Page 1

r ns je re n Vå pa m

ka

MAGASI NET www.browning.no

Bestselgeren!

9 990,-

BROW N I N G T-B OLT C A R B O N PA K K E

B rownings unike r an dte nningsr if le. Ret trekke r m e d 10-skudds tromm elma gasin . Fab r ikkb e ddet for mak simal p r e s i s j o n , g u m m i e r t s t o k k i k a r b o n f i n i s h o g m e d r e s e r v e m a g a s i n i k o l b e n . P a k k e m e d A -Te c k a r b o n d e m p e r, Ta l l e y m o n t a s j e r o g A p o l l o T 3 3 -9 x 4 0 m e d u t v e n d i g j u s t e r i n g s t å r n , p a r a l l a k s e j u s t e r t f o r d e t a k t u e l l e k a l i b e r e t . L everes i kaliber . 22lr og .17HMR med 42cm g jenget løp.

Kampanjene varer frem til 17. mai


H VA E R B R O W N I N G ? B r o w n i n g e r d e n s i v i l e h a l v d e l e n a v b e l g i s k e H e r s t a l G r o u p , h v o r Fa b r i q u e N a t i o n a l e ( F. N . ) u t g j ø r d e n m i litære halvparten. Selv om den statseide våpenprodusenten er belgisk og R&D avdelingene ligger i Liège og Morgan, Utah foregår storparten av den sivile produksjonen på Miroku i Japan. Her foregår trolig verdens mest velorganiserte våpenproduksjon. Selv med høyere lønnsnivå enn i Norge, g jør en struktur og orden uten sidestykke at produksjonen ikke bare blir effektiv og feilfri, men også konkurransedyktig i pris. FRA DET LILLE EKSTRA... S e l v p å s t a n d a r d v å p e n g j ø r B r o w n i n g a l l t i d d e t l i l l e e k s t r a s o m a n d r e p r o d u s e n t e r i k k e g j ø r. E n v a n l i g X- b o l t p r o d u s e r e s i t r e l å s k a s s e l e n g d e r o g e r k o n k u r r a n s e b e d d e t . På e n s t a n d a r d O / U e r f o r s k j e f t e o g kolbe beddet til metallet og graveringen g jort med rolling. Selv på en B525 til 20 000 kroner er alle flatene mellom løp og låskasse møysommelig tilpasset for hånd. . . .T I L D E T H E LT E K S T R A O R D I N Æ R E Når man nærmer seg «high-end» segmentet av Brownings serieproduserte våpen, legges stadig mer m ø y s o m m e l i g e p r o s e s s e r t i l p r o d u k t e t . X- b o l t P R O h a r s k j e f t e i e k s k l u s i v e m a t e r i a l e r o g e r v e r d e n s e n e s t e serieproduserte rifle med ”barrel lapping”. Haglene får stadig høyere klasse av tilpassing, f inish og t r e v e r k , s a m t i d i g s o m r o l l i n g e r s t a t t e s m e d h å n d g r a v e r i n g o g g u l l i n n l e g g . Få p r o d u s e n t e r k l a r e r å h o l d e f ø l g e , u a v h e n g i g a v p r i s . M e n B r o w n i n g s t o p p e r i k k e d e r, o g t i l b y r m e d B 2 5 i J o h n M . B r o w n i n g C o l l e c t i o n v å p e n p r o d u s e r t h e l t e t t e r k u n d e n s ø n s k e r, h v o r m u l i g h e t e n e e r u e n d e l i g e .

K r. 6 2 3 9 0 , B7 2 5 H U N T E R G R A DE 5

G r a d e 4 s to k k o g m e ge t p å kos te t h å n d gr ave r t l å s k a s s e m e d ja k tm oti v. Man må ikke betale en årslønn for å kjenne på kvaliteten og håndverket Browning s t å r f o r. S o m a l l e B r o w n i n g O / U b y g g e r d e n n e p å d e s a m m e p r i n s i p p e n e s o m d e r e s h å n d l a g d e m e s t e r v e r k , o g e r e n a v v e r d e n s b e s t e s e r i e p r o d u s e r t e h a g l e r.

B7 2 5 S P O R T E R G R A DE 5

K r. 6 2 3 9 0 , -

G r a d e 4 s to k k o g m e ge t p å kos te t h å n d gr ave r t l å s k a s s e m e d s cro ll m oti v. Man må ikke betale en årslønn for å kjenne på kvaliteten og håndverket Browning s t å r f o r. S o m a l l e B r o w n i n g O / U b y g g e r d e n n e p å d e s a m m e p r i n s i p p e n e s o m d e r e s h å n d l a g d e m e s t e r v e r k , o g e r e n a v v e r d e n s b e s t e s e r i e p r o d u s e r t e h a g l e r.


