Page 1

Plan


Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning – fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap. Årlig utfører Norconsult et stort antall oppdrag både i privat virksomhet og i offentlig forvaltning i inn- og utland. Flere av

disse er store og langvarige prosjekter der tverrfaglig laginnsats dominerer, mens andre kan være små, kortvarige studier og forprosjekter der spisskompetanse og rådgivererfaring er dominerende innsatsfaktorer. Samtlige av selskapets tjenester er organisert innen følgende ni markedsområder: Bygg og eiendom, Energi, Industri, Miljø, Olje og gass, Plan, Samferdsel, Sikkerhet og Vann og avløp. Norconsults hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo, og har vid geografisk tilstedeværelse; rundt 40 lokale kontorer i Norge, lokale virksomheter i Sverige, Danmark, Botswana, Mosambik, Sør-Afrika, Laos, Thailand, Filippinene, Peru og Chile samt prosjektkontorer som opprettes etter behov.


Plan Norconsult har over lang tid vært med på å påvirke og bidra til samfunnsutviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. God teoretisk kompetanse kombinert med solid erfaring fra planleggingspraksis gir våre rådgivere den nødvendige bredde- og dybdeforståelsen som kreves i stadig mer komplekse og mer omfattende plan- og beslutningsprosesser.


Plan - bærekraftig utvikling for et samfunn med høy endringstakt

Vi leverer rådgivning og prosjektering innen: • Arealplanlegging og planprosesser • By- og stedsformgiving • Regional og kommunal planlegging • Analyser og utredninger • Strategisk rådgivning

Samfunnet er i konstant endring. I denne utviklingen er det et mangfold av hensyn, krav og forventninger som må ivaretas. Plan er et komplekst område som omfatter steders og regioners utvikling, noe som krever at planleggerne har dypt innsyn og bred forståelse. For at utredninger og planer skal føre til bærekraftige løsninger, må de ta hensyn til de mange forskjellige grupperingene i samfunnet; mennesker, myndigheter, utbyggere og grunneiere. Planlegging for samfunnet omfatter også funksjonell planlegging mot spesifikke områder, som for eksempel nærings- og befolkningsutvikling, klima og miljøvern, bytransformasjon eller utviklingsspørsmål. For å ivareta de mange aktørers behov, er helhetsperspektiv og tverrfaglig kunnskap kjernen i å kunne lage gode og langsiktige planer. God teoretisk kompetanse kombinert med solid erfaring fra planleggingspraksis gir Norconsults samfunnsvitere, geografer, arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører forutsetningen for å kunne gjennomføre utredninger og analyser knyttet til overordnet planlegging og metodeutvikling. Vi har bred erfaring fra å jobbe med kunder i alle organer; offentlig forvaltning (stat, fylke og kommune), private utbyggere og interesseorganisasjoner.


Bybanen i Bergen Norconsult har gjennom en årrekke jobbet med Bybanen, og har dermed vært med på å utvikle Bybanen fra idéfase og frem til i dag (hvor første etappe nå står ferdig bygd). Vi er også engasjert i videreutviklingen av det fremtidige bybanenettet i Bergensregionen.

Vår kompetanse og tverrfaglige styrke

Vi jobber innenfor hele spekteret av planer knyttet til plan- og bygningsloven og annet planlovverk, og har gjennom dette en betydelig kompetanse innenfor offentlige planprosesser og offentlig saksbehandling. God kjennskap til lover og forskrifter er en grunnleggende forutsetning for vårt arbeid. Plan- og beslutningsprosessen blir stadig mer komplekse og mer omfattende, noe som igjen øker behovet for rasjonell og helhetlig planlegging med spesiell fokus på miljø, estetikk og kostnadseffektive løsninger. Solid teoretisk kompetanse kombinert med variert erfaring fra planleggings- og utredningsoppdrag gir vårt miljø den nødvendige bredde og erfaring til å skape gode resultater. Vi legger i vårt arbeid stor vekt på å være prosessorienterte og tar gjerne oppdrag innen komplekse plan- og samarbeidsprosjekter som ”nettverksdirigenter” og prosessdrivere mellom flere etater. Kvaliteten på våre utredninger og planer er i stor grad avhengig av vår evne til å forholde oss til det mangfold av hensyn, krav og forventninger som stilles. Faglig dyktighet på ett område er ofte ikke godt nok. Vi legger derfor vekt på å trekke aktivt på vårt multidisiplinære miljø i tillegg til et tett samarbeid med våre oppdragsgivere og andre bransjeaktører ved gjennomføring av prosjekter.


