Page 1

NORDI SKUNGDOM

Nr1-2010

T I DNI NGE NF ÖRUNGANAT I ONAL I S T E R

F örak vi s t en

Gat ukamp Bander ol l gui de Ak vi s ps

Ny he t eri f r å nNU I T s ä k er he t Rec ens i oner Kul t ur&Hi s t or i a Af g ha ni s t a n Dr es den2010

AL L TOM L ANS E RI NGE N Uni kpr es ent a onavper s oner naiRådet


Om akt i vi s t en www. nor di s kungdom. s e i nf o@nor di s kungdom. s e Redakt i onen: Redakt i onenbes t åravakt i vi s t eri f r ån Nor di s kUngdom s om hart agi tpås i g ans var et f ör at t s kapa en akt i vi s t t i dni ng av kval i t é.Då detär Nor di s kUngdom s om hars kapatoch harhand om t i dni ngen s åf i nnsdet i nga ens ki l da r edakt ör er ,j our nal i s t er el l ers kr i bent erdå al l a akt i vi s t erhar handom t i dni ngen. Det f i nns i nget vi ns t i nt r es s e f r ån r edakt i onen el l erNor di s k Ungdoms s i da med denna t i dni ng. Vi l l ni s känkaens l ants ågörgär nadetvi a: ht t p: / / www. nor di s kungdom. s e Mål etärat ts pr i daAkt i vi s t ens åbr et t s om möj l i gt ,där f örharvii ngetemot enåt er publ i cer i ngut avar t i kl ar nas å l ängeni hänvi s art i l l käl l an. Kundt j äns t : Hardupr obl em med t i dni ngenel l er vi l l ha mer i nf or mat i on s å f i nns Akt i vi s t enskont akt i nf or mat i on l ängs t upppådennas i da.

Om det t anummer Idet t a nummerl i ggerf okuspå l ans er i ngenut avNor di s kUngdom,l ans er i ngen uppmär ks ammas i t vå ar t i kl ar .Del si ar t i kel nom l ans er i ngen därvigåri npå dj upetvar f örenny ungdoms or gani s at i on behövdes , s amtAndr easJ ohans s onar t i kelom var f örhan val de Nor di s kUngdom. Detf i nnsf l ers pännande ar t i kl ari det t anummerochj agr ekommender ardi g at tl äs a akt i vi s t t i ps etom bander ol l ers amtnat ur l i gt vi shi s t or i en om det t i di gar e Nor di s k Ungdom,s om bi l dades1933.

1 2

Gat ukamp

03 NyheteriNU

Akv i t e t e roc hny he t e rom de t s omha rhä nti Nor di s kUng dom de ns e na s t e de n.

05 Lanseringsmöte

L äsal l tom l ans er i ngenav Nor di s kUngdom ochenuni k pr es ent at i onavRådet .

10 VarförNU?

Andr easJ ohans s onber ät t ar s i nhi s t or i aom var f örhan val deat tengager as i gi Nor di s kUngdom.

12 Gatukamp,del1

Ark e l s e r i eomol i k ak a mps por t e roc hf ör s v a r s t e k ni k e r .


1 7

Dr es den 2010

27

Gui def ör bander ol l er

15 IT-säkerhet

27 Aktivisttips

17 Dresden2010iSverige

29 Kultur&Historia

Ar t i kl ars om bl andannatt ar upphurmananvänder VPNt j äns t er .

Den13f ebr uar il ys t esnat t en uppavhundr at al sl j uss om f l addr adei vi nden.

21 Dresden2010iTyskland

Nor di s kUng domv a rpåpl a t si de n å r l i g aoc hs t or ami nnes c er moni n i T y s k l a nd.

25 SverigeuturAfghanistan Nor di s kUngdom kr äveret t t i l l bakadr agandeavdes ven-

s kat r upper nai Af ghani s t an!

Kompl et tgui dei hurdugör ens t i l r enbander ol l .Gi vet vi s mängderavandr anyt t i ga t i ps

Iar t i kel nMedt r adi t i onf örr evol ut i onengesen t i l l bakabl i cköver Nor di s kUngdom på30t al et .

33 Recensioner

Pat r i kF or s énr ecens er arL as s e Wi l hel ms s ons enas t ebok.

34 Serie

Dagsat takt i ver adi g?El l erl ockar x box enmer ?


NY HE T E RI NU S AL E M

Sal emmani f es t at i onen2009

F ör ondeg å ng e n ma r s c he r a dedr y g t 600pe r s one ri S a l e mf öra he dr a mi nne ta vDa ni e l Wr e t s t r öms om mör da de sa ve n g r uppi nv a ndr a r e . Nor di s kUng dom v a rs j ä l v k l a r tpå pl a t soc hhj ä l pt e naone l l . nua fil maoc ht af ot o.

rk v ä l l e nt a l a deVa De n ondeS a l e mma ni f e s - Unde e nus L uc k ma nn f r å n t aone nhöl l sni oå re e rr nk a p. nu, Al e x a nde r mor de tpå Da ni e lWr e t -a höne f r å n Nouv e l l e s t r öm.E l ug nr å ddeöv e rT oi t e P opul a i r e oc h S a l e ms å nä rpåe pa rs t y - Dr t e f a n J a c obs s on a v s c k e npe r s one rs om g j or de S ut a dema ni f e s t aone n. a l l tf öra f ör s t ör a de nl s t aå rä rde tpr e c i so t y s t a mi nne s ma r s c he n.Nä rs e da n mor de t på Ee rt j ug omi nut e rha de å ni e l Wr e t s t r öm, då dr y g t600pe r s one rs a m- Da na rv ia l l aa l a t spåpl a t s e ndä rDa ni e luppma nmä ldi i nt r e s s e l l 2010s k a l l bl i de tå rdåv i l t aima ni f e s t aone n. a br a g de sl i v e t oc h de n de r ms t aor g a ni s aonf ör v ä nde r de n ne g av a j ar e da nnua pl a n- nä onde mi nne s c e r moni n Bör ns a må k ni ng l lS a l e m. t r e nd! e r a ,s pa r a pe ng a r oc h e k undei nl e da s .

S T OCKHOL M

Nor di s kUngdom anor dnadej ul mi ddag Ee r S a l e mma ni f e s t a one nbe g a vs i ge f e mot a l ung doma rl l nor r a S t oc k hol mf öra de l t a påor g a ni s aone nsf ör s t a j ul bor d. Unde rk v ä l l e n t a l a de Andr e a sJ oha ns s on, Andr e a s Ny be r g , F r e dr i kBe c k l i noc hP a t r i k F or s é n.E e ra j ul bor de ta v nj ut sv a rde ts å da g s f ör fik a oc h f r å g e s por t ,f r å g or nabe ha ndl a de e x e mpe l v i s s v e ns kk ul t uroc hhi s t o-

r i a ,s por toc hs i oni s me n. e nf ör k r os s a nde s e g e r . ma nk öpaor g a ni s aonde tv i nna ndel a g e tv a nn Unde r k v ä l l e n k unde e nsny t r y c k t at t r öj as om di r e k tbl e vv ä l di g tpopul ä r .De tf a nnsä v e n d a s t ä l l af r å g or l lor g a ni s aone ns f ör e t r ä da r e ,då e n de lut a v de l t a g a r na i nt ev a ri ns a aide nor g a ni s aon s oms k ul l el a ns e r a sdr y g t e n oc he n ha l vmå na d s e na r e .Må ng as t a nna de k v a ri npås måmma r na i n n a n m a n b e g a v s i g J ul mi dda g e nv a rv ä l be s ök toc hs t ä mmni ng e nv a rpåt oppunde r h e m . he l ak v ä l l e n. Unde rk v ä l l e nbj ödsde tpåma toc hf r å g e s por t .

03 AKT I VI S T E N NR1 2010


NY HE T E RI NU AKT I VI T E T E R

S T OCKHOL M

Ak v i t e t eri k or t he t S KOL AKT I ONI S T OCKHOL M P åons da g e nv a rde tda g sa k ör a i g å ngs k ol a kone r nai S t oc k hol ms omr å de t .Iv i nt e r k y l a n de l a de s nå g r a hundr a t a lfly g bl a d ut l l e l e v e r napåVa l l e nt unaGy mna s i umnor romS t oc k hol m. Re k t or noc he nde l a vpe r s ona l e n påVa l l e nt unaGy mna s i um ha rdi g a r eg j or ts i gk ä ndaf öra g å e mot de de mok r as k as pe l r e g l e r naunde rv a l e t2006g e nom a ut e s t ä ng a Naona l de mok r a t e r naf r å ns k ol a nis t r i dmotg ä l l a nder e g l e r . BANDE ROL L UPPS ÄTT NI NGAR I nf örS a l e mma ni f e s t aone nha de a kv i s t e riGöt e bor gf ör be r e e ot a lba nde r ol l e rf örupps ä ni ng a rpåbr oa rv i dbi l v ä g a r .De n15 nov e mbe r höl l s de n f ör s t a upps ä ni ng e n,unde rt v å mma r s ae sf e m ba nde r ol l e rupp på Hi s i ng e n.De n10de c e mbe rv a r de ts åda g sf örde na v s l ut a nde upps ä ni ng e n,s om s k e dde på a ndr as i da nä l v e n.S a mma nl a g t fic kma nupp os t y c k e nba nde r ol l e rme dol i k amo v . S KOL AKT I ONE RI GÖT E BORG P åe e r mi dda g e nde n12f e br ua r i be s ök t ee ng r upp a kv i s t e rt v å g y mna s i e s k ol oric e nt r a l aGöt e bor g .F ör s tutv a rP ol he ms g y mna s i e t dä ra kv i s t e r na s na bbt t ä c k t e fle r as k å p me d fly g bl a d. Dä r ee rv a rde tda g sf örY T CL i ndhol me n.T i l la kv i s t e r na sf ör t r e t t ogdoc kfly g bl a de ns l uta l l de l e s f örf or te e ra hundr a t a l sfly g bl a dha dede l a t sut . F örme ri nf or maon oc h bi l de r oma l l aa kv i t e t e r :

www. nor di s k ungdom. s e

Akt i onmotRei nf el dt t ödj ade n. I ng afle r Unde rk v ä l l e nde n10 s v e ns k a s t a t e n t a rs v e ns k as ol da t e rs k a f e br ua r ig e nomf ör de he mv å r as v e ns k as ol -s i s k e r aa döi t j ä ns t Nor di s k Ung dom e n da t e r .A s v e ns k ar f ö r i n t r e s s e n s o m g å r a kon r i k t a d l ls t a t e ns k av e r k as om motde ts v e ns k a s t a t s mi ni s t e r F r e dr i ke nmot v i k tl l i mpe r i -e ol k e t . Re i nf e l dt .Akv i s t e r na a l i s mi s t ä l l e tf öra f v a l dea s t ä l l aupps i g s t ödj ade n.I ng afle r f r a mf örs t a t s mi ns t e r ns s v e ns k as ol da t e rs k a bos t a doc hv e c k l a deut r i s k e r aa döit j ä ns t e n ba nde r ol l me d f öri nt r e s s e ns om g å r t e x t e n:“ Du ha rbl od e motbå dede ts v e npå di na hä nde rs k a oc h a f g ha ns k a Re i nf e l dt , S v e r i g eutur f ol k e t . Af g ha ni s t a n” .Nor di s k Ung domk r ä v e ra

ORGANI S AT I ONE N

Ri ks t i ngf örNor di s kUngdom L ör da g e n de n 20 f e br ua r i s a ml a de s k ä r na n i Nor di s k Ung dom f öror g a ni s aone nsa ndr ar i k s ng . Ri k sng e t i nl e dde s me d a Nor di s k Ung doms t a l e s ma n P a t r i k F or s é ng i c ki g e nom hur e r i k sng f ung e r a r oc h v a d ma ns k a l lt ä nk apå . Ri k sng e t f aa de fle r at ung a be s l ut

om v a d Nor di s k Ung dom s k a l ldr i v a f örpr oj e k toc hv i l k a pr oj e k ts om Nor di s k Ung doms k a l l s t ödj a . Ri k sng e tbe s t å rut a v

or g a ni s aone nsk ä r na k v i s t e r oc h ä r e n de mok r as ki ns t a ns , dä r e de l må l ä ra f åi nfle r a kv i s t e ra di s k ut e r a k r i ngv i kg abe s l ut .

