Page 1

r s en je n st Hø pa m

ka

MAGASI NET

LITEN RIFLE FOR STORE BEGIVENHETER NÅ KUN

12 990

X-B OLT S U P E R L I G H T B L AC K • S u v e r e n t a v t r e k k ( S u p e r Fe a t h e r Tr i g g e r) • P r e s i s j o n s g a r a n t i 2 , 5 c m / 1 0 0 m (≈ 1 MOA) • Gummier t stokk med carbonf inish • Unikt trommelmagasin som tåler alt • M a r k e d e t s b e s t e s i k r i n g (t r i p p e l s i k r i n g ) • 42c m f a b r i k k g j e n g e t p r e s i s j o n s p i p e

www.browning.no


X-B OLT S U P E R L I G H T

En av våre absolutte bestselgere. Ekstremt hendig allværsrif le for den seriøse brukeren. G ummier t stokk med carbonf inish, 42cm ferdig g jenget løp. Leveres i . 223 Rem., 6,5x55 og . 308 Win.

Førpris: 16 990,-

15 490,42cm løp

samme presisjonsgaranti

Førpris: 15 990,-

13 990,-

X-B OLT N O R D I C L I G H T

B r o w n i n g s n o r d i s k e a l l v æ r s r i f l e m e d f l u t e t l ø p . H e r e r a l t i r u s t f r i e m a t e r i a l e r, i k k e b a r e løp og låskasse. Kaliber . 223 Rem, 6 , 5x55 , . 270 Win, 308 Win og . 30-06

Førpris: 16 990,-

15 490,-

X-B OLT N O R D I C L I G H T L A M I N AT L I N K S

Robust laminatstokk og svær t rustbestandig mekanisme g jør dette til et kjempevalg for allværsjegeren. Leveres i kaliber . 308 Win og . 30-06

Førpris: 8 990,-

Sjekk prisen! W I NCHESTER X PR COM POSI TE BROWNINGS EGEN ”TIKKA”

7 490,-

S o l i d b r u k s r i f l e t i l u s l å e l i g p r i s . H u l l - i - h u l l p r e s i s j o n . To l å s k a s s e l e n g d e r, 2 - p u n k t s s i k r i n g m e d b o l t u t l ø s e r. B u t t o n r i f l e t l ø p m e d g j e n g e r f o r l y d d e m p e r. Boksmagasin og suverent MOA- avtrekk. Leveres i kaliber .308 Win og .30-06


H VA G J Ø R E N X- B O L T S Å B R A ? • • • •

Bu n n s o l i d Br o w n i n g k v a l i t e t - i n g e n p l a s t d e l e r M a r k e d e t s b e s t e s i k r i n g (t r i p p e l s i k r i n g m e d b o l t u t l ø s e r) Ekstremt slank grunnet trommelmagasin og 3 låseklakker O v e r l e g e n g u m m i e r t k o m p o s i t t s t o k k ( i n g e n r e s o n a n s)

• • • •

S u v e r e n s k y t e k o m f o r t ( In f l e x k o l b e k a p p e o g h a n d s w e l l ) M a t c h a v t r e k k ( S u p e r Fe a t h e r Tr i g g e r) Ko r t f a b r i k k g j e n g e t p r e s i s j o n s p i p e Pr e s i s j o n s g a r a n t i 2 , 5 c m p å 1 0 0 m e t e r ( ≈ 1 M O A )

Førpris: 24 379,-

Sjekk prisen!

19 990,-

X-B OLT N O R D I C L I G H T B L AC K M / M I N OX F o r d e n k r a v s t o r e j e g e r e n . P a k k e m e d r i f l e , M i n o x Z X 5 i 2-1 0 x 5 0 m e d b e l y s t r e t i k k e l , o g Ta l l e y m o n t a s j e r. To p p k v a l i t e t i a l l e l e d d . Leveres i . 223 Rem, 6,5x55, . 308 Win og . 30-06.

Førpris: 27 669,-

Sjekk prisen!

23 990,-

X-B OLT S U P E R L I G H T BL AC K- PA K K E

P a k k e m e d s u p e r l i g h t- r i f l e m e d 4 2 c m l ø p , K i t e K S P H D 2 , 5 -1 0 x 5 0 k i k k e r t m e d b e l y s t r e t i k k e l , A -t e c B r o w n i n g G 2 d e m p e r o g Ta l l e y m o n t a s j e r. L e v e r e s i k a l i b e r . 3 0 8 w i n .

