Salgó vára

Page 1SALGÓ VÁRA

"T a l á n n e m v o l t M a g y a r o r s z á g b a n v á r , mely oly közel szomszédja lett volna a csillagoknak, mint Salgó. Sokáig ültem romjainak legfelső csúcsán; tekintetem mérföldeken, lelkem századokon túl b a r a n g o l t ."

Petőfi Sándor: Úti jegyzetekJuhász Norbert: Salgó vára diplomatervezés Lakóépülettervezési Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar 2015tartalomjegyzék

megismerés elhelyezkedés légifotók átnézeti helyszínrajz helyszínrajz helyszíni fotók vizsgálati ábrák kronológia rekonstrukciós modell rekonstrukciós rajzok

007 008 009 011 013 014 018 020 024 027

mi a vár? élmény fokozása funkciók kialakulása funkciók elhelyezése skiccek koncepció axonometria

029 031 035 036 039 040 042 046

építészeti válasz tömegmodell távlati képek tervezett helyszínrajz helyiséglista vezérszinti alaprajz homlokzatok

049 052 053 055 056 057 058

feldolgozás m=1:100 fogadó épület fede tt-nyitott terasz / s z í n p a d kiszolgáló épület 'c i s z t e r n a ' é p ü l e t felsővár vár szálló

067 068 072 076 080 084 088

feldolgozás: vár szálló m= 1:50, 1:10 homlokzatok metszetek rétegrendek anyaghasználat részletek

095 096 098 100 101 102

értelmezésmegismerĂŠs


elhelyezkedés

Budapesthez viszonyítva

környező településekhez viszonyítva

közvetlen környezet

[8]


l茅gifot贸k

[9]É Salgó vára országos jelentőségű védett természeti emlék Natura 2000 terület tájvédelmi körzet fokozottan védett természeti terület régészeti terület 034 műemlék

035

031 026/1 Eg

025 024 Má

023

Má Eg Eg 020

Salgó alatt Má

019/2 019/1

Eg

Salgó puszta Eg

019/4 019/6 019/5 019/7

hrsz 036/1

019/3

Eg

külterület erdőterület - gazdasági (Eg)

036/2

Salgó vára Eg

Salgóbánya (belterület)

018/4 037 (út)

077 017 075

Eg 076

[ 11 ]

átnézeti helyszínrajz m = 1 :1 0 0 0 0


helyszínrajz meglévő állapot


É

6,42

III.

9,82 5

3. 5.

5

,94 18

IV. +5,15

a l s ó v á r +4,15

17,5 8

4.

6.

5

+8,13

,64 24

II.

7,36

V.

+19,15 +19,00 +0,70

I.

9.

11,745

f e l s ő v á 10. r

+25,85

+21,68

11.

5

1.

2.

3 11,3

8.

+1,80

VII.

,12 11

35,61 5

5

7.

±0,00

+20,20

14,28

VI.

12.

10

5

3

1

[ 13 ]

5

,30 15


1. alsóvár - vár bejárata a felsővárból nézve

2. alsóvár - őrségépület és bazaltoszlopok

3. alsóvár - várudvar a vár bejárata felé nézve

[ 14 ]


4. alsóvár - várudvar a vár bejárata felé nézve

5. alsóvár - északi épület

6. alsóvár - északi épület és északi torony

[ 15 ]


7. alsóvár - ágyútorony az öregtoronyból nézve

8. öregtorony az ágyútorony magasságából nézve

9. felsővár az öregtorony felé nézve

[ 16 ]


10. felsővár bejárata

11. kilátás az öregtoronyból nyugat felé, előtérben a felsővár

12. kilátás az ágyútoronyból dél felé

[ 17 ]


vár felosztása alsóvár 'középső' vár felsővár

járható felületek alsóvár felsővár összesen

1291 m2 212 m2 1503 m2

közlekedés + csigavonal alakú vár + megközelítés csigavonalban + jól védhető útvonal

[ 18 ]


falak + eredeti, középkori falakból nagyon kevés maradt + jelenlegi falak régészeti konzerválás során épültek + anyaga helyi bazaltkő

3 4

tömegek

2

1 2 3 4 5 6 7 8

5

1

7

8 6

Tátra

somoskői vár

őrség épület nyugati épület északi torony északi épület nagyciszterna ágyútorony felsővár öregtorony

52 122 49 76 81 202 196 69

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

vizuális kapcsolatok

Karancs

+ a táj második legmagasabb pontja + kis alapterületű vár, nagy relatív magasság (625 m ) + legmagasabb pont az Öregtorony (körpanoráma)

Medves-fennsík

Salgótarján

vizsgálatok

Kis-Salgó, Mátra

[ 19 ]


4 ,6 m i l l i á r d é v e

5 millió éve

+ Föld kialakulása

+ vulkáni működés révén kialakul Salgó csúcsa + az évezredek alatt folyamatosan kopik, mára csak a legkeményebb bazaltkúp marad meg (625 m)

[ 20 ]


és révén kialakul

alatt folyamatosan kopik, eményebb bazaltkúp m)

XIII. s z á z a d

XVI. század

XX. század

+ tatárjárás után várépítési láz, megépül a salgói felsővár

+ ostrom alatt megsemmisul

+ turizmus fellendülése miatt közkedvelt túracélponttá válik, közeli bányászkolóniákról ide is járnak

+ folyamatosan bővítik, megépül az alsóvár + feltalálják a puskaport, megépül az ágyútorony

+ katonai szerepét elveszíti, nem építik újra + itt jár Petőfi Sándor, megírja a Salgó című költeményét

+ "rekonstrukció" a század elején, tető kerül az öregtoronyra, ami a II. vh. alatt elpusztul + 1980-as évektől folyamatos régészeti feltárás + 2000-es években falak konzerválása, újra tető kerül az öregtoronyra

kronológia

[ 21 ]


1300 körül

1500 körül

+ megépül a felsővár + megépül a felsővár öregtorony+várudvar öregtorony+várudvar fa szerkezetű lépcső vezetett fel fa szerkezetű lépcső vezetett fel

