Page 1

ΝΣΟΤΜΠΑΪ-ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΘ Αλαρσξήζεηο Πέκπηε-΢άββαην

΢επηέκβξηνο 2011

Τδακηά απαξάκηιιεο αξρηηεθηνληθήο αηζζεηηθήο, παιάηηα πνπ αλαδύνπλ ην κπζηήξην ηεο Αλαηνιήο, ζπλαξπαζηηθά ηνπία, δξνζεξέο νάζεηο θαη ζηωπειέο έξεκνη πνπ ζαο ηαμηδεύνπλ ζηνπο δξόκνπο ηωλ θαξαβαληώλ. Έλα ηαμίδη πνπ ζαο απνθαιύπηεη ην θξπκκέλν πξόζωπν ηεο Αξαβίαο, αιιά θαη ηελ θαξδηά ηωλ θαηνίθωλ ηεο Φεξζνλήζνπ. ε

1 εκέξα Αζήλα- Νηνπκπάη ΢πγθέληξσζε ζην «Eι. Βεληδέινο». ΢ηε ζπλέρεηα πηήζε γηα ην Νηνπκπάη. Άθημε θαη ππνδνρή από ηνλ αληηπξόζσπό καο. Μεηαθνξά κε πνιπηειέο όρεκα ζην μελνδνρείν καο. Σαθηνπνίεζε θαη δηαλπθηέξεπζε.

ε

2 εκέξα Νηνπκπάη (μελάγεζε Νηνπκπάη - Φξνύξην Fahidi – Jumeirah – Deira – Atlantis – Souks – Bastakhiya - Madinat Palace) Μεηά ην πξσηλό ζα μεθηλήζνπκε γηα ηελ μελάγεζε ηεο πόιεο. Σα κνληέξλα θηίξηα αιιά θαη ηα παξαδνζηαθά ηνπ ζύλνξα θάλνπλ ην Νηνπκπάη κνλαδηθό. Θα μεθηλήζνπκε απν ηελ παξαιηαθή πεξηνρή ηεο Σδνπκέηξα, όπνπ έρνπλ ρηίζεη ηηο πνιπηειείο θαηνηθηεο ηνπο νη εύπνξεο νηθνγέλεηεο ηνπ Νηνπκπάη. Θα θάλνπκε κηα ζηάζε ζην ηδακί ηεο Σδνπκέηξα θαη ακέζσο κεηά ζα ζαπκάζνπκε ην εθπιεθηηθό μελνδνρείν Burj Al Arab. ΢ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ην κεγαιύηεξν ηερλεηό λεζί ζηνλ θόζκν ην Palm Island όπνπ ήδε έρνπλ αγνξάζεη πνιπηειεηο θανηθίεο δηάζεκα πξόζσπα..Εδώ ζα ερνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε έλα εθπιεθηηθό δεκηνύξγεκα, ην μελνδνρείν Atlantis. ΢ηε ζπλέρεηα δηαζρίδνληαο ηε ιεσθόξν ΢εηρ Ζαίλη κε ηνπο πεξίθεκνπο νπξαλνμύζηεο ην «Μαλράηαλ» ηεο Αλαηνιήο όπσο απνθαιείηαη, θεηεπζπλόκαζηε ζηελ θαξδηά ηνπ Νηνπκπάη ζηελ πεξηνρή ηεο Deira. Μεζεκεξηαλό γεύκα ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην. ΢ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν πνπ ζηεγάδεηαη ζην παιηό θξνύξην Φαρίληη πεξλώληαο απν ηελ παιηά ζπλνηθία Bastakiya. Ακέζσο κεηά ζα επηβηβαζηνύκε ζε κηα “Abra ”(ηνπηθό πισηό ηαμί) θαη πεξλώληαο ζηελ απέλαληη νρζε ηνπ Creek ζα θαηαιήμνπκε ζηα παζίγλσζηα ζνπθ ησλ ρξπζνρόσλ θαη ησλ εκπόξσλ κεηαμσηώλ θαη κπαραξηθώλ αιιά θαη ζην souk ηνπ Madinat Palace. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε.

