Page 1

NR 6–2016 · JULEN · 96. ÅRGANG

Jubileumsbok for Nordstrand kirke

Årets julegave? side 7–11

side 6

De jubilerer også

side 13

Julequiz


– Din tro har frelst deg

– Hva sier Jesus egentlig Eivind Winger Oftebro, sokneprest på Ljan

Jubileum, jul og hverdag Jubileumsåret  Markeringen for Nord­ strand kirke 150 går mot en slutt, men markeres nå med et utropstegn! Menig­ hetsrådet utgir en praktfull Jubileumsbok på 272 sider i stort format og mange bil­ der. Boken vil ha interesse langt ut over den mest aktive kjernen. Dette er lokal­ historie for alle som bor eller har bodd på Nordstrand. Alle som har besøkt kir­ ken i oppvekst eller voksen alder, alle som har vandret på kirkegården. Vi tror alle vil finne noe av interesse i denne boken. Vi sier som reklamen: Løp og kjøp. Se mer på side 7–11. Jul i kirkene  Mange var spente i fjor, vil det bli god plass i nye Nordstrand kirke julaften? Som vanlig var det fire guds­ tjenester. Og som vanlig var det kø langt ut på kirkegården. Kirken var sprengfull, selv om det nå er dobbelt så mange plas­ ser som før. Vi sier med prestene: Unngå julerushet, gå i kirken også ellers i året. Benytt adventstidens mange anledninger til et kirkebesøk i Ljan og Nordstrand kir­ ker. Velkommen til høytid. Se prekenlisten på side 19. Hverdag  Men året har flest hverdager. På side 15 ser du noe av det som skjer i løpet av uken i våre to menigheter. Det er mange anledninger til samvær med andre i en meningsfylt ramme. Finn din plass i menigheten hele året. Takk for meg  Dette er mitt siste num­ mer av Menighetsbladet. Etter tre år som midlertidig redaktør, takker jeg for meg og ønsker nye og yngre krefter velkom­ men. Hvem som overtar blir annonsert i neste nummer. Takk for tilbakemeldinger og kommentarer. Jeg ønsker Menighets­ bladet fortsatt mange og gode år. Dag Kjær Smemo redaktør dag@smemo.no tlf. 9240 3700 Forsidebilde: De to redaktørene av Jubileumsboka Foto: Dag K. Smemo

2 

Menighetsbladet 6| 2016

Tror du på Gud? Ja / nei – stryk det som ikke passer Det som ved første øyekast kan se ut som et enkelt spørsmål, viser seg ved nærmere etter­ tanke raskt å være ganske komplisert. Hva menes egentlig med ‘tro’? Denne høsten har Bjørn Eidsvåg og Svein Tindberg, gjennom sin forestilling Etterlyst: Jesus, satt i gang en spen­ nende debatt. Ved at Eidsvåg deler sin tros­ reise fra bedehusmiljøet i Sauda, via studier på Menighetsfakultetet, til godt voksen, kirkekriti­ serende artist, viser han at hans tro ikke har vært statisk. Temaet er fengende nok til at det spil­ les for fulle hus i Det norske teater kveld etter kveld. Debatten har holdt høyt tempo og god temperatur både i kristenpresse og på Littera­ turhuset. Dette hadde neppe vært tilfelle der­ som spørsmålet «Hva er kristen tro?» var enkelt å besvare. Heller ikke i evangeliene er dette noe lettvint, endimensjonalt tema. I Lukasevangeliet ser vi at i flertallet av de gangene «tro» er nevnt, er det gode eksempler på overraskende troshel­ ter og –heltinner. Uventede forbilder Noen frekkaser, en okkupant, en ord­ løs synderinne og en som allerede hadde prøvd alt annet. Dette er noen av de som av Jesus selv blir anerkjent for sin tro ifølge Lukasevangeliet. Noen frekke venner bærer sin lamme venn opp på taket av huset hvor Jesus underviser folkemengden, bryter det opp og firer vennen ned rett foran Jesus. «Da Jesus så deres tro, sa han: Venn, syndene dine er deg tilgitt». Ven­ nene var frekke nok til å snike i køen, øde­ legge et tak og prakke på Jesus en syk manns problemer. Jesus kalte det for tro. Romersk okkupant. Dernest med den romerske offiseren i Kaper­ naum, som hadde en tjener som var livstru­ ende syk. Han var romer, og hadde neppe gode forutsetninger for å gjenkjenne Jesus som den jødiske Guds sønn. Men han kjente maktens logikk. Han hadde selv makt til å gi ordre, og gjenkjente Jesus som en maktha­ ver. Etter deres møte undret Jesus seg og sa Det sier jeg dere: «Ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro.» Synderinnen som salvet Jesu føtter ytrer ikke et eneste ord. Hun ønsker nærhet, og å vise

Din tro har frelst deg. Dette var tema for en av tre bibelundervisningskvelder i Ljan menighet i oktober. Tre onsdager i oktober så vi nærmere på tre aktuelle og spennende tema, i lys av evangelie­tekstene og Det nye testamente. Temaene denne gang var Guds ledelse, Jesu tale om rikdom og Jesu tale om tro. I mars arrangeres tre nye onsdagskvelder, med ­undervisning om Apostlenes gjerninger.

sin takknemlighet over å bli sett, anerkjent og tilgitt. Jesus kaller det tro. Desperat kvinne. En annen kvinne hadde hatt blødninger i 12 år, og ble mirakuløst frisk da hun rørte ved en flik av Jesu kappe. Før dette hadde hun allerede prøvd alt. Hadde hun levd i dag, ville hun vært innom samtlige boder på alter­ nativmessene på Lillestrøm, og brukt opp alt hun eide i et forsøk på å bli frisk. Det er

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Efeserbrevet 2,8


ig om «tro»?

Våpenhuset i Ljan Kirke Tekst: Kjetil Rones Foto: Ljan kirkes barnehage

Ved første øyekast kan man forledes til å tro at den vakre lille kirken på Ljan stammer fra Middelalderen. Sannheten er at kirken ble innviet i 1932, så det er liten grunn til å tro at våpenhuset har blitt brukt til å oppbevare menighetens skytevåpen under søndags­ messen, slik intensjonen var med den tra­ disjonelle arkitekturen. I en mer overført betydning kan vi likevel tenke at våpenhuset er stedet hvor vi avkler oss alle hverdagens skjold og sverd, slik at vi blir i stand til å møte Gud inne i kirkerommet. Det lille for­ værelset har med andre ord en viktig funk­ sjon selv om rommet aldri har blitt brukt til å oppbevare våpen som skulle beskytte mot omstreifende rovdyr.

Troen er en gave vi kan ta imot, og ikke noe vi selv skal prestere, sier sokneprest Eivind W. Oftebro i denne artik­ kelen. Bruk gjerne advent og jul til fornye din egen tro. Foto: Dag K. Smemo.

nærliggende å kalle hennes berøring av Jesu kappe for en desperat handling, og det er i alle fall ingen grunn til å påstå at hun bekjente noen eksplisitt tro på Jesus som Menneske­ sønnen. Likevel sa Jesus: «Din tro har frelst deg. Gå i fred.» «Tro» er ingen entydig størrelse. Tvert imot er troen et både spennende og viktig tema vi som kirke og som mennesker burde snakke mer om sammen. I efeserbrevet 2,8 står det: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Slik jeg ser det, innebærer dette at vi burde slutte å bekymre oss for om den vaklevorne/fjellstø (stryk det som ikke passer) troen vi har bra nok. Den er Guds gave, ikke vår prestasjon. Les gjerne disse fortellingene i adventtiden. Kan deres tro gi deg mer frimodighet til å tro? Frekke venner Okkupanten Synderinnen Desperat kvinne

Lukas 5,17–26 Lukas 7,1–10 Lukas 7,36–50 Lukas 8,43–48

En gjeng som har funnet et nytt anven­ delsesområde for våpenhuset er de unge kunstnerne i Ljan Kirkes Barnehage. Etter ­suksessen med deres påskeutstilling, har de tatt kunsten til nye høyder, og barna har nå laget en utstilling som hadde vernissage på Høsttakkegudstjenesten 16/10. De lokale kunstnerne har blant annet hentet inspi­ rasjon hos den barmhjertige samaritan, og en del av verkene omhandler barmhjertig­ het og vennskap. I tillegg har de med saks, lim og brede penselstrøk minnet oss på alt vi har å være takknemlige for. Engler, duer, grønnsaker, korn og mye annet av høstens grøde har blitt foreviget på fargerike ark. Det var en sann fornøyelse for de frem­ møtte å se at våpenhuset nærmest var tapet­ sert av lokal kunst. Nytt av året er også det flotte dåpstreet som står på venstre side inne i våpenhuset. Alle dåpsbarn får på dåpsdagen en hvit due med navnet sitt på, slik at alle som går inn i kir­ ken kan se hvem som har blitt døpt det siste året. For kirkegjengere som setter pris på en hyggelig prat etter messe, kan man nå friste med kirkekaffe i våpenhuset. Innimellom blir det tradisjonell bevertning i menighets­ huset, mens to ganger pr måned kan man altså avrunde kirkebesøket med saft, kaffe og kjeks i våpenhuset. Et populært tilskudd som gjør oss i stand til å hilse på flere enn bare de vi blir sittende ved samme bord som i menighetssalen.