Dram

men

buss

term

inal

SO LC EL 6 000 LE LA tils ND var m 2 SK er AP 0,6 GW h

DRAMMEN JERNBANESTASJON

INFOTÅRN

Hot ell

STRØMSØ TORG

TRAPP&HEIS TIL TOGENE

HO

TE

LL

-KO

BYBÅT TIL BRAGERNES drives over av kraften fra Drammenselva

NF

ER

AN

ND

ER KT TA

SE

HA

BUSSHOLDEPLASS

E SS RA

EL

BYPORT

Glo

MARKEDSPLASSEN

bu

s

DRAMMENSELVA

STRØMSØ STRAND

HO

TE

HA

LL

ND

EL

HA

ND

EL

HA

ND

Torgeir Vraas plass

HA

-N

ND

EL

ÆR

EL

-KO

ELVEBADET

ING

HA

NT OR

ND

EL HA

HA

HA

-N

Æ

G-

EL

EL

EL

RIN

ND

ND

ND

BO

RI

LIG

NG

-U

ND

ND

NI

EL

NG

ND

uteBAKE ser RI ver ing

ING EN

EL

-TR

ND HA

BU

SS

RIN

G-

BO

LIG SMÅBÅTHAVN

DRIVHUSET VITENSENTER

90

KO NT OR

BYSENTER

KLIMAPLASSEN

BY

0m 2

- KO NT OR

EL

P P-HUS 750 PLASSER

Strømsø strand

ER VIS

HA

HA

m

ens Museu

Dramm

TA K1

RI

LE

NG

-B

RI

OL

SO LC EL

NG

IG

-S

EN

VIN

RB

BO

TB

LIG

ER

NG RI NÆ R/

AG E-B OL IG

TO ON

-K

IG

BUSSHOLDEPLASS

UNDERGANG

DH

US

RE

ST AU

BA RN

EH

PARK

LIG BARN

Marienlyst

RA

NT

EH

E

NG

RI

Tur

R

200 ÅRSPLASSEN

Dr . Gu

RR

EN

nd

G

ers

BO

LIG

LIG

KULTURPARK

BYDELSHUS

en

s pla

ss

n

SS

me am

NG RI

d ba

Æ /N OR NT KO

Dr

PLA

n

BO

LØ VES

alle

s las sp ett Idr

nh

BUSSHOLDEPLASS

EN

P UN 270 DE PL R AS TE SE

HC

P

AG

P

GY LD

KIRKE BO

LIG BYB

US

KO

S

NT OR

/N

Æ

CAFÉ

RI

NG

UTEKINO

MUSIKK

HUSET

Dr am

me

ns

GRAVLUND

ha

lle

n

Kunstis og gress

R

EN

OL

BO

STADION

LE

UD

IG

LIG

ØL

ST

OL

vgs. men DramMarienlyst avd.

BÅTFORENING/ CAFE

DM

IO

BO

UTSTILLING

ATELIEER LYDSTUDIOS VERKSTEDER KONTORFELLESSKAP

BIKKJESTYKKET

KLA TRE

Ma

xi sto

Marienlyst stadion

VEG

G

rse

nte

P

r

P P UNDER TERRENG 320 PLASSER

DRIVHUSET

Klimanøytral byutvikling

i en by i forvandling - Strømsø

Fortellingen om Drammen er fortellingen om en by i forvandling. En by som er i ferd med å endre sitt omdømme og selvbilde og som bevisst har brukt planmessig byutvikling som redskap for å oppnå en positiv omforming og vekst. Norconsult vant i april 2010 idékonkurransen om klimanøytral byutvikling av Strømsø sentrum i Drammen. Idékonkurransen er en viktig del av Drammens strategi for å utvikle sentrum og utgjør kjerneområdet i Drammen for by- og boligutstillingen Futurebuilt. Visjonen for by- og boligutstillingen er å planlegge og realisere klimanøytrale byområder og arkitektur. For å nå målet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp må det tenkes klimaeffektivt gjennom hele plan-, prosjekterings- og byggeprosessen.

