Årsrapport 2021 – Nordisk kulturkontakt

Page 1

Årsrapport 2021

1Årsrapport 2021


Pärmen: s. 4 s. 5 s. 8 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 17 s. 19 s. 38 s. 39 s. 46 s. 48 s. 50 s. 51 s. 55 s. 56 s. 60 s. 70 s. 72 s. 73 s. 80 s. 82 s. 86 s. 90 s. 92 s. 93 s. 94 s. 97 s. 99

Rooa Paldanius/Mustarinda Association Seppo Samuli Seppo Samuli Katja Långvik Katja Långvik Annika Bergvik-Forsander Skärmklipp från NKK:s direktsändning Annika Bergvik-Forsander Heidi Orava Katja Långvik Annika Bergvik-Forsander Kristín Helga Ríkharðsdóttir Súsanna Smith Johansen Heidi Orava Ásta Soffía Þorgeirsdóttir Ansis Atarks Rooa Paldanius VV Foundation Fabrikken Seppo Samuli Karstein Grønnesby Merethe Flaate-Dolvot Merethe Flaate-Dolvot Saara Loukola Youth Cultural Innovation Forum Seppo Samuli Heidi Orava Mikaela Wickström Henric Öhman Ola Kellgren Seppo Samuli Seppo Samuli


Årsrapport 2021 Nordisk kulturkontakt Innehåll I Året i huvuddrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 II Årets aktiviteter och resultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 III Styrning och kontroll av verksamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 IV Årsräkenskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Bilagor: A. Årsrapporter för stödprogrammen A1 Kultur- och konstprogrammet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 A2 Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 A3 Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 A4 Norden 0–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 B. Mötesplatsens kalendarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 C. Årsrapport för Den nordiska bokslukaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 D. Anställda vid Nordisk kulturkontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 E. Styrelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F. Samarbetsparter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

G. Årsrapport för Norden i Fokus Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Det nordiska bibliotekets fönster mot Kajsaniemigatan fick en visuell ansiktslyftning under året.

I Året i huvuddrag Nordisk kulturkontakt (NKK) är en officiell nordisk institution under Nordiska ministerrådet med uppdrag att vara en central nordisk mötesplats för kultur. Det sker genom administrationen av Nordiska ministerrådets fyra olika stödprogram för kultursamarbete i Norden och Baltikum. Det sker också genom evenemang och aktiviteter i vårt nordiska kulturcenter och specialbibliotek i Helsingfors samt genom kommunikationsinsatser om det nordiska kultursamarbetet. Kulturmöten – möten mellan människor, idéer, kulturer och projekt – är en grundläggande del av det nordiska samarbetet. Genom kulturmöten skapas nya insikter, upplevelser, kunskap, utveckling, framsteg och inte minst social gemenskap och hållbarhet. Mobilitet är i sin tur en förutsättning för konstnärer och kulturutövare att utvecklas och lära sig av varandra. Det är en av de grundläggande aspekterna i stödprogrammen: att främja rörlighet och utbytet av tankar och idéer inom i första hand de nordiska och baltiska konst- och kulturfälten.

Fortsatt pandemi med inte enbart negativa följder Nordisk kulturkontakt gick in i det nya året med god tillförsikt och en detaljerad verksamhetsplan över hur

4

arbetet skulle utvecklas för att skapa än mer nordisk nytta och relevans. Med statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030 vid sidan av vår egen devis Alla skall kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor tog vi oss an verksamhetsåret med stor tillförsikt, trots att pandemi, streaming och distansarbete tycks vara på väg att bli det nya normala. Det stod klart redan från årets början att myndigheternas uppmaning till distansarbete, nej till publika evenemang och stängda bibliotek fortfarande gällde. Smittskyddsrestriktionerna i Finland har varit och är stränga och först 1 februari blev det möjligt att öppna biblioteket två eftermiddagar i veckan för utlåning av böcker. Inte förrän 1 juni när vårsäsongen närmade sig sitt slut kunde vi återgå till ordinarie öppettider. Den särskilda beredskapsgrupp som inrättades våren 2020 har mötts via Teams en gång i veckan. Den har haft till uppgift att hålla sig informerad och diskutera lämpliga och fortsatta åtgärder utifrån alla tänkbara aspekter. En logg visar när de olika besluten fattades om distansarbete, nedstängning av publika lokaler med mera. Det har under hela pandemin varit tillåtet att arbeta på distans eller från sitt kontor förutsatt


De positiva effekterna av distansarbete är markanta. Tilliten till varandra och förmågan att mötas digitalt är stor.

Nordisk kulturkontakts paneldiskussion om hållbart mode drog fullt hus i samband med den nordiska COP26-hubben i november.

att alla regler följts. En medarbetarenkät i slutet av april visade att alla klarat sig bra med sitt distansarbete, att det inte fanns stor personlig oro för smittan samt att alla liksom i fjol vid samma tid såg fram emot mer normala arbetsdagar från och med hösten. Den årliga personalenkäten i slutet av november, som också den har delgetts Nordiska ministerrådets avdelning för HR och jura, gav även den utomordentligt goda utslag trots det eskalerande pandemiläget. De positiva effekterna av distansarbete är markanta. Tilliten till varandra och förmågan att mötas digitalt är stor. Ett obligatoriskt personalmöte varje måndag har genomförts och under våren gavs samtliga institutioner i den nordiska familjen möjlighet att presentera sin verksamhet för NKK:s medarbetare. Det har varit uppskattat och nog gett många uppslag till tvärsektoriella samarbeten och projekt. Medarbetarna har också samlats till frivilliga och gemensamma, virtuella kafferaster. Det som saknas är det spontana samtalet, brainstormingarna och överhuvudtaget möjligheten att dröja sig kvar efter ett möte och prata om vad som sagts och tänkts. Inför hösten utarbetades och förankrades ett förhållningssätt till fortsatt distansarbete, pandemi eller ej, i NKK:s arbetarskyddskommitté.

Hösten blev som vi hoppats ... till en början. Restriktionerna hävdes, publiken fick komma och allt såg ut att bli som vanligt igen ända till senhösten då den nya varianten av covid började få fäste och effekterna av restriktionerna började om igen så när som på en punkt. Till vår stora glädje kan och får vi hålla vårt bibliotek öppet som vanligt. Som framgår längre fram i årsberättelsen har viljan att utveckla och prova nya digitala förmedlingsverktyg varit fortsatt stor. Distansarbetet visar att det är viktigt att mötas, men att kanske inte alla möten ”irl” är nödvändiga eller effektiva. Med detta sagt har 2021 inneburit ett innehållsrikt och utvecklande år. Omvärldens intresse för NKK och våra aktiviteter är fortsatt stort. Det märks i publiksiffror, i att institutionen är en efterfrågad och uppskattad samarbetspart och i ett grundmurat förtroende för hur stödprogrammen administreras. Den förstärkning som den permanenta bemanningen av Nordiska ministerrådets projekt Norden i Fokus med placering vid NKK inneburit leder också till många goda samarbeten och synergier i det utåtriktade arbetet. Det visade inte minst den nordiska hubben i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november.

5


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Attraktiv arbetsplats Antalet anställda uppgår vid årets slut till 15 personer varav tio är kvinnor och fem män. Därutöver tillkommer ett antal timanställda och praktikanter. Som framgår av bilaga D är antalet anställda med nordisk bakgrund tyvärr sjunkande. Det hänger samman med tidigare redovisade orsaker som dåliga villkor för medföljande samt svårigheter för partners på grund av språkbarriärer att kunna hitta ett arbete. Sjukfrånvaron var 1,7 % vilket är rekordlågt jämfört med tidigare år. NKK strävar efter att utveckla såväl arbetssätt som arbetsmiljö för att kunna vara en fortsatt god och attraktiv arbetsgivare. Personalen erhåller såväl gemensam som individuell kompetensutveckling, ofta i samarbete med de andra nordiska institutionerna i Helsingfors, NIVA och NVC. Som exempel för

6

2021 kan nämnas, utöver de möten med våra nordiska kolleger som fick presentera sina institutioner, en webbaserad kurs i projektledning. En uppföljande motivationsworkshop gällande förhållningssätt till distansarbete hölls under hösten och senare gavs en särskild säkerhetsskolning till mötesplatsens personal.

Första året med hållbarhet som strategi NKK:s strategi, som baserar sig på ett strategiskt hållbarhetsarbete i linje med Nordiska ministerrådets Vision 2030, tillämpades första året 2021. NKK igångsatte redan 2019 en process i syfte att granska organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsavtryck och största hållbarhetspåverkan. Analysen, utformad en-


Nordisk kulturkontakts strategiska fokusområden.

ligt principerna i den internationella standarden för hållbarhetsredovisning GRI, visade att NKK:s största påverkan faller inom delområdet social hållbarhet med ledorden bildning, tillgänglighet och mångfald. Dessa strategiska fokusområden blev följaktligen vägledande i den strategi för åren 2021–2024 som organisationen slog fast inför förra årsskiftet. Organisationens största hållbarhetspåverkan är positiv, och strategin styr aktiviteterna mot de strategiska fokusområdena för att säkerställa och stärka en fortsatt positiv påverkan. Därmed har NKK:s strategi ett proportionellt större fokus på social hållbarhet, men alla de tre hållbarhetsaspekterna beaktas i organisationens arbete.

Hållbarhet på tre ben Internt i organisationen är personalens välmående ett mått på social hållbarhet. I årets medarbetarundersökning svarade bland annat alla medarbetare att de känner sig likvärdiga med de andra i sitt team. De allra flesta upplever också att det finns positiva utmaningar i arbetet samt en känsla av sammanhållning och gemenskap. Strävandet efter ekonomiskt hållbar och rättvis ersättning till konstnärer och evenemangsmedverkande fortsätter. Ett exempel på detta är det open call i projektet Den nordiska bokslukaren som arrangerades under hösten. Där belönades inte enbart vinnaren utan också de fem övriga finalisterna med konkurrenskraftiga arvoden.

7


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

NKK upplevs vara en inkluderande institution och plattform, som även ger plats för en mångfald av nordiska röster och perspektiv.

lätt att närma sig, stödrådgivningen upplevs smidig och professionell och webbsidan och ansökningsformulären enkla att använda.

Nordisk nytta Nordisk kulturkontakt bidrog med stödprogramsinformation vid kulturfestivalen Nuuk Nordisk i november 2021.

För att kartlägga och minska organisationens miljömässiga påverkan igångsatte NKK under hösten en certiferingsprocess till miljöhanteringssystemet och certifieringen Ekokompassen, som tas i bruk 2022.

Organisationen upplevs inkluderande Inför strategiperioden utarbetades ett evalueringsverktyg i form av en enkät som bibliotekskunder, samarbetspartners och evenemangsbesökare fysiskt och digitalt får fylla i på frivillig basis.

Nordiskt kultursamarbete i Helsingfors och Sveaborg har sina rötter i en institution som grundades på Sveaborg 1978, Nordiskt konstcentrum. Verksamheten i sin nuvarande form etablerades 2012 när Nordens institut i Finland, Nifin, slogs samman med Kulturkontakt Nord, KKN. Drygt 40 år av nordiskt kultursamarbete presenterades i den fylliga historiken Konst, kultur och kullerstenar – kort historik över nor­diskt kultursamarbete och institutionerna på Sveaborg sedan 1978 (2021) av Marianne Möller. Historiken ger en fyllig bild av vad som förevarit med tyngdpunkten lagd på dagens verksamhet som i första hand handlar om administrationen av Nordiska ministerrådets stödprogram. Historiken pekar på den nordiska nytta som genereras av stödprogrammen och den diskuterar också möjliga framtida utvecklingsområden. Historiken kan laddas ned i sin helhet på https://nordiskkulturkontakt.org/historik

Dessvärre var antalet svar under pandemiåret 2021 för få för att några relevanta slutsatser för de olika intressentgruppernas del skulle kunna dras. Däremot ger svaren, i de frågor där de är mer eller mindre enhälliga intressentgrupperna emellan, fingervisningar som bekräftar organisationens framåtsträvanden inom de strategiska fokusområdena bildning, mångfald och tillgänglighet. Till dessa hör att NKK upplevs vara en inkluderande institution och plattform, som även ger plats för en mångfald av nordiska röster och perspektiv.

Som institution är NKK väl förtrogen med sitt uppdrag och arbetar strategiskt med att nå så bred nordisk nytta som möjligt med sitt varierade program. Barn och unga är en prioriterad målgrupp som vi strävar att nå, bland annat genom det stora, nordiska läsfrämjandeprojektet Den nordiska bokslukaren.

För stödprogrammens del är responsen från flera hundra ansökande ytterst positiv. NKK upplevs som

Tack vare projektet Norden i Fokus Finland fördjupas institutionens möjligheter att ta del av den poli-

8


Bildprojektioner vid Nuuk Nordisk-festivalen från Tura Ya Moyas konstcontainer, som fått stöd från Kultur- och konstprogrammet.

tiska diskussionen och NKK är en naturlig plats även för aktuella samhällsdiskussioner. Trots perioder av osäkerhet 2021 har institutionen kunnat uppfylla den nordiska nyttan. Genom ett brett digitalt program har vi kunnat nå nya målgrupper. Med Vision 2030 som riktmärke och ett genomgripande hållbarhetsfokus som strategi kommer NKK:s påverkan att bli än mer tydlig både på ett lokalt och nordiskt plan.

kommentarer styrelsens sammansättning och arbete 2021. Bilaga F förtecknar NKK:s samarbetsparter och slutligen visar bilaga G visar vad som gjorts inom projektet Norden i Fokus Finland.

Institutionens ekonomi NKK:s ekonomi är allmänt sett god. Räkenskaperna för 2021 visar ett visar ett mindre överskott på basisdriften, främst till följd av minskade resekostnader under detta pandemiår. Detta gör att institutionens eget kapital fortfarande är tillräckligt, ca 1,5 gånger 3-månadersregeln.

Årsrapportens struktur NKK:s årsrapport för 2021 visar, efter ett inledande och översiktligt avsnitt, årets aktiviteter och resultat, styrning och kontroll av verksamheten samt årsräkenskaperna. Den är utarbetad med utgångspunkt i Beviljningsbrevet för 2021 och i enlighet med Nordiska ministerrådets riktlinjer.

Trots perioder av osäkerhet 2021 har institutionen kunnat uppfylla den nordiska nyttan. Genom ett brett digitalt program har vi kunnat nå nya målgrupper.

För en mer detaljerad översikt över aktiviteter och resultat hänvisas till bilagorna A–G. Bilaga A utgör årsrapporten för de fyra stödprogrammen. Bilaga B sammanfattar mötesplatsens verksamhet under året och bilaga C redovisar det första året med projektet Den nordiska bokslukaren. Bilaga D visar de anställdas sammansättning vad gäller anställningstid, kön och nationalitet. Bilaga E redovisar med

9


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Nordic Art Lab, multisensorisk vandring på Sveaborg.

II Årets aktiviteter och resultat Rubrikstrukturen i detta kapitel följer de huvudområden och målsättningar som Nordiska ministerrådet definierat i Nordisk kulturkontakts uppdragsbeskrivning 2021.

II.I Ett grönt nordiskt kulturliv ”Främja förståelse för och kunskap om konsten och kulturens roll som förutsättning för hållbar utveckling”

Detta tillsammans med inbjudna nordiska representanter för olika konstgrenar och flera diskussioner med fokus på samiska konst-och kulturutövare. Denna tvärkonstnärliga serie var uppbyggd som en pedagogisk helhet, och bjöd på en mängd olika intressanta aspekter, infallsvinklar och värderingar i anknytning till det övergripande temat.

Under 2021 skedde en stark utökning av livesändningar och hybridevenemang. NKK:s publik växte därmed kraftigt med hela Norden som scen. De digitala evenemangen bidrog till en betydligt hållbarare verksamhet eftersom resor och transporter kunde minimeras. Liksom föregående år trycks inte längre programbroschyrer och affischer.

Serien inleddes med en kultur- och religionshistorisk inblick, för att därefter lyfta fram konstnärsprocesser, identitet, tradition, hantverk, offentlig konst, klimatkrisen, nomadism, resande, flow och konstnärsresidens bland mycket annat. Allt med fokus på hållbarhet, vördnad för naturen, grönt kulturliv och en ekologisk livsstil. I det avslutande samtalet blickade vi mot framtiden och diskuterade ett post-antropocent förhållningssätt till naturen.

En av årets publikmagneter var ”Skogen kallar”, en serie på totalt nio streamade samtal. Serien reflekterade över nutidsmänniskans förhållande till naturen utifrån ett uttalat konst- och kulturperspektiv.

Kulturens roll i klimatkampen kom även väl fram i NKK:s produktioner i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i november, där NKK var samarbetspart i den nordiska hubben i Helsingfors. Som ett de-

10


lat event mellan hubben på Kajsaniemigatan och den nordiska paviljongen i Glasgow anordnades den högaktuella diskussionen ”Culture: A game changer in the green transition”. Evenemanget arrangerades som en del i evenemangs- och podcastserien Nordic Talks. Samma dag anordnades hybridevenemanget ”Sustainable Fashion Panel” samt ett Pop Up Showroom där lokala modedesigners visade prov på hållbart och cirkulärt mode i våra lokaler. Samlat sett drog de tre evenemangen in en rekordpublik och rönte stor uppskattning för både innehåll och initiativ. Den årligen återkommande stadsfestivalen i Helsingfors “Världen i byn” genomfördes helt digitalt. Festivalen som fungerat som vår fasta samarbetspartner är Finlands största evenemang för global rättvisa och hållbar utveckling. NKK bidrog med en filmvisning och tillhörande samtal, samt ett keynote speech av den isländske författaren Andri Snær Magnason. Denne blev senare nominerad till Nordiska rådets litteraturpris för sin filosofiska roman om jordens resurser Um tímann og vatnið (2019). Projekt som stöttats av Nordiska ministerrådets olika stödprogram för kultursamarbete bidrar till ökat förståelse av konstens och kulturens roll som förutsättning för hållbar utveckling. Beviljade projekt lyfts upp i NKK:s kommunikation kring stödprogrammen som goda exempel som kan inspirera nya målgrupper och potentiella sökande att skapa nya projekt och söka stöd.

II.II En konkurrenskraftig nordisk kultursektor ”Konstnärligt och kulturellt utbyte bidrar till en konkurrenskraftig nordisk kultursektor” Under året har NKK funnit en god balans mellan streamade och fysiska evenemang. Streamingen ger nya möjligheter att bjuda in konstnärer, författare, musiker och scenkonstnärer från olika delar av Norden till individuella presentationer eller gemensamma samtal. Detta är samtal som vi sannolikt inte skulle kunnat genomföra i fysisk form, vare sig av ekonomiska eller hållbarhetsmässiga skäl. Även om de digitala samtalen ibland kan kännas utmanande, så ser NKK ett särskilt mervärde i att tillhandahålla en arena där aktörer inom samma fackområde kan mötas i ett gemensamt samtal, där nya kontakter skapas och inspiration och erfarenheter delas över hela Norden.

De digitala evenemangen bidrog till en betydligt hållbarare verksamhet eftersom resor och transporter kunde minimeras. Jämte de livesända samtalen har NKK anordnat en lång rad evenemang där det konstnärliga och kulturella utbytet inom Norden både stärkts och utökats. Den tredje utställningen i Finlands skulptörsförbunds och NKK:s gemensamma projekt nordi­ SKulptur arrangerades i november 2021 i Galleria Sculptor i Helsingfors. Årets utställning sammanförde skulptörerna Ida Brockmanns (DK) och Anna-Lea Kopperis (FI) verk. Utställningen realiserades i samarbete med den danska kuratorn och konstnären Peter Holmgård. Delar av utställningen kommer att visas i Köpenhamn hösten 2022 och nordiSKulptur-projektet ser dessutom ut att yngla av sig genom externa planer på ett framtida utökat samarbete som involverar danska, finska och sydkoreanska skulptörer. Nordic Art Lab är ett projekt som inleddes hösten 2021 och där vi bjuder in konstnärer för att på plats arbeta med olika typer av tvärkonstnärliga projekt i våra lokaler på Sveaborg. Under ett två veckor långt Nordic Art Lab i början av oktober arbetade en grupp inbjudna nordiska konstnärer med att skapa verket ”Sensing Landmarks”, ett platsspecifikt och interdisciplinärt verk i form av en publik guidad tur i den mörka oktoberkvällen i fästningsvallarna på Sveaborg. I det magiska verket ingick bland annat samtida koreo­grafi, dans, ljudverk, levande musik, poesi, projektioner och bildkonst. Ett mångbottnat och nyskapande resultat i dialog med kulturarvet Sveaborgs unika historia och arkitektur. NKK:s nordiska specialbibliotek har bidragit till konstnärligt och kulturellt utbyte och en konkurrenskraftig nordisk kultursektor genom att lyfta fram de nominerade författarna och verken till Nordiska rådets litteraturpris. Biblioteket producerade och sände intervjuer med de nominerade författarna våren

11


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

De månatliga filmvisningarna i TING-salen har haft fortsatt god publiktillströmning. I samband med pandemin har vi provat med digitala filmvisningar, något som visat sig vara ett lyckat format med goda streamingsiffror och som också gett oss möjlighet att visa andra typer av filmer än tidigare. Vi har prioriterat ny nordisk kvalitetsfilm, dokumentärer med tematisk anknytning till vår strategi och målgrupper, hållbarhetsfrågor till exempel, eller film med specifikt fokus på nya konst- och kulturuttryck. Bland de förstnämnda finns även filmer som nominerats till Nordiska rådets filmpris. Mikaela Wickström och Madeleine Dunderlin modererar bilderbokswebbinariet Nordisk bilderbok - vild och vacker.

2021, i ett lyckat samarbete med Nordiska rådets prissekre­tariat och de nordiska husen på Åland, Island, Färöarna och i Grönland. Sändningarna hade publik från hela Norden. Biblioteket ordnade också fyra litteraturmorgnar på plats i Kajsaniemi, Helsingfors, där de nominerade verken diskuterades av inbjudna litteraturexperter.

Vi har också samarbetat med flera av filmfestivalerna i Helsingfors (DocPoint, HiFF) kring olika typer av seminarier, främst riktade emot professionella filmarbetare. Tanken har här varit att stärka de nordiska konstnärernas position inom kreativa näringar. Seminarierna har bland annat haft teman som mångfald och dramaturgi.

De nordiska språkcaféerna, där besökare kan komma och öva sina kunskaper i nordiska språk arrangerades månatligen på våren och varannan vecka på hösten, dels digitalt, dels fysiskt. Efter återgången till mer ordinär publik verksamhet under hösten kvarstod en stark efterfrågan från övriga delar av Finland om att NKK ska upprätthålla ett digitalt utbud också i fortsättningen. Språkcaféerna fungerar som en utmärkt träffpunkt för både nya och gamla Nordenvänner.