Alle er med andre ord hjertelig velkommen til både åndelig samvær og påfølgende kaf­ fehygge i Ljan Kirke.

Menighetsbladet 6 | 2016 

3


Utblikk

– Nordstrand og Ljan menighets internasjonale engasjement. Himalpartner sin annonse om påsketur. Mennesker med funksjonshemminger har måttet kjempe for verdighet mange steder i verden. I Kina har det ikke vært noe tilbud for denne gruppen mennesker etter fylte 16 år. Areopagos har sammen med det lokal KFUK dannet et dagsenter i Nanjing; «Home of Grace». Myndighetene likte det de så, og KFUK Nanjing inviterte Areopagos til å være med å danne flere slike senter. Du kan lese mer om det på www.areopagos.no/ vaare-prosjekter/home-of-grace/dagsenter Ljan menighet har de siste årene støttet Norsk Misjonsselskaps prosjekt på Mada­ gaskar: «Sosialt arbeid på Madagaskar». Dette prosjektet er for mennesker som har få mu­ ligheter og økonomiske ressurser til opplæ­ ring og utdanning. Prosjektet som kirken er ansvarlig for, gir både matutdeling, men også barnevakt til mødre som da får opplæring og utdanning. Se mer på http://www.nms.no/ madagaskar/

Tekst: Ingun Yri Øystese

Å være kirke er både å være inkluderende – men også å gjøre Jesu budskap om frihet, rettferdighet, frelse, omsorg og gjenoppret­ telse relevant og synlig i samfunnet. Nord­ strand og Ljan menigheter står sammen med fire misjonsorganisasjoner i deres arbeid med å støtte lokale aktører og kirker ulike ste­ der i verden. Vi vil nevne tre av prosjektene ganske kort og i dette nummeret ha et sær­ lig fokus på Misjonsalliansen sitt prosjekt på Filippinene. Det er et stadig økende fokus på mennes­ kehandel og moderne slaveri. I Nepal blir 20 000 kvinner og barn solgt til prostitu­ sjon- hvert år! Andre kvinner tvinges til pro­ stitusjon i desperasjon etter inntekt. Himal­ partner og prosjektet «kvinner i risikosonen» arbeider med både forebygging og behand­ ling inn mot disse kvinnene og deres fami­ lier. Se mer på www.himalpartner.no Se også

Engasjert ungdom! Nordstrand menighet støtter Misjonsalliansen sitt arbeid på Filippinene. Det er ungdommer i menigheten som har vært med å velge pro­ sjektet, og de ønsket et prosjekt for og med ungdom. På øya Marinduque sør for hovedstaden Manila gir Misjonsalliansen støtte til flere kirker, både med myndighetsarbeid, men også bibelsamlinger om sommeren for barn og unge. I likhet med ungdommene på Marib­ duque reiser også ungdommer fra Nord­ strand og Ljan på sommerleir i regi av kirken. Dette misjonsprosjektet fikk fokus på årets

4 

Menighetsbladet 6| 2016

ungdomsleir på Solåsen. Misjonsalliansen kom på besøk og fortalte om arbeidet. Ung­ dommene arrangerte misjonsløp til inntekt for prosjektet. Nå ønsker ungdommen å reise på tur til ­Filippinene for å besøke prosjektet, se, lære, utveksle erfaringer om det å være menighet og ungdom i ulike kulturer. Det er mulig å søke om å få bli med på tur til Filippinene i høstferien 2017. Er du mellom 16 og 20 år er du i målgruppen. Prisen vil bli rundt 15 000 kroner. Ved å verve fadderbarn samt andre kreative

måter å skaffe penger på håper vi å få ned egenandelen. Hvordan være med? Skriv en søknad hvor du sier noe om din motivasjon for å reise. Send søknad på mail til Marianne Fraser Lende MD428@kirken.no søknadsfrist 12/12-2016 Lurer du på om dette er noe for deg eller har spørsmål om turen? Kom på Onsdags­åpent, onsdag 30. november kl. 19. Da vil det være en informasjonskveld om turen.


N E D I S S M O UNGD

Ungdomsreise til Filipinene En av ungdommene som var med på leir og som har vært med å velge ut prosjektet på Filippinene er Kristine Elisabeth Helgheim. Menighets­ bladet tok en prat med henne: Tekst: Marianne Faser Lende

– Hvordan var det å få besøk av Misjons­ alliansen på sommerleir? – Det var veldig gøy. De fortalte så mye spennende de hadde vært med på, og gjorde alle veldig inspirerte. Syntes det var veldig kult at de kom helt til leiren vår. – Hva husker du best fra besøket og hva gjorde mest inntrykk? – Jeg husker best presentasjonen deres; de fortalte forskjellige historier, og viste bilder. Husker spesielt godt et bilde av at de lekte med små barn på søppelplassene der de fattige bodde. Barna virket så utrolig glade! Husker jeg tenkte; «bare å kaste en ball til noen barn der, kan gjøre en forskjell». Man kan ofte bli litt satt ut av så mye elendighet, og tenke: «hva kan jeg gjøre»? «Kan jeg egentlig hjelpe»? Her så jeg at bare den minste ting kan spre så mye glede! – Hvorfor tenker du at det er viktig at ­menigheten har misjonsprosjekt? – En menighet er jo et fellesskap. Et fellesskap spesielt i tro, som skal hjelpe hverandre. Jeg tror at et misjonsprosjekt kan samle

menigheten enda mer, når alle bidrar sammen til en viktig sak. Da kan vi hjelpe hverandre med å hjelpe andre. – Du kommer til å søke om å få bli med på tur til Filippinene, hvorfor har du lyst å være med på dette? – Jeg har lyst til å være med fordi jeg vil gjøre

en forskjell. Og ja, selvfølgelig, alle kan gjøre en forskjell her hjemme i Norge og! Likevel føler jeg at jeg trenger å oppleve, - det er noe i meg som alltid har vært veldig interessert i dette. Da misjonsalliansen kom til sommerleiren og fortalte om sitt prosjekt, følte jeg at dette var noe jeg måtte gjøre. Jeg er veldig gira på dette her, og håper at mange vil søke!

JULEKONSERT – med lokale og unge musikere.

Onsdag 21. desember kl. 19 inviterer vi til Julekonsert i ­Nordstrand Kirke. Lokale og unge musikere skal opptre. Det blir innsamling av gave til Kirkens Bymisjon og deres aksjon «Gled en som gruer seg til jul». Det vil også være mulig å kjøpe de flotte glass­ englene som blir laget på Kirkens Bymisjon SPENN. Dette må du få med deg! Velkommen!

Menighetsbladet 6 | 2016 

5


Det var stor fødselsdagsfeiring søndag 16. oktober da Tro og Lys-gruppen på Nordstrand feiret sitt ti-årsjubileum.

