Page 1

NORDICMAG 17 LEDEN 2011

NORDICŠKOLA II: BRUSLAŘSKÉ TECHNIKY

CENA: 59 KČ | 2,49 €

Z LÁZNÍ NA LYŽE. WWW.NORDICMAG.CZ

NEBO OBRÁCENĚ?

MÁME V NOHÁCH

TRÉNINK RYCHLOSTI (NEJEN PRO DĚTI)

NOVOHRADSKÉ HORY NEOBJEVENÁ ŠUMAVA

POSILOVÁNÍ LYŽAŘE BĚŽCE: NOHY


3

NORDICREDAKCE 4

Redakce

NORDICSPORT 6 8 10

Ve Vesci ožijí tradice a budoucnost Lukáš Krejčí: Jako trenér pořád čeká, co na něj frajeři vymyslí Valérie Zawadská: Umím jezdit „na hraběnku“

NORDICBIATLON 12 14 15

Vlastimil Vávra: Jsem na kluky tvrdý, záleží mi na nich Rok biatlonu v NMNM Biatlon je jednoduše… KRÁSA!

NORDICUNIVERZITA 16 24 26 28 31 32 34

NORDICškola II, bruslařské techniky a jejich charakteristika Trénink rychlosti (nejen pro děti) Spánek v oblacích Víte, jak pracují vaše svaly? Buď připraven aneb povídání o rozcvičkách Posilování lyžaře běžce – 2. část: nohy Druhé srdce máme v nohách

NORDICRACE 38 42 45

Vasaloppet na vlastní kůži Z dopisů čtenářů – Jak mít medaili ve stromečkové olympiádě Engadin Skimarathon

50 54 56

Novohradské hory – neobjevená Šumava Smraďochovi ve stopách Z lázní na lyže. Nebo obráceně?

62 64 66

Market Adresář Nordic Ski Test

FOTO: ISIFA

NORDICTOUR


4

FOTO: ISIFA

=9iFODYiNXSR]QDÄ€NX

REDAKCE AUTOR PROJEKTU Petr Socha

  

   

  ! " # $ %&'  " #  (    ) *   ! *  " + !, ! , !"  - , )  . / " "  ! & #  , " & -,)  &!, "     )  0)  1 "2 " #  3 4 , !  5, (  & 6 " 4" " " % & & & %& 7  8 9 5, !   )!   (     , ! )&& "  " &    :;(  " "  " , !  "<  -    !   & )& ,   "# ) = 1 >) 3 & ,  5,   " & 

 (  &!  ?9 @)  "  ! )% A # !  %&) , 

<   &)   !   1 ,  !   ) , -   B < =  8  & , ! , (    ! & )&"& ! " "" ) &( . )

  " 7  & "%  ,) : )  ) 9A )"  &  ? C9 +D) &   ! )&   ;  , !, "  E9 -   # 

&! && " #& F , )  ! !  ", G& & # !    &&  4

H6) #G , , 6@*  I 

Ĺ Ă&#x2030;FREDAKTORKA KarolĂ­na Frederiksen

Ä&#x152;Ă?SLO 17 ROÄ&#x152;NĂ?K 5

VYDAVATEL SLIM media s.r.o. IÄ&#x152; 27175511

GRAFIKA MarkĂŠta AntonĂ­Ä?kovĂĄ Josef DujĂ­Ä?ek INZERCE Petr Havelka DISTRIBUCE Veronika KolĂĄĹ&#x2122;ovĂĄ, DĂĄĹĄa JanouchovĂĄ, KateĹ&#x2122;ina SobotkovĂĄ REDAKTOĹ&#x2DC;I zĂĄvodnĂ­ lyĹžovĂĄnĂ­ Marek PazderskĂ˝, Barbora Ĺ˝ehanovĂĄ, TomĂĄĹĄ Macek mazĂĄnĂ­, profesionĂĄlnĂ­ rady Marian MĂĄlek, Jan Žåk odbornĂŠ texty, trĂŠnink Petr Jakl, MiloĹĄ MatouĹĄek, TomĂĄĹĄ Gnad, Martina ChrĂĄstkovĂĄ, Hanka TopolovovĂĄ materiĂĄl JaroĹĄ Ĺ&#x2DC;ehoĹ&#x2122;ek, Jan Zampr biatlon TomĂĄĹĄ Hermann cestovĂĄnĂ­ Petr Socha, KateĹ&#x2122;ina StuchlĂ­kovĂĄ, Blanka NedvÄ&#x203A;dickĂĄ ADRESA REDAKCE HusitskĂĄ 344/63 130 00 Praha 3-Ĺ˝iĹžkov redakce@snow.cz 222 780 286 PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vky, fotograďŹ e a nĂĄzory zasĂ­lejte na adresu redakce.

Cover foto: Maloja Cena: 59 KÄ? / 2,49 EUR

HusitskĂĄ 344/63, Praha 3 JAZYKOVĂ KOREKTURA Dagmar KrĹŻĹĄkovĂĄ Radek Holub INZERCE inzerce@snow.cz PĹ&#x2DC;EDPLATNĂ&#x2030; Informace na www.nordicmag.cz nebo na predplatne@snow.cz VychĂĄzĂ­ 4x roÄ?nÄ&#x203A;. Toto Ä?Ă­slo vyĹĄlo 6. ledna 2011, dalĹĄĂ­ vyjde 24. Ăşnora 2011. MK Ä&#x152;R: E17201, ISSN: 1802-2979 RozĹĄiĹ&#x2122;uje PNS a.s. a sĂ­ĹĽ sportovnĂ­ch prodejen. Ä&#x152;lĂĄnky oznaÄ?enĂŠ tĂ­mto logem jsou komerÄ?nĂ­ prezentacĂ­.

NORDIC â&#x20AC;&#x201C; OFICIĂ LNĂ? PARTNER

PARTNEĹ&#x2DC;I Ä&#x152;eskĂ˝ svaz biatlonu JizerskĂĄ padesĂĄtka Ĺ umavskĂ˝ skimaraton


6

OลฝIJร TRADICE

A BUDOUCNOST TEXT: ZUZANA KALรTOVร FOTO: FIS

       !" # # $%&&' ! ( ) * (" (+,-./012.3456789:/;+2+07<+21=01>07?@4+ A1B.3C1DEA1DFC1=1C/0@DGE6+<:F?4561D/.3 ,7C0.@47,.1D@9=0-.A+09:F,/D125"(.1CFAH?5 9+=1?-.@4H<C,:@B+.19A+<C@6.+<CAE459416-AE =8+91@D7A21?E9A7A7:07C@A+.A1:0/A.7C07 232EI-BAE9DEA1DFC1B7?=-1./A@,=8+2?-.@4F C101:@+9+<") 0+/4D++9<-?/<1.7G32.1@A 7D+9DEAE9-,39:74=0+9A-623:5?-9A01D9AD39DEA7 ,01:@$%%J" D74-A.3=8+C4+2.F7./01K.F9=0-. A+09:FA07AEG545A7C/:+?=8-01,C121D/.3.7 I70.3? 1>0+9@LDA@0+<:F .A745-"=0-.A+09:H DEA1DH=1C/0D-G+0<-I+2.1,.7K.E,39:74=12 =10@D+2+.3L=01A--A749:H?:7.2-2/AM?:A+ 83=0+,+.A1D74-9=0-.AD<+.A0@(-4/.7*212/D/ .7D59DEA4+.1@=0+,-2+.AD7,@45678M+9:F0+ =@G4-:5@:/B1G1A:7" 74B3?01,234+?D=101D./.39=8+2<C1,3?- 4+A5I+A16+ $%&&.+.3 91@K/9A3+4-A.3C19+0-/4@1@02+:-")625 7DB@2+I9?+=0+,+.A1D74-6+G5<C1?9+0/2- D0/A-4-21AFA1=0+9A-6.31@0"91@K79.F21GE I+A19=3B+D01D-.EA+10-+"1@0 9+:762101K.E  

    

   !   

  '  "     ( %( ) # $%  $  $   & *  & &)$   $ + !(! , 

   $+( + 

 )$ %   % $$ $ - 

  !  . 

 %  & )  (   /0

 * 

 !  1 +(  )$   )$ )$ (% ) $  )+2 $ ( % &  &

 ! & 4 *  ! 3! 

    56! 2 %(  &  7899  3  ) $ )$

D5D3I37<+4HA+.A1=012@:A9=14@@AD/8+I3I+C1 ,7:4727A+4F,LAH?57=70A.+8-" :A@/4.E1@0 =1GE63=1@,+DE?+<:@7A/4--K3?6G@21@ D5945B+.5@6,?-P1D7.F=16727D:5AH?M.7 9.7,B341>-9A-:@7?F.E9=0-.A@D<+.A0+<C?E9A" +A1B.39+,R.7.7=1D3I+9A4-9+1@0@9723DA1? A1;10?/A@.72+4B3K79"91G.E9+21?.3D/? 6+A1?@A7:G@2+*AD0239+:0+A/8D7,@45678M +9:F0+=@G4-:5+A0'07<43:" +9:/456789:/;+2+07<+?/=8394-G10>7.-,7<+ GE6+<:H<C,/D12MI+BAE.7274B3KA58-9+,R.5A07 2-<+G5DA1?A1=83=72E?E45,79A@=1D7A:479-< :F7K79+?@6?.1C1:0/A=01DE8+.F456789:F41 :74-A5-G+0+<71DF(E9A1.7(107DE")C<+ ?+,7<C1D7A:1.A-.@-A@=0+9A-6.3<CD0<C14.H<C 456789:H<C7:<3D-.72/4+"=8+2GE6.F?:7 4+.2/8-LS>@0@I+?+9=18/2/.3?DEA1DFC1 =1C/0@DGEC@.74563<C762101:@$%&T"8+2 ./?-I+97?1,8+I?EA7:F?.1C1=0/<+.7?+,- ./012.3?2-=41?7A-<:F?=14-7?@93?+?3A.+ @9A/4+.7=7?EA-6+1=18727A+49AD3I+DD01=E D+4:H,/I+?*212/D/+A0'07<43:" G5 -G+0+<D5B+4=124+=8+2 9A7D7?1C459+.7I+2.1??39AE9+A:7AA072-

Mgr. Lukรกลก Sobotka prezident SLฤŒR

LIBER EC

1 5 / 1 6 J A N U A RY 2 0 1 1

<+-G@21@<.19AK+9:FC14561D/.3I+.@A./=1 <A-D/=0/<+?.1C74-23DK+A.E21G01D14.3:M")+ I-<C=1K+A9+=1C5G@I+:14+?=72+9/A-"(@93? 83<A6+I9?+D+4?-BN79A.-6+A7:1DFC4+45678 9:F.72B+.<+?/?+"?5I7:110>7.-,7K.3DH G10@2E4/?+?7O-?@?7G5G54I+I-<C=1G5AD+ +9<-.EK3?.7<1G@21@0/2-D,=1?3.7A*83:/ A1-.C70A" 18727A+4F9+.+?1C1@9=14FC7AI+..7=83 012@7<CAEI3=8+2+I3A?16.H?=01G4F?M?9.+ 219A7A:+?9.EC@"01A19-D+2.+<C:25A1.3, :FA+=41A5@?16P@I3=8-=07D@I3219A7A+K.1@,/ 91G@")79.E61D7AI9?+,7K74-1:7?6-AEI7:?-4+ ./?A1=1K79321D14-417D,C4+2+?:I+C1DHD1 I-I9?+1=7A0.E1=A-?-9A-KA3"1:@2.+21I2+:7G 914@A.3?@+OA0F?@QA3??/?.7?594-A8+G7AH 2+..3-.A+.,-D.32+BAEQ?E4-G5<C1?GHA=8-=07 D+.-*212/D/A1-.C70A"ย„


8

TEXT: KATEŘINA ONDROVÁ FOTO: ARCHIV LUKÁŠE KREJČÍHO A " , "$

CO NA NĚJ FRAJEŘI VYMYSLÍ  ( ((" ( ( #    ( "  #( #( #  #  "   ( #U : $ ! ; =129A7AE12?74-K:71220@CFA8325" :!   ; A+<:A+0HA7:54561D74?EA+C2512D+24.7A0F .-.:45678MGE6<M2141D7.@ 7041D5705:2+ I9+?,/D12-4,79A70B367<AD1=1A1?./94+21D74 G-7A41." 0! <! ; =8+<C12+?2121019A@I9+?,7K74I+,2-AG-7A41. DAFA121GEI9+?=8+B+4210F.-.:1DFC19A8+ 2-9:7?4/2+6+7I+BAEAH601:I9+?G54,787,+.21

A8+2-9:7D0<C141DFC19=10A@/<C5?1D:2+I9+? ,/D12-47621./9A@=@.7,/:472.3D1I+.9:1@94@6 G@"70@:1D74I9+?21 0?/2.3C19A8+2-9:7D0 <C141DFC19=10A@@:477.9:/59A0-<7:2+ I9+?9A0/D-42+DEA4+A"A70A1D74I9+?.7?-9A01D 9AD39DEA7I@.-10M9+.-10M7.7145?=-/2E&JJV" /!   ; 1G5421<+47,7I3?7DH=83GEC"7:1K4+.@: 457.9:/59A0-<7I9+?G54,787,+.21I@.-10 9:F0+=0+,+.A7<++9:1941D+.9:7=1AF219+ .-109:F0+=0+,+.A7<+"1A1?=8-B+401:&JJ$ 701,2E4+.3+9:1941D+.9:7"54-I9?+=19A7D+

* # , ,

.-=8+201,C12.@A3<12/4"M9A7AD@:4+7,/ D12-A2/4.+G1@:1.K-A:70-F0@Q.+G5419+:7? D0/A-A72E47AG-7A41..7=01;+9-1./4.3X01D.-"M 9A74-I9?+D@:4+79A70A1D74-,741D+.9:1"7 (-9A01D9AD39DEA7D01<+&JJYI9?+9A70A1D7 4-I-6DG70D/<C41D+.9:79K+9:1941D+.9:H?=7 9+?" DM4-9A70A@.7145?=-I9:H<CC0/<CD-44+ C7?+0@&JJVI9?+?@9+4-9=14+K.E9274B3?-A8+ ?-:14+>5K+9:F./012.19A-=8-I?1@A941D+.9:F 1GK7.9AD3"-44+C7?+0@9+./?.+=1D+247BA7 ;+A7.71=7:=1145?=-/2E9+./?=1D+24170 ?/2.3?-9A01D9AD39DEA7:A+0F./94+21D741AH 2+.=1AF9AF?E8A1A16.1@XK79A3"EAB-.7G-7A 41.-9AM7GE6<MD+9DEAEI91@A1A-6D1I/<-"1A1? 9+.741D+.9:@01,I+47.+=83I+?./:7?=7P=01A- KA58+?K+9:H?G-7A41.-9AM?D+941D+.9:H<CG70 D/<CD5D0<C14+.3?DB+C1G54./B12<C12,+41 D+.9:77:1.+<:70-F05" (! (! %    $( ; +9:H=79I9+?,39:74,=EAC.+2=01A16+./9)D5 C12-4-DK79*7D625I9+??E4A0D74H=1G5AD 7041 DH<C70+<C"54A+0?3.21Y%"Z"&JJV:259+2741 1GK7.9AD3,7@0K-AH<C=12?3.+:,D14-AU7?5A1 9A-C4-"(/?9A701@1GK7.:@:2+.72D1@9A0/. :/<C?/?1GK7.9AD3K+9:1941D+.9:F941D+.9:F 7K+9:F"


>?"@A:.BC/DAE+A#F00B+C>+GDAEH0B05+A2A@>I 6 , 6   ,     ;  ," & "   !& ) , " ,  "& ( &  " "   )   / ,(    D& & J# ,   "  )  & G " !  " # "   "  ) & %  K  " , "  "#  &!  " " ) ! ) &( ! )  5   " , " & " , &!  ! " )"   )%"

 ,  )   &  -5 , # "   " 6 ,!   ,!  

E L&!  (  # !  ),    )"/ 6 !  (  " * )&, $ ) "  # 1

  !     

 !  G    !  ) (  D )& 6   # ,  !   ( ) & #   

  )" )  K, !#1

 &!)&!  

)&! )&& ) "&& ,) 6

)& &) & & ! )  ! !    D "( )& * )& $   )& ,   , " , (  , D ! , %  , "   &" &IM6!  "  )& G  &"&"/!6 !5 !$ !   )  ( )&  " , ! )&  

   A& ! , " "   & ) " ") !" # & !(   )%  ! &;  &$  "&D   EN ( 0! # "& & ,"'5 "  )#   " ! ,  "  ,;% K  "& :?9

0   (  ; +"(5I9?+I+.<CAE4-,/D12-A79A70A1D7A.7 QA1G541<+4F"+.I9?+.+A0+S4-9=0/D.1@21G@" 621I9?+.+?E4-9+G+?+.B3=01G4F?7.-.7 41D+.9:@DB+G541D=1C12E" 4+7.-=1A1?G547 A17:<+.E:14-:7I+2-.<M:A+83./912+=974-" :! & !( &<()$ ; 21019A+.+<:H<C7I@.-109:H<C:7A+>10-3<CI9+? ,39:74872@?+27-43.7(-9A01D9AD3+9:1941D+.9:7 DK+A.E.E:14-:7A-A@4MI7:D4+A.3?A7::479-<:F? ,-?.3?G-7A41.@"(/?-9A83G0.1@?+27-4-,(I@ .-10M:A1?@-I+2.@G07?G101D1@7G01.,1D1@ ?+27-4-,70?/2.3C1("

G   <  )"  

/ (! ( ; 1./D07A@,@:45I9+?21:1.K1D74L 7?1I+?472B32<+07,7K747D=0D.3A832E4561D7A" +C25?-(307+A0/9+:8+:47NI-=8-D+2@7=8- AF=834+6-A19A-8+:4012-KM?6+A52EA-G@2@A0F .1D7AI/"7:I9+?A1=8-I747,M9A74"7K741?EA1 G7D-A2E474I9+?A1872@4+AQI7:1DEAB-.7A0+ .F0M=8-,7?E9A./.3" 2569+.79:5A47=834+6-A19A DE.1D7A9+A0F.1D/.3=01;+9-1./4.EB+4I9+?21 A1C1"7K3.74I9+?9?74H?-2EA?-,+:A+0H<C@6 I91@I@.-18-"+A1=83I+?.H=1<-AD-2EAI7:019A1@ 4-29:5-456789:5" =$) % )  ( ; 2569+.72A3?,7?5943?9A70B321019A7I@.-1 8-@6I91@219=E4374+9=1P9-A1,/D1[/<-?5943" 4+ A0F.1D7A219=E4F,/D12.3:5I7:19:@=-.@=1@,+ 219=E4H<CA7:A5@./9D12234+.-:25?3A.+G@2@ A7:6+1A1?7.-.+@D76@I@" =! & ); 561D/.3?ED625G7D-41"1C5G@I-9+DA1?:141 A1K-12?74-K:77G7D3?EA1=18/2"+A19-<+A01 <C@01,234,/D12.3:.+G1A0+.F074+=18/2?EA1 G7D3"7D3?ED5?HB4+A.1DFA0F.-.:5.7.1DH<C ?39A+<C9+9A/4+9+?E.3<3=70A1@,/D12.3:M"2 ?E.1@D21019A+.+<:F?7I@.-109:F?DE:@I91@ -21G0FDH94+2:59DE8+.<M74+.+DB-<C.-?1C1@ D5C0/D7A"A-.+I4+=B3=1A8+G@I3:14+?9+G+=70A@ 21G01@=70A@"1A1?I+A0F.-.:4+=B3=83I+?.EI B3A0+.F01D-9+21G8+=07<@I+7AEB39+.7A0F.-.: 7K+:/<1.7.EI,79+;07I+8-D5?5943"+A1=18/2 21:14774+,/01D+P=18/2I-.F"Â&#x201E;


10

4@67K:7@G-<77274B32DE)@?E4:5.E*"(@93?9+ =1<C4@G-A6+DGEC@.74563<CI9+?,.-<CG547.+I 4+=B3"8+29A7DA+9-6+.7B+GE6:789:F=8/A+49AD3 9@G-<1@,+KAD0AFC120@69AD7D5206+41212.+9" +A1A-6=012@:K.3D-D724+7+,+0<+:2+C07I- D=8+29A7D+.37.3=4@:1D.3:1D/7C704+51D7A+A7" /  ) %($ J )$ % !  )$ $ ! $  (  ; 7GE6:/<CI9+?.+?@9+479A83C7A:0-9A-/.:5.+G1 9I362EA9I+,21D:@9A/4+21:147"5C1D1D741?-6+ 9-?1C@,D14-AA+?=124+9DFC1"+2-.F<1?E21 2.+9.+G7D3I+6+9-K41DE:?@93D5<C5A7A1G4F :/.37G5?@.+G547,-?7.+G17G59+.+=8+C8/4 7.7?7,7A9-:0F?+?1G4-K+I"-:25I9+?9+A8+G7 .+.7@K-47I7:HD19:=1@63A.7GE6:5=124+:D74-A5 9.EC@7=1DEA0.19A.3<C=12?3.+:" 14-:0/AI9+? 9+.728+47:2569+?-9.3C4+=-4.7456+.+G1.71 =7:9+G1@9+:47:256=8-?0,417I+41A1I7:1G4/ ,+."7A1C4+I+=7:I+.I+2.18+B+.3^9@.27AGE6 :57I3A21C19=125"7:1DH>01>K-9D78/:<C@A./ D,-?E,.7?+.-AE" K ! ( (! $ ; 2+=7:?.E9+.7GE6:/<C=0/DE43G36+.+I9+? .@<+./@GEC.1@A9A1:-41?+A0M,72+."/D12@ I9+?9+A+25.+XK79A.-4774+=01B47I9+?)91@:01 ?H?:@0,+?*?F:7?70/2:54>5]744R"FA7 I9+?:.3I+,2-47.7<C74@=@.7@?7D@" 21:1 4-A7?=8-I+4.+?@9+4?3A99+G1@.7GEC/.36/2 .1@DHG7D@"1G01D9:F<C74@=EG545A1A-6.79:4/ 2/.59=1@9A5=/0MGE6+:1G4+K+.3-G1A01,4-K .H<CD+4-:19A3"

„NA HRABĚNKU“ TEXT: ŠÁRKA JANSOVÁ

FOTO: ARCHIV

  # # ] (   ("  ( (  ( "      U : ( :  )$; /2C+07\7C10/<CI+:0/9.ED,-?E-D4FAE 79/P:5=7A8-45:?F?@GE6.F?@D5G7D+.3"7:?-4+ .79.E6-41I+,2-47I9+?.7.-<C2+..E"456+?-@6 74+A14-:21G0F,:@B+.19A-.+?/?" 9-D2+D3A-4+ A+<CI9+?9I+47:1=+<B@9+?7214+I9+?9+=E:.E D5?4/A-47" 19A0K3I9+?.707,-47.7=78+,7B34+.E A1G14+41"2AF21G59I+,21D:5.+9./B3?"(39 A1A1C1I9+?9+.7@K-47I+,2-A.7GE6:/<C721941

D7I9+?9-I+,7?-41D747" 256I9?+?E4-.7D591 :FB:14+=1D-..H456789:H:@0,A7:,7A3?<1:D74-A .345678-G54-D=0D.3?20@69AD@7A-C10B3D+20@ CF?7.7:1.+<-DA1?A8+A3?I/9+1<-A47D20@6 9AD@KAD0AF?" 2(% <( !$& ; 2+=7:\AD0AF20@69AD19+9:4/2741,.+45678M GE6:78M79+B4-I9?+9+A7?I+.KA58-\/?1I+9=1

2 &J  ; +I+.6+?EC1.-472+..E=1C10/<C74+.7@K- 47?EI+,2-A).7C07GE.:@*" 256I+2+A+,:1=+K:7 2/A+9-1GECM4:5?+,-.1C59+D8+A+I+9A+C.5?30 .E=128+=.+A+7D479A.EI+2+A+I7:1G5D=1419+2E" /01D+P9-AE?-CM4:7?-=E:.E=8-G0,[@I+A+7;0 K3A+214M"+A11=07D2@=1C121D/I3,2774+-A7?/ 9D/0-,-:7"+2.1@I9+?A@)C07GE.:@*79-219A21G 8+.+D5<C5A747794+AE47I9+?I7:241@C/A7:B-01:/ .7X9A7"41?-47I9+?=8-A1?I+2.@456-7=01A16+ GE6:5=7A8-45A7A3.:1D-4>50+6-9F01D- "("]744R 8+:47I9+?9-6+A1A7:.+.+<C/?7:1@=3??39A1 .-<CI-.F"74B32+.I9+?9-C12-47GE6+<:FG1A521 G7AM6:@7D+9.EC@43<CI9+?=8+9./2C+0.H:1=+< -G3.D507,-472107<C7A-<:1@=-A.1DFGE6:5" .- I9+?.+A@B-47I7:D+4:F21G0120@69AD3?EK+:/" 0 ! L AF21GEI9+?G547,7?-41D7./I7:1G4/,+.21 9DFC1.5.EIB3C16-D1A.3C1=70A.+077I+4-:166-4 DA@21G@D07<C7A-<3<C01,C1247I9+?9+C1=8- AF=834+6-A19A-.7DBA3D-A" 1@=EGE6+:=01GEC47.7 I+2.-K:@=7.3=0127D7K:7?-9+DB3?=1072-477I/ 9.1DH?-GE6:7?-GE6+47,79D1@4/9:1@"./A+A1 ,7?-41D7.3.7.EI7:1@A@?-.@A@.+C4+237.7D3< 4/9:7A01<C@,7A+?P@I+?1,+:\7=7A./<A-:-41 ?+A01D1@<+9A@,=/A:5I9+?9+A1A-6D5274776D+


A8-C12-.512=14+2.+"+BAE:A1?@G541$J"=01 9-.<+7=1?E0.EG0,59+9A?3D741" 256I9+?D5N7=747.7GE6:/<CA+.D+4:H:1 =+<7:10/A9+9+A?E41"747I9+?9-A+25DC19 =M2<+.7=19-4.E.1@>01>=8+9DE2K+./6+=7: :1=+<9I+2@214M7@6A1G@2+.7<C74@=@:1@9+:" +.6+=1A?E9+B=7A.E9I36237A7:I9+?9-=1=/0 ?+A0+<CC12-47GE6:5.707?+.11=EAI9+?9+ =8+,@47219.EC@437.+I:07AB3<+9A1@4+9+?I9+? 9+9.76-4721I3A214M"7<+9A@?-9D3A-4X=4.E:.7 ,<+47I79.F1G41,+7A@236I9+?<+4:+?21G8+D- 2E47"L7.A7,-+74+=07<1D747.79A1=01<+.AD:2+ I7:F?9A3.@I9+?D-2E47D4:57:762H,D@:=1<C/ ,+412,G41@2-4FC1C+I:747"

5  $ & $  , )$ ; 7:I+2.12@<CFA1,79+.+G541"7?1,8+I?EI9+? ,7G41@2-47-:256I9+?.7:1.+<21B4721D+9.-<+ :83?E81DA1DB7:.+G54"CD-4:@I9+?A7?G41@ ?747721@;7476+9A1=.@.EI7:F7@A1"+.6+DB-<C .-?E4-DA@21G@79-21D14+.1@7G54-,74+,4321?7" 7:I+2.17@A1=01I+41:14+?78-2-K?-=1072-46+ 21:83?E81D7?@93?I3AX=4.E1G0/<+.E"1C@6+4 ?EA7?.+9D+,4I+4.71=7K.1@9A07.@779-.+G54 7.->+.A4+?7.=01A16+?E.+<C74=1A?E.7=1 9=799DF?@19@2@".+9:7G5<C,7D14747:7?70/2 <+?1G-4+?I+.6+A+C25A7:1DFD5?16+.19A-I+B AE.++O-9A1D745"A0/21D747I9+?9-A1A+25=19-4.-<- 76I9+?79-1:141=M42+D/AFD+K+02107,-47:1.+K .E:4,+.7<C74@=@"4-.:7?EG1@84-DE=8-D3A7 477=01C4/9-47.E<1DA1?9?594@^/1A+G+9A07<C .+?E47DE2E47I9+?6+9+D0/A3B"@[2.+9:7.+G1 ,3A07"1I+AD1I+D14G7"+C25I9+?A7?=016-47I+ 2+.,.+I:0/9.EIB3<C-4D+9A0M7C.+2.71DH01: D19?C12-.0/.1?E4>7A/C47.7GE6:5"7:74+ .79A747D?F?6-D1AE2+4B3GE6:789:/=7@,7"

PERUN

+    % ( ( !; 2+=7:I/?/?=019A07<C@2E4/.1\+.2MD12 G54274+:1=01,7-KAEIB3"+9DH??-4H??@,-:7. A+?1?7.+? 836+?,7:A+0H?I9+?A+C25=/ 2-47.7GE6:/<C2107<C7A-<I9+?,7416-47012-.@" 7012-49+./?1.,3:7=7:1?/.+:" 4@<-G54- ?743_2.+9I-?I+&T7&$4+A`7.+?E47I9+?AF?E8 .7.-<K79" 256I9?+9+219A74-,7A/A1@21+9+ .3:M.+G1,7?/?1@21+9:52G541A1=1:762F 14+A.3<C=0/,2.-./<C".+99-74+83:/?6+I9+? ?E47:4@:5DF9A:4561D/.312?74-K:7"

VALÉRIE ZAWADSKÁ 0 9XX9XY[ " % 1! E 0: ) E /) E )$E  + \ ! .@ 1 ]! ^ 2 $  $ 

   %(  ; 9-=8+2=EA-4+A5I9?+9-D=12CM83@?7D5=1 832-4-<C74@=@7I/C.+2DE2E476+9+.7GE6:5 1=EAD0/A3?"+A7?.7=019A1X679.HA+0F.7I/@6 9-=8+29A7D1D747I7:.79723?GE6:57=1GE63?9- :0/9.1@:07I-.1@"7GE6:/<C?E.+ID3<;79<-.@I+ A16+.7.-<C?M6@D5GEC.1@A97?77G+,D72.E9- =01K-9A-AC47D@"625<:5=8+2/.1<+?-9-=3B+?+ <+4/012-.7DK+A.E?E7?@6++63B:1D-12/0+K :5" I/9-=8+2A8+?-01:5.7=97471GE6:5\ +4-:16947D3?+/.1<+.7<C74@=E?@9+47I9+? +63B:1D-C12.E=1?1<A" 1@=-47I9+?I+,<+47./ C12.E1=EAD07<C7A-<3<C:2+I9+??E47=8+2 9A7D+.3"=/A:5I9+?=1=019-47:4@:5,=012@:<+ 7G5A12107C5D,74-=8+9.7B-<C74@=@7A5GE6:5 I9+?A7?@416-47"(-4F456+A7?K+:745=+K4-DE,7 G74+.F7621AE20FC12.+"+41@21G@I9+?9+ .+?1C4721K:7A76@6I+D5,:1@B3?"DB+?,7 A3?<121$Y"&$"G5419.EC@=1:14+.7=8+9.E.7 AE20H2+..79A7471G4+D770/.1$T"&$".+G541=1 9.EC@7.-=7?/A:5" DM4-.+219A7A:@9.EC@I9+? 9+.7.EA@,-?@DMG+<.+219A747" 7:1.+<I9+?I+A+25D5,:1@B+4776,701:"-23? A1I7:12.+9<+4/012-.7D5B47.7,/=07637DB-<C .-94+21D74-I7:9+?-.7.-<C=12783@206+A712I+A" (@93?83<A6+I9+?A1.7BAE9A3,D4/2479+<A3"74+ A1B.3,-?@94-G@I3?+A+10141>1DFC12.E9.EC@A7: DE83?6+I-?A1D5I2+7I/9-=18/2.E,7GEC/?"„

www.sporten.cz


12

ZÁLEŽÍ MI NA NICH TEXT: TOMÁŠ HERMANN FOTO: RENÉ MIKO A KB OEZ LETOHRAD

( '  (  # ( "    "(   ( (  ( "( $%%$Q$%%V !a  # # U AFA1F052.+9DK+9:F?) *AH?@=M91G3D+2 4+4+9-.>077(107D<+A7:F701947D1@:@=\1, 2EI-9+4+A1C0729:H012/:9A7479-9A+.A+?(-47.7 7.1@B:7@C47D.3C1AH?@7=194F,+-,12=1DE2 .H?A0+.F0+?"17.<1@D+0@$%&%120+=0+,+. A7<+12+B+4" 5.3=8-=07D@I+I@.-105.7.72<C/,+I3<39DE A1DHB7?=-1./A$%&&:A+0H9+.7=8+41?@4+2 .77X.10712+C07I+D1DF?(E9AE.7(1 07DE"EA7KA58-<+A-4+AH:1@K.+@9A/4+=07<@ I+.7,21:1.74+.39DH<CA0+.F09:H<C,.7419 A3I+,./?H9D1I3=07<1D-A19A3,/9721D19A3.+ X9A@=.19A3"(16./-=01A19+9DH?-./,1051G K79.707,3U

G %% &) )$&  ( $% =% &)$ J  ! ; (1C@I-?.7G32.1@A9DF,:@B+.19A-:A+0FI9+? =19A@=.E,7A74FA7.79A8/274"(5943?6+=112 G10.F9A0/.<+I-??/?1=07D2@<12/A"/4+6374+ .7.-<CI7:9+:?H?=8+29A7D/?=19A7D3"-23? @.-<CD+4:F0+,+0D5I7:D+9A8+4+<:FA7:DGE6+< :FK/9A-7:1.+<:1.<M-D=839A@=@97?1A.F?" 5!( )  J L 8+9.EA7:" I7:I9+?I-6=8+2+9474G+,AD02F =0/<+A1.+I2+7.-:25.+=MI2+.7A1?9-A0D/?"

9DE2K-419+?-A1283D+@(-<C747.205-@+A07 072+<:FC1:A+83DI@.-10+<C=8-D+,4-872@?+27-43 ,+D01=9:H<C-9DEA1DH<CB7?=-1./AM" ' !  ! $ ( \ : \!  ; A/A5:A+0F9+1GI+D@I3D=1=8+23DH94+2:1DH<C 4-9A-.D:4/27I3.+?74FS.7.K.3=019A8+2:5=0/DE 21959AF?@=83=07D5?4/2+6+DK+A.EI@.-109:H<C 721019A+.+<:H<C:7A+>10-3" 79-9-.+?@93?+ ,2MD12P1D7A=01KI+A1:01:9=0/D.H?9?E0+?" ./91G+<.EI+=12=1079=10A@=122-?+.,1D/.7 7.791@K79.F?<C1D/.3-,207D3?4/2+6+9+A1 @6.+>7A-D.E=01I+D@I+U .7<1?5.+?/?+ =12?3.:5?@93?+21C.7A,7.3<+.19A3"19+9.763? :4@:M?DBA3=-A" &    ! % ),) ) : ( ; 1I+D+4?-A0+;./1A/,:7241@C1I9+?=8+?HB4+4 1I@.-10+<C=0/DE:DM4-95.1D-"7I+2.@9A07.@ I9+?9-C1I7:1A/A7=8+2+DB3?23:59DF=01;+9- AF?E8.+@6-4"79A07.@20@C1@?1<21G8+D3? I7:HI+I7:12?41@D7471=1.1D74A0+.F0M?=8+2+ ?.1@"7:21:/,74.+@9A/4+21:147D5?HB4+A)C1 D72-.5*"3?6+I+A1.+9:@A+K.E)6-DH*74+=8-A1?

