__MAIN_TEXT__

Page 1

1 NORCONSULT

I DAG

EN TIDNING FRÅN SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN #1 2019

FÖRORENAT VID LISEBERG

PAUS ÖKADE KVALITETEN

MED ÖRA FÖR AKUSTIK

I och med Lisebergs satsning på en vattenpark undersöker Norconsult om området måste saneras innan byggstart.

Himlabadet delades ofrivilligt upp i två byggetapper. Norconsult var på plats och inspekterade resultatet.

Fredrik Henn tillhör den lyckliga skaran som jobbar med sin passion. Läs om vad akustikingenjören gör till vardags.

SIDAN 16

SIDAN 20

SIDAN 24

KLIMATSMART BYGGANDE

– inte bara en vision


2

ledare //

”Digitaliseringen måste gå snabbare!”

S

verige är ett av världens mest digitaliserade

effektiv i både projektering och byggande. Detta genom

länder; vi har kommit långt i utbyggnaden av

att mängden avfall och spill under byggandet reduceras

bredband, våra myndigheter erbjuder mycket

avsevärt.”

service online och vi är ständigt uppkopplade.

Så varför har Sverige inte kommit längre i samhälls-

Sedan dess har jag bara stärkts i min uppfattning – och det finns fler fördelar med BIM. Även om antalet

byggnadsbranschen? I en europeisk jämförelse ligger

nedlagda timmar initialt ökar i projekten (medan både

vi bra till, men det mest intressanta är hur stort gapet är

konsulter och entreprenörer ”kör in sig” på BIM) kom-

till Norge. Där är BIM (Building Information Modeling)

mer kostnaden över tid att minska. De verkligt stora

en självklarhet som de stora konsulterna använder i de

utgifterna under en byggnads livslängd rör drift och

flesta projekt. Metoden går ut på att man skapar en

underhåll, och där sparar man pengar tack vare över-

3D-modell för projektering och visualisering, för att

lägsen översikt. Dessutom finns stora exportmöjligheter.

kunna samla så mycket information som möjligt om en

Om svenska konsulter blir världsledande även på BIM

byggnad och processerna och besluten kring denna.

kommer vi att göra ännu bättre affärer utomlands.

Självfallet inte. Den största förklaringen är att offentliga

I NULÄGET HAR Norge som sagt ledartröjan, och allra

byggherrar i Norge varit och är så drivande. Redan 2010

bäst är faktiskt Norconsult AS. På vårt initiativ har två vat-

tog Statsbygg (norska statens fastighetsbolag) täten och

tenkraftverk, Vamma och Eidsiva, ritats i BIM och samma

ställde krav på att få leveranser i full BIM, i öppna filformat.

sak gäller den stora utbyggnaden av E39. Norconsult AS

Forsvarsbygg, Sykehusbygg och Statens Vegvesen följde

har till och med fått pris för sitt arbete med BIM. Nu vill

efter med motsvarande krav.

vi på Norconsult medverka till att på allvar ta BIM till Sverige och bli ledande även här.

I SVERIGE HAR de stora beställarna inte alls varit lika

på hugget och därför har den digitala utvecklingen inte

Jag vill därför avsluta med att å Norconsults och branschens vägnar komma med en uppmaning till stat,

kunnat ta fart. Visst finns undantag. Till exempel Locum,

kommuner och landsting:

som ingår i Stockholms läns landsting, de är bra på att

ge oss chansen!

ställa krav. Föreningen BIM Alliance, där Norconsult ingår, är ett exempel på hur vi på konsultsidan tar initia-

REBECCA ELFAST

Är svenska arkitekter sämre än sina norska kollegor?

Ha en fantastisk sommar,

PÅ OMSLAGET Engagemang och goda idéer är lösningen på den annalkande klimatkrisen, det menar tre nytänkande entusiaster i byggbranschen.

allihopa.

tiv och försöker lyfta fram BIM.Men om det verkligen ska hända något krävs tydliga krav och rejäla volymer från det offentliga.

ledare här i Norconsult I Dag, på temat hållbarhet: ”BIM är ett mycket intressant verktyg för att skapa hållbara lösningar. Genom att använda BIM blir man mer

Ljot Strömseng VD

ANNA SIGVARDSSON

I mina ögon finns i stort sett bara fördelar med BIM. Redan för sju år sedan lyfte jag fram metodiken i en

NORCONSULT I DAG # 1 2019


// innehåll

3

17

Tävlingsbidrag med höjd NORCONSULT

I en arkitekttävling där Botkyrkas kommunhus skulle stöpas om valde Norconsults arkitekter att rita in ett sex våningsplan högt kakfat.

24

14 10

För säkerhets skull Fredrik Henn brinner för musik och teknik. Som akustikingenjör på Norconsult använder han sina färdigheter då han projekterar ljud, bild, ljus för exempelvis konsertsalar och biografer.

EMIL NORDIN

Byggbranschen är ansvarig för stora mängder utsläpp av koldioxid. För att begränsa den globala uppvärmningen behöver branschen skära ner på utsläppen. Vi har pratat med tre nytänkande entusiaster som menar att energieffektivt byggande inte behöver bli dyrare.

Musiken framför allt

SCA planerar att bygga ut pappersbruket i Obbola. Utvecklingen medför stora förändringar för både bruket och den lilla orten. Norconsult är på plats för att höja säkerheten i projektet.

SHUT TERSTOCK

Nya tankar om att bygga klimatsmart

20

Byggstopp gav smartare lösningar

ELIN BERGE

Efter ett ofrivilligt byggstopp sattes renoveringarna av Himlabadet i Sundsvall på vänt. Pausen gav tid till smartare lösningar, menar kunden som utnämner badhuset till Sveriges överlägset snyggaste.

Norconsult I DAG – en tidning från oss på Norconsult POSTADRESS Box 8774, 402 76 Göteborg BESÖKSADRESS Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg

TELEFON +46 10 141 80 00 WEBB norconsult.se

ANSVARIG UTGIVARE Ljot Strömseng ljot.stromseng@ norconsult.com

PROJEKTLEDARE Catharina Johansson catharina. johansson@ norconsult.com

Norconsult AB ingår i Norconsultkoncernen som är en av Nordens ledande tvärfackliga rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Tillsammans är vi 3  800 medarbetare varav 680 arbetar i Sverige.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

PRODUKTION Rubrik AB Göteborg info@rubrik.se

OMSLAG Illustrationer: Rebecca Elfast

TRYCKERI Sandstens Tryckeri AB

ADRESSREGISTER mail@ norconsult.com

Foto: Norconsult, Elin Berge & Emil Nordin

LÅT OSS HÅLLA KONTAKTEN. Redaktionen hanterar all prenumerantdata enligt dataskyddsförordningens riktlinjer. Vill du inte längre ta emot kundtidningen kan du alltid avregistrera dig via mail@norconsult.com.


4

händer på Norconsult // TEX T SANNA PERSSON

FUKTSAKKUNNIG SKAPAR SPETS

KAJSA PRISAS FÖR BÄST EXAMENSJOBB

Norconsultaren Arbnesha Suljeva har blivit certifierad fuktsakkunnig

Kajsa Ahlström som är trafikplanerare på Norconsult i Malmö

– en högt efterfrågad kompetens som säkerställer fuktsäkerheten i bygg-

har vunnit Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete.

processen. Att man nu kan erbjuda denna spetskompetens in-house ökar

Examensarbetet ”En rättvis fördelning” av gatuutrymmet behandlar

kvaliteten på Norconsults slutprodukt.

jämlikhetsperspektivet på gaturummet som offentligt rum.