+ várudvar beépül + vár bejárata kibővül

+ Kacsics-nemzetség +a Kacsics-nemzetség vár birtokosa a vár birtokosa 1341-ben már oklevél 1341-ben említi az erősséget már oklevél említi az erősséget + a középnemes Salgói család + a(Kacsics) középnemes Salgói (Kacsics) család a 14. századtól már nem a várban lakik a 14. századtól már nem a várban lakik

[ 22 ]

+ 1460-ban husziták foglalják el a várat ugyanebben az évben Mátyás király visszaszerzi + a várat Szapolyai Imrének adományozza


1541 után

1550 körül

+ alsó vár kiépül (várudvar, torony, + alsó északi vár kiépül (várudvar, északi torony, nagyciszterna, őrségépület) nagyciszterna, őrségépület)

+ megépül az ágyútorony + megépül az alsóvár legnagyobb épülete

ák el a várat ás király

+ Szapolyai János (Imre leszármazottja) + Szapolyai János (Imre leszármazottja) birtokolja a várat, az erősség birtokoljaekkor a várat, az erősség ekkor éli fénykorát éli fénykorát

+ 1554-ben Kara Hamza és Ali bég csellel elfoglalja a várat

k adományozza

+ Szapolyai Ráskay Istvánnak adományozza + Szapolyai Ráskay Istvánnak adományozza majd Bebek Ferenc lesz a birtokos majd Bebek Ferenc lesz a birtokos

+ az erősséget Balassa János kapja meg adománylevéllel, majd fia, Balassi Bálint az örökös + 1593-ban foglalják vissza a töröktől további tuladonos váltások történnek, azonban katonai szerepe megszűnt, a vár rom maradt

kronológia

[ 23 ]értelmezésmi a vár? műemlék, épített örökségünk Salgó váráról kevés információ maradt fenn. A feltárások gyakorlatilag az alaprajzi elrendezést őrzik meg. A jelenleg látható rom már XX. századi beavatkozás: konzervált falak (nem a vár eredeti kőanyagából), balesetmentesítés, kilátó tetőszerkezete. Eredeti funkcióját elvesztette, majd újat kapott (turizmus). Fontos a műemlékvédelmi irányok ismerete (purista irányzat, várhelyreállítás, várkiépítés, túlzott helyreállítás, ...)

"Kortárs építészet több olyan kiemelkedő alkotása valósult meg régi épületek továbbépítésével, hogy a hagyományosan szembeállított régi és új tartalma, kapcsolatuk alapos vizsgálatának, és újraértelmezésének igénye és feladata, elméleti vizsgálata is előtérbe került. A régi ezekben a művekben n e m , mint lezárt, a jelentől elkülönített zárvány, múzeumi tárgy, építészeti rezervátum, vagy a múltat meghamisító díszlet, hanem mint élő történelem, élő anyag, a k o r t á r s , a z ú j , h a j t ó e r e j e , f o r r á s a j e l e n i k m e g ." építészettörténet, egyetemi jegyzet

progresszív, kortárs megközelítés

a hely szellemiségének megőrzése

[ 31 ]mi a vár?

régen

ma

magaslaton hely-kialakítás jól védhető a környék jól kontrollálható

túlélés már nem szempont a 19. században megjelent turizmus fedezi fel újra magaslat = kihívás, kilátás (jutalom) régi vár = múltidézés, tiszteletadás nem csak a vár érdekes, hanem a bazaltkúp, mint képződmény is kíváncsiság

hogyan építették? leglogikusabb, legegyszerűbb mód funkció > esztétika terepviszonyok figyelembe vétele védhetőség (falak, tornyok, kapuk) belső ellátás (raktározás, víz gyűjtése) helyben található anyagok folyamatos, organikus fejlődés őszinte építészet

hogyan építsük tovább? logikus, egyszerű, őszinte (hely szellemisége) funkció > esztétika terepviszonyok és épített viszonyok figyelembe vétele tiszteletadás elődeinknek és a természetnek őszinte építészet

miért építették?

miért építsük tovább?

TÚLÉLÉS fokozása

ÉLMÉNY fokozása

[ 33 ]