Konkurranseforslaget er en byplanstrategi som gir klare føringer for en langsiktig utvikling og rom for endring og læring underveis i prosessen. Sentralt i byplanstrategien står vesentlig endringer i mobiliteten og revitalisering av byrommet. Funksjonen av det offentlige rom som møteplass og læringsareana dyrkes fram som generatorer: Byplasser med funksjoner som skaper liv og fremmer dialog. Strategien gir nødvendige rammer for fortettingen og legger til rette for en betydelig økning av antall bosatte og arbeidsplasser. Samtidig bygges det videre på eksisterende kvaliteter og ressurser og det legges til rette for energieffektive løsninger. Vi og vår samarbeidspartner Alliance Arkitekter stilte med et tverrfaglig team bestående av planleggere, arkitekter og miljøekspert og 3d formgivere.


Vi leverer et komplett multidisiplint tjenestetilbud Norconsult er en sentral aktør i gjennomføringen av utrednings- og planleggingsoppdrag. Vi tar ansvar for hele prosessen - fra tidligfasé til planlegging og gjennomføringer. Gjennom åpen dialog leverer vi resultater som er skreddersydd hvert enkelt prosjekt. Vi vektlegger å tilby rett tjeneste til rett tid.

Arealplanlegging og planprosesser • Planprogram og prosess • Kommune(del)planer • Reguleringsplaner (område og detalj) • Offentlig saksbehandling

By- og stedsformgivning • • • • • • •

Byplanlegging Byromsutforming Prinsipper for utforming av nærings- og boligområder Programmering Idé- og mulighetsstudier Landskapsplaner Utomhusplaner

Regional og kommunal planlegging • Regionale planer • Kommuneplanens samfunnsdel • Samordnet areal og transportplanlegging • Klima og energiplaner • Havne og farledsplaner • Skoleplanlegging • Stedsutvikling • Planprogram og prosess • Kommune(del)planer • Reguleringsplaner (område og detalj) • Offentlig saksbehandling

Analyser og utredninger

• • • • • • • • • •

Konsekvensutredninger (landskap, kulturminner og-miljø, naturmiljø, naturressurser, nærmijø og friluftsliv, regionale virkninger, helse, risiko og sårbarhet) Konseptvalgutredninger Samfunnsøkonomiske analyser Transportutredninger (person, gods, areal + modellering) Befolkningsprognoser og -utredninger Nærings- og handelsanalyser Markedsanalyser Reisevaneundersøkelser Sosio-kulturelle studier Mobilitetsrådgiving

Strategisk rådgivning

• Selskapsorganisering • Tilrettelegging for regionale og lokale omstillingsprosesser • Konkurranseutsetting • Nærings- og eiendomsutvikling • Forretningsutvikling • Finansieringsrådgivning • Organisatoriske analyser • Risikoanalyser, økonomiske analyser • Lederrådgivning


Bekkeåpning i urban kontekst

Veumbekken, Fredrikstad

Gjenåpning av Veumbekken gjennom Holmen i Fredrikstad i urban kontekst med fokus på integrering av bekken i byrommet og håntering av flomproblematikken. Prosjektet inkluderer vurdering av alternative løsningsmodeller for åpning av bekken samt illustrasjonsplan for valgt løsning. Konseptet omfatter nye byrom og parker med god forbindelse til vannet, shared space og gjennomgående gang-/ sykkelveier. Prosjektet er komplekst og det har vært nødvendig å arbeide tett i en tverrfaglig gruppe.

Sentralt i prosjektet har vært å legge rammer for bekkeåpningen gjennom vurdering av kvalitet på eksisterende bebyggelse i tillegg til vurdering og beregninger av flomrisiko og grunnforhold. Bekkeåpningen settes i sammenheng med den generelle byutviklingen i Fredrikstad og arbeidene omfattet prosess med implementering av tiltakene i sentrumsplanen.


Reguleringsplan og konsekvensutredning

Nygårdstangen, Bergen

Utarbeidelse av endring av reguleringsplan og konsekvensutredning med hensikt å legge til rette for en bymessig utvikling av den søndre delen av Bergen sentrum med områdene mellom Lungegårdsvannene. Sentrale temaer har vært innpassing av kanaler/vannspeil og byrom for å skape nye urbane forbindelser og for å klargjøre tomter for store offentlige virksomheter. Planendringen gir rammer for utvikling av et flerfunksjonelt og attraktivt byområde mellom Lille og Store Lungegårdsvannet.

