Page 1

Stanowisko o polityce IFMSA-Poland w sprawie Kompleksowej Edukacji Seksualnej (CSE)

Podsumowanie: IFMSA-Poland uznaje, że dostęp do wysokiej jakości Kompleksowej Edukacji Seksualnej (CSE) jest prawem młodych ludzi, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Seksualnych. [1] CSE zapewnia młodym ludziom możliwość ochrony przed potencjalnymi negatywnymi skutkami braku wiedzy i możliwości podejmowania świadomych, opartych na wiedzy decyzji w sferach seksualnych, reprodukcyjnych i psychicznych. Dlatego też my, IFMSA-Poland, wzywamy rząd Polski do dostarczania CSE dla wszystkich młodych ludzi i zalecamy wdrażanie programów CSE jako jednego z głównych sposobów osiągnięcia powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla wszystkich, zgodnie z Agendą Zrównoważonego Rozwoju. IFMSA-Poland wspiera członków w ich pracy dostarczającej i promującej CSE na poziomie lokalnym oraz krajowym.

1. Wprowadzenie Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów uczelni medycznych i młodych lekarzy. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations). Jednym z fundamentalnych zadań Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich działań w zakresie edukacji seksualnej. Czujemy się zobowiązani do propagowania wiedzy na temat antykoncepcji, inicjacji seksualnej, świadomej zgody oraz profilaktyki infekcji przenoszonych drogą płciową (STIs). Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka opisuje zdrowie jako podstawowe prawo człowieka, a jedną z jego bardzo istotnych komponent jest zdrowie reprodukcyjne. Naszym zbiorowym obowiązkiem jest zapewnienie młodzieży bezpiecznych sposobów do realizacji tego prawa. 2. Wstęp Prawa seksualne należą do uniwersalnych praw człowieka, bazujących na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich. Ponieważ zdrowie jest fundamentalnym prawem człowieka, tak samo podstawowym prawem musi być jego zdrowie seksualne. [1]


Kompleksowa Edukacja Seksualna (CSE) to biorące pod uwagę kontekst kulturalny podejście do nauczania o życiu seksualnym i związkach, które umożliwia młodym ludziom świadome korzystanie z ich praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz podejmowanie decyzji dotyczących tych sfer. Termin "kompleksowa" podkreśla podejście do edukacji seksualnej, które obejmuje szeroki zakres informacji, umiejętności i wartości. [2] Oparte na prawach podejście charakteryzujące Kompleksową Edukację Seksualną ma na celu wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, umiejętności, postawy i wartości, których potrzebują, aby określić i cieszyć się swoją seksualnością – fizycznie i emocjonalnie, indywidualnie i w związkach. Taka forma edukacji postrzega "seksualność" holistycznie oraz w kontekście rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uznaje także, że sama "informacja" nie wystarczy. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość zdobywania podstawowych umiejętności życiowych oraz rozwijania pozytywnych postaw i wartości. [3] IFMSA-Poland uznaje rezolucję 48. sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju, aby odpowiednio wdrożyć jej Program Działania, który obejmuje dostęp do Kompleksowej Edukacji Seksualnej dla wszystkich młodych ludzi. [4] CSE jest podstawą częścią odpowiedzialności państw członkowskich ONZ za przestrzeganiem i poszanowaniem Praw Człowieka dla młodych ludzi. Dotyczy to w szczególności Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, która zakłada, że dzieci i młodzież powinni mieć prawo do najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia, dostępu do placówek opieki zdrowotnej (art. 24), dostępu do informacji, które pozwolą im podejmować decyzje o ich zdrowiu (art. 17), w tym planowaniu rodziny (art. 24). Młodzi ludzie mają również prawo do bycia wysłuchanym, wyrażenia opinii i angażowania się w proces decyzyjny (art. 12). Mają prawo do edukacji, która pomoże im się uczyć, rozwijać i osiągnąć swój pełny potencjał i przygotuje ich do bycia tolerancyjnym wobec innych (art. 29). [5] Jesteśmy zaniepokojeni słabymi statystykami w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego wśród młodych ludzi, w szczególności z uwagi na nieproporcjonalne występowanie HIV u osób w wieku 15-24 lat oraz zwiększone ryzyko śmiertelności okołoporodowej matek w wieku poniżej 15 lat. [6] Wierzymy, że kompleksowa edukacja seksualna pozostawia młodych ludzi lepiej przygotowanych do podejmowania świadomych, pozytywnych decyzji dotyczących ich zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Uczy także młodych ludzi na temat ich anatomii i fizjologii, zdrowia oraz zapobiegania infekcjom i chorobom. [7]


