Page 1

Závod práškovej metalurgie Banská Bystrica, Slovensko

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2015


MIM PROCES

Granulát

Výročná správa 2015


SINTERING

Legovacie prvky

Hliníkové prášky

Základný prášok

Mazivá, grafit

Prášky pre mäkké magnety

FORMOVANIE Plnenie

Nerezové prášky

Medené prášky

MIXOVANIE

Lisovanie

Železné prášky

FORMOVANIE

Vylisovanie

PRELISOVANIE SPEKANIE Prelisovanie

SPÁJACÍ PROCES

OBRÁBANIE

Omielanie

STEAM

OBRÁBANIE TREATMENT

KALIBROVANIE KALIBROVANIE

OXIDAČNÉ OBRÁBANIE ČERNENIE

TEPELNÉ SPRACOVANIE

SÝTENIE OLEJOM OBRÁBANIE / ŽIVICOU

VÝSLEDNÝ PRODUKT


Obsah 1. Predstavenie spoločnosti 2. Štruktúra spoločníkov 3. Organizačná štruktúra a zamestnanosť 4. Aktivity, vízie a plány spoločnosti 5. Stratégia spoločnosti 6. Vplyvy činnosti spoločnosti na životné prostredie 7. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia 8. Riziká ďalšieho vývoja spoločnosti 9. Míľniky spoločnosti 10. Prílohy: Certifikát ISO 9001: 2009 Certifikát ISO 14001:2005 Certifikát ISO/TS 16949:2009 Správa audítora o overení účtovnej závierky

3


VÝROČNÁ SPRÁVA | 2015


Predstavenie spoločnosti ź Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. bola založená ako

50 rokov skúseností

rodinná firma v Banskej Bystrici v r. 1996. ź Zakladateľom

spoločnosti a jej súčasným majoritným vlastníkom je letecký inžinier Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, pôvodom Armén, ktorý spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. vybudoval „na zelenej lúke“.

ź GEVORKYAN, s.r.o. stavia na skúsenostiach dvoch

generácií rodiny Gevorkyanovcov v oblasti práškovej metalurgie. ź Dnes je spoločnosť lídrom v oblasti práškovej

metalurgie v rámci Európy a patrí k celosvetovo najinovatívnejším spoločnostiam v tomto odvetví . ź Je

výrobcom rôznych druhov súčiastok technológiami práškovej metalurgie (ďalej len PM) a technológiou vstrekovania kovových práškov (ďalej iba MIM) pre automobilový, ropný, kozmetický priemysel, ručné náradie, zámky, bezpečnostné systémy, zdravotníctvo a klimatizácie.

ź Spoločnosť

je členom Európskej (EPMA) a

Medzinárodnej (APMI) asociácie pre práškovú metalurgiu. Disponuje špičkovo vybaveným laboratóriom a vývojovým strediskom. ź V ostatných rokoch firma úspešne prešla viacerými

zákazníckymi auditmi a stala sa globálnym dodávateľom pre veľké nadnárodné spoločnosti prevádzkujúce výrobné závody po celom svete. Na prelome rokov 2015/2016 úspešne vykonala certifikačný audit podľa požiadaviek ISO/TS 16949:2009. V rámci absolvovania auditu boli systematizované postupy a procesy na jednotlivých oddeleniach a zefektívnené celkové fungovanie firmy.

Výročná správa 2015

Robert Gevorkyan st. rozbieha Závod práškovej metalurgie na Urale, 1977


Ocenenia: ź Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. je držiteľom

mnohých prestížnych slovenských a medzinárodných ocenení, ako napríklad: ź „Diamanty slovenského biznisu“ v kategórii

najdynamickejšie rastúca firma stredného Slovenska v roku 2012 a 2013, ź „Fabrika roka“ od Fraunhoverského inštitútu a

E X I M b a n k y S l o v e n s ko z a p r o g r e s í v n y podnikateľský model, ź zaradenie do TOP 250 REVUE PRIEMYSLU a TOP

TREND PRIEMYSLU 2011, 2012, 2013, ź zaradenie do 10 najrýchlejšie rastúcich firiem

na Slovensku v roku 2011, ź ocenenie „Fachmetall QM Kontext Award“,

ktoré firma dostala počas veľtrhu špecializovaného na práškovú metalurgiu vo Švajčiarskom meste Bazilej, kde sa stala víťazom súťaže v kategórii „Kvalita“. Spoločnosť GEVORKYAN bola jedinou spoločnosťou z EÚ a vôbec prvou firmou v histórii z odboru práškovej metalurgie, ktorej bolo toto ocenenie udelené.