ε

3 εκέξα Νηνπκπάη (ζαθάξη κε jeep 4x4 ζηελ έξεκν θαη δείπλν barbeque & θνιθινξηθό ζόνπ) Μεηά ην πξσηλό ζα έρνπκε όιε ηε κέξα ζηε δηάζεζε καο λα επηζθεθηνύκε ηα πεξίθεκα εκπνξηθά θέληξα ηνπ Νηνπκπάη. Ελαιιαθηηθά πξναηξεηηθή επηζθεςε ζην ζεκαηηθό πάξθν Atlantis Marine World (θόζηνο κε κεηαθνξά 90€/άηνκν) όπνπ κπνξεί θαλείο λα θνιπκπίζεη ζηηο πηζίλεο ηνπ ζεκαηηθνύ πάξθνπ αθόκε θαη κε δειθίληα (επηπιεόλ θόζηνο). Σν απόγεπκα κε jeep 4Υ4 ζα μεθηλήζνπκε γηα ην πεξηεπεηώδεο ηαμίδη καο ζηελ έξεκν όπνπ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ θνξπθή ελόο ακκόινθνπ γηα λα ζαπκάζνπκε ηελ νκνξθηά ηεο εξήκνπ κε θόλην ην ειηνβαζίιεκα. ΢ηελ ζπλέρεηα ζα


ΝΣΟΤΜΠΑΪ-ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΘ Αλαρσξήζεηο Πέκπηε-΢άββαην

΢επηέκβξηνο 2011

κεηαθεξζνύκε ζε Βεδνπίληθεο ηέληεο όπνπ ζα ηύρνπκε ππνδνρήο κε αξαβηθό ηζάη θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία γηα κηα βόιηα κε θακήιεο ζηνπο ακκόινθνπο. Θα ζπλερίζνπκε κε δείπλν barbeque θάησ από ηηο ηέληεο κε αξαβηθή κνπζηθή. Σν βξάδπ αξγά επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο.

ε

4 εκέξα Νηνπκπάη-Άκπνπ Νηάκπη & Yas Island/Marina-Ferrari World (ή Νηνπκπάη-Αζήλα γηα ηνπο πειάηεο ηνπ 4ήκεξνπ πξνγξάκκαηνο) -Γηα ηνπο πειάηεο ηνπ 4ήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, πξσηλό θαη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα. -Μεηά ην πξσίλν καο ζην μελνδνρείν, αθνινπζεί νινήκεξε εθδξνκή ζην Άκπνπ Νηάκπη, ηελ πξσηεύνπζα ησλ Εκηξάησλ. Θα πεξάζνπκε από ηελ παξαιηαθή ιεσθόξν κε ηνπο νπξαλνμύζηεο, ηηο βίιεο θαη ηα παιάηηα θηηζκέλα ζε εληππσζηαθνύο αξρηηεθηνληθνύο ζπλδπαζκνύο, θξάκα παξαδνζηαθήο ηζιακηθήο ηερλεο θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο πιηθώλ. Θα δνύκε ην όγδνν κεγαιύηεξν ηδακί ηνπ θόζκνπ αθηεξσκέλν ζηελ κλήκε ηνπ ζετρε Ζαΐλη, ηδξπηή ησλ Ηλσκέλσλ Εκηξάησλ, ην νπνίν κπνξεί λα θηινμελήζεη γηα πξνζεπρή 40.000 θόζκν ζηελ θεληξηθή αίζνπζά ηνπ θαη ζηελ απιή ηνπ. Επίζεο ζα δνύκε ην παιάηη Al Husn Fort θαη ζα έρνπκε ρξόλν ειεύζεξν ζηελ αγνξά ηνπ Heritage Village. Αθνινπζεί γεύκα ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην. Αθνινπζεί παλνξακηθή επίζθεςε θαη ζηε δηάζεκε λέα καξίλα ηνπ „Ακπνπ Νηάκπη “the Yas Marina” όπνπ ζα δνύκε θαη ηελ λεόηεπθηε πίζηα ηεο Formula 1 αθξηβώο δίπια. Πξναηξεηηθά κνξείηε λα επηζθεθζείηε ην “Ferrari World” (θόζηνο 50€/άηνκν) ην λέν ζεκαηηθό πάξθν πνπ άλνημε πξόζθαηα ζηελ πξσηεύνπζα ησλ Εκηξάησλ. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Υξόλνο ειεύζεξνο θαη δηαλπθηέξεπζε.

ε

5 εκέξα Νηνπκπάη (ή Νηνπκπάη-Αζήλα γηα ηνπο πειάηεο ηνπ 5ήκεξνπ πξνγξάκκαηνο) -Γηα ηνπο πειάηεο ηνπ 5ήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, πξσηλό θαη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα. Μεηά ην πξσίλν καο ζην μελνδνρείν, ρξόλνο ειεύζεξνο. Πξναηξεηηθά αξγά ην απόγεπκα ζα κεηαθεξζνύκε ζην creek ηνπ Νηνπκπάη όπνπ ζα ζπκκεηέρνπκε ζε κία θξνπαδηέξα κε δείπλν (θόζηνο 27€/άηνκν) θαη παξαδνζηαθό ζέακα ζην θσηηζκέλν πνηάκη πνπ δηαηξέρεη ην Νηνπκπάη, δίλνληαο ζηνλ εαπηό καο ηε επθαηξία λα δεη κε κηα άιιε νπηηθή ηελ δηάζεκε απηή πόιε. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο θαη δηαλπθηέξεπζε. ε

6 εκέξα Νηνπκπάη-Αζήλα Πξσηλό θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Νηνπκπάη γηα ηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα.