Vi samarbetar även kring att föra ut nordisk film, något som på senare år konkretiserats i ett 30-tal visningar på nio olika orter runtom i Finland. Tillsammans med Walhalla rf, Svenska.nu och Pohjola-Norden erbjuder vi en nordisk filmserie som visas på biografer i Tavastehus, Haparanda, Enare, Joensuu, Uleåborg, Tammerfors, Torneå, Åbo och Vasa. Även om denna verksamhet varit svårt drabbad av pandemin så är filmserien ett viktigt bidrag i vårt arbete att nå ut över hela Finland.

De nordiska vänskapsföreningarna har deltagit med kulturellt innehåll i TING-salen, bland annat föredrag från Danmark och Grönland, och på den nordiska julmarknad som årligen lockar en stor publik och är efterfrågat av våra samarbetspartner.

De nordiska kulturstödprogrammen erbjuder möjligheter till att skapa kultur, genomföra projekt och skapa nya kontakter mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden, Baltikum och även globalt. Samarbeten mellan länderna stöder konkurrenskraften,

Mötesplatsen i siffror

2021

2020

2019

Totalantal lån

5 221

5 644

9 600

Besökarantal, evenemang och gruppbesök på NKK

3 598

1 397

5 640

Besökarantal, övriga evenemang i Helsingfors

1 420

1 255

3 959

Besökarantal, evenemang utanför Helsingfors

2 810

2 429

6 293

Tittarantal vid livesändningar

8 763

1 548

-

12


utvecklar nya kompetenser och nätverk för kommande produktioner och för ny verksamhet inom konst- och kulturfältet. ”Förankring av nordiska och nordisk-baltiska stödmöjligheter bland relevanta aktörer” NKK strävar efter att delta brett i olika evenemang på kulturfältet för att berätta om de nordiska kulturstödsprogrammen och presentera dem vid regelbundna informationsmöten. Under 2021 har stödprogramsrådgivare deltagit i 18 informationstillfällen i Norden och i de baltiska länderna. De flesta informationsmöten har ordnats online, men stödprogramrådgivarna har också kunnat varit fysiskt närvarande i några enstaka fall, till exempel när nätverket för nordisk barockmusik samlades i Musikhuset i Helsingfors. Vid det kulturpolitiska konventet Folk & kultur i Eskilstuna deltog NKK med en digital programpunkt om beviljade projekt som lyckats genomföra sina aktiviteter trots pandemin. Stödprogramteamets egna webbinarier har marknadsförts aktivt och de har samlat en rekordpublik på över 600 deltagare. Sammantaget nåddes ca 1 100 intresserade under året via olika digitala evenemang. Syftet med informationsverksamhet är att främja högre kvalitet på ansökningar, nå nya grupper av sökande och allmänt främja synligheten av de nordiska stödprogrammen i olika sammanhang på kulturfältet. NKK intensifierade under året samarbetet med de nordiska kulturinstitutionerna samt de tre baltiska kontoren för att säkra att information om de nordiska stödprogrammen finns tillgängligt i alla nordiska och baltiska länder. Beviljade projekt från olika länder och regioner lyftes fram för att marknadsföra stödformerna, och ett uttalat gemensamt fokus låg på att kommunicera den förnyade mobilitetsmodulen i Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet. För NKK:s del innebar samarbetet även att informera om NAPA:s (Nordens institut i Grönland) stödprogram vilket gjordes genom stödprogramteamets nyhetsbrev. Sammanlagt elva nyhetsbrev sändes det gångna året på tre olika språk. När det gäller samarbete med Baltiska kulturfonden inbjöds ordförande Kertu Saks från Cultural Endowment of Estonia som representant för fonden vid årets Joint meeting. Saks delade med sig erfaren-

Utställningsvy från NordiSKulptur III, verk av Ida Brockmann.

heter från fondens första tre verksamhetsår och deltog i diskussionen om utvecklingen av de nordiska stödprogrammen.

II.III Ett tillgängligt, inkluderande och jämställt nordiskt kulturliv ”Barn och unga i Norden är nyfikna på, har kunskap om och tillgång till andra nordiska länders kultur, språk och samhällen” Bibliotekets tradition med bilderbokssatsningar fortsatte som tidigare år. Under 2021 var det den norska bilderboken Alle sammen teller av Kristin Roskifte som vi samarbetade kring med Helsingfors universitet och Sydkustens ordkonstskola. De blivande pedagogerna fick ta del av en kick-off med författaren före planeringen av workshoparna. Programmet, som totalt 259 förskolebarn och elever i åk 3–4 tog del av, bestod av högläsning, boksamtal och skapande verksamhet. Under året ordnades även högläsningsstunder, bokbio och workshops kring aktuella teman för de yngre barnen. Högstadieelever fick ta del av Bit för Bit-ungdomscaféerna med workshops kring nordisk litteratur, musik eller film och tv-serier. Under 2021 tog biblioteket emot två PRAO-elever (praktisk yrkeslivsorientering) som under 1–2 veckors tid fick bekanta sig med NKK. Biblioteket uppmärksammade Nordiska litteraturveckan, vars tema var Åland 100, med både författarträffar, högläsning och kreativa verkstäder. Det långvariga projektet Låna en Nordbo, som NKK driver i samarbete med Hanaholmens Svenska nu-program, genomförde besök i skolor landet runt. Projektet som främjar nordisk språk- och kulturför-

13


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Biblioteket fick nya lånekort med en bokillustration av Annika Bergvik-Forsander.

Biblioteket besöktes under året av 14 barngrupper fysiskt och åtta digitalt. Därtill arrangerades 19 digitala bilderboksbesök.

Det nordiska special­ biblioteket i Kajsaniemi erbjuder modern, nyutgiven skön­litteratur av nordiska författare, faktaböcker om Norden, filmer, dags­tidningar och tidskrifter.

ståelse, genomfördes digitalt på våren och under hösten huvudsakligen genom besök i skolorna. Sammanlagt 98 högstadie- och gymnasieklasser, huvudsakligen utanför huvudstadsregionen, fick ta del av besöken.

minerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris som inrättades 2013. För ytterligare information, se bilaga C.

De nordiska språkcaféerna är särskilt populära bland unga och studerande och bidrar därmed till att förbättra barns och ungas ömsesidiga förståelse av danska, norska och svenska.

Det nordiska specialbiblioteket i Kajsaniemi, Helsingfors, är unikt i Finland. Det erbjuder modern, nyutgiven skönlitteratur av nordiska författare, faktaböcker om Norden, filmer, dagstidningar och tidskrifter. Biblioteket är en jämställd, inkluderande och tillgänglig mötesplats som möjliggör livslångt lärande. År 2021 har biblioteket bjudit på litteraturupplevelser både digitalt och på plats. Bibliotekets prioriteringar har under året varit mångfald, inklusion och barn och unga.

Här skall också omnämnas NKK:s flaggskeppsprojekt som är ett led i att förverkliga Nordiska ministerrådets vision – Den nordiska bokslukaren. Den nordiska bokslukarens syfte är, dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Detta görs bland annat genom att skapa pedagogiskt stödmaterial till bilderböcker som no-

14

”Nordiskt kultursamarbete och kulturliv är öppet, inkluderande och mångfaldigt”

Fokus på inköpen under 2021 har legat på nyskriven skönlitteratur, både för vuxna och barn och unga. Facklitteratur på vuxensidan har också införskaffats, och speciellt hyllklassen Samhällsvetenskaper växer i stadig takt. Biblioteket införde tre nya hyll-


125 nya låntagare som fått bibliotekskort

Anna-Lena Lauréns

Sammetsdiktaturen var den mest reserverade boken

klasser under år 2021: skönlitteratur på engelska, kriminologi och feminism. Biblioteket började också låna ut tidskrifter. På internationella kvinnodagen den 8 mars ordnade biblioteket ett onlinesamtal med författaren Johanna Holmström, som skrivit biografin Borde hålla käft, en bok om Märta Tikkanen (2020). I april sände biblioteket ett panelsamtal i samarbete med den feministiska tidskriften Astra: Svart feminism och kultur i Norden: Vem får synas och höras och på vilka villkor. Båda samtalen hörde till de tio mest sedda online-evenemangen under året. I december 2021 sände biblioteket ett samtal mellan redaktören och två av författarna till boken Inifrån Sápmi; vittnesmål från stulet land (2021). Under rubriken Arktiska rötter förmedlades genom samtal, dokumentärer och konstprojekt en inblick i de arktiska folkens syn på sina traditioner, identitet och livsutrymme som löper tvärs över landgränserna. Serien, som i sin helhet genomfördes online, berörde också klimatförändringen och yttre ingrepp på naturen och levnadsmiljön i norr. Under Helsingfors internationella filmfestival arrangerade NKK i samarbete med Kelppi-filmi ett seminarium där den stora panelen bestod av filmskapare med olika minoritetsbakgrunder. Vid seminariet introducerades en ny filmantologi som undersöker diskriminerande strukturer i filmbranschen.

1 336

nya registrerade böcker i samlingen

Under året har NKK trots pandemin kunnat bereda plats för ett flertal ungdomar att göra kortare och längre praktik. I biblioteket har det varit veckolånga praktikperioder, medan evenemangen haft praktikant i tre månader under hösten och kommunikationen/ stödprogrammen erbjudit timanställning för en kommunikationsstuderande. Ungdomarnas närvaro, deras kunskap och nya perspektiv på verksamheten har varit mycket uppskattat och gett både mervärde och dynamik. ”Alla människor oavsett kön har samma möjlighet till att delta i och ta del av nordiskt kultursamarbete/ kulturliv” Biblioteket har under 2021 erbjudit litteratur och evenemang för nordbor i alla åldrar, oavsett kön. Våra kunder har likvärdiga möjligheter till att delta i bibliotekets verksamhet och därigenom ta del av det nordiska kultursamarbetet. I samarbete med Helsingfors serieteckningsfestival anordnades tre streamade samtal vid sidan av en fysisk utställning på Sveaborg med de unga kvinnliga serietecknarna Saskia Gullstrand (SE) och Riina Tanskanen (FI). Gemensamma teman i de två konstnärernas verk är feminism och ställningstagande, och båda behandlar också mental hälsa och sexualitet. Utställningen besöktes av många ungdomar. Mötesplatsen arbetar för att främja ett kulturutbud med könsmässig balans bland gäster, moderatorer och konstnärer. Vid de evenemang som arrangera-

15


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

des för vuxna målgrupper var drygt två tredjedelar av publiken kvinnor. Av de uppträdande utgjorde kvinnorna 60 procent. Mätinstrument för att följa upp könsfördelningen på tittarna vid enbart direktsända evenemang saknas, därmed saknas också exakt statistik för dessa. En motsvarande könsfördelning som vid evenemangsverksamheten kan även ses i besökar- och följarsiffrorna på de sociala medierna, vilket uppmärksammas i planeringen av framtida kommunikationsinsatser.

II.IV Administration av stödprogrammen Intresset för de fyra stödprogrammen fortsätter att vara stort och antalet ansökningar har ökat lite jämfört med året innan. Nordisk kulturkontakt ser att det fortfarande är utmanande att planera och verkställa samnordiskt och internationellt samarbe-

te med den osäkerhet som pandemin medför. Mobilitetsstödet drabbades mest 2020, men senare steg antalet ansökningar för resestöd när det blev lite lättare att resa i och med att fler vaccinerats. Trots den utmanande situationen inkom totalt 1 308 ansökningar jämfört med fjolårets 1 262 (en ökning på 46 st.). Det totala ansökta beloppet var 18 345 337 euro, vilket är ca 2,6 miljoner euro mindre än 2020. Sammanlagt beviljades 5 018 434 euro till 527 projekt och aktiviteter inom de fyra stödprogrammen. Jämfört med fjolåret utdelades ca 230 000 euro mindre. Med de tillgängliga medlen har 40 % av alla inlämnade ansökningar beviljats stöd. Beviljningsprocenten är betydligt högre 2021 jämfört med året innan när endast 26 % av ansökningarna blev godkända. När det gäller den beviljade summan är procentandelen 27 år 2021 jämfört med 26 år 2020.

Antal ansökningar och beviljade ansökningar per år

40 %

Mobilitetsprogrammet Volt Norden 0–30 Kultur- och konstprogrammet

Antal ansökningar 1 308 Antal beviljade ansökningar 527

TOTALT

2021

2020

2019

432/906 (48 %)

278/804 (35 %)

313/1 153 (27 %)

7/23 (30 %)

4/24 (17 %)

8/27 (30 %)

23/47 (49 %)

30/83 (36 %)

28/87 (32 %)

65/332 (20 %)

92/351 (26 %)

75/387 (19 %)

527/1 308 (40 %)

404 /1 262 (32 %)

424/1 654 (26 %)

Ansökt belopp (euro) och beviljat stöd (euro) per år

27 %

Ansökt belopp totalt (euro) 18 345 337 Beviljat belopp totalt (euro) 5 018 434 16

2021

2020

2019

Mobilitetsprogrammet

1 835 274/ 5 514 193 (33 %)

1 898 250/ 7 159 025 (27 %)

1 773 598 / 7 815 200 (23 %)

Volt

310 836/ 974 406 (31 %)

205 968 / 1 023 097 (20 %)

287 718 / 1 039 756 (28 %)

593 891/ 1 020 587 (58 %)

640 303 / 1 586 764 (40 %)

558 079 / 1 566 720 (36 %)

Kultur- och konstprogrammet

2 278 433/ 10 836 151 (21 %)

2 683 272 / 10 834 711 (25 %)

2 178 601 / 12 826 242 (17 %)

TOTALT

5 018 434/ 18 345 337 (27 %)

5 427 793 / 20 603 597 (26 %)

4 798 196 / 23 247 918 (21 %)

Norden 0–30


Administrationen av Kultur- och konstprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Norden 0–30 och Volt har även 2021 präglats av påverkan av coronapandemin. För de flesta beviljade projekten har pandemin lett till svårigheter att genomföra sina planer enligt ansökan. Sedan pandemin bröt ut har stödprogramteamet behandlat ändringsbehov till 446 projekt på grund av covid-19. Det handlar om förändringar i tidsplaner, samarbetsparter, verksamhetsformer och projektbudget. Flera av projekten har behövt ansöka om ändringar i flera etapper, då situationen varit föränderlig över en längre tid. Det är få projekt som under 2020–2021 kunnat rapportera sina aktiviteter. Det betyder att NKK i ett senare skede kommer att se en ökad arbetsbörda gällande behandling av rapporter från projekten. De flesta sakkunnigmöten hölls online men på hösten 2021 lyckades några sakkunniggrupper träffas i Helsingfors. Även årets Joint meeting ordnades igen digitalt. Mötet samlade ca 60 deltagare som bestod av sakkunniga för stödprogrammen, högre tjänstemän inom det nordiska kultursamarbetet och från de baltiska länderna, representanter för Nordiska hus och institut samt för Nordiska ministerrådets sekretariat och styrelsen för Nordisk kulturkontakt. I år låg fokus på utveckling av sakkunnigarbetet. Mötets ena huvudtema berörde social hållbarhet och hur man kan försäkra en rättvis arvodering i nordiska och baltiska samarbetsprojekt i olika länderna, det andra handlade om hur den konstnärliga hållbarheten kan formuleras och mätas. NKK har vilket framgår nedan tagit några initiativ, bland annat för att utveckla mobilitetsstödet och i förlängningen kanske också dess räckvidd. I enlighet med beviljningsbrevet ska NKK även vidareutveckla metoder för hur man mäter effekterna av stödprogrammet. Därför genomfördes i slutet av året en kvalitativ studie utifrån elva avslutade projektrapporter inom tre stödprogram vars resultat kommer att presenteras, bland annat på Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub, i början av 2022. Kultur- och konstprogrammet Antalet starka ansökningar är fortsättningsvis högt i relation till de tillgängliga medlen. Sakkunniggruppen strävar efter en så mångfaldig utdelning som möjligt, med variation mellan små och stora projekt,

Sakkunniga för Kultur- och konstprogrammet på möte i Helsingfors i november 2021. Från vänster till höger Aka Hansen, Ingi Joensen, Páll Baldvinsson, Kristina Holgersen, Ville Sandqvist, Anna Berglund och Victor Mutelekesha. På bilden saknas Hanna Hagmark.

produktions- och kompetensfrämjande innehåll, de olika konstfälten och geografi. Se mer i bilaga A1. Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur Det förlängda programmet gick in i den nya treårs­ perioden 2021–2023 med en reviderad programhandbok. Kriterierna för mobilitetsstöd har blivit uppdaterade för att bli mer flexibla, det maximala antal dagar som kan sökas har höjts från 10 till 14 och samtidigt har det blivit tillåtet att söka för flera destinationer under en och samma resa. En ytterligare ändring är att man endast tillåter individuella ansökningar vilket gör det lättare att söka för sådana grupperingar som har medlemmar i olika länder. Den nya handboken innehåller även en möjlighet att arrangera en profilerad ansökningsomgång inom mobilitetsstödet. Nordisk kulturkontakt har därför initierat och förberett ett pilotprojekt med fokus på mentorskap. Samtidigt blev antalet mobilitetsomgångar reducerat från fyra till tre – detta för att rikta mera medel till mera hållbara aktiviteter såsom mentorskap och långvarigt samarbete i linje med Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet. Se mer i bilaga A2. Volt – kultur- och språkprogrammet för barn och unga Volt hade en ansökningsomgång och kunde dela ut mer medel än året innan. I september 2020 beslutade MR-SAM om finansiering av tvärsektoriella insatser för arbetet med handlingsplanen för Vision 2030 i perioden 2021–2024. I december fattades beslut om

17


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

att förstärka stödprogrammet Volt under handlingsplanens rubrik 11.5 Stärkt insats för barn och ungas kultur- och språkförståelse i Norden. Förstärkningen av Volt innebar ökade medel till sökande samt resurser för NKK för att nå ut till fler unga i Norden. Medlen förvaltades och beviljades till de sökande enligt kriterierna i programhandboken. Se mer i bilaga A3. Norden 0–30 Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) gav 2020 i uppdrag till en extern konsult att göra en analys av tillgängligheten i stödprogrammet Norden 0–30. Tillgänglighetsanalysen blev färdig vid årsskiftet med rekommendationer. Analysen ledde till en ändring i programmets kriterier och NORDBUK-kommittén fattade i juni beslut om att tillåta ansökningar även för bilateralt samarbete upp till 10 000 euro för sådana projekt som består av medverkande från två (2) nordiska länder där det ena landet är antingen Grönland, Island, Färöarna eller Åland. Samtidigt blev den högsta summan som kan sökas höjd till 50 000 euro när det gäller samarbete mellan minst tre länder. En extra insats på kommunikationen för programmet gjordes då en sociala medier-kampanj byggdes upp i samarbete med en extern byrå. Kampanjen fokuserade på de områden som varit underrepresesenterade i ansökningarna tidigare. Se mer i bilaga A4.

II.V Kommunikation Den digitala kompetensen och utrustningen förbättrades ytterligare och målmedvetet under året. De många välbesökta direktsändningarna och hybridevenemangen genomfördes med såväl livestudio som

Kommunikationen i siffror

externa deltagare och gästtalare. Antalet tittade minuter ökade med 400 % till över en halv miljon. Ett uttalat fokus under året var, i linje med Nordiska ministerrådets kommunikationsstrategi, att öka interaktionen med användarna i de sociala kanalerna. På Facebook ökade användarnas interaktioner med NKK:s Facebooksida med 70 procent jämfört med 2020. Viljan att öka interaktionen med även yngre målgrupper kanaliserades bland annat i en satsning på Instagram som kanal, där intervjukonceptet #Livetorsdag utvecklades för att lyfta fram unga kulturskapare i Norden. Livetorsdag kördes under våren på basis av tips från allmänheten, på hösten med intervjupersoner från projekt som beviljats stöd från stödprogrammen Volt, Norden 0–30 och Kultur- och konstprogrammet. Även de anställdas egen aktivitet på Instagram bidrog till att följarantalet på kanalen ökade med 30 % under året. Satsningarna på innehåll som kan konsumeras direkt i de sociala medierna (t.ex. samtal, filmer och webbinarier) bidrog sannolikt till att färre evenemangsbesökare sökte sig in på webbsidan. Däremot vistades besökarna, som främst är intresserade av stödprogramsidorna, längre tid på webbsidan än tidigare år. De besökte också webbsidan oftare än tidigare år. Nordisk kulturkontakt sänder varje månad ut nyhetsbrev på svenska, finska och engelska till evenemang- och stödintressenter. Det totala antalet prenumeranter uppsteg vid årsskiftet till 7 650.

2021

2020

2019

Visade minuter video

525 800

101 700

7 400

Följare på Facebook

21 456*

15 514

14 319

Följare på Instagram

4 002

2 970

2 390

Följare på Twitter

1 950

1 880

1 803

Besök på webbsidan

119 000

152 000

193 800

Unika webbesökare

78 000

110 000

147 600

68

86

54

Artiklar i medier

*”Followers” – antalet “likes” var 17 964 18


Seriekonst-utställning på Sveaborg med verk av Saskia Gullstrand och Riina Tanskanen.

III Styrning och kontroll av verksamheten Nordisk kulturkontakts direktör är juridiskt, ekonomiskt och administrativt ansvarig för institutionen och rapporterar därmed till Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Styrelsen fungerar som ett rådgivande organ till stöd för direktören. För kommentar kring styrelsens sammansättning och arbete under 2021 hänvisas till bilaga E. Den interna kontrollen av verksamheten är god och har inte föranlett några kommentarer av Statens revisionsverk i Finland. NKK anlitar en extern bokföringsbyrå och alla inkomna fakturor attesteras enligt väl dokumenterade rutiner av direktören efter att de sakgranskats av ansvarig rådgivare. Direktörens utlägg attesteras av ekonomi- och HR-chefen, tillika ställföreträdande direktör, enligt önskemål av Nordiska ministerrådets sekretariat. Årsräkenskaperna revideras sedan 2020 av CGR-revisor Mikael Söderlund på Oy Redodata Ab. Eftersom styrelsen sedan 2016 endast är ett rådgivande organ undertecknar styrelsemedlemmarna inte bokslutet. Årsrapporten i sin helhet gås dock igenom på årets första styrelsemöte.