Norconsult breddas på arkitektfronten JOHNELS OCH MOBERG ARKITEKTER är specialise-

rade på att ta fram totallösningar – allt från skisser till färdiga bygghandlingar för exempelvis bilutställningar, verkstäder, däckhotell och biltvättar. Byrån arbetar bland annat med Volvo, Renault och Ford. De har också projekterat Sveriges mest miljövänliga tvätthall för bilar i Varberg. Hallen som använder väldigt små mängder färskvatten har ett eget reningsverk, regnvatteninsamling, solpaneler och är exteriört klädd med grönska och klängväxter. Företaget ansluter till Norconsult med ett team om åtta, bestående av arkitekter, ingenjörer och 3D-designers. – Sammanslagningen innebär en välbehövlig resursförstärkning som gör att vi kommer nå kunder i hela Sverige och Norge. Som en del av Norconsult har vi också tillgång till en rad olika kompetenser och kan ta oss an större uppdrag, säger arkitekten Michael Moberg. n

Nya ledare i Göteborg och Stockholm

MARIA ANELJUNG är ny teamchef för

I februari blev MAUDE ÖSTANENG tf teamchef

ELISABETH TORNBERG är sedan årsskiftet

VA-teknik & Utredning i Göteborg. Maria

för Arkitektur. Hon kommer närmast från

ny teamchef för Landskap i Stockholm. Hon

har tidigare arbetat på Tyréns och DHI med

Glantz Arkitektstudio.

har bland annat arbetat som specialist på

hydraulisk modellering och vattenfrågor. – Jag vill fortsätta bygga på den stora kom-

– Jag brinner för gruppens utveckling till ett starkt, självgående och modigt team. Arbets-

Exploateringskontoret, Stockholms stad. – Jag vill att gruppen växer och kompeten-

petensen inom VA och dagvatten. Dessutom

glädje och initiativkraft skapar god arkitektur

sen breddas, att vi blir mer kända i Stockholm

vill jag skapa en bredare modelleringsbas.

med mervärden för kunder och brukare.

och ökar samarbetet med övriga team.

MARIA ANELJUNG Ålder 42 år. Familj Tre barn. Fritid Familjen, segling och hästar.

MAUDE ÖSTANENG Ålder 54 år. Familj Man, tre döttrar, tre bonusdöttrar, hund och katt. Fritid Paddla kajak, friluftsliv, renovering, kultur och vänner.

ELISABETH TORNBERG Ålder 61 år. Familj Sambo, barn och barnbarn. Fritid Yoga och att vara ute i naturen.

NORCONSULT I DAG # 1 2019


5

TRE NYA KONTOR I SMÅLAND OCH BLEKINGE

Norconsult expanderar. Under maj månad öppnades tre nya kontor i Jönköping, Kalmar och SHUT TERSTOCK

Karlskrona. Kontoret i Jönköping är ett helt nytt kontor som byggs upp som ett tvärfackligt kontor. Kalmar och Karlskrona blir nya kontor genom att Norconsult förvärvar el- och automationskonsulten

SHUT TERSTOCK

Bitcon. Även i Kalmar och Karlskrona kommer en tvärfacklig organisation byggas upp.

Vad ger det dig att vara mentor? Kerstin Björn ARKITEKT MSA, TEAM ARKITEKTER

Nytt team på plats i Sundsvall NORCONSULT HAR UNDER våren

2019 etablerat ett nytt team

Norconsults strategi har länge varit att växa och bredda verksamheten

med inriktning mot industri i Sundsvall.

i Sundsvall och mottagandet visade

Över tjugo nya medarbetare har re-

sig bli över förväntan. Det nyetablerade

kryterats till kontoret. Tillsammans

teamet har redan avtal på plats med

erbjuder de specialistkompetens inom

en rad olika kunder.

el och automation, mekanik och anläggningsteknik, projektledning samt miljö och säkerhet. – Vi siktade på att stärka vårt varu-

– Vi ser stora möjligheter att växa nationellt och att samarbeta med övriga kontor i landet. Det här är bara början på vår verksamhet. Vi vill också

märke regionalt med en stabil bas här

samarbeta med våra norska kollegor

i Sundsvall, säger Anders Eidensten,

som länge varit verksamma inom indu-

affärsområdeschef Energi.

strisektorn, säger Anders Eidensten. n

Mentorskap skapar bättre konsulter INOM NORCONSULT finns en

områdeschef Väg & Bana. Mentorskaps-

kultur där både nyanställda och

kulturen i företaget ger även fördelar för

långvariga medarbetare får möjlighet att utvecklas tillsammans med mentorer. – Att ha mentorer är en principiell

Norconsults kunder. – Den skapar en kontinuitet i vårt sätt att möta kunderna och stärker vårt

fråga för oss. Vi har en anda där vi hjäl-

tjänsteutbud. Att våra medarbetare har

per varandra, det är en naturlig del i vårt

någon att diskutera med skapar duktiga

arbete, säger Johan Sivengård, affärs-

konsulter, säger Johan Sivengård. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

– Det är väldigt inspirerande och jag trivs med att möta alla unga och otroligt duktiga kollegor. Min långa erfarenhet kan ge en del svar på deras frågeställningar. När mina erfarenheter speglas i nyfikenhet och engagemang från yngre medarbetare blir även min kunskap uppdaterad.

Lennart Gustafsson PROJEKTLEDARE, TEAM SPÅR- & JÄRNVÄG

– Jag vill gärna föra över min kunskap till nästa generation. Framför allt vill jag förmedla hur bra det är att ha god kommunikation med kunden. När jag följt någon jag stöttat länge och får chans att se dem ta ett kliv och bli riktigt duktiga blir jag väldigt stolt, ja nästan lycklig.

Jan Westman UPPDRAGSLEDARE, TEAM INSTALLATIONSTEKNIK

– Jag har jobbat med installationsteknik sedan 1974 och får därför många frågor från de yngre konsulterna som vill diskutera olika uppdrag. För mig är det viktigt att alltid försöka ta mig tid att svara på deras frågor. Har jag inte svaret försöker jag ta reda på det. Det är en naturlig del av mitt jobb.


6

vår kund // TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON FOTO SERNEKE

SERNEKE – NÄSTA GENERATI Byggkoncernen Serneke lägger just nu grunden till Karlatornet, som ska bli Nordens högsta byggnad och ligga i centrum av den helt nya stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Serneke är en uppstickare bland de stora byggkoncernerna. Men kanske den mest anonyma bland jättarna, trots att bolaget är förknippat med spektakulära projekt.

C

hristian Olofsson, projektledare på Serneke Anläggning, står med vind i ansiktet och sol i nacken på utsiktsplattformen som är rest på toppen av en tvåvåningslänga byggbaracker. Vi blickar ut över den byggarbetsplats som inom några år kommer att bli Karlastaden, en helt ny stadsdel på Hisingen i Göteborg med åtta kvarter blandad bebyggelse på en yta av 32 000 kvadratmeter.

Området var tidigare ett gammalt fabriksområde och en gigantisk parkeringsplats. Nu bygger Serneke en modern stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och kvällsliv, vilket kommer att gynna det närliggande Lindholmen som länge mest har inrymt kontorskomplex men gradvis börjat få ett eget liv även utanför kontorstid. Just där vi står kommer så småningom att resa sig en skrapa ett hundratal meter upp i luften, ett av flera planerade höghus i om-

NORCONSULT I DAG # 1 2019


7 Karlatornet kommer rymma 593 lägenheter och på våning 69 ska det finnas en allmän utsiktsplats. Högst upp i byggnaden såldes Göteborgs hittills dyraste lägenhet för 66 miljoner kronor. Skyskrapan kommer stå på Lindholmen i Göteborg och beräknas vara färdigbyggt 2021

ION rådet. Men det närmsta området vi ser – just nu bara en grop i marken – kommer att inrymma själva kronan på Karlastadens verk: Karlatornet. Byggnaden har ritats av den amerikanska arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill, som på meritlistan har bland Christian Olofsson, projektledare på Serneke annat skyskrapor som Sears Tower i Chicago och världens just nu högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai. Med sina 245 meter kommer Karlatornet att bli Nordens högsta byggnad och med god marginal slå såväl Turning Torsos 190 meter som Kaknästornets 155 meter. uppstickare bland byggkoncerner, och ser sig som en del av en ny generation byggföretag. Koncernen grundades 2002 – och ägs fortfarande till största delen – av Ola Serneke. Sedan starten har företaget expanderat kraftigt, och ökat omsättningen med omkring 50 procent per år; 2018 omsattes 6,5 miljarder kronor. SERNEKE ÄR EN

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Karlastaden i korthet Karlastaden ska bli en ny stadsdel på Hisingen i Göteborg, och utvecklas av – och på initiativ av – Serneke. När den står färdig kommer den att bestå av åtta kvarter blandstad med bland annat 2 000 lägenheter, saluhall, butiker, restauranger, skola, bibliotek, vårdcentral, grönområden, takträdgårdar och hotell. Först ut är det 245 meter höga Karlatornet, som kommer att få 73 våningar med en allmän utsiktsplats på våning 69.