Predstavenie spoločnosti 5


Štruktúra spoločníkov ź

Stratégiu firmy určuje a realizuje majoritný spoločník firmy Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, letecký inžinier, ktorý pracoval na vývoji kompozitných materiálov pre vojenské letectvo. Je vlastníkom viacerých patentov a nositeľom know-how, na ktorom je postavený vývoj firmy. Jeho dlhoročná tvrdá práca na dosiahnutí svojho cieľa a nezvyčajný podnikateľský príbeh boli ocenené vo finále súťaží „Podnikateľ roka“ 2011 a 2012.

Mikhail Andelman

Iryna

Artur Gevorkyan

Yeumianenka

99 % 82 % 1%

GEVORKYAN, s.r.o.

10 %

18 %

GPM Tools, s.r.o.

ź Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. zároveň vlastní

podiel v spoločnosti GPM Tools (Gevorkyan Powder Metallurgy Tools), ktorá sa špecializuje na výrobu foriem pre práškovú metalurgiu a je jedinou nástrojárňou v strednej Európe v tomto odbore.

Výročná správa 2015


Štruktúra spoločníkov 7


Organizačná štruktúra a zamestnanosť ź Spoločnosť na konci roka 2015 zamestnávala celkovo

179 zamestnancov, z toho tradične 10% pracovalo na oddelení vývoja. ź Poskytuje atraktívne a stabilné pracovné miesta pre

kvalifikovaných pracovníkov s príslušným vzdelaním. ź Firma má multinacionálny kolektív. Kľúčoví manažéri

majú skúsenosti z rôznych odvetví priemyslu. ź Mimoriadne široké spektrum sociálneho programu

firmy pokrýva reálne potreby zamestnancov od materiálnej výpomoci počas dlhodobej práceneschopnosti, materskej dovolenky, cez refinancovanie nákladov na ubytovanie, dopravu, príspevky na ozdravovacie procedúry, pobyty atď. ź V roku 2015 pokračoval špeciálny program na

podporu mladých a talentovaných zamestnancov, ktorým firma poskytuje dlhodobý úver (v trvaní až 30 rokov) na kúpu bytu, domu alebo generálnu opravu existujúcej nehnuteľnosti. ź Veľký dôraz je kladený na kontinuálne vzdelávanie

zamestnancov. Všetci inžinieri a konštruktéri navštevujú medzinárodné veľtrhy, navyše každoročne absolvujú tréningy a kurzy v oblasti práškovej metalurgie v rôznych štátoch sveta. Na pravidelne organizované interné školenia sú pozývaní aj experti od dodávateľských firiem, aby prezentovali novinky v oblasti vývoja materiálov, výrobných technológií a strojov. ź Neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločnosti sú

pravidelné stretnutia so zaujímavými osobnosťami z podnikateľského prostredia, ako sú napríklad Ján Košturiak alebo Ivo Toman. Zároveň sú originálne princípy spoločnosti prezentované na školeniach, konferenciách a seminároch (napr. Happy Company, Management Live, ZMPS a pod.). ź V r. 2016

- 2017 je plánované navýšenie počtu pracovníkov na 200 zamestnancov.

ź Spoločnosť

bola ocenená značkou Inšpiratívny projekt v rámci súťaže Via Bona Slovakia 2014, kategória Skvelý zamestnávateľ.

Výročná správa 2015


Rast počtu zamestnancov

Organizačná štruktúra 9


Organizačná štruktúra/Organization

Gevorky Generálny riaditeľ (K1)

Výročná správa 2015


n structure - Gevorkyan s. r. o., r. 2015

yan s.r.o. Riaditeľ (K2)

