__MAIN_TEXT__

Page 1

1 NORCONSULT

I DAG

EN TIDNING FRÅN SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN #1 2018

TERRORSÄKRA MATERIAL

URSÄKTA RÖRAN

UNDER SKRAPAN

Norconsults expert berättar om hur man bygger för att motstå explosioner och kraftiga stötar.

Vi har fått komma in bakom kulisserna till Medborgarhuset som genomgår en rejäl upprustning.

Okonventionella metoder för att stärka grunden under Karlatornet, Sveriges högsta byggnad.

SIDAN 14

SIDAN 20

SIDAN 9

HUR HITTAR VI RÄTT? Vägen mot en mer effektiv stadsutveckling


2

ledare //

Vi vill alltid bli lite bättre

V

ad är viktigast för att kunna leverera verkligt

Givetvis inser vi att vi inte alltid lyckas fullt ut vad

värde till sina kunder? Det är en fråga som

gäller det här med kreativitet och samarbete, men ambi-

alla företag ställer sig, eller i alla fall borde

tionen är glasklar. Det handlar om en kultur som ska

ställa sig. Vi på Norconsult har tänkt till lite

extra kring det här. Det finns en massa duktiga aktörer i vår bransch. De

flesta konsulter har medarbetare med ungefär samma

genomsyra vår verksamhet och jag ger gärna några konkreta exempel. Ambitionen är att projekt startar med ett kreativt startmöte, där medarbetare med relevant kompetens

kompetens och kan erbjuda ungefär samma tjänster.

och helst även representanter för kunden och andra

Det finns en grundnivå som i princip alla håller. Du som

berörda parter träffas. Målet med mötena är att projekt-

anlitar Norconsult kan räkna med att alltid få en solid

teamet ska hitta rätt fokusområden och att skapa bästa

leverans, men det är inte tillräckligt för oss. Vi vill alltid ge lite mer. Vi är övertygade om att det går. Vi vet hur vi vill nå dit. Nyckelorden är kreativitet och samarbete. Den som är kreativ kan alltid göra allting lite bättre. Ett projekt består av många faser och i någon eller flera av

möjliga förutsättningar för gott samarbete mellan projektaktörer och vår beställare. Ett annat grepp är att vi, som ett komplement till ordinarie kundundersökningar, genomför särskilda undersökningar för att få veta hur du som kund uppfattar vår förmåga att vara kreativa.

dem går det att vässa leveransen, så att du som kund får något med ännu större värde. Det kan handla om

VÅR VÄG ÄR ALLTSÅ utstakad. På ledarträffar har jag

något i själva lösningen, men kan också vara känslan

spelat Håkan Hellströms ”Du kan gå din egen väg”, för

i leveransen. Helst både och, såklart, vilket för oss in på

det är så jag känner. Man måste inte göra som alla andra.

den andra hörnstenen.

Tack vare en kultur där man har roligt, vågar testa nya lösningar och sätter samarbetet i första rummet når vi

SAMARBETE ÄR EXTREMT viktigt för Norconsult. Vi vill

långt – då kommer vi långt tillsammans. Men för att nå

vara lite trevligare och lite mer inlyssnande. Det ska vara

hela vägen behöver vi din hjälp. Vi vill veta vad du tycker

kul och inspirerande att jobba med oss – och att jobba

i stort som smått. Tveka inte att prata med den ”norcon-

hos oss. Jag är nämligen övertygad om att grunden till

sultare” du har kontakt med i ett projekt – eller mejla till

det goda kundsamarbetet börjar på hemmaplan. Har vi

feedback@norconsult.com.

en öppen och engagerad attityd mot varandra smittar

Jag lovar att läsa dina syn-

det av sig på ett positivt sätt även när vi träffar våra kun-

punkter.

der. Det gör att ni förstår att vi verkligen bryr oss och anstränger oss lite extra. Det gör att vi kan ta oss an även

PÅ OMSLAGET Samverkansmetoder efterfrågas för att komma tillrätta med stadsbyggnadsprojekt i kris.

Ha en fantastisk sommar, allihopa!

stora och komplexa uppdrag, trots att vi inte är störst i branschen. Det goda samarbetet inom Norconsult nämligen att vi löser det mesta. Samarbetet präglar naturligtvis vårt sätt att jobba med dig som kund. Det är för din skull vi finns; för att vi tillsammans ska kunna bidra till goda samhällslösningar.

Ljot Strömseng VD

ANNA SIGVARDSSON

– även mellan olika kontor runtom i landet – innebär

NORCONSULT I DAG # 1 2018


// innehåll 10

3

6

De dimhöljda projekten i staden

Åtta kilometer planering Redan 2015 vann Norconsult uppdraget att ta fram vägplaner för en sträcka på åtta kilometer som väntas vara klar 2022. Trafikverkets projektledare berättar om planeringen som ligger till grund för våra vägar.

NORCONSULT

Stadsbyggnadsprojekt drar ofta över budget och blir försenade. Norconsult I Dag låter tre personer analysera vilka problem som behöver justeras inom stadsbyggnad.

Rullar mot SM

Vattenbristen tvingade Norconsult att tänka i helt nya banor. Läs om hur de förvandlade bräckt vatten till drickbart med hjälp av tekniker som normalt inte används i Sverige.

Jessica Eriksson är arkitekt och studioledare på Norconsult i Stockholm. När hon inte ritar skolor eller förskolor cyklar hon på elitnivå och siktar mot SM.

SHUTTERSTOCK

Törsten på Öland

EMIL NORDIN

24

17

20

REBECCA ELFAST

På Södermalm döljs Medborgarhuset av byggställningar. Norconsult I dag har fått följa med bakom kulisserna för att få en bild av hur det nya badhuset kommer att se ut.

Norconsult I DAG – en tidning från oss på Norconsult POSTADRESS Box 8774, 402 76 Göteborg BESÖKSADRESS Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg

TELEFON +46 10 141 80 00 WEBB norconsult.se

ANSVARIG UTGIVARE Ljot Strömseng ljot.stromseng@ norconsult.com

PROJEKTLEDARE Catharina Johansson catharina. johansson@ norconsult.com

Norconsult AB ingår i Norconsultkoncernen som är en av Nordens ledande tvärfackliga rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Tillsammans är vi 3  350 medarbetare varav 550 arbetar i Sverige.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

PRODUKTION Rubrik AB Göteborg info@rubrik.se

OMSLAG Illustrationer: Rebecca Elfast & Serneke

TRYCKERI Sandstens Tryckeri AB

ADRESSREGISTER mail@ norconsult.com

Foto: Emil Nordin & Johannesen/ Wikipedia LÅT OSS HÅLLA KONTAKTEN. Redaktionen hanterar all prenumerantdata enligt dataskyddsförordningens riktlinjer. Vill du inte längre ta emot kundtidningen kan du alltid avregistrera dig via mail@norconsult.com.

EMIL NORDIN

Medborgarhuset på djupet


4

händer på Norconsult // TEX T MARIA BARD

VI BLIR FLER ARKITEKTER MED GLANTZ ARKITEKTSTUDIO

NYANSTÄLLD FICK PRIS FÖR EXAMENSARBETE

Norconsult har tagit över Glantz Arkitektstudio AB och därmed

Den tidigare Chalmersstudenten, Tommy Pap, som numera är

utökat sin arkitekturkompetens till 110 medarbetare inom hus, inredning,

anställd vid Norconsults team Geoteknik, fick pris för ”Bästa examens-

landskap och stadsplanering. De nya medarbetarna flyttade in vid

arbete” av Svenska Geotekniska Föreningen. Examensarbetet handlar

årsskiftet och är nu en del av teamet i Göteborg.

om sannolikhetsbaserad design i geoteknik.

