__MAIN_TEXT__

Page 1

1 NORCONSULT

I DAG

EN TIDNING FRÅN SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN #2 2018

HUNDRA ÅR AV NYTÄNK

VÄSTLÄNKEN: ”STÖR EJ”

KRIGET TÄNDE EN GNISTA

År 2023 är det 100 år sedan HSB startade. Sedan bildandet har innovativa lösningar drivit dem framåt.

Arbetet med Västlänken har dragit igång. Norconsult gör så att projektet, mitt i Göteborg, stör minimalt.

Araz flydde krig och förstörelse i irakiska Kurdistan. Nu arbetar han med att bygga upp och forma samhället.

SIDAN 7

SIDAN 20

SIDAN 24

RECEPT FÖR INTEGRATION

Välkommen till den goda staden


2

ledare //

Tänk långsiktigt – en väg till hållbarhet

H

ållbarhet är en av de absolut viktigaste

principer och med normala avkastningskrav. Jag kan

framtidsfrågorna – och en fråga där vi

tycka att det rimmar illa med den långsiktighet som

i samhällsbyggnadsbranschen kan spela

borde ligga i samhällets intresse. Ett kommunalt bostads-

en viktig roll. Inte minst när det handlar

om social hållbarhet, som är intimt förknippad med hur

bolag borde få satsa extra pengar om man bedömer att det skulle löna sig på sikt, både för bolaget och

människor bor och lever. I det här numret av Norconsult

kommunen, även om det belastar boksluten i närtid.

I Dag tittar vi närmare på om – och i så fall hur – man

Lagstiftningen behöver kanske inte ändras, men kan

kan arbeta för att bygga bort segregationen. Vi får bland

vinstkraven sänkas?

annat veta vad som är på gång i Lövgärdet i nordöstra Göteborg. I samma del av staden, Gårdsten, finns en framgångs-

OCH HUR KAN vi i samhällsbyggarbranschen bidra?

Det händer att vi beklagar oss över att våra smarta

saga som jag skrev om i min ledare redan för fem år

lösningar inte får tillräckligt gehör utan möts med ”det

sedan. Där handlar det om att satsningar gjorda av

ryms inte i projektbudgeten”. Men skulle vi kunna agera

Gårdstensbostäder – en del av kommunala bostads-

annorlunda? Min känsla är att vår bransch kan bli bättre

koncernen Framtiden AB – har gett goda resultat, såväl

på att ta fram och kommunicera ekonomiska kalkyler

för boende som samhällsekonomiskt. När Göteborgs-

som visar på fördelar respektive nackdelar med olika

Posten i höstas besökte Gårdsten kunde man konstatera

lösningar, såväl vad gäller miljö som sociala aspekter.

att den goda utvecklingen har fortsatt tack vare Gård-

En del av vår uppgift är att uppmuntra nytänk, hitta driv-

stensbostäders målmedvetna arbete med sysselsättning,

krafter och få byggherrar att förstå varför det kan vara en

trygghet och inflytande. Till exempel vill polisen i nord-

god idé att bygga bättre, även om projektinvesteringen

östra Göteborg att Gårdsten plockas bort från den

blir lite högre. Då kan det gälla såväl materialval som

nationella listan över särskilt utsatta bostadsområden.

att slutresultatet blir ännu vassare om arkitekterna får lägga mer tid på sin del av arbetet.

JAG TYCKER ATT det här exemplet på förebyggande

arbete är väldigt inspirerande och borde leda till efter-

Med denna förhoppning om förändring – både hos

tanke. En parallell är förresten satsningar på fritidsgårdar;

oss själva och hos andra

att de pengar som läggs på sådan verksamhet ”fås igen”

aktörer – vill jag önska dig

med råge i ett senare skede, tack vare att färre ungdomar

en riktigt god jul.

PÅ OMSLAGET Många uppdelade städer tampas med segregationsproblematik. För att undvika utanförskap krävs en mix som skapar mångfald.

fastnar i kriminalitet. Samhället borde ha bättre helhetssyn. Det borde noga överväga när det ska sparas och exempel byggherrar, inte minst allmännyttan, ta större ansvar? För snart åtta år sedan ändrades lagstiftningen vad gäller de kommunala bostadsbolagen, vilket bland annat innebar att de nu ska drivas enligt affärsmässiga

Ljot Strömseng VD

ANNA SIGVARDSSON

tänka på vad som lönar sig i det långa loppet. Kan till

NORCONSULT I DAG # 2 2018


// innehåll 10

3

17

Hur bygger man bort segregation?

När det regnar ska ett nytt landskap framträda på skolgården. Läs om Norconsults kreativa tävlingsförslag för Torslandskolan.

14

9

Miljösynder hotar 700 000

För att undvika att en damm vid Västerdalälven rasar har Norconsult konstruerat en dammlucka som fungerar även vid strömavbrott.

SHUT TERSTOCK

Innovation mot dammras

Ett strandskred vid Älvängen skulle kunna innebära att dricksvattnet för 700 000 västsvenskar förgiftas. Norconsult projekterar sanering för att säkra den förorenade strandlinjen.

NORCONSULT

Går det, med hjälp av andra idéer och principer, att bygga bort en uppdelad stad? Norconsult I Dag har pratat med eldsjälen Stefan Sundemo, forskaren Alexander Ståhle och stadsarkitekten Björn Siesjö.

NORCONSULT

Världens bästa skola när det regnar

20

REBECCA ELFAST

Vi har träffat två personer som arbetar med Västlänken, ett av Sveriges största projekt inom infrastruktur. Trotts att de har vitt skilda arbetsuppgifter har de samma mål: att störa så lite som möjligt.

Norconsult I DAG – en tidning från oss på Norconsult POSTADRESS Box 8774, 402 76 Göteborg BESÖKSADRESS Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg

TELEFON +46 10 141 80 00 WEBB norconsult.se

ANSVARIG UTGIVARE Ljot Strömseng ljot.stromseng@ norconsult.com

PROJEKTLEDARE Catharina Johansson catharina. johansson@ norconsult.com

Norconsult AB ingår i Norconsultkoncernen som är en av Nordens ledande tvärfackliga rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Tillsammans är vi 3  350 medarbetare varav 640 arbetar i Sverige.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

PRODUKTION Rubrik AB Göteborg info@rubrik.se

OMSLAG Illustrationer: Rebecca Elfast

TRYCKERI Sandstens Tryckeri AB

ADRESSREGISTER mail@ norconsult.com

Foto: HSB, Krister Engström & AnnaLena Lundqvist

LÅT OSS HÅLLA KONTAKTEN. Redaktionen hanterar all prenumerantdata enligt dataskyddsförordningens riktlinjer. Vill du inte längre ta emot kundtidningen kan du alltid avregistrera dig via mail@norconsult.com.

KRISTER ENGSTRÖM

I kulisserna till Västlänken


händer på Norconsult // TEX T SANNA PERSSON

NORCONSULT LEDER UTBILDNING FÖR SVERIGES ARKITEKTER

KREATIV GRUPPKÄNSLA MED HÖG BÄRKRAFT

Carolin Folkeson, planarkitekt på Norconsult, hjälper Sveriges

Under affärsområde Arkitektur & Samhällsplanerings kick-off

Arkitekter att leda utbildningen ”Steg 1” i Göteborg för andra året i rad.

byggde medarbetarna gruppvis varsin bro av 45 legobitar. Vinnare

Utbildningen syftar till att stärka arkitekten i sin yrkesroll och ingår

utsågs för den vackraste bron, mest stabila bron och bron med högst

i Sveriges Arkitekters professionsprogram.

bärkraft. Den mest stabila bron klarade en vikt på hela 20 kilo.

