Page 1  

 

 #" 

 " 

   

   

% " 

 &" 

   

   

  !! 


               ! "  # !

! #   # #       

         ) % 4  ( % #  - '   #  %  % #    #    ** * #$%9     # $   !   %     

  %    

% !    % %    ! &&"' ) % 4  #(      # #( % #    ' 

  ! #!   $ !

  #  #    #  )  *  ! % # ! % #     !  # ! +  #  -  #  

  !5 #     !=0  %   ! % '      !    # & "   !   0 %    %   ,           # "    ! #  ! #      -     %     #(  ! ! %  6  # #    "      

 # %     %   # %  ! 

  

      !   7 8

 &&"'8  #   #      , ,  % ! 

 %

  

-       ! #  # (   #          # #           &"' . /%       

#!  ,

   % &&"'   % #  # ., !  ! &&"'-          !  

 

 ! &&"'  $ #  ! %

 

   8 .     0 %  # 

 - %   8 # %  #   % # % # -      #     - - #    # #( 

# #   # !  + *)   ,       .   =! !  !8 (     1%  2  #     #  3 !    ( ! 

 !  0 %  ! !  # 


9L¿QQHV GHUGXHU 6LVVHO+YLWVDQGKMHOSHUGHJJMHUQHKYLVGXKDUVS¡UVPnODQJnHQGH KHVWHIRUVLNULQJEnGHPHGnIRUVLNUHGLQKHVWHOOHURPGXKDUVS¡UVPnO RPGHNQLQJRJSULV(UWLOJMHQJHOLJSnWHOHIRQRJVnXWHQIRUNRQWRUWLG -HJKDUMREEHWPHGKHVWHIRUVLNULQJL$JULDVLGHQRJKDURJVnDQVYDUHWIRURJVYDUHUVS¡UUHVSDOWHQHDQJnHQGH$JULDVLQHKHVWHIRUVLNULQJHU LÀHUHKHVWHEODGHU-HJIRUVLNUHUKHVWHUEnGHL7U¡QGHODJRJKHOHODQGHW IRU¡YULJDOOHW\SHUKHVWHURJEUXNVRPUnGHU+HVWHLQWHUHVVHQKDUY UW GHUVnOHQJHMHJNDQKXVNHRJLQWHUHVVHQURPPHUKHVWJHQHUHOWDOOH

KHVWHUDVHURJEUXNDYKHVW+DUKDWWO¡SVKHVWRJKROGWSnPHGWUDYPHQ VHOYRPLQWHUHVVHQIRUWUDYHUGHUIRUWVDWWKDUGHWLGHVHQHUHnUKDUY UW KREE\RJULGHKHVWRJRSSGUHWWDYGHQDOOHUJLYHQQOLJHKHVWHUDVHQ&XUO\KHVWMHJKDUKROGWSnPHG-HJKDURJVnWDWWXWGDQQHOVHVRPKHVWHPDVV¡U RJKRYWULPPHUVRPKDUEUDJWPHGVHJPDVVHNXQQVNDSRPKHVWHQV DQDWRPLVRPNRPPHUJRGWPHGLMREEHQVRPIRUVLNULQJVDJHQWSnKHVW +DUVDPPHQPHGIDPLOLHQHWVPnEUXNUHWWXWHQIRU7URQGKHLPGHUYLKDU HQVKHWODQGVSRQQLHQG¡ODKHVWHQFXUO\KHVWRJVNLSVNDWWHQ)ULGD

Skriv til sissel.hvitsand@ombud.agria.no eller send sms/ring tlf. 920 80 698 Følg oss på

@agrianorge

www.agria.no

Anbefalt av:


       

 

    ! 9    

:  : ; <% =  : 9 > ; 

? : @% ; @A B C: - BD  B  : /   9   

0  A E  BD  A D @  D  2 : ; 3 4 =  C  D A  %DD D D B % /  

D A  %  FB 6 D B % ; E -E / @%  D   D B %    % 9 >  

D A  /     ; E - @% 

 A  B %      ;  

D A  A%DD ;  

D A  ==9B   C %2   %  ;  

D A  =9B %  %   -   C A  %DD  2    D E  %DD  

 @%E - -% 42%D 7 2   4A     82  

 A A 4  D @   E    D  D A 4  DD  DD    E   

    9  %     2  E 2   %    /% F/E - B /  = 8 6 

  D     %    

     " -   A   /   G ;A D 7 @2   = 2  : 4 A

   F  % 6     = - 4  CA      D DDE  D %  DD      % A    4  D ==9BE  2      H<<I  > BA  %  =  7   ? B% A  E D B ?2C F- @ 6 

        #$ 4 C      A E   %  %   4   2 %    % E  

 2  E    /E %  

%  E   DE  

   A  E  - AD    2   A  

 E D   A A        7 2  %

   D 2 E     > A A  D        %  % ?    2 C    %   %     %  HB I 4  

  DD   2  4  D  2     E 2    %DD    2   A D D  B % 8 % @  A E   2  C    2   A          ;  A

  ==9B %  2    %   A   E      % D  

%    2  AD A    %    7       %       4  C A    D E     D 

 

   % %  D% -         2  C      %   A 9          E A  DD : > <  / E -% 42%D E @% @A E @% 9E = %  > G ?   2   C    DD  =9B % &$'%$( ( "* ( . %(% 1 3%(% (%5)( 1% '5.6% $* ( 1%7

)%% !! ++ /+ -/ / +0 + 0 022

)%% !! 0 2 0 - --+

/     % 

  /   C     4

     2  A  D E        A )%$' 8 4  

  : DD   

    4 DD   D % E  : %  % D  DD B  


           A      A C E        7  D  D %  E         DD 9     % D 

%   G 

 

%

 C 2 -     %        DD 9$%%$( ( '$$ -   % %DA D B % D ==9B > B %   D  E  % %     2  A DA  4  D B 

 %

 DA 4 G  D E  G%

GJ   2 > ==9B 

    % %DA E 2% 

% A   D %  G  A   %   ? G 7 F DE 6E 32A  F DE 6 K  3 F DE 6 D    B  DD   A D % D % %DA  @ %    DD

 L 8   D ? B F DE 6E > A 7D F D6E 9  % F D6 9  F D6 > %      D B   D ==9B / 2% %    

   D  E %      4   : DD E  %  

  E     

 :: 2 / %      

  E    DD     D %  7 D    D %    

  9     

D A DD     2  E   C D  D      2    D % %  %  9   % %  2A %%      A D%%    %  D    :'& 9(8 - AD      %  8 % @ F 6E    

  %      ?%  %    2   E   A D  % E  %  % 9  A     D 8 % @  D 

  %    %    

 *' 8 9         

%2  D ==9BE 

      2   ==9B  

   %  2    %   A

       

    ) ;1 < 9 9  7C  : %(7 7 ; <% E @% @A E 9 > ;  E /   - BD  1 7 ? B% AE 3 =  M 3 < 3%(%7 3A ?  %(%7 8 B% $* (7  @ ;%7 3 < 9 ; AE > M ;   32A  .7 F 6 1% '5.6%7 9 - 3 (%5)(: ?    ; B 9 .%'  @  -% 42%D A   D  =   ; = E D   

 $( ('$(  ( 6&%% ' ; <% D A 4 N    %    - BD  % = % 4  F   <$&$( ('$( $'%%$( ( ( %( "% 6 %%' ( $% 3 &( '%% 7 A  : @% @A   : - BD  G %  D  : -% 42%D  3A ?  G  D: /   ; 9 > >  

 -    2   3 %$( 6 

  : G    B%

   2  = = 9  E  

  2  

 A 


        H    

   

  (' 6 ?  @% @A D   D  4 % % D  0 E      %  %  A = 9   4   

        B% A   E  A   2  8   : H4 

%  ?  E D    2% % 8 %      D      2   DD   D  

    

 

  ?     A    % I >   D   

  % '