Arbetet med Östra länken prisas PRESTIGEPROJEKTET ÖSTRA

dom, och projektering av geoteknik,

länken röstades fram som vin-

VA, gata, rondell, cykel- och gångstråk,

nare vid Årets Bygge 2018 som hölls

förstudie broar samt optofibernät. – Vi är många som jobbat i projektet

på Cirkus i Stockholm tidigare i år. När Luleå kommun ska växa är det

som startade 2012 och vinsten är ett

byggandet av nya VA-ledningar som är

fint kvitto på att vi samarbetar bra och

i fokus, samtidigt påverkas en stor del

levererar med kvalitet, säger Leif Palage,

av stadens samhällsliv.

teamchef Mark, i Piteå och Luleå. TÄVLINGEN ARRANGERAS av

Kommun har Norconsult varit ansvarig

Svensk Byggtjänst och Bygg-

projekteringsledare och stått för mycket

industrin, i år är första gången som

av själva projekteringen. Dessutom har

ett infrastrukturprojekt tilldelas

Norconsult ansvarat för MKB, vatten-

utmärkelsen. n

NORCONSULT

I projektet som är ett samarbete mellan Norconsult, NCC och Luleå

Nya ledare i Göteborg och Stockholm

KARIN GAMBERG är ny teamchef för Trafik

VIVIANA MUNOZ är ny teamchef för Geodesi

AKUSTIKONS NYA TEAMCHEF i Stockholm

i Göteborg. Karin har tidigare jobbat på team

i Stockholm och Göteborg. Tidigare jobbade

heter Åsa Nyström. Hon kommer lägga fokus

Väg- & Järnvägsteknik som projektör och upp-

hon som mätingenjör på Tyresö kommun, och

på att bredda och stärka upp verksamheten.

dragsledare.

för henne är personalansvar något helt nytt.

– Det känns väldigt bra att vara en del i ut-

– Jag ser det som en utmaning att fundera

– Norconsults akustiker har enastående kompetens inom salsakustik och AV-teknik, vilket

vecklingen av team Trafik och spännande att

på vart vi på team Geodesi är på väg, och vilka

vi ska vårda och utveckla. Samtidigt behöver vi

prova en ny typ av ledarroll.

tekniska lösningar vi ska ta oss an i framtiden.

växa inom byggakustik och samhällsbuller.

FAKTA KARIN GAMBERG Ålder 40 år. Familj Man och tre barn. Fritid Gillar att vara aktiv utomhus, till exempel genom att segla, åka skidor eller annan träning.

FAKTA VIVIANA MUNOZ Ålder 31 år Familj Gift, två söner 5 och 6 år gamla. Fritid Styrketräning, yoga och virkning. Framför allt lägger hon tid på umgänge med familjen.

FAKTA ÅSA NYSTRÖM Ålder 51 år. Familj Hemmaboende dotter. Fritid Paddling, cykling, simning och dans.

NORCONSULT I DAGI DAG # 1 2018 NORCONSULT # 1 2018


5

FÖRMÅNSCYKLAR TILL NORCONSULTARE SHUT TERSTOCK

Norconsult fortsätter att satsa på miljö och hälsa. Därför är det nu möjligt att leasa en förmånscykel via företaget. – Genom det här projektet vill vi underlätta för våra medarbetare att skaffa en bra

SHUT TERSTOCK

pendelcykel, säger Catharina Johansson, ansvarig projektledare.

Har du märkt några förändringar i branschen efter #metoo? Anna Ahlroth

#Metoo öppnade upp för samtal EFTER HÖSTENS ALLA #metoo-

det inte någon specifik händelse inom

vittnesmål har två tillfällen med

Norconsult som kom upp till ytan, säger

#metoo-fika anordnats på Norconsults

LANDSKAPSINGENJÖR, TEAM LANDSKAP

– Det som jag kanske har märkt av mest är att man vågar prata om frågan på ett annat sätt än tidigare, och man är lite snabbare på att markera om någon skulle säga en kommentar som inte är helt ok. Men det är ju viktigt att även killar stöttar tjejer och markerar olämpligt beteende.

Eskil Österling

Stockholmskontor. Syftet var att diskutera händelser och jargonger i branschen.

NU HOPPAS HAN att de kan följa upp

Initiativtagaren Eskil Österling vid team

med fler liknande träffar framöver.

VA-teknik, upplevde att det fanns ett

– Det känns som att #metoo har inne-

stort behov av att prata om frågorna.

burit ett medvetandegörande inom hela

– Många vittnade om att de stött på

organisationen och det har genomförts

problem inom branschen, så som ex-

en rad åtgärder. Nu gäller det att vi

empelvis härskartekniker. Däremot var

verkligen håller liv i diskussionen. n

Nya kontor i Borlänge och Skellefteå NU HAR ETT nytt kontor i Borlänge slagit upp dörrarna. På plats vid

start är sju stycken i det nya teamet ”Infrastruktur”, och ytterligare några medarbetare börjar i juni. Teamet ingår i affärsområde Väg & Bana och har framförallt kompetens inom bro och väg. Nyligen öppnades även ett nytt resurskontor i Skellefteå. Här finns i dagsläget medarbetare från team Installationsteknik samt från team Elteknik. – Detta är en strategisk satsning för oss, genom att satsa på lokala kontor ute i landet finns vi på plats geografiskt och är närmare kunderna, säger Johan Sivengård som är affärsområdeschef för Väg & Bana. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Emma Nordin CIVILINGENJÖR, TEAM GENERATOR OCH TURBINTEKNIK

– Jag tycker att vi har haft det jämställt på Norconsult innan #metoo också, men jag tror att det har väckt en medvetenhet hos alla. Man funderar kring frågan mer i dag. Jag tror också att man som individ funderar över om ens beteende på något sätt bidrar till förtryck.

Eva Blomquist CIVILINGENJÖR, TEAM PROJEKTOCH BYGGLEDNING

– Jag tror att #metoo har gjort en väldigt stor nytta. Det har varit på allas tungor. Men den största förändringen i branschen har skett över tid. Jag gick ut Chalmers 1988 och var med om mycket när jag var yngre. Jämställdheten har blivit mycket bättre sen dess, men det finns mycket kvar att göra.


6

vår kund // TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON FOTO NORCONSULT

EXPERTERNA PÅ INFRASTRUKTUR E20 från Skara till Ledsjö. I dag en åtta kilometer lång landsvägssträcka utan mitträcke med ett körfält i vardera riktning, och en mängd anslutande småvägar från gårdar och åkrar. Om några år kommer vägen att ha mitträcke, fler körfält och färre anslutningar, när ännu en pusselbit som ökar säkerheten längs E20 läggs på plats. Johan Larsson, projektledare på Trafikverkets kontor i Skövde, ser fram emot den dagen.

NORCONSULT I DAG # 1 2018


7

T

rafikverket är en relaDen aktuella vägsträckan är omkring åtta kilometer lång. tivt ny förvaltningsDen existerande ”icke-mötesfria” landsvägen kommer att myndighet, men den byggas om och ut till så kallad mötesfri landsväg med har komplicerade anmitträcke – i delar med två plus två körfält, i andra delar or. På 1840-talet börjmed en plus en, som i framtiden relativt enkelt kan byggas Johan Larsson, ade svenska staten ta ut till två plus två. projektledare på ansvar för landets gemensamma inTrafikverket frastruktur. Järnvägar planerades och BYGGET ÄR EN del av en större plan för att uppdatera de byggdes i regi av Statens Järnvägar (SJ), ur vilket Banver- delar av E20 i Västra Götalandsregionen som saknar mittket bröts ut 1988. Planering och byggen av vägar hamnade räcke, sammanlagt omkring åtta mil. I en studie från 2012 under en kunglig styrelse som sedermera blev Vägverket. År kom Trafikverket fram till att 75 procent av de allvarliga 2010 bildades så Trafikverket genom en sammanslagning av olyckorna på vägsträckorna utan mitträcke hade kunnat Banverket och Vägverket. undvikas om vägstandarden hade varit högre. FinansieJohan Larsson arbetar inom verksamhetsområdet In- ringen är i det här fallet lite speciell – förutom staten medfivestering på Trafikverket. Det är den avdelning som tar nansierar även regionen och kommunalförbunden i Västra emot beställningen från Planering och ser till att själva Götaland projektet, för att fram till 2025 höja standarden projektet genomförs. och säkerheten ytterligare från nivån i Trafikverkets förslag. – Vi handlar upp och genomför vägplanen, bygghandOm inget oväntat inträffar kommer just den här väglingar och handlar upp entreprenörer. När vägen är helt sträckan vara helt klar för trafik runt år 2022. Norconsult färdigbyggd och trafiken kommit igång lämnar vi i vår tur vann uppdraget redan 2015 – vägprojekt tar alltid lång tid över vägen till verksamhetsområdet Underhåll, säger Johan att genomföra, även fast själva byggtiden i det här fallet bara Larsson. är runt två år.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Trafikverket Antal anställda: ca 6 500 Budget: 59,4 mdkr (2018) Statligt vägnät: 98  500 km (varav 18  400 km grusväg och 2  145 km motorväg)


8

vår kund //

HOLGER ELLGAARD

»Vi optimerar vägen för energisnål körning genom att minimera höjdskillnader och vägsträckor.« JOHAN LARSSON, TRAFIKVERKET

– Byggtiden är alltid den största delen ekonomiskt i sådana här projekt, men sällan tidsmässigt. Jag var med och tog fram en enkel cykelväg en gång, och till och med den tog tre år från start till mål, säger Johan Larsson och ler. En av de två vägplanerna kommer att fastställas till sommaren. Men för att spara tid har Trafikverket redan börjat låta ta fram bygghandlingar. – Vi handlade upp bygghandlingarna redan 2015, och det var naturligtvis svårt att så tidigt beskriva objektet och vad som skulle göras. En del antaganden vi gjorde stämmer inte längre.