Norconsult prisas i arkitekttävling DEN TIDIGARE nedgångna gymnasie-

byggnaden Sävehuset på Gotland har

–Det var en komplex men rolig uppgift att omvandla den befintliga byggnaden till en

förvandlats till ett modernt och välkomnande

modern och välfungerande arbetsplats och

kunskapshus med hjälp av arkitekter från

skolmiljö. Vi lade mycket tid och energi på den

arkitekt på Norconsult som tillsammans med Kerstin Björn ritade den prisbelönta byggnaden. Sävehuset har projekterats och certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, bland annat genom

Norconsult. Byggnaden från 1970-talet, som

nya planlösningen, byggnadens flöden samt

valet av sunda material men även genom att

tillhör gymnasieskolan i Visby, har genomgått

att få in bättre ljusinsläpp. Tack vare ett bra

uppfylla en god nivå gällande inomhusmiljö

en omfattande ombyggnation såväl invändigt

samarbete med beställaren på Region Gotland

och energihushållning. Utöver Sävehuset finns

som utvändigt. I somras belönades Norconsult och den höga ambitionsnivån lyckades vi nå det det endast två ombyggnadsprojekt i Sverige med Gotlands Arkitekturpris för projektet.

här fina resultatet, säger Julia Hjortmyr Grabe,

som har fått betyget Guld. n

Nya ledare i Helsingborg, Luleå och Borlänge

JOHAN PEETZ är ny chef för nybildade team

MAGNUS KIERI är chef för nybildade team

PÄR-ERIC ERIKSSON är chef för team Infra-

Infrastruktur i Helsingborg. Senast arbetade

Arkitektur & Byggkonstruktion i Luleå och

struktur i Borlänge. Senast var han uppdrags-

han på Atkins Sverige, som regionchef.

Piteå. Tidigare arbetade han som projek-

ledare på ÅF och byggde innan det upp EQC:s

teringsledare på Arkitekthuset Monarken.

kontor i Borlänge, Gävle och Sundsvall.

– Jag tar mig an min nya roll med nyfikenhet och ödmjukhet. Det är inspirerande att få jobba

– Jag ser fram emot att bidra till att mina

– Tolv medarbetare är nu på plats i Borlänge

i ett team med så stor kunskap och att nu få

kollegor utvecklas ytterligare i sina roller och

och efter nyår bygger vi ut kontoret för att

satsa mot fler uppdrag med entreprenörer.

till att utveckla vårt affärsområde.

kunna rekrytera fler inom väg, VA och miljö.

JOHAN PEETZ Ålder 46 år. Familj Fru och två barn. Fritid Spelar golf och reser till världens alla hörn.

MAGNUS KIERI Ålder 47 år. Familj Fru och tre söner. Fritid Gillar hav och fjäll, toppturer och träning.

PÄR-ERIC ERIKSSON Ålder 49 år. Familj Fru och tre barn. Fritid Jakt, slalom, vattenskidor och allt som involverar motorer.

NORCONSULT I DAG # 2 2018

ANNA SUNDSTRÖM

4


5

SILVER FÖR ÅRETS BÄSTA CYKELIDÉ

Norconsult vann silver i tävlingen ”Cykelvänlig arbetsplats” som anordnas av SHUT TERSTOCK

Trafikkontoret i Göteborg. Norconsult har vidareutvecklat idén att mäta hur långt de anställda cyklar. Tillsammans tog de sig till Norconsults kontor på Nya Zeeland.

ANDREAS HARNEMO

Man planterar även träd för varje cyklad mil.

Hur är det att arbeta på ett företag i stark expansion? Lars Ylander

Arkitekthuset Monarken stärker Norconsult ARKITEKTHUSET MONARKEN

ringsledare på Monarken, numera

i Luleå och Piteå ingår nu

teamchef för Arkitektur & Bygg-

i Norconsult som i och med förvärvet

konstruktion.

utökas med över 45 medarbetare inom

Tillsammans med de tidigare del-

arkitektur, inredning, byggkonstruktion,

ägarna Per Sandkvist, Hans Kohkoinen

landskap och stadsplanering. Monarken

och Peter Renberg sålde han i som-

har under många år arbetat upp en

ras Arkitekthuset Monarken till

bred projektportfölj med bland annat

Norconsult.

skolor, bostäder, kontor samt vårdoch omsorgsprojekt. – Vi behövde bli större för att kunna

– Arkitekthuset Monarken är ett företag med liknande företagskultur, värderingar och arbetssätt och vi är

utvecklas. Med fler kompetenser

övertygade om att våra organisationer

i samma bolag har vi nu möjlighet

kommer att fungera väl ihop, säger

att ta oss an mer komplexa uppdrag,

Marcus Rydbo, affärsområdeschef,

säger Magnus Kieri, tidigare projekte-

för Arkitektur & Samhällsbyggnad. n

Nytt kontor i expansiva Helsingborg NORCONSULT HAR ÖPPNAT ett

intill tågstationen Knutpunkten och

nytt kontor i Helsingborg med

befinner oss därmed nära våra olika

kompetenser inom gata, väg och VA.

beställare inom Helsingborgs Stad,

Johan Peetz är nytillträdd teamchef.

säger han. Norconsults nya kontor

– Helsingborg är en expansiv marknad

i Helsingborg har spetskompetens

där det händer mycket. Det är en att-

inom projektering för infrastruktur och

raktiv region att verka i. Vi har placerat

i framtiden hoppas de kunna stärka

vårt kontor i ett fantastiskt fint läge

upp även med landskapskompetens. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

ARKITEKT MSA, TEAM ARKITEKTUR

– Den stora utmaningen i ett expansivt företag är inte själva växandet i sig utan att hitta rätt strukturer som fungerar för den nya utökade organisationen, ända ner på individnivå. När strukturerna väl sitter på plats ser jag framför mig en kreativ arbetsplats med spännande uppdrag inom ett vidgat marknadssegment.

Sandra Kjellberg TEAMCHEF, INFRASTRUKTUR

– Det är både inspirerande och utvecklande. Samtidigt som det är utmanande att få med sig alla i samma båt så öppnar det upp för nya utvecklingsmöjligheter för de anställda. Det är viktigt att ha en stabil plattform med fungerande system samt grundprinciper och en kultur som bygger vi-känsla.

Guro Ruud Cedell AVDELNINGSCHEF HR, NORCONSULT AS

– När gruppen växer uppstår nya spännande och utmanande arbetsuppgifter som utvecklar oss som organisation. Våra medarbetares kompetenser är vår styrka och som arbetsgivare ligger vårt fokus på att erbjuda relevanta utvecklingsmöjligheter inom rekrytering, kompetensutveckling, organisationsutveckling och ledning.


6

vår kund // TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO HSB

INNOVATIVA LÖSNINGAR DRIVER HSB Den medlemsägda organisationen HSB är Sveriges största bostadskooperation. Ända sedan bildandet 1920 har HSB drivits av innovativa lösningar som förbättrat boendet för sina medlemmar. I dag fokuserar de på hållbarhet i alla led.

Å

r 2023 är det 100 år sedan HSB startade. Då, i början av 1900-talet, var bostadssituationen i Sverige svår. I genomsnitt var en tredjedel av hushållen trångbodda. Bostadsbristen var ett led i den urbanisering som pågick i Sverige under den här tiden. År 1895 bodde till exempel över 50 procent av alla industriarbetare på landsbygden. Under 1910-talet ökade befolkningen i Stockholm med 22 procent, samtidigt som antalet äktenskap ökade med 35 procent. Att familjerna ökade så pass kraftigt bidrog också till bostadskrisen som var ett faktum 1920. Samtidigt var standarden i Sveriges lägenheter väldigt låg. Många bostäder saknade både centralvärme och badrum.

NORCONSULT I DAG # 2 2018


7

Till vänster: På HSB Living Lab testas innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. Byggnaden är bland annat utrustad med solceller på fasaden. Nedtill: Flygfoto över BRF Prästgården i stadsdelen Torslanda i Göteborg.