2 ! % % )$ _ `%  !3; A@A1<CD34-A19A/4+D.3?/?I7:1=83I+?.1@ ,?E.@"12D7./<A-4+A+<C9=14@=0/<+9(-<C7 4+?4+9-.>0+?7=1I+2+./<A-4+A+<C9.201@ (107D<+?I9?+D,/I+?.E21B4-:./,10@6+ G5<C1?9-129+G+?E4-12=1K-.1@A"?E.@ I9?+I+2.12@B+=1A8+G1D74-"E83?6+I9?+ @2E474-9=0/D.F01,C12.@A3791@K79.EA7: :762H,./9219A74.1DH-?=@497?1A-D7<-=01 274B3K-..19A" / ) ! %  J

 ) !  $  =  & ; @.-105I9+?=8+2A3?A0F.1D74A8-./<A4+A 7.5.3=1./D07A@129+.-10MD-23?6+I+A1 1.E<1D+9+4+IB379A/4+I+BAE)2EA9:H*G-7A41." 2.+B.321GEI+DB7:274+:19416-AEIB3?472F 9=10A1D<+=8+9DE2K-A6+G+,AD02FC17959 A+?7A-<:FC1A0F.-.:@6/2.FDH94+2:597?5 .+=8-I21@"

% % " , &,

7&*+©"3/,-0(á ,)6*-&'0(á#"01&3)*)¦!"å" +(!$1$"Ç) !+.-$"- #-(2.4Ç1$)#("$ ›Ä

API?D>U -

-LV

ORY

i


13

F ?% % !A #, @,PQ ( ,  )  # )  % A)& &)

 (! )$ - J

% !  (   $ $!  0 ( ((: !  & )$ ) ; 01?E191G.E7DE83?6+-=01DB+<C.5:4@:5 D+4-:/"=10A1D<M?A11DB+??@93?1GK79=8-=1 ?+.1@A"59DEA4@I-I-?6+,/D12-A=8+221?/<3? =@G4-:+?I+9.+?:762FC10+=0+,+.A7.A7"C<- 7G59+=8+2.7B-?-;7.1@B:5.+,A07A-4-77G5D.3?74- 6+X9=E<C@I+=1A8+G7C12.E1GEA1D7A" A1<1 @2E47I3.7D3<Q:762HD3:2+C1)=7A7A47K3*QA1I-? ?M6+C12.E=1?1<-"(5943?6+:4@<-9-A1,7K3.7I3 @DE21?1D7A7.721?/<3<CA07A3<CA1-21:/61@"

DF?(E9AEI+I=8-I@.-109:F??-9A01D9AD39DEA7 G@2+?+?3A.79DF9A07.E" 0! 0 ( :3% ) $ & ) $)$ )$  )$$  % J  ; +4-<+D+4-<+:472.E"+A1I+2.7,C47D.3<CDE<3 :A+0/?M6+A+.A1D+9DEAED+4-<+=1=@4/0.3794+ 21D7.H9=10A=8-G436-A-.7B-?2-D/:M?" A3?.+ ?5943?=1@,+2-D/:M?;5,-<:5=83A1?.H?D70+ /4@74+A7:FAE?@A+4+D-,+"701:G@2+1DF (E9A1C19A-ADEA1DH=1C/0,72D701:5?-9A01D 9AD39DEA7"(1<9-=8+I@7G5<C1?9+=1KA+?;7 .1@B:M=8-G436-4-.E?+<:H?<+.A0M?DG+0C1 ;@.+G1D@C=142-.>@:A+0F.7DBAED@I32+93A:5A- 93<2-D/:M"

Ly ž e H y p e r s o n i c C l a s s i c

Vo s k V 4 0 M o d r ý E x t r a

 &  ( 789a% ( )$)$( )3; (5943?6+I+2+.Q2D7:4@<-?7I3.7A17G5I+2 .1@21=4.-4-0+=0+,+.A7<-?@6M"+A1DB7:<+9 A7.7241@C1@A07N701:$%&YI+=124+?FC1./ ,10@?1<G43,:1=01A16+=8+<C12219+.-10MI+ =019=10A1D<+D+D5A0D7419A.3<C9=10A+<C9:@A+K .ED+4:H?9:1:+?"B+?1C1@.7D3<1D4-D.-A274 B3;7:A105Q,207D391<-/4.3=12?3.:59A@2-@?U 7D3<@./9.+=8+29A7D@I+G-7A41.I+2.12@<C1@ 1G6-D@"+S./4+K79A19:@A+K.FA74+.A5,A07A3?+ 283D+.+6I+?M6+?+01,D-.1@A"Â&#x201E;

Hole RC120 CT2

 & ! &&   ( ) ; /01:5?/?.7.EI9A+I.FI7:1.7DB+<C.5:4@:5 DAH?@":256I+?@A179-.E:25.+=8-=72/U1 DB7:=07?+.3,I+C1<+4:1DFC1<C1D/.37=19A1I+" B-<C.-:4@<-DE236+I9+?.7.EAD02H7=839.H =0/DE=01A16+?-.7.-<C1=07D2@,/4+63" A7:F D3?6+G5,.-<C).E<1*?1C41GHA"

#  % %( !! ()L0 $ % ! J    ( )$  )$L 9+?=8+9DE2K+.6+:21@?3A1C17.-=830127 .+907,3A14-:I7:11@A9-2+07":@A+K.19A3DB7:I+ 6+9A8+4.-<+.7591K-.EI+,0/2./7AE6:/=0/DE D,C4+2+?:+OA0F?.3?=1DEA0.19A.3?=12?3. :/?" =12?3.:521:/63GHA.E:25A7:1DF6+DH 94+2:5.+I91@9:@A+K.E1GI+:A-D.3"(5DB7:DE83 ?+6+AD021@=07<39-.7:41.3?+-BAE9A37D1

B o t y N a n o S KC

<C5A0H:4@:" A3?6+I9+?I+C11A+<A3?9=3B.7 ?.E,:1@B3<1G59-?/41:A+0H9=10A1D+<21D14-4" A1D3<+I9+?.7.EI=839.H76?-C1I+.E:25 43A1"+,A1C1G5A1DB7:G1C@6+4.+B41=01A16+ I9+?1=07D2@,/9721DH7=7:G59+?-<+4/=0/<+ 9+95=747I7:21?+K+:,:70+A"


14

A + M1RS ENCN A A 

V NMNM  #( # $%&& #((  (  "Z"QJ"  #    $J"&"Qb"$" (   #  " # ( #( a (     " MSJ POPRVĂ&#x2030; V Ä&#x152;ESKU 79A7D?+9+@I@.-109:FC19DEA1DFC1B7?=-1./A@ :A+0HG@2++9:/0+=@G4-:7=18/27ADMG+<=1=0DF D+9DFC-9A10--"=1C4+2@K+9:FC19=10A1D.3C1 ;7.1@B:79+A1A-6I+2./1?-?18/2.E,7I3?7D1@ =123D7.1@=01A16+.7B-?4723G-7A41.-9AFD1,3 ,D0<C14.H<C7:<39DFDE:1DF:7A+>10-+=07D-2+4.E 9DEA1DF?+27-4+DK+A.E:1DM.+I<+..EIB3<C"-A@4 D5G1I1D74(-<C744+9-.>0D01<+$%%YD-A749:F

74-27..E274B3<+..H:1D=8-27401:@$%%Z+A0 072+<:H71=194+2.3.+I<+..EIB3,/=-99+=19A70747 BA7;+A7I@.-10+:+01.-:73A:1D/'7G0-+471@:741D/ 7+01.-:7D78-K1D/=8+2?-.@41@9+,R.@D:7.72 9:F?7.?10+" )74+.A1D7.3G-7A41.-9AF9+@./901237.7D3<9- ?5943?6+?7I3-21G0FA0+.F09:FD+2+.3"H94+2 :5A1I+2.1,.7K.E21:4/27I3*83:/=0+,-2+.A+9 :FC19D7,@G-7A41.@/<47DL-8A3:")DB+?,/:472.@ ?/?+X,:1@7?.1,3=194F,+27I3=8+2.19A9A@2-@ I-.FA0/=3,207D1A.3=1A36+7A7:.+:762H21I2+76 210+=0+,+.A7K.3C1/K:7"*71=7:DHI-?+K.3I+2-. <-I7:1,?-P1D7.3(-<C744+9-.>07+01.-:73A:1D/ G54-9<C1=.-9DH?-DH:1.5=12=18-A0+=0+,+.A7K.3 DHGE0219=E4H<CI+BAEDI@.-109:F?DE:@" =0/DE+01.-:73A:1D/.7I@.-109:HDE:D,=1 ?3./") 762H9-<+AD0236+I@.-109:F?+27-4+I91@I+. ?+27-4+2EA9:F74+=019=10A1D<+=8+29A7D@I31G01D 9:1@?1A-D7<-"12.+9D,=1?3./?.7+D01=9:HB7? =-1./AD1DF?(E9AE.7(107DE01:@$%%bA+C25 I9+?9-<+.+,39:747,47A174+,/D12-A1?+27-4+=8+2 D479A.3?=@G4-:+?7GE6+A=8+2A0-G@.1@9+9A/A.3 D47I:1@I+=01?E212.+B:7I+2-.+K.H,/6-A+:"* DOMĂ CĂ? AMBICE 1:/6+9+?+,-21019A+.+<:1@7I@.-109:1@+4- A@,7872-A-91@K79./>+.+07<+?472H<CK+9:H<C G-7A41.-9AMc 0+.F0AH?@I@.-10+:(-<C7+4(/4+:D:4/2/ .+IDEAB3.72EI+21,/D12@BA7;+A")+?/?+D541 6+.FC14320774+2-9=1.@I+?+D501D.7.H?

PQXĂ&#x2DC;RQTVÂśNRTQDĂźĹ&#x20AC;GEMĂ&#x192;N[Ĺ&#x20AC;QXÂśPĂ&#x2C6;

AH?+?"*7591K-.EG5?E459A70A1D7A-A:77. 21D/D7@9:70K3:1D/+.:74+<CA1D/7(1.-:7 3A:1D/?472B39+9A07+01.-:5")/:472+?G@2+ I7:C14:5,D4/2.1@9A8+4G@=01A16+,7A3?I91@I+ I-<CDH:1.5.+D501D.7.F" .79A8+4G@9+G@2+?+ D=194+2.3;/,-=83=07D591@9A8+2-A=8+2+DB3?* 21=4P@I+(-<C7+4(/4+:":7A+>10--21019A+.+:I+ D+4:H?=8394-G+?4+A1C0729:/+0+,734/" ?+27-41DH<C7?G-<3<CI@.-10MC1D183I+I-<CA0+ .F0479A-?-4/D07")7:1.K-AB7?=-1./AG+,,-9:@ <+..FC1:1D@G5=01./9G541,:47?/.3?*=8-=1@B A3")C<+?+@2E47A07219A.+I+.91GE74+-;7.1@B :M?"*+24+A0-7.28+IO4+0(-<C74 0K?/87479 A-?-4/D07?4"?/.72EI-.1?-.1D7A9+21AH?@-21 ?/<312<C1D7.+<(-<C74 /:")(-<C74@2E474D+4:H DH:1..19A.39:1:74+9A/4+?/,.7K.F0+,+0D5D25 .7?-<+934+A+<C.-<+-9A8+4GE*=121AH:/479A-?-4 /D07:A+0H,787,+.3,/9A@=<+591K-.5210+=0+ ,+.A7K.3C1DHGE0@.+D54@K@I+")@2+,/4+6+AI+..7 .E?7I+C1DH:1..19A-D.1?-.7K.3<C,/D12+<C"* DALĹ Ă? TEST PĹ&#x2DC;ED MS 2013 0110>7.-,/A105G@2+(21019A+.<M7I@.-10MDH ,.7?.1@,7AE6:/D7<3,:1@B:1@.7<+9AE:+DEA1 DF?@=1C/0@$%&$7(-9A01D9AD39DEA7$%&Y"K+:/ D/9+XK79AD3<+.+6V%%9=10A1D<M,Yb,+?3")+ <C<+?+77.-.+?M6+?+94+D-A.-<,X01D.E:A+01@ I9?+9+=0+,+.A1D74-D=8+2<C1,3<C4+A+<C=8- @=+<C.+G1GEC+?+D01=9:FC1B7?=-1./A@*83:/ 8+2-A+410>7.-,7K.3C1DHG10@479A-?-47:+B")7 20@C1@9A07.@9+?@93?+<C1D7A?7O-?/4.EX9=10 .E=01A16+D1G21G3=8+<C/,+I3<3C19=12/89:F:0- ,+9+=70A.+8-C4+27I39:@A+K.ED+4?-1GA36.E"* 1,D14.7G@2+D,0M9A7A-,/I+?,7C07.-K.3<C ?F2-3"@.-109:HB7?=-1./A=8+./B39A7.-<+@01 9=10A7.7D3<I+94+21D7.H-D?.1C7G-7A41.1DH<C D+4?1<3<CI7:1I+E?+<:1109:1.+G1@9 :1")C<+?+9-1A+9A1D7A21=07D.341>-9A-:@;@.: <-?F2-7<+.A07=1A8+G5A+4+D-,.3<C9=14+K.19A3 =839A@=1DF,R.5=01DE8-AAH?01,C12K3<C7?.1 C1274B3C1*D59DEA4@I+479A-?-47:+B"Â&#x201E; _AIC` PROGRAM MS DOROSTENCĹŽ A JUNIORĹŽ 2011 NMNM

27. 1. â&#x20AC;&#x201C; slavnostnĂ­ zahĂĄjenĂ­ 29. 1. â&#x20AC;&#x201C; 8.50, 11.00, 13.15, 15.30 â&#x20AC;&#x201C; zĂĄvody ve sprintu 30. 1. â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 11.30, 14.00, 15.00 â&#x20AC;&#x201C; stĂ­hacĂ­ zĂĄvody 1. 2. â&#x20AC;&#x201C; 10.00, 13.30 â&#x20AC;&#x201C; vytrvalostnĂ­ zĂĄvody 2. 2. â&#x20AC;&#x201C; 10.00, 13.30 â&#x20AC;&#x201C; vytrvalostnĂ­ zĂĄvody 4. 2. â&#x20AC;&#x201C; 10.00, 13.30 â&#x20AC;&#x201C; ĹĄtafetovĂŠ zĂĄvody 5. 2. â&#x20AC;&#x201C; 10.00, 13.30 â&#x20AC;&#x201C; ĹĄtafetovĂŠ zĂĄvody


15

% F ,# 

% % 

F % 

BIATLON JE JEDNODUŠE… G5K+I.EI+,./?+D=8-4FC7DF,/D12.3:1?G-.F,+0@:7D-<3<C:@4-<C@ 9=10A1D.3<CG0H43<C9=@B:1@.7,/2+<C79456+?-.7.1C1@"2+.:7 +I.701D/+01.-:73A:1D/7+01.-:7D78-K1D/.+I91@DB7:I+.9=10A1D :5.E9=1A+?.7AD/8-79A70A1D.3?K394+?.7C0@2-".5A1I91@=8+2+DB3? :0/9.FC14:5I7:21:4/27I3;1A1>07S+7.774K3:7"+9:FG-7A41.-9A:59+ .+<C745D5;1A-A=01=1A8+G57>+.A@05Q.-A+2=10A70A.+09" )547A1,7I3?7D/,:@B+.19A*83:/2+.:7+I.701D/")01<C@9+./? =112:05471G479A?12+4-.>@<16I+=8-A764-DF=01:7621@6+.@7A7:FI9?+ ?1C45=1,.7A9+G+97?FDI-.H<C9-A@7<3<C.+6I91@A0F.-.:57,/D125"*

>+.A@07.-A+2=10A70A.+099+D+24+274B3<CK-..19A3,7?E8@I+.7 ?70:+A-.>79=1.,10-.>"AFA11G479A-9=14@=07<@I+9K+9:1@G+7<CD14+IG7 41D1@0+=0+,+.A7<39AH?+?9+D+09:F:1?G-.7<+77:A@/4.E9D1I+7:A-D- A59?E8@I+-21G-7A41.@")?+,-./012.3C1C4+2-9:7D.3?/?+01,D1IG-7A41 .@@6241@C121GE"5.3.79A74K79@<C1=-AI+C1=1A+.<-/4-D+9:@"@2+?+ C19A-AD+4:F?+,-./012.37:<+7.7D3<?/?+-=+09=+:A-D.3,/D12.3:5D479A.E ,/D12.-<+*@=8+9P@I+?7.76+0(7AEI@.:7" 2+DEA72D7<+A-4+A+<CI+2+.:7+I.701D/,A0-7G-7A41.1DH<C)?12+ 4+:*.+I,:@B+.EIB3")14:/?@0K-AE21:/6@=8+27A@0K-AH.72C4+2@?3?=1 072-AD:1.:0FA.3<C9-A@7<3<C74+.720@C1@9A07.@9+97?712.-<CA7:F @K3?"7=83:472+01.-:73A:1D/?/:+9=10A@.+@DE8-A+4.E=01;+9-1./4.3 =839A@=:A+0H-.9=-0@I+7?1A-D@I+-?E"* E8?+6+D,/I+?./=12=107=8-.+9+K+9:H?G-7A41.-9A:/?-1K+:/D7.H 9=10A1D.3X9=E<C"„ _AIC`

Silva Intelligent Light

SILVA TR AIL RUNNER PLUS

S I LVA X-TR A I L P LU S

NOVÁ ŘADA VYSOCE VÝKONNÝCH ČELOVÝCH LAMP S TECHNOLOGIÍ SILVA INTELLIGENT LIGHT © www.vavr ys.cz


16

TEXT: PETR JAKL FOTO: PETR JAKL, TED HALL

NORDICškola ll BRUSLAŘSKÉ TECHNIKY A JEJICH CHARAKTERISTIKA  ( (  

7 +  (& ( d 5 #  

  d 5 # " &! " #  ,   d G &&  ,   d *  & "     , d 5 

 8# B"   !  8  )     d @  

   )  "&

"    (L " ( #   L( (     " ( (    (    #"(    ((      (#((" 1=7:@I?+6+D=07O-9+.+IK79AEI-@=47AP@I3A8-,/:472.3G0@94789:FA+<C.-:5"12G10.FAE41<D-:/89:F -456789:F4-A+07A@8+9+=1@63D/=01=1I?+.1D/.3I+2.1A4-DH<CA+<C.-:=8+9.F./,D1941D3" 4+DE2<- ?3.3791AD72+<C=1=727I3<345678?E.37A7:9+DGE6.FGE6:789:F?4@DE@I747=1I?+.1D/.3:0/A:/ 7I7:GHD/DC1D101DFK+BA-.EK79AF-219AA0+;./"014+=B3=101,@?E.3A+25G@2+?+@D/2EA1GE =1I?+.1D/.3"/4+=019.72.EIB3=8+C4+2.19A,7<C1D/D/?+D=1=-9@I+2.1A4-DH<C:43K1DH<C;/,3:762F ,A+<C.-:./94+2@I3<3:43K^ d 19A7D+.3A0@=@7=/.D+ d 19A7D+.34+DF.1C57456+ d 19A7D+.3=07DF.1C57456+ d 0/<+=7637C143 d 19A7D+.3AE6-BAEAE47 d 19A7D+.319507?+.DMK-9?E0@9:4@,@

A. OBOUSTRANNÉ BRUSLENÍ JEDNODOBÉ („JEDNA–JEDNA“) 7:,4-21DE4H./,+D.7=1D32/I2+,I+2.12@B+.E8+K+.11X=4.H91@=76.H12=-<C:1102-.1D7.H91207 ,+?D625,:762F456+_I+2.721G7eI+2+.12=-<C`"8-?-9A01D9:F?,D4/2.@A3I+A+<C.-:7)I+2.7I+2.7* .+1G5K+I.EXK-../-05<C4/9A+I.EI7:1./01K./.721:1.741@25.7?-<:1@01D.1D/C@D+9:4@,@.7I+2.F 456-"3:5A1?@I+.79A@=.-<-1GA36.19A-@K+.39+.+IDHB+"-<?F.EI+:43K1D/=01=1<C1=+.3=0-.<-=@ G0@94+.3.74563<C7=01A1I+D.7B+?=8+C4+2@,787,+.7.7XD12" .74-I?+9-C.+2.7=1K/A:@DH<D-:@K-9AFC1D3.7:21219A7.+=4.E=12:1.A014@1G1@9A07..FG0@9 4+.3I+2.121GF19A7A.3G0@94789:FA+<C.-:5G@21@=01.EIC07K:1@" B.C2bc?#ACE@5#> #/@52bdeAI 9+ )$ $ T F B" 

  T *& , )   ! "  &   " T G    " & T *    ,  *&  8 )   "  "  T *& ,"  " " (   ,8 " T @    "  &

a #$ ! &  )$ T R #  "  "& 

  T 5,   "" & #  T G  # ,    T *& , &   #   "  B"    ! " )  & " & T 6  #  "    &  T @   " &


17

f# &  T G

  & "&  T @ "" & # ( <  "     "&  )     "& ( "  7 , 9  "   T 5 ,   , # T 6 " & # (   !& "   " T 5   , # <)     T @   " &

Y> & 

(& ( T *& ,&  !  Q  T 5 !  " !  &  "& 

   , !&"  )    ( & #  " T 5,    #!   )  ) <  &)& (  ) T5 # "  & T 5 #    "  ,  "   T @  

"    )  "&

B.C2bc?#ACE@5#>#A2bdeAI B+<C.5=1C5G1DF;/,+A1C1A1<5:4@9+-2+.A-<:51=7:@I39DHB+=1=97.H?<5:4+?I+.91=7K.ED+2+.H?-=1C5G571=7K.1@=07<3.1C1@_D-,;/,+1207,@ ,=07DF456+&"QT"`" %"B"C

%"B"E

%"B"L

%"B"U

%"B"V

2d>egGB +2.121GFG0@94+.39+=1@63D/D?30.H<C9I+,2+<C=8+D/6.EDB7:.701D-./<C"M4+6-AHI+XC+412D07A@4563_D5A1K+.3B=-K+:`"G+<.EK3?I+05<C4+IB3I3,27A3? I91@456+D3<+),7D8+.5*7.71=7:"8-21G0F?,D4/2.@A3A+<C.-:5I+)I+2.7I+2.7*XK-..F-21:0/A:H<C9A0?EIB3<C.+G1-2+4B3<C?30.H<C9A1@=/.3:25D/? @B+A83K797+.+0>--I-.7:9=1A8+G1D7.1@=01=8+<C12.7I-.1@A+<C.-:@"7D3<D./94+2.F?9A1@=/.323:5.+=8+0@B+.F?@05A?@1207,M=1?/C/@206+AI-6.7 01D-.E,39:7.1@D591:1@05<C419A_9+A0D7K.19A`"(@93?+DB7:GHA219A:1102-.1D7.37G5<C1?DK79,:0/A-4-9:4@,7)=8+.79A7D-4-*XC+412D07A@4563-I+2.1A4-DH<C 9+>?+.AMAE479A+I.EI7:1D4/24-219A7A+K.1@:1.2-<3"(-9A8-D5I+21@)I+2.7I+2.7*-:07AB39I+,21D:@\ aK-..19AA+<C.-:5I+2.121GFC1G0@94+.39+,D5B@I+C4@GB3?725.7?-KAEIB3?9.-61D/.3?7,D5B1D/.3?A0@=@7=/.D+"01241@639+A7:21G7=M91G+.3.7 1207,1D1@456-G@2+?+?3AD3<+K79@.721=.@A3=763D41:A-7A7:2+4B3_7XK-..EIB3`21G@91@=76+"A07.1DH=8+.19AE6-BAEI+DA1?A1=83=72E01,9/C4+IB3_D-, ./94+2@I3<31G0/,+:`7,D5B@I39+A7:./01:5.701D.1D/C@7I-6,?3.E.1@:1102-.7<-"7<D-K@IA+.+I283D+.701D-.E,:1=<+G59A+A1.+?@9+4-.7=1=0DF@:1K3 01D7A"2?E.1@,7D5BB305<C419AD/?=7:G@2+2+4B321G79:4@,@.7I+2.F456-7A3?-2+4B321G712=1K-.:@?+,-I+2.1A4-DH?-1207,5"

0A:.5+GH:"B=1d'dI C9 S&) "   "& E9 5,   "   7 # , 9 8 , L9  # "" # &# # &

U9 V9 W9 X9

1  "& ) ,  8  7 ,# #&& ,9  # #8 "& 

    7"8" ,   "  #9  # " 7  # ) !&) &  9


18

B. MODIFIKOVANÉ OBOUSTRANNÉ BRUSLENÍ DVOUDOBÉ („HOUPAVÝ“) 7A1G0@94789:/A+<C.-:7I+DGE6:789:F?941D.3:@.+,7941@6+.1@=1=+4:1@".E:A+0H<C=@G4-:7<3<C I+9A7DE.721=1,-<+I7:F9-.+D479A.39+9A052D1@21GFC1G0@94+.3_D-,2/4+`9@=8+9.E.E.3?6+I2+ 1G0@94+.395.<C01..3.E:2+.+?/9D1@:7=-A14:@DMG+<"=8+9A16+I+01D.1<+../DB+?19A7A.3? G0@94789:H?A+<C.-:/?7I+=1@63D/.745678+?-DB+<CX01D.3.+?/DK+9:F12G10.FA+0?-.141>--9DMI D479A.3./,+D"9A7A.3,+?EI91@:.39C1D3D7DEIB3"7=83:472D I-,.7I3I7:11G1@9A07..FG0@94+.3 2D1@21GF74A+0.7A-D.3_D10->-./4+)*f1 4A+0.7A+`D 7.72EI+21:1.<+=01A@A1A+<C.-:@A+0?3. Q1G1@9A07..FG0@94+.32D1@21GFQI+2-.H9=0/D.H_f1:7A+`7A8+G7D109:@I+,./?7I7:1 )A7.+<*"+I-9AF6+1G7./,D5I7:.109:H)A7.+<*A7:-./B)C1@=7DH*=4.ED5I728@I325.7?-:@-472.19A AFA1A+<C.-:5D=83=72E?-9A01D9:FC1,D4/2/.3AE?-.+I4+=B3?-"(59-./01:.7.74+,+.3=MD12.3C1 ./,D@.+2E4/?+7A7:=7.50BI-9AE=01?-.+:2569+G@2+?+206+A,4-21DE4FC1)C1@=7DFC1*" ,/:472.3<C;/,3<C?/A+<C.-:71G1@9A07..FC1G0@94+.3C1@=7DFC101,C12.EG436+:)I+2.7I+2.7*" +.9A3?01,234+?6+D5=1@BA3?+I+2+.,+2D1@91@=76.H<C12=-<CM7D=0MGEC@2D1@21GFC11207,@ ,456+=01D/23?+91@=76I+.I+2+.74+K791DE2+4B3"

f # &  T G

 " &  #    & "&  T @ "" & & #"    <  #& T 5 ) ,  ,   T *& ,  &   #   5 "   !&&"  "   " T 5 & <     B" "  4 & & T @   " &

B.C2bc?#Ah+C>/5e CC@Eg0C250i+CE@5#A #/@52bdeA 9#  ! 7;"  "  )  )

 Y Z!   "  9 T *& ,&  ! Q  T 6 " & )    " T G   "  &!   )  )  <  &)&  ) T *     &  8 

  *&  8 )   "  "   T 4  &  #  , T @   "  & 7+ )$ $ T F   

  T *& , "    & T F  ,  ,   T *  , !&   

 " "   T *& ,"  " "    ,8 " T @   "  & a+  (& ( T 5 #   

  T 5 # " &! " #  ,   T 5 ) ,  ,   T *  & "    , T 5  8  , 

  )    T @  

   7)  9 "&

Y / &  (& ( T *& ,&  ! Q   T 5 !  "  "   &  8 

 !&"    & #   " T 5,   #!   )  ) <  &)&  ) T 5 )  "  & & "B"   " , " ! " & T 5 "    "    T @ "  " &


CHRISTOPH SUMANN A NOVÉ ATOMIC WORLDCUP SKATE FEATHERLIGHT

LEHČÍ NEŽ KDY PŘEDTÍM!

NOVÉ ATOMIC WORLDCUP SKATE FEATHERLIGHT S ULTRA LEHKÝM NOMEXOVÝM JÁDREM A DENSOLITOVOU BOČNÍ KONSTRUKCÍ JSOU TĚMI NEJLEHČÍMI LYŽEMI ATOMIC. PŘI VÁZE NEUVĚŘITELNÝCH 450 GRAMŮ / WORLD CUP SKATE 178 CM / VÁM ZAJISTÍ EXPLOZIVNÍ ODRAZ, MAXIMÁLNÍ PŘENOS ENERGIE A JEŠTĚ VÍCE DYNAMIKY VE FÁZI SKLUZU.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz

WE ARE SKIING WWW.AMERSPORTS.CZ


20

j +  (& ( T F 

 

  T 5    , !&" (   & #  " T F   ,  ,   T 5 # " &! " # ,(   T 5 #    "  (  T @   

   )  "&

k#$ ! & T *& ,"  

"& 

         *  "   # T 5  "   ,!&    & #   "; T 5 ) ,  ,    T 5 # " ,  & T 5 " &) , 

 "& B B""&  T @  #  )   "&

[ # &  T 5 # & 

"& 

  T *& ,  & 5 "    &"  "   " T 5,   ,  # T @ "" && #"  (  <  #& T 5 " #    "   T @   "  &

X E $  & 

(& ( %&) &    "  ( !"B"CF  "  2d>egGB G1@9A07..F)C1@=7DF*G0@94+.3=1@63D/45678 9A+I.EI7:119A7A.3A+<C.-:5=8-?E8+.E9DH? 21D+2.19A+?7X01D.-;5,-<:F:1.2-<+"+25GE6.E ,?30.H<C9I+,2M=8-D591:F9:4@,.19A-9.EC@ 74563-.701D-./<C7:21.7A1?/2/-?30./ 9A1@=/.3" 01?E,/D12@D+9=0-.A@I+C1@=7DH :01:D6+G83K:@XK-..19A-7D5D3I+.F05<C419A- .+IDHB+7=8-=8+<C12+<C_D-,2/4+`G5?E4GHA D=83=72E9I+,2@,787,1D/.=8+2=019AFG0@94+.3 7I7:1=0D.3=8-1=EA1D.F?,=1?74+.3"+<C.-:7 )C1@=7DFC1*G0@94+.3D=0-?-A-D.3?=01D+2+.3I+ A7:FK79A1=0D.3?,=M91G+?:A+0H?,7K/A+K.3<- ,7K3.7I3G0@94-A" DHB+.3XK-..19A-)C1@=7DFC1*D+2+1=EA=8+9 DH07,.EIB37C47D.E+.+0>-KAEIB39.-61D/.3_,C1@= .@A3`2/4+=01A76+.3;/,+12=-<C@,C1437=8+2+ DB3?DH07,.HDH=72AE47B-:?1D=8+2_D=129A7AE =8+=72`D1:7?6-:@=1416+.3456+.79.3C_D-,1G0" 214+`"


21

0A:.5+GH:"B=1d'dI C S&)  "   "& E 5,   "   7&) ,  "  &9 8 , L   # "" # &# # & U 1   "& ) ,  8  7 ,# #&& ,9

V W X [ 

 # #8 "& 

   #) 

   ) "  #&7Y Z9   7"8" ,   " 9  #  7 ,  #9# # "  7  # ) !&) &  9

C. OBOUSTRANNÉ BRUSLENÍ DVOUDOBÉ („DVA-JEDNA“) 2+12D71207,5,456+D+9=1I+.39I+2.3?91@=76.H?12=-<C+?"+,7?EP1D7A9=8+2<C1,3?2D1@ 21GH?G0@94+.3?)C1@=7DH?*12:A+0FC19+4-B3DH07,.E:07AB32F4:1@9:4@,@1?+,+.H?01,97C+? =8+.19@AE6-BAE74+=8+2+DB3?=1@,+I+2-.H?<5:4+?9.36+.3,DHB+.3D=0MGEC@1G1@1207,M"791DE 124-B.HI+-=0MGEC91@=76.F=0/<+")D7I+2.7*I+D=129A7AE.+II+2.12@BB3G0@94789:1@A+<C.-:1@ D5672@I3<3?74F./01:5.701D.1D/C@"7K/A+K.3<-,D4/2.1@I+I3,/:4725,+A83C47D.3<CA+<C.-:.+I283D+" 8+9A1?/9D/X9:743I7::1102-.7K.3_)A83G121DH*=0-.<-=DH07,./01A7<+A0@=@7.+91@?E0./=0/<+ =763`A7:-:1.2-K.3_05<C4/@.7D-A+4.19A`"1,C12@I3<3DH,.7??/.7,2/0.F=01D/2E.3)2D7I+2.7* 1=A-?/4.3.79A7D+.3XC4@4563X?E0.EA+0F.@_K3?9A0?EIB3A3?DEAB3XC+4`" B.C2bc?#Ah+C>/5e CC@Eg0C250i+CE@5#A #A2bdeAI 9+ )$ $ T F  

  T K  5 ) "  " "  &! # ) ,  "  @ "8# " T G " #  T *7  9& 8       # "   )  !" Y, ) Z7((&9 T F &    " "   #   &*!    )   ! ," ) & #& T @   " #   "  & 7 +  (& ( T 5 #  

  T 5   "   , !&    & #   " T G  " # &&    , T * " & ,   T 5 

 8# B"   !  &&   T @  

   )  "& a #$ ! &  )$ T G

 "  "&  T 5     ,! &    T G &)   , T 5 ) "  & T 5  #     &  !  #  "  T @   )   " &

f # &  T 5 # "& 

  T *& ,  & 5 "    &"  "   " T 5 ) ,  ,    T @ "" && #"    <  #& 7  ")&  9@ "  " " # & T 5 & <     "  7 ")&  9 4 & & T @   "  &

Y > &  (& ( T *& ,&   T 5 ) "   & T 5,    # T *    "   ! &   & #    " T 5 "  ,  "   T @  

" #    )  "&


22

j + ]  (& (^ T *& , ,"   T 5 ) "  & T G "&&  ,  T *7  9    ,!&  & # (   " T 5 "   !  #  , " "  T @  )   " & 2d>egGB +<C.-:7)2D7I+2.7*I+456789:1@A+<C.-:1@DHC072.E=019A1@=/.3":256,7K/A+K.3:I-=1@6-I+-.7 01D-./<C=8-12=1K-.:1DF;/,-I3,25DH:1..3G10<-.79723G0@94+.32D1@21GF76A7?:2+@6GE6.H 9?0A+4.3:9@.2/D/456+".70M9A7I3<3:1.2-<3G59A+?E4-,D4/2.1@A9A/4+2+4B3-9A0?EIB39A1@=/.3G+, ,=1?74+.3K-,79A7D+.3"1?M6+.797,+.37@206+.3=07D-2+4.FC105A?@"./0M9A+?D5A0D7419A.39345 019A+-01,97C7-.A+.,-A7=1C5G@D+;10?EDH07,.EIB3C19.-61D/.3=/.D+,7=1I+.3A0@=@-25.7?-:5 1207,@_D-,1G0"D=07D1`"+4-<+XK-..1@?12-S:7<3I+A,D").79:7:1D7.F2D7I+2.7*:259+?7O-?/4.E ,-.A+.,-DP@I+;/,+9:4@,@9DH=72+?_D-,;/,+Z`:25,/D12.3:=8+9:1K3,456+.7456-" 0A:.5+GH:"B=1d'd &` +219A7A+K.F9.-61D/.37,7=1I+.3A0@=@D=0MGEC@12=-<C@" $` +219A7A+K./01A7<+A0@=@" Y` +DH07,.H.+G16/2.HDH=72=0-?/0.3.1C5_.1C7I+=1@,+=79-D.E=1416+.7.79.3C`" V` ?+,+./=0/<+=763_=834-B=1:0K+./=0-?/0.3=76+.+219A7A+K.E,7=1I+./20@C/=76+`" T` 207,=01D/2E.,+,79A7D+.F456+,+B=-K:5.1C5K-=834-B,79+G+" Z` +=8-?E8+.F.79A7D+.3XC4@12D07A@4563DMK-D+4-:19A-9A1@=/.3705<C419A-I3,25"

OSTATNÍ POUŽÍVANÉ BRUSLAŘSKÉ TECHNIKY D. OBOUSTRANNÉ BRUSLENÍ STŘÍDAVÉ +D+4-<+,832:7=1@63D7./A+<C.-:79=19A@=+? DHD1I+G0@94+.3AF?E8,7.-:7I3<3"2+1=1?E0.E :1102-.7K.F./01K.F1G@9A07..FG0@94+.3:25 .7I+2+.1207,,456+=8-=72/12=-<C91@C479.1@ =763"(/9DF1=129A7A.E.3D+OA0F?.E9A0?H<C 9A1@=/.3<C74+DEAB-.1@I-=07:A-:@I3I+.2EA-7,7 K/A+K.3<-".7B3B:14+9+./<D-:@AFA1 A+<C.-:5.+G@2+?+DE.1D7A" E. OBOUSTRANNÉ BRUSLENÍ PROSTÉ 2+1G0@94+.3G+,D5@6-A391@=76.FC112=-<C@" -2+/4.3?=01D+2+.39+G436305<C41G0@94789:F?@ =1I+A39.3,:H?=19A7D+.3?=/.D+7DH07,.H? =8+2:41.+?A0@=@"76+G@[21=01D/,3G0@94+.3 1=7K.H?-9A8327DH?-=1C5G5=7:I+.@A./:1.A 0147C143.+G1=8-206@I3C14+D=12=763_9I+,21DH =19A1I`"+<C.-:7=01D/2E.3I+9C12./919A7A.3?- A+<C.-:7?-"+<C5G3.E:25,7.+2G7A+4./.E:25 DH07,.EIB3;/,+9.-61D/.3,D5B1D/.3X=4.H=8+.19 AE6-BAEAE47-01A7<+19507?+.7A0@=@"019AF

G0@94+.39+,787,@I+D+9I+,2+<C9<34+?@05<C4-A I3,2@7D-2+/4.3?=83=72E.7D7,@I+.7G0@94+.3 )C1@=7DF*"+IK79AEIB3<C5G1@I+=834-BD591:F =19A7D+.3B-01:FD+2+.345637:0/A:H9:4@,=1 C07./<C456+"

6+-9=0/D.E=01D+2+.H12B47=_-D:479-<+`I+ ?12-S:7<3I+2.19A07..FC1G0@94+.3"+IK79AEIB3 <C5G5I91@=19A7D+.39:4@,.F456+.7C07.@X=4.H =8+.19AE6-BAE.721207,1D1@.1C@7=834-B?74H K-=834-BD+4:H12D07A456+"

F. JEDNOSTRANNÉ BRUSLENÍ -9A10-<:59.72.+I9A70B3;10?7G0@94+.3,./?/ A7:FI7:1)--A1.+.MD:01:*=124+S.9:FC1 G10<+:A+0HD9+2?2+9/AH<C4+A+<C=8-.+94A@A1 0+D14@K.3A+<C.-:@21,/D12.3C19DEA7"7:./,+D .7=1D32/I2+1G0@94+.3I+2.1@4563:259:4@,./ 456+:41@6+=1<+4F9DF=41B+D+9A1=E" 762H 1207,I+21=01D/,+.91@=763"219A7A.3<C A+<C.-:9+4-B3A3?6+.+21<C/,3:=4.F?@=8+ .19@AE6-BAE.72G0@943<3456-9A+I.EA7:01A7<+ 19507?+.7A0@=@I+I+.K/9A+K./" K.+=834-B =07:A-:1D7.FI+2.19A07..FG0@94+.3?/9A/4+9DF ?39A1D0+:0+7K.3?-,/D12.3?=1I+A3=8+2+DB3? @2/4:1DH<CGECM"+.7=83:472-2+/4.3?,=M91 G+?=01=8+2I362E.3=8-?791DH<C9A70A+<C.7 1?+,+.F?=019A10@A07A-"+21G0F9-@DE21?-A

/DA=1CEd (-9A0+?9+456789A/D/.+A+C25:2521:1.74+ 1D4/2/:7621@,A+<C.-:74+76A+C25:25I+@?3 =1@63AD+9=0/D.H1:7?6-:7=45.@4+I+9A8327AG+, ,A0/A505<C419A-79345"8+<C125?+,-A+<C.-:7?- D5672@I39=+<-/4.3A0F.-.:-=07D-2+4.F=-41D/.3" /:472.3?=0-.<-=+?=8+<C12@,A+<C.-:521 A+<C.-:5I+.+=8+9:7:1D7AI+I-<C41>-<:F=18723 =121G.EI7:1@,?E.5=8+D12M.7:14+"7=83 :472=8-,?E.E=01S4@A07A-,+9I+,2@2101D-.5 ./94+2.E219A1@=/.3=7:01D-.57.7:1.+<1=EA 219I+,2@G@2+D5=727A94+2A+<C.-:./94+21D.E^ G0@94+.3=019AFQ)C1@=7DH*Q)I+2.7I+2.7* Q)2D7I+2.7*Q)I+2.7I+2.7*Q)C1@=7DH*Q G0@94+.3=019AF"„ 83BAE^0@94+.3Q/<D-:7A0F.-.:"


Výhradním dovozcem a distributorem pro ČR je firma Bretton s.r.o., tel.: 272 088 321, www.bretton.cz

rossignol.com www.rossignoltour.cz

DISTRIBUCE STI A NOVÁ O N Ž U PR I KAŽDÉM NOST POHYBU NA T NOVÉ VLAST S LO U N Y ŠÍ PŠUJE PL O JEDNODUŠ TLAKU ZLE ŠÍ DÉLKY PR T A OBUJE LEPŠÍ R S K P . Z U Y ĚH ČK PI Š L FI TYPU SN PRO TNOST. NOVÝ NÍZKÝ NIŽŠÍ HMO BRUSLENÍ. Ě N Z A R Ý V NOST. OVLADATEL

výkonem a nízkou inovaná s vysokým Univerzálnost komb ěhu. na všech typech sn skytují plynulý skluz po e lyž o Tyt tí. os hmotn ní přináší nový lená bota na brusle Kompletně zdokona E AT SK P CU WORLD ká hmotnost. Výhodou je též její níz a účinnost pohybu. e lyž oly ntr ko r mě roz

X-IUM

X-IUM

SKATING WCS


24

FOTO: ROSSIGNOL

TEXT: TOMÁŠ GNAD

/& &)   ) & " , & "  ! " &   "!"