– Men trots att Serneke har expanderat så snabbt har vi behållit det lilla företagets fördelar. Många anställda känner varandra, och alla känner sig betydelsefulla, säger Christian Olofsson. De fyra affärsområdena går under namnen Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Fastighet, och koncernen erbjuder tjänster från start till mål i byggprojekt. Fokus ligger i första hand på storstadsområdena i Sverige, och i Sernekes portfolio ligger projekt som bland annat Prioritet Serneke Arena (Nordens största multisportanläggning i Kviberg i Göteborg), upprustningen av Stadsmuseet i Stockholm, Northvolt Labs första anläggning för testning och produktion av litiumjonbatterier i Västerås och de kommande energihusen i Solkvarteren i Malmö. I MÅNGA FALL satsar Serneke på smått spektakulära, väl synliga och nytänkande projekt.


8

vår kund //

» Vi sticker ut genom att utmana normer. Vi vill driva utvecklingen framåt. Till oss kan man komma och få en unik lösning.« CHRISTIAN OLOFSSON, SERNEKE

Serneke Serneke erbjuder entreprenad och fastighetsutveckling med målet att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Fokus ligger på större och mer utmanande projekt i storstadsregionerna.

– Varför ska vi fortsätta gå i gamla hjulspår? Vi vill tänka nytt  •  Antal medarbetare: 1 150 (2018)  •  Omsättning: 6 516 Mkr (2018) och tänka annorlunda. Vi sticker ut genom att utmana normer. Vi vill driva utvecklingen framåt. Till oss kan man komma och få en unik lösning. Bara en sån sak som att vi vågar ta på oss att driva ett sånt här projekt som Karlastaden, och vara med att utveckla staden. Vi är ändå ett förhållandevis litet bolag med 1 150 anställda, säger Christian Olofsson. knacka loss toppen av varje grävpåle utan att skada På frågan om hur man i praktiken tar sig ur armeringen. Vi måste vara extremt försiktiga med byggbranschens gamla hjulspår funderar han en pålarna så att de inte rubbas, de är väldigt känsliga stund, och säger sen: i sidled. När bottenplattan sen gjuts kommer de att – Jag tror att det handlar om att det finns ett pre- fixeras, säger Christian Olofsson. stigelöst förhållningssätt i Serneke, hos alla från Han lyser upp och ler när han kommer på en Ola och neråt. När man vet att det är accepterat sak. att tänka nytt och komma med idéer är det lätt att – Vi har använt en väldigt cool teknik – jet grouvåga ta ut svängarna. Det finns en tillit till de an- ting! Det är lite som att 3D-printa med cement ställdas kompetens, och vi uppmuntras att ta egna under marken redan innan man schaktar bort beslut. Jag arbetade i ett annat bolag förut där man jorden. Vi har bland annat skapat hissgroparna snabbt sattes på plats, och sprang på alla bollar på det sättet, och det handlade naturligtvis också i stället för att ifrågasätta om det var rätt. Serneke om att vi behöver vara försiktiga runt grävpålarna. är inte toppstyrt, säger Christian Olofsson. Nu är allt redan färdigt och väntar på oss när vi Han fortsätter: schaktar ner. – Om man kan råda en nära vän att ta anställResultatet av det hårda och komplicerade arbetet Norconsult ning så är det ett bra betyg. Och jag skulle lätt ligger just nu för dagen. När Karlatornet inom kort och Serneke kunna råda alla jag känner att söka sig till Serneke. reser sig ur gropen kommer allt grundläggande arbete att döljas. Christian Olofsson ler lite snett. Norconsult har utfört många uppdrag åt Serneke – Det är väl det enda tråkiga med den här typen FÖR ATT FÅ ett 245 meter högt torn som kommer i samband med Karlastaden, inkluav jobb – att det är helt osynligt. Man ser aldrig att väga 160 000 ton att stå stadigt i den ökända sive en geoteknisk och miljöteknisk utredning för detaljplanen. Andra Göteborgsleran behövs ett gediget grundarbete, resultatet med blotta ögat när huset väl står där uppdrag i projektet har bland annat och det har varit Christian Olofssons uppgift se- på plats. Då är det svårt att förklara storheten i arvarit förfrågningsunderlag för upphandling samt geoteknisk och dan dag ett. Utmaningarna har varit många – näs- betet och vilka svårigheter vi har fått överkomma bergteknisk analys för dimensionetan dagliga – men snart är jobbet klart. 58 grova vid grundläggningen. Men det är väl som det ska ring av grävpålar för Karlatornet, armerade grävpålar har med tre meters mellan- vara. När man inte märker av mitt jobb, så är det geoprojekteringar, bygghandlingar, kontrollprogram, beställarstöd rum gjutits upp till 75 meter ner genom tjocka väl genomfört, säger han. och installationer av bland annat lager förrädisk lera och morän, in i stabilt urberg. inklinometrar. Andra exempel på uppdrag – Det har tagit 14 månader att gjuta grävpålarna, TUR DÅ ATT Karlatornet kommer att sticka ut deNorconsult har utfört för Serneke och vi har använt 10 000 kubikmeter betong med sto mer när Serneke väl slutför projektet under runt om i Sverige är akustiska projekteringar, dagvattenutredningar, tillhörande armering. Det har varit ett väldigt spe- 2021. Vid det laget har Christian Olofsson garanlandskapsprojektering, trafikbullerciellt projekt, och varje påle har varit unik med terat redan gått vidare till något annat av de många utredning, trafikutredning, hydrosina egna utmaningar. Nu håller vi på att långsamt byggena inom Karlastaden. n geologiskt stöd samt MKB.

NORCONSULT I DAG # 1 2019


// så funkar det

TEX T FREDRIK FERMÉN ILLUSTR ATION MAT TIAS DELLMO

9

Naturen flyttar in på vattenverket

E

fter att den brittiska läkaren

i sig, säger Ann Elfström Broo, vattenkemist

lukt och smak. För att undersöka om vatt-

John Snow på 1850-talet kunde

på Norconsult och en av de första att im-

net kunde renas ytterligare provade man

koppla en koleraepidemi till en

plementera en biologisk förbehandling

därför att biologiskt förbehandla vattnet.

förorenad brunn började vatten-

med en mikrobiologisk reaktor i ett svenskt

Pilotprojektet visade sig lovande och man

vattenverk.

beslutade att bygga ut vattenverket med

reningsverk poppa upp världen över.

ett sådant steg.

Långsamfiltrering, att låta vatten rinna

Tack vare lösningen dricker Tjörnborna

genom sand och grus för att sila bort smuts,

FUNKTIONEN ÄR EGENTLIGEN en förläng-

var den metod som användes flitigast.

ning av den behandling som mikroorga-

nu ett vatten som är i kemisk balans och

Med tiden förfinades reningsprocesserna

nismerna utför naturligt i en råvattentäkt.

doftar som vatten ska, nämligen ingenting.

med både kemi och teknik. I dag sneglar

Men genom att kontrollera

vattenkemister återigen på reningsproces-

processen sker kemisternas

serna från slutet av 1800-talet.

lösning snabbare och effek-

– Nu vet vi att det är mikro-

–  J AG ÄR ÖVERTYGAD om att

fler kommer hoppa på den här reningsprocessen i och

tivare än naturens.

med att den tar bort både

På Tjörn hade vatt-

organismer som renar vattnet, inte sanden

lukt och smak, säger Ann. n

net länge störts av

PÅ VATTENVERKET •  BIOLOGISK FÖRBEHANDLING

I NATUREN •  HUMUSRIK T L AGER

I det här steget avlägsnas lukt och smak med hjälp av mikrobiologisk aktivitet. Organiskt material bryts ner och stabiliseras. På grund av koldioxidbildningen sjunker pH-värdet. •  KEMISK FLOCKNING

•  BLEKJORD

Det här steget gör så att pH-värdet höjs till rätt nivå igen eftersom basiska mineraler löses upp så att bland annat rost kan bildas i nästa lager. •  KEMISK FLOCKNING

•  ROSTJORD

Flockningen sker genom att järnjoner bildar voluminös rost vilket gör att partiklarna sammanfogas till flockar. På så sätt faller rosten ut och tar med sig organiskt material.