Så 1923 bildades HSB i Stockholm i syfte att förse medlemmarna med billiga och bra bostäder som skulle hållas undan från spekulationer. Ett år senare blev riksförbundet HSB konstituerat Johan Wiberg, som ett sammanslutande organ för alla projektledare lokalföreningar. på HSB Organisationen var banbrytande redan i sin linda. På 1920-talet byggde HSB bostäder med badrum i varje lägenhet och gemensamma tvättstugor med moderna maskiner. Sopnedkastet med tillhörande sopförbränningsanordning var också en HSB-innovation. Nu rimmar det en gång så moderna sopnedkastet mindre väl med organisationens hållbarhetstänk, därför har många sopnedkast satts igen eller använts som schakt för dragning av VVS och el. I DAG STRÄVAR HSB fortfarande efter att ligga i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder med en bekymmersfri förvaltning. Lagom till hundraårsjubileet 2023 har HSB som mål att ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

HSB i korthet 624 000 medlemmar 4 000 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB 129 000 bosparare 340 000 lägenheter i HSB:s bostadsrättsföreningar 25 000 hyresrätter 1 700 produktionsstartade HSB-bostäder

40 procent och att övriga delar av HSB:s organisation ska ha minskat sina utsläpp med 50 procent. Johan Wiberg är projektledare på HSB, han arbetar med underhållsplanering och ombyggnationer. – När det kommer till renoveringar arbetar vi för att projektet ska vara miljömässigt ansvarstagande, kostnadseffektivt och hållbart över tid. Kortfattat kan man säga att jag hjälper bostadsrättsföreningen att bli en så bra beställare som möjligt. Det handlar ofta om att få dem att tänka långsiktigt och ta del av vår samlade erfarenhet och mångfald, säger Johan. JUST NU FÖRBEREDER Johan ett stort renoveringsprojekt för BRF Prästgården i stadsdelen Torslanda i Göteborg. Bostadsrättsföreningen består av 147 lägenheter fördelat på tolv hus som alla byggdes i mitten på 1960-talet. Tidens tand har gnagt på fönster, tak, fasader, dränering och mark. Vid en så pass omfattande renovering som Prästgården står inför blir det många stora beslut att fatta samtidigt som mer tid måste avsättas för styrelsearbete. – Många styrelsemedlemmar uppfattar det som komplicerat att hantera den mängd information och beslutsunderlag


8

vår kund //

» Vid större takprojekt försöker vi alltid använda oss av solceller. « JOHAN WIBERG, HSB

HSB

HSB och Norconsult Norconsults landskapsingenjörer har lång erfarenhet av att rusta upp slitna gårdar för HSB:s bostadsrättsföreningar. Dessutom utför Norconsults projektledare, arkitekter och byggledare besiktningar för HSB. Norconsults arkitekter har även ritat kvarteret Klockan och Ljuset i Alingsås.

som krävs vid större ombyggnadsprojekt. Det kan leda till att styrelsemedlemmar väljer att lämna sina poster. Ibland kan det vara flera som frånträder vid samma tillfälle. Oftast är det den som är mest tongivande i styrelsen som bestämmer riktningen för besluten som fattas. Om den personen frånträder ändras riktningen för besluten, det blir ett sicksackmönster i beslutsfattandet, säger Johan. BRF Prästgården provar därför en ny lösning med målsättning att räta ut och underlätta beslutsfattandet för styrelsen. – Om man fäster ett snöre 30 år fram i tiden, säger Johan och pekar framåt med armen. Då ska snöret gå i en parallell linje längs den vision föreningen stakar ut i dag. Tillsammans med BRF Prästgården tar Johan fram en 30-årig visionsplan som ska fungera som en ledstjärna vid beslutsfattandet i kommande renovering och utvecklingsprojekt. – I visionsplanen bestämmer man vilken riktning föreningen ska ha. Ska man exempelvis attrahera pensionärer eller småbarnsfamiljer, vilken färgskala och växtlighet ska prägla området, etcetera. Det här blir tillsammans med underhållsplanen ett styrdokument för styrelsen att ta ställning till vid framtida renoveringar, säger Johan. Han menar att dokumentet inte ska vara för detaljerat eftersom det kan vara svårt för dagens styrelse att ta hänsyn till de samhällsförändringar som påverkar morgondagens boende och renoveringar. – Om vi tar den gemensamma gårdsytan som ett exempel så lade man förr väldigt stor vikt vid utformningen av lekplatsen. I dag ser vi att barn är ute och leker på gården i mindre utsträckning än förr. Därför är det vanligare att den moderna föreningen vill investera i en trevlig grillplats, odlingslotter, boulebanor eller kanske ett orangeri för att stärka trivseln och gemenskapen i området, säger Johan. HSB PLANERAR, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 4 000 bostadsrättsföreningar. Bostäder och servicelokaler i Sverige använder lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen som hela industrisektorn. Det finns tekniska möjligheter

HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största bostadskooperation. De förvaltar bostäder över hela Sverige, i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. Akronymen HSB används i dag bara som namn. Tidigare stod förkortningen för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening.

att minska energianvändningen och till och med göra bostaden till en energiproducent. Genom att energieffektivisera vill HSB därför bidra till ett mer hållbart samhälle. – Vid större takprojekt försöker vi alltid använda oss av solceller. I ett pilotprojekt på HSB Living Lab har vi även klätt in hela fasaden i solceller, säger Johan. DEN GEMENSAMMA TVÄTTSTUGAN är ett annat område som kan energieffektiviseras. Därför har tvättstugan blivit ett område som HSB satsar mycket på att utveckla. – Det går åt mycket onödig energi för torkning, därför är det viktigt att uppmärksamma energieffektiv utrustning, säger Johan. Vid tvättstugerenoveringar försöker HSB få föreningen att investera i utrustning som kan ha en högre initial kostnad, men som är desto mer lönsam över tid. Exempel på sådan utrustning är tvättmaskiner som väger tvätten, har automatisk dosering av tvätt- och sköljmedel eller torkrum med kondensavfuktare som blåser ut varmluft i torklinorna. – Att investera i ett torkrum med kondensavfuktare och varmluft i torklinorna halverar torktiden om man jämför med ett torkrum som torkar tvätten med en byggfläkt. Och att installera en värmeväxlare till torktumlaren gör en energibesparing på cirka 30 procent, säger Johan. n

NORCONSULT I DAG # 2 2018


// så funkar det

TEX T FREDRIK FERMÉN ILLUSTR ATION MAT TIAS DELLMO

9

Utrustad för vårfloden

V

årfloden drabbar varje år stora delar

och mindre flottningslucka till en större damm-

av landet med översvämningar. Då den

lucka, säger Peter Bergkvist uppdragsledare på

kulminerar kan den i extrema

team Mekanik.

fall dra med träd, båtar, bryggor och

husvagnar i vattnet. Under den här tiden utsätts

DEN NYA LUCKAN är en rundad klafflucka med en

Lima Kraftverk, som är det översta kraftverket

bredd på 17 meter. Den har hög vridstyvhet och

i Västerdalälven, för stora påfrestningar. Om dam-

manövreras med en hydraulcylinder som håller

men rasar skulle det innebära ansenlig ekonomisk

emot vattentrycket.

skada och fara för människoliv. De pågående klimatförändringarna gör att fors-

– De vanligaste lucktyperna öppnas uppåt med elkraft. Men eftersom klaffluckor öppnar med hjälp

kare räknar med ännu högre vattenmängder i fram-

av vattentrycket tog vi fram en lösning som kan

tiden. Fortum som äger kraftverket bestämde sig

öppnas även om strömmen gått, säger Peter. Vid ett scenario med oväder och extremt höga

därför 2015 att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder. Norconsult fick uppdraget att projektera

flöden är risken för strömavbrott nämligen stor.

arbetet.

Om vattnet stiger över en den tillåtna dämnings-

– Eftersom dammen utsätts för höga flöden

Kraften i vårfloden Vid normalt sommarflöde rinner 20–60 kubikmeter vatten per sekund genom Lima kraftverk. 1966 kulminerade vattenflödet till rekordnivåer, 647 kubikmeter per sekund forsade då genom dammen. I dag kan man efter ombyggnaden klara ett vattenflöde på 1   300 kubikmeter per sekund genom befintliga luckor.

gränsen påverkas den nya luckan av en ventil som

och drivgods som riskerar att täppa igen lucköpp-

släpper trycket i hydraulcylindern, klaffluckan

ningarna bestämde sig Fortum att byta en äldre

öppnas då automatiskt av vattentrycket. n

HYDRAULCYLINDERN För att stänga luckan krävs elkraft. Hydraulcylindern har en diameter på 500 millimeter och slaglängden är sju meter. Den kan ge en dragkraft på 270 ton för att stänga luckan mot vattentrycket.

KOMMUNICERANDE KÄRL När vattnet stiger över dämningsgränsen rinner det över kanten på röret och ner i baljan som är utrustad med en flottör. Då vattnet stiger i baljan lyfter flottören, som via en hävarm trycker in en ventil, och dränerar hydraulcylindern. Detta gör så att klaffluckan öppnas av vattnets tryck.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

ENORMA FLÖDEN Den rundade klaffluckan är 17 meter bred och öppnas vid ytan så att drivgods kan spolas över. När klaffluckan är helt öppen släpper den igenom 250 kubikmeter vatten per sekund, det motsvarar ungefär 1 000 badkar i sekunden.