B15 B15 er en modernisert utgave av B25, og baserer seg på B725- kassen. Som forg jengeren er også den h å n d t i l p a s s e d e B 1 5 u t v i k l e t o g r a f f i n e r t a v b ø r s e m a k e r n e v e d Fa b r i q u e N a t i o n a l e i H e r s t a l , B e l g i a . Du kan altså forvente samme standard som på en B25, men uten muligheten til customisering. B 1 5 l e v e r e s m e d s t a n d a r d s t o k k m å l o g e r t i l g j e n g e l i g i 4 v a r i a n t e r, a l l e i b å d e k a l i b e r 1 2 o g 2 0 .

B 1 5 G r a d e B

K r. 2 0 3 0 0 0 , -

B 1 5 G r a d e C

K r. 2 3 8 0 0 0 , -

B 1 5 G r a d e D

K r. 2 6 8 0 0 0 , -

B 1 5 G r a d e E

K r. 2 9 8 0 0 0 , -

B25 B 2 5 , k o n g e n a v O / U - h a g l e r, b l i r f o r t s a t t h å n d l a g e t o g t i l p a s s e t h e l t e t t e r k u n d e n s ø n s k e r. D e n n e h a g l e n representerer det aller ypperste av håndverk fra våre børsemakere, og kvaliteten på hver minste detalj er uten sidestykke. H e r v i s e s k u n n o e n h e l t f å e k s e m p l e r, m u l i g h e t e n e e r e n d e l ø s e . K a l i b e r v a l g f r a 1 2 t i l 2 8 . L a g e s p å b e s t i l l i n g m e d 3 6 m å n e d e r s v e n t e t i d / l e v e r i n g s t i d . Pr i s e r f r a n o e n f å h u n d r e t u s e n . . .


X-B OLT S U

Browning X-bolt er markedsledende blant boltrifler. Bunnsolid kvalitet, innovativt design, teknisk overlegenhet og suveren yteevne kjennetegner konstruksjonen fra en av verdens største våpenprodusenter. Superlight- serien er norske spesialmodeller med ekstra kort løp og karbonfiber- finish, tilpasset aktiv jakt med lyddemper. Disse hendige våpna med sine suverene egenskaper har blitt en enorm suksess. Finnes både i blånert og rustfri utgave, og i 2019 utvides utvalget ytterligere.

Kite fikk terningkast 6 i Jeger 03/2018 Kjøpt løst: 36 668,-

31 990,-

X-B OLT S U P E R L IGH T U LT I M AT E - PA K K E

D e n u l t i m a t e l ø s n i n g e n f o r h j o r t e j a k t i b r a t t e v e s t l a n d s l i e r, h ø y f j e l l s j a k t p å r e i n s d y r e l l e r b a r e f o r d e g s o m l i k e r e n h e n d i g a l l v æ r s l ø s n i n g a v h ø y e s t e k v a l i t e t . S u p e r l i g h t- r i f l e i r u s t f r i t t , K i t e K S P H D 1 , 6 -1 0 x 4 2 i l l u m . o g Te n e b r a e x l i n s e b e s k y t t e r e , A -t e c G 2 d e m p e r o g Ta l l e y S L- m o n t a s j e r i r u s t f r i t t s t å l . L e v e r e s i k a l i b e r . 2 2 3 R e m . , 6 , 5 x 5 5 o g . 3 0 8 W i n .

X- B O L T S U P E R L I G H T • Bu n n s o l i d Br o w n i n g k v a l i t e t ingen plastdeler • Løp kappet og g jenget på 4 2 c m /4 5 c m f r a f a b r i k k • Markedets beste sikring (t r i p p e l s i k r i n g m e d b o l t u t l ø s e r) • Ekstremt slank grunnet trommelmagasin og 3 låseklakker

• Overlegen gummiert k o m p o s i t t s t o k k ( i n g e n r e s o n a n s) • S u v e r e n s k y t e k o m f o r t ( In f l e x kolbekappe og handswell) • M a t c h a v t r e k k ( S u p e r Fe a t h e r Tr i g g e r) • Pr e s i s j o n s g a r a n t i 2 , 5 c m p å 1 0 0 meter (≈1MOA)


PE R L IG H T

Førpris: 16 990,-

15 990,-

X-B OLT S U P E R L IGH T S S

En av våre absolutte bestselgere. Ekstremt hendig allværsrif le for den seriøse brukeren. G ummier t stokk med carbonf inish, 42cm ferdig g jenget løp. Leveres i . 223 Rem., 6,5x55 og . 308 Win.