MI a vár? Salgó vára számomra többet jelent, mint egy régi, romjaiban megmaradt műemléket. Ugyanolyan fontosnak tartom azt a több millió éve lezajló drámát, ami itt történt a vulkáni működés részeként, mint azt, hogy ezt az évezredek alatt megmaradt magaslatot az ember felhasználta, lényegében a saját szolgálatába állította a vulkán erejét (l e g a l á b b i s a n n a k e r e d m é n y é t ). Í g y értelmezve, Salgó vára több lesz egy egyszerű középkori várromnál, sokkal i n k á b b a r r ó l s z ó l , h o g y a n k é p e s a z e m b e r e g y e n n y i r e k ü l ö n l e g e s , óriási erejű működés produktumát humanizálni. Ilyen módon a vár, mint erősség, mint katonai, védelmi létesítmény háttérbe szorul, redukálódik a lényegre: a t e r m é s z e t (k ö r n y e z e t ) é s a z e m b e r k a p c s o l a t á r a . A v á r (é s m i n d e n é p í t e t t t á r g y ): é p í t é s z e t i r e a k c i ó e g y k ö r n y e z e t r e , a h o l valamilyen funkcionális igény lép fel, így mást jelentenek ma a hegycsúcsok és várromok, mint régen. A 13. században a túlélés fokozása miatt építették azt, egy könnyen védhető, magas helyre, ahonnan a környék jól kontrollálható. Gondosan megvizsgálták a lehetőségeket, és a legideálisabb, leglogikusabb helyre helyezték el ezeket az erősségeket. Legfontosabb szempont mindig a f u n k c i ó é s a z é s s z e r ű s é g v o l t (s z e m b e n a z e s z t é t i k á v a l ): v é d h e t ő s é g , terepviszonyok, belső ellátás lehetősége, mindezt kiszolgálva helyben található anyagokból. Az évszázadok folyamán a folyamatos, organikus fejlődés jellemzi őket, így mindig egy hiteles, őszinte építészet nyilvánul meg, ami nem próbál meg tetszelegni. Ezzel a végtelen egyszerűségével és logikusságával kapja meg természetes módon a sajátos esztétikáját. Miért kéne tovább építenünk? A várak, műemlékek ma más jelentőséggel bírnak. Múltidézés, egyfajta szentimentalizmus kapcsolódik hozzájuk, tisztelgés őseink és maga az e m b e r i s é g e l ő t t . I d e n t i t á s u n k m e g e r ő s í t é s é b e n j á t s z i k s z e r e p e t , látjuk, h o g y e z t m i n d m i (t ö b b e s s z á m e l s ő s z e m é l y b e n ) é p í t e t t ü k , v a n h e l y ü n k , l é t j o g o s u l t s á g u n k e z e n a b o l y g ó n . A v i l á g m e g v á l t o z o t t v a l a m i k o r a 1 8 .-1 9 . században: az új társadalmakban, ahol megjelent a szabadidő és a pénztöbblet nagyobb tömegek számára is, túl tudtak lépni a napi túlélés problémáján és e l k e z d t é k f e l f e d e z n i a v i l á g o t . A z 1 8 0 0 -a s é v e k b e n m e g j e l e n t t u r i z m u s e n n e k a k ö v e t k e z m é n y e , ettől a pillanattól régi romjaink, a v i l á g m a g a s c s ú c s a i , természeti képződményei új olvasatban tűntek fel: élményforrássá alakultak. E z a z ú j i g é n y (a z e d d i g i t ú l é l é s i g é n y é v e l s z e m b e n ) j e l e n t h e t ú j k o r s z a k o t t ö b b e k között a Salgó várához hasonló romoknak is: ahogy régen ezeket megépítették, hogy túléljenek, ma konzerváljuk és továbbépítjük őket, hogy élményt nyújtsanak. Ily módon az élmény fokozása lett az építés célja. Petőfi Sándor, aki híres volt a várak iránti szeretetéről és tiszteletéről, így ír Salgó váráról Úti jegyzetek című írásában: "T a l á n n e m v o l t M a g y a r o r s z á g b a n v á r , m e l y o l y k ö z e l s z o m s z é d j a l e t t v o l n a a csillagoknak, mint Salgó. Sokáig ültem romjainak legfelső csúcsán; tekintetem m é r f ö l d e k e n , l e l k e m s z á z a d o k o n t ú l b a r a n g o l t ."


ÉLMÉNY fokozása

hh o goygayn a? n ? tartalmi továbbépítés: F U N K C I Ó tartalmi továbbépítés: F U N K C I Ó építészeti továbbépítés: T É R É L M É N Y

katarzis

élmény

é léml émnéy ni yn t ei nn zt e i t ná sz ái tn áa sk áf on kaokz áf soak o z á s a v ávráb rabn at nö l ttööt lt t iödtőt ni öd vőe lné ös ev e l é s e

építészeti továbbépítés: T É R É L M

tervezett élmény modellezése idő

elméleti vizuális kinetikus térérzet tapintás hallás körpanoráma

megfogalmazódik a gondolat

emlék leértem az autóhoz / buszhoz, hazaindulok

meglátom a várat elindulok a meredek úton beérek a várba

kiérek a várból visszaindulok az alsóvárból

tovább indulok a felsővárba felértem az öregtoronyba visszaindulok a felsővárból

[ 35 ]


[ 36 ]


cél élmény fokozása

források környezet vizsgálata vár jelenlegi használatának vizsgálata a vár és a környék történelmének vizsgálata Salgótarján integrált városfejlesztési stratégia Salgótarján örökségvédelmi hatástanulmány HÉSZ S a l g ó v á r r é g é s z e t i t a n u l m á n y o k (F o r s t e r K ö z p o n t ) i r o d a l o m (t ö b b e k k ö z ö t t G e r ő L á s z l ó : M a g y a r v á r a k , 1 9 6 8 ) szereplők kikérdezése saját tapasztalatok és benyomások

szereplők MNV Zrt. Ipolyerdő Zrt. N o v o h r a d -N ó g r á d G e o p a r k Dr. Várkonyi Gábor, ELTE Dr. Feld István, E L T E Pazirik Informatikai Kft.

a vár tulajdonosa a vár fenntartója környező turisztikai fejlesztések helyismerettel rendelkező történész régészeti vezető a feltárásoknál a vár digitális rekonstrukciója

jelenlegi funkciók konzervált várfalak, biztonságos közlekedés, lépcsők fedett kilátó kilátás, túracél (sok helyi turista) események (m á r c i u s 1 5 ., f o t ó m a r a t o n , s p o r t r e n d e z v é n y e k , k o n c e r t e k , ...)

tervezett funkciók fogadóépület szabadtéri kiállítótér rendezvények infrastruktúrája kiszolgáló funkciók szállás kilátó

(i n f o r m á c i ó , a j á n d é k b o l t , kiállítótér) (geológiai és vártörténeti kiállítás ) (s z í n p a d , f edett -nyitott terek, n é z ő t é r , p i h e n ő f e l ü l e t e k ) (m o s d ó k , r a k t á r a k , k i s z o l g á l ó h e l y i s é g ) (s z o b á k , k ö z ö s s é g i t e r e k , m o s d ó k , f ü r d ő k , s z a u n a )

funkcionális program kialakulása

[ 37 ]


privát, szálláshoz kapcsolódó funkciók multifunkciós terem, előadó fedett-nyitott terek szauna

közösségi, publikus funkciók fedett-nyitott színpad fedett-nyitott terasz hely kialakítása kitelepíthető kávézónak pihenő felületek / nézőtér kiszolgáló több funkciós helyiség raktár mosdók

megérkezés, fogadó funkciók fedett-nyitott tér recepció a szállóhoz jegypénztár információ ajándékbolt geológiai kiállítás Petőfi emlékmű

kilátó funkció fedett-nyitott kilátó nyitott kilátó vártörténeti kiállítás környék látványosságaira 'ablak'

privát, szállás funkciók szálló vendékek közösségi tere konyha, étkező szobák vizesblokk teraszok (loggiák)

[ 38 ]


funkci贸k elhelyez茅se

[ 39 ]

KONCEPCIÓ

Egy megfelelően érzékeny rendező elv megtalálása és annak alkalmazása a vár egészére. Az elv egyszerre szolgálja ki a funkciókat és ad építészeti térélményt.