3. Tło problemu W polskim społeczeństwie brak jest kompleksowej edukacji seksualnej (CSE). Aktualnie funkcjonująca edukacja seksualna nie jest w stanie przekazać młodzieży informacji potrzebnych do podejmowania świadomych wyborów dotyczących ich zdrowia seksualnego. Średnia liczba nastolatków, którzy angażują się w seksualne spotkania w coraz młodszym wieku rośnie, a młodsze pokolenia mają tendencję do przedstawiania coraz bardziej permisywnych postaw wobec seksu. Ich wiedza oparta jest głównie na stereotypach i mediach. Dodatkowy problem polega na tym, że prawny wiek świadomej zgody, w którym dana osoba może wykonywać czynności seksualne, to 15 lat. Paradoksalnie kobieta, która jeszcze nie skończyła 18 lat, potrzebuje zgody rodziców na wizytę lekarską lub uzyskanie antykoncepcji. W zdecydowanej większości przypadków, metody antykoncepcyjne nie są dotowane przez państwo, ponadto, ich dostępność jest ograniczana przez wymóg recepty. Regulacje prawne w Polsce ograniczają dostęp do aborcji, która jest nielegalna, z wyłączeniem 3 wyjątków prawnych. Wszystko to pokazuje, że istnieje potrzeba edukowania młodych ludzi o ryzyku i konsekwencjach podejmowania czynności seksualnych. Udowodniono, że CSE w praktyce podwyższa wiek inicjacji seksualnej, zmniejsza ilość przypadków transmisji infekcji przenoszonych drogą płciową, zmniejsza piętno i dyskryminację młodzieży LGBT+ oraz zmniejsza ilość ciąż u nastolatek. Dlatego tak niezbędna jest uczciwa, skuteczna i kompleksowa edukacja seksualna. Polski rząd jest zobowiązany do zapewnienia uczniom edukacji seksualnej, która jest obiektywna, religijnie neutralna i oparta na wiedzy naukowej. Niemniej jednak, od 2009 r. wychowanie do życia w rodzinie - przedmiot mający na celu zapewnienie uczniom edukacji seksualnej - to przedmiot nieobowiązkowy, który rozpoczyna się w piątej klasie szkoły podstawowej, trwa 14 godzin rocznie i jest prowadzony przez pedagoga, który ukończył kurs uzupełniający. Oficjalny program nauczania "wychowanie do życia w rodzinie" można sklasyfikować zgodnie z WHO jako typ "A", inaczej zwany "edukacją abstynencji". Koncentruje się na negatywnych skutkach uprawiania seksu przed ślubem, wspiera tradycyjne role płciowe i portretuje założenie rodziny jako najważniejszej roli, jaką można spełnić w społeczeństwie. Wszystkie polecane podręczniki nie tylko nie przedstawiają aktualnej, naukowej wiedzy na temat ludzkiej seksualności, ale często są oparte na heteronormatywnych i patriarchalnych standardach. W rezultacie przekazywany model jest często odrzucany. Pozostałe źródła wiedzy, takie jak rówieśnicy lub Internet, odgrywają największą rolę w zapewnianiu młodym ludziom scenariuszy kulturowych dotyczących seksualności. Jakość przekazywanych w ten sposób informacji jest jednak zwykle oceniana jako niska. Może mieć to poważne konsekwencje dla dobrobytu młodych ludzi. [8]


Najważniejszym faktem, wskazującym na potrzebę naszej pracy, jest oficjalne odrzucenie przez polski rząd wytycznych Biura Regionalnego WHO dla Europy w zakresie edukacji seksualnej. My, IFMSA-Poland, 1. Wzywamy do działania osoby realizujące edukację seksualną, aby opierali oni swoje programy nauczania na potrzebach młodych ludzi i uczyli młodzież o ich anatomii i fizjologii, zdrowiu oraz zapobieganiu infekcjom, a także przekazywali im informacje o budowaniu relacji międzyludzkich. 2. Zachęcamy polski rząd do zapewnienia odpowiedniego świadczenia kompleksowej edukacji seksualnej wszystkim młodym ludziom oraz do zagwarantowania tego prawa w krajowym programie nauczania i w ramach edukacji medycznej. 3. Zachęcamy członków IFMSA-Poland do popierania dostarczania wysokiej jakości kompleksowej edukacji seksualnej na poziomie lokalnym oraz krajowym. 4. Wspieramy cenną pracę wolontariuszy z IFMSA-Poland, która ma na celu szerzenie dostępu do kompleksowej edukacji seksualnej poprzez prowadzenie przez studentów medycyny programów CSE w ich społecznościach. 5. Wzywamy państwo polskie, aby dotrzymało zobowiązania wobec programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (ICPD), konwencji ONZ o Prawach Dziecka i Agendy Zrównoważonego Rozwoju. 6. Zdecydowanie sprzeciwiamy się jakimkolwiek działaniom państwa polskiego, które mają na celu ograniczenie dostępu młodzieży do edukacji i informacji dotyczących ich zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.