Organizačná štruktúra 11


Aktivity, vízie a plány spoločnosti ź Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. pôsobí na trhu viac ako 19 rokov a úspešne napĺňa

očakávania svojich zákazníkov využívajúc dlhoročné skúsenosti v danej oblasti. Firma je vlastníkom know-how a na oddelení vývoja pracuje 17 inžinierov, ktorí ročne vyvinú okolo 150 nových výrobkov. Spolupracuje so Slovenskou Akadémiou vied a Univerzitou Cambridge, pracuje na vývoji nových materiálov s výskumným ústavom vo Švédsku. Vďaka silnému vývoju firma rozširuje svoje zákaznícke portfólio približne o 10 nových odberateľov ročne. ź Je vývojovým dodávateľom pre väčšinu svojich zákazníkov. Veľká väčšina výrobkov je

vyvinutých priamo v GEVORKYANE. Pre takmer 100% odberateľov je takpovediac jediným dodávateľom. Spoločnosť je často oslovovaná zákazníkmi so záujmom o vývoj produktov, ktoré nie sú na trhu dostupné. Týmto spôsobom dosiahla svetovú jedinečnosť vo výrobkoch, ktoré ešte nikto iný na svete nevyrobil metódou práškovej metalurgie. ź Vzhľadom na jedinečnosť výrobných postupov a ponúkanej produkcie má spoločnosť

vybudované pevné obchodné kontakty tak na strane dodávok materiálu, ako aj odbytu. ź V súčasnosti spoločnosť poskytuje produkty svojím zákazníkom do viac ako do 30 krajín

sveta od Brazílie, Mexika, USA cez celú Európu až po Izrael, Čínu a Indiu. ź Výrobky firmy je možné nájsť v automobiloch rozličných značiek, od Dacie až po

Mercedes, ale aj v exkluzívnych značkách ako sú Porsche, Bentley; v značkovej kozmetike Versace, Hugo Boss; ručnom náradí pre širokú verejnosť a profesionálov ako napr. Black&Decker, Dewalt; v poľnohospodárskej technike ako John Deere, Deutz, Komatsu; v ropnom a zdravotníckom priemysle. ź Dôkazom expanzie na nové trhy a výraznej diverzifikácie výroby sú kontrakty

uzatvorené v poslednom období so spoločnosťami z rôznych odvetví. ź Hlavnými prioritami roku 2015 bol rozvoj špičkovej technológie klasickej práškovej

metalurgie PM, ako aj unikátnej technológie MIM („Metal Injection Moulding” tzv. vstrekovanie kovov), ktorá je kombináciou práškovej metalurgie a vstrekovania plastov, t.j. vstrekovanie kovových práškov na vstrekolisoch, ktorá okrem spoločnosti GEVORKYAN nie je na Slovensku a vo väčšine okolitých štátov používaná. V nadväznosti na vyššie uvedené bolo realizovaných viacero investícií do výrobných technológií, výskumného laboratória a softwarového vybavenia oddelenia vývoja. Napríklad boli zakúpené špeciálne simulačné softvéry, ktoré umožňujú simulovať výrobný proces ešte vo fáze vývoja, čím sa výrazne eliminuje počet možných chýb a skracuje sa čas potrebný na realizáciu nového projektu. ź Spoločnosť plánuje posilňovať svoju pozíciu vedúceho inovatívneho výrobcu v odbore

práškovej metalurgie. Bude pokračovať vo vývoji zložitejších výrobkov s vysokou pridanou hodnotou a naďalej diverzifikovať sortiment rozvojom MIM technológie a prenikať do ďalších odvetví priemyslu a na nové trhy. Do r. 2019 bude technológia MIM predstavovať 30% na celkových tržbách, ktoré by v r. 2019 mali presiahnuť 32 mil. Eur.

Výročná správa 2015


USA 12

Ropný priemysel 19 Čína, India

10 Európska únia

67

Mexiko, Brazília,

Izrael

11

Kozmetický, medicínsky a poľnohospodársky priemysel 20

Automobilový

priemysel

21

Zámky a ochranné systémy 22

náradie 18

26

Spekané výrobky 50

MIM 8

á Ložisk

Ručné

Špeciálne materiály pre ropný priemysel

Soft Magnetic

11

5

Tržby firmy podľa krajín

Tržby firmy podľa odvetví

Tržby firmy podľa technológií

13


Výročná správa 2015

Aktivity a vízie spo


oločnosti

Stratégia firmy ź Stratégia firmy GEVORKYAN je postavená v zmysle zabezpečenia čo najlepšieho

rastu a vývoja spoločnosti. ź Tvorí tam, kde jedna technológia už končí a druhá ešte nezačína - na rozhraní

rôznych technológií. Unikátnosť spoločnosti spočíva v kombinácii práškovej metalurgie a MIM technológie pod jednou strechou, čo z nej robí európsky unikát. ź Produkty firmy nie sú striktne spojené iba s jedným odvetvím priemyslu. Súčiastky

sú dodávané do automobilového priemyslu, ručného náradia, zámk a ochranných systémov, kozmetického, medicínskeho, poľnohospodárskeho a ropného priemyslu. ź Ide o flexibilnú spoločnosť, ktorá nepredáva výrobky, ale riešenia pre svojich

zákazníkov. Všetko, čo vyrába nebolo nikdy predtým vyrobené technológiou práškovej metalurgie nikde na svete.