[ 43 ]


1

tömeg + várfal (t ö b b s z ö r ö s e n t ö r t v o n a l )

2

tömeg + várfal + é p ü l e t t ö m e g e k (v á r f a l v o n a l á r a f ű z ö t t b ő v ü l e t e k )

3

tömeg + várfal + épülettömegek

tér + út (c s i g a v o n a l a l a k ú k ö z l e k e d é s )

4

tömeg + várfal + épülettömegek

tér + út + v á r u d v a r (ú t v o n a l r a f ű z ö t t b ő v ü l e t e k )

5

tömeg + várfal + épülettömegek

tér + út + várudvar + k ö r n y e z e t (v á r a t k ö r ü l ö l e l ő 'ű r ' u g y a n o l y a n f o n t o s )

tömeg

[ 44 ]


6

tömeg és tér viszonya + arányok, kapcsolatok, átlátások vizsgálata

7

tagolás + a v á r a d o t t s á g a i é s a t ö m e g -t é r v i s z o n y a l a p j á n a v á r felosztható zónákra + e z e k v i z s g á l a t a k ü l ö n -k ü l ö n (t e r e p v i s z o n y o k , a l a p t e r ü l e t , m a i h a s z n á l a t , r é g i f u n k c i ó , k i l á t á s o k , ...)

tagolás

8

+ zönák differenciálása vasbeton elemek elhelyezésével + v a s b e t o n : h e l y - és térkijelölő, t a g o l ó e l e m + helyet ad az tervezett funkcióknak, tereket hoz létre

9

tagolás + az eddig monoton, folyamatos és egyenlő minőségű panorámás terület tagolódik + a kialakítás törekszik az élmény folyamatos fokozására, mintegy adagolva azt, a maximumát a l e g m a g a s a b b p o n t o n é r i e l a l á t o g a t ó (k ö r p a n o r á m a , n i n c s -m a g a s a b b -é r z é s , f e l j u t o t t a m -g y ő z t e m -é r z é s )

10

funkciók hozzáadása + az adott zónák adottságai illetve a funkcionális igények alapján tartalmat kapnak egyes zónák + a h o l a k i l á t á s b ó l v e s z í t a l á t o g a t ó, ott más látnivalót / funkciót kap

koncepció

[ 45 ]


+ meglévő állapot

[ 46 ]


+ fa funkcionális, használathoz, működéshez szükséges (b u r k o l a t o k , b ú t o r o k , l é p c s ő k , válaszfalak, belső terek)

+vasbeton h e l y - és térkijelölő, t a g o l ó

- bontás fa lépcsők, korlátok öregtorony fa tetőszerkezete konzervált falak tetején minimális bontás

axonometria vasbeton és fa elemek hozzáadása

[ 47 ]építészeti válasz


fogadó épület ajándékbolt / információ / jegypénztár / recepció a szállóhoz

fedett-nyitott kilátó / állandó kiállítótér vártörténeti kiállítás

kilátó

vár szálló közösségi terek, konyha, étkező szobák, vizesblokkok loggiák

'c i s z t e r n a ' é p ü l e t multifunkciós terem / előadó szauna, zuhanyzó, w c

kiszolgáló épület multifunkciós terem / kiszolgáló helyiség gépészet, raktár nyilvános wc-k

fedett-nyitott terasz / s z í n p a d

[ 50 ]


axonometria tervezett รกllapot

[ 51 ]


tรถmegmodell

[ 52 ]


távlati képek

[ 53 ]


[ 54 ]


8,46

É 10,0 6

c

4.

,31 18

10,65 b

5. ,56 24

+5,15

3.

+8,13

c

alsóvár +7,65 +4,15

17,1 2

d

b

g

7,36

6.

+22,00 +19,15 +3,35

+19,00 +0,70 d

a +24,40

+31,45

a

13,46

3 11,8

+1,80

1.

9.

+21,68

7,48

8.

+25,85

felsővár 2.

,18 11

e

7,83

±0,00

g

,92 13 8,27

19,92

7 3,2 +2

f

+20,20

14,42

8,06

7.

,66 12

f

e

8,17

10

5

3

1

helyszínrajz tervezett állapot

[ 55 ]


alsóvár 1.

fogadó épület f e dett -nyitott tér a j á n d é k b o l t / infó / r e c e p c i ó

30,50 m2 20,50 m2 10,00 m2

2.

őrség épület romja szabadtéri geológiai kiállítás Petőfi emlékmű

38,35 m2

3.

fe de tt -nyitott terasz / s z í n p a d kiszolgáló tér f o g y a s z t ó t é r /s z í n p a d backstage

94,60 20,15 56,25 18,20

4.

északi torony romjai

24,40 m2

5.

kiszolgáló épület 0 . szint: kiszolgáló helyiség r a k t á r /g é p é s z e t i h . 1 . szint: férfi mosdó női mosdó takarító szertár fe de tt -n y i t o t t k ö z l e k e d ő

76,20 m2 37,80 m2 28,60 m2 9,20 m2 38,40 m2 14,20 m2 11,95 m2 2,85 m2 9,40 m2

6.

'c i s z t e r n a ' é p ü l e t 0 . szint: multifunkciós előadó terem loggia -1 . s z i n t : fe de tt -nyitott tér -2 . s z i n t : szauna szauna előtér wc+zuhanyzó

110 m2 52,75 m2 43,65 m2 9,10 m2 45.20 m2 45,20 m2 12.05 m2 6,90 m2 2,65 m2 2,50 m2

7.

m2 m2 m2 m2

vár szálló 0 . szint: közösségi tér / konyha / étkező szoba szoba szoba szoba szoba loggia loggia loggia loggia -1 . s z i n t : el őt ér/k ö z l e k e d ő szoba szoba szoba loggia loggia zuhanyzó+wc zuhanyzó+wc zuhanyzó+wc wc gépészeti helyiség

253,80 m2 158,15 m2 72,95 m2 10,90 m2 10,55 m2 10,15 m2 11,05 m2 9,60 m2 5,60 m2 5,60 m2 13,60 m2 8,15 m2 95,65 m2 31,70 m2 11,35 m2 9,25 m2 11,30 m2 7,90 m2 6,55 m2 4,30 m2 4,45 m2 4,55 m2 1,85 m2 2,45 m2

szabad terek

62,75 m2

f edet t-nyitott terek belső terek összesen

226,20 m2 318,35 m2 565,10 m2

szabad terek

152,80 m2

f edet t-nyitott terek belső terek összesen

77,70 m2 77,70 m2

szabad terek

215,55 m2

f edet t-nyitott terek belső terek összesen

303,90 m2 318,35 m2 642,80m 2

felsővár 8.