ΝΣΟΤΜΠΑΪ-ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΘ Αλαρσξήζεηο Πέκπηε-΢άββαην

΢επηέκβξηνο 2011

Πεξηιακβάλνληαη  Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή κε ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία ηεο επηινγήο ζαο  3, 4 ή 5 δηαλπθηεξεύζεηο (αλαιόγσο πξνγξάκκαηνο επηινγήο) ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο  Μεηαθνξέο από/πξνο ην αεξνδξόκην κε πνιπηειέο όρεκα  Πξσηλό ζε κπνπθέ θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν ζαο  Εκπινπηηζκέλε μελάγεζε ζην Νηνπκπαί κε ειιελόθσλν μελαγό  Γεύκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην.  Οινήκεξε εκπινπηηζκέλε εθδξνκή/μελάγεζε ζην Άκπνπ Νηάκπη κε ειιελόθσλν μελαγό (κόλν γηα ην 5ήκεξν θαη ην 6ήκεξν πξόγξακκα)  Γεύκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο/μελάγεζεο ζην Άκπνπ Νηάκπη ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην.  Είζνδνη ζε κνπζεία.  ΢αθάξη κε jeep 4x4 ζηελ έξεκν θαη δείπλν barbeque & θνιθινξηθό ζόνπ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη δσξεάλ soft drinks θαη λεξό.  Σαμηδησηηθή αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  Τπεξεζίεο ηνπηθνύ αληηπξνζώπνπ Δελ Πεξηιακβάλνληαη  Φόξνη αεξνδξνκίσλ (Emirates: 200€, Etihad: 200€, Gulf Air: 200€, Royal Jordanian: 220€, Qatar: 220€)  Αρζνθνξηθά (δίρσο ππνρξεσηηθή θαηαβνιή) Σεκείωζε Γηα Ειιεληθά δηαβαηήξηα δελ απαηηείηαη ζεώξεζε (visa) γηα ηα Εκηξάηα. Απαηξαίηεηε όκσο είλαη ε 6κελε ηζρύ ηνπ δηαβαηεξίνπ ζαο. Αλαιπηηθά γεληθνί όξνη ζπκκεηνρήο ζην www.detto.gr

Πηήζεηο Gulf Air (θαζεκεξηλά) Αζήλα-Μπαρξέηλ 14.55-19.05 Μπαρξέηλ-Νηνπκπάη 20.15-22.25 ή Αζήλα-Μπαρξέηλ 19.40-23.50 Μπαρξέηλ-Νηνπκπάη 01.55-04.05 Νηνπκπάη-Μπαρξέηλ Μπαρξέηλ-Αζήλα ή Νηνπκπάη-Μπαρξέηλ Μπαρξέηλ-Αζήλα

08.00-08.15 09.40-14.10 13.00-13.15 14.30-19.00

Emirates (θαζεκεξηλά) Αζήλα-Νηνπκπάη Νηνπκπάη-Αζήλα

Qatar (θαζεκεξηλά) 16.40-22.05 10.05-14.00

Αζήλα-Νηόρα Νηόρα-Νηνπκπάη

Etihad (θαζεκεξηλά) Αζήλα-Άκπνπ Νηάκπη Άκπνπ Νηάκπη-Νηνπκπάη* Νηνπκπάη -Άκπνπ Νηάκπη* Άκπνπ Νηάκπη- Αζήλα *κε πνιπηειέο ιεσθνξείν ηεο Etihad

14.25-20.00 21.30-22.50 06.00-07.20 09.30-13.25

Νηνπκπάη-Νηόρα Νηόρα-Αζήλα

14.00-18.00 19.30-23.30 18.50-20.55 20.45-22.50 00.55-03.10 02.50-04.55

Royal Jordanian (θάζεκεξηλά εθηόο Δεπηέξαο & Τξίηεο) Αζήλα-Ακκάλ 16.10-18.20 Ακκάλ-Νηνπκπάη 20.30-00.30 Νηνπκπάη-Ακκάλ 07.30-09.40 Ακκάλ-Αζήλα 13.00-15.25