 % ' 6 (%5)(7 GD%      8   : HB                  A D A I /   D 4  D  %   E  A      4      8   : H %      A 0 8  A   D C    0I >  2  G   / : H4  

  %DD      I =         

 % ' 6 $* (  A A A

 %  4 2 A 2 D A    ;> % 4

   % 8   : H=

D% D  : 2     2 2AD  -   %   

   2  A I >  

  %2       %2    ? B% A   E %

   

 %  

 8   F@ E 9E = 6 D D           E      D  ;       %      

         B% A

       2   2   

D  4 2   A  A         =  A    C  E <%  D     ?  3 A DD

         3 <   D      

 

 % ' 6 3%(%7 0 BA =; J 8   : HA   =    9    A =; JI >  

 J 3% 

  D   B  A

   D      

   4 

% %  %  E    A D    8   : HA D 9  

 I >  

 N = D %  B  : ? %   D   %                 8     : H 3   B  %   D % B    %   %   C       B I 8  3 <: H= D %  B    E     D  A I 8  <% : H= D %  HB    I % D I 8  ;  : HB  D % % 

 D   %     I @ 

     0   B   

 8  3 < <% 

 DD   3 < 

 :   <% 

 F  F  6 7 : H= D %  B    E     D  A I

 % ' 6 (#( :%7 F >   DD    

8   : H=

D% D   DD     I >  


        =% ( ( 6 G   : H8  2      A 0I G   

D% : K     2 2AD  -   %   

   2  A  ODD      8   :          >    

   D%  >& 6 - 8& '$( ?  @% @A D     %2

 8  : >  H   I   F  A    >  HG% =9BI A  00  A  A

 />@  A  >  H/   I A   3%2

   

 ?  : 8   : ?   %  >  

 .%( 3A ?  D    

 7 : 3A ?  F 6E M B F 2 6E / M ;  F 2 6

$%%$(7  : ; <%  2 ;  B  <A

 

  ;  - BD  2 ;  /    D ;  @% @A  D 7 : - @  2 7 : > ?%  

  7 : > M ;  2 7 : G  9 /  

    9 @  .'7 ; <%    B  <A

   - BD    

        7 : - @    7 : > ?%    7 : > M ;    7 : G  9 /     : 9 @   

@ 

E  : >"( <%

(& &%$

=% ( ( 6 %( 6 %8 5 %(8 >      D   2  A H9D 2   I @  

%      2   B    A 

 B : 8         8    

 /   E DDC  D   7 %     = = 9   D      

 / 

 2        8    ==9BE      D    D  D = 9      %2    8 

    D  D 

%    4       D 2  A     E  2  D  -    2  A DD  % 8 % @ E A

   D 2      ODD%        D   

DD D  D  D ADE A   4=G


        /    %  %2 E 2  D 2  D  DDC D 7@B 4D  %     D  E   A

%  A  - A %        /  2A  DD

     2     

 7 A  %   =  82    A D          8A DD  % 8 % @ E A

   D 2      ; A  ; A  8 

  DD%DD             B D %    

D    7 % 

%  @ 2    %   A 0 ODD

  A    /     A   9   C 

 

  D /        
32

33


Viri Birgit D. Nielsen, leder i Alslaget for lyngshest i Troms og dyrlege Innledning Avl i små populasjoner er krevende. Nordlandshest/lyngshest har vært en liten populasjon mange ganger, sist den var bitteliten var på slutten av 1960-tallet. Da var det om lag 50 – 100 individer igjen. I dag er det mellom 2500 og 3000 individer, sannsynligvis. Det er fortsatt en liten populasjon – så liten og lite reproduktiv at den betraktes som kritisk truet (FAO 2013). Men heldigvis; i dag har vi ikke indikasjoner som tyder på at populasjonen har store problemer med individer som bærer tydelig negativt preg på at de er innavla. Det har vært jobba godt for å unngå innavl ut fra de kunnskaper og hjelpemidler som har vært tilgjengelig til enhver tid. Om innavl generelt og i rasen spesielt Innavl er krysning mellom nære slektninger. Nære slektninger har gjerne stor likhet i det genetiske arvematerialet, og når slike parer seg med hverandre blir det derfor liten variasjon i arveanleggene hos avkommet. Således vil reccesive gener *lett kunne komme i dobbel dose i avkommet og dermed uttrykkes. Generelt fører innavl til nedgang i vekstkraft, levedyktighet, og fruktbarhet (innavlsdepresjon). *Recessiv genvariant er den genvarianten som ikke er bestemmende for fenotypen til et individ før den opptrer i homozygot form (to like varianter av et gen), i motsetning til de dominante genene. Rasens desidert mest betydningsfulle hingst, Rimfakse 2, født 1935 på Lyngseidet, blei kjøpt inn av staten i 1939 som den første statseide avlshingsten i rasen. I Nordland starta Cristen Klefstad opp med sitt avlsarbeid i 1944 hvor han kjøpte opp helsøsknene Lyngsrauen 6 (1 år) og Birta 24 (2 år), fra to ulike bygder i Kåfjord. Klefstad para disse og fikk hingsten Nordlandssvarten 11 født i 1948. Nordlandssvarten hadde Rimfakse som både farfar og morfar. Nordlandssvarten blei mye brukt i Nordland. I 1968 blei den siste statshingsten i Troms, Jarl 7 fra Lyngseidet slakta. I 1970 kom avlen likevel i gang igjen med en innkjøpt hingst; Myrlandsrauen 20, fra Nordland. Han var e. Nordlandssvarten 11 u. Molly 34 ue Rimfakse. Myrlandsrauen hadde for å si det forsiktig mye Rimfakse i seg med en far som var innavla på Rimfakse og ei mor med Rimfakse til far. Dette er noen få, men viktige eksempler, som gjør det enklere å forstå at med så lite variasjon i gener i en bitteliten populasjon ville det lett kunne oppstå innavlsproblemer.

Situasjonen i Troms i tida før Viri blei tatt inn Da 2.-verdenskrig gikk mot slutten blei hele Finnmark og Troms så langt sør som til Lyngenfjorden, evakuert og brent. ”Den brente jords taktikk” – det var ikke folk og hus igjen, og ikke hester heller. I etterkant kom folkene tilbake og heldigvis også en del av hestene. Det var også hester igjen i de delene av Troms som ikke var brent. Avlen i Troms pågikk under krigen og det blei et løft etter krigen, men avlen hadde etter hvert vanskelige kår, i Troms som ellers i landet i hovedsak på grunn av mekaniseringa i landbruket.

35


Troms Landbruksselskap, som var ansvarlige for husdyravlen i Troms, og alslaget for lyngshest i Troms, diskuterte på slutten av 1970-tallet situasjonen for rasen og mente de så utslag av innavl og at det var behov for nytt blod i rasen. De så for eksempel økt forekomst av klapp- og ur-hingster, som kan være et tydelig tegn på innavl. Se avsnittet om innavl: Generelt fører innavl til nedgang i vekstkraft, levedyktighet, og fruktbarhet. Det hadde vært utveksling av hester mellom Troms og Nordland og mellom Nord- og Sør-Norge, slik at populasjonen i hele landet var i svært nær slekt. Dersom en slik situasjon skulle kunne håndteres uten innkryssing av nytt blod, måtte man ha drevet et strengt regime i avlsarbeidet over hele landet – noe som ikke var mulig da – og heller ikke nå fordi hesteavl i Norge i all hovedsak er privat. Ulike hesteraser blei vurdert som mulige kandidater for nytt blod i rasen. Det var naturlig også å se til Finland som er nabo i øst med tradisjonelt mye kommunikasjon av både folk og hest gjennom lange tider. Man kan finne mer om dette i for eksempel Reidun Mellem sin bok: ”Med russisk krigsutstyr gjennom Skibotn-dalen”.