10 helhetssyn //

Så bygger vi bort segregationen Kan man bygga bort segregation? De uppdelade städerna, med koncentrationer av människor med gemensam ekonomisk, social eller kulturell bakgrund i olika stadsdelar, tampas ofta med segregationsproblematik. Vi har pratat med eldsjälen Stefan Sundemo, forskaren Alexander Ståhle och stadsarkitekten Björn Siesjö. täder är sällan enhetliga. Stadsdelar har olika karaktär, funktion, status och boendepriser, och befolkas ofta enligt principen ”lika söker lika”. Resultatet blir städer som är lapptäcken, med tydliga gränser mellan delarna. Bara liten eller ingen uppblandning sker. Till stor del är det modernismens fel. Arkitekter som Gropius, Mies van der Rohe och Le Corbusier hade alla storslagna visioner om funktionella städer där distrikt för bostäder, arbetsplatser, shopping och nöjen hölls noga åtskilda. Problemet var bara att det aldrig fungerade särskilt bra i praktiken. Inte ens Oscar Niemeyers nogsamt planerade huvudstad Brasilia, uträknad och konstruerad in i minsta detalj, blev den utopi man hade hoppats på. Snarare tvärtom. Som så många gånger genom historien visade sig människorna ha helt andra behov än vad politikerna hade planerat för. Även byggandet i Sverige präglades av modernistiska idéer under andra halvan av 1900-talet, vilket bland annat resulterade i miljonprogrammet. Och det, är nog de flesta överens om, har bidragit till dagens problem med segregation. Men går det, med hjälp av andra idéer och principer, att bygga bort problemen? n

NORCONSULT I DAG # 2 2018


TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON ILLUSTR ATION REBECCA ELFAST

”Det största hindret är ofta kommunerna själva.” För att öppna upp stads-

ALEXANDER STÅHLE TROR

att man kan minska sannolik-

delar för ett mer blandat

heten för att segregation

boende bör man i första hand

uppstår. Han forskar inom

bygga flerfamiljshus i utpräg-

stadsbyggnad på KTH, och är

lade villaområden, menar

vd för Spacescape som be-

Alexander Ståhle.

stadsbyggnadsfrågor. Han har

vill bo, och där det redan finns

Alexander Ståhle, Stadsbyggnadsforsdriver konsultverksamhet inom kare på KTH

– Vi behöver bygga där folk

bland annat jobbat med bostadsmålen

bra infrastruktur och utbyggd kollektiv-

för Stockholms stad.

trafik. Bromma, till exempel, ligger

– Det är uppenbart att det vi byggt

centralt och har både tunnelbana och

de senaste hundra åren, i stor utsträck-

spårvagn. Att bara ha villaområden där

ning homogena stadsdelar, har skapat

ger en väldigt dålig samhällsekonomisk

strukturer där människor har sorterat sig

kalkyl. Det är ett ineffektivt markutnytt-

i olika sociala och ekonomiska gruppe-

jande som främjar segregation.

ringar, säger Alexander.

Men även om motståndet är hårdnackat i somliga villaområden finns

ALEXANDER STÅHLE MENAR att det

det andra villaägare som gärna öppnar

är nödvändigt att bryta upp de homo-

för möjligheten att bygga flerbostads-

gena stadsdelarna. Han refererar till

hus på deras mark – det finns helt

forskning i USA, som visar att ”zoning”,

enkelt enorma pengar att tjäna på det.

detaljplaner låsta till en viss typ av

I många villastadsdelar i Nacka och

bebyggelse, ofta är roten till segregation.

Stockholm pågår diskussioner om

Det är ett problem som förekommer

komplettering.

även i Sverige. – Områden med blandade bostads-

–  D ET FINNS EN hel del villaägare som

typer är också mer blandade socialt.

driver de här frågorna framåt. Men det

Det finns inte så många tydliga exempel,

största hindret är ofta kommunerna

men i Stockholm har vi till exempel

själva. Så länge byggrätterna är låsta

Björkhagen, Aspudden och Bagar-

i detaljplanerna kommer ingen

mossen. De har en mix av hyresrätter,

uppluckring att ske, säger

bostadsrätter och småhus.

Alexander Ståhle. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

// helhetssyn 11


12

”En blandad, tät, grön och sammankopplad stad.” BJÖRN SIESJÖ ÄR stadsarkitekt

begränsade områden, som

i Göteborg. Han menar att

Biskopsgården precis bredvid

staden har många stadsdelar

det välbärgade Torslanda. Inte

där de boende inte får tillgång

heller mellan dessa stadsdelar

till stadens informella nyttor. – Om man till exempel står utan jobb behöver man kunna röra sig i områden där man

Björn Siesjö, Arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Göteborgs Stad

blir erbjuden jobb. Det är ju

sker det något utbyte. Björn Siesjö vill se gränserna försvinna och en stad som läker ihop. Som exempel tar han Angered Centrum och

hela tanken med en stad, att den ska

Hammarkulletorget, som ligger bara 1,7

vara en mötesplats. Om människor får

kilometer från varandra – men utan bra

bättre tillgång till stadens nyttor får

kopplingar emellan.

de större chans att utveckla sina liv,

– Fysiskt åtskilda områden leder till

säger Björn.

social segregation. Vi behöver fler noder

GÖTEBORG HAR EN historia som känns

en genomströmning i stadskroppen.

och mer självklara stråk – det ska finnas igen från flera svenska städer. Från att

Staden ska vara ett nätverk där alla delar

ha varit en relativt liten stad fram till

hänger ihop med varandra, inte som i dag

1900-talets början expanderade Göte-

en trädstruktur med stammen i centrum

borg snabbt under efterkrigstiden. Helt

och stadsdelar som grenar ut sig.

nya stadsdelar planerades och byggdes i rask takt. Tidens ideal förespråkade

DET LÅNGSIKTIGA MÅLET är att göra

naturnära läge och bilkommunikation,

Göteborg till en blandad, tät, grön och

vilket har lett till dagens problem: stads-

sammankopplad stad.

delar som ligger långt från stadens

– Blandad innebär en lagom mix av tra-

kärna, och i många fall även isolerade

fik, parker, torg och kvartersmark. Staden

från varandra.

ska vara tät, för att stadsliv kräver ett mini-

– Det finns en geografisk uppdelning i Göteborg med en övervikt av fattigare

mum av folkmängd. Grön för att ge en bra miljö att bo och verka i. Och samman-

stadsdelar i nordost och rikare i syd-

kopplad för att den ska vara rimlig att ta

väst, men den är inte strikt. Det finns

sig runt i. Långsamt men säkert rör vi

fattiga och rika uppdelade även inom

oss åt det hållet, säger Björn Siesjö. n

NORCONSULT I DAG # 2 2018


13

”Vi behöver bygga för att skapa gemenskap” STEFAN SUNDEMO BOR i Löv-

vi segregation, säger Stefan

gärdet i norra Angered, nästan

Sundemo.

så långt norrut man kan komma

Han menar att staden

i Göteborg och fortfarande be-

måste hitta sätt att få folk

finna sig inom stadens gränser. – Jag har bott här i många år, och sett hur stadsdelen förändrats. Här har alltid funnits människor med utomsvensk

Stefan Sundemo, maskiningenjör och initiativtagare till projektet Bygg Tillsammans

bakgrund, men de senaste fem åren har

att blandas. Billiga bostäder behövs i dyrare områden, så att barnen kan blandas bättre i skolorna. Det behövs också dyrare bostäder bland

de billiga flerfamiljshusen, så att männi-

det kommit oerhört många från länder

skor kan göra boendekarriär. Någon

med annan kultur som har svårt att lära

form av politisk styrning av byggande

sig det svenska språket. Stefan är pensionerad ingenjör, enga-

och fördelning av lägenheter behövs. Men lösningen är inte att genomföra ett

gerad i kyrkan, och är bland annat aktiv

nytt miljonprogram – byggvolym i sig

med att hjälpa barn i stadsdelen med

löser inga problem.

läxläsning. –  V OLYM FÅR INTE gå före kvalitet, det –  D ET ÄR MAX ett eller två barn i varje

klass som har svenska som modersmål.

kommer vi att få betala för hundra år framåt. Vi behöver bygga för att skapa

Jag ser hur svårt barnen har att lära

gemenskap och ge förutsättningar

sig språket när nästan ingen runt dem

för att lära känna varandra. Det pratas

kan svenska – inte ens alla lärare.