NKK har väl utvecklade och dokumenterade rutiner för styrning och planering av verksamheten. De viktigaste övergripande styrningsdokumenten är, förutom Nordiska ministerrådets vision 2030 och kulturministrarnas samarbetsprogram 2021–2024, institutionens stadgar, det strategiska mandatet 2017–2020, det årliga beviljningsbrevet som utarbetas i samarbete mellan institutionen och Nordiska ministerrådets sekretariat samt en mer detaljerad, intern verksamhetsplan. Den årliga verksamhetsplanen tas fram av personalen under ledning av direktören. Den följer beviljningsbrevets riktlinjer och täcker alla delar av verksamheten. Verksamhetsplanen beskriver följande års målsättningar och planerade aktiviteter på detaljnivå och den ligger till grund för allt arbete som görs på institutionen. Verksamhetsplanen stäms av i samband med halvårsbokslutet och den ligger också till grund för utvecklingssamtalen mellan direktören och den enskilda medarbetaren som äger rum två gånger per år.

Framtida utmaningar Ovissheten är stor när det gäller hur pandemisituationen kommer att utvecklas. I skrivande stund råder

19


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

NKK ser med tillförsikt an mot ett nytt, spännande och innehållsrikt verksamhetsår om än med helt andra förutsättningar. stränga restriktioner beträffande publik verksamhet, resor och möjlighet att arbeta på sin arbetsplats. På kort sikt blir den stora utmaningen därför att skapa intressanta digitala evenemang samt förstås förutsättningar för ett gott arbetsklimat och en fortsatt god sammanhållning trots att möjligheterna för medarbetarna att träffas ”in real life” ter sig små, åtminstone vid årets början. På lite längre sikt handlar det om en ökad arbetsbelastning när det gäller beviljade projekt som behöver förlängas för att kunna genomföras.

dra förutsättningar. Vi har vårt gemensamma projekt Den nordiska bokslukaren där samarbetet med de andra nordiska husen går in i en än intensivare fas. Andra glädjande nyheter är att NKK fått förtroendet att administrera såväl det nordiska tjänstemannautbytesprogrammet NORUT som syftar till att ge anställda inom statlig förvaltning möjlighet att utbyta erfarenheter, som ett nyligen inrättat stödprogram som syftar till att stärka samarbete och utbyte mellan nordiska civilsamhällesorganisationer de närmaste åren.

I ett längre perspektiv väntar fler och större utmaningar. Samarbetsministrarna har föreslagit en omdisposition av den nordiska budgeten som innebär att resurser tas från bland annat kultur- och utbildningssektorn till förmån för en grön omställning. Det kan på sikt få stora konsekvenser för kultursamarbetet och NKK:s möjligheter att upprätthålla den bredd i verksamheten som nu finns. Exakt hur denna omdisposition kommer att slå de närmaste åren är ännu oklart, förhandlingar om 2022 års budget genomförs i januari 2022.

Helsingfors i januari 2022

NKK förväntas genom gemensamma projekt utveckla samarbetet med de nordiska husen och instituten i Grönland, Island, Färöarna och Åland. Samarbetet på ett kollegialt plan är utomordentligt gott och intensivt, men det ligger en utmaning i detta då deras projekt i dagsläget kan finansieras genom ministerrådets stödprogram. Det förhindrar givetvis NKK att delta på samma villkor som de andra nordiska husen och instituten. Detta förhållande kan sägas ha bidragit till att institutionen missat en möjlighet till exceptionell synlighet i samband med det planerade utbytet med Canada, Nordic Bridges. NKK ser med tillförsikt an mot ett nytt, spännande och innehållsrikt verksamhetsår om än med helt an-

20

Ola Kellgren Direktör


Illustration av Magnus Bard för online-evenemanget ”Norden – en vision med ständig baksmälla?” den 2 juni.

IV Årsräkenskap 1 Finansiering Nordisk kulturkontakts finansiering kommer till största delen från Nordiska ministerrådet. Den består av den ordinarie budgetfinansieringen av institutionens drift, av projektfinansieringar och finansiering av Norden i Fokus och Den nordiska bokslukaren, samt finansiering av följande stödprogram: Kulturoch konstprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Norden 0-30 och Volt. IV.1.1 Nordisk kulturkontakts kontrakt med Nordiska ministerrådet år 2021 A) För institutionens drift: € 1 514 700 B) Projektkontrakt för att förvalta Kultur- och konstprogrammet: € 2 219 839 C) Projektkontrakt för att förvalta det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur: € 1 777 412 D) Projektkontrakt för att förvalta Norden 0-30 stödprogrammet: € 685 657 E) Projektkontrakt för att förvalta Volt stödprogrammet: € 281 501 F) Bidrag för administrering av Norden 0-30 stödprogrammet: € 60 992

G) Bidrag för administrering av Volt stödprogrammet: € 40 214 H) Projektkontrakt för Norden i Fokus: € 93 834 I) Projektkontrakt för Den nordiska bokslukaren 2021–2023: € 134 048

2 Ekonomiförvaltning Nordisk kulturkontakt använder nätbaserade externa system från Visma-koncernen. Bokföring, fakturahantering och löneräkning handläggs av Azets Insight Oy. Följande nätbaserade verktyg används: Azets Invoice (fakturahantering), Azets Reports (rapportering) och Azets Visma Business för bokföring; M2 för reseräkningar samt TIIMA för arbetstidsuppföljning. Årsrapporten innehåller även ett kombinerat bokslut för Nordisk kulturkontakt och de förvaltade programmen. Detta baserar sig på krav av revisor utgående från den finska bokföringslagstiftningen. Nordiska ministerrådets sekretariat har godkänt att ett gemensamt bokslut uppgörs.

21


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Det finns en inventarieförteckning över de inventarier som anskaffats av Nordisk kulturkontakt. Inventarierna består av kontorets möbler och IT-utrustning. Enligt beslut av Nylands skatteverk behandlas Nordisk kulturkontakt som allmännyttigt samfund och är befriat från inkomstskatt. Däremot betalar Nordisk kulturkontakt moms för tjänster köpta från andra länder.

Nordisk kulturkontakt har tagit de försäkringar som förutsätts av finsk lag samt försäkringar för institutionens lösöre och reseförsäkringar för personalen. Utöver detta är personalen skyddad av en frivillig olycksfallsförsäkring under fritiden. Nordisk kulturkontakts ekonomi och administration revideras av Mikael Söderlund CGR.

3 Ekonomiska nyckeltal för Nordisk kulturkontakt 3.1 Översikt över intäkter och utgifter fördelat på verksamhetsområden

Drifträkenskap (i 1 000 euro)

Verksamhetsområden 2021

Totalt

1

2

3

4

5

6

2021

643

328

225

0

143

176

1 515

INTÄKTER NMR:s ordinarie budget Andra bidrag från NMR

0

0

0

242

0

0

242

Nationella bidrag

2

0

0

0

124

0

126

Projektbidrag från andra

0

0

0

0

0

0

0

Övriga intäkter

5

0

0

18

4

0

27

INTÄKTER TOTALT

650

328

225

260

271

176

1 910

KOSTNADER TOTALT

647

298

230

262

284

174

1 895

3

30

-5

-2

-13

2

16

ÅRETS NETTO-RESULTAT EGET KAPITAL 31.12

502

Verksamhetsområden 2021: 1 Nordisk mötesplats 2 Programadministration

Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Kultur- och konstprogrammet, Norden 0-30-stödprogrammet och Volt

3 Kommunikation och information 4 Projekt 5 Gemensamt 6 Ledning och administration

22

Norden i Fokus, Norden 0-30, Volt och Den nordiska bokslukaren


3.2 Ekonomisk status Balans per 31.12.2021 (i 1 000 euro)

Aktiva

Passiva

Fordringar

1

Skulder

2 135

Projektfordringar

0

Projektförskott

0

Periodreglering

0

Periodavgränsningar

269

Bank och Kassa

2 906 Överförda medel

TOTALT

Eget kapital 1.1

517

Korrigering moms

-30

Årets resultat 31.12

16

2 907

2 907

3.3 Ekonomiska nyckeltal för verksamheten Nyckeltal totalt (i 1 000 euro) 2021

2020

INTÄKTER 1. NMR:s ordinarie budget

1 515

1 576

2. Projektstöd från NMR

242

166

3. Nationella stöd, internationella org. etc

126

14

4. Övriga intäkter

27

4

1 910

1 759

174

146

1 459

1 394

262

170

1 895

1 710

ÅRETS NETTORESULTAT

16

49

EGET KAPITAL PER 31.12.

502

517

INTÄKTER TOTALT UTGIFTER 5. Administrativa kostnader 6. Verksamhetskostnader 7. Projektkostnader TOTALUTGIFTER

23


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

4 Ekonomiska nyckeltal för programmen 4.1 Administrativa utgifter (i 1 000 euro) 2021

2020

2019

2018

2017

Kultur- och konstprogrammet Administrativa kostnader

63

54

74

71

78

Mobilitetsprogrammet Administrativa kostnader

75

82

113

114

100

Norden 0–30-programmet Administrativa kostnader

9

12

1

1

1

Volt-programmet Administrativa kostnader

6

6

6

9

11

Not 1: Administrativa kostnader Till de administrativa kostnaderna hör sakkunnigas arvoden, rese- och möteskostnader samt programmens översättnings, ekonomiförvaltnings- och finansiella kostnader

4.2 Transaktioner i perioden 2017–2021 (i 1 000 euro)

2021

2020

2019

2018

2017

Kultur- och konstprogrammet Överfört från tidigare år

19

8

11

97

68

Budget

2 216

2 688

2 246

2 237

2 357

Utbetalningar

2 278

2 683

2 179

2 275

2 266

28

19

8

11

97

Överföring till kommande år Mobilitetsprogrammet Överfört från tidigare år

197

72

39

41

34

Budget

1 774

1 833

1 804

1 797

1 801

Utbetalningar

1 835

1 898

1 774

1 747

1 759

213

197

72

39

41

48

75

13

0

7

Budget

684

590

553

581

542

Utbetalningar

594

640

558

633

622

Överföring till kommande år

199

48

75

13

0

Överföring till kommande år Norden 0–30-programmet Överfört från tidigare år

Volt-programmet Överfört från tidigare år

41

5

3

4

0

Budget

281

227

293

220

15

Utbetalningar

311

206

288

213

0

6

41

5

3

4

Överföring till kommande år

24


5 Resultat- och balansräkning för Nordisk kulturkontakt 5.1 Resultaträkning för Nordisk kulturkontakt (Basverksamhet, i 1 000 euro) BUDGET 2021

RESULTAT 2021

RESULTAT 2020

INTÄKTER NMR:s ordinarie budget Nationella bidrag Finansiella intäkter Projektmedel från NMR Andra externa projektmedel och intäkter INTÄKTER TOTALT

1 515

1 515

1 576

126

124

0

0

0

0

242

274

166

27

0

17

1 910

1 913

1 759

1 100

1 073

1 063

KOSTNADER Personalkostnader Varor och tjänster

786

854

647

Bidrag till externa projekt

0

0

0

Övriga kostnader

9

0

0

1 895

1 927

1 710

15

-14

49

502

473

516

KOSTNADER TOTALT RESULTAT Överföring till följande år FUNKTIONSUPPDELADE KOSTNADER

1 464

1 477

1 394

Externt finansierade projektkostnader

Basaktivitet totalt

257

274

170

Administrativa kostnader

174

176

146

25


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

5.2 Balansräkning för Nordisk kulturkontakt (Basverksamhet) i 1 000 euro 31.12.2021

31.12.2020

Aktiva Fordringar

1

5

Projektfordringar

0

0

Periodavgränsningar

0

1

Bank och Kassa

2 906

691

AKTIVA TOTALT

2 907

697

2 135

70

0

0

Passiva Skulder Projektförskott Projektförpliktelser

0

0

269

110

Överförda medel

502

517

PASSIVA TOTALT

2 907

697

Periodavgränsningar

5.3 Noter Redogörelse för bokföringsprinciper Bokslutet är uppgjort enligt ministerrådets bokföringsprinciper och enligt finsk bokföringslagstiftning. Alla inköp har kostnadsförts under året och inga anläggningstillgångar har aktiverats i balansen.

Not 1: Fria tjänster och hyror 2021

2020

2019

Fria hyror

0

0

0

Fria tjänster

0

0

0

Andra fria aktiviteter

0

0

0

TOTALT

0

0

0

Not 2: Hyror och leasing 2021 Lokalhyra (est. 1,5 % höjning p.a.) Andra hyror TOTALT

334 289

2022

2023

340 974

2024

347 794

2025

354 750

361 845

4 058

0

0

0

0

330 275

340 974

347 794

354 750

361 845

Lokalhyran utgörs av Nordisk kulturkontakts hyra av utrymmena på Kajsaniemigatan (3 mån uppsägningstid) samt av utrymmen på Sveaborg (6 mån uppsägningstid). Andra hyror utgörs av leasing av maskiner. Hyrorna för 2022–2025 är uppskattningar.

26


Not 3: Förpliktelser i institutionens program- och projektverksamhet: Program/periode (i 1 000 euro)

Finansiär

Projektforpliktelse 31/12 2020

Tilgang 2021

Afgang 2021

Projektforpligtelse NMR 31/12 2021

Kultur- och konstprogrammet

NMR

2 433

2 351

-2 341

Ekstern

-

-

-

Mobilitetsprogrammet

NMR

1 889

1 925

-1 910

Ekstern

Norden 0–30stödprogram

Ekstern

Volt-stödprogram

NMR NMR

754

-603

2 839

1 968 -

384

Total Projektforpligtelse 31/12 2021

2 839

1 968

632

632

311

281

-316

394

Ekstern

TOTALT

Projektforpliktelse Eksterne 31/12 2021

394

5 017

5 311

-5 170

5 833

-

5 833

Not 4: Eget kapital Eget kapital per 31/12 2021

502 474

Härav basmedel till 3 månaders drift

320 000

Intern reservation/Volt admin

3 208

Oreserverat

179 266

SUMMA

502 474

Not 5: Funktionsuppdelade kostnader Som administrativa kostnader har upptagits styrelsens kostnader, 50 % av direktörens och den administrativa chefens löner. Samt kostnader som hänför sig till ledningen, så som resor. Även extern bokförings- och personaladministration är upptagen här. Not 6: Administrativa kostnader För externa bokförings- och personaladministrationstjänster har under 2021 betalats 56502,12 euro till Azets Insight. Not 7: Projekt Under året har projekten Norden i Fokus och Den nordiska bokslukaren genomförts med extra finansiering av NMR. Även stödpogrammen Volt och Norden 0-30 har administrerats med extra finansiering av NMR.

27


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

6 Resultat- och balansräkning för Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram 6.1 Resultaträkning för Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram (euro) RESULTAT 2021

BUDGET 2021

RESULTAT 2020

INTÄKTER NMR:s ordinarie budget

2 215 769

2 219 839

2 687 625

0

0

0

134 780

0

60 897

2 350 549

2 219 839

2 748 522

48 506

50 729

48 698

6 061

6 656

432

Finansiella intäkter Återföring av beviljade bidrag INTÄKTER TOTALT KOSTNADER Arvoden sakkunniga Resekostnader sakkunniga Möteskostnader sakkunniga

0

0

0

8 447

17 400

5 151

63 014

74 785

54 280

Kultur- och konstprogrammet

2 278 433

2 164 201

2 683 272

KOSTNADER TOTALT

2 341 447

2 238 986

2 737 552

9 103

-19 147

10 970

Övriga kostnader Administrativa kostnader totalt BIDRAG

RESULTAT Överföring till följande år

28 250

19 147

6.2 Balansräkning för Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram 31.12.2021

31.12.2020

AKTIVA Fordringar

1 104 187

0

Projektfordringar

0

0

Periodavgränsningar

0

0

Bank och kassa

1 734 423

2 433 897

AKTIVA TOTALT

2 838 610

2 433 897

Skulder

0

1 392

Projektförskott

0

0

2 810 360

2 413 358

0

0

Överförda medel

28 250

19 147

PASSIVA TOTALT

2 838 610

2 433 897

PASSIVA

Projektförpliktelser Periodavgränsningar

6.3 Noter Not 1: De övriga kostnaderna består av: Ekonomiförvaltningstjänster

0

Kostnader för översättning av ansökningar

3 924

Finansiella kostnader

3 070

Övriga kostnader

1 453

TOTALT

8 447

28


7 Resultat- och balansräkning för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur 7.1 Resultaträkning för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur (euro) RESULTAT 2021

BUDGET 2021

RESULTAT 2020

INTÄKTER NMR:s ordinarie budget Mobilitet

532 246

533 223

587 024

Nätverk

798 368

799 836

879 752

Residens

443 538

444 353

366 235

1 774 152

1 777 412

1 833 011

Mobilitet

0

0

0

Nätverk

0

0

0

Residens

0

0

0

Finansiella intäkter totalt

0

0

0

Mobilitet

65 053

0

48 304

Nätverk

80 642

0

209 054

Residens

5 420

0

15 012

NMR:s ordinarie budget totalt Finansiella intäkter

Återföring av beviljade bidrag

Återföring totalt INTÄKTER TOTALT

151 115

272 371

1 925 267

1 777 412

2 105 382

38 254

42 447

30 008

1 817

3 480

561

438

150

0

KOSTNADER Administrativa kostnader Arvoden mobilitet Resekostnader mobilitet Möteskostnader mobilitet Övriga kostnader mobilitet

2 170

3 000

1 663

Totala administrativa kostnader mobilitet

42 679

49 077

32 232

Arvoden nätverk

21 052

20 237

28 444

2 243

2 320

0

545

1 044

0

Resekostnader nätverk Möteskostnader nätverk Övriga kostnader nätverk Totala administrativa kostnader nätverk Arvoden residens

1

3 000

13 641

23 840

26 601

42 085

8 081

12 159

6 714

Resekostnader residens

0

3 500

469

Möteskostnader residens

0

20 000

0

Övriga kostnader residens

0

3 000

645

Justering av mobilitetsprogram

0

0

0

8 081

38 659

7 828

0

0

0

Totala administrativa kostnader residens Övriga gemensamma kostnader Totalt gemensamma kostnader

0

0

0

Administrativa kostnader totalt

74 600

114 337

82 145

Fortsätter på nästa sida -> 29


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Fortsätter från föregående sida RESULTAT 2021

BUDGET 2021

RESULTAT 2020

BIDRAG Långvarigt nätverk

411 475

426 940

490 237

Kortvarigt nätverk

359 603

426 940

500 717

Mobilitetsbidrag

651 395

594 414

518 640

Residensstöd

412 801

412 041

388 656

Residensmöten

0

0

0

Bidrag totalt

1 835 274

1 860 335

1 898 250

KOSTNADER TOTALT

1 909 874

1 974 672

1 980 395

15 393

-197 260

124 987

RESULTAT Överföring till följande år Mobilitet

13 492

110 268

Nätverk

164 738

80 646

Residens

34 423

6 347

212 654

197 261

Överföring till följande år

7.2 Balansräkning för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur (euro) 31.12.2021

31.12.2020

AKTIVA Försäljningslager

0

0

372 226

0

Projektfordringar

0

0

Periodavgränsningar

0

0

Bank och Kassa

1 595 582

1 890 365

AKTIVA TOTALT

1 967 808

1 890 365

Skulder

0

1 688

Projektförskott

0

0

1 755 154

1 691 416

0

0

Fordringar

PASSIVA

Projektförpliktelser Periodavgränsningar Överförda medel

212 654

197 261

PASSIVA TOTALT

1 967 808

1 890 365

7.3 Noter Not 1 De finansiella intäkterna och gemensamma kostnaderna har fördelats mellan modulerna i proportionerna mobilitet 30%, nätverk 45% och residens 25%. Not 2: De övriga adminstrativa kostnaderna består av: Ekonomiförvaltningstjänster

0

Kostnader för översättning av ansökningar

0

Övriga kostnader

1 470

Finansiella kostnader

1 684

TOTALT

3 154

30


8 Resultat- och balansräkning för Nordiska ministerrådets Norden 0–30-program 8.1 Resultaträkning för Nordiska ministerrådets Norden 0–30-program (euro) RESULTAT 2021

BUDGET 2021

RESULTAT 2020

INTÄKTER NMR:s ordinarie budget

-1 257

0

590 085

Andra bidrag från NMR

685 657

685 657

0

0

0

0

69 664

0

35 451

754 064

685 657

625 536

7 584

12 540

8 412

0

6 424

1 734

Finansiella intäkter Återföring av beviljade bidrag INTÄKTER TOTALT KOSTNADER Arvoden Resekostnader Möteskostnader

0

900

415

Övriga kostnader

1 696

3 500

1 348

Administrativa kostnader totalt

9 281

23 364

11 908

Norden 0–30-programmet

593 891

710 678

640 303

KOSTNADER TOTALT

603 172

734 042

652 211

RESULTAT

150 892

-48 385

-26 675

Överföring till följande år

199 277

BIDRAG

48 385

8.2 Balansräkning för Nordiska ministerrådets Norden 0–30-program (euro) 31.12.2021

31.12.2020

AKTIVA Fordringar Projektfordringar Periodavgränsningar

268 959

0

0

0

0

0

Bank och kassa

362 735

384 016

AKTIVA TOTALT

631 694

384 016

Skulder

0

329

Projektförskott

0

0

432 417

335 302

0

0

Överförda medel

199 277

48 385

PASSIVA TOTALT

631 694

384 016

PASSIVA

Projektförpliktelser Periodavgränsningar

31


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

8.3 Noter Not 1: De övriga kostnaderna består av: Ekonomiförvaltningstjänster

0

Kostnader för översättning av ansökningar Finansiella kostnader

108 1 257

Övriga kostnader TOTALT

331 1 696

9 Resultat- och balansräkning för Volt-programmet 9.1 Resultaträkning för Nordiska ministerrådets Volt-program (euro) RESULTAT 2021

BUDGET 2021

RESULTAT 2020

INTÄKTER NMR:s ordinarie budget

-518

0

227 282

Andra bidrag från NMR

281 501

281 501

0

0

0

0

348

0

20 091

281 332

281 501

247 373

5 528

7 086

5 074

0

5 152

0

Finansiella intäkter Återföring av beviljade bidrag INTÄKTER TOTALT KOSTNADER Arvoden sakkunniga Resekostnader sakkunniga Möteskostnader sakkunniga

0

640

0

116

4 000

682

5 644

16 878

5 756

Volt-programmet

310 836

238 567

205 968

KOSTNADER TOTALT

316 480

255 445

211 724

RESULTAT

-35 149

26 056

35 649

Övriga kostnader Administrativa kostnader totalt BIDRAG

Överföring till följande år

32

5 820

40 968


9.2 Balansräkning för Nordiska ministerrådets Volt-program (euro) 31.12.2021

31.12.2020

AKTIVA Fordringar

280 568

0

Projektfordringar

0

0

Periodavgränsningar

0

0

Bank och kassa

113 225

310 777

AKTIVA TOTALT

393 793

310 777

0

11

PASSIVA Skulder Projektförskott Projektförpliktelser Periodavgränsningar

0

0

387 973

269 798

0

0

Överförda medel

5 820

40 968

PASSIVA TOTALT

393 793

310 777

9.3 Noter Not 1: De övriga kostnaderna består av: Ekonomiförvaltningstjänster Kostnader för översättning av ansökningar Finansiella kostnader Övriga kostnader TOTALT

0 77 0 39 116

33


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

10 Kombinerad resultat och balansräkning för Nordisk kulturkontakt, Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Norden 0-30 och Volt-programmet 10.1 Resultaträkning (euro) RESULTAT 2021

RESULTAT 2020

INTÄKTER Intäkter

6 897 295

7 093 311

Finansiella intäkter

0

3 776

INTÄKTER TOTALT

6 897 295

7 097 087

-5 018 434

-5 427 793

355 907

388 810

-1 228 920

-1 141 778

-803 462

-720 051

Finansiella kostnader

-14 881

-2 223

KOSTNADER TOTALT

-6 709 789

-6 903 036

RESULTAT

187 506

194 052

Överförda medel

980 232

822 418

KOSTNADER Beviljade bidrag Återförda bidrag Personalkostnader Övriga rörelsekostnader

10.2 Balansräkning (euro) BALANS 2021

BALANS 2020

AKTIVA Fakturerade fordringar

889

1 327

Övriga fordringar

0

0

Resultatregleringar

0

1 015

Bank och kassa

6 711 736

5 709 842

AKTIVA TOTALT

6 712 625

5 712 183

81 810

51 719

5 413 254

4 728 276

269 086

109 770

PASSIVA Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar Överförda medel totalt varav

948 474

822 418

Nordisk kulturkontakt Basverksamhet

502 474

516 657

28 249

19 147

Nordisk-baltiska mobilitetsprogram

212 653

197 261

Norden 0–30

199 277

48 385

Kultur- och konstprogram

Volt PASSIVA TOTALT

34

5 820

40 968

6 712 625

5 712 183


Årsrapport 2021 Bilaga A1

Programrapport för Kultur- och konstprogrammet 2021

35


Programrapport för Kultur- och konstprogrammet 2021

BILAGA A1

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

In Search of Magic är en musikalisk och konstnärlig performans för att uppmärksamma de isländska medborgarnas krav om en ny grundlag.

