Page 1

Vedtekter for Nordlysfestivalen

§1 Stiftelsens navn er NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ §2 Formålet med stiftelsen er å presentere musikk av høy kvalitet gjennom et attraktivt tilbud av konserter til et bredt publikum. Stiftelsen skal med dette bidra til å gjøre den nordlige landsdel til et attraktivt reisemål. §3 Stiftelsens kontor ligger i Tromsø kommune §4 Stiftelsen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens vedtekter skal fylle de vilkår som gjelder for alminnelige stiftelser. §5 Stiftelsens grunnkapital skal være minst 100.000 kroner. Grunnkapitalen skytes inn av andelshavere. En andel skal være på 1.000 kroner. Ajourført oversikt over andelshaverne skal følge vedtektene. §6 Grunnkapitalen skal være urørlig og til enhver tid plassert i bank på rentebærende konto. Stiftelsens styre kan i særlige tilfeller fatte vedtak om bevilgning fra grunnkapitalen. §7 Stiftelsens bankforbindelse skal ligge i Tromsø. §8 Stiftelsens forvaltningskapital anvendes på den måte styret bestemmer. Dersom stiftelsens forvaltningskapital utgjør annet enn penger, kan aktiva pantsettes, omsettes osv. som styret bestemmer. §9 Stiftelsen kan utvide forvaltningskapitalen ved bidrag fra gamle og nye andelshavere. §10 Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet. Styremedlemmene og varamedlemmene har en funksjonstid på 2 – to år. For å sikre kontinuiteten i styret, må ikke flere enn 2/3 av medlemmene skiftes ut når nytt styre velges. Styret velger selv sin leder. §11 Styret kan oppnevne et festivalråd og utarbeide retningslinjer for rådets arbeid. Styret kan oppnevne en valgkomité på tre blant rådets medlemmer. Valgkomiteen leverer forslag på de valgbare medlemmene i styret til årsmøtet. §12 Stiftelsens direktør er forretningsfører. Stiftelsens styre kan meddele prokura. Direktør, sammen med styrets leder eller to av styremedlemmene, har stiftelsens signatur.

Vedtekter for Nordlysfestivalen

Side 1


§13 Stiftelsens direktør er kunstnerisk leder og skal sammen med styret og festivalråd utforme og utvikle Nordlysfestivalens profil. Direktør utformer den enkelte festivals konkrete innhold. Styret utarbeider instruks for direktøren. §14 Stiftelsen skal ha et årsmøte. På årsmøtet har alle andelshaverne møte-, tale- og stemmerett. Styrets medlemmer har de samme rettigheter på årsmøtet unntatt stemmerett ved valg og ved fastsettelse av godtgjørelse. Direktøren forbereder årsmøtene sammen med styret og har møteplikt og talerett. §15 Årsmøtet skal holdes innen 30. juni hvert år. Innkalling skjer med 14 dagers skriftlig varsel. Årsmøtet skal behandle: • Valg av møteleder • Styrets beretning • Regnskap med revisors rapport • Budsjett for kommende år • Valg av styre og revisor • Fastsettelse av godtgjøring til styre og revisor • Innkomne forslag og eventuelle vedtektsendringer Årsmøtets beslutninger skjer med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved alle avstemminger har hver andelshaver én stemme uansett hvilken kapital andelshaveren har skutt inn i stiftelsen. §16 Ved opphør og omdanning gjelder lov om stiftelser. Styret legger frem forslag om slikt opphør eller omdanning til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og årsmøtet søker Stiftelsestilsynet om opphør eller omdanning. Ved opphør kan det bestemmes at grunnkapitalen eller den resterende del av forvaltningskapitalen tillates brukt til formål som er nevnt i formålsparagrafen. Ved omdanning av stiftelsen skal midlene forsøkes omdannet mest mulig i samsvar med de formål som er nevnt i formålsparagrafen. §17 Det er styrets ansvar å påse at stiftelsens vedtekter til enhver tid er i samsvar med stiftelseslovgivningen. Styret kan utarbeide instruks for virksomheten. §18 Endringer i vedtektene kan skje etter forslag fra styremedlem, revisor eller fra én eller flere andelshavere. Forslag til vedtektsendringer saksforberedes av styret og sendes andelshaverne senest 30 dager før årsmøtet.

Vedtatt av årsmøtet i stiftelsen Nordlysfestivalen Tromsø den 27. mai 2003 med endringer gjort av årsmøtet 30. mai 2007,15. juni 2009, 21. juni 2012 og ekstraordinært årsmøte 5. februar 2014

2

Vedtekter Nordlysfestivalen  

Sist revidert 5. februar 2014