mycket om att vi behöver fler bostäder,

Skolan är en nyckel till integration. Ett annat problem i Göteborg är den

men det är väldigt lite diskussion om hur vi bygger hus. Hur kan vi främja möten

stora bristen på bostäder, vilket gör

och samvaro genom utformning av

att många nyanlända flyttar in hos släk-

trappuppgångar, tvättstugor och gårdar?

tingar. Men om människor inte blandas,

De allra flesta som kommer hit är fan-

så lär man inte känna varandra. Det

tastiska, varma och vänliga människor,

lägger grunden till fördomar och miss-

och vi har mycket att lära av varandra,

förstånd, vilket skapar rädsla. Och då har

säger Stefan Sundemo. n

Bygg tillsammans Stefan Sundemo är initiativtagare till projektet Bygg Tillsammans, som har som mål att hjälpa folk att själv och i samarbete med grannar och närboende bygga billiga småhus i bland annat Lövgärdet. En av poäng-

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

erna med projektet är att det på sikt alltid är billigare att själv äga sitt boende – amortering är ju en form av sparande – jämfört med att betala hyra till en fastighetsägare. Läs mer på bygg-tillsammans.nu


14 miljö // TEX T FREDRIK FERMÉN

FOTO NORCONSULT

Miljösynder från förr Ett strandskred vid Göta älv skulle kunna få förödande konsekvenser. 700 000 personers råvattentäkt står på spel när Norconsult projekterar sanering av en förorenad strandlinje vid Älvängens västra industriområde.

D

rygt tre mil nordost om Göteborg, längs Göta älv, ligger Älvängens västra industriområde. Under början av 1900-talet fanns här ett välmående industriområde med bland annat ett tjärkokeri och repslageri. I området kom man även att ägna sig åt tillverkning av plast, isolering och korkplattor. I takt med att företagen i området växte behövde de större ytor att verka på. För att få tillgång till mer mark dumpade företagen bland annat sitt industriavfall i området närmast älven. Dessa utfyllnadsmassor innehåller i dag petroleumprodukter, tegel- och byggnadsrester, skrot och korkstoft.

ÄLVÄNGEN ÄR INTE den enda plats längs Göta älv i Ale kommun som bär spår efter gamla miljösynder. Mellan 2004 och 2012 sanerades och stabiliserades tre andra strandområden längs älven. I de projekt som kallas för Första delen av saneringen längs Göta älvs stränder schaktades totalt 200 000 ton förorenade massor bort innehållandes bly, koppar, zink, arsenik,

kvicksilver, träavfall, järnskrot och stora mängder oljerester. Statens geotekniska institut (SGI) har konstaterat att riskerna för jordskred i Älvängens västra industriområde ligger i den högsta riskklassen. Framtidens Ulf Johansson, uppdragsledare på klimatförändringar kan innebära ökad team Miljö & Säkerhet nederbörd i Vänerns tillrinningsområde. Det skulle innebära att konsekvenserna nedströms kan bli mycket stora med ytterligare försämrad stabilitet i den skredfrekventa dalgången. Sedan 2016 har uppdragsledaren Ulf Johansson och hans team från Norconsult tagit prover längs älvens strandlinje vid Älvängen. – I princip kan det ske ett jordskred här i morgon och då kommer förorenad jord att komma ut i Göta Älv som är en vattentäkt för 700 000 människor, säger Ulf. Kommunerna Ale, Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv och Öckerö försörjs alla med dricksvatten från Göta älv. – Det är naturligt en dålig stabilitet på leran utmed Göta älv. Utfyllnaden längs strandlinjen har försämrat de geometriska förhållandena och därmed förvärrat situationen ytterligare. Frågan är inte om det ska rasa utan snarare när, säger Ulf. Området är dessutom låglänt och översvämmas med jämna mellanrum, inte minst vid stormar. När man i huvudstudien konstaterat åtgärdsbehovet önskade Ale kommun snarast möjligt gå vidare med förberedande ar-

SAMARBETE FÖR RENARE STRANDLINJE Erfarenhet och kompetens var något som Ale kommun efterfrågade vid upphandlingen. Norconsult handplockade därför kompetenser internt för att säkerställa kvaliteten i det komplexa uppdraget.

MILJÖ

RISK

Tar fram en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för de åtgärder och arbetsmoment som krävs för att genomföra planerad entreprenad.

Jobbar med riskanalys och riskförebyggande åtgärder för de olika arbetsmoment som krävs för att genomföra arbetet.

NORCONSULT I DAG # 2 2018


15 Miljöprovtagningar i marken nära Göta älv har visat att strandlinjen innehåller förorenad jord. Ett skred här skulle innebära att kontaminerade massor rinner ut i älven som är råvattentäkt för 700 000 personer.

beten inför sanering och skredsäkring. När finansieringen för de förberedande arbetena på 8,6 miljoner kronor var säkrad, handlade Ale kommun upp Norconsults tjänster för genomförandet. – Både projektledaren på Ale kommun och nyckelpersoner på Norconsult har erfarenheter från arbetet med Första delen av saneringen längs Göta älvs stränder. Detta har varit mycket gynnsamt för projektet och bäddar för ett gott slutresultat, säger Ulf. DET FÖRBEREDANDE ARBETET innefattar bland annat geoteknisk och miljöteknisk provtagning, upprättande av tillståndsansökan, projektering och framtagande av förfrågningsunderlag. Arbetet med att utföra en reviderad huvudstudie med åtgärdsalternativ är nu klart. För närvarande arbetar Norconsult främst riär och översvämningsskydd ute i vattnet. En annan hydraulisk med detaljprojektering och miljödomsansökan. barriär innesluter saneringsområdet på land. Därefter instal– I en huvudstudie lämnar man alltid flera åtgärdsalterna- leras en vattenreningsanläggning för att rena utpumpat grundtiv med olika alternativ för måluppfyllelse. I det här fallet har vatten så att inga föroreningar kommer ut i älven. När dessa Naturvårdsverket gett besked om att vi ska gå vidare med det förebyggande åtgärder är på plats och området är torrlagt kan stora åtgärdsalternativet eftersom detta bäst uppfyllde alla pro- saneringsarbetet inledas. jektets mål, säger Ulf. Parallellt med projekteringsarbetet fortgår jobbet med att Åtgärdsalternativet innefattar ett delområde i industriområ- upprätta tillståndsansökan. det med omkring 700 meter strandlinje som ska saneras. För Mark- och miljödomstolens beslut kan förhoppningsvis att kunna schakta och frakta bort de kontaminerade massorna komma våren 2020 och först därefter kan entreprenadarbetet måste man först säkerhetsställa tillräcklig stabilitet för att kunna inledas. utföra arbete i strandlinjen och skydda det mot en eventuell – Vi bedömer att själva saneringen tar cirka två år att färdigöversvämning. Därefter torrläggs saneringsområdet på vatten. ställa, så i den bästa av världar är strandlinjen längs Älvängens Detta görs bland annat genom att anlägga en tryckbank som västra industriområde både stabiliserad och sanerad 2022, säger mothåll i älven. Efter det slås en spont som en hydraulisk bar- Ulf hoppfullt. n

FÖRORENAD MARK

GEOTEKNIK

LANDSKAP

HYDROGEOLOGER OCH HYDROLOGER

Undersöker och utreder föroreningssituationen i mark, grundvatten, sediment och byggnader inom området. De tar även fram och beskriver olika åtgärdsalternativ för att nå åtgärdsmålen.

Undersöker och utreder stabiliteten inom industriområdet. Vi tar också fram och beskriver de stabilitetsåtgärder som krävs för att genomföra arbete med nödvändig säkerhet.

Huvudsakligen arbetar vi med att projektera planerad entreprenad och upprätta ett förfrågningsunderlag. Tillsammans med övriga teknikområden tar man fram ritningsunderlag och beskrivande texter.

Beräknar potentiella vattennivåer vid översvämning och tar även fram dimensioneringsunderlag för hydrauliska barriärer. Projekterar och tar fram reningsanläggningen tillsammans med VA.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

VA

Jobbar med att projektera och ta fram reningsanläggningen tillsammans med hydrogeologerna


16 ansvar // TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO SHUT TERSTOCK

Stadsplanering med mänskligt fokus Begreppet hållbart stadsbyggande ligger i tiden nu när byggtakten ökar. För att kunna bygga socialt hållbara samhällen arbetar stadsutvecklare i dag efter en modell som säkerställer miljöer där människor mår bra.