04 AKT I VI S T E N NR1 2010


L ANS E RI NGS MÖT E

GÖT E BORG De n30j a nua r i 2010 l a ns e r a de sNor di s k Ung domi Göt e bor g . E 40t a l pe r s one r ha debj udi t si n f öra t ade l a v t a l a vAndr e a s Ny be r g , Andr e a s J oha ns s on, P a t r i k F or s é noc hF r e dr i kBe c k l i n. Unde rpa us e nl a ns e r a de sä v e n de nhå r tde ba e r a der e g g a e l å t e n. L ä sme rpå : www. nor di s k ung dom. s e

L ANS E R NORDI S K

05 AKT I VI S T E N NR1 2010


L ANS E RI NGS Mテ傍 E

E RI NGAV KUNGDOM

06 AKT I VI S T E N NR1 2010


L ANS E RI NGS MÖT E L ör da g e nde n30j a nua r i2010v a r de ts å da g sa l a ns e r a Nor di s k Ung dom,a r be t e tha de på g å i öv e r 7 må na de r .E t r e ot a l ung doma rf r å nhe l aS v e r i g e st r ä f f a de siGöt e bor g .Äv e nr e pr e s e nt a nt e rf r å na ndr a or g a ni s aone r de l t og . De nt y s k amode l l e nä rut g å ng s punk t e nf örNor di s kUng dom oc h ä roc k s åe na nl e dni ng l la ma n v a l ta s k a pae nnyung doms or g a ni s aon.De nt y s k a mode l l e n g r unda rs i gpåa g ör anaona l i s me na l l mä nta c c e pt e r a d,de ts k a l l v a r ai nnea v a r anaona l i s t .A de ns v e ns k a naona l i s me ni nt e r ör ts i gf r a må tä re s t or tpr obl e m f örv a r j eme dv e t e ns v e ns koc hde t ä rnuhög da hiae nnyor g a ni s aons f or ms om ä ra npa s s a d l l de ns v e ns k aung dome n.

t ae s t e gf r a må t . Nor di s kUng dom ha rs om må l ag ör a naona l i s me na l l mä nt a c c e pt e r a d bl a nd S v e r i g e sung doma r , må l e tä rv i kg a r ef örNor di s kUng domä nf or me n v i a nv ä nde rf öra nåmå l e t .

s e da n ma ng r unda tor g a ni s aon e s a ma r be t eme dJ ung eNaona l de mok r a t e n,s om ä rNPD: sung doms f ör bund.Ge nom a s a ma r be t ame da ndr anaona l i ss k aor g a ni s aone rk a n v i ut v e c k l a s l l s a mma ns .Vi ha rmy c k e ta l ä r a tfinnse nl i g tv å rme ni nge npl a t s os sa vv a r a ndr aoc hde tä rv å r tmå l De s om i nt e nå g on or g a ni s aon i a t ae e ri dé e rs om ha rf ås t or t ör e l s e nk unna t uppf y l l a ,v i l k e t g e noms l a gi a ndr al ä nde r . Nor di s k Ung dom ä ri ng e n ny r k s åv a re na nl e dni ng l la or g a ni s aons om s k a l lk onk ur r e r a oc r unda Nor di s k Ung dom. De t Or g a ni s aone n Nor di s k Ung dom me dde nnuv a r a nder ör e l s e n, ut a n g b e h ö v s e n o b u n d e n n a o n a l i s s k g r u n d a r s i g i e d i g a r e s a m a r be t e ä re nf or t s ä ni ngpåe s a ma r be t e g a ni s aonf örung doma r .E e r - me l l a n Andr e a sJ oha ns s on,Anoc hv is e ros ss om e nk ompl e t - or e a sNy be r g ,F r e dr i kBe c k l i noc h om Nor di s k Ung dom i nt e ha r dr t e r a ndek r a ir ör e l s e n.Nor di s k s n å g r a f ö r h å l l n i n g s r e g l e r a f ö l j a , P a t r i k F o r s é n i N a o n a l d e m o k r a t Ung domut e s l ut e ri ng e ts a ma r be t e åk omme rv ia u ör aut v e c k l a i s kUng dom.De nny ag r uppe nt og me d nå g on or g a ni s aon e l l e r s or me npåhurv if örutv å r tbud- s i f ör s t as t e ge e re möt ei g r uppoa v s e pol is kuppf a ni ng , f k a p.Nor di s kUng dom ha rr e da n L i nk öpi ngima jmå na df ör r aå r e t , s ål ä ng ev ig e nom s a ma r be t e tk a n s dä rma nk om f r a m l lv a dde tv a r f öror g a ni s aonma ns k ul l es k a pa oc hv a dde ns k ul l ehe t a . I j uni höl l s nä s t amöt edä rma ng i c ki g e nom de pr a ks k a ng s om ma n be höv de l ös ai nna n l a ns e r i ng e n. L ör da g e nde n25j ul ihöl l sor g a ni s aone nsr i k sngiVä s t e r å s ,dä r ma n g r unda de or g a ni s aone n s a mta nt ogde s ss t a dg a roc hf or m. Ee rS a l e mma ni f e s t aone na nor dna deNor di s kUng dom e nj ul mi dda g dä re f e m ot a lpe r s one r a v nj öte s t or tj ul bor de nt r e v l i g e me ns k a p. F r e dr i c kBe c k l i nhöl l t a l omhurnaone l l abörs k a pae e g e ts a mhä l l el i k ts y r i a ne r na . g

07 AKT I VI S T E N NR1 2010


Rå de tpr e s e nt e rs i g

ANDRE ASJ OHANS S ON

Vi l kapol i t i s kaf r å g orbr i nne rdume s tf ör ? -J a gbr i nne rme s tf örf ol k hä l s aoc hi de ol og i . Äv e nomi de ol og i i nt eä re npol is kf r å g a ut a ns na r a r ee pol is k tomr å de . F ol k hä l s a f örmi gi nne bä ra l e v as ås unts omde tä r möj l i g t , f örs i ne g e ns k ul l , me nä v e nf örde a ndr ame dl e mma r na ss k ul l , s åa ma nk a n pr e s t e r abä r e .

Hurbl e vdupol i t i s kte ng a g e r a d?

-J a gbl e vpol is k te ng a g e r a dnä rj a gbör j a de påe ns k ol as omv a rg a ns k as åmå ng k ul t ur e l l oc hpr obl e me nme dr ot l ös he tbl a ndmi na öv r i g as k ol k a mr a t e rs omj a gs å g br e dauts i g .

L ANS E RI NGS MÖT E

F RE DRI KBE CKL I N

Vi l kapol i t i s kaf r å g orbr i nne rdume s tf ör ? -De tfinnss åv ä l di g tmå ng aa j a gha rs v å r ta v ä l j ae ns pe c i e l l . E nf r å g as omdoc kä rs t ä ndi g t r e l e v a ntä rk a mpe nmotde ng l oba l ak a pi t a l i s me n. De tä rnä ml i g e ndä rv i finne ror s a k e nl l s åmå ng aa ndr apr obl e ms omfinnsi s a mhä l l e t .

Hurbl e vdupol i t i s kte ng a g e r a d?

-J a gs ök t el ä ng ebl a ndol i k ai de ol og i e rf öra finnanå g ots ompa s s a demi g . J a gt y c k t ea de t o af a nnse pa rbr as a k e ri noma l l ame na des a k na dee nf ung e r a ndehe l he t s bi l d. De t hia dej a gl l s l uti naona l i s me n. I nf örv a l e t 2006s åv a l dej a gl l s l uta t as t e g e toc h e ng a g e r ami gpol is k t .

Va dä rdi t tmå l me dNU?

Va dä rdi t tmå l me dNU?

Be s kr i vf öl j a ndepe r s onme de nme ni ng . .

Be s kr i vf öl j a ndepe r s onme de nme ni ng . .

-Mi må l me dNUä ra l ä g g ae ng r undf ör or g a ni s aone na ut v e c k l a sf r å nnä rj a g bl i rf örg a mma l f öra v a r aa kvi NU. A by g g a f örf r a m dag e ne r aone rhe l te nk e l t . . . Andr ea sNy ber g

-E nr i kgmot or , pe r s one ns omdr a ri g å ng s a k e roc hf å rde tg j or t .

. . F r edr i kBec k l i n -E nr i kgi de a l i s t , uppoffr a rmy c k e ta vs i gs j ä l v f öra f åNUa g åf r a må t . . . Pa t r i kF or s én -F örmi gä rha nf r on i g ur e n, pe r s one nma n s e rupp l l oc hl y s s na rpå .

-De ts t or apr obl e me ti da gä re g e nt l i g e na de t s v e ns k af ol k e ti nt ek a ne l l e rv i l l s ehe l he t s bi l de n. J a gs e rde ts omv å ruppg i a öppna ög one npåung dome n. . . Andr ea sNy ber g -Ny be r gä rhe l tk l a r tä rmot or ni g r uppe ns om s e rl l as a k e roc h ngbl i rg j or t .

. . Pa t r i kF or s én -F or s é nä rde nnä t v e r k a ndei g r uppe ns om s t ä ndi g tut ök a ror g a ni s aone nsk ont a k t nä t . . . Andr ea sJ oha ns s on -J oha ns s onä rv ä l g r uppe nsi dé s pr ut a , s t ä ndi g t f ul l a vny ai dé e roc hf ör s l a g .

08 AKT I VI S T E N NR1 2010


L ANS E RI NGS MÖT E

P AT RI KF ORS È N

Vi l kapol i t i s kaf r å g orbr i nne rdume s tf ör ? -J a gt r ora f r a m de nl l hörde nr ör e l s es om k a ne nadea ni mpe r i a l i ss k ak r ae r nai s a mhä l l e t , e nr ör e l s es oms l ål l ba k amotde de s t r ukv ak r ae r nas omv i l l f ör s l a v ahe l a v ä r l de nsbe f ol k ni ng . Dä r f örbr i nne rj a goc k s å f öra ns i oni s me n. Vi må s t ef ör s t åa de ti da g på g å re k r i gme l l a nnaona l i s t e roc hi mpe r i a l i s t e röv e rhe l av å rj or d.

Hurbl e vdupol i t i s kte ng a g e r a d?

-I s l ut e ta vhög s t a di e tbl e vj a guppmä r k s a mpå depr obl e ms ommå ng k ul t ur e nf örme ds i goc h påde nv ä g e nä rde t . I bör j a nf ok us e r a dej a g my c k e ta vmi n dpåj us ti nv a ndr i ng s f r å g a n me na l l te e r s omå r e ng å ha rj a gbr e dda t mi nape r s pe kvoc hj a gha rf åe nf ör s t å e l s e f örv i l k ak r ae rde tä rs ompå v e r k a roc ht j ä na r påi nv a ndr i ng e n.

Va dä rdi t tmå l me dNU?

-Mi nf ör hoppni ngä ra Nor di s kUng domk a n bl i l i t ea ve ni dé s pr ut adä rny ai dé e rut v e c k l a s oc ht a rf or m.

Be s kr i vf öl j a ndepe r s onme de nme ni ng . . . . Andr ea sNy ber g -E nv i s . . F r edr i kBec k l i n -Di pl omas k . . Andr ea sJ oha ns s on -E e r t ä nk s a m

09 AKT I VI S T E N NR1 2010

ANDRE ASNY BE RG

Vi l kapol i t i s kaf r å g orbr i nne rdume s tf ör ?

-De ng l oba l ak a pi t a l i s me nä rr ot e nl l my c k e t a vde tondai da g e nss a mhä l l e . Av s k a ffa nde ta v f ol k g e me ns k a pe noc hs a mhä l l e tby g g tpåde l ok a l af ör må g or naä rt v år e s ul t a tut a vde n e x t r e mak a pi t a l i s m. Me nä v e nf ör s v a r s f r å g a nä r e nv i kgpol is kf r å g af örmi gs e da nma nv a l de ag ör aGöt e bor gf ör s v a r s l ös t .

