Page 1

Ã…RSREDOVISNING 2018


NORDENS ARK

ARKEN SOM GÖR SKILLNAD

Då lägger vi år 2018 till handlingarna, och med det den varmaste sommaren i mannaminne. Publikt var året ingen framgång för Nordens Ark men vårt allt viktigare naturvårdsoch utbildningsarbete fortsatte givetvis med oförminskad intensitet. Uppfödningsoch utsättningsprojekten genomfördes planenligt och när det gällde våra alltmer uppmärksammade projekt med rödlistade insekter utökades samarbetet med berörda länsstyrelser.

Så kom då äntligen våra visenter till Ekoparken i maj och med dom den värmebölja som aldrig ville ta slut. Trots att turisterna strömmade hit till västkusten som aldrig förr så inte gynnade det Nordens Ark. Det var sol och bad som gällde för hela pengen. Publiksiffrorna återhämtade sig aldrig men 2019 tar vi nya tag! Visenterna blev ändå ett välkommet tillskott och en stor attraktion, speciellt när dom betar inom synhåll från passerande trafik på landsvägen.

I början på året fick vi en förfrågan om att skicka avelsparet av persisk leopard till ett avelscenter nära Sotji i den ryska delen av västra Kaukasus. I dessa storslagna bergsområden fanns fram till mitten av 1900-talet vilda leoparder. De tillhörde den en gång sammanhängande population som sträckte sig hit från Iran och Afghanistan i öster. Tanken var att Nordens Ark skulle få ett äldre obesläktat par i utbyte. Ett nytt center för avel och utsättning av leoparder var en i raden av de kompensationsåtgärder som vidtogs i samband med arrangerandet av vinter-OS i Sotji 2014. OS-anläggningarna med tillhörande infrastruktur och logistik innebar en avsevärd exploatering av unika och, åtminstone på papperet, skyddade naturmiljöer i denna del av Kaukasus. Evenemanget genomfördes som bekant, trots en ihärdig opinion från såväl inhemska som internationella miljöorganisationer.

I oktober begav sig styrelsen och några av oss i staben till visentskogen Bialowieza i Polen. Detta besök var en uppskattad fortsättning på samarbetet med forskare och naturvårdare i denna magnifika naturmiljö. Förutom inspirerande föreläsningar och interna strategimöten gav en tidig cykelexkursion dessutom efterlängtad utdelning. Ett par vilda visenter uppenbarade sig på håll när morgondimman lättade.

Det nu föreslagna utbytet lät lockande och principiellt relevant även om vi alla är väldigt fästa vid vårt avelspar och trots att vi insåg att projektet skulle bli omständligt och tidsödande, vilket inte sällan är fallet med ryska samarbeten. Dessutom innebär aktiviteter som i slutändan handlar om utsättning av stora rovdjur per definition stor komplexitet och extremt noggrann planering. Ett par leoparder hade redan satts ut i den till centret närliggande nationalparken, Caucasus Biosphere Reserve, med högst osäkert resultat. Redan 2010, inför projekteringen av leopardcentret, hade en rysk delegation besökt Nordens Ark för att lära sig i sammanhanget nyttiga praktikaliteter – dock inte hur själva utsättningarna bör gå till.

Styrelsen en tidig morgon i Bialowieza på visentspaning.

Jag fick också förmånen under hösten att besöka Cuc Phuong Turtle Conservation Centre någon timme söder om Hanoi i Vietnam. Här är Nordens Ark, tillsammans med London Zoological Society och Paignton Zoo samt med stöd från Fondation Segré, involverat i ett bevarandeprojekt för den säregna storhuvudsköldpaddan (Platysternon megacephalum). Denna akvatiska art är liksom de flesta av Asiens sköldpaddor fortsatt hotad av det till synes omätliga regionala behovet av allehanda livsmedel från Sydostasiens tynande ekosystem.

Hursomhelst, vår zoologiska chef, Ewa Wikberg, och undertecknad reste till Sotji april för att på plats greppa läget mer konkret. Vi tillbringade ett par intressanta dagar i lösningsorienterade möten med centrets personal och med tillresta representanter från miljöresurs- och energiministeriet i Moskva samt involverade naturvårdsorganisationer. Hur det hela utvecklade sig? Ja, nu ett år senare har utbytet tyvärr ännu inte ägt rum. Det handlar om rysk byråkrati och det råder en viss oenighet mellan ryssarna och de ansvariga för vår europeiska avelsstambok för persisk leopard om hur saker och ting ska skötas. Men, som sagt, naturvård handlar absolut inte bara om biologi utan även om diplomati, kommunikationsförmåga, uthållighet och långsiktighet. Jag hoppas därmed få återkomma med positiva nyheter framöver.

1


Nu ser vi fram emot jubileumsåret 2019, med devisen ”Nordens Ark 30 år och framåt”. Med tanke på aktuella larmrapporter om hoten mot den biologiska mångfalden har behovet av Nordens Arks insatser (tyvärr) aldrig varit större än nu. Mats Höggren, Vd

Vd Mats Höggren inspekterar en storhuvudsköldpadda på Cuc Phuong Turtle Conservation Centre i Vietnam.

2

NORDENS ARK

Men det fortsatte även att hända intressanta saker här på hemmaplan. I november stod Nordens Ark värd för historiens första Global Action Planning Meeting för den lilla asiatiska pallaskatten – en art för vilken stora kunskapsluckor behövs täppas till. Syftet var att utforma en gemensam bevarandestrategi med det befintliga kunskapsläget som utgångspunkt. Ett par år tidigare hade vi bildat Pallas’s Cat International Conservation Alliance (PICA) tillsammans med Royal Zoological Society of Scotland och nu arrangerade PICA mötet i samarbete med bl.a. internationella naturvårdsunionens (IUCN) Cat Specialist Group och med 28 deltagare, varav experter från åtta av pallaskattens totalt 16 utbredningsländer. Mötet blev en stor framgång och de nya rön som presenterades resulterade i att pallaskatten tilldelades ett eget temanummer av IUCN:s Cat News.


NORDENS ARK

NORDENS ARK

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid.

STIFTELSEN NORDENS ARK

Stiftelsens viktigaste fokusområden är:

Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. Nordens Arks mål är att långsiktigt skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda.

Att bidra till att rädda utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt.

Att bedriva forskning och undersökning och därigenom bidra till mer kunskap till gagn för naturvården.

STIFTELSE SOM ARBETAT SEDAN 1989

Att utbilda och sprida kunskap om hotade djur och biologisk mångfald.

Nordens Ark är beläget vid Åbyfjorden på Västkusten, 20 km från Smögen och 120 km norr om Göteborg.

© Raphael Stecksén, Kungahuset.se

INNEHÅLL

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Nordens Arks högsta beskyddare. Bilden är tagen under en landskapsvandring i Bohuslän.

Arken som gör skillnad.................................................................................. 1 Nordens Ark.................................................................................................... 3 Nordens Ark i världen ................................................................................... 7 Djupdykning...................................................................................................19 Djurinventarium.............................................................................................25 Förvaltningsberättelse...................................................................................29 Resultaträkning............................................................................................. 37 Balansräkning................................................................................................ 38 Kassaflödesanalys.......................................................................................... 40 Redovisningsprinciper och noter................................................................41 Revisionsberättelse.........................................................................................49 Styrelse, revisiorer & personal.....................................................................51 Samarbetspartners & medlemskap.............................................................52 3


Stiftelsen Nordens Ark ligger på vackra Åby säteri i Bohuslän.

STIFTELSEN NORDENS ARK

Historierna och berättelserna som utspelat sig på säteriet är många. Åby säteri är en av Bohusläns äldsta gårdar och här har människor haft bosättningar i mer än 6000 år. Nordens Ark är tredje ägaren till Åby säteri sedan slutet av 1600-talet. Då ägdes säteriet av Margareta Hvitfeldt, Bohusläns kanske mäktigaste kvinna genom alla tider. Fram till 1975 ägdes Åby säteri av den stipendiefond som fick ärva hennes rikedomar.

Åby säteri omfattar totalt ca 400 hektar mark som bland annat består av betesmarker, skogsmark och djuranläggningar. Säteriets ladan är den största fristående timrade byggnaden i Bohuslän. Ladan är 60 meter lång och åtminstone delvis troligen från 1600-talet. Den gula mangårdsbyggnaden är uppförd år 1729.

SANNING & SÄGNER Under året har vandringen ”Sanning och sägner” tagits fram. Ladda ner vår app och lyssna på säteriets historia medan du promenerar runt på säteriet och upplever kulturminnesmärkta byggnader och mytomspunna platser.

Margareta Hvitfeldt

Den gamla trappan upp till Mangården från fruktträdgården. Tyvärr finns trappan inte längre kvar men lindarna står kvar.

Som synes på den här gamla bilden har vårt hotell samma form och utseende som det gamla kreatursstallet som låg där tidigare. Den stora ladan finns fortfarande kvar och är Bohusläns största fristående timrade byggnad. Bilden är från tidigt 1900-tal.

4

NORDENS ARK

ÅBY SÄTERI


Tre fina valpar Asiatisk vildhund är röd-listad som starkt hotad och räknas som ett av Asiens mest hotade rovdjur. Efter drygt ett år i parken kom den första kullen, två honor och en hane.

© Chris Godfrey

Åter på fastlandet 2018 blev en milstolpe i bevarandearbetet för större ekbock. Arten återfördes till fastlandet för första gången på 50 år.

©©Ola Jennersten Erik Edvardsson

Inte längre hotad Under hösten avslutades arbetet med slagugglor på Nordens Ark. Glädjande är att slagugglan inte längre är hotad i Sverige.

© Jenny Magnusson

Viktiga föl Under sommaren föddes två föl hos Przewalskis vildhäst. Viktiga tillskott för det fortsatta arbetet med att bevara arten.

© Axel Bergsten


Sötchock Under vissa protester vaccinerades och avmaskades de två pandaungarna som föddes i parken under sommaren.

© Jenny Magnusson

Värdens minsta hjortdjur flyttar ut I september lämnade vår sista puduhona Nordens Ark för Wuppertal Zoo i Tyskland.

© Erik Edvardsson

Berguvsungar flyger fritt Under våren kläcktes tre berguvsungar som senare skickades till Projekt Berguv för utplantering i Skåne i slutet av augusti.

© Erik Edvardsson

Europas sista jättedjur Lagom till sommaren flyttade sex visenter in på Nordens Ark. De har en nyckelroll i naturen och hjälper oss att hålla landskapet öppet.

5


NORDENS ARK I VÄRLDEN

NYA ARTER UNDER ÅRET

Under året har det kommit flera nya arter till Nordens Ark, bland andra amurdykand, cabottragopan, visent och veronikannätfjäril.

NYKOMLINGAR

Målsättningen med Nordens Arks verksamhet är att aktivt ta del i arbetet med att bevara hotade djurarter. Valet av nya arter styrs av flera faktorer. I första hand ska arter där det finns en hotbild prioriteras och om det rör sig om svenska arter ska det helst finnas ett av staten fastställt åtgärdsprogram.

I andra hand bör beslutet påverkas i positiv riktning om den aktuella arten ingår i ett avelsprogram. De praktiska och fysiska förutsättningarna för att hålla en art tas alltid i beaktande innan nya arter skaffas.

Eftersom det är stora skillnader i driftkostnaderna att hålla olika arter, bedöms även kostnaderna för underhåll i anläggningen och daglig skötsel. Slutmålet är dock att på ett ekonomiskt försvarbart sätt uppnå en tydlig naturvårdsnytta.

NYKOMLINGAR 2018

AMURDYKAND

CABOTTRAGOPAN

Situationen för amurdykanden i det vilda är kritisk med en populationsminskning från vanligt förekommande för hundra år sedan, till knappt 25 000 individer 1980 och till dagens 250-300 individer. Den listas nu som akut hotad.

Cabottragopanen är en hönsfågel som lever i sydöstra Kinas skogsområden på mellan 600 och 1800 meters höjd. Trots skydd i form av fridlysning minskar arten i hela sitt utbredningsområde. På grund av skogsavverkningar och omställning av naturskog till plantager och åkermark är cabottragopanen hotad.

Orsaken till minskningen är jakt och habitatförstörelse. En global åtgärdsplan har upprättats med syfte att hindra den oreglerade jakten och minska störningen i det vilda samt att öka allmänhetens kännedom om arten. Ett annat mål är att säkerställa en genetiskt sund population i djurparker och därför har ett avelsprogram upprättats. Det finns en stark efterfrågan på fler institutioner som kan hålla arten. Under 2018 gjordes gårdsdammen vid parkentrén i ordning för arten. Två par importerades samtidigt och resultatet vid årsskiftet var fem hanar och fyra honor.

© Christer Larsson

Cabottragopanen har en alldeles speciell parningsritual där hanen blåser upp en vackert färgad strupsäck och ett par klarblå ”horn”. Allt i ett försök att imponera på honan.

Ett arbete för att bevara arten har inletts. Många av fåglarna som ingår i avelsprogrammet finns idag hos privata djurhållare och bara några få djurparker har lyckats föröka arten. Den europeiska djurparksföreningen, EAZA, försöker därför förmå fler parker att aktivt arbeta med och föröka cabottragopaner. Nordens Ark hoppas kunna bidra med detta. 2018 införskaffades ett avelspar. Nordens Ark är den enda park i Sverige som håller arten.

© Christer Larsson

Arten häckar i nordöstra Asien kring floderna Amur och Ussuri i Ryssland samt i nordöstra Kina. Den är en flyttfågel som vintertid rör sig till sjöar i Sydostasien.

En av voljärerna i Vargskogen har byggts om för att passa tragopanerna och vara en bra visningsanläggning.

7


Tillsammans med forntida mammutar och uroxar strövade en gång visenterna över Europas slätter. När de andra dog ut överlevde visenten - med ett nödrop – och i början av sommaren flyttade sex stycken in på Nordens Ark.

NYKOMLINGAR

Visenten har en nyckelroll i naturen när det gäller biologisk mångfald. Den är ett av mycket få vilda djur som har kapacitet att hålla hela landskap öppna från igenväxning.

Visenterna strövar i stora hägn i vår Ekopark. Tanken är att djuren ska ströva på ett naturlikt sätt och bidra till det öppna landskapet och den biologiska mångfalden genom sitt effektiva betande.