05.55-05.55 11.25-11.25 08.20-13.00 13.35-18.15

Σπλδηάζηε εζωηεξηθή πηήζε κε Olympic Air & Aegean, από/πξνο όια ηα αεξνδξόκηα ηεο Ειιάδαο κόλν κε 150€ ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ θόξωλ αεξνδξνκίωλ (ηζρύεη θαηόπηλ δηαζεζεκόηεηαο λαύιωλ)


ΝΣΟΤΜΠΑΪ-ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΘ Σηκνθαηάινγνο Οξγαλσκέλσλ Εθδξνκώλ ΢επηεκβξίνπ 2011 Εθδξνκή/Δηάξθεηα

4 Ηκέξεο Νηνπκπάη & Safari 4x4 κε δείπλν θαη show

Αεξνπνξηθή Εηαηξεία

Ξελνδνρείν

Gulf Air

Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX Majestic 4* Carlton Tower 4*SUP Metropolitan Palace 5* Al Bustan Rotana 5*LUX

Emirates

Etihad

Ξελάγεζε πόιεο κε γεύκα Φξνύξην Fahidi - Jumeirah Deira – Atlantis - SouksBastakhiya - Madinat Palace – Safari 4x4 κε δείπλν BBQ & show

5 Ηκέξεο Νηνπκπάη, ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ-YAS ISLANDFERRARI WORLD & Safari 4x4 κε δείπλν θαη show Ξελάγεζε πόιεο κε γεύκα Φξνύξην Fahidi - Jumeirah Deira – Atlantis - SouksBastakhiya - Madinat Palace – Safari 4x4 κε δείπλν BBQ & show – Άκπνπ Νηάκπη – Yas Island – Ferrari World

6 Ηκέξεο Νηνπκπάη, ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ-YAS ISLANDFERRARI WORLD & Safari 4x4 κε δείπλν θαη show Ξελάγεζε πόιεο κε γεύκα Φξνύξην Fahidi - Jumeirah Deira – Atlantis - SouksBastakhiya - Madinat Palace – Safari 4x4 κε δείπλν BBQ & show – Άκπνπ Νηάκπη – Yas Island – Ferrari World

Qatar

Royal Jordanian

Gulf Air

Emirates

Etihad

Qatar

Royal Jordanian

Gulf Air

Emirates

Etihad

Qatar

Royal Jordanian

-Α‟ έθδνζε 24/08/2011 -Οη ηηκέο είλαη ππνινγηζκέλεο ζε εηδηθνύο εθδξνκηθνύο λαύινπο θαη ππόθεηληαη ζε δηαζεζηκόηεηα ηε ζηηγκή ηεο θξάηεζεο -Ρσηήζηε καο γηα παηδηθέο εθπηώζεηο

Καη’άηνκν ζε Δίθιηλν 334€ 342€ 389€ 413€ 521€ 530€ 576€ 604€ 443€ 452€ 498€ 526€ 443€ 452€ 498€ 526€ 326€ 334€ 380€ 408€ 463€ 473€ 534€ 572€ 650€ 660€ 722€ 759€ 572€ 585€ 644€ 680€ 572€ 585€ 644€ 680€ 454€ 465€ 526€ 563€ 509€ 521€ 598€ 646€ 698€ 708€ 786€ 833€ 619€ 630€ 708€ 755€ 619€ 630€ 708€ 755€ 500€ 513€ 591€ 638€

Επηβάξπλζε Μνλόθιηλνπ +140€ +150€ +190€ +210€ +140€ +150€ +190€ +210€ +140€ +150€ +190€ +210€ +140€ +150€ +190€ +210€ +140€ +150€ +190€ +210€ +180 +190€ +240€ +270€ +180 +190€ +240€ +270€ +180 +190€ +240€ +270€ +180 +190€ +240€ +270€ +180 +190€ +240€ +270€ +220€ +235€ +300€ +340€ +220€ +235€ +300€ +340€ +220€ +235€ +300€ +340€ +220€ +235€ +300€ +340€ +220€ +235€ +300€ +340€

Επηπιένλ Νύρηα BB +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€ +47€ +49€ +65€ +74€

-Γηα Ειιεληθά δηαβαηήξηα δελ απαηηείηαη ζεώξεζε (visa). Απαηηείηαη όκσο 6κελε ηζρύο δηαβαηεξίνπ. -Αλαιπηηθά γεληθνί όξνη ζπκκεηνρήο ζην www.detto.gr

nordix dubai sep 2011  

taxidi nordix dubai sep 2011 nedtt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you