Hurbl e vdupol i t i s kte ng a g e r a d?

-J a gv ä x t euppi e nmå ng k ul t ur e l l s t a ds de l me d s t or apr obl e mi Göt e bor g . Me nde tv a rf ör s t s i s t aå r e tpåhög s t a di e ts omj a gf ör s t odv a d pr obl e me tv a roc hbör j a dei nt r e s s e r ami gpol i s k t . I Aug us 2005s åa kv e r a dej a gmi gi Naona l de mok r as kUng dom.

Va dä rdi t tmå l me dNU?

-Mi må l me dNUä ra ut v e c k l ak a mpe ns å av i k a nut v e c k l ar ör e l s e noc hbör j at as t e g f r a må ti s t ä l l e tf örba k å t . J a gs e rde ts omoe r hör tv i kg ta a npa s s af or me npåbuds k a pe ts å a de ta r a he r a rs v e ns k aung doma r . De t s t or amå l e tä ra g ör anaona l i s me ni nne bl a ndung doma r .

Be s kr i vf öl j a ndepe r s onme de nme ni ng . .

. . Pa t r i kF or s én -F or s é nä rdukgpåde ts t r a t e g i s k aoc hv ä l t a l i g . . . Andr ea sJ oha ns s on -J oha ns s onk a ns iat y s tl ä ng ef öra s e da n k ommame de nr i kg tbr ai dé . . . F r edr i kBec k l i n -Be c k l i nä rv ä l di g tdi pl omas koc hl ä a ha oc hg ör ame d.


VARF ÖRNU?

Va r f örj a gv a l de Nor di s kUng dom

Andr ea sJ oha ns s onber äa rs i nhi s t or i a

Andr e asJ ohans s onhål l e r f ör e l äs ni ngomk l ädv al . 10 AKT I VI S T E N NR1 2009


VARF ÖRNU? e nr äs å di gå l de r ,de tv a rr e da n unde rhög s t a di e t ,me nj a gt ogi nt e be s l ut e ta or g a ni s e r ami gpol i s k tf ör e nspåg y mna s i e tnä rj a g v a rdr y g a17å rg a mma l .J a gv a r a kvme l l a n2003oc h2008iNa l de mok r as kUng dom. Nä rj a gf ör r as e nv å r e nbl e vkon- ona t a kt a da v Andr e a s Ny be r g oc h a g k ä nde di r e k t a Nor di s k Fr e dr i kBe c kl i ns om g e me ns a mt J dom v a rhe l tr ä or g a ni s aon ha dee nf ör f r å g a nom a t tbi l dae n Ung örmi ge e r s om de ns v e ns k aung na t i ona l i s t i s k or g a ni s a t i on s om f nä rv å r tl a ndsf r a m d.J a g e nba r ts kul l er i kt as i gt i l lung do- dome rs e må ng a ung af a r ai l l a ma r , s åkä ndej a gdi r e kta t tde tv a r ha e nomå r e nsl opp, dä rmå ng aä v e n e nor g a ni s a t i ons om j a gvi l l ev a r a g rv a r i tnä r av ä nne r .J a gs å ghur e nde la v . Me nv a r f örv a rNor di s k ha de s s af a ml a dee e re nnaona l i s Ung dom s åi nt r e s s a ntf örmi g ? s ki de nt e t ,e l l e rs v e ns ki de nt e t ns åv i l l ,ut a na hiade t F öra t tbe s v a r ade nf r å g a nka nde t om ma ök t e .Vi s s as ök t eä v e ni v a r apåpl a t sme dnå g r af år a de r dom s ör e l s e n ee rs i ni de nt e tme d om mi gs j ä l v .Ti l lv a r da g sä rde t r a nda def r a mg å ng a r .De ts om ä r nogi nt es ås pe c i e l l ts t ors ki l l na d bl s tt r a g i s k tä rv ä le g e nt l i g e na me l l a ndi gs oml ä s a r eoc hmi g . J a g me i s s aung doma rv a l dea v ä ndana s e rmi gs j ä l vs om e nv a nl i gs v e ns k v l i s me nr y g g e noc hj a gt r ora ki l l es om ha rf å t tnoga ve t ts a m- ona ti s t orut s t r ä c k ni ngbe r orpåa hä l l es om e nl i g tmi gka nkr a c ke l - de d e t i n t e f a n n s n å g o n n a o na l i ss k e r anä rdom he l s t . J a g” v a kna de ”i De nnaa r t i ke lninul ä s e rä rt ä nkt a t tf ör s öka f ör kl a r av a r f ör j a g v a l dea t te ng a g e r ami g ,e l l e rdr a i g å ng om ma ns å vi l l ,Nor di s k Ung dom.

or g a ni s aon s om k unde l l f r e ds t ä l l a de r a s be hov . Nor di s k Ung doms k ag ee ns undnaona l i s s ki de nt e tl lung doma re e r s om de tä rpr e c i sde ts om ma n s ök e ris i n ung dom,oc hv is k a s k a pade tl l s a mma ns . F r a mf ör a l l ta de tihuv uds a kä r ung doma rs om uppmä r k s a mma r depr obl e ms om k omme rme de n a l l de l e sf örhögi nv a ndr i ng ,e e r s om de s s apr obl e mo a s tdr a bba r ung doma r . Må ng aung doma rv ä l j e r i da ge nv e r k l i g he t s fly k tf r å npr obl e me ns omk a ns el i t eol i k aut , me n s ä r s k i l tv a nl i g tä rnogna r k ok a , a l k ohols a mta ma ni nt a ra ndr a i de nt e t e rä ns v e ns k , t . e x . a ma n bör j a rbr y t at r ot sa ma nä re t ni s k t s v e ns k . I s t ä l l e tf öra e r bj udaung doma re nv e r k l i g he t s fly k ts ås k av i onf r ont e r av e r k l i g he t e n l l s a mk ma nsoc hf ör s ök ahiak ons t r uk v al ös ni ng a rpå ol i k as a mhä l l s pr obl e m,de tä rdä r f örNor di s k Ung domfinns . A k onf r ont e r av e r k l i g he t e n be höv e ri nt ebe t y daa ma ng å ri ni e nöppe nk onfli k tme ds a mhä l l e t ut a nma nböri s t ä l l e tf ör s ök ag ör a s i gf r ii f r å ns a mhä l l e tis ål å ngut s t r ä c k ni ngs om de tä rmöj l i g t .De t ä rnå g ots om ä rr e l av te nk e l ti e or i n,me ns v å r a r e ipr a kk e n t dä r f örs åmå s t eme dl e mma ri Nor di s k Ung dom he l a de ns t r ä v a ee ra hj ä l pav a r a ndr as åmy c k e t s om möj l i g tme dv å r av a r da g l i g a pr obl e m.S a m di g ts om s a mhä l l e t ä rv ä l di g tde s t r ukv ts åmå s t eNor di s k Ung dom v a r ak ons t r ukv a g e nt e motv a r a ndr ae e r s om de ti s i gg öros smi ndr ebe r oe ndea v s a mhä l l e t .

Andr e asJ ohans s onhål l e rt al unde rl ans e r i nge navNor di s kUngdom

11 AKT I VI S T E N NR1 2009


GAT UKAMP

GAT UKAMPDE L1

KRAVMAGA 12 AKT I VI S T E N NR1 2010


GA T UKAMP Oa v s ä t tom duä rpol i t i s kta kt i v e l l e rba r ae nv a nl i gs v e ns ks åä r r i s ke ng a ns kas t ora t tduf öre l l e r s e na r ekomme rha mnaie nv å l ds a ms i t ua t i on.De tka nr ör as i g om a t tdubl i rr å na d,mi s s ha ndl a de l l e r nå g otä nnu v ä r r e .I s å da nas i t ua t i one rä rde tvi kt i g t a t tkunnaf ör s v a r as i gs j ä l voc h a ndr ais i nomg i vni ng . Hä rä re t t t i pspåhurdubä s tka nl ä r adi g de t .på KM e f t e r s om de tha r s t ör s ts pr i dni ngi S v e r i g e .

I da gi nnse nhe lupps j öa vol i ka f or me ra vka mps por ta t tt r ä nai del e s t as v e ns kas t ä de r . Pr obl e me tme d de l e s t a kl a s s i s ka ka mps por t e rs om Ka r a t e oc hJ udo,me n oc ks åf örny a r e g r e na rs om MMAä ra t tdei nt eä r a npa s s a def ördes i t ua t i one rs om ma n ka n upps t å på g a t a n.De l e s t aka mps por t e rä ruppby g g da s åa t tma nt r ä na ra t ts l å s se nmot e nunde rvi s s ag i vnar e g l e r .På g a t a ni nnsi ng as å da nar e g l e r , dä rä ra ng r i pa r naof t al e r amot e noc hme ds t ors a nnol i khe tbe vä pna dme dt i l l hy g g e n. S åv a ds ka ma ndåt r ä naf öra t tv a r abe r e dd?

Påg a t a ni nnsi ng a s å da nar e g l e r , dä rä r a ng r i pa r naof t al e r a mote n

S v a r e tä rde a t tma ni nt es ka t r ä na ka mps por tut a nt a kt i s kt s j ä l vf ör s v a r .Vikomme rhä ra t t t i t t a nä r ma r e på de tkä nda s t e oc hme s ts pr i ddas y s t e me t , nä ml i g e nde ti s r a e l i s kaKr a v aMa g a . Kr a v Ma g a( KM)upps t od f r å n bör j a npå30t a l e tme nut v e c kl a de st i l lv a dde tä ri da gunde r l e r aå r t i onde n ide ni s r a e l i s ka

13 AKT I VI S T E N NR1 2010

s y s t e ms om t . e x . S y s t e mas om t i l l s t orde lha rut v e c kl a t sa vdes ovj e t i s kaoc hs e de r me r ar y s kas pe c i a l t r uppe r na S pe t s na z . Hä r komme r vi doc ka t tf okus e r a f r ä ms tpåKM e f t e r s om de tha r s t ör s ts pr i dni ngiS v e r i g e .Me ni komma ndenumme ra vAkt i vi s t e n komme ra ndr af ör s v a r s t r ä ni ng a r a t tt a supp Pås må bi l de r nat i l l hög e roc hv ä ns t e rvi s a st v åpe r s one rs om vi s a r ol i kaKr a vMa g as t ä l l ni ng a r ,s l a g oc hs pa r ka r .


GAT UKAMP s i t ua t i one r .Ma ns e rdä r f öri nt e nå g r as pe kt a kul ä r ahopps pa r ka r e l l e rka s tiKM,dä r e motmå ng a s pa r ka r mot mot s t å nda r e ns s kr e v .Ef t e r s om t r ä ni ng e ns ka l i knades i t ua t i one rs om ma nka n ha mnaipåg a t a nä rt r ä ni ng e n my c ke tbr e d.Nå g r ae x e mpe lpå s a ke rma nf å rt r ä napåä r : f ör s v a r mot l e r amot s t å nda r e ,f ör s v a ri s i t t a nde ,l i g g a nde oc hs t å e nde s t ä l l ni ng ,f ör s v a rmott i l l hy g g e n s om kni v a roc hba t ong e r , f ör s v a r it r å ng a ut r ymme n os v .S e da n t r ä na rma nj us j ä l v kl a r tkombi na t i one ra va l l t i hoppåe ng å ng .De t ä ra l l t s åi nt eov a l i g ta t tt r ä naa t t ma nbl i ra nf a l l e na vl e r abe v ä pna depe r s one rs a mt i di g tpåe n l i t e nyt a .

KM g å ra t tut öv a sa va l l a , oa v s e t t om ma n ä rt j e je l l e r ki l l e , mus kul öse l l e ri nt e .Te kni ke r na ä r of t al ä t t a oc hi ng af ör kuns ka pe rbe höv s . S y s t e me tä roc ks å v ä l di g ts pr i t toc hkl ubba ri nnsi del e s t as t ör r es t ä de ri S v e r i g e .