 "&! , ,   " )  & , "" )

(NEJEN PRO DĚTI) # # # ( _ ` "#( #  ( # #( (  #   # " 5<C419AI+9<C1=.19A=01D/2EA:0/A:121G1@ =1C5G1D1@K-..19AD27.H<C=12?3.:/<C<1 .+I05<C4+I-D<1.+I:07AB3?K79+"79A19+I+2./ 1K-..19A?7O-?/4.3-.A+.,-A5:A+01@I+?16.F 01,2E4-A.7A8-234K39<C1=.19A-^05<C419A0+7:<+ 05<C419AI+2.1A4-DH<C=1C5GM7;0+:D+.<-=1C5GM" L@.:K.3,/:47205<C419A.3<C9<C1=.19A3AD183 =01<+95D<+.A0/4.3.+0D1DF91@9A7DE,=M91G@I3<3 05<C4F9A832/.3:1.A07:<370+47O7<-9D74M" EC.74563<CI+2-9<-=43.7:2+I91@./01:5 .705<C419A.39<C1=.19A-.-6B3" A1-D=83=72E :25C1D183?+1A0F.-.:@.7456789:H9=0-.A" .- DA1?A1=83=72E9+.+I+2./17G914@A.305<C419A 7=01A19+.+?@93?+91@9A8+2-A.701,D1I0+7:K.3 05<C419A-:A+0/=019A70A45678+.+.32M4+6-A/" 5<C419A.39<C1=.19A-I91@>+.+A-<:5.+ID3<+ =12?3.E.5"(10;141>-<:F=8+2=1:472505<C419A .3<C=01I+DMI91@2/.5=1?E0+?9D741DH<CD4/ :+.D=83K.E=0@C1D7.F?9D74@"A3?A1=1?E 0+?9+K41DE:.701237I-6C1.+4,+D+D+4:F?38+ 1D4-D.-A"01I+I-<C1D4-D.-A+4.19AI+2M4+6-A/21G7 :259+91D4-DP1D/.3?,7K.+"83,.-DF=12?3.:5 =0101,D1I05<C419A.39<C1=.19A-I91@D2EA9:F? DE:@:259+D&%Q&V4+A+<C;10?@I+.+0D1DH,/ :47205<C419A.3<C=01I+DM"A1C1A12MD12@I+ A8+G7=8+2+DB3?DA1?A11G21G3A@A1=1C5G1D1@ 9<C1=.19A,/?E0.E01,D3I+A"

1976+.3@0K-AFX01D.E05<C419A.3<C9<C1=.19 A3I+=12?3.E.1219A7A+K.1@X01D.39-41DH<C7D5 A0D7419A.3<C9<C1=.19A3-:1102-.7<+"8-<D-K+.3<C ,7?E8+.H<C.701,D1I05<C419A.3<C9<C1=.19A3 I+A8+G72M94+2.EDE.1D7A=1,10.19A9=0/D.F?@ =01D+2+.3A+<C.-:5" 0101,D1I05<C419A.3<C9<C1=.19A3=1@63D/?+ 0M,.F=19A8+C1DF7,/D12-DFC051=7:1D/.3.+I 05<C4+IB30+7:<+.70M,.F=12.EA579A70A5,0M, .H<C=141C.+G105<C419A.3<D-K+.39?7O-?/4.3 21G1@,7A36+.321&%Q$%9"7A1<D-K+.3I91@<C7 07:A+0-9A-<:/:0/A:121GH??7O-?/4.3?.+G1AF ?E8?7O-?/4.3?,7A36+.3?" 1,D1I9=+<-/4.3<C05<C419A.3<C9<C1=.19A3 I+,/D-94H.7D9A@=.3X01D.-1G+<.H<C9-41DH<C 9<C1=.19A379=0/D.FA+<C.-:5GEC@"-?-A@I3<3? ;7:A10+?DH:1..19A-D:762FGE6+<:F2-9<-=43.EI+ ?7O-?/4.305<C419A"+I3X01D+PI+=7:=12?3.:1@ 01,D1I+A+?=1DF05<C419A-" 5<C419A=1C5G1DH<C0+7:<3@GEC@.74563<C?/ DH,.7?=8-05<C4F0+74-,7<-91@=76.H<C12=-<CM=8- ,05<C4@I3<3<C=0D<3<CD+9I+,2+<C-,?E./<C9?E0@ I3,25=8-=8+2I362E.3=1?74+IB3<C,/D12.3:M-<+4F 9:@=-.5.+G1D?39A+<C05<C4FC1=8+<C12@,+9I+, 2@21GEC@"8-DB+<C<D-K+.3<C.701,D1I05<C419A- I+A8+G721206+A9=0/D.1@A+<C.-:@7G5G54=1C5G 1=A-?/4.37,/01D+P@D14.E.H"

#?+5Ed/DgG@b0g0> @C#2C:A@d=1C+GgI T ,# "  B #  ) & T ,#   &   &!  &) "  T # B &      "  &7 9 T , )   &)

T ,      &    &8 ,#  # T# Q "&)&    EN ! #     & "& T " Q & ,       

T " & )&& )" ,  " &

/@C+GDAEd@C#2C:A +/A=g?0B@d=1C+GgI T & ,)#  7  

 ! #&9 T 0  & T &" "   7 !, !!  ),!!"&

 "&9 T8& T &8& 

T &)  

762HA0+.F0.+G1=+27>1>G5?E4GHA9<C1 =+.9+9A7D-AA0F.-.:.701,D1I05<C419A.3<C9<C1= .19A3.74563<C"1,234DA0F.-.:1DH<C?+A12/<C DGEC@.7:14+.+G1.7GE6+<:H<C4563<C9:101 .+.3"F?E86/2.H\


25

+.1?I+A8+G79-@DE21?-AI7:9+4-B3DE:1DF :7A+>10-+129+G+A7:G59+?E474-B-A-9A0@:A@07 A0F.-.:@7=1@6-A3?+A12"019A70B3DE:1DF:7A+ >10-+129A70B3C121019A@DHB+I+A0F.-.:9+9A7D+. ,1=7:1D/.30M,.E241@CH<CX9+:M?7O-?/4.3 05<C419A39219A7A+K.H?-.A+0D74+?12=1K-.:@" G5G54456789<C1=+.D5D-.1@A<1.+ID5B B305<C419A?E4G5GHAI+C110>7.-9?@9=1 =8+2<C1,3?<D-K+.3219A7A+K.E@:4-2.E."7:1 =01>0+9-D.3A0F.-.:9+I+D321G7,7A36+.3&%Q$% 9-.A+.,-A7,7A36+.3J%Q&%%g=1K+A1=7:1D/.3 &%Q&TO2F4:712=1K-.:@YQT?-.77:A-D.3 <C707:A+012=1K-.:@" 8-01,D1I-05<C419A-.74563<CA7:FD5@63D/?+ 0M,.FBA7;+A5.74563<CI3,2@DA+0F.@?+,-A5K+?- .+G19A01?5=01I362E.3X9+:MA07AE9K79AH?- ,?E.7?-9?E0@I3,25GEC.7:0/A:H<CX9+<3<C 05<C419A3D5BB3.+6,/D12.305<C419A.3X9+:5.7 D+4?-05<C4F?9.EC@.+G1,+9D7C@" +122E4-A+4.1@91@K/9A3A0F.-.:@05<C419A-

A+4.EIB3"1:@2I91@,7=1I+.F21=01G4+?7A-:5C+0A7: I+D5BB3-.A+.,-A1@,7A36+.3=95<C-<:5.+=8+AE6@I+?+" .+,7AE6@I+?+I+=95<C-<:5D5BB3-.A+.,-A1@A0F.-.:@" 3<+9+91@9A8+23.7=4.E.3,727.FC1X:14@D0/?<- C057.-:14-D.7D5BB3-.A+.,-A@,7A36+.3"91@A7:9<C1= .-219/C.1@A=1?E0.ED591:F-.A+.,-A5,7A36+.3" F4:5X9+:MG5?E4512=1D327AA1?@<1 <C<+?+01,D3I+A"1:@29+I+2./101,D1I97?1 9A7A.F05<C419A-=7:G5?E45GHAI+2.1A4-DFX9+ :5D+4?-:0/A:F9219A7A+K.H?12=1K-.:+??+,- I+2.1A4-DH?-<D-K+.3?-"0145678+GE6<+I+DB7: D3<+I7:01,D1I05<C419A-2M4+6-AH01,D1I05<C 419A.3D5A0D7419A-:A+0/,/D-93.7X01D.-19A7A.3<C =1C5G1DH<C9<C1=.19A3701,D3I39+=1,2EI-" 0K-A1@.+DHC121@01,D1I+05<C419A-@45678M GE6<MI+.+?16.19AA+9A1D/.305<C419A.3<C 9<C1=.19A3"1<1?M6+?+9.72.11A+9A1D7A.7 GE6+<:F7A4+A-<:F20/,+D4+A.3=83=07DEI-6.+.3 ?16.F:DM4-K4+.-A19A-A+0F.@-01,234.19A-9:4@ ,1DH<C=12?3.+:1GI+:A-D.E1A+9A1D7A.74563<C"

PŘÍKLADY HER NA ROZVOJ MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI U DOSPĚLÝCH

ČINNOST: Rovinky se stupňovanou rychlostí Letmé úseky (po náběhu) Rozložené úseky Úseky – pyramida Starty se setrvačným během

DÉLKA ÚSEKU: 50–80 m 30–60 m 60–80–100–120–130 m 30–40–50–60–50–40–30 m 20–30 m s doběhem 60 m

+>/g0C2i@C#2C:@d=1C+Gg %# &  

" 7L9" ) 5 " & !  , &#&

 !,   " ," )  & G  & " &  6" )  &,  

@2EA3G5?E45GHAC05791@AE6+" 01?EA1C1 6+01,D3I+I3=8-01,+.1@;10?1@,/:472.3456789:F =1C5G1DF21D+2.19A-D@D14.E.F=121GE,21:1 .74@I+-9=+<-S<:F05<C419A.39<C1=.19A-" +9A0HA0F.-.:,/G7D.1@;10?1@I+=012EA-9A07D-

POČET OPAKOVÁNÍ: 6–8x 7–10x 5x 7x 20x

VZDÁLENOST CELKEM: 400–500 m 300–400 m 400–500 m 300 m 400–600 m

PŘÍKLADY HER NA ROZVOJ RYCHLOSTI U DĚTÍ: l =$ %(!)$3Q21D,2/4+.19A-$%QY%? ,7=3<C.+?+DI+2.F872E456789:FC14+:A+0H<CI+ 1I+2.@?F.E.+691@AE63<3<C"7=1:5.9A70A@I3 DB-<C.-.7I+2.1@G+,C143_.+G1I+.91@=76.H? 12=-<C+?`,+9A70A1D.3K/0579.7639+@<C1=-A I+2.@CM4"7:1C1CM4.+,G@2+1G2063A0+9A.H G12.7I+2.1:141I+D587,+.,+91@AE6+71G I3623&%%?241@CFA0+9A.F:14+K:1"1AF9+21 91@AE6+D07<3"=0MGEC@D587,1D7<391@AE6+?E .3?+9A70A1D.3=141C5_K+4+?.+G1,/25:+9?E0@ I3,25,:4+:@,:4-:@,4+C@.7G8-B+.7,/2+<CU`"

FOTO: FISCHER

l " *   )$ Q9A7.2702.3 BA7;+A1DH,/D12.7T%?9@0K+.1@A+<C.-:1@Q I+.9A8327DH?12=-<C+?91@=76.H?12=-<C+? GEC:479-<:1@A+<C.-:1@.+G1G0@94+.3?G+,C143" l +  ) Q20@69AD101,2E43?+.7 9A8+4<+:A+83?7I3.7=74+G.FK/8+=8-<C59A/ .5:762HI+2.@9.EC1D1@:1@4-_.+G1?3K+:` 7I+,2<+:A+839+9.763<1.+I05<C4+I-=01I+A@4-K :1@7G5I+.-:21.+,79/C4"1AF9-014+D5?E.3 7=101D.7I3=1KA5,7976+.H<CC0/KM" l +%!!Q2DE20@69AD79-?+,-9+G1@ =8-2E43K394779A1@=.1@9-.7K/0@D,2/4+.1@12 9A8+21DFK/05&TQ$%?"=019A8+29A1I3D+21@<3 9B/A:+?D0@<+7D5D14/K3941"a:14+?.19-A+4M A1C1A1K3947_,:762FC120@69AD7I+2.1C1`I+9+ =19A70A@G+,C143<1.+I05<C4+I-,?1<.-AB/A:@" 762F20@69AD1?/,G+,=+K.19A.3<C2MD12M D5?+,+.:10-210.7=83I+,2:D47I<+.74563<C" l . h%Q01,2E43?+9:@=-.@.72DE 20@69AD7:A+0/9-9A1@=.1@K+4+?:91GE.7 9D1I-K/0@D+D,2/4+.19A-T?129A8+21DFK/05" 7,7D14/.3)K+0D+.3*9+9.763:762H,20@69AD7 G34H<C<1.+I05<C4+I-1A1K-A7,7<C0/.-A9+I3,21@ G+,C143,=EA,7G+,=+K.19A.34-.--D,2/4+.1@ $%?"+0D+.39+.71=7:9.763219A-C.1@AG+, C143.E:1C1,20@69AD7G34H<CI+BAE=8+2=8+:1 ./.3?G+,=+K.19A.34-.-+"7:762FC1<C5<+.F C1C0/K+I+&G12"14+9A3C7.H<C7C1.3<3<C9+ .+=07D-2+4.E9A8327I3=124+=1:5.MA0+.F07" l 1 QD+D5?+,+.F?=019A10@ 9A72-1.@@?39A3?+:@6+4+9:70A-K:7?-9K394512 &21$T=01:762F20@69AD19124-B.H?G70+D .H?=12:472+?_K+0D+.F7?120F`":762FC1 20@69AD7D5G3C/I+2+.C0/K7C4+2/I+2.1K3941 D=1872312&21$T129DFG70D5"1.74+,+.3 I+I12+D,2/D+21@<3?@7D5G3C/274B3C0/K=01 ./94+2@I3<3K3941"1@AE63<39+=07D-2+4.ED20@6 9AD+<C9A8327I37=187239+@0K@I+=124+9=4.E.3 X:14@Q9GE0@DB+<CK39+4" l +)%% Q21D,2/4+.19A- T%?@?39A3?+=01:762F20@69AD11G/4:@9.7 9A83C7.H?-:70A-K:7?-9=39?+.5124-B.H<CG70+D" a:14+?:762FC120@69AD7I+7G59+=19A@=.E DB-<C.-=1=8+2+?D5?+,+.1@21G@_<<7T?-.` 9A83274-=8-21./B<+:70A-K+:_=1I+2.F`7D5AD1 8-4-,21.+9+.H<C=39?+.941D7" 762F=39?+.1 9+?M6+=1@63A-DI-.F?941DE:A+0FI+?16.F 9+9A7D-A=8-:836+.3941D"1@:1.K+.3K791DFC1 4-?-A@9+=1@6-A/=39?+.7D+941D+<C9+KA1@" 39?+.1D:836+.39+,7=1K3A/D/$O"„ /DB5E

/ C G A @ C A 5 G 0 ' A + g 5 = / A = %?LC) 7UQ!UQP!EQ*!EQG!EQ1!   CQ9 G &  , ) 


26

V OBLACÍCH

TEXT: MARTINA CHRÁSTKOVÁ FOTO: DOLOMITY NORDICSKI A KAROLÍNA FREDERIKSEN

 (##  ! L"  (    h #( Q( # i ( (  " 0F.1D7ADI7:F:14-D9-?@41D7.F.72?189:FDHB<+ 79=/AD+DHB<+9-?@41D7.F@?16P@I3=0/DEC5=1 O-<:F9A7.5:A+0FI91@219A7A+K.E01,?E0.F7G5 9+21.-<C2747@?39A-AGE6./2D1I?7A07<+7D+B45 9+.7=19A+4.+G1=1247C@" 6-D7A+4:762HD+K+0=8+2@4+C.@A3?,7 =.+:1?=0+910:A+0H219A7.@DC/.3S4A01D7.H _1=07D2@K-9AHG+,=07<C@01,A1KM7I-.H<C?-: 0110>7.-9?M`D,2@<C9+9.36+.H?1G97C+?:59 43:@,C0@G7J%Q&$%4-A0M,7?-.@A@" 1.:0FA.3 .72?189:/DHB:7D+:A+0F<C<+A+.1<1D7A9+.7 9A7D@I+=83?1.7:1?=0+910@" H07,.EIB3=1,-A-D.3XK-.:59+,7K.1@=01I+ D1D7A=1YQVAH2.+<C9=7.3DC5=1O-<:F?9A7.@ .+I4+=B3<CDH94+2:M=7:=1VQZAH2.+<C"+ID5B B3XK-..19A-I+2197C1D/.1=8-:76212+..3?.1 <1D/.3D+9A7.@7DB7:D5.+<C/.3I+2.F.1<-.+?/ 6/2.F207?7A-<:F21=725.7727=A7<-10>7.-9 ?@=1,-A-D.3+;+:A5,7K.1@,7.-:7A=19A@=.E=1 YAH2.+<C=1<+4:1DF?D597,+.3"01@05<C4+

.1@0+>+.+07<-I+=7:DC12.EIB39=/.+:D:5943 :1DF?9A7.@D5.+<C7A=191@AE6-7.+G1&QY2.5 =8+291@AE63"83=07D@DC5=1O-<:F?9A7.@I+97 ?1,8+I?E?16.F7DC12.F7=4-:1D7A1=7:1D7.E" (39A19A7.@4,+=1@63A-A01<C@.+:1?;10A.39=7 <3?79:@" 7=1G5AD=019A8+239+9.36+.H?1G97C+? $I+,7=1A8+G39-,D5:7A=19A@=.EA+25,7 K3A.7.-6B3DHB<+_<<7&bT%?."?"`7A@,D5B1 D7A76.7$jT%?."?"_?16.1-D3<+`:2+9+D5 9:5A@I+&Tg:5943:@D+D,2@<C@1=01A-$&g.7 C472-.E?18+"$jT%?."?"DEAB-.79=10A1D <M21G8+9=3-0+>+.+0@I+9+7,DHB+.3DH:1..19A- I+I-6,.7K.F"-:25DB7:.+=8+:07K@I+?+C07.-<- Yb%%?."?"_9DHI-?:1@C1014+,<M:A+839+DB7: A1@637:4-?7A-,1D7A7.-:14-D9-,DHB-ADH:1..19A`\ 1:@2<C<+A+.71=7:A0F.1D7AD9-?@41D7.F DHB<+79=/ADGE6.F?=019A8+23?M6+A+D5@63A A0F.-.:1D1@?79:@:A+0/I+=7:1=7A8+.72DE?7 2H<C7<3?-D7:579>+.+0/A10+?I+9=1I+.79=+ <-/4.3?727=AF0+?",+I-A7:=1@63A=07:A-<:5D+ 9=1I+.39I7:H?:14-D9=10A1D.3?./8723?K-9A01 I+?_01A1=+2GEC/A:1D+941D7<3A0+.76F07=12"`" '+.+0/A1021?79:5DC/.3<<7J%Q&$%4k?-. 7?7O-?/4.3DHB:7.79A7D-A+4./.7>+.+0/A10@I+ Yb%%?."?".-:259+.+=1@63D/,+9-41D7K:21 976+.3D5BB3DHB:5\ C12.FI+=19A@=.E=0124@61D7A21G@7=4-:7 <+_12&T76<<7$%QY%?-.`"C4+2-9:7:1.+K.F C1+;+:A@_,DHB+.3DH:1..19A-`.+.321G0F=1@63 D7A?79:@2+..E74+21.10?/4.3C1=019A8+2307 2EI-D416-A&QYC5=1O-<:FI+2.1A:5,7AH2+."+

VYSOKOHORSKÁ AKLIMATIZACE I velmi zdatní sportovci, avšak neadaptovaní na &  ,&!    7 LNNN!   9!  & 8 ! !)  # &! )&& )B H / "    , "  B&"" !   ,  < " ,   !& " & "  %LVNN   "B  VNDXV^ )! VNNN ,!   &&  , & 3Ėt]QDN\MHGQRWOLYíFKIi]tDNXWQtKRUVNp QHPRFL $+1

*B -4?) &! !  !

& !" &    EN^!   &  # !  !  !" -   , " & "    ) " ! , ) )  ?  !" & !   !

& " !  !

& !"  ! )  &) 7  " 9!  ")  "  , "  # & & ! ! & "  ! " 

  !&" & , 7  9

I+.21G7A0F.-.:@9?79:1@74+AF6-.A+.,-A7A0F .-.:@?@93GHA9A@=P1D/.7" 1:@2I+=1K/A+K.3-.A+.,-A7=834-BD591:/21 <C/,3:C5=+0D+.A-47<-_,05<C4+.F2H<C/.3`7?M6+ 21I3A:X=4.F?@D5=0/,2.E.32H<C7<3<CD7:M_10 >7.-9?@9=1A8+G@I+D3<+D,2@<C@.+6>+.+0/A10 212/D/`".A+.,-A@,7A36+.3I+?16.F,D5B1D7A76


A/A+9+<19+2EI+DAE4+K41DE:7=8-=1G5 A@D+D5BB3.72?189:FDHB<+c1:@2I+10>7 .-9?@9K41DE:7D59A7D+.C5=1O--_9A7D:25I+ ?.169AD3:5943:@D+D2+<C1D7.F?D,2@<C@0+ 2@:1D/.=019A8+23?`9=1@BA39+87270+7:<3 D10>7.-9?@:A+0F9+9.763D4-D.+219A7A:@:59 43:@?-.-?74-,1D7A_=4-<.3C5=+0D+.A-47<+,DHB+ .3A+=1DF;0+:D+.<+,DHB+.3?-.@A1DFC1902+K .3C11GI+?@`" 8-2F4+A0D7I3<3C5=1O--21<C/,3:727=A7K.3? =01<+9M?^9A-?@47<+D54@K1D/.3C10?1.@+05A 01=1+A-.@_`,DHB+./AD10G7C+?1>41G- .@7K+0D+.H<C:0D-.+:,?E.5G@.EK.H<C;@.:<3 7?+A7G14-9?@"1<C/,3AF6:+9A-?@47<-9D741DF C1?51>41G-.@:A+0H=12=10@I+A07.9=10A:5943:@" ,+A7:219/C.1@AD+4?-DH07,.FC1,DHB+.3A07.9 =10A.3:7=7<-A5:0D+" 7:4-?7A-,7K.3?XK+4M?4,+=1@63D7A?+A1 2@=8+0@B1D7.FC5=1O-<:FA+07=-+_Q .A+0?-AA+.A5=1O-<C+07=5`=83=72.E:1? G-.1D7.F9+9=7.3?D9-?@41D7.F.72?189:F DHB<+" 8-9+9A832/YQT?-."-.C747<+1<C@,+.F C1D,2@<C@,:1?=0+910@@=07D+.FC1.7D591 :1C109:F=019A8+237$QT?-.2H<C/.3GE6.F C1D,2@<C@"1A19+1=7:@I+Y%QV%?-."+4/ 1G./B3=7A./<AA7:1DH<CA1=01<+2@0",+I+7=4- :1D7AG@[A1:762H2+.7.+G1:762H20@CH2+." X07G5.+?E47GHA=8+0@B+.7.7D3<+I7:KA5 8-2.5"

/@C/Dg/CA0>GB 6  ,!  D     # &  ,  0   LD[^ A" & ) & "!"    Y 79<D >Z! Y >D <Z ) Y <D <Z5  Y <D  >ZB  ) )&  &  ,!) ' ,) 

  "  &     "  F &Y >D <Z ) "   &  , & ,  ; " , " EDL& Q   F)&  ) , 6  )&& Q !   "      "    <  ,& "  &&  , & 7  " !&  )  !" GI9 )  , 

+07=--4,+I-D5@63D7A-=8-4FKGE8725<-D-4-,7K .3<C<C101G.7=8"79A?7A@<@:01D:574+0>-+=1 0@<C5:0D+AD10G57=8-=07D-2+4.F?D5@6-A34,+=1 ,101D7A.7=8",4+=B+.3A@:1DFC1?+A7G14-9?@9.3 6+.3<C14+9A+014@D:0D-9.36+.3902+K.3;0+:D+. <+7:0+D.3C1A47:@<+4:1DF9.36+.39A0+9@7X.7 D57274B3"Â&#x201E;

NemĹŻĹže zvĂ­tÄ&#x203A;zit ten, kdo nezaĹžil

sĂ­lu

TM

â&#x20AC;&#x17E;KdyĹž mi dojde energie, rozplynou se i mĂŠ cĂ­le a plĂĄny na dobrĂŠ umĂ­stÄ&#x203A;nĂ­. NaĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ pouŞívĂĄm Xpower.â&#x20AC;&#x153; Pavel BrĂ˝dl, Ä?len Aminostar Professional Teamu a reprezentant Ä&#x152;R v bÄ&#x203A;hu do vrchu. Ă&#x161;spÄ&#x203A;chy: vĂ­tÄ&#x203A;z Ticino Marathon 2009, vĂ­tÄ&#x203A;z Dolomitenmann 2008 a 2009 - amateur team, 1. mĂ­sto Marathon Apeldoorn 2010.

â&#x20AC;&#x17E;SnaŞím se pĹ&#x2122;edchĂĄzet vyÄ?erpĂĄnĂ­ energie, proto pouŞívĂĄm Xpower. Jen tak mĹŻĹžu pĹ&#x2122;edvĂŠst svĂŠ maximum.â&#x20AC;&#x153; Veronika VĂ­tkovĂĄ, reprezentantka Ä&#x152;R v biatlonu a Ä?lenka Aminostar Professional Teamu. Ă&#x161;spÄ&#x203A;chy: 24. mĂ­sto ZOH Vancouver 2010, 5. a dvakrĂĄt 10. mĂ­sto na MS 2009.

â&#x20AC;&#x17E;NenĂ­ ĂşspÄ&#x203A;chu bez energie. To platĂ­ ve sportu stejnÄ&#x203A; jako v bÄ&#x203A;ĹžnĂŠm ĹživotÄ&#x203A;. Proto se spolĂŠhĂĄm na Xpower.â&#x20AC;&#x153; essional Teamu. Ă&#x161;spÄ&#x203A;chy: 11. m mĂ­sto Ă­sto KateĹ&#x2122;ina SmutnĂĄ, reprezentantka Rakouska v bÄ&#x203A;hu na lyŞích a Ä?lenka Aminostar Professional ZOH Vancouveru 2010 a MS Sapporo 2007, devÄ&#x203A;tkrĂĄt v TOP ten v zĂĄvodech SvÄ&#x203A;tovĂŠho pohĂĄru. TM

Xpower je ucelenĂĄ Ĺ&#x2122;ada vĂ˝robkĹŻ sportovnĂ­ výŞivy, kterĂĄ ĂşÄ?innÄ&#x203A; podporuje fyzickou vĂ˝konnost pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m ve vytrvalostnĂ­ch a kolektivnĂ­ch ch stĂ­ sportech. MĂĄ pozitivnĂ­ vliv i na kaĹždodennĂ­ aktivnĂ­ Ä?innost v bÄ&#x203A;ĹžnĂŠm ĹživotÄ&#x203A;. StĂĄvajĂ­cĂ­ sloĹženĂ­ jednotlivĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ vychĂĄzĂ­ z letitĂ˝ch zkuĹĄenostĂ­ vĂ˝voje a vĂ˝zkumu, podloĹženĂ˝ch hmatatelnĂ˝mi vĂ˝sledky pĹ&#x2122;i spoluprĂĄci s desĂ­tkami rekreaÄ?nĂ­ch i vrcholovĂ˝ch sportovcĹŻ.

SMĂ ZNE KAĹ˝DĂ&#x2030; TRĂ&#x2030;NINKOVĂ&#x2030; MANKO

www.EnergetickaPohotovost.cz

KvalitnĂ­ a provÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enou sportovnĂ­ výŞivu Xpower zakoupĂ­te v eshopu spoleÄ?nosti Aminostar,r, v prodejnĂ­ sĂ­ti Vitaland, nebo u dobrĂ˝ch prodejcĹŻ sportovnĂ­ho vybavenĂ­.

www w.EnergetickaPohotovost.cz

=1K/9A+K.F727=A7<-10>7.-9?@.7).1DF*=01 9A8+23"=8-A0F.-.:@9?79:1@4,+97?1,8+I?E ?12+41D7A0M,.FA5=5A0F.-.:@_;70A4+:9A8327DH 1=7:1D7.HK--.A+0D741DHA0F.-.:`"625I+74+,7 =1A8+G3,7<C1D7A,/:472.3=0-.<-=5A0F.-.:@_,7 C8/A3C47D.3./=4PA0F.-.:@,1A7D+.3`" GE?+A125_9=7<3-A0F.-.:1DF959AF?5`4,+ :1?G-.1D7A7219/C.1@AA7:@?1<.E.FC1=1,- A-D.3C1+;+:A@"


28

TEXT: MARTINA CHRรSTKOVร, FOTO: ARCHIV AUTORKY

VรTE, JAK PRACUJร

ANEB EMG ANALรZA BฤšHU NA LYลฝรCH KLASICKOU TECHNIKOU A BฤšHU S HOLEMI

( !((     ( ' (Q (   "      _  `   ( !_ (' L(`(! ( ('  !" 01=1<C1=+.3./94+2@I3<3<C8/2:M74+.+I=0D+ ?@93?+D59DEA4-A=1I+?('" A  \, ]As^9+9A747=120@CF 9DEA1DFD/4<+91@K/9A3.+@0141>-<:FC1D5B+A8+.3" +2./9+1=839A01I1D1@?+A12@:A+0/I+,7416+.7 .79.3?/.3+4+:A0-<:H<C=1A+.<-/4M,=83K.E =0@C1D7.FC19D749AD7" :K.39D741DF=1A+.<-/45 4,+9.3?7A2DE?7?+A127?-"@[+4+:A0127?- @?39AE.H?-=83?1.7:M6-.72D5B+A81D7.H? 9D74+?Q=1D0<C1D1@+4+:A01?51>07S3_('` 7.+G1I+C41D1@+4+:A01?51>07S3=01D5B+A8+.3 -.A07?@9:@4/0.3_D.-A019D741DF`7:A-D-A5"

R"    

1:@2I+,7,.7?+./D/.7+4+:A0-<:/7:A-D-A7D3<+ 9D74M.7I+2.1@I+2./9+1=145+4+:A01?51>07S- _A1@9+G@2+?+,7GHD7A?5`:2+9+D5@63D/=1 D0<C1DH<C+4+:A012.+G1N9+.+C12.1A3=8+9.H AD707:K.3<C=1A+.<-/4M74+D,/I+?.FK791DFD,A7 C5?+,-K-..19A37.745,1D7.H<C9D74M"7A1?+A127 I+DC12./:C12.1<+.3A,D"9D741DH<CD,10<M :A+0F9+=01I+D@I3=8-I+2.1A4-DH<C=1C5G+<C .7=8"=8-<CM,-4FK+G.FAE41DH<C1DEK-=07<1D.3<C K-..19A+<C",+A7:01,=1,.7AD,10<+.+9=0/D.F 7=8+<D-K1D7AI+.7D,10<+9=0/D.F"+IK79AEI-9+ =145+4+:A01?51>07S+D5@63D/D0+C7G-4-A7K.3? 4F:789AD379=10A1D.3?+2-<3.E" 1D0<C1D/+4+:A0-<:/7:A-D-A79D74MI+9.3?/ .7=1?1<3=1D0<C1DH<C+4+:A012:A+0F@?16P@ I3,7,.7?+./D7A,?E.5+4+:A0-<:H<C=1A+.<-/4M :+:A+0H?21<C/,3=8-9D741DFK-..19A-"4+:A01 25I91@1GD5:4+41:74-,1D/.5D+9A8+2.34-.--9D74@ =8+9.+IDEAB39D741DFG83B:17.+G1?+,-?1A10-< :H?G12+?7B47<C1@" 1?1<3AFA1.+-.D7,-D.3?+A125?/?+0+47A-D.E 9.72.H=839A@=:;5,-141>-<:H?=01<+9M?:A+0F =83?191@D-9+I39=01I+D+?=1C5G@7=012@:<39345" ) -.+,-141>-<:/('9+,7GHD/=8+2+DB3? D5B+A8+.3?9D741DF;@.:<+GEC+?9+4+:A1D7.FC1 -:1?=4+O.3C1=1C5G@94+2@I+:1102-.7<-K-..19A-

9D74M=1,10@I+9=+<-/4.3D4-D7+;+:AA0F.-.:1DH<C ?+A12A+07=+@A-<:H<C=0D:MD,A7CD+4-:19A- +4+:A01?51>07S<:FC19->./4@:934+-X.7DE7D4-D -.A+07:<+,/AE6+K-./9A01I+79D741DF;@.:<+"* '($ )$) )$ EC.74563<C4,+<C707:A+0-,1D7AI7:1<5:4-<:H9- 41DED5A0D7419A.39=10A9=07D-2+4.1@=07<3C10 .3<C7214.3<C:1.K+A-.-9D749AD7A0@=@"1<C/ ,3A7::+>41G/4.3?@,7AE61D/.39D749AD7<+4FC1 AE47791@K79.F,7=1I+.3D+4:FC1?.169AD39D741 DH<C9:@=-.<16:472+D591:F./01:5.7.+0D1 9D741D1@:1102-.7<-7;@.:K.3:7=7<-A@10>7.-9 ?@"19+I+D3I7:1D+4:/=8+2.19AA1C1A19=10 A@"3:5:1?=4+O.3?@,7AE61D/.3<+4FC110>7.-9 ?@.+21<C/,3:.72?E0.F?@=8+A36+.3.7?16+ .37A3?A7:FA0D74F?@=1B:1,+.39D741DH<CX=1.M 7:41@G.3<C9=1I+.3=1C5G1DFC17=70/A@7A17.- D,/D12.3;10?EGEC@.74563<C" 8-9=0/D.F?A+<C.-<:F?,D4/2.@A3:479-<:F A+<C.-:5I+-+4-?-.1D/.1,DHB+.F9A7A-<:F,7A36+.3 4@?G/4.3_G+2+0.3`K/9A-=/A+8+,=M91G+.FC1.+@ 9A/4H??30.H?=8+2:41.+?A0@=@"DHB+.F./01 :5.7=1C5G4-D19AI91@=8+2=1:4/2/.5D07?+..3? 7:5K+4.3?:41@G@D=8+21,72.301D-.E" A+<C.-<+GEC@.74563<CG5417I-9AEI+BAE G@2+.7=9/.1?.1C19A7A3=01A1I+.D+,:07A<+ =8-=1?+.+?+@,41DFG125:479-<:FA+<C.-:5" 019:4@,.1@934@=8-1207,@I91@=8-:479-< :FA+<C.-<+.+ID3<+D5@63D/.5?"A0-<+=99@07+ ?"l@720-<+=9;+?10-9??">4@A7+-?"722@<A10 ?7>.@97?"-4-1=9179"01=0/<-9C14+?-I91@2M 4+6-AF^?"A0-<+=9G07<C--?"2+4A1-2+@97??"7. A+G07<C--2/4+?"47A-99-?@92109-?"0+<A@97G21 ?-.-9?"A+0+979D745SO@I3<341=7A:@"XK-..F =8+./B+.39345721G01@9A7G-4-A@A0@=@9+9A707I3 9D741DF9:@=-.5A0@=@7G8-<C7" +=19A0727A+4.1@21D+2.19A3=01GEC.745 63<CI+01D.1D/C7_9<C1=.19A,7<C1D/D7A9A/ 41@=141C@AE47D0M,.H<C=19A1I3<C7=1C5G+<C*` :A+0/@?16P@I+=01D+2+.31207,@7./94+2.H<1 .+I2+4B39:4@,DI+2.11=101DF?K-2D1@1=101 DF?=19A7D+.3" 1:1?1<+I+0+74-,1D/.79A8327DH?,7=1I1D/ .3?C10.3<C-214.3<C:1.K+A-.<16I+A8+G783 2-A.+0D19D741D1@:1102-.7<3A7:7G5G54D5AD/8+. :1?=4+O.E@<+4+.H=45.@4H=1C5G"+2./9+=8+ 2+DB3?1=8+9.F.7K791D/.3:0/A:H<CDHG@B.H<C 1207,M214.3<C:1.K+A-.I+I-<C@D14.E.19A=8-

9:4@,@9+91@K79.H?=1C5G+?C10.3<C:1.K+A-. D=0MGEC@12=-<C@"+B:+0F=1C5G5G5?E45GHA =01D/2E.5D+9A+I.F;0+:D+.<-9?7O-?/4.3@D14 .E.19A37=45.@419A3" 207,,.1C5I+=01D/2E.,<+4F=41<C59:4@, .-<+=19A@=.1@+OA+.,3D+DB+<C:41@G+<C,?30 .FC1=1:0K+.3D1:7?6-:@:251207,1D/.1C7I+ ?3I+.7.1C1@124+CK+.1@QBD-C1D1@"79+=1 C5G@I+D=8+2"+<CD34-1207,@?@93GHA1207,1 D/456+?7O-?/4.E,7A36+.77G5.+21B41:=12 :41@,.@A3"8+2K79.F?@=1416+.3124+CK+.F456+ .79.3CI+=8+2<C/,+.1?30.H?.7A1K+.3?=/.D+ <16A7:F@?16P@I+=01241@6+.39:4@,@79=0/D .F.7K791D/.31207,@"E6-BAEAE47?@93GHA=8+2 1=101D1@=41<C1@D25.7?-<:F01D.1D/,+_D-, 1G0".36`.+G1NI+.A7:I+?16.F1207,.79?E01 D7AB-:?1D=8+221AE6-BAE7,7G+,=+K-AA7:I+C1 1=A-?/4.3D5@6-A3" G5G5412=-<C=763+;+:A-D.3I+A8+G7I+IDF9A =1<1.+I2+4B320/,+7D625D+9?E0@41:1?1 <+"14+I91@,7=-<C1D/.5=1219A0H?XC4+? =8+2B=-K:1@G1A5"7C/I+.312=-<C@45678=01D/23 D=8+2=76+.37@:1.K@I+I+ID,7=76+.3" Dynamickรก rovnovรกha ,  "

'($ 8-GEC@<5:4-<:F?41:1?1K.3?=1C5G@9+ AE41.7:0/A:1@<CD34-.7<C/,3,<+47G+,:1.A7: A@91=10.1@G/,3"A1?A1?1?+.A@9+=1C5 G@I+D=8+29A+.2+.<3=727A:,+?-"1,4-B@I+?+ A+252DE;/,+GEC@^BD-C1D1@71=10.1@"7:FI+I 4,+=1=97AI7:1872@.79+G+.7D7,@I3<3<C)9:1:M* =01A16+.701,23412<CM,+=8-GEC@,<+47<C5G3 ;/,+2D1I31=105:259+=8+:0HD/21A+:=7A5I+2 .F.1C5912D3I+.3?B=-K:5.1C520@CF" EC1=01A-<CM,-:472+.710>7.-9?@9D5BB3;@.:K .3./01:5_9D741D/9347214.3<C:1.K+A-.:702- 1D79:@4/0.3-2H<C7<3959AF?`" DB7:D2M94+2


29

:@DEAB325.7?-:5=01D+2+.37A3?-DEAB39+A0D7K .19A-C?1A5=8-=01G3C7I3<3?=1C5G@I+=8-GEC@ 9.7,B3@206+A" 5678-GE6<-K79A1D5@63D7I3GEC@9C14+?- A,."6+=8-GEC@,7=1I@I3-=76+D+:A+0H<C2063 C14+_:07AB3.+6C14+.7:479-:@`7D05A?@:01 :M9.-?-=07<@I3"G21G72.+9D+4?-=1=@4/0.3 C1.102-<f74:-.>@"1<C/,3A7::,7A36+.3DEAB3C1 ?.169AD39D741DH<C=70A-37A3?-D5BB3?./01:M? .7:702-1D79:@4/0.370+9=-07K.3959AF?" AsI 1D0<C1DH?-+4+:A0127?-G54794+21D/.7+4+:A0-< :/7:A-D-A7AE<CA19+2?-9D74M.7=07DF214.3:1. K+A-.E^ Ä&#x160; ?">4@A+@9?7O-?@9 2+OA+0-10_e=07DH` Ä&#x160; ?">4@A+@9?+2-@92O" Ä&#x160; ?"A-G-74-97.A+0-102O" Ä&#x160; ?">79A01<.+?-@92O" Ä&#x160; ?"G-<+=9;+?10-92O" Ä&#x160; ?"D79A@9?+2-74-92O" Ä&#x160; ?"A+.910;79<-74+47A7+2O" 39:7./27A7G547,+4+:A01?51>07;@=8+D+2+.7 21@=07D+.77,=07<1D/.7D=01>07?@(-<01 91;AO<+4"H9A@=5G545+O=+0A.E=19@,1D/.5 7=101D./D/.59=1?1<3>07S<:H<C7?7A+?7A-< :H<CDH9A@=M_=8+2+DB3?=1?1<3:10+47<+`" 5, PA`" , " FNV

'($$ 

5  PA`,    &  ,) & 

PA`""  &   ,) 

