om og stille den i underskålen. Stil I tingene udenfor, hvor I står og ryger, så har I nemt til at slukke cigaretten. Tak…. Børnenes dag og sommerfest den 20. juli 2013 Det ville være rart med nogle hjælpere til denne dag, så hvis der er nogen, som er interesseret i at hjælpe, kan I kontakte Tanja Røge på tlf. 2099 0057 eller møde op til første planlægningsmøde den 3. maj 2013 kl. 16.00 i beboerhuset. Cykelpumpe Til cyklisterne er der blevet opsat en cykelluftpumpe ved viceværternes garage og den er til fri afbenyttelse. 27


AFDELING 6 Container til haveaffald Der er container til haveaffald på følgende datoer: Søndag den 19. maj 2013 kl. 10.00 – 14.00 Mandag den 20. maj 2013 kl. 10.00 – 14.00 Loppemarked Der er loppemarked i multihuset på følgende datoer:

ENGPARKEN / SØPARKEN Men foran en fest er der altid nogle forberedelser – og det er der også ved en fastelavnsfest. Der var indkøbt en tønde, som beboerne i fællesskab malede – det var et arbejde der kaldte minder frem fra en tid med deres egne børn. Da tønden var færdige skulle der pustes balloner op. Nogle blev lagt i tønden sammen med de små slikposer, der var lavet til hver af børnene – små dannebrogsflag kom også i tønden.

Lørdag den 25. maj 2013 kl. 10.00 – 14.00 Søndag den 26. maj 2013 kl. 10.00 – 14.00 Er der spørgsmål ang. loppemarkedet kan I kontakte Tanja tlf. 2099 0057 Hilsen Ruth, afdelingsbestyrelsen

Nyt fra Søparken

Et af årets højdepunkter i Søparken er når der fejres fastelavn. Den 12. februar 2013 var ingen undtagelse, her fik vi igen i år besøg af Børnehaven Troldehøj fra Ravnshøj.

28

Da dagen oprandt, fik vi hjælp af Per vores pedel, som hang tønden op. Der blev bagt nogle fastelavnsboller, som er en vigtig del af arrangementet. Kl. 10.15 ankom børnehaven 15 børn og 2 pædagoger – godt røde i hovederne, da det jo er vinter og hundekoldt. De var gået oppe fra busstoppestedet på Hjørringvej og ned til Søparken. Beboerne var nu blevet samlet, og børnene var klædt ud og tøndeslagningen kunne gå i gang, og der blev gået til den...


... et blad for beboere - lavet af beboere

Aktiviteter i Multihuset Banko - Hver anden tirsdag (lige uger) kl. 19.30 Børneklub - hver onsdag kl. 15.00-17.30 Whist - hver onsdag kl. 19.00

- HUSK -

Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, tlf: 2297 4317 eller Per Paaske, tlf: 5056 8117 der står for udlejningen, og de kan kontaktes på telefon. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Da tønden var slået i stykker og kattekongen og dronningen var kåret – sang børnene en del sange. Så kørte beboerne hjem i deres huse – børnene blev fordelt i husene og så blev børnene bænket omkring bordet sammen med beboerne med saftevand og fastelavnsboller, der blev snakket – hygget på tværs af generationer. En rigtig festlig formiddag – som helt sikkert vil gentage sig til næste år, og der bliver til flere besøg i løbet af året til glæde og gavn for alle både børn og voksne. Projektmedarbejder Birthe Søndergaard

29


AFDELING 7 Afdelingsbestyrelsen Formand / Beboerblad

Henny Nielsen, Søgade 6, st Tlf. 2396 5818 Mail: henny.hyldal@gmail.com Jimmi Bech, Søgade 10, 1.h Tlf. 2671 6986 Gitte Rugholt, Danmarksgade 24 Tlf. 2241 8328

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111 Privat: Fiskergade 14, tlf. 23983409

Vicevært Område: Danmarksgade 21, 22 og 24 Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7 Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716 Carl Nielsensvej 14, tlf. 3013 4459