Førpris: 36 668,-

30 990,X-B OLT N O R D I C L I G H T P RO PA K K E

F o r j e g e r e n s o m s k a l h a d e t b e s t e . X- b o l t i r u s t f r i u t f ø r e l s e , K i t e K S P H D k i k k e r t (v a l g f r i 2-1 2 x 5 0 e l l e r 2 , 5 -1 5 x 5 6 ) m e d b e l y s t r e t i k k e l o g Te n e b r a e x l i n s e b e s k y t t e r e , s a m t A -Te c Browning-demper G2. Her er alt plukket fra øverste hylle for å tilfredsstille selv den mest kresne brukeren. Leveres i kaliber 223 Rem, 6,5x55, . 308 Win og . 30-06.


Veil. 22 990,-

19 990,-

M A R A L C O M P O S I T E H C A D J U S TA BL E G J E N GE T K o m p o s i t t u t g a v e a v d e n p o p u l æ r e r e t t r e k k e r e n . Ve r s j o n m e d j u s t e r b a r k ol b ek a m og op p s p en ne r. L e v e r e s i k a l ib e r . 3 0 8 Wi n og . 3 0 - 0 6 S pr g

Førpris: 24 990,-

M A R A L WO O D H C G J E N GE T

19 990,-

Ve r d e n s r a s k e s t e r e t t r e k k e r - d u t r e k k e r b o l t e n b a k , r e t u r e n g å r a u t o m a t i s k . Nyde l i g stok k me d av t a g ba r k olb e , opp s p en ner, b ok sma g a si n , ferd i g g jen g et f o r l y d d e m p e r . L e v e r e s i l u x k o f f e r t i k a l i b e r . 3 0 8 w i n , 3 0 - 0 6 s p r g , o g 9, 3 x 6 2 ( i k k e g j e n g e t)

Sjekk prisen!

BAR3 COMPOSI T E HC

Førpris: 21 990,-

18 990,-

Tr e d j e g e n e r a s j o n a v B r o w n i n g s h a l v a u t o r i f l e r m e d o p p s p e n n e r, S u p e r Fe a t h e r Tr i g g e r o g g u m m i e r t e g r e p s f l a t e r. S k a l d u h a e n h a l v a u t o r i f l e d u k a n s t o l e p å , e r B A R v a l g e t . Leveres i kaliber .308 Win, .30-06 og 9,3x62.

Veil. 23 990,-

22 990,B A R 3 E C L I P S E G OL D C O M P O S I T E H C G J E N GE T

Sær norsk premiumutgave. Nik kelbelag t Ba r3 med rol l ingg raver t låsk asse og g u l l i n n l e g g . O p p s p e n n e r , s v a r t e g u m m i e r t e g r e p s f l a t e r o g S u p e r Fe a t h e r Tr i g g e r . L e v e r e s f e r d i g g j e n g e t f o r d e m p e r f r a f a b r i k k . K a l i b e r . 3 0 8 W i n


Empowered by Browning

Belyst retikkel • Linser og coating i toppklasse • Hus og mekanikk i 100% metall • Helt uten plast og lim • 6x zoom og ekstremt synsfelt • Leveres med m a r k e d e t s b e s t e l i n s e b e s k y t t e r e f r a Te n e b r a e x

Leveres med Fe r d i g m o n t e r t

10 990,-

KSP HD 1-6x24

Terningkast 6 i Jeger 03/2018

Førpris: 12 640,-

Siktet for raske skudd. Stort synsfelt.

KUN HOS BROWNING DEALER PARTNERS Kite KSP HD er kikkertsikter helt i særklasse. Med både optisk og mekanisk kvalitet som mangler sidestykke i denne prisklassen, er disse kikkertsiktene det opplagte valget for den seriøse brukeren. Med fremragende prestasjoner i alle typer lys og med klikkjustering som et sveitsisk urverk, er disse siktene en nytelse å bruke helt fra det f ø r s t e s k u d d e t o g i m a n g e , m a n g e å r f r e m o v e r.

KSP HD 1,6-10x42

13 690,-

Førpris: 14 749,-

Utpreget allroundsikte som passer til det meste.