12 990,X-B OLT S U P E R L IGH T B L AC K

B l å n e r t u t g a v e a v d e n s t o r e s a l g s s u k s e s s e n X- b o l t S u p e r l i g h t . G u m m i e r t s t o k k m e d c a r b o n f i n i s h , g j e n g e t f o r l y d d e m p e r. L everes med 42cm løp i . 308 Win og 45 cm løp i 6 , 5x55 .

Bestselgeren! Kjøpt løst: 26 669,-

23 990,-

X-B OLT S U P E R L IGH T B L AC K- PA K K E

K o m p l e t t l ø s n i n g m e d s u p e r l i g h t- r i f l e , K i t e K S P H D 2 , 5 -1 0 x 5 0 k i k k e r t m e d b e l y s t r e t i k k e l , A -t e c G 2 d e m p e r o g Ta l l e y m o n t a s j e r. Vår t mest solgte produkt i 2018. Leveres i kaliber 6,5x55 og . 308 win.


29 990,-

X - B O LT P R O CA R B O N N O RWAY • Ultrarigid 360° karbonfiberstokk • Alle metalldeler er i Tungsten Cerakote finish • Vekt: 2760g

X- b o l t P R O N o r w a y

M e d P R O - s e r i e n t a r B r o w n i n g X- b o l t e n i n n i ” h i g h - e n d ” s e g m e n t e t . E t s e g m e n t s o m Browning bl.a. med sin JOHN M. BROWNING COLLECTION har vist at de mestrer bedre e n n d e f l e s t e a n d r e . X- b o l t P R O e r d e n m e s t t e k n i s k e X- b o l t e n n o e n s i n n e . X- b o l t P R O l e v e r e s m e d s v æ r t e k s k l u s i v e s t o k k m a t e r i a l e r - f o r 2 0 1 9 p r e s e n t e r e s k a r b o n - o g G r. 5 v a l n ø t t s t o k k . Norway- utgavene skiller seg fra andre PRO- modeller ved at de har 50cm g jenget løp og r u s t f r i t t s t å l u n d e r C e r a k o t i n g e n . D e t t e g j ø r d e m e n d a m e r e e g n e t t i l b r u k m e d l y d d e m p e r. Begge modellene leveres i kaliber .308 Win.

Løpet er håndlappet for perfekt overflate. Resultatet blir ”custom rifle”-presisjon og betydelig mindre mantelavsetninger.

Spiralflutet sluttstykke og hevarmskule gir et distinkt uttrykk

Cerakote tungsten finish på alle metalldeler og magasinbunn gir ikke bare et vakkert, g jennomført utseende, men også en overlegen rust- og slitasjebeskyttelse

Matchende Talley kikkertringer (30mm medium) i tungsten cerakote følger med.


Ultrasolid rekylblokk i komprimert karbonfiber festet til stokkens yttervegger. X-boltens rekylklakk beddes perfekt til rekylblokken.

To lag med karbonfiber komprimert rundt en kjerne av high-density skum.

27 990,X - B O LT P R O G R A D E 5 N O RWAY

Nøyaktig samme rifle som Carbonf iber-varianten, men med stokk i utsøkt grade 5 valnøtt. Innlegg i metall og rosentre i forskjefte og pistolgrep

Innlegg i metall og rosentre på forskjefte og pistolgrep ALLROUNDKIKKERT SPESIALLAGET FOR X-BOLT PRO

16 990,Kite KSP HD 2-12x50 Tungsten cerakote • Belyst retikkel • Linser og coating i toppklasse • Hus og mekanikk i 100% metall, helt uten plast og lim • 6x zoom og ekstremt synsfelt • Leveres med markedets beste linsebeskyttelse fra Tenebræx

Kite fikk terningkast 6 i Jeger 03/2018 Empowered by Browning


28 990,Førpris: 31 990,-

B 7 2 5 H U N T E R P R E M I U M N O R WAY

Nydelig, slank hagle for jegeren som skal ha “The best there is”. Norsk spesialmodell med oppgradert grade 3 stokk, sølvloddede reimfester og automatsikring. K a l i b e r 1 2 -7 6 m e d 7 1 c m l ø p . L e v e r e s i k o f f e r t m e d 5 D S - c h o k e r. Ve k t : 3 , 2 k g

33 990,B 7 2 5 H U N T E R L I G H T P R E M I U M N O R WAY

S a m m e s o m o v e r, m e n i l e t t v e k t s u t g a v e . K a l i b e r 1 2 -7 6 m e d 6 6 c m l ø p . Ve k t : 2 , 8 k g