•  FILTRERING

•  URSPRUNGSMATERIAL

Ett tjockt lager med sand filtrerar bort partiklar som fortfarande är kvar i vattnet efter ovanstående steg. •  DRICKSVAT TEN

Här är vattnet oftast fullt drickbart. I vissa fall lägger man till ytterligare reningssteg. Bland annat för att passa distribution och för att skapa extra barriärer mot överföring av mikroorganismer, bakterier, virus och parasiter. En sådan barriär får man exempelvis genom att belysa vattnet med UV-ljus.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

•  GRUNDVAT TEN


10 helhetssyn //

Grönare synsätt ska förändra byggbranschen Det finns en sliten myt i byggbranschen att hållbart och energieffektivt byggande alltid blir dyrare. Det är inte sant, menar tre eldsjälar som vi har pratat med. Enligt dem finns ingen ursäkt att inte försöka få byggbranschen att lämna sina gamla hjulspår. Men det krävs engagemang och goda idéer. ärlden befinner sig i en klimatkris. För att klara målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader behöver mänskligheten omedelbart börja minska utsläppen av koldioxid, och kraftigt skära ner på utsläppen ytterligare de kommande decennierna. En av de branscher som är ansvarig för stora mängder utsläpp i Sverige är byggbranschen. Ändå rör det sig långsamt i branschleden, och det finns en stor tröghet mot att genomföra radikala åtgärder för att minska bland annat utsläpp och energiåtgång – både vad gäller själva byggfasen och när det kommer till att minimera klimatpåverkan under byggnadernas livstid. Men det finns nytänkande entusiaster som vill annorlunda. En av dem är Tomas Lindgren, projektansvarig för nyproduktion på Knivsta Fastigheter. I lilla Knivsta byggs

passivhus till samma eller lägre kostnad än vanliga hus i andra kommuner. Här upphandlas numera alla byggnadsprojekt enligt en samverkansmodell, som har visat sig mycket framgångsrik. –Jag vill undvika ordet partnering, det har blivit ett slitet begrepp. Det handlar om att projekten ska ske i samverkan mellan parterna, med full transparens och tydliga spelregler. Alla i projektet strävar tillsammans mot ett gemensamt mål, säger Tomas Lindgren. I KORTHET UPPHANDL AS entreprenörerna på fast och rörlig del, med en bestämd garanterad vinst, och tydliga gränsdragningar för vem som ska ta vilka risker. Bland annat medför ändringar i projektet inte galopperande merkostnader – entreprenören får till exempel inte ta ut mer pengar emellan vid materialbyten om det inte medför en faktisk extra kostnad.

NORCONSULT I DAG # 1 2019


TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON ILLUSTR ATION REBECCA ELFAST

// helhetssyn

11

– Man kan med andra ord förändra saker i projektet under resans gång utan att någon drar ner byxorna på en. Prognoserna visar hela tiden om vi har råd med förändringarna, säger Tomas Lindgren. Många mellanstora och små ”Den här typen av entreprenörer trivs bra med sam- tänkande kräver verkansmodellen, som låter dem räkna med en garanterad intäkt naturligtvis betydunder en viss tid. Men de större ligt högre engageentreprenörerna – som ofta räknar mang från vår sida, sin vinst på procent av omsättningman måste vara en – har svårare att anpassa sig. – Jag har haft bolag som kom- med i matchen på mit till mig och bett mig ändra entreprenörernas upphandlingen för att den inte passar deras affärsmodell. Men planhalva.” då är det deras affärsmodell det TOMAS LINDGREN, är fel på, inte hur upphandlingen projektansvarig på är formulerad. Vi ska inte behöva Knivsta Fastigheter betala ut pengar som vi inte får något för. Ett tydligt, lyckat exempel är bygget av Högåsskolan 2015. Den handlades upp som en trevåningsbyggnad men slutade, på grund av ändrade prognoser för antal elever, som en fyravåningsbyggnad. Dessutom är det den första och största skolan byggd som passivhus i Sverige – och allt detta till en lägre kostnad än motsvarande skolbyggen i andra kommuner. – Den här typen av tänkande kräver naturligtvis betydligt högre engagemang från vår sida, man måste vara med i matchen på entreprenörernas planhalva. Vi är lite eldsjälar här i Knivsta, vi vågar fråga och ifrågasätta. Och komma bort från vi-och-dem-tänket, säger Tomas Lindgren. EN ANNAN ELDSJÄL är Ingrid Westman, grundare och vd på Friendly Building, som bygger passivhus, och Friendly Power, som säljer och leasar ut solceller.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN


12

– Det började med att jag funderade på varför de kan bygga bra hus billigt i till exempel Tyskland och Kanada, men inte i Sverige. Jag ville prova metoder som har funkat där, och visa att det är bra att lyfta blicken från lilla Sverige ”Enligt rapporter och titta mer globalt efter smarta står byggnader för lösningar. Jag vill med riktiga exempel visa att det är möjligt cirka 30 procent av att bygga bra hus med lång hållSveriges energi- barhet och goda driftegenskaper, förbrukning säger Ingrid Westman. Hon menar att man kan åstadDet är ju sjukt komma väldigt mycket mer för mycket energi.” klimatet i sin yrkesroll än vad man kan som privatperson. INGRID WESTMAN, – Nyligen tog vi till exempel grundare och vd på Friendly Building första spadtaget för ett äldreboende. Genom att göra det till ett passivhus kommer vi att spara koldioxidutsläpp motsvarande 60 Thailandsresor per år. Genom att sätta solceller på taket: 14 Thailandsresor per år. Det blir helt andra effekter än att försöka göra insatser som privatperson, och det blir heller ingen uppoffring på samma sätt. Ingrid Westman efterlyser att beställare tar mer ansvar, ifrågasätter, tänker nytt och vågar ta lite mer obekväma beslut – till exempel våga byta entreprenör. – En stor del av klimatpåverkan kommer från drift av hus, som kan stå i kanske 50 eller 100 år. Enligt rapporter står byggnader för cirka 30 procent av Sveriges energiförbrukning. Det är ju sjukt mycket energi. Så det är den lägst hängande frukten och det är där vi måste effektivisera. Passivhus drar omkring 70 procent mindre energi än vanliga hus. vara dyrare eller svårare att bygga passivhus avfärdar hon med en gång. – Det är varken svårare eller dyrare när man väl lärt sig hur man gör, det är en kunskapsfråga som handlar om att lära sig rätt metoder. Det handlar om några dagars kurs. Ingrid Westman lyfter Luxemburg som ett föregångsland. – Där har de systematiskt gett premier och gratis utbildning för att bygga passivhus i tio års tid. Under 2020 kommer de att ta bort bidragen och lagstifta om att all nyproATT DET SKULLE

duktion måste använda passivteknik. Visst, Luxemburg är ett litet land, men det skulle mycket väl gå att genomföra även i Sverige. Något annat som också borde kunna införas på bred front är solceller, tycker Ingrid Westman. Det är en av anledningarna till att hon startade Friendly Power, som säljer eller leasar ut solceller till lågt pris. – Jag ville sätta eld i baken på samhället, för jag tycker det går för långsamt. Alla borde se till att utnyttja sina tak. Solcellerna vi använder kan producera el i 50 år, och efter tio år har de betalat sig själva. Det är en jättebra investering. Sen vet jag att det finns många som säger att de ”vill vänta tills tekniken är lite bättre”, men det finns inget att vänta på. De solceller som finns i dag är beprövad teknik och bra nog. Affärsmodellen med leasing har använts på bland annat Skapaskolan i Huddinge. Anläggningen på taket beräknas producera drygt 61 MWh/år. Skapaskolan betalar den beräknade elkostnaden minus 10 procent i leasingkostnad, och eventuellt överskott av el säljer Friendly Power tillbaka till elnätet. – Så skolan får billigare elkostnad, barnen får se att de vuxna tar ansvar för klimatet, och de i sin tur kan påverka sina föräldrar hemma. Alla blir vinnare, säger Ingrid Westman. EN AKTÖR SOM inte har väntat på bättre tider är Södertälje kommun. Där förser det kommunala bolaget Telge Fastigheter numera samtliga nyproducerade byggnader med solceller. Även det äldre fastighetsbeståndet har

Samarbete för klimatkrav Det finns i dag för lite kunskap för att kunna ställa klimatkrav vid upphandlingar av byggnation. Det menar Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu har inlett ett samarbete inom Allmännyttans klimatinitiativ. Målet med samarbetet är att få fram klimatkrav för byggnation som kan användas på ett smidigt sätt och till en rimlig kostnad i offentliga upphandlingar. – Byggbranschen uppvisar starka drivkrafter att minska klimatbelast-

ningen till 2045, till exempel genom färdplansarbetet. Utmaningen är nu att gå från ord till handling, vilket kräver ett samspel mellan många aktörer. Därför är just detta projektet extra roligt eftersom beställare och entreprenörer här gör gemensam sak. IVL bidrar med kunskap, verktyg och metoder för att hjälpa de företag och organisationer som vill gå i främsta ledet och driva utvecklingen genom att aktivt börja ställa klimatkrav i upphandlingar, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL.