állandó kiállítótér

29,60 m2

9.

öregtorony kilátó 0 . szint 1 . szint 2 . szint

90,5 m2 23,00 m2 25,10 m2 42,40 m2

szabad terek 1 . tér 2 . tér 3 . tér 4 . tér

110,40 m2 38,80 m2 26,50 m2 18,95 m2 26,15 m2

teljes vár

[ 56 ]


8,46

É 10,16

c

4.

,31 18

b

+5,50

5. +5,15 ,57 24

3.

+8,13

alsóvár c

+4,47

+4,15

17,1 2

d

b 7,36

6.

g

+19,40

+19,15 +19,00 +0,15

d

1.

3 11,8

+1,80

a

13,46

a

+0,70

+21,50

9.

+21,68

7,48

8.

+25,85

felsővár

+25,85

2.

,18 11

e

7,83

±0,00

g

,92 13 8,27

19,92

f

+20,20

14,42

+20,35

8,06

7.

,66 12

f

e

8,17

10

5

3

1

vezérszinti alaprajz

[ 57 ]


+25,30

2. +21,50

+8,10

+4,85

+4,47

1.

+0,60

fogadó épület

10

állandó kiállítótér felsővár

5

3

1 [ 58 ]


+32,35 +31,45

2.

+25,90 +24,80

2.

+20,35

4.

3.

+16,40

1.

déli homlokzat

kilátó öregtorony vár szálló ágyútorony [ 59 ]

1. 2. 3. 4.

meglévő bazalt kő várfal látszóbeton vörösfenyő rétegelt lemez üvegfelület


+23,05

+19,45

+16,60

+13,30 +11,90

3. +8,45

2.

+5,50

1.

kiszolgáló épület északi épület romjai f edet t-nyitott terasz / s z í n p a d nyugati épület romjai 10

5

3

1 [ 60 ]


+32,35 +31,45

+28,85

+25,90 24,80

3.

2.

4.

+20,35

+16,40

+4,85

2. +0,60

1.

'c i s z t e r n a ' é p ü l e t ciszterna romjai

nyugati homlokzat

állandó kiállítás felsővár vár szálló ágyútorony

fogadó épület

[ 61 ]

1. 2. 3. 4.

meglévő bazalt kő várfal látszóbeton vörösfenyő rétegelt lemez üvegfelület


+32,35 +31,45

2.

+25,90 +24,80 +23,05

4.

+20,35

+19,40

3.

2.

+16,40

+16,60

+13,30

1.

vár szálló ágyútorony

kilátó öregtorony 'c i s z t e r n a ' é p ü l e t ciszterna romjai

10

5

3

1 [ 62 ]


+25,30

2. +21,50

1.

+19,35

+11,90

2.

+8,45

+8,10

+5,50

+4,85

+4,47

+0,60

északi homlokzat

állandó kiállítás felsővár kiszolgáló épület északi épület romjai

f e d e t t-nyitott terasz / s z í n p a d nyugati épület romjai [ 63 ]

1. 2. 3. 4.

meglévő bazalt kő várfal látszóbeton vörösfenyő rétegelt lemez üvegfelület


+32,35 +31,45

2.

+25,90 +24,80

4.

+20,35

3.

+16,40

1.

kilátó öregtorony vár szálló ágyútorony 10

5

3

1 [ 64 ]


+23,05

4.

+19,40

+16,60

+13,30 +11,90

3. 2.

+8,45

+5,50

1.

állandó kiállítás felsővár

vár szálló ágyútorony

[ 65 ]

keleti homlokzat 1. 2. 3. 4.

meglévő bazalt kő várfal látszóbeton vörösfenyő rétegelt lemez üvegfelületf e l d o l g o z รก s m = 1 :1 0 0


[ 68 ]


fogadó épület

[ 69 ]


+4,00

2,00

t.02

+2,20

f.01'

p.01

+0,60

1,00

1,50

4,45

f.01

1,10

2,80 3,90

4,25 4,25

60

3,40

43

4,42

fogadó épület őrségépület romjai

bazaltoszlopok

a - a

m e t s z e t m = 1 :2 0 0

[ 70 ]


É

1,10

25

1,94

10,98

24

fogadó épület

4,09

10,00 m2 hajópadló /ajándékbolt, jegypénztár, recepció/

3,35

kiállítótér

5,16

f.01'

+0,60

a

38,35 m2 zúzott bazaltkő terítés / őrségépület bemutatása geológiai képződmények bemutatása Petőfi Sándor emlékmű /

1,00 2,10

f.01

fedett-nyitott előtér 3,00

fűrészelt bazalt kockakő burkolat 20,50 m2

+1,80

ok oszlop bazalt

13,46

1,10

a

őrségépület maradványai

várfal s yűjtő é esővízg roló tá tüzivíz

±0,00 7,40 3,60

14,35

3,46

fogadó épület a l a p r a j z m = 1 :2 0 0

[ 71 ]


[ 72 ]


fedett - nyitott terasz / szĂ­npad

[ 73 ]


4,15

3,55

60

+8,60

+4,47

1,00

4,85

94

6,80

3,00

fedett-nyitott terasz / színpad nyugati épület romjai

7,10

fa pihenők / nézőtér

b - b

metszet

[ 74 ]

m = 1 :2 0 0


É

északi torony maradványai 24,40 m2

b / ér tt t ito -ny ge t t e ta fed cks 2 m ba ,20 18

fedett-nyitott terasz / színpad nyugati épület romjai 94,60 m2 fa teraszburkolat

3 3,3

+4,47

vá rfa l

+4,47

,10 10

/ tér ztó as d y fog ínpa m2 sz ,25 56

,48 18

84 4 5,0

0 1,1

+5,05

+4,15

b

8 5,1

tér áló olg 2 ik sz 15 m , 20

0 1,1

/ tér ző né

ők en pih fa

0 1,1 0 1,1

5 2,9

fedett - nyitott terasz / színpad a l a p r a j z m = 1 :2 0 0

[ 75 ]