H VA S K I L L E R B 7 2 5 F R A B 5 2 5 ? • Slankere og mer moderne design • Automatisk løpsskifter for rekyluavhengig avfyring av andre skudd. • DS- choker (optimale skuddbilder og gasstetting) • Presist avtrekk i rifleklassen • Oppgradert treverk og f inish

Førpris: 23 990,-

19 990,-

B 5 2 5 G A M E 1 N O R WAY

Basismodellen av Brownings O/U-hagle i norsk spesial- utgave med oljebehandlet grade 2 stokk, sølvloddede reimfester og automatsikring. K a l i b e r 1 2 -7 6 m e d 7 1 c m l ø p . L e v e r e s i k o f f e r t m e d 4 c h o k e r. Ve k t : 3 , 3 k g

Førpris: 25 990,-

21 990,-

B 5 2 5 G A M E 1 L I G H T N O R WAY

S a m m e s o m o v e r, m e n i l e t t v e k t s u t g a v e . K a l i b e r 1 2 -7 6 m e d 7 1 c m l ø p . L e v e r e s i k o f f e r t m e d 4 c h o k e r. Ve k t : 2 , 9 k g

Førpris: 25 990,-

24 990,-

B 5 2 5 L I G H T C O M P A C T A D J . N O R WAY

B525 Game 1 Light Norway i kompaktutgave. Løpslengde, pistolgrep og øvrige skjeftemål t i l p a s s e t k v i n n e r, m e n t a k k e t v æ r e j u s t e r b a r k i n n s t ø t t e v i l d e n n e p a s s e o g s å m e n n u n d e r 1 , 7 0 . K a l i b e r 1 2 -7 6 m e d 6 1 c m l ø p . L e v e r s i k o f f e r t m e d 4 c h o k e r. Ve k t : 2 , 9 k g


B725 PROTRAP ADJ. HIGH RIB K o n g e n a v t r a p h a g l e r. K o r t s a g t ; d e n n e h a r a l t . O v e r l e g e n t l ø p s - o g c h o k e s y s t e m , j u s t e r b a r 1 2- 8 m m h i g h r i b f o r j u s t e r i n g a v t r e f f p u n k t , B r o w n i n g s g e n i a l e k o l b e j u s t e r i n g s s y s t e m , Tr i p l e Tr i g g e r S y s t e m , P r o B a l a n c e S y s t e m f o r f i n j u s t e r i n g a v b a l a n s e i l ø p o g k o l b e s a m t m y e m e r. L e v e r e s i k o f f e r t m e d 8 u t v e n d i g e c h o k e r, b a la ns e ve k te r o g 3 av tre k ke re. S k j e f te m å l 2 3-3 8 | 33- 4 8 | 37 5 . K a l . 1 2-7 0 L ø p s l e n g d e 7 6 o g 8 1 c m . Ve k t : 3 , 9 k g

56 990,H VA G J Ø R B R O W N I N G O / U T I L

• • • •

VERDENS BESTE HAGLER?

Den mest produserte og driftssikre haglen noensinne Markedets sterkeste og mest uslitelige mekanisme Treverkets rekylflater er epoxybeddet for ekstrem levetid Vector Pro kammer, Back Bored løp og Inv. Plus choker for større utgangshastighet og overlegne skuddbilder • Tilpassing og f inish du sjelden f inner i dag

Førpris: 31 990,B72 5 SPORT ER 12M Vinner av NM jegertrap 2016 og 2018

27 990,-

F o r d e g s o m v i l h a d e t b e s t e f r a t o v e r d e n e r, e r B 7 2 5 s p o r t e r d e t n a t u r l i g e v a l g e t . P e r f e k t b å d e p å l e i r d u e b a n e n o g j a k t . 1 , 3 k g j u s t e r b a r t a v t r e k k . S k j e f t e m å l 3 6 - 5 7- 3 7 5 . K a l i b e r 1 2-7 6 , l ø p s l e n g d e 7 1 o g 7 6 c m . L e v e r e s i k o f f e r m e d 5 D S - c h o k e r. Ve k t : 3 , 5 k g

Førpris: 36 990,B72 5 SPORT ER I I A DJ.

34 990,-

S a m m e s o m o v e r, m e n m e d j u s t e r b a r k o l b e k a m o g k l a r g j o r t f o r b a l a n s e v e k t e r. K a l i b e r 1 2-7 6 , l ø p s l e n g d e 7 1 o g 7 6 c m . L e v e r e s i k o f f e r m e d 5 D S - c h o k e r. Ve k t 3 , 5 k g

Førpris: 49 990,B 7 2 5 P RO T R A P A D J U S TA BL E

46 990,-

S a m m e s o m ø v e r s t e , m e n m e d v a n l i g 1 2 m m s i k t e s k i n n e . K a l i b e r 1 2-7 0 , l ø p s l e n g d e 7 6 o g 8 1 c m . L e v e r e s i k o f f e r t m e d 8 u t v e n d i g e c h o k e r, b a l a n s e v e k t e r o g 3 a v t r e k k e r e . S k j e f t e m å l 2 3 - 3 8 | 3 3 - 4 8 | 3 7 5 . Ve k t : 3 , 8 k g

Førpris: 49 990,B 7 2 5 P RO S P O R T A D J .