Tro og Lys 10 år i Nordstrand menighet Søndag 16. oktober var det fest i Menighetssalen på Nordstrand. Den lokale Tro og Lys gruppen feiret at det var ti år siden de startet opp lokalt. Vi har tatt en prat med lederen av gruppen, Ellen Agøy Sand. Tekst og foto: Dag K. Smemo

– Hva er Tro og Lys? – Tro og Lys er en internasjonal, kristen beve­ gelse som arbeider for at mennesker med psy­ kisk utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn. Bevegel­ sen startet i 1971. Det er i dag ca 1600 Tro og Lys-grupper i 81 ulike land. I alle verdens­ deler er det Tro og Lys-grupper. Tro og Lys er basert på frivillighet. Det er tre betalte stil­ linger i Frankrike ellers er det frivillige som driver gruppene. I Norge ble Tro og Lys star­ tet i 1990 av Aslaug Espe, hun startet Follo­ gruppa. Gruppen på Nordstrand ble startet i 2006 av Tove Sjønnesen som også var grup­ pens leder i mange år. – Hvem kan være med her? – En Tro og Lys-gruppe består av: Mennes­ ker med utviklingshemming, deres familie og venner. Det varierer hvor store gruppene er, ofte mellom 30–35 medlemmer. Nordstrand­ gruppa har aldri vært så stor. Vi er mellom 12

6 

Menighetsbladet 6| 2016

Tove Sjønnesen, t.h. som startet Nordstrandgruppa i 2006 og ledet den i mange år. Nå har Ellen Agøy Sand, t.v. overtatt som leder. Gruppen har i fellesskap laget sin egen fane.

og 20 på møtene våre. En liten gruppe, men viktig for dem som er med. Gruppene er øku­ meniske, det vil si at de er åpne for mennesker fra ulike kirkesamfunn, men også for mennes­ ker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Vi har lutherske og katolske prester/diakoner knyttet til gruppene. – Er det mange slike grupper i Norge? – I dag har vi 10 godkjente grupper. Nord­ strandgruppa var den 6. gruppa i Norge. Vi

Birgitt Aarrestad far Follogruppa er for tiden leder for Tro og Lys i Norge. Her bruker hun dukketeater når hun skal fortelle om Tro og Lys Norge, og den internasjonale sammenhengen de står i.

hadde vårt første møte 12. februar 2006. Alle Tro og Lys-grupper i hele verden har det samme temaet hver måned og det er inspire­ rende å tenke på at rundt om i grupper i alle land snakker vi om det samme. – Hva gjør dere på møtene? – Gruppemøtene er bygd opp på samme måte over hele verden, rekkefølgen varierer, men alle har en runde hvor vi deler livserfarin­ ger og troserfaringer, et måltid og en guds­ tjeneste/andakt hvor vi hører om månedens tema. Her i vår gruppe har vi laget en egen liturgi som vi avslutter møtene våre med.


Fra forordet På forunderlig vis har ordet kjærlighet dukket opp i kildene flere ganger under arbeidet med denne boka. Allerede på den eldste klokken i Nordstrand kirke blir vi minnet på at kirken er et sted hvor kjærligheten forkynnes. Temaet for an­ daktsordet i den aller første utgaven av menig­ hetsbladet er Guds kjærlighet til menneskene. Og i prologen ved 100-årsjubileet lyder oppfor­ dringen om å elske Kristus og vår neste. Så er dette kanskje ikke så forunderlig likevel, for nettopp Guds kjærlighet er alfa og omega og vår kilde til tro og håp og frelse. Derfor falt det na­ turlig å la dette ordet komme til syne allerede i tittelen på boka.

Jubileumsbok for Nordstrand kirke 150 år kom fra trykkeriet torsdag 20. oktober. Sluttredaksjonen gransker det ferdige produktet og er fornøyd med resultatet. Dermed skulle valget være lett når det gjelder julegave til den som «har alt». En rykende fersk Jubileumsbok for Nordstrand kirke har de nok ikke! Fra venstre Petter Mohn, Reidar Ø. Brevik og Dag K. Smemo. Foto: Magnar Haugeli Halvorsen.

Jubileumsbok for Nordstrand Kirke

Nordstrand kirke 150 år 1866–2016 – en kjærlighetshistorie – Jubileumsboka er delt inn i to hoveddeler:

Fakta om boken: 272 sider, farger, format 28×23 cm.

Del I er om de første hundre årene og er skrevet av lokalhistorikeren Reidar Brevik. Mange vil kjenne ham blant annet fra Søndre Aker historielag og fra hans lokalhistoriske spalte i Menighetsbladet.

Eventuelt overskudd går til menighetens arbeid

Del II tar for seg kirkens og menighetens his­ torie de siste 50 årene. Mange lokale skri­ benter dekker det mangfoldige arbeidet i me­ nigheten i denne peri­ oden. Her finner du artikler av blant andre: Eyvind Skeie, Åge Haavik, Bjørn Mathi­ esen, Sissel Ri­ mehaug Wey­ dahl, Erling Weydahl, Bjørn Erik

Utgitt av Nordstrand menighetsråd, 2016 Pris kr. 350,–. Eventuell porto kommer i tillegg. Vil du kjøpe en bok, eller har spørsmål om boka, kontakt Nordstrand menighet E-post: Post.Nordstrand.oslo@kirken.no Telefon: Menighetsforvalter: 236 29 802 Post / Besøksadresse: Nordstrand menighet, Ekebergveien 238, 1166 Oslo ­ eerland. Petter Mohn er hovedredaktør for N stoffet til denne delen av boka.

Nå har det seg slik at ordet kirke ikke bare be­ tegner en bygning, men hele den kristne me­ nighet. Kirken er bygd av levende steiner, derfor ville en beskrivelse av bare kirkebygget og dets historie bli for smal. Også kirkegården måtte med, som en integrert del av Nordstrand kirkested. Brevik påtok seg å skrive om de første 100 årene og har i tillegg bidratt med å bearbeide språk og innhold i del 2. I den andre hoveddelen kommer en rekke bi­ dragsytere til orde. De skildrer hele spekteret av aktiviteter innenfor og ved siden av menig­ hetens Langtidsplan som ble igangsatt i 1958. Det er Mohn som har hatt hovedansvaret for å få noen til å skrive, deretter samle stoff og redi­ gere stoffet fra denne perioden. Redaksjonen takker de mange som har bidratt med tekster og informasjon. Våren 2012 ble det opprettet en komité ­bestående av Reidar Brevik, Hans Jørgen Hagen, Petter Mohn og Beate Pettersen. De skulle lage forslag til innholdet av en jubileumsbok. For­ slaget ble levert om høsten og godkjent av me­ nighetsrådet. Komiteen ble så spurt om de kunne få boken skrevet og produsert. Den oppgaven påtok Reidar Brevik og Petter Mohn seg høsten 2012. En ny komite fikk, for noen tid, med seg Tor Fredrik Wisløff fra me­ nighetsrådet og Reidar Huseby og Kjell Røynås, Sissel Rimehaug Weydahl og Bjørn Erik Neerland og Reidar Huseby. Våren 2016 kom Dag K. Smemo inn. Han påtok seg mye av ansvaret som pådriver for framdriften av sluttredaksjonen og å gjennomføre selve pro­ duksjonen av boka. Redaktørene håper at jubileumsboka kan sees som en frodig blomsterbukett til nytte og glede for en menighet som er fylt 150 år. Nordstrand primo oktober 2016

Årets julegave? Jubileumsbok for Nordstrand kirke Pris kr. 350,– Epost: Post.nordstrand.oslo@kirken.no

Reidar Ø. Brevik

Petter Mohn

Menighetsbladet 6 | 2016 

7


Jubileumsbok for Nordstrand kirke 150 år. Del ÉN omhandler perioden 1866–1966, redaktør er Reidar Brevik Klipp fra del EN i Jubileumsboka:

ga eieren av Gresgt sted å fortøye båten, try et e ern bo øy ffe ska kirkeferd og Kirkebrygga. For å ssevn.193b. Dit dro de på Mo r nfo de ne ass tpl bå en tok snart knekken på seter gård dem rett til en bytur. Isen og brenning på dra er ell le nd ha lle ellers når sku s i vannkanten tt ligger som en steinrøy Kirkebrygga, som fortsa ktes i land med båt fra en avdød fiskerkone fra nn av vinden Så sent som i 1923 skulle Kirkebrygga, men på gru til øy ret kjø lt sti be e dd på Malmøykalven. Man ha få lov til å ta kista i land r og måtte spørre om å de d lan ar Brevik. til Reid : ge Foto leg e ikk kunne de r syd.  ge len g ola db Ve og llNordstrand Ku Kirkeinteriør. Interiøret i kirken slik det så ut i de første 50 årene. De tre vinduene i koret eksisterte fra begynnelsen av, men det midterste var skjult av altertavlen. Før elektrisiteten vant innpass, ble kirkerommet varmet opp med ovner og belyst med parafinlamper og en (eller flere) smijerns lysekroner som kirketjener O.G. Lund hadde lagd. Den overdimensjonerte prekestolen sto et stykke ut i koråpningen, med den følge at halvparten av menigheten knapt kunne se alteret. Bildet tilhører Riksantikvaren. Fotograf: Tomhaw ca 1900.