NORCONSULT I DAG # 1 2019


13

Telge Fastigheter har nu fått inventerats, och med början år 2018 avsätts fem miljoner kronor per år till att förse existerande byggnader med sol- igång en organisation för uppceller. Telge Fastigheters totala produktion av solenergi är handling av solceller. Oftast i dagsläget 911 MWh/år, ungefär 2,5 procent av den totala handlas anläggningar upp för flera fastigheter åt gången för att energiförbrukningen. – Det har fungerat jättebra. Allra bäst blir det förstås om göra det ännu effektivare. Men man får med solceller från början i nya projekt, då är det någon utvärdering av satsningen väldigt enkelt. När det gäller äldre fastigheter prioriteras har ännu inte hunnit ske – den sådana med hyfsat fräscha tak. Man behöver bland annat första anläggningen har bara vase över tillträde, och så tillkommer kostnader för bland rit i drift i ett år. – Men folk här i kommunen annat gångbryggor och säkerhetsanordningar, berättar verkar uppskatta det vi gör. På Maria Rydholm, projektledare på Telge Fastigheter. Solcellerna används till el och uppvärmning av ventila- Tom Tits finns en display i entrén tionsluft, och täcker ungefär 25 procent av energibehovet. som visar hur mycket deras an– Målet är att husen ska bli så självförsörjande som läggning genererar, och vi har fått möjligt. Störst nytta gör de naturligtvis i byggnader med förfrågan från bland annat skolor verksamheter som pågår varje dag, som till exempel sport- om att göra samma sak där. De anläggningar och vårdboenden. Men även skolor och för- ser det uppenbarligen som positivt, säger Maria Rydholm. n skolor har god nytta av solceller.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

”Allra bäst blir det förstås om man får med solceller från början i nya projekt, då är det väldigt enkelt” MARIA RYDHOLM, projektansvarig på Telge Fastigheter


14 ansvar // TEX T FREDRIK FERMÉN

FOTO SCA

En titt på säkerheten i miljardprojekt SCA utreder att nästan fördubbla produktionen vid pappersbruket i Obbola, utanför Umeå. Den eventuella utvecklingen kommer medföra stora förändringar för fabriken och den lilla orten. Johan Larsson, HSE-specialist på Norconsult, är på plats för att dra upp riktlinjerna för arbetsmiljön och säkerheten i projektet.

I

den lilla orten Obbola har röken från industrin bolmat i över 100 år. I dag äger SCA fabriken som har växt i omgångar. Från början tillverkades enbart sulfatmassa i fab-riken och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin. Med projektet som går under

namnet Aurora står fabriken inför sin största upprustning någonsin. SCA har inlett en miljöprövning av en möjlig investering i en ny pappersmaskin. Om allt går som planerat kommer produktionen Johan Larsson, på öka från dagens 450 000 ton kraft- HSE-specialist team Industri liner per år till 850 000 ton. Kraftliner är ett kraftigt och oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp. Bakgrunden till den planerade produktionsökningen är förstås att efterfrågan och därmed priserna på kraftliner ökat. Det har gjort produktionen mycket lönsam. Enligt Umeå kommun väntas investeringen hamna någonstans mellan sex och nio miljarder kronor. VID SÅ PASS stora investeringar görs förstås en rad utredningar. Om Aurora blir av kommer ett intensivt byggarbete pågå i två till tre år. För att minimera olyckor och

NORCONSULT I DAG # 1 2019


15

Olycksstatistik inom massa- och pappersindustrin 2018

• Fall i samma nivå

(snubbla, halka): 2 574 stycken • Kontakt med skadligt

ämne (även inandning): 2 375 stycken • Träffats av flygande

tillbud behövs därför en gedigen planering som vi kan skärpa rutinerna och förbättra av säkerhetsarbetet. Så när beslutet om säkerheten, säger Johan. En ny pappersmaskin i Obbola skulle förprojekt var taget kontaktade projektledarna på SCA Obbola Norconsultaren betyda att ytterligare cirka 700 personer Johan Larsson som är HSE-specialist, vil- kommer vistas i och kring Obbola under ket betyder att han är specialist inom häl- byggtiden. Det skulle innebära enorma sa-, miljö- och säkerhet. Johan var nämli- förändringar i orten som i dag befolkas av gen en av Sveriges kanske mest lämpade cirka 2 200 personer. – I mitt arbete ingår därför att förbereda personer att utföra arbetet. Han hade tidigare varit säkerhetsansvarig vid om- och olika myndigheter om vad bygget kommer tillbyggnaden av SCA Östrand, en av de att innebära. Exempelvis har jag redan nu största industriinvesteringarna någonsin kontaktat polisen om framtida trafiksituationer, säger Johan och fortsätter: med sina 7,8 miljarder kronor. – Nu tar jag fram de säkerhetsrutiner – Målet med mitt säkerhetsarbete är främst att säkerställa att alla som arbetar som krävs för att driva ett industriprojekt. i fabriken kommer hem oskadda till sina De består bland annat av en arbetsmiljöfamiljer, säger Johan Larsson som nu är plan som exempelvis innehåller allt från säkerhetsansvarig i förprojekt Aurora vid hur risker i arbetet ska minimeras till instruktioner kring fikabodar, toaletter och SCA Obbola. rökplatser. Johan utgår både från ArbetsmiljöverDET ÄR MYCKET som kan gå fel i en fabrik. På SCA Östrand inträffade en allvarlig kets checklistor och sin yrkeserfarenhet olycka precis innan Johan startade sin tjänst. när han fastställer de nya rutinerna. En – Det var på vintern då en svetsare skulle viktig del är att se över säkerhetsrutinerna kapa ett par rör. Eftersom rören hängde för maskinerna. – En äldre maskin kan ha upp till 100 rulågt var svetsaren tvungen att stå på knä mot den kalla marken. I en avfallscontai- tiner i säkerhetsmanualen. Så pass många ner hittade han markisisolering av stenull rutiner ska inte en operatör behöva ha koll att stödja benen på. Efter ett tag kändes på. Min uppgift blir då att förenkla och det varmt och skönt om knäna, men den förtydliga, säger Johan. värme han kände var en kemisk reaktion. Skivan var nämligen dränkt i lut. Det hela OM SCA BESLUTAR att gå vidare med Auslutade med att han var tvungen att göra rora kommer det även innebära stora en hudtransplantation, berättar Johan. förändringar för Umeå som satsar på att Om svetsaren följt brukets säkerhets- bygga ut hamnen för 1,4 miljarder kronor föreskrifter om personlig skyddsutrust- till följd av SCA:s utbyggnad i Obbola. ning borde han burit knäskydd och på så För Johans del skulle projektbeslutet sätt hade man kunnat undvika olyckan. innebära att han lämnar över ansvaret till – Jag skapar förutsättningar för att min- en ny säkerhetschef. ska olyckor och då är det viktigt att alla – Jag kommer i stället stötta genomförkänner sig trygga i att rapportera olyckor andeprojektet på distans och på plats vid och tillbud. Delvis är det genom tillbuden behov, säger Johan. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

eller fallande föremål: 1 913 stycken • Brand (även explosion):

1 727 stycken • Fall från höjd:

1 449 stycken • Fordonsolycka:

1 154 stycken • Fastnat eller klämts

mellan föremål: 1 119 stycken • Utsatt för kyla, hetta

eller strålning: 875 stycken • Påkörd, klämd av väg-

fordon, truck, spårtrafik: 790 stycken • Kontakt med

vasst föremål: 570 stycken • Kontakt med elström:

522 stycken • Slag mot fast föremål:

506 stycken • Kontakt med

rörlig maskindel: 493 stycken • Akut överansträngning

(dra, skjuta, lyfta): 288 stycken • Ergonomiska faktorer

(ensidigt, statiskt, repetitivt): 263 stycken • Psykosocial påverkan:

232 stycken • Cykelolycka:

143 stycken • Stötts, klämd av

kran eller travers: 104 stycken • Utsatt för damm:

37 stycken • Utsatt för buller (höga

ljudnivåer, impulsljud): 4 stycken


16 miljö // TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO LISEBERG

Lisebergs vattenland – ett rent nöje I början av 1900-talet låg ett garveri och ett bryggeri där Lisebergs södra parkering ligger i dag. Nu planerar Liseberg att bygga ett upplevelsehotell och en inomhusvattenpark på området. Norconsult undersöker om marken måste saneras.