Planen definerer tomter til større offentlige byggeprosjekter som politi/ legevakt, videregående skole og svømmeanlegg, brannstasjon, studentboliger, kulturbygg og helikopterbase. Den nye reguleringsplanen legger til rette for utbygging av et bymessig område med arealintensive løsninger og mangfold, og med høye krav til kvalitet på uterom. Det viktigste målet med planendringen har vært å utvikle en bystruktur med sammenhengende byrom med høy kvalitet både for opphold og som forbindelseslinjer for myke trafikanter.


Bypark Nedre Foss ved Akerselva i Oslo Norconsult vant i desember -08 den åpne internasjonale konkurransen om prosjektering av ny bypark ved Nedre Foss. Oppdragsgiver var Oslo kommune, Friluftsetaten. Konkurransen omfattet prosjektering av et regulert friområde som ligger langs østre bredden av Akerselva i Oslo. Juryen mente at Norconsults prosjekt FLYT sin styrke lå i de overordnede betraktningene. Hovedgrepet var enkelt og ivaretok de viktigste elementene i landskapsrommet og sammenhengen til de omkringliggende byområdene. Området skal etableres som en bydelspark, og vil inngå som en del av Akerselva Miljøpark. Oppdraget omfatter forprosjekt, detaljplan, detaljprosjektering og oppfølging.

Prosjektet vektlegger etablering av en forbindelse på tvers av området som knytter parken sammen med både Vulkan og Grünerløkka. Juryen mente at Norconsults prosjlet FLYT hadde overordnet styrke i forhold til de andre innleverte prosjektene på grunn av: - hovedgrepet med etablering av den åpne grønne sletta - kanten med det romslige området langs elva - etableringen av forbindelsen øst-vest - den åpne urbane plassen sentralt i området ved Vulkan brua - integrering av landskapet opp mot siloen.


Relaterte

fag og tjenester

Visualisering av idékonsepter og mulighetsstudier

Nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger Hovedutfordringen med oppdraget var å tilpasse det nye sporet til eksisterende landskap, veier og bebyggelse og gi form til støyskjerming lokalt og langs spor. Vi utarbeidet byggeplan for alle involverte fagområder, bortsett fra signal. Strekningen ble kåret av bransjen til Årets anlegg 2009 på Byggedagene 2010.

Våre arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører utgjør et kreativt fellesskap som utarbeider og visualiserer ulike typer ideéer og konsepter blant annet gjennom fotomontasjer og 3D-visualiseringer. Vår spisskompetanse innen visualisering omfatter gjerne: • Fotomontasjer - før/etter: integrering av 3D-modeller inn i foto for realistisk fremstilling av hvordan et prosjekt vil fremstå som ferdig bygget. • 3D Rendering: bilde tatt av 3D-modeller med ønskede materialer og lyssetting. • Animasjoner: filmsnutt som viser prosjektet ved å ta en virituell omvisning av 3D-modellen. • Sol/skygge analyse: bilde som viser nøyaktig skyggevirkninger fra sollyset på eksisterende bebyggelse. Kan også fremstilles som animasjon over tid.

Underjordisk T-banestasjon på Majorstuen i Oslo Prosjektering av ny atkomst til/fra underjordisk stasjon, gangforbindelser under Kirkeveien mellom Majorstuhuset og Vinkelplassen, rampe til plattform med atkomst fra Valkyrie plass, ny planløsning for stasjonshallen i Majorstuhuset.

Arkitektur og Landskapsarkitektur

Innenfor arkitektur og landskapsarkitektur dekker vi et vidt spekter av oppgaver, fra overordnet analyse til detaljert design til formgiving Typiske arbeidsområder: • Kommunaltekniske bygg • Tekniske bygg og konstruksjoner i forbindelse med samferdselsanlegg, industri og energi/kraftverk • Plasser, parkanlegg og gårdsrom • Veg- og gateutforming • Utomhusanlegg ved offentlige og private bygg • Kirkegårdsplaner • Skole- og idrettsanlegg • Landskapsanalyser, stedsanalyser og grøntstrukturplaner • Massetak • Kystsoneplaner • Miljøgater, gågater og byrom • Universell utforming

Tilbygg og ombygging av Knarvik Ungdomsskole Tilbygg og ombygging av Knarvik Ungdomsskule. Skolen ligger i Lindås kommune, og ble oppført i perioden 1980-85. Foretakets rolle i prosjektet har vært: skoleplanlegging, arkitekt, landskapsarkitekt, brann og akustikk.