46 990,-

S a m m e s o m o v e r, m e n m e d s p o r t i n g s t o k k o g 1 2- 8 m m s i k t e s k i n n e . K a l i b e r 1 2-7 0 , l ø p s l e n g d e 7 6 o g 8 1 c m . L e v e r e s i k o f f e r t m e d 8 u t v e n d i g e c h o k e r, b a l a n s e v e k t e r o g 3 a v t r e k k e r e . S k j e f t e m å l 2 3 - 3 8 | 4 3 -5 8 | 3 7 5 . Ve k t : 3 , 8 k g


B R OW N I N G B X R - r a s k e k s p a n s j o n For lettere storvilt BXR Rapid Expansion Matrix Tip er designet spesif ikt for bruk på lettere storvilt som rådyr og villsvin. Den patenterte matrixtuppen muligg jør høy opprettholdelse av hastighet og energi på lengre hold, samtidig som den gir rask ekspansjon i v i l t e t . Ku l e d e s i g n e t s o m h e l h e t g i r h ø y p r e s i s j o n , r a s k energioverføring og genererer massiv knockdown-kraft.

270 Win | 6,5 Creedmoor | .308 Win | 30-06 7mm RM | 300 WM

599,759,-

BROWNI NG BXC - kontroller t ekspansjon For alt storvilt D e n n y e B r o w n i n g B X C- k u l e n e r d e s i g n e t f o r t y n g r e s t o r v i l t , hvor stor knockdown-effekt og dyp penetrering er påkrevd. Det bondede kuledesignet med restvekt på nesten 100% sammen med Te r m i n a l T i p s i k r e r d y p , p å l i t e l i g p e n e t r e r i n g g j e n n o m b å d e t y k k hud og bein. Messingtuppen, den høye kulevekten og boat-tail designet er vesentlige faktorer som bidrar til den ekstreme presisjonen og maksimale opprettholdelse av hastigheten på lengre hold.

270 Win | .308 Win | 30-06 7mm RM | 300 WM | 300 WSM

759,849,B R OW N I N G B X S - B l y f r i For alt storvilt Homogen blyfri kule til alt storvilt. Opprettholder hastigheten s v æ r t g o d t p å l e n g r e h o l d . Po l y m e r t u p p e n g i r t i d l i g e k s p a n s j o n , s a m t i d i g s o m k u l e n p e n e t r e r e r d y p t i a l l e t y p e r v i l t . Re s t v e k t på nær 100%.

270 Win | .308 Win | 30-06 6,5 Creedmoor | 7mm RM | 300 WM

649,798,-


RHINO

SURE SHOT

LI T E WAX O P E N I N G DAY BIG BUCK D E E R S C EN E S P E E D ATAC S SAFETY 3D

RIFLEF U T TERAL CROSSBUCK

699,-

690,-

RI F LEKO F F ERT

249,HAGLEF U T T ERAL CROSSBUCK

D E E R S C EN E , V E N D BA R L U E

699,-

449,RIFLEREIM

599,-

BIG GAME

Premiumsafen for ekte entusiaster PROSTEEL SAFES

• Brannsafe sertifisert for 90 min. •Kapasitet på opptil 27 våpen •Markedets beste kodelås •All innredning inkludert •Uttakbar sikkerhetsboks •Klasseledende sikkerhet •Serienummer

Førpris: 34 990,-

29 990,-

Leveres direkte fra BW Norway. Frakt tilkommer.