L

isebergs kommande satsning, som går under namnet Jubileumsprojektet, planeras att uppföras i samband med Göteborgs och Lisebergs jubileumsår 2021 och 2023. Norconsult har kontrakterats att utföra geoteknik, riskbedömning samt badvattenrening för den kommande badanläggningen. Norconsult har också undersökt marken där Jubileumsprojektet ska ligga för att ta reda på om marken måste saneras. – Våra prover visade att det fanns riskreduceringsbehov. Det är inte ovanligt att områden där det pågått industriell verksamhet under början av 1900-talet är förorenade, säger Sara Lager som är teknikansvarig för provtagningarna. Hon fortsätter:

– Garveriet har orsakat en högre föroreningssituation än vad bryggeriet gjort. Hela området innehåller dock genomgående höga halter av ämnen som utgör miljö- och hälsorisker, säger Sara. Sara Lager, Norconsult har lämnat ett åtgärds- miljökonsult på team Miljö & Säkerhet förslag där man rekommenderar Liseberg att de förorenade jordmassorna ska grävas upp och fraktas bort. EFTERSOM DET KOMMANDE Jubileumsprojektet kommer uppta det som i dag utgör den södra parkeringen håller Liseberg på att bygga en tillfällig parkeringsplats på ett område öster om Mölndalsån. Norconsult har fått uppdraget att undersöka marken även där inför arbetet med en ny detaljplan. – Tidigare låg SAAB:s växellådsfabrik på den här ytan. Det är ett större område, men ytorna verkar vara mindre påverkade, säger Sara och betonar vikten av sitt arbete. – Det gäller att ha koll på föroreningar innan man exploaterar ett område. Har man inte det kan oförutsedda kostnader uppkomma under entreprenaden. n

Lisebergs jubileumsprojekt Hotelldelen ska ha följande kapacitet:

Äventyrsbadet ska erbjuda följande:

•  30 000 m² totalyta

•  20 000 m² yta inomhus

•  453 rum, samtliga

•  2 600 gäster kan besöka

med 4–6 bäddar •  550 sittplatser i huvudrestaurangen •  250 sittplatser i bistron •  1 000 m² mötes- och eventanläggning

vattenparken samtidigt •  8 upplevelsepooler •  10 vattenrutschkanor •  10 vattenlekplatser •  400 sittplatser i restau-

rangen

NORCONSULT I DAG # 1 2019


TEX T FREDRIK FERMÉN ILLUSTR ATION NORCONSULT

// kreativitet

17

Kommunhus med kakfat

T

ätorten Tumba är uppdelad i flera be-

Stöttåligt parkeringshus

I förslaget blir den stora gen-

märkelser. Dels är den kommungräns-

erösa entréhallen en mötes-

överskridande och ligger i både Botkyrka

plats med utställningar och

och Salems kommuner. Tumba är också

information för medborgarna.

kluvet på så sätt att majoriteten av bostäderna ligger

Bakom entrén ligger den akti-

på ena sidan järnvägsspåren, på andra sidan ligger

vitetsbaserade kontorsdelen,

Dan Johansson,

ett kluster med vårdcentral, idrottsanläggningar och

där blir det informella mötet

annan medborgarservice. Så när Norconsult blev

viktigt. Det sammankopplande

arkitekt på team Arkitektur

inbjudna att i en arkitekttävling rita Botkyrkas kom-

elementet är fem våningsplan avsedda för möten

munhus ville de sammanfoga klyftan över spåren.

i form av ett gigantiskt kakfat.

– Eftersom kommunhuset skulle ligga vid serviceklustret valde vi att placera entrén så att den vetter mot bostadsområdet, säger Dan Johansson som var ansvarig arkitekt tillsammans med Jessica Eriksson.

– Vi valde också att klä den fem våningar höga entréhallen i glas för att skapa ett öppet och inbjudande kommunhus, säger Dan.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

–  K AKFATSFORMEN signalerar att kommunhuset

blir tillgängligt för alla. Den stora entréhallen med kakfatet blir bli synlig på långt håll och när besökarna kommer nära leds de in via entrétorget som fortsätter rakt in till entrén, säger Dan. n

Av miljömässiga skäl får kommunhuset i förslaget en stomme av limträ och en fasad av KL-trä med träpanel ytterst. I tävlingsuppdraget ingick även ett fristående parkeringshus i anslutning till järnvägen. Dess fasad skulle vara uppbyggd av en självbärande relief i betong som tål kraftiga stötar, exempelvis från ett tåg eller en explosion. I förslaget medför byggnadens utformning en transparens som bidrar till upplevelsen av en säker miljö.


18 projekt // TEX T SANNA PERSSON

Vi erbjuder kommuner, statliga verk och privat näringsliv konsulttjänster inom arkitektur, bygg, samhällsplanering, infrastruktur och transport, vatten och miljö, energi, industri och data. Vi är med våra kunder hela vägen – från vision till verklighet – och genomför alla uppdrag med tydlig miljöprofil.

Trädgårdsstadens skola nomineras till pris

T

  Arkitektur   Bygg & Fastighet   Energi   Industri   Infrastuktur   IT

  Miljö   Olja & Gas   Risk & Säkerhet   Samhällsplanering   Vatten & Avlopp

ULF CELANDER

VÅRA MARKNADSOMRÅDEN

rädgårdsstadens skola – ritad

säger Maria Hallberg,

av Norconsult arkitekter –

arkitekt på Norconsult.

nomineras till Skövdes stads-

Möblering och ut-

byggnadspris. Lärandemiljö-

formning av klassrum-

erna i skolan är flexibelt byggda för att

men har riktats in på

passa både förskola och skola och utfor-

fyra arbetsformer; hel-

mad så att eleverna kan jobba i allt från

klassarbete, grupparbete,

helklass ner till små grupper och enskilt –

pararbete och enskilt

i samma basutrymme.

arbete, vilket skapar en variation i arbets-

– Vi har skapat en anpassad fysisk miljö, där både klassrummen och den stora skolgården byggts enligt

Maria Hallberg, arkitekt på team Arkitektur

sättet. – Vi har också jobbat med gedigna material och en påkostad fasad, bland annat med

rum i rummet-princi-

mönstrade burspråk med infälld belysning.

pen, för att knyta ihop

Detta för att signalera betydelsen av barns

skolan och förskolan,

lärmiljöer, säger Maria Hallberg.. n

Med möjlighet till avskildhet Har plats för 525 •  elever från förskola till årskurs sex. Har utformats så •  att alla utrymmen, både i skolan och

i förskola, är byggda med möjlighet till avskildhet. Invigdes 2018. •  Beställaren är Skövde •  kommun.

Parkeringshus med löparbana NÄR STORA DELAR av centrala Göte-

stå färdigt 2020. Parkeringshuset är tempo-

borg byggs om försvinner många av

rärt och rivs då stadens ordinarie p-platser är

innerstadens parkeringsplatser temporärt.

tillbaka. Maximalt kommer det stå i femton år.

Intill Hedens utomhusfotbollsplaner ligger i dag en markparkering.

– Ett önskemål i projektet var att skapa mervärde för invånarna. Det gör vi bland annat en på byggnadens översta plan. Även genom

bilplatser, säger Fredrik Mikaelsson, civil-

att placera en läktare som går från markplan

ingenjör Väg & Vatten. Bygglovet är godkänt och p-huset planeras

KANOZI & TMRW

– Här kommer det att byggas ett parkerings- genom att bygga en löparbana runt parkeringhus med tre våningar och plats för cirka 700

och upp till taket med utsikt mot fotbollsplanerna, fortsätter Fredrik Mikaelsson. n

NORCONSULT I DAG # 1 2019


19

NORCONSULT GÖR FÖRSTUDIE ÅT SKELLEFTEÅ KRAFT

Norconsult har vunnit uppdraget att göra en förstudie gällande nybyggnation av tre nya kaplanaggregat för Skellefteå Kraft. Förstudien ska vara klar till årsskiftet 2019–2020.