8 

Menighetsbladet 6| 2016


Innvielsen. På innvielsesdagen tors dag 4. januar 1866 vaiet flaggene fra nabogårdene, og Morgenbladets utse ndte konstaterte at «en ikke ubetyde lig almue» hadde samlet seg utenfor kirk en på tross av dårlig føre. Hele 18 geis tlige deltok i prosesjonen til kirken fra Seter gård - sannsynligvis Lensmannsseter (Ekebergvn.249). De fleste av byens og prostiets prester deltok med å bære de hellige kar. Deretter fulgte representanter for håndverkerne sam t rangspersoner som fogd Peter Eger og amtmann J. C. Collett. Stiftsprost P. A. Jensen holdt en tale fra kordøren før biskop Jens L. Arup foretok vigsling en av kirkerommet og kirkegården. Ved totiden bar det av sted til Bernhus skol e (Ekebergvn.133), som var den eneste offentlige bygning i distriktet. Her ble det servert middag og tydeligvis talt leng e og sunget mye, for gjestene brøt ikke opp før fire timer senere. Den første ordinære – hvis et slikt ord kan brukes om en slik begivenhet i kirkens historie – gudstjenesten ble hold t søndag 21. januar 1866. I dagsreg isteret noterer sogneprest Hans G. Mag elssen: «41 kommunicerede, 7 barn døpt. Fuld kirke.» Mange nybakte foreldre hadde ven tet med å bære sine små til dåpen til vinteren hadde sluppet taket og fordi de ønsket at det skulle skje i den nye kirken. 2. pinsedag 1866 var ikke mindre enn 16 barn meldt til dåp, så benkene og midtgangen yrte av dåpsbarn, fore ldre, faddere og andre kirkegjenge re. I det seremonien skulle begynne, kikk et presten seg rundt, nølte et sekund og spurte: «Hvor skal vi begynne?» «Her!» ropte los Kristian Iversen fra Gressholmen, «for her er det tvillinger.» Slik gikk det til at Christian Fredrik og Lars Bertrand Iversen ble døpt aller førs t denne vårdagen.

Jordskjelv. Søndag 23. oktober 1904 kl. 11.27 inntraff det kraftigste jordskjelvet i Oslo i nyere tid. Dette skjedde midt under prekenen, og ved høymessen i Nordstrand brøt det ut panikk. Alle ville ut av kirken fortest mulig, og en kvinne ble trampet ned i trengselen ved kirkedøren. Kirken ristet, kirkegården bølget, og flere gravstøtter tippet ned fra soklene… Mange var sikker på at dommens dag var kommet og at gravene skulle åpne seg og døde gjenoppstå.

Altertavlen. Det var bergenseren Christen Brun (1828-1905) som malte altertavlen. Den forestiller innstiftelsen av nattverden og var en gave fra grosserer Hans T. Henrichsen på Alfheim på Nedre Bekkelaget. Dette var et originalt arbeid i motsetning til mange av kopiene han produserte andre steder. Brun fikk sin utdannelse i Düsseldorf, ble teknisk konservator ved Nasjonalgalleriet og regnes som vår flittigste produsent av altertavler. Tospannet Brun/Nordan kom til å sette sitt preg på en hel generasjon kirkebygg i Norge. Det er en tradisjonell Kristus-skikkelse som pryder den gamle altertavlen, med langt hår og klær i himmelens blå og jordens brune farger; Gud og menneske i ett. Den stramme figuren og håndbevegelsen leder tankene hen på et ikon. Kristus har blikket vendt mot himmelen og henvender seg til Faderen i det han innstifter nattverden. I bildekunsten forteller et løftet blikk at personen er guddommelig. Datidens syn på kirkekunst gikk ut på ikke å utfordre tradisjonell oppfatning, så Brun la mer vekt på motiv og innhold enn på kunstneriske kvaliteter.  Foto: Petter Mohn.

Tekst: Aud og Ruth Nygaard

Årets julegave? Jubileumsbok for Nordstrand kirke Pris kr. 350,– Epost: Post.nordstrand.oslo@kirken.no Menighetsbladet 6 | 2016 

9


Jubileumsbok for Nordstrand kirke 150 år. Del TO omhandler perioden 1966–2016, redaktør er Petter Mohn Klipp fra del TO i Jubileumsboka:

Hedersboligen. På hjørnet av Nordstrandveien og Oberst Rodes vei hadde enkefru Dagmar Larsen en stor eiendom med to hus. Da hun døde i 1965, viste seg at hun hadde testamentert hele herligheten til Nordstrand menighet. Betingelsen var at de fem leilighetene skulle brukes som boliger til pensjonerte prester og andre ansatte og ellers til menighetens beste. Gunnar Leganger satte opp statuttene for en stiftelse som ble kalt Hedersboligen. Riktignok kom det ikke til å bo gamle prester der, men derimot en rekke ansatte og medarbeidere av forskjellig slag: menighetselever, klubbledere, pastorer, menighetssøstre, organister. På garasjeloftet fant konfirmanter og ungdomsklubber et krypinn å utfolde seg i. Det er neppe å ta for hardt i hevde at Hedersboligen ble en av forutsetningene for den ekspansjonen i menighetens arbeid vi var vitne til i sekstiFoto: Dag K. Smemo og syttiårene.

Lektor Eilert Dæhlin. ble på alle måter Nordstrandplanens far, hoved-ideolog og drivkraft. Fra en lektorstilling på Kris­ telig Gymnasium ble han i 1956 kalt av bispemøtet til å opprette og lede Menig­ hetsinstituttet. Senere etablerte han me­ nighetsseminaret, først på Nordstrand, så også andre steder i landet. Bildet er fra hans 88-årsdag i 2006. Foto: Dag Dæhlin

Kantor Svein Møller. I sitt korte liv klarte Svein Møller å markere seg som kan skje den viktigste komponisten av kirkemu sikk i sin generasjon. Nordstrand menighe t ble hans sentrale verksted.

Minnesamværene i menighetssenteret er kanskje det diakonale tiltaket som har betydd mest for flest mennesker, uansett om de er menighetens egne aktive eller andre som har hatt en bisettelse eller begravelse i kirken. To til tre ganger i uken - tirsdag og torsdag – kan det holdes det slike samvær. Damene er takknemlige over å kunne skape en god atmosfære og møte mennesker i sorg med respekt og verdighet. Dette er også en diakonal tjeneste. Minnesamværene i Menighetssenteret gir en god ramme rundt en vanskelig situasjon for mennesker i sorg. Lokalet ligger praktisk til, vegg i vegg med kirken.

Årets julegave? Jubileumsbok for Nordstrand kirke Pris kr. 350,– Epost: Post.nordstrand.oslo@kirken.no 10 

Menighetsbladet 6| 2016

Inntektene menigheten får fra dette, utgjør en betydelig del av husets økonomi, omtrent like mye som givertjenesten samler inn. Overskuddet går også til arbeidet for barn, ungdom og voksne. Noen av kvinnene i minnesamværstjenesten fotografert sommeren 2016. Fra venstre Ellen Haugeli Halvorsen, Marit Lunde, Elin Løvkvam, Anne Gro Røynås, Rønnaug Solberg, Kari Grefberg, Grete Eliassen, Marit Nystedt, Tove Sjønnesen, Kristin Røst Nielsen og Helga Julsrud. Foto: Petter Mohn.