Norconsult och Trafikverket Norconsult handlades upp 2015 för den aktuella vägsträckan mellan Skara och Ledsjö, och ska i första skedet ta fram två vägplaner. I andra skedet levereras bygghandlingar och byggplatsuppföljning under hela byggtiden, som beräknas pågå fram till 2022.

BYGGHANDLINGARNA KOMMER AT T finputsas när vägplanen är helt godkänd. En fristående avdelning av Trafikverket, Planprövningsenheten, granskar vägplanen enligt riktlinjerna i väglagen och godkänner när nödvändiga justeringar gjorts. Därefter finns det ett tidsfönster för överklagan innan vägplanen vinner laga kraft. – Vi har gjort riskanalyser, och risken bedöms som liten att någon kommer att överklaga vägplanen den här gången. Men man vet aldrig, det händer ju ändå. Då går det upp till regeringen, vilket kan ta sex till tolv månader extra, säger Johan Larsson. I samma paket som bygghandlingarna upphandlades byggplatsuppföljning. Det är ett sätt att arbeta som Trafikverket anammat sedan några år tillbaka. – I korthet går det ut på att konsulten är ute i fält och ser till att det byggs enligt bygghandlingarna, och jag får kontinuerligt rapporter. Förr fanns det sällan någon koppling mellan bygget och den som tagit fram bygghandlingarna, då låg ansvaret på byggledaren. Det är bättre att den som har förståelse för hela projekteringen är ute i fält och ser till att planen följs. Det är en trygghet för mig, säger Johan Larsson. Ett ännu nyare verktyg för Trafikverket är att jobba i BIM – Building Information Model. Ambitionerna har varit höga. – Vi har velat ha en samordningsmodell som bakar ihop data från en mängd ämnesområden. Genom att kunna lägga olika typer av kartor på varandra ska vi kunna undvika att borra i ledningar, eller göra teknikundersökningar där det finns skyddade växter. Det har dock gått lite trögt att arbeta med BIM, inte minst i startfasen. – Det är ett nytt arbetssätt för alla, och det är alltid svårt att hitta den rätta formen i början. I den här fasen flyter det på

Trafikverket Trafikverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Verket ansvarar även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, samt verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom upphandling av avtal. Dessutom prövas frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring.

bättre, och nästa gång kommer det att gå snabbare att hitta rätt arbetsform. Just det här vägprojektet är något mer komplext än sedvanligt, eftersom många anslutningar till lokalvägar kommer försvinna. Det betyder att nya lokalvägar till gårdar och hus måste byggas, till en sammanlagd längd av drygt sex kilometer – och detta utöver de åtta kilometer E20 som byggs om. I TAKT MED att samhällssynen har ändrats har även Trafikverket under åren lagt mycket större fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. – Ja, de aspekterna tar mycket större del av arbetet nu än tidigare. Vi är måna om att ta hänsyn till såväl djur och natur som kulturmiljöer. En allé som tas bort behöver ersättas med en ny, och om en bäck försvinner måste vi skapa motsvarande vattenliv skapas på annat ställe, säger Johan Larsson. Han fortsätter: – Vi kommer också att uppföra ett finmaskigt faunastängsel, så att inte små djur ska passera genom det, för att kapsla in djurlivet. Dessutom bygger vi två faunapassager över och under E20 så att vilda djur kan passera. Vi har väldigt mycket bättre förståelse för de här frågorna idag. Det finns också utsläppskrav vid själva bygget – men Johan Larsson menar att de största effekterna på utsläppen kommer från hur vägen faktiskt byggs. – Vi optimerar vägen för energisnål körning genom att minimera höjdskillnader och vägsträckor. Det har ett enormt genomslag på utsläppen från framför allt lastbilstrafiken. n

NORCONSULT I DAG # 1 2018


// så funkar det

TEX T FREDRIK FERMÉN ILLUSTR ATION PETER BERG , NORCONSULT & SERNEKE

9

 1

Så här ser det ut under jorden

Grävpålar – steg för steg

 2  3

1. Källarvåning, 3 meter 2. Betongplatta, 3,75 meter 3. Lös lera, 40–60 meter 4. Morän, 4–12 meter 5. Askimsgranit med normal hållfasthet, (3–7 meter inborrning) 6. Betongvolym i grävpålarna 4 000 m3

Ett vattenfyllt foderrör på två meter i diameter borras en bit ner i berget. Verktyg gräver ut lera och morän under borrningsprocessen. Foderröret stannar några decimeter ner i berget. Ett nytt verktyg borrar och mejslar den sista biten i berget vars hållfasthet inte kräver något foderrör. En armeringskorg i stål förs ner till botten. Hålet fylls nedifrån med betong samtidigt som man tar med sig foderröret upp. Totalt finns det 58 grävpålar med bra drag- och tryckhållfasthet.

 6  4

 5

Karlatornet får tillhörande stadsdel Karlatornet får 73 våningar och blir 245 meter högt. Det kommer rymma 593 lägenheter och på våning 69 ska det finnas en allmän utsiktsplats. Högst upp i byggnaden såldes Göteborgs hittills dyraste lägenhet för 66 miljoner kronor. Skyskrapan kommer stå på Lindholmen i Göteborg och beräknas vara färdigbyggt 2021. I det kringliggande området planeras den nya stadsdelen Karlastaden: ett tiotal nya kvarter med kontor, bostäder, vårdcentral och förskola. Stadsdelen kommer ta cirka sex år att bygga.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Sveriges högsta byggnad får djupa rötter

K

arlatornet blir Nordens högsta

säger Bengt Askmar,

byggnad när den står klar 2021.

ansvarig civilingenjör

Men att placera en skyskrapa

på Norconsult.

på göteborgsmark är en utma-

Karlatornets laster

ning. I den här delen av Västsverige går det

krävde grövre pålar,

nämligen inte att bygga en så hög byggnad

därför föll valet på gräv-

med konventionella metoder. Jorden hål-

pålar med en diameter

ler inte. Då gäller det att hitta nya lösningar

på hela två meter.

för att kunna klara de belastningar som en

Bengt Askmar, Uppdragsledare, team Geoteknik

– G rävpålar med den dimensionen har inte

245 meter hög byggnad innebär. För att

tidigare använts för husbyggnad i Sverige,

stärka grunden under Karlatornet föreslog

säger Bengt.

Norconsult, som ansvarat för geoprojekteringen och bergtekniken, att använda sig av

AVSTÅNDET NER TILL berget, som dessutom

något utöver det vanliga.

lutar, är också ovanligt djupt.

– Rätt snabbt kom vi fram till att konven-

–I berget finns sprickzoner som bidragit

tionella betongpålar, den metod som van-

till att vi var tvungna att gå ner djupare i ber-

ligtvis används i Sverige, inte skulle fungera,

get än vad vi först trodde, säger Bengt. n


10 helhetssyn //

VILSE I STADSUTVECKLINGEN Man kan likna stadsutveckling vid en maskin som har haft starka drivkrafter framåt under många år. Men den rör sig bara ryckigt och haltande, med styrmekanismer som drar åt olika håll. Det gnisslar i maskineriet och kapital läcker ut. Hur kan man göra maskinen effektivare? Norconsult I Dag har pratat med en forskare, en politiker och en vd i fastighetsbranschen. et är nästan snarare regel än undantag att stadsbyggnadsprojekt blir försenade och drar över budget. Och dessutom blir det ofta något annat än vad kommunen tänkt sig från början.   För att förstå varför problemen i nutidens stadsbyggande uppstår kan man jämföra med hur byggandet gick till förr. Det menar Carl Mossfeldt, som arbetar med strategiutveckling och förändringsprocesser. Han är World Fellow vid Yale University och var tidigare vd för Tällberg Foundation. De senaste åren

har han djupdykt i studier av stadsutveckling i Göteborg, som är ett tydligt exempel – men samma problem finns på många orter. – På 1960-talet fanns det tydliga kommunala bolag och starka offentliga krafter med stor rådighet i Sverige, allt underbyggt av en rejäl offentlig kassa. Det var lätt att driva igenom ambitioner – att styra helt enkelt genom äga. I dag, däremot, ska stadsbyggnadsprojekt realiseras av marknadsaktörer. Nu måste det offentliga styra utan att äga, vilket naturligtvis är mycket svårare eftersom alla aktörer har en egen vilja. Kommunen måste hitta ett samlande grepp utan att låsa aktörerna, säger Carl Mossfeldt.