KSP HD 2-12x50

13 990,-

Førpris: 14 990,-

Allsidig kikkertsikte for de vanskeligste lysforhold.

30 års garanti

KSP HD 2,5-15x56

13 990,-

Førpris: 15 190,-

Valget for lange avstander og de vanskeligste lysforhold. Det store zoomområdet gjør siktet anvendelig til mange ulike jaktformer.

Førpris: 11 278,-

Bestselgeren!

9 990,-

T-B OLT C A R B O N PA K K E

B r o w n i n g s u n i k e r a n d t e n n i n g s r i f l e . R e t t r e k k e r m e d 1 0 - s k u d d s t r o m m e l m a g a s i n . Fa b r i k k b e d d e t f o r m a k s i m a l p r e s i s j o n , g u m m i e r t s t o k k i k a r b o n f i n i s h o g m e d r e s e r v e m a g a s i n i k o l b e n . P a k k e m e d A-Te c k a r b o n d e m p e r , Ta l l e y m o n t a s j e r o g A p o l l o T 3 3 - 9 x 4 0 m e d u t v e n d i g j u s t e r i n g s t å r n , p a r a l l a k s e j u s t e r t f o r d e t a k t u e l l e k a l i b e r e t . L e v e r e s i k a l i b e r . 2 2 l r o g . 17 H M R m e d 4 2 c m g j e n g e t l ø p .

Førpris: 14 978,-

12 690,-

T-B OLT S TA I N L E S S C A R B O N PA K K E

Samme som ovenfor i r ustfri utførelse.


9 2 Å R S V I D E R E U T V I K L I N G AV G E N I E T J . M . B R O W N I N G S H A G L E K O N S T R U K S J O N

28 990,-

Førpris: 31 990,B R O W N I N G B 7 2 5 H U N T E R P R E M I U M N O R WAY

Nydelig hagle for jegeren som skal ha “The best there is”. Norsk spesialmodell m e d o p p g r a d e r t g r a d e 3 s t o k k o g s ø l v l o d d e d e r e i m f e s t e r.

H VA G J Ø R E N B R O W N I N G O / U S Å B R A ? • • • •

Den mest produserte og driftssikre haglen noensinne Markedets sterkeste og mest uslitelige mekanisme Treverkets rekylflater er epoxybeddet for ekstrem levetid Vector Pro kammer, Back Bored løp og Inv. Plus choker for større utgangshastighet og overlegne skuddbilder • Tilpassing og f inish du sjelden f inner i dag

H VA S K I L L E R B 7 2 5 F R A B 5 2 5 ? • Slankere og mer moderne design • Automatisk løpsskifter for uavhengig avfyring av andre skudd. • DS- choker (optimale skuddbilder og gasstetting) • Presist avtrekk i rifleklassen • Oppgradert treverk og f inish

Førpris: 23 990,-

B 5 2 5 G A M E O N E N O R WAY

20 990,-

Basismodellen av Brownings O/U-hagle i norsk spesialutgave med oljebehandlet grade 2 stokk og s ø l v l o d d e d e r e i m f e s t e r.

Førpris: 25 990,-

B 5 2 5 G A M E O N E L I G H T N O R WAY

22 590,-

Basismodellen i lettvektsutgave. Norsk spesialvariant med oljebehandlet grade 2 stokk og sølvloddede r e i m f e s t e r.

B 5 2 5 C O M P A C T A D J U S TA B L E

23 990,-

Ko m p a k t u t g a v e a v G a m e O n e m e d j u s t e r b a r k i n n s t ø t t e . Pe r f e k t f o r k v i n n e r, d e u n d e r 1 , 7 0 m e l l e r bare for deg som liker et litt mer komptakt våpen.

26 990,B 5 2 5 L I G H T C O M P A C T A D J U S TA B L E

Ko m p a k t u t g a v e a v B 5 2 5 i l e t t v e k t e r m e d j u s t e r b a r k i n n s t ø t t e . N o r s k s p e s i a l v a r i a n t m e d o l j e b e h a n d l e t g r a d e 2 s t o k k o g s ø l v l o d d e d e r e i m f e s t e r. Pe r f e k t f o r k v i n n e r, d e u n d e r 1 , 7 0 m e l l e r f o r d e g s o m l i k e r e t l e t t o g k o m p a k t v å p e n .


