Page 1

m So

s r en er nje m pa m

ka

MAGASI NET

WINCHESTER XPR

De beste tilbudene er NÅ! - i god tid før høstens jakt

Sjekk prisen!

7 490,-

W I NCHESTER X PR

S o l i d b r u k s r i f l e t i l u s l å e l i g p r i s . H u l l - i - h u l l p r e s i s j o n . To l å s k a s s e l e n g d e r, 2- p u n k t s s i k r i n g m e d b o l t u t l ø s e r. B u t t o n r i f l e t l ø p m e d g j e n g e r f o r l y d d e m p e r. B o k s m a g a s i n o g s u v e r e n t M . O . A . a v t r e k k . Leveres i kaliber . 308 Win og 30-06 Sprg

K I T E LY N X H D

6 990,-

8x30 og 10x30. En kikkert som yter langt utover både størrelse og pris.

K A M P A N J E N E VA R E R F R E M T I L 3 0 . J U N I


X-B OLT S U P E R L I G H T BL AC K- PA K K E

P a k k e m e d s u p e r l i g h t- r i f l e , K i t e 2 , 5 -1 0 x 5 0 k i k k e r t m e d b e l y s t r e t i k k e l , A -t e c B r o w n i n g G 2 d e m p e r o g Ta l l e y m o n t a s j e r. L e v e r e s i k a l i b e r . 3 0 8 w i n .

42cm løp

samme presisjonsgaranti

Sjekk prisen!

22 990,-

699,M A G A S I N X - B O LT RIFLEREIM

449,-

599,-

690,RI F LEKO F F ERT

RIFLEREIM BIG GAME

Sjekk prisen!

10 690,-

X-B OLT N O R D I C L I G H T B L AC K

G r u n n m o d e l l e n a v X- b o l t . B l å n e r t u t g a v e m e d f l u t e t , f a b r i k k g j e n g e t l ø p . G u m m i e r t s t o k k o g e l l e r s a l t h v a d u f o r v e n t e r a v e n X- b o l t . L e v e r e s i . 2 2 3 R e m . , 6 , 5 x 5 5 , . 3 0 8 W i n . o g . 3 0 - 0 6

14 990,X-B OLT N O R D I C L I G H T A D J U S TA B L E

B r o w n i n g s n o r d i s k e a l l v æ r s r i f l e m e d j u s t e r b a r k i n n s t ø t t e . H e r e r a l t i r u s t f r i e m a t e r i a l e r, ikke bare løp og låskasse. Kaliber . 223 Rem, 6 , 5x55 , . 270 Win, 308 Win og . 30-06

15 490,X-B OLT N O R D I C L I G H T L A M I N AT L I N K S

Robust laminatstokk og svær t rustbestandig mekanisme g jør dette til et kjempevalg for allværsjegeren. Leveres i kaliber . 308 Win og . 30-06


15 990,A-B OLT PA K K E M E D Z E I S S O G DE M P E R

K o m p l e t t p a k k e m e d B r o w n i n g A B 3 D u r a To u c h , Z e i s s 3 -9 x 5 0 , A -Te c d e m p e r o g Ta l l e y m o n t a s j e r. L e v e r e s i k a l i b e r 3 0 8 W i n og 30-06.

Sjekk prisen!

19 990,-

X-B OLT N O R D I C L I G H T B L AC K M / M I N OX F o r d e n k r a v s t o r e j e g e r e n . P a k k e m e d r i f l e , M i n o x Z X 5 i 2-1 0 x 5 0 m e d b e l y s t r e t i k k e l , o g Ta l l e y m o n t a s j e r. To p p k v a l i t e t i a l l e l e d d . Leveres i . 223 Rem, 6,5x55, . 308 Win og . 30-06.

30 990,X-B OLT N O R D I C L I G H T P RO PA K K E

F o r j e g e r e n s o m s k a l h a d e t b e s t e . X- b o l t i r u s t f r i u t f ø r e l s e , K i t e K S P H D k i k k e r t (v a l g f r i 2-1 2 x 5 0 e l l e r 2 , 5 -1 5 x 5 6 ) m e d b e l y s t r e t i k k e l o g Te n e b r a e x l i n s e b e s k y t t e r e , s a m t A -Te c Browning-demper G2. Her er alt plukket fra øverste hylle for å tilfredsstille selv den mest kresne brukeren. Leveres i kaliber 223 Rem, 6,5x55, . 308 Win og . 30-06.