Bilaga A1: Programrapport för Kultur- och konstprogrammet 2021 Nyckeltal och allmänt om programmet Antal ansökningar 2021

Antal beviljningar

320

Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan beviljas till nyskapande projekt med konstnärlig och kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Programmet är öppet för alla slags sökande: individer, grupper och organisationer och stöd kan beviljas för alla projektfaser, som förarbete, produktion, framförande och spridning. Programmet har global räckvidd. De sökande behöver varken vara bosatta eller arbeta i Norden, men projekten skall ha medverkande från minst tre olika länder, varav åtminstone två ska vara nordiska. Programmet administreras av Nordisk kulturkontakt, med såväl rådgivning till sökande som handläggning av ansökningar och rapporter i olika skeden av projekten. En oberoende sakkunniggrupp behandlar ansökningarna och fattar beslut om beviljning. Gruppen består

36

65

Ansökt belopp (euro) 10 836 151

Beviljat belopp (euro) 2 278 433

av representanter från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland. Besluten kan inte överklagas. Under 2021 har gruppens svenska och isländska representanter bytts ut. De har samlats för ett beslutsmöte online, sitt första fysiska möte i Helsingfors, samt deltagit i en onlinesamling med expertgrupperna för de andra stödprogrammen som administreras av Nordisk kulturkontakt. År 2021 emottog Kultur- och konstprogrammet 320 ansökningar. Stöd beviljades till 65 projekt, vilket motsvarar 21 % av inlämnade ansökningar. 26 ansökningar uppfyllde inte de formella kriterierna, utan fick administrativt avslag. Totalt beviljades 2 278 433 euro, motsvarande 21 % av den sammanlagda ansökta summan på 10 836 151 euro. I jämförelse med fjolårets totala ansökta summa på 10 834 711 euro är efterfrågan på stödformen fortsättningsvis stor.


Ansökningarna delas upp på två årliga omgångar. Antalet ansökningar var vid den andra omgången märkbart lägre än vanligt. Många produktionsinriktade projekt väntar på genomförande på grund av pandemin, lokaler för utställningar och föreställningar är också bokade under lång tid på grund av uppskjutna verksamheter. Projekten som beviljats stöd från Kultur- och konstprogrammet har samarbetsparter i följande länder (antal i parentes): Danmark (43), Finland (35), Färöarna (7), Grönland (8), Island (25), Norge (47), Sverige (50), Åland (1) samt övriga länder (34)1. Fördelningen av konstformer i projekten går att hitta i grafen intill. Projekt som angett en viss huvudsaklig konstform fördelas på följande sätt (antal i parentes): Bildkonst (6), cirkus (1), dans (6), film & media (2), kulturarv (0), litteratur (1), musik (9), teater (4). Totalt 16 projekt angav att deras innehåll är tvärkonstnärligt, 15 att deras projekt är mångdisciplinärt. Hälften av ansökningarna till programmet lämnades år 2021 in av sökande som inte har ansökt om bidrag från Nordisk kulturkontakt tidigare. I planeringsskedet av projekten uppskattas 33 % av de 13 756 deltagarna, motsvarande 4 508 personer, vara kvinnliga, 29 %, motsvarande 3 989 personer, manliga och 33 %, motsvarande 5 259 personer, på förhand ospecificerade. Av de 320 ansökningarna lämnades 38 in av grupper, 61 av individer och 156 av organisationer.

2 Exempel på beviljade projekt från 2021 Sakkunniggruppen bedömer ansökningarna utifrån programkriterier, det vill säga projektets nordiska dimension, samarbetsdimension, kvalitet och hållbarhet. Därtill beaktas Nordiska ministerrådets policy för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv samt det kulturpolitiska samarbetsprogrammet 2021– 2024. Sakkunniggruppen strävar därtill efter en bred mångfald av projektstorlek och -innehåll, produktions- och kompetensinriktade projekt, olika konstfält, målgrupper och geografisk spridning. Alla beviljade ansökningar lever upp till programkriterierna samt några av de aspekter som betonas i de övriga 1 De övriga samarbetsparterna kommer från (72 samarbetsparter från 34 övriga länder)

styrdokumenten. I det följande presenteras några av projekten som beviljats stöd från programmet i år. 2.1 Projekt om hållbarhet, kulturarv och miljökontakt Experiment – Eider skapar en mångdisciplinär kreativ och konstnärlig utställning om ett kulturarv som är unikt och speciellt för människor i Arktis. Projektet syftar till en kreativ dialog mellan konstnärer, kuratorer, ejderfarmare och forskare. Syftet är att dokumentera, lära sig av och dela erfarenheter om olika ejderbrukstraditioner i de länder där traditionen att tillvara ejderdunet fortfarande finns: Danmark, Island och Norge. Det är dessutom en hyllning till den jordbrukande kvinnan. Experiment Eider skapar medvetenhet om det unika arktiska kulturarvet och väcker frågor om djurliv och global uppvärmning. 2.2 Projekt för inklusion och mångfald på dansfältet Diverse Nordic Dancers är ett projekt där dansare med och utan funktionsvariationer skapar ett nytt performativt verk för CODA Oslo International Dance Festival i samarbete med Den norska Operan & Nationalbaletten, Dansekompaniet SPINN och Zodiak. Dansare med funktionella variationer stöter på flera hinder för professionell utveckling. Det kan åtgärdas med erfarenhetsutbyte mellan de nordiska konstfälten, särskilt med svenska förebilder. 2.3 Projekt om makt, kvinnohistoria och jämställdhet Livia’s rum är ett tvärestetiskt nordiskt scenkonstprojekt som söker svar på vad man behöver veta om det förflutna för att arbeta sig in i framtiden. Överordnat handlar det om vem som har makt i olika rum. Genom en på många plan hållbar produktion skapas ett polyfont verk som kombinerar konstinstallation, konsert och teater. En plattform där akademisk vetenskap och konst kan mötas till nya idéer och dialoger. Projektet vill skapa intresse för kvinnohistoria och nya riktningar scenisk förmedling i de nordiska länderna. Livia’s rum har Bergen som bas och involverer aktörer och samarbetsparter från Norge, Sverige och Island. 2.4 Projekt för barn och för unga konstnärers hållbara karriärutveckling Kolonisterna av Bobbi Lo Productions kommer att skapa en interaktiv dansföreställning med fokus på problematiken som följer kolonisering av ursprungs-

37

BILAGA A1

1 Årets beviljningar


Programrapport för Kultur- och konstprogrammet 2021

BILAGA A1

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Detalj ur fresk i Villa de Livia (Ad Gallinas Albas), Massimo Palace, National Roman Museum, 30–20 f.v.t.

folk. Projektet genomförs i samarbete med konstnärer och skolelever från Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige. Syftet med projektet Nordic Dance Net är att utveckla konstnärligt tänkande och utvidga produktions – och uppförandeomloppen inom samtidsdans i Norden. Nordisk samtidsdans saknar produktioner i stor skala av nästa generations koreografer. I nuläget är produktionsfasen för dansverk resurskrävande, deras livslängd är kort och endast ett fåtal verk når fram till omfattande förmedling och större publik. Projektet genomförs genom mentorering för unga professionella inom dansfältet. Deltagarna kommer från Finland, Norge och Sverige. 2.5 Tillgänglig konst för öppna urbana platser / Nordic Bridges Nordic Lights är ett samarbete mellan nordiska ljusfestivaler och Harbourfront Centre, Toronto. Som en del av det kanadensisk-nordiska utbytet Nordic Bridges producerar projektet nya ljuskonstverk av ledande nordiska konstnärer och presenterar dem för publik både i Toronto och i nordiska huvudstäder under åren 2021–2023. Alla medverkande har ett gemensamt mål att utveckla och presentera det bästa av samtida ljuskonst till en bred internationell publik. Projektet främjar hållbarhet vad gäller tillgänglighet, jämställdhet, klimatförändring och ekonomiska modeller inom konstfältet. 2.6. Samarbeten inom det arktiska området och Nordkalotten Formgivare och arkitekter från ursprungsbefolkningarna i norr samarbetar i The Futurecasting project för att synliggöra behovet av självdefinierad design i arktiska samhällen. Genom samarbetet presenteras

38

duodjarat och arkitekter från Sápmi, Inuit Nunangat och Turtle Island. Projektet vill också inspirera unga från de här områdena till att sträva efter tillgång till designutbildning. Meddelanden från Norr av Tornedalsteatern, Kvääniteatteri och konstnärskollektivet Piste Kollektiivi skapar en gemensam scenkonstproduktion på meänkieli, kvänska, finska, norska, svenska och samiska. Samarbetet förväntas utöver föreställningen att utveckla långsiktiga och stabila nätverk över landgränserna, för att förvalta kunskaper, erfarenheter och ny kompetens vidare in i nya samarbeten framöver. 2.7 Konstnärlig hållbarhet och utveckling genom professionellt samarbete Inom musikfältet samarbetar fyra professionella kammarkörer från Danmark, Finland, Norge och Sverige i projektet The Nordic Choir Expedition New Discoveries, där ett nytt verk skapas, dokumenteras och förmedlas till en bred publik inom och utanför Norden. Ett annat professionellt musiksamarbete är Nordic Baroque Scenes utvecklingsprojekt, som ska resultera i Aria Borealis Bodø 2022, som planeras att bli till en biennal internationell sångtävling. Genom samarbetet ska unga begåvade sångare hitta internationella karriärstigar och nya publikgrupper ska lockas till den tidiga musiken. Projektet ska promotera nordisk musik och kultur internationellt och stöda den professionella vidareutvecklingen av deltagande barockorkestrar från Danmark, Finland, Norge och Sverige.


Covid-19 har fortsättningsvis tvingat projekt med stöd från Kultur- och konstprogrammet att ställa om och hitta nya alternativ. Hittills har 119 projekt ansökt om förändringar i projektet på grund av Covid-19. Det handlar fortsättningsvis om förändringar i tidsplanen, i samarbetsparter, verksamhetsformer och projektbudget, då resekostnader riktades in på andra aktivitetsformer eller arvodering för arbete som påverkats av förändrade planer. Det nya för i år har varit bekymmer med tidtabeller som krockar på grund av alla uppskjutna produktioner, både vad gäller samarbetsparter och lokaler som scener och utställningssalar. Vid årets andra omgång sjönk antalet ansökningar, med stor sannolikhet på grund av den temporära pressen med alla uppskjutna pågående projekt. Flera av projekten har behövt ansöka om förändringar i flera etapper, då situationen har varit föränderlig över en längre tid. Många projekt har också behövt betala tillbaka överskott, då projekten inte haft så höga kostnader när resor och utlandsvistelser har ersatts med andra verksamhetsformer. De återbetalade summorna har delats ut som stöd till nya projekt vid årets ordinarie omgångar.

4 Resultat och effekter av Kultur- och konstprogrammet Ett återkommande innehåll i årets projektrapporter var svårigheterna som förorsakats av Covid-19 i form av förändringar i planer och tidtabell, distanslösningar till samarbete, kostnader och tidsresurser som gick åt för karensperioder samt den arbetskrävande och slitande osäkerheten med att planera och förbereda sig för förändringar. I det sammanhanget var också glädjen över att få mötas och samarbeta starkare än tidigare. Som Ruska Ensemble uttrycker det i sin projektrapport för Donna Quijote, en multinationell teaterproduktion med deltagare från Sápmi, Finland, Grönland, Norge, Kanada och Bolivia. Situationen beskriver ensemblens sista samling i Noux Nationalpark i Finland. Pjäsens premiär på finska Nationalteatern har just blivit inställd på grund av pandemin, men innehållet är färdigt efter flera veckors övande, skapande, utbyte av tankar och arbetsmetoder.

BILAGA A1

3 Coronapandemins inverkan på projekt och ansökningar 2021

RIVA fick stöd för att etablera Färöarnas första professionella danskompani och utveckla dansfältet via nordiskt samarbete.

The feeling of being a part of those great professionals from different countries, in the middle of the forest, in these times when the world is around and no-one is even meeting their families but we had a chance to meet all these great artists and work on the project, it’s something that cannot be described with words. Thankfulness, indeed. De digitala lösningarna har varit många. Ett utmärkt exempel är Nordic Baltic Circus Huddle och Subcase Cyber av Subtopia, där ett nätverksbyggande mellan festival, artister, akademi, forskningsprojekt och resurscenter inom cirkussektorn förverkligades digitalt. Syftet var att höja den nordisk-baltiska cirkussektorns medvetenhet och diskurs vad gäller frågor kring inkludering och exkludering. Evenemanget resulterade i en portal med förinspelat innehåll, en plattform för nätverkande och livemöten på zoom. Flera projekt har också under 2021 lyckats utnyttja de lugnare perioderna mellan pandemivågorna, då det har gått att resa friare och ordna stora publika evenemang. Ett av dem är KUNE Festival på Ungdomsøen i Danmark, en fyra dagars konst – och musikfestival som undersökte tvärkonstnärliga uttryck på fyra utom- och inomhusscener i slutet av juli 2021. Festivalen samlade över 85 artister, huvudsakligen från Skandinavien. Förutom produktionen och publikkontakten skapades också ett tätare nätverk av konstnärer och producenter för framtida samarbeten inom house-, electro- och technofälten samt för video- och bildkonstnärer. Överlag har många av de pandemirelaterade orsaker uppskjutna projekten under året 2021 lyckats

39


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Programrapport för Kultur- och konstprogrammet 2021

ställa om och slutföra innehållet, med mångfaldiga produktioner, samarbeten och kompetensfrämjande aktiviteter som resultat.

BILAGA A1

5 Sakkunniggruppens reflektioner Behoven av nätverk och samarbeten inom kultur- och konstfälten är stort. Pandemin har inte dämpat dessa. Vid hinder för det fysiska mötet söks digitala alternativ, men planerna för fysiska möten och samarbeten är fortfarande starkt närvarande i årets ansökningar. Ordförande Ville Sandqvist sammanfattar årets omgångar på följande sätt: Sakkunniggruppen för Kultur- och konstprogrammet ser i ansökningarna ett behov av nätverksträffar i syfte att generera konstnärlig verksamhet och verkan. Det mångkonstnärliga, transdisciplinära, är starkt representerat samtidigt. Ansökningarna är generellt av relativt hög kvalitet och goda projekt får tyvärr avslag då medlen inte räcker till. Tendensen att söka kontakt med publiken i nya sammanhang, utanför etablerade rum för konst går att hitta även i det här årets ansökningar. Som exempel planerades föreställningar i båthamnar och nya sceniska rum. Begreppet hållbarhet inom kultursektorn har problematiserats av sakkunniggruppen vid årets möten, där det konstnärligt hållbara i produktion, processer och arbetsmöjligheter har betonats vid sidan om de ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara aspekterna. Gruppen har också efterlyst och diskuterat kritisk medvetenhet kring ansökningar som endast presenterar ord från policytemana utan att egentligen ha motsvarande innehåll i det planerade projektet. Sakkunniggruppen för Kultur- och konstprogrammet 2020–2022 Páll Baldvin Baldvinsson (inledde från september 2021) Yrke: Författare Land: Island Expertfält: Teater och performance Anna Berglund (inledde från september 2021) Yrke: Verksamhetsledare DANSISTAN/ CIRKUSISTAN Land: Sverige Expertfält: Dans/cirkus, barn och unga

40

Hanna Hagmark Yrke: verkställande direktör, Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum Land: Åland Expertfält: museer, historia Aka Hansen Yrke: Filmregissör Land: Grönland Expertfält: film, festivaler, barn & unga Kristina Holgersen Yrke: kompositör, textförfattare och sångare Land: Danmark Expertfält: musik Ingi Joensen Yrke: visuell konstnär Land: Färöarna Expertfält: foto, bildkonst, video Victor Mutelekesha Yrke: installationskonstnär Land: Norge Expertfält: visuell konst Heiðrún Ólafsdóttir Yrke: författare Land: Island Expertfält: litteratur Ville Sandqvist (ordförande från juni 2021 framåt) Yrke: skådespelare, regissör och vicedekan för Teaterhögskolan samt akademisk ledare för Öppna kampuset vid Helsingfors Konstuniversitet Land: Finland Expertfält: teater, performance, cirkus Anna Sparrman (ordförande till och med maj 2021) Yrke: Professor vid Linköpings universitetet, Tema Barn Land: Sverige Expertfält: Visuell kultur, barn och unga, barnkultur


Översikt ansökningar och belopp

Totalt antal ansökningar och antal beviljade Antal ansökningar Antal beviljade ansökningar Avslag

320 65 229

BILAGA A1

21 %

Totalt ansökt belopp och totalt beviljat belopp euro

21 %

Ansökt belopp totalt Beviljat belopp totalt

10 836 151 2 278 433

Antal beviljningar enligt konstfält

* ingår i de mångdisciplinära samarbetena

Slöjd och konsthantverk 10

Teater 9

Litteratur 10 Performans 19

Musik 17

Circus 1

Design 5

Arkitektur 6 Bildkonst 22

Annat 3

Mångdisciplinärt * 15

Tvärkonstnärligt* 16

Teater 4

Slöjd och konsthantverk 0

Performans 2

Musik 9

Litteratur 1

Kulturarv 0

Film & media 2

Design 0

0

Circus 1

5

Arkitektur 0

10

Dans 6

Bildkonst 6

Dans 11

Film & media 9

15

Kulturarv 11

20

Nämnda under kategorin annat: Bildprojiceringar/ljusdesign; generativ konst o musik; sonifiering; Geopoetry and textile art; sound art; music theater; Tværæstetisk, immersiv, publikumsindragende vandringsforestilling (samt samskabende tværsektoriel proces), Landart och Mental & physical health Med termen tvärkonstnärligt avses här ett samarbete där deltagarna från olika konstformer bidrar på lika villkor till ett samarbete som skapar nya uttryck utanför traditionella kategorier. Med termen mångdisciplinärt avses här ett samarbete mellan olika konstformer. De behöver inte vara integrerade eller medverka på lika villkor till helheten. 41


Programrapport för Kultur- och konstprogrammet 2021

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Beviljade projekt har deltagare/medverkande/partners från

10

Norge 47

Sverige 50

Övriga länder * 72

20

Grönland 8

Färöarna 7

30

Åland 1

40

Island 25

50

Finland 35

60

Danmark 43

70

0

* De övriga samarbetsparterna kommer från Albanien, Andorra, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Egypten, Estland, Frankrike, Irak, Iran, Italien, Jordanien, Kanada, Kenya, Lettland, Libanon, Litauen, Marocko, Mexiko, Mongolien, Nederländerna, Palestina, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tyskland, USA, Vitryssland och Österrike (72 samarbetsparter från 34 övriga länder).

Antal projekt

Fördelning av länder och områden där projektet ska genomföras 35 30

Island 16

25 20

0

Antal projekt

42

Övriga länder * 23

Åland 3

Sverige 34

Norge 28

Grönland 4

5

Färöarna 6

10

Finland 22

15

Danmark 32

BILAGA A1

80

*de övriga länderna där projekt ska genomföras är Estland, Frankrike, Italien, Kanada, Latvien, Litauen, Polen, Ryssland, Tyskland och Förenta Staterna. (23 projekt i 10 övriga länder)


Nya ansökare jämfört med återkommande ansökare

BILAGA A1

36

38

40

29 25

25

25

27

30

29

35

16

16

20

12

15

7

3

4

5

5

5

7

7

8

9

9

10

1

2

Nya ansökare, totalt 160 Återkommande ansökare, totalt 160 Övriga länder

Litauen

Lettland

Estland

Åland

Sverige

Norge

Island

Grönland

Färöarna

Finland

Danmark

0 0

0

Typ av sökande 200

63 % 150

100

23 %

50

14 %

Avslag, totalt 255 Beviljade, totalt 65

0

Grupp

Individuell

Organisation

43


Programrapport för Kultur- och konstprogrammet 2021

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

BILAGA A1

Sammanlagd uppskattning av deltagare i ansökningsskedet

33 %

Kvinnor 4 508 Män 3 989 Ospecificerat 5 259 Totalt antal beviljade ansökningar: 65

29 % 33%

Utveckling av antal ansökningar och beviljningar 2017–2021 Antal ansökningar och beviljningar för respektive år

Antal ansökningar per land 2021

100

0

Beviljningar 65 / Ansökningar totalt 320

44

Övriga lander * 5/24

Litauen 0/20

Lettland 2/11

Estland 0/12

Åland 1/8

Island 5/16

Grönland 0/0

Färöarna 2/3

20

Finland 3/52

40

Danmark 19/54

60

Sverige 16/75

Norge 12/45

80

*De övriga länderna som ansökningar lämnats in från år 2021 är Belgien, Estland, Etiopien, Frankrike, Förenta Staterna, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Moldova, Polen, Ryssland, Slovenien, Storbritannien, Tyskland och Österrike = 16 st. * de övriga länderna år 2021: Italien, Kanada, Polen och Tyskland.