Nasza misja: Celem Kompleksowej Edukacji Seksualnej do której dążymy, jest posiadanie przez obywateli takiej wiedzy nt. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, która pozwoli im podejmować świadome decyzje oparte na rzetelnych informacjach. Naszym celem jest zwiększenie liczby wyszkolonych edukatorów, którzy będą w stanie przekazać swoim rówieśnikom wiedzę na tematy związane ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym, a także utworzenie dedykowanej grupy osób, które będą czuwać nad zapewnieniem edukatorom najnowszej wiedzy, kluczowej w prowadzeniu warsztatów czy szkoleń. Poprzez taką działalność, pragniemy skupić się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności przekazywania wiedzy w zakresie seksuologii wśród przyszłych pracowników ochrony zdrowia, głównie lekarzy. Nasze działania:

• warsztaty edukacji rówieśniczej na poziomie lokalnym, • warsztaty na temat seksualności i zagadnień z nią związanych dla pracowników ochrony zdrowia,

• szkolenia i kampanie redukujące stygmatyzację i dyskryminację, • międzynarodowa współpraca nad edukacją seksualną w ramach IFMSA oraz międzynarodowe szkolenia nt. edukacji rówieśniczej,

• podnoszenie świadomości młodzieży oraz ogółu społeczeństwa nt. zdrowia seksualnego oraz reprodukcyjnego,

• podręczniki edukacji rówieśniczej, • promowanie innowacyjności na poziomie międzynarodowym w celu stworzenia nowych metod edukacji.


Podsumowanie: Kompleksowa edukacja seksualna porusza wiele tematów, które wpływają na seksualność i zdrowie reprodukcyjne. Opiera się ona na zasadach EBM (medycyny opartej na faktach), a jej celem jest promocja zdrowia i ogólnego dobrostanu w sposób adekwatny do etapu rozwoju. Na CSE składają się wiedza i fakty, rozwijanie umiejętności komunikacji oraz zachęcanie do własnych przemyśleń i poszukiwań. Optymalnie, edukacja seksualna w szkołach powinna być procesem zintegrowanym, tak, aby zakres materiału był co roku poszerzany, rozpoczynając od przedszkola przez cały okres obowiązkowej edukacji, aż do ostatniej klasy szkoły średniej. Celem kompleksowej edukacji seksualnej jest wytworzenie w młodych ludziach pozytywnego obrazu seksualności oraz wyposażenie ich w dopasowaną do etapu rozwoju psychoruchowego wiedzę i narzędzia, aby mogli oni podejmować trafne decyzje dotyczące aktywności seksualnej teraz oraz w przyszłości. Zgodna z wiedzą medyczną edukacja seksualna to inwestycja w przyszłość naszych dzieci - ich zdrowie i samopoczucie. Wierzymy, że naszym „zwrotem z inwestycji” może być pokolenie młodych ludzi, którzy otrzymają bardziej użyteczny przekaz na temat seksualności niż obserwowane przez nich obecnie prowokacyjne obrazy w mediach i/lub tabu wokół seksualności. Może to być pokolenie kobiet i mężczyzn pewnie czujących się we własnej skórze, zdolnych do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, tworzenia zdrowych związków oraz dbania o własne ciało i zdrowie.


Referencje: 1. Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych w tłumaczeniu prof. Zbigniewa Lwa – Starowicza 2. Międzynarodowe wytyczne techniczne dotyczące edukacji seksualnej, UNESCO/UNAIDS www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-inhiv/sexualityeducation/international-technical-guidance-on-sexual-education 3. Program Ramowy Kompleksowej Edukacji Seksualnej IPPF https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_framework_for_comprehensive_sexu ality_education.pdf 4. Materiały prasowe z 48. sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju http://www.unfpa.org/press/48th-session-commission-population-anddevelopment 5. Podsumowanie Konwencji ONZ o Prawach Dziecka https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf 6. Biuletyn WHO dotyczący młodzieży, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz HIV http://www.who.int/bulletin/volumes/87/11/08-059915/en/index.html 7. Poradnik operacyjny UNFPA dla wszechstronnej edukacji seksualnej https://www.unfpa.org/publications/unfpa-operational-guidance-comprehensivesexuality-education 8. UNFPA i cele zrównoważonego rozwoju http://www.unfpa.org/sdg 9. “Edukacja seksualna w praktyce polskich szkół”, Maria Woźniak, Uniwersytet Warszawski

Stanowisko IFMSA-Poland w sprawie Kompleksowej Edukacji Seksualnej  
Stanowisko IFMSA-Poland w sprawie Kompleksowej Edukacji Seksualnej  
Advertisement