EUROPAS SISTA JÄTTEDJUR På 1920-talet försvann visenterna från det vilda och bara ett fåtal fanns kvar i Europas djurparker. Tack vare ett idogt arbete med avel och återintroducering finns nu 5000 visenter i spridda grupper över Europa. Visenterna överlevde tack vare djurparkernas bevarandearbete och det fortsätter än idag med oförminskad kraft då visenten fortfarande är hotad. Det behövs fler uppfödare för att hålla fart i utsättningsarbetet, något som Nordens Ark tar på allvar.

© Mats Höggren

Naturvårdare i Ekoparken.

VERONIKANÄTFJÄRIL

Veronikanätfjärilen var inte ovanlig i landet för 50 år sedan men har sedan dess i det närmaste försvunnit. Vi rädda att vi fått ta hand om de absolut sista två exemplaren. De kom till oss vid midsommartid 2018 tillsammans med två äggklumpar. Några av äggen kläcktes till larver och dessa larver övervintrade i larvspånader på sina värdväxter.

Ännu en insektsart hittade vägen till vår uppfödning i Lunden under 2018. Veronikanätfjärilen är en dagfjäril i gruppen nätfjärilar med flera arter som är väldigt lika varandra. Veronikanätfjärilen är av allt att döma på väg att försvinna ur landet och finns idag på bara två lokaler, i Västmanland och i Kalmar län. Båda lokalerna är hemliga så att inte insamling skall tippa den över kanten till utrotning i landet. Tyvärr är det dock tveksamt om den ena lokalen överhuvudtaget har några individer kvar.

Länsstyrelserna i Kalmar och Västmanlands län är uppdragsgivare/partners i projektet. Hoppet står nu till dessa sista larver och om det kan dyka upp ytterligare några individer 2019 på lokalen i Kalmar län. Nordens Ark är nu ledande i landet när det gäller denna typ av uppfödning.

ÄNNU EN AKUT HOTAD INSEKT FÅR HJÄLP Fjärilslarverna lever på teveronika som är en vanlig kärlväxt i hela landet. Av allt att döma har veronikanätfjärilen drabbats mycket hårt av den pågående och accelererande igenväxningen av blomrika marker. Fjärilsexperter har kunnat knyta ängsnätens förekomst till mycket hög artrikedom av andra liknande fjärilar. De sista lokalerna haft en mycket hög täthet av olika blomarter som är viktiga som nektarkällor för de vuxna fjärilarna.

© Jimmy Helgesson

8

NORDENS ARK I VÄRLDEN

VISENT


NORDENS ARK I VÄRLDEN

GÖLGRODA

Tack vare Nordens Arks mångåriga arbete med uppfödning av amfibier vände sig Dyreparken i Kristiansand till Nordens Ark när ett arbete för att rädda den hotade gölgrodan, eller damfrosk som den heter på norska skulle startas upp.

EXPERTIS PÅ EXPORT

Upplandskusten. I Norge är läget ännu allvarligare, där finns bara ett trettiotal individer kvar i ett par tjärnar i Aust-Agders fylke i södra Norge, nära just Kristiansand.

Nordens Ark har under många år utvecklat en fungerande metodik för att föda upp gölgrodor, en kunskap som kom väl till pass när Norge nu startar ett bevarandeprojekt med målet att förstärka den vilda populationen av gölgrodor.

Gölgrodan är en av Skandinaviens mest sällsynta grodarter och listas som sårbar i Sverige och akut hotad i Norge. I Sverige finns den idag bara kvar i ett sextiotal dammar längs

Tillsammans med tio gölgrodor åkte djurvårdare till Dyreparken i Kristiansand för att hjälpa till med uppbyggnad, uppstart och drift av en avelsanläggning. Under ett par dagar byggdes och inreddes terrarierna för de fem honor och fem hanar som följt med Kristofer från Nordens Ark. Utsättningarna kommer tidigast igång sommaren 2019.

AKUT HOTAD DAMFROSK

© Rolf-Arne Ölberg

4,8 MILJONER KRONOR TILL DEN RÖDA PANDAN I NEPAL

Kristofer Försäter från Nordens Ark tillsammans med Helene Axelsen från Kristiansand.

komplex där skogsskövling, miljöförstöring, illegal jakt och handel med djur alla spelar in.

Så mycket pengar har Nordens Ark mottagit från Svenska Postkodlotteriet i ett specialprojekt som kommer att pågå 2018-2021.

I Himalayaregionen bor omkring 200 miljoner människor och fattigdomen är utbredd. Människorna i området använder dagligen skog och mark för sin försörjning och deras liv är sammankopplat med den omgivande miljön vilket gör dem särskilt sårbara för miljöförstöring. Biologisk mångfald går förlorad i en allt snabbare takt trots att vi i dag vet att hållbart hanterade naturresurser har en stor betydelse för vår möjlighet att minska fattigdomen i världen. Genom en hållbar livsstil kan man bekämpa fattigdom och samtidigt minska hoten mot växter och djur. Projektet vill bevara de artrika bergsskogarna i Nepal och samtidigt hjälpa lokalbefolkningen genom att bygga ett Naturcenter som kommer att fokusera på naturvård och hållbar utveckling.

Nordens Ark samarbetar med Red Panda Network för att bevara den röda pandan i Nepal. Målet med projektet är att skydda de artrika bergsskogarna i Östra Nepal och därigenom säkerställa fortlevnaden för den röda pandan och samtidigt bidra till att förbättra levnadsförhållanden för lokalbefolkningen. Östra Himalaya anses vara ett av jordens artrikaste områden. Där finns en stor variation av flora och fauna, bland annat omkring 10 000 olika kärlväxter, 300 olika däggdjur och runt 1000 fågelarter varav ett stort antal är globalt hotade. Den röda pandan är ett litet rovdjur som lever högt upp i Östra Himalayas bergsskogar. Arten förekommer i begränsade områden i fem olika länder (Kina, Burma, Indien, Bhutan och Nepal) och är en flagskeppsart för regionen. Som så många andra arter i området är den röda pandan listad som starkt hotad av den internationella naturvårdsunionen IUCN och det kan finnas så få som 2500 individer kvar i det vilda. Hotbilden mot området och de arter som lever där är oerhört

Övergripande kommer Naturcentret att fungera som en knutpunkt för kunskapsspridning och tekniköverföring som ska vara till ömsesidig nytta för både lokalbefolkningen och den röda pandan och deras livsmiljöer. Ett av de största problemen i området är bristen på medvetenhet och en begränsad tillgång till hållbar teknik. Naturcentret kommer därför att erbjuda workshops med fokus på hållbar användning av naturresurser och hållbar skogförvaltningsteknik. Där

9


NORDENS ARK I VÄRLDEN

kommer finnas demonstrationsanläggningar som visar på miljömässigt hållbara lösningar. Centret kommer att utbilda skogsvaktare som ska ansvara för övervakningen och inventering av populationen av röda pandor och övrig biologisk mångfald i området. Slutligen kommer vi även utveckla utbildningsprogram för barn med särskilt fokus på biologisk mångfald och vikten av en hållbar livsstil.

EXPERTIS PÅ EXPORT

EN FLAGGSKEPPSART FÖR NEPALS BERGSSKOGAR De beskrivna aktiviteterna kommer att utföras genom ett nära samarbete mellan Red Panda Network och Nordens Ark. Red Panda Network har arbetat med den röda pandan i Nepal sedan 2007 och har ett väl etablerat samarbete med förvaltande organ, myndigheter och andra regionala organisationer. Naturcentret kommer att drivas av Red Panda Network och dess lokala partner Himali Conservation Forum tillsammans med det lokala skogsanvändarsamhället och förhoppningen är att projekt kommer att initiera och stå som modell för liknande satsningar i andra områden och att det därigenom säkerställer ett långsiktigt miljöengagemang på nationell nivå.

© Red Panda Network

Den röda panda är ett solitärt djur som lever ensamt utom under parningssäsongen i december-mars.

© Red Panda Network

Vy över den röda pandans livsmiljö i Nepal.

10


NORDENS ARK I VÄRLDEN

SNÖLEOPARD

Snöleoparden lever i Centralasiens berg och är ett av de stora kattdjur vi vet minst om. Det är därför viktigt att ta fram grundläggande information om snöleopardens ekologi som sedan kan ligga till grund för effektiva bevarandeprogram.

NÄR & FJÄRRAN

Snow Leopard Trust är en internationell organisation som har bedrivit forskning om snöleoparder i Tostbergen i södra Mongoliet sedan 2008. Nordens Ark har stöttat verksamheten sedan 2010 och är en av Snow Leopard Trusts trognaste samarbetspartner.

leda till information som kan användas för att minska boskapspredationen och därigenom gynna samexistens. Kamerainventeringen av snöleoparder i Tostbergen och de kringliggande bergskedjorna har pågått under året men även inventeringen av stenbockar.

Utöver detta jobbar Gustaf Samelius som är biträdande vetenskaplig ledare för Snow Leopard Trust även deltid för Nordens Ark.

Informationen som tagits fram i Tostbergen är och har varit en viktig del för att förfina och utveckla olika bevarandeprogram i flera av Centralasiens länder.

ETT AV VÄRLDENS MEST GÅTFULLA KATTDJUR Under 2018 har stödet från Nordens Arks hjälpt Snow Leopard Trust att fortsätta att följa GPS-märkta snöleoparder för att få information om hur arten nyttjar bergen men har även under 2018 utökat studien till att följa GPSmärkta stenbockar och tamgetter. Detta för att studera hur snöleopardens rörelsemönster styrs av dess naturliga bytesdjur (stenbockar) och tamboskap (getter) men även för att studera boskapspredation i detalj.

Snöleopard fångad på bild med kamerafälla i Mongoliet.

Boskapspredation är en stor utmaning för bevarandearbetet av snöleoparder då ett långsiktigt bevarande till stor del bygger på att skapa förutsättningar som gör det möjligt för både människor och snöleoparder att fortsätta att leva tillsammans i bergen. Vi hoppas därför att forskningen skall

AMURTIGER

Årets inventering som gjorts med hjälp av kamerafällor visar att det nu finns minst 16 vuxna amurtigar i Anuisky nationalpark, vilket är en tredubbling sedan projektet startade 2011.

FORTSÄTTER ÖKA I ANTAL I takt med att antalet tigrar ökar, ökar också antalet konflikter mellan människor och tigrar. Den grupp som arbetar med att lösa dessa har under året hanterat 32 tigerkonflikter och 56 konflikter med björnar. Arbetet är oerhört viktigt för att lokalbefolkningen ska acceptera att leva granne med ett ökat antal rovdjur. Projektet fortsätter bekämpa tjuvjakt och 64 parkvakter stöttas med utbildning och utrustning.

11

© Marie Mattsson

Nordens Ark driver tillsammans med Världsnaturfonden och WWF Ryssland projekt ”Nordlig tiger”, för att bevara den hotade amurtigern i ryska Fjärran östern.


2018 var ännu ett lyckosamt år för uppfödningsverksamheten av grönfläckig padda på Nordens Ark.

NÄR & FJÄRRAN

Närmare 4000 paddor föddes upp och totalt släpptes 3699 ut på Öland. Utsättningarna gjordes i Högbyhamn och Ottenby samt utökades med en ny lokal på södra Öland, Sebybadet.

Sedan 2003 har Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar arbetat med att restaurera lämpliga områden på Öland och där släppt ut grönfläckiga paddor. Glädjande nog har återfynd gjorts och lyckade vårlekar har lett till att småpaddor kläckts.

I ett försök att bygga upp en egen, isolerad uppfödning av grönfläckig padda, utan behov av kontinuerlig insamling av äggsträngar utifrån, har en mindre anläggning byggts på Nordens Ark. Försöket är också en långsiktig säkerhetsåtgärd för att minska risken för spridning av svampsjukdomen chytrid. Anläggningen visade sig vara funktionell då vi under sommaren fick vår första lyckade reproduktion på egna avelsdjur. En fantastisk framgång för projektet och det fortsatta bevarandearbetet för arten. © Therese Patriksson

För hundra år sedan var den grönfläckiga paddan vanlig på Öland men på bara ett par årtionden försvann den i princip och 1994 hördes den sista paddan spela, just i Högbyhamn.

MNEMOSYNEFJÄRIL

Mnemosynefjärilen är en av landets mest hotade fjärilar och ytterst få finns idag kvar i vårt land. För att bevara arten föds sedan 2016 mnemosynefjärilar upp på Nordens Ark.

Uppdraget slutfört! Kristofer Försäter och Dèsirée Axén pustar ut efter en lång dags arbete med att släppa ut grönfläckiga paddor.

Metoden, en slags ”soft-release” verkar fungera väl och kommer att användas vid de större utsättningarna som planeras till 2019 efter stora restaureringar som genomförts i Påtorp utanför Ronneby.

© Jimmy Helgesson

I dessa nättält sattes de första larverna av Mnemosynefjärilen ut genom en metod som kallas”soft-release” .

2018 inleddes med 169 ägg (149 egna och 20 som samlades in i Blekinge) och avslutades med 3002 ägg (!!). Ett mycket positivt resultat.

© Jimmy Helgesson

Mnemosynefjärilen är som många fjärilar och andra insekter specialiserad vad gäller födan. Den lilla larven kan endast livnära sig på nunneört. Nunneörten är inte speciellt ovanlig men tillsammans med de vuxna fjärilarnas krav på nektarrika blommor är numera utbredningen inskränkt till tre vitt spridda områden i landet; Ronnebytrakten i Blekinge, Roslagen i Uppland samt utanför Sundsvall.

Ett första litet test gjordes i Påtorp då 20 larver sattes ut i nättält med tillgång till nunneört. Larverna gick vidare till puppor som kläcktes till 18 fjärilar som släpptes ut.

12

NORDENS ARK I VÄRLDEN

GRÖNFLÄCKIG PADDA


NORDENS ARK I VÄRLDEN

PALLASKATT - Pallaskattprojektet (PICA)

Pallas’s Cat International Conservation Alliance (PICA) är ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal Zoological Society of Scotland, Snow Leopard Trust och Fondation Segré. Projektet omfattar bevarandeinsatser för pallaskatter i det vilda med fokus på att skapa en global handlingsplan med konkreta bevarandeåtgärder.