S a mma nf a t t ni ng s vi s uppma na r via l l t s åa l l av å r al ä s a r ea t tbör j a t r ä naKM,f r ä ms tf öra t tkunna f ör s v a r as i gs j ä l vme nä v e nf öra t t de tä re t tr ol i g toc hbr as ä t ta t t t r ä naoc hkommaif or m på .Ta KM g å re nke l tut r y c ktutpåa t t dä r f örkont a ktme ddi nnä r ms t a ma ns åbr as om möj l i g ts ka KM kl ubboc ht ag ä r name ddi na kunna f ör s v a r as i g ivi l ke n v ä nne re l l e rs y s kon,s j ä l vf ör s v a r vi l ke ns i t ua t i ons om ä r n å g o t s o m a l l a KM g å ra t t ä n upps t å r .Tr ä ni ns v e ns ka r ha r nyt t a g e nä rdä r f öri nr i k- u t öv a sa va l l a ,av. I kommande t a d me rpå a g g r e s a v s e t tom nummer kommer s i vi t e t oc h me nt a l o a ndr af ör s v a r s t e kni f ör be r e de l s eä n på ma nä rt j e j kerochkampsporter må ng aoc hkompl e x a t tt a supp. Om duä r e l l e rki l l e a t e kni ke r .Ta nke nä r i nt r e s s e r a da t tbe r ä a t ta l l at e kni ke rs omt r ä na ss ka t t aomde nka ms por t e ne l l e rf ör s v a r as åe nkl aa t tdes kas ke v a r s t r ä ni ng e ns om duut öv a rs å s pont a nt i pr e s s a de s i t uä rde tba r aa t thör aa vs i gt i l l os s !

14 AKT I VI S T E N NR1 2009


I T S ÄKE RHE T

ART I KL AR: I T S ÄKE RHE T

PROXY S E RVE R

S ås omda g e nss a mhä l l es e ruti da g , dä ri ng r i t e t e ni nk r ä k t a sa vs t a t e n g e nomdi v e r s el a g a r , s åfinnsde te ök a ti nt r e s s eom hurma npåbä s t a s äk a ns k y ddas i na nony mi t e toc h i ng r i t e tpåi nt e r ne t .

S t e g1:Gåi npås i da n www. publ i c pr ox y s e r v e r s . c om/a l t e r nav ts ökpåGoog l e” Pr ox yl i s t ” . S t e g2: Vä l j ute npr ox yduv i l l a nv ä nda , s ome x e mpe l hä rv a l de s www. g e t pa st . i nf ooc hde ts pe l a r i ng e nr ol l v i l k e ns or t ss e r v e rma n a nv ä nde rs i gut a v . Doc komdek r ä v e r a ma ns k ai ns t a l l e r anå g ote l l e rnå l i k na ndes åg örde ti nt e , ma nbe höv e r a l dr i gi ns t a l l e r anå g otf öra a nv ä nda e ns i mpe l pr ox y .

F öra s k y ddas i gpåi nt e r ne ts å g ä l l e rde ta ma nf ör s tv e thur my c k e toc hhurl å ng tma nä rv i l l i g a g åf öra s k y ddas i g .Vi s s av i l l v a r ahe l ta nony mame da nv i s s ai nt e br y rs i göv e r huv udt a g e tom s t a t e n s e ra l l tdug örpåi nt e r ne t .

S t e g3:I de nl i l l as ök r a de ns omä ri oa s tä ri mie ns k as k r i v ama n s e da ns k r i v ai na dr e s s e nl l de ns i da s omma nv i l l be s ök a . S åomma n s k r i v e ri nwww. nor di s k ung dom. s es å k omme rma nut a npr obl e ma k unna k ommai npåNor di s kUng domss i da ut a na s k ol a n/ f ör e t a g e ts e r a ma n ha rv a r i tdä r .

Or de t“ Pr ox y ”ha rnoga l l as t ö på nå g ong å ng , a nt a g l i g e nnä rma nha r s ur f a tpånå g otf or um e l l e rhör t s i nak ompi s a rpr a t a tom de t .Dä r e motä rde ti nt es åmå ng as om v e t hurde tf ung e r a roc hv a dma nk a n a nv ä ndade tl loc hv i l k af ör -oc h na c k de l a rde tfinnsme dde t . Dä r f ör ha rde nhä rk or t ag ui de na npa s s a t s s åa ä v e nde nmi ns te r f a r nape r s one nk a nf öl j ame d. E n” pr ox y s e r v e r ”ä re nda t ors om a g e r a rs om me l l a nha ndf ördi goc h s om döl j e rdi nas på r ,de nl å t e rdi g a l l t s åa nv ä ndadi nI pa dr e s sf öra dus k ak unnas ur f apådes i dor nadu v i l l ut a na nå g ons k ak unnas t r a ffa di gf örde t . De ag ördi gnä s t a n he l ta nony m påi nt e r ne te e r s om de ti nt eä rdi ni pa dr e s ss om v i s a s . Me nde tfinnse nr e j ä l na c k de l me d aa nv ä ndae npr ox y s e r v e roc hde t ä ra om dul og g a ri npåe ns i da s om a nv ä nde ra nv ä nda r na mnoc h l ös e nor ds ål a g r a sde tpåda t or n s om dua nv ä nde rs om pr ox yoc h k a n om ä g a r e n l lda t or nv i l l ,

1

2

Ma nbe höv e rg i v e t v i si nt eg ör aom a l l as t e g e ni g e nomma nv i l l be s ök a e nnys i daa nony mt , ut a nde tdy k e r uppe e x t r aa dr e s s f ä l tdä rma npå ee nk e l ts äk a ng e nomf ör as t e gt r e f öra pås åv i sa l lds ur f aa nony mt .

a nv ä nda se motdi g .Dä r f örä rde t i nt er e k omme nde r a ta l og g ai npå f or um oc ha ndr av i kg ahe ms i dor , t . e xdi nba nk s i da ,nä rduha re n pr ox y s e r v e ri g å ng . L å tos si l l us t e r ade the l ame de e x e mpe l . Dus ie ri s k ol a n/ j obbe toc h k ä nne rf öra s ur f ar untl i t epådi v e r s eol i k as i dorme nhe l tpl öt s l i g t s åv i s a rde ts i ga e ns i daduv i l l

15 AKT I VI S T E N NR1 2010

3

be s ök ai nt eg å ra k omma l l ( s om t e x :www. nor di s k ung dom. s e ) .De t v i s a rs i gs e da na s k ä l e tl la du i nt ek a na ns l ut a di tä rf ör a s k ol a n/ f ör e t a g e t ha r bl oc k e r a t s i da n.Oc hde tä rnupr ox y s e r v e r n k omme ri ni de the l a . Pr ox y s e r v e r n a nv ä nds l l af r i g ör ade nnabl oc k e r i ngoc hl å t e rdi gs es i da n.F öra l ä r adi ghurde tg å rl l s åf öl j det r e e nk l as t e g e nov a n.


I T S ÄKE RHE T BRAATTHA

VPNT J ÄNS T E R

Vi r us s k y dd AVG h p: / / f r e e . a v g . c om/ Obe hör i gv ä r d

Br a ndbä g gme d VPNt j ä ns t

I nt e r ntnä t v e r k

Auk t or i s e r a dv ä r d me dVPNk l i e nt pr og r a mv a r as om ha nt e r a rl l s t å nd oc hk r y pt e r i ng VPNk l i e nt e ns ä k e r s t ä l l e ra e nda s tbe t r odda v ä r da rk a nf åå t k oms tl l nä t v e r k e t . Ome nda t or i nt eha rl og g a ti nme de nVPNg a t e wa y, s åne k a s ( 1a )l l g å ng . Ome nda t org e rl l s t å ndme r i t e r s ome l ös e nor doc hpr e de l a dhe ml i g he t , l l ä g g e rVPNg a t e wa yda t or nl l s i nl i s t aöv e r da t or e rs omf å ra ns l ut a( 1b) .

F öra v a r ahe l ta nony mä rk a ns k e i nt ee npr ox y s e r v e rl l r ä c k l i g .E n a nony mi t e t s t j ä ns te l l e re nVPNt j ä ns tk a ndåv a r apås i npl a t sa i nf ör s k a ffa . E nVPNt j ä ns tf ung e r a r pås å da nts ä a de nbl i rdi nny a i nt e r ne t l e v e r a nt öroc hduf å re n ny k r y pt e r a d i pa dr e s s v i l k e t me df öra dus ur f a rs ä k e r toc h a nony mtoc hä rhe l tomöj l i ga s på r a . De tä rr e l av te nk e l ta s k a ffae nVPNt j ä ns toc hf ör l us t e n a vdi ni nt e r ne t ha sg he tä rs åpa s s l i t e na ma no a s ti nt emä r k e ra v t . E ns a kma na l ldk a nl i t apåä r de a i ng e tom di gs j ä l vl a g r a shos f ör e t a g e ns om ha nt e r a rdi nVPNt j ä ns t , dåa l l ts oms k r i v sne ri de r a s l og g a rr e ns a sa ut omas k ts e k unde ndug j or tde t .S åa u f a l la e npol i s r a z z i aä g e rr um s åfinns de ti ng al og g a röv e rde tdug j or t v i l k e tg ördeg örf ördi ns k ul l s åa de ti nt es k av a r ame ni ng s l ös ta a nv ä ndat j ä ns t e n. Ve mä rde tdås om g e rde nnas ä k e r he t ?DeVPNt j ä ns t e rs om fle s t pe r s one ra nv ä nde r oc hr e k om-

me nde r a rä ra n ng e nF l a s hba c k s Anony mi t e t s t j ä ns te l l e rI pr e da t or dådeä rs t a bi l aoc hr e l av tbi l l i g a om ma n s e r l lr e s t e n a v ma r k na de n. F l a s hba c kha r2ol i k as or t e r sbe t a l ni ng a r ,a n ng e n 3må na dsa bonne ma nge l l e r12må na de r s . 3må na ds a bonne ma ng e tk os t a r 147k r onor ,me da n 12må na de r s k os t a r430k r onor . S ås e ure s ä k e r he t spe r s pe kvä ri nt e35k r onori må na de ns å da ns t ork os t na df öre he l t ä c k a ndes k y ddmotpol i s e noc h f ördi npe r s onl i g ai ng r i t e t .

E nl i g tAVG' she ms i daä rde tung e f ä r 80mi l j one rs oma nv ä nde rpr og r a mme t . P åCNE T . c omfic kAVG9, 05/5 f r å nCNE Tr e da k t ör e r , oc hi e nunde r s ök ni ngpå4/5f r å nk ons ume nt e r na . Av a s t h p: / / www. a v a s t . c om/ Äv e nde aä re s mi di g toc ha nv ä nda r v ä nl i g tpr og r a m. S ome l i t e tpl us s t ödj e rde tä v e nMa coc hL i nux . Äv e n omde ti nt efinnsnä mnba r tmå ng a v i r us l l v a r k e nMa ce l l e rL i nux , ä rde t ä ndåv i kg ta hae pr og r a ms om s k y dda rmotde ms omf a ks k tfinns .

Br a ndv ä g g a r Comodo-fir e wa l l h p: / / pe r s ona l fir e wa l l . c omodo. c om/ Ev ä l k ä ntbr a ndv ä g g s pr og r a m, s om g e rbå dev i r us s k y ddoc hbr a ndv ä g g . Z one Al a r m h p: / / www. z one a l a r m. c om L ä a ha nt e r a , br ade t a l j e r a di ns t ä l l ni ng a roc he ne nk e l s pa mk ont r ol l .

I pr e da t ore r bj ude rba r a3må na de r sa bonne ma ng på 149 k r onor me nä re not r ol i g ts t a bi lt j ä ns tf ör av a r as åny .

