Hadsel 2019 - 2023

Page 1


ORDFØRERKANDIDATENS APPELL Vi vil ta hele Hadsel i bruk. Et sterkt Senterparti i Hadsel vil merkes gjennom politikk som ivaretar alle Hadselværinger, hindrer unødvendig sentralisering og tar folk på alvor. Vi ønsker ryddige og gode prosesser med stor grad av involvering av de berørte når endringer skal gjennomføres. Vi vil ta vare på egne primærnæringer og produsere varer nært forbruker for å unngå unødvendig og miljøbelastende transport. Hadsel kommune skal være en trygg og god kommune å bo og leve i for Hadselværinger i alle aldre. Det skal være god barnehagedekning og skolestrukturen skal ligge fast, for å skape forutsigbarhet. I årene fremover må vi øke innsatsen rundt barn- og unge med trygge voksenpersoner og trygge møteplasser. Videre må vi legge til rette for at ungdom kan bli i kommunen etter utdannelse ved å øke antall læreplasser.


GOD ØKONOMISK STYRING SKAPER FORUTSIGBARHET OG VEKST Hadsel Senterparti mener god økonomisk styring er en viktig bærebjelke for å skape forutsigbarhet i hverdagen til folk flest. Dette inkluderer en videre reduksjon av eiendomsskatten, samtidig som vi til enhver tid må vurdere hvilke tjenester vi ønsker å tilby våre innbyggere. Vår visjon er å fordele fellesskapets ressurser godt mellom alle hadselværinger. For å klare det må vi i årene fremover ha en god balanse mellom investering og nedbetaling av lån knyttet til investeringene vi har gjort de siste årene.

ET AKTIVT OG VARIERT NÆRINGSLIV Hadsel Senterparti mener et aktivt og variert næringsliv er viktig for å sikre arbeidsplasser i hele Hadsel. Arbeidsplasser er videre en forutsetning for tilflytning og vekst.

rekruttering av kvalifisert helsepersonell. Derfor mener vi at en foroverlent holdning er viktig for å sikre attraktive arbeidsavtaler og arbeidsforhold. Dette inkluderer tilbud om videre- og etterutdanning, stipendordninger og gode lokaler å jobbe i. Vi må kunne tilby bachelor i sykepleie på Stokmarknes, og øke antall lærlingeplasser i Hadsel kommune. Frivillige organisasjoner er viktige partnere for å fremme lokal kultur og tradisjon, i folkehelsearbeid og næringsutvikling.

SKAPENDE NÆRINGSLIV Hadsel kommune har i dag er aktivt næringsliv som skaper viktige og varierte arbeidsplasser. Hadsel kommune skal aktivt legge til rette for nye bedrifter som ønsker å etablere seg i hele Hadsel, samt stimulere til vekst blant de store og små bedriftene vi allerede har. Hadsel Senterparti vil:

Hadsel kommune skal være en aktiv samarbeidspartner for alle som ønsker å etablere virksomheter i hele Hadsel. Vi skal ha en fremoverlent holdning og tørre å tenke nytt for å videreutvikle Hadsel kommune til det beste for alle Hadselværinger.

GODE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Hadsel Senterparti mener gode helse- og omsorgstjenester skaper trygghet for de som har behov for omsorg og deres pårørende. Ulike trygghetsteknologiske løsninger er et godt virkemiddel som gjør hverdagen tryggere, samtidig som vi må ha nok hender til å utøve omsorg. En av våre største utfordringer er

 

  

Bruke nødvendige verktøy for å legge til rette for mulighet til å bo i hele Hadsel. Stimulere til økt volumproduksjon i landbruket ved å stille landbruksområder til disposisjon. Sørge for at Hadsel kommune gir innspill til de årlige jordbruksforhandlingene. Overskuddsmasser fra kommunale prosjekter skal utnyttes til vekst og verdiskapning. Aktivt jobbe for å realisere oljevernog miljøsenter på Fiskebøl. Utvikle Hadsel kommune som turistkommune i samarbeid med de andre Vesterålskommunene. Jobbe for å sikre ferskfiskleveranse på Melbu og sikre variert flåtestruktur i Hadsel.


 

Sikre forutsigbarhet for oppdrettsnæringen. Arbeide for reguleringsplan for sykehusbukta.

SAMFERDSEL Med innbyggere spredt over 4 øyer er gode kollektivtilbud og trygge reiseruter viktig for at alle skal kunne benytte seg av tjenester og tilbud i hele Hadsel kommune. Hadsel Senterparti vil:     

Vurdere muligheten for behovsstyrt kollektivtilbud i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Arbeide for gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu, og på Børøya. Prioritere vedlikehold på kommunale veger og gater med fast dekke. Sikre at samtlige fartsdumper og gangoverganger er godt markert slik at det er trygt å ferdes. Arbeide for bedret forbindelse mellom Fiskebøl og Hadseløya, samt etablering av storflyplass i Hadsel.

TRYGGHET OG BEREDSKAP Trygghet og god beredskap er en forutsetning for gode liv.