NÄR & FJÄRRAN

inventeringsmetoder för pallaskatten testats. Resultatet från denna studie kommer under 2019. Arbetet med en statusutvärdering, i samarbete med IUCN SSC Cat Specialist, pågår. Här sammanställs all relevant kunskap om pallaskatten för att publiceras i en specialutgåva av tidningen Cat News.

Världens första pallaskattsmöte genomfördes på Nordens Ark. På mötet fanns deltagare från nio av 15 utbredningsländer samt experter från ytterligare fem länder som under tre dagar diskuterade pallaskattens situation i det vilda och tog fram konkreta bevarandeåtgärder för det framtida arbetet med arten.

Under året avslutades genomgången av 400 000 bilder från kamerafällor från sex utbredningsländer. Tack vare detta har arten identifierats i tre nya områden som ligger utanför dess tidigare kända utbredningsområde. En fältexpedition till Kirgizistan genomfördes där nya

Pallaskattmötet är unikt, aldrig tidigare har så många experter samlats för att diskutera pallaskattens situation i det vilda.

PERSISK LEOPARD

© Daria Bobowska

ihop utbredningen från Afghanistan i öster till Ryssland i väster.

De flesta av Nordens Arks vilda däggdjur ingår i gemensamma avelsprogram (så kallade EEP) som samordnas av den europeiska djurparksföreningen, EAZA, så även våra persiska leoparder.

Tre leoparder sattes 2016 ut i det fria och förhoppningen är att fler kommer sättas ut. Huruvida Nordens Arks avelspar kommer skickas till Ryssland vet vi inte i dagsläget.

Nu görs seriösa och långsiktiga ansträngningar att återinföra leoparden till de delar av ryska Kaukasus där den förekom långt in på 1900-talet, där underarten även även kallas kaukasisk leopard. En avelsanläggning har byggts i anslutning till nationalparken vid Sotji, den natursköna platsen för vinter-OS 2014. Ett par leoparder från Iran respektive Turkmenistan har tillsammans med ett par från Lissabon zoo hittills utgjort stommen i uppfödningen. Nordens Ark har fått förfrågan om att skicka vårt avelspar dit för att på plats bidra med nya gener i form av avkomma för fortsatta utsättningar. Drygt tusen exemplar av denna magnifika katt beräknas finnas kvar i naturen, varav flertalet i norra Irans bergsområden. Planen är att på sikt med hjälp av effektiviserat skydd knyta

© Mats Höggren

I april åkte vd Mats Höggren och zoologiska chefen Ewa Wikberg till Sotji för att på plats se uppfödningsanläggningen och diskutera ett framtida samarbete.. Här med centrets föreståndare Nikolay Voronin.

13


Under 2018 utökade Nordens Ark sitt engagemang för vit stork. Antalet avelspar i parken ökade från tre till tio par för att kunna producera fler ungar för utplantering. Detta resulterade i att 16 storkungar kläcktes och kunde skickas till Skåne där de släpptes ut i det fria tillsammans med 75 andra ungar som fötts upp av storkrojektet.

NÄR & FJÄRRAN

För att bygga upp en vild stam föder projektet, där Nordens Ark ingår, årligen upp och släpper ut storkpar och årsungar.

FLER STORKAR FLYTTAR IN Vid inventering av vilda storkar kunde man konstantera att hela 95 ungar blev flygfärdiga under 2018. Detta är det bästa resultatet sedan man för första gången började räkna de svenska storkarna för mer än hundra år sedan. © Jenny Magnusson

Den vita storken har sedan 1940-talet listats som akut hotad i Sverige. Arbetet med att bevara arten leds av Svenska Storkprojektet där målet är återfå en vild och flyttande storkpopulation i Sverige.

Hälsokontroll vid ankomst till Nordens Ark innan storkarna släpps ut i hägnet.

VÄNEKOR

Ekoparkens 100 hektar restaurerade naturbeten har fortsatt skötts med bete. Under 2017 och 2018 gjorde Nordens Ark en av landets största insatser för den hotade lantrasen väneko som kom till oss under 2017. Genom den stora besättningen vi har är detta kanske en av de enskilt mest betydelsefulla åtgärderna för bevarande av en hotad koras i landet under det gångna året. Något som är möjligt tack vare de stora betesmarker som restaurerats i Ekoparksprojektet. Vänekornas antal är totalt endast några hundra och varje ny hållare är av stor vikt för att bibehålla den genetiska bredden.

© Marie Mattsson

Genom att vi numera endast betar med hotade lantraser har betesdriften av de restaurerade markerna också inneburit en positiv insats under 2018 för fjällko, fjällnära ko samt rödkulla vilka samtliga fått kalvar under året. På samma sätt har de utökade betesmarkerna för våra hotade lantrasfår (dala päls, gutefår samt värmlandsfår) inneburit ett förbättrat läge för dessa.

© Marie Mattsson

Vänekon är lättrörlig och bra på att hitta mat när den hålls på bete. Därför är den viktig för att bevara naturbetesmarker och med dessa en mångfald av växter och djur som annars riskerar att försvinna.

14

NORDENS ARK I VÄRLDEN

STOR SATSNING PÅ VIT STORK


NORDENS ARK I VÄRLDEN

UTBILDNING PÅ ALLA NIVÅER

Utbildningsverksamheten bedrivs på alla nivåer, från förskola till högskola. Nordens Ark fungerar även som fältstation för studenter, forskare och doktorander.

UTBILDNING PÅ PLATS

Nordens Arks egen förskola är regelbundet på utflykter med lärorika aktiviteter om djur och natur runt om på säteriet.

Totalt under 2018 har drygt 4000 elever i olika åldrar deltagit i undervisning på Nordens Ark.

FRÅN FÖRSKOLA TILL FORSKARE Under året har utbildningsavdelningen satsades lite extra på elever i grundskolan och ett samarbete med Sotenäs kommun inleddes. Samtliga barn i Sotenäs kommun från årskurs 2-7, det vill säga 464 elever, undervisades i biologisk mångfald.

Förskolebarnen på utflykt med traktor och kärra till kossorna i Ekoparken.

EXAMENSARBETE

jämfört med när de var äldre vilket var förvånande. Det kan dock bero på att tackan, deras mamma, inte gav dem di utan att de utfodrades med mjölkersättning på flaska av djurvårdarna. Det kan ha påverkat deras lekutveckling och det hade varit spännande att undersöka beteendet på nästa års lamm som förhoppningsvis kan dias av sin mamma.

En del i den undervisning som bedrivs på Nordens Ark är studenter som kommer hit och gör sina kandidat- eller masterarbeten hos oss, eller med våra insamlade data som grund. Detta gör att vi kan få hjälp att tex utvärdera miljöberikningar för djuren, få en detaljerad bild av våra arters beteenden eller få hjälp att se samband i allt material som vi själva ha samlat in. Under 2018 hade vi två studenter från SLU och en student från Högskolan i Skövde som var knutna till Nordens Ark när de utförde sina examensarbeten. De två studenter som kom från SLU gjorde sina mastersarbeten här och studerade tadjikiskt stäppfår och skruvhornsgetter. De gjorde alltså etologiska studier (studerade beteende) och spenderade flera timmar med detta under våren och sommaren. När man gör etologiska studier är det viktigt att ha en bra kontakt med de djurvårdare som sköter djuren så att man kan samordna sina observationer med de rutiner som djurvårdarna har för den specifika arten. Ibland vill man till exempel se hur rutinerna påverkar djuren och ibland vill man ha en så ostörd situation som möjligt.

© Erik Edvardsson

Lekbeteende hos tadjikiskt stäppfår Lek är ett beteende som forskare använder som ett tecken på positiv välfärd när man studerar lantbrukets produktionsdjur. Därför är det intressant att studera detta beteende även hos de vilda djuren som är förfäder till dagens produktionsdjur.

Ett av de tre lammen av Tadjikiskt stäppfår som föddes på Nordens Ark under 2018.

De två lamm till tadjikiskt stäppfår som föddes under våren 2018 studerades vid två, fyra och sex veckors ålder. Det som var tydligt var att dessa lamm lekte mer när de var två veckor

15


agerade med sina killingar och det visade sig att de hjälpte varandra med att ta hand om killingarna, de agerade barnvakter. Studien visade också att getterna

© Marie Mattsson

Kycklinggrodorna hålls under biosäkra förhållanden. Grodorna lever i stora terrarier där såväl inredning, belysning och temperatur regleras för att efterlikna förhållandena i artens naturliga livsmiljö över

dygnet och året.

känner sig säkrare i den klippiga delen av hägnet där de kan ha överblick över området och inte är lika synliga. © Erik Edvardsson

Tackorna är dräktiga i fem månader och får därefter ett eller två lamm. Lammen växer fort och slutar dia efter cirka fyra månader.

Moderbeteende hos skruvhornsgetter Moderbeteende är ett av de viktigaste beteendena för att man ska lyckas med bevarande av en art. Dessutom anses det vara berikande för djuren att få möjlighet att få ungar.

Faktorer som påverkar fortplantning hos kycklinggroda Studenten från Högskolan i Skövde gjorde sitt kandidatarbete och fick tillgång till allt material som har samlats in vid vårt arbete med uppfödning av kycklinggrodor. Då kycklinggrodan är akut hotad är det oerhört viktigt att vi lyckas med uppfödningen för att på sikt kunna återutplantera individer i det vilda.

Då skruvhornsgetter är en hotad art som lever i otillgängliga områden, på hög höjd och i klippig terräng är de svåra att studera i det vilda. För att studera deras modersbeteende är därför djurparkerna en bra möjlighet att få mer kunskap om denna art.

Under sommaren studerades fyra getter och fem killingar under 11 dagar. Det gav en väldigt detaljerad bild av hur getterna

Åå Nordens Ark har vi haft varierande framgång med att få parning och ungar av denna art. Däremot har en mängd data samlats in om bland annat omgivande temperatur, luftfuktighet, lufttryck och utfodring. Det analyserades och resultatet tyder på att vi behöver justera temperaturen något för att lyckas bättre, samt att vi behöver komplettera med mer vitaminer och näringsämnen.

© Erik Edvardsson

Kycklinggrodan eller montserratgrodan som den också kallas, är en av världens största grodor

16

NORDENS ARK I VÄRLDEN

UTBILDNING PÅ PLATS


NORDENS ARK I VÄRLDEN

Världens biologiska mångfald utarmas i allt snabbare takt. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Allt fler forskare varnar för att världen står inför ett sjätte massutdöende, den här gången orsakad av oss människor, men det går fortfarande att vända trenden.

VARJE KRONA RÄKNAS

Om vi alla lär oss mer och får en ökad förståelse för den biologiska mångfalden och hur vi alla påverkar djur och natur så kan vi tillsammans göra skillnad.

Det vi gör på Nordens Ark kan vara skillnaden mellan överlevnad och utrotning, till och med för en hel art. Vi kan dock inte göra skillnad ensamma, det krävs samarbeten både lokalt och internationellt. Det krävs pengar, hårt jobb och stort engagemang.

Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att skapa ett mer hållbart nyttjande av jordens naturresurser samt att rejält öka naturvårdsinsatserna för att bevara hotade arter.

ENGAGERA DIG!

Nordens Arks Vänner är en ideell, fristående medlemsförening med syfte att stödja Nordens Arks verksamhet. Medlemskapet tecknas per kalenderår och då ingår bland annat fri entré till parken.

Det finns flera sätt att stödja Nordens Arks arbete: • Gåvor • Fodervärd • Testamente • Fadder • Vänförening • Donationer

I ÅR SKÄNKTE MEDLEMMARNA 2.600.000 KR

Varje bidrag, litet som stort är ovärderligt och gör en verklig skillnad för vårt arbete i djurparken och runt om i världen. Stiftelse- och fondmedel , medel från sponsorer samt intäkter från den publika delen i parken är viktiga intäktskällor.

Föreningen arrangerar en mängd olika aktiviteter under året vars intäkter gynnar Nordens Arks utveckling. Det traditionella midsommarfirandet och skördemarknaden på Lantgården i september är två av föreningens större arrangemang som lockar tusentals besökare.

Nordens Ark är godkänd innehavare av 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Alla bidrag går till verksamhetens ändamål, enligt Svensk Insamlingskontrolls kriterier.

Föreningen har under 28 år samlat in hela 34,5 miljoner kronor till Nordens Arks verksamhet.

Utbildning/Skola Övrigt

Entré

Försäljning varor/tjänster

Gåvor allmänhet

Bidrag offentliga Bidrag organisationer Bidrag företag

Gåvor organisationer

Arbetet med att göra skillnad för utrotningshotade djur, såväl lokalt som globalt, är möjligt tack vare gåvor och donationer från privatpersoner, företag, stiftelser och organisationer samt intäkter från entré, butik och hotell.

STORT TACK TILL ALLA ER SOM BIDRAGIT UNDER ÅRET 17


VARJE BESÖKARE RÄKNAS

Facebook ökade med 8% till 14 629 följare.

Populärast på sociala medier är utan tvekan filmer. De filmer som nådde flest unika tittare under 2018 var den som handlade om att våra tre pilgrimsfalksungar ringmärktes och sattes ut i det vilda (33 485 visningar på facebook) och den som visar sommarens nyfödda pandaungar (totalt 27 871 visningar på facebook och instagram).

Den typiska användaren på våra sociala medier är en kvinna, 25-54 år, från Västra Götalandsregionen med högskoleeller universitetsutbildning och som jobbar inom förvaltning, administrativa tjänster eller sjuk- och hälsovård.

Instagram ökade med 34% till 7 100 följare.

HOTELL NORDENS ARK

Hotellrummen och gemensamhetsutrymmen har fräschats upp, målats om och fått nytt möblemang. Dessutom har innergården stenlagts och planteringar anlagts och erbjuder nu en härlig miljö för lunch- och fikagäster.

Under året har hotellet genomgått en större renovering. Den gamla butiken har nu byggts om till en mysig pub där såväl hotell- och konferensgäster som besökare i parken kan avnjuta god mat och dryck. Butiken har flyttat ner i bottenvåningen och är nu det första våra gäster möter när de kommer till Nordens Ark. I samband med det utvidgade vi även sortimentet i butiken. Fler unika produkter finns nu att finna.

”EN LÄGSTANIVÅ SOM VI ÄR STOLTA ÖVER”

©Marie Mattsson

©Marie Mattsson

©Marie Mattsson

©Marie Mattsson

18

NORDENS ARK I VÄRLDEN

Sociala medier är en av Nordens Arks viktigaste kommunikationskanaler. Målet är att placera Nordens Ark på kartan som en aktör med ett tydligt syfte för verksamheten: att ge utrotningshotade djur en framtid.