-

sammenlikning mellom nordlandshest og relevante norske raser

Halldis Lie finner i sine undersøkelser: - at det er svært lite sannsynlig at nordlandshest og dølahest er nært beslekta - hun finner at slektskap til Finnhest og fjording er mer sannsynlig og aller mest sannsynlig er slektskapet til Finsk hest. (In the Pr-system the gene frequencies in Nordland horse is closer to those in Finnish horses than to those of the Fjording). Undersøkelsen er lagt ut i sin helhet på nordnorsk hestesenter sin side om nordlandshest/lyngshest **undersøkelsen er publisert etter utgivelse av første stambok slik at det kun var navnet Nordlandshest som var offisielt navn.

Noen år før var det gjort en sammenliknende undersøkelse av serumtyper på norske hesteraser hvor finsk hest pekte seg ut som den nærmeste i slekt med vår rase. Se under om Halldis Lie sin undersøkelse

Betydning i rasen Alslaget i Troms la sterke føringer for hvordan Viri skulle brukes i avl. Etterkommere etter Viri skulle ikke pares med hverandre – dette gjaldt til og med femte generasjon avkom. Viri blei kåra og gikk i avlen 4 sesonger fra 1979 til han blei avliva i 1985. Han fikk 29 føll etter seg, av dem 11 hoppeføll. Viri sine avkom fikk meget god bedømming både på eksteriør og lynne.

Veterinær Haldis Lie sin undersøkelse av serumtyper på ulike norske hesteraser Undersøkelsen er begrunna slik: ”Det er ulike teorier omkring opprinnelsen av nordlandshesten**. I denne artikkelen sammenliknes serumgrupper fra nordlandshest med serumgrupper fra dølahest, fjordhest og finnhest.”

Hanne Fjerdingby Olsen har tatt sin doktorgrad (2011) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap med tittelen: "Genetisk variasjon og forvaltning av de særnorske hesterasene". Som en del av doktorgradsarbeidet sitt har hun skrevet en artikkel blant annet om genetisk variasjon i dølahest og nordlandshest/lyngshest. Der har hun undersøkt hvor stort bidrag hver av de fem forfedrene med størst bidrag i populasjonen har.

På tidspunktet for undersøkelsen sier forfatteren at det fantes mellom 100 – 120 individer av rasen. Prøver fra 66 individer inngikk i undersøkelsen. Halldis Lie presenterer ulike teorier omkring rasens opprinnelse for å begrunne motivasjonen for sin undersøkelse. - En teori er at rasen stammer fra fjording sammen med raser fra Norges naboøyer, muligens med noe innslag av hest fra Finland. - En annen teori er at rasen hovedsakelig kommer fra Finland. Enkelte beskreiv lyngshest og nordlandshest som to ulike raser hvor nordlandshest og fjording tilhørte samme type, mens lyngshesten skilte seg ut som en annen type hest, som av enkelte blei beskrevet som liknende Kirgisisk hest Halldis Lie oppsummerte teoriene slik: Det kan være at lyngshesten i all hovedsak har sin opprinnelse i finsk hest, mens nordlandshesten er mer influert av fjording. Halldis Lie har undersøkt ulike typer proteiner i serum, som man i systemet hun har brukt, kan ses på som markører for slektskap. Hun gjorde følgende undersøkelser: - serum og hemoglobintyper nordlandshest og norsk kaldblodstraver

36

Tabellen ser slik ut: Nordlandshest/lyngshest Rimfakse 2 f. 1935 Torgrim 10 f. 1946 Mona 9 f. 1935 Bruna 3 f. 1930 Bamse f. 1945 Sum

bidrag (marginal contribution) 0,26125 bidrag (marginal contribution) 0,14834 bidrag (marginal contribution) 0,13919 bidrag (marginal contribution) 0,12669 bidrag (marginal contribution) 0,06071 0,73518

Som vi ser av summen står disse fem for til sammen nesten 75 % av det genetiske bidraget i rasen. Bamse står for litt over 6 %. De som ikke er kommet med her blant de fem som har bidratt mest, må da altså ha bidratt mindre enn 6 %. Så ut fra denne lista ser vi at Viri må stå for mindre enn 6 % av det genetiske bidraget i rasen på undersøkelsestidspunktet. Forfatterens konklusjon Viri bidro til å løse en svært utfordrende situasjon i avlen, innavlsgraden sank og innavlsdepresjonen blei mindre truende. Samtidig representerte han den rasen som sto vår rase nærmest både genetisk og historisk. Hans genetiske betydning i rasen per i dag er ikke bekymringsfull. Erfaringene med

37


bedømming av Viri sine etterkommere på utstilling ser ut til at han også passa godt til avlsmålene for rasetype og bruksegenskaper, uten å forandre rasen i en uønska retning.

Litt om de aktive hingstenes stamtavler Av Solveig Wisløff For å få en bedre oversikt over avstamningen på de forskjellige aktive avlshingstene våre, har jeg laget litt statistikk for meg selv. Utgangspunktet var lista som ligger på Rimfakse og så har jeg plusset på de nykåra hingstene. For å gjøre det mest mulig aktuelt, har jeg utelatt hingster på lista som er over 10 år. Det er uvisst om alle disse fremdeles er i live og er aktive.

Kilder: Christen Klefstads kamp for å redde Nordlandshesten, Årboka Hofdasegl fra 1992, utgitt av Hadsel historielag. Liv Berg Klefstad Elling Vatne, Lyngshesten Stambok 0 og 1 Rimfakse medlemsblad 4/2013 Store Norske Leksikon Wikipedia Pedigree structure and genetic variation in the two endangered Norwegian horse breed: Døle an Nordland/Lyngen. H.F. Olsen, G. Klemetsdal, J. Ruane, T. Helfjord 2010 Serum Types of the Nordland Horse and the Norwegian Trotter (From Department of Medicine, Veterinary College of Norway, Oslo. Halldis Lie 1972

Det ble veldig mye tall og muligheten for enkelte feil er selvfølgelig til stede. Jeg vil allikevel presentere noe av det som jeg mener er interessant for alle. Dersom vi bare hadde avlet på 3-åringer siden Rimfakse, ville en 3 åring i dag hatt 19 generasjoner i stamtavla. At vi i dag har 7 hingster med 14 generasjoner og 14 hingster med 13 generasjoner på lengste ledd er ganske fantastisk. I gjennomsnitt har avlshingstene 40 forskjellige kåra hingster i stamtavlen sin. De med flest er Lærdals Grim med 62, Icora Igloo med 59 og Holands Rebus og Sørgards Dyrvedals Trym på beite Frøy med 56. De med færrest er Bjørke Burre med 26, Bifrost med 28 og Bjørkevolds Trym med 29 forskjellige kåra hingster. Det er totalt 157 forskjellige kåra hingster som inngår i stamtavlene til dagens avlshingster. Rimfakse er stamfar. Det er det ingen tvil om. Alle hingstene har ca 25% andel fra ham. Mest har Bifrost med 31% og minst har Elverhøys Vamp med 21%. Rene hingstelinjer er lette å lese, men gir bare halve sannheten. Som i all annen hesteavl er det enkelte linjer som utmerker seg som produsenter av hingstemødre. I vår rase er linjen til Monar et godt eksempel på dette. Av hans 7 sønner som inngår i stamtavlene i dag, er det bare Bøen som har hingster etter seg. De andre var fedre til hingstemødre. Også senere generasjoner er gode eksempler på dette. Linjen etter Viri har derimot gitt nesten rene hingstelinjer. Unntakene er Hiljar og Bastian som begge har en datter som har gitt 2-3 sønner som er aktive i dag. I de 3 linjene som stammer fra Rimfakse; Jarl, Torgrim og Nordlandssvarten, kan vi se noe av det samme. I linja til Nordlandssvarten finner vi mange produsenter av hingstemødre. I de andre 2 er det mere blandet. En fullstendig stamtavle med alle stambokførte ledd blir veldig stor og uoversiktlig. De første hestene vil gå igjen mange ganger. Jo flere generasjoner, jo flere ganger vil de samme hestene dukke opp. Det betyr ikke at andelen av denne hesten blir større. For eksempel har Lærdals Grim Mona 9 over 90 ganger i stamtavla si. Holands Råkk har henne 23 ganger. Prosentvis har de like mye Mona 9 i seg, men Lærdals Grim har 4 generasjoner mer på lengste grena av stamtavlen sin. Det er 14 hingster som alle (95%) har i stamtavlen sin. Dersom vi fjerner disse og døtrene deres, blir stamtavlen plutselig veldig lett å lese. Det er disse 14 hingstene: Kvikk 1, Rimfakse 2, Kolbein 3, Dag 4, Lyngsrauen 6, Jarl 7, Bamse 9, Torgrim 10, Nordlandssvarten 11, Monar 13, Gullfaks 17, Bøen 18, Raud 22, og Burmand 23. 6 hingster ligger bak mer enn 75% av hingstene. Disse er farget grønne på eksemplene. 16 hingster ligger bak mer enn 50% av hingstene og er farget gule. Noen hingster forekommer kun i stamtavlen til 1-3 av avlshingstene. Disse er farget grått. De fleste av disse er yngre hingster som ikke har rukket å få mange avkom enda.