NORCONSULT I DAG # 1 2018


TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON ILLUSTR ATION REBECCA ELFAST

// helhetssyn 11

”Politikens språk måste översättas till något som marknaden förstår.”

CARL MOSSFELDT

Han menar att lösningen på detta är högre precision i arbetet. Politikens språk måste översättas till något som marknaden förstår, och det måste erbjudas incitament som marknaden behöver utan att man för den skull ger upp sin offentliga ambition. – I grunden handlar det om vem som ska bestämma över stadsutvecklingen, och ska man vinna i förhandlingar behöver man inte bara makt och kapital utan också bäst kunskap. Jag tror att det i första hand är kommunens tjänstemän som måste höja sin kompetens rejält för att kunna förhandla med marknaden. De behöver veta vad saker kostar, och kunna bedöma risker, men de måste framför allt vara väldigt tydliga med vad precis de vill uppnå. Planverktyget är dock alldeles för trubbigt, menar Carl Mossfeldt. Det ger makt att säga nej till sådant man inte vill ha, men inte till att få till sådant som marknaden inte vill bygga. Den stora potentialen för effektivisering ligger tidigt i processerna. Där måste det till en mer kvalitativ styrning, annars kan det gå snett från början. – Målformuleringen är ofta luddig, medlen är också luddiga. Det är som att ha en dålig karta och ickefungerande kompass. Och så är det storm. Hur ska man hitta rätt då?

– Under de decennier när det inte byggdes så mycket i Göteborg fanns inget incitament att ta tag i de här frågorna. Men nu har vi enormt stora projekt. Och då behöver vi också mycket mer på fötterna, för att svara på vilken typ av stad vi bygger, och vad som är bra stadsplanering. Hon berättar att det pågår ett paradigmskifte mot förtätad bebyggelse och mer levande stadsdelar i Göteborg. Carl Mossfeldt, – Det finns också en väldigt mycket World Fellow, Yale University större forskningsvolym som stöder detta, som handlar om att bygga nära, minska transporter, minska segregation och öka trygghet. Men ett problem är att processerna är så långa. Hus som byggs nu planeraEmmali Jansson, des för kanske tio år sen, när man (MP), ordförande hade en helt annan syn på stadspla- Byggnadsnämnden i Göteborgs Stad nering. Utvecklingen av stadsplanering har gått snabbare än själva projekten, säger Emmali Jansson.

POLITIKERNAS UPPGIFT ÄR att sätta har haft för dåliga planerings- inriktningarna för stadsplanering, och byggprocesser kan Emmali Jansson, miljöpartist och och se till att enskilda projekt följer riktlinjerna. De behöver inte vara ordförande i Byggnadsnämnden, hålla med om.

AT T GÖTEBORGS STAD

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Mariette Hilmersson, vd, Castellum Region Väst


12

”Samverkan som bygger på ömsesidig respekt och förståelse är nyckeln till framgång” MARIETTE HILMERSSON

insatta i alla detaljer om hur man löser stadsbyggnad, menar hon, men de behöver en grundläggande förståelse – och framför allt kunna ställa rätt frågor. – Kommunerna behöver bli tydligare med vilka målen är, och också kunna förklara hur man har resonerat för att komma fram till dem. Kommunerna måste jobba på att formulera sig bättre, och även förstå vad som är viktigt för andra aktörer inom marknad och civilsamhälle. I dag finns det ett glapp mellan samtliga aktörer. Hon håller med om att tjänstemännens kompetens behöver ökas, men menar också att marknaden behöver bli bättre på att förstå tjänstemännen. Önskemål om kvalitet måste vägas mot önskemål om god ekonomisk kalkyl. – Staden behöver förstå ekonomiska konsekvenser, och marknaden behöver förstå konsekvenser för stadskvalitet. Förstår båda sidor varandra hittar man lättare en väg framåt som funkar ur bådas perspektiv, säger Emmali Jansson. BEHOVET AV EN BETYDLIGT mer utvecklad form för samverkan är något som Mariette Hilmersson kan skriva under på. Hon är vd för Castellum Region Väst och satt tidigare som vd för Förvaltnings AB Framtiden, fastighetskoncernen inom Göteborgs Stad.

– Samverkan som bygger på ömsesidig respekt och förståelse är nyckeln till framgång. Om man inte bygger upp en gemensam målbild så kommer det att skava mellan parterna. Det behövs en större tydlighet på vad målet för samverkan ska vara, säger Mariette Hilmersson. Eftersom hon har haft förmånen att sitta på båda sidor, har hon en unik inblick i processerna från båda håll. – Båda sidor har fördomar om den andra sidan som jag inte tycker stämmer. Så länge man sitter på varsin kant och känner att den andre inte tänker på rätt sätt så kommer man ingen vart. Man behöver ha en öppen dialog om projekten, lära känna varandra, lägga lite tid på att se varandras perspektiv och bygga tillit, säger Mariette Hilmersson. Kommunerna och näringslivet har ett gemensamt ansvar för att skapa samverkan. Samtidigt, menar hon, förfogar kommunerna över kraftfulla verktyg som näringslivet är beroende av. Inte minst bygglov och detaljplaner. – Dessa kommer ingen aktör runt. Eftersom staden sitter på maktinstrumenten behöver de ödmjukt lyssna in behoven hos näringslivet. Vi, å andra sidan, vill ju att alla processer ska gå superfort hela tiden, men vi behöver förstå att resurserna är begränsade och behöver användas på bästa möjliga sätt.

NORCONSULT I DAG # 1 2018


13

”I dag finns det ett glapp mellan samtliga aktörer.” EMMALI JANSSON

VAD GÖRS EGENTLIGEN för att komma till rätta med problemen inom stadsbyggnad? Carl Mossfeldt deltar i forskningsprojektet Fusion Point Gothenburg, som är ett samarbete mellan Yale, Chalmers och Älvstranden Utveckling AB. Syftet är ta fram en ny metodik för stadsutveckling. – Målet är att säkra att demokratiskt förankrade ambitioner kan realiseras till en rimlig kostnad. Och för det behövs ett arbetssätt som inför högre precision i processerna. Vi är nästan färdiga med första fasen, och kommer snart att publicera artiklar. Men sen kommer det naturligtvis att ta många år att i praktiken genomföra de nödvändiga förändringarna, säger Carl Mossfeldt. Mariette Hilmersson håller med om att det behövs bättre precision. Hon vill också lyfta de värden hon tycker är viktigast: ömsesidig respekt, förståelse och til�-

lit. Ett exempel på bra stadsutveckling där hon menar att man redan tagit hänsyn till alla dessa värden är Bostad 2021, som fram till år 2021 syftar till att bygga 7 000 nya bostäder i Göteborg utöver det ordinarie byggandet. – Där har staden, näringslivet och akademin satt sig ner tillsammans och diskuterat lösningar som ska svara på frågan ”Hur kan vi få till stånd detta på kort tid?”. Det är viktigt att ta tiden för det redan i inledningen av ett projekt, så att man skapar en gemensam målbild hos alla parter, säger Mariette Hilmersson. Emmali Jansson vill å sin sida lyfta Göteborgs kommande arkitekturpolicy, som kommer att beskriva vilka kvaliteter staden vill komma åt genom stadsutvecklingen. – Den kommer vi troligen att ta beslut om innan sommaren, och genom att vi då har ett dokument att peka på kommer förståelsen att öka. Vi har också planer på att göra planprogrammen mer skarpa i framtiden, för att kommunicera vad vi tror kommer att hända i olika områden de kommande åren. Det är också viktigt att planera in parker och förskolor redan från början, inte komma på i efterhand att de behövs. Vi är inte riktigt där än, men jag ser det framför mig, säger Emmali Jansson. n

Stora stadsbyggnadsprojekt på gång:

1

NORRA DJURGÅRDSSTADEN, STOCKHOLM Minst 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.