DJUPDYKNING

FRÅN GRANSKOG TILL VISENT NATURVÅRD PÅ EKOSYSTEMNIVÅ Ekoparksprojektet startade vintern 2011 och själva restaureringsfasen avslutades 2016. Skötseln fortsätter dock med i huvudsak bete av nötkreatur, från i år med enbart lantraser där merparten är vänekor. Under 2018 tog bevarandearbetet ytterligare ett rejält kliv uppåt i och med visenternas ankomst och de hagar som byggts och planeras för dessa.

DJUPDYKNING

Från de äldsta kartorna vet vi att Åby haft betydligt mer lövskog än idag, i synnerhet ek. På den tiden var dock ”skog” ett mycket flytande begrepp, de flesta skogar var betade och därmed betydligt öppnare och ljusare än dagens skogar. Naturvård på landskapsnivå

Restaureringen som inleddes 2011 tog fasta på markanvändningen under 16- och 1700-talen. Då var det vi kallar skog idag mer av karaktären trädbevuxna betesmarker. Avverkningen inriktades på granarna som planterats i de forna ekhagarna eller tallskogarna. Tallar och lövträd lämnades kvar för att sörja för en naturlig utveckling till trädbevuxna naturbetesmarker.

Nordens Ark - en bevarandeaktör & stor markägare med ovanlig målsättning För många är det en överraskning att Nordens Ark äger stora arealer, idag totalt närmare 400 hektar, där djurparksdelen är omkring 60 hektar.

ÅBY SÄTERI OMFATTAR 400 HA MARK När stiftelsen övertog marken 1996 från Hushållningssällskapet fick man “på köpet” med Skogssällskapet som fungerat som förvaltare för skogsmarken under lång tid. Lantbruket och jordbruksmarken hade varit Hushållningssällskapet eget fokus sedan mitten på 70-talet då Åby säteri övertogs av Kungl. och Hvidtfeldtska stiftelsen. Både lantbruket och skogsbruket hade drivits konventionellt, med i huvudsak produktion som första prioritet. För skogsmarken innebar detta en förändring från tall- och lövskogar till grandominans med början främst efter andra världskriget.

© Mats Niklasson

Nästan exakt 100 hektar monokultur av granskog avverkades, stängslades i stora fållor och omvandlades till betesmark.

2012 och 2013 byggdes nötbesättningen upp på Nordens Ark, främst med rödkulla men också konventionella hereford. Sedan tidigare hade vi fjällboskap att tillgå. Under 2012-2014 hade vi 8-16 arbetssökande inom SAFT-projektet (administrerades av Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen) som hjälp med risröjningen i de blivande hagarna. Ligghallen byggdes samtidigt med de första djurens ankomst 2012.

I slutet på 1990-talet hade nästan all mark som lagen tillät omförts till i huvudsak, artfattiga monokulturer av gran. Endast nyckelbiotoper och några löv- och talldominerade marker i brant terräng eller inom synhåll från herrgården fanns kvar i mer ursprungligt skick.

Det öppna landskapet - inget att ta för givet! I naturlandskapet är det först och främst betande djur som hindrar skogen att dominera överallt. I vårt moderna, brukade landskap är det till exempel gräsklippare, åkerbruk och trafikverkets slyröjning som håller vår närmiljö trädfri. Betande djur, både i naturtillståndet och i det brukade landskapet, hindrar trädplantor att växa sig stora och bli till skog, så länge de är under beteshöjden. Förutom betande djur är det bara markbrand som är en lika stark kraft i naturen för att hålla emot igenväxning. Många djur- och växtarter har utvecklats att leva i öppna landskap, både på marken eller på träd i öppna landskap. Arter som vill ha det soligt och varmt har kunnat leva vidare i våra förfäders kreatursformade landskap som tog vid då de stora växtätarna försvann efter istiden.

© Lisa Sihlberg

Den gamla allén som leder upp till Mangåden från fjorden.

19


Visent visar vägen för framtidens naturvård?

DJUPDYKNING

Från och med maj 2018 finns en grupp visenter i Ekoparken, i dagsläget i två hägn om totalt 12 hektar. Syftet är att kunna erbjuda utsättningsprojekt i Europa visenter som är lämpliga för ett liv i det vilda. Vi jobbar med att låta dem behålla sitt naturliga beteende så mycket som möjligt genom att inte i onödan interagera med dem. Djuren har vants att självmant passera en våg för självvägning, vilket ger en unik kontroll av deras hälsotillstånd och kan bli en grund för fortsatta studier.

Forskning I Ekoparken studerar vi effekten av nötkreaturs bete på trädplantor. På 24 provytor följer vi hur stark effekt betet har på olika trädarters överlevnad. Vi provar också hur effekten av eld är parallellt med betet samt även en kombination av bete och eld. Vi ser stora effekter av bete, som förväntat, men detta har ingen tidigare satt siffror på i vår del av världen.

Plantering och eldning i provytorna.

Visenttjuren vägde vid detta tillfälle 361 kilo.

De olika trädarterna (totalt 10 arter) har väldigt olika motståndskraft mot bete och eld, något ingen har studerat i detalj heller. Forskningen ger svar på hur och varför olika trädarter finns där de finns i naturen men ger också mycket användbar kunskap om hur framtidens betesmarker bör skötas för att bibehålla öppenhet och därmed en hög biodiversitet. Vi följer också några ytors utveckling vad gäller ovanliga ängsblommor. Sedan början av 2011 ses en mycket positiv förändring på dessa ytor. © Axel Bergsten

Visenterna är fantastiska landskapsvårdare och vi ser redan att beteshagarna får ett mer naturligt utseende och ökande naturvärden.

Ängsblommor behöver betande djur!

20

DJUPDYKNING

Idag är många av det öppna landskapets arter hotade och flera av dem är nu en del av våra uppfödningsprojekt. I Lunden föder vi upp fjärilar och skalbaggar för utsättning som kräver denna miljö men håller på att försvinna i Sydsverige.


DJUPDYKNING

PILGRIMSFALKENS ÅTERKOMST

man Projekt Pilgrimsfalk – ett faunavårdsprojekt DJUPför att rädda den utrotningshotade falken. Projektet innefattade flera delar, bland annat boplatsskydd DYKNING Tidigare var pilgrimsfalken en relativt allmänt och bobevakning av de sista häckande paren, spridd rovfågel i Sverige. Man uppskattade att samt kartläggning av miljögifter i pilgrimsfalkens det kanske fanns upp till 1400 par i landet under näringskedja. Tanken var att även bilda en genbank 1900-talets början. Redan under 1930-talet skedde, med nordiska falkar från Sverige, Norge och lokalt i sydvästra Sverige, en populationsminskning Finland. Förhoppningen var att få pilgrimsfalkar till följd av jakt och förföljelse från bland att häcka i fångenskap för att sedan kunna placera ut ungarna andra brevduveägare. I mitten av 1900-talet användes i det vilda i sydvästra Sverige. Så hade man tidigare lyckats metylkvicksilver och DDT i de svenska jord- och skogsbruken rädda berguven i Västsverige. och med det var falkarnas öde beseglat. Båda gifterna slog hårt mot de vilda fåglarna med förlamningar, försämrade 1974 inleddes ett avelsprogram med målsättningen att förutsättningar för fostren och defekta äggskal som följd. återskapa en vild population om ca 25-30 häckande par i södra Sverige. Själva starten på avelsprogrammet togs då två ägg insamlades från en boplats på en brant klippvägg nära Muddus Nationalpark i Norrbotten. Sedan följde ett 13 år ÅR 1975 långt avelsarbete med burar utspridda i landet. Nästan allt NÄSTAN HELT UTROTAD arbete byggde också på ideella krafter i form av intresserade och hängivna privatpersoner som gjorde allt från att sköta avelsfåglar till att dag och natt bevaka vilda falkbon. I takt med att pilgrimsfalken blev allt mer sällsynt ökade också intresset från äggsamlare och falkenerare. Antalet häckande För att effektivisera och utöka projektet byggdes en ny par minskade och på 1970-talet var katastrofen ett faktum då avelsanläggning 1987 och samtidigt inleddes ett samarbete endast 10-15 par återstod i hela landet, de flesta i Lappland. mellan Naturskyddsföreningen och Göteborgs ornitologiska 1976 blev det år då inte en enda pilgrimsfalkunge kom på förening. Anläggningen som fick namnet Fågelcentralen, vingarna i Sydsverige. byggdes på norra Hisingen och inrymde också lokaler för att ta hand om skadade fåglar av alla arter för rehabilitering. Naturskyddsföreningen hade tidigt uppmärksammat det katastrofala läget för falkar och andra rovfåglar. 1972 startade

© Lars Anmark

En ung pilgrimsfalkhona under sina första flygturer efter utsläppet i det vilda. Ungen är kläckt och uppfödd i Nordens Arks avelsanläggning där ytterligare 210 ungar föts upp under åren.

21


© Peter Lindberg

DJUPDYKNING

Efter ytterligare 12 år av intensivt avelsarbete och utplanteringar i sydvästra Sverige hade man sedan starten 25 år tidigare släppt ut närmare 500 falkungar. Dessutom hade själva målsättningen uppfyllts och det fanns häckande pilgrimsfalkar i flera av de gamla, kända falkbergen som stått tomma i många år.

DJUPDYKNING

© Kent Nilsson

Redan när Nordens Ark planerades diskuterade vi med Projekt Pilgrimsfalk om och hur vi kunde bidra i framtiden. Samarbetet inleddes år 2000 då alla avelsfalkarna från Fågelcentralen överfördes till Nordens Ark där en ny avelsanläggning uppförts. Förutom de 11 avelsvoljärerna fanns här också äggkläckningsrum och rum för handmatning av falkungarna.

© Christer Larsson

Nykläckta ungar väger endast 3040 gram och är väldigt känsliga. Handmatningen är mycket viktig och tidskrävande. Den lilla ungen har bara 45 dagar på sig att bli världens snabbaste fågel. Varje matningstillfälle sker fem gånger dagligen och följs av viktkontroll. Handmatningen pågår under ca två veckor och efter detta sätts ungarna tillbaks till sina föräldrar eller fosterföräldrar som fortsätter ta hand om ungen fram tills det är dags för ungarna att släppas fria. På så vis präglas ungarna på föräldrarna istället för på personalen.

© Christer Larsson

Alla ägg som samlats in från avelsparen betraktas redan från början som en egen liten pilgrimsfalk och får ett identitetsnummer. Detta är viktigt för att dagligen kunna följa äggets utveckling under de 31 dygn som ruvningen tar i ruvmaskinen.

© Christer Larsson

22

© Christer Larsson


DJUPDYKNING

Syftet med att fortsätta avelsarbetet och utplanteringarna var att bygga upp en ny population av häckande pilgrimsfalkar i Mellansverige. De allra flesta ungar som kläcktes på Nordens Ark kom därför att sättas ut i Dalarna, Hälsingland, Närke och Västmanland.

DJUPDYKNING

När ungarna blivit flygga öppnas nätsidan och falkungarna flyger ut och börjar anpassningen till ett vilt liv. De kan hela tiden återvända till lådan där utfodringen fortsätter under lång tid och där de kan sitta i skydd nattetid. Hackingådor har, förutom i berg, även satts upp på silos, vattentorn och andra höga byggnader i Leksand, Västerås, Köping, Fjugesta och Arboga. Varje ”hackingprojekt” har engagerat en mängd lokala naturskyddsoch ornitologföreningar och varit mycket omtalade i press, radio och TV.

Under åren 2000-2018 producerade avelsfalkarna på Nordens Ark 157 ungar. Med ett tillskott av 54 ungar kläckta från vilda ägg har totalt 211 ungar blivit flygga. Sex av dessa har behållits för att ingå i avelsstammen medan de flesta (189) frisläppts via en så kallad ”hackinglåda”. Ett mindre antal (16) har också satts ut i vilda bon och därigenom fått vilda pilgrimsfalkar till fosterföräldrar. Att släppa ut falkungar via en hackinglåda går till så att två till fem ungar sätts i en bolåda i ett lämpligt berg ca en vecka innan de är flygfärdiga. Lådan har en nätförsedd framsida med utsikt över omgivningen. Matning sker via ett långt rör utan kontakt med människor.

Vi har vid några tillfällen även g jort försök med utsättningar i Stockholm. Försöket fungerade mindre bra på grund av den stora mängden trutar och måsar som attackerade ungarna. Engagemanget från allmänhet och press var stort och vi fick in många rapporter om falkarnas tillvaro. Av 211 utsatta ungar har 10% överlevt och återfunnits häckande i Mellansverige och Norge. Minimiöverlevnaden har beräknats till 10-13%, vilket inte skiljer sig från vilda falkar. Avelsarbetet och utplanteringarna av falkungar från Nordens Ark har resulterat i att det nu finns en vild population beräknad till 80 par i Mellansverige och Norrland. Utsättning av avelsfalkar i det här område påbörjades i liten skala 1994 men ökade under 2000-talet när Nordens Ark tog över aveln från Fågelcentralen utanför Göteborg. Den första lyckade häckningen i Dalarna sedan 1960-talet skedde år 2000 och sedan dess har falkpopulationen ökat varje år. © Christer Larsson

Ungar sätts ut i en av hackinglådorna en vecka innan de blir flygga. De har då fortfarande en liten del av sin dundräkt kvar. © Christer Larsson

23


DJUPDYKNING

Om man ser till populationsstorleken i hela landet så beräknades den till 475-525 par under 2018. Dessa fördelades på 145 i södra Sverige, 80 i Mellansverige och 250 i Norrland.

ÅR 2018 ÖVER 500 PAR

Samarbetet mellan Nordens Ark och Naturskyddsföreningen har fungerat utmärkt. 100-tals privatpersoner har varit engagerade under åren, många av dem kommer från Naturskyddsföreningens lokalföreningar som skött hackingutsättningarna. Ringmärkningen har gett och ger värdefulla data om ungarnas liv och leverne.

Otaliga rapporter och bilder skickas in av intresserade privatpersoner. De mer ovanliga är exempelvis när två falkar dyker upp på Radisson Hotel i centrala Köpenhamn eller när en av våra utsläppta ungar gör livet surt för gräsänderna vid Egense færgeleje, Limfjorden, Danmark.