Antal ansökningar per land 2020

BILAGA A1

100

Litauen 2/10

Lettland 0/5

Estland 0/12

Åland 1/2

Sverige 21/77

Norge 17/56

Island 5/15

Grönland 0/1

Färöarna 0/1

20

Finland 17/71

40

Danmark 21/69

60

Övriga lander * 8/32

80

0

*De övriga länderna som ansökningar lämnats in från är Armenien, Brasilien, Cypern, Frankrike, Kanada, Polen, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA = 14 st.

Beviljningar 92 / Ansökningar totalt 351

Antal ansökningar per land 2019

100

Övriga lander 5/43*

80

0

Litauen 1/10

Lettland 0/4

Estland 0/17

Åland 0/5

Sverige 12/91

Norge 18/60

Island 4/19

Grönland 1/2

Färöarna 0/1

20

Finland 17/70

40

Danmark 17/65

60

* de övriga länderna: Beviljade: Belgien, Kanada, Palestina, Tyskland, USA (5) Ansökningar från: Argentina, Belgien, Brasilien, Colombia, Kanada, Palestina, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, USA (15).

Beviljningar 75 / Ansökningar totalt 387

45Årsrapport 2021 Bilaga A2

Programme Report 2021 for NordicBaltic Mobility Programme for Culture

47


Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

BILAGA A2

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Ásta Soffía Þorgeirsdóttir and Kristin Farstad Bjørdal. Ásta recived Mobility funding to travel from Iceland to Norway to connect with accordion and folk musicians.

Bilaga A2: Programme Report 2021 for NordicBaltic Mobility Programme for Culture Number of applica­ tions

Number of applications approved

% approved

Amount applied for (euro)

Amount granted (euro)

% granted

Mobility Funding

769

395

51,37

1 298 805

651 395

50,15

Network Funding

75

25

33,33

1 877408

771 078

41,07

Support for Artist Residencies TOTAL

62

12

19,35

2 337 980

412 801

17,66

906

432

47,68

5 514 193

1 835 274

33,28

The aim of The Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture (NBMP) is to enhance the cultural and artistic cooperation in the Nordic and the Baltic countries. The program focuses on developing and providing funding for areas such as mobility, new networks, and promoting new cultural impulses and initiatives among local, regional, national and international operators, organisations and institutions.

and make decisions on grants. The experts meet a pre-set number of times throughout the year to discuss their recommendations and make the final decisions on grant allocations. In 2021, Nordic Culture Point could arrange the autumn meetings in Suomenlinna, but the annual Joint meeting for all expert groups was still held online due to COVID19pandemic.

The NBMP offers three different forms of funding: Mobility funding, Network funding and Funding for artist residencies. Network funding is divided into Short-term and Long-term funding.

In 2021, the NBMP as a whole has granted a total of 1 835 274 euro. The NBMP received a total of 906 applications which is an increase of approximately 100 applications compared to the previous year. Covid-pandemic continues to affect the field and in 2021 it was especially Network funding that witnessed a drop in the number of applications.

Expert groups that consist of professionals from the Nordic and Baltic countries assess the applications

48


The NBMP offers three different forms of funding: Mobility funding, Network funding and Funding for artist residencies.

Three application rounds were held for Mobility funding, one for Funding for artist residencies, one for Long-term network funding and two for Shortterm network funding during 2021.

New programme period 2021–2023 The Nordic and Baltic ministers for culture decided in 2020 to extend the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture through the period 2021–2023. The programme continues to have three strands: Mobility funding, Network funding, and Funding for residency centres. The aim of the program remains the same and the programme is still considered to be relevant in order to increase the sharing of knowledge and contacts in the region and creating more interest for Nordic and Baltic art and culture. What is new during this new programme period is the possibility to arrange an annual profiled application round within the Mobility funding module. As of 11 October 2021, the participating countries have approved the pilot projct in mentoring within the programme initiated by Nordic Culture Point. The idea for a mentorship model came up as a suggestion during a workshop at Joint Meeting in 2019 and has been developed in 2020–2021. In line with Vision 2030 and the co-operation programme on culture 2021–2024, the pilot takes into consideration the environmental impact of cultural mobility by reducing the number of crossborder travels within the Mobility module and at the same time strengthening the opportunities for long-term and committed co-operation for individual artists. It will help to contribute to social sustainability by focusing on and supporting young artists’ professional development in the Nordic and Baltic region. The scheme is specifically aimed at young professional artists and cultural workers up to the age of 30, providing opportunities for

cross-border professional artistic cooperation. The module focuses on sharing knowledge, professional development, capacity building, and new income opportunities. During the mentorship period, all mentors and mentees will have joint sessions to network, share experiences and learnings, and discuss issues of mutual interest. In the autumn 2021, an open call was arranged in order to recruit the mentors to the program. Nordic Culture Point received 50 valid applications and selection of the mentors will be made in January 2022. After the mentors have been selected, an application round will be arranged to select the mentees for the program. The matched pairs will work together 6 months in 2022–2023.

New Expert groups for the Programme The new programme period also meant new Expert groups for the three modules. The experts started they work online as their introductory meeting as well as their first decision meetings were held online in the spring 2021. Also, the annual Joint meeting for all expert groups was held online in September 2021. However, in the autumn Nordic Culture Point was able to receive some of the new expert to Suomenlinna in Helsinki as the Expert group for Network funding had their first meeting in real life. Also, the Expert group for Mobility funding arranged a hybrid meeting with three experts physically present in Suomenlinna and rest participating online.

49

BILAGA A2

The number of applications that were granted funding from the NBMP amounted to 432 in total in 2021. In terms of percentages, 48 % of all applications were granted funding, which is a high percentage compared to years before the pandemic. Furthermore, 33 % of the total amount applied for was granted, a slightly higher percentage compared to 27 % in 2020.


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

BILAGA A2

Norway was the most popular destination among granted mobility funding, with a total of 69 applicants traveling to Norway, 17 % of the total share. Denmark was the second most popular destination with a total of 68 applicants traveling there (17 %), while Finland, Iceland, Latvia and Sweden in third place with 36 applications each (9 %), followed by Estonia, 29 applications (7 %), multiple destinations with 27 applications (7 %), Lithuania 22 applications (6 %), Greenland 19 applications (5 %), Faroe Islands 16 applications (4 %) and Åland Islands with 1 application. Camille Laurelli’s and Romain Sein’s interactive exhibition “The Pile”.

Mobility Funding Tendencies in applications for Mobility Funding In the Mobility funding, a total of 395 applications were granted funding out of the 769 that were submitted, an approval rate of 51 %. The total applied amount was 1 298 805 euro of which 651 395 euro was granted, an approval rate of 50 %. Grants are provided for individual artists and/or cultural producers within all arts and cultural fields. The gender outcome among granted applicants shows that 57 % are women, a decrease of 10 % compared to 2020. Men make up 39 % of the granted applicants, an increase of 8 % compared to last year, while 4 % state unspecified gender. Applications classified as cross-disciplinary, which consists of a variety of sub-fields, make up the biggest share of main artistic field among granted applicants. Of the 395 granted applications, 129 stated cross-disciplinary/multidisciplinary as their main field, 33 % of the total. Music followed with 83 applicants, 21 % of the total, and visual arts is third with 81 applicants, 20 % of the total. Dance and theatre have respectively 44 and 24 applicants. The geographical distribution in 2021 shows that Denmark has the biggest share of travel departures with 24 % of the total. Sweden is next with 19 %, and Finland third with 18 %, followed by Norway (9%). Of the Baltic countries, Lithuania had the biggest share of departures in 2021 (12 %), followed by Latvia (6 %) and Estonia (5 %).

50

The maximum days for funding was in 2021 increased from 10 to 14 in 2021. Of the 395 granted applications, 143 were granted 11 or more days which makes up 36 % of the total. This shows that change was much appreciated. Also, the possibility to apply for multiple destinations was a new feature in 2021. As mentioned above, 27 applications in total were granted stating multiple destinations which gives 7 % of the total of 395 granted applications. Group applications were no longer possible in 2021 as the change in the criteria requires applicants to apply as individuals but stating in their application if they are traveling as a group. 92 applicants stated they were part of a group. The change was made in order to make it easier for groups with different point of departure, for example, to apply for the same activity. As for the horizontal perspectives of the Nordic collaboration, 76 % of the granted applications stated that their activities contribute to goals for sustainable development and 67 % stated that their activities contribute to gender equality goals.

Examples of applications that have been granted Mobility funding in 2021 Lisbeth Rysgaard. Travel from Denmark, Copenhagen to Faroe Islands, Torshavn, 9 days. Field of art: Multidisciplinary – entrepreneurial workshop for all arts fields. “Boost Your Artistic Career” is an entrepreneurial artist workshop aimed at artists and creatives – both the established and the novices – in the Faroe Islands. The purpose of the travel is to help, boost


and develop the career of artists on the Faroe Islands through a workshop focusing on the entrepreneurial field of an artistic career.

two dance artists will explore the theme of radical hope through the use of voice, old songs, movement improvisation, poetry and choreography.

Aili Ojalo. Travel from Finland, Helsinki to Estonia, Tallinn, 14 days.

Results and effects for Mobility Funding

Field of art: Theatre

The expert group met mostly online for three decision meeting in 2021, assessing applications and deciding on grants. Normally, two of the annual meetings are held in Helsinki, but due to the Covid-19 pandemic and travel restrictions, all meetings, except from three experts being present at the last meeting, this year were arranged online. The members of the Expert Group, David Kozma, Kristoffer Lindhardt Weiss and Zanne Onckule, comment on the work in the expert group and how the pandemic has affected the art and culture scene:

Ojala-Ojalo Ensemble (Aili Ojalo and director Hanna Ojala) will travel to meet the living artistic and personal contacts of late Ilmar Ojalo (1910–1989), an Estonian artist and restorer in Tallinn and Tartu. Later, they will create a theatre performance called “Estonia and identity” based on their research. Ilmar Ojalo was Aili´s father whom she never saw again after she and my mother leaped to Finland in the 80’s. Samuel Brzesk. Travel from Norway, other locations to Sweden, other locations, 10 days. Field of art: Visual arts The artist will travel from Bergen to Gothenburg to install and de-install the solo exhibition ‘Polar Inertia’ at Galleri Box in January–February 2022. The exhibition will contain two multi-screen video and sound installations. Sanna Josefiina Hirvonen. Travel from Finland, other locations to Iceland, Reykjavik, 14 days. Field of art: Dance Sanna Josefiina Hirvonen will join her colleague Amanda Líf Fritzdóttir in Reykjavík to start working on a collaborative project called Hope Songs. The

I didn’t see any change from the previous round, maybe few more applications? Qualitywise pretty much the same. This round didn’t give, at least for me, an image that art professionals would have changed their habits. The majority is still flying, only few (maybe less than in other rounds) were choosing other options than airplane. David Kozma What we have seen in this round is continuation of the broad interest in the program and the idea that intercultural exchange is essential to our countries. I have noticed that we do not see many applications from designers and architects. An effort to make the program known to a broader audience is necessary. The applications seem very professional, but also very much alike. There is a great focus on the climate crises and understanding what some have called the post-human condition, that is the relation

51

BILAGA A2

Mustarinda in Hyrynsalmi works as the main meeting place between invited residency artists, writers, researchers and Mustarinda members and other active in the association together with more local operators.


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

BILAGA A2

between nature and human in the age of the Anthropocene. Kristoffer Lindhardt Weiss Certainly, my evaluation-judgment here is based on the applications assigned to me. With that in mind, I do feel some minor shifts in the content and type of applications coming in recently. While the focus on nature (Nordic brand) and ecology and human-engagement related issues prevails, it seems that there are less proposals to travel just to give a lecture, to open an exhibit or ship an artwork to be installed. Applications are more nuanced (although, a lot of them still rather poorly written) and people seem to try to tackle more genuine subject matters. Also, a more diverse crowd of people both in terms of nationalities and their ethnical/national/place of origins backgrounds seem to pop up with more certainty. Also, there are less commercial design related applications (commercial jewelry artists, interior designers etc.). And then, as we are continuing to live under the mutations caused by (ongoing) pandemic, creative people are less keen to elaborate on that in their applications and just take that as a given reality that we have to find ways around, to have ways “to go mobile”. Zane Onckule Covid-19 postponed many projects also in 2021, but during the year when restrictions were slightly eased, some artists and cultural workers were able to travel and proceed with their projects as planned. Out of the 168 reports received from granted projects in 2021, 92 % state that the travel has resulted in collaborations with new partners at the Nordic or Baltic level and 89 % state that they have plans for possible future collaborations as a result of the Mobility funding grant.

Network Funding Tendencies in applications for Network funding In 2021, a total of 75 applications were received for Network funding. Of these, 62 applications were for Short-term network funding while 13 were for Longterm network funding. As in previous years, the Shortterm network funding had two application rounds while the Long-term network funding had only one round in the beginning of the year. The number of applications was significantly lower for both shortterm and long-term funding compared to previous years. Reasons behind the decrease are complex and Nordic Culture Point expects the pandemic still have an effect on the next year’s rounds.

52

A total of 35 applications were granted Network funding, of which 5 were long-term networks and 20 short-term networks. The total amount granted was 771 078 euro, of which 359 603 euro was issued to short-term networks and 411 475 euro was issued to long-term networks. As in the previous years, the highest sum granted to an individual short-term network was 20 000 euro which is the maximum amount that can be granted to one-year collaboration. 10 networks in total received the maximum support within Shortterm network funding. The highest sum granted to an individual long-term network was 100 000 euro which is the maximum amount that can be granted to a long-term network, and there were two longterm networks in 2021 that received the maximum amount. However, it is worth noting that not all applicants apply for the maximum amount. Among all the granted networks, Sweden (participation in 76 % of granted networks) and Norway (68 %) were the top countries participating in the majority of the networks but closely followed by Denmark, Estonia and Latvia with participation in 14 granted networks (56 %) as well as Finland and Lithuania with participation in 13 networks (52 %) both. Of all granted networks in 2021, as much as 56 % of networks (14 out of 25) included a partner from a Nordic and a Baltic country. Three of the granted networks (12 %) consisted of the three Baltic countries only and eight projects (35 %) were conducted as partnerships between the Nordic countries only. In addition, 20 % of all networks included a country outside the region. Other partner countries participating in the networks include United Kingdom (3 networks), Germany (3 networks) as well as Italy, Portugal, Rumania, USA, Canada and South-Korea (in 1 network each). Again, a great number of the Network funding applications (11 of 35 granted networks) involved cross-disciplinary initiatives. The most common single art form among the grant receivers was film followed closely by dance, circus and music. The cross-disciplinary projects combine different genres and the granted projects covered traditional genres as well as more experimental areas of culture. It is noteworthy that only one of the long-term grantees was new to Nordic Culture Point, and 10


The number of applications in 2020 was not affected by the pandemic but we see the effect in 2021 as the Long-term Network funding received less applications than the year before and specially the autumn round for the Short-term funding received approximately a half of the normal number. Also, the pandemic has still postponed many network activities into the following year and Nordic Culture Points expects this trend to continue still in 2022. Many networks have this year worked in hybridformats combining online meetings with a physical meeting. As the travel restrictions have been a little bit lighter in 2021 than the year before, granted networks have really appreciated the chance to meet their partners face-to-face. Daniel Urey, the Chair for the Expert Group for Network funding in 2021, comments the year 2021: Unfortunately, we still need to reflect and tackle ongoing impacts of the pandemic on the cultural field in Nordic and Baltic countries. As mentioned above the number of applications during 2021 did decrease and we still do not know what awaits for the spring of 2022. However, the support from the Nordic Culture Point is a long-term commitment towards our societies and so we urgently need to communicate that our infrastructures to support cultural life and cultural exchange between the Nordic and the Baltics are still around. The Expert group for Network funding consist of different professional experiences, which is highly necessary to create both interesting and critical conversations when evaluating the applications. Now, having the pandemic circumstances in our minds requires more from us in order to understand the new but interesting hybrid formats of networks that are appearing into daylight. We truly hope that these new formats of cooperation will extend beyond the pandemic and rather show us new ways of thinking and rethinking cultural life and exchange in the Nordic and Baltic context

Examples of networks granted funding Short-term networks: Sustainable co-production in the Baltic-Nordic region The main objective is to create a network that strengthens business relations in the Baltic-Nordic region within the audiovisual industry and meet the challenges that the industry is facing. The number one challenge is the climate crisis and the footprint the film industry has on the planet. There is a need for a new progressive vision on how films can be produced in a sustainable way. A Baltic-Nordic network can through collaboration create and in the long run implement that vision. Network partners from following countries: Denmark, Norway, Sweden, Åland Islands, Estonia, Latvia, Lithuania Field of art: film Diversity and Inclusion in Nordic and Baltic Music The aim ofthe network is to map and connect actors that are working with artists with learning disabilities. The network is using knowledge from years of this work in Finland to implement a method in the other participating countries. The method is panels and workshops with the artists who have mental disabilities. Network partners from following countries: Finland, Estonia, Norway and Sweden Field of art: music

Long-term networks: Nordic network for rethinking art museums of the future All in a current state of transition, three muse­ ums Malmö Konstmuseum (SE), Trondheim Kunstmuseum (NO) and Museum of Contemporary Art Kiasma (FI) together with Art as Forum Research Centre (DK) have formed a creative learning network for developing and sharing new perspectives on the art museum of the future. Rooted within a Nordic tradition, they wish to expand this network to question and experiment – and ultimately ask the question: museum Why? Museum Why aims to investigate two fundamental and intertwined

53

BILAGA A2

out of 13 applicants for the long-term funding had applied for or received a grant before. For the shortterm funding half of this year’s applicants had not applied for a grant from Nordic Culture Point earlier. 7 of the first-time applicants managed to get funding from the Short-term module.


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

questions in a specific Nordic context: Why do we have museums? What would they look like were we to invent such a concept today? Network partners from following countries: Denmark, Finland, Norway and Sweden Field of art: Cross-disciplinary (cultural heritage, crafts, media, visual arts)

BILAGA A2

NB8 Circle – Mentoring Program 2021–2023 NB8 Circle – Mentoring Program is a capacity buil­ ding mentorship program and network for freelance dance producers. The aim is to strengthen the infrastructure for management, production and distribution of contemporary dance in the Nordic and Baltic region, and to help the freelance dance sector to recover from COVID-19. NB8 Circle is a joint initiative of contemporary dance organizations in 5 Nordic countries, with 6 associate partners in the Baltic countries and other Nordic regions. Network partners from following countries: Denmark, Finland, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Åland Islands, Estonia, Latvia, Lithuania Field of art: dance

Results and effects for Network Funding The pandemic has made it difficult for networks to carry out their activities and at the end of 2021 there are only 4 projects from year 2020 that have managed to see through their activities. Nordic/Baltic Creative Arts Incubators Network that received Short-term funding in the spring 2020 originally applied for four physical meetings in four Nordic and Baltic countries but had to transform the meetings into 18 digital meetings over Zoom with some adjustments to the time schedule. For their final conference, however, restrictions had lifted enough to allow for some of the members of the network to travel to Tallinn in October 2021 – with the rest of the network on Zoom – and meet there to discuss the future and next steps of the network. Network Platform for Participatory Art did 11 interviews with artists published online, produced a public program consisting of 7 participatory art projects with invited artists and 2 public talks by art professionals for a digital audience. The experiences of

54

the network activities will lay the base of the continued work with network FLOCK. The network also held digital network meetings with the organisations connected to FLOCK as well as a number of meetings with artists involved in the productions where both artistic processes and production were discussed. The activities were accessible by being both digital and open for an audience outside the network and meant us reaching new people. FLOCK works continuously with making art accessible to a larger audience – both in the role of art consuming audiences and as co-producers of the art.

Funding for Artist Residencies Tendencies in applications The module received 62 applications in 2021 of which 12 were granted support. The share of granted applications was 19,4 % which is a slight decrease from last year’s 21,8 %. The total granted amount was 412 801 euro and total applied amount was 2 337 980 euro. The share of granted amount of the total applied amount was 17,6 %. The applied amount as well as the number of applications was more or less the same as in 2021. With Funding for artist residencies, residency centers cover direct costs connected to invited artists and or curators/other arts professionals from other Nordic and Baltic countries than the center is located at. The programme requires that the residency centers invite at least 2 artists from two different countries and encourages longer working periods of approximately 2–4 months. The number of invited artists varied between 3–12 depending on the duration of the residency programme. This year’s grants will cover 109 artists’ residency stays in the Nordic and Baltic countries in years 2021–2023. Of the 12 residencies that received support as many as 7 have selected cross-disciplinary as the main field of art they are working with. As in previous years, visual art remains the most popular single discipline, also among the residencies that work cross-disciplinary. Music, film and circus were also represented among the supported residency centers, and the granted residencies covered also other areas such as architecture, artistic research, media and cultural heritage. In 2021, there were as many as three supported residency centers in Latvia and Lithuania and two in Norway. The rest of the grants went to Denmark,


Finland, Sweden and Estonia that all have one supported residency center. Greenland was in 2021 the only country that did not apply at all. The share of first-time applicants in 2021 was approximately 32 % which is lower than last year. Among the 12 granted projects were only two first-time applicants.

We were happy to receive a great number of applications, and to have the opportunity to delve deeper into all these inspiring residency organizations in the Nordic and Baltic regions. Even though the pandemic has made international mobility challenging we can see the great value the residencies have on building long-term connections and projects across the whole region, enabling many artists to continue their work in an international creative setting. Residency periods can have a tremendous impact on an artist’s career, and we hope the chosen residency organizations will be able to continue their great work besides the limitations set by the pandemic. Several residency centers have had to postpone their activities but there are also many residency centers that have managed to carry out their activities. The situation is still difficult at the end of 2021 and there are several postponements and changes to granted projects. The travel restrictions have eased off compared to 2020 but uncertainty remains and many residencies have had to rearrange their schedules.

Examples of supported residencies 2021 Pikene på Broen Pikene på Broen’s ‘Bar International’ Programme and the newly introduced ‘Barents Centre for Artistic, Curatorial and Practice-led Research’ will give the opportunity for artists and researchers from Nordic and Baltic region to spend a longer period in the borderland Barents area, Norway. Using Terminal B run by Pikene på Broen as a base, participants will undertake production residencies with a deeper focus on practice, local community engagement, artistic research sharing & networking.