[ 76 ]


kiszolgáló épület

[ 77 ]


3,55

+11,80

2,75

+8,45

1,25

+5,50

1,00

31

4,83 7,31

29

86 1,60

kiszolgáló épület északi épület romjai

c - c

metszet

[ 78 ]

m = 1 :2 0 0


c

É

92 északi torony maradványai

5,90

10,06

85

15

1,25

várfal

kiszolg áló 28,60 2 helyiség m

7,40 5,61

1,87

gépés z / raktá eti h. r 9,20 m 2

bútor tároló

95

1,80 2,10

zárt szenny víz tározó

+5,50

f.01'

c

+5,15

90 2,10

c

0 . szint

35 4,96

10,22 11

3,56 26

24 2,35 12 7,36

1,20 34 86

24

1,06

+8,45

85 2,10

fedett -n 9,40 m 2yitott közle kedő

ffi mos dó 10,90 2 női mo s m 8 ,55 m 2 dó tak. sz er. 2,85 m 2 előtér 3,40 m 2

90 2,10

előtér 3,50 m 2

75 2,10

90 2,10

85 2,10

97

99

c

+8,13

1 . szint kiszolgáló épület a l a p r a j z m = 1 :2 0 0

[ 79 ]


[ 80 ]


'c i s z t e r n a ' é p ü l e t

[ 81 ]


3,15

multifunkciós terem kútház helye

60

+23,05

9,80

2,96

+19,40

3,30

szauna nagyciszterna romjai

+16,60

+13,30

29 1,50

2,45

5,77

1,00

5,80

multifunkciós terem, szauna nagyciszterna / kútház romjai

19 1,70

bazalt oszlopok

d

d - d

32

4,80 23

1,90

10

2,35

23

90 2,10

2,65 m2

75 2,10

3,30

75 2,10

75 2,10

szauna 6,90 m2

d

1,70

+13,30

alaprajz, metszet

-2 . szint

[ 82 ]

m = 1 :2 0 0


d

É

11,09 7,51 20

88

92

24

2,65 1,61

8,16

26

+16,60 multifunkciós terem hajópadló 43,65 m2

29

loggia fa teraszburkolat

5,75 +19,40 1,00 2,10

7,36

9,10 m2

1,80 2,60

bútor tároló

gép.

1,06

teakonyha

d

+19,15

d

0 . szint

1,00

10,05

7,35

+16,60

d

'c i s z t e r n a ' é p ü l e t a l a p r a j z m = 1 :2 0 0

-1 . szint

[ 83 ]


állandó kiállítás felsővár

[ 84 ]


kilรกtรณ felsล vรกr

[ 85 ]


g

+19,00

6,50 4,26

1,20

1. tér 38,80 m2

+21,50 kiállítótér 1,00

29,60 m2

+21,68

2. tér 26,50 m2

1,30 6,50

3. tér 18,95 m2

g

7,83

+21,86

a l a p r a j z m = 1 :2 0 0 állandó kiállítótér

3,80

+25,30

2,50

+21,50

+19,00

1,15

3,40

1,25

4,55

4,55

1,00

6,80

állandó kiállítás / fedett-nyitott tér felsővár

g - g [ 86 ]

kilátó felsővár m e t s z e t m = 1 :2 0 0


É

h 1,94

9,90 6,30 1,50

2,00 +25,90 4. tér 26,15 m2

öregtorony

+25,85

3,75

5,45

23,00 m2

7,67 1,90

2,25

h

35,60

a l a p r a j z m = 1 :2 0 0 kilátó

+31,45

2,60

90

+32,35

2,97

+28,85

+25,90

2,10

3,70

1,80

7,65

kilátó öregtorony romjai

kilátó felsővár m e t s z e t m = 1 :2 0 0 h - h [ 87 ]


[ 88 ]


[ 89 ]


3,80

60

+24,94

3,80

25

+20,35

+16,40

3,55

9,95

1,50

2,15

17,15

turista szálló ágyútorony romjai

felsővár

e - e

m e t s z e t m = 1 :2 0 0

[ 90 ]


É

25 25

e

0 2,9

0 3,0 29 gia 2 log 0 m 5,6

f

27

90 10 2,

8 4,4

90 90 2,

90 70 2,

+20,35

37

0 1,1 0 2,1

90 10 2,

90 00 3,

a 2 ob sz ,05 m 11

27

0 1,4

90 00 3,

90 2,1 0

0 1,4

r02

0 4,0

90 30 3,

1,00 3,20

90 2,10

,65 12

25

gia 2 log ,60 m 13

3,45

logg ia 8,15 m2 90 3,30

szo 10,1 ba 5 m2

3,75

10 2,

r01

29 90

a 2 ob sz ,90 m 10

29

0 3,3

90 3,10

0 4,9

8,05

25

gia 2 log 0 m 5,6

90 70 2,

,15 11 25

+20,20

0 2,5

a ob 2 sz 60 m 9,

r/ i té ő ég kez öss / ét köz nyha 2 m ko ,95 72

5 1,7

,92 13 4 8,5

25

f.01 f.01'

55

loggia 2 6,50 m

0 5,3

90 3,60

szoba 10,55 m2

f 3,35

e

3,90 65

29 8,17

0 . szint

vár szálló a l a p r a j z m = 1 :2 0 0

[ 91 ]É

e

0 2,9 0 5,5

21

8 1,9

80 10 2,

12

10 2,

10 2,

10 2,

90 3,60

logg 6,55 ia m2

2,65

90 2,10

46

a 2 ob sz ,35 m 11

90 3,00

90 3,00

5 2,7

f.01'

szoba 2 9,25 m

90 3,60

0 5,6

loggia2 7,90 m

0 4,8

f

90

90 0 3,6

szoba 11,30 m2

4,67 +16,40

r02

0 7,1

/ tér 2 elő ,70 m 31

8,05

80

90 2,1 0

dő ke zle kö

25

10 2,

1,85 m2

24

10 2,

80

4,30 m2 70

g isé ely . h m2 p gé ,45 2

80

4,45 m2

12

1 2,5

1 1,8

4,55 m2

12

25

9 1,7

12

0 5,1

3 1,8

0 2,5

24

f

,15 11 25

,90 13 5 8,5

28 4,35 21 8,15

e

3,05 31

-1 . szint

vár szálló a l a p r a j z m = 1 :2 0 0

[ 93 ]feldolgozรกs: vรกr szรกllรณ m = 1 :5 0 , m = 1 :1 0


+24,80

2.