2

SÖDRA ÄLVSTRANDEN, GÖTEBORG 1 700 bostäder och 7 200 arbetsplatser.

3

FRIHAMNEN, GÖTEBORG 3 750 bostäder och 2 500 arbetsplatser.

4

SENAPSFABRIKEN, UPPSALA 1 800 bostäder från 2018 och framåt.

5

MEJERITOMTEN, HELSINGBORG 760 bostäder och skola med ca 600 platser.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

HBG VÄXER, KANOZI ARKITEKTER, RIKSBYGGEN & WHITE ARKITEKTER

Varför inte processerna redan i dag bygger på samverkan och ömsesidig förståelse kan hon däremot inte svara på. – Ja, det kan man undra. Eftersom parterna är så beroende av varandra borde man lägga ner mer tid och kraft på att skapa samverkan. Det hade gett jättestora effekter.


14 miljö // TEX T FREDRIK FERMÉN

FOTO N ANDERSEN ILLUSTR ATION SHUT TERSTOCK

Konstruktioner mot terrorism Morgan Johansson är en av Sveriges ledande experter på impulslaster, något som uppstår vid exempelvis explosioner. Dagens terrordebatt har bidragit till att hans ämnesområde blivit alltmer aktuellt. För Norconsult I Dag berättar han om hur man bygger för att motstå explosioner.

P

å eftermiddagen den 22 juli 2011 sprängdes en bomb i centrala Oslo. Sju personer dog och femton personer skadades. Ytterligare en person dog senare på sjukhuset. Anders Behring Breiviks attentat vid regeringskvarteren i Oslo och vid ungdomslägret på Utøya skärpte terroristdebatten i Norge. NU NÄR DE nya regeringskvarteren i Norges huvudstad byggs, tas hänsyn till eventuella terrordåd. Fönster som klarar explosioner och barriärer som hindrar fordon att

Morgan Johansson, teknisk specialist och beräkningsingenjör på team Bro & Analys

komma nära regeringsbyggnaderna är några åtgärder. Att bygga med material som klarar av kraftiga explosioner är något som också diskuteras flitigt i Norge. När Norconsults Morgan Johansson, som är teknisk specialist på impulslaster, besökte en populärvetenskaplig konferens om skydd av bebyggelse i Oslo förvånades han över hur många som hade kommit dit. – Det var mer än 250 personer på konferensen, i Sverige hade motsvarande evenemang förmodligen dragit omkring 20 personer, säger Morgan. EN IMPULSL AST ÄR en lastpuls med högt lastvärde och kort varaktighet som exempelvis kan uppstå vid en explosion eller en kraftig stöt. Lasten kan medföra att den belastade konstruktionen reagerar annorlunda än vad den skulle göra vid en långsamt applicerad last, en så kallad statisk last. Sättet att hantera en impulslast skiljer sig från hur man hanterar en statisk last, vilken utgör det normala fallet för de flesta konstruktioner. En statisk last kan exempelvis utgöras av tyngden från en lastbil på en bro. I ett sådant fall

NORCONSULT I DAG # 1 2018


15

De civila projekt där man beaktar impulslaster har oftast eftersträvar konstruktören normalt att konstruktionen ska ett symbolvärde likt regeringskvarteren i Oslo. vara styv och stark. – Vi har inte alls samma debatt i Sverige. Attentatet på – Men jag som tittar på impulsbelastade konstruktioner, jag kan ofta vara mer nöjd med en struktur som är lite sva- Drottninggatan i Stockholm har skapat debatt om vi ska stänga av våra gågator eller inte. Där tycker jag att vi kan gare och mjukare, säger Morgan och fortsätter: – Säg att det är storm. Då knäcks en del träd eftersom de ta lärdom av britterna. I London har de skapat stora fina inte hinner deformera sig från lasten av vinden. Men ett blomsterlådor som känns naturliga och fungerar som grässtrå, som är betydligt vekare, det knäcks inte av vinden, skydd. Man ska inte glömma av att involvera arkitekter när det kommer till sådana konstruktioner, säger Morgan. det bara följer med. Morgan var den första att doktorera på impulslaster på Chalmers inom forskargruppen Betongbyggnad – en tjänst I DEN SVENSKA processindustrin där explosiva gaser hansom finansierades av en föregångare till vad som i dag är teras tar man hänsyn till impulslaster, likaså i kärnkraftsMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). industrin. Under de senaste 20 åren har man i Sverige även Sedan 2001 har Morgan också fungerat som expert på frågor konstruerat tunnlar som kan motstå explosioner. kring explosionsbelastade konstruktioner för MSB. Hans Dagens förtätning av stadsbebyggelsen är en annan fakpassion för betong gör att han förutom sitt arbete på tor som har satt ökad press på konstruktionerna. EfterNorconsult även har en 20 procentig tjänst som adjungerad som marken i staden är dyr letar man ständigt efter lediga professor på Konstruktionsteknik på Chalmers.  ytor. Tidigare fick man inte bygga närmare än cirka 50 meter från E6:an men i dag har det avståndet krympt till mindre än 25 meter. Det potentiella hotet utgörs av att MÅNGA SKYDDSKONSTRUKTIONER BESTÅR av armerade det är tillåtet att transportera så kallat farligt gods som betongkonstruktioner eller berg. Betongens tyngd och rätt utformad seghet gör det till ett exempelvis flytande naturgas eller sprängämnen på E6:an. Ur ett riskperspektiv är det nödvändigt att ta höjd för bra material ur ett skyddsperspektiv. – Om alla hus skulle vara byggda med 50 centimeter sådana händelser. – Jag blir ofta inkopplad vid dessa typer av projekt och får tjocka betongväggar skulle de visserligen stå sig bra mot eventuella terroristattentat. Men anledningen till att vi inte bedöma hur impulslasten av en given händelse blir. Sedan bygger på det viset är för att ingen vill ha ett sådant sam- är jag med och hjälper till att omvandla impulslasten till hälle, vi vill ha vackra byggnader med fönster. En annan en statisk last som den ordinarie konstruktören sedan kan använda i sin dimensionering, säger Morgan. n orsak är kostnaderna, säger Morgan.

3 EGENSKAPER SOM MOTSTÅR HÖGA IMPULSLASTER

Hög massa

Hög seghet

Låg styvhet

Ett föremål med en stor massa är svårare att flytta på än ett med liten massa. Detta gör att ett föremål med en stor massa får en minskad rörelse när det utsätts för en given impulslast, vilket gör det effektivare som skydd mot en sådan last. Den energimängd som en impulslast tillför ett föremål är omvänt proportionellt mot dess massa.

En konstruktions motståndskraft mot impulslast, energiupptagningsförmåga, beror på en kombination av dess lastkapacitet och deformationsförmåga. En seg konstruktion kan deformeras mycket innan den brister, vilket medför att den kan ta upp last via en ökande deformation istället för med en ökande last. Detta är en önskvärd egenskap eftersom det även minskar de krafter som förs vidare in i närliggande konstruktionsdelar.