Ca. 70 frivillige er med på bladdistribusjonen, derav seksti som bladbærere. De deler ut bladet i postkasser i hele den geografiske menigheten, ca. 7 500 husstander. På en medarbeiderfest i november 2013 var en del av de frivillige bladbærerne samlet til fotografering. Foto: Dag K. Smemo

Kantor Terje Kvam. «Trollmannen» evner å gi sangerne en forklarende innsikt i hva vanskeligheten består i, samt å gi forløsende hjelp og veiledning til å kunne overkomme den. Endelig – og her ligger selve hemmeligheten – må man ha begeistringens gave, evnen til selv å begeistres og evnen til å overføre begeistringen til sangerne. Dette er Terje Kvam !

Menighetsbladet og bladbærerne. Menighetsbladet kommer ut med seks nummer i året, tre på våren og tre på høsten. Bladet er en viktig informasjonsbærer fra menigheten til alle som bor i bydelen. Utgiveren er opptatt av at det en deler ut skal ha en god kvalitet, både redaksjonelt og i utforming. Nordstrand menighetsblad skal være et profesjonelt blad som kan hevde seg med andre blader og aviser.

17. mai og veteranbiler. Det kunne føre til både motorstopp og mye ekso s, som hvert år ble kommentert i Nordstrand blad. 17. mai­komiteen måtte ta et valg . Skulle en be veteranbilene holde seg hjem me? Men mange likte de fine kjøretøy ene, dessuten var det praktisk at bilene «ryd det veien» for barna. Komiteen, ved dens leder Dag K. Smemo, utfordret derfor veteranb ileierne: – Kan dere ta med beboere fra Signo Conrad Svendsens senter, så får en vi mer sosial profil på bruken av vete ranbiler? Og slik har det vært siden, til glede for alle parter. Foto: Dag

K. Smemo

Menighetsbladet 6 | 2016 

11


BARNESIDEN S ID E Prikk til prikk

Labyrint

Finn veien til Jesusbarnet i krybben!

60 63 64 65 66 61 67 68 62 70 69

59

57

3

8

4 6

9 10

5

71

58

7

1

12

13

2

11

16

15 14

56 55

17 18

54

22 19 21

53

20

51

23 25

24 26

27

52

28

50

48

49

29

47 35 46

36

42 41

Finn 5 feil

44

31

34

45

Tegninger: Karoline Andersen

30

40

39

43

38

Det var ikke ledig rom i Betlehem for Josef og Maria. De to bildene er nesten like. Finn du de fem feilene på bildet under?

37

33

32

Konkurranse: Finn alle 5 feilene i oppgaven og sett en tydelig ring der du mener noe er feil i bildet. Ta et bilde av løsningen og send svaret på mail til

Abonnér på barnebladet

MD428@kirken.no Skriv fullt navn, adresse og alder. Så trekker vi en vinner som får en liten premie i posten. Mennesker på kroken? side 2

12 

Sukai sier fra! side 8

Menighetsbladet 6| 2016 b

Jako

r lure

u

Esa

Peters fiskefangst

Frida er sulten side 2

JD

Jakob møter Esau Mannen som var Sa opp vekker uen og igjen Jesusfødt blind søl enkens sønn som ble vmynten b


Hvor høy er din BQ eller BibelQuiz? Noen bibelske spørsmål om julen og Jesus: 1. Hvem var mor til Jesus? 2. Hvor i Bibelen står juleevangeliet? 3. Hvor ellers kan vi lese om Jesu fødsel? 4. Hvor ble Jesus født? 5. Hvem var de første til å hylle Jesus? 6. Hvor i Det gamle testamente er det løfter om at en frelser skal bli født? 7. Hvor gammel var Jesus da han begynte sin offentlige gjerning? 8. Hadde Jesus søsken? 9. Hva betyr navnet Jesus? 10. Hva er de viktigste kildene vi har som forteller om Jesus?

Utvalgt fra boka: BibelQuiz, fra Verbum forlag.

Fra Barnas munn

– Snart er det jul! Det nærmer seg jul, derfor tok menighets­bladet turen til Nordstrand kirkes barnehage for å snakke om julen. Vet barna hvorfor vi feirer jul? Gleder de seg til jul? Tekst og foto: Marianne Falser Lende

Vi møtte en gjeng livlige gutter. De for­ talte at de gleder seg veldig til jul. Det første de tenkte på når vi nevnte ordet jul var, julegaver og julenissen! – Menighetsbladet: Hvorfor feirer vi jul? – Barna: Da ble Jesus født, det har vi lært i barnehagen.

– Hvor ble han født? – I en stall så klart, også var det mange dyr der, hvert fall en sau, en gris og en ku. – Hva skjedde videre? – Det var en sinna mann som ville drepe Jesus barnet, og jeg tror han het Herodes. Men heldigvis så ble det ble ikke noe av, fortsetter han, så da kan vi fortsette å feire jul.

Svarene finner du på side: 15

Flere spørsmål finner du i boka: BibelQuiz, av Jon Selås, utgitt på Verbum forlag. Bestilles fra: bibel.no. – Fin julegave til hele familien! Vil du prøve deg på flere BibelQuiz på nettet? Klikk deg til: https://www.bibel.no/InspirasjonMeditasjon/ Aktiviteter-og-materiell/BibelQuiz/Jul

– Går dere i julen? – Ja, vi pleier å gå i kirken i jula. Da syn­ ger vi julesanger, ser på skuespill med engler, gjetere og Josef, Maria og Jesus barnet.

Velkommen til familiegudstjeneste 11. desember kl. 11. i Nordstrand kirke! Alle barn i Nordstrand menighet med familie inviteres spesielt til gudstjeneste 2. søndag i advent. Dette blir en fin gudstjeneste ­tilrettelagt for barn.

Juletrefest for barn Søndag 8. januar kl.16: Juletrefest for barn i Nordstrand kirke. Vi starter i kirken og fortsetter i Menighetssenteret. Passer for barn i alle aldre.

Barn og ansatte fra Nordstrand kirkes barnehage og barnekor fra menigheten bidrar på gudstjenesten.

Kle deg gjerne ut som Lucia, dette gjør du enkelt ved å låne en hvit skjorte/t-skjorte av en voksen, eller ta på en hvit kjole. På hodet kan du ha stjernehatt, Luciakrans eller glitter. Oppmøte 10:45.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Alle barn ønskes velkommen til å bli med i Luciatog i starten av gudstjenesten!

Velkommen.

Menighetsbladet 6 | 2016 

13


Sølvguttene i Nordstrand Kirke Lions-klubbene på Nordstrand og Bryn arrangerer konsert med Sølvguttene ­torsdag 24. november kl. 19 i Nordstrand Kirke. I pausen spiller Marius Presterud, Nordstrand, saksofon, Billetter på billettservice.no – vår bestil­ lingstelefon 948 60 692 eller ved inngangen. Overskuddet går uavkortet til Lions humani­ tære arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kirkekorets julekonsert Søndag 11. desember kl. 19.00 inviterer Nordstrand kirkekor med dirigent Liv Marie Hofseth til konsert i Nordstrand kirke. Med seg har de sopranen Ragnhild Thu Austnaberg og harpisten Sidsel Walstad. Dette blir en konsert der julens budskap står i sen­ trum. Musikken er i stor grad hentet fra den engelske carols-tradisjonen. Vi får bl.a. høre Benjamin Brittens A Ceremony of Carols for kor og harpe. I tillegg byr konserten på kjente og kjære julesanger. Et eventuelt økonomisk overskudd fra konserten vil gå til orgel i den nye kirken. Velkommen til en stemningsfull kveld i førjulstiden!

Ny daglig leder i Nordstrand menighet.  Tor Arne Knutsen er nyansatt Juletrefest for barn  Nordstrand kirke søndag 8. januar kl. 16.00. Barn i alle aldre velkommen. Kontakt Menighetskontoret for mer informasjon.

og har startet i arbeidet. Stikk gjerne innom kontoret og hils på vår nye daglige leder. Da kan du samtidig kjøpe en jubileumsbok hos ham.