D

e tre dimensionerna som utgör helheten i en hållbar stad är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. – I rådande forskning brukar man säga att social hållbarhet är kittet som håller ihop samhällen, säger Sonja Pettersson, kulturgeograf på team Plan. Eftersom det inte är omedelbart mätbart kan begreppet verka diffust. Men i dag finns en utarbetad modell för att väva in social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt, en så kallad social konsekvensanalys. – Den innehåller både en process och innehållsaspekter kring den fysiska miljön som vi vet påverkar människan, säger Sonja.

Det vanligaste förfarandet är att en kommun beställer konsekvensanalysen som utredning till en detaljplan. – Då undersöker vi bland annat hur barriärer kan överbryg- Sonja Pettersson, kulturgeograf på gas för att undvika att områden team Plan blir avskärmade. Det kan vara fysiska hinder så som en motorled som skärmar av. Det kan också vara sociala och mentala barriärer som att det saknas verksamheter eller upplevelser som lockar folk att komma till området, säger Sonja. I DAG RÅDER det bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. När byggtakten ökar är det viktigt att den sociala konsekvensanalysen är med i ett tidigt skede. – Att titta på social hållbarhet vid detaljplanearbetet är sent i processen, då går det bara att påverka vissa frågor. Analysen måste vävas in redan vid kommunens översiktsplan. Det är först då som man får med helheten och undviker kända fallgropar för ett hållbart samhälle, säger Sonja. n

Fyra delar till ett välmående samhälle

MÅNGFALD OCH MÖJLIGHETER

VARDAGSLIV OCH GRÖNOMRÅDEN

SAMVARO OCH IDENTITET

TRYGGHET HELA DYGNET

För att människor med olika ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att hitta bostad bör det finnas blandade bostadsformer i ett område: Hyresrätter och bostadsrätter eller villor, radhus och lägenheter.

I det här begreppet ingår samhällsfunktioner som exempelvis skola, vård, service, närhet till grönområden och fritidsaktiviteter. Likaså möjligheten att röra sig utan fysiska barriärer mellan områden.

Att det finns offentliga platser för vistelse och samvaro, exempelvis torg eller lekplatser. Verksamheter eller upplevelser som skapar identitet och lockar folk att komma till området. Blandade åldrar skapar liv.

Att området upplevs tryggt vid olika tider på dygnet. Detta kan exempelvis justeras med aktiva fasader som har fönster och dörrar mot gångområden.

NORCONSULT I DAG # 2 2018


TEX T FREDRIK FERMÉN ILLUSTR ATION NORCONSULT

// kreativitet

Världens bästa skola när det regnar

G

öteborg vill bli världens

Bördin, en av arkitekterna i projekt-

bästa stad när det regnar.

gruppen som även bestod av med-

Så här beskriver staden

arbetare från team Landskap, Trafik,

väderförhållandet: “Det

VA och Plan.

regnar i snitt 152 dagar om året i

Göteborg. Det innebär att det var

Marie Bördin,

BLAND ANNAT FÖRESLOG Norconsult

tredje dag faller en enorm möjlighet

arkitekt på team Arkitektur

att eleverna från både in- och utsidan

rakt ner på oss”. För att utveckla staden i den blöta

riktningen utlystes en arkitekttävling där

skulle få uppleva regnet, höra och se dess väg ner från taket via vatten-

fall mot skolgården där det skulle samlas

Torslandaskolan skulle bli världens bästa

i grunda vattensamlingar som bjuder in till lek.

skola när det regnar. Norconsult var ett av tre

Bidraget innehöll också teknik för att åter-

arkitektkontor som valdes ut för att lämna

använda vattnet till toalettspolning, pump-

tävlingsbidrag.

lekar och bevattning.

–  I förslaget framhävdes hur man kan använ-

– D et var ett väldigt roligt uppdrag som

da vatten som ett gestaltningselement, hur

tillät kreativt samarbete mellan våra många

det kan användas i undervisningen, upplevas

discipliner. Det positiva är att vi med hjälp

med olika sinnen och inte minst hur man rent

av teamwork arbetade fram tekniker och

praktiskt kan dra nytta av de stora mängder

idéer som vi kan ha nytta av i andra projekt,

vatten som faller ner från himlen, säger Marie

säger Marie. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

En skolgård med öar Skolgården skulle ha böljande former med små kullar som uppmanade till hinderbana och lek med cykel och skateboard vid torr väderlek. När det regnar skulle ett nytt landskap framträda. Kullarna skulle då bli till öar för hopplek över vattnet. Dagvattenrening och infiltration skulle ske via regnbäddar och genomsläppliga markbeläggningar.

17


18 projekt // TEX T SANNA PERSSON   Arkitektur   Bygg & Fastighet   Energi   Industri   Infrastuktur   IT

Våra marknadsområden

Vi erbjuder kommuner, statliga verk och privat näringsliv konsulttjänster inom arkitektur, bygg, samhällsplanering, infrastruktur och transport, vatten och miljö, energi, industri och data. Vi är med våra kunder hela vägen – från vision till verklighet – och genomför alla uppdrag med tydlig miljöprofil.

  Miljö   Olja & Gas   Risk & Säkerhet   Samhällsplanering   Vatten & Avlopp

Kirunas nya stadskärna tar form

I

Kiruna ligger den nuvarande

mycket byggs nytt. Norconsult

ningen till projektet som beställts

centrumkärnan på Kiruna-

har ritat och projekterat det första

av byggherren Kirunabostäder.

gruvans deformations- och

kvarteret: Kvarter 1, som kommer

sprickzon. Därför pågår ett

bestå av 62 lägenheter och drygt

förkroppsliga Kirunas identitet som

– Kvarter 1 ska i sin utformning

arbete att flytta centrumbebyggel-

3 600 kvadratmeter kontors-,

gruvstad. Det har formen av ett

sen cirka tre kilometer österut. 

restaurang- och butiksytor.

stiliserat berg som på utsidan

VISSA BYGGNADER bevaras och

terna bakom det nya kvarteret, 

Kvarterets innergård får varmare

flyttas från sin nuvarande plats, men

beskriver tankarna bakom gestalt-

kulörer i brandgult. n

Liselott Miranda, en av arkitek-

består av hårda, ”kalla” material.

Liselott Miranda, arkitekt på team Arkitektur & Byggkonstruktion

Inflyttningsklart 2020

NORCONSULT

I maj tog byggherren Kirunabostäder och entreprenören Nåjden första spadtaget för kvarteret som enligt planen ska stå inflyttningsklart år 2020. Kvarteret ligger sydväst om det redan färdigbyggda stadshuset.

Uppgradering av vattenkraftverk UNDER VÅREN BLEV

vattenkraftsaggregat

vägar, dränage av

Norconsults uppdrag

G1 och G2 med till-

kraftstation, ett nytt

för Fortum Sverige AB och Svart-

hörande system fick

läckvattensystem med

hålsforsens kraftverk klart. Svart-

Norconsult i uppdrag

oljeavskiljare och ett

hålsforsen är ett vattenkraftverk

att göra förstudie, pro-

nytt luftbehandlings-

i Indalsälven som är byggt 1954

jektering och installa-

och består av tre vattenkrafts-

tionsuppföljning. – Vi har projekterat

system med ny styrning och övervakning, NORCONSULT

aggregat och en damm. I sam-

Jan Westman, uppdragsledare på team Installationsteknik

berättar Jan Westman,

band med en förnyelse och

nya system för stator och bär-

uppdragsledare, team Installations-

renovering av kraftverkets två

lagerkylning, tömning av vatten-

teknik. n

NORCONSULT I DAG # 2 2018


19

LINDHOLMSHAMNEN FÅR FEM NYA KVARTER

RAMAVTAL FÖR BÄTTRE FLYT I TRAFIKEN

På Lindholmshamnen i Göteborg byggs fem bostadskvarter med diverse

Norconsults team Infrastruktur har tecknat ett natio-

verksamheter på bottenplan. För att kvalitetssäkra arbetet tar Älvstranden Utveck-

nellt ramavtal med Trafikverket gällande Åtgärdsvalsstudier

ling kostnaderna för allt som är miljörelaterat. Team Miljö & Säkerhet ansvarar för

(ÅVS). En ÅVS är en metod som används i tidiga planerings-

den övergripande miljökontrollen.

skeden för att analysera brister och problem i trafiksystemet.