5  PA`,    & ,) 

7G"&"^ 10+47K.3?7A-<+('?+,-94+21D7.H?- 9D745Q456+Q9A83[/: BÄ&#x161;H NA LYĹ˝Ă?CH

 ) ] _$ `^I+9A7A-9A-<:/?+A127 :A+0/,7<C5<@I+AE9.19AD,/I+?.FD7,G527.H<CD+ 4-K-.")01A16+AE9.19AD7,G5D+4-K-.I+?301@I+I-<C 9<C1=.19A-D,/I+?.E191GED5=1D327A?@93C0/A :10+47<+,/972.3014-=8-C4+2/.3,=M91G@I7:,+ ,.7419A-9A7D@I+2.FD+4-K-.5@9@,1D7A.79A7DI-.F D+4-K-.5"*+25=8-8+B+.3?16.19A3=8+.19@-.;10 ?7<+7=0+2-:<-_=8+2=1DE[`" .7B+?=83=72E9+I+2./1D5I/28+.39=14@=0/ <+I+2.1A4-DH<C9D74M=8-27.F?=1C5G@" 10+47 <+.7GHD/C12.1AD-.A+0D74@12&21&=8-K+?6 C12.1A7mk&D5I728@I+D591:1@?30@9=14@=0/ <+7C12.1A7%.71=7:6/2.1@9=14@=0/<-"/=10 .F,.7?F.:1D5I728@I+A,D".+=83?1@X?E0@D27 .F?D,A7C@27.H<CD+4-K-."A7A-9A-<:59+01,4-B@ I+.3,:/9A8+2.37D591:/?307:10+47<+"07.-K.3 C12.1A5I91@mk%Y7mk%j" '($ )$

PA`""  &   ,) & 

Svaly

m. gluteus max. dx

m. gluteus med. dx

m. tibialis ant. dx

m. gastrocne mius dx

m. biceps femoris dx

m. vastus med. dx

m. tensor fasc. latae dx

m. gluteus max. dx

1

0,661

-0,118

0,679

0,564

0,275

0,380

1

0,047

0,602

0,374

0,227

0,276

m. gluteus med. dx m. tibialis ant. dx m. gastrocn emius dx m. biceps femoris dx m. vastus med. dx m. tensor fasc. latae dx

7G"$"^ 10+47K.3?7A-<+('?+,-94+21D7.H?- 9D745QGEC9C14+?BÄ&#x161;H S HOLEMI

1

-0,133

1

-0,292

0,680

1

0,119

0,533

0,420

1

-0,448

0,550

0,572

0,065

1

A7G"&"I+=7A0./^ +  )  I Ä&#x160; ?">4@A+@9?7O"2OQ?">4@A+@9?+2"2O Ä&#x160; ?">4@A+@9?7O"2OQ?">79A01<.+?-@92O Ä&#x160; ?">4@A+@9?7O"2OQ?"G-<+=9;+?10-92O Ä&#x160; ?">4@A+@9?7O"2OQ?"A+.910;79<-7+47A7+2O Ä&#x160; ?">4@A+@9?+2"2OQ?">79A01<.+?-@92O Ä&#x160; ?">4@A+@9?+2"2OQ?"G-<+=9;+?10-92O Ä&#x160; ?"A-G-74-97.A+0-102OQ?"A+.910;79<-7+47A7+2O Ä&#x160; ?">79A01<.+?-@92OQ?"G-<+=9;+?10-92O Ä&#x160; ?">79A01<.+?-@92OQD79A@9?+2-74-92O Ä&#x160; ?">79A01<.+?-@92OQ?"A+.910;79<-7+47A7+2O Ä&#x160; ?"G-<+=9;+?10-92OQD79A@9?+2-74-92O Ä&#x160; ?"G-<+=9;+?10-92OQ?"A+.910;79<-7+47A7+2O

Svaly

m. gluteus max. dx

m. gluteus med. dx

m. tibialis ant. dx

m. gastrocne mius dx

m. biceps femoris dx

m. vastus med. dx

m. tensor fasc. latae dx

m. gluteus max. dx

1

0,182

0,066

0,717

0,169

0,015

-0,062

1

0,340

0,443

0,539

0,097

0,241

1

0,197

0,229

-0,102

0,251

1

0,435

-0,026

-0,049

1

0,177

0,152

1

0,694

m. gluteus med. dx m. tibialis ant. dx m. gastrocn emius dx m. biceps femoris dx m. vastus med. dx m. tensor fasc. latae dx

1

A7G"$"I+=7A0./^ 2  )  I Ä&#x160; ?">4@A+@9?7O"2OQ?">79A01<.+?-@92O +  )  I Ä&#x160; ?">4@A+@9?+2"2OQ?"A-G-74-97.A+0-102O Ä&#x160; ?">4@A+@9?+2"2OQ?">79A01<.+?-@92O Ä&#x160; ?">4@A+@9?+2"2OQ?"G-<+=9;+?10-92O Ä&#x160; ?">79A01<.+?-@92OQ?"G-<+=9;+?10-92O Ä&#x160; ?"D79A@9?+2-74-92OQ?"A+.910;79<-7+47A7+2O


30

/ G%7 8-GEC@9C14+?-9=14@D591<+95.+0>-,@I3_9=14@ =07<@I3`I+.?">4@A+@9?7O-?@92OQ?">79A01<.+ ?-@92O"A+I.EI7:1=8--?-A7<--=8-GEC@9C14+?- 9=14@=07<@I3?"D79A@9?+2-74-92OQ?"A+.910;79 <-74+47A7+2O"2+9+C12.1A7:10+47<+D+4?-G4363 C07.-K.3C12.1AE=01D591:1@?30@95.+0>-+" (-.-?/4.34+A1D/;/,+=8-GEC@9C14+?-21:1= <+G5?1C47GHA2MD12+?=01.+=7A0.ED5BB3=1K+A 95.+0>-,@I3<3<C2D1I-<9D74MD+901D./.39-?-A7K.3? <D-K+.3?"70-7G-4-A7=1D0<C@G547=8-?E8+.39A+I ./74,+I+IA7:F=1=97AI7:1872@.79+G+.7D7,@I3 <3<C9:1:M"12/D/=8+2=1:4727G5:10+47K.3?7A- <+GEC@9C14+?-7-?-A7<+G545D+4?-=121G.F" / %($ )$%($$ 8-=101D./.3>07S<:FC1,/,.7?@+4+:A0-<:H<C =1A+.<-/4MGEC@9C14+?-7GEC@.74563<CI+,8+I ?/?-.-?/4.321G70+47O7<+9D74M=8-GEC@9C14+ ?-.701,23412GEC@.74563<C"

M   PA`""  )    &  #   ?) & b) 

+.A1;7:AI+,7=83K-.E.05<C 4H?94+2+?:0/A:H<C:01:MG+, ;/,+9:4@,@:A+01@9+GEC.745 63<CD5,.7K@I+"+IDH07,.EI-I+=8- GEC@9C14+?-0+47O1D/.?"D79A@9 ?+2"+C1D591:F70+47A-D.E241@ C121GF,7A36+.3=121B47=@1207 ,1DF.1C5.7=12416:@I+9A832/ .1=1?E0.E241@C1@;/,3@D14.E.3 =11207,@7D4+A1DF;/,-"+47A-D .E=121G.H0+6-?K-..19A-D1G1@ 41:1?1K.3<C=1C5G+<C.7,.7K@I+ :8-D:7?"A+.910@;79<-7+47A"1 20@6.H=+7:_D0<C14`GEC@9C14+ ?-9+=8+:0HD/9.+DH07,.H?,DH B+.3?7:A-D-A5=8-GEC@.74563<C 7./9A@=C47D.3<C=+7:MI+1=EA 9C12.H"=83=72EGEC@.74563<C 9+I+2./1I+2+.=+7:92DE?7D0 <C145?+,-.-?-6I+D+4?-:0/A:/ 21G70+47O7<+,7A3?<1=8-GEC@ I+9D74,7A36+.=1<+41@21G@G+, =14+D+.3DK-..19A-"2+,.E.3+4+:A0-<:F7:A-D-A5 A7:AF6.79A/D/D+9A+I.1@21G@" 8-D:7(',/,.7?@9D74@?">4@A+@9?7O" 9+=8-GEC@9C14+?-AF?E8.+=8-G4-6@I+:19+O ,K+C164,+@9@,1D7AA1.-,7K.3_@D+2+.3219A7 D@.7=EA3=19-41D/.3`;@.:<-9D74@D=0MGEC@4+ A1DF;/,+"3?A1A1.-,7K.3?,7=1I+.3?.+I+.?" >4@A+@9?7O"74+-?">4@A+@9?+2"9+D5,.7K@I3 DB+<C.520@C57A4+A-<:H<CGECM" ("A-G-74-97.A"-?">79A01<.+?-@9?7I3=8-GEC@ 9C14+?-D+4?-.+=7A0.FD0<C145,7A36+.3"A1C1 4,+@9@,1D7A.7I+I-<CA1.-,7K.3=12=10@=1C5G@" A83D0<C141DF?(',/,.7?@GEC@9C14+ ?-I+?16.FC1D18-AD=83=72E?">4@A+@9?+2" 7?"G-<+=9;+?10-9"701,23412GEC@.74563<C ,2+.+21<C/,3:@D14.E.36/2.FC1,1G1@9D74M D=0MGEC@I+2.1C1:01:1DFC1<5:4@"D745I91@ A7:,7AE61D/.5?.1C+?D3<+=8-GEC@.+6=8- GEC@.74563<C.+G1N9A/4+=07<@I3D+D591:F-. A+.,-AE"=83=72E?">4@A+@9?+2"G59+274183<-

V LÉT Ě V ZIM PĚŠKY, Ě BĚŽ KY!

6+20@CH=+7:GEC@9C14+?-9+=8+:0HD/9=0D .3?=+7:+?GEC@.74563<C76+20@CF,DHB+ .F,7A36+.3=8-GEC@.74563<C12+,.3D/91@K79.E 9=194+2.3A8+A37:A-D7<3=8-GEC@9C14+?-" DHB+./7:A-D-A7?"D79A@9?+2"I+,=M91G+ .7I+C19A7G-4-,7K.3;@.:<3:14+.+=8-21=72@"8- GEC@.74563<CI+219:1:+4-?-.1D/.9:4@,1D1@ ;/,3<5:4@7=01A1I+A7A141:1?1<+=01:14+..3 :41@GB+A0.EIB3" 5)&  $   ; 01GEC.74563<CI+A5=-<:/;/,+9:4@,@:A+01@ =8-A0F.-.:@).79@<C@*I+.AE6:1.7=121G3?+ _9.72I+..7:14+K:1DH<C4563<C`"A1C1A12MD1 2@I+.AE6:1G@2+?+C4+27A4+A.3=1C5GD.E?6 G59+9D745,7=1I1D745X=4.E9A+I.EI7:1=8-GEC@ .74563<C" 4+.7<C/,3?+A@-?.1C1=121G.19A3 7A@2364,+-?-A7K.3<D-K+.3D8+4+21=10@K-A=01 9@<C1@=83=07D@45678MGE6<M"„


31

TEXT: JAN ŽÁK FOTO: ISIFA

ANEB POVÍDÁNÍ O ROZCVIČKÁCH  (   #(   (# ( i(   "(  #(  #   # !   !U +BAE21.+2/D.79+:4724D+4:H2M07,.707..301, <D-K:5"B-<C.-9-=7?7A@I+?+,D1I+.9:F,/:472.3 94@6G5.7)01,<D-K:5G+,:1B-4*:25G54:762HD5 C./.,A+=4F=19A+4+2195<C07DFC10/.7<16G54 =01AE41=18/2.HB1:" A19+D?74H<C1G?E./<C =07:A-:1D741-.79=10A1D.3<C91@9A8+2E.3<C" (5I9?+DB7:I-6=8+2=EA72D7<+A-4+A5D( .7721DE,?E.-4-A1A1.+=83I+?.F,7C7I1D/ .32.+.7=1@CF)=01A76+.3:19A05*DAE41<D-K .E.+G1.7<C12GEC1A+4@"+.3A7:F./C121@6+ .+2/D.1G54507..301,<D-K:5,0@B+.5-D70?/2E" C12.+?+9+A+25.7A1?6+0/.1I+21G0F9+ I+.A01<C@=01A/C.1@A7=01DF9A=/02+<C1DH<C <D-:M@A1=-3.+.37.-01,<D-K:7D=19A+4-\ 5678+74+G@2+?.1C+?D3<+,7I3?7AI-.H20@C 01,<D-K:57A1G+,=019A8+2.E=8+2,/AE63"3? 9+=1201G.E,7GHD74@6D9+2?2+9/AH<C4+A+<C

?-.@4FC19A14+A3D+21@<3:7A+2054561D/.3.7L D07,+0"L+4-OC1D7.+<"+C19DE8+.+<9A@2+.A (-41B7D83.9-DB+<C.5?16.F,=M91G501,<D-K+.3 =8+2456789:H?GE6+<:H?,/D12+?21941D7=01A0 =E421:1.<+I+2.1@=0H9A70A1D74=1A7:D59-4@I3<3 01,<D-K<+6+456+072EI-C.+2=19A70A@,41?-4" F?E80+D14@<-2101,<D-K1D/.3=8-.+94D5./4+, 9A0+K-.:@" .-A1DB7:.+G541X=4.F.1D@?=01A1 6+@6:14+?01:@&Jj%I9?+,.74--91A1.-<:F=1 9-41D/.3:A+0F?@I9?+83:74-)9A7A-<:F*"-<9+74+ .+?/=8+C/.EA7A7:-.729A0+K-.:+?9+9A7C@I3 ?07K.7"O-9A@I3@69A@2-+:A+0F21:7,@I36+=834-B D591:H9D741DHA1.@9?M6+GHA=8-D479A.3?DH:1 .@.7B:12@,/4+63.7A1?DI7:F?K791DF?C10- ,1.A@7DI7:F-.A+.,-AE,/AE6.79A7.+"+.7G34+2 .-6+I-.7:9+?@9301,<D-K-A9=0-.AF07I-.7:?7 07A1.+<"

PQX¶FKUMW\GDC\CTDüŀGEMÃJQX[DCXGPÈ MCNGPF¶ĥDüŀGEMØEJCMEÈC\¶XQFĵŗ

K?+9+12=830125" 1K:79+=1=01G@,+ .3I+.1?=18/2.E74+:0/A<+=01A/C.+=01A1 6+9+6/2.1@2F4+A0D7I3<3,/AE63.+=1K3A/7A7:F ?/1=01A-K41DE:@?.1C+??F.E9D741DFC?1 A5"5A0D74+<9+?@93=019DMIDH:1.8/2.E,7=07 <1D7A01,<D-K+.3I+=01:762FC1-=95<C-<:/,/ 4+6-A19A"/D12.3:G5?E4GHA.79A70A@9=0/D.E ).7G@,+.*"1:@2I+.79A70A@.E:21=834-B.+0 DR,.3.+.3A121G8+74+=8-9A@=@I+4-9+:+9A70 A@D5416+.E47O.EI+A1I+BAEC10B3""/4+6397?1 ,8+I?EA7:F.7?+.A74-AE:762FC1I+2-.<+"7: A+25=19A@=1D7Ac 0145678+GE6<+4,+=8+29A70A+?21=10@K-A :0/A:F01,GEC/.3=1:A+0F?G5?E47./94+21D7A 25.7?-<:/01,<D-K:77./94+2.E.E:14-:9A0+K-. :1DH<C<D-:M"/DE001,<D-K+.3G5?E4=7A8-A.E :14-:7:0/A:H?9=0-.AM?9=0D:57A4+A-<:F7G+<+ 25"34+?01,<D-K+.3DB7:.+.3I+.=83=07D79D741 DFC170,+./4@74+I+BAE2M4+6-AEIB3I+?1G-4-,7<+ D+.A-47K.3C1959AF?@7:0+D.3C11GEC@7G5DAE4+ D1:7?6-:@9A70A@1G3C747:0+D9=8+G5A:+?:59 43:@<16I+21?-.7.A.3C47D.E=8-C01?72.H<C 9A70A+<C"01A1I+.@A.F.7K791D7A01,<D-K:@A7: 7G59+.79A70A@A+=1DFC12.1A5=1C5G1D745?-.- ?/4.E?+,-&T%7&Z%A+=5,7?-.@A@"01,DHB+ .3A+=MDA1?A1=83=72E9A7K3I+.,05<C4-A2+<C1 D1@;0+:D+.<-" +21:/,/.16+=1A/=EK-21:/632+<C1DH?-<D- :59.36-AA+=1D1@;0+:D+.<-76.7=1@CH<C2+9+A A+=M,7?-.@A@,05<C4+.H?2H<C/.3?9+74+A+=5 27I3A7:F,DHB-A721:0D+9+219A7.+D3<+:5943:@" 01KA+25A@A19:@A+K.19A.+D5@63A-=8-9A70A@c EAB-.79=10A1D<MDB7:,7=1?3./.7274B32M4+ 6-AH?1?+.A7A3?I+),.10?74-,1D/.3*AE47=1,/ AE6-U:1.+<,/D12@I+=01AE4+9.1@9<C0/.:@ B1:+?7A0D/@0K-A1@21G@.+69+DB+<C.5AE4+9 .F;@.:<+D0/A321.10?/4.3C10+6-?@"-:21G5 A+25.+?E4=12<+P1D7A,./?FD5:4@9/.3:A+0F?@ ,+I?F.7D5A0D74<-=8-:4/27I3=7A8-K.1@D/C@7.+ <C/D7I3A7:+.10?.3,/AE6AE4721,.3A"7,/DE0 .+.3.7B:12@7.-=/09A0+K-.:1DH<C<D-:M-:256 A5A1)=1<D-K:5*9+,7A3?=834-B.+D6-45" 07O+@:7,@I+6+,?3.E.H?-,/9727?-9+8323 DEAB-.1@C47D.E9=10A1D<-:A+832197C@I31=07D 2@.+I4+=B3<CDH94+2:M"1I+D3<.+6,7I3?7DF74+ D479A.E.7=019A141>-<:F"E419-,D5:.+.7=8+2 ,/AE61DH0-A@/4:A+0HG5.+?E4<C5GEA7.-=8-6/2 .F?A0F.-.:@7A-.+I4+=B3,.+I4+=B3<CA@A1,/972@ 2M94+2.E21206@I3"7:I-6G5418+K+.1.+I2+DB7: =1@,+1=83=07D@AE47.7,/AE674+A7:F1=95 <C-<:F.7G@,+.3:A+0FI+=01DH:1.9A+I.E2M4+6- AFI7:1?1G-4-,7<+9D74M"+.3./C121@6+-9:7@A- ?7I3I7:19DF41>1C+941^n \„


32

TEXT: TOMÁŠ GNAD FOTO: LUBOŠ SUŠILA

2. ČÁST – DOLNÍ KONČETINY  (! "  (  (i #  ((( ( "   ( (" 0A:EDB2A2"5G@C=1>GAC@gA

19@,@I+?+4-A0F.-.:45678+GE6<+:1?=4+O.E =7:?@93?+=8-C4F2.1@A:A1?@:25I+DC12.F A0F.-.:=0101,D1I9-41DH<C9<C1=.19A345678+ GE6<+,787,1D7A"=1C4+2@DHD1I+4-29:FC1 10>7.-9?@G5<C1?.+?E4-,7K3A283D+I7:DI+2+ ./<A-4+A+<C":762F?=83=72EI+A8+G7@?4/ 2+6+94+21D7AI+I-<CDHD1I7G59+A0F.-.::A+0H .+12=1D32/I+I-<CDHD1I1DH?,?E./?.+>7A-D.E .+=12+=974.7I+I-<C0M9A@7DHD1I-" :762FC1I+2-.<+=01G3C/0M9A1DH=01<+9I-.H? A+?=+?7.+DC12.F,7A36+.3G5?1C410M9A,79A7 D-A.+G1-.-<-1D7A0M9A1DF=1A36+"1:@29+,7K.+ ?+=07D-2+4.F?@A0F.-.:@@2EA3DE.1D7AD2+9+ A-4+A+<C=7:9+I+2./1DB+1G+<.F=19-41D/.39I+. DHI-?+K.H?01,D1I+?9=+<-/4.39345"AFA121GE I+?16.F=19-41D7A9D479A.3C?1A.19A3=83=72 .E9?74H?-,/AE6+?-=8-D+4:F?=1KA@1=7:1D/.3" 1,D1I9=+<-/4.39345I+=7:91@9A8+2E.I+.21I3,25 .74563<C.-:14-D.7I-.H<C9=+<-/4.3<C=019A8+2<3<C =1@63D7.H<CD4+A.3?1G21G3" A0F.-.:@2EA3G5?E4GHA01,D1I9-41DH<C 9<C1=.19A3?-.-?/4.E2D776A8-01:5,7?E8+. ,T%g.7G8-B.39D749AD1Y%g.7,/21DF9D749AD1 7I+.$%g.719A7A.39D741DF=70A-+_.1C50@<+`" 12?3.:1@@A0F.-.:@?4/2+6+I+=83A1?.19AA0+ .F07"+2.7:,G+,=+K.19A.3<C2MD12M74+A0+ .F0G5?E4,/01D+P=19@,1D7A-9=0/D.F=01D+2+ .3A+<C.-:5I+2.1A4-DH<C<D-:M" .A+.,-D.3./0M9A9D741DF9345=7:=01G3C/D1G 21G312&Y21&b4+A"AFA121GEI+./94+2:+? C10?1./4.3C1=M91G+.3D=@G+0AE./0M9A.+I-. A+.,-D.EIB3721<C/,3-:21976+.3?7O-?/4.3X01D .E"0/DEDA1?A11G21G39+AD183,/:4729-41DH<C 9<C1=.19A3:A+0HI+=7:?16.F01,D3I+A241@C1 21GE"HGE0<D-:M=1K+A1=7:1D/.37D+4-:19A,/ AE6+=128-,@I+?+.+I283D+C47D.3?@<34-7A1I+D5 G@21D/.3=+D.FC19D741DFC1:10,+A@7D5AD18+.3 9=0/D.FA+<C.-:59-41DH<C<D-K+.3" 8-9+9A7D1D/.3A0F.-.:@I+2M4+6-A/=8-7=4-:7<- 9-41DH<C<D-K+.301,?7.-A19A"7:/:14-D?1.1AR. .19A=8-./B321A0F.-.:@.+>7A-D.3=1<-A57DEAB3 =95<C141>-<:FD5K+0=/.3"591:/X01D+P9-41DH<C 9<C1=.19A3?M6+GHA7621KA58-<+A-4+ADE:@" 1,D1I-9-41DH<C9<C1=.19A3G5<C1?9+?E4- DE.1D7A<+4101K.E=8+901,D1IDB+1G+<.F934576 :+9=+<-74-,1D7.F"-41DH,/:4729+AD183=8+2+DB3?

D20@CFK/9A-4+A.3C1=83=07D.FC11G21G3:25 I91@=01I+C101,D1I.+I4+=B3=12?3.:5"19A7A+K .H=839@.D-A7?3.M7<+4:1DED5BB3A+=41A7D4+A.3? 1G21G3D5AD/8+I3=8-01,D1I-9345-./94+2.1@ 0+>+.+07<-9-4=1A0F.-.:@1=A-?/4.3=019A8+23" /01D+PI+.7I+I301,D1I-219A7A+:K79@" 74B3A0F.-.:1DF1G21G3D=12,-?.3=83=07DEI+ I-6,7?E8+.1.701,D1I05<C419A.379-41DFD5A0D7 419A-9=19A@=.H?=8+<C12+?.7A0F.-.:.79.EC@" 725G5?E4GHA9-41DH,/:472I-621G@21D/.7D274 B3;/,-A0F.-.:@9+I-6X01D+P9-41DH<C9<C1=.19A3 I+.@206@I+"+9:472GEAH2+..3C1A0F.-.:@G5?E4 GHA01,D1I9345,787,+.?-.-?/4.E2D7:0/A7D625 =1A0F.-.:@90+>+.+07K.3?K-:1?=+.,7K.3?<C7

2i/C0d+A #?GHeB

A1I=8+2.3K/9A3<C12-2+4.7 D5DHB+.F=12416<+=7A5.7 ,+?-.1C5.7B38:@=/.D+ .707?+.1@,/AE6_?+2-<-. G74:1A1@K.+G1A5K12K-.:5 TQ&%:>`"+D,=83?+.F=141 ,+A0@=@=01D/23?+DH=1.521 =01=.@AH<CB=-K+:7=19A@=.F 9.-61D/.321DH<C1,3=141C5"

/DA+Cd +G@50C>

A1I.7I+2.F.1,+?30.E =1:0K+.F:14+.1?30.E =1:0K+.F0@<+A0@=?30.E D=8+2:41.@"A8327DE9+12 0/63?+219A07.59219:1:+? .720@C1@?30.E=1:0K+.1@ .1C@D:14+.-7./94+2.H? 1207,+?,=EA"

07:A+0+?"1-.A+.,-D.3?A0F.-.:@01,D1I+9345I+ DC12.F,7872-AD14.190+>+.+07<3"791DF1G21 G3:25I+=1,.7A=830M9A+:9345I+:14+?19?-AH2.M 7DB7:=1KA0./<A-2+..3?DH=72:@D01,D1I-93459+ 1=EA219A/D/I+I3X01D+P.7=MD12.3C12.1A5"

/C+gC2?0BEC0B=1C0.AGg0

+69+,7?E83?+.701,D1I9-41DH<C9<C1=.19A3 214.3<C:1.K+A-.I+A8+G7@DF9A:A+0F9D741DF 9:@=-.59+=8-GEC@.74563<C.+ID3<+,7AE6@I3"91@ A1^A01IC47DH9D744HA:1DHKA58C47DH9D749A+C+..3 9D745CH6[1DFD+4:H=8-A7C1D7K79D745G+201:5K 419A+C+..3"7A5A19D741DF9:@=-.5G5<C1?9+ ?E4-=8-9=+<-74-,1D7.F?A0F.-.:@.+ID3<+,7?E8-A"


33

/C+gC2?0B+s>C2ig At/50EA@d 214.3<C:1.K+A-.?/?+=129A7A.EDEAB3DH GE0A0F.-.:1DH<C=019A8+2:M-I+2.1A4-DH<C<D-:M" +A.3=83=07D7I+=01GE6<+1G,D4/BAED+4?-=+9A 0/^<CM,+GEC1=7:1D7.F9:1:57DH=725<5:4-9 A-:7:14+K:1DF456+:14+K:1DFG0@94+.+G1:141 GE6:7"1:@2G5<C1?9+D3<+91@9A8+2-4-.701,D1I 9345=8-=019AF?GEC@=7:?/DH07,.H=19-41D7<3 XK-.+:GEC219D7C@.+G1219<C12MGECD=39 :@?E::FC43.ED+D12ED+9.EC@D+D591:FA0/ DE.+G1-GEC912=10+?_A7C/.3,/AE63,79+G1@ ,/AE6.7:1A.3<3<C`" 207,D?E::F?=12:472@.@A39D745=1234+ I3<39+.71207,@-.A+.,-D.EIB3,7=1I+.3,=+DP@ I39+:1A.3:57,/01D+P=8-21B47=@?E::H=12 :47221G8+A4@?37B+A83:41@G.39=1I+.3"591 :HXK-.+:=7:?7I31=7:1D7.F9:1:5A,D"-?-A7<+" +2./9+19=+<-/4.3A0F.-.:1DH=019A8+2+::A+ 0HG5?E4GHA9D1I3=1C5G1D1@9A0@:A@01@-.A+. ,-A1@,7A36+.3;0+:D+.<3=1C5G@7,7=1I+.3?9D7 4M=1:@2?16.19C12.H9GEC+?.74563<C"+2 ./9+1./91G.F9:1:512=-<C59:1:1DHGEC_GEC 9<1.+I2+4B3?-:01:5`456789:/<CM,+.+G1DHGEC 219D7C@"HC121@I+6+:,7I-BAE.3A1C1A1A0F.-. :@I91@D<+4:@?-.-?/4.3?7A+0-/4.3-=019A101 DF=16727D:5"A7K3<+9A7.701D-.E.+G1219D7 C@12=1D327I3<32F4:5212D1@9+A?+A0M7.+ :41@,7DHA+0F." .E:A+0H<C<D-:M?M6+?+,7=1I-A-0@<+9C1 4+?-.7:1?=4+O.3=19-41D/.3"74B3=019A8+2+: 01,D3I+I3<3934@214.3<C:1.K+A-.I+C109:F.+G19-4 .-K.3:141:2+?M6+?+-.A+.,-A@,7A36+.3832-A =124+9:41.@9D7C@D14G1@?E::FC1A+0F.@.+G1 AE6B3<C=8+D12M" =+<-/4.3=19-41D/.39D74M214.3<C:1.K+ A-.D:1.+K.F=121GE=1A1??M6+?+=01D/2EA .7:14+K:1DH<C4563<C.+G1@6.74563<C.79.E C@"@[9+I+2./1DHI+,2521?30.FC19D7C@G+, C1437.+G121D+4?-=0@2:H<C9D7CM9C14+?-" 8-01,D1I-9-41DH<C9<C1=.19A3214.3<C:1.K+ A-.D=19-41D./<C1=EA,787,@I+?+<D-:5:25=1@ 63D/?+.3,:1@,/AE69241@C121GH?<D-K+.3?" 79A1:1?G-.@I+?+<D-:5.7214.37C10 .3:1.K+A-.59=19-41D/.3?A0@=@D:0@C1DF? A0F.-.:@_<D-K+.3.7.E:14-:79A7.1D-BA3<C:2+ 9+=07D-2+4.E9A832/=19-41D/.30M,.H<C9D741 DH<C9:@=-.`",+=01D/2EADH=725D=8+2D,72 .+G1B-:?19A07.1@DH=1.59+,/AE63=141 D591:F28+=59+,/AE63DH9:1:5.7D5DHB+.1@ =1?M<:@=83=72.ED5@6-A3=19-41D7<3<C9A01 IM_4+>=0+99`" @A.H?=8+2=1:472+?-.A+.,-D.3C1=19-41D/ .3214.3<C:1.K+A-.I+2M:472.F=01A76+.3I+2.1A 4-DH<C9D74M=8+2+DB3?=8+2<D-K+.3?7G5.+21 B41:+9D741DH?:1?=4-:7<3?:A+0F=7:D5672@ I3241@C121GF4FK+.3"D4/BAE=8-GEC@.+G19:1 :1DH<C<D-K+.3<CI91@D+4?-,7A36+.54HA:1DF9D745" 01A76+.3=1A0F.-.:@I+A7:F97?1,8+I?19A3"74B3 ,/9727:A+01@?@93?+0+9=+:A1D7AI+6+=1A0F.-. :@9345I-6.+,787,@I+?+A0F.-.:.701,D1I05<C419A .3<C9<C1=.19A3"D745I91@=1A0F.-.:@9345I+2.7: @.7D+.5?1C41G521I3A:I+I-<C,G5A+K.F?@=8+A3 6+.37,/01D+PG5G54A0F.-.:05<C419A-.+XK-..H"Â&#x201E;

:1AD3?+>@?1DH+O=7.2+0D+DHB<+ :14+.,7=+D.HG12D14.H:1.+< .7D4F:.+?+.7./0A.1C57,D143?+ D,2/4+.19A7G5G54+O=7.2+0.7@.1 6+.F.1,+.7=.@AH"+9A1I+G1:+? :@:1AD+.F?@+O=7.2+0@=01D/23?+ 9+O=7.2+0+?=8-.161D/.321D.-A89 ./D07A+?.1C5,=EA"

2iE@e2EDA/>

+9A1I+.1C5.7B38:@=/.D+=01D+ 2+?+28+=21=141C5?30.E9:41.E .H<C9A+C+.7D52063?+D=141,+<1 .+I2+4B321G@"1:A5=1:0K+.H<C=763 I91@D+24+:14+."

C1i'?0BCA0 +A#?GHeB +C.7G8-B+.7=12416<+ 9?+2-<-.G74+?@?39AE .H??+,-:1A.3:50@<+ .7=12416<+"CHG/.3? 214.3<C:1.K+A-.D:14+ .1@,D+2/?+?+2-<-.G74 D?7O-?/4.3?01,97C@ =1C5G@9./D07A+?21 DH<C1,3=141C5"

2i/5Ed2/DAE

+9A1I+.1C5.7B38:@ =/.D+7D,=83?+.HA0@= =01D+2+?+DH:01:D=8+2 21=1:0K+.H<C:14+.1@9 1207,+?7./D07A+?,=EA" @<+I91@=12F4AE47"


34

MÁME V NOHÁCH TEXT: ŠÁRKA JANSOVÁ FOTO: ŠÁRKA JANSOVÁ A ARCHIV

( # ( ) *" ( (#(  (  (L(  "  # ( !(" ) 21G54.E:25.7:D74-A.3?79/6-I-9AE?-2/,7 =07D2@6+9+=1.3K41DE:<3A34F=+.7AE4+-.7 2@B-"1D14/.3?79F07I+1+?=7A--=83012.3S41 91S-7C47D.E1A1?,27?M6+A+7<C<+A+=1?1 <-"(79F0+?9+=019AE?@93A+9A/A\9DE2K+.3,+ DB+<C?16.H<C:@0,M:A+0FD479A.3?G5?-G545 :.-K+?@:25G5<CA@=0/<-.+2E4740/2*83:/ 7 0+41./B:A+0H9-9DF:4-+.A5CHK:/D l@7<+.A0@ .7=0769:F?7007.21DE" 1A36+9+9D745=07?+.3I-6,>+.M")A7DG1@AE47 12=1D32/?+4-2+?,+9+D+0@I9?+ 01?7P1. <-9D+4:H?-:41@G579D745"EC+?01:@?@93?+ ,D4/2.1@AD+4:F,?E.5=12.+G37A19+=8-01,+.E 120/63.7.7B3;5,-<:F-=95<C-<:F:1.2-<-"C12.E ,D14+.H9=10AI+9:DE4H?0+47O7K.3?12=1K-.:+? 7GEC.74563<C?/=01:7,7A+4.E.7K41DE:721 :1.<+D4-DG47C12/0.H"7?/C/9+=8-.E?D+4?- 2M4+6-AH4HA:1DH9D74721=1C5G@9+2/D/-45?;7* D,:7,@I+?79F0:A+0H:259-=07D-2+4.EA0F.1D74 DB@?7D9:H<C4+93<CI+BAE.71G5K+I.H<C)=0:F. :/<C*92.+9I-6C-9A10-<:H?D/,/.3?" ZOTAVENÍ PO MASÁŽI JE ÚČINNÉ A RYCHLÉ 7:1D,=83?+.E:0/K+I3<3AD10I+K41DE:D.+DHC1 2E")02<+?/A1A-6.7).+9=0/D.F?*?39AE"01 G4F?A:D3DA1?6+,214.3<C:1.K+A-.@6.+21 :/6+21:1.74+:0+DD5=@?=1D7A,=/A:5"+.6+\ 8-:762F9D741DFK-..19A-9+9D745.7=3.7I37,79+ 1<C7G@I3A47K3A+25.76345:0+D.3C11GEC@7?3, .3<FD5"D741D1@=@?=@.+G14-)20@CF902<+* ?/?+A@236D.1C/<C74HA:1DH9D74?/=01./9 ?-?18/2.HDH,.7?"0/DEGEC.74563<CC11=A- ?/4.E@AD/83-,7AE6@I+*D59DEA4@I+ 70+41./B" D745=1A8+G@I3.+I+.9=0/D.1@,/AE674+-DH6- D@712=1D327I3<3=FK-" .7A@I+ 70+41./B12 G10.3:")(79/6G59-?E4I+2.1@,7K7921=8/A :762H79=10A1D+<1G,D4/BN"1A7D+.3=1?79/6-I+ A1A-6?.1C+?05<C4+IB3.+6=11G5K+I.F?=79-D .3?12=1K-.:@"19+AHK+GE6:1D/.3=8-:A+0F? 9+,7AE6@I3.+I+.9D745.7:1.K+A-./<C74+-<+4/ 8727274B3<C?1C@21=10@K-A:479-<:1@70+:1. 2-K.3?79/6"* 7129A07P@I+./94+2:5G14+9A-9D74M7,A@C4H<C 1G479A3.7AE4+"M91G3D=0D.3872E.7:M6-723:5 .34,+=120/62-A.+G1A4@?-A:16.3-C4@G1:F0+ <+=A105K3?69+0+o+O.E1D4-DP@I+<+.A0/4.3.+0

D1D/91@9A7D7"(79301D7./1G479A9+4F=+=01:0D@ I+721<C/,3-:+,4+=B+.34/A:1DFDH?E.5")(79/63 9+@05<C4@I+:0+D.374+-?3,.31GECA3?9+12=47 D@I3X.7D1DF4/A:57274B3,=412-.5"1.7?/C7DH<C 9=10A1D.3<CDH:1.+<CA7:=8-<C/,3X4+D77,?30 .39+-G14+9A*AD02312G10.3::A+0H21=10@K@I+ -274B320@C5?79/63" MASÁŽ „NA MÍRU“ )+4-<+XK-../I+?79/6G7.:1D/.3?:A+0/129A07 P@I+G14+9A23:5=01C8/A37=12A47:@.7=EA3D,7 A@C4H<C7G147DH<C1G479A+<C,727:41@GM" )1,C1,+.H?*,/2M??M6+DH07,.E@4+D-A -10.1D7?+A127I+?./?7.@/4.3A+07=-+I+I36 =1?1<3I91@:41@G571G07A4+G+,=+K.E7.7?-4- ?+A0=8+9.E@D/2E.521=MD12.3<C=141C"6/2 .F?=83=72E9+@.3.+=1@63D7I3A0C7DF=1C5G5*

1GI79P@I+?79F0:A+0H?/9:DE4H1C479@:4-+.AM .7?79/6?+21D1@")DH?2+A1O-:7K.3?XK-.:+? 19D1G1,@I+<+4H10>7.-9?@912B:124-DH<C@97,+ .-.79:DE4+=M91G3A8+G7=8-70A0R,+K-0+D?7A-9 ?@:41@GM"0/DEA5A1.+?1<-A14-:21=10@K1D7 .H7,207DH=1C5G.7GE6:/<C:1?=4-:@I3"(+21D/ ?79/69+=01D/23=@?=1D/.3?70141D/.3?=09AM 79:DE4+12G1@0/D/-9A0+9"* 1f+.1D7?+A127,79+D5@63D/25.7?-<:H959 AF??79/6+9D74@7=1I-D1DFA:/.E:01?EI-.FC1 I+XK-../=8-70A0-A-2E19A+1=10R,+1G+,-AE.+G1 G14+9A-,727=/A+8+") ,7I3?7DH?74+@6./01K .EIB3?=7A83?+A127:07.-197:0/4.3:259+=8-D+4 ?-I+?.F?7.-=@47A-D.3A+<C.-<+D1G479A-C47D5 =1?/C/.+-.D7,-D.3?,=M91G+?1G.1D-A=8-01,+ .H?+<C7.-9?@94-29:FC1AE47",.-:7I3<3I+?.FD- G07<+9+=8-A1?B38321<+4FC1AE477=M91G3=1,- A-D.E.7.7B+,/27=/A+8259;@.:<+214.3<C7C10 .3<C:1.K+A-.74+A8+G7-X.7D1DH95.201?K-2+ =0+9+*9K3A/DHC1250M,.H<C20@CM?79/63 70+4 1./B=8-K+?6@=1,10P@I+6+:762HK41DE:I+.+ 1=7:1D7A+4.HI+2-.+<7=124+A1C1G5:.E?@?E4 ?79F0=8-9A@=1D7A")8-DHGE0@DC12.F?79/6+I+ =1A8+G7,./A,207D1A.39A7D:4-+.A77D,3ADXD7