• • • •

H VA G J Ø R E N X- B O L T S Å B R A ?

Bu n n s o l i d Br o w n i n g k v a l i t e t - i n g e n p l a s t d e l e r M a r k e d e t s b e s t e s i k r i n g (t r i p p e l s i k r i n g m e d b o l t u t l ø s e r) Ekstremt slank grunnet trommelmagasin og 3 låseklakker O v e r l e g e n g u m m i e r t k o m p o s i t t s t o k k ( i n g e n r e s o n a n s)

• S u v e r e n s k y t e k o m f o r t ( In f l e x k o l b e k a p p e o g h a n d s w e l l ) • M a t c h a v t r e k k ( S u p e r Fe a t h e r Tr i g g e r) • Pr e s i s j o n s g a r a n t i 2 , 5 c m p å 1 0 0 m e t e r ( ≈ 1 M O A )


X-B OLT S U P E R L I G H T

En av våre absolutte bestselgere. Ekstremt hendig allværsrif le for den seriøse brukeren. G ummier t stokk med carbonf inish, 42cm ferdig g jenget løp. Leveres i . 223 Rem., 6,5x55 og . 308 Win.

15 490,-

Sjekk prisen!

BAR MK3 COMPOSI T E

18 990,-

Tr e d j e g e n e r a s j o n a v B r o w n i n g s h a l v a u t o r i f l e r m e d o p p s p e n n e r, S u p e r Fe a t h e r Tr i g g e r o g g u m m i e r t e g r e p s f l a t e r. S k a l d u h a e n h a l v a u t o r i f l e d u k a n s t o l e p å , e r B A R v a l g e t . Leveres i kaliber .308 Win, .30-06 og 9,3x62.

Bestselgeren!

9 990,-

T - B O LT C A R B O N P A K K E

B r o w n i n g s u n i k e r a n d t e n n i n g s r i f l e . Re t t r e k k e r m e d 1 0 - s k u d d s t r o m m e l m a g a s i n . Fa b r i k k b e d d e t f o r m a k s i m a l p r e s i s j o n , g u m m i e r t s t o k k i k a r b o n f i n i s h o g m e d r e s e r v e m a g a s i n i k o l b e n . Pa k k e m e d A -Te c k a r b o n d e m p e r, Ta l l e y m o n t a s j e r o g A p o l l o T 3 3 -9 x 4 0 m e d u t v e n d i g j u s t e r i n g s t å r n , p a r a l l a k s e j u s t e r t f o r d e t a k t u e l l e k a l i b e r e t . L e v e r e s i k a l i b e r . 2 2 l r o g .1 7 H M R m e d 4 2 c m g j e n g e t l ø p .

T - B O LT S TA I N L E S S C A R B O N PA K K E

Samme som ovenfor i rustfri utførelse.

12 690,-


Empowered by Browning Belyst retikkel • Linser og coating i toppklasse • Hus og mekanikk i 100% metall • Helt uten plast og lim • 6x zoom og ekstremt synsfelt • Leveres med markedets beste l i n s e b e s k y t t e r e f r a Te n e b r a e x

Leveres med

Terningkast 6 i Jeger 03/2018

Fe r d i g m o n t e r t

KSP HD 1-6x24

Siktet for raske skudd. Stort synsfelt.

KUN HOS BROWNING DEALER PARTNERS Kite KSP HD er kikkertsikter helt i særklasse. Med både optisk og mekanisk kvalitet som mangler sidestykke i denne prisklassen, er disse kikkertsiktene det opplagte valget for den seriøse brukeren. Med fremragende prestasjoner i alle typer lys og med klikkjustering som et sveitsisk urverk, er disse siktene en nytelse å bruke helt fra det f ø r s t e s k u d d e t o g i m a n g e , m a n g e å r f r e m o v e r.