Full fart framåt för Barkarbystaden I nordvästra Stockholm håller en helt ny stadsdel på att växa fram. Norconsult projekterar den kommunala infrastrukturen i delar av Barkarbystaden tillsammans med Skanska.

Nya bostäder byggs på Hisingen

BARKARBYSTADEN ÄR ETT av Sveriges just nu största stads-

byggnadsprojekt. Fram till år 2030 bygger Järfälla kommun här 18 000 nya bostäder, 140 kvarter och 10  000 nya arbets-

UTMED LITTERATURGATAN PÅ

Hisingen i Göteborg ska 670 bostäder

platser. Skanska är totalentreprenör för den kommunala in-

byggas för Poseidon och Egnahemsbolaget.

frastrukturen i delar av Barkabystaden.

aktörerna påverkas också av respektives projektering, säger Maria Ericsson, land-

– Det är inte ofta man får vara med om att bygga en helt

ULF CELANDER

– En utmaning är logistiken, eftersom det byggs i flera etapper. De många olika

Maria Ericsson, landskapsingenjör på team Landskap

ny stadsdel i den här storleken. Det är ett oerhört spännande uppdrag där vi får möjlighet att arbeta nära produktionen och ta fram lösningar tillsammans med entreprenören, säger

skapsingenjör på Norconsult.

uppdragsledare Viktoria Söllvander från team Väg & Trafik.

Norconsult bidrar med team Landskap, VA-teknik, Miljö, Geoteknik och Geodesi i uppdraget. Dessa tar fram program-

NORCONSULT BIDRAR MED kompetenser inom gata, land-

och systemhandling samt detaljprojektering för allmänna ytor

skap, VA, dagvatten, ledningssamordning, konstruktion, trafik,

på Litteraturgatans kvartersmark. n

arbetsmiljö och CAD-samordning. De ansvarar också för att ta fram en systemhandling för den kommunala infrastrukturen där det bland annat ingår att gestalta 17 parker och torg i Barkarbystaden. n

Broprojekt över Krokån UNDER ÅR 2017 anlitades Norconsult

för ett broprojekt mellan Vrålanda och Mellerud. Bron över Krokån ska bytas ut och samtidigt breddas och få två körfält.

miljö har Norconsult tagit fram ett ställ-

Emanuel Trolin, brokonstruktör på team Bro & Analys

ningstagande om att genomföra åtgärden som en typfall 1-åtgärd. Norconsult har ansvarat för förfrågningsunderlag, tillståndsansökan för vattenverksamhet samt gjort konstruktionsberäkningar för den nya bron. – Bron kommer att byggas med integrerat landfäste för en mer effektiv byggprocess. Den planerade byggstarten är hösten 2020, säger Emanuel Trolin, brokonstruktör på Norconsult.  n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

GENERAL ARCHITECTURE

järnvägsteknik, geoteknik, geodesi och

TOVAT T ARCHITECTS & PLANNERS

Med hjälp av kompetenser från väg- och


20 följ med// TEX T BERTHOLOF BR ÄNNSTRÖM FOTO ELIN BERGE

Himlabadet – ett byggäventyr i etapper Det tog tid och blev ofrivilligt ett bygge i två etapper, men i december 2018 kunde äntligen det helt färdiga Himlabadet i Sundsvall invigas. Ännu bättre än man tänkt från början. – Pausen gav tid till smartare lösningar säger arenachefen Hasse Bergqvist.

D

et är gott om plats i den nybyggda rymliga motions- och träningsbassängen. På några banor tränar en skolklass de olika simsätten och lite längre bort motionssimmar några daglediga Sundsvallsbor. En handfull nyanlända med flytredskap håller sig nära bassängkanten. Från den glasade väggen mot söder flödar solljuset in. Utanför rinner Selångersån ner mot det nu isfria Bottenhavet. Det är vår men fortfarande ganska kyligt. Här inne är det varmt och skönt – och en förvånansvärt låg ljudnivå, trots allt klinker och kakel. – Alla väggar i simhallen har åtgärder för bättre ljudmiljö, säger Malin Ahlstedt, som var ansvarig arkitekt och uppdragsledare för projektet. – Väggen med trästockar är byggd i samråd med våra akustiker för att diffusera ljudet. Stockarna har varierande tjocklek och

NORCONSULT I DAG # 1 2019


21 Norconsults arkitekter och akustiker har under projektets gång strävat efter att ge simhallens besökare en positiv upplevelse av byggnaden, genom kreativa lösningar som är väl anpassade till det angränsande Himlabadet.

även lutande framkant som riktar ljudet mot mjuka skivor i taket. Samtidigt berättar det mycket om trästaden Sundsvall, säger Malin. Tillsammans med några medarbetare är hon för första gången tillbaka efter att den nya simhallen togs i bruk. – Det känns fantastiskt att äntligen få se det färdiga resultatet. Det har tagit tid, men blev verkligen riktigt bra, säger hon.

Malin Ahstedt, arkitekt på team Arkitektur

– Att jobba med badanläggningar är verkligen jättekul. Det är en byggnad som alla i kommunen kan vara stolta över. Som arkitekt behöver man vara väl insatt i badgästernas bästa, personalens rutiner och logistik. – Det är även teknikintensiva byggnader med krävande tekniskt utförande för att klara fukt och den aggressiva miljön. Det är utmanande och det gillar jag. Efter godkända ritningar och traditionell upphandling satte bygget av Himlabadet igång som planerat hösten 2008. Men när väl äventyrsbadet och relaxen invigts 2010 blev det stopp. – Pengarna tog slut. Så den gamla simhallen fick stå kvar fastän den var i bedrövligt dåligt skick. Det behövdes både silvertejp och plastic padding för att klara driften, ryser arenachefen Hasse Bergqvist.

MALIN AHLSTEDT OCH KOLLEGAN Henrik Aitman var båda med och ritade HimlabaHenrik Aitman, arkitekt på det i Sundsvall redan för mer än tio år seteam Arkitektur dan. Kommunens gamla simhall från 1971 var sliten och klarade varken fler kostsamma renoveringar eller 2000-talets krav på en modern badanläggning. SÅ HÄR EFTERÅT tycker dock både han och Malin att det ofrivilEfter många års diskussioner beslutade Sundsvallspolitikerna liga byggstoppet ändå var bra. Det gav tid till mer genomtänkta, 2006 att satsa på en större badanläggning i anslutning till sport- kreativa och smarta lösningar som man nu kan glädja sig åt. hallen där också den gamla simhallen fanns. Till exempel flyttbara startpallar som Himlabadet faktiskt var Malin minns uppdraget: först med i hela världen. – Det var mitt första jobb som arkitekt och förstås mitt första – Tävlingar kräver en banbredd på hela 2,5 meter, vilket är badhus. Sedan dess har det blivit ganska många, jag kallar mig helt onödigt alla de 335 dagarna då det inte är tävlingar. Nu kan numera badarkitekt, skrattar Malin och lägger till: vi utnyttja bassängen mycket mer effektivt, säger Hasse.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN


22

Himlabadet i Sundsvall Uppdraget 25x25 m motions- och träningsbassäng med tillhörande omklädningar och teknik. Program till detaljprojektering av bygghandlingar, projektering för utförandeentreprenad. Utbyggnad av befintlig relax. Konferens med tillhörande pentry. Kontor för personal. Tidplan Projektstart utförandeentreprenad inleddes våren 2015. Invigning av tillbyggnaden skedde 1 december 2018.

Utmaningar •  Teknikintensiva byggnader med mycket installationer, viktigt för besökarna. •  Krävande logistik för personal och badgäster. •  Materialen ska klara fukt, aggressiv miljö, värme, golv ska vara halksäkra och allt ska vara lätt att hålla rent. •  Utförandeentreprenad innebär färdiga, tydliga och byggbara handlingar. •  Nya krav på klimatskalet, bland annat mindre mängd glaspartier.