38

39


Eksempel pĂĽ slike stamtavler er stamtavlene til Amarok og Draupnir

 

Njord

Silkebrunen

!"#

Sandøl

Hammern

%*#'+&

Tussa 79- Karmann Vegard

Viktor

Viking

Stjerne PĂĽl Sylvi 208

Nordlandsbrunen Pan Rønvik

Pele

Lolla 90

Kiitos 182

Spenter

Myrlandsrauen

Lolla 90

Lyr

Lyr

StĂĽlbarken Stjerne Vind

Amarok Vendela

Trollvin

Reisa Rauen

Rømoens Vindy 98Rømoens Ramona 94Odin

Stjernesvarten

Sandor

Pan Rønvik

Pele

Radina 272

Prins Ă&#x2026;rvĂĽk

Rane Radina 272

Sørgards Oda 01-

Livli 257

Prins Ă&#x2026;rvĂĽk

Mjøsrauen

Bravo Lotte 344 Lolla 90

Lyr

I begge disse eksemplene gür det 3 generasjoner før vi møter pü gule eller grønne hingster. Ingen av avlshingstene har mer enn 3 ufargede generasjoner. Det har derfor liten hensikt ü lete lenger bak enn oldeforeldre dersom man vil sammenligne stamtavler for ü finne hingst til hoppa si. Da er det er mye viktigere med de andre hensynene som eksteriør, lynne og bruksegenskaper. Og det aller viktigste: At man virkelig liker hingsten. Lolla 90

Lyr

 $#% 

&' (

(

)! 

 %*#' 

), 

)!%!) 

)!-

 

 $ 

./.'

 (

 ./0# 

120#

 

 '0 

# 

12# (

-# 0!#'#

 

 '%# (

'3# 

-'

 

 %*#'##! 

## (

-.#'

 

 ),4 

'5!# 

)#4

 

 #( 

 ( ((

0!%#

  %,'! 

0&1&'# 

(

)!%#6

 

 -!  

%#,!%# 

-1!'

 

 -!  

# 

0!#

 

%,

 

 5  

# 

-

%

 

 $#% 

3 

-+

 

 $#% 

+( (

-''7

 

 '& 

1# 

-# 

),

 (

'8 

),"# (

-

9"

9"

1

 

:*'5 

##((-

1&'&"#!"# 

3& 

*!

9"

-#'

 

)# 

+#-###  

-

9"

**!'#"# 

** # (

)!

9"

),)!

( 

( ; 

),%&( 

-

9"

&+&

( 

( )# 

)!#%6# 

-

9"

<=&"

(

( *';# 

8& (9"

Viktor

Viking 32

-

(

( *';# 

<=&%!# (

)# 9"

Mjøsstjerna 301

Randulf

##

(( ' 

!"" 

)!

9"

'%&

( 

( +& 

0&1&'3# 

*!

9"

+!4+##

( 

( -#443 ( 

3,) 

-

9"

),+& $# 

>&# -

9"

<#'&1&'0!

 

 #'  

>&' 9"

Pan Rønvik

Pele

Lolla 90

Kiitos 182

Spenter

Myrlandsrauen

StĂĽlbarken Reisa Rauen

Fryd Frøkna Draupnir

Livli 257

Sandor

Karmann

Lyngen

Sygna 98-

 

Prins Ă&#x2026;rvĂĽk

Oldervik Far

Anton 94

 

Radina 272 Ă&#x2DC;fstaasstjerna

Stjernelyngen

  

Pele

Ă&#x2DC;fstaassvarten

Stella 327  

Pan Rønvik Rane

Lupito

  

Sandor

Ringbu Ronja 337 Ragnhild 329 Stjernesvarten Mjøsrauen

Hva er egentlig sjelden stamme? Siden alle har de samme hestene bakerst i stammen, mĂĽ vi gĂĽ litt lenger frem i generasjonene. Kanskje det blir mest riktig ĂĽ si at de som har flest grĂĽ hingster i stamtavla si er de med mest sjelden stamme. D.v.s. de hingstene som bare inngĂĽr i stammen til 1-3 av de aktive avlshingstene. Dette vil naturlig forandre seg fra ĂĽr til ĂĽr. I fjor var det Farin som hadde flest slike hingster i stammen sin. Men i ĂĽr har 4 av 9 fĂĽtt flere etterkommere og derfor har han bare 5 grĂĽ igjen. I ĂĽr er det LĂŚrdals Grim som har 9 og Forbrigds Tyr har 8. Gjennomsnittet for alle avlshingstene er 3 grĂĽ hver. Da hĂĽper jeg alle har fĂĽtt litt ĂĽ tygge pĂĽ. HĂĽper ogsĂĽ at det kan vĂŚre en liten hjelp for hoppeeiere nĂĽr de skal velge blant de mange flotte kĂĽra hingstene. Ă&#x2DC;nsker alle lykke til med ĂĽrets føllinger og bedekninger.

40

5#)' '8 

'& 

-

9"

-*-4

 

 -#443 ( 

)*! (

0!

9"

),4 ./% 

),"# (9"

 )# 

!') 

-

9"

 

 %#'  

1!3# 

-

9"

'&,!##

Prins Ă&#x2026;rvĂĽk Lydia 90Raska 85-

Lyr

;# '0

 

 # 

-! 

0!#

9"

+#=

 (

 $# 

+#-'  

-

9"

0')#

 

$- 

3! ( 

-

9"

'"#

 

!#' 

%*# 

)!

9"

<#'&%&'! #,'! ( 

1# 9"

:*'$#

 

$- 

3, 

*!

9"

<#4!#,'! ( 

3&', (

)!

9"

'8<#1!#'  

# 

-

9"

%#'

 

 

+( (

0!

9"

$#

 

 1!"#( 

$ ((

-

9"

-!

 

-!

)'# 

(

0!

9" 

 7, 

+! 

)!

9"

,+ ++ 

*# 

-

9"

41


Myksvolls Aron ;

 

 ''0( 

-# 

-

9"

'5!# )#(

1 

-

9"

.

 

 #'

-# 9"

+#

 (

 #'

7##((

)!

9"

#

 

 1!"#( 

#"# 

-

9"

)#

 

 )' -

9"

+#

( 

 ( -#-! (

&#

0!

9"

-

(( 

 (( 1 

.#

)!

9"

1!"#

( 

 ( -#-! (

1#

-

9"

#

( 

 ( #449 (

 

0!