Projekt Pilgrimsfalk har blivit en framgångssaga och betraktas internationellt som ett mycket lyckat faunavårdsprojekt. © Anders Hammergart

© Lars Anmark

24

DJUPDYKNING

© Flemming Sørensen


DJURINVENTARIUM

25


DJURINVENTARIUM

26


(senaste internationella rรถdlistningen fรถr underarten)

DJURINVENTARIUM

27


PERSONALENS ENGAGEMANG I STYRELSER OCH ARBETSGRUPPER EEP koordinator: Emma Nygren (Snöleopard), Eva Andersson ( Järv) Internationell stamboksförare (ISB): Leif Blomqvist (Snöleopard) Europeisk stamboksförare (ESB): Leif Blomqvist (Skogsren); Ewa Wikberg (Gulstrupig mård); Jimmy Helgesson (Ormhalssköldpadda) EAZA:s Artkommittéer: Emma Nygren (Utter, Snöleoparda); Ewa Wikberg (Pudu, Manvarg, Snöleopard); Christer Larsson (Eremitibis), Kristofer Försäter (Kycklinggroda) Medverkan i EAZA:s arbetsgrupper: Leif Blomqvist (Deer TAG); Christer Larsson (Conservation Committee, Reintroduction and Translocation Group och Canid and Hyaenid TAG); Ewa Wikberg (Caprinae TAG, Small Carnivore TAG); Jimmy Helgesson (Reptile TAG); Eva Andersson (Education Committee, Small Carnivoret TAG); Emma Nygren (Animal Welfare Working Group, Felid TAG) IUCN SSC: Christer Larsson (Medlem av Species Survival Commission Specialist Group) Eriksbergsrådet: Mats Niklasson (Medlem) Skötselrådet för Visingsös Eklandskap: Mats Niklasson (Medlem) Medverkan i SDF:s arbetsgrupper: Emma Nygren (Bevarande), Irja Enggren (Djurvälfärd), Ingela Andersson (Representant i Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska frågor); Eva Andersson (Forskning- och utbildning), Therese Patriksson (Kommunikation) EAZA EEP Committee: Ewa Wikberg EAZA Council: Mats Höggren (ledamot) EAZA Technical assistance committee: Mats Höggren (ledamot)

PUBLICERADE ARTIKLAR/RAPPORTER UNDER ÅRET Hedin, J.; Niklasson, M.; Bengtsson, V. 2018. Veteranisering- Verktyg istället för tid. Fauna och Flora 113:2: s. 13-25 Hertz, A.; Ponse, M.; Madani, G.; Bland, A.; Petchey, A.; Andrén, C.; Eisenberg, T. 2018. Low Batrachochytrium dendrobatidis prevalence in two persisting post-decline populations of endangered hylid frogs in western Panama. Salamandra 54:(1):83-86 Johansson, Ö.; Koehler, G.; Rauset, GR.; Samelius, G.; Andrén, H.; Mishra, C.; Lhagvasuren, P.; McCarthy, T.; Low, M. 2018. Sex-specific seasonal variation in puma and snow leopard home range utilization. Ecosphere 9(8): 1-14 Mijiddorj, TN.; Alexander JS.; Samelius, G. 2018. Livestock depredation by large carnivores in the South Gobi, Mongolia. Wildlife Research https://doi.org/10.1071/WR18009 Blomqvist, L. (2018): 2017 European Studbook for Forest Reindeer, Rangifer tarandus fennicus. 32 pp. Nordens Ark Foundation

28


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Utbildnings- och forskningsverksamheten fortsatte i stor skala under 2018:

Stiftelsen Nordens Ark är en verksamhetsstiftelse som har till syfte att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Under 2018 har flera viktiga resultat uppnåtts inom de större projekt Nordens Ark är engagerad i. •

Färdigställt visentanläggning i Ekoparken. En avelsgrupp om fem kvigor och en tjur anlände under sommaren. Djurens avkomma kommer att finnas tillgänglig för utsättningsprojekt i framtiden.

Artbevarande på ekosystemnivå: betesprojektet i Ekoparken. En artikel producerades under året som gick. Två examensarbeten på Mastersnivå, flera utländska praktikanter har arbetat i projektet (betespåverkan på spontant föryngrade träd samt restaurering av tjärblomster i beteshagar). Samarbete med Göteborgs universitet. Forskningen inne i analys av resultat och resultatrapportering.

Flera ovanliga blomarter visar kraftigt positiv utveckling i restaurerade marker, där mandelblom och jungfrulin ökat starkt sedan 2013 års räkning.

• Större INTERREG-projekt beviljat med forskning på bin koordinerat av Nordens Ark. Tillsammans med Skövde högskola, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Norges Birökterlag kommer en treårig studie att genomföras där olika birasers flygtider, polleninsamling och hälsa undersöks och jämförs.

• Nystart för bevarandeprojekt i Nepal med fokus på den röda pandan och därmed övrig biologisk mångfald i dess livsmiljöer, samt resurshushållning för lokalbefolkningar. •

Avelsprojekt för veronikanätfjäril startades.

Djur och naturprojekt att stödja brukare genomfört, genom utbildning av personal i naturvägledning

Pilotprojekt inlett där hälsotillstånd och kroppsvikt hos visent övervakas, med bl.a. en innovativ metod för självvägning. Två praktikanter har studerat beteende och födoval hos visent, häst och ko hela sommaren.

• Arrangerat strategimöte med den internationella forsknings- och naturvårdsalliansen för pallaskatten (PICA). • Stort skolsamarbete med Sotenäs kommun igång på allvar.

Även då det gäller utsättningsprojekt har 2018 varit ett framgångsrikt år.

Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste i modern tid. Detta påverkade naturligtvis besöksnäringen på olika sätt, så också för Nordens Ark. Under 2018 besökte drygt 106 000 gäster parken. Flera förbättringsåtgärder gjordes under året för att bättre kunna ta hand om besökare, däribland ombyggnation av hotellet där såväl rum som sällskapsytor renoverats samt en ombyggnation av Varghusgrillen.

Ca 3700 utsläppta grönfläckiga paddor på Öland, varav 366 större tvååriga, med ännu en ny lokal i år (Sebybadet).

Historisk återintroduktion av större ekbock på fastlandet där arten varit utdöd i 100 år. Två platser, en utanför Kalmar och en i Tromtö, Blekinge där restaureringsåtgärder genomförts.

Fortsatt utsättning av bredbandad ekbarkbock på flera platser i södra Sverige.

Uppfödning av mnemosynefjäril har ökat succéartat från 170 ägg till strax över 3000. Tjugo larver sattes ut på försök i en ”soft-release”-modell med nättält utanför Ronneby. Lovande inför 2019 års utsättningar i Blekinge där stora restaureringar genomfördes under året.

Naturvårdens förhoppning till insektsuppfödningen fortsätter att öka. Under 2018 togs landets förmodligen sista veronikanätfjärilar om hand. Läget är kritiskt men försök att föröka de sista individerna genomfördes.

I parken fortsatte kollektionsplanen.

arbetet

enligt

den

SAMVERKANSPROJEKT MED MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER Pallaskatt Nordens Ark grundade tillsammans med Royal Zoological Society of Scotland och Snow Leopard Trust samarbetsprojektet PICA (Pallas’s cat International Conservation Alliance). PICA:s övergripande mål är att samordna och utöka bevarandeinsatserna för pallaskatten inom artens utbredningsområde och arbeta såväl in-situ som ex-situ, genom en s.k. ”One Plan Approach”, för att utforma strategier för ett globalt åtgärdsprogram. Under verksamhetsåret har projektet gått framåt på flera plan, bland annat genomfördes en fältexpedition till Kirgizistan där nya inventeringsmetoder för pallaskatten testats. Arbete med en statusutvärdering för arten har fortskridit under året. Statusutvärderingen sker i samarbete med IUCN SSC Cat Specialist, där all relevant kunskap om pallaskatten sammanställs för att publiceras i en specialutgåva av Cat News (en medlemstidning för Cat Specialist Group som vanligtvis endast publiceras två gånger per år).

fastslagna

Amurdykand och cabottragopan introducerades i parken.

Visenter betar nu i Ekoparken.

Forskning avseende Djur- och Naturprojektet uppstartat inom Grön Hälsa.

29


Under 2018 har projektet fortsatt att följa GPS-märkta snöleoparder för att ta fram information om hur snöleoparden nyttjar bergen men under året utökades studien till att följa GPS-märkta stenbockar och tamgetter. Detta för att studera hur snöleopardens rörelsemönster styrs av dess naturliga bytesdjur (stenbockar) och tamboskap (getter) men även för att studera boskapspredation i detalj. Boskapspredation är en stor utmaning för bevarandet av snöleoparden då ett långsiktigt resultat till stor del bygger på att skapa förutsättningar för både människor och snöleoparder att fortsätta leva tillsammans i bergen. Projektet har fortsatt med kamerainventeringen av snöleoparder i Tostbergen med kringliggande bergskedjor, och även inventeringen av stenbockar.

© Christer Larsson

De lågt sittande öronen och det platta huvudet gör det möjligt för pallaskatten att gömma sig bakom klippblock och låg växtlighet när den spanar efter byte.

Röd panda Under året initierades en stor satsning för att säkerställa fortlevnaden för den röda pandan i Nepal. Genom två unika projekt kommer Nordens Ark i samarbete med Red Panda Network att arbeta på plats i såväl östra som västra Nepal för att skapa ett långsiktigt skydd av den röda pandan och ett hållbart nyttjande av dess livsmiljöer. I Taplejungdistriktet i östra Nepal kommer, med stöd av Svenska Postkodlotteriet, ett Naturcenter att byggas. Detta skall fungera som en knutpunkt för kunskapsspridning och tekniköverföring samt vara till ömsesidig nytta för lokalbefolkningen och den röda pandan.

Snöleopard fångad på bild med kamerafalla i Mongoliet.

Fjällgås Samarbetet med Svenska Jägareförbundet och arbetet med uppfödningen har återigen gått mycket bra. De två bestånden med ryska avelsfåglar på Nordens Ark och Öster Malma fortsätter att producera ett stort antal ungar. Under 2018 gick sammanlagt 23 par fjällgäss i avelsanläggningen på Nordens Ark till häckning vilket resulterade i 97 överlevande ungar. 89 fjällgäss släpptes under sommaren ut i häckningsområdet i svenska fjällvärlden, vilket är det största antalet hittills. Då avelspopulationen börjar bli till åren behölls ett antal ungar som nya avelsfåglar. Inventeringar som gjorts under året visar att 2017 års utsättning var mycket lyckad då inte mindre än 30 av de 81 utsättningsfåglarna återfanns på rastplatser runt häckningsområdet. Den vilda populationen beräknades vara 65-75 fjällgäss under hösten 2017. Ett tillskott på 30 fåglar betyder därmed en förstärkning med drygt 40% av den svenska fjällgåspopulationen.

Projektet i västra Nepal syftar till att utöka bevarandeinsatserna till nya områden genom att öka övervakningen av pandapopulationen, arbeta för att minska hoten samt restaurera livsmiljön för arten. Nordens Ark kommer bland annat vara delaktig i att utveckla ett program för att minska det hot den röda pandan möter från hundar. Det är framförallt förvildade hundar som dels kan utgöra ett direkt hot då de ibland jagar och dödar pandor men även sprider sjukdomar som t.ex. rabies och valpsjuka. Nordens Arks kommer tillsammans med Red Panda Network att utveckla vaccinations- och steriliseringsprogram för att minska hotet men även sprida information om ansvarsfullt hundägande. Projektet i västra Nepal stöds av Fondation Segré.

Den utvärdering av arbetet med det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås som Naturvårdsverket initierade resulterade i en rapport 2018 av författarna Tomas och Sofia Willebrand. I den konstaterades bl.a. att Sverige har ett väl fungerande uppfödnings- och utsättningsprogram.

Amurtiger Under 2017 förnyades samarbetsavtalet med Världsnaturfonden för projektet Nordlig Tiger. Projektet, som har pågått sedan 2011, kommer att fortskrida i minst tre år till och syftar till att bevara den hotade amurtigern i ryska Fjärran östern. Fältarbetet sker i och omkring nationalparken Anuisky i Khabarovskregionen. Målet är att det till 2025 skall finnas en långsiktigt livskraftig tigerpopulation i nationalparken samt att arten har återetablerats i hela dess forna nordliga utbredningsområde.

Vitryggig hackspett Årets inventeringsresultat av den vilda populationen i Sverige visar att det endast finns ca 25 bofasta vitryggiga hackspettar. 2018 hittades fem par varav fyra par häckade, vilket resulterade i åtta ungar. Utefter Norrlandskusten observerades ovanligt många influgna vitryggiga hackspettar under våren. Totalt har ca 20 individer

30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Snöleopard

Slutligen genomfördes världens första globala pallaskattsmöte på Nordens Ark den 12-15 november. På mötet fanns deltagare från nio av femton utbredningsländer samt experter från ytterligare fem länder som under tre dagar diskuterade pallaskattens situation i det vilda och tog fram konkreta bevarandeåtgärder för det framtida arbetet med arten.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I november dödades/försvann båda falkarna i visningsvoljären. Det är högst oklart vad som har hänt men det är möjligt att de tagits av mink, iller eller mård.

kommit hit österifrån. Hur många av dessa som väljer att stanna kvar i Sverige för att då räknas ihop till den nuvarande svenska populationen (25 individer). På Nordens Ark fanns vid årets slut åtta par och därutöver åtta individer som sitter enskilt. Under året gick endast två par till häckning och det kläcktes fyra ungar. Av dessa blev två ungar dödade, troligtvis av sparv- eller duvhök som tog ungarna genom nätet. De två ungarna som återstod behölls för framtida avel.

Större ekbock I år hittades inga individer alls i det vilda i Halltorps hage för uppfödning på Nordens Ark. Troligen har den extrema försommaren helt enkelt skyndat på utvecklingen så mycket att den planerade insamlingen kom för sent. Läget är nu mycket bekymmersamt på den sista lokalen i Norden. I stället rekryterades tio par ur den egna uppfödningen för reproduktion i labbet på Nordens Ark. Ca 200 larver blev resultatet av de tio parens parningar.