En konstruktion med låg styvhet utnyttjar ett liknande koncept som en konstruktion med hög seghet – att den förbrukar energi via sin deformation istället för med sin lastkapacitet. En balk, med en given statisk lastkapacitet, får dubblerad energiupptagningsförmåga om dess styvhet minskas till hälften. För en impulsbelastad konstruktion kan en låg styvhet därför vara positivt, något som normalt inte är fallet för en statiskt belastad konstruktion.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN


16 miljö // TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO NORCONSULT & LIVESURFACE CONTEX T

Hållbarhet i praktiken dragsledaren tar med sig frågeställningarna till kunden för att beskriva vilka förändringar som kan göras för att skapa ett mer håll- Malin Gillmark, processledare för bart projekt. Hållbarhetskollen – På så sätt kommer genda 2030 och de globala målen de bästa idéerna för att lösa hållbarhetsfrågantogs av FN:s generalförsamling orna alltid lyftas i våra projekt, säger Malin 2015. Resultatet kommer påverka som är noga med att berömma Norconsults allas framtid då målen är univer- Anna-Jeanette Larnelius som är initiativtagsella och gäller alla länder. 2015 utveck- are till applikationen. lade Norconsult sina rutiner för att bli ännu bättre på hållbara kundprojekt. H Å L L B A R H E T S KO L L E N K A N ÄV E N addera – Vi har bara ett jordklot och kreativ höjd då det behövs. Med hjälp av det måste vi vara rädda om, säger Norconsults innovationsprocessen ökar förMalin Gillmark som är process- utsättningarna för bra beslut, god kvalitet och ledare för Hållbarhetskollen, den gynnsam ekonomi. webbaserade applikationen som ska – Nyckeln till innovationsprocessens framhjälpa Norconsult att arbeta mer gång ligger i att vi kopplar in kompetens från hållbart i alla typer av projekt. fler team. Vår breda kunskap är vår styrka. Tillsammans har vi större chans att lösa komplexa problem med hjälp av strukturerat arAPPLIKATIONEN SOM Norconsult utvecklat till- bete som får alla inblandade att tänka utanför sammans med Linnéuni- boxen, säger Malin. Målet är att Hållbarhetskollen ska använversitetet, uppmanar uppdragsledare på Norconsult att for- das i alla uppdrag för att uppmärksamma och mulera hållbara förbättrings- identifiera olika hållbarhetsaspekter enligt förslag vid uppdragsstart. Upp- agenda 2030. n

Norconsult har utvecklat ett verktyg som på ett strukturerat sätt ger upphov till hållbara lösningar med kreativ höjd. Applikationen Hållbarhetskollen sjösattes tidigare i år, målet är att den ska leda till hållbara lösningar i praktiken.

A

Hållbarhetskollen och Agenda 2030 Hållbarhetskollen baseras på ett urval av de globala hållbarhetsmålen där Norconsult kan göra som mest skillnad genom sin verksamhet, nämligen: Rent vatten och sanitet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen samt Ekosystem och biologisk mångfald.

NORCONSULT I DAG # 1 2018


TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO SHUT TERSTOCK

// kreativitet 17

KAMPEN MOT TORKAN PÅ ÖLAND

T

orkan 2016 ledde till att

en kostsam process, kyla ner det.

Mörbylånga kommun på

Teamet fick därför återgå till att leta

Öland behövde en lång-

efter vatten på annat håll.

siktig lösning för att förse

I berggrunden hittade de stora

sina invånare med dricksvatten. När året led mot sitt slut fick Norconsult

frågan om de kunde bistå med expertis.

mängder bräckt vatten som dessJohan Saltin, uppdragsledare på team Mark & Vatten

– Vi fick i uppdrag att upptäcka sötvattenkällor och titta på andra metoder för att hitta vatten,

utom höll en bra temperatur året om. Samtidigt kom en fråga om det gick att rena processvattnet från

en livsmedelsindustri. Genom att blanda det bräckta vattnet med

säger Johan Saltin, Norconsults uppdragsledare

det från livsmedelsindustrin skulle salthalten

i projektet.

minska.

MEN JOHANS TEAM hittade inga sötvattenkällor.

energi i reningsprocessen, säger Johan Saltin.

– På så sätt skulle vi göra av med mindre Istället började de undersöka om det gick att ta in bräckt vatten från Kalmarsund och avsalta

EFTER ATT MAN provat processen stod det

det med hjälp av omvänd osmos (reverse osmo-

i slutet av 2017 klart att den lösning som arbe-

sis, RO).

tats fram i ett tätt samarbete mellan Norconsult,

Tyvärr visade det sig att vattnet i sundet blev

beställare och flera leverantörer skulle utgöra

för varmt om somrarna. För att få en bra kvalitet

en del av Mörbylångas framtida dricksvatten-

på vattnet skulle man vara tvungen, att med

försörjning. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Vattnets väg genom vattenverket ▪ Ett ultrafilter tar bort partiklar och mikroorganismer ur det renade processvattnet från livsmedelsindustrin. ▪ UV-strålning dödar ytterligare mikroorganismer. ▪ Avloppsvattnet blandas med det bräckta grundvattnet i ett vattenverk. ▪ Ett nytt ultrafilter tar bort eventuella mikroorganismer och partiklar. ▪ Omvänd osmos tar bort saltjoner. ▪ Vattnet passerar en bädd av kalciumkarbonat varvid kalciumhalten (hårdheten) och alkaliniteten i vattnet ökas till lämplig nivå.


18 projekt // TEX T MARIA BARD   Miljö   Olja & Gas   Risk & Säkerhet   Samhällsplanering   Vatten & Avlopp

  Arkitektur   Bygg & Fastighet   Energi   Industri   Infrastuktur   IT

Våra marknadsområden

Vi erbjuder kommuner, statliga verk och privat näringsliv konsulttjänster inom arkitektur, bygg, samhällsplanering, infrastruktur och transport, vatten och miljö, energi, industri och data. Vi är med våra kunder hela vägen – från vision till

JÄMTKRAFT

verklighet – och genomför alla uppdrag med tydlig miljöprofil.

Norconsult bidrar till energimålen

N

orconsult deltar i Jämt- LEDNINGEN BYGGS MELL AN stam-

kommer tillsammans att uppgå till

krafts vindkraftsprojekt

station Rätan och de två planerade

235 megawatt. Ledningen ska också

Rätanklustret, som är

vindkraftsparkerna, Lästerhöjden

en viktig del i regering- och Storflötten, i Ånge kommun

byggas så att det i framtiden även är möjligt att ansluta en tredje vind-

ens mål om att öka andelen förnybar

i Västernorrland. I projektet ingår

kraftspark, Nordkölen, som i dags-

energi.

även att projektera och projektleda

läget är i tillståndsskedet.

Norconsult står för projektledning,

byggnation av en fördelningsstation

Tillsammans kommer de att ut-

projektering och konstruktion av

för Lästerhöjdens och Storflöttens

en ny högspänningsledning för 220

vindkraftspark. Den anslutna effek-

produktionskapacitet på 435 mega-

kilovolt.

ten för dessa två vindkraftsparker

watt. n

göra Rätanklustret med en maximal

Projektet i korthet ▪ För att effekten från de planerade vindparkerna vid Rätanklustret ska kunna transporteras till stamnätet måste nya ledningar anläggas. ▪ Ledningarna kommer att möjliggöra en framtidssäkring av elnätet i regionen. ▪ Rätanklustret planeras vara driftklart i oktober 2019

Sömlösa upplevelser för norska resenärer för att fånga

I FRAMTIDEN SKA norska

ett underlag som delvis kommer

resenärer kunna söka och

att ligga till grund för utforman-

resenärens

det av det framtida biljettsystemet.

attityder och

betala sin resa på samma plats, samt åka tåg, buss, färja eller spårvagn på samma biljett.

förväntningI ARBETET HAR DE använt sig av

ar gentemot

Norconsult AS till-

en metod som bland annat går

ett sömlöst

sammans med NOIS,

ut på att ställa snabba frågor ute

biljett- och

och Norconsult

på gatan och djupintervjuer med

Astando har på upp- resenärer, som också har fått se drag av Jernbanedirektoratet tagit fram

och testa prototyper och demos. – Vi har designat en process

planerings-

Steve Cook, projektledare vid Norconsult Astando

system, berättar Steve Cook som är projektledare vid Norconsult Astando. n

NORCONSULT I DAG # 1 2018


19

UTÖKAT SAMARBETE MED STOCKHOLMS STAD

BANDGÅNG I KIRUNA

Norconsult kan stoltsera med ytterligare två ramavtal för

På Uppdrag av LKAB i Kiruna har Norconsults team Geoteknik i Luleå fått i uppdrag att genomföra en geoteknisk utredning inför

hantering. Sedan tidigare finns ett ramavtal inom gatuprojekteringen

byggandet av en ny långlinjebandgång. Bandgången kommer att gå

i Norra Djurgårdsstaden, där en omfattande stadsutveckling pågår.

mellan ett sovringsverk och finkrossverk.

Kulturbyggnader får skydd ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Och för att säkra att miljöerna behåller sina värden även i framtiden har Norconsults team Plan arbetat med att ta idiskt skydd mot olämpliga om- och tillbyggnader. – Olämpligt utformade tillbyggnader eller fasader

Prestigefullt uppdrag i Kulturhus Norconsults team Akustikon står bakom teknik och akustik i flera av Sveriges stora konsertsalar. Näst ut är det avancerade bygget av Kirunas nya kulturhus.