9"

Klasse 2a STAV 0.pr. e. Drevlands Trym u. Sørgards Oda u.e. Odin 7-6-7-6,5 Lynne: 8,5 Bruksegenskaper: 6,4 Helse: 9 Smal, lettbygd, middels stor hingst av bra type. Pent hode. Grov overgang hode / hals. God halslengde. God manke. Lav rygg. Langt, svakt lendeparti. Toppa, hellende kryss. Godt markerte ledd. Kniper under f.knÌr. Aksebrudd v.framkne. Korte, slepende, uregelmessige bakbeins-bevegelser i trav. God galopp. Begrunnelse for avslag: Uønskede eksteriøre trekk som gjenspeiler seg i svake bevegelser under bruksprøvene.

Lyngmyrprinsen Klasse 2a STAV

3.pr.

e. Kunnaprinsen u. Myrna 360 u.e Viggo 8-8-7-6-7 Lynne: 8,5 Bruksegenskaper: 7 Helse: 9 Lettbygd, oppsynt hingst av god type. Noe kort nakke. Litt grov overgang hode/hals. Harmonisk kropp. Litt umarkert manke. God bog. Spent overlinje. Godt kryss. God muskelsetning. Flate framknĂŚr. Aksebrudd h.f. Aktive, energiske, men korte bevegelser. Premieres med vekt pĂĽ avstamming.

SebbetĂĽas Hugi Klasse 2a STAV

2.pr.

e. Sølvprinsen u. Sebbetüas Demi u.e Birk 8-8-8-7,5-8 Lynne: 10 Bruksegenskaper: 7,7 Helse: 10 Grovbygd, middels stor hingst av god type. Pent hode. Bredt ansatt, grov hals med god lengde. Noe steil skulder, sterk rygg. Litt kort kryss. God muskelsetting. Tütrang b.b. Sterke gode bein. Taktfaste, avspente bevegelser i skritt og trav. Kort og framtung i galopp. Beste utvidede bruksvurdering

Prins Torden Lyn Klasse 2b STAV

0.pr.

e. Monark u. Eriklias Maiblessa u.e Frøyvük 6-6,5-7-6,5-6 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,3 Helse: 9 Liten hingst av ordinÌr type, med svakt kjønnspreg. Kort hals og kort nakke. Umarkert manke. God dybde. Toppet, hellende kryss. Svak overlinje. Godt markerte ledd. Korte koder. Tüvid bfb. Energiske, men korte bevegelser. Begrunnelse for avslag: Samlet lav vurdering.

42

43


Sol Kong Valemon Klasse 3 STAV

Icora Hauk Kåret

Klasse 3 STAV

0.pr.

e. Forbrigds Sirius u. Vivi u.e Øfstaasrauen

e. Icora Heilo u. Vesle Ronja u.e Øfstaasrauen

8-8-7-8-8 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 6,6 Helse: 10

6-6-7,5-7,5-6,5 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,8 Helse: 10 Lettbygd hingst av ordinær type som mangler kjønnspreg. Lavt ansatt hals, med god lengde. Lang, godt markert manke. Muskelfattig. Kort kryss. Flate piper. Noe umarkerte f.knær. Litt tåvid. Kort, stiv bakbeinsføring for hånd. Viste seg bedre løs. God galopp. Begrunnelse for avslag: Samla lav vurdering.

Høgstilt, velutviklet, lettbygd hingst av god type. Velformet hals. Steil bog. God overlinje, velformet kryss. Spede bein. Noe umarkerte ledd. Spente bevegelser for hånd. Til tider noe passaktig skritt. Meget godt trav og god galopp. God haseaksjon under løsvisningen.

Forbrigds Tyr Klasse 3 STAV

Kåret

Klasse 3 STAV

e. Forbrigds Storm u. Bolstadstjerna u.e Thingstad Gorm 8-7,5-7,5-8,5-8, Lynne: 9 Bruksegenskaper: 8,1 Helse: 8 Hingst av god type. Pent hode. God halslengde, noe kort nakke. Lang umarkert manke, god dybde. Noe kort kryss. Sterk lend. God muskulatur i kryss og lår. Tåvid v.f. og h.b. Noe kort og spent skritt. Særdeles ledig, bærig, veivinnende trav under løsvisning. God galopp.

Kåret

e. Skogans Frikk u. Skogans Moriana u.e Oksnes Røder 8-8-7-8-8 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 8,3 Helse: 9 Langlagt, oppsynt hingst av god type. Pent hode med godt uttrykk. Velformet hals med god lengde. God skulder. Langt lendeparti. Jevn god muskulatur. Overbygd. Flate framknær. Underskutte drakter. Trang bakbeinsføring, spesielt i skritt. Ledig godt skritt og trav. Bra galopp.

Lærdals Grim

Amarok Klasse 3 STAV

Skogans Arvi

Kåret

Klasse 3 STAV

Kåret

e. Hammern u. Vendela u.e Stjerne Vind

e. Skogans Grane u. Lærdals Silva u.e Sølvprinsen

7-8-8-7,5-7,5 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,3 Helse: 10 Sterkbygd, hingst av bra type. Konveks neserygg. Noe kort nakke. Underhals, god hals lengde. God dybde, meget godt muskelsatt. Sterke bein, sterke korte piper. Godt markerte ledd. Aktivt skritt, bruker leddene godt, men blir litt hastig i trav og galopp.

8-8-7-8-8 Lynne: 10 Bruksegenskaper: 7,8 Helse: 7 Sterkbygd, velutviklet hingst av god type. Pent hode. Grov overgang hode/hals. Mektig hals. Lang, noe umarkert manke. Jevnt godt muskelsatt kropp. Umarkerte ledd. Tåtrang fram. Ledig godt skritt. Noe bundet trav for hånd. Ledig gode bevegelser i løsmønstring.

Icora Igloo

Juvets Sjur

Klasse 3 STAV

Kåret

e. Icora Giron u. Doris u.e Viril Boy 7-7-7,5-8-7,5 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7 Helse: 10 Knapt middels stor smalbygd hingst av bra type. Pent hode. Grov overgang hode/hals. God halslengde. Steil skulder. Godt markert manke. Lang lend. Kort, toppa kryss. Godt markerte ledd. Noe tåvid, ellers føre bein. Korte aktive bevegelser for hånd. Meget veivinnende og ledig trav løs. God bogfrihet i galopp.

44

Klasse 3 STAV

0.pr.

e. Skogans Origo u. Lynx Ronja u.e Bjørkgardsrauen 6,5-6,5-7-7-6,5 Lynne: 8 Bruksegenskaper: 6,8 Helse: 8 Oppsynt hingst med noe svak rasetype. Langt, smalt hode. Kort, rett nakke. Noe muskelfattig overlinje. Lang, noe umarkert manke. Umarkerte ledd. Rette haser. Uttåa spes. h.f. Inntåa v.b. Aksebrudd tå v.f. Kort uregelmessig bakbeinsføring for hånd. Begrunnelse for avslag: Samlet lav vurdering med vekt på rasetype.

45


Oksnes Ville

Leander Klasse 2a NNHS

2.pr. Kval II

Åpen klasse STAV e. Waltenberg Jard u. Hirvi u.e Rasmus

e. Lupito u. Oksnes Stella u.e Hiljar

8-9-8-8-8 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,6 Helse: 8 Harmonisk, velbygd hingst av god type med noe svakt kjønnspreg. Pent hode. God overgang hode/hals. Velforma hals med god lengde. God overlinje. God skulder og dybde. Velforma kryss. Flate framknær, ellers føre bein. Godt skritt. Ledig, godt trav. Velbalansert galopp

Langlagt, vakker hingst av meget god type. Pent hode. Velformet hals. God manke. God muskelsetting i overlinje, men lang lend. Føre bein. Bra skritt. Ledig, godt trav. Hingsten innehar en 2.premie fra 2010.