Nordens Ark för i skrivande stund en diskussion om projektet och huruvida de stora resurser som lagts ned är till gagn för artens status i landet. Vit stork

In situ-arbetet blev dock en stor framgång 2018 med utsättningar på två nya lokaler på fastlandet, under högtidliga former där Nordens Ark deltog tillsammans med landshövdingar, press och celebriteter. Först gjordes utsättningar i Björnö naturreservat, Kalmar län den 19 juni (30 individer) och strax därefter (25 juni) sattes 37 baggar ut i Tromtö nära Karlskrona i Blekinge län där restaureringar genomförts strax innan.

Under 2018 utökade Nordens Ark engagemanget för vit stork. Antalet avelspar i parken ökade från tre till tio par för att kunna producera fler ungar för utplantering. Det resulterade i att 16 storkungar kläcktes och kunde skickas för utsättning i Skåne där de släpptes ut i det fria tillsammans med 75 andra ungar som fötts upp av Storkprojektet. Vid inventering av vilda storkar kunde konstateras att hela 95 ungar blev flygfärdiga under 2018. Detta är det bästa resultatet sedan man började räkna de svenska storkarna för mer än hundra år sedan.

Bredbandad ekbarkbock Avelsverksamheten fungerar bra och är nu på en stabil nivå. Utsättningarna fortsätter, varav 83 individer sattes ut i Uppsala län, i Båtforsområdet. I naturreservatet Björnö i Kalmar län där stora restaureringsinsatser gjorts sattes 100 individer ut i en första omgång och 12 individer vid ett senare tillfälle. Här observerades också äggläggning strax efter utsläppet. På ursprungslokalen i Stockholm, Djurgården, samlades 27 individer in för att förstärka det fortsatta avelsarbetet på Nordens Ark.

© Ola Jennersten

Nordens Ark samarbetar sedan flera år tillsammans med Storkprojektet i Skåne för att bygga upp en vild storkpopulation i Sverige.

Pilgrimsfalk Idag finns en växande population av pilgrimsfalkar i landet. Fler och fler nya par dyker upp på gamla häckningsplatser där det inte funnits falkar på kanske 50 år. Projekt Pilgrimsfalk är ett exempel på ett lyckat naturvårdsprojekt som visar att åtgärder ger resultat men också att det tar lång tid och är kostsamt. Idag finns det över 300 par i landet. Ett hundratal av dessa häckar i Sydsverige, 25-30 par i Mellansverige och övriga i Norrbotten.

© Jimmy Helgesson

Våren 2006 fick Nordens Ark ett uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra ett uppfödningsförsök av den bredbandade ekbarkbocken och sedan dess har uppföding och utsättning pågått.

Mnemosynefjäril År 2018 inleddes med 169 ägg (149 egna och 20 som insamlades i Blekinge) och avslutades med drygt 3000 ägg. Ett mycket positivt resultat med andra ord. Under 2018 gjordes ett test på den första utsättningslokalen (Påtorp) då 20 larver sattes ut i nättält med tillgång till nunneört. Larverna gick vidare till puppor som kläcktes och 18 fjärilar kunde sättas ut. Metoden, en slags ”soft-release” verkar fungera väl och kommer att användas vid de större utsättningar som planeras till 2019 efter de stora restaureringar som genomförts i Påtorp utanför Ronneby.

Kvarvarande falkar i anläggningen kommer under våren 2019 att producera ytterligare en kull för utplantering. Därefter avslutas avel- och utplanteringsprojektet definitivt efter nästan 20 års gott samarbete med Projekt Pilgrimsfalk. Målsättningen för projektet är uppfylld. Häckningsanläggningen samt äggkläcknings- och handmatningsrummen kommer att vara tillgängliga för arbete med nya projektarter.

31


Under 2018 har egen uppfödning av stubblomfluga inletts i Ekoparken. En grupp från Skottland var på besök och Nordens Ark tillsammans med Naturhistoriska museet i Göteborg anordnade en exkursion i regionen för att leta stubblomfluga och lära sig skilja på denna och en liknande art. Larver insamlades och transporterades till Skottland. Nordiskt bi Under slutet av året beviljades en större ansökan om INTERREG-stöd där den nordiska birasen är utgångspunkt. Nordens Ark koordinerar projektet. Tillsammans med Norges Birökterlag, Skövde högskola, Umeå och Göteborgs universitet kommer jämförande studier av fyra biraser (nordiskt bi, Buckfast, ligustica och carnica) att genomföras med avseende på flygtider, polleninsamling och resistens mot sjukdomar.

Arks kollektion av skyddsvärda djur. Målet är en uppfödning av robusta djur som kan skickas till utplanteringsprojekt i Europa. UTBILDNING Grundskola Ett nytt samarbete med Högre Samskolan i Göteborg inleddes under 2018 och är fokuserat till Lilla skolan åk 1-6. Samarbetet med grundskolorna i Sotenäs kommun fortsatte och under 2018 kom åk 2-7 på lektioner. Nästa steg är att ha samtliga klasser från åk 1-9 på lektioner under 2019. Gymnasieskola Det etablerade samarbetet med Uddevalla gymnasieskola fortsatte under året, med specialisering inom naturvetenskap. Samtal har också förts kring ett utökat samarbete med vårdoch omsorgsprogrammet. Planeringen tillsammans med Nya Dinglegymnasiet fortskrider och två kurser kommer att starta under 2019. Djurvårdarelever från Uddevalla gymnasieskola (GLU) samt ett flertal andra skolor togs emot under hela året. Dessa elever utbildas av djurvårdarna och följer dem i deras dagliga arbete. Universitet Även detta år har Nordens Ark i samarbete med Göteborgs universitet arbetat med kursen Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer. Ytterligare besök välkomnades i form av kurser från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan i Skövde. Under året initierades och handleddes tre examensarbeten på kandidatnivå och tre på masternivå (Tabell 1).

© Ann-Charlotte Berndtsson

Djur och Natur

Det nordiska biet är mörkt till färgen, med brunt som går över i svart med smala filtband. Biet är något större än andra biraser och har även längre behåring än andra.

Grönfläckig padda På Öland expanderar projektet med grönfläckig padda. En ny lokal har restaurerats i söder (Sebybadet) där paddor sattes ut under året. Tillsammans med Högbyhamn och Ottenby sattes totalt 3699 paddor ut, varav 366 var större tvååriga paddor. I Ottenby har övervintringsplatser restaurerats. Media bevakade flera utsättningar. En mindre anläggning har på prov startats på Nordens Ark för egen, isolerad uppfödning av grönfläckig padda utan behov av insamling av äggsträngar utifrån. Detta är en långsiktig säkerhetsåtgärd med tanke på chytridsjukdomen. Visent I maj anlände fyra unga visenter (en tjur från Kolmården och tre kvigor från Eriksberg) och under sommaren två kvigor från Olomouc, Tjeckien. Samtliga djur är födda 2016 och ännu ej könsmogna. Två hägn färdigställdes under året om totalt ca 12 ha, med en centralt belägen anläggning för överledning och vinterutfodring. Den 26 maj invigdes visentanläggningen under högtidliga former. Djuren acklimatiserade sig snabbt och deras hälsa övervakas bl.a. genom en egenkonstruerad självvägningsanläggning, träckprovtagning och analys av parasiter samt hullbedömning. Även beteende och födoval studeras genom observationer i fält, samt påverkan på trädvegetation. Många visningar har genomförts och visenten har redan blivit ett attraktivt och väsentligt tillskott i Nordens

32

Projektet Djur och Natur som finansieras av Postkodlotteriet har under 2018 slutrapporterats. Som ytterligare ett led i arbetet påbörjades ett arbete med att djupintervjua deltagare om deras upplevelser, med målet att publicera de olika utvärderingarna vetenskapligt under 2019. Uppdragsutbildning Under våren och sommaren hölls tre uppdragsutbildningar på Nordens Ark. Två av dessa var en naturlig fortsättning på projektet Djur och Natur. Den tredje var riktad till landets Länsstyrelser och var en fortbildningskurs för djurskyddsinspektörer i inhysning, välfärd och kontroll av amfibier och reptiler. Denna kurs hölls i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och var den andra kursen inom det området. Tidsresan I samarbete med Högskolan Väst invigdes ett kommunikationsprojekt, Tidsresan, som inleddes under 2017. En promenadslinga finns nu på delar av Ekoparksleden där skolklasser kan följa landskapet utveckling under årtusenden. Det finns också en lärarhandledning tillgänglig. Förskola Förskolan har haft full beläggning med 24 barn i åldrarna ett till fem år. Personalstyrkan har varit fyra pedagoger och en ny förskolechef tillträdde under året. Tio barn skolades in under året och fokus har legat på att skapa en trygg och fungerande barngrupp. Ett delvis nytt moment på förskolan där personal

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Stubblomfluga


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

från utbildningsavdelningen tar hand om 4-5 åringar två ggr per månad inleddes under hösten. FORSKNING Betesprojektet Betesprojektet som finansieras av Hasselbladstiftelsen och Thuréus forskarhem fortsätter enligt plan och en artikel med de första resultaten skrivs. Under året utvidgades försöket och det omfattar nu totalt tio arter vedväxter. Tre praktikprojekt och tre examensarbeten har genomförts inom betesprojektet under året. Visent Beteendestudier har inletts hos visent, vildhäst, ko och vildren. Födoval hos visent har studerats under fyra månader av en holländsk praktikant. Projekt med syfte att utveckla metodik kring djurhälsa hos visent har inletts. Självvägning inleddes under oktober månad efter en månads tillvänjning till vågen. GPS-halsband har registrerat två av djurens rörelse. Påverkan på trädvegetation har följts i ett par omgångar. Lodjur Nordens Ark bistår med blodprover till ett projekt om så kallat e-DNA och lodjur. Flera länsstyrelser och universitet deltar. Amfibier Nordens Ark deltar i ett projekt om chytridomykosis, den globala och mycket aggressiva svampsjukdomen hos groddjur. Nordens Ark ingår i en referensgrupp med specialistkunskap om amfibier och uppfödning. Projektet leds av länsstyrelsen i Skåne.

KOMMUNIKATION OCH MEDIA Parken som gör skillnad har fortsatt som en röd tråd i all typ av kommunikation för att tydliggöra vad Nordens Ark är och gör. Ett gott tecken på att det lönar sig att vara enträgen i kommunikationen ses tydligt i alla de recensioner som skrivs och där Nordens Ark beskrivs som just parken som gör skillnad. Den digitala närvaron blir allt viktigare som kommunikationsmedel. Kommunikationskanalerna är snabba och enkla men kräver också oerhörd kontroll och närvaro. Att skapa synlighet och dialog på Google, TripAdvisor, Booking, YouTube och Trivago, för att nämna några, har prioriterats under året. Under 2018 hade Nordens Arks webbplats 1 074 267 unika sidvisningar. Det är sidorna Öppettider & Priser, Besök oss, Våra djur och Boende som flest är inne och söker information på. Den typiska användaren av hemsidan är en sportintresserad man, 18-34 år, från Västra Götalandsregionen som använder sin mobil för att söka information. Detta skiljer sig något från den typiska användaren av Nordens Arks Facebook och Instagram som är en kvinna, 25-54 år, från Västra Götalandsregionen med högskole- eller universitetsutbildning och som jobbar inom förvaltning, administrativa tjänster eller sjuk- och hälsovård. Antalet följare på sociala medier ökar stadigt och i slutet av 2018 var antalet vänner på Facebook 14 629 och 7 100 på Instagram. Facebook och Instagram är viktiga marknadsföringskanaler för Nordens Ark. Inläggen varierar från dagliga händelser i parken till rapporter från bevarandeprojekt, insamlingsaktiviteter och information om bokningsbara aktiviteter. Populärast på sociala medier är utan tvekan filmer. De filmer som nådde flest unika tittare under 2018 var den om att våra tre p i l g r i m s f a l k s un g a r ringmärktes och sattes ut i det vilda (33 485 visningar på Facebook) och den som visar sommarens nyfödda pandaungar (totalt 27 871 visningar på Facebook och Instagram).

Nordens Ark skickade under året ut 19 pressreleaser och nämndes i 277 printartiklar och 416 webbartiklar. De ämnen som genererat flest pressklipp var nyheter om våra nationella Tabell 1. Examensarbeten som genomförts på Nordens Ark under 2018. bevarandeprojekt där nyheten om utsättning av grönfläckig padda låg i topp. På sociala medier nämndes Nordens Ark i 2 725 inlägg.

33

Ett stort arbete har lagts på att kommunicera Nordens Ark som insamlingsorganisation med mål att öka insamlade medel.


Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste i modern tid. Detta påverkade naturligtvis besöksnäringen på olika sätt, så också Nordens Ark. Under 2018 hade Nordens Ark 106 034 besökare. Entréintäkterna klassificeras som gåva. Vid samtliga lovveckor och helger har parkprogrammen bjudit på dagliga aktiviteter för besökarna. Matning och information om rovdjuren är de programpunkter som lockar flest besökare. Skördemarknad på Lantgården och Julmarknad i Ladan, visentinvigning, fårsläpp, spökvandringar och Fodervärdarnas dag är några av de arrangemang som genomförts under året.

Under året har alla anställda genomgått HLR- och hjärtstartarutbildning. En ergonom från företagshälsovården höll föredrag vid tre tillfällen om ergonomin på arbetsplatsen. Ambitionen är att ständigt att förbättra arbetsmiljön och många kontorsarbetare har fått höj- och sänkbara skrivbord samt större skärmar. Under 2019 kommer vi att investera i ett nytt rekryteringsverktyg som kommer att optimera och effektivisera rekryteringsprocesserna under året men framför allt till säsongsrekryteringen. Ett rekryteringsverktyg ger ett mer professionellt hanterande av sökande kandidater och säkerställer att alla sökande får en snabb och korrekt återkoppling. Genom att på ett mer organiserat sätt hantera kandidaters ansökningar säkras att den nya lagen; GDPR som trädde i kraft i maj 2018 efterlevs.

