Page 1

s.r.o. Výrobky z dreva | Wood products | Holzprodukte


Tradícia a moderné technológie Tradition and modern technologies | Tradition und moderne Technologien


Firma Drepal vznikla v roku 1990. Nosným programom bola a je výroba drevených paliet a obalov. V roku 2000 sa firma Drepal transformovala na spoločnosť DREPAL, s.r.o., a o 4 roky neskôr spoločnosť rozšírila svoju činnosť o výrobu drevených brikiet, ktoré sú vyrábané z drevených pilín a h o b l í n , l i s ova n í m b ez p r i d áva n i a akýchkoľvek prímesí. Mesto Spišská Belá ako sídlo spoločnosti sa nachádza na severovýchode Slovenskej republiky v blízkosti mesta Poprad, ktoré je centrom regiónu a súčasne železničným, cestným a leteckým dopravným uzlom. Poloha sídla spoločnosti Drepal, s.r.o. v objatí ihličnatých lesov tatranskej a podtatranskej oblasti je predpokladom pre zabezpečenie dostatočného množstva surového dreva, ktoré sa v spoločnosti spracuváva do finálneho výrobku - paliet, obalov a brikiet.

Company Drepal was founded in 1990. The carrier program has been the production of wooden pallettes and packing. In 2000 was transformed to the company DREPAL, ltd.and 4 years later the company expanded its activities to production of wood briquetts made from wood sawdust and shavings by pressing without any additional mixtures. Town Spisska Bela as a residence of the company can be found on northeast of Slovak Republic near town Poprad which is a centre of the region and the railway, roadway and airway node. Location of the company Drepal, ltd. residence in the embrace of conifer forest of Tatras and under Tatras region, represents a condition for securing sufficient amount of rough wood that is being processed by our company and results in the final products - pallettes, packing and briquetts.

Die Firma Drepal wurde im Jahre 1990 gegründet. Ihr hauptprogramm war und bis heutige Tage ist die Produktion von Holzpaletten und - packungen. Im jahre 2000 hat sich die Firma Drepal in die Gesellsaft DREPAL Gmbh und vier Jahre später es hat die Gesellshaft ihre Produktion um die herstellung von Holzbriketts erweitert, die aus Holzmehl und - spänen durch Pressverfahren ohne Zugabe von irgendwelchen Zusätzen hergestelt werden. Die Stadt Spišská Belá als Sitz der Gasellschaft befindet sich im Nordsten der Slowakischen Republik in der Nähe von der Stadt Poprad, die das zentrum der Region und der Straßen-Bahnund Luftvekehrsknoten ist. Die Lage von Sitz der Gesellschaft Drepal GmbH mit vielen umliegenden Nadelwädern in dem Tatraer Gebiet bildet eine gute Voraussetzung für die versorgung von der genügenden Menge vom Rohholz, das in der Gesellschaft zum Finalprodukt - Paletten, Packungen und Holzbriketts verarbeitet wird.

s.r.o.


Drevené palety Wooden palettes | Holz Paletten Spoločnosť je držiteľom certifikátov kvality č.433/129/2000 a č.214/129/2001 vydaných Lignotestingom - Drevársky a nábytkársky ústav skušobný, Lamačská cesta 1, Bratislava a ISO 9001:2001 The company is a holder of the quality certificates no. 433/129/2000 and no. 214/129/2001 issued by Lignotestingom - Wood and furniture testing institution, Lamacska way 1, Bratislava and ISO 9001:2001 Die Geselschaft besitzt die vom Lignotesting-Holz und Möbelprüfinstitut, Lamačská cesta1, Bratislava ausgestellten Qualitätszertifikate Nr.433/129/2000 und Nr.214/129/2001 und ISO 9001:2001