Farin

Engdal Sheridan Klasse 2b NNHS 0.pr. e. Sjarm u. Engdal Sima u.e Seli Gogo 7-7-5-7-6 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,6 Helse: 10 Oppsynt,langlagt hingst av bra type. Tungt hode. Grov overgang hode/hals. Kort nakke. Bra manke. Snau muskelsetting i rygg, lend og bakpart. Velforma kryss. Aksebrudd begge framknær. Flate framknær. Tåtrang og flettende frambeinføring. Kort og lett trav. Velbalalansert, men uelastisk galopp. Begrunnelse for avslag: Ikke kåret p.g.a samla lav vurdering med hovedvekt på bein.

Åpen klasse STAV e. Fjellguten u. Gryta Lyngs Sine u.e Moas Ravn Velpresentert, trivelig oppsynt hingst av god type. Pent hode. Bredt ansatt hals. God skulder. Bra manke. Jevnt godt muskelsatt. Uttåa vf. Godt skritt, noe spent trav. Hingsten innehar kåringsgrad.

Sørgards Frøy Klasse 1a NNHS

3.pr.

Nyheims Figaro e. Drevlands Trym u. Gryta Lyngs Maia u.e Høgmo Junior

Klasse 2b NNHS 0.pr. e. Skogans Origo u. Frida u.e Santo 6-6-7-6-6 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7 Helse: 10 Hingst av ordinær type som mangler kjønnspreg. Kort, bredt ansatt hals. Steil skulder.Bra manke. God dybde. Kort, toppa kryss. Snau muskulatur i rygg og lendeparti. Fransk v.f. Rake haser. Stiv bakbeinsføring. Lett, men markbundet trav. Mangler bogfrihet. På framparten i galopp. Begrunnelse for avslag: Ikke kåret p.g.a samla lav vurdering.

8-8-7-7-7,5 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,6 Helse: 9 Hingst av god type. Pent hode. God halslengde. Noe kort manke. God dybde. Lang lend. Overbygd. Toppa kryss. God muskelsetting. Fransk v.f. Uttåa h.b. Runde piper. Godt markerte ledd. Trang beinføring. Kort skritt. Ledig, men markbunden i trav. På framparten i galopp.

Reisa Àlddagas Klasse 2a NNHS

2.pr. Kval I

Stålerød Ivrig Klasse 3 NNHS

e. Holmen Birk u. Trollvik Riidi u.e Oksnes Røder

e. Bjørkefrost u. Høgmo Julie u.e Janus

9-9-8,5-7-8,5 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,7 Helse: 10 Oppsynt hingst av meget god type. Pent hode. Noe grov overgang hode/hals. Harmonisk, jevn kropp. Velforma kryss. God skulder. Avrundet manke. God dybde. Rettstilte bein. Godt markerte ledd. Noe trang beinføring. Passaktig skritt. God bakbeinsaksjon i trav, men mangler bogfrihet. Velbalansert galopp.

8-8-8-6,5-7,5 Lynne: 8 Bruksegenskaper: 9 Helse: 9

Foto: Maria Horn Ellingsen

46

Kåret

Sterkbygd, godt utvikla hingst av god type. Pent hode. Bredt ansatt hals. God skulder. God dybde. Hellende kryss. Rake haser. Noe tåvid b.f , eller gode bein. Stiv bakbeinsføring i skritt. Kort, noe uregelmessig trav. Uelastisk galopp, på framparten.

47


Holands Råkk Klasse 3 NNHS

Svarvar Falk Kåret Åpen klasse NNHS

e. Holands Oro u. Fauna Best u.e Frøyvåk 8-8-8-7,5-8 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 8 Helse: 9

Foto: Line Torrissen Carlsen

Langlagt, lettbygd hingst av god type. Noe langt hode. Velforma hals. God skulder. Bra manke. Langt lendeparti. Noe spe, men gode bein. Trang beinføring . Aktivt skritt. Lett, ledig trav. Ledig galopp med god bæring.

e. Oldervik Far u. Svarvar Månestråle u.e Eliasnes Sofus Høgstilt, velutvikla hingst av meget god type. Pent hode. Grov overgang hode/hals. God manke. Langt lendeparti. Overbygd. Godt muskelsatt kropp. Gode bein. Jevne bevegelser. Hingsten innehar kåringsgrad for 2014.

Draupnir Klasse 3 NNHS

Kåret

e. Oldervik Far u. Sygna u.e Stjernelyngen 8-8-8-6-7 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,5 Helse: 10 Hingst av god type med noe grovt preg. Pent hode. Grov overgang hode/hals. Velforma hals. God skulder og dybde. Bra manke. Kort kryss. Gode bein. Aksebrudd v.b. Kort,stiv bakbeinsføring i skritt. Uregelmessige bakbeinsbevegelser i trav og galopp. Kåret med vekt på stamme.

Svarvar Taro Åpen klasse NNHS e. Oldervik Far u. Tara u.e Rasmus Høgstilt hingst av god type. Noe konveks neserygg. Harmonisk, meget god kropp. Gode bein. Ledig, godt skritt og trav. Velbalansert galopp. Hingsten innehar kåringsgrad for 2014

Storhaugens Lorato Klasse 3 NNHS 0.pr. e. Tekilo u. Storhaugens Tanita u.e Hammern 7-6,5-6-8-6,5 Lynne: 9 Bruksegenskaper: 7,6 Helse: 10 Lite utvikla hingst av bra type. Noe langt hode. God hals. Steil skulder. Kort kryss. Svak muskelsetting. Spe bein. Flate framknær. Lange piper bak. Små høver. Trang foran og skøyter bak. Godt skritt. God haseaksjon, mangler noe innundergripen i trav. Ledig, god galopp. Begrunnelse for avslag: Ikke kåret med vekt på samla lav vurdering

Skogmoprinsen Åpen klasse NNHS Kval I e. Suliskongen u. Fabila u.e Høgmo Lotus Oppsynt hingst med meget god rasetype og hingstepreg. Pent hode, velforma hals. God skulder. God dybde. Velforma kryss. Jevn god kropp med god muskulatur. Gode bein med godt markerte ledd. Aktive og gode bevegelser i alle gangarter. Hingsten innehar 2 pr.

48

49


       

       

   

  !" "# 3  #    " 

 ) ! ,    1   +  "  +    , "      

 $ - , $ 

8  $ -B>CC   

&"

 -<

) $ + " $  *+ $ 1 !#" $  4$ B>)6>->)> D # $ CC<CC ;# 1#$ <)

   ! "   #  # $ %!  "  & "   '   ( )   *  )   + 

 !  )    *    " 

) +    )  

  "  % ,    -  .  " /0   " )  "/ "  *1  1#  "    + )    "  ,     + "  + + )    "  2   +  "  " +" "          

  3  - 4+   

 "  ,  "/ " ) + +  

! B', 5 < ! 1  ', !#" '-<B66< " 66'

%&'()* + ", ;    1/     ) +   + , 

  "   1    

/ , "  +    1# Â&#x2013; + #     +  ) 

"/  "   

 3  5  +  6 7  #  "  " # # 3     8  $ -B>CC8 ! )  $  9 : ; $ <>

   ) $ !#""

" $ 3 *+ $ ' !#" $ A 4$ B6  6> <6 >C D # $ C < < C)6 C)6 &1# #" $ C < C)6 C C . # 1#0

 !    & B-F        

'1 , ;+ ! 1 5 5  !# E!  & BCF 

) $ # " $  *+ $  !#" $  4$ BB)6  > <)6 >)C D # $ <<<C< &1# #" $ (3 <)> ## $ <<C

3++ E -B6 ; 6B ! 1 H <CB6B Â&#x2013; -B66 )# <B6
       

       

%&'- '  ,/""!"!""/

*1*+)%2& "#,

2   31# $ , "    5  ) 1 " ) /    ;" ) + +

   #" D #  !/   "  )   "   4  + " + #" 31#    "  "  , " /   "   +   

 ,   " 1     "  31#  "   )   "  ,  +       5   

 "      

 31#   B6 

21+#  +    ,   1  " 2 +     +  ,  +  

   3+  " M ;  

      

 1    ) " +   + " 

+ "/ "  A Â&#x2014; ) E") ->  )  $ J 9   Â&#x2DC;J19 : ; $ -CCB6<

%&'- ' ,/""!"!""/ ) $ # " $ 1 *+ $ !#" $ 4$ 6C<)6>)C D # $ -)6<)6-)6 (3$ -)

! " L " B6B 

31#  B6< #D +" !  !" 3 31# 1 

 5) *1#"  B) 6 7 B #  

! " Â&#x2014;#

) ! ""  ) < 3+)  $ " J9: ; $ - - 6 

*1*+)%2& "#, 3  

) $ # " $ + 1 *+ $  !#" $  4$ BC D # $ <<<<< &1# #" $ ## $ CC<

+" 3 -B> B ! 65 B>C A+ >B  <CB>>


       

       

*23  ,/""!"!" !