HOTELL- OCH GÄSTSERVICE Julbordet fortsatte att locka nöjda gäster med en hög andel (ca 40%) återkommande från föregående år. Beläggningsmässigt blev det en fantastisk sommar med en beläggning i juli på 96%, en ökning med 12% mot föregående år och mot budget. Även juni och augusti ökade markant. Trots en lite svag inledning på året, innebär ökningen ett nytt beläggningsrekord totalt. Totalt 4166 rumsnätter motsvarar en beläggning på helåret om 39 %. En del av förklaringen är att den varma sommaren lockade stora mängder människor vars primära mål initialt var Bohusläns saltstänkta klippor och bad men som fick Nordens Ark på ”köpet”. Fritidssegmentet är fortfarande störst med cirka 78 %, affärsresenärer står för cirka 10% och konferensgästerna för 12%. Både affärs- och konferenssegmentet har från föregående år ökat med totalt 6% och är en viktig komponent i att stärka upp lågsäsongen. På några års sikt kan detta hjälpa Nordens Ark att jämna ut de stora säsongssvängningarna i beläggning.

EKONOMI OCH ADMINISTRATION Under 2018 påbörjades arbetet med en utökning och uppdatering av ekonomihandboken som kommer att fortsätta under 2019. Handboken ska säkerställa fortsatta goda ekonomiska rutiner. För att effektivisera arbetet med fakturahanteringen och attestering upphandlades ett system för skanning av leverantörsfakturor och implementeringen sker under januari 2019. MILJÖBERÄTTELSE Stiftelsen Nordens Arks verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Ambitionen att minska miljöbelastning och klimatpåverkan, inte minst från transporter och energi, innebär ett kontinuerligt pågående arbete. Nordens Ark är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas och under 2018 har arbetet fortsatt med att ytterligare minska el- och bränsleförbrukning, samt kemikalieanvändning genom att byta till mer miljövänliga alternativ. Bland annat köptes fem nya el-cyklar för interna transporter samt installerades digital framkallning av röntgenbilder. Nordens Arks miljögrupp deltog även i en grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum.

Restaurangsidan har trots besökstapp haft delvis fortsatta framgångar som hänger ihop med den tydliga beläggningsutvecklingen. Hotellrestaurangen ökade försäljningen med 10% under högsäsongen jämfört med föregående år. Övriga restaurangenheter drabbades dock tämligen hårt av den alltför fina sommaren. Till råga på allt innebar det landsomfattande grill- och eldningsförbudet att Varghuset inte kunde leverera det utbud som var tänkt. Inför högsäsongen blev det för butikens del en nystart i ”nya” lokaler efter en lyckad renovering och ombyggnation. Numera är butiken det första man möter som besökare och med ett ännu mer spännande utbud än tidigare. Med ett stort besökstapp och ett begränsat utbud under försäsongen uppnåddes dock inte budgeterad omsättning.

GÅVOR OCH DONATIONER Stiftelsen har sedan 2010 varit förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet och under 2018 mottogs 7 Mkr. Därtill kommer specialprojektet Djur och Natur – utomhuskurser för vårdare och brukare med särskilda behov som under 20152018 finansieras med totalt 5 Mkr samt specialprojektet Den röda pandan – ambassadör för en hållbar framtid i Nepals unika bergsskogar som under 2018-2021 finansieras med totalt 4,8 Mkr från Svenska Postkodlotteriet.

HR OCH ARBETSMILJÖ Antalet årsarbeten uppgick till 71,52 varav 64 % kvinnor och 36 % män. Under året har 165 personer arbetat i anläggningen som tillsvidare-, visstids-, eller säsongsanställda. Under HR-året 2018 genomfördes och utvärderades de nya rutiner som infördes 2017. Då vissa rutiner, som exempelvis medarbetarundersökningar genomfördes för andra gången var det lätt att mäta och jämföra resultatet av insatserna med en förhoppning om att vi hela tiden blir mer produktiva och effektiva som verksamhet. Vid behov gjordes justeringar i rutinerna. Skyddskommittémöten genomfördes och under 2018 genomfördes fyra möten. Under septembermötet

Den fristående medlemsföreningen Nordens Arks Vänner har som mål och syfte att stödja den verksamhet, både ekonomiskt och ideologiskt, som bedrivs av stiftelsen. Under året bidrog vänföreningen med många timmars ideellt arbete och överlämnade en gåva på 2,6 milj. Ett insamlingssystem har under året implementerats för att

34

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

fattades beslutet att SAM-hjulet inte skulle justeras inför 2019 för att kunna jämföra resultaten bättre och utvärdera de små justeringar som gjordes.

PUBLIKA VERKSAMHETEN


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

kunna administrera alla typer av gåvor och svara upp mot de krav som GDPR ställer.

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

SAMARBETSPARTNERS OCH FADDRAR Under 2018 hade Nordens Ark två huvudsamarbetspartners, AB Volvo och Stampen Media Group. Dessa båda företag är mångåriga och lojala ambassadörer för verksamheten.

Stiftelsens totala verksamhetsintäkter uppgick till 64,5 Mkr (60,5 Mkr). Av detta utgjorde gåvor 22,2 Mkr (16,6 Mkr) varav gåvor från Postkodlotteriet uppgår till 7,0 Mkr (7,0 Mkr) och erhållna arv till 6,8 Mkr (1,2 Mkr). Erhållna bidrag som redovisats som intäkt uppgår till 8,5 Mkr (7,5Mkr)

Det stora antal företag och generösa privatpersoner som stödjer Nordens Ark genom fadder- och fodervärdskap bidrog med betydande resurser i form av varor, tjänster och kontanta medel.

Ökningen är framförallt hänförlig till att erhållna arv ökat med 5,6 Mkr. Intäkter från försäljning av varor och tjänster uppgick till 15,7 Mkr (15,7 Mkr). Övriga intäkter uppgick till 18,1 Mkr (20,6 Mkr), varav entréintäkter utgör 13 Mkr (15,3 Mkr).

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL OCH FRII

Verksamhetskostnader

Stiftelsen Nordens Ark innehar 90-konto och granskas därmed av Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll. Nordens Ark är medlem i branchorganisationen Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och följer fastställd kvalitetskod. En effektrapport är publicerad på Stiftelsens hemsida i enlighet med kvalitetskoden. En summering av effektrapporten finns under rubrikerna Väsentliga händelser under verksamhetsåret, Insatser genomförda som samverkansprojekt med myndigheter och organisationer samt Utbildning och forskningsverksamhet.

Verksamhetskostnaderna uppgick till totalt 60,7 Mkr (61,8 Mkr), varav ändamålskostnaderna uppgick till 41,4 Mkr (41,0 Mkr). Kostnader för insamling och administration uppgår till 4,7Mkr (5,6 Mkr).

Verksamhetsintäkter

Översikt (tkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Verksamhets- intäkter

64 477 60 468 60 597 59 017 60 408

3 718 -1 408 1 545 5 149 6 665 Resultat efter finansiella poster

STYRELSENS ARBETE UNDER VERKSAMHETSÅRET

Rörelsemarginal

6%

neg

3%

9%

11%

Styrelsen har haft fyra sammanträden under året.

Balansomslutning 55 644 51 710 54 642 54 133 44 721

Bokslutsmöte i mars.

Soliditet

Informationsmöte inför sommarsäsongen i juni.

Uppföljning av sommarsäsongen i september.

Resultat och ställning

Fastställande av verksamhetsplan, djurkollektionsplan samt budget i november.

Resultatet för 2018 uppgår till 3,7 Mkr (-1,4 Mkr). Resultatet har ökat med 5,1 Mkr.

Under året avgick Göran Bengtsson. Lisbeth Schultze tillträdde som ny ledamot.

Detta beror framförallt på ökade intäkter tack vare erhållna arv, men även minskade insamlings- och administrationskostnader. Stiftelsens ekonomiska ställning är god. Soliditeten uppgår till 61%.

STIFTELSER OCH FONDER, SAMT VETENSKAPLIGA PARTNERS

Nordens Ark strävar efter att säkerställa en säker finansiering av stiftelsens projekt och åtagande. Många projekt är långsiktiga och en förutsättning för att driva projekten är en fungerande och säker anläggning. Ett starkt eget kapital är en förutsättning för att säkerställa framtida reinvesteringar och underhåll av anläggningarna.

Erna och Victor Hasselblads stiftelse finansierar forskningsprojektet ”Grazing and Fire”. Stiftelsen Fondation Segré med säte i Genève bidrog för femte året till insatserna för fjällgås, vitryggig hackspett och lemurlövgroda, samt finansierar under en treårsperiod fr.o.m. 2016 bevarandeprojektet Pallas’s Cat International Conservation Alliance. Thuréus Forskarhem har bidragit till det vetenskapliga arbetet på Nordens Ark och Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond till visentprojektet.

61,25% 58,71% 58,14% 56,00% 56,00%

Investeringar Årets totala investeringar uppgår till 9,4 Mkr (4,9 Mkr) varav 5,0 Mkr (3,1Mkr) är egenfinansierade. Inom ramen för investeringar har följande projekt slutförts eller är under genomförande: byggnation av hägn för asiatisk vildhund, byggnation av hägn till visent, nybyggnation av nya konferens- och gästfaciliteter samt planenliga investeringar avseende fordon, maskiner och inventarier.

35


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nyckeltalsdefinitioner Rörelsemarginal Verksamhetsresultat i procent av summa verksamhetsomsättning Soliditet Eget kapital i procent av omslutningen Förändring eget kapital

Stiftelsekapital Balanserad vinst Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång

24 500

31 746 069

-1 408 582

Överföring föregående års resultat

-1 408 582

1 408 582

30 361 987 0

Årets resultat

3 718 562

3 718 562

Belopp vid årets utgång

3 718 562

34 080 549

24 500

30 337 487

DISPOSITION Årets resultat på 3 718 562 kronor överförs i ny räkning. Det egna kapitalet uppgår därefter till 34 080 549 kronor. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande Noter.

36


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING Belopp i kr Verksamhetsintäkter

2018-01-01 2018-12-31

2017-01-01 2017-12-31

12 969 376 15 685 413 4 160 227 22 206 630 8 454 994 1 000 933 64 477 573

15 317 429 15 708 143 4 272 927 14 599 929 9 503 601 1 065 933 60 467 962

-5 029 621 -16 581 967 -36 594 576

-5 923 028 -14 769 063 -38 704 372

5

-2 480 399 -60 686 563 3 791 010

-2 397 598 -61 794 061 -1 326 099

6

5 995 -78 443 3 718 562

2 850 -85 333 -1 408 582

0

0

3 718 562

-1 408 582

Not

Entréintäkter Försäljning av varor och tjänster Intäkter utbildning och skola Gåvor Bidrag Övriga rörelseintäkter Summa verksamhetsintäkter

1 2 2

3

Verksamhetskostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

4

Verksamhetsresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

37


Not

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Djurparksanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa anläggningstillgångar

2018-12-31

2017-12-31

10 433 173 22 265 185 3 222 528 43 291 35 964 177

8 937 534 20 038 885 2 568 573 1 947 421 33 492 413

1 625 433 1 625 433

1 399 087 1 399 087

2 292 954 493 691 563 797 7 368 789 10 719 231

2 350 299 494 000 765 529 5 099 802 8 709 630

237 540 237 540

74 305 74 305

7 098 602 19 680 806

8 034 914 18 217 936

55 644 983

51 710 349

5

Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager Kortfristiga fodringar Kundfordringar Aktuell skattefodran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

12

SUMMA TILLGÅNGAR

38

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2018-12-31

2017-12-31

24 500 24 500

24 500 24 500

30 337 487 3 718 562 34 056 049 34 080 549

31 746 069 -1 408 582 30 337 487 30 361 987

9 10

3 550 000 7 903 521 11 453 521

3 650 000 6 246 578 9 896 578

11

0 1 738 731 1 411 224 6 960 958 10 110 913

0 3 133 606 770 659 7 547 519 11 451 784

55 644 983

51 710 349

Eget kapital Bundet eget kapital Stiftelsekapital

Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förutbetalda intäkter Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

12

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

39


2018-01-01 2018-12-31

2017-01-01 2017-12-31

Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat

3 791 010

-1 326 099

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsvinst/förlust vid försäljning av inventarier

2 480 399 -16 000

2 397 596 0

Belopp i kr

Erhållna finansiella intäkter Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital Förändring av verksamhetskapital Förändring av varulager Förändring av fodringar Erhållna bidrag ej använda Använda bidrag från tidigare år Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpnade verksamheten

5 995 -78 443 6 182 961

2 850 -85 333 989 014

-226 346 -2 009 601 4 314 152 -2 657 209 -1 340 871 4 263 086

296 643 -3 929 225 0 -1 781 692 358 606 -4 066 654

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Erhållna bidrag avseende investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-9 449 609 16 000 4 497 446 -4 936 163

-4 862 032 0 1 740 000 -3 122 032

0 -100 000 -100 000

0 -100 000 -100 000

-773 077 8 109 219 7 336 142 0

-7 288 686 15 397 905 8 109 219 0

Finansieringsverksamheten Ökning av långa skulder Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början₁ Likvida medel vid årets slut₁ ₁ Likvida medel består av kassa och bank samt kortfristiga placeringar.