W

BLANDT MARKEDETS

ALLER KRAFTIGSTE HAGLEPATRONER

Dobbelbase-krutt, unik teknologi og høykvalitets produksjon gir Winchester haglep a t r o n e r e n e v e n t y r l i g k o m b i n a s j o n a v e k s t r e m h a s t i g h e t o g p e r f e k t e s k u d d b i l d e r. Kun 9,95 Kun 7,95 Z Z P i g e o n 1 2 -7 0 n r. 4 , 5 , 6 o g 7 , 5

Kv a l i t e t s p a t r o n f o r v a n l i g e h o l d . Pe r f e k t f o r r y p e o g s k o g s f u g l . Super Speed - allrounderen i kal. 28, 20, 16 og 12.

Finpusset med litt trangere skuddbilder for lengre hold. Ha g l s t ø r r e l s e 0 , 1 , 2 , 4 , 5 , 6 o g 7

Kun 5,96 Kun 11,95

S u p e r S p e e d N P 1 2 -7 0 4 0 g .

40 gram nikkelbelagt blyhagl f o r e n d a t e t t e r e s k u d d b i l d e r. N r. 0 , 2 , 4 , 5 o g 6

Kun 11,95

Kun 8,45

R a n g e r, e t r i m e l i g e r e a l t e r n a t i v m e r l i k k j e n t e k o n k u r r e n t e r. 3 2 g r a m 3 9 0 m / s . N r. 4 , 5 , 6 , 7 og 8.

34 grams Spreder Fo r k o r t e h o l d . N r. 6 o g 7

Super Speed Magnum.

1 2 -7 6 5 0 g r a m b l y h a g l n r. 0 , 2 , 4 , 5 o g 6

Kun 15,50 Super XX Super Magnum.

FOR DEN PERFEKTE JAKTDAGEN

12-89 63 gram blyhagl n r. 0 , 2 , 4 , 5 o g 6

Ikke betal mer enn du må for ammunisjonen din. Dyrest er slett ikke alltid best

Kun 45,Double X Super Magnum 10-89 5 6 g i h e l e 4 0 0 m / s . N r. 4 o g 5

WINCHESTERS TRENINGS- OG JAKTAMMO GÅR LIKT!

Kun 10,95*

V

Kun 18,90*

Å R

Tr e n i n g s a m m o

FA V O

Kun 35,90*

R

Klassisk blykule

1 prosjektil 4 teknologier

IT

Kun 20,95*

T

Blyfritt alternativ

Kun 29,95* Bonded blykule

Hurtigekspanderende kule for drivjakt *For de vanligste storviltkalibrene (priseksemplene er tatt fra 30-06)

1

H ø y B .C .

2

Beskyttet hulspiss

3

Bonded kule

4

Progressiv mantel

=

Knuser konkurrentene


Pedersens Vaabenlager AS

Vårt tradisjonsrike firma har siden starten i 1895 drevet med direkte import av våpen og jaktutstyr, fra så vel de fleste europeiske land som USA.

Som Browning Master Dealer deltar butikken på jevnlige møter hos Browning. Her gis det både faglig påfyll og produktopplæring.

Butikken som ligger i sentrum av Kristiansand, er fra 1986 blitt drevet fra Dronningens Gate 57. Pedersens Vaabenlager driver en allsidig butikk, og sortimentet favner både jakt- og sportsvåpen, optikk, ammunisjon, våpenskap og det meste annet av tenkelig relatert utstyr. I tillegg finner du også feller og fangsutstyr, kniver og multiverktøy samt luftvåpen med tilbehør. Kort sagt det meste til friluftslivs- og sportsentusiasten.

Pedersens Vaabenlager AS

Espen og Endre er selv ivrige jegere og skyttere, og vil gi deg god hjelp når du skal kjøpe ditt nye Browningvåpen.

Dronningens gate 57 4610 Kristiansand Telefon: 38 02 53 68 E-post: post@pvas.no Internett: www.pvas.no

Åpningstider: Mandag 10:00-17:00 Tirsdag 10:00-17:00 Onsdag 10:00-17:00 Torsdag 10:00-18:00 Fredag 10:00-17:00 Lørdag 10:00-13:00

Browning 3 pedersen  
Browning 3 pedersen