TRYGGE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Gode helse- og omsorgstjenester er viktig for å ivareta Hadselværinger i alle aldre, i hele kommunen. Derfor må vi sikre gode omsorgstilbud og tjenester gjennom hele livet. Hadsel Senterparti vil:     

Eldreomsorg er en viktig del av helse- og omsorgstjenesten, som skal ivareta de eldste Hadselværingene. Hadsel Senterparti vil:   

Hadsel Senterparti vil: 

Sikre gode beredskapsetater, og gode rutiner på samvirke dersom krise inntreffer. Arbeide for etablering av ambulansehelikopterbase på Skagen.

Arbeide for at alle kommunale bygg skal være tilgjengelig for alle, altså universelt utformet. Legekontorstrukturen skal fortsette som i dag, med legekontor på Melbu, Stokmarknes og Hennes. Aktivt jobbe for å rekruttere fagkompetanse, samt tilby videreog etterutdanning. Sikre et sterkt interkommunalt barnevern. Gjennomføre tiltakene i omsorgsplanen.

Arbeide for at Stokmarknes sykehjem er sertifisert livsgledesykehjem. Bygge fullverdig omsorgstilbud til mennesker med demens på Ekren. Fortsatt satsning på trygghetsteknologiske løsninger som gjør at flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Sikre at de som har behov for omsorg i form av sykehjemsplass eller hjemmetjeneste, får det.


GODE UTDANNINGSTILBUD Hadsel kommune skal ha en god offentlig skole av høy faglig kvalitet i tilrettelagte lokaler som fremmer læring. Hadsel Senterparti vil:  

Bevare dagens skolestruktur. Fortsette satsningen på tidlig innsats i 1.-4. klasse. Møte tiltak for å forhindre mobbing og utenforskap i skolen. Sikre en god barnehagedekning i hele Hadsel. Jobbe for et høyere utdanningstilbud på Stokmarknes.

INSPIRERENDE OPPVEKST Hadsel kommune skal være et godt og trygt sted å vokse opp. Barn og ungdom er ikke bare en del av fremtiden, men også en del av nåtiden. For å møte behovene barnog unge har, må vi møte dem på arenaene de er på. I tiden fremover må vi prioritere trygge voksne som følger opp, samt trygge møteplasser og rusfrie arrangementer alle kan delta på. Hadsel Senterparti vil:  

Øke antall lærlingeplasser i Hadsel kommune. Styrke teamet rundt barn- og unge. Dette inkluderer en tilgjengelig helsesøstertjeneste, rådgivere på skolene, utekontakt og flere trygge voksenpersoner deltar på arenaer der barn- og unge er. Stadig flere unge blir kombinerte rus- og psykiatribrukere. Derfor må vi, sammen med de andre Vesterålskommunene, etablere et godt behandlingstilbud til ungdommene som faller mellom tjenestene sammen med de andre Vesterålskommunene.

 

Støtte opp under rusfrie kultur- og fritidstilbud. Legge til rette for nye fritidstilbud, for eksempel GoCart, Paint Ball og motorcross.

BLOMSTRENDE KULTURLIV Hadsel kommune skal ha et rikt kulturliv som skaper trivsel og nettverksbygging. Offentlige bygg og felles arenaer bør være tilgjengelig på ikkekommersielle vilkår for frivillige lag og kulturtiltak i lokalmiljøet. Hadsel Senterparti vil: 

Se på muligheten for et interkommunalt samarbeid med mål om å øke antall rusfrie arrangementer i hele Hadsel. Samarbeide med det etablerte miljøet om å etablere utstyrspark for utleie av friluftsutstyr i samarbeid med frivillige organisasjoner og det private næringsliv. Opprettholde dagens kulturskoletilbud. Sørge for godt vedlikehold av kirkene og kirkegårdene. Samarbeide og støtte opp under frivilligheten i Hadsel og sikre forutsigbar finansiering for de ulike organisasjonene. Fortsette det gode samarbeidet med integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å sikre god integrering. Bosette et stabilt antall flyktninger hvert år.


GRØNN VEKST Hadsel kommune skal ha et bevisst forhold til hvordan vi best kan redusere klimagassutslippene og øke bevisstheten rundt klimautfordringer. Det overordnede prinsippet for miljøpolitikken er utvikling innenfor rammene av bærekraftig bruk. Hadsel Senterparti vil: 

Tilrettelegge for økning i EL-bil parken. Stille større krav til bruk- og resirkulering av eksempelvis plast. Oppfordre til å bruke det lokale næringsliv og handle lokalt. Jobbe for bedre gatebelysning på kommunale veier fra fornybare energikilder. Legge til rette for at myke trafikanter kan ferdes trygt i hele Hadsel.

ANSVARLIG STYRING God økonomisk styring er viktig for å fordele fellesskapets ressurser på en god måte. I årene fremover blir det viktig å finne en god balanse mellom investering og drift. Hadsel Senterparti vil: 

Treffe samtlige tiltak som er mulig for å redusere eiendomsskatten.