Page 1

Nordmands Antenneforening Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. februar 2013 kl. 19.30 Fremmødte: 12 husstande + 1 ved fuldmagt Fremmødte fra bestyrelsen: Lars Mortensen (LM), Simon Elbæk Munk (SEM), Poul Erik Andersen (PEA), Alice Haugaard (AH). 1. Valg af dirigent LM valgt til dirigent SEM/LM foretog referat 2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år LM fremlage beretningen. Se bilag til referatet. 3. Aflæggelse af regnskab for 2012 SEM fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Der blev efterspurgt mulighed for at betale via betalingsservice. En betalingsserviceaftale vil koste foreningen en uforholdsmæssig stor del af vores budget. Det er derfor fravalgt. 4. Forelæggelse af budget for 2013 SEM fremlagde budgettet og redegjorde for ændringer i forhold til 2012 budget. Budgettet blev godkendt. 5. Fastsættelse af medlemsbidrag for 2013 Medlemsbidrag for 2013 blev fastsat til 120,- kr. for hele året. SEM meddelte at betalingen vil blive rykket frem til betaling i foråret frem for efteråret som det har været de tidligere år. Forvent derfor en betaling i marts/april måned. 6. Behandling af evt. indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling fra medlemmerne. Bestyrelsen havde stillet forslag til ændringer af foreningens vedtægter. LM gennemgik de foreslåede ændringer. Spørgsmål: • Hvor længe er vi bundet til YouSee? – Kontrakten er uopsigelig i 5 år, og kan herefter opsiges med 1 års varsel. • Vil bestyrelsen fremover kun bestå af 2 medlemmer, når næstformand og sekretær bliver fjernet? – Bestyrelsen består stadig af 5 medlemmer, kun titlerne fjernes da det ikke giver mening at have en organisatorisk tung bestyrelse. De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget med 13 stemmer for, og ingen imod. Da der ikke var fremmødte nok til at stemme vedtægterne igennem, skal de stilles til vedtagelse igen på en ekstraordinær generalforsamling.


7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Poul Erik Andersen, Nordmandsvænget 6A genvalgt Alice Haugaard, Nordmandshusene 15 genvalgt 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år Bjarne Fredriksen, Nordmandsvænget 2F stillede op og blev valgt 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Solvejg Brinck, Nordmandsvænget 3 genvalgt til revisor Lis Munk Sørensen, Nordmandsvænget 2H valgt til revisor Per Grønlund, Nordmandsvænget 6T genvalgt til revisorsuppleant 10. Eventuelt Intet Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.15


Bilag - Formandens beretning for 2012

Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år: Konstitueringen blev foretaget uformelt, da ingen udtrykte ønske om andre roller end tidligere fordelt. Derefter har der i 2012 kun været afholdt 1 formelt bestyrelsesmøde, i forbindelse med forberedelse af generalforsamlingen. Simon Elbæk Munk fortsatte i rollen som kasserer, bestyrelsesmedlemmer var som tidligere Thomas Helt, Poul Erik Andersen og Alice Haugaard. Suppleant var Årla Hegelund. Der har været enkelt til/afgange, således er netto medlemstallet ved indgangen til 2013 uændret i forhold til sidste år. Forrige år nedtog foreningen den fælles antenne, som en konsekvens af at foreningen i 2011 overgik til YouSee som udbyder af antennesignal. Kombinationen af de to ændringer har betydet at bestyrelsen har arbejdet med en revision af foreningens vedtægter, så de afspejler foreningen som den ser ud nu. Det stemmer vi om senere. Sidste år valgte foreningen at standse regnskabsaftalen med FDA, således at kasseren selv forestår de regnskabsmæssige posteringer. Årsagen var det lavere aktivitetsniveau som følge af ny signaludbyder, og dermed mulighed for at spare en fast udgift væk. Reelt er det også en væsentligt mindre opgave end tidligere, men Simon, der nu har forestået arbejdet, har dog brugt en del tid på at finde og tilpasse et regnskabssystem som foreningen kan anvende. Han har fundet en god og gratis løsning, som dækker foreningens behov et stykke ud i fremtiden. Fra min side vil jeg rette en tak til Simon for det udførte arbejde. Foreningen er medlem af FDA (Forenede Danske Antenneanlæg). Der betales årligt godt 3.300 kr. årligt for medlemsskabet. (Teknisk/Juridisk rådgivning, adgang til messer/konferencer og møder, rabat på forsikring) Vi har i anledning af at der ud af FDA er opstartet udbryderforening A2012, undersøgt om det var et billigere alternativ for os. Vores konklusion er at de er billigere men ikke skabt for en lille ”kabelforening” som os. Der kræves +2.000 medlemmer for at få en deltager i repræsentantskabet. Det betyder at det er relativt få, men meget store foreninger der slår takten. Således holder vi os løbende orienteret, men forventer ikke for nuværende at anbefale skifte af medlemskab. I starten af september. Lidt for længe efter sidste generalforsamling gik foreningens hjemmeside igen i luften. Den korte version af en forklaring på hvorfor det lod vente på sig er, at de programkoder der indeholdt foreningens hjemmeside, ved en fejl var blevet slettet, så alt indhold skulle genskabes fra bunden. På hjemmesiden er der nu information om foreningen, nyheder fra FDA, generalforsamlings referater / regnskaber, information om kanal ID og kontakt til hhv. foreningen og YouSee. Hermed bør der være redegjort for de væsentligste aktiviteter i 2012.

66a80ce5e7674cc6ad3418ff1118affa  
66a80ce5e7674cc6ad3418ff1118affa