Karel Jonáš ve své ordinaci


1249

Xcountry ANTI-FOG

EVA FOAM 1

A )& " # ,   )"'F    & 

C@-I+C1=1<-A5=8-7=1?79/6-"1:@29+.+I+2./ 1?79/6=0+D+.A-D.3.+G10+>+.+07K.37:4-+.A=8- <C/,3.7=83:4729-.A+.,-D.3G14+9A3D,/2+<CA8+ G7=0/DED2M94+2:@=/2@.7GE6:/<CI+D625=1 A8+G7,./A./,104F:78+"(M6+A1A-6I3A1D/6.EIB3 =01G4F?I7:1I+D5C8+,4/=41AH.:7=107.E.31G 07A4M7=12"(79/6G59+A7:F.+?E47=01D/2EA=1 :@2?/:4-+.A=10@B+.1@:M6-:16.31.+?1<.E.3 .+G1D591:H:0+D.3A47:",/972EI+A1A7:6+=1 :@2I2+?+9G14+9A3=1C5G1DFC17=70/A@:4F:7 8-7A+.D541@K31.+?1<.E.3=7:I9A+@?79F07.7 9=0/D.F??39AE"* HMATY VEDEME SMĚREM K SRDCI A/D/9+74+K79A16+I91@=19=10A1D.3?DH:1 .@,D4/BAEI9?+4-.E:2+DC10/<C.7<C74@=ECG- AF=09A5?79F07=834-B274+:1"7:9-?M6+?+=1 ?1<-97?-\)625I+A8+G72G/A.7,/972@?79301 D7A9?E0+?:902<-7191G.E21=10@K@I-?79/6=/ 01D1@:259+=70A.+8-.7D,/I+?,.7I3"1:@2.+.3 74+.-:21=10@<+-9=0/D./7@A1?79/6I+I+2.3? ,21G0H<C,=M91GMI7:@4+D-A=8+A76+.H?9D74M? 129A07.-A.7=EA37.7D12-A=1<-A=1C125"M4+6-AF I+D5AD18-ADC12.F=019A8+23212061D7AC5>-+.-< :F,/97257C47D.E0+9=+:A1D7A9DMI,207D1A.39A7D" +DHC121@7@A1?79/6+I+6+.E:A+0/?39A7I91@ .+219A@=./7A7:GHD/,D4/BAE=019A70B301K.3:5 <+4:+?.7?/C7D/"720@C1@9A07.@.-:21.+,./ .7B+AE414F=+7D+4?-21G8+<3A3?+:2+./9=8+9.E G143*83:/?79F070723^)8-7@A1?79/6-9-97?-83 23?+I+I3-.A+.,-A@-C41@G:@C?7AM"7K3./?+4+C :H?=83I+?.H?21A5:+?7=1<CD34-A01<C@=8-A47 K3?+"+9?3?+74+A47:=8+C.7AI+4-:16G5AE41,7 6-419=3B+B1:"H<C/?+=8-A1?=1?74@,C4@G1:7 7I+2.1A4-DFC?7A5=01D/23?+.+I?F.E=7A./<A:0/A 90M,.1@-.A+.,-A1@"M4+6-AFI+=1@63ADC12.H=01 9A8+2+:_14+I:0F?`:A+0H<CI+.7A0C@<+4/8727"

/972.3I+A7:F=141C7AE47"8-7@A1?79/6-.1 C1@I+21G0F9+2EA?7930@I+?+4-9-G8-<C14+63?+ .7,/2+<C7?/?+?30.E=1:0K+.F,7=8+.F.1C5" 9A7A.3K/9A-AE47I7:1,/27C0@2.3:B3I-70@<+?7 930@I+?+=8+D/6.ED9A1I+.+G1D9+2E"* /D12:I+2.12@<CF7@A1?79/6-.1C1@I+ ,2+^)7K.+?+A8+.3?I+2.F7=1A1?20@CF .1C5247.E?-:91GE9?E0+?12<C12-2+4.7 C10@7C8G+A50@:1@9?E0+?214M:<C12-24M? _=41<C1@247.E=8-1GA7C1D/.3=1@63A=8+0@B1D7 .H9A-9:`"7:=1:0K3?+.1C@D:14+.-7=1:07 K@I+?+A8+.3?7D5A30/.3?=8+90@:@_12=7A5 9?E0+?:=12:14+..3I7?<+`"(16.FI+=1@63A -0M,.FC.EA+.3:25@<C1=@I+?+712A7C@I+ ?+4HA:1DH9D74"(79/6,7:1.K3?+DEI381D-AH? A+=/.3?"7:9+./B4HA:1DH9D74.+,:0/A37G@2+ 9=0/D.E;@.>1D7A"* Z KVILDY NA ANTÝGL EC.74563<C=019=3D/24+?79F07-.7B-?,/2M?" )/21DF9D745?7I34-2FDB+1G+<.E?/41D5D-.@ AFC0G39+7A3?9-.-K3=/A+8"0/DE=0/<+9CM4 :7?-=8-GEC@.74563<CA5A19D745=19-4@I3*D5 ,2D-C@I+274B3DHC125GEC@.74563<C12G10.3: :A+0H9-4+A1B.3,-?@C124/1=07D2@D5<C@A.7A" )+2/D.1I9+?9-A1A-61=7A8-4:D74-A.3DHG7D@ .7GE6:5DK+A.E4563G1A-9=0/D.FC11G4+K+.3" C.+2=0D.3<+9A7DG34F9A1=ED+247?1I3.+I 1G43G+.EIB3B@?7D9:1@A0791@"<C74@=5I9+?D5 I+4.7109:1@ D-42@A7?I9+?9-274.E<121G 0FC1:I324@7=-A3=7:I9+?=1:07K1D74.7 .AH >47,79+,=EA"7A3?<1456+=E:.E:41@,745=+D .E=19.EC@I/94+21D74./2C+0.F,79.E6+.F 4+952H<C74K+09ADHD,2@<C79:DE4+I9+?9-@A83 2-4?5B4+.:5" 2569-A1@63A+2/AA01<C@21AE47 7,/01D+P9+.7G3A=1,-A-D.3+.+0>-3.+.39.72 DC12.EIB3C19=10A@.+6=0/DEGE6:78+.3*41@K3 9+?79F07C1074DI+2.1?"„

1190

Killer

DOUBLE LENS

ANTI-FOG 2

EVA FOAM

1162

Photochromic 1 2 3

Partner


36

MÍT TAK NOHY

.+2 .7,7K/A:@9- ,7=7?7A@IA+.+I2M4+6- AEIB3=07D-241^=18723DHGE 0@I+./94+2@I3<3Q.+I283D+G1A7 =1A1?D/,/.3"1:@2G59A+9-.+I 283D+:1@=-4-D/,/.3,G5A+K.EG59 A+9+=8+2+?4-?-A1D74-I+C1A5=+? 7DH07,.E9-,X6-4-DHGE0,.7G32 :51G@D-:A+0/9+23.+I+.@0 K-AF?@D/,/.374+-D7B3 .1,+" +: .1@D/?A1 D:762F?21G0F?1G<C1 2E^=18/2.E9+DG1A/<C=01I2E A+"5,:1@B+IA+9-1GE=+D.EI+,7D76 A+7<C1[A+7<C1[A+" 4-2.E211?0 ,+.3DMG+<9+.+9A5[A+"+9=+<-74-,1D7 .F=012+I.ED/9DA1?=12=183.+:D74-A.3 ?@9+D5C.EA+"(@93A+9+A1A-6@G+,=+K-A 6+D/?G1A521:1.74+9+23.-:2+_=1,10 941D1.-:2+I+,2+7G914@A.E.7?39 AE`D/9.+A47K3.+I91@D/?7.-D+4 :F"019AE6+D/?=72.1@ I7:1@4-AF"

JAKO V BAVLNCE # !# # ( (" \ p !    n " ((!   (  (!"


37

+69- 74+;5,-<:5,7K.+ A+,:1@B+AG1A5,D14A+9-I+I-<C A5="A54GEC@=01:A+0HI91@@0K+.5 G1A5.7D,/I+?:1.9A0@:K.ED+4?-124-B@I+" 1A7.79:7A+I+D591:/9:41@G+?=07:A-< :5.+1C+G.1@=12+BD37DH07,.1@A@C19A3"71 =7:G1A7.7:479-:@I+.3,:/@?16P@I3<219A7A+K.H 01,97C=1C5GMD+B=-K<+D+4?-?E::/7G59+,?- .-?74-,1D745,A0/A5=8-=8+.19@9345,.1C5.7456- 745678.+,A0/<+4<-A"E:2+.7=M4-<+9A5,M9A/ D7I3G1A5:1?G-A,D"):1?G3:5*:A+0F?M6+A+ =1@63D7A=011G79A545GEC@"EAB-.1@I91@ D5G7D+.FD591:1@?7.6+A1@9:41@ (.1 G+?1DB+?=120/6:7I+I+. C1DH01G<M 9A8+2.EAD02/" D9/,3.7DH01G@ <+4H<C9+AM456+QG1A5 1A5 :A+0F9=14@:10+9=1.2@I3 9+A7:F2E43 .+I+.2+9->.+?74+-A+<C.1 =124+D59=E419A-D7B3;5,-<:F 41>-<:1@D59=E419A3"79A1 :1.2-<+7A+<C.-:5"/D12.3?12+45 9+=01,I+2.12@B+.3 1=4HD7I38721@S.+9:A+0F74+9:@A+K.E -9A+I.EI?+.@I3""" 1<+.3I+.A-.+I4+=B3"91@.+I?F.E,7A+=4+.F

77G914@A.E124+CK+.FD,C4+2+?:=8+2=1:4/ 27.FD591:F-.A+.,-AE=1C5G@7:D+4?-X,:F?@ 9=+:A0@=1@6-A3"=10A1D.3G1A5I91@A+=4+IB3<C5 =+<-/4.3 +I=0D+ G3=1@6-A3.+I4+=B3<C?7A+0-/4M74+9A/4+9+I+2./ :7=-A141@I91@ 9+@G1A8+B-4 1=70/2.3?12+45"@0-9A-<:F=7:12=1D327I3 G1A:5.7G7<:<1@.A05Q ?7A+0-/4=7:=8-B41 =1A8+G/?=1?74+IB3C1=19@.@=19.EC@ =1C5G?-?19A1=@"5,.7K@I3 .7872@8+B+.3124-B.H<C Q:1?;10A,2+C07I+=0D.3C1@94+Q 9+1@A21101DH?9A54+?DEAB-.1@ 7.7A1?-<:H<C=707?+A0M.1C1@ =01A1A+.,=+D.E.H:1A.3::05AF 472E.H?21A?7DH<CG70+D"+9->. ?@6M76+..7:1.+<9+9=@9A-47 B.E01D/.3-?+B1D/ ,2+.+C07I+014-2M4+6-AFI+7G59A+ 47D-.792/?9:H?2+9->.+?"1:@2 D59AH4:7" 9+D.-<C<3A-4-21G8+7.+=7274 9-=1A0=3A+.76+.9:F=0D:5?/A+ D/?21.-<CDB@25=83A1?.H D2.+B.321GE,K+C1D5G307A" 1A7 9.3C" 4+=1,109A+I.EI7:1<1:14-D 7D/,/.3I91@ I-.FC19+?E.3:762H01: DGE6+<:F?4561D/.3 7G5G5459A/4+-." 9=1I+.F./21G523:5.-?6

21<C/,3:=8+.19@1207,1 DH<C9-445678+.7456-7./94+2.E .7=12416:@"741?1.MD 959AF?9D/23=14FA701D.H G1I9D/,/.3?1AA+;+447 _`"


38

% ) ) ) " !  #  " "   ,!   "  

NA VLASTNÍ KŮŽI

TEXT: TOMÁŠ GNAD FOTO: TOMÁŠ GNAD A ARCHIV

(# $%&% #   ! !i ! "  h  !(( \ !   &J$%"_J% (` (a !    (&T%%%U# (!  i  ( ( ]_&$

 ( q! `"  !( a  ! (!   "(      " a ((  " ( ( #c (( " A " 


39

NA CESTĚ /D129+=18/2/=8-G4-6.E&Z%%:?1207C5 <+9A7I+A1241@C/7A7:A7?.+=1I+2@9/?"7 BAE9A3?/?:14+?9+G+=70A@:7?70/2M1G21G .H<C.72B+.<M9:A+0H?-:762101K.E1GI3623?+ A@,+?9:F-+D01=9:F,/D125"=14+K./A0F.-.:1D/ =83=07D7-D+B:+0F,78-,1D/.321=07D59@G5A1D/ .3?I+=7:?F.E./01K./" (5I9?+,D14-4-K791DE?F.E./01K.EIB374+ =129A7A.E=1C124.EIB321=07D@"+A724+?07 C7QA1<:C14?A7?I-6,21?1D7=8+9-.A+0.+A 1GI+2.7.H??-:01G@9+?=01b191G7D50/63?+ .7.+<+4H<CT%%:?241@C1@A079@7621r4+.@" +9A7=83I+?./=1B-01:H<C9-4.-<3<C01D-.7A/74+ .7=8+D/6.E@I+62E.F?9.EC@"B7:=01A1?/?+ DB+<C.5KA58-=.+@?7A-:5@?-:01G@9@197,+.5 :1D1DH?-C01A5" r4+.@I+A8+G7D5C4+27AK41DE:7:A+0H./? =8+2/:43K+1290@G@7D59DEA43<+9A@:2+I+I .74+,.+?+"5A190@G5I91@=+K4-DE@9<C1D/.5 D?39A.3??30.E,D4.E.F?=83012.3?0+4-F;@D+ DHB<+<<7j%%?."?"A7:6+,I+2.1C190@G@I-6 274B3D-2EA.+.3"1:.7C4+23?+21=830125"D+. :@.7=1C4+21G5K+I.H28+DE.H90@G@D.-A84@O@9.3 D5G7D+.3Q:16+.F9+27<391@=07D5:0G,783,+./ :@<C5P.E:14-:416.-<<+4:+?=01&$191G 797?1,8+I?E97@.7"01./9-2+/4.3,/,+?3 D,2/4+.19A129A70A@79-19?:-41?+A0M"83I+,2

G ' , !  

21K+4.3<C?39A"A70A1D.3=1,-<-I+74+?16.F9- D=0MGEC@9+,R.5D54+=B-A21G0H?@?39AE.3?.7 D5G07.H<C,/D12+<C:479-<:1@A+<C.-:1@9F0-+ ]104241==+A" BOLAVÁ PŘÍPRAVA +A1.+I2+4B3,/D12Q2+D72+9/A-:-41?+A01DH":@ B+.19A-,+,/D12M.79+2?2+9/A:-41?+A0M?/? I-6219A7A+:" G914D1D/.3.E:14-:701K.3:MA7:1DF C1,/D12@.7C8+G+.+<C 0:1.1B9+9DH?D+4-<+ ./01K.H?DHB:1DH?=01S4+?219A7A+K.E=01DE83 ;5,-<:1@,27A.19A74+274B3<C2D7<+A:-41?+A0M .7D3<c91@A1DB7::-41?+A05D01D-.7AF?A+0F.@ 7-.7.E9+?@93K41DE:219A7A+K.E=8-=07D-A\

jA") & , ! "  )  ! " " q 2D72.5=8+2,/D12+?./?@?16.39+219A7A+K.E 9+,./?-A9.E:A+0H?-=79/6+?-,/D12@,I-9A-A 01,2345D:D74-AE9.EC@D0M,.H<C.72?189:H<C DHB:/<CA07AED5,:1@B+.3<1.+IDEAB3C1?.169AD3 1207,1DH<CD19:M=83?1.7A07A-" +I9?+,D14-4- 9=0/D.1@21=07D@-=1K+A2.3D5C12.1<@I+?+ -=1,/D12E"7A3?<1?5I9?+9+=1,/D12E =8+9@.@4-21.E:14-::-41?+A0MD,2/4+.FC1I-.FC1 90@G@.712=1K-.+:.7=8+D/6.1@DEAB-.@,/D12 .3:MK+:/.E:14-:C12-.I3,25D+9:0K+.F=141,+ D7@A1G@9+.+G17@AE-C.+2=1,/D12E"1.+.3 .72=1C1243" PŘIHLÁŠKY V ČASOVÉM PRESU +A1.+I.7DBAED1D7.EIB3,/D12.79DEAE"/I+? I+=129A7A.EDEAB37A7:I+A8+G79+DK79=8-C4/9-A" -6KA0./<A2.M=1,D+8+I.E.31S<-/4.3<CDH94+2:M 7:A@/4.3C101K.3:@I+?16.F9+=8-C4/9-A.7274B3 01K.3:",C4+2+?:D+4:F?@=1KA@,/I+?<MI.+.3 072.11A/4+A7G5<C1?9+219A74-21C47D.3C1 ,/D12@"1,2EIB3A+0?3.G5=7:,.7?+.74=1@C1@ XK79AD21=4P:1DH<C,/D12+<C:A+0F9+=18/27I3 D=0MGEC@<+4FC1AH2.+.7:07AB3D,2/4+.19A-=01 0M,.FDE:1DF:7A+>10-+-0M,.1@A+<C.-:1@GEC@" 4+?59+<C<+?+219A7A21C47D.3C1,/D12@ =0/DE.7AE<CJ%:?"19+./?A7:F2783721 :1.<+G8+,.7=8-<C/,3=1AD0,@I3<312=1DE[9=8- 87,+.3??FC19A70A1D.3C1K3947&&%&T7,787,+ .3?21=194+2.39A70A1D.3D4.5".@6/2./94/D7 DAFA19A70A1D.3D4.E9+G@2@9AE63=01:1@9/D7A

A7:=83=07D7I-6,7K747.79:41.:@4FA7:25 I9?+9-9:7?70/25=1832-4-:14+K:1DF456+:A+ 0FA7:D59A832745<+4101K.3A0F.-.:1D1@X206G@;5 ,-<:F:1.2-<+.7C109:F?:14+"8+2,-?1@I+=1 A8+G7=76+=8-=07D-A.7241@C121G1@,/AE676/2 .HA0+.76F0A7:21:1.74+.+=8-=07D39D745=763=01 12=-<CI7:1I+I3,27.7:14+K:1DH<C4563<C"

K  ) 

19A@=.EI9?+9-.7,/AE6,D5:74-7=1@BAE4-9+ 212+4B3<C7DHB:1DH?=01S4+?./01K.EIB3<CA079" .3C.79+G+.+<C74=1?E0.E241@C1K+:7A1A1 D3<I9?+?@9+4-=83=07D@.7:14+K:1DH<C4563<C =01241@6-A" PROBLEMATICKÉ MAZÁNÍ /D129+A072-K.EGE63:479-<:1@A+<C.-:1@<16 =8-./B3DEAB39A7019A-9?7,/.3?4563"6I+.1? 2F4:7A07AEJ%:?,.7K.E,:1?=4-:@I+@206+.3 1207,1DFC1-9:4@,1DFC1D19:@.79:4@,.-<-" 8+<+I+.9:4@,.74563<CG+,9:4@,1DFC1D19:@I+ :07AB371A1D3<+?@93A+D5.7416-A934@.7D5D3I+.3 05<C419A-"+,1207,1DFC1D19:@9+,79+:D74-A.E .+1207,3A+A7:A1241@CH,/D12D/9=7:1G+0+ 1<+..F9345:A+0F?1C1@D,/DE0@<C5GEA" 74B3=01G4F?D5D9A/D/=8-D14GE1207,1DH<C D19:M7G5=1:05459=+:A0@?01,234.19A-9.ECM=1 <+4F2F4<+,/D12@" 1?=4-:7<+=01D14G@D19:@ =8-./B3-DHB:1DH01,234.70M,.H<CK/9A+<CA07AE" A70AI+D+DHB<+<<7YZ%?."?"74+=0D.3<CD3<+ I7:T%gA07AEI+1274B3<C9:101&T%DHB:1DH<C ?+A0MDHB+:7?9+A07ND=0D.3<C:-41?+A0+<C=1 9A70A@,D+2/" 34=7:I+D+DHB<+=1@CH<C&T%?."?"207 ,1DHD19:?M6+;@.>1D7A.79A70A@74+D+D5BB3<C =141C/<C?M6+.7?0,7A7A3?,:0/A-A9:4@,"71 =7:0-9:1D7A=1@6-A3AD02B3C11207,1DFC1D19:@ ?M6+?3A./94+2:5=12:4@,1D/.3C.+2DXD12.3? KA58:-41?+A01DF?9A1@=/.3"G21G.H=01G4F?9+ 8+B39:101.7DB+<C456789:H<C?707AR.+<C:2+ 9+,/D123:479-<:1@A+<C.-:1@74+J%:?I+=1 8/2./=10<+79345I+A8+G7B+A8-A"C10B3?=83=7 2E?@93A+=1K3A7A9=8+?7,/D/.3?I+BAED=0MGE C@,/D12@7A3?D,.-:41@,A0/A1@"95<C-<:5D/? ?.169AD3=8+2I362EI3<3<C,/D12.3:M?1<.+=1?M 6+9=3B+.71=7:" PAŽE V HLAVNÍ ROLI HB:1DH=01S4<+4FC1,/D12@.+.3./01K.H74+ A1.+,.7?+./6+9+I+2./14+C:H,/D12"aD12.3 79-=EA-:-41?+A01DF9A1@=/.3D59A832/DEAB-.1@ 01D-.7A/D.E:A+0H<C=79/63<C?30.E,D4.E./A07N 9I+2.3?2+4B3?74+?30.H?9:101A83:-41?+A01 DH?9A1@=/.3?"1DB7:,.7?+./6+J%gA07AE ?@93A+7G914D1D7A=1@,+91@=76.H?12=-<C+? =83=72.E91207,+?.1C5A3?-D+4:H?,7A36+.3? 9D74MC10.3<C:1.K+A-.G8-<C77A0@=@" 8-=8+29A7DEAF?E819?2+9/A-:-41?+A0M I3,2591@=76.H?12=-<C+?DB7:D,.-:7I3A01<C@ 1G7D5I+9A4-A1=76+D52063"1@=76.H12=-<C


40

=83=72.E91207,+?.1C5I+=129A7A.E05<C4+IB3 .+G1N@?16P@I+D5@6-A3DEAB39345=7637A0@=@ I++:1.1?-KAEIB37@?16P@I+D2D1@1=101DF? =19A1I-21976+.32+4B3C19:4@,@"5672@I+A1DB7: -9=+<-/4.3A0F.-.:1D1@=83=07D@" =1C4+2@.7DHB:1DH=01S4,/D12@9+,2/6+ =194+2.3<C2+DEA:-41?+A0MI+I+.,:1=<+214M 74+7.-,2+9+.+D+,+A+,7270?17?@93A+9+.+@ 9A/4+12=-<C1D7A"1:@2A1DB+<C.19+KA+?+A7: A1,.7?+./D+4?--.A+.,-D.374+=8+2+DB3?.+@ 9A/4F,7A36+.3=763G+,I7:F:14-D?16.19A-12=1 K-.:@"1:@2I91@./C121@.7A07A-.EI7:F9I+,25 A7:9-D+9I+,21DF?=19A1I-12=1K-.+A+D625<:5 I+..7.E:14-:DA+8-." OBROVSKÁ MASA +4:F?.169AD3,/D12.3:MQ:14+?&TA-93<" A70A1D.3=019A10I+D+4?-21G8+=8-=07D+.Q B+2+9/A9A1=D+24+9+G+=12F4<+1:141I+2.1C1 :-41?+A0@74+I+.9-=8+29A7DA+I7:.7I+2.1@ 129A70A@I+A7:D+4:F?.169AD34-23"A70A,I-.F

=1=8+2416+.3.E:A+0H<CDH94+2:M,+9+0-/4@ @0141==+A=1AEB-41=8+87,+.3,2+9/AF7621=/AF 9A70A1D.3D4.5"0D.3D3AE,9AD3"

A1D.3?K394+7:1?G-.F,+=01A16+9+.7=194+2 .3<C:-41?+A0+<C,/D12@@6.+?M6+A+9A0+SA:+ 43?:+?7.-21X9A"

ÚPRAVA TRATĚ +./2C+07D-2EA.79A70A@AE<CB+2+9/A9A1=D+24+ 9+G+=12F4<+D3<+I7:I+2.1C1:-41?+A0@"E:.E D5?0,4/_0/.1G541:14+??3.@9&Zs`AD02/ 9A1=7:A+0/21G8+D+2+456+"7:1.<-9A70A1D.3 01D-.:5./94+2@I+9A1@=/.37=8+2+DB3?,X6+.3 79-21A8-<+A-9A1="7259+=8+2G3C7A.+2/DMG+< .+G1NA@=1?74@=19A@=@I3,/D12.3<-=E:.E,7 9+G1@-AE9.ED+24+9+G+.E:A+83=8-9A1@=/.3 12D07A+?,7G+01@D+4:H=019A10" -.7:=1,GHD7I3<3<C79-19?2+9/A-:-41?+A0+<C I+D+4-<+:D74-A.3<CB+9A7619?9A1=@?16P@I3<3<C 219A7A+:?39A7=01=83=72.F=8+2I362E.3"1DB7: =47A3=8+2+DB3?=01=8+2.3K/9A9A70A1D.3C1=14+" 7,72.3K/9A9A70A1D.3C1=14+I-6D.E:A+0H<C =79/63<CK+:/4+C<+01,I+62E./9A1=7:A+0/ ,/D12.3:M?934512+G30/"

DIVÁCKÁ KULISA +:4-G59A+:219+=MI2+=123D7A.7@A3:7I3<3 45678+cDF29:1I+<-D-4-,1D7.H./012A+.A1,/D12 =01.E?/1C01?.1@C-9A10-<:1@A072-<-7A7:9- I+I<C123D5<C@A./D7AA-93<+2-D/:M" +ID3<+I-<CI+A7?:7?9+?1C1@9.72.EI-21 =07D-A=EB:5.+G17@A+?D+4:F?.169AD39+I-<C DB7:=8+9@.@I+:A07A-.74563<C.+G1.79.E6.H<C 9:XA0+<C"+.7G5G54-:,/D12.3:M?<1.+IG436+ ?1C4-I+=1D,G@,1D7A=83=72.E=127A.E<1:=-A3" 19+2/D7I3=19A01?+<C.+G1=83?1D+9.EC@D5 C41@G+.H<CI7?/<C" 79A1?7I301,2E47.H1C+P7G59+219A7A+K.E =01C8/4-7,/01D+P.7.E?1=F:7I3:@95?797K- :41G/9:5"01,/D12.3:5A1I+D+4?-=8-A764-D/DM.E -=01?.+"E:A+832-D/<-9+.7=/I+I3=01?.+,7 A3?.+,./?H?74:1C14+?"

jF #    )  #  ")   ?[u![[![X:  # "&q .+6,=0D.3D4.5.+G@2+I+2.12@<CH"7XD12 ,/D12@I91@I+BAEDB-<C.-=8-934+=8+2I362E.3I+ AF?E8.+?16.F.+G1N.+.3=019A10.E:1C1 1GI362EA7C47D.EA725C01,30-,-:1:1.A7:A@9I- .H?-,/D12.3:59./94+2:+?=/2@.+G1=14/?/.3 GE6+<:H<CC143" 7,7K/A:@A07AE,/D12@9-<+I91@01,?39AE .-9+0D-9?7.-9./C072.3?-C14+?-74+?16.19A9+ :.-?=01=07<1D7AI-6,.7?+./I-9A1@,A0/A@" PŘEŘAZENÍ DO PÁTÉ VLNY 0+,+.A7<+,/D12.3:MQ1G2-D@I-10>7.-,/A105 I7:H?,=M91G+??7I3=8-=07D+.1@=0+,+.A7<-=01 DB+<C=7A./<AA-93<,/D12.3:M"B-<C.-?@93.E:2+ ,7=70:1D7A9D/7@A7=7:D+9A7.@.7C4/9-A9D1I+ 9A70A1D.3K3941:A+0FI-?G541=8-2E4+.1I-6=M4 01:@=8+2+?"=8+=/6:5:762H1G2063D+4:1@ 1G/4:@9+9A70A1D.3?K394+?7=8394@B.H?K-=+? :A+0H9-?@93=8-G436+.3?:+KA+<3?@,783,+.3 ,:1.A0141D7A,27DMG+<;@.>@I+" (1I+9A70A1D.3K3941G541^&&%&T"1:@2I9A+I-6 283D+7G914D1D74-I+2+.,10>7.-,/A105D5G07.H<C ,/D12M]104241==+A@:479-<:1@A+<C.-:1@=7:9- ?M6+A+I+BAED56/27A=19A7D+.3D4+=B39A70A1D.3 D4.E"7A1,2+?7I39=+<-/4.3A7G@4:5.7,/:472E :A+0H<CD/9=83=72.E=8+8723"7:?.+.7:1.+<

% " , "  !)  & 

META JASNÁ: 90 KM G914D1D/.32+D72+9/A-:-41?+A01DFC1,/D12@ ,.7?+./.E:14-:7C12-.1DFD5A0D7419A.3,7A36+.3 A3?-D+4:HXG5A+:A+:@A-.6-D-.7?-.+0/4M"5 G59A+?E4-=19A@=.E21AE47212/D7A,=EA"EAB-.7 ,/D12.3:M9-99+G1@D+,++.+0>+A-<:FA5K-.:5 D4+2D-.<+7.EI7:H-1.A1DH./=1I"8-G4-6.E.7 :762F?2+9/AF?:-41?+A0@I91@DB7:219A7A+K.E ,/91G+.F1GK+09AD1D7<39A7.-<+:2+9-?M6+A+ D5G07A<1:14-D^=+K-D1+.+0>+A-<:FA5K-.:5G7./. =1?+07.KD12@7.+G1?39A.39=+<-74-A@^G10MD :1D1@=14FD:@" =129A7AE9+I+2./1DHD70,G10MD+::A+0H I+D+4?-<C@A.H7DH6-D.H"7=7?/A:@6+I9A+C1 =-4-D/?,M9A7.1@?1201S741DF=01@6:5.79A70

VLASTNÍ PŘÍPRAVA NA ZÁVOD •14G77?7,/.3D19:M"83=07D74563G547=1?E0.E ./01K./.+G1NI9?+9+?@9+4-@A8+<C?7,7<3<C 9A14-<D+90@G@D59A8327A=19A@=.EDB-<C.-" 762H I9?+.7./B+4-7,76+C41D74-.79:4@,.-<-<+4:+? A8-D09AD59:4@,1DFC1=707;3.@7KA58-D09AD5 1207,1DFC1D19:@"@=0D.3G541=1A8+G721 9:4@,.-<+,76+C4-A7274B3A8-9+I-6I+.:10:1D745" E:A+83?E4-=8-DHGE0@DC12.FC11207,1DFC1 D19:@=1,:@B+G.3<CI3,2/<C-C.+2I79.1.E:A+83 DB7:=124+C4-?30.E9+4-B3<3?=8+2=1DE23?=1 K7937.7G32:/?I+2.1A4-DH<CS0+?.7G3,+I3<3<C 9D1I+=012@:A5=01=0/DE.72<C/,+I3<3,/D12" •83=07D7DE<3.7,/D12"B+=1A8+G.FI+A8+G79- =8-=07D-AI-6D+K+0.+G1N0/.1.+G@2+K79".7 ?+./A1=8-=07D-A9-9A70A1D.3K39419K-=54+2D-. :@9./C072.3?-D19:5B:07G:1@+.+0>+A-<:H?- A5K-.:7?-7=8-=07D-A=-A3"1DB7:.+.3DB+<C.1 :5GC=Ab2#0gC

G  

 " &  

1& $ B !  

6%    ! " &% CVEN $  MM!" ) < 6 6

   )  5 " "  " "!&    6 <!&& & G )

 " Y "0Z&   !  ` P %     ! `  % " # " ""  # 

 " #   S  &# & ,! !""     )  G #`  "   " "G #"& $  #<  " & "6w A &  # " %  


41

-   # G ` )  "  ") 

.+G1NI+A8+G7=8-=07D-A-DE<-.7=8+D4+K+.3 :A+0FAE9.E=8+2,/D12+?@?39A3A+D->+4-A1DF? =5A4-D=019A10@9A70A@"5A+4I+1,.7K+.G70+D.E 7I+BAE9A70A1D.3?K394+?7G5G541?16.FC1=1 7G914D1D/.3,/D12@D<34-.7I3A"1.EI9-@9<C1 D/A+9@<CF=0/241A+=41@G@.2@-:74C1A5" â&#x20AC;˘C12./9.327.E" 762H@6?/=124+9DH<C ,:@B+.19A3D5,:1@B+.FA1.+IDC12.EIB39416+.3 9.327.E"(E47G5GHA219A7A+K.EDH6-D./721G8+ 9A07D-A+4./D/9=19A70A@.+A36-47D674@2:@"01 ?.+A1,.7?+./2D7:07I3<+<C4+G79+9H0+? A01<C@26+?@779=1P2DE?-9:51D+9.H<C D41K+:901,-.:7?-"9+G1@.79A70AI+BAE274B3 +.+0>+A-<:1@A5K-.:@72D7G7./.5"7:1./=1I D143?K7I1947,+.H?+2+?" Ä&#x152;EKĂ NĂ? NA START 8-K+:/.3.79A70AG5410/.1?3.@9&Zs7A1 I9?+?@9+4-GHA=8-=07D+.-D=019A10@9A70A@D3<+ I7:2DEC12-.5=8+2+?"8-=83<C12@.79A70ADZ"&T C12G54C47D.3X:149+<1.+I05<C4+I-219A7AD+9DF 9A70A1D.3D4.E<1.+ID3<+21=8+2@"1.+.3A7:I+2 .12@<CF.+G1N9+9A+I.H?X?594+?=8-B47.79A70A 2DE7=M4C12-.5=8+2+?DEAB-.7,/D12.3:M" 7:I9+?9-?@9+4D59A/A79-2D7<+A-?-.@A1D1@ ;01.A@.+6I9+?G54219A70A1D.3D4.5D=@BAE." 7:./94+21D741=+K4-DF@?39AE.34563-C143.7D5 C4F2.@AF?39A1=+D.E9-I+I,7=7?7A1D7A7.79A747 ?16.19A1=EA1D.FC11=@BAE.3D4.5"72EI-I9+? =8+29A70A1D.3K799A0/D-4D.+IG4-6B3?D5A1=+.F? 9A7.@21I32/.3?9.327.E=1,D14.H?01,<D-K1D/ .3?9=14@901,C1D105919A7A.3?-,/D12.3:5.7 AF?7I7:I-.7:^7:@9=EAD,/D12Ec -.3,/D12.3<-D14-4-9=14+K.F01,<D-K+.3.7 9A70A1D.3=41B+=1D,10@=8+2<D-K@I3<3<C23D+:.7 .E:14-:7D5DHB+.H<C?74H<C=R2-3<C@?39AE.H<C @=019A8+29A70A1D7<3C1=14+"7:@6./94+21D741 I+.X=E.4-DFK+:/.3.79A70A1D.3DH9A8+4"

VLASTNĂ? PRĹŽBÄ&#x161;H ZĂ VODU =1KA@A+=MD5=1K3A7.1@9=1A8+G1D7.1@+.+0>-- 1@6I+I+.?74/K/9AA1C1<1A1?@=8+2<C/,+41" TZVT:<74_AF?E8A01I./91G+:2+..39=1A8+G5 A70A?-D5B+4D,X6+.F?=019A10@=1I+2.1?7=M4 =0M?E0.FC1K41DE:7`" :-41?+A0@I9+?9-=1,=1?74+.383:746+I9+?,D14-4 A VĂ?SLEDEK? B=7A.1@9A07.@74+.+G541A1.+IC10B3"719?F? :-41?+A0@=1DHI+,2@.7.+ID5BB3G12I9+?9+01,I+4" H94+2.HK79^ZC12-.&%?-.@A7&Y9+:@.2" GK7905<C4F=8+G3C/.3,I+2.F9A1=521D+24+IB3 ?39AE.3.7$ZZ&"?39AE" /2./94/D7A1.+.374+ ,2MD12@D14G5AF.+I05<C4+IB3.+G1DC12.F=01 D,C4+2+?:+9A70A1D.3=1,-<-D=/AF9A70A1D.3D4.E =8+2I362E.3"=1K/A:@A01<C@2+=0-?@I3<31G01D9:F A1,79+.+.3X=4.E.+IC10B3"A1?6+I9+?9-4+= <+2@4+9=1KA+?:-41?+A0M,GHD7I3<3<C21<34+^bJ B39A70A1D.3=1,-<-,7941@6-4D5=1D32/-A7G@4:7_D-," bbbjU74+-.7A19-K41DE:,D5:4"71GK+09AD1 .36+`:A+01@-C.+2=121GEC@?M6+A+1G206+A" D7<3<C9A7.-<3<C9+D5CHG7A:+43?:M?,G5A:M? I32477=-A37G5<C9-.E<1.+=8-4+=-4.79:4@,.-<- MĂ?STO POĹ&#x2DC;ADĂ? Ä&#x152;AS: RYCHLOST POĹ&#x2DC;ADĂ?: NA TRATI: KM: NA Ă&#x161;SEKU: 79.76-A9+A7?<1.+I?F.E,A0/<+AK79" Sälen â&#x20AC;&#x201C; start 0 00:00 74B3?X:14+?G541?7O-?/4.ED5@63D7A Smägan 11 km 56:34 11,1 km/h 3 760 9:4@,21G8+=8-=07D+.H<C45637=8-.E?12=1K3 Mängsbodarna 24 km 1:45:54 16,1 km/h 3 633 D7A=1C5G?7O-?/4.E+:1.1?-<:H"/DE0+K Risberg 35 km 2:27:50 15,3 km/h 3 595 .H<C2+9+A:?G541I-6,?30.FC1:1=<+214M Evertsberg 48 km 3:17:43 15,2 km/h 3 233 7A7:./94+21D741,/DE0+K.F,05<C4+.39=14+K.E Oxberg 62 km 4:11:48 16,3 km/h 3 001 9+DB+?-19A7A.3?-:14+?9+G+"7I+2.1@I9+? HĂśkberg 71 km 4:52:23 13,4 km/h 2 874 12:054274B3,/91G@9-47,I-9A-46+I9+?.+12+ Eldris 81 km 5:35:02 14,4 km/h 2 762 D,274DB+"341D/01D-.:7I-.7:=E:.E241@C/A1 Mora â&#x20AC;&#x201C; cĂ­l 90 km 6:10:13 15,2 km/h 2 661 @6G541I+.D5<C@A./.3:0/9.FC1=1<-A@21G8+ -.7:<+4H=0MGEC,/D12@I+?16.F94+21D7A.7 12D+2+.F=0/<+,7=1A4+9:@2-D/:M:14+?A07AE" +2+.,2MD12M=01KI9+?9+.7A+.A1,/D12 -.A+0.+A@"C.+2=1?F?21I+,2@21<34+?-21A+ A7:FAEB-4G547-,DE27D19AI7:I+?16.F,/D12=01 4+;1.@=8-<C/,3(12:7?70/27,21?1D7:A+0H &T%%%4-23DMG+<,10>7.-,1D7A^21=07D-A,/D12.3:5 ?-.7=974=18723?1I+-?1?+.A/4.3DH9:5A19A7A .79A70A@=07D-AA07NDK79DB+<C.512=0+,+.A1D7A .3<C:7?70/2M.7:1.A014/<CD=0MGEC@,/D12@" =8-=07D-A1GK+09AD+.3=01DB+<C.5=8+2,/D12+? 1I-.FC1:A1?@2127Ac 0/9.H,/D12:0/9./ DI+C1=0MGEC@-D<34-=8-=07D-AD<34-X9<C1D.54563 :07I-.79=1@9A7,/6-A:M=019AE9=4.E.H9+." =8-=07D-AX9<C1D.@,7D7,72+49+959AF?+?05<C4FC1 17=1:@2G59A+?E4-=8+29A70A+?7.+G1 D5C4+2/D/.3@.7D+.H?-,/D12.3:5=8-=07D-A9=0<C5 20@CH2+.=1,/D12EK79A7:@0K-AE.7DBA-DA+ =8+D4F:/0.5712=1K3D/0.59A07D1D/.3-05<C41@ ?@,+@?DE.1D7.F79741==+A@:A+0FI+D,2/4+.1 21=07D@,?E9A7" 79-&%%?12<34+"0K-AEA19A1I3,7A19-=01C4F2 B+I+2.12@B+74+219A7A+K.E901,@?-A+4.E .1@AS>@03.59+,/D12.3:5D=MD12.3?,/D12.3? ,.7K+.1.-:21.+G41@23:762H0/2=107237C47D 1G4+K+.3=MD12.3GE6:52F4:576$T%<?9A70F45 .E.-:2+.+.36/2./;01.A7K+:7I3<3<C,/D12.3:M 6789:FC14+.E:14-:972GE6+<:H<CD19:M0M,.H<C .7.E<1"019AEDB+<C.1;@.>1D741" DH01G<M.E:14-:2+93A+:4+A9A70H<C-9:1A4+?.7 I+I-<CDH01G@7=12"B+,21G5,7K/A:MA1C1A1 JAK NA ZĂ VOD REAGOVAL ,/D12@I+?16.F,C4F2.1@A-D21:@?+.A/0.3? MĹŽJ ORGANISMUS? S4?@D?74F?:-.19/4+"Â&#x201E; 7A17G5<C,39:74,=EA.1@-.;10?7<-1A1?I7: 9+?MI10>7.-9?@9D5=18/2749+,/D12+?I9+? 9-D,749=10AA+9A+014709+,/,.7?+?A+=1DH<C ;0+:D+.<3=1<+41@21G@,/D12@" 1K+AA+=M,7<+4H,/D12G54TjVTZ=124+ PRĹŽMÄ&#x161;RNĂ TEPOVĂ FREKVENCE