MIDTBYEN Formanden har ordet Kære alle i afdeling 7. Det er blevet forår. Hvor dejligt. Afdeling 7 har i sidste weekend afholdt en lille sammenkomst for afdelingens beboere, med et muntert foredrag af Erik Christensen, ledsaget af billeder fra det gamle Frederikshavn. Der var 30 personer, der havde fundet vej til Danmarksgade 22. I gildesalen var der, som sædvanlig, dækket festligt op med lys, servietter, blomster og hjemmebagte boller, kage fra bageren og masser af kaffe. Det var en pragtfuld eftermiddag, meget oplysende især for os tilflyttere og med fremkald af minder for “rigtige” frederikshavnere. Vi har i perioden siden sidste blad, sagt farvel til vores kasserer Jimmi Bech. Han er med sin familie flyttet til en anden afdeling. Vi i bestyrelsen er Jimmi dybt taknemmelig for hans indsats, tro mig - han har vogtet nidkært over afdelingens midler og der var absolut ingen slinger, da bestyrelsen overtog kassen. Tak for et rigtigt godt samarbejde og god vind fremover. Sinne Nielsen, et kendt ansigt i afdelingen - er som 1. suppleant gået i Jimmi´s sted i bestyrelsen. Velkommen til Sinne, du fortsætter bare der, hvor du hele tiden har kæmpet.

I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

30

Den 7. maj er der, som oplyst andet sted i bladet - åbent bestyrelsesmøde. Det betyder at I kan komme og overvære et bestyrelsesmøde, få en kop kaffe, et stykke kage og en god snak med os andre. Har I gode forslag, til aktiviteter? Måske skal vi på en sommerudflugt eller skal vi afholde en sommerfest? Det er spørgsmål, der må optage andre end bestyrelsen. Derfor er det af allerstørste vigtighed at I


... et blad for beboere - lavet af beboere møder op, og tilkendegiver hvad I mener. Der er kommet nye beboere i afdeling 7 - 3 stk. i alt. Rigtig hjertelig velkommen. Vi håber I vil deltage i vores aktiviteter. I Søgade er et udtjent træ lavet om til en skulptur, den er rigtig sød. Den skal vi nok blive glad for og er absolut et besøg værd. I gildesalen i Danmarksgade har bestyrelsen lavet en optælling af glas, porselæn o.s.v. og fået bevilget at manglerne er blevet suppleret. Så venter vi bare på at det vil myldre med forårsblomster, at græsset vil gro og at solen vil varme vore vinterkolde kroppe, og at det bliver varmt nok til at der kan komme vand i “springvandet”. Så bliver det snart sommer. Hav det rigtig godt. På bestyrelsens vegne, Henny Nielsen.

Kære alle i afdeling 7. Bestyrelsen holder åbent bestyrelsesmøde i gildesalen i Danmarksgade 22. Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 16.00- 18.00 Kom og besøg os - vi giver en kop kaffe og et stykke kage. Til gengæld håber vi, at I kommer med nogle gode ideer. Alt er godt at fremføre, oplev hvad vi må arbejde med, tage stilling til og hvordan vi arbejder sammen. Mød op, lad os få en god eftermiddag sammen. Ingen tilmelding. Venlig hilsen bestyrelsen i afd. 7. 31


HÅNDVÆRKER AFDELINGEN NYT KØKKEN ??

Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: ●afslibning ●oliering og lakering af gulve ●samt pålægning af vinyl & gulvtæpper

Du får selv medindflydelse på hvilket materiale og udseende dit køkken skal have. Et nyt køkken koster dig max. 514,- kr. pr. måned - og hvis du får boligstøtte kan der søges boligstøtte af denne stigning. Mange får derved betalt deres nye køkken i stigning af boligstøtten. Hvis du gerne vil have nyt køkken - så kontakt Jens Michael Jensen på tlf: 2566 3340.

Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen tlf. 9620 5430 - eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Sønder Havnevej 28 9970 Strandby Tlf. 9620 5430 Fax. 9843 9566

Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

32

TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf. 2566 3390


AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand - Beboerblad Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf. 9848 2621 Mail: jyt@bbnpost.dk Næstformand Benny Nielsen, Stokken 5 Tlf. 9621 4142

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Nyt fra bestyrelsen

Bådhotellet er ved at lukke lystbådene ud og på Sladrebænken er der ved at være besat. DET ER FORÅR. Det er det også i afdeling 9 - Havnefronten har haft sin sidste fællesspisning inden ferien. Det gik lystigt til med Bodils gode mad, musik, sang og ikke mindst dans.

Kasserer Arnold Sørensen, Fligen 20 Tlf. 9848 1925 Erland Eiersted, Stokken 11 Tlf. 2991 8441 Anna Nørgaard, Havnefronten 32 Tlf. 4092 2123

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Tak til alle de frivillige der sørger for hygge og dejligt samvær.