10 990,-

13 690,-

KSP HD 1,6-10x42

Utpreget allroundsikte som passer til det meste.

13 990,-

KSP HD 2-12x50

Allsidig kikkertsikte for de vanskeligste lysforhold.

13 990,-

KSP HD 2,5-15x56

30 års garanti

Valget for lange avstander og de vanskeligste lysforhold. Det store zoomområdet gjør siktet anvendelig til mange ulike jaktformer.

W

WINCHESTERS TRENINGS- OG JAKTAMMO

GÅR LIKT!

Hvorfor betale langt over tusen kroner for en pakke jaktammo når du får en b e d r e p a t r o n t i l n e d m o t h a l v e p r i s e n? 1 prosjektil, 4 teknologier

Leveres i følgende kalibre: 2 2 3 Re m , 6 , 5 x 5 5 , 3 0 8 W i n , 3 0 - 0 6 s p r g

159,- til 219,-

1

H ø y B .C .

2

Beskyttet hulspiss

3

Bonded kule

4

Progressiv mantel

=

Knuser konkurrentene

Leveres i følgende kalibre: 2 2 3 Re m , 2 4 3 W i n , 2 7 0 W i n , 2 7 0 W S M , 7 m m R M , . 3 0 -3 0 W i n , 3 0 8 W i n , 3 0 - 0 6 s p r g , 3 0 0 WM, 300 WSM, 338 WM

599,-


9 2 Å R S V I D E R E U T V I K L I N G AV G E N I E T J . M . B R O W N I N G S H A G L E K O N S T R U K S J O N

28 990,B R O W N I N G B 7 2 5 H U N T E R P R E M I U M N O R WAY

Nydelig hagle for jegeren som skal ha “The best there is”. Norsk spesialmodell m e d o p p g r a d e r t g r a d e 3 s t o k k o g s ø l v l o d d e d e r e i m f e s t e r.

H VA G J Ø R E N B R O W N I N G O / U S Å B R A ? • • • •

Den mest produserte og driftssikre haglen noensinne Markedets sterkeste og mest uslitelige mekanisme Treverkets rekylflater er epoxybeddet for ekstrem levetid Vector Pro kammer, Back Bored løp og Inv. Plus choker for større utgangshastighet og overlegne skuddbilder • Tilpassing og f inish du sjelden f inner i dag

H VA S K I L L E R B 7 2 5 F R A B 5 2 5 ? • Slankere og mer moderne design • Automatisk løpsskifter for uavhengig avfyring av andre skudd. • DS- choker (optimale skuddbilder og gasstetting) • Presist avtrekk i rifleklassen • Oppgradert treverk og f inish

20 990,-

B 5 2 5 G A M E O N E N O R WAY

Basismodellen av Brownings O/U-hagle i norsk spesialutgave med oljebehandlet grade 2 stokk og s ø l v l o d d e d e r e i m f e s t e r.

B 5 2 5 G A M E O N E L I G H T N O R WAY

22 590,-

Basismodellen i lettvektsutgave. Norsk spesialvariant med oljebehandlet grade 2 stokk og sølvloddede r e i m f e s t e r.

23 990,B 5 2 5 C O M P A C T A D J U S TA B L E

Ko m p a k t u t g a v e a v G a m e O n e m e d j u s t e r b a r k i n n s t ø t t e . Pe r f e k t f o r k v i n n e r, d e u n d e r 1 , 7 0 m e l l e r bare for deg som liker et litt mer komptakt våpen.

799,DESERT IRONWOOD

849,F E AT H E R W E I G H T

1 599,A M M O B O K S H E R I TA G E

2 399,H A G L E K O F F E R T H E R I TA G E


15 990,W I NCH ES T ER S X 3 R ED PER F OR M A NCE

L e g e n d e n b l a n t h a l v a u t o m a t e r. U t a l l i g e v e r d e n s r e k o r d e r e r s a t t m e d d e n n e spesialutgaven av SX3. Ekstremt rustbestandig og lett g jenkjennelig design. L e v e r e s m e d u t v e n d i g e M i d a s - c h o k e r i r ø d k o f f e r t . K a l i b e r 1 2-7 6