VV Foundation was one of the first-time applicants with their PAiR Residency programme.

VV Foundation The PAiR Resicency programme will give artistsin-residence from Baltic and Nordic countries a possibility to develop their practice, offer a chance to meet with Latvian local art scene professionals, meet with each other, strengthen international and local art communities and cover public programmes that will create platform for conversation and learning. The residency programme aims to provide infrastructure for critical thinking and artistic experiments, as well as the development of intercultural cooperation, the development of interdisciplinary knowledge and the promotion of location-related artistic research within the goal to provide collaboration and artistic development within Baltic and Scandinavian region. Country: Latvia Field of art: cross-disciplinary The Union The “Hjemmefra/low-residency program 2021” consists of two editions that are each a three-month grant for six Nordic and Baltic based artists to take part in a remote art residency from home. As a way to provide insight into the extraordinary situation of being confined to home during the Covid-19 pandemic when public spaces and activities are being restricted. Country: Norway Field of Art: visual arts

Country: Norway Field of art: cross-disciplinary 55

BILAGA A2

Even though COVID-19 pandemic has had a huge impact on the field of arts and culture, it did not affect the number of applications for Funding for artists residencies. The chair for the Expert Group, Kati Laakso, says:


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

quality and Covid-safe residencies even during lockdown. The residency center took the necessary precautions and met the safety guidelines, and each resident had a fruitful residency with benefits to their careers and respective practices.

BILAGA A2

FABRIKKEN carried out most of their previously granted residency activities in 2021.

Results and effects of Funding for artist residencies VV Foundation that was granted in 2021 has been able to carry some of their activities during the year. The residency center had two open calls focusing on artists and theoreticians from Baltic and Nordic region to exchange knowledge, contacts, presence and interest in Nordic and Baltic art and culture scene. They selected Hildur Elísa Jónsdóttir, Icelandic artist and composer based in Reykjavík; Maike Statz, an artist and interior architect living in Bergen, Norway; Eeva Rönkä & Jane A. Purhonen, a Finnish collaborative duo; Sille Kima, Estonian artist and Rasmus Myrup, a Danish born artist living and working between Paris and Copenhagen. In Riga the residents have been introduced to the local art scene and they are to participate at the weaving workshops with local community, as well as conduct open classes with children from local Pavilosta school of music and art. The possibility to create a connection to the local community and the local arts scene is considered important for the success of a supported residency programme. A chance to create new collaborations and new contacts is crucial for both the artist and the residency organisation in order to develop their work. The FABRIKKEN residency center in Copenhagen, Denmark, was granted in 2020 but carried out most of the granted activities for its FAIR residency programme in 2021. Funding for artist residencies covered three artists: Jonas Liveröd from Sweden, Kaisa Maasik from Estonia and Camilla Edström Ödemark from Norway. FABRIKKEN was pleased that it turned out to be possible to conduct high

56

The pandemic still changed some of the activities: the residents are often invited to give talks etc. at partnering institutions, but this season was a bit different in that regard due to the virus. However, several meetings and ‘studio visits’ were conducted as outdoor walks, which proved a good format for exchange of knowledge and experiences and for network building. The format was less formal and as such a good catalyst for new relations. FABRIKKEN is often approached by other agents who are looking for knowledge and inspiration in order to establish similar institutions, either nationally or internationally. This year, FABRIKKEN adviced agents from Norway and Estonia and have contributed knowledge to the establishment of a new collaborative residency program in Taastrup in Denmark. A very important synergy on a larger scale is the growth of new residencies in Denmark. The NordicBaltic Mobility Programme for Culture was among the very first to support residency centres, and this has contributed to the establishment of new funding sources, an increased understanding of the value of residencies and new Danish residencies, which means more opportunities for Nordic and Baltic artists and for exchange and development.

Expert group for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture (2021–2023) Ragnhild Hemsing (chair) Country: Norway Art and culture field: music Kristoffer Lindhardt Weiss Country: Denmark Art and culture field: architecture Zane Onckule Country: Latvia Art and culture field: curating, contemporary art David Kozma Country: Finland Art and culture field: theather, cross secrtorial, diversity


Expert group for Support for Artist Residencies

Per Ananiassen Country: Norway Art and culture field: theater, Sápmi Karina Lykke Grand Country: Faroe Islands Art and culture field: art history, museums

Expert group for Network Funding Daniel Urey (chair) Country: Sweden Field of art and culture: sustainability

Kati Laakso (chair) Country: Finland Field of art and culture: visual arts Karl Henrik Edlund Country: Åland Field of art and culture: photography

Anna Júlía Fríðbjörnsdóttir Country: Iceland Field of art and culture: visual art

BILAGA A2

Kajsa Sundin Country: Sweden Field of art and culture: literature Jonas Tertelis Country: Lithuania Field of art and culture: theatre

Søren Burholt Kristensen Country: Denmark Field of art and culture: music Triinu Aron Country: Estonia Field of art and culture: dance

Summary of applications and amounts Total number of applications and number of grants

48 %

Total number of applications Total number of grants Number of denied applications

906 432 474

Total amount applied for and total amount granted (euro)

33 %

Total applied for Total granted

5 514 193 1 835 274

57


Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Amount granted to each country (euro) Network Funding

Support for Artist Residencies

Total

Denmark

189 810

42 230

28 000

260 040

Finland

104 870

90 020

36 696

231 586

Iceland

31 300

0

0

31 300

Norway

68 100

17 445

75 000

160 545

Sweden

120 370

338 078

40 000

498 448

Faroe Islands

9 980

0

0

9 980

Greenland

3 540

0

0

3 540

Åland Islands

3 820

0

0

3 820

Estonia

26 155

118 300

22 475

166 930

Latvia

26 015

112 835

117 450

256 300

Lithuania

67 435

52 170

93 180

212 785

651 395

771 078

412 801

1 835 274

In total

New vs returning applicants Mobility funding

84

85

91

97

100

37 37

20

25 23

25

29

36

40

39

58

60

58

80

58

Lithuania

Latvia

Estonia

Other

0 0

2 0 Åland Islands

1 Greenland

Foroe Islands

Sweden

Norway

Iceland

Finland

1

0

4

3

14

20

Denmark

BILAGA A2

Mobility Funding

New applicants in total 490 Returning applicants in total 279


Other

Lithuania

1

2

3

5

5

Latvia

0 0

0

Åland Islands

Estonia

0 0

Greenland

1

3

6

6

7 7

7

0 0

Åland Islands

Other

Lithuania

Latvia

0 0

0

0 0

Greenland

Estonia

0

Foroe Islands

Sweden

Norway

Iceland

Finland

Denmark

0

0

1

Sweden

2

4

4

1

1

2

2 2

2

6 6

6

7

8

BILAGA A2

4

4

4

9

10

Foroe Islands

1

Norway

Iceland

1

Finland

0

1

5

Denmark

11

New vs returning applicants

Network funding

20

15

New applicants in total 34 Returning applicants in total 41

Funding for Artist Residencies

20

15

10

New applicants in total 20 Returning applicants in total 42

59


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

Mobility Funding Total number of applications and number of granted applications

BILAGA A2

51 %

No. of applications No. of granted applications No. of denied applications

769 395 374

Total amount applied for and total amount granted (euro)

Total applied for Total granted

1 298 805 651 395

50 %

Gender of grant recipients, including members involved in group applications

5%

39 % 57 %

60

Men Women Unspecified Total

153 224 18 395


Network Funding (long-term and short-term) Total number of applications and number of granted applications

75 25 50

BILAGA A2

33 %

No. of applications No. of granted applications No. of denied applications

Total amount applied for and total amount granted (euro) Total applied for Total granted

1 877 408 771 078

41 %

Support for Artist Residencies Total number of applications and number of granted applications

19 %

No. of applications No. of granted applications No. of denied applications

62 12 50

Total amount applied for and total amount granted (euro)

18 %

Total applied for Total granted

2 337 980 412 801

61


Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Distribution by field of art Mobility Funding Number of granted travels per main field of art 100

Other 5

Theatre 24 Music 83

Multidisciplinary 52

Media 2

Design 2

Film 4

Dance 44 Cultural heritage 3

Cross-disciplinary 77

Crafts 1

0

Circus 14

20

Architecture 3

40

Please note: Cross-disciplinary can consist of a variety of sub-fields which may include one or several of the main fields of art.

Network Funding (long-term and short-term) Number of granted projects per main field of art 20

15

Other 0

Visual arts 1

Theatre 1

Music 2

Media 0

Literature 0

Film 4 Design 0

Dance 3

Cultural heritage 1

Cross-disciplinary 11

0

Crafts 0

5

Circus 2

10

Architecture 0

BILAGA A2

60

Visual arts 81

80

Please note: Cross-disciplinary can consist of a variety of sub-fields which may include one or several of the main fields of art.

62


Support for Artist Residencies Number of granted residencies per main field of art 10

8

Other 0

BILAGA A2

Visual arts 2

Theatre 0

Music 1

Media 0

Literature 0

Film 1

Design 0

Dance 0

Cultural heritage 0

Crafts 0

0

Circus 1

2

Architecture 0

4

Cross-disciplinary 7

6

Please note: Cross-disciplinary can consist of a variety of sub-fields which may include one or several of the main fields of art.

Distribution of countries participating in projects funded Number of granted Mobility Funding applications – Destination country Traveling destination 80

Multiple destinations 27

70 60

Åland Islands 1

Sweden 36

Norway 69

Lithuania 22 Latvia 36

Iceland 36

10

Greenland 19

20

Denmark 68

30

Finland 36

40

Faroe Islands 16

Estonia 29

50

0

Granted applications in total: 395

63


Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Number of granted Mobility Funding applications – Country of departure Traveling from 100

80

Sweden 74

Åland Islands 1

Norway 37 Lithuania 43

Latvia 23

Iceland 20

Greenland 1

Faroe Islands 4

Finland 73

0

Denmark 99

20

Granted applications in total: 395

Network Funding (long-term and short-term) Which Nordic and Baltic countries participate in the networks 20

15

0 Granted applications in total: 25

64

Other countries* 12

Åland Islands 2

Sweden 19

Norway 17

Lithuania 13

Latvia 14

Iceland 10

Greenland 2

Finland 13

Faroe Islands 1

5

Estonia 14

10

Denmark 14

BILAGA A2

40

Estonia 20

60

Please note that each granted network has participants from at least three different countries. *UK 3, Germany 3, Italy 1, Portugal 1, Romanien 1, USA 1, Canada 1, South-Korea 1


30

20

10

Other countries 0/0

Åland Islands 0/1

Sweden 8/16

Norway 1/4

Lithuania 3/6

Latvia 4/7

Iceland 0/3

BILAGA A2

Other countries 0/0

Åland Islands 1/2

Sweden 74/149

Norway 37/68

Lithuania 43/104

Latvia 23/74

Iceland 20/39

Greenland 1/5

Finland 73/133

90

Greenland 0/0

Faroe Islands 4/4

120

Finland 3/14

Faroe Islands 0/1

0 Estonia 20/48

60

Estonia 2/12

0 Denmark 99/143

30

Denmark 4/11

Number of applications and grants per country in 2021

Mobility funding 150

Granted applications in total: 395

Network funding

80

70

60

50

40

Granted applications in total: 25

65


Programme Report 2021 for Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Funding for Artist Residencies 80 70 60 50

Granted applications in total: 12

66

Other countries 0/0

Åland Islands 0 /1

Sweden 1 /7

Norway 2 /7

Lithuania 3 /14

Latvia 3 /12

Iceland 0 /5

Greenland 0 /0

0

Finland 1 /5

10

Estonia 1 /5

20

Denmark 1 /5

BILAGA A2

30

Faroe Islands 0 /1

40


Development in the number of applications and grants per country, 2019–2021 0

TOTAL granted 313 applied 1 153

Estonia Faroe Islands

29/110 25/91

Norway

33/123

Sweden

69/245

Åland Islands

0/3

Other countries

2/5

61/148

Estonia

18/64

Faroe Islands

2/6 40/117

Greenland

TOTAL granted 432 applied 906

2/8

Iceland

26/59

Latvia

16/69

Lithuania

27/71

Norway

32/101

Sweden

54/158

Åland Islands

0/2

Other countries

0/1

Denmark

104/159

Estonia

23/65

Faroe Islands Finland

4/6 77/152

Greenland

1/5

Iceland

20/47

Latvia

30/93

Lithuania

300

15/78

Lithuania

2021

250

2/6

Latvia

Finland

200

48/204

Iceland

TOTAL granted 278 applied 804

150

4/14

Finland

Denmark

100

23/87

Greenland

2020

50

63/187

BILAGA A2

2019

Denmark

49/124

Norway

40/79

Sweden

83/172

Åland Islands

1/4

Other countries

0/0

67Årsrapport 2021 Bilaga A3

Programrapport för Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga 2021

69


Programrapport för Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga 2021

BILAGA A3

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Kids in jazz internasjonal jazzfestival i Oslo med musikverkstäder och konserter för och med barn i åldern 7–15 år.

Bilaga A3 Programrapport för Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga 2021 Nyckeltal och allmänt om programmet Antal ansökningar 2021

Antal beviljningar

23

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år. Programmet stöder projekt som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden. Stöd kan sökas av såväl individer, grupper som organisationer. Projektet ska bidra till växelverkan mellan aktörer från minst tre nordiska länder och genomföras i något/några av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland eller på Åland. Stöd kan beviljas till projekt med fokus på barns och ungas eget kulturella och konstnärliga skapande och till den konstnärliga kulturens alla områden. År 2021 emottog Volt 23 ansökningar. Sju projekt, vilket motsvarar 30 % av de inlämnade ansökningarna, beviljades stöd från programmet. En ansökan fick administrativt avslag. Totalt beviljades 310 836 euro,

70

Ansökt belopp (euro) 7

974 406

Beviljat belopp (euro) 310 836

motsvarande 32 % av den sammanlagda ansökta summan på 974 406 euro. De enskilda stöden var till sin storlek mellan 27 888 och 65 555 euro.

Årets ansökningar De flesta ansökningarna till programmet kom år 2021 från Sverige (7). Näst flest ansökningar lämnades in från Danmark (6) efterföljande av Finland (5) och Norge (4). En ansökan var från Färöarna. Island, Grönland och Åland däremot var inte bland huvudsakliga sökande vid årets omgång. Hälften av alla ansökningar lämnades in av nya sökande vid Nordisk kulturkontakt. De beviljade projektansökningarna kom från Finland (3), Norge (2), Danmark (1) och Sverige (1).


Projekten kommer också att genomföras i alla nordiska länder och områden. Sex av projekten planerar aktiviteter i Sverige, fem i Norge, fyra i Finland, tre i Danmark, tre i Island och tre på Åland, två på Färöarna samt ett på Grönland. Projekten planerar att använda sig av en mångfald av språk: danska (3), engelska (6), finska (3), färöiska (1), grönländska (2), isländska (3), norska (5), samiska (3), svenska (6) samt en blandning av skandinaviska (1) och ordlös kommunikation (1). Två projekt planerar aktiviteter för barn i åldern 6–15 år. Tonåringarna i åldern 16–19 år nämndes som målgrupp i två ansökningar som beviljats stöd. Unga vuxna i åldern 20–25 ingick i tre av sju beviljade projekten. Sammanlagt uppskattas projekten nå ut till 4 110 deltagare. Uppskattningen av deltagarnas könsfördelning är 1 791 flickor/kvinnor, 1 690 pojkar/män och 629 ospecificerat. En av sökandena har angett 1 000 kvinnliga, 1 000 manliga och 600 ospecificerade deltagare, hela 2 000 från Finland. Det här påverkar tillförlitligheten av fördelningen enligt angivna antal deltagare. Enligt fördelning mellan olika länder uppskattas följande totalantal: 2 044 deltagare från Finland, 775 från Sverige, 348 från Island, 315 från Norge, 244 deltagare från Danmark, 126 från Färöarna, 23 från Grönland, 117 från Åland, 40 från Nordkalotten och 76 från övriga länder1, vars kostnader inte får ersättas av projektmedlen, men som bidrar till helheten med annan finansiering.

Projektet ska bidra till växelverkan mellan aktörer från minst tre nordiska länder och genomföras i något/några av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland eller på Åland.

Beviljade projekt år 2021 I det följande presenteras de sju projekt som beviljats understöd under 2021. Ethno Arctic 2022 av Jeunesses Musicales Norway Ethno Arctic är en mötesplats för unga förmedlare av traditionskulturer. För grönländska, samiska och kvänska deltagare ordnas förberedande läger för att skapa trygghet och interaktion. Därefter samlas deltagare från Norden, Baltikum och resten av världen på en veckas verkstad där de unga deltagarna delar sin musik med varandra. Fokus Nordic activities – av Västnyländska kultursamfundet Inom projektet är unga själva med och skapar innehåll om litteratur och de nordiska språken. En nordisk podcast, workshops och konserter skapas genom virtuella möten och i samarbete med litteraturfestivaler och musiklinjer. Projektet medverkar också till skapande av en lokal nordisk kulturfestival kring Nordens dag. Kids in Jazz 2022 – 10-årsjubileum av Improbasen Jazzfestivalen för barn och unga, Kids in Jazz har beviljats stöd för musikverkstäder med samspel, improvisation och inövande av låtar för 10-årsjubileet år 2022. Northern Script – Nordic Short Film Scriptwriting Learning Hub culminating in a 5 day long camp av Mediakasvatusseura Metka ry

Brasilien, Estland, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Portugal, Ryssland, Storbritannien och norra Irland, Syrien, Turkiet och Ungern.

1

Projektet består av tre helheter: Manusförfattande lokalt på ens eget modersmål, ett nordiskt manusläger och global mentorering genom dialog. Syftet

71

BILAGA A3

Samarbetet inom beviljade projekten fördelas över alla nordiska länder och områden. Ett projekt har grönländsk medverkan och två projekt har deltagare från Färöarna. Åländska partners medverkar till tre projekt. Danska och isländska partners bidrar till fyra projekt vardera. Sex projekt har deltagare från Finland, likaså sex projekt från Norge och alla sju projekten har samarbetsparter från Sverige.


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Programrapport för Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga 2021

BILAGA A3

Låtskrivarläger under Ethno Arctic i juni 2021.

är att skapa en nordisk plattform för framförande av kulturella och språkliga identiteter och för nätverkande mellan de nordiska unga deltagarna. Projektet utvecklar nordisk filmkultur via lägret, via distansmöten, via mentorering och genom att uppmuntra till användning av en mångfald av språk i skapandet av nya manus. Poesiens Bus på tour i Norden av Foreningen Poesiens Hus Inom projektet skapas ’Nordens Allerbedste Pensumløse Poesi’ som förmedlas med Poesiens Bus. En ung redaktör och diktare från varje deltagande land tas med på turné till skolklasser och litteraturfestivaler i Norden. Syftet är att odla läslust och gemenskap kring nordisk samtidspoesi. Teen & Youth Advisory Boards: Future Futures 2022 av PUBLICS Projektet bidrar till utveckling av konstorganisationer i Helsingfors, Oslo och Stockholm genom rådgivande organ bestående av tonåringar och unga vuxna. Syftet är att bjuda in unga till att kuratera och förmedla konstinnehåll till unga målgrupper. Arbetsmetoderna skapas med omtanke för yngre generationer, genom tydlig rollfördelning och kommunikation. Utöver de lokala språken och engelska fungerar kultur och konst som kommunikationsformer inom projektet, som en ökad förståelse för kommunikation genom ljud och bild.

72

Youth Performing for Sustainable Future av ASSITEJ Sweden Unga från Norden och Baltikum samlas för att bidra till utvecklingen av hållbarhet inom scenkonstfältet med sina egna erfarenheter, sin kulturella bakgrund, sina språk och olika sätt att uttrycka sig. Projektet kommer både att skapa nätverk för framtiden och skapa metoder för ungas deltagande i utvecklingen av konstfältet.

Sakkunniggruppens reflektioner Sakkunniggruppen har bestått av två sakkunniga som representerar målgruppen och två sakkunniga som också medverkar i sakkunniggruppen för Kulturoch konstprogrammet. Den svenska sakkunniga byttes ut inför årets omgång. Enligt tidigare beslut bytte gruppen också ordförande för årets omgång. Årets utdelning förstärktes av en tilläggsbeviljning på 500 000 DKK, vilket utgjorde en femtedel av den totala utdelningen på 310 000 euro. Sakkunniggruppen konstaterade att valet mellan goda projektansökningar inte var lika smärtsamt som vanligt, då till och med sju projekt kunde beviljas stöd från programmet. Vid en del ansökningar upplevdes det som svårt att se vad projektplanen är, vilken konstform det handlar om, hur projektaktiviteterna planeras att genomföras och hur deltagarna ska engageras. Därför rekommenderar gruppen att ansökningsblankettens struk-


Sakkunniggruppens ordförande Snorri Másson sammanfattar gruppens upplevelse av omgången på följande sätt: Programmet är väldigt nödvändigt för många sökande, eftersom det verkligen gör en skillnad på basis av projektens förväntade effekter och resultat. Ett exempel från årets omgång är projektet av PUBLICS, som stöder unga mänskors arbete med att definiera framtiden för konstinstitutioner i den nordiska regionen. Det är ett långvarigt projekt med långsiktiga effekter, jämfört med stödet till en enskild scenkonstfestival i Sverige. Båda initiativ har ändå den motsvarande effekten i det långa loppet: Mera nordiskt samarbete inom det kreativa fältet.2

Sakkunniggruppen för Volt 2021

Ethno Arctic ordnade musikläger med workshoppar och konserter för folkmusiker i åldern 18-25 år med huvudfokus på minoriteter i norr.

tur och innehåll utvecklas för att fungera bättre. Till frågeställningar som kan utvecklas är också delaktigheten från olika regioner, som exempelvis Grönland eller Åland. Vaga ansökningar utan konkreta planer för genomförande av samarbetet övertygar inte. Bland ansökningarna fanns fortfarande väldigt få som riktar sig till mindre barn, vilket behöver uppmärksammas i programkommunikationen. Ansökningarna kommer ojämnt från olika geografiska områden, därför önskas ökade kommunikationsinsatser specifikt mot de mindre representerade områdena. Programmet kan fortfarande nå ut till många nya målgrupper. Trots utmaningarna lyckades sakkunniggruppen enas om sju projekt som beviljades stöd. I sin bedömning har sakkunniggruppen fortsättningsvis betonat barnens och de ungas delaktighet i planering, förverkligande och utvärdering av projekten. Vid bedömningen betonades också genomförbarheten och de praktiska förväntade resultaten. Urvalet täcker också många konstområden från jazz, folkmusik, samtidskonst och litteratur till scenkonst och manusförfattande.