Vicevært Område:

Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 20-26, Havnefronten 2-102 og Grundtvigs Have 5-33: Niels-Ole Rasmussen, tlf. 2333 5711 Privat: Haldsvej 33, 9970 Strandby tlf. 2444 0377

I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Bestyrelsen har deltaget i kurset for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Fint kursus og dejligt at det blev afholdt i Frederikshavn, vi ser gerne flere af den slags. Det er så vigtigt at være ”klædt på” til arbejdet i en bestyrelse. I Tårnet på Havnefronten har der i flere år været påtalt den ualmindelige dårlige akustik. Derfor har vi haft en ekspert til 33


AFDELING 9 at se på det og komme med forslag. Det er dyrt og vi venter nu med at tage beslutning til sidst på året. Riget fattes penge.!!! Personalet i demensafsnittet på Strandgården har foreslået en legeplads. Det er meningen at byens dagplejebørn skal bruge den og beboerne nyde de legende børn. Bestyrelsen har sikret sig at det ikke koster afdelingen noget. Vi vil erindre om at hvis man selv henvender sig direkte til Håndværkerafdelingen, og får et arbejde udført, kan man forvente at få en regning, som man selv skal betale. Husk at se både mødeindkaldelse og referat fra bestyrelsen, enten på hjemmsiden eller opslagene i diverse udhængskabe. Det er meget vigtigt for bestyrelsen, at beboerne er orienteret om, hvad vi beskæftiger os med. Vi ønsker alle et rigtigt dejligt forår og lun sommer. Vi ses udendørs . Jytte Hansen.

Afdelingsbestyrelsens mødetidspunkt er ændret fra kl. 15 til kl. 13.30

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

AKTIVITETER PÅ ANKERPLADSEN Whistklubben spiller hver torsdag fra kl. 19.00 - ca. 22.00. 35,- kr. pr. gang incl. kaffe med brød. Der spilles 2 gange 16 spil. Evetuelle spørgsmål: Erland Eiersted tlf. 2991 8441

Bankoklubben Havnefronten i gildesalen Vi spiller på følgende datoer Sæson 2013 Sommerferie 10. september 1. oktober 22. oktober 12. november

TORSDAGS CAFÉ Husk at vi mødes hver torsdag kl. 14.00 - 16.30, i Tårnet 34

26. november 10. december - julespil Alle bankospil starter kl. 19.00


AFDELING 10

ÅLBÆK

Afdelingsbestyrelsen Formand

Hanne Bomholdt, Gårdbovænget 19, 9982 Ålbæk tlf: 5180 4576 Mail: hannebom@yahoo.dk

Kontaktudvalg/Brugerråd

Dan Kyk Jørgensen, Gårdbovænget 5

Birthe Lene Hansen, Gårdbovænget 1 Tlf. 2282 3280

Vicevært

Ivan B. Jensen, Skagbanke 25, 9990 Skagen, privat tlf: 2758 6975

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig til administrationen

35


AFDELING 12 12 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Formand

Ole Hansen, Bangsbovej 42 Mail: lissiolehansen@nordfiber.dk Tlf. 9842 4772

Næstformand

Connie Petersen, Bangsbovej 78 Tlf. 3049 4220 Preben Svensson, Bangsbovej 82 Per Malmgaard, Bangsbovej 84 mail; per.malmaard@hotmail.com Tlf. 2819 5134 Eva Lundal, Bangsbovej 64 Tlf. 9842 6911

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

Vicevært

Område: Bangsbovej 38-84: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Privat: Provst Dreslersvej 26,3.h, Tlf. 2261 3586

LILLE BANGSBO Formanden har ordet Herligt med det skønne forår! Nu synes jeg at det kan være nok med de mørke og kolde timer, selvom vinteren også har sine skønne sider. Vi har haft besøg af Radio Nord, der lavede et radiointerview om “Lille Bangsbo” og oplyste at der ud over landet er en stigende interesse for seniorbofællesskaber. Der er lige udkommet en ny bog om seniorbofællesskaber, forfattet af antropologen Max Pedersen ”Det store eksperiment. Hverdagsliv i seniorbofællesskaberne”. Her omtales bl.a. “Lille Bangsbo”. Nu glæder vi os til de mange fælles udendørs aktiviteter - grillaftener – petanque – havedage – små spontane udflugter o.s.v. I øvrigt deltager de fleste af os i en fælles tur til Aros og ”Den gamle by i Århus” - et arrangement der omfatter bustur, frokost og aftensmad. Alle i Vesterport ønskes en god sommer, - også alle andre. Hilsen Ole Hansen