W I N C H E S T E R - B R OW N I N G S B U D S J E T T VÅ P E N

Winchester har de siste årene redefinert sin profil. Winchester er nå varemerket for den som verdsetter funksjonalitet. Det er ikke prangende, flotte våpen, men arbeidsjern som alltid fungerer. Det betyr ikke at Winchester er gammeldags, tvert imot. Stadig nye innovative og praktiske modeller kommer på markedet, men funksjon står alltid i fokus. Dette har blant annet resultert i verdens raskeste halvautomat, en bruksrifle suveren i sitt prissegment, og en pumpehagle som fullstendig dominerer markedet. Winchester er perfekt for den som ikke vil betale mer enn strengt tatt nødvendig for å få jobben g jort. Førpris: 8 990,W I NCHESTER X PR

7 990,-

S o l i d b r u k s r i f l e t i l u s l å e l i g p r i s . H u l l - i - h u l l p r e s i s j o n . To l å s k a s s e l e n g d e r, 2- p u n k t s s i k r i n g m e d b o l t u t l ø s e r. B u t t o n r i f l e t l ø p m e d g j e n g e r f o r l y d d e m p e r. B o k s m a g a s i n og suverent M .O. A . av trekk . Leveres i kaliber . 308 Win og 30-06 Sprg

9 990,W I NCHESTER X PR

S a m m e r i f l e s o m o v e r, m e d o l j e t v a l n ø t t s t o k k . L e v e r e s i k a l i b e r . 3 0 8 W i n o g 3 0 - 0 6 S p r g

W I N C H E S T E R M 7 0 S A FA R I E X P R E S S

20 990,-

D e n s e l v f ø l g e l i g e r i f l a f o r j a k t p å f a r l i g v i l t i A f r i k a . P r e ‘ 6 4 u t d r a g e r, d o b l e r e k y l k l a k k e r beddet både foran og bak, integrert magasin med hengslet bunn, express baksikte og reimfester loddet til løp. Hele rif la er konstruer t for de kraf tige kalibrene som kreves for jak t på T he Big Five. L everes i k alib er 416 , 458WM og 37 5 H&H . 61cm lø p, vek t 4 k g.


S X P DE F E N DE R M A R I N E

5 990,-

P u m p e h a g l e i k a l i b e r 1 2-7 6 m e d 4 6 c m l ø p i r u s t f r i u t g a v e . G j e n g e t f o r k i k k e r t b a s e r. I n v e c t o r P l u s c h o k e s y s t e m . 5 + 1 m a g a s i n . Ve k t 2 , 9 k g

Førpris: 11 990,S X P T Y P H O N M E D DE M P E R

9 990,-

S a m m e s o m o v e n f o r i Ty p h o n c a m o o g m e d A -Te c A 1 2 l y d d e m p e r. G j e n g e t f o r k i k k e r t b a s e r. I n v e c t o r P l u s c h o k e s y s t e m . 5 + 1 m a g a s i n . Ve k t 2 , 9 k g

Bestselger!

Førpris: 11 990,S X 4 BL AC K S H A D OW

9 990,-

Ny basisutgave av verdens raskeste halvautomat. L avere vekt, forbedret ergonomi og o p t i m a l i s e r t b r u k e r v e n n l i g h e t . Ta r a l t f r a 2 4 g l e i r d u e p a t r o n e r t i l d e k r a f t i g s t e 1 2- 8 9 l a d n i n g e n e . K a l i b e r 1 2- 8 9, l ø p s l e n g d e 6 6 o g 7 1 c m .

Førpris: 17 990,S X 3 R ED PER F OR M A NCE

15 990,-

L e g e n d e n b l a n t h a l v a u t o m a t e r. U t a l l i g e v e r d e n s r e k o r d e r e r s a t t m e d d e n n e spesialutgaven av SX3. Ekstremt rustbestandig og lett g jenkjennelig design. L e v e r e s m e d u t v e n d i g e M i d a s - c h o k e r i r ø d k o f f e r t . K a l i b e r 1 2-7 6 , l ø p s l e n g d e 7 1 c m .

Førpris: 9 380,SX P SLUG & F IELD

8 990,-

Med riflet slugløp får du betydelig bedre presisjon enn med glatt løp. Denne komboen gir deg muligheten til både å jakte småvilt og rådyr/storvilt uten k o m p r o m i s s e r. 4 6 c m r i f l e t l ø p m e d f i b e r o p t i s k f r o n t s i k t e . 6 6 c m h a g l e l ø p f o r u t s k i f t b a r e c h o k e r. G j e n g e t f o r k i k k e r t b a s e . 5 + 1 m a g a s i n .


Tr e n i n g s a m m o

199,-

Winchesters treningsammunisjon er av svært høy og jevn kvalitet. Selv om Winchester FMJ stiller i en helt annen klasse enn varemerkene i lavprissegmentet, har vi jobbet hardt over lang tid for å kunne tilby denne så rimelig så mulig. Dette g jør at du knapt får billigere treningsammunisjon. Leveres i kaliber 6,5x55 | .308 Win | 30-06 Sprg F i n n e s o g s å i . 2 2 3 Re m t i l K r. 1 2 9 , -