Dugnads­ gjeng  Nordstrand

menighetssenter feirer i år 25 år. Nå er det tid for rehabilitering og fornyelse. Mandag 31. oktober startet denne gjengen med å rive ut alt i det gamle kjøkkenet. I neste omgang kommer snekker og dugnads­ gjengen for å montere nytt kjøkken. Før jul er kjøkkenet klart for både kirkekaffe og minne­ samvær.  Foto: Dag K. Smemo

14 

Menighetsbladet 6| 2016


Det skjer på Ljan: Arrangementer for voksne: Det vil ikke bli formiddagstreff på Ljan dette vårsemesteret, men felles temalunsj og andre arrangementer på Nordstrand. Ta kontakt med diakon Ingun Øystese på telefon 468 468 78 ved ønske om skyss.

Det skjer på Nordstrand og Ljan:

Nordstrand og Ljan menigheter: Lunsj for etterlatte Nordstrand menighetssenter kl. 11:30 Har du mistet noen som stod deg nær? Ønsker du å treffe andre i samme situasjon? Velkommen til lunsj med innledning til samtale rundt temaer om sorg, livsmestring, gleder, minner og høytider. Kontaktperson: Ingunn Yri Øystese tlf 23 62 98 02/468 46 878 Datoer høsten 2016/våren 2017, mandager: 21. ­november, 9. januar Sorggruppe: Oppstart av ny sorggruppe tirsdag 29. november kl.10:30– 12:00 og 13. desember kl.10.30–12:00. Gruppen vil samles ca. hver 14. dag. Ta kontakt med diakon Ingun Øystese for spørsmål og påmelding; 468 46 878 eller io348@kirken.no

Strever du etter samlivsbrudd? Ønsker du å treffe andre i samme situasjon? Oppstart av nye samtalegrupper med informasjons­ møte tirsdag 17. januar 2017 kl. 19:00 på ­Diakonhjemmets høgskole. Se www.samlivsbrudd.org. Ta kontakt med diakon Ingun Yri Øystese for spørsmål eller samtaler. io348@kirken.no eller 468 468 78.

Svar, sjekk din BQ, på side 13 1. Maria, Lukasevangeliet kap. 2,5–7 2. Lukasevangeliet kap. 2 3. Matteusevangeliet kap 21,18–2,23 4. Betlehem, Lukasevangeliet kap. 2,1 5. Lukasevangeliet kap. 2,8–20 6. Hos profeten Jesaja i kap. 7,14 7. Omkring 30 år, Lukasevangeliet kap. 3,23 8. Ja, flere (yngre!) søsken. Matteusevangeliet 13,55–56 9. Gud redder eller frelser meg. 10. De fire evangeliene: Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Flere spørsmål finner du i boka: BibelQuiz, av Jon Selås, utgitt på Verbum forlag . Vil du prøve deg på flere BibelQuiz på nettet? Klikk deg til: https://www.bibel.no/InspirasjonMeditasjon/Aktiviteter-og-materiell/BibelQuiz/Jul

Normisjon Nordstrand

Program  høsten  2016 i bedehuset  Tyslevvn. 79. Møtene begynner kl. 19.00.   17. november: SANGCAFÈ, sang ved Hanne Pigstad, piano Geir Iversrud og bass ved Morten Iversrud. Enkel bevertning 24. november: Anne Birgitta Langmoen Kvelland taler. Morten Ruds orkester deltar. Enkel bevertning 1. desember: Karl Olav Sandnes taler, sang ved Helge Birkeland 8. desember: HYGGESTUND i adventstiden. Tore Seierstad taler, sang ved Torild Sandø Møller. Enkel bevertning 5. januar 2017: Jul- og nyttårsfest. Prost Eigil Morvik taler. Bevertning

Formiddagstrim med Patric onsdager kl. 11:00–11:45 på Nordstrand menighetssenter

Velkommen til formiddagstrim med personlig trener Patric onsdager. 45 minutter med trening og bevegelse. 50 kr pr gang (mulighet for redusert pris). Blanding av koordinasjon, balanse og styrke Tilrettelagte øvelser med tanke på den enkeltes nivå Kaffe/frukt og drikke + etterpå. Trening hver onsdag frem til 7. desember. Oppstart 2017: 11. januar

Adventslunsj Velkommen til «Adventslunsj i julestria» på Nordstrand menighetssenter onsdag 14. ­desember kl. 12.00–14.00. Servering av god lunsj, allsang og stabens «husorkesterkor». Påmelding innen 13.desember til Ingun Øystese: 468 468 78 eller io348@kirken.no

MEDITASJON OG MESSE Fordypningskvelder i Nordstrand kirke kl. 19.30–20.45 12. oktober: Meditasjonstekst: Luk 10,25–37 09. november: Meditasjonstekst: Luk 13,10–17 07. desember: Meditasjonstekst: Matt 11,2–6 18. januar 2017 Det er nattverd alle kvelder etter meditasjonen

Mødre i Bønn Er du kvinne som gjerne vil be for barna du bærer omsorg for? Velkommen til et fellesskap av kvinner som gjør dette regelmessig. Etter felles samling ber vi sammen to og to. Alt som deles holdes konfidensielt. For mer info: www.momsinprayer.no. Kontaktperson: Kathrine M. Meyer: kjhmeyer@frisurf.no Sted: Underetasjen Nordstrand kirke. Tid: Kl. 20-21:30 Dato: Annenhver onsdag partallsuker. 16. november, 30. november, 14. desember, 11. januar og 25. januar.

Det skjer på Nordstrand: Arrangementer for voksne. Nordstrand menighetssenter: Temalunsj kl. 11:30. Velkommen til lunsj, foredrag og samtale. Mandag 12. desember: Besøk til Lunden kloster. Avreise fra Ljan og Nordstrand kirke kl. 10:30. Påmelding 468 468 78 eller io348@kirken.no Mandag 16. januar: Tidligere generalsekretær i Stefanusalliansen Bjørn Wegge: Udinfolket i Kaukasus. «Misjon i eventyrland». Kirkens Hyggetreff på Skovheim – et samarbeid mellom Nordstrand menighet og Skovheim. Program, servering og utlodning. Siste torsdag i måneden kl. 11:30 Torsdag 24. november: Even Saugstad: «Byorginaler fra Oslo og fra Nordstrand». Torsdag 26. januar kl. 11.30: Program kommer Samtalegruppe på Poppelstiens seniorsenter. Åpen samtale om kommende søndags bibeltekster etterfulgt av lunsj fra kafeteriaen. Fredager kl. 10:30 – 11:30 21. oktober, 18. november, 20. januar 2017 Tro og Lys- Fellesskap for mennesker med utviklingshemming, deres familier, venner og andre som ønsker et mangfoldig fellesskap. Vi møtes for å dele livs- og tros erfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Vi forsøker å utdype vennskapet mellom oss ved å møtes utenom de vanlige møtene ved å besøke hverandre, dra på turer sammen og delta i felles retreater. Gruppen er én av åtte Tro og Lys grupper i Norge, og er tilknyttet den internasjonale Tro og Lys bevegelsen. Kontaktperson: Ellen Agøy Sand, Mob.nr: 90 69 8104. Datoer våren 2016 – søndager kl. 16–19 i Nordstrand menighetssenter, Ungdomslokalene: 16. oktober, (fest, markere 10 årsjubileum), 13. november og 4. desember.

annonse inviterer til leie av hyggelige, velutstyrte selskaps- og møte­ lokaler i

Nordstrandhuset

inviterer til leie av hyggelige, velutstyrte Nordstrandveien selskaps- og møtelokaler i

30.

Ledig? – priser –reservèr på Nordstrandhuset

Nordstrandveien 30. www.nordstrandvel.no Ledig? – priser – reservèr på

tlf: 22 28 13 www.nordstrandvel.no

tlf: 22 28 13 49 (man-fre kl. 09-18)

49 (man–fre kl. 09–18)

Menighetsbladet 6 | 2016 

15


Vis hva du føler

Sæter TannhelseTeam Tannlege MNTF Dr. Odont. Vibeke Kjærheim Tannlege MNTF Dr. Odont. Vibeke Kjærheim Tannlege MNTF Line Kjølstad Tannlege MNTF Line Kjølstad Tannpleier MNTpF Jannicke Bolstadbråten Tannpleier MNTpF Jannicke Bolstadbråten Tannhelsesekretær Nina Riise Mork

Vi har nå flyttet tilbake til nyoppussede lokaler på Sæter, fra baksiden av bygget. Vi har nåmed flyttetinngang tilbake til nyoppussede lokaler på Sæter, Gamle ogmed nyeinngang pasienter ønskes hjertelig fra baksiden av bygget. velkommen!