Detta gäller för övrigt också mycket annat i Himlabadet. Den nya simhallen kostade 160 miljoner kronor och basByggpausen på mer än sex år gjorde att man också kunde bygga sängen är så gott som kvadratisk, 25 gånger 25 meter. Entrén ut den populära relaxavdelningen och skapa effektivare lösning- är gemensam med det redan befintliga populära äventyrsbadet ar när det exempelvis gäller tvätt, kök och konferensutrymmen. och relaxen, och besökaren märker knappast när man lämnar Men också en hälsosammare miljö i själva bassängen, med det gamla för det nya. hjälp av ventilation: – Färger, material och annan design är medvetet anpassat så – När klorerat vatten och smuts blandas med luft bildas triklor- att det ska uppfattas som en helhet. Viktigt har också varit att aminer som är skadliga för hälsan. Trikloraminerna är tyngre utgå från Sundsvalls historia som en ort där skogen och sågän ren luft och lägger sig därför som ett lock på vattenytan. verksindustrin varit framträdande, säger Malin. – För att skapa bättre miljö för simmarna har vi tilluftsdon Träpanelerna i simhallen är en sådan detalj, men även den i startpallsmuren som hjälper till att minimera mängden skad- genomgående färgsättningen: svart, grönt, turkost och orange liga ämnen, säger Malin och känner med handen det lätta dra- är ytterst medveten. get från ventilen. – Det gröna symboliserar skogen, det turkosa vattnet och det Hon och hennes medarbetare från Norconsult studerar både orangea symboliserar elden, tre norrländska element som vi helhet och detaljer under inspektionsrundan. Det kan vara absolut ville ha med, säger Hasse. färgsättning, materialval eller bara en fog eller list som väcker nyfikenheten. RUNDVANDRINGEN ÄR SÅ gott som klar. Vi tar oss en trappa upp från bassängkanten, passerar entresolen där smarta gymARENAOMRÅDET LIGGER LÄMPLIGT placerat nära Mittuniversi- maskiner står beredda för simmare som vill träna styrka, och tetets campus och är därför lätt tillgängligt för studenterna. En går in i kontors- och konferensavdelningen. – Det här är guld att ha, konstaterar Hasse och hoppas kunna viktig målgrupp även om många andra Sundsvallsbor förstås locka större grupper som vill konferera i en attraktiv och aktiv också utnyttjar sporthall och badhus. Innan etapp två äntligen kunde byggas skulle det gamla badet miljö. Han är också nöjd över hur det gamla integrerats med det nya. rivas. Det innebar ytterligare fördröjningar när man upptäckte – Även sporthallens besökare kan nyttja Himlabadets facilihur mycket asbest som fanns i byggnaden. Man valde också en lite ovanligare lösning för själva bygget, teter. Och tvärtom givetvis. Här finns ingenting som inte kan så kallad delad utförandeentreprenad, vilket innebär att flera användas alla dagar vi har öppet, säger han och avslutar med olika entreprenörer, som exempelvis bygg, VVS och el sam- lite skryt: – Himlabadet är det överlägset snyggaste badet i hela Sverige, tidigt var engagerade med var sitt ansvarsområde. Det ställde också krav på Norconsult som levererade detaljerade arkitekt- designmässigt. Norconsults Malin Ahlstedt och Henrik Aitman ser också ritningar. Mer än åtta år efter invigningen av etapp 1, kunde rejält nöjda och stolta ut. n etapp 2 invigas.

NORCONSULT I DAG # 1 2019


// visste du att? 23

TEX T SANNA PERSSON

Tillsammans i Norconsultkoncernen är vi 3 800 medarbetare med kontor och uppdrag världen över. Norconsult AB har huvudkontor i Göteborg och vi har distriktskontor över hela Sverige. CC-NC-ND-2.0

Storskaligt uppdrag i Marockos öken

ALLTID NÄRA

Vi har 30 kontor i Sverige

HÖSTEN 2018 FICK Norconsult i upp-

heliostater (solspeglar), ett förslag

drag att utreda möjliga grundläggnings-

på grundläggning och en preliminär

alternativ för en termisk solkraftsan-

dimensionering för mottagartornet.

läggning i Ouarzazate, Marocko.

Strax efter årsskiftet kunde Norconsult

– På en yta av 600 hektar öken planerar solenergibolaget Azelio AB att sätta upp hundratusentals speglar som

presentera sex möjliga alternativ för konstruktionen. – En av de stora utmaningarna var

ska generera solenergi, vilket gör det

att skapa en robusthet i lösningarna.

här till en av de mest storskaliga bygg-

Även om de primärt tas fram för att

konstruktioner vi har stött på, säger

användas i Marocko ville beställaren

Mattias Rehnström, konstruktör på

även att de ska fungera i exempelvis

Norconsult.

Mellanöstern och Mexiko. De behövde

Norconsult deltog med kompeten-

också vara väldigt billiga att tillverka,

ser från geoteknik och konstruktion

eftersom de ska tas fram i så stort antal,

som tog fram ett konceptförslag för

säger Mattias Rehnström. n

BORLÄNGE

PITEÅ (två kontor)

GÖTEBORG

SKELLEFTEÅ

HALMSTAD

SOLLENTUNA

HELSINGBORG

STOCKHOLM

HUDIKSVALL

SUNDSVALL

JÖNKÖPING

UMEÅ

KALMAR

UPPSALA

KARLSKRONA

VARBERG

KARLSTAD

VÄSTERÅS

gick på friidrottscollege i USA i sex år. Nu förbere-

KARLSTAD

VÄXJÖ

der jag mig genom att träna tjugo timmar i veckan.

LUDVIKA

ÄLVKARLEBY

Allt hänger på vad OS-kommittén anser om min

LULEÅ (två kontor)

ÖREBRO

status och fram till dess kommer jag att ställa upp

MALMÖ

ÖRNSKÖLDSVIK

i flera internationella utomhustävlingar. n

MÄRSTA

ÖSTERSUND

FRIDA ÅKERSTRÖM ÄR miljöhandläggare

på Norconsult och professionell kulstötare. Till vardags arbetar hon bland annat med att utreda vattenskyddsområden och att göra tillståndsprövningar. Nu siktar hon på OS i Tokyo 2020 och blir sponsrad av Norconsult. – Jag har tränat sedan jag var nio år gammal och

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

PRIVAT

Kulstötare siktar mot OS i Tokyo


Avsändare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO EMIL NORDIN

FREDRIK HENN Aukustikingenjör ÅLDER 52 år BOR: Stockholm FRITID: Musiken framför allt. DET BÄSTA MED MITT JOBB: Att få utlopp för kreativitet och skaparglädje.

ABSOLUT GEHÖR FÖR RUMMET Musikintresset började med cellospel och utvecklades med åren till en fascination kring allt som har med ljud att göra. Möt akustikingenjören Fredrik Henn.

P

byggt sin egen basförstärkare och en hörapparat åt morfar. – Efter mina studier på KTH började jag utveckla ljudkodningsalgoritmer. Jag är en av nyckelpersonerna bakom aacPlus, ett for-

– Med mina tidigare erfarenheter från ljudkodning ligger vi i framkant när det kommer till surroundljud, säger Fredrik. För Askersunds kulturcenter har teamet ritat Sveriges första multisal med avancerad

mat som används för digitalradio och ljud

ljudlokaliseringsteknik (WFS) och Dolby

över internet, säger Fredrik.

Atmos som skapar ett tredimensionellt ljud.

å lågstadiet erbjöds Fredrik Henn

I DAG JOBBAR han som konsult inom AV-

OM ARBETSDAGARNA ÄGNAS åt teknik i mu-

undervisning på den kommunala

teknik och scenteknik som är delar av akus-

sikens tjänst, så fylls kvällarna av eget musi-

musikskolan. Valet föll på cello

tikteamets tjänsteutbud. Akustikteamet arbe-

cerande. Genom åren har Fredrik extraknäckt

som så småningom ersattes av

tar tätt ihop med arkitekterna och projekterar

som basist i jazzband och spelar nu trummor

kontrabas och elbas. Vid sidan av det växande

ljud, bild, ljus och scenmekanik för exempel-

som rekreation.

musikintresset odlade Fredrik ett teknik-

vis konsertsalar, teatrar och biografer. De

– Musik och ljudteknik är mitt liv och jag är

intresse. På högstadiet slukade han teknisk

arbetar även med buller, byggnadsakustik

tacksam över att tillhöra den lyckliga skaran

litteratur och redan vid 16 års ålder hade han

och vibrationer.

som får jobba med sin passion, säger Fredrik. n

Profile for norconsultSE

Norconsult Idag 1-2019  

I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 40...

Norconsult Idag 1-2019  

I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 40...