Výrobky spoločnosti nájdete tu:

15


Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie ź

Zdravie a bezpečnosť pri práci, spolu so životným prostredím, patria medzi najdôležitejšie hodnoty spoločnosti. Rešpektovanie životného prostredia a vôľu pokračovať v tomto vývoji dokazuje fakt, že v spoločnosti máme vysoko kvalifikovaných odborníkov zodpovedných za zdravie, bezpečnosť pri práci a životné prostredie.

ź

Viac ako 90 % odpadov sa recykluje alebo znova využíva, čím sa znižuje negatívny dopad na životné prostredie.

ź

Odborníci firmy neustále pracujú na zefektívnení využívania prírodných zdrojov. Teplo z výrobných procesov sa zároveň používa na vykurovanie priestorov firmy v zimnom období. Ďalším projektom na nasledujúci rok je inštalácia rekuperátorov tepla s cieľom využiť odpadové teplo z kompresorovej stanice na ohrev úžitkovej vody a vykurovanie kancelárskych priestorov.

ź

Spoločnosť je certifikovaná na systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005

Výročná správa 2015


Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

17


Výročná správa 2015 2013


Ekonomické ukazovatele a finančná situácia SÚVAHA K 31.12.2015

BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31.2015

(EUR)

AKTÍVA CELKOM

TOTAL ASSETS

61 622 121

Neobežný majetok

Fixed assets

42 484 672

Dlhodobý nehmotný majetok

Intangible fixed assets

14 476 485

Dlhodobý hmotný majetok

Tangible fixed assets

25 760 533

Podielové cenné papiere Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Investment in subsidiaries and associates

Obežné aktíva

Current assets

Zásoby

Inventory

Dlhodobé pohľadávky

Long-term receivables

0

Krátkodobé pohľadávky

Short-term receivables

9 919 903

Finančný majetok

Cash and cash equivalents

38 693

Ostatné aktíva

Other assets

23 273

PASÍVA CELKOM

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

61 622 121

Vlastné imanie

Equity

27 548 378

Základné imanie

Registered capital

13 924 472

Kapitálové fondy

Capital funds

11 073 430

Fondy zo zisku Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Funds created from net profits