BILAGA A3

Snorri Másson (ordförande) Yrke: Journalist och lärare Land: Island Expertfält: Språk, litteratur och media Aka Hansen Yrke: Filmregissör Land: Grönland Expertfält: Film, festivaler, barn & unga Jasper Siverts Yrke: Bildkonststuderande Land: Norge Expertfält: Bildkonst, performans och koreografi Anna Berglund (från september 2021) Yrke: Verksamhetsledare DANSISTAN/CIRKUSISTAN Land: Sverige Expertfält: Dans/cirkus, barn och unga

2 Originaltext på engelska: ”This program is very necessary for a number of applicants, since it really seems to make a difference when you look at the output of the projects. An example is this years PUBLICS project, where we are funding the work of young people defining the future of arts institutions in the Nordic region. This is a long-term project with long-term effects, compared to us funding a one time performance festival in Sweden. Both enterprises do however have the same effect in the broader sense, that is: More nordic cooperation in the creative field.”

73


Programrapport för Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga 2021

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Översikt ansökningar och belopp Totalt antal ansökningar och antal beviljade

Antal ansökningar Antal beviljade ansökningar Avslag

30 %

24 7 16

Totalt ansökt belopp och totalt beviljat belopp euro

Ansökt belopp totalt Baviljat belopp totalt

BILAGA A3

32 %

974 406 310 836

Fördelning av länder och områden som deltar i beviljade Volt -projekt Nordiska länder och områden som deltar i projekten

8 7 6

Åland 3

5

Totalt antal beviljade ansökningar: ??? 74

Sverige 7

Norge 6

0

Island 4

1

Finland 6

2

Danmark 4

3

Grönland 1

Färöarna 2

4


Antal ansökningar per land Antal ansökningar och beviljningar från olika länder 8 7

BILAGA A3

Åland 0/0

0

Sverige 1/7

1

Norge 2/4

2

Island 0/0

Danmark 1/6

3

Grönland 0/0

4

Färöarna 0/1

5

Finland 3/5

6

Beviljningar 7 / totalt 23 ansökningar

Uppskattning av deltagare enligt kön

15 % Flickor/kvinnor Pojkar/män Ospecificerat

44 % 41 %

44 % 41 % 15%

Deltagare enligt ålder, beviljade projekt Antal i ansökta och beviljade projekt Ansökta

Beviljade

0–5 år

1

1

6–10 år

6

2

11–15 år

8

2

16–19 år

20

7

20–25 år

17

5

26+ TOTALT

8

1

60

7

75


Programrapport för Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga 2021

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Främjande av nordiska möten och samarbete genom kultur Fördelning av deltagare från länder och områden som deltar i beviljade Volt projekt Antal deltagare från nordiska länder som deltar i projekten 2500

2000

Åland 117

Norge 315

Island 358

Grönland 23

Färöarna 126

Finland 2044

0

*fotnot till andra länder: Brasilien, Estland, Italien, Japan, Latvien, Lettland, Litauen, Portugal, Ryssland, Storbritannien och norra Irland, Syrien, Turkiet och Ungern.

Fördelning av länder och områden där projektaktiviteterna kommer att genomföras

6

0

76

Åland 3 Sverige 6

Norge 5

1

Finland 4

2

Grönland 1

3

Färöarna 2

4

Island 3

5 Danmark 3

BILAGA A3

500

Danmark 244

1000

Andra länder* 76

Sverige 775

1500


Projektaktiviteter i beviljade projekt

6

Annat* 1

1

Workshop 6

2

Föreställning 4

3

Seminarium 2

Möte 3

4

Produktion 3

5

*festival

BILAGA A3

0

Fördelning av konstfält i beviljade projekt

Konstfält

Huvudsaklig

* ingår i mångdisci­ plinära projekten

Arkitektur Bildkonst

2

Cirkus

1

Dans

2

Design Konsthantverk Kulturarv

1

Litteratur

2

Media

1

Musik

1

1

Teater

1

Språk

1

Mångdisciplinärt

2

Annat, vad? *

1

*Barn- och ungdoms­ kultur

77


Programrapport för Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga 2021

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Främjande av ungas intresse för de nordiska språken Språk som används i innehåll och produktion 6

Isländska 3

Annat* 2

Samiska 3 Svenska 6

*blandad skandinaviska och ordlös kommunikation

0

Huvudsakliga kommunikationsspråk

6

5

0

78

Svenska 5

Samiska 2 Norska 5

Grönlänska 2

Isländska 1

1

Finska 2

2

Engelska 6

3

Färöiska 1

4

Danska 2

BILAGA A3

1

Norska 5

Engelska 6

2

Grönlänska 2

Färöiska 1

3

Finska 3

4

Danska 3

5


Årsrapport 2021 Bilaga A4

Programrapport för Norden 0–30

79


Programrapport för Norden 0–30

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Vid sommarlägret Feminist Changemaker’s Summer Camp fick unga från Finland, Norge, Sverige och Åland byta erfarenheter om hållbarhet, jämställdhet och politik.

BILAGA A4

Bilaga A4 Programrapport för Norden 0–30 Nyckeltal och översikt av antal ansökningar/medel Antal ansökningar 2021

Antal beviljningar

47

Stödprogrammet Norden 0–30 riktar sig till barn och unga upp till 30 år. Programmet fördelar stöd till projekt, initiativ och nätverk av politisk, social eller kulturell karaktär, där de ungas engagemang står i fokus. Nordisk kulturkontakt ansvarar för program­ administrationen åt Nordiska Barn- och Ungdoms­ kommittén (NORDBUK). År 2021 mottog stödprogrammet 47 ansökningar fördelat på tre ansökningsomgångar, varav 23 fick beviljat stöd, för ett sammanlagt beviljat belopp som uppgår till 593 891 euro. Pandemin har haft en inverkan på antal ansökningar som skickats in, totalt sett på årets tre omgångar har det inkommit 47, jämfört med 2020 då det mottogs 83. Procentuellt blev utfallet av beviljade projekt 49 %. Det ansökta beloppet var betydligt högre på årets sista omgång vilket beror på ändringen i kriterierna som tillåter sökbelopp upp till 50 000 euro. Under året sista omgång

80

23

Ansökt belopp (euro) 1 020 587

Beviljat belopp (euro) 593 891

kom det tre ansökningar för det maximala beloppet och alla tre blev beviljade. Av de 23 beviljade projekten har endast 2 genomförts till fullo under 2021. Corona-pandemin har haft en stor påverkan i genomförandet av beviljade ansökningar. Majoriteten av beviljningarna har efter dia­log med programrådgivarna flyttat fram sina aktiviteter till 2022. Den vanligaste orsaken till ändringar har varit kopplad till svårigheten att kunna resa inom Norden. Det är endast ett fåtal beviljningar som begärt ändringar som innebär att aktiviteterna genomförs digitalt på distans. Det finns även några projekt som blivit tvungna att returnera stödet eftersom det inte varit möjligt att genomföra aktiviteterna. I det stora hela har ansökningar visat på en relativt jämn fördelningen mellan områdena kultur, soci-


Nordisk kulturkontakt har från 2020 anpassat rådgivningen till sökande utifrån den rådande situationen. I princip all rådgivning har skett digitalt via webbinarier och personliga samtal med potentiella sökande. NKK har under året hållit två webbinarier med fokus endast på de stödprogram som är riktade till de unga och dessutom har Norden 0–30 blivit presenterat även i samband med teamets övriga webbinarier som i år har nått rekordpublik. År 2020 inleddes i samarbete med sekretariatet och en extern konsult en utvärdering av programmets användarvänlighet. Rapporten blev färdig i början av 2021. Analysen gick utifrån ett brett perspektiv på begreppet tillgänglighet. Med hjälp av intervjuer och enkäter inhämtades upplevelser och synpunkter från målgruppen och personer insatta i stödprogrammet. Information om programmet analyserades också utifrån olika standarder och principer gällande tillgänglighet. Analysen visar bland annat att det finns vissa utmaningar att nå ut till alla potentiella målgrupper. Det är främst aktörer med vana att samarbeta internationellt eller nordiskt som känner till programmet och söker medel. Rapporten konstaterar dock att det ännu behövs en mer detaljerad målgruppsanalys. Nordisk kulturkontakt kommer att utföra målgruppsanalysen under första halvåret av 2022. Analysen visar dessutom att Norden 0–30 är ett uppskattat stödprogram hos aktörer som sökt och tagit del av det. De upplever det som tydligt, att det fyller deras behov och medför en rimlig administrationsbörda. Aktörer som känner till stödprogrammet tycker att informationen som finns på webben i stort är tydlig och lätt att förstå. Det finns dock ännu utrymme för förbättringar och utvecklingen av programmet som helhet kommer att stå i fokus 2022. NORDBUK-kommittén beslöt vid sitt möte den 7 juni 2021 ytterligare att göra en ändring till programkriterierna vilket bidrar till att programmet blir mer tillgängligt. Enligt de nya kriterierna är det nu möjligt att söka medel även för bilateralt samarbete

Av de 23 beviljade projekten har endast 2 genomförts till fullo under 2021. Coronapandemin har haft en stor påverkan i genomförandet av beviljade ansökningar.

upp till 10 000 euro för sådana projekt som består av medverkande från två (2) nordiska länder varav det ena landet är Grönland, Island, Färöarna eller Åland. Samtidigt blev maximumsumman som kan sökas ökat till 50 000 euro när det gäller samarbete mellan minst tre länder. Dessa ändringar tillåter dels mindre projekt att söka, dels möjliggör för större projekt att utnyttja Norden 0–30 stöd ännu mera. Av årets tre kommunikationskampanjer kring programmet sattes extra fokus på årets sista ansökningsrunda. I samarbete med en extern byrå byggdes en sociala medier-kampanj upp som fokuserade på de områden som varit underrepresesenterade i ansökningarna tidigare. Kampanjen resulterade i flera ansökningar från nya ansökande i dessa områden, men på grund av det begränsade målgruppsområdet sågs inte det stora uppsvinget i totalantalet ansökningar. Denna kampanj följs upp med breddade målgrupper 2022. Även årets satsning på webbinarier upplevdes av programadministratörerna som ett bra sätt att nå nya målgrupper.

Sakkunniggruppens arbete Arbetet med sakkunniggruppen har påverkats av pandemin genom att samtliga beslutsmöte hållits online. Planen för 2021 var att hålla höstens möte fysiskt i Helsingfors men till slut blev årets alla möten ordnat i ett digitalt format. Trots omständigheterna har arbetet fortskridit väl och gruppen har hittat en bra arbetsdynamik och onlinemötena har visat sig vara mycket effektiva. Sakkunniggruppen byter ordförande varje år och år 2021 fungerade Rói Dam Dalsgarð som ordförande för gruppen.

81

BILAGA A4

alt och politiskt. Kultur är fortsatt det området med flest ansökningar med 21 ansökningar i allt år 2021, 14 projekt har valt sociala aktiviteter som huvudfokus, sex politiska och sex projekt handlar om andra områden. Kulturrelaterade ansökningar har i år handlat om exempelvis en musikfestival för unga eller teaterprojekt med de ungas egna berättelser om vår nordiska familj.


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Programrapport för Norden 0–30

Projektexempel Nye nordiske møteplasser - under og etter en pandemi Nordic Scout Conference samlade unga representanter från nordiska scoutorganisationer till ett semi­-virtuellt möte 13–16 maj. Projektet skapar nya samarbetsformer och nordisk scoutverksamhet för perioden 2022–24. Deltagande länder: Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige Åldersgrupper: 20–30 år Område (kulturellt, socialt, politiskt): socialt

Norden 0-30 möjliggör projekt där de ungas engagemang står i fokus. Bilden är från Youth Cultural Innovation Forum.

Nordljud - Building a Nordic student radio Network Projektet knöt samman studentradiosändare över de nordiska länderna och visade upp nya lovande artister för en internationell publik. Detta gjordes genom att bygga ett nordiskt studentradionätverk och skapa en struktur som många framtida samarbetsprojekt kan bygga vidare på.

BILAGA A4

Deltagande länder: Finland, Norge, Sverige Åldersgrupper: 16–30 år Område (kulturellt, socialt, politiskt): kulturellt Feminist Changemakers’ Summer Camp Feminist Changemakers’ Summer Camp är ett utbytesprojekt för hållbarhet, jämställdhet och politiskt kapacitetsbyggande för bästa praxis för ungdomar från Finland, Norge, Sverige och Åland, som äger rum som ett sommarläger på Åland. Deltagande länder: Finland, Norge, Sverige, Åland

Sakkunniggruppen för Norden 2020–2022 Amund Røhr Heggelund Yrke: PR och internationella relationer Land: Norge Rói Dam Dalsgarð (ordförande) Yrke: Ungdomskoordinator Land: Färöarna Lotta Jarvenius Rössner Yrke: Projektmedarbetare, internationella ungdomsärenden Land: Sverige Mia Hanström Yrke: Ungdoms- och jämställdhetskonsult Land: Åland Ragnheiður Sigurðardóttir (suppleant) Land: Island

Åldersgrupper: 11–30 år Område (kulturellt, socialt, politiskt): politiskt

82

Clara Halvorsen (suppleant) Land: Danmark


Översikt ansökningar och belopp Totalt antal ansökningar och antal beviljade

49 %

Antal ansökningar totalt Antal beviljade ansökningar Avslag

47 23 24

Totalt ansökt belopp och totalt beviljat belopp euro

Ansökt belopp totalt Baviljat belopp totalt

1 020 587 593 891

58 %

13 % 13 %

30 % 45 %

Estimerad fördelning mellan kön på deltagare (beviljade projekt)

45 %

55 %

Socialt Kulturellt Politiskt Annat Ansökningar totalt

BILAGA A4

Fördelning områden – alla ansökningar

14 21 6 6 47

Estimerad fördelning på åldersgrupper (bland beviljade) 0 - 5 år

0

6 - 10 år

3

11 - 15 år

7

16 - 19 år

17

20 - 25 år

20

26 - 30 år

17

31+ år

Män Kvinnor

6

2 905 3 620 83


500

0

84

Island 224

Övrigt 496

Nordvänstra Ryssland 18

Nordkalott-området 12

Litauen 36

Lettland 36

Norden Nordvänstra Ryssland 0/0

Nordkalott-området 0/0

Litauen 0/1

Lettland 0/0

Estland 0/0

Åland 0 /0

Sverige 7 /11

Norden

Estland 96

Åland 53

Norge 3 /6

Island 3 /5

Grönland 1 /1

Finland 5 /11

10

Sverige 1393

Norge 1662

1000

Grönland 615

Färöarna 0 /1

2

Färöarna 33

4

Finland 1080

6

Danmark 4 /11

8

Danmark 1821

BILAGA A4

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021 Programrapport för Norden 0–30

Fördelning deltagarländer och områden Övriga områden

12

0

Estimerat antal deltagare uppdelat per land och område (bland beviljade projekt)

Övriga områden

1500


Årsrapport 2021 Bilaga B

Mötesplatsens kalendarium

85


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Kalendarium

Nordisk kulturkontakts Ting-sal togs för ett par veckor i november över av den nordiska COP26-hubben där NKK också arrangerade klimatrelaterade programpunkter. Foto: Seppo Samuli.

BILAGA B

Bilaga B Mötesplatsens kalendarium Datum

Evenemang

19.01.2021

STREAM Skogen kallar I: David Thurfjell med Marit Lindqvist (SE/FI)

20.01.2021

Webinar: Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture

20.01.2021

Release av Kritiker 57–58: Revolt och omsorg i finlandssvensk litteratur

21.01.2021

Hy+ Presentation om NKK och verksamhet för barn och unga

27.01.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé

27.01.2021

ONLINE film: Hoggeren (NO, 2017)

29.01.2021

Litteraturträff

29.01.2021

Barnbokskaffe

02.02.2021

STREAM Skogen kallar II: Britta Marakatt-Labba med Kerstin Wixe (SAPMI/SE)

05.02.2021

Webinaari: Dokumentin tarinankerronta ja dramaturgia (DK/ FI)

09.02.2021

STREAM: Skogen kallar III: Aslak Paltto & Magne Ove Varsi med Lia Markelin (SAPMI/NO/SAPMI/FI/FI)

16.02.2021

STREAM: Skogen kallar IV: Post-Capitalist Architecture-TV, artist talk och film, Joar Nango (NO)

16.02.2021

Introduction to the Culture and Art Programme

16.02.2021

Webbinarium: Sök stöd från Kultur- och konstprogrammet

16.02.2021

Webinaari: Kulttuuri- ja taideohjelman hakukriteerit

17.02.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé

26.02.2021

Litteraturträff

26.02.2021

Barnbokskaffe

02.03.2021

STREAM Skogen kallar V: Jenny Holmlund & Laila Susanna Kuhmunen med Annika Bergvik-Forsander (FI/SE/SAPMI/FI)

08.02.2021

STREAM Litteratursamtal: Borde hålla käft, Johanna Homström med Johanna Lundin (FI/SE)

09.03.2021

STREAM Skogen kallar VI: Malin Arnell & Åsa Elzén med Maija Kasvinen (SE/SE/FI)

12.03.2021

STREAM – Film & Artist Talk: När Danmark stängde ner (DK)

86


STREAM: Skogen kallar VII: Simon Gripenberg & Elin Már Øyen Vister – Långsamt resande och konstnärsresidens (FI/NO)

17.03.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé

17.03.2021

STREAM – Föreläsning med Klaus Petersen: Nordiska värderingar (DK)

17.03.2021

Webinar: Mobility Funding

18.03.2021

STREAM – Förstår du vad grannen säger?

22.03.2021

Nordens Dag: Verdien av kultur i Norden i kriseperioder

23.03.2021

STREAM: Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet?

24.03.2021

STREAM – Internationellt konstnärligt samarbete i prövande tider: Donna Quijote

26.03.2021

Barnbokskaffe

26.03.2021

Litteraturträff

30.03.2021

STREAM Skogen kallar VIII: Lars Tønder med Line Thastum (DK/DK)

07.04.2021

Nordisk Språkkafe

07.04.2021

Webbinarium: Stödprogrammen Norden 0–30 och Volt

13.04.2021

STREAM: Svart feminism och kultur i Norden: Vem får synas och höras och på vilka villkor? (FI/SE/NO/DK)

14.04.2021

STREAM NRLITT: Vigdis Hjorth & Ursula Andkjær Olsen (NO/DK)

14.04.2021

STREAM: Seminar - English as a Lingua Nordica: An English of our own

15.04.2021

Livetorsdag #1 Noa Skouby (DK)

21.04.2021

STREAM NRLITT: Lars Amund Vaage & Sebastian Johans (NO/AX)

22.04.2021

Livetorsdag #2 DuoDuo / Asta Iversen & Humle Rosenkvist (NO)

27.04.2021

STREAM: Filmsamtal: Anerca (FI, 2020)

28.04.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé

28.04.2021

STREAM NRLITT: Andrzej Tichý (SE)

29.04.2021

ONLINE film: Anerca (FI, 2020)

29.04.2021

Livetorsdag #3 VALP (NO)

30.04.2021

Barnbokskaffe

30.04. 2021

Litteraturträff

05.05.2021

STREAM NRLITT: Johanne Lykke Holm & Niviaq Korneliussen (SE/GL)

06.05.2021

STREAM: Film talk: Whose land? Indigenous peoples’ struggle for independence and existence (DK/FI)

06.05.2021

Livetorsdag #4 Elin Örneholm (SE)

11.05.2021

ONLINE Film: Kampen om Grønland (DK 2020)

12.05.2021

STREAM NRLITT: Pajtim Statovci & Guðrún Eva Mínervudóttir (FI/ISL)

18.05.2021

ONLINE Film: Eatnameamet – Our Silent Struggle (FI, 2021)

19.05.2021

STREAM NRLITT: Heidi von Wright & Lív Maria Róadóttir Jæger (FI/FO)

19.05.2021

Nordiska mediehus och trycket från teknologijätterna

20.05.2021

Livetorsdag #5 Gígja Jónsdóttir (IS)

24.05.2021

Vem är vi? Skrivverkstäder som verktyg för ungas identitet (GL)

26.05.2021

STREAM NRLITT: Andri Snær Magnason & Inga Ravna Eira (ISL/SÁPMI)

26.05.2021

ONLINE: Nordisk Språkkafe

27.05.2021

Webinarium: Nordisk bilderbok - vild och vacker

27.05.2021

Livetorsdag #6 Dramalogen/Linnéa Ytterlid (SE)

28.05 .2021

Litteraturträff

29.05.2021

Interview with the director of iHuman: Tonje Hessen Schei (NO)

BILAGA B

16.03.2021

87


BILAGA B

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Kalendarium

29.05.2021

Keynote: Andri Snær Magnason: On Time and Water – The language of climate change (ISL)

29.05.2021

Film: iHuman (NO, 2019)

02.06.2021

Norden – en vision med ständig baksmälla? (SE)

03.06.2021

Livetorsdag #7 med Ivan Buljo (Sápmi)

17.06.2021

Livetorsdag #8 med Eygló Höskuldsdóttir Viborg (IS)

18.08.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé

18.08.2021

Nordisk Språkkafe

21.08.2021

Paneldiskussion: Sörjen som blev

21.08.2021

Att vara barn till krigsbarn – Anna Takanen, Mia Franck, Nina Santavirta (SE/FI)

25.08.2021

Pandemiska tankar – släppfest med levande musik, Karstein Volle & The Telomeres (N/FI)

27.08.2021

Barnbokskaffe

27.08.2021

Litteraturträff

01.09.2021

Serieutställning Sveaborg 1–17.9, Saskia Gullstrand & Riina Tanskanen (SE/FI)

04.09.2021

Litteraturmorgon: Finland, Åland & Sverige (FI)

08.09.2021

Författarsamtal: Att skapa en serieroman: Anneli Furmark & Elias Ericson (SE/SE)

08.09.2021

Läskunnighetens dag med de nominerade till Nordiska råds barn- och ungdomslitteraturpris 2021

10.09.2021

Kritiken i Norden – vart är vi på väg?