Kr y pt er i ng s pr og r a m

T y v ä r rä rde ts ås om me da l l ag ods a k e ril i v e ts åfinnsde tä v e nna c k de l a rme de nVPNt j ä ns t .Ma nbe höv e rä v e nf ul ll l g å ng l lwe bbi ns t ä l l ni ng a r na , v i l k e tma ni nt eha rpå s k ol oroc hf ör e t a g . Anna r sä rde te v ä l di g ts ä k e r toc hmy c k e ta nv ä nd ba rt j ä ns tf öra f åa nony mi t e t .

Komme nt a r e r : De tk r y pt e r a ra l lngi pr i nc i p, f ung e r a rl l Wi ndows , Ma c oc hL i nux . Re k omme nde r a s .

T r ue c r y pt h p: / / www. t r ue c r y pt . or g/

16 AKT I VI S T E N NR1 2009


DRE S DE N2010

Nor di s kUngdom del t ogimi nnes c er moni nf รถrdet ys kaof f r eniDr es den den13f ebr uar iibรฅdeDr es denoc h St oc khol m.

17 AKT I VI S T E N NR1 2010


DRE S DE NCE RMONI I S T OCKHOL M Va r j eå rhe dr a rnaona l i s t e ri T y s k l a ndoffr e nf ördea l l i e r a de s k r i g s f ör br y t e l s eis a mba ndme d k r i g s s l ut e t .IS v e r i g eä r de t Dr e s de nk ommié ns om s e da n 2003ut l y s ts a ml i ngf öra he dr a offr e nf ör de nna ne dt y s t a de k r i g s f ör br y t e l s e . L ör da g e n de n 13 f e br ua r i s a ml a de s e t r e ot a l naona l i s t e r i ut k a nt e n a v S t oc k hol mf öra he dr ami nne t a va l l adec i v i l amä n,k v i nnor oc h ba r ns om 65 å r di g a r e mör da de s ut a v de tbombha v s om de a l l i e r a de s l ä ppt e ne r öv e rDr e s de n.De nnahä nde l s e ä r e n ut a v de v ä r s t a k r i g s f ör br y t e l s e r i a ndr a v ä r l ds k r i g e t , me nha rt r ot sde a f å e na l l tf ör l i t e n pl a t s i unde rde8r ä de rs oma me r i k a ns k a hi s t or i e böc k e r na . oc h br is k a bombpl a ng e nomf ör demotDr e s de n me l l a n 1944 Dr e s de n, e ns t a d he l t ut a n oc h1945. mi l i t ä r be t y de l s e bomba de s f ul l s t ä ndi g ts önde rme dhj ä l pa v P a t r i kF or s é na g e r a dek onf e r e nc i e r de n f ör s t a g e ne r aone ns oc hi nl e dde me d a pr e s e nt e r a br a ndbombe r .De tv a rme l l a n k v ä l l e nsf ör s t at a l a r e ,L a s s eWi l de n 13 oc h 14 f e br ua r i1945 he l ms s on.E e rWi l he l ms s onv a r s om des t or abomr ä de r na ,me d S a nnaHi l l ,s k r i be ntf örNaone l l Dr e s de ns ommå l , g e nomf ör de s . I da g , nä s tpåt ur . P a t r i kF or s é na v s Öv e r 250 000 mä nni s k or l ut a dedä r ee rg e nom a ut l y s a s pr ä ng de se l l e r br ä nde si hj ä l e nt y s tmi nutf öra l l adehundr a -

t us e nt a l sdöds offe r .Pl a t s e ns om v a rbe l ä g e niut k a nt e na vS t oc k hol mv a rv a c k e r tuppl y s tme dhundr a t a l e tma r s c ha l l e rs om Kus i ne r nabi dr a g i tme doc hg a vs å l e de s mi nne s c e r e moni n de nv ä r di g he t de nf ör t j ä na Dr es denk ommi t én

Dr e s de nk ommié nä re nl i t e noc h f ör hå l l a nde v i sa nony m, me ni nt e he ml i g , g r uppme de nmi ni ma l v e r k s a mhe t . Kommié nss y eä ra de l s g e nomf ör at v åc e r e moni e romå r e tl l mi nnea voffr e nf örs ä nk ni ng e na v Wi l he l mGus t l offoc ht e r r or bombni ng e na vDr e s de n, oc hde l sa v i s aomv ä r l de n–f r ä ms ti bi l de r , me nä v e nme d l j udoc hfil m/ bi l ds pe l –a mi nne ta v v a ds omhä ntl e v e rv i da r e . h p: / / www. dr e s de nr e me mbr anc e . nu

Kus i ner na

Kus i ne r naa r be t a ri nt epa rpol is k t e l l e rg e nomi nf or maons s pr i dni ng ; de a r be t a rg e nomg r ä s r ot s a kv i s moc hv i l l å t e r uppv ä c k ade ng e me ns k a ps omä n i da gk a ns på r a si by a ri g l e s by g de n g e noma pe r s one ri nä t v e r k e thj ä l pe r v a r a ndr a–oc ha ndr anaone l l a . / / www. k us i ne r na. i nf o/ h p:

18 AKT I VI S T E N NR1 2010


I nge nv år darmi ngr avoc hi nge nmi nne smi ggär na al dr i gi döds r i k e t sna nårmi ge nl e v ander ös t E ngångv arj age nl i t e nt ösme dhår dflät adk r i ngl a e nv i dv ar tör aoc hs t odt y s ti s ängk ammar dör r n S ol e ns k e ni npåbl ommi gt ape toc hbar ns l i gtbe t age n s ågj agv i ds pe ge l nmi nmorl e e ndek ammas i hår

19 AKT I VI S T E N NR1 2010


DRE S DE NCE RMONI NI T Y S KL AND

Pol i t i s kkr i siS ver i ge Bå deMa r g a r e t aoc hk ungE r i kha de l ov a ta f öl j ade ns v e ns k al a nds l a g e nv i l k e ns l ogf a s ta s l os l ä ne n s k ul l es k öt a sa v" i nf öddas v e ns k a mä n" .Be v a r a de k ä l l or v i s a ra bå deMa r g a r e t aoc hk ungE r i ka nf ör t r o s t y r e t l lmä ns om de a ns e s i gk unnal i t apå .Da ns k a r s om P e de rRy ni ng ,L a g eRöd,i t a l i e na r e n ( e g .k r oa t e n) Gi ov a nni F r a nc o( " J oha n Va l e " ) ,t y s k äa de He nr i kS t y k e ,Ha nsKr öpe l i nf r å n P omme r noc hI daKöni g s ma r c k

Kung E r i k sf ör s t ai nr i k e s pol is k a k r i sbl e vde tuppr ors om s t a r t a dei Be r g s l a g e ni j uni 1434nä rVä s t e r å s s l oi nt og s . De tf a nnsfle r aor s a k e r l lmi s s nöj e t ,me na r i s t ok r a t e ri S v e r i g ek undes t ä l l as i gi l e dni ng e n f örde a .Uppr or s ma k a r nak unde t ak ont r ol l e n öv e rmå ng as l o i S v e r i g eä v e nom k ung e nha dek ont r ol löv e rde v i kg a s t e -bl a nd a nna tS t oc k hol mss l o oc hKa l ma r s l o .P å hös t e n 1435 t v i ng a de s k ungE r i kg åme d påa e nda s t s v e ns k amä ns k ul l epl a c e r a spåde

Dä rf or t s a eor ol i g he t e r naiBe r g s l a g e nunde rl e dni nga vE r i kPuk e , " Puk e f e j de n" .P ånå g ots ä k unde de nneg r i pa s ,oc hha na v r äa de si f e br ua r i1437.Äv e n iVä s t e r g öt l a nd, Nä r k e , Da l a r naoc hVä r ml a nd ha rbönde r naf ör s ök tg ör auppl opp me nde s s aha rs l a g i t sne dbr ut a l t . P åv å r e n1436s a ml a de sr i k s r å de ti

Kr i s t of f eravBayer n De n9a pr i l 1440v a l de sKr i s t of e r t i l lda ns kkunga vl a nds t i ng e ti Vi bor g .De ts v e ns ka r i ks r å de t s t ä l l de s om vi l l kor e n kung a f ör s ä kr a ns om g a ve t ts t or ti nl yt a ndeå tr i ks r å de t . De n13s e pt e mbe r1440 bl e vha nv a l dt i l l s v e ns kkungvi dMor as t e na r . Ka r l Knut s s on ut nä mnde st i l ldr ot s oc hi c khe l aÅbobi s kops döme ut om Ål a nds om f ör l ä ni ngs a mt Öl a nds om pa nt l ä n. Nå g r av e c kor s e na r e ä ndr a de s i g kung Kr i s t of e roc hKa r lKnut s s on i c k nöj as i gme dVi bor g ss l ot t . De n2 ma j1442 s t a df ä s t e s Kr i s t of e r s l a nds l a gs om bl a nd a nna ts l og f a s ta t te nda s ts v e ns ka ri c ka nf ör t r oskung l i g as l ot toc hv a r a me dl e mma ri r i ks r å de t . [ 11] De na v s a t t ekungEr i kha deg j or t bor g e n Vi s bor giVi s by t i l ls i t t hög kv a r t e roc hdä rl e ddeha ne n ot t aa vs j ör öv a r e .S omma r e n Uni one nk oma i nne f a ahe l adans k aoc hs v e ns k ar i k e tv i l k e ti dags k ul l ehav ar i t l 1446e r övr a de sGot l a ndsl a nds he l aDanmar k , Nor ge , I s l andoc hs t or ade l aravS v e r i geoc hF i nl and.

Gl öma l dr i g

Dr e s de n!

19 AKT I VI S T E N NR1 2010


DRE S DE NCE RMONI NI T Y S KL AND

Res anmotDr es den T i di g tpål ör da g e nde n13f e br ua r i mö ev iupp s v e ns k ak a mr a t e ri Be r l i n,f öra s e da nå k adi r e k tl l nä s t as a ml i ng s pl a t s .Nä rt å g e tme d de a nl ä nda nde s v e ns k a r na k om f r a m l ls t aone nmö e sv ia ve 2030 t a lt y s k ak r a v a l l ut r us t a de pol i s e rs om ha de f öra v s i k ta e s k or t e r aos s l lnä s t apl a or m. Vä lpånä s t apl a or ms åmö e sv i uppa vfle r ahundr at y s k anaone l l a mä noc hk v i nnor , s om f öröv r i g tv i d f ör s t aa nbl i c k e ns å gv ä l di g tv ä l

ut r us t a deut .T i l ls k i l l na df r å nde s v e ns k anaone l l ade mons t r a nt e r s åha rdev a ds om k a l l a sf öre " a kv i s t pa c k "i e nmi dj e v ä s k a . Dä r f ör v a r a de sde tbl a nda nna tf ör s t a hj ä l pe nut r us t ni ng .E s t or ta nt a l pe r s one r ba rä v e nr untpå e n a nor dni ng f ör a t a bor t pe ppa r s pr a y .De tv a rä v e nmy c k e t fla g g orpåpl a t soc k s å , s om my c k e t nog ai ns pe k t e r a de sa vde nt y s k a pol i s e n.Nä r v ä lt å g e tbör j a der ul l a f r å ns t aone n iBe r l i ns åv a r f ör v ä n ng a r napåt oppoc hv iv a r

ä nt l i g e npåv ä g .T å g e tt ogs i gs a k t a me ns ä k e r tg e nom de ns nöt ä c k t a t y s k al a nds by g de n,g e nom by a r oc hmi ndr es t ä de r . Hammar byI F , ol agl i gl ogga? P åt å g e tmä r k t ej a gpl öt s l i g ta e n l l s y ne sr ä a r gt y s kpol i sk ol l a de nog apåmi goc hmi nmös s a ,v i l k e t i nt eä rs åk onsg tdåv i s as y mbol e r ä rv ä l di g t hå r ts t r a e l a g da i T y s k l a nd.De nt y s k a pol i s e nt og s na bbtuppe bl oc ks om i nne höl l " f ör bj udnas y mbol e r "dä ra l lf r å n S v a sk a n l l S S r unor v a r uppr ä k na de .Me ns om t ur v a r hia de ha ni ng e n Ha mma r byI F l og g aibl oc k e t .F r a mmeiDr e s de n s åv a rde tmå ng aol i k abudf r å n pol i s e nv a ds om s k ul l eg ör a soc h hurv is k ul l eå k a .Me n l ls l uts å bör j a dee t å gs a k t ame ns ä k e r t r ul l a mot s a ml i ng s pl a t s e n Ne us t a dt .P åv ä g e ndi ts ås y nt e s fle r as t ör r es a ml i ng a rme d bå de naone l l aoc ht e r r or bombni ng e ns hy l l a r eme ds i nabl odr ödaf a nor .