+20,35

4.

3.

+16,40

1. déli +24,80

2.

+20,35

3.

+16,40

északnyugati 10

5

3

1

1. 2. 3. 4.

meglévő bazalt kő várfal látszóbeton vörösfenyő rétegelt lemez üvegfelület


+25,90 +24,80 vár szálló h o m l o k z a t o k m = 1 :2 0 0 3.

+20,35

2. 4.

+16,40

1.

keleti

+25,90 24,80

+24,80

+20,35

4.

2.

3.

+20,35

2. 3.

+16,40

4.

1.

1.

északi

nyugati

[ 97 ]

+16,40


két komponensű kent vízszigetelés

69

60

+24,52

r10

r07

t.01

30 cm vastag vasbeton zárófödém

33

33

30

60

+23,83

+23,23 14,26 21

3,60

3,06

7,60

20

4,90

3,18

1,34 2,85

2,90

1,36

közösségi tér / közlekedő

+20,35

r08 szoba

r11

p.03

7,50

p.04

35

36

32

8,66

r04 1,5%

36

p.02 loggia

1,12

r03

rétegelt ragasztott (KLH) fa panel lépcső teherhordása, korlátja

1,12

f.02 feszített fém drótháló korlát

+20,00

3,17 3,97

3,58

3,60

f.02

r09 1,5%

p.01

előtér / közlekedő

+16,40

20

r06

+16,12 25 25

25 28

szoba

p.01'

28

r05

+15,87

meglévő bazaltkő várfal 3,05

8,05 14,26

f - f

[ 98 ]

3,16


r10'

r07'

1,185

31

62

+24,80

két komponensű kent vízszigetelés

+24,15

8

30

t.01

245

30 cm vastag vasbeton zárófödém

3,45

20

10,90 1,12

32

2,155

7,45

2,67

2,35

3,26

3,50

f.03 65

beépített szekrény

p.04

közösségi tér / közlekedő

+20,35

38

36 3,70

65

60

+20,00

2,35

6

1,00

6

1,40

16

2,455

26

16

2,455

26

1,995

1,50

1,995

1,515

3,00

3,665

3,955

4,85

feszített fém drótháló korlát 1,5%

előtér / közlekedő

+16,40

p.01

29

loggia

+16,12 25 25

535

8,95

p.03

r08'

32

szoba

1,12

rétegelt ragasztott (KLH) fa panel lépcső teherhordása, korlátja

r11'

+15,87 3,54

7,71

32

meglévő bazaltkő várfal 3,54

7,68

26

15,00

e - e vár szálló m e t s z e t e k m = 1 :1 0 0 [ 99 ]


p.01 2 , 5 c m 4 cm

2 cm 1,6 cm 1 rtg 15 cm 1 rtg 25 cm 5 cm 20 cm 7 5 ,1 c m

p.02 2 , 5 c m 5 cm 2 rtg 1,6 cm 5 c m (v .) 15 cm 1 rtg 4 cm 1,6 cm 3 4 ,7 c m

p.04 2 , 5 c m 4 cm

2 cm 1,6 cm 20 cm 4 cm 1,6 cm 3 5 ,7 c m

f.01' 1 , 6 c m 5 cm

1,6 cm 1 rtg 15 cm 1 rtg 5 cm 25 cm 5 3 ,2 c m

hajópadló 40/40 mm párnafa, közte kőzetgyapot h ő s z i g e t e l é s , p a d l ó f ű t é s , installációs rtg. lépéshang szigetelő lemez t ű z g á t l ó (B 1 ) n a t ú r f a f o r g á c s l a p párazáró fólia 150/75 mm fa gerendák, közte kőzetgyapot hőszigetelés PVC talajnedvesség ellen szigetelés vb. lemezalap szerelőbeton kavics ágyazat

kültéri vörösfenyő teraszpadló burkolat 50/40 mm párnafák PVC vízszigetelés natúr faforgácslap 50/50 mm párnafák, lejtésadó réteg 150/75 mm fa gerenda, közte kőzetgyapot hőszigetelés párazáró fólia 50/50 mm fa lécváz, közte kőzetgyapot hőszigetelés, mennyezet hűtés 2 0 % -b a n p e r f o r á l t r é t e g e l t f a l e m e z b u r k o l a t

p.01' 2 , 5 c m 4 cm

2 cm 1,6 cm 1 rtg 15 cm 1 rtg 25 cm

hajópadló 40/40 mm párnafa, közte kőzetgyapot h ő s z i g e t e l é s , p a d l ó f ű t é s , installációs rtg. lépéshang szigetelő lemez t ű z g á t l ó (B 1 ) n a t ú r f a f o r g á c s l a p párazáró fólia 150/75 mm fa gerendák, közte kőzetgyapot hőszigetelés PVC talajnedvesség ellen szigetelés vb. lemezalap meglévő bazaltkő várfal