Záväzky

Liabilities

32 623 574

Dlhodobé záväzky

Non-current payables

13 423 599

Dlhodobé bankové úvery

Long-terms bank loans

5 018 056

Krátkodobé záväzky

Current payables

2 352 049

Záväzky z obchodného styku

Trade payables

2 083 002

Záväzky voči zamestnancom

Liabilities to employees

163 017

Daňové záväzky a dotácie

Tax liabilities and subsidies

78 170

Zákonné rezervy

Statutory provisions

65 451

Bežné bankové úvery

Current bank loans

11 764 419

Ostatné pasíva

Other liabilities

Časové rozlíšenie

Accrued and deferrals

0

Other financial investments

2 247 654

9 155 580

143 388 1 591 469

Retained earnings

815 619

Net profit for the year

603 1 450 169

Ekonomické ukazovatele a finančná situácia

19


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2015

INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31. 2015

(EUR) 45 572

Tržby za predaj tovaru

Revenues from goods sold

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

Cost of goods sold

Obchodná marža

Gross margin on sales

Výroba

Production

Tržby za predaj vlastných výrobkov

Revenues from own products

Tržby za predaj vlastných služieb

Revenues from own services

Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby

Change in work in progress and finished goods

Aktivácia

Work performed by the enterprise and capatalized

Spotreba materiálu a energie

Material and energy consumption

Služby

Service

Osobné náklady

Personnel costs

2 749 688

Pridaná hodnota Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku

Production margin

8 385 368

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Other operating revenues

160 734

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Other operating expenses

141 128

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Operating profit

2 904 368

Výnosové úroky

Interest income

679

Nákladové úroky

Interest expenses

1 491 735

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

Loss from financial activities

-1 797 710

Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť

Tax on ordinary income- current

286 569

Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť

Tax on ordinary income- deferred

4 470

Mimoriadne výnosy / náklady

Extraordinary income / expenses

0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

Profit for the period before tax

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Net profit for the year

42 516 3 056 23 338 292 16 345 290 3 506 277 3 486 725

Výročná správa 2015

Depreciation and amortization

Profit on ordinary activities before tax

0 11 568 686 3 387 294

2 739 922

1 106 658

1 106 658 815 619


Základné ukazovatele spoločnosti / Company basic indicators

2011

2012

2013

2014

2015

Tržby z predaja výrobkov a služieb/ Revenues from products and services

7 530 838

10 837 904

13 008 904

17 100 702

19 851 567

Pridaná hodnota/ Production margin

2 278 774

2 540 839

3 737 531

6 512 635

8 385 368

Počet pracovníkov (priemerný evidenčný) / Number of employees (average registered)

77

83

100

142

170

Aktíva celkom/ Total assets

14 716 818

19 366 147

36 267 375

46 078 263

61 622 121

Vlastné imanie/ Equity

5 966 068

7 902 340

19 208 876

22 527 841

27 548 378

Základné imanie/ Registered capital

2 217 863

2 217 863

11 137 863

13 924 472

13 924 472

398 949

525 249

1 002 196

1 004 316

1 106 658

320 283

415 687

744 744

742 379

815 619

4,3%

3,8%

5,7%

4,3%

4,1%

14,4%

18,7%

6,7%

5,3%

5,9%

Hrubý zisk/ Gross profit Čistý zisk/ Net profit Rentabilita tržieb (%) / Profitability of revenues Čistý zisk/ Základné imanie (%) / Net profit/ Registered capital (%)

Náklady na rozvoj spoločnosti / Costs for development Náklady na vzdelávanie zamestnancov / Cost of personnel training (EUR) Náklady na výskum a vývoj / Costs of research and development (EUR)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5 319

6 280

7 481

8 145

8 813

49 200

191 148

195 200

340 865

361 241

464 152

980 000

Obchodné meno spoločnosti / Company name:

GEVORKYAN, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03

Sídlo / Seat: Deň vzniku / Day of establishment:

20.1.1997

Právna forma / Legal form:

Spoločnosť s ručením obmedzeným / Limited Liability Company Činnosť v oblasti práškovej metalurgie / Activities in the field of powder metallurgy

Predmet činnosti / Business activities :

Podiel na základnom imaní / Share capital

Výška podielu na hlasovacích právach / Share in voting rights

Artur Gevorkyan

99%

82,5%

Mikhail Andelman

1%

17,5%

Spoločníci / Partner

Štatutárne orgány / Statutory body Meno, priezvisko / Name, surname,

Názov orgánu / Name of statutory body

Artur Gevorkyan

konateľ

Iryna Yeumianenka

konateľ

Anatoliy Ulezsko

konateľ

Ekonomické ukazovatele a finančná situácia

21


Riziká ďalšieho vývoja ź K dnešnému dňu neexistujú žiadne riziká, ktoré

by mohli zásadne ohroziť fungovanie firmy. ź V rámci zlepšenia kontrolingových činností v

spoločnosti úspešne pôsobia kolegovia na 2 pracovných pozíciách, vytvorených v roku 2013, ktoré pomáhajú monitorovať prípadné riziká: A. manažér výrobného kontrolingu, kde bola pridelená kolegyňa, ktorá niekoľko rokov riadila výrobu v spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. B. manažér finančného kontrolingu s niekoľkoročnými skúsenosťami vo vedení účtovníctva v spoločnosti. ź Pre zvýšenie eliminácie rizika výpadku v

dodávkach základných materiálov pre výrobu bol realizovaný program diverzifikácie dodávateľov kovových práškov. ź Taktiež

boli nainštalované záložné zdroje elektriny na riadiace jednotky CNC strojov.

ź Pre zníženie rizika nezaplatenia faktúr zo

strany odberateľov spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. rozšírila spoluprácu s poisťovňami Coface a Euler Hermes na poistenie pohľadávok a analýzu obchodných partnerov. ź Rovnako boli rozšírené zmluvy na poistenie

zodpovednosti za škodu spôsobenú našim vadným výrobkom.

Výročná správa 2015


Riziká ďalšieho vývoja 23


Výročná správa 2015


2016


Výročná správa 2015


Prílohy 27


Výročná správa 2015


Prílohy 29


Vyročná správa 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you