I afd. 12 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

36


AFDELING 14

CHRISTIANSMINDE

Afdelingsbestyrelsen Formand

Jenny Larsen, Barfredsvej 46,st.nr.3 Tlf. 9843 0080 Mail: jenny.a.f@live.dk Trine Annette Jensen, Barfredsvej 48,st. nr.4 Tlf. 4013 4451 Carsten M. Christensen, Barfredsvej 48, 1 nr. 3, Tlf. 5012 1109

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111 Privat: Fiskergade 14, tlf. 23983409

Vicevært

Område: Barfredsvej 46-48: Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716 Carl Nielsensvej 14, tlf. 3013 4459

I afd. 14 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

37


AFDELING 17

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

Tilbageblik på Ingeborgvej Formand

Mogens Jensen, Mejerivej 24, Ravnshøj Tlf. 4028 6125 Dagny Sørensen, Mejerivej 28, Ravnshøj Tlf. 9848 4555 Bodil Olsson, Ingeborgvej 7, 1.v. Tlf. 2467 0119

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 23983409

Vicevært - Ingeborgvej

Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717 Privat: Atletikvej 49, tlf. 9843 9511

Vicevært - Ravnshøj

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Igen i år bliver der sommerfest på dagcentret, hvor alle er velkomne. Lørdag den 22. juni kl. 10.00 holder dagcentret åbent med musikalsk underholdning. På terrassen kan der købes fadøl, tørrede jyder, og cafeteriet sælger også god hjemmelavet mad, lagkager m.m. Stort tombola med chancer for at vinde fine gaver, doneret af byens mange forretninger. Sommerfesten er i samarbejde med Centerrådet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vil du vide mere om dagcentrets mange tilbud kan du på kommunens hjemmeside se dagcentrets månedsblad, hvor bl.a. cafeteriets menuplan kan ses. Alle er velkomne til at nyde den gode hjemmelavede mad. www.frederikshavn.dk vælg ældre, vælg aktivitetscentre – vælg læs mere – vælg Dagcenterbladet. God fornøjelse. aktivitetsleder Birte Hjermitslev

I afd. 17, Ingeborgvej - deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. I ravnshøj - deler Mie Jørensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

38

Nu er foråret på vej og vi skal snart nyde det gode vejr på terassen. Jens som dagligt kommer på dagcentret, syntes vores solur trængte til en opfriskning. Soluret er blevet slebet over alt og har derefter fået en ny fin maling. Soluret er en gave fra Bette Nøk, som dagcentret fik for rigtig mange år siden. Tak til Jens for det fine stykke arbejde!


AFDELING AFDELING 30 30

AFDELING 55 55 AFDELING

FLADSTRANDSPARKEN Gruppeleder

Per Ritter, Horsensgade 22, tlf. 2333 5712 Privat tlf. 6073 4429

Viceværter

Thomas Kiis, tlf. 2395 5727 Træffes mandag og torsdag Privat: Fynsvej 1, tlf. 9843 9130

Afdelingsbestyrelsen Formand

Michael Iversen, Tunøvej 31 mail; holme1@ofir.dk tlf. 4140 8246

Næstformand

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad) tlf. 6130 7759 Mail: lisbeththomesen@hotmail.com Finn Hjertensgaard, Viborggade 22 Tlf: 9843 2589

Lokalinspektør og vicevært

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14 tlf. 98 43 82 51

I afd. 30 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

I afd. 55 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.


Beboer- og fritidsklubber i VESTERPORT Afd. 1, 4, 5, 6 og 7

Afd. 1 Billardklubben Dartklubben Kælderklubben Hygge-Dart Formand Erik Hansen Fredag kl. 19-24 tlf. 6185 0496 Lone & Jørgen Nielsen, tlf. 5048 6557 Børneklubben Bordtennisklubben Elisabeth Paulousek Tirsdag kl. 19-21 tlf. 2563 3323 Kim Christiansen, tlf. 4044 4534 Børne- og Ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564 Afd. 4 Afd. 6 Beboerklub og fritidsklub Beboerklubben Allan Jensen Kontaktperson Nick Rasmussen Max Jensen, Engparken 37 tlf. 2297 4317 Afd. 5 Afd. 7 Bankoklubben Torsdagsklubben Bankospil samt juletræsfest Kontaktperson Britta Bugge, Ann Brandstrup, Rådhusstræde 4 tlf. 2196 9694 tlf. 9843 1215

Beboerbladet Vesterport  
Beboerbladet Vesterport  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn

Advertisement