Page 1

Noral y

enhaar s t agebi j

Nor al y Oonk

Tam Tam


Al seen vi si n hetwat er


I nhouds opgave St age opdr acht Hetbedr i j f Persoonl i j k SW OT anal yse Pr oj ect en Zel frefl ect i e

Schoolen t oekomst

W erkzaamheden

St ageopdr acht Eval uat i egoedgekeur dest ageopdr acht Hetbedr i j f Hetbedr i j f ,per s oonl i j kev i s i e Omv angenbedr i j f sc ul t uur Bes c hr i j v i ngbegel ei di ngeneval uat i e Samenwer ki ngenc ommuni cat i emetc ol l ega’ s Waar om Tam Tam Ver wacht i ngenTam Tam Doel s t el l i ngenenTam Tam Opdr acht gevensTam Tam Gemi ddel del eef t i j d Mac ht sv er houdi ng Opl ei di ngs ni v eau Wer k t empoenwer k dr uk Ambi t i ev ol gensTam Tam Ei genvi s i eopdeambi t i eent oekomst vanTam Tam Ter ugkomdag Kwal i t ei t envoordet oek oms Aans l ui t i ngt heor i eopdepr akt i j k Bez oekaanst agebedr i j v en Leer doel enencompet ent i es Ni v eauvandewer kz aamheden Doel v anmi j nst age Tak en Voor t gang/ di ver si t ei t


I nt ernet beschi kbaar voor i edereen


St age opdr acht Deopgel ev er dewebs i t emoet en Mi j ns t ageopdrachti s r ol eer d wor den,maarook oegankel i j kmakenvan gecont hett met eenaangepas tenui t ei ndel i j kwor den opgel everdewebsi al t es . ccessi bi l i t y z eopni euwget es tdoora enz i j gev ener ,wanneerdewebs i t e Tam Tam ,hetbedr i j f merk goedwor dtbev onden,eenkeur waari ks t agel oop,zetzi c hde aan. l aat st ej ar eni nvooreen

t oegankel i j kerweb. j drage Hi er i nwi l i kookeenbi l ever en.

I nkwar t aal t weevanhett weede oj ect j aarhebi khetopenpr gewi j daanhett oepas s env an web ri cht l i j nenop seni or enwebsi t es.Zobeni ki n aanr aki nggekomenmetweb ri cht l i j nenenhetgebr ui k hi er van.Dooreeni nt er vi ewmet Jer oenHul sc herbeni ki ncont ac t m Tam en gekomenmetTa zodoendebeni khi erbi nnen Tam Tam bez i gmet

t oegankel i j khei d.

t agemoetTam Tam een Doormi j ns i j st s t ev i ger epos i t i ek r i j genopde l van t oegankel i j ke bouwers i cht l i j nen i nNeder l and.W eb r i o1 wor deni ndr i egr oepenv er deel d.Pr ,

ook wel dr empel v r i j .St eedsmeerwebs i t es i o 2,di wi l l enhi er aanv ol doen.Pr t i snogneteens t apj ev er derenweb 25 punt enwaar r i c ht l i j nen, di tz i j n1 aan eenwebs i t emoetv ol doen.Ver derwi l de r ont end i ki nmi j ns t ageookmi j nf ski l l sver t ruct uur bet er enenmeers oderen. aanbr engeni nmi j nmani erv anc

verslag  

verslag test

verslag  

verslag test