145 TEPĹŽ/MIN, COĹ˝ ODPOVĂ?DĂ 78 % MOJĂ? TF MAX

MinimĂĄlnĂ­ tepovĂĄ frekvence

83 tepĹŻ/min (na startu) 169 tepĹŻ/min (v cĂ­li), MaximĂĄlnĂ­ tepovĂĄ frekvence coĹž odpovĂ­dĂĄ 90% mojĂ­ TF max TEPOVĂ&#x2030; PĂ SMO:

120 â&#x20AC;&#x201C; 130 tepĹŻ/min 130 â&#x20AC;&#x201C; 140 tepĹŻ/min 140 â&#x20AC;&#x201C; 150 tepĹŻ/min 150 â&#x20AC;&#x201C; 160 tepĹŻ/min 160 â&#x20AC;&#x201C; 170 tepĹŻ/min

PROCENTA Z Ä&#x152;ASU:

4,1 % 8,4 % 26,4 % 43,5 % 9,6 %

5,, "  &  


42

TEXT: MILOSLAV KUÄ&#x152;ERA FOTO: ZBYNÄ&#x161;K DUCHOĹ&#x2021;

VE STROMEÄ&#x152;KOVĂ&#x2030; OLYMPIĂ DÄ&#x161;

HLASY Ä&#x152;TENĂ Ĺ&#x2DC;ĹŽ

  T%(# (( ' "  T% ## ( ! ( ( \  p "   (  #T% #(   a  &Jb%"     (  "#   tp ) * (       " 19A70A@A07At=83?1,7?38-4721=0@2:FC19D7C@ .78+BA3:" 21.+?E4.74563<CA@4+.3=/95?@ 9+4.7972-A=18/2.H9A01?+K+::+KA58:-41?+A01 DF?@9A1@=/.3\ 4+)9A01?+K:1DF145?=-/2E*.+ G54:1.+<7.-A725\ 8+BA3:@=1:07K1D7419A1@=/.39I+,21D:1@ 9?E0+?:@?G/4<+"a9+:,D0<C14@@?G/4:5 =8+9(7:1D9:F9+24176.7C8+G+.7D10.3:M.+ 4,+.7,D7AI-.7:.+6X9+:+?9+G+D07CM"DA@0-9 A-<:H<C?7=/<CI+A7A1K/9A=19+A7A01I-AH?-D5 :8-K.3:5:2+-=EB3A@0-9AFD4FAE?7I3=01G4F?5U =1A8-<+A-4+A+<C9-=7?7A@I-.7I+2+.:-41?+ A01DH=72/:214+,7:1.K+.H?+A01DH?-?@427?- .72:A+0H?-GE6<-=01D/2E4-974A79.E:14-:7D0@A5 ,7:A+0FG59+.+?@9+49A52EA7.-145?=-I9:HD3 AE,D7:01G7A-<:F?4561D/.3 4+B74+.A7"7:1DH<C =8+:D7=+.3.7AFA1D747B9:FA07A--.7274B3<C:-41

?+A0+<CG541=8+?.1C1"C5GE4=1@,+<+0A-S:1 D7.H9:1:7.9:H?M9A+:\ 21.+?E4=12=@4A1DF 47?-./A:5A7:.728+D+<C.+21I+4\ 01:=1,2EI-D21?.E.36+=18727A+4F219A7 4-01,@?I9+?9+.79A70A@1GI+D-4,.1D@"18727A+4F DB7:I+BAE=8-AD02-4-Q=8-G541,41?+.H<CGE6+:7<+4F 9A70A1D.3=14+I+41AF?E81C12-.@2F4+.+6D01<+ =8+2+B4F?7A1DK+A.ED3AE,+K+9:1941D+.9:FC10+ =0+,+.A7.A7-.>"u?7:A+0H,/D129128+.H?7@B- ?77=7A0.E-,72:+?,7I+4AE9.E=12A8-C12-.5" +4-:16DAF21GE9A70A1D74,7-G+0+<I9+? =8+9DE2K+.6+9A70A219A74D1I+.9:H?01,:7,+?" 1=01I+A3<34+?.7ZJ"?39AE,$%$21A4@K+.H<C 9A70A@I3<3<CI9+?=01C4/9-46+.7A@C4+=079+K-.@ ?EI-6.-:21.+219A7.+" 7:9+AF?E89A741"79A70A@.1D121GFT% I9+?9+1GI+D-476=1$V4+A+<CD01<+$%%T7A1

D:7A+>10--D+A+0/.M.72Z%4+A.+G1I7:83:/?MI ?472B3:7?70/2D:7A+>10--).+@DE8-A+4.E.72@=7 .H<C2E2:M"* =7:I+BAEKA58-:0/A" (@93?=8-,.7A6+-D.1D121GFC-9A10--A072- <+=1:07K@I+"+,2-49+I+2+.=72+9/A-:-41?+A01DH 1:0@C7A07N9+?E.-47:762H?01:+?".+=83I+? ./D747B9:/=8+:D7=+.3.7A07A-.+G547.-:25.1@,+" 01<+$%%T21B41:,7<C1D/.39A01?+K:1DF 145?=-/25.78+BA3:9+G+D076+2.HX9+:=8+9(7 :1D9:F9+241=7:G54=4.E.7C07,+.:14?H?:0:1 41?.H?=EA-:-41?+A01DH?9I+,2+?21X21439+ A3.9:F+KD5"=129A7AE9+I+2.7411=83012.3.+ @=07D+.1@G1G1D1@20/C@:2+-.797,+.H2D1I- AH=4@CG54?70.H?>+9A+?=01A-,+?9:F>07D-A7 <-"8+B.-K:1@.7210A@G547-&b%9A@=P1D/,7A/K :7.74+21DF??19AE.7:1.<-=0@2:FC19I+,2@ =12=074+9+?7,@47719?-:-41?+A01DF9A1@=/.3 .7C8+G+.7D10.3:M" 01<+$%%Z9+.+IDEAB3=+047.7A07A-.74F,747.7 19?7KA58-</A+?:-41?+A0@"1<19+D01<+$%&% 9A1@=741=19A70A@.720@CF?:-41?+A0@9+DA1? A101<+D=4.F?01,97C@D=01A-9?E0@9I362E41\ 8+2,/D12+?I9+?9-?594+46+9+I+2./1<C5 G@D=4/.:@A07A-.+G1NA+.A19I+,2G541?16.1 ,0+74-,1D7A=1@,+.79I+,21D:/<C921G8+.7G01@ B+.H?-C07.7?-\ .19+A174+I+41U 2.+941A1.E:14-:.741?+.H<CB=-K+:"/I9+? ,D14-4A7:A-:@83,+.H<C,=1?741D7<3<C=/2M"8+9 A1I9+?D214.3=141D-.E9I+,21D:5.7G074A7:1 D1@05<C419A6+G5<C=8-DC12.EA0+;+.F?1207,@ =8+9:1K-46+4+,.-K.3:14+I+=129I+,21D:1@-9?1 A10/:+?" 74B301:9+I+471=EA.1D/A07N,:0/<+./:DM 4-A1A/4.34+21D<+"+9A1=ED4/2.@4K-9AH4+2?-?1 9A1=@=7:C0G7A/:0@9A7" 762H=/2:1.K-4D4+= B3?=83=72E128+.3?7K+0.1S741DH?,72:+? C10B3=83=725=7:D+D9+A3.9:F.+?1<.-<-"/191G .EI9+?G54A7:21A4@K+.6+I9+?.+?1C47.-D5 4F,A.7G+2.@"(E4I9+?.7076+./6+G077274B3<C &V2.3I9+?:@4C74" 6D01<+$%%J219A747:1.+K.EA07N4-29:1@ =121G@:A+0/,M9A747-.7=8+901:"5@6-4I9+? .1DF.7G32:5=18727A+4M7I+4=1@,+I+2+.1:0@C" G/D7.H=01A-9D7CD=0@2:F,7A/K<+I9+?,D4/24 G+,=/2@A+.I9+?9-D5G074=8-9I+,2@.79+2?F? :-41?+A0@:25B=-K:7,7I+47=129.3C7,7?1A7 479+2119A.7AFC120/A@:A+0HA7?.7C0.@47014 G79+9.EC+?,+9=12.341@:5=0121G5A+:"8+<+ .EI7:F=8+:D7=+.3\<34-I9+?=7:,I-9A-46+21?F :7A+>10-+=8-B47)?472/:0+D*7A7:=1=EA-4+A+<C I9+?9A7.@4?-?1G+2.@" :0/A:7.7:1.+<9+ 7041D9:/T%:762H?01 :+?DH07,.E,4+=B@I+7I+2.1@A1G@2+D+4:H 7947D.H,/D1274+=1,10.7747<C5\+=83I+?./ =8+:D7=+.3.7A07A-DA1?A1:0/9.F?:07I-+9:52 77D10.3:M.+I91@.-:25D541@K+.7\ I/I9+?9-I-<C@6-4219A"Â&#x201E;

PRAHA - HOSTIVICE LogistickĂ˝ park TulipĂĄn : : 235 311 888 : : www.progresscycle.cz

CENTRUM BÄ&#x161;Ĺ˝ECKĂ&#x2030;HO LYĹ˝OVĂ NĂ?

TESTOVACĂ? CENTRUM

+

starĂĄ KarlovarskĂĄ vĂ˝padovka 300 m dĂĄlniÄ?nĂ­ okruh bezproblĂŠmovĂŠ parkovĂĄnĂ­ splĂĄtkovĂ˝ prodej servis lyŞí a snowboardĹŻ :: na strojĂ­ch Wintersteiger :: :: :: ::


1 2 5

4 3

4. ROČNÍK SERIÁLU BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ

1 2 3 4 5

50 km

klasicky

JIZERSKÁ 50 JIZ

25 km

klasicky

Bedřichov v Jizerských horách Bed

30 km

volně

50 km

klasicky

JILEMNICKÁ 50 JIL

25 km

klasicky

Jilemnice Jile

25 km

volně

50 km

klasicky

25 km

klasicky

40 km

klasicky

ORLICKÝ MARATON OR

20 km

klasicky

Deštné v Orlických horách Deš

20 km

volně

30 km

klasicky

15 km

volně

7.–9. 1. 2011 7.–9

22.–23. 1. 2011 22.–

29. 1. 2011

KARLOVSKÁ 50 KA Velké Karlovice Vel

5.–6. 2. 2011 5.–6

19.–20. 2. 2011

KAŠPERSKÁ 30 Kašperské Hory

REGISTRACE DO VŠECH ZÁVODŮ NA

WWW.SKI-TOUR.CZ


44

ŠUMAVA

HLÁSÍ PŘIPRAVENO!    (   "(   (  (  $Z" ( # ( "# (!  c  !  #(c +?E.39+=18727A+4":-:4@G@?7D79+1=EA <1.+I9DE21?-AEI-=19A70/1,2/0.H=0MGEC,/ D12@"18727A+49:H?=70A.+0+?./?G@2+1=EA 1G+< D-4277.1DE(A+7?:A+0H./? 9+9DH?-,:@B+.19A?-7?16.19A?-,39:7.H ?-D:141A1K- 147=016-D1A=1?M6+10>7.-,7K .E1=EA1:@921C.7AA5.+I@,./D7.EIB3+D01= 9:F47@;5" +?E.39+7.-41:74-A7,/D12@"@?7D79A70A 7<34.7 D-42E2DE,/:472.3A07AEQ$Y:? 7VY:?"8-K+?6A72+4B3I+@0K+.7=1@,+:479- :M?D.+2E4-.7AF:07AB39+=8+29A7D3G0@9478- D91G1A@7:479-<-D.+2E4-"07AEG@21@D=129A7 AE:1=301D7AA541P9:F"+2-.1@DH07,.1@,?E .1@Q7?5DE83?+6+:4+=B3?@QG@2+.7.+2E4 .3241@CFA079+X9+:?+,-L-4-=1D1@@A3710 9:1@ D-421@"1I+2+?+=1<+9AE=12 .AH>4+? :A+0/9+4+A19.+G@2+=4@C1D7A"D3AE,-4A+2501 ,@?7?5?M6+?+D5=@9A-A:0:141?.H9I+,212 C4/9:5=128+,1D1@C101@"

+?E.39+7.-=70:1D7<3=019A105"1@;/?+6+ 9+41@:5D=019A10@GHD74F01A5.+,?E.3DG7C+. .34/,+PA7:I7:123:5?-.@4F1G4+DE" 2-9=1,-<- G@2+-=70:1D-BAE,7=-41@" 19+.71=7:,?E.-41I+.7B+K4+.9AD3D9+0-/ 4+<C" I-6A072-K.3?@@0141==+A@9+4+A19.1DE =8-=1I3A1=7=016-D1A"7A1.1D-.:799+G1@=8- .+9+=7A0.E.+ID3<+D-2-A+4.H<C,?E.=01,/D12 .3:5"-9+?1C1@AEB-A.7274+:14+=B3,/,+?3Q.7 D+4:HD5C83D7.H9A7.9=1247C1@A+=4FI3241DB+9 A-D70-7<3<C_?79-AFG+,?79F9472:FU`D5C83D7 .1@=8+D4F:/0.@7X9<C1D.@DE<374563A-.+I4+= B3=7:D59A1@=3.7.1DF=R2-@?"1DB+,7:D74-A .3C11,D@K+.37?12+0/A109:FC121=01D12@"E 83?+6+9+:./?D+I2+-D+4:1=41B./1G07 ,1D:7:2+G@2+A+?1<-,C4F2.1@A.+I+.,/GE05 ,19A7A.3<C,/D12M9+0-/4@A1=7=016-D1A74+-,+ @?7D9:FC19:-?707A1.@" 762HXK79A.3:1G20 63A072-K.E9A70A1D.3A7B:@9C12.1A.H?2/0:+?" G97C@=8+9.3?+74+I-6.5.3D3?+6+9+?M6+A+

AEB-A.7o++<1D1@K+=-<- 4=-.+01941>+?9F0-+ A1=7=016-D1A7+.+0>+A-<:H=012@:A12 ?- .19A70@" (7,7<39+0D-9G@2+-4+A19,7I-BN1D7A]i" 8+2,/D12+?G@2+?+1=EA=8-./B+A7:A@/4.3 ?7,7<3072512G10.3:M" 1G1A.3G0@94789:H,/D12.7$Y:?7.+2E4.3,/ D12.7VY:?I+D5=9/.-I7:1(-9A01D9AD3D+A+0/ .MDGEC@.74563<C"EB3?+9+.7.+I4+=B3G10<+ 9A+I.EI7:1.7DB+<C.519A7A.3"@?7D9:H9:-?707A1. G547G@2+=1<A-DH?456789:H?,/D12+?D:0/9.F =83012E.7A07A3<C,+:A+0H<C9-:762H45678D5G+0+" 791?30@70+>-9A07<-,7I-BN@I+=10A1;A"+ >-9A07<+I-6G5479=@BAE.7"7:1D625I+DHC12.EIB3 =8-C4/9-A9+DK79,79.36+.F9A70A1D.F"=19A7D+.3 .79A70A@01,C12@I+K7921976+.HD41P9:F?01K .3:@"=83=72E:D74-A.3<C.1D/K:MD5@6-IA+=0193? D,:7,=18727A+4-"18727A+4?/=0/D1@2E4-A2-D1 :1@:70A@.7@?39AE.3D=1=8+239A70A1D.3C1=14+" A+D8+?+AF691@AE61.+I4+=B3C1->C1-.A @?7D/:7"01?@6+.7A07A-VY:?:479-<:5=01 6+.5.7A07A-$Y:?:479-<:5"0@CH234AFA191@ AE6+=01GEC.+D4FAE.7721DE=8-4+A.3?( ?707A1.@Y%"j"$%&&"=EAI9?+D5=974-AH?1D1@ 91@AE6.7.+2E4.3241@CFA07A-"+IA+21C01?725 74+9=1PA8-:7?70/257D5,DEA+19A7A.3=70A5 456789:H<C.72B+.<M" 012EA-10>7.-,@I+?+D91G1A@@?7D9:H?- .-?707A1." A072-K.3?A079/?$:?T:?7b:? =8-2/D/?+I+BAE&:?=01.+I?+.B3"=019A10@ 9A70A@G@2+-456789:/GE6+<:/B:147.+I+.=012EA-" 1=019AE1D3:+.2@$Z"Q$j"$"$%&&.7@?7 DE.@27.+G@2+"EB3?+9+.7D/97902+K.E/9 ,D+?+\ 0>7.-,7K.3AH?@?7D9:FC19:-?707A1.@„


45

SKIMARATHON (  p   (a ( ( ( ( !  a  #( "  ( !'  ( "# L L      L"

DEA1D1@I-9A1A@94-G@I+?E9A+K:1I-612,7K/A:@=019-.<+:25=8-=07D@I+GE 6+<:F9A1=5".>72-.4+63D.72?189:FDHB<+&b%%?+A0M7D+24+=16+C./.3 D=121GE./2C+0.H<CC109:H<C=7.107?7A.7G3,3I+BAEI+2.@4-GM9A:@QY$$ 2.M01K.ED5=4.E.H<C94@.3K:+?" -6=8+2D3<+.+69A1=72+9/A-4+A5=1<C1=-4-A5A1DHC125=0D.3A@0-9AF"2 AF21G59+?.1C7./DBAED.3:M?.>72-.=+D.E,7=97421902<37.+27I3.7 .EI21=@9A-A"@<CF,207DF:4-?7C1059.EC@.7=1C4+2.+:1.K3<3+O=7.,+ ,?0,4H<CI+,+07G/I+K.F94@.+K.F=12?3.:5=019AE.+4,+.+?-41D7A" 7:I-6G541,?3.E.12D77KA58-<+A,AE<CA12D1@9+A:-41?+A0MGE6+<:H<C9A1= =7A83:.7=019A1.+I,./?EIB3?D,+?-C+4DFA9:FC1:836+^?707AR.9:/A07N?+,- D+9.-<+?-(741I77<C7.;D+2+=8+9,?0,4/I+,+077B-01:F1A+D8+.F=4/.E?3I3 =-:A10+9:.3D+9.-K:57=01A7I@I+9+9:0,,?0,4F4+95" DB@2+:14+?D/9D59A0:@I3 0M6:5-?=0+9-D.3D0<C14:5C10"+AE6:F9+=7:.7=4.1DE.1D7A,/D12E.3U .>72-.:-?707AC1.I+I+2.3?,.+IDEAB3<C9DEA1DH<C,/D12MDGEC@.7 4563<C"072-K.EA@A1@2/419A9A70A@I+/?9:H,/D12_L07@+.47@;k72-+9v 7<+`:A+0H9+I+2+AH2+.=8+2C47D.3?,/D12+?D.+2E4-B+9AFC1G8+,.7 $%&&"8+9A-93<6+.91@AE63.79+2?./<A-:-41?+A01DFA07A-?+,-7?+27.+? 7<C7.;+?"+.A1,/D12I+,/6-A:+?9/?191GE-.9=-01D74?.1CFQ?-?1 I-.F--A:@+8-.@7G5,7K747=18/27A9D1I-/?9:1@I3,2@.7163?70@ _D-,"?-.@4H102-<?7>`" 7?1A.FC1947D.FC1.>72-.:-?707AC1.@_V$:?`.+G1=141D-K.3A07AE ,(7415+211.A0+9-.59+D.+2E4-A8-./<AFC1G8+,.7$%&&,XK79A.3=8+9 I+2+./<AA-93<9A7A+K.H<CGE6<M"@[A+?+,-.-?-7,76-IA+?7>-<:F?1?+.A5 .7:A+0FG@2+A+I+BAEC12.E241@C1D,=1?3.7A\Â&#x201E;

www.engadin-skimarathon.ch

Engadin Skimarathon

Online registration: www.engadin-skimarathon.ch

Race date: Sunday, 13 March 2011 Course: Maloja â&#x20AC;&#x201C; Zuoz / S-chanf Distance: 42 km Technique: free Participants: ca. 11â&#x20AC;&#x2122;000 Entry fee: â&#x201A;Ź 74 - â&#x201A;Ź 118

Race date: Sunday, 13 March 2011 Course: Maloja â&#x20AC;&#x201C; Pontresina Distance: 21 km Technique: free Participants: ca. 1â&#x20AC;&#x2122;000 Entry fee: â&#x201A;Ź 56 - â&#x201A;Ź 100 in Young sters born Half marathon: ate for free. cip rti pa 6 99 5/1 199

Main sponsors:

Race date: Sunday, 6 March 2011 Course: Samedan â&#x20AC;&#x201C; S-chanf Distance: 17 km Technique: free Participants: ca. 1â&#x20AC;&#x2122;000 Entry fee: â&#x201A;Ź 44 / â&#x201A;Ź 59

Basel

St.Gallen ZĂźrich

Bern Chur St.Moritz

Zuoz/S-chanf

Maloja

Genève Lugano

Additional information: Engadin Skimarathon, Haus Swisscom, Postfach, CH-7503 Samedan, Switzerland Tel. +41 (0)81 850 55 55, Fax +41 (0)81 850 55 56, info@engadin-skimarathon.ch


46

ŽACLÉŘ – 5.–6. BŘEZNA 2011 -6A8+A3:7=-A14@G0,5.7=3B+.+IDEAB372.+9I+2-.H D+8+I.HA+9AGE6+<:H<C4563Qf-O :-A+9A$%&& 7<4F8"7:@6,./,D@=45.+DB+ 9+12+C07I+D:0:1.1B9:F? 7<4F8-DC12.F? 9=/21DF??39AE=01DB+<C.5.+I+.:0:1.1B9:F C107457?-41D.3:5GE6+:" A+0?3.c:74+.2/8-9- 0+,+0D@IA+T"QZ"G8+,.7$%&&" 1C47D.3QA+9A1D/.3.1DH<C?12+4M4563=01 ?12+41D1@9+,1.@$%&&Q&$Q=01GEC.+=11G7 D3:+.21DF2.5:259+G@21@A+9A1D7A91@K79.E I7::479-<:FA7:456+=01G0@94+.3" 2-9=1,-<-G@2+ ?16./-9A1D:7=+9A0H<C?12+4MDB+<C,/972.3<C ,.7K+:A7:6+1,/G7D@G@2+=19A70/.190+,+0D1@ .7<+4HD3:+.2"720@C1@9A07.@=0/DE=1K+A A+9A1D7<3<C4563I+4-?-A+?=01=1K+AXK79A.3:M"-6 41P9:H20@CH01K.3:@:/,746+,/I+?45678M@?3 =8+:1.7A:7=7<-A@A+9A1D7<3C19:472@=1:@2<C<+ A+?3AI-9A1A@0+>-9A0@IA+9+072EI-<1.+I283D+\ HLAVNÍ PARTNEŘI:

+9A1D7A9+G@21@?12+45197,+.FD/,/.3? -=124+=8394@B.19A-I+2.1A4-DH<C ,.7K+:"2+/4.E=01A19A1I3,7A1?3AG1A5=01 1G7959AF?5"1:@22D1I+G1A5.+D479A.3A+G@2+ ?16.F9-I+.7?39AE,7=MIK-A" +I+.1?7>-4.3A+9AF8-9-D3:+.2GE6+:D 7<4F8- D5<C@A.7I3"79DF9-23:5G1C7AF?@21=01D12 .F?@=01>07?@=8-I21@-274B3K4+.1DF456789:F 012-.5" 2-9=1,-<-G@21@@K-A+4F4561D/.3_7..7C <17<C-.>`?7,7<3=1072.7]i7G@ 2+A+9-?1<--,7,/D12-A.+G1.7:1@=-A,7I3?7DF :1@9:5GE6+<:FDHG7D5" 4+,/G7D7.+G@2+I+. K-9AE456789:/.7D479A.3:M6-9-G@2+A+?1<-1A+9 A1D7A-A8+G7D1,5VOV,.7K:514:9f7>+." +>-9A0@IA+9+-C.+2.7.102-<A+9A"<,\ EB3?+9+.7D/9D 7<4F8-\ +7?K791=-9@„

www.nordictest.cz

PARTNEŘI:

ŽACLÉŘ

„LIFA“ HELLY HANSEN TECHNICKÉ PRÁDLO S LETITOU TRADICÍ KVALITY A FUNKČNOSTI )L]( *Q' (!   # (# # " ( ' L  ( # L " PÁR FAKTŮ O PRÁDLE LIFA:

VÁŽENÍ LYŽAŘI, BĚŽKAŘI, SNOWBOARDISTÉ A SPORTOVCI OBECNĚ

d01:&Jj%Q=8+29A7D-4I7:1=0D.3.79DEAE :14+:<-G79+475+0 d?/D+21@<3=19A7D+.3.7A0C@Dj,+?3<C.7 V:1.A-.+.A+<C d@.-:/A.3A+<C.141>-+QL w=145=01=54+. dD479A.3DHD1ID4/:+.A+<C.141>-37B=-K:1D/ :1.9A0@:<+D4/:+.

-?78/237+4457.9+.21=10@K@I+^+D/C+IA+-D5D5,:1@B+A4FA57DHD1I+?=01DE8+.1@:D74-A@" ) 21<C<+GHA\*Q11C0Ae :1.9A0@:<+eL &%%g=145=01=5 4+.D:1?G-.7<-9=145+9A+0+?QDHC1 27eG70+D.19A>07S<:F?1A-D5QI-.H ?-941D5=4./;@.:K.19A=8-7A07:A-D .3?2+9->.@"

CO OCENÍTE JAKO ZÁKAZNÍCI:

dL ).+./D-23D12@* d7G910G@I+D4C:19AV%:0/A?F.E.+6=145+9A+0 dI+1V%g4+CK3.+6=145+9A+0 dI+&%%g74+0>-<:5.+@A0/4.3 dI+&%%g0+<5:41D7A+4./ dI+7.A-G7:A+0-/4.3 d?/1Z%g4+=B3-,147K.3D479A.19A-.+6=145+9A+0 d?-.-?/4.3G4+2.@A3G70+D d,7<C1D/.3AD70@79A8-C@ dK79AF=07.3.+B:123:D74-AED4/:.7

) 1?@I+,-?7*Q11u5@e:1.9A0@:<+eL YA+<C.141>-+Q&%%g=145=01=54+._D09AD7.7AE4+` D:1?G-.7<-9(D4.1@_9@=+0I+?./?+0-.1 D4.7Q&bT?-:01.M`"

www.hellyhansen.cz


Organised by

Více informací a přihlášky na www.stopaprozivot.cz

15.–16.1. 2011

Lipenská stopa

12.–13.2. 2011

Karlův Běh

26.–27.2. 2011

Šumavský Skimaraton Kooperativy

Bruslení i klasika Krátké i dlouhé tratě Dětské závody Lyžařská škola


48

LIBERECKÝ KRAJ PŘIVÍTÁ UŽ ZA DVA MĚSÍCE NEJLEPŠÍ MLADÉ EVROPSKÉ SPORTOVCE (&$"&J"a $%&&  (  # "  &%"( ( L ( _]L$%&&`   (  #( #" #  VZ( # " D01=9:F145?=-/25?4/2+6+I91@.+IDEAB3?4/ 2+6.-<:1@9=10A1D.3@2/419A3=019=10A1D<+21 &b4+A" 1.7I39+D+2D1@4+AH<C<5:4+<C,-.-<-7A-D5 91<-7<++D01=9:H<C145?=-I9:H<CDHG10M_` :259+9A832/,-?.374+A.3D70-7.A7"5A17:<+.7 D1,@I37A?19;F0@=07DH<C145?=-I9:H<CC+0"+I-<C 91@K/9A3I91@-947D.19A.3,7C7I1D7<37,/DE0+K.F <+0+?1.-/45=121G@I+I-<CA0D/.3C183145?=-I9:H 1C+P9:4/27I39+94-G59=10A1D<M701,C12K3<C=8- D5C47B1D/.3.+I4+=B3<C,/D12.3:M,.3.7=1K+9A D3AE,M9A/A.3C5?.77.79A16/059A1@=7I3D47I:5 DB+<C?+27-4-9AM" EVROPSKÁ OLYMPIÁDA V LIBERECKÉM KRAJI

+4:H,/I+?19A70A.7]L$%&&D-G+0+< :F?:07I-9DE2K31A1?6+?4/2+6.-<:F:7A+>10-+ ?7I3D+4?-9-4.F,79A1@=+.3"23:5A1?@9+G@2+ I+2.7A=110>7.-,7K.39A0/.<+1I+2.@,.+IDEAB3<C 9=10A1D.3<C7:<3DC-9A10--+9:F0+=@G4-:5"+BA3

=18727A+4FD=83BA3?01<+.7G32.1@D3<+.+6=7A ./<A-9A1D:/?XK79A.3:M<+4:+?19?9=10A1D.3<C 2-9<-=43.Q74=9:F4561D/.3GEC.74563<CG-7A41. :0791G0@94+.34+2.3C1:+I9+D+09:1@:1?G-.7<- 9:1:5.74563<C79.1fG1702-.>"(472F9=10A1D .3.72EI+7G@21@<3CDE,259DEA1DFC19=10A@G@ 21@G1I1D7A1<+4:+?$&Z?+27-43"+A5=-<:H2+ 9->.<+..H<C:1DM:A+0F=8-=1?3.7I3AD702-7?7. A@.7D0C479A@2+.A:770G1070@G/,5BB312 G10.FB:1459:4/89:FD1DF?10@" 1I+1<+..F:1D59+@9:@A+K.3D<+4:+?9+2 ?-B=-K:1DH<C70+/4+<C:A+0F.7G3,+I3A8-?E9A7 -G+0+<:FC1:07I+"B+<C.5A5A170+/45=01DE8-45 D?-.@419A-9=10A1D.37:<+?+,-./012.3C1DH,.7 ?@7.7G32.1@A7:?472H?XK79A.3:M?]L $%&&B=-K:1DF=12?3.:57,/,+?3"-G+0<-G@2+ :2-9=1,-<-?@4A-;@.:K.3-=9=10A70+.7D-I7.9:/ 70F.79=10A1D.370+/4+9+<9I+,2789:H79:1:7. 9:H70+/4+BAE2G-7A41.1DH70+/483,:5D7G41.<- .72-91@79.1f=70:D 18+.1DE+I2-<3<C"

VANCOUVER VS. EYOWF

L+9A-D745]LI91@=0/D+?=1D761D/.5,712 07,1DH?M9A+:=019=10A1D<+21D+4:FC19DE A79=10A@"M:7,+?I+=8+C432:7D+4:H<C9=10A1D .3<CCDE,2:A+0FD?472F?DE:@,7,/8-45.7=8+ 2+B4H<C01K.3<3<CAE<CA1?4/2+6.-<:H<C;+9A-D7 4M7-D9+.-109:F:7A+>10--9G307I3I+2+.X9=E<C ,720@CH?"M:7,+?I+,7I3?7DF=101D./.394+ A1B.3?-,-?.3?-145?=-I9:H?-C07?-D:7.729:F? 7.<1@D+0@"7.-<C9A70A1D741<+4:+?&%%K+9 :H<C-,7C07.-K.3<C9=10A1D<M:A+83D?-.@419A- =01B4-;+9A-D745]L"(+,-A5.+IX9=EB.EIB3:A+ 8321:/,74-D5G1I1D7A?+27-4+I7:.7?4/2+6.-<:F 7:<-A7:-.7,-?.3145?=-/2ED 7.72E=7A83.7 =83:472.109:/G-7A41.-9A:7107+0>+01D/_D3AE, :7$%&%k9A83G0./.7]L&JJJ`.109:/ GE6:5.E(70-AIu0>+.1D/_D3AE,:7$%&%k G01.,1D/.7]L&JJj`;07.<1@,9:H920@6+ ./8791.7?5C7==@-9_D3AE,$%&%kD3AE, ]L$%%Y`7D.+=194+2.3872E-21?/<3B7? =-1.QGE6+<(70A-. 1@:74_G01.,1DH.7 $%&%kD3AE,]L&JJT`"„


TU N I R P S E C A KOMBIN KÁCH Ž Ě B A N U S S O R A SKIC

BOŽÍ DAR | 12. BŘEZEN 2011 | VSTUP VOLNÝ PŘIHLAŠ SE NA | WW W.REDBULLNORDIX.CZ


50

TEXT A FOTO: PETR SOCHA

NOVOHRADSKÉ HORY NEOBJEVENÁ ŠUMAVA

 ( (   ( ( "  ( (#   ( !(" (   #"( !   L('' (#  #  " 7:1.7@?7DE9+-D1D1C072:/<C=01?E.-45 1GHD7.F41:74-A5D.+:1.+K.F4+957=79+:5 941@63<3<1G5I7:/9-=83C07.-K.3G+,=+K.19A.3 ,R.7G+,1GD5:4FC16-D1A7QD9A@=G54.7=1 D14+.:@7@612+4+B3.7G54A@0-9A7DC4+2/K:@ =1C07.-K.3<C9A0/6.3:M"10+D14@<-7,=839A@= .E.3283D+-,141D7.H<C1G479A3D5G3,+47:07I-.7 :./DBAEDE8725A@0-9AM"@?7D79-@6-4701:5 ./=10@7K+:7419+6+=121G.H19@2K+:/ -1D1C072:5"-<D+4:FC19+74+.79A7417.7 A@0-9A-<:HG11?D1D1C0729:H<CC10/<C9+ K+:/2/4"3:5A1?@./?4+63.7A7438-?74+G ./7=8-A1?209./:07I-.7:0/9./.+I+.9DH? ,+D.EIB:+?74+-9D1@,I-,D+.1@2@B3",-?E 97?1,8+I?E.+.3.72A1=@9A-A9+21I+I3C1 1GI+D1D/.3.74563<C" NOVOHRADSKÉ HORY 1D1C0729:FC105.+I91@.-I7:D+4:F,+I?F.7 C1D183?+4-1I+I-<CK+9:FK/9A-"&Z$:?x>+1 ?10;141>-<:5D5?+,+.F=41<C52+S.@I+9A/A.3 C07.-<+7D+4?-10-+.A7K.E9=1I.-<+A837>41

%  B B  &  " ## ! &"  


%6 4  4 % &   '8 & , ! )#   " & &

j  & " " # "#   , ")  &&  # ) 

    q ?+07<3^1DH<C072M+.+B1D7.72+0.1@ 7D9-+AD-.5"0<C145C10=EA:0/A=8+9/C.1@ :RA@&%%%?+A0M.+ID5BB3?-7.+I,./?EIB3?- K+9:H?-D0<C145I91@ 7?+.+<_&%j$?`(59 4-D.7_&%V%?`7591:/_&%YV?`"1?-.+?+4- 9A/A.3=8394@B.19A=7:I+.+ID5BB3C101@=1C183 07:1@9:H-+CG+0>_&&&$?`" 56789:5DH,.7?.FI91@=7:,+I?F.71G479 A-D+D5BB3<C.72?189:H<CDHB:/<C:2+9+2063 9.3C7:2+9+A7:F=12.-:7I37:<+:A1?@7G5 1D1C0729:FC105G545-456789:5=83DEA-DF"7:1 =0145678+7A07:A-D.3G5<C1??1C4-1,.7K-A2DE DH<C12-9:7^DH<C12.3K/9AC10D1:1431G<+1I ./1277,/=72.3K/9A1:141+1=1421D7:A+ 0/,7C0.@I+@9+2419A 1;3.=+.,-1.701.MD (19A7D,2/4+.E-1C183.7@?7DE"-D3A+9+ 6+.+?4@D3?+1456789:H<C70+/4+<C1G<3<C74+ 19=3B+1I+2.1A4-DH<C=12.-:7A+43<Cc+A1=01 A16+.EI7:/9-4.EI-7.>761D7./1G+<:A+0/G5 -.D+9A1D74721456789:F-.;079A0@:A@05,7A3?.+ +O-9A@I+"G<+,2+?7I3C-9A10-<:5I-.F=01G4F

?5.+64/:7AA@0-9A5"+25DB+I+D0@:1@:1. :0FA.3<C4-23:A+83I91@.7A@0-9A-<+,7-.A+0+91 D7.3=83=72.E=7:.72B+.<MU OKOLÍ HOJNÉ VODY :1431I.F125=8-01,+.ED5G3,3:GE6+<:F?@ 4561D/.3"72?189:/DHB:71G<+D+DHB<+:14+? b%%?+A0M.72?18+?=19:5A@I+:4-?7A-<:H ,/:472=01=07D-2+4.F9.EC1DF,-?5:1.S>@07<+ 1:14.3C1A+0F.@921?-.7.A.3?-A8+?-C107?- Q 07D37 @.3101@.7I+2.F7591:1@ .720@CF9A07.E=19:5A@I+D+24+01,4+C4FC1 456789:FC1C8-BAE-=E:.1@+9A+A-<:1@:@4-9@" 1,4+C4F,D4.E.F41@:59A8327I34+9.3=1019A5 D.-<C69+2/D5@63A?.1C1=01S41DE1=A-?74-,1 D7.H<C4+9.3<C<+9A"7:762H?20@CH?01C+? =7::1@:/.EI7:/,7I3?7D19A^0+4-:AC-9A10-+I7:1 A8+G79A70/74+I97?19A7A.E9A1I3<3A8+B+PQ,.7: A1C16+D+24+9A/419A7D+.3G163?@:7U76 A8+G71I.1D129:H=074+9"70:1D-BAE9D+8+I .H?]D1I.F12EI+-2+/4.3?DH<C12-9:+?