Änt l i genf r amme P åt å g s t aone nv i dNe us t a dtv a r de tf ul l tme dnaone l l as om s a f a s til i t ea ve nfla s k ha l s ,f örv i d ut g å ng e na vs t aone nv a rma n t v ung e na g åi g e nom e f ör a g e n upps t ä l l tt ä l t dä rv i s s a Nor di s kUngdomv ars j äl v k l ar tpåpl at si Dr e s de ni T y s k l andf öra v i s aa v i al dr i g d k omme ra gl ömmae navdes t ör s t ak r i gs f ör br y t e l s e r naunde rAndr av är l ds k r i ge t . v i s i t aone rg j or de s . Vä l f ör bi de s s a

22 AKT I VI S T E N NR1 2010


DRE S DE NCE RMONI I T Y S KL AND a nor dni ng a rmö e sv ia vs y ne na v t us e nt a l s de l t a g a r e ,f a nor s om v a j j a dei v i nde noc ht a l s oma v l ös t e v a r a ndr a .E e re ns na bbbl i c kr unt om k unde ma n s e s på ra v t e r r or bombni ng a r na s k y mt a sä n i da g . Bl a nd a nna t de n s og a f a s a de npåt å g s t aonv ina rom hurk r ai g ae l ds v å dor nav e r k l i g e n v a r .Nå g r aa ndr as v e ns k a rmö e s uppoc hv a dj ak undeupps k a as å r ör dede ts i gom e ns a ml i nga vc a 2030 s v e ns k a r på pl a t s .Ee r k r af ul l at a l ,oc hk l a s s i s kmus i ki hög t a l a r nas ås a de sde ta pol i s e n g e k l a r t e c k e nf ör e ng å e nde ma ni f e s t aon, oc h f a nbä r a r e s t ä l l de suppide ts om s k ul l ev a r a t ä t e n på s or g e ma ni f e s t aone n. Me ne e rä nnume rv ä nt a ndeut a n i nf or maon, s åme dde l a de sde ta ti nt es k ul l ebl inå g ong å e nde de ma ni f e s t aon på g r und a va de mons t r aonsl l s t å nde t ut g å. Runtom iDr e s de ns ås k ade tha v a r i te nde l k onf r ont aone rme l l a n naone l l aoc ha nt a g oni s t e r , de tv i l l s ä g adek ommuni s t e rs om hy l l a r t e r r or bombni ng a r na . F ör v å r t s ä l l s k a pf ör l öpt e doc kda g e nv ä l ut a n nå g r as t ör r e pr obl e me l l e r k onf r ont aone r . Gl öm al dr i gDr es den! Nä r a8000de l t a g a r eg j or dede nna s or g e ma ni f e s t aon l le nv ä r di g oc hk r af ul lhy l l ni ng l la l l a de hundr a t us e nt a l s offe rs om fic k s äa l i v e t l l i de a l l i e r a de s t e r r or bombni ng a r , nä rt us e nt a l s bombfly g pl a nk om om na e noc h l a dede nv a c k r as t a de nDr e s de ni r ui ne rf ör65å rs e da n. Vi k a na l dr i g l å t a mi nne t a v de s s a offe r g l ömma s !Vä l mö i Dr e s de nnä s t a å r !

23 AKT I VI S T E N NR1 2010


AL L AT I L L HE L SI NGBORG! Sl utuppmedos sf öra gör adenr ös t en l lenmas s i vk örav mot s t åndoc hf r am ds hopp!Ti l l s ammansk anvis t oppadenna k at as t r of al aut vec kl i ng.Ti l l s ammansk anvibyggaenbä r e mor gondag,f öra s vens kungdomharr ä l lenf r am d! Nor di s kUngdomanor dnarr es orf r ånSt oc khol m,Väs t er åsoc h Göt ebor g.Höravdi gomduvi l lf öl j amed! i nf o@nor di s kungdom. s e

1 ma j . n u

s v e n s ku n g d o mh a r r ä t t t i l l e nf r a mt i d !


S VE RI GEUTURAF GHANI S T AN!

Nor di s kUngdom kr 채veret ts vens ktt i l l bakadr agande f r 책nAf ghani s t an!

25 AKT I VI S T E N NR1 2010


S VE RI GEUTURAF GHANI S T AN If e br ua r is t upa det v ås v e ns k as ol da t e r i Af g ha ni s t a n. Nor di s k Ung dom g e nomf ör deda g e ne e r e na kon ut a nf örF r e dr i k Re i nf e l dt sv i l l aiT ä by .Akv i s t e r napå pl a t sv e c k l a deute nba nde r ol l s om de k l a r e r a dea s t a t s mi ni s t e r nha r bl odpås i nahä nde r ,dåha ndi r e k t ä rs k y l di gl ldes v e ns k as ol da t e r na sdödme nf r a mf ör a l l tf öra l l ade os k y l di g ac i v i l a ,k v i nnoroc hba r n s omdöri i mpe r i a l i s me nsk r i g . Di r e k t a kone rl i k tde nnaä rnå g ot s om di s k ut e r a t sflig ts om a r be t s me t odi nom Nor di s kUng dom oc h nå g ots om må ng av i l ls eme ra vi f r a m de n. A he l a de n, i a k t ue l l a f r å g or ,v i s aa oppos ione nfinns oc hä rl e v a ndeä rv i kg tf örde ni nt e r namor a l e n,s a m di g ts om de t v i s a ra e mot s t å nde x i s t e r a r . y r k e s a r més om s pe c i a l i s e r a rs i gpå i ns a t s e ri f r ä mma ndel ä nde runde r A S v e r i g edef a c t obe finne rs i gi f r ä mma ndel ä nde r sbe f ä lpåba r a e k r i gä rde tf ås om k ä nne rl l . nå g otde c e nni um.F åha dek unna t Vå r a ma k t ha v a r e ha r ma s k e r a t a nade nut v e c k l i ng e n. k r i g e ts om f r e ds be v a r a nde i ns a t s e roc hhä nv i s a rde l t a g a nde t De n Ny a Vä r l ds or dni ng e ns om l le nF Nr e s ol u on.A s v e ns k a hå l l e rpåa da na si nf örv å r aög on s t y r k ors t å runde rNAT Obe f ä l t a l a s by g g e r på f ör t r y c ka v de f r i a de tt y s t a r eom. f ol k e n. I da gfinnsde tba r ae nr i kg oppos ionmoti mpe r i a l i s me n, Vå ra r méha rf ör v a ndl a t s l le n oc hNor di s kUng domg å ri t ä t e nf ör y r k e s a r més om s pe c i a l i s e r a rs i gpå de n.Vä ns t e r nsl j ummapr ot e s t e r

Car l Bi l dt , S v e r i ge sut r i k e s mi ni s t e r , s k ak arhandme dCondol e e z z aRi c e . S v e r i ge s k ai nt egör aUS Ass k i t gör a!S v e r i gemås t eutf r ånAf ghani s t an

de n.Vä ns t e r nsl j ummapr ot e s t e r v i s a ra de r a sda g a rs om oppos i onä rf ör bi .De tä rhe l tk l a r tny a de rnu.T i de rs om k r ä v e ra ndr a a ng r e pps v i nk l a r . Vä ns t e r nha des i n doc hdet ogi nt el l v a r apåde ni defle s t af a l l , oc hnä rdev ä l g j or de de ts l ut a dede ti k a t a s t r of . Ie pr e s s me dde l a nde e e ra k one nl ov a deNor di s kUng dom a a r be t af öre s v e ns k tt r upp l l ba k a dr a g a nde f r å n Af g ha ni s t a n. A ung as v e ns k amä noc hk v i nnor l l å t soffr as i nal i vf örf r ä mma nde i nt r e s s e nä re ns k a nda l oc he nk l a r oc ht y dl i gma r k e r i nga S v e r i g e s a l l i a ns f r i ada g a rä röv e r . F r å g a na l l a s v e ns k a rbörs t ä l l as i gä rv a dde n ny apol ik e nk omme ra l e daf r a m l l ?Iå rä rde toffic i e l l t200 å r s e da nS v e r i g es e na s tl å gi k r i g . I da g g örv i de t , me nma s k e r a ts om F Ni ns a t s e r .Vi l k ak r i gs k av if ör v ä nt a os sf ör a if r a m de n? Nor di s k Ung dom t a rk a mpe nf öre obe r e ondeS v e r i g e , nä rs k adug ör ade t ?

26 AKT I VI S T E N NR1 2010


AKT I VI S TT I PS

Gui de : Ba nde r ol l e r Ba nde r ol l e r ka n komma t i l l s t or nyt t a vi d må ng a ol i ka t i l l f ä l l e n. Deka ng ör anyt t ai e n de mons t r a t i on f öra t tt y dl i g t vi s ade l t a g a r na sbuds ka p, me n ba nde r ol l e rka nä v e na nv ä nda sf öra t thä ng a supppås ynl i g apl a t s e rf öra t ts pr i dae t t e nke l tbuds ka p.De tä rdä r f ör pås i npl a t sa t tvihä rpubl i c e r a re ns na bb g ui de på hur ma ng öre ns ny g goc ha nv ä ndba rba nde r ol l .

F öra t tg ör ae nba nde r ol l må s t e duf ör s ts ka pae t ts ny g g tmot i v pådi nda t or , f ör s l a g s vi siphot os hop.Dä r e f t e ra nv ä nde rdu e npr oj e kt orf öra t tf åuppmot i v e tir ä t ts t or l e kpåe nv ä g g . På v ä g g e n hä ng e r du s e da n uppde tt y g e ts om dut ä nkta nv ä nda s om ba nde r ol l . De t bä s t aoc hbi l l i g a s t evi t at y g e t ä rJ y s kv a x duks om des ä l j e ri me t e r v a r a .Ha rdut ä nkthae n

a nna nf ä r gs år e k omme nde r a rv i a ma ng å rl le na nna na ffä r f r a mf öra f ä r g at y g e t .De tbl i r be t y dl i g ts ny g g a r e .De t finns s e da nol i k as äaf y l l ai k ont ur e r na .De te nk l a s t es äe tä ra k öpama r k e r s ,dv ss pr i t pe nnor . P ånä s t as i dav i s a sfle r ae x e mpe l påv i l k ape nnors om ma nk a n a nv ä ndaoc hv a r tma nk a nk öpa de s s a . Ee ra ma nha rmå l a tmo v e t på ba nde r ol l e n oc h ma nv i l l hä ng aupp de n nå g ons t a nss å må s t ema ng ör ahå lf örs nör e t . De tbä s t aoc hhå l l ba r a s t es äe t ma ng örde apåä ra k öpaöl j ee roc hha mr af a s tit y g e t .Då a n ma ne nk e l tf ör ai g e nom k s nör e t( fla g g s t å ng s s nör e ) oc h k a ndä r ee rl äk ny t auppba nde r ol l e npåf ör s t abä s t abr oma n hia r .Al lut r us t ni ngdube höv e r finnspåk omma ndes i da .

S NABBT I PS Hå l l kol l påv ä g e n!