Gamle og nye pasienter ønskes hjertelig velkommen! Ekebergveien 228 C, 3.C,etasje med heis Ekebergveien 228 3. etasje med heis www.saeter.no www.saeter.no Telefon 22 28 25 50

Telefon 22 28 25 50

GRAVFERD SIDEN 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30. Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

www.wangbegravelse.no

-send blomster

Buketter Dekorasjoner Alt til bruden Bårebuketter Kranser

Ekebergveien 232 1166 Oslo Telefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 E-mail: bestill@kobro-blomster.no

Din annonse her? Kontakt vår annonse­ kontakt Tor Einar Lie på tlf 4142 1341 eller epost toreinarlie@yahoo.com

a.s Postboks 138 Nordstrand 1112 Oslo

Tannlege TROND TELJE Spesialist i ­periodonti (tann­kjøtt­ sykdommer) Tannlege Cecilie Antonsen Tannpleier Åshild Selsås

Von Øtkensvei 1 Tlf. 22 61 32 01

Rørleggertjenesten as post@wbeg.no

Ekebergveien 312 1166 Oslo Tlf.: 22 28 90 98 roerl@online.no

TA K S T KO N TO R E T R O S E N D A L A S Einar Olav Kirkeby Takstmann MNTF takstmann@online.no Mobil: 911 35 360

Autorisert takstfirma Taksering av fast eiendom bolig/eiendommer Tilstandsrapporter Prosjektvurdering Byggelån og rådgiving http://takstkontoretrosendal.no Rosendalsveien 44, 1166 Oslo

Det meste i byggevarer! Orring Byggsenter Slimevn. 4, Bjørndal Tlf.: 22 62 98 00 8 - 19 9 - 15

16 

Menighetsbladet 6| 2016


Homeopat Lars-Steinar Haugen Nordstrand Helseklinikk Oberst Rodes vei 66B Tlf.: 951 74 291 www.helsemedisin.net

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Gravsteiner – Inskripsjoner – Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård kirkegård Ulvenvn. 102,Oslo 0581 Oslo Ulvenvn. 102, 0581 Tlf. 22 65 60 50 • Fax. Tlf. 22 65 60 50 22 65 60 31 Fax. 22www.gravstein.com 65 60 31 www.gravstein.com

Von Øtkensvei 1 1169 Oslo Tlf. 22 61 29 10 Ekebergvn.237, 1166 Oslo, tlf:22299228

NORDSTRAND TANNLEGESENTER Nordstrandveien 62 – 1164 OSLO Tlf: 22 29 59 39 Åpningstider: hverdager 08–20

Allmenntannleger, spesialister og tannpleiere tilbyr alle typer tannbehandling

A D V O K AT E N E PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim mna.

Familie – arv – skifte – regnskap forretningsførsel – ektepakt – testament samboeravtale Fast eiendoms rettsforhold

Bygg– og entrepriserett  mangler ved boligkjøp Alm. praksis

Tlf. +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no «Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo»

eventuelt i samarbeid med andre spesialister Tannleger MNTF: Bård Andresen Per Hagen Arash Sanjabi (spesialist i endodonti) Janicke Liaaen Jensen (kirurgi og oral medisin)

Akutt hjelp

Tannpleier NTpF: Elin Antonisen Merita Ismailovska Heidi Øvstrud

www.nordstrandtannlegesenter.no

RÅDGIVNING UTFØRELSE elektro belysning gulvvarme

Ekebergveien 193 B, 1162 Oslo 480 20 444 | www.ekeberges.no

Menighetsbladet 6 | 2016 

17


Kirketorget i Oslo Åpningstid: Alle hverdager 08.00–15.30. Vil du melde dåp, finne frem til dato for vielse eller benytte deg av andre kirkelige handlinger, så er det nå Kirketorget i Oslo som er stedet du får hjelp og service. Tlf. 23 62 90 09 Epost: kirketorget.oslo@kirken.no | Post- og besøksadresse: Grønlands­leiret 31, 0190 Oslo | Sentralbord for kirkene i Oslo: tlf. 23 62 90 00 Har du behov for en samtale? På menighetskontoret vil det alltid være en til å møte deg eller formidle kontakt til en av ­prestene, diakonen eller en annen av de ansatte. Du kan også ringe: tlf. 23 62 98 00 / 00, kl. 10–14. Nordstrand menighet: http://www.kirken.no/nordstrand Besøksadresse: Ekebergveien 238. Post: Postboks 12, Nordstrand, 1162 Oslo E-post: post.nordstrand.oslo@kirken.no Sykehjemsprester: Nordseterhjemmet, ­ Kontakt Nordstrand menighetskontor Midtåsenhjemmet, prest, Kjerstin Jensen, sokneprest i Hauketo-Prinsdal menighet. tlf. 23 62 98 53 / 99 71 40 07 Menighetsbarnehager: Nordstrand Kirkes Barnehage styrer Bente Meier tlf. 22 29 56 40, ­styrer@nordstrand­ menighetsbarnehage.com Ljan Kirkes Barnehage   styrer Bjørn Kåre Valvik, tlf. 22 75 01 40, Mob: 92 09 99 98 styrer@ljan­kirkesbarnehage.no Gravferdskontoret øst  tlf. 21 93 78 60 Leie Nordstrand ­Menighetssenter: Kontakt menighetskontoret, tlf. 23 62 98 00 Leie menighetshuset på Ljan:  Kontakt menighetskontoret, tlf. 23 62 98 00 Gavekontoer: Nordstrand menighet 5063 63 33767 Ljan menighet 7877 08 02198 Hvis spesielt formål, angi det.

18 

Menighetsbladet 6| 2016

Livets gang Sokneprest Nordstrand Anne Grete Listrøm al675@kirken.no

Sokneprest Ljan Eivind Oftebro eo822@kirken.no tlf. 23 62 98 04

Kapellan Åse Maria Haugstad ah683@kirken.no, tlf. 23 62 98 05

Daglig leder Nordstrand og Ljan Tor Arne Knutsen tk278@kirken.no tlf. 23 62 98 02

Trosopplæringsleder Nordstrand og Ljan Marianne Faser Lende md428@kirken.no tlf. 23 62 98 09

Diakon Nordstrand og Ljan Ingun Yri Øystese io348@kirken.no tlf. 23 62 98 08 / 46 84 68 78 (mob)

Menighetssekretær ­Nordstrand Magnar Haugeli Halvorsen mh992@kirken.no tlf. 23 62 98 06

Trosopplærer Nordstrand og Ljan Linda Kronen Sømme ls326@kirken.no tlf. 23 62 98 10

Kateket Nordstrand: Knut-Helge Badendyck Møller kf398@kirken.no tlf. 41 45 55 46 (mob)

Kantor Ljan Magnus Køhn mk854@kirken.no

Kantor Nordstrand Liv Marie Hofseth lh583@kirken.no tlf. 93 81 69 28 (mob)

Menighetskonsulent Ljan Dag Magelssen dm443@kirken.no

Minnesamværsansvarlig Marit Nystedt mn737@kirken.no tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11

Menighetsrådsleder Ljan: Birgitte Brekke bitte.brekke@gmail.com tlf. 90 64 09 93 (mob)

Menighetsrådsleder Nordstrand: Gunnar Kvalvaag g-kvalva@online.no tlf. 41 44 43 10 (mob)