N

Førde sentrum Utarbeidelse av utviklingskonsept med konkret forslag til utbygging samt utfordringsnotat som drøftet det konkrete utbyggingskonseptet. Nytt rådhus og torg sentralt i planen var premissgivende og skulle inngå i konseptet.

FØRDE SENTRUM Konseptplan juni 2010

Jernbanetorget i Oslo Norges viktigste kollektivknutepunkt. Norconsult har vært hovedkonsulent for dette prosjektet der målet har vært å få til en effektiv trafikkavvikling med prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere.


Noen

referanser

Vi følger et prosjekt fra idé til realitet og gir rådgivning for spesielle tema. For å sikre kvaliteten i alle sider av prosjektet, jobber vi i tverrfaglige arbeidsgrupper. Bare slik får du den beste løsningen.

City Nord Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av City Nord. Konsekvensutredningen omfatter følgende tema: trafikk og handel. I etterkant ble det utført parkeringsanalyse for området. Taraldrud - Åsland Utvikling av et nytt næringsområde langs korridoren for E6 i Ski kommune. Planområdet er ca. 2 500 dekar, og ligger innenfor Oslomarkas grenser. Norconsult har hatt ansvaret for konseptutvikling og vurdering av konsekvenser bl.a. for landskap, transportomfang og reisemiddelfordeling, vegsystem og trafi kkavvikling, samt helse. Slambanken, Sør-Varanger kommune Planprogram, reguleringsplan med konsekvensutredning, prosess. Oppdraget omhandler over 1000 dekar som vurderes regulert til nærings- og industriformål spesielt tilrettelagt for petroleumsindustrien. Planområdet grenser mot Kirkenes by. Gol sentrum Stedsanalyse som gir grunnlag for bedre forståelse av byens fysiske form og sammenhenger mellom enkelttiltak og dets konsekvenser for helheten. Den belyser hvilke valg kommunen står ovenfor og hvilke premisser som bør legges til grunn forvidere utvikling.

Områdeplan Halsa sentrum, Meløy kommune Utarbeidelse av områdeplan med fokus på trafikk og ivaretakelse av de myke trafikanter. Munchsenter i Åsgårdstrand Vurdering av alternative lokaliseringer for etablering av et Munch-senter i Åsgårdstrand. Arbeidet omfattet et bredt alternativsøk og siling inkludert en medvirkningsprosess. Sentralt i arbeidet var en lokaliseringsanalyse der det bl.a. ble vurdert på hvilken måte et nytt bygg vil kunne innpasses det historiske bygningsmiljøet. Konsekvensanalyse av de mest aktuelle lokaliseringene skal være beslutningsgrunnlag for valg av lokalitet. Lindåsneset Vi har utarbeidet en kommunedelplan for Lindåsneset med Mongstad. Kommunen ønsket å finne frem til de langsiktige grensene mellom industri og naturområder, og samtidig tilrettelegge for en betydelig utvidelse av industri og næringsområdet. Vestkorridoren (E18 Akershus) Vi har bidratt som sekretær og faglig bidragsyter ifm. etatens gjennomføring av en systemanalyse for Vestkorridoren. Formålet med analysen var å sikre at alternative vegløsninger passer inn i helhetlige areal- og transportstrategier som kan sikre effektiv og miljøvennlig transport på lang sikt.

Bårliskogen, omsorgsboliger, Lørenskog Utarbeidelse av skisseprosjekt som ble videreført til en detaljert landskapsplan. Det ble utarbeidet planteplan, detaljtegninger for elementer som vannrenne, espalje, støtte/ sittemurer, klatrevegg, belegg, lekeplass og amfi. Bybanenett i Bergen Vi har gjennomført en strategisk utredning av rekkefølge og omfang for videre utbygging. Den omfatter en strategisk del der aktuelle korridorer identifiseres basert på trafikkgrunnlag, kollektivbetjening og framtidig byutvikling. Del to omfatter aktuelle traseer med kostnadsoverslag, samfunnsøkonomi og forslag til utbyggingsrekkefølge. Kommunale energi- og klimaplaner Vi har det siste året vært engasjert av fl ere kommuner for å gjennomføre og lede energi-og klimaplanprosesser, deriblant Ålesundsregionen med 10 kommuner og Bergen kommune.