.

Minnesskyddad skola saneras

Ritningslöst när Intercitybanan byggs ut

I västra Göteborg huserar Småbarnsskolan Majorna i en byggnad från 1891. Det minnesskyddade huset har angripits av äkta hussvamp som spridit sig från en vattenläcka i källaren och vidare ut till fasaden.

BANE NOR BYGGER ut InterCity-banan på sträckan Drammen–

Kobbervikdalen. Projektet ska stå färdigt 2025 och innefattar nytt dubbelspår, en cirka sex kilometer tunnel och ombyggnation av två tågstationer. Norconsult leder projekteringsarbetet och bidrar med kompetens inom bland annat järnvägsteknik, geoteknik och konstruktion. Brokonstruktören Jenny Axelsson gör beräkningar och geometrisk modellering för en av stationerna. – Det som är speciellt för projektet är att det är helt ritningslöst. Alla discipliner projekterar i 3D vilket ger en bra överblick av projektets alla delar. Även beskrivning kopplas direkt till modellen så att den utgör ett

NORCONSULT HAR ANLITATS

fullständigt underlag att bygga utefter.  n

för att lokalisera och utreda skadan och riskerna gällande inomhusmiljön och konstruk-

Kulturhistorisk utmaning löst FASTIGHETSBOLAGET

kontoret i Göteborg för att

Hufvudstaden äger ett

upprätta detaljplanen.

centralt kvarter inom vall-

tionens bärighet. Uppdraget

Mikael Theorin, uppdragsledare frågningsunderlaget för upp- på team Miljö & Säkerhet

infattar även stöd till för-

handling av entreprenörer

Som underlag för ut-

som ska sanera och åtgärda skadorna. En del

graven i Göteborg. De ville

formningen anordnades ett

material byts ut, men husets tegel återanvänds

utveckla kvarteret genom att

parallellt uppdrag med fem

efter att det rengjorts och sanerats från svamp.

bygga på fler våningar på delar av kvarteret.

Gunnar Håkansson, uppdragsledare på team Plan

– Uppgiften var mycket komplex eftersom befintliga byggnader har

–På det här sättet sparar vi dessutom in stora

inbjudna arkitektkontor. För-

kostnader för miljön genom minskade transpor-

slaget till detaljplan vidare-

utvecklades sedan utifrån ett av de

ter och resursanvändning. Det kommer således

inlämnade förslagen.

många sekundärvinster med att bevara gamla

höga kulturhistoriska värden och alla

–Uppgiften krävde ett nära samarbete

förändringar skulle innebära stor på-

mellan stadsbyggnadskontoret, Hufvud-

verkan på stadsbilden, säger Gunnar

staden och dess arkitekt. Norconsult

byggnader, säger Mikael Theorin uppdragsledare för team Miljö & Säkerhet.

har spelat en aktiv roll med att hitta

NÄSTA SKEDE FÖR Norconsult blir att utföra kon-

som anlitades av

kreativa och nytänkande lösningar för

troller av byggnaden under saneringen för att

stadsbyggnads-

att ro projektet i land, säger Gunnar. n

säkerställa att arbetet utförs korrekt.

Håkansson på Norconsult

– Det är viktigt för oss som fastighetsägare att byggnaden saneras och restaureras korrekt så att den kan fortsätta att användas som småbarnsskola åt göteborgarna i minst 120 år till, säger GENERAL ARCHITECTURE

Johanna Gustavsson,

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

projektledare på Lokalförvaltningen Göteborgs Stad som är uppdragsgivare. n


20 följ med// TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON FOTO KRISTER ENGSTRÖM

Staden som byggarbetsplats Arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – Västlänken – har dragit igång i Göteborg. Ett par viktiga kuggar i maskineriet är Norconsults medarbetare Jenny Thönell och Romina Lobos, som båda gärna jobbar i kulisserna. När man arbetar mitt i en storstad är nämligen ett av målen att störa så lite som möjligt.

U

nder många år framåt kommer centrala Göteborg att vara en stor byggarbetsplats. Orsaken är inte minst Västlänken, som ingår i det Västsvenska paketet – en enorm satsning på infrastruktur som drivs av Trafikverket för att utveckla regionen.

VÄSTLÄNKEN ÄR EN tunnel för pendeltåg som, när den är färdig, kommer att löpa i en slinga under centrala Göteborg. Tunneln kommer att öka kapaciteten för pendeltrafik, och dessutom avlasta Göteborgs Central som redan används till bristningsgränsen. Det blir tre nya stationer längs Västlänken: en vid Korsvägen nära Liseberg, en i anslutning till centralstationen och bussterminalen, och en vid den centralt belägna stadsdelen Haga. Det är naturligtvis inte trivialt att genomföra stora infrastrukturprojekt – som dessutom involverar tunnlar – i en modern, hårt trafikerad tätbebyggd stad. Det märks inte minst vid det som ska bli Haga Station. Den kommer att ligga i anslutning till en i dag hårt belastad och komplicerad flaskhals till korsning som trafikeras av spårvagnar, bussar, bilar, cyklister och gångtrafikanter. Här behöver tunnel- och stationsbygget dessutom ta hänsyn till en kanal, K-märkta byggnader, träd som måste bevaras, samt en hel kyrka. Vid ett ståtligt träd som packats in för att flyttas och bevaras står Jenny Thönell. Hon arbetar med väg- och järnvägsteknik

NORCONSULT I DAG # 2 2018


21

Det är en enorm utmaning att hitta bra lösningar för att få ut schaktmassor från området på ett bra sätt, samtidigt som cyklar, spårvagnar och bilar ska igenom. Tunnel- och stationsbygget behöver dessutom ta hänsyn till en kanal, K-märkta byggnader, träd som måste bevaras, samt en hel kyrka vid den centralt belägna stadsdelen Haga.

på Norconsult, och är en del av det team som jobbar med traförutse vad andra kommer att reagera på, fikomläggningar under byggtiden. Kunden är konsortiet AGN säger Jenny. Station Haga, som ansvarar för entreprenaden på uppdrag av Det kommer att ta många år innan StaTrafikverket. tion Haga är helt klar, och det kommer att – Här finns mycket att ta hänsyn till, eftersom vi befinner oss behövas många trafikomläggningar innan mitt inne i en stad. Vi jobbar tätt i samråd med bland annat Jenny Thönell, dess. Det finns dessutom delade meningar uppdragsledare Trafikkontoret, Park- & naturförvaltningen och Trafikverket, på team Väg- & om Västlänken i Göteborg, och många Järnvägsteknik berättar Jenny. engagerade människor på båda sidor. Det Hon har arbetat med den här etappen av Västlänken sedan skulle lätt kunna kännas överväldigande. början av 2018. Haga Station är det största delprojektet, men Men Jenny tänker att det bara är att ta ett även arbeten vid Rosenlund, Södra Hamngatan och Stora Badsteg i taget. husgatan har ingått. – Jag har en uppgift att lösa, helt enkelt. – Det var en fördel att börja med de mindre projekten, där Trafiken ska flyta på så bra det bara går unkunde vi hitta rutiner för samverkan och bestämma var gränder byggtiden, och folk ska komma fram. serna för var och ens ansvar går. Det känns som att vi har landat Visst kommer bygget att hindra göteborRomina Lobos, i ett bra samarbete nu. garna en del, men det är upp till mig att se ingenjörsgeolog De många intressenterna och långa beslutsvägarna i projektet på team Geoteknik till att vi påverkar så lite som möjligt. har dock gjort att projekteringen ibland har behövt göra omtag. – Efter ett tag började jag tänka att jag skulle stå stilla på bol- NÅGON KILOMETER SÖDER om Haga vid randen av Slottsskogen len ett tag, inte springa direkt. En grovskiss kan räcka tills alla ligger Linnéplatsen, en annan viktig knutpunkt i trafikflödet har fått tycka till. Men alla inblandade är medvetna om att genom Göteborg. Ett hundratal meter bort på andra sidan en det har varit många synpunkter, och det är inte alltid lätt att trafikled tornar sig ett litet berg upp. Området är avspärrat och