52

-=01A16+=1./D07A@9+?M6+A+1C8/A7=19-4.-A D=8-4+C4F?C1A+4@A7:6+GE6:78-9+9+?9A7C@I3" 1:143=01A1D,.-:7I3QD+24+AE<CXK+41DE D5AD18+.H<CQ-93AE9=1.A/..ED5B47=7.H<C GE6:789:H<C9A1=" TRATĚ NA HOJNOVODSKU 793A3@=07D1D7.H<CA079D1:1431I.F125 =7:9A1I31GK7.9:F920@6+.31I./127 I+I3?6?1A10+?I91@?7.6+4F@4-9A1D-"@G1B =01A7C@I+9:XA0+?GE6+<:F9A1=5:A+0F9=1 4+K.E9?7.6+4:1@7G43,:H?-.7D0C4-=01I+2 .74-9X872571,.7K-4-"(70:FA7=1?/C/A8+G7 910>7.-,7<3,2+IB3C1,/D12@1I.1D129:/,47A/ 456+"+I?F.723:5.-?2.+91:1431I.F125 .7G3,31:141$%:-41?+A0M=01A7C1D7.H<CA079" 5,797C@I3DEAB-.@,1:14.3<C.+I1G<C/,+I3 591:1@ @.3- 07D3C10@21AH:7I39+9A/A.3 C07.-<+DC4@G1:H<C4+93<C=01=4FA7I39+=1 ?+,3<C:2+I+BAE=8+2B+2+9/A-4+A59A/459A1D:5 21?M:A+0F=1C8G-41G@21D/.36+4+,.F1=1.5" 8+G7:+:7=4-K<+D.E:2+IB3<C1DH<C@A3<C 9+219A7.+A+.+I4F=+=0/DE.74563<CI+4-:16 ?1:8-.5:14+?D4FAE=8+:1./I+.,.74+<?39A7 .+G121G0120@C"E6:1D/.3DAFA1K/9A-1D1 C0729:H<CC10?/D+24+9=10A1D.37=83012.3 I+BAEI+2.@=8-27.1@C12.1A@Q:@4A@0.EC-9A1 0-<:1@" =8+9A16+,8+A+4.E1,.7K+.F7K79A1 @=07D1D7.FA07AED5C1D39=10A1D.3?45678M? 7A8+G7-012-./?92EA?-:14+>@45678+.+=1 A:/A+DMG+<K79A1" ŽOFÍN A BARONŮV MOST 19@P?+9+?74-.:1.7_I-C1`,/=72",2+D,.-:/ A@0-9A-<:/-.;079A0@:A@07=12+,8+4+=1?74@"0,5 =10+D14@<-G5470+9A7@01D/.7@9+2419A701.MD (19A:A+0/9+9A747.+IG4-6B3?@G5A1D7<3?,783 ,+.3?12K79AFC1A@0-9A-<:FC1<34+Q=1C07.-K.3 D9-1C183.7@?7DE"8+2.E:14-:74+A5D,.-:4 274B301?7.A-<:H=+.,-1.Q4+91D.7 1;3.DH <C1,3?39A121274B3<C:0/9.H<C1D1C0729:H<C :1@AM"-.7:9+1GI+D1D745G1C@6+4I+.D3<+?F.E .+X9=EB.F=1:@95D1:143=12.-:7A".-<-7A-D7=8- G@21D/.3GE6+<:H<CA07A3A7:=8-01,+.E=7247 =0/DE.7@D+2+.F2D7197?1<+.F9@GI+:A5" =07D+.FGE6+<:F9A1=5A7:4,+.7I3A,+I?F.7 DI+I-<C1:143=07D-24+?74+.+I91@" DOMOV BACKCOUNTRY LYŽOVÁNÍ HC121@G7<:<1@.A05I+=1:@2A+<C.-<:5@=07 D+.FA07AE.+D5672@I+A+6+9+D/?=1A1?1A+ D8+241@CH9+,.7?01?7.A-<:H<C7621G0120@6 .H<CDH4+AM21?39A:2+-.A+.,-A7DH9:5A@20@ C@C1?197=-+.9I+8/21DE.-6B3.+6I7:A1,./ ?+,I-.H<C21?/<3<CC10"1D1C0729:FC105 I91@,+DB+<C.7,.7K+.H<C2MD12M=EA-CDE,2-K :1DH??39A+?=01=83,.-D<+G7<:<1@.A054561 D/.3K-4-21G0120@6.FC1A1@4/.39+:07I-.1@=1 <+9A/<C-.+<+9A/<C"7:1:10/4:59-?M6+A+.7

1C:0C2CE+?#5G?deA   & " @ < " G;4 % ! ,# &  # 5  ) " &!"! )  &  /< ) 

 , ,  4 % !  8# VN " ! LV CV6  "'!  !  ! !  ! )  &@   < " # !)&' , " ,  )  F!    F #  8) # %& !  )   # *   ! 7 #H9  A &)  A  D# B <   !   "   #  ,R& &) H@ " 

? ,! "   ! 

  "  "  

;   !  " " D &)      &    &G8  ) & )!      !   

 )&  A   ! "    !CE!V 1  )# ! ,# ,!  # ! !)  # Y; !3)& "  )Z!  Y; Z!   ) !  " "  5 !   B !  & !   %&     &  " #   !  

:-" B " "# & ,  ?Y !!  " Z! ) " "  < "    )5 " A   " # & & ,!      8   ,  ) !  , 5,  ! # @ ; &!#  " ,   " )# ! 

  ) ! B  "  )/ "  , !4  " &)& "  "!    4  " &; ! CE8 % >>> (  

L1A1^+A07=+:


53

9DF9A1=5.7D4F:7AA7:1DFX:7,5I7:1K+9:H=07 ?+.@6.-<+4+9.3-.+4+9.3D12.3./206+:A+ 0F283D+0+>@41D745D12@DA1<3<C=019=47D1D/.3 28+D7,7=1?+.@AF9:4/89:F19725.+I9A70B3=83 012.30+,+0D7<-D01=5Q 1;3.9:H=074+99DE2 :5C-9A10-+I7:1C07.-K.3:7?+.59A70HC8G-A1D 7,G5A:5:19A+47D1C183.7@?7DE./C10.3 =47.-.5907B+4-.-BA-DI+C11:143U+,.7?97?1 ,8+I?E2/4+=1:07K@I+" 7:1D/AH2+..3,-?.321D14+./9GE6:7?- D1D1C072:/<C79-=834-B.+=8-9=EI+:A0F.1D/.3 A+<C.-:579=+<-S<:H<C21D+2.19A3,7A1.+<C/ A1A/4.E,7=1?+.1@A.7<-D-4-,7<-7=01K-9A3D/9 .+I+.9DH?C109:H?D,2@<C+?Q:A+0HI+?- ?1<C12+?=124+=0M,:@?MD1D1C0729:H<C C10/<CA+..+IK-9AB3D0+=@G4-<+" A TAKY RAKOUSKO DB+?7.-A+.:21A0D/.7=0+=701D7.H<C A07A3<C.+12I+2+,1D1C072+:9=0/,2.1@" 1:@2D5,1G+9:01?.1@21?/<3.7G32:@?M6+ 9+=19@.1@A=8+9C07.-<-7C4A7AA7?2+93A:5 :-41?+A0MA7?.3<CB=-K:1DH<CA07A3@=07D1D7 .H<C@6014G1@"A7K3,7=70:1D7AD1C183.7 @?7DE014G7,7I362376:C07.-<-" 7049A-;A@

.+IG4-6B3??E9A+K:@.707:1@9:F9A07.EC07.-<+ I+D+24+?E9A9:H<CGE6+<:H<C1:0@CM-9I+,21DH 456789:H70+/49bT:?9I+,21D+:"+?E9AEI91@ =8-=07D+.-.7K+9:FC19A54+<:2+?7I3I32+4.3K:5 -DK+BA-.E77:<+=A@I3:10@.5" BUDOUCNOST E8?+6+I+9.72=1@,+1A/,:1@K79@:259A70F =8+9C07.-K.3<+9A51=EA16-I3A+.A1:0/A23:5 .1DF:0D-A@0-9AM?"7A3?<107:1@9:/9A07.7I+ :A1?@9D1@-.;079A0@:A@01@AF?E8=8-=07D+.7 21C/.EA?@93K+9:/"5C@G+./:07I-.71DB+? .+163D/9.72.1:2+.+I91@,/:472.3=8+2=1:4725 I7:1@G5A1D7<3:7=7<-A5.+?/9?594G@21D7A 0+:0+7K.3-.;079A0@:A@0@A7:6+9+=1C5G@I+?+ DA01<C@,7K701D7.F?:0@C@"+.9+9-<+23:5 -.-<-7A-DE=12.-:7A+4M7.72B+.<M?30.E1A+D30/ .-<?F.E,/972.3=19@.9+,7C10-,1.A+?.72EI+ I+BAE.+D5.18-4"(16./C112C743=4/.1D7./ =/A+8.3GE6+<:/A0797?+,- 1;3.+?7701.1 DH??19A+?" 7621=/2.E=1?M6+-=0/DED7B+ ./DBAED7"(16./G@2+A+97?-;79<-.1D/.-1C01? .H?=1A+.<-/4+?:A+0HG5=83=72.F=01=1I+.3 93AEA@0-9A-<:H<C<+9AK+9:H<C707:1@9:H<C =01?E.-41DI+2-.+K.1@GE6:789:1@70F.@"„

5" 1  " #    

SKITOUR 2011 TŘINÁCT ZÁVODŮ, PĚT UNIKÁTNÍCH LOKALIT  ( c  (L# !  # #  "( $%&%k$%&& ( ! !" (   c Q  " (&%% " :-1@0D9A@=@I+@621KAD0AFC101K.3:@7=1K+A ,/D12.3:M:762101K.E019A+" =01A1I9?+9+ 01,C124-6+D5019A+-97?1A.H9+0-/4"1DE9+ D52/?+21=12CM83+9:5277D10.3:M:2+ 9+D?74+G.H<C+4:H<C 7041D-<3<C:1./@6J" 7041D9:/T%"8-2/9+A7::+9A/4-<3?:-1@0^ -,+09:FT%04-<:F?@?707A1.@7-4+?.-<:FT%" 1D1@41:74-A@I9?+,D14-4--.7I-C@+<CQ.1DE 9+=1I+2+ 7B=+09:/Y%=8-K+?69A70A-<34G@21@ =83?1D?E9A+K:@ 7B=+09:F105"141:74-A7A1 I-.F<C707:A+0-9A-<:F=019A8+23" ):-1@0I+DHG10.H;10?/A=01A16+,/D12.3:5 ?1A-D@I+:D5,:1@B+.39-.1DH<C41:74-A" 762H:21 ?/D91GE91@AE6-DFC12@<C794+2@I+I7:?@.7 :1.AE=8-9:7:@I3G125,7:762H7G914D1D7.H,/D12 797?1,8+I?E=8+?HB43:7?=1I+2+=83BAE*83:/ @,7.7 1<@?1D/I+2.7,D3AE,+:=8+2<C1,3<C

01K.3:M:-1@0")8-A1??7I3,/D12.3<-I-9A1A@6+ 7NI+21@:7?:14-D=18727A+4F9+=1:@93@:/,7A A1.+IC+,K3<11:143.7G3,3A07AEG@21@@=07D+.F 1GK+09AD+.3,7I-BAE.17=8+29A70A+?=8-,/D12@

-=1,/D12E=1A:/A+?.1C1:7?70/2M7,./?H<C"* +:-1@09+?M6+A+9=14+C.1@A.7:D74-A.39+0 D-9Q=8+29A70A+?D/?12G10.3<-12f-O@27I3 .7456+A@9=0/D.1@?/,@9A1=5G@21@B=-K:1DE @=07D+.F721976+.FK795,?E8+.F.7I+2.-K:@" 7621I+2+A+21<34+219A7.+A+A7:F21G8+.7I39A 7G59A+D527.F934505<C4+.7G074-,=/A:5" 01DB+<C.5XK79A.3:5I+=8-=07D+.7-274B3 ,/972.3.1D-.:7Q0+>-9A07<+21DB+<C,/D12M 9+0-/4@.7I+2.1??39AE.7fff"9:-A1@0"<,"7 9A+I.F??39AEI91@:2-9=1,-<-DB+<C.5-.;10?7<+ 1,/D12+<C7:A@/4.3-.;10?7<+7A7:F9A70A1D.3 4-9A-.5"+DH94+2<3<C9+A7:F2/9.72.121C4+27A =8+9.F=18723D+:-1@0" 6D3A+:7?=1I+2+A+c

www.ski-tour.cz


54

VE STOPÁCH

TEXT A FOTO: KAROLÍNA FREDERIKSEN

(  "L   # " (^c p \  ( ^ (    ( # #(   (   (( "   ( U @:@.7902<+97?7D479A.EG1I@I-9A3?,27?-A7A1 9-A@7<+1=07D2@D723" .1I+B:1276+A+.A1K701 :0/9.H:07I,M9A/D/872E45678M9:05A" 4+.720@C1@ 9A07.@QA7.7=019A/=1C127G59+927D54-23X=4 .ED5A07A-47" E6:78+A@A1A-6.5.3=1A:/A+I+.A@7A7?A7:6+ ?/A+K799+.+0@B+.E:1<C7A=7.+.9:1@=830121@" :256@6.7.E:1C1.707,3A+Q45678-9+A@=E: .E,207D3.7<16.7,7=4.E.EIB3<C?7>-9A0/4/<C.+.3 =019A107:14-:0/AD479A.E7.-<C@N"79A19--=1:4/ G193A+1A1?<1D/9K+:/,7=8+:D7=+.3,701C+? :1=<+?K-.720@CF9A07.E1:0@C@"019AEG74,/? .72@B-" 47D:1D9:H4+9I+<C0/.E.1@:07I-..1@1G479A3 :A+01@?.1,3=8-=121GP@I3:124+C4F?@C10.7AF?@ 19A01D@,+4+.E7:4-2@DC+:A-<:F?>+1>07S<:F? A01IXC+4.3:@ 7041DH<C70M(70-/.9:H<C7L07. A-B:1DH<C/,.3"7A1=7C10:7A-.7=83:8+D59A@=@ I+.727<C1D9:1@C+G9:1@71:141D9:1@=/.+D .7DH<C12E=7:=8+<C/,3=1,D14.721+=+49:F=41 B-.5"+ID5BB3D0<C14547D:1D9:FC14+97+9.H_JbV ?."?"`71?+A0?+.B359-.74+63D=1.E:@2,2D- 6+.F,/=72.3K/9A-I-6.3C07.-<-AD183DH07,.H=1:4+9 =12F4(70-/.9:14/,+P9:FC1,41?@,.EC16D5DE0/ 8727A+0?/4.3<C7?-.+0/4.3<C=07?+.M" =0/DE21 AE<CA11G479A39+.7GE6:/<C?M6+A+D5=07D-A" 1GE6+<:H<C9A1=9+219A7.+A+.+I9./,+,(7 0-/.9:H<C/,.3"1=07DA+9+.7?39A.3>14;1DFC8-B AE_7@A+?.+G17@A1G@9+?`79?E4+21.-<CD9A@= A+Q,7K3.7I3C.+2@=70:1D-BAE"91@21G8+@=07D1 D7.FD+21@DEAB-.1@C@9AH?,207DH?4+9+?74+ =01G3C7I39+-=141@:/<C:2+C1I.E;1@:/,+,/ =72@.+G19+D+01,/=72@_?M6+,2+GHA,-?7I7:

D0@9:F?S4?@`A7:6+072EI-=1K3A+IA+-9?16.19 A3.-6B3:D74-A59A1=" A7.2702.31:0@CD70+/4@>14;1DFC1C8-BAEI+ 241@CH,C0@G7$Y:-41?+A0@7I+@=07D1D7.HI7:=01 :479-<:1@A7:G0@94789:1@A+<C.-:@"74B32D71:0@ C5:A+0F,.EC1D5G3C7I3:1=30@I34+A.3A@0-9A-<:F<+9 A57:DM4-I+I-<C1?+,+.FB38<+I91@D591@9A0@C1D/ .5)I+.*2DE9A1=5=01:479-:@"1:@2I9A+,70=@A-43 G0@9478-D52+IA+9+072EI-I-.7?,2+IB3=12?3.:5G5 D/9=07D2E=121G.E=834-B.+.72<C45" 256@6I9?+ @:0-A-:5G@[?+@=83?.3-2+/4.3.+.37.-,.7K+.3 9A1="79A1?@93A+2/A.79D1I--.A@-<-1G,D4/BAE.+6

9+D5?1A/A+,>14;1DFC170+/4@"1=10@K@I-9-@DE 21?-A6+I+2+A+:14+K:1I+C169+?@93A+206+A" ?-P1D7.F2D71:0@C5D+21@,70+/4@.7,/=72 214+9M"G+=3.7I3?30.F:1=<+./C10.3=41B-.5:A+ 0F.7G3,+I3?-4FDHC4+2521:07I-.57A/C.1@9+-=1 01D-.:/<C" 4@AH1:0@C2197C@I+2F4:59+2?7=M4 :-41?+A0@K+0D+.H=7:=8+92+DEA:-41?+A0M"1 ,C0@G7=EA-:-41?+A0+<C9+?M6+A+.7=1I-A.7274B3 ?120H1:0@C_<<7Z:?`:A+0HD/9,7D+2+:+?07 [1<C1D-_4+9.307B+4-.-BAE9DH01.51O-2@@C4-K-AF C179-01D123:@:A+0H,.7K.E,7=/<C/`:=07?+ .-L709:F:59+4:5_?M6+A+I+I36+4+,-A1@<C@N-,:@ 9-A`.+G1:?594-D.E 0/4MD:/?+.:2+4,+01D.E6 ,7=70:1D7A" 4+=1,10I+4-:16:?594-D.E12(70- /.9:H<C/,.3I+.9A1@=/A+072EI-9-.+,7=1?+P A+9.EC1DF8+AE,5"+,2+IB3?4+9+?1G-4.3A+4+;1 .5.+<C5A7I39->./4"16G59A+?1C4-,I-9A-A76:256 G5G541=1,2E\ 2?594-D.5@6A1?/A+I+.,C0@G7A8-:-41?+A 05211G<+ 4729:/12:@2?M6+A+A7:FD507,-A.7 GE6:5" 4729:/I+01?7.A-<:/D+9.-K:7:A+0/9+D5


55

,.7K@I+=01+<C5.+A5=-<:H?A50149:H?9A54+?9A7D+.3"1?- .@I+I3D+4:H,/?+<:H05G.3:741D+<:H,/?+K+::A+0H2.+9941@ 63I7:1C1A+4" 4729:F9+:+9A1=/?219A7.+A+=1,C0@G7:-41 ?+A0@=19-4.-K<+_:256I+9.3C?M6+A+D5I+A.74563<C`9?E0+? .7DE,2@:2+,7K3.7I39A1=5A/C.1@<39+:591:F?@9+24@"91@ ?F.E=1@63D7.F.+6A5.7>14;@=01A19-D.-<C.E:25?M6+A+=8- =727A9:101I7:1=8-G7<:<1@.A05" 14+? 4729:F9+01,:4/27I301,4+C4/07B+4-.-BAED0<C1D-BA.3C1 A5=@9=1019A5G101D-<+G47A:57G83,5=H8-AF7=07?+.5?-.+0/4 .3<CD12D-2-A+4.FI91@-D,-?E"7BAE9A3=01A16+,7=72.1@A21 .-<CG59+79-.+<CAE41.-:1?@U8+9A1DAE<CA1?39A+<C2/D+IA+ =1,107072EI-9+.+D52/D+IA+?-?1,.7K+.F9A+,:5" 01,9/C4H<C91@D-94H<C4+9.3<C:1?=4+O+<C921?-.7.<39?0:@ ?M6+A+=1A:7A-059719A01D-27I+4+.7+D01=9:FC1I+4+.79-:@90.5 :@.1D-AFB+4?5:0:7D<+D+4:FC1K/=7K+0.FC1D520@83K.3721 :1.<+-.7?39AE9DFC1.+I,/=72.EIB3C1DH9:5A@959471G+<.FC1" 7X,+?347D:1D9:FC14+974+63A7:F8727,-?1D-BN2+9+A-20@CM .+A1=H0M_9A70/C10.-<:/2347`" 1:@29+G1I3A+.+219A7A:@9.EC@=7:DE,A+6+9+,2+I B3=019A8+23D5,.7K@I+0+47A-D.ED591:1@.72?189:1@DHB:1@ _jT%QJ%%?."?"`:A+0/9+:472.E=12+=-9@I+=12G1C7A1@.7234 :@9.EC@7241@C1@,-?@"0M?E0.F01K.3A+=41A5D,2@<C@:143 97I3?+,-ZT7TsD4+2.@=7:?+,-Y76Ts=8-K+?69+=1 K+A?07,1DH<C2.M=1C5G@I+?+,-&$%7&T%,701:"7:17G914@A .3?-.-?@?,2+G541,7,.7?+./.1$js" 01A1<C<+A+4-9+D527A21.1DH<C?39A:2+D4/2.+01?7.A-:7 74+-21G0F9A1=57:2+21G01@.1<2/D7I34-B:5=8+9A16+=/0:-41?+ A0M12.-<CG,@K3.7:141./2E6-D1A19A1B+9AG@2+A+D+47D:1D 9:F?4+9+.7DH919A9=1:1I+.-"(-?1<C12+?:1?G-.7<+4/,.37:@4 A@05=12.-9A0/D+.F?197?1AED4+9+I+.7=019A1:1@,+4./UÂ&#x201E;

CO NEMINOUT V OKOLĂ?  ( %

 #" & #&, 7)   , 9!  "0  "  )   )    " C[[u 8 " ,& &, ! / B5,   "  F  B ! "" , KlĂĄĹĄter TeplĂĄ G "   "  CCuL#4 "  ! ),"  CC[["8# , ,  &% ) CCuC)&   ,  &    )"  % ) )C[ ! ,  B   " %,  )  )  , #   & & ChodovĂĄ PlanĂĄ G  

"   "   S    B&%   7 ! #  9 " #  ,     "G&  , " ! 

#  , < # 8#&  # 

&  K

# &    

!  , ,  ' G F  "1# G "  ) , CL CU  5,   "  "  " )!#   0  "  , A

R 

 " ",    " 

   )7" 

 # &9K 1#    C[[u!&   )    ,  ( 

R , & "   

 & !   &% &! A ) I &*"% # "# "  )&      F   " 

 " # "& )" 7 &) &! " ! & #&  )  " 95  " "  ) ,H

SPRĂ VNĂ BUNDA

PRO SPRĂ VNĂ&#x2030; MĂ?STO

Lokace: HĹŻrka / Ĺ umava / Ä&#x152;eskĂĄ republika / nadmoĹ&#x2122;skĂĄ výťka: 990 m. n. m. / vlhkost vzduchu: 74% / teplota snÄ&#x203A;hu: - 7°C / rychlost vÄ&#x203A;tru: 35 km / hod. / tepovĂĄ frekvence: 148 tepĹŻ za minutu / bunda: Neance / fotograf: Filip Komorous

www.hannah.cz


56

NEBO OBRÁCENĚ? #( ( # (    ( ((   " ( ( !"( # (  "  #a     ( " ( '  " -6872@4+A9+??383C1@;5K+9:H<C45678M9I+, 278M74+GE6:78-.7A+.A14/,+P9:H:4+.1A.79+ D+0.3DH9=E./012.3C1=70:@1C+7@+0.G1 C@6+4,7=1?3.7I3"8-A1?9+?21I+2+A+,07 C5,7:0/9.H<C=EAC12-.7,=EAc19+D/?<+9 A7?-.-?/4.E=1<-A1DE=01A/C.+I7:9+D/?I-6 21?M,70@K+.E<CA3A.+G@2+" +.A0+?X21434+63<3C1D74,G@09:@I+?E9 A+K:172'79A+-.D+:A+0F?6-I+,C0@G7B+9A A-93<1D+:1G5D7A+4".72?189:FDHB<+:14+?A- 93<+?+A0M.72?18+?9+<C4@G3:0/9.1@70<C-

A+:A@01@:A+0/G59?E4+?1C47:1.:@01D7AD5 C4/B+.F?@K+9:F?@=1:472@ 7041DH?70M?" +9A4-.E:7?=7:?E4-S4?78-2+S.-A-D.E,7972-A 2EIS4?@194+2.3=0/,2.-.5=0/DE9+?"-<G5 9-=7:.+?@9+4-D5K3A7A" 625N12:@2?M6+A+01D.1@,4/,+P9:FC1 :1?=4+O@D5I+A.79I+,21D:57.-6G59A+?@9+4-D5 I3A,G@21D5c 7.-.7GE6:5A1.+.31?1<2/4U =1K/A:@B-01:FX21439+9?E0+?.7C10@<- A+4.E,@6@I+707=-2.E9A1@=/:B=-K7AH?D0<C14 :M?C10.7.-<C69+9.3C@2063I+BAE241@C1.7

TEXT: KAROLÍNA FREDERIKSEN, FOTO: GASTEINERTAL TOURISM

I78+"7?:2+9I+,278-G01@939D7C5D7?G-<-R, .3?9A8+2-9:@=10A>79A+-.D5G3C7I39A1=5:A+0F C4/93B=-K:1DH9A7DI+BAE-D2@G.@\ SOFIINA VOLBA +9A8+21DE:@./4+6+41>79A+-.9:FX2143:A+ 0F9+D5,.7K1D7419DH?-,47AH?-2145974,G@0 9:F?@70<-G-9:@=9AD3"1C7A41A7:F,./4+6-A19 A-:+:@=+<:F9A+,<+=8+9 4=5"2+D7A+./<AF? 9A14+A3=7:?39A.3=1<C1=-4-6+9+4F=+705<C4+ I-.+6,214M,39:/G1C7A9AD3,?39A.3<C=07?+ .M7X21439+A7:=01?E.-41D+D5C4/B+.F<+.A 0@?4/,+P9AD3" 2B+2+9/AH<C4+A9-<+X2143A01<C@,A0/<3:0+ 2-A74+=1,10QI+.D=019AF?9?594@9.1G9AD3" =10A1D<M?9+A725A+25C.+24F=+2H<C/ :256.+?@93:10,1D7A?+,-,G1C7A43:57AE?- :A+839-C07I3.7-?7>+" A7:F9+A725=07D2E=1 21G.E,4+D.-41"83I+?.H:0/9.E,783,+.H=+. 9-1.D/9D5I2+.7$T@01A+25-.7K+9:F=1 ?E05=1?E0.E4@O@9.3<+.@"32419+D5B=4C/.7 X01D+PI7:FC1:14-DI-.FC10+,10A@D7:1@9


57

:@7,:@93A+4-?39A.3C19=12@_:2+74+G@2+A+ ?@9+A1=0/B-A9DF,.7419A-.E?K-.5=01A16+7.- 97.>4-KA-.1@A7?.+=1<C123A+`G@21@9+A+A+ 4-A.+I+.D7B+<C@N1DFG@P:574+,70@K+.E-=+ .E6+.:7" <C<+A+4-,:1?G-.1D7A9I+,21DF4561D/ .39GE6+<:H?=7:'79A+-.G@2+-2+/4.3D14G1@" EA01,4+C4H<C9A8+2-9+:.7G3,3.7$$%:-41?+A0M 9I+,21D+:.7:A+0H<C9+C.+2A7:.@2-A.+G@ 2+A+"=194+2.3<CA8+<C4+A+<C.795=7479=14+K .19A'79A+-.+0+0>G7C.+. '21D4+:M7,/,+ ?3.7VT?-4-R.M@017-.D+9A-<+9+D5=47A-45"+ 4-:1674+GE6+<:F9A1=5A7:F=19:5A@I394@B.H4@ O@9G@2+A+9-?@9+A.+I9=3B:762F0/.1=01I3A 1S-.1@D14G1@Q:A+0H?4563?2/A+=8+2.19A" DORFGASTEIN 8+9A16+I+X2143D5C4+2/D7.H?A@0-9A-<:H?<3 4+?721:/6+=8+9,-?@@9:@A+K.-A9+2?9+AA-

93<=8+9=/.3=1<-A,7=4.E.3D.E?.+219A7.+A+" 7=0DFI7:I-6G541,?3.E.1I+219A-01,4+C4F 7?/:7?9D1I+./DBAED.3:5@=3<C.1@A7,720@ CF?16.H<C7:A-D-AI+A7:F21941D7=8+C0B+4" 0/.@21X2143=8+29A7D@I+?E9A+K:110; >79A+-.9.+274+:1@,83<+.-.1@C0/2:@"+

,<+4FC1X2143.+I7@A+.A-KAEIB37D479A.E-.+I ?F.E.7DBAED1D7.F_01,@?EIQ.+,:76+.F <+9A1D.3?0@<C+?`"(M6+A+9+,.EC1D527A 21A830M,.H<C_74+DEAB-.1@01D-.7AH<C`1:0@ CMQA83:141?+A01DH(yC4G7<C41-=+B+9A-:- 41?+A01DH.A+0G+0>41-=+.+G1I+BAE1=M4:-

G>0A#E@52B % "  , 1 `  4 7 ,  "  9R  "  # )  & " ! "  &  A S

 4 A !,   ) &  ! &8 " #   !     , &/ ) < ` 4  "  

 #) 1 &

 7 & "  &&9! # ,   G, #)  "" "    P 8 #)& #  ) &  &7LX UC!VxS9!" &   " 7XNDCNN^9 % , " 1  &  4  ) & &!  &! 2" !  ! ) ! <       " 


58

41?+A0@2+4B3@>>7@41-=+"0D.32DEI91@ @=07D1D7.F=01:479-:@-G0@94+.3@>>7@41- =+=7:=1@,+=01:479-<:H,=M91GGEC@"+4- :164+63.+I.36+DX2143,7<CD7<@I+I+74+I701 .+I283D+" 10;>79A+-.@A7:F.74+,.+A+01,4+C4F9I+, 2789:F9A8+2-9:19=8+241@CH?-?120H?-7K+0 D+.H?-9I+,2521X21437=83I+?.H?-<C7A7?- 9?39A.3DH6-D.1@:@<C5.3"

1I+2+A+4-.7C10@X2143?.707,3A+.7274 B3?E9A+K:1721;>79A+-."7:.E?K-./8M? .7=1D32/=0D.3I?F.1./,D@I+2./9+14/,.E" .+I+.A7:4+27I7:F"+63D.E?D5C4/B+.F 4 =+.AC+0?+9+B=-K:1DH?97@.1DH?9DEA+?" ALPENTHERME 0+:1.9A0@1D7.F 4=+.AC+0?+_1G.1D7A0 D74701:79=14:47$T?-4-R.M@01`9?39A.3

?-.+0/4.3D121@1S<-/4.E1A+D8+459DFG0/ .59DEA@DK+0D.@$%%V7212.+99+<C4@ G3=0-?/A+?.+I?12+0.EIB3C112=1K-.:1 DFC170+47O7K.3C1C109:FC1<+.A07"7 =41B+&V%%%?+A0MKAD+0+K.3<C9+01,:4/ 27I34/,.E:2+9+.-:21122EA376=121 9=E4F.@2-A.+G@2+" YZ%s=7.107?7A-< :HDHC4+2.7C105D/9A7:F,70@K+.E=1:76 2F219A7.+"+.:1D.397@.@9D479A.3?C10 inzerce

Sportujete nadoraz? lék Wobenzym® urychluje hojení úrazů posiluje oslabenou imunitu

Milé dámy a pánové, v žádném případě Vám nepřejeme nic špatného, ale samy víte, že na lyžích nebo na snowboardu můžete přijít k úrazu velmi snadno. Přijměte proto tento tip:

Účinná pomoc při zranění Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.

Význam enzymů po úrazu Unikátní směs enzymů, které obsahuje jediný tradiční lék systémové enzymoterapie – lék Wobenzym – urychluje vstřebávání otoků a krevních podlitin a zkracuje dobu hojení úrazu až o polovinu doby, která by jinak byla zapotřebí. Proto se Wobenzym hodí k léčbě otoků, krevních podlitin a výronů, pohmožděnin, ale i vykloubení a zlomenin. Při zranění přitom platí zásada, že čím dříve po úrazu se začne s podáváním Wobenzymu, tím účinnější je jeho působení.

Posílení imunity, urychlení regenerace Zvýšená fyzická zátěž při intenzivním sportování podobně jako psychické vypětí a stres oslabují imunitu. Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a urychluje regeneraci. Po namáhavém sportovním výkonu to Vaše svaly zvládnou s Wobenzymem mnohem lépe.

Více na www.wobenzym.cz www.wobenzym.cz konzultace z ltaace na tel zu tel.:: 267 2 7 7750 50 003 MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.


59

41?+A01DH:479-<:H7&T:-41?+A01DH.7G0@94+.3 D=129A7A.E,D4.E.EIB3?A+0F.@" 1A/4.3129A0K+.19AAE<CA19A1=D/?,70@ K391@:01?37?16.19A,79A7D+.3@=019A8+24M.7 =830125G+,,G5A+K.H<C9DE2:M"83A1?.-G@2+ A+I+.D572+<CG+01@<3C105:A+0F9+,X2143 B=4C7I37621DHB:5$j%%?+A0M" -6,?3.E.1@47.1D:1@9+=7:?M6+A+21=07 D-A.7A@G.+0:1>+4:2+D+DHB<+$V%%?+A 0M.72?18+?D-93&V%?+A0M241@CH?19A=01 =EB3Q.+IDEAB39DFC120@C@DD01=E"01=79A =12D/?-D/?9=14+C4-DE01,G@B3902<+7D5=47 D3720+.74-."

9:H?I+,+0+?9:@=-.@G7,F.MD<+4:1DFDH ?E8+jT%?+A0MKAD+0+K.3<C>+I,305A059 :5:7?+..1@I+9:5.-9:4@,7D:@)+0./ 2307*7DHGE0,.E:14-:797@.21=4P@I+=01 ?7:7.FSA.+99<+.A0@?79:4+.E.H9:5G70" 7:?4@D30+:47?.34+A/:-0+<+=K.3" A+[ 9=07D21@D+." /,.EI91@DEAB-.1@=4.F.+=834-B191G.3 7=+091./4.+=7A83?+,-.+I1<C1A.EIB3"

ADRENALINOVÝ MOST 14+?4/,.374+D,-?ED+2+19DEA4+./:-41?+A 01D/9A1=7 @0=7041-=+"+?E9AEK-I+C1G+, =019A8+2.3?1:143.74+,.+A+I+BAE274B3<C9:101 =EA72D7<+A:-41?+A0MB=-K:1DED58+,7.H<C9A1= I7:=01:479-:@A7:G0@94+.3" 01.+I,7I3?7DEIB3A079@9+74+?@93A+D527A 21G1K.3C1X,:FC1X2143 .>+0A74"./9A@=.3 9A7.-<+.747.1D:5,7K3.7I32D71:0@C5QZT:-

DO POHÁDKY O MUMÍNKOVI +A@G.+0:1>+4@?M6+A+.74563<C9I+A21 ?1.2F..3C172'79A+-.@:A+0HD01<+&JTb =18/274?-9A01D9AD39DEA7D74=9:F?4561D/ .3"07D-2+4.E9+,2+=18/2/-DEA1DH=1C/0D+ 9.1fG1702-.>@"-9A5I91@,2+=4.F9:7.2-./D <M,70@K+.EA@1=01A-21?/<3?=1A:/A+=8+ 9-4@/.M" 9A541DF?4/,+P9:F?0+910A@72'79 A+-.9+D8+.F?=0@2:H?9D7C+?X21439+.74F ,/?1C@A.HD121=/2@:A+0FC1?M6+A+0+47O1 D7A.7?19AE7@0K-AE9+?@93A+D5;1A-A"01A1 6+:21129@2.+?/;1A:@I7:1G5A@7.-.+G54\ .+2D+24+4+63?+O-<:/0+9A7@07<+:2+1G94@ C@I+I+2.7D72'79A+-.@@97,+./+B:7:A+0/ 9-D625<:50/27=1=1D32/D012.F8+K-7=19AE 6@I+9-.7?39A.3D+9.-<:F,D5:5"


60

,2+,7.+<C745?-.+0/4.3=07?+.5DH07,.1@ A+K:@.7?7=E9DEA7"L+49+.AC+0?+?1C@.7 01,23412 4=+.AC+0?+9:4-2.1@?594321=10@ K-A_74+-2+/4.3I+97?1,8+I?E,:@9-A1G1I37@2E 47A9-9DMID479A.31G0/,+:`"8+9A16+,.-<C?M 6+A+9@<C1@.1C1@76.747.1D:@,=EA.7A@G .+0:1>+4.+I91@4/,.E.7A14-:=8+A36+.FI7:1 D721;>79A+-.@" 4+?M6+,7A1I+..+9=0/D.E,D14+.H?70:+ A-.>.+G1C14/9?M47U K:14-D23:5G1C@,7.E4+6+AD+D+.:1D.3? A+=4F?A+0?/4.3?G7,F.:@7:1<C7A9+197?1 AEDHC4+2+?.7C109:FD+4-:/.5I+=1D,./B+I3<3" =83A1?.19A-A4@=5274B3<C4-23=7:9=3B1A07D.F" +4H?70+/4+?=01AF:/.7I+2.1@I+2+.?- 4-R.4-A0MD125"7G32:7I+D+9?E99A+I./I7:1 D 4=+.AC+0?+I+.XA@4.EIB3" 0/9.E9+,2+,7 :1.K@I+2+.9A0/D+.H.7GE6:/<CQ1G,D4/BAE DC10:F?D+.:1D.3?0+47O7K.3?G7,F.:@9A+= 41A1@D125YV9A@=PM7I-6,?3.E.H?DHC4+2+? .701,+:47.FD0<C14:5C10" 72'79A+-.I+D<+4FC1X214301,C12.E.+I ;7I.1DEIB37.+I2076B3?39A1"A7K374+=1=1I+A .7C10.31:07I2191@9+23<3D+9.-K:5u<:9A+-. 7C.+29+1GI+D3A+DI-.F?9DEAE"(39A.39=+<- S<:H./2+<C-21?5I7:,=1C/2:51(@?3.:1D- ?E191G.E219A745D3<.+6<+4H4/,+P9:H?@?07I D+?E9AE" 41:/4.3C19=1279A072-K.3?-C@A .H?-=1:0?5=7:=14+<CA747<C@N1DFG@P:5D3< .+6.+ID5C4/B+.EIB3=-,,+0-+D721;>79A+-.@ :2+I9?+I3241.+21:/,74-7.-=1,83A7?@9+4-C1 D0/A-A" =7:Q1=EAQDE8A+0+:47?E\ TMAVÝMI TUNELY DO NEBE 97?1A.F?72'79A+-.@.7I2+A+1=EAD3<+ .+62+9+A:-41?+A0M9A1=<16.+.3=8-=83:019A- A7?.3<C9D7CMDMG+<?/41Du<:9A+-.@=7:D+ 21@2DE01D-.7AF9A1=5-2+/4.3=01=01A76+.3=1 0/.@.+G1.71=7:=01D5G-A3=194+2.3<C,G5A:M 9-4D+K+0I+4-:16I91@19DEA4+.F" :@A+K.HG1.GR.+:74+9=1K3D/769:101 D.+G-Q.7C18+.7=10A>79A+-.@:7?21I+ 2+A+:14+?+-49A144+.=8+9.+19D3<+.FA@.+ 45_,:1.A014@IA+9-=8+2<+9A1@9DEA477N1GE

;@.>@I3I-.7:9-G@2+A+=8-=727AI7:1D=5A 4-`7.+=83I+?././?07,7.79-4.-<-"4+2.@ 7X.10@9+79-=01I-9A1A@.+,A07A37.-8+AE ,5D:@;0@" 7=79AD-./<C741@:/<C9+A7?=01A7C@I+ .E:14-:1:0@CMD01,234.H<C2F4:/<C_.7:47 9-:@-G0@94+.3`:1=<M9-,2+9-<+.+@6-I+A+ 74+8-2:HD,2@<C_&Z%%?."?"`9+.7D/9@6 I-9AE=12+=3B+"07AEI91@,2+B=-K:1DE@20 61D7.FI+BAE@=019A8+2I707A7:6+-1+4-:1 .1<3<C9-?M6+A+@63A9DH<CX,:H<C=0:F.+:" G1.GR.+:.7,/DE0,:@9A+=1DH:1.@,7 :4+=7A.72D+8+I+2.1C1,?39A.3<C;70?/8M D50/G321?/<39H079@B3B=+:"@21@9+D/? 01,=4HD7A.7I7,5:@7,70@K+.E@945B3A+-,=3 D7A7.2E45" I BĚŽKY MAJÍ SVÉ DNY 1C01?7259+DX2143'79A+-.@@206@I+.72+ D72+9/A:-41?+A0M9A1=<16,.EIK-.3GE6:78 9:14/,+P9:H0/I" 0/9.E01,:D+A4HDG8+,.@ :25I+=141=0/,2.H" =1,10Q-:25G59.3C,7

:0HD749-4.1@=+8-.1@<+4FX2143-=1+4-:1.1 <3<C?39A.3=+.,-1.5-0+9A7@07<+,70@K+.E,7 D81@"72MD129+.+=A+IA+=019AEA1A7:I+" 3:5=83,.-DF?@:4-?7A@9+9+?9.763.7I78+ 219A7AGE6:78+7D0/?<-,=1=@470-,1D/.3,2+I B3<CA07A3,2+=1=0DF_:1.:0FA.E&%"Q&Y"G8+,.7` @9=18/27I39=+<-/4.37:<-Q2.5GE6+<:FC14561 D/.3./94+21D7.F1<C@A./D:1D1@4+:<3G-7A41.@" =0MGEC@AE<CA1KA582.3219A7.+A+,7 <+.@,7K3.7I3<3.7&JV@0+<C9A07D1D7<3=4/. 2-9:@,-9>79A+-.9:H?-145?=-1.-:5+0.C70 2+?'0@G+0+?77.9+?'0@>>+0+?4+: <+GE6+<:FC14561D/.3DK+A.E,7=MIK+.3D5G7 D+.37D-2+17.74H,5XD1221G-7A41.@_9A83439+ =01I-9A1A@479+01DH?-=@B:7?-`79A70AD=0D .3?01K.3:@'79A+-.-7AC41.C744+.>+A8-./< AFC1G8+,.7" 9A7A.EI+A1.7=019A195?G14-<:FQ:2+I-. 2+G5-GE6:5?E45?3A9DF2.5.+6DX2143:A+0F I+I7:=01.E9AD18+.Fc+9A4-D52063A+K+:7A76 21G8+,.7.+69:1K3A+217@A7721'79A+-.@ D507,3A+@6-IA+9-I+\„


61

NOVINKY PRO BĚŽKAŘE V BESKYDECH

BESKYDSKÁ MAGISTRÁLA (  #  (( Q " ( ' "(    _   

 `  (  " 47D.3?5B4+.:1@I+?70:+A-.>1DE=01=1I-AA07 95Q@=07D1D7.F456789:FGE6+<:F7A7:F<5:41A0795 D+9:52+<C7=8-.F9A./DBAED.3:M??7O-?@?7:A@ /4.3<C-.;10?7<3.7I+2.1??39AE"1D479A.ED,.-:/ 7.7<19+I-612AFA1,-?.39+,R.5?M6+A+AEB-Ac LEPŠÍ INFORMOVANOST – AKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE

2,-?.39+,R.5$%&%k&&I+D+,:@B+G.3?=01 D1,@.1DH-.;10?7K.3959AF?"7I2+A+I+I.7f+ G1DH<C9A0/.:/<C(107D9:194+,9:FC1:07I+fff" ?90+>-1."<,"3:5.E?@9+GE6:78D:4-2@21?1D7 ?M6+=/01:7?6-:M=8+212I+,2+?21C1001, C12.1@A:7?=8+9.ED507,3:2+I+IK+:7I3.+I4F=+ @=07D+.F9A1=5:2+I+.+I4+=B3=1K7937=12" 3:5959AF?@'1.4-.+94+21D/.3014+G:A+ 0F@206@I39A1=59+.7,?-P1D7.F?f+G@=83?1 D?7=E+9:52,1G07,3:A+0FA0795G545:25@=07 D+.5"1?1<3G70+D.F124-B.19A-=1,./?+,27 G547A0797=01I+A7=8+2.E:14-:7C12-.7?-K-I-6 =8+2D3<+2.5"3:5.1DH?f+G1DH?:7?+0/?