Døpte  Ingrid Elise Gangstad Nordhøy, Kristian Wang, Henrik Nilsen Liland, Ulrik Løvaas Skomedal, Julian Wilhelmsen Nordahl, Mille Gjærum Jørgensen, Malene Hartmark Steenberg, Ingrid Elise Gangstad Nordhøy, Synne Brøtmet-Frølandshagen, Jacob Aaberg, Jacob Theodor Løkke, Linnea MartinsenNilsen, Hanna Estelle Hynnekleiv, Agnes Mæland Opsahl, Sanna Ufs Johannessen, Hanna Thorsen Spone, Kristian TunbySvendsen Tarlebø, Victor Prener Holtan, Sonja Wedum Fagerlund, Bastian Høiseth Nordermoen, Erik Kålås Johnsrud, Mina Ekelund, Noah Emile Riis Frost, Daniel Francke Tollefsrud, Victoria Ottesen Wang Vigde:  Carina Maria Larsen og Andre Auster, Helene Halsteinli Unsvåg og Morten Drivdal, Katrine Neerland og Colin Dodd Døde: (de det er holdt gravferd for siden sist):   Lillian Margareth Slettevold, Jens Erik Jensen, Berit Jorfall, Hans Friberg, Bjørn Jensen, Aase Møller, Tor Magne Evensen, Aud Petra Hanna Bjørkli, Marta Synøve Muggerud, Tone Elisabeth Schem, Ruth Knivedalen, Edith Margaret Folvell, Per-Oscar Haggren, Junne Arnesen Østby, Knut Kalleklev, Arne Økstad, Bente Christiansen, Jonny Willy Johnsen, Guri Heitmann Müller, Turid Dorothea Kokaas, Jan Egil Heyerdahl Elfving, Kari Lilian Christiansen Liste fra 14. september til 19. oktober

Send din gave til bankgiro 5063 63 33767 Utgis av menighetsrådene i Nordstrand og Ljan med seks ­utgaver i året. Trykkingen finansieres med gaver og annonser, redaksjon og d ­ istribusjon er basert på frivillig ­innsats. Menighetsblader faller utenfor ­kategorien «uadressert reklame».

Dette nummeret dekker perioden 20. november–29. januar. Neste nummer har materiellfrist 13. desember og dekker perioden 29. januar–2. april 2017. Stoff til bladet sendes til Menighetskontoret ved Magnar Haugeli Halvorsen. E-post: mh992@kirken.no eller tlf 23 62 98 06 Tekst i wordformat, bilder minst 10×15cm med oppløsning 300ppi, ­filformat: jpg. Menighetsbladet kan lastes ned ­gratis på http://www.kirken.no/nordstrand og på h ­ ttp://issuu.com/nordstrandmenighetsblad

Redaktør  Dag K Smemo Mobil: 92 40 37 00, e-post: dag@smemo.no

Annonser  Tor Einar Lie tlf.: 4142 1341 epost: toreinarlie@yahoo.com

I redaksjonen fra staben  Magnar Haugeli Halvorsen Tlf.: 2362 9806, e-post: mh992@kirken.no

Design Erling@Smemo.no Trykk  Litografia, Oslo

Vil du gi en gave til Menighetsbladet? Send din gave til

Kontonummer: 5063.63.33767

Kid-nummer: 00300012000000143 Nordstrand menighet Postboks 12, Nordstrand 1112 Oslo Bruk VIPPS Send din gave til Nordstrand kirke merk gaven: «Menighetsbladet» Menighetsbladet finansieres av annonser og gaver. Kan vi regne med din gave?


Perioden november–januar (Rett til forandringer ­forbeholdes. Se dagspressen.)

SPORTS­GUDSTJENESTER

KLIPP UT

DATO:

NORDSTRAND KIRKE

LJAN KIRKE:

ØSTMARKSKAPELLET

Søndag 20. november. Domssøndag / Kristi Kongedag

11: Høymesse m/nattverd v/Anne Grete Listrøm Kirkekaffe. Søndagsskole. Ofring Nordstrand menighet. Kirkeskyss 905 26 246

Søndag 27. november 1. søndag i adventstiden

11: Lys Våken-gudstjeneste v/Åse M. S. Haugstad. Kirkekaffe. Ofring KFUK-KFUM Speideren

11: Høymesse v/ Eivind W. Oftebro. Ofring Changemaker. Adventshelg på Ljan.

12: Sportsgudstjeneste v/Gunnar Kagge

Søndag 4. desember 2. søndag i adventstiden

11: Høymesse m/dåp v/Eivind W. Oftebro. Kirkekaffe.

11: Høymesse m/dåp v/Anne Grete Listrøm. Ofring KN. Kirkekaffe

12: Sportsgudstjeneste v/Eivind Arnevåg

Søndag 11. desember 3. søndag i adventstiden

11: Lucia-lysmesse m/dåp v/Anne Grete Listrøm. Familiekor og Barnekantoriet. Kirkekaffe.

11: Lysmesse v/Åse M. S. Haugstad. Ofring Søndagskoleforbundet

16: Sportsgudstjeneste med Fakkeltog fra Grønmo v/Asle Rossavik

Søndag 18. desember 4. søndag i adventstiden

11: Hele kirken synger v/Eivind W. Oftebro. Forsangergruppe. Kirkekaffe.

Se Nordstrand

Lørdag 24. desember Julaften Familie­gudstjenester med ofring til Kirkens Nødhjelp

13: Åse M. S. Haugstad. Familiekoret 14: Åse M. S. Haugstad. NBUK 15: Anne Grete Listrøm. Glam 16: Anne Grete Listrøm. Korstrand og Korpset

14:30 og 16: Familiegudstjeneste v/Eivind W. Oftebro

Søndag 25. desember Juledag

11: Høymesse v/Anne Grete Listrøm. Forsangergruppe. Ofring Det Norske Misjonsselskap

12: Høytids-gudstjeneste v/Eivind W. Oftebro. Ofring Menighetens misjonsprosjekt

Mandag 26. desember 2. juledag

11: Gudstjeneste med dåp v/Anne Grete Listrøm

Lørdag 31. desember Nyttårsaften

12: Sportsgudstjeneste v/Lasse Heimdal

16: Forenklet gudstjeneste v/Eivind W. Oftebro

Nyttårsdag 1. januar Nyttårsdag / Jesu navnedag

11: Felles prostigudstjeneste i Lambertseter kirke

11: Felles prostigudstjeneste i Lambertseter kirke

Søndag 8. januar 2017 Kristi Åpenbaringsdag

11: Høymesse med dåp 16: Juletrefest for barn i Nordstrand kirke

11: Høymesse v/Eivind W. Oftebro

Søndag 15. januar 2. søndag i åpenbaringstiden

11: Høymesse med dåp

11: Familie-messe m/nattverd v/Eivind W. Oftebro

Søndag 22. januar 3. søndag i åpenbaringstiden

11: Høymesse med dåp

11: Høymesse

Søndag 29. januar 4. søndag i åpenbaringstiden

11: Høymesse med dåp

11: Gudstjeneste med konfirmant­ presentasjon v/Eivind W. Oftebro

Her kan du gi med Vipps

Her kan du gi med Vipps

Vipps-nummer

Vipps-nummer

#11550

#11546

Gi din gave til Nordstrand menighet

Gi din gave til Ljan menighet Menighetsbladet 6 | 2016 

19


©

Gr

ea

Juleevangeliet.

tve

cto

rs.

co

m

Les det gjerne høyt julaften, kanskje familiens eldste eller yngste skal lese? Jesus blir født Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. Jesus får navn Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv. Lukasevangeliet kapittel 2,1–21.

Se julens ­gudstjenester på side 19

Årets julegave FRA Nordstrand menighet Jubileumsbok for Nordstrand kirke 150 år. Se omtale om boken på side 7–11 Pris kr. 350,-. Eventuell porto kommer i tillegg. Utgitt 2016 av Nordstrand menighetsråd. Eventuelt overskudd går til menighetens arbeid. Boken kan kjøpes fra: Nordstrand menighetskontor: Ekebergveien 238, 1166 Oslo (Betal gjerne med kort) Eller bestilles på: Epost: post.nordstrand.oslo@kirken.no Telefon: 236 29 800 Sikrest i perioden kl. 10–14.

Årets julegave TIL Nordstrand menighet. Gi en gave til Menighetsbladet.

Bladet kommer ut med seks utgaver i året. Det finansieres med annonser og gaver. Hva med 250 kroner som et frivillig abonnement? Kan vi regne med din gave til jul i år? Benytt konto: Nordstrand menighet 5063 63 33767 Eller VIPPS til 11550 Merk gaven: Menighetsbladet Eller benytt vedlagte giro for din gave til Menighetsbladet.

Menighetsbladet 6 2016  
Menighetsbladet 6 2016  
Advertisement