Nor di s kUng dom ha rbe s l ut a ta v is k a l l has ommå l as a mt l i g abi l a rs oma nv ä nds i nom or g a ni s aone ns k a l lv a r aut r us t a de me dGPS . De tä ra vs t orv i k ta ma nk omme rid l l e ns a ml i ng s pl a t soc hde tä rupp l l g r uppe na s el l a ma nhia rl l s a ml i ng s pl a t s e noc hk omme rdi tid. De tk a n ä v e nv a r abr aa v a r aut r us t a deme d e nk a r t bokomGPS e ns l ut a rf ung e r a . De tk a nv a r as v å r ta hiai e nnys t a doc h de tunde r l äa rom ma nk a nhiaf r å n punk tA l l punk tBpås na bba s t es ä.

27 AKT I VI S T E N NR1 2009


AKT I VI S TT I PS 1

5

3 4

2 1. T y g , v a x duk

Dåa l l ade s s as a k e rbe höv s f öra k unnag ör ae nba nde r ol l s åk a nma ni nt es ä g a a nå g otä rv i kg a s t . Me n t y g e tk a ndoc kr ä k na ss om l i t ev i kg a r edåde tä rde t s oma v g örhurl ä ng eba nde r ol l e nhå l l e r . De tbi l l i g a s t e oc hme s tpr i s v ä r dat y g e tä r v a x duk e ns omJ y s ks ä l j e r . Pr i s : 39, 95k r / m www. j y s k . s e

5. Öl j e er

2. S v a r t apennor

Dåde tä re nk l a s toc hbi l l i g a s ta a nv ä ndav it y gs å g å rde tä v e nå tmå ng a s v a r t ape nnor . Dä r f örr e k omme nde r a sde ta ma n k öpe rdes v a r t ape nnor na påBi l t e ma . Des ä l j sdoc ki t r epa c kme ds v a r t , r ö oc h bl å. S åma nf å rv a r al i t e s mi di goc hby t apl a t spå pe nnor na . Pr i s : 44, 90k r onorf ört r es t www. bi l t e ma. s e

Omma npl a ne r a ra s äa uppba nde r ol l e r nanå g ons t a ns , s åk r ä v sde thå l i ba nde r ol l e ns omma nk a nk ny t af a s t de ni . Oc hi s t ä l l e tf öra g ör a hå l me ds a x e ns åbörma n a nv ä ndaöl j ee r . Öl j ee r napå bi l de ns ä l j shosJ ä r nbr öde r na . Pr i s : 47k r , v e r k t y g&öl j ee r www. j ar nbr ode r na. s e

3. Pr oj ek t or

De ndy r a s t eut r us t ni ng e ns om be höv sä re npr oj e k t or . E n pr oj e k t ork a na nv ä nda sl l s å my c k e tme rä nba r aba nde r ol l e r , s åde tbor dev a r ae k r a vpåa v a r j el ok a l a v de l ni ngbörhae n. De nnapr oj e k t orf r å nOpt omaä rä v e n ut r us t a dme dhög t a l a r eoc h dv ds pe l a r ev i l k e tk a nv a r a br aa hav i dbe s ökpås k ol or . Pr i s : 4990k rOpt omaDVD100 www. ne t onne t . s e

4. F ä r g a depennor

F öra k unnag ör af ä r g g l a da oc hf åme rl i vi ba nde r ol l e ns å k r ä v sde tä v e na ndr af ä r g e r . Depe nnors omf a s t na rbä s t påv a x duk e nä rpe nnor naf r å n Gr og . Gr og l l v e r k a rä v e n S que e z e r ss omme re r f a r na pe r s one rk a na nv ä nda . Al l t ma nk a nt ä nk a sbe höv afinns påf öl j a ndes i da . Pr i s : 59k r / s tGr ogCu e r8mm www. hi ghl i ght s . nu

S NABBT I PS De tä rv i kg ta t ä nk apåv i l k ak l ä de rma nbä r , s pe c i e l l tme da v s e e ndepåom ma nä rut eoc hbe dr i v e rnå g onf or ma va kv i s m. L e dor de tä ra a npa s s as i na k l ä de re e rs i t uaone noc hdet ä nk t as i t uaone rs omk a nupps t å . Omma ns k a be dr i v aa kv i s ms omi nt eä rhe l tl a g l i gs omt . e x . aa ffis c he r a , s ä auppk l i s t e r mä r k e ne l l e rs pr a y ame ds pr a y f ä r gs åä rs v a r t ak l ä de rs omi nt er e fle k t e r a sa r e k ome nde r a . S v a r tä rbr ae e r s omde tä rl äas mä l t ai ni mör k e rme ds v a r t a k l ä de rs a m di g ts omde tä rs v å r a r ea bl i s e ddr e ntg e ne r e l l t . Omma ni s t ä l l e t s k ahae noffe nt l i ga kv i t e ts åg ä l l e rde ta f ör s ök ak l äs i gpåe s å nts ä a de s omk omme ra be s k å daä nk omme rf ådea s s oc i aone rma nv i l l a des k af å . E n s ny g gs k j or t aä ra f ör e dr aomma ni huv uds a kk omme rbe s k å da sa vä l dr epe r s one r , e l l e rnå g otme rung doml i g tomde tä rung doma rma ns k abe s k å da sa ve t c .

28 AKT I VI S T E N NR1 2009


KUL T UR&HI S T ORI A

Medt r adi t i onen, f รถrr evol ut i onen. 29 AKT I VI S T E N NR1 2010


KUL T UR&HI S T ORI A

Gös t aHal l ber gCuul a

De n 14 a pr i l 1942 s t upa de Ha l l be r g Cuul as e da nha nt r a mpa t påe nma r k mi na , de n14a pr i l bl e v da g e ndåma nv i dHa l l be r g Cuul a s g r a vhe dr a dedes t upa de . L öj t na nt Gös t aHa l l be r g Cuul av a re nut a v a nl e dni ng a r na l l al e da r e nS v e n Ol ov L i ndhol m k unde l a ns e r a Nor di s kUng dom r e da nå r1933. Ha n v a re n ut a v de s t or a k ä mpa r nai Nor di s kUng dom oc hi k r i g e t . Ha l l be r g Cuul av a r de n f ör s t as v e ns k af r i v i l l i g aiF i nl a nds k r i gmotk ommuni s me n. Gös t aHa l l be r gCuul av a re nv i kg k ug g eihj ul e tf örNS AP ,Nor di s k Ung dom oc hf örF i nl a ndsk r i gmot k ommuni s t e r na . Ha nsmi nnel e v e r k v a roc hde tv a rha nsk a mr a t e ri S v e a bor gs om hy l l a des i nhj ä l t e . P å s e na r e d ha r a ndr a or g a ni s aone roc h nä t v e r ks om S v e ns k a Mot s t å nds r ör e l s e n oc h F r i aNaona l i s t e rv a l ta f or t s äa de nnat r a dionoc hhe dr a rv a r j e å r Gös t a Ha l l be r g Cuul a . Kommuni s t e rha rv i dfle r al l f ä l l e n f ör s t ör t Cuul a sg r a v , oc h de t k omme rs ä k e r l i g e ndr öj aä nnue t a gl l i nna nGös t aHa l l be r gCuul a k a nf ås i ng r a v f r i d.

15 j a nua r i 1933 g r unda de s Naona l s oc i a l i ss k a Ar be t a r pa re t NS AP e e rå r a t a la v s pl ir i ng a roc hoe ni g he t e ride n naone l l ar ör e l s e n.Me nde tv a r r e da n unde r 1920t a l e t s om g r unde nf örpa re tl a de sie f ör s ök a bi l da opi ni on mot ne dr us t ni ng a r na i nom f ör s v a r e t 1925.Ima j1933bi l da de sNS AP: s ung doms or g a ni s aon Nor di s k Ung dom,e e ri ns pi r aon f r å n t y s k aHi t l e r j ug e nd. Ar ne Cl e me nt s on, l e da r e n f ör or g a ni s aone n,ut e s l öt sij a nua r i 1939e e ra Cl e me nt s onde l t a g i t i e i nbr o mot nå g r a me ni ng s mot s t å nda r e sl ok a l e ri S t oc k hol m, l ok a l e r na l l hör de g r uppe nCl a r t é s .Is a mba ndme d ut e s l ut ni ng e n g i c k ä v e n NS U, Nor di s k S k ol ung doms f ör bunde t s om bi l da de s 1937, i g r a v e n. P a rl e da r e nS v e nOl ovL i ndhol m t og dä r ee röv e rä v e n Nor di s k Ung dom, me n or g a ni s aone n l y c k a de sa l dr i g hä mt as i gf r å n de a s a mma nbr o . Or g a ni s a -

one n by e nu na mn l l Ung doms or g a ni s aone n Wa s a me da ns Cl e me nt s on dr e vv i da r e Nor di s k Ung dom l l s 1941 då na mne tå t e r i g e na nv ä nde sa vS S S ung doms or g a ni s aon, s om NS AP by na mn l l . De nf y s i s k auppf os t r a nv a rv i kgi Nor di s k Ung dom,l å ng a ma r s c he r oc h f r i l us a kv i t e t e r a v l ös t e v a r a ndr a .E nt r a dione l lmi dv i nt e r ma r s c hhöl l spåny å r s na e ndä rma n ma r s c he r a deut l l pl a t s e ndä rbå l e t s k ul l e hå l l a s oc hs a ml a de i hop br ä ns l e oc hl y s s na de på t a loc h s ör j deoffr e nik r i g e t .De tv a re nny f r i s ks v e ns kung dom s om ma ns k ul l e by g g a .De l t a g a r nafic kmä r k e nf ör a v k l a r a des t r a pa t s e roc hpåk v ä l l e n s a ema ns i gk r i nge nl ä g e r e l doc h s j öng ,s k r aa de oc hl y s s na de på hi s t or i e r i nna n t y s t na ds s i g na l e n g i c k .A l ä r as i gs j ung av a re nv i kg g r und f örNor di s k Ung dom,ma n uppma na deg r uppe r naut eil a nde t aa nor dna l l f ä l l e ndä rma ns j öng , s åa de ts k ul l el å t apåNU: smöt e n oc hma r s c he r .Ka mr a t s k a ps a onv a r

“ Bä r eme dt r as i gak l äde ränt r as i gas amv e t e n”s t odde tpåe nNUbande r ol l i Audi t or i umi S t oc k hol m

30 AKT I VI S T E N NR1 2010


KUL T UR&HI S T ORI A

oc k s åe nv i kgde lig e me ns k a pe n s om s y mbol .Al l aol i k ak a mr a t s k a p oc h s k ul l e a nor dna s v a r a nna n ha de s i na e g na s y mbol e r på må na d. v i mpl a roc hf a nor .De tbe s k r i v s s om e n mä kg s y n a s e 35 me dl e mma rbi l da de e l a g , ung dome n ma r s c he r a me d ol i k a fle r al a gom920pe r s one rbi l da dei f a noroc hme dt r ummoris a mma s i nt ure k a mr a t s k a p( KP)s om v a r f or ms om k a r ol i ne r na st r ummor . de n v a nl i g a s t e f or me n. De s s a De s s a k a mr a t s k a p ha de ol i k a k a mr a t s k a p v a r döpt a ee r i g e nk ä nni ng s t e c k e n.Mi ns tt r eKP hi s t or i s k ape r s one rme da nk ny t ni ng bi l da deis i nt ure nAns t or m,f ör l ll a nds k a pe te l l e rhe mor t e n,i fli c k or k a l l a de s de nna F r i s k a r a . Göt e bor ghe ee L a s s eiGa t a n Mi ns tt v å Ans t or m bi l da de e me da nse iS t oc k hol m he eS t e n F r i v ä r n, de s s a å t e r f a nns doc k S t ur e me dS t ur a r na st r es j öbl a d e nda s tiGöt e bor g ,S t oc k hol m oc h

Nor di s kUng domha des t or amä ng de ra vol i k amä r k e n, k l ä de roc ha ndr aa c c e s s oa r e r . P å bi l de nv i s a se na nnonsöv e rpr oduk t e rs omk a nbe höv a si nf ör30nov e mbe r .