B R O W N I N G O G W I N C H E S T E R H A LVA U T O • Ekstremt driftssikre våpen fra selve oppf inneren av halvautomatiske hagler • Verdens raskeste halvatomater som innehar en rekke verdensrekorder • Gassdrevne for funksjonering med alt fra de letteste 12-70 ladningene til de kraftigste supermagnumpatronene. • Back Bored løp og Inv. Plus choker for større utgangshastighet og overlegne skuddbilder • Passer både venstre- og høyreskyttere (vendbar sikring)

H VA S K I L L E R M A X U S F R A S X 3 O G S X 4 ? Maxus er premiumutgaven av SX3/SX4 • Speed-load® for automatisk kamring av første patron • Speed-Lock® forskjeftelås for lynkjapp demontering • TurnKey® magasinplombering • Vector Pro®- kammer for overlegne skuddbilder • DuraTouch® gummiert f inish på enkelte modeller • Mer metall, mindre plast

Sjekk prisen!

16 990,BROWNING MAXUS SPORTING CARBON

To p p s e l g e r b l a n d t m a r k e d e t s b e s t e h a l v a u t o m a t e r. K a l i b e r 1 2- 8 9 m e d Ve c t o r P r o k a m m e r f o r o p t i m a l b r u k m e d p a t r o n e r f r a 2 4 g r a m s 1 2- 6 7 t i l 6 3 g r a m s 1 2- 8 9. M o d e r n e l ø p s t e k n o l o g i s i k r e r d e b e s t e s k u d d b i l d e r, o g g u m m i e r t s t o k k m e d I n f l e x kolbekappe gir full kontroll under alle forhold.

9 990,W I N C H E S T E R S X 4 BL AC K S H A D OW

Ny basisutgave av verdens raskeste halvautomat. L avere vekt, forbedret ergonomi og o p t i m a l i s e r t b r u k e r v e n n l i g h e t . Ta r a l t f r a 2 4 g l e i r d u e p a t r o n e r t i l d e k r a f t i g s t e 1 2- 8 9 ladningene.

WINCHESTER SX3 ULTIMATE SPORTING

24 990,-

Premium spor tingut gave av SX3 . Fullt justerbar stokk med oppgrader t treverk , forlenget boltutløser og ladearm, Perma- Cote UT for mak simal rustbesk y t telse og s i l k e m y k a k s j o n , L e v e r e s m e d u t v e n d i g e B r i l e y - c h o k e r i k o f f e r t . K a l i b e r 1 2-7 6 m e d 76 cm l ø p. L eve re s i kof fe r t .

439,IGNITE GRÅ/SORT

WI NCH EST ER HAGLEF U T T ERAL

579,-

1 899,899,-

VORTEX

HØRSELVERN XP ACTIVE

549,BROWNI NG HAGLEF U T T ERAL


Våpen-Søilen AS

Våpen-Søilen AS ble startet av Magne Søilen i Bergen sentrum i 1961. De har siden starten vært en av Vestlandets ledende leverandører av våpen og rekvisita. Gjengen i butikken er både jakt- og friluftsentusiaster, noe man fort merker om man stikker innom en tur. De forteller at de ser veldig frem til et spennende Browning-år i de nye flotte lokalene i Kanalveien 64 på Minde.

Vegard Vegard er en kjent skikkelse i Bergens skyttermiljø med sine 32 landsskytterstevner. Han har nå lagt baneskytingen på hyllen, men er fremdeles et fast innslag på jaktskytingen til Fana Skytterlag. Han er også en ivrig jeger og har skutt flotte bukker i mange land. Vegard står klar til å hjelpe deg med det du lurer på om jakt og skyting.

Våpen- Søilen AS Etablert 1961 Kanalveien 64 5068 Bergen Telefon: 55 31 49 36 E-post: firma@vapen-soilen.no Internett: www.vapen-soilen.no

Åpningstider: Mandag 09:00-17:00 Tirsdag 09:00-17:00 Onsdag 09:00-17:00 Torsdag 09:00-18:00 Fredag 09:00-17:00 Lørdag 09:30-14:00

Browning magasin 2 våpensøilen  
Browning magasin 2 våpensøilen