Klassisk blyspiss

W i n c h e s t e r Po w e r Po i n t e r p å v e r d e n s b a s i s W i n c h e s t e r s m e s t populære jaktpatron. En enkel og pålitelig konstruksjon som har v æ r t b r u k t m e d s t o r s u k s e s s i m e r e n n 4 0 å r. Blykule med softpoint som gir meget god knockdown-power og super presisjon. Et utmerket valg for jegeren som vil ha en litt billigere patron som en fortsatt kan stole på at fungerer - hver eneste gang. P r i s e k s e m p e l f o r s t a n d a r d k a l i b r e* : *30-30 Win | .308 Win | 30-06 Sprg

329,-

Finnes også i 22 Hornet | .222 Rem | .223 Rem | .223 WSSM | .22-250 | .243 Win | .243 WSSM | 30-30 Win | 6,5x55 | .270 Win | .270 WSM | 7mm08 Rem | 7x64 | 7mm RM | .300WSM | .300 WM | .338WM | .375 Win | 9,3x62 | 9,3x74 | 44-40 Win | 45-70 Gvm | Egne priser g jelder for disse kalibrene.

Bonded blykule

Po w e r M a x e r e n m o d e r n e j a k t p a t r o n a v m e g e t g o d k v a l i t e t . Ko n t r o l l e r t e k s p a n s j o n u t e n f r a g m e n t e r i n g , g o d i n n t r e n g n i n g o g meget høy restvekt. Høy ballistisk koeff isient Suveren presisjon Beskyttet hulspiss Bonded kule Progressiv mantel

Førpris: 599,I standard kaliber

.270 Win | .308 Win | 30-06 Sprg

499,-

Finnes også i .243 Win | 30-30 Win | .270 WSM | 7mm RM | .300 WM Egne priser g jelder for disse kalibrene.


I 2 0 1 7 s o l g t e v i 4 5 0 B r o w n i n g X- B o l t o g A - b o l t III f e r d i g i n n s k u t t . R i f l e n e b l e s k u t t i n n m e d W i n c h e s t e r Po w e r M a x o g d e r e t t e r t e s t e t 5 s k u d d f o r p r e s i s j o n . A l l e r i f l e n e s a m l e t a l l e 5 skuddene innenfor 1 MOA (2,5cm/100m).

Mange presterte enda mer s p e k t a k u l æ r e s a m l i n g e r. En så grundig test er trolig unik og beviser ikke bare at Browning sine rifler holder hva de lover (1 MOA), men også at Browning o g W i n c h e s t e r Po w e r M a x e r e n svært trygg kombinasjon.

B r o w n i n g X- b o l t g i r s a m l i n g e r i n n e n f o r 2 , 5 c m / 1 0 0 m m e d Po w e r M a x *

* G j e l d e r v å p e n o g a m m u n i s j o n s o m i k k e h a r f å t t e g e n s k a p e n e f o r r i n g e t a v b r u k / m i l j ø . Fa k t o r e r s o m f e i l m e d l y d d e m p e r, kikkertsikte og kikkertsiktemonteringen, samt skyteferdigheter omfattes ikke av presisjonsgarantien.

H V O R L I K T G Å R W I N C H E S T E R S I N T R E N I N G S - O G J A K TA M M U N I S J O N ? Fo r å f i n n e s v a r p å d e t t e s p ø r s m å l e t , h a r v i m e d 3 å r s m e l l o m r o m f o r e t a t t t o t e s t e r. B e g g e g a n g e n e h a r v i tatt 5 populære rifler av ulike fabrikater med på skytebanen. Her har vi skutt med Winchester helmantel og 5 forskjellige jaktpatroner fra Winchester (også ulike kulev e k t e r) . På b e g g e t e s t e n e h a r a l l e r i f l e n e s a m l e t a l l e 6 s k u d d e n e i n n e n f o r 1 0 - e r e n p å 1 0 0 m .

Vi tør derfor hevde at det er svært stor sjanse for at også i ditt våpen g jelder utsagnet;

” W i n c h e s t e r H e l m a n t e l g å r l i k t m e d Wi n c h e s t e r J a k t a m m o”


B r o w n i n g M a s t e r D e a l e r Pa r t n e r e e r d e s t ø r s t e B r o w n i n g f o r h a n d l e r n e i Norge. Besøker du en av disse butikkene, f inner du et bredt utvalg av B r o w n i n g - , W i n c h e s t e r - o g K i t e p r o d u k t e r. B å d e r i f l e r o g s a l o n g r i f l e r, h a l v a u t o m a t i s k e h a g l e r, p u m p e h a g l e r o g O / U h a g l e r, o p t i k k o g t i l b e h ø r er til enhver tid på lager i butikken.