5 0 ,1 c m

p.03 2 , 5 c m 4 cm

2 cm 1,6 cm 1 rtg 15 cm 1 rtg 4 cm 2,5 cm 3 2 ,6 c m

hajópadló burkolat 40/40 mm párnafák, közte kőzetgyapot h ő s z i g e t e l é s , p a d l ó f ű t é s , installációs rtg. lépéshang szigetelő lemez t ű z g á t l ó (B 1 ) n a t ú r f a f o r g á c s l a p 200/100 mm fa gerenda födém 40/40 mm fa lécváz, közte kőzetgyapot hőszigetelés, mennyezet hűtés 2 0 % -b a n p e r f o r á l t r é t e g e l t f a l e m e z b u r k o l a t

f.01 1 , 6 c m

beltéri fa rétegelt lemez burkolat 50/40 mm fa lécváz, közte kőzetgyapot h ő s z i g e l é s , installációs rtg. t ű z g á t l ó (B 1 ) n a t ú r f a f o r g á c s l a p párazáró fólia 150/75 mm fa gerenda, közte kőzetgyapot hőszigelés vízzáró, páraáteresztő fólia 50/40 mm fa lécváz, légrés vasbeton

t.01 2 rtg

5 cm

1,6 cm 1 rtg 15 cm 1 rtg 5 cm 2,5 cm 30,7 cm

25 cm 10 cm 1 rtg 15 cm 1 rtg 1,6 cm 5 cm 1,6 cm 5 8 ,2 c m

[ 100 ]

hajópadló burkolat 40/40 mm párnafa, közte kőzetgyapot h ő s z i g e t e l é s , p a d l ó f ű t é s , installációs rtg. lépéshang szigetelő lemez t ű z g á t l ó (B 1 ) n a t ú r f a f o r g á c s l a p párazáró fólia 150/75 mm fa gerenda, közte kőzetgyapot hőszigetelés vízzáró, páraáteresztő fólia 40/40 mm fa lécváz, légrés impregnált, vörösfenyő rétegelt lemez burkolat

beltéri fa rétegelt lemez burkolat 50/40 mm fa lécváz, közte kőzetgyapot hőszigetelés installációs rtg. t ű z g á t l ó (B 1 ) n a t ú r f a f o r g á c s l a p párazáró fólia 150/75 mm fa gerenda, közte kőzetgyapot hőszigetelés vízzáró, páraáteresztő fólia 50/40 mm fa lécváz, légrés impregnált, vörösfenyő rétegelt lemez burkolat

két komponensű kent vízszigetelés vasbeton födém 100/50 mm fa váz, közte légrés vízzáró, páraáteresztő fólia 150/75 mm fa gerendák, közte kőzetgyapot hőszigetelés párazáró fólia t ű z g á t l ó (B 1 ) n a t ú r f a f o r g á c s l a p 50/40 mm fa lécváz, közte kőzetgyapot h ő s z i g e t e l é s , m e n n y e z e t h ű t é s , installációs rtg 2 0 % -b a n p e r f o r á l t r é t e g e l t f a l e m e z b u r k o l a t rétegrendek


vasbeton

fa rétegelt lemez

vasbeton

bazalt kő

fém drótháló korlát

hajópadló

rétegrendek

anyag használat

[ 101 ]


r03

r04

feszített fém drótháló korlát

p.02 vörösfenyő teraszburkolat

p.04 1,5% 25

1,5%

4

csapadékvíz elvezetés egyedileg gyártott kisméretű csatornában

15

33

15

acél fogadóelem, födém fa gerendák kapcsolata

15

5

15

250/120 mm fa gerenda

rovarháló

tart. rug. szilikon kitt

r05

r06 18 15

15

15

tart. rug. szilikon kitt 70/90 mm egyedileg gyártott fémvázas vászon roletta

25

f.03

12

tart. rug. szilikon kitt

25 5 2 15 15

15

150/75 mm fa talpgerenda

5

5

20

20

vasbeton koszorú, látható felületek látszóbeton igényességgel készítve

25

150/75 mm fa talpgerenda

25

15

27

2

5

25

27 mm vtg vörösfenyő kültéri rétegelt lemez burkolat (3 rétegű), lenolajjal kezelve

p.01

25

p.01'

korszerű fix ablak

meglévő bazaltkő várfal

[ 102 ]


r08 f.02

p.04

p.03

18

2

5

25

tart. rug. szilikon kitt

4

20

38

2

150/75 mm fa födémgerenda, 60 cm-ként

25

250/120 mm fa gerenda

r09

korszerű fix fa ablak fém párkány

25

1,5%

p.01

f.03

15

5

15 15 24

vasbeton koszorú, látható felületek látszóbeton igényességgel készítve

25

1

tart. rug. szilikon kitt cementhabarcs felületkiegyenlítés 150/75 mm fa talpgerenda dilatációban vízszigetelés toldása

meglévő bazaltkő várfal bennmaradó XPS hőszigetelés, dilatáció 30

vasbeton alapgerenda statikai tervek szerint

3

r é s z l e t e k m = 1 :1 0

[ 103 ]


r01

(vízszintes részlet) 150/75 mm fa pillér 60 cm-ként

f.02

15 18

15

korszerű fix fa ablak

15

tart. rug. szilikon kitt vasbeton fal, látható felületek látszóbeton igényességgel készítve

f01 15

r02

55

15

4

25

51

vízszigetelés felvezetve a vb. falra 30

fagyálló kültéri lábazati betonlap

3

p.02

25

15

55

4

15

15

34

36

2

v. 4

2

5

4

25

25

p03

tart. rug. szilikon kitt 150/75 mm fa talpgerenda

rovarháló

[ 104 ]


r07

r10 két komponensű, cementkötésű kent vízszigetelés

35

205

t.01

605

t.01 vasbeton födém, látható felületek látszóbeton igényességgel készítve rovarháló

15 15

55

2

375

105

27 mm vtg vörösfenyő kültéri rétegelt lemez burkolat (3 rétegű), lenolajjal kezelve

r08

r11 f.02

p.04

p03

korszerű fix fa ablak

2 16 2 33

27 mm vtg vörösfenyő kültéri rétegelt lemez burkolat (3 rétegű), lenolajjal kezelve

25

25

4

35

15

20

38

2

2

5

5

25

p.03

25

18

70/90 mm egyedileg gyártott fémvázas vászon roletta

r é s z l e t e k m = 1 :1 0

[ 105 ]” ... F ö l m e n t e m a h e g y s z i k l a t e t e j é r e S letelepedtem a romok fölött. Verőfényes nap volt, tekintetem, Nem lelve gátot, mérföldekre szállt, Mint börtönéből megszökött madár, S vigan köszönté a kék messzeséget, … ”

Petőfi Sándor: Salgó