BYGGNADERNA I DE charmiga, gamla de-

larna av Smögen och Hunnebostrand har

fram nya detaljplaner som ska ge bebyggelsen jur-

TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

GUNNAR HÅKANSSON, NORCONSULT

Stockholms stad. De nya avtalen gäller detaljplanering och dagvatten-

Gunar Håkansson, uppdragsledare team Plan

skulle kunna förstöra hela områdets karaktär. Genom de

PÅ GRUND AV den expanderande gruv-

näringen, kommer Kiruna snart att få en ny stadskärna. Här ska ett nytt kultur-

föreslagna detaljplanerna får nu kommunen ett praktiskt

hus byggas, och Norconsults team

verktyg när de ska hantera olika önskemål i samband med

Akustikon har det prestigefulla upp-

bygglov, säger Gunnar Håkansson, uppdragsledare,

draget att projektera scenmekanik,

team Plan. n

scenbelysning, AV-teknik och biografteknik. Enligt uppdragsledaren Fredrik

Fredrik Henn, uppdragsledare team Akusticon

Henn börjar de stora strukturerna vad gäller scenmekaniken

Lagrad solenergi i Uppsala

att landa. – Samtidigt måste vi jobba med alla delar parallellt, det är mycket som ska samspela, berättar han.

ASES INNOVATIVA TEKNIK

solfångare att placeras, och under

I HUSET SOM ska stå klart 2020 kommer det finnas fyra

med lagrad solenergi bi-

varje byggnad installeras ASES

salar: en kombinerad teaterscen och biograf med 410 sitt-

drog till att Lindbäcks bygg AB

värmelager. Norconsult kommer

platser, en ännu större kongressal som rymmer 800 sittande

fick uppdraget att bygga det håll-

även att stå för VVS och delar

eller 1 400 stående där det ska gå att genomföra större

bara kvarteret Nektarn i Uppsala.

av VA i projektet som siktar på att

artistframträdanden, en mindre vip-biograf och en biograf

På taket till tre byggnader som är

uppfylla kraven för minst Miljö-

med 130 platser som kan riggas om till scenkonstsal.

upp till sex våningar höga, kommer

byggnad silver. n

– Biografen ska även fungera som så kallad ”black box”, vilket innebär att man ska kunna göra lite vad man vill. Det ställer stora krav på till exempel rörliga lyftanordningar. Varje sal i det här projektet har sina utmaningar. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN


20

Medborgarhuset under ytan År 2020 ska badet i Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm öppna för allmänheten efter flera års renovering. För Norconsult bjuder den historiska och välkända byggnaden på utmaningar.

H

undratals lunchlediga skyndar att äta upp sina pastasallader på bänkarna vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Uteserveringarna städas och fixas i väntan på de första eftermiddagsgästerna. Den södra änden av torget brukar domineras av en stor gul tegelbyggnad, men nu kan lunchätarna bara se byggställningar. För här innanför pågår ett av Stockholms största renoveringsprojekt just nu. Det gamla Medborgarhuset från

1939 renoveras och Norconsult har fått i uppdrag att ta fram lösningar för vattenrening till badbassängerna. NÄR NORCONSULT I DAG besöker platsen där den 25 meter långa motionsbassängen tidigare låg är det svårt att ens ana vad det varit för verksamhet i det stora rummet. Allt som för tankarna till plask, hopp och simning är borta, och istället syns bara rå betong och febrilt arbete. Det enda spåret av hur det tidigare såg ut här är några vackert ljusblå valvbågar som bevarats. En simhallsklocka har stannat på 25 minuter över nio. Vilket år är mer oklart. Här låg tidigare en stor bassäng samt en undervisningsbassäng och en så kallad barnplaskpool. Nu är allt utrivet och här ska byggas en stor bassäng samt två undervisningsbassänger med höj- och sänkbara bottnar, bland annat för att vara mer tillgängliga för personer med rörelse- eller funktionsnedsättning.

NORCONSULT I DAG # 1 2018


TEX T OSK AR HAMMARKR ANT Z FOTO EMIL NORDIN

// följ med 21

Medborgarhuset slog igen sina portar för allmänheten sommaren 2016. Sedan dess har insidan genomgått en ordentlig transformation som beräknas vara klar någon gång under 2020. Bakom fasaden döljer sig bland annat Forsgrénska badet som Norconsult tagit fram en ny vattenreningslösning för.

Joel Ericsson, uppdragsledare på team Mark & Vatten

– Badhuset var i väldigt dåligt skick. Den kloridhaltiga luften och det varma vattnet som ger varm luft har medfört stora skador. Vattenreningen har inte heller varit anpassad för det stora antalet besökare, säger Joel Ericsson uppdragsledare på Norconsult team Mark & Vatten i Växjö. ANLÄGGNINGEN UTGJORDES TIDIGARE av en gemensam filterkrets för alla bassänger, med öppna sandfilter och öppet utjämningsmagasin. Detta har resulterat i att byggnadsdelar av betong och stål, i närheten av dessa öppna vattenytor, har blivit kraftigt angripna. Backspolning av filtren skedde inte med den hastighet som förespråkas i dag, vilket gjort att en del smuts som fångats i filtret inte spolats bort, vilket påverkar badvattenkvaliteten. Det saknades även ett aktivt kol-filter för reduktion av bundet klor och därmed reducering av andra klorföreningar. Norconsults lösning innebär istället tre separata vattenreningsanläggningar, en för varje bassäng. – Det är en mer kostsam men betydligt bättre lösning, inte minst för att man kan tillsätta klor bara där det behövs, och inte enbart i alla tre bassängerna samtidigt. Ett

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

annat fokus för oss har varit att möjliggöra att man både kan höja och sänka kapaciteten på flödet för att nå högre energieffektivitet. Även värmeåtervinningen har setts över. DEN 25 APRIL 2016 fattade Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om att upprusta och utveckla Medborgarhuset, och samma sommar stängdes huset. Biblioteket flyttade till en tillfällig lokal på andra sidan torget och bland andra rockklubben Debaser och nattklubben Göta Källare fick se sig om efter nya lokaler. Under planeringsfasen av projektet gick Stockholms stads fastighetskontor ut med en offentlig upphandling för detaljprojektering av badvattenreningen till bassängerna. Norconsult vann upphandlingen och har tagit fram en lösning där vattenreningen utförs med bland annat trycksandfilter och kolfilter. Anläggningen styrs helt automatiskt, med fokus på energieffektiva lösningar. – Det som gör projektet extra intressant är att Medborgarhuset är blåklassat, alltså synnerligen kulturhistoriskt värdefullt, säger Joel Ericsson. Även om kulturklassningen av byggnaden inte berör


22

Medborgarhuset i Stockholm Uppdraget Norconsult har fått i uppdrag av Stockholms stad att utföra systemhandlingsprojektering med efterföljande detaljprojektering för vattenreningen för Forsgrénska badet i Medborgarhuset. Tidplan Norconsult vann uppdraget under 2015, och våren 2017 stod detaljprojekteringen klar. Medborgarhuset förväntas öppna för allmänheten igen under 2020.

Utmaningar Bland utmaningarna märks den befintliga byggnaden från 1930-talet, med trånga utrymmen som inte kan ändras då fastigheten är blåklassad. Befintlig vattenrening var uttjänt och behövde bytas mot energieffektivare utrustning samt ny systemlösning.