M A S T E R D E A L E R PA R T N E R E ØSTLANDET M X S p o r t Ro n d a n e J a k t o g Fr i t i d A S , O t t a , t l f : 9 5 0 4 9 3 8 3 Oslo Skytesenter AS, Oslo, tlf: 406 91 900 Skitt Jakt, Sandefjord, tlf: 33 46 07 57 SØRLANDET Jaktcompagniet AS, Evje, tlf: 971 28 963 Lyngdal Jakt & Fiskesenter AS, Lyngdal, tlf: 38 34 65 40 VESTLANDET A l m Vå p e n & V i l l m a r k A S , M o i , t l f : 5 1 4 0 1 8 1 8 Nubben AS, Bryne, tlf: 51 48 20 40 R a f d a l & Kv a l e Vå p e n h a n d e l , Fr a k k a g j e r d , t l f : 5 2 7 7 0 2 2 0 Vå p e n - S ø i l e n , B e r g e n , t l f : 5 5 3 1 4 9 3 6 TRØNDELAG M . Fe n s t a d B ø r s e m a k e r v e r k s t e d , S t a d s b y g d , t l f : 4 1 6 6 4 1 7 5 N a v a S p o r t A S , N a m s o s , t l f : 74 2 8 4 4 7 5 N a v a S p o r t Ve r d a l A S , Ve r d a l , t l f : 74 0 7 9 2 9 0 Nava Sport Stjørdal AS, Stjørdal S p o r t 1 O r k a n g e r, A m f i O r k a n g e r, t l f : 9 7 9 9 5 1 6 0 NORD-NORGE A n d r e s e n s Va a b e n f o r r e t n i n g , Tr o m s ø , t l f : 7 7 6 8 2 4 0 3 Blåbyen Jakt og Fiske AS, Sortland, tlf: 76 20 16 20 Canyon Jakt & Fiske AS, Alta, tlf: 90 02 87 28 L o f o t e n S p o r t o g Fr i t i d A S , B ø s t a d , t l f : 7 6 0 5 4 1 2 6 S VA L B A R D Longyear 78 Outdoor & Expeditions, Longyearbyen, tlf: 79 00 21 00

B r o w n i n g D e a l e r Pa r t n e r e e r b u t i k k e r s o m t i l e n h v e r t i d h a r e t godt grunnsortiment av Browning og Winchester i butikken. Du f i n n e r b å d e r i f l e r o g h a g l e r, o g d e t s o m i k k e e r i n n e , s k a f f e s f r a B r o w n i n g N o r g e i l ø p e t a v f å d a g e r.

D E A L E R PA R T N E R E ØSTLANDET A l v d a l -Ty n s e t S p o r t , Ty n s e t , t l f : 6 2 4 8 4 8 8 0 Jaktkroken, Hønefoss, tlf: 400 78 089 B r u k å s S p o r t A S , B ø i Te l e m a r k , t l f : 3 5 9 5 0 6 1 7 B ø r s e m a k e r We a r, S t e i n s h o l t , t l f : 9 1 6 9 4 2 0 3 G -S p o r t M y s e n , M y s e n , t l f : 6 9 8 9 3 8 4 0 Ko n g s v i n g e r S p o r t & Fr i t i d A S , Ko n g s v i n g e r, t l f : 6 2 8 1 5 4 74 R y g g e Vå p e n , R y g g e , t l f : 6 9 2 6 7 3 8 5 Ve i d e m a n n e n s , R j u k a n , t l f : 3 5 0 9 2 2 9 0 Vå p e n s m i a A S , D o k k a , t l f : 6 1 1 1 8 7 1 0

VESTLANDET B ø r s e m a k e r Te r j e S t a n a A S , Vo s s , t l f : 9 0 9 5 4 4 4 7 Intersport Surnadal Olaf Moen, Surnadal, tlf: 71 65 75 85 Jakt & Fiskespesialisten AS, Molde, tlf: 712 57 700 Jernia Johan Flo & Søn, Stryn, 57 87 60 60 TRØNDELAG S p o r t s h y t t a , S t e i n k j e r, t l f : 74 1 6 2 2 1 1 NORD-NORGE B e a r p r o o f A S , M i s v æ r, t l f : 9 0 8 7 7 2 4 8 K a l i b e r - S k y t t e r s p o r t o g J a k t , Va d s ø , t l f : 4 0 2 3 3 8 0 2 Kleven Jakt & Fiske AS, Hammerfest. tlf: 78 40 71 40 Nava Sport Mosjøen AS, Mosjøen, Tlf: 954 49 200

K A M P A N J E N E VA R E R F R E M T I L 1 7 . M A I

Profile for Nordskog

Magasin 2019 -1  

Magasin 2019 -1  

Profile for nordskog