9?74H?-?+A+19A7.-<+?-10-+.A1D7.H?=83?1.7 GE6+<:FA0795=83="21I+I-<CG+,=019A8+2.3G43, :19A-9+-C.+221,D3?+I7:F=7.@I+D27.F41:7 4-AE=1K793" 01?EA1C1.79A+I.F??39AE@D-23A+ --.;10?7<+12109:F94@6G5" 19A@=.EG5?E41D,.-:.1@A-;R0@?@6-D7A+4M A079QA+25GE6:78MQA7:6+:21:14-DG@2+?1<- =8-=1I-A9DMI:1?+.A/8" 1:@2?/A+:D74-A.3?1G-4.3A+4+;1.219A7.+A+ 9+DG43,:F?G@21@<.@:AE?A17:A@/4.3?-.;10 ?7<3?-.7.E?" :A@/4.3-.;10?7<+.7D3<.7I2+A+.1DE-DA+ 0F.@QD=EA-D5G07.H<C41:74-A/<CG@21@-.9A7 41D/.5+4+:A01.-<:F-.;10?7K.3=7.+45"+25=1 :@2I-6.E:7?21I+2+A+7.+,I-BN1D74-I9A+9-9A7D A079D=8+29A-C@?M6+A+9+=123D7A.71G07,1D :@7DB+G@2+A+?3AD?6-:@.79+0D301D/.1"5A1 =7.+45.7I2+A+DEAB-.1@DC47D.3<C./9A@=.3<C ?39A+<C.7456789:FGE6+<:FA0795Q.7@9A+D ./<CD++4:H<C 7041D-<3<CD+9:-70+/4+<C.734F D(19A+<C@7G4@.:1D77.7(10/D<+"

+.A1959AF??/-?.1C1274B3<C;@.:<3=01A1 .+D/C+IA+7?0:.EA+.7fff"?90+>-1."<," LEPŠÍ ORIENTACE A POHODLÍ V TERÉNU

1<+4H<C+9:52+<CI91@.1DE01,?39AE.5A7G@4+ 9?7=7?-A0797=1=-9+??39A.3<C,7I3?7D19A3 A@236G@2+9A/4+AE6B39+,A07A-A"A+0F.@.707,3A+ -.7A7G@4+9.7:0+94+.H?-=7.107?7A-<:H?- DHC4+25QA+25=8+C4+2.E,I-9A3A+I7:9+I?+.@I+ :1=+<:A+0H,01D.7=8+29+G1@.71G,10@D-23A+" 7.E:A+0H<C?39A+<C=8-G547-,79A8+B+./12=1 K3D72479A1I7.5.7GE6:5.7:14779725./8723=01 .+I.@A.EIB31=07D5" NOVÝ SERIÁL ZÁVODŮ „POHÁR BESKYDSKÉ MAGISTRÁLY“

E6:789:F7<5:4-9A-<:F,/D125)1C/0+9:529:F ?7>-9A0/45*I91@,<+47.1DF,/D125=01B-01:1@ D+8+I.19ADB+<CDE:1DH<C:7A+>10-3"+I-<C,D4/BA .19A3I+6+I+2.1A4-DF,/D1259+:1.7I3=1:762F .7I-.F??39AED+9:52+<C7.7D3<9+21C01?725 =1K3A7I3DH94+2:5,4+A.3C1<5:4-9A-<:FC1,/D12@ 9+,-?.3?GE6:789:H?" 762H?01:+?9+:1./ I+2+.4+A.37I+2+.,-?.3,/D12:A+0F:01?EI+2 .1A4-DH<CD3AE,M?7I321C01?725I+2.1C1D3AE,+ <+4FC127.FC101K.3:@"0D.3,/D12.7:14+<C9+ I-6@9:@A+K.-4D4FAE.734F.5.39+<C59A/,-?.3 GE6:789:H"+.=01GEC.+D91G1A@$Z"$"$%&&.7 @9A+D./<C"+25DH,D7=01DB+<C.5^=8-I+[A+9- ,270?7,7,/D12-A7D5,:1@B+AA7:+9:529:1@ ?7>-9A0/4@.7D479A.3:M6-\+=8-=07D+.-21=01 D12.H=01>07?=01012-.592EA?-"8-C4/9-A9+ ?M6+A+.7fff"?90+>-1."<,"„ +B:+0F-.;10?7<+=01GE6:78+D+9:52+<C 1=01I+:A@+9:529:/?7>-9A0/477A7:F=8-C47B1 D/.3.7,/D125.7I2+A+.7^

www.msregion.cz 1:4-:.@A3.741>1+9:529:/?7>-9A0/47"


62

NORDIC www.hannah.cz DĂ MSKĂ&#x2030; KALHOTY HANNAH KLEE

CENA

1 690 KÄ&#x152;

DĂ MSKĂ VESTA HANNAH ZIVA Vestu ZIVA ocenĂ­ nejen vĹĄechny bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;ky, ale i ty z vĂĄs, kterĂŠ vyznĂĄvajĂ­ aktivnĂ­ pohyb v zimnĂ­ pĹ&#x2122;Ă­rodÄ&#x203A;. SkvÄ&#x203A;le padne, vynikĂĄ funkÄ?nostĂ­ a technickou kvalitou zpracovĂĄnĂ­. MateriĂĄl Softshell Tec-Shield, kterĂ˝ je pouĹžitĂ˝ na pĹ&#x2122;ednĂ­m dĂ­le, je prodyĹĄnĂ˝, vÄ&#x203A;truodolnĂ˝ a zabraĹ&#x2C6;uje pocitu ochlazovĂĄnĂ­. Stretch pak zajiĹĄĹĽuje pohodlĂ­ jakĂŠmukoliv pohybu a reďŹ&#x201A;exnĂ­ prvky chrĂĄnĂ­ vaĹĄi bezpeÄ?nost. K dostĂĄnĂ­ i v pĂĄnskĂŠ verzi pod nĂĄzvem PATTRON (1 790 KÄ?). Velikost: 36â&#x20AC;&#x201C;42

DĂĄmskĂŠ kalhoty KLEE splnĂ­ vĹĄechny poĹžadavky aktivnĂ­ bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;ky. Jsou pohodlnĂŠ, trendy, propracovanĂŠ do nejmenĹĄĂ­ho detailu. DĂ­ky technickĂŠmu stĹ&#x2122;ihu mĂĄte dostateÄ?nou volnost pohybu, ocenĂ­te vÄ&#x203A;truodolnĂŠ zesĂ­lenĂ­ Softshell materiĂĄlem na pĹ&#x2122;ednĂ­m dĂ­le, kterĂ˝ zabraĹ&#x2C6;uje ochlazovĂĄnĂ­. ReďŹ&#x201A;exnĂ­ prvky, praktickĂĄ kapsa na zadnĂ­m dĂ­le. K dostĂĄnĂ­ i v pĂĄnskĂŠ verzi pod nĂĄzvem KNOX (1 990 KÄ?). Velikost: 34â&#x20AC;&#x201C;42

1 490

www.briko.cz BUNDA BRIKO X-C MITO A KALHOTY MITO MateriĂĄl bundy i kalhot membrĂĄna Dynamo 2 s vnitĹ&#x2122;nĂ­m zateplenĂ­m, na boÄ?nĂ­m dĂ­le bundy materiĂĄl Ceramica protek, 3 kapsy 3 930 KÄ&#x152; se zipy a reďŹ&#x201A;exnĂ­mi prvky. Kalhoty majĂ­ po stranÄ&#x203A; nohavic dlouhĂ˝ zip, odepĂ­nacĂ­ kĹĄandy, vytvarovanou kolennĂ­ Ä?ĂĄst, 2 kapsy se skrytĂ˝mi zipy. Velikost: Sâ&#x20AC;&#x201C;3XL CENA

CENA

1 790 KÄ&#x152;

www.rockpoint.cz CENA

 !(!  ( " #  ! # (( !  (    #" (  ! # (      "

CENA

3 780 KÄ&#x152;

BUNDA BRIKO X-C DINAMICA

SMARTWOOL MIDWEIGHT CREW

MateriĂĄl membrĂĄna Dynamo CENA 1, podĹĄĂ­vka z materiĂĄlu 3 060 Mesh, 3 kapsy se zipy, KÄ&#x152; reďŹ&#x201A;exnĂ­ prvky a logo. K dispozici ve 2 barevnĂ˝ch variantĂĄch: Ä?ernĂĄ, Ä?ervenĂĄ. K dispozici i v dĂĄmskĂŠ verzi. Velikosti Sâ&#x20AC;&#x201C;3XL

DĂĄmskĂŠ triko Crew z Ĺ&#x2122;ady Midweight je ideĂĄlnĂ­ jako prvnĂ­ nebo druhĂĄ vrstva. PouĹžitĂŠ vlĂĄkno Merino se vyznaÄ?uje vĂ˝bornĂ˝mi termoizolaÄ?nĂ­mi vlastnostmi. Triko je dostateÄ?nÄ&#x203A; hĹ&#x2122;ejivĂŠ, velmi dobĹ&#x2122;e prodyĹĄnĂŠ, ideĂĄlnĂ­ pro vyuĹžitĂ­ v chladnĂŠm poÄ?asĂ­ pĹ&#x2122;i aktivitĂĄch â&#x20AC;&#x17E;stop and goâ&#x20AC;&#x153;, jako je lyĹžovĂĄnĂ­, turistika. PĹ&#x2122;ilĂŠhavĂ˝ stĹ&#x2122;ih, plochĂŠ ĹĄvy, dlouhĂ˝ rukĂĄv. Hmotnost: 210 g Velikost: XSâ&#x20AC;&#x201C;XL KÄ&#x152;

SMARTWOOL SPORT NTS CREW

CENA

1 390

BRĂ?LE BRIKO DART RACING

KÄ&#x152;

PĂĄnskĂŠ triko s dlouhĂ˝m rukĂĄvem Crew ze 100% merino vlny, vyznaÄ?ujĂ­cĂ­ se vĂ˝bornĂ˝mi termoizolaÄ?nĂ­mi vlastnostmi, lze pouŞívat i pĹ&#x2122;i extrĂŠmnÄ&#x203A; namĂĄhavĂ˝ch aktivitĂĄch. Lehkost, prodyĹĄnost a technickĂ˝ stĹ&#x2122;ih pĹ&#x2122;edurÄ?ujĂ­ nejen triko Crew, ale i celou Ĺ&#x2122;adu SPORT NTS, pro vaĹĄe sportovnĂ­ akce za chladnĂ˝ch zimnĂ­ch dnĂ­. Hmotnost: 240 g Velikost: Sâ&#x20AC;&#x201C;XXL K dostĂĄnĂ­ v sĂ­ti specializovanĂ˝ch outdoorovĂ˝ch obchodĹŻ Rock Point a na www.rockpoint.cz

CENA

CertiďŹ kovanĂŠ zornĂ­ky Thrama nebo Filthra, zrcadlovĂŠ oĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ zornĂ­kĹŻ, antifog oĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ proti zamlĹženĂ­, regulovatelnĂ˝ nĂĄnosnĂ­k Syncro, potĂ­tko. V balenĂ­ 2 druhy vymÄ&#x203A;nitelnĂ˝ch zornĂ­kĹŻ, pĂĄsek a ochrannĂŠ pouzdro. K dispozici v 6 barevnĂ˝ch kombinacĂ­ch.

2 220 KÄ&#x152;

www.polarczech.cz POLAR FT80 DokonalĂ˝ trenĂŠr pro vĹĄechny ďŹ tness nadĹĄence, kteĹ&#x2122;Ă­ si rĂĄdi zpestĹ&#x2122;Ă­ svĹŻj pohybovĂ˝ â&#x20AC;&#x17E;jĂ­delnĂ­Ä?ekâ&#x20AC;&#x153; i nÄ&#x203A;jakou tou outdoorovou aktivitou. NabĂ­zĂ­ â&#x20AC;˘ KondiÄ?nĂ­ program STAR (dlouhodobĂ˝ trĂŠninkovĂ˝ plĂĄn, kterĂ˝ navrhne jak Ä?asto, jak dlouho a na jakĂŠ intenzitÄ&#x203A; cviÄ?it) â&#x20AC;˘ VlastnĂ­ zĂłna TF (zpĹ&#x2122;esnĂ­ limity zĂĄtÄ&#x203A;ĹžovĂŠ zĂłny podle aktuĂĄlnĂ­ho stavu organismu) â&#x20AC;˘ KruhovĂ˝ trĂŠnink (pro posilovĂĄnĂ­ s rozumem) â&#x20AC;˘ S kompatibilnĂ­m GPS senzorem dokĂĄĹže mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it rychlost a vzdĂĄlenost pĹ&#x2122;i jakĂŠkoli outdoorovĂŠ pohybovĂŠ aktivitÄ&#x203A; (kolo, in-line, bÄ&#x203A;Ĺžky) â&#x20AC;˘ Test kondice, jenĹž z klidovĂŠ TF vleĹže stanovĂ­ hodnotu VO2max a poukazuje tak na zmÄ&#x203A;ny v aerobnĂ­ kondici organismu â&#x20AC;˘ RozsĂĄhlou vnitĹ&#x2122;nĂ­ pamÄ&#x203A;ĹĽ (info o TF, energetickĂŠm vĂ˝deji, nabÄ&#x203A;hanĂ˝ch kilometrech) a moĹžnost pĹ&#x2122;enosu do PC pomocĂ­ interfacu FlowLink do trĂŠninkovĂŠho denĂ­ku na internetu.(www.polarpersonaltrainer.com) â&#x20AC;˘ DalĹĄĂ­ bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ funkce (vodotÄ&#x203A;snost, podsvÄ&#x203A;tlenĂ­ displeje, zĂĄmek tlaCENA Ä?Ă­tekâ&#x20AC;Ś) 7 600 KÄ&#x152;

POLAR RS300X

POLAR RS800CX

PerfektnĂ­ prĹŻvodce cĂ­lenĂ˝m trĂŠninkem, kterĂ˝ uspokojĂ­ potĹ&#x2122;eby kaĹždĂŠho â&#x20AC;&#x17E;hobĂ­kaâ&#x20AC;&#x153; Ä?i sportovnĂ­ho nadĹĄence. PĹ&#x2122;Ă­znivĂĄ cena a pokroÄ?ilĂŠ funkce â&#x20AC;˘ IntervalovĂ˝ trĂŠnink podle TF, rychlosti Ä?i tempa, zĂĄznam aĹž 99 meziÄ?asĹŻ â&#x20AC;˘ VlastnĂ­ zĂłna TF (zpĹ&#x2122;esnĂ­ limity zĂĄtÄ&#x203A;ĹžovĂŠ zĂłny podle aktuĂĄlnĂ­ho stavu organismu) â&#x20AC;˘ Test kondice stanovĂ­ kromÄ&#x203A; hodnoty VO2max i pĹ&#x2122;edpoklĂĄdanou hodnotu maximĂĄlnĂ­ TF, ze kterĂŠ vychĂĄzĂ­te pĹ&#x2122;i plĂĄnovĂĄnĂ­ trĂŠninku â&#x20AC;˘ MÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ­ rychlosti a vzdĂĄlenosti pomocĂ­ noĹžnĂ­ho snĂ­maÄ?e rychlosti Ä?i GPS senzoru â&#x20AC;˘ DĂŠlka trvĂĄnĂ­, rozloĹženĂ­ Ä?asu a intenzity zatĂ­ĹženĂ­ v nastavenĂ˝ch zĂłnĂĄch, prĹŻmÄ&#x203A;r a maximum TF i rychlosti, energetickĂ˝ vĂ˝dej, absolvovanĂŠ kilometry atd. â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;enos dat do trĂŠninkovĂŠho denĂ­ku na internetu, kde lze sledovat nepĹ&#x2122;ebernĂŠ mnoĹžstvĂ­ informacĂ­ o trĂŠninkovĂ˝ch jednotkĂĄch Ä?i soutÄ&#x203A;Ĺžit s ostatnĂ­mi uĹživateli â&#x20AC;˘ DalĹĄĂ­ bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ funkce (vodotÄ&#x203A;snost, podsvÄ&#x203A;tlenĂ­ displeje, zĂĄmek tlaÄ?Ă­tekâ&#x20AC;Ś)

NaprostĂĄ ĹĄpiÄ?ka mezi sporttestery a nejvyĹĄĹĄĂ­ model pro mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ­ tepu, kterĂ˝ nemĂĄ konkurenci. â&#x20AC;˘ TrĂŠnink lze Ĺ&#x2122;Ă­dit dle limitĹŻ tepovĂŠ frekvence Ä?i limitĹŻ rychlosti/tempa, nastavit lze aĹž 3 zĂĄtÄ&#x203A;ĹžovĂŠ zĂłny a v prĹŻbÄ&#x203A;hu trĂŠninku pĹ&#x2122;echĂĄzet z limitĹŻ tepu na limity tempa â&#x20AC;˘ Test kondice stanovĂ­ kromÄ&#x203A; hodnoty VO2max i pĹ&#x2122;edpoklĂĄdanou hodnotu maximĂĄlnĂ­ TF, ze kterĂŠ vychĂĄzĂ­te pĹ&#x2122;i plĂĄnovĂĄnĂ­ trĂŠninku â&#x20AC;˘ Test vlastnĂ­ optimalizace slouŞí jako pĹ&#x2122;esnĂĄ zpÄ&#x203A;tnĂĄ vazba efektivity praktikovanĂŠho trĂŠninku, kdyĹž zhodnotĂ­ ĂşroveĹ&#x2C6; zotavenĂ­ po pĹ&#x2122;edchozĂ­ zĂĄtÄ&#x203A;Ĺži a navrhne pĹ&#x2122;Ă­pravu na dalĹĄĂ­ vĂ˝kon â&#x20AC;˘ InternĂ­ výťkomÄ&#x203A;r a kompatibilita se snĂ­maÄ?i na kolo (mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ­ rychlosti, kadence), na bÄ&#x203A;h (Polar S3) Ä?i na vĹĄechny outdoorovĂŠ sporty (GPS senzor G3); dokĂĄĹže snĂ­mat Ăşdaje od vĹĄech tÄ&#x203A;chto snĂ­maÄ?ĹŻ souÄ?asnÄ&#x203A; (velmi vhodnĂŠ napĹ&#x2122;Ă­klad pĹ&#x2122;i triatlonu â&#x20AC;&#x201C; na kole RS800CX pĹ&#x2122;ijĂ­mĂĄ data ze snĂ­maÄ?e rychlosti a v nĂĄslednĂŠm bÄ&#x203A;hu pak ze snĂ­maÄ?e na noze, pĹ&#x2122;iÄ?emĹž GPS senzor neustĂĄle zaznamenĂĄvĂĄ proďŹ l trati). â&#x20AC;˘ OboustrannĂĄ IR komunikace s poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝m programem ProTrainer5. podrobnĂŠ vyhodnocenĂ­ vĹĄech zĂĄznamĹŻ i testĹŻ, pĹ&#x2122;enos nastavenĂ­ Ä?i trĂŠninkovĂ˝ch plĂĄnĹŻ CENA do sporttesteru. 10 200

CENA

3 700 KÄ&#x152;

KÄ&#x152;

POLAR WEARLINK â&#x20AC;&#x201C; KOMFORTNĂ? A PĹ&#x2DC;ESNĂ? KĂłdovanĂ˝ vysĂ­laÄ? s vymÄ&#x203A;nitelnou bateriĂ­ a elastickĂ˝m lĂĄtkovĂ˝m popruhem je standardnĂ­ souÄ?ĂĄstĂ­ kaĹždĂŠho balenĂ­ sporttesteru Polar. Na pohodlnĂ˝ textilnĂ­ hrudnĂ­ pĂĄs se snĂ­macĂ­mi elektrodami se pĹ&#x2122;ipĂ­nĂĄ vysĂ­laÄ?ka tepovĂŠ frekvence, kterĂĄ posĂ­lĂĄ Ăşdaje o tepu bezdrĂĄtovÄ&#x203A; do hodinek. Ve vysĂ­laÄ?ce lze opakovanÄ&#x203A; mÄ&#x203A;nit baterii, takĹže jejĂ­ Ĺživotnost je prakticky neomezenĂĄ.


63

HODINKY, KTERĂ&#x2030; NADCHNOU VÄ&#x161;TĹ INU LYĹ˝AĹ&#x2DC;ĹŽ ((  " (   p  ( " '' (L &&%   " 12-.+::A+0FI91@ @0K+.5=01=1@6-A3 =8-9=10A@I+.7 A0C@D+4:F?.169AD3" (/41:A+0F,.-<CI91@ DB7:9<C1=.F9=14+C4-DE?E8-A 05<C419A7,2147.1@D,2/4+.19A=8-4561D/.3"(+,- A7:1DF9+8723-.1DH'70?-.L10+0@..+0&&% :A+0H.7D+.+:=M91G3I7:1GE6.F2->-A/4.3C12-.:5 @D.-A874+9:0HD/D591<+<-A4-DH'=8-I3?7K" L10+0@..+0&&%21:/6323:5D+9A7DE.F?@' @0K-A.+I+.05<C419A7,2147.1@D,2/4+.19A74+ -,7,.7?+.7A=01I+A1@A079@:A+01@=1=8-=1I+.3 :D5:0+943.72?7=1@'11>4+70AC"1:@2

C12-.:5=1@6-I+A+D:1?G-.7<-9+9.3?7K+? 902+K.3C1A+=@,39:/A+D=1K3A7K-:1?=4+A.3 9A7A-9A-:@9=10A1D.3C1DH:1.@DK+A.E05<C419A .3C1DHB:1DFC17A+=1DFC1=01S4@"7?1,8+I?E .+<C5G37.--.;10?7<+19=/4+.H<C:7410-3<C" 12-.:59+:=1K3A7K-=8-=1I@I3=1?1<3 =10A@:A+0HI+21:/6+-21G3I+A"7I+2.1.7G-A3 7:@?@4/A10@D52063L10+0@..+0&&%GE6+A76 YAH2.5D0+6-?@C12-.+:.+G176bC12-.9+ ,7=.@AH?'797:A-D.3?@:4/2/.3?A0F.-.:1 DH<C27A"7A7,C12-.+:I+?16.F@:4/27A.7A0F .-.:1DHf+G1DH9+0D+0'70?-.1..+<A_CAA=^kk <1..+<A">70?-."<1?`:A+0HD+D7B+?191G.3? XKA@D+2+:1?=4+A.3A0F.-.:1DH2+.3:DK+A.E

?16.19A-,787,+.3:762F9=10A1D.37:A-D-A5=124+ A5=@7XK+4@"7B+DH:1.57A0795=7:?M6+A+923 4+A919A7A.3?-@6-D7A+4-9+0D+0@'70?-.1..+<A .+G19+1.E=12E4-A9=8/A+4-=1?1<3L7<+G11:@ .+G1I-.H<C91<-/4.3<C93A3" 4FAE=7:?M6+A+L10+0@..+0&&%9A+I.H? ,=M91G+?D5@63A.7:14+-.4-.+G0@943<C.+G1=8- GEC/.3" '70?-.L10+0@..+0&&%<+.7TZJ% KDK+A .E9.3?7K+902+K.3C1A+=@"Â&#x201E;

www.garmin.cz

Szklarska PorÄ&#x2122;ba â&#x20AC;&#x201C; Jakuszyce 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2011 II. sezona â&#x20AC;&#x201C; 9 kol 40 kategoriĂ­, vzdĂĄlenost MINI a MEGA CelkovĂĄ klasiďŹ kace Ceny v celkovĂŠ hodnotÄ&#x203A; vĂ­ce neĹž 50 000 PLN, v kaĹždĂŠm kole slosovĂĄnĂ­ o hodnotnĂŠ ceny HARMONOGRAM: 1. kolo 19. 12. 2010

Pr v nĂ­ c y k l u s z ĂĄ vo d ĹŻ v b Ä&#x203A;Ĺže ckĂŠ m ly ĹžovĂĄnĂ­ pro amatĂŠry Kontakty na organizĂĄtora zĂĄvodĹŻ: e-mail: sbs@stacja-jakuszyce.pl wypozyczalnia@stacja-jakuszyce.pl tel.: +48 668 667 088 www.stacja-jakuszyce.pl www.sns-nartybiegowe.pl (informace i v Ä?eskĂŠm jazyce)

2. kolo 3. kolo 4. kolo

16. 01. 2011 23. 01. 2011 30. 01. 2011

5. kolo

06. 02. 2011

6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo

13. 02. 2011 20. 02. 2011 27. 02. 2011 20. 03. 2011

Jakuszyce otevĹ&#x2122;enĂ­ sezony BedĹ&#x2122;ichov Jakuszyce SNS bÄ&#x203A;h bez hranic start v HarrachovÄ&#x203A; cĂ­l v JakuszycĂ­ch SNS bÄ&#x203A;h GwarkĂłw Rybnica LeĹ&#x203A;na AndrzejĂłwka Duszniki ZdrĂłj Jakuszyce Jakuszyce Jakuszyce zakonÄ?enĂ­ sezony


64

ADRESÁŘ ANEB KDE LZE NORDIC ZAKOUPIT PRAHA

ÚSTECKÝ KRAJ

Náchod

SKI & BIKE CENTRUM RADOTÍN

Litvínov

RADICAL SPORT

CHATA EMERAN

Top ski service team Montana***** Poděbradova 428, 547 01 Náchod tel: 491422585 wwwradicalsport.cz

specializovaná lyžařská prodejna, servis, půjčovna a testcentrum Topasová 1, 153 00 Praha 5 - Radotín www.skiservis.cz

HARFA SPORT - Praha 5

skiareál Klíny Klíny 210, 436 01 Litvínov www.kliny.cz

Strakonická 81, 155 00 Praha 5 www.harfasport.cz

Most

Nová Paka

HARFA SPORT - PRAHA 9

MARATHON SPORT

RACE SPORT

Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 www.harfasport.cz

Františka Halase 1200, 434 01 Most

HUDY SPORT Na Perštýně 14, 110 00 Praha 1 tel.: 224218600 www.hudy.cz

KIWI SVĚT MAP A PRŮVODCŮ specialista na turistickou literaturu a GPS Jungmannova 23, 110 00 Praha 1 www.kiwick.cz

MAPIS Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 - Smíchov www.mapis.cz

HELLY HANSEN HH sportif, s.r.o Za Strahovem 275/4, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 233 336 102 e-mail: hellyhansen@hhsportif.cz www.hellyhansen.cz

LBS SPORT

Osek u Duchcova REMARKO - PENZION ROZCESTÍ Dlouhá Louka 48, 41705 Osek www.penzionrozcesti.eu

SPORT 2000 VRCHLABÍ U Sopky 1882, 509 01 Nová Paka VYSOČINA

LIBERECKÝ KRAJ

Jablonec nad Nisou

Nové Město na Moravě SPORTEN

Podhorská 22, 46001 Jablonec nad Nisou tel.: 483316203 www.hudy.cz

výrobce běžeckých a sjezdových lyží a snowboardů U Pohledce 1347 59231 Nové Město na Moravě www.sporten.cz

Jilemnice

LYŽE SLONEK

HUDY SPORT

INTERSPORT Dolení 54, 514 01 Jílemnice www.intersport.cz

Benecko

prodej a servis lyží a prodej sportovního oblečení Soškova 231, 59231 Nové Město na Moravě tel.: 566618140 www.slonek.cz JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Na Maninách 50, 170 00 Praha 7 www.lbs-sport.cz

V-90-V JOSEF VOJTÍŠEK

BOATPARK

Liberec

Sokolovská 146/359, 18600 Praha 8 tel.: 284826787 www.boatpark.cz

Nordic centrum Salomon a Craft Krkonošská 365, 509 01 Nová Paka tel.: 493722636

Benecko 190, 512 37 Benecko

Brno BARNEX SP-RT

NYČ SPORT Dr. M. Horákové 182/110, 460 06 Liberec 6 www.nyc-sport.cz

půjčovna a servis - Rossignol, Elan, Nordica Bratislavská 7, 602 00 Brno tel.: 545245847 www.barnexsport.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Hostivice PROGRESS CYCLE lyže - prodej a servis, kola a doplňky Logistic Park Tulipán Palouky 1371 253 01 Hostivice www.progresscycle.cz

SKI SERVIS MÁRA & TESTCENTRUM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

stadion na Bedřichově v Jizerských horách Bedřichov 218, 468 12

Třinec K SPORT

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Hradec Králové FUN SPORT Hradec Králové

Náměstí Republiky 823, 293 01 Mladá Boleslav www.harfasport.cz

prodej, poradenství, testovací centrum, profesionální servis MONTANA Šafaříkova 581, 500 02 Hradec Králové tel.: 495513305 www.funsport.cz

Kolín

SKI SPORT DRAHORÁD

Mladá Boleslav HARFA SPORT - MLADÁ BOLESLAV

Sportservis Vyskočil Jaromír Kmochova 406. 28002 Kolín tel.: 321728718 PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeň

prodej, servis, bazar a test. centrum Fischer Habrmanova 166, 500 02 Hradec Králové tel.: 495534695

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec ZLÍNSKÝ KRAJ

Vsetín SPORTSERVIS DAVID ANDĚL Žerotínova 1321, 755 01 Vsetín OLOMOUCKÝ KRAJ

INTERSPORT

Olomouc

SERVIS SPORT ČERVENKA servis, prodej, půjčovna, bazar Habrmannovo nám. 2, 312 00 Plzeň

Jičín

Karlovy Vary

SPORT CENTRUM Třinec

Jilemnice Dolení 54, 51401 Jilemnice tel.: 481541253 www.sporthenych.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

specializovaná prodejna a půjčovna a e-shop běžeckého lyžování a skialpinismu Jablunkovská 408, 739 61 Třinec www.ksport.cz

MADER SPORT Denisova 20, 77200 Olomouc www.madersport.cz

MARATON CENTRUM

SLOVENSKO

prodej a servis lyží a kol Lidické náměstí 8, 506 01 Jičín www.krkonoskymaraton.cz

Bratislava TREKLAND OC DANUBIA Panónska cesta 16, 85104 Bratislava tel.: 917344484 www.trekland-danubia.sk

HUDY SPORT Západní 11, 360 01 Karlovy Vary www.hudy.cz

Českomoravská 41 (500m od O2 Arény) tel.: 284 811 212 otevřeno denně 9-21


BYLINNÉ LIHOVÉ MAZÁNÍ Fung guje e a n nemastí

Novinka

Unikátní masážní přípravek vyrobený

Skutečná úlleva s ry ychlým nástu upem účinku a bez pocittu masttnoty

z 25 druhů bylinných a rostlinných extraktů podle tradiční, generacemi prověřené receptury. Vyvážený obsah těchto substancí zaručuje široký a silný účinek po aplikaci na pokožku. Některé z těchto bylinných extraktů obsahují látky, o kterých je známo, že ulevují při bolestech kloubů, svalů, páteře. Líh obsažený v přípravku se po aplikaci odpařuje, díky tomu se aktivní látky rychleji dostanou k pokožce a uspíší nástup účinku.

K dostání ve vybraných lékárnách a prodejnách zdravé výživy www.herbamedicus.cz


3.ROČNÍK 2011 A N Z E Ř B . .–6 ŽACLÉŘ – 5 KONOŠE ŽACLÉŘ – KR

1 1 0 2 . 3 . 6 5. – A VLASTNÍ TESTUJTE N IONÁLNĚ S KŮŽI PROFE MODELY É PŘIPRAVEN LYŽÍ NA BĚŽECKÝCH 1–12 1 SEZONU 20

ROGRAM ROVODNÝ P P O Í D Ý T A H BO G – LYŽOVÁN IN H C A O C IC RD NÍ, TEST HANNAH NO ÉHO LYŽOVÁ K C E Ž Ě B M S UČITELE A, ZÁVODY ACÍ PORADN Z A M , 4 X 4 VOZŮ TI… LÉ I PRO DĚ PRO DOSPĚ

E ETNĚ ON-LIN VAT NA Č V E C A M R Ý FO VEŠKERÉ IN BUDOU POSTUPNĚ PŘIB REGISTRACE DICTEST.CZ

WWW.NOR

RTNEŘI: MEDIÁLNÍ PA

PARTNEŘI: NEŘI: HLAVNÍ PART

ŽACLÉŘ


Pakliže chcete běhat na lyžích vážně a plnohodnotně, vaše vybavení hraje podstatnou roli: dokáže vaše fyzické a technické předpoklady zabít, ale i akcelerovat. Lyže, vázání a boty tvoří komunikační most mezi bílou stopou a tělem, čím lepší je komunikace, tím lepší jsou výsledky lyžaře. Salomon myslí koncepčně a ví, že systém bota-vázání-lyže, aby přinesl maximální výkon, musí být dokonale sladěn. I proto vznikla ve vývojovém centru Salomon speciální analýza, jejímž úkolem bylo vytvořit každý z prvků soustavy tak, aby výsledkem byla dokonalá harmonie. ZDE JE VÝSLEDEK:

Boty S-LAB Classic Vysoce výkonná lyžařská bota pro klasické lyžování – optimalizuje přenos energie při zachování nízké hmotnosti a optimální flexe. Vznikla na základě dlouhodobé odborné analýzy vývojového centra Salomon. Dynamické zkoušky ukázaly, že optimální uložení otočné osy je 17 mm od špičky boty, což zajišťuje optimální přenos energie a efektivní odraz. K minimalizaci energetických ztrát přispívá Carbon 3D Chassis, karbonová skořepina definující ideální tuhost boty. Všechny komponenty jsou vyrobeny z těch nejlehčích materiálů, aby i bota dosáhla minimální hmotnosti. Funkčnost celé soustavy završuje tvarovatelná vnitřní botička z materiálu Custom fit, jejímž účelem je zajistit komfort pro každý tip nohy.

Vázání SNS PROPULSE RC Minimalizace hmoty, resp. snížení profilu vázání nejenže zajišťuje nízkou hmotnost, ale umožňuje lyžaři lepší pocit kontaktu se sněhem a terénem.

Lyže S-LAB EQUIPE Konstrukce lyže S-LAB EQUIPE 10 byla vyvinuta za pomoci další analýzy chování lyže v chladných podmínkách. Konstrukci lyže s nízkým profilem tvoří dřevěné a laminátové výztuže tak, aby vzpruh byl vyvážený a přitom se maximalizoval kontakt skluzné části lyže, a tedy její rychlost. Maximální skluz totiž efektivně zhodnotí přesný odraz. Podmínkou je samozřejmě minimální hmotnost lyže, o což se stará ultra lehké jádro. Specialitou je i nulové vykrojení, které činí lyži stabilní s minimem soustředění na její ovládání. A výborný skluz zajišťuje speciální skluznice G5 Zeolit ve verzích na konkrétní sněhové podmínky definované teplotou.

DŮKAZEM JSOU VÝSLEDKY Nejsou potřeba slova, když mluví výsledky. Unikátní systém bota-vázání-lyže si připsal například dvojité vítězství ve Vasově běhu v roce 2009, čímž se celý projekt symbolicky završil. „Nemůžeme být už šťastnější,“ říká Daniel Tynell, vítěz Vasova běhu. „Dlouho a poctivě jsme testovali každý komponent a s vývojáři ladili jejich souhru tak dlouho, až vše dokonale funguje. Věděli jsme, že jsme na správné cestě, a tento výsledek je toho důkazem.“

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz


NORDIC 17 - leden-únor 2011  

Běžky, běžecké lyžování, běh na lyžích - nordic skiing, cross country skiing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you