*+('*) + "/#"

)

   +  * + " + #" B *1     " " " )   M ;         

2+  "/    

#  $ <<-C)6<) # " $ + #" $ -  #$ - " /$ 3+  $ C)6 ,  $ 2+       2+     )     , "/ 1#  " )      )     +  , " + # " DN+ +   " 1+)    "/   " "  

 5) *1#"  B) 6 7 B # 

  +  ; #  B6) 3  6)  

4 H  )!1 "  BB) - & " )  $ "9 : ; $ -<<-B

*23  ,/""!"!" !

E " )  

) $ 3+ " $ ! 1 *+ $ !#" $ 4$ BC D # $ <<<>C

!  Â&#x2013;  !" ) )# ! 1  ! " Â&#x2014;#

) ! ""  ) < 3+)  $ " J9: ; $ - - 6 

*+('*) +  "/#"

3  

) $ # " $ 1 *+ $  !#" $  4$ B D # $ <<<<< &1# #" $ ) (3$ <)

3+ )O -6B6 ! 65 B>C 3++  -


       

       

'1'&+)+ 112 '  ",#!

1* + ,/""!"!" ,

*+

     1  !# , 6  1  "  #  5 "  1  )   + 5  1#    

 &1    D # *+

  

  & 

!  " 1   D" # !  D

 6>     

 / 1   "+

 : - ) ;   F ;" # ")  +    ,   "  /  "1  !   & B6) +   

 !#) '   B    

 !# 1 Â&#x2014;/ ) $ --BBC <- *#  D $  1 9" 5 

) $ !#"" " $ ! 1  *+ $ !#" $ A 4$ B : D # $ C<C>C

& 3

 ! * Â&#x2013; 5 D" !+ # ) $ -<>B<C !#) C<< !   

) $ 3+ *+ $ !#" $ 4$ B- C > <6 >< D # $ &1# #" $ 3 1# #" ! " 

) ! ! 3  ! 1  -

Â&#x2014;

  ,/""!"!" "!,

& ' 

%' (1* ",

 + $ 5   ) "  "   H   3 

 * + 3  A "  + 

 (

 " * 

)  " )   "     ,  

 )   #  + D  -  +    <  "  &  +  '  8 # ' ;#   & B6) 

8 ( ) ; $ -6  "  B) C>C 8 # D $ Â&#x2DC;+9 : 

) $ #+ " $ "  *+ $  !#" $  4$ B6  > < >) D # $ <<<<< !   

; * 

)1 + B6C6) 

, + 

*  ! >B66<) B 

4 "

5 1

4

A " 3  /  " )      ") "     +  ,       "  

 1 ) +  ; #  B)  76 +   

& 31# 3 +

 B-) - ;  D $  9: ; $ ->-<<B<

) $ # " $ 3 *+ $  !#" $  4$ )6 '',! B D # $ -)6---)6-)B &1# #" $ (3 -)B

! " L "  C

D +" !  !" , 

! !" !# ! 1


       

       

4) **'  "/

4) *-  ,

3  M

       ;#

) +   !    3   # 5 1   ) 4 # +  3 # &  +          3 #

  "   

 "       

 , E E L   + L 1# . 0      

35

* 6 L 1# .   0) 2 ) L +

  3 #   +   B- 7   E + + "  +

  +  "   - "     

 "+    # 1# D 1#  " 

 3 #    +

   7   :: & ! #) , ) <6 ;" ) D $  9  ; $ -6B6->

4  "/

!# H )  "

) $  " $  *+ $ 1 !#" $  4$ B<6-C)6>)6 D # $ CC)6<C)6C)6 (3$ <)

D" # )+  " 3  + L 1# 3 1 1 '4 '  :: & ! #) , ) <6 ;" ) D $  9  ; $ -6B6->

5 3 A  4 & "+

46   , ) $ 3+ " $ ' *+ $ !#" $ ' 4$ BB6<<>)> D # $ <<<C)6< &1# #" $ <

, E ) 5 

)+ 3   "

+ ! " )#" 
       

       

81)  ,/""!"!" /,

)' *' ,/""!"!""#

8: 8   " )  + B,   "  )   $ 4 " "   " # *    , - " <  "    ,     )  8: 8     1  )    + "  1 8   +   

) "$ *++ 3# ) + $ ( !+ )  $ ! 8"

       & 6  "

 B "    5 1 $ 6# 

D L 4 ) ; $ -6>> ,++ ) >6 ,") + D $ : -9 

) $ # " $  *+ $  !#" $ 4$ B)6B<6><>) D # $ CCC)6<C)6

8: * ) & &" .-----0

  3

2 ) #"  :

5 3 

5  1

4  2 

)21) *  ,/""!"!" "9

   "     +  ,  1# 1 "  +1 ) "        " / "   

)   

 ,   + "  )       1   )   #

  ,   + )     1  ! &1/ 

!  " + )   ! " B !   #"  +  +  , #      ,  "/   

 ) + +  ,  " 

 3 1   6) 2

      " )   +    

) $ *+ *+ $ A !#" $ ' 4$ B  B D # $ C)<)-)<)< ## $ <)<)C

 ,1   B6)    8 * ) ;# ") -6 !  )  $ L 9 : ; $ -C <B >> +) +B ,1  D $ +9+ ; $ -BCC

+ ! " 'B>BC

+ 3 !#" 5 3 

! '-CB6->

) ,/""!"!""#

Â&#x2014;  A 'B>B  <

) $ # " $ ! 1 *+ $ !#" $ 4$ B D # $ <)-)<)<)< &1# #" $ 

," '<<B6>  <

!E # ; ; + , 


       

       

):*)1  

)+ 1+3 '  ,/""!"!"" H     M   

)  "   D ")  "   M ,     

#"+  )  <)6  "   B ,   " M + ) ;   ) + 

D *+ + " "  ) B<6 + D $ 9  ; $ C<-6< &+  '6B>-

) $ !#"+ *+ $ !#" $ 4$ B D # $ -

 ) C 1+  D &+  ! ) !#;# ;  -6 6 - ! < 1+   *  P ) ' ;# 

4 " *  1 5 -<

4 B>' 4 '

1 ( ,/""!"!" 9

   "  7 6 "  " #

# 6      

! "  B  +   ! " , -     #  "  )    

/ 3 

# 1# #" M ! "  )    +  5      !   * ) "  BB) C>B P D $   9 : ;  < -6 -<

);1<<  "   &" " -) BB ! D $ "  9

 ; $ -<-

! ! *

) $ *+ " $ ! 1 *+ $ A !#" $ ' 4$ B>6<)6>)> D # $ <<C<<C)<C ;# 1# C-C<<

! + !#"  / !" / 

! " L "

) $ # " $ !+ 1 *+ $ ' !#" $ ' 4 # $ B< : D #$ <<C<< ;# 1# #" $ C)6-<<)6<)6

! ) ; " ) E # ! 4 ! 