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN


22

Västlänken/ Station Haga Uppdraget Norconsult har fått i uppdrag av konsortiet AGN Station Haga att utföra trafikomläggningar i samband med bygget av Station Haga, samt utföra geologiska mätningar och sprängningar vid tunnelarbeten. Tidplan Arbetet inleddes i början av 2018. Projekteringen av trafikomläggningarna runt Haga Station beräknas vara klar under år 2019, med ytterligare

omläggningar planerade till 2020 och färdigställande av ytan 2023. Hela Västlänken beräknas stå klar år 2026. Utmaningar Arbetet med Station Haga sker i en känslig stadsmiljö med hög trafikgenomströmning, med sprängningar nära byggnader och stadsliv. Arbetena ska medföra så lite störningar och åverkan som möjligt.

bergssidan blottlagd. Insprängd i stenen finns en påbörjad portal till en arbetstunnel, som när den är klar ska leda under gamla och nya universitetsbyggnader, flerfamiljshus och arbetsplatser – samt Hagakyrkan – hela vägen ner till Station Haga. Här arbetar Romina Lobos som sprängledare. Hon är ingenjörsgeolog på Norconsult och ansvarar för sprängningarna sedan augusti i år på uppdrag av AGN Station Haga. – Jag ville gärna jobba med detta, jag ville se till att inte Hagakyrkan ramlar ner i en tunnel, säger Romina Lobos och ler. HON ANLITADES FÖR att hon har spanska som modersmål, och kan kommunicera med de utländska arbetare som är anställda av AGN. Men den geologiska kunskap hon besitter gjorde henne snabbt ovärderlig, och när det dessutom visade sig att hon har sprängkort fick hon positionen som sprängledare. Hon har ett tätt samarbete med kollegan Per Eriksson, och de har delat upp arbetet mellan sig: Per leder arbetet med att mäta och kontrollera berget och geologin, Romina designar sprängningarna och leder sprängningsarbetet. – De första sprängningarna är alltid känsliga. Vi borrar horisontella hål som vi laddar med dynamit. Eftersom sprängkraften går rakt ut från hålet behöver vi stoppa trafiken och utrymma Linnéplatsen till och med busshållplatserna. Vi varnar de som befinner sig i husen runt omkring. Egentligen skulle de helst också utrymma, men det gör de inte. Vi säger i alla fall till dem att inte titta ut genom fönstren, säger Romina Lobos och skrattar.

» Vi borrar horisontella hål som vi laddar med dynamit. Eftersom sprängkraften går rakt ut från hålet behöver vi stoppa trafiken och utrymma Linnéplatsen till och med busshållplatserna.« ROMINA LOBOS, NORCONSULT

Hon gör en stor mängd beräkningar innan för att se till att det blir precis rätt mängd dynamit på precis rätt ställen. – Men man måste anpassa sig till praktiken också. Jag lyssnar på sprängarna och tar in deras åsikter. Men det är bara jag som har hela bilden klara för mig, och det är jag som har ansvaret i slutändan. Jag har ett antal uppgifter att lösa. Vi måste tänka på säkerhet, miljö, vibrationer och på att påverka så lite som möjligt. Även fast vi jobbar mitt i stan ska helst ingen märka oss, säger Romina. LITE SAMMA MÅL som Jenny Thönell, med andra ord. Ingen lätt uppgift när man arbetar med dynamit och trafikavstängningar. n

NORCONSULT I DAG # 2 2018


// visste du att? 23

TEX T SANNA PERSSON

SM-GULD I L AGTEMPO FÖR NORCONSULTARE!

Hatten av för Norconsults Jessica Eriksson som tillsammans med sitt cykellag kammade hem förstaplatsen och kan titulera sig – svensk mästarinna i landsvägscykel lagtempo, Damer Elit. Hård kantvind var avgörande på den 30 kilometer långa banan genom Torekov. Jessica är arkitekt, studioledare

JOHANNA ROSENLEW

och numera guldmedaljör.

Tillsammans i Norconsultkoncernen är vi 3 350 medarbetare med kontor och uppdrag världen över. Norconsult AB har huvudkontor i Göteborg och vi har distriktskontor över hela Sverige.

ALLTID NÄRA

Vi har 24 kontor i Sverige

Hon hjälper dig att bli klimatsmart MÖT ANNA ERIKSSON, en av Norcon-

faktiskt gör. Många tror att det inte

sults medarbetare på team Elteknik

spelar någon roll vad individen gör på

i Sundsvall. För ett år sedan startade

egen hand men hela 72 procent av

hon sajten Spark Sustainability tillsam-

världens koldioxidutsläpp kommer

mans med tre vänner. Sajten hjälper

faktiskt från privatpersoners konsum-

privatpersoner att göra klimatsmarta

tion, säger Anna.

val i vardagen genom att erbjuda en

Under våren vann Spark Sustainabi-

gratis koldioxidräknare och lättöver-

lity pris för sitt banbrytande sätt att kom-

skådliga klimatdata.

municera klimatdata i en tävling anord-

– Klimatförändringarna är en av vår

nad av Helsinki Think Company som

tids största utmaningar. Människor vill

hjälper startups att komma igång. Före-

göra skillnad men vet inte var de ska

taget söker nu finansiering för att kunna

börja. Därför har vi skapat en plats där

ta fram en app där privatpersoner en-

man får tips på förändringar och tyd-

kelt kan logga klimatsmarta val och

ligt ser hur stor skillnad små handlingar

följa de gemensamma framstegen. n

Norconsult i världen

ISLAND

BORLÄNGE

STOCKHOLM

GÖTEBORG

SUNDSVALL

HALMSTAD

UMEÅ

HELSINGBORG

UPPSALA

HUDIKSVALL

VARBERG

KARLSTAD

VÄSTERÅS

LUDVIKA

VÄXJÖ

THAILAND

LULEÅ (två kontor)

ÄLVKARLEBY

MALAYSIA

MALMÖ

ÖREBRO

NYA ZEELAND

PITEÅ (två kontor)

ÖRNSKÖLDSVIK

BOTSWANA

SKELLEFTEÅ

ÖSTERSUND

NORGE POLEN DANMARK ZAMBIA FILIPPINERNA MOCAMBIQUE SYDAFRIKA

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN


Avsändare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO ANNA-LENA LUNDQVIST

LUGNET I STORMEN Araz Ismail spenderade större delen av barndomen med att fly undan krig och förstörelse. Hans bakgrund ledde honom så småningom in på ingenjörsspåret då Araz ville hjälpa till att bygga upp och forma samhället.

V

kom snabbt in i skolrutinerna. Att han skulle fortsätta att studera efter gymnasiet var en självklarhet. – Många av oss som upplevt krig och flykt vill hjälpa till att bygga och forma samhället. Det var därför jag ville bli ingenjör. Efter gym-

id tiden runt Araz Ismails ettårs-

tillvaron tuff i irakiska Kurdistan. Familjen ut-

nasiet kom jag in på en ingenjörsutbildning på

dag föll bomber med senapsgas

härdade fem oroliga år innan de beslutade

Chalmers, säger Araz som efter studierna fick

över irakiska Kurdistan. Attack-

att fly igen.

anställning på Norconsult.

erna dödade och skadade tio-

– Pappa tog den svåra vägen till Sverige först.

tusentals människor. Många kurder, däribland

Väl här ordnade han med uppehållstillstånd

I DAG ARBETAR Araz som gruppledare på team

Araz familj, försattes på flykt.

åt oss andra i familjen. Samtidigt som det var

Geoteknik, en roll där hans bakgrund kommer

hoppfullt var det vemodigt att lämna släkt och

till stor nytta.

– Vi hamnade i ett flyktingläger i Iran i fyra år. Minnena är inte jättetydliga, men jag minns att

kompisar, jag gick ändå i fyran, berättar Araz.

vi bodde i tält, säger Araz. Efter Gulfkrigets slut beslutade familjen att ta sig tillbaka hem. Men säkerhetsläget gjorde

ARAZ ISMAIL Gruppledare Geoteknik ÅLDER 31 år BOR: Mölnlycke DET BÄSTA MED MITT JOBB: Mina kollegor och att hitta tekniska lösningar i samspel med dem.

– Min bakgrund har gjort att jag behåller lugnet i stressade situationer. Jag går inte och

ARAZ UPPLEVDE SVERIGE som ett solidariskt

ältar eftersom jag vet att det finns större pro-

land. Han hade lätt för att lära sig språket och

blem i världen, säger Araz. n

Profile for Norconsult

Norconsult Idag 2-2018  

Norconsult Idag 2-2018  

Advertisement