31 AKT I VI S T E N NR1 2010

oc h Vä x j ö.F or maone r na l y dde unde re nl ä nde r ma ns om v a r a ns v a r i g f ör NU i l a ns k a pe n. Ung s t a be nhä r s k a deis i nt uröv e r he l aor g a ni s aone n. Nä rNS APby ena mns k e ddes t or a f ör ä ndr i ng a rä v e ni nom Nor di s k Ung dom,ma növ e r g a vs a k e rs om k oppl a de s l lnaona l s oc i a l i s me n f ör a ba na v ä g e n f ör e n f ol k s oc i a l i s m.Ha k k or s e tby e sut mot e n Wa s e ,g ä l l de a l l tf r å n a r mbi ndl a r l l f a nor . Br uns k j or t or na by e s mot bl å s k j or t or . Äv e n hög e r a r ms hä l s ni ng e ns l opa de si s a mmav e v a . Nor di s kUng doms dni ngS t or mf a c k l a nby ena mn l l Ung tF ol k . F ör Nor di s k Ung dom s pe l a de mä r k e ne ns t or be t y de l s e ,de t s y mbol i s e r a de e nv ä lg e nomf ör d uppg i e l l e r de n g r a d ma n t ul e r a de s i g me d. Ma r s c he n s k ul l ei nt eg e nomf ör a spåe ns å s na bb ds om möj l i g tut a nma n ha dee ni de a lds om de ng r upp ma n ma r s c he r a de me d s k ul l e uppnå .F örk v i nnl i g ame dl e mma r f a nns e s pe c i e l l t mä r k e ma n k unde t av i d na mn f ör pl ä g na ds mä r k e t . I ut bi l dni ng s ni v å npr e s e nt e r a de se n ny l i s t aå r1945 dä r mä r k e na g i c kf r å nl e k mä r k e t l l ma r s c hmä r k e t .


KUL T UR&HI S T ORI A Nor di s k aS k ol ung doms f ör bunde tv a r en under a v del ni ng l l Nor di s k Ung domf örs t udent eroc hs k ol ung doma r .NS Ubi l da des1937oc hv a rhel t öppenf öra l l as v ens k as k ol ung doma r . S å hä rbes k r i v sNS U ider a s dni ng Ka mp nr8 a ug us 1937:” NS Uä r s å l undaenor g a ni s a onöppenf öra l l s v ens ks k ol ung dom,ober oende a v å l der oc hs k ol a ,med uppg i a pr opa g er af ör na ona l s oc i a l i s men, r ek r y t er al l NU, er öv r ama k t eni s k ol ung domens s a mma ns l ut ni ng a r oc h a l l v a r a t as k ol ung domensi nt r es s eng ent emotol i k aut ny j a r e. ” Anf a l l s or der ” Nor di s kUng dom s k a l lf ör be r e dae n s v e ns kf ol k -oc hs a mhä l l s f ör ny e l s e oc hg åis pe t s e nf öre nr e v ol u oni nor di s ka nda .Vå r as t r i ds uppg ie r ä r o:

Br ä nnauppa l ls nus k l ie r a t uroc h r e ns abor ta rr ä mma ndes e de s f ör g ini ng , bör j ame dnor di s kf ol k uppf os t r a ni s t ä l l e t . Be k ä mpaa l ls k e nhe l i g af ör doma r , r a s fie nt l i g al ä r oroc hhy c k l e r i , s om s t r i de rmotnor di s ka nda . Uppl i v a de n nor di s k af ol k -oc h l a nds k a ps k ul t ur e nit a loc hs k r i, k ons t a r t e r , s a g aoc hs å ng . I npr ä nt a r e s pe k tf örv å r tf ol k shi s t or i aoc h l ä r a a de nf or t s äe rme dä r a g e nom de r na .Mobi l i s e r aung dome nl l k a mpf örnor di s k ahe de r s oc hr äs be g r e pp.

S ä aa l l mä nny a nf ör ee g e nny a n oc hs mi daung dome n l le f a s t k a mr a t s k a p,s om r ä c k e rhe l al i v e t i g e nom.

I t r ohe t , t a ppe r he t , pl i k t k ä ns l aoc h s j ä l v uppoffr i ng . I e nk e l tme nä v e nt y r l i g tl e v na ds s ä ,g l a doc hf r i modi ghå l l ni ng . I e v i gt r opåe ns v e ns k f o l k g e m e n s k a p . B e r e d d a a e j J a g abor ta l l aj * * * *oc ha ndr apa r a o me dk ny t nä v a r naut a noms å s i t e rs oms pl ir a roc hbe s t j ä l f ol k e t bl k r ä v e s m e d l i v o c h b l o d f ö r s v a r a hf ör g ia rde s sbl od. Kr os s ade nbor g e r l i g af e g he t e noc h oc v å rs a koc hf ol k e t sf r i he t . ” be k v ä ml i g he t e n oc ht r ä na ung doör s v e ns k aa l l al l g j or dac ha r mör me n l la bl imodi goc hk r opps l i g t F Ma t er i a l k öpes e r , s pr i t ä l s k a r eoc hs nobba r . s t a r k . Nor di s kUng dom s e rde ts om s i n u p p g i a m i n n e t f r å n d e n g a m l a F ör v a ndl as k ol or na l lk ä l l af ör Kä mpaf örde nnor di s k ar a s e nspå ny de n be v a r a s .Dä r f ör k öpe rv i k a r a k t ä r s da ni ng , pl i k t uppf y l l e l s e öde l s e if r i s k a , mor a l i s k a oc h g ä r n a m a t e r i a l s o m h a r k o p p l i n g a r oc hmod,i nt enå g r at or r ai ndus s undas l ä k t l e d.Ne ds l åde nk a pi t a l i s l Nor di s kUng dom.Ha rdunå g ot t r i e rf örs j ä l s mör da ndemå ng l ä s e r i . l s k ak r ä ma r a nda ,s om be hä r s k a r mi nnef r å nNor di s kUng dom s om v å r tf ol k ,oc hi ng j ut ae ni de a l i ss k I ä r nav i l lbe v a r as åhöra vdi g ns k ä r pt af ör s v a r s v i l j a is v e ns k dug k a mpa ndai s t ä l l e t . l l Nor di s kUng dom! ung dom mot a l l af r ä mma nde . Be k ä mpai ndi v i dua l i s moc hk l a s s hög f ä r d,s om ha rde l a tuppa r be t a r nai ona t ur l i g ak l a s s e r ,oc hbl if ör t r upp f öre ns v e ns ks oc i a l i s m iha ndl i ng . F ör bä r af r a m ds ut s i k t e r napåa l l a omr å de nf örs v e ns kung dom. S a ml as t ä de r na soc hl a nds by g de ns ung dom l ls a ma r be t e ,å t e r k ny t a k ä r l e k e nl l na t ur e ng e noml ä g e roc h l å ng ma r s c he rr unts v e ns k aby g de r .

“ F ör s v e ns k aal l a l l gj or dac har mör e r ,s pr i t äl s k ar eoc hs nobbar ”s t år de tbl andannati Nor di s kUngdomsanf al l s or de r

32 AKT I VI S T E N NR1 2010


RE CE NS I ON

Rec ens i on:Las s eWi l hel ms s on -Ärvär l denuppoc hner ?

L a s s e Wi l he l ms s ons bok Ärv ä r l de n upp oc hne rä re nmy c k e t l ä s v ä r dbokf örde n s om v i l ls ä as i gi ni a ns i oni s me n.Bok e n ä re ns a ml i nga vha ns a rk l a r de s e na s t e å aå r e n.L a s s eWi l he l ms s onha re nba k g r undiF NL r ör e l s e n. Nume r at a rdefle s t a a v ha ns g a ml a v ä ns t e r v ä nne r a v s t å ndi f r å nhonom oc hbe s k y l l e r honom f ör a v a r aa ns e mi t . Bok e nfic kha ng euts j ä l ve e r s om i ng e t f ör l a g v å g a der i s k e r a a s a mma nk oppl a s me d ha ns na mn, t r ot s a de n f ör modl i gen s k ul l es å l tbr a . Ärv ä r l de nupp oc h ne r ä r s k r i v e ns åa ä v e nde noi ns ae k a nfinnamy c k e ti nt r e s s a ntoc h s a m di g t ,e e ra hal ä s tf ä r di g t bok e n,k ä nna s i g be t y dl i g tme r f ör k ov r a d.E nut mä r k tboka l l t s å , ag ebor tl l s l ä k t , v ä nne re l l e ra r be t s k a mr a t e rs om ma nv i l ls k a

s om t r oe nde . Nä r L a s s e Wi l he l ms s on s k r i v e rs åg örha n de tpåe e nk e l toc h l ä ör s t å s e .T e x t e r naä rpe da g og i s k t uppl a g da me d e n s t ordosa vhumor , nå g ot s om f r a mf ör a l l tf r a mk omme ri öppni ng s a rk e l n i bok e n.L a s s es k r i v e r öppna ög one ni nf örf ol k mor de t om s i nk a mpmotmy ndi g he t e r na s s om be g å smotde tpa l e sns k a öv e r f ör my nde r i i e nr ol i goc ht r ä f f ol k e t .L a s s eWi l he l ms onä rf ödd f a nde hi s t or i as om ut s pe l a rs i g 1941iS t oc k hol m,me nha rbo k r i ngL a s s e shönss om ha nha rpå s t ör r ede l e na vs il i vi T ä by . s i nt omt l l ba r ne nss t or ag l ä dj e . Ha nä rg i oc hha rf e mv ux naba r n oc he v ä x a ndea nt a lba r nba r n. L a s s e Wi l he l ms s on ä re na vde Wi l he l ms s onha re nj udi s ks l ä k t - j uda riS v e r i g es om ha rs t ä mpl a t s ba k g r und,ha nsmorä rj udi nna . s oms j ä l v ha t a nde . Ha nha rs l ä k tiI s r a e l ,S v e r i g eoc h S j ä l vs v a r a rL a s s epåk r ik e na US A.I bör j a na v1960t a l e tbodde " An s e mi t ,ha re nk l okmä nni s k a ha nie npe r i odiI s r a e l .De tv a r s a g t ,ä ro a s ti nt ee npe r s ons om f ör s tibör j a na vmi l l e nni e ts om ha t a rj uda r ,ut a ne npe r s ons om ha nbör j a dea r be t aa kv tme d ha t a sa vj uda r . ” pa l e sna f r å g a n,e a r be t es om ns e mi t , ha re nk l ok ee r ha ndl e ddef r a m l le npe r - A s onl i guppg ör e l s eme dha nsj udmä nni s k as a g t , ä ro a s t i s k ai de nt e t .Ida gk a l l a rha ns i g obe r oe nde huma ni s t oc hs a n- i nt ee npe r s ons omha t a r ni ng s s ök a r e .I s r a e lä rida g ,e nl i g t j uda r , ut a ne npe r s on honom, de ts t ör s t ahot e tmotf r e d iv ä r l de noc hs i oni s s omha t a sa vj uda r . me n de t s t ör s t a hnogt y c k sde ts t ä mma .I ng e nhot e tmotf r i he toc h Oc t a nsibok e ns t å rde tnå g on ng t r y g g he t .L a s s ev i l l s om k a nt ol k a ss om a ns e mis m. a mot s t å nde tmot s na r a r eä ns j ä l v ha t a ndef å rma n I s r a e l s k a e na s - S l de na ve nf ör nu i gmä nni s k a g e nom a l l a de mo- bi omg e noms is ök a ndee e rs a nk r as k aoc ha nr a - s ng e nl y c k a de s br y t a mot de s i ss k ak r ae r ,f r å n ni t e rs omha nsuppv ä x toc h hög e r oc hv ä ns t e r , möns a ndapr ä g l a thonomme d. bl a nds e k ul ä r as å v ä l ds

33 AKT I VI S T E N NR1 2009


S E RI E

34 AKT I VI S T E N NR1 2009


NORDI SKUNGDOM

MI S S AI NT ENÄS T ANUMME R!

RE PORT AGE

AKT I VI S TT I PS

T RÄNI NG

UT BI L DNI NG

DE BATT

Aktivisten  
Aktivisten  

Nordisk Ungdoms internetmagasin Nummer 1 - 2010

Advertisement