       

       

 '())' " ",

'=)**1  ,/""!"!"" 

Â&#x2122;   "   "/  

    31 )  1#   , "  "   

 1  +M ,  

 

  )  " "   "  "  " 3 "    +    + "  "     8 1   $ %   "  %  "  !  Â&#x2122;   

' B 2   ! " )    $ "   " 

 "  

H " $  + # "     "  +  +  +1  ,   < E 5   ,      ; " 5

 !   .  # ;  0 # 1+    ) +"  " )     

 '    +     B6)6) 7  A  ) )  ) B>- ' )  $ 1 9  ; $ -B>>

 '())' " ",3 2 ' ) ! + 1  6) -6 ! 

) D $ 9  ; $ -<-6C<

 + 

'=)**1  ,/""!"!"" 

 >6

) $ # " $  1    *+ $  !#" $  4$ D # $ --<)6C<)6 &1# #" $ + $ C)C ## $ >C< B$ &1# #" $ ## $ ---

+ 

) $ # " $  *+ $ 1 !#" $  4$ B-)6 D # $ --CC< (3$ <)C  $ 

,1 E ! *

,  3 6B>) & 

; " B>B>) B 

; " 31 -<B6-C B  <<B6>) B E # --B66) B ; " ) ->B>) 


       

       

'' -421 "!

1 1 ' "## 

! *  #  )    +  !   1/ 

  +  ;"  "  ,  + " + #"   

  <)> *     "     ,    . 0   '  ) ! * "   " +  1  )  " 

,+  "   +   H ! "   )  (3 

#  $ , "+ +  $ ) 1#  # $ *  ) +

 ;"  ) + , "+  #$ * ")   "   H   3 

) "     '  + )  

  * + 

 ;  ! )   ;

 ) "  "   

 " &  +  3 + " +"+     

8 "  +   

"  2    )  F 8 E A ;+

) ; $ 6B-C>) $ -66C- , !) -C<<

 " ,    ) 51 ;   B< 7     

 !#  B6 7   6  , !) 2"  C) B<- 51 )  $  ; $ -C<< 3 ) *) >> ))  $ 9" ; $ -C6-<B-

??64@  "!

1 1 ' "## 3

!#" 

) $ 3+ " $ ! 1 *+ $ ' !#" $ ' 4$ B6)6 D # $ <<<C)6< &1# #" $ < . 0 #" $ C)B ## $ C)

!1  3 !  2 E '-B6

) $ *+ " $ 3 4$ B>B6C<>) D # $ -<CC< ## $ <CC ;# 1# C<C C E  + " + #"   

  <)>  '4 . 0   '  ) ! '--B6B ! 1 BB'

! + 'B>

! + '-BB6 D D '->B6<>


       

       

13 '  "#,

) 1()'  ,/""!"!" ",

!  !      ' ; )  1     " M +   +     3+  1#  1# "  5   (3$ < 3 # )  ) $ E        H  ) "  * + *  5  A "   ++ + *      "   "     " ! + 1+

 '   6 7 6 .)#"

0 3  

)    $ ,# ) " + " "   5  )  " 1 ) "  4  "   *  1 + " ! # $ 4 

 #   

 #  4   "  #  

 '+ ) - .  0   ) +"  "  2     

A  ) )  ) B>- ' )  $ 1 9  ; $ -B>>

    L 3 :) &"  <) -6 ! 

)  $ "9: ; $ >BB

&  -6B6-

13 '  "#, ) $ + " $ *+ $ !#" $ 4$ B<CC6->> D # $ -<<C<<< 

!+  B6B

! -6B6< ,# +

) B> ) B6-

 (< ,/""!"!" ",

 ) !+

) $ # *+ $ !#" $ 4$ D # $ < < C < < -)  &1# #" $ >)> ## $ C <)6 <

! Â&#x2013; + 5" !1 6


       

       

 -)'&*(1 ,/""!"!" #

(() ,/""!"!" " , )  )  

  /  )  )  "   +   $ ,# ) " + " "    H   * " "   *     E" * + 

 *  A " "   &   )      7 #  

8 !   ( "  > - & " D $ 9  ; $ -C>666

, "+  #$ ! )  + " "   H  )  

 * + *  ,    ' " )    ! "  # 

 & ) +  " (  )   5+ " + #"  $ !

<) " - 4  -) 

-) "1 -6)  "+ $ "       "  3 + #" +  8"  " ) 

  

/   # 

) $ # " $ H

  1 *+ $ ' !#" $ ' 4$ B- 6 C< - >)6 D # $ -<-C<C- -

E " ) 'B6>6  <

Â&#x2013; " 

!"" 4  '>B6 B B

D ! +

) )#

;

((  ,/""!"!" "9

 4 " ,        B6) 7     

, )  +  

  "/ /  !# "  "/  + " ;)          " + ++:   +   1#    D   "  + +  +  ,  

 '',!

 &   )      7 #  4 D ) &1 ) -B 4ED')  $  9 : ; $ -B>>

6AB  ,/""!"!" # ) $ ! 

*+ $ !#" $  4$ B6CCCC D # $ <<<>)6C)6 &1# #" $ # 1#) +  -

8 !   ( "  >) - & " D $ 9  ; $ -C>666

8: ) 

31# 

31#  A+ ,# A+ 

) $ # " $ !  *+ $ ' !#" $ ' 4$ B< > >> <)6 >)> D # $ CCC<C<- -E " ) 'B6>6  <

Â&#x2013; " 

; '<-B6B<  >

+ BC

) )#

5 >


       

       

&1*&+ "/ 

&1* 1   "9

!# )#  " +     

 , 1  # + " +"+    C)> 8   )#     + )# " 

1   +   ,      +       

!# & '    +    !  " * )  "  !# & '   B "    

" & ' "        1        8 "  !# & ' "    

+  

 !+"  3##  ) 7   6) 7 ) "  " # #

 !+"  3##  ) 7   6) 7 ) "  " # # 

( ) !+) ! ) <-> 5 1 )  $ + +9 : ; $ <6B<<B -6C6B

&1*&+ "/ 

2 " ; B6B

) $ !#"+ " $ ! 1 *+ $ ' !#" $ A 4$ BCCC6-C) D # $ <<CCC)6

*  4 B6

( ) !+) ! ) <-> 5 1  $ + +9 : ; $ <6B<<B -6C6B

! " B6C

&1* 1   "9

) B6

) $ # " $ 3 *+ $ ' !#" $ ' 4$ BB D # $ CCC<C &1# #" $ ;1 C)6-<-<

,# A+ -B66 *  1 -B6-

!# & >B6

&  B6 *  4 B6 E -B6

 

--B6> D" -6B6><
       

))((=4 "##/

         ! "!  ! 5T "  

 1#  +  , # # # B " 

##  "/  +  ; "  #    " B    8 88 " 5T  "     + )  "1   "  !  5T   ,  !#   1+)    1  '  " 1 .  3 2 '  -< -6C<0

#  $! ! %  ! $&  ''&()*' " +) ' *,)' -13) ' 41577 !$ ! +)' : *' ; ! 5<7 7 ! ! ''  ! ! = %"; 

 !#  B6) 6) 7   

 3 ) *) >> )) ; $ -C6-<B-

))((=4 "##/ ) $ # H $  ) "8 .B0 " $  "  *+ $  !#" $  4$ B><C)6->)> D # $ -)6--)6-)6-<)-&1# #" $ (3 .B)6 +   0$ <)## $ -<)6E 5 B6C 

+ <CB6C

; " ->B> 

 -B66B

E ! -B6<<

& <

!  '& 77 $ : !!  '&$ ! > ? ! * ! "  A7 B ! ! 7:! $! ! C) ! D3EF"= 7  '&' &7 : 7 & ! !!!&  5&'  !$  ! ! ! & !! G=" H !  :7& !"! C>G  


      

   Rimfakse  

Medlemsblad og årets hingstekatalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you