40

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KASSAFLÖDESANALYS


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Insamlingskostnader REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för Allmänna redovisningsprinciper insamlingsarbete som riktar sig mot givare, dvs intäkter i Årsredovisningen har upprättats i enlighet med form av gåvor, testamente och donationer. Arbetet omfattar Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare. Styrande riktlinje för årsredovisningar. I årsredovisningen Insamlingskostnader omfattar både direkta kostnader har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk såsom lönekostnader för insamlingspersonal som till de till Insamlingskontroll. insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna. Administrationskostnader Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år Med administrationskostnader menas de kostnader som Verksamhetsintäkter behövs för att administrera Stiftelsen Nordens Ark. Till Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits dessa kostnader hör till exempel administrativa system, eller kommer att erhållas. En transaktion i vilken Nordens lönekostnader för administrativ personal, lokalkostnader och Ark tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan revision. att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller bidrag. Om resursen erhålls därför Nordens Ark uppfyllt Tillgångar och skulder eller kommer uppfylla vissa villkor och det finns en skyldighet Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde att återbetala till givaren om villkoren inte uppfylls, är det om inget annat anges. ett erhållet bidrag. Är det ej bidrag så är det en gåva. Gåvor redovisas normalt i den period då gåvan inbetalats, detta Varulager gäller även insamlade medel från Postkodlotteriet. Försäljning Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip och först av brevmärken, vykort och liknande redovisas när betalning in - först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagrets tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO erhålles. metoden och verkligt värde. Schablonmässigt avdrag om 3 I det fall erhållna gåvor mottagits med förbehåll att de skall % för inkurans har genomförts. Värdering av djur omfattar användas till specifikt ändamål och inte hunnit förbrukats vid de djur som ägs av stiftelsen. I verksamheten ingår även djur räkenskapsårets slut, redovisas dessa som förutbetalda gåvor i som ej innehas med äganderätt utan de disponeras på så bokslutet. Återföring sker då medlen utnyttjas, varvid dessa kallade avelslån. Värdet av dessa djur överstiger vida värdet av tas upp som verksamhetsintäkter (erhållna gåvor). Bidrag egna djur. Djur som tillkommit genom verksamheten har ej redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget upptagits till något värde. uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess Materiella anläggningstillgångar villkoren för att erhålla bidragen uppfyllts. anläggningstillgångar redovisas till Materiella Gåvor och bidrag som avser förvärv av anläggningstillgångar anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och utgör grund för beräkning av avskrivningen storlek. beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående Uppgift om årets bruttoanskaffningsvärde och erhållet värdenedgång. Mark avskrives ej. stöd lämnas i not. Försäljning av varor och tjänster intäktsredovisas i den period som intäkten avser. Bidrag som har erhållits till stöd för förvärv av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Verksamhetskostnader Uppgift om erhållet stöd lämnas i not. I Not 5 redovisas Stiftelsens verksamhetskostnader består av ändamålskostnader, ackumulerat stöd för respektive anläggningstyp. insamlingskostnader och administrationskostnader. Stiftelsen tillämpar kostnadsslagsindelad resultaträkning och i not finns Följande avskrivningstider tillämpas: information om storleken på ändamålskostnader respektive Byggnader 15-100 år insamlingskostnader och administrationskostnader. Djurparksanläggning 20 år 5-8 år Inventarier, verktyg och installationer Ändamålskostnader Ändamålskostnader omfattar stiftelsen kostnader för att rädda och bevara utrotningshotade djur samt informations och Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och forsknings/utbildningsverksamhet. Som ändamålskostnader skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som klassificeras kostnader som har direkt samband med ackumulerade över/underavskrivningar, vilka ingår i att uppfylla stiftelsens Nordens Arks stadgar. Till obeskattade reserver. ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna Inkomstskatt fördelade gemensamma kostnader. Aktuell skatt för räkenskapsåret såsom den redovisas i

41


42

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

resultaträkningen innehåller årets skattekostnad eller skatteintäkt och tidigare perioders skattekostnader eller skatteintäkter. Uppskjuten skatt särredovisas inte om det endast är balansposten obeskattade reserver som medför uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast om de med mycket hög sannolikhet senare rättmätigt kan kvittas mot skatteskulder. Medelantalet anställda Beräkning av medelantalet anställda har gjorts genom att totalt arbetat tid i timmar för räkenskapsåret har dividerats med en genomsnittlig arbetstid baserat på snittvärde av kollektivarbetares och tjänstemäns normalarbetstid.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

NOTER Not 1 Försäljning av varor och tjänster Avser intäkter hänförliga till hotell, servering, butik samt försäljning av skog. Nettoresultatet för hotell, butik och servering uppgår till 200 tkr (148 tkr).

Not 2 Gåvor och bidrag Av summan erhållna gåvor från organisationer är 7 000 000 kr (7 000 000 kr) hänförligt till Postkodlotteriet och efter omklassificering till gåvor 2 072 332 (2 000 000) från Nordens Arks insamlingsstiftelse. Stiftelsen Nordens Ark har under året redovisat erhållna gåvor från allmänheten med 26 103 674 kr (22 817 358 kr) inklusive entréintäkter, varav 6 837 025 kr (1 205 239 kr) avser arv. Gåvor som redovisats som intäkt Allmänheten Andra organisationer Summa Entréintäkter Summa gåvor som redovisats som intäkt Bidrag som redovisats som intäkt Företag Andra organisationer Summa Offentliga bidrag EU Övriga Summa Summa bidrag Summa gåvor och bidrag I posten intäkter utbildning och skola ingår 2 779 285 (2 887 489 kr) avseende kommunal barnomsorspeng. Medel från Insamlingsstiftelsen Nordens Ark har omklassificerats från bidrag till gåva. Denna omklassificering har även gjorts i 2017 års siffror ovan.

Not 3 Verksamhetskostnader Insamlingkostnader,administrationskostnader och ändamålskostnad redovisade enligt Svensk Insamlingskontrolls anvisningar uppgår till; Direkta kostnader vid försäljning av varor och tjänster Övriga insamlingskostnader Administrationskostnader Ändamålskostnader Summa

43

2018 13 134 298 9 072 332 22 206 630 12 969 376 35 176 006

2017 7 499 929 9 100 000 16 599 929 15 317 429 31 917 358

2018 2 423 433 5 036 693 7 460 126

2017 2 392 593 4 173 993 6 566 586

568 189 426 675 994 864 8 454 990

587 265 349 750 937 015 7 503 601

43 630 996

39 420 959

2018

2017

14 624 566 2 242 698 2 448 093 41 371 206 60 686 563

15 231 414 2 992 624 2 619 781 40 950 242 61 794 061


2018 18 31 8 15 72

2017 25 40 6 15 86

2018 50 115 165

2017 59 122 181

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa

1 039 168 25 061 525 26 100 693

1 005 000 26 369 888 27 374 888

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa

529 485 1 320 427 8 213 932 10 063 844

529 824 1 300 191 8 621 908 10 451 923

2018-12-31

2017-12-31

4 7

3 8

5 3

6 3

2018-12-31

2017-12-31

Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden (varav mark 6 696 523) Omklassificering Investering Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 547 355 1 636 278 0 12 183 633

10 547 355 0 10 547 355

Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar

-1 609 821 -140 639

-1 469 190 -140 631

Totalt antal anställda har under året uppgått till Män Kvinnor Summa

Vid uppsägning från Stiftelsens sida erhåller VD ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. Detta avgångsvederlag skall nedsättas om VD erhåller ny tjänst inom en 12 månaders period. Könsfördelning Fördelningen mellan män och kvinnor i styrelsen: Kvinnor Män Fördelningen mellan män och kvinnor i stiftelsens ledning: Kvinnor Män

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

44

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Not 4 Personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Säsongsanställda män Säsongsanställda kvinnor


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 750 460

-1 609 821

Bokfört värde

10 433 173

8 937 534

2018-12-31

2017-12-31

42 730 391 4 613 688 1 101 949 -1 000 000 -1 150 000 46 296 028

39 712 354 3 018 037 0 0 0 42 730 391

-22 691 506 -1 339 339 0 -24 030 845

-21 340 993 -1 350 513 0 -22 691 506

22 265 183

20 038 885

2018-12-31

2017-12-31

14 467 476 1 654 376 -48 000 0

13 617 940 849 536 0 0

16 073 852 -11 898 903 48 000 -1 000 421 -12 851 324

14 467 476 -10 992 451 -906 452 -11 898 903

3 222 528

2 568 573

2018-12-31

2017-12-31

1 947 421 3 513 347 -3 347 448 -3 070 028 1 000 000

2 692 963 254 458 -1 000 000 0 0

Ackumulerat bidrag uppgår till 32 609 791 kr (32 609 791 kr).

Djurparksanläggningar Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Omklassificering av investering Omklassificering av bidrag Bidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificering Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Ackumulerat bidrag uppgår till 49 417 920 kr (47 267 920 kr).

Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar/utrangeringar Omklassificering Bidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Avyttringar/utrangerigar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Ackumulerat bidrag uppgår till 1 691 659kr (1 691 659 kr).

Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Bidrag Omklassificering av investering Omklassificering av bidrag

45


43 292

1 947 421

Bokfört värde

43 292

1 947 421

2018 5 995 5 995

2017 2 850 0 2 850

2018-12-31 962 274 1 526 008 4 826 903 53 602 7 368 787

2017-12-31 1 008 817 1 678 518 2 356 429 56 038 5 099 802

Ackumulerat bidrag uppgår til 1 000 000 kr (0 kr)

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor Utdelningar Summa

Not 7 Skatt Stiftelsen bedriver skattepliktig näringsverksamhet. Skattemässigt underskott uppgår till 85 758tkr (76 162 tkr)

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna bidrag Upplupna gåvor Upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9 Långfristiga skulder Skuld

Mellan ett till Senare än fem fem år år 400 000 3 150 000 400 000 3 150 000

Skulder till kreditinstitut Summa

Not 10 Långfristiga förutbetalda intäkter

Ingående saldo Erhållna bidrag Använda medel enligt villkor Summa långfristiga förutbetalda intäkter

46

2018-12-31

2017-12-31

6 246 578 4 314 152 -2 657 209 7 903 521

8 028 270 0 -1 781 692 6 246 578

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Not 11 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

2018-12-31 1 000 000

2017-12-31 1 000 000

2018-12-31 5 295 821 967 010 518 666 179 450 6 960 947

2017-12-31 5 435 558 964 218 693 750 453 993 7 547 519

2018-12-31 5 500 000 5 000 000 10 500 000

2107-12-31 5 500 000 5 000 000 10 500 000

0

0

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade skulder Förutbetalda bidrag och gåvor Förutbetalda övriga intäkter Övriga poster Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 13 Ställda säkerheter Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Eventualförpliktelser Belopp i kr

47


REVISIONSBERÄTTELSE

Åby Säteri den 20 mars 2019

48


REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i STIFTELSEN NORDENS ARK Org.nr. 854600-6191 Rapport om årsredovisning

49


Rapport om andra krav enligt lagar och andra fรถrfattningar

50


STYRELSE, REVISORER & PERSONAL 2018 STYRELSE Ordförande - Margareta Wallin Peterson Vice ordförande - Susanne Wiklund, Leif Nilsson Ledamöter - Christer Petrén, Pål Svensson, Elisabeth Tarras-Wahlberg, Staffan Jufors, Johan Höjesjö, Nicke Bäcklund, Lisbeth Schultze, Mats Höggren REVISORER Ann-Lovise Rosenqvist, Förtroendevald revisor - Bo Norming

PERSONAL

Underhåll - Mikael Fredriksson (chef ), Emil Gunnarsson, Åke Gustavsson, Alf Hjelm, Lars Johansson, Pernilla Knuthsen, Inger Larsson, David Molander, Sofia Viksson

Verkställande direktör - Mats Höggren Vice vd - Linnea Johansson

Ekonomi - Maria Hoffmann

Forskning - Mats Niklasson (chef ), Karin Amsten (doktorand)

HR - Linda Gadd, Susanne Geisen (vik)

Zoologisk avdelning - Ewa Wikberg (chef ), Karin Amsten, Leif Blomqvist, Christer Larsson, Sara Nilsson, Emma Nygren, Gustav Samelius (forskare)

Kommunikation och insamling - Therese Patriksson (chef ), Jenny Magnusson, Ann Mårtensson, Lotta Olofsson, Camilla Törnebohm (vik)

Förmän - Ingela Andersson, Sara Barr, Susanne Geisen, Alfred Lindskog, Therese Lindström (vik)

Pedagogisk avdelning - Jenny Loberg (chef ), Eva Andersson, Björn Johansson, Pelle Karlsson

Djurvård - Ann- Charlotte Berntsson, David Carlgren, Anna Einemo, Irja Enggren, Elin Eriksson-Byröd, Kristofer Försäter, Maria Hallenberg, Josefin Hansson, Sara Hedvall, Jimmy Helgesson, Sandra Josefsson, Dick Liljegren, Kenneth Emil Skydt, John Söderlindh, Sverker Thoresson, Linda Tordebring, John Uno, Camilla Wikberg, Viktor Åström, Stina Öqvist, Dèsirée Axén (vik), Rebecca Mattsson (vik), Pauline Mets (vik), Anders Persson (vik), Jonathan Persson, (vik), Sofie Staxäng (vik)

Nordens Arks förskola - Linda Åsberg (chef., t.o.m. 31/7), Anna Crogård (chef, fr.o.m. 1/8), Karolina Gullberg, Liselotte Nielsen, Eva Petersson, Lina Säll, Margaretha Willbo Hotell och servering - Anders Meuller (chef ), Beatrice Ahlgren Svanberg, Joakim Bergman, Ann- Sofie Helgesson, Sandra Karlsson, Maria Kautto, Tina Olofsson, Marianne Pettersson, Ellinor Thuresson, Camilla Törnebohm, Daria Santana Bobowska (vik)

Legitimerad veterinär - Michelle Kischinovsky

51


Hasselbladstiftelsen

Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond

STORT TACK TILL ALLA Göteborgs Högre Samskola

Coop Väst Ekonomisk Förening, Esab AB, Hogia AB, NBS Security AB, Arctic Paper SA Sverige (Polen) filial, Erna och Victor Hasselblads Stiftelse, SERLA, Engström Shipping AB, Ligula Hospitality Group AB, Elanders Sverige AB, Mycronic, Mikaels Grävtjänst AB, Nordstan Marknadsledning, Holmens Herr AB, OffiTech AB, Varsego Sverige AB, Mobile Storytelling AB, Länsförsäkringar Gbg & Bohuslän, Datia, Martin & Servera AB, Eset, Mats Lundblad/TMA Ewa Lundblad, EcoRide

M-Brain AB, Miramar Seafood AB, Ancon AB, Rambo AB, Kellfri

Magnusson & Freij, Ann-Katrin Lundberg, Kent Holmberg Bildit AB, HoistGroup, Hallbergs Plantskola, Riksbyggen MO Bohus Älvsborg, LRF-Väst, Santa Maria AB Arnold Andreasson Konsult AB, Leif Nilsson i Göteborg AB, Grohus, Eurobag AB, Royal Canin AB Göteborg, Sollidens Handelsträdgård AB, Carlssons El & Jakt , ”Medlemsfamiljerna i f.d Montessoriskolan Villa Darjeeling”, Henrik O Fiskaffär OffiTech AB, Björn Gillsjö - Brea Fisk, Grönsakshallen Sorunda, Repashy, Data Protect L. Simberg Fastighetsförvaltning, Cricket Express, Dormakaba Sverige AB

52

NORDENS ARK I VÄRLDEN

NORDENS ARKS SAMARBETSPARTNERS & MEDLEMSKAP


Omslagsbild: © Erik Edvardsson

Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand www.nordensark.se nordensark@nordensark.se Bankgiro 900-4607 Swish 9001967

Profile for Nordens Ark

Årsredovisning 2018  

Årsredovisning 2018