Saudaprosjektet

Opprusting og utvidelse Plass og portal for

Sønnå kraftstasjon

Norconsult fikk oppdraget med å utarbeide forespørselsdokumenter, detaljprosjektering og oppfølging frem til ferdigstillelse av ny plass og portal til Sønnå kraftstasjon, som er en av to kraftstasjoner som oppgraderes i forbindelse med utvidelse og opprustning av kraftverket i Sauda. Vi dekket alle fagområder i prosjektet som bygg og anlegg, maskin, elektro, VVS, eksplosjon og brannvern etc. Vi har også prosjektert plassen og portalen ved adkomst til kraftstasjonen, samt oppgradering av eksisterende bro, og utarbeidet forslag til lyssetting og lysdempende tiltak for hovedhall og inngangsportal. Fra broen, som er lyssatt og oppgradert med glassplater som kler inn den gamle broa, og inn mot plassen vises en allé som leder bevegelsen inn mot portalområdet. I betongdekket ligger det striper som markerer skivene i portalen ut på plassen.

Hensikten med stripene er å binde portalen og plassen sammen og å forsterke forbindelsen fra veien over plassen og inn i kraftstasjonen. Midt på plassen mellom stripene ligger det en grønn oval. I tillegg til sin funksjon som et estetisk element vil den være et forankringspunkt for skiltet og som ledeøy for trafikk. Ovalen er tenkt beplantet med kulelønn, og eføy som vintergrønt bunndekke. Kulelønn har en naturlig rund krone og foreslås fordi det har en presis form som spiller sammen med plassens presise formuttrykk. Trærne vil være med på å definere plassen fordi de skiller seg ut fra andre trær i området. Prosjektet gir en definert og oppstrammet adkomst og en røff og moderne utforming av plassen foran den nye portalen.


Kjøllefjord Hammerfest

Lakselv

Tromsø

Harstad

Vadsø Kirkenes

Narvik

Bodø Fauske

Mo i Rana Mosjøen

Luleå Piteå

Kristiansund Trondheim

Molde Ålesund Førde Årdal

Sogndal

Lillehammer Hamar

Haugesund Stavanger

Gjøvik

Eidfjord

Bergen

Odda Hønefoss Kongsberg Skien Stathelle

SANDVIKA Lillestrøm Askim Horten Tønsberg Larvik

Mandal Kristiansand

Karlstad

Stockholm

Göteborg

Växjö

Lima Santiago

København Århus Malmö Kalundborg

Manila Vientiane Bangkok

Gaborone Johannesburg

TEKNOLOGI Norconsult kombinerer kunnskap om fag, system og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger. Disse omfatter løsninger for byggeteknikk, byggebeskrivelse, digital anbudsprosess, BIM og DAK, tidligfase kalkyle, prosjektstyring for byggherre, kalkyle og produksjonsoppfølging for entreprenør, byggmester og boligprodusent, eiendomsforvaltning, eiendomsgebyradministrasjon, 3D-visualisering, FDV, GIS, NIS og systemdrift.

Maputo

INNOVASJON Norconsult har fokus på anvendt forskning og utvikling, samt nyskapning for bransjen som helhet. Selskapet tilbyr sine kunder spesielt utviklede verktøy som fremmer innovasjon i prosjekter. Disse har vist at de kan avdekke helt nye sider ved prosjekter, som har ført frem til nye varianter som sannsynligvis ikke hadde blitt oppdaget uten bruk av en slik systematisk tilrettelagt innovasjonsprosess.

HMS Norconsults systematiske HMS-arbeid tilpasses en virksomhets art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av HMS-lovgivningen. Internkontrollen skal sørge for å sikre et forsvarlig og sikkert arbeidsmiljø, forebygge helseskader fra produkter eller tjenester, beskytte ytre miljø mot forurensning, samt verne virksomheten mot materielle og økonomiske tap.


De g책r fint 책 speilvende ogs책: Opasitet p책 70 eller 100%

www.norconsult.no 01.2011

Plan  
Plan  

Norconsult har over lang tid vært med på å påvirke og bidra til samfunnsutviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. God teoretisk kompeta...

Advertisement