11.09.2021

Litteraturmorgon – barn och unga

12.09.2021

Litteratursamtal: Ulrika Gustafsson om Sally Salminen och Katrina (FI/SE)

14.09.2021

Valfrukost: Stortingsvalet i Norge 2021

15.09.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé MED FÄRÖISKA

15.09.2021

Nordiskt språkcafé MED FÄRÖISKA

15.09.2021

Filmkväll: Charter (SE, 2020)

18.09.2021

Litteraturmorgon: Norge & Danmark (DK)

20.09.2021

STREAM: R&A x Kenno Filmi x Nordic Culture Point – TAKES publication launch

22.09.2021

STREAM: Universitet­sliv på Grönland – del 1 – lärarens perspektiv

23.09.2021

ONLINE film: Charter (SE, 2020)

24.09.2021

Barnbokskaffe

24.09.2021

Litteraturträff

28.09.2021

Valfrukost: Islands alltingsval 2021

29.09.2021

Dansk Sæsonstart: at oversætte film og TV-serier

30.09.2021

Livetorsdag #9 Magnus Thune (NO) fra prosjektet Nordljud

02.10.2021

Litteraturmorgon: Island, Färöarna, Sápmi, Grönland (ISL)

04.10.2021

STREAM – Nordiska rådets musikpris- Artist talk: Eivør (FO) & Lena Willemark (SE)

05.10.2021

Kultur- och språkcafé i Gamlas med Finländska barockorkestern

07.10.2021

Livetorsdag #10 Magnolia Rygaard-Hjalsted (DK) från projektet Nordens Allerbedste Pensumløse Poesi

08.10.2021

Nordic Art Lab guidade rundturer 8–9.10: Carima Neusser, Carola Uehlken & J A Wilhite-Hannisdal (SE/DE/N)

12.10.2021

STREAM: Universitets­liv i Grönland – del 2 – studerandens perspektiv

14.10.2021

Nordiska rådets musikpris 2021: Verneri Pohjola – konsert & artist talk (FI)

14.10.2021

Vuxna som läser ungdoms­litteratur

88


Livetorsdag #11 Pia Winstën (FI) från projektet Saga Finland rf.

21.10.2021

Livetorsdag #12 Bianca Hisse (NO) från projektet What led us here

27.10.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé

27.10.2021

Nordiskt språkcafé

03.11.2021

Film: Resan till Utopia (DK, 2020)

04.11.2021

Livetorsdag #13 Rayam Al Jazairi (SE) från projektet Cultural Overload

04.11.2021

Barnbokskaffe

05.11. 2021

Litteraturträff

06.11.2021

Sustainable Fashion panel + pop up showrooms @ COP26 Hub, Fiona Sjöberg, Jeppe Hein & Outi Pyy (SE/DK/FI)

06.11.2021

Culture: a Game changer in the green transition

10.11.2021

ONLINE film: Resan till Utopia (DK, 2020)

10.11.2021

Författarträff: Marjun Syderbo Kjaelnes (FO)

11.11.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé

14.11.2021

Farsdagsdiskussion med Juha Itkonen och Oskar Kroon (FI/SE)

15.11.2021

STREAM: NORDTING: Intervju med Amund Sjølie Sveen (NO)

16.11.2021

ONLINE film: Tove i stykker (DK, 2020)

17.11.2021

Nordiskt språkcafé

19.11.2021

ONLINE film: HAN (NO, 2021)

24.11.2021

Film: The Vasulka Effect (IS, 2019)

25.11.2021

ONLINE: Nordiskt språkcafé

25.11.2021

ONLINE film: The Vasulka Effect (IS, 2019)

25.11.2021

Livetorsdag #14 Fredrika Burvall (SE) från projektet ALIDE

26.11.2021

Litteraturträff

26.11.2021

Barnbokskaffe

27.11.2021

"Nordisk julmarknad"

30.11.2021

Film: Pushwagner (NO, 2011)

01.12.2021

STREAM: I spårens rötter och rötternas spår, Patricia Fjellgren, Katarina Pirak Sirkku & Annica Wennström (SE/SÁPMI)

02.12.2021

STREAM: In Search of Magic – interview with Libia Castro (ES) & Ólafur Ólafsson (IS)

08.12.2021

Nordiskt språkkafé

09.12.2021

STREAM: Revolution Now! A discussion on art, activism, and collective creation med Sveen (NO), Castro (ES), Ólafsson (IS)

15.12.2021

Film: Echo (IS, 2019)

BILAGA B

14.10.2021

89Årsrapport 2021 Bilaga C

Årsrapport för Den nordiska bokslukaren

91


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Årsrapport för Den nordiska bokslukaren

Den nordiska bokslukaren-utställning på Nordens hus i Reykjavik.

Bilaga C Årsrapport för Den nordiska bokslukaren Den nordiska bokslukarens syfte är, dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Detta gör vi bland annat genom att skapa pedagogiskt stödmaterial till bilderböcker som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris som instiftades 2013. Under 2021 har fokus varit i att skapa den nordiska arbetsgruppen, påbörja arbetet med stödmaterialet och förverkliga Open call för en Bokslukar-figur.

BILAGA C

Det pedagogiska materialet Stödmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger, en läsambassadör och andra läsfrämjare som möts och arbetar digitalt. Under 2021 har arbetsgruppen träffats tre gånger och därefter i smågrupper skapat stödmaterialet som efterhand översatts från svenska till finska, danska, norska, isländska och vissa även till grönländska, färöiska och nordsamiska. Under 2021 har projektet producerat pedagogiskt material till 22 bilderböcker.

92

Bilderbokswebbinarium Med anledning av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 ordnade Nordisk kulturkontakt i maj, i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, ett webbinarium där den nordiska bilderboken var i fokus. Norden har ett mångsidigt, starkt och ständigt växande fält inom barnlitteraturen och detta ville vi lyfta fram genom forskare, författare och illustratörer – både i samtals- och föreläsningsform. Vi fick även ta del av nordiska barns tankar om bilderböcker och läsning. Under webbinariet presenterades Den nordiska bokslukaren offentligt första gången.

Open call I september och oktober pågick ett av Nordisk kulturkontakt utlyst open call, riktat till illustratörer i Norden, där uppdraget gick ut på att skapa en symbol för Den nordiska bokslukaren. Vi fick in sammanlagt 81 bidrag, av vilka juryn valde 6 finalister. Vinnarbidraget, en mångsidig figur i form av en bokbanan, är tecknat av den danske barnboksillustratören Cato Thau-Jensen. Även barnens röster blev hörda i jureringen, då två barnjurygrupper fick rösta på sin finalfavorit.


Den nordiska bokslukarens syfte är, dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn.

Urval av bilderböcker som får pedagogiska handledningar i projektet Den nordiska bokslukaren.

Kommunikation Wickström presenterade projektet under Myrín, barnlitteraturfestivalen i Reykjavik.

BILAGA C

Projektwebbsidan https://bokslukaren.org öppnades inför Göteborgs bokmässa 24 september med den viktigaste information om projektet. Via Den nordiska bokslukarens Instagram-konto, som öppnades i början av september, har vi informerat om både Open call, gett smakprov på det pedagogiska materialet samt haft en månadens bokslukarexpert-kampanj. Kontot hade vid årsskiftet drygt 350 följare från alla de nordiska länderna. Bokslukarfiguren visade sig snabbt vara tacksam att använda i projektkommunikationen, särskilt på Instagram.

Bokmässor och barnlitteraturfestivaler Den nordiska bokslukaren har även fått synlighet genom en intervju i det svenska biblioteksmagasinet noll27, genom presentationer för potentiella samarbetspartners och under bokmässor och litteraturfestivaler. Läsambassadör Amanda Audas-Kass och läsfrämjare och bibliotekarie Anna Hällgren, båda medlemmar i arbetsgruppen, presenterade Den nordiska bokslukaren under Göteborgs bokmässa medan projektledare Mikaela

Den nordiska bokslukaren, illustrerad av Cato Thau-Jensen.

93


Anställda vid Nordisk kulturkontakt 2021

Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Personaldag på Sveaborg. Från vänster: Mikaela Wickström, Katja Långvik, Fredrik Lundin, Annika Bergvik-Forsander, Alfiero Zanotto, Kira Nalin, Henric Öhman, Anna Skogster, Lotta Westerlund, Titti Schulman, Fredrik Marstrander, Mia Smeds och Geir Lindahl. Fattas i bild: Ola Kellgren (bakom kameran) och Heidi Orava.

BILAGA D

Bilaga D Anställda vid Nordisk kulturkontakt 2021 Namn

Nationalitet

Anställningstid

Henrik Marstrander

NO

7.1.2015–

Ola Kellgren

SE

1.2.2016–

Mikaela Wickström

FI

1.8.2016–

Henric Öhman

FI

1.8.2016–

Titti Schulman

FI

15.3.2017–

Fredrik Lundin

FI

14.5.2018–

Anna Skogster

FI

6.8.2018–

Alfiero Zanotto

IT

6.8.2018–3.10.2021

Heidi Orava

FI

17.9.2018–

Katja Långvik

FI

25.2.2019–

Nina Refsnes

NO

1.6.2019–31.7.2021

Madeleine Dunderlin

FI

1.8.2019–27.7.2021

Kira Nalin

FI

1.8.2019–

Annika Bergvik-Forsander

FI

22.10.2019–

Mia Smeds

FI

4.1.2021–

Geir Lindahl

NO

2.8.2021–

Lotta Westerlund

FI

10.8.2021–

Petra Laiti

FI

15.11.2021–

Nadia Korkman

FI

17.8–30.11.2021

Moa West

FI

23.8–26.11.2021

Mia Karvonen

FI

biblioteket, timanställd

Laura Ollikainen

FI

biblioteket, timanställd

Emilie Pirttinen

FI

biblioteket, timanställd

Pavel Petrov

FI

biblioteket, timanställd

Indigo Wallin

FI

biblioteket, timanställd

Elisabetta Turaglio

IT

stödprogramteamet, timanställd

94


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Styrelsen 2021

Bilaga E Styrelsen 2021 De nordiska kulturministrarna (MR-K) utser styrelsemedlemmar med en fastställd nationell turordning i enlighet med Nordisk kulturkontakts stadgar. Genom en stadgeändring 2019 är mandatperioden tre år och styrelsen har enbart ordinarie ledamöter. Styrelsen har 2021 utgjorts av: Fackdirektör Constance Ursin, Norge (ordförande) Intendent Aleksi Malmberg, Finland (vice ordförande) Mag. Art, fd kontorschef Ragnheiður H. Þórarinsdót­ tir, Island Ordförande Johan Ehn, Åland Bitr. program- och produktionschef Nina Röhlcke, Sverige

Styrelsen har en rådgivande roll gentemot institutionsledningen. Verksamheten, för vilken direktören ansvarar, styrs genom ett årligt beviljningsbrev som utarbetas i samråd med institutionen och som fastställs av Nordiska ministerrådet. Styrande är vid sidan av Nordiska ministerrådets vision ”Norden skall vara världens mest hållbara och integrerade region 2030” och kulturministrarnas samarbetsprogram 2021–2024, Nordisk kulturkontakts stadgar och strategiska mandat 2021–2024. Nordisk kulturkontakts styrelse har sammanträtt vid två tillfällen via länk under 2021. Sammanträdena är protokollförda och huvudinslag i styrelsearbetet har varit att diskutera institutionens uppdrag och roll på lång sikt i det nordiska kulturlivet. Styrelsen har under året initierat och medverkat i ett antal debattartiklar och skrivelser gällande samarbetsministrarnas förslag till omdisponering av Nordiska ministerrådets budget de kommande åren.

Seniorrådgivare Nina Refsnes/Katja Långvik, personalrepresentant, Nordisk kulturkontakt

BILAGA E

Ola Kellgren är direktör sedan 1.2.2016 och ekonomioch HR-chef Titti Schulman är sedan 1.8.2020 ställföreträdande direktör.

95


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Samarbetsparter 2021

BILAGA F

Bilaga F Samarbetsparter 2021 Anna-Lea Kopperi

Norden i Fokus

CENS, Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet

Norden i Fokus Sverige

CircusInfo Finland

Nordic Innovation

Cupore

Nordiska direktörsnätverket (DK, FI, SE, NO, EE, LT, LI)

Danceinfo, Finland

Nordiska investeringsbanken, Helsingfors

Danmarks ambassad i Finland

Nordiska kulturfonden

Dansk klub, vänskapsföreningen Finland-Danmark

Nordiska ministerrådets kontor i Riga

DocPoint

Nordiska ministerrådets kontor i Tallinn

EU:s Kreativa Europa Help Desk

Nordiska ministerrådets kontor i Vilnius

EUNIC

Nordiska rådet

Fashion Revolution Sweden

Nordregio

Finlands Nationalgalleri

NOREY, Nordens hus i Island

Finlands svenska biblioteksförening

Norges ambassad i Finland

Finska Målarförbundet

NVC, Nordiskt välfärdscenter

Folk och kultur, Sverige

Nätverket Svenska nu

Foreningerne Nordens Forbund

On the Move

Forét

Outi Pyy

Förlaget

Peter Holmgård

Galleri Sculptor

Pohjola Norden

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Pohjola-Nordens ungdomsförbund

Helmet-biblioteken

Rakkautta & Anarkiaa | Helsinki International Film Festival

Helsingfors bokmässa

Regionförvaltningsverket

Helsingfors stad, kultur och fritid

Schildts & Söderströms förlag

Helsingfors universitet, Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik

Sekretariatet för nordiskt samarbete, Utrikesministeriet, FI

Ida Brockmann

Slotts- och kulturstyrelsen, DK

Islands ambassad i Finland

Statens kulturråd, SE

Kreativa Europa

Suomen sarjakuvaseura

Kultur för alla

Sveaborgs förvaltningsnämnd

Kulturrådet, Norge

Svenska kulturfonden

Landsforeningen for Norske Malere

Svenska litteratursällskapet

Linda Bondestam

Sveriges ambassad i Finland

Luckan

Sydkustens ordkonstskola

Magma

Taike, Centret för konstfrämjande

NAPA, Nordens institut i Grönland

Theatinfo, FInland

NDF, Nordic Development Fund

Tjaldur, vänskapsföreningen Finland-Färöarna

NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation

Uppik, vänskapsföreningen Finland-Grönland

NIPÅ, Nordens institut på Åland

Utbildnings- och kulturministeriet, FI

NIVA Education – Advanced education in occupational health

Världen i byn

NLH, Nordens hus på Färöarna

Ålandskontoret

96

Walhalla ry


Norden i Fokus Finland

Ett urval av lokalt producerade modemärken med fokus på hållbarhet visades på evenenemanget Pop-Up Showrooms under COP26-hubben på Kaisaniemigatan

Bilaga G Norden i Fokus Finland

Norden i Fokus Finland är placerat vid Nordisk kulturkontakt i Helsingfors med seniorrådgivare Mia Smeds som ansvarig projektledare. Smeds har under verksamhetsåret varit ansvarig för de olika evenemang som finns nedan redogjorda för, därtill har hon sammanställt de nordiska veckonyheterna för Finlands del och aktivt odlat och skapat nätverk med relevanta organisationer, personer och aktörer i Finland samt fungerat som projektledare för den nordiska hubben under COP26.

Sammanlagt 54 nordiska diskussioner Trots Coronapandemin som fortsatt under 2021 har Norden i Fokus tillsammans med Nordisk kulturkontakt och andra nordiska aktörer genomfört rekordantal evenemang, sammanlagt 54 stycke, av vilka 95 % streamades. Av dem anordnades inte mindre än 41 under Nordic COP26 Hub i november och 13 i egen regi. Deltagande i Norden i Fokus evenemang (exklusive COP26) Finländska ministrar: 5 Ledamöter i Nordiska rådet: 6 18.03 Har Norden en språkgemenskap? Lansering av ny rapport. 23.03 Nordens dag 22.04 EqualiTech – Tech, Equality, and the Nordics Go Tech 12–16.07 Suomi Areena 12.07 Coronapandemin stängde gränserna – hur gör vi nu för att bli den mest integrerade regionen i världen?

97

BILAGA G

Norden i Fokus är ett projekt i Nordiska ministerrådet med uppgift att synliggöra de visioner och program som finns i det officiella nordiska samarbetet. En viktig uppgift för Norden i Fokus Finland är att ge den nationella debatten en nordisk vinkel genom seminarier inom politik, miljö, näringsliv och kultur. I samarbete med Nordiska ministerrådets och nordiska institutioner ska Norden i Fokus fånga in och delta i den nationella debatten och genom kommunikationsinsatser och evenemang bidra till att sätta en nordisk agenda i de nordiska länderna.


Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

14.09 14.09 21.09 24.09 28.09 5–12.11

04.12

13.07 De ungas roll i det nordiska samarbetet 14.07 Kan vi rädda Östersjön med regenerativt jordbruk? 15.07 (MTV3) Hur mår det nordiska samarbetet efter coronapandemin? 15.07 Vägen ut ur krisen är grön och nordisk 16.07 Hur peppa pappor till jämställd föräldraledighet? Norges stortingsval – diskussion med ambassadörer med flera deltagare Nordic Energy Forum del 1 Nordic Energy Forum del 2 Det öppna och toleranta Norden, evenemang på Färöarna Islands alltingsval – diskussion med ambassadörer med flera deltagare Nordic COP26 i Helsingfors 41 enskilda diskussioner under åtta dagar om klimat och miljö i samarbete med cirka 60 olika nationella, nordiska och internationella organisationer. Svenskans betydelse för nordiskt näringsliv och handel

De tre största satsningarna under året var Nordens dag, SuomiAreena 2021 och den nordiska hubben under COP26. Nordens dag 23 mars Norden i Fokus skapade ett evenemang per nordiskt land, sammanlagt fem diskussioner som blev streamade i hela Norden. Fokus: Nordiska ministerrådets vision 2030 och Finlands ordförandeskap 2021 i Nordiska ministerrådet. Teman valdes ut från visionen 2030. Resultat:

BILAGA G

• • • • • • •

13 865 visningar 30 paneldeltagare 126 redaktionella artiklar 47 791 räckvidd på sociala medier #NordensDag trendade på twitter Bannerexponeringar 110 000 visningar Kanaler: norden.org, facebook, youtube, twitter, LinkedIn, instagram

der rubriken Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet? I diskussionen om digitala kränkningar deltog Thomas Blomqvist, Finlands samarbets- och jämställdhetsminister, Eva Biaudet, ordförande Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Lisa Kaati, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinsti­tut i Sverige, Nina Sandberg, Sveriges riksdag och ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet, Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, jämställdhetsenheten, STM, Touko Niinimäki, Finlands studenters förbund samt Annika Hambrudd, Ålands jämställdhets- och kulturminister. Synlighetskampanj i Finland kring Nordens dag Eftersom Finland hade ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021 satsade Norden i Fokus på en större reklamkampanj för att synliggöra det nordiska samarbetet under Nordens dag. På och i spårvagnarna i Helsingfors tejpades reklam för Nordens dag och en animation (10 sek.) visades på skärmar i metron, spårvagnar och bussar i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleeåborg. Centrala byggnader belystes med nordiska flaggornas färger under och de nordiska flaggorna hissades vid centrala byggnader i Helsingfors (bland annat Ständerhuset och Stadshuset). På tre av fönstren vid Nordisk kulturkontakt i centrum av Helsingfors placerades samma bild. Suomi Areena 2021 12–16 juli SuomiAreena 2021 arrangerades undantagsvis som en hybridlösning med en scen i Helsingfors och diskussioner som endast streamades från MTV3s studio. Norden i Fokus arrangerade en diskussion i MTV3s studio med samarbetsminister Thomas Blomqvist, Helena Sarén, direktör vid Business Finland, Ellen Ojala, miljöaktivist och Peter Fellman, chefredaktör på Dagens industri om Hur det nordiska samarbetet mår efter pandemin. På ett nordiskt pop-up café i centrum av Helsingfors samlas nordiska profiler varje morgon kl. 8.30–10 för att diskutera aktuella nordiska teman. Evenemangen arrangerades i samarbete med ­utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och de nordiska institutionerna NIB, Nefco och Nordic Innovation samt Ungdomens Nordiska råd och föreningen ­Pohjola-Norden. •

Diskussionen i Finland genomfördes i tätt samarbete med Finlands utrikesministerium och social- och hälsovårdsministerium och tangerade jämlikhet un-

98

Gränshinder var temat när Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet och Kimmo Sasi, Gränshinderrådets ordförande, diskuterade den 12 juli.


De ungas roll i det nordiska samarbetet diskuterades 13 juli med Emilia Granqvist, Ungdomens nordiska råd, Lotta Backlund, Kommunikationschef, Rovio, Heikki Pakarinen, tf. generalsekreterare i Pohjola-Norden, Paula Lehtomäki, generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet, Maria Karjalainen och Silja Markkula, Ungdomens Nordiska råd. Östersjön och regenerativt jordbruk var temat för Markus Eerola, jordbrukare och ägare av Knehtilä gård, Laura Höijer, Baltic Sea Action Group, Lara Saulo, Managing Director, Fazer Bakery, Lena Korkea-aho, Senior Environmental Analyst vid Nordic Investment Bank och Den­ nis Hamro-Drotz, Senior Investment Manager, Nefco. Cirkulär ekonomi i Norden diskuterades 15 juli med Niina Aagaard, Chief Operating Officer, Nordic Innovation, Jyri Arponen, Ledande expert, Hållbarhetslösningar, Sitra, Lotta Kopra, Chief Commercial Officer, Spinnova och Ronny Eriksson, Grundare, The Norders. Jämställt föräldraskap var temat 16 juli i diskussionen mellan Finlands social- och hälsovårds­ minister Hanna Sarkkinen, Petri Kolmonen, ordförande, Barnens rättigheter rf och Markus Lyyra, rådgivare, Pohjola-Norden rf.

Nordic COP26 Hub i Helsingfors 5–12 november Under FNs klimatförhandlingar COP26 i Glasgow ordnades en nordisk hub i Helsingfors med möjlighet för allmänhet och sakkunniga att delta i diskussio-

Nordisk kulturkontakts streamingkompetens kom till användning vid COP26-hubben i november.

nerna, både via gemensamma evenemang tillsammans med nordiska paviljongen på plats i Glasgow och separata diskussioner för publik på plats och via stream i Helsingfors. • • •

650 personer besökte Nordic COP26 Hub (trots coronapandemin) 41 diskussioner genomfördes under de sju dagarna som den nordiska hubben varade cirka 60 nationella och nordiska organisationer, ministerier från de nordiska länderna och Skottland, andra myndigheter, FNs olika organ, miljöaktivister, universitet med flera.

Nordic COP26 Hub i Helsingfors genomfördes i tätt samarbete med Nordisk kulturkontakt.

BILAGA G

Eftersom Finland hade ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021 satsade Norden i Fokus på en större reklamkampanj för att synliggöra det nordiska samarbetet under Nordens dag.
Nordisk kulturkontakt – Årsrapport 2021

Nordisk kulturkontakt Kajsaniemigatan 9 00100 Helsingfors Nordisk kulturkontakts specialbibliotek tel. 010 583 1000

Öppettider: Tis, to 10–17 Ons 10–19 Fre 10–16 Lö 10–14 Dag innan helgdag stänger biblioteket alltid kl 16.

nordiskkulturkontakt.org facebook.com | nordiskkulturkontakt instagram.com | nordiskkulturkontakt

102