Sollentuna sjukhus

själva vattenreningen lika mycket som övriga delar av utan självklara passager mellan de olika huskropparna. Stockholm stads ambitioner är att binda ihop de olika huset, har det ändå medfört utmaningar. – Vi kan inte flytta några väggar eller ändra för mycket, avdelningarna och göra det lättare att ta sig runt i huset. Bland annat byggs en ny huvudentré från Medborutan är hänvisade till de utrymmen som finns. Det är också väldigt trångt där ventilation, sprinklers och andra garplatsen och nya entréer från Götgatan och tunnelinstallationer ska få plats på begränsad yta. Det har krävt baneplan, samt fler allmänna ytor inne i byggnaden. en hel del samordning mellan oss och de som ansvarar Även Kulturskolan, som har haft verksamhet här, ett gym och ett nytt café ska få plats i lokalerna när de är färdiga. för de andra installationerna. slutet av 1930-talet, som HUVUDDELEN AV NORCONSULTS uppdrag avslutades ett av de största och mest prestigefulla projekten i staden egentligen under våren 2017, i och med att detaljplanevid tiden. Därför gjordes också en rad ändringar innan ringen var klar och Peab tog över som entreprenör för att huset till slut stod färdigt och kunde invigas i december utföra åtgärderna. 1939. – Vi har en mer kontrollerande och konsulterande funkAlla ändringar som gjordes under byggnation upp- tion nu, där vi hjälper entreprenörerna och svarar på deras daterades dock inte på ritningarna. Så när arbetet med frågor. Så i dag är första återbesöket på länge på platsen. renoveringen skulle påbörjas visade sig verkligheten inte Det är spännande att se hur arbetet fortskrider. Sedan måsstämma riktigt med hur det såg ut på ritningarna. te jag ju komma tillbaka och ta ett provdopp när badhuset – För vår del spelade det inte så stor roll eftersom själ- öppnar under sommaren 2020, säger Joel Ericsson. va badavdelningen var urblåst när vi började projektera. Joel Ericsson är utbildad högskoleingenjör med särDet var värre för alla andra som jobbar med andra saker skilt intresse för miljöfrågor. Att hans team på Norconsult i huset, säger Joel Ericsson. till stor del fokuserar på just vattenrening har också med– Ja, första månaden vi var här var det som att gå runt fört att Joels intresse för området ökat. Lite väl mycket, i en myrstack och försöka hitta, säger Robin Scherdin på tycker familjen ibland. entreprenören Peab, som visar oss runt i huset. – Om jag går till en simhall kan jag ju inte låta bli att Att det är svårt att ta sig runt i huset beror inte bara kolla inloppen och lukta på vattnet och sådant. Vi har på bristen på uppdaterade ritningar, utan också på att tvillingdöttrar på fem år, så när de vill åka till ett ävenarkitekten Martin Westerberg valde att skapa ett stort hus tyrsbad eller liknande brukar jag säga ja direkt. Men min bestående av tre huskroppar utan gemensam entré och sambo är kanske inte riktigt lika glad ... n MEDBORGARHUSET BYGGDES I

NORCONSULT I DAG # 1 2018


TEX T SANNA PERSSON

DE VANN NORCONSULTS STUDENTPRIS

Norconsults nyinstiftade studentpris för bästa artikel i tidskriften Vatten gick till Kari Ella Read och Marika Karras vid Lunds Tekniska Högskola. Deras vinnande artikel belyser kostnad och nytta för olika åtgärder för översvämningsrisker och hur dessa kan bidra till en

EMMA KESKITALO

hållbar stadsutveckling.

// visste du att? 23 Tillsammans i Norconsultkoncernen är vi 3 350 medarbetare med kontor och uppdrag världen över. Norconsult AB har huvudkontor i Göteborg och vi har distriktskontor över hela Sverige. ALLTID NÄRA

Vi finns på 21 orter BORLÄNGE Borganäsvägen 39, 784 33 Borlänge GÖTEBORG Theres Svenssons gata 11, 402 76 GÖTEBORG HALMSTAD Kristian IV:s väg 3, 301 18 HALMSTAD

Norconsult och Ingenjörer utan gränser i Tanzania I MARS ÅKTE Emma Nilsson Keskitalo

och att de drygt 1 200 skoleleverna

och Debora Falk från team VA-teknik

tvingades dela på tre hinkar vatten per

på Norconsult till Tanzania för att delta

skoldag. Situationen gjorde det bråd-

i ett vattenförsörjningsprojekt som

skande att först och främst laga den

HUDIKSVALL Magasinsgatan 8, 824 43 HUDIKSVALL KARLSTAD Herrgårdsgatan 6, 652 24 Karlstad KRISTINEHAMN Dalavägen 23, 681 30 KRISTINEHAMN LUDVIKA Köpmansgatan 28, 771 32 LUDVIKA LULEÅ Gammelstadsvägen 5D, 972 41 LULEÅ

Ingenjörer utan gränser och tre Chal-

trasiga tanken, säger Emma Nilsson

mersstudenter initierat på en skola.

Keskitalo.

MALMÖ Hjälmaregatan 3, 211 18 MALMÖ

2017 och bjuder därigenom på de an-

FÖRSLAG TOGS FRAM på en ny regn-

PITEÅ Karl Grankvist väg 1A, 941 52 PITEÅ

ställdas expertis och tekniska lösningar.

vattentank med en handbyggd pump

Norconsult ingår i partnerskapet sedan

Målet var att ta fram en hållbar lös-

och en insamling startades för att

ning för skolans vattenförsörjning som

stötta finansieringen. Norconsults

gjorde dricksvattnet tjänligt och att

förslag samlades i en rapport som

utbilda skolbarn och personal kring

överlämnades till Ingenjörer utan

vatten och underhåll av anläggningen.

gränser, som drivit projekt i Manuvo

– Strax innan vår ankomst visade det sig att den ena vattentanken läckte

sedan 2012, och den lokala organisationen på plats. n

SKELLEFTEÅ Anbudsgatan 9, 931 57 Skellefteå STOCKHOLM Hantverkargatan 5, 112 21 STOCKHOLM SUNDSVALL Landsvägsallén 4, 852 29 SUNDSVALL UMEÅ Storgatan 43, 903 26 UMEÅ UPPSALA Bangårdsgatan 13, 753 20 UPPSALA VARBERG Karl Norströms väg 35, 432 53 Varberg

Norconsult i världen ISLAND NORGE POLEN DANMARK LAOS FILIPPINERNA MOCAMBIQUE SYDAFRIKA THAILAND MALAYSIA NYA ZEELAND

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

VÄSTERÅS Kopparbergsvägen 6, 722 13 VÄSTERÅS VÄXJÖ Storgatan 42, 352 32 VÄXJÖ ÄLVKARLEBY Uppsalavägen 3, 814 70 ÄLVKARLEBY ÖREBRO Stortorget 8, 702 11 ÖREBRO ÖRNSKÖLDSVIK Strandgatan 21, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK ÖSTERSUND Studentplan 5, Hus E, 831 40 ÖSTERSUND


Avsändare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

TEX T SANNA PERSSON FOTO EMIL NORDIN

FULL FART FRAMÅT För sex år sen uppstod intresset – i dag cyklar hon på elitnivå och siktar mot SM. Jessica Eriksson tar med sig tävlingsandan till jobbet som arkitekt på Norconsult.

Å

– Jag tycker om att testa mina gränser och

välja klimatsmarta transporter. Vi är många

kan bli. Det går igen i min yrkesroll där jag

som cyklar till jobbet och vi har en årlig cykel-

siktar på att Norconsult ska gå från en doldis

utmaning som sporrar oss, säger Jessica.

i arkitekt-Stockholm till att synas och ta plats, särskilt för beställare med hög miljöambition, säger Jessica. Hon arbetar som arkitekt och studioledare

ATT TÄVLA PÅ cykel kräver ett stort mått

oräddhet. Ofta ligger cyklisterna axel mot axel med bara någon decimeter mellan cyklarna, i

på Norconsult i Stockholm. Just nu ritar hon

snitt 40 km i timmen och 70 km i timmen

skolor och förskolor.

i utförslöporna.

VILJAN ATT TA sig an nya utmaningar är åter-

har nytta av även som arkitekt. På vårt Stock-

– Det finns en tävlingsanda i mig som jag

r 2015 var Jessica Eriksson den snabbaste kvinnan att ta sig runt

– Norconsult uppmuntrar oss anställda att

se hur långt jag kan komma och hur bra jag

det 30 mil långa loppet Vättern

kommande för Jessica. På midsommardagen

holmskontor är vi sporrade att växa och ta

runt. Förra året bytte hon ut

tävlar hon i cykel-SM tillsammans med sitt

spännande uppdrag som kommer göra oss

racern mot en mountainbike och körde Cykel-

elitlag, men även på jobbet är cykling ett

ännu mer attraktiva för både beställare och

vasan och Lidingöloppet MTB.

naturligt inslag.

potentiellt nya medarbetare, säger Jessica. n

JESSICA ERIKSSON Arkitekt och studioledare, team Arkitekter ÅLDER 45 år. BOR Saltsjöbaden FAMILJ Man och tre barn. FRITID Umgås med familj och vänner, åker skidor och fjällvandrar med familjen och cyklar. DET BÄSTA MED MITT JOBB Strävan efter att hitta smarta och vackra arkitektoniska lösningar i samspel med mina fantastiska kollegor.

Profile for Norconsult

Norconsult Idag 1-2018  

Norconsult Idag 1-2018  

Advertisement