V roku 2005 a 2006 naša spoločnosť podstatným spôsobom modernizovala svoje výrobné prevádzky a vytvorila tým podmienky pre spracovanie surového dreva v celkovom ročnom objeme cca. 25.000 m3 prevažne v sortimente 3C. Nákup paletových prírezov a hranolov predstavuje ročný objem cca. 2.500 m3. Surové drevo je spracovávané na rámových pílach SR-65 a MR-45. Prizmy a neomietané bočné rezivo sú ďalej spracovávané na kotúčových rozmetacích a skracovacích pílach. Prepravu surového dreva si spoločnosť zabezpečuje vlastnými dopravnými prostriedkami. Celkový ročný objem výroby je cca. 430.000 ks paliet a drevených obalov, z čoho podstatnú časť predstavujú palety chemickej rady CP a certifikované EUR palety. Tieto sú v prevažnej miere vyrábané na plneautomatickej paletizačnej linke STORTI GSI 150AL/2 od talianského výrobcu. Menšia časť paliet je vyrábaná ručne s použitím pneumatických pištolí. Ide väčšinou o palety jednorázové, palety menej početných sérií a palety atypických rozmerov alebo konštrukcií. Podľa požiadaviek odberateľov vie spoločnosť zabezpečiť vykonanie tepelnej úpravy na základe fytosanitárnej normy FAO ISPM č.15/2002 alebo sušenie paliet na požadovanú vlhkosť s využitím technológie na sterilizáciu a sušenie paliet MC 1/30.

In 2005 and 2006 our company has modernized its production plants and formed conditions for processing of rough wood in total annual amount of approximately 25,000 cubic metres, mostly in range of 3C. The rough wood is being processed on the power hack saws SR-65 and MR-45. The prism and the rough slashgrain wood are further processed on the circular rippers and the drag saws. Transportation of the rough wood is done on own means of transport. The total annual amount of production is approximately 400,000 pieces of pallettes and wooden packing where the substantial part is formed by the pallettes of chemical series CP and certified EU pallettes. These are mainly produced on fully automatic palletising line STORTI GSI 150AL/2 from an Italian producer. Minor part of the pallettes is produced manually using pneumatic guns. They are mainly one-shot pallettes, the pallettes of less numerous series and the pallettes of atypical parameters or constructions. On the request of our customers, we are able to ensure performance of flameproof finish on the basis of phytosanitary norm FAOISPM no. 15/2002, or drying of the pallettes to the requested moisture using the technology for sterilizing and drying the pallettes MC 1/30.

Im jahre 2005 und 2006 hat die Gesellschaft ihre Herstellungsanlagen erheblich modernisiert und dadurch gute Bedinungen zum vom Rohholz mit gesamtem Jahresvolumen cca. 25.000 m3 vorwiegend im Sortiment 3C gebildet. Ankauf von Palettenzuschnitten undbalken stelt das Jahresvolumen cca. 3.000 m3 dar. Das Rohholz wird in den Rahmsägen SR-65 und MR-45 verarbeitet. Prismen und das unbesäumte Seitenschnittholz wird weiter in den Schleuderkreissägen und Abkürzsägen verarbeitet. Der Transport vom Rohholz wird mit eigenen transportmitteln gesichert. Das gesamte Jahresproduktinsvolumen ist cca. 400.000 Stück Paletten und Holzpackungen, aus denen den Hauptteil die Paletten der chemischen Reihe CP und zertifierte EUR-Paletten darstellen. Diese werden vor allem auf der vollautomatisierten Palettenfertigungsstraße STORTI GSI 150AL/2 vom italienischen produzenten hergestelt. Der kleinere Teil von paletten wird mit der Hilfe von pneumatischen Pistolen hangemacht. Es geht vor allem um die Einwegpaletten, oder Paletten kleinerer Serien und mit untypischen Maßen. Nachden Forderung des Auftraggebers kann die Wä r m e b e h a n d l u n g a u fg r u n d d e r phytosanitärer Norm FAO ISPM Nr. 15/2002, oder Palettentrocknung zur geforderten Feutigkeit mit der Nutzung von der Sterilization-und Trocknungstechnologie MC 1/30 gewährleistet werden.


Rozmery drevených paliet Size | Format

EUR 1200x800 mm 600x800 mm 630x830 mm 1080x1080 mm 1100x1100 mm 1200x800 mm 1200x1000 mm 1200x1100 mm


Drevené Eko-Brikety Wooden Eco-Briquettes | Holz Eko - Briketten Drevené eko-brikety – sú piliny a hobliny lisované pod vysokým tlakom bez pridania akéhokoľvek spojiva do tvaru brikiet. Drevené eko-brikety sú balené v PE sáčkoch. Výhrevnosť Drevené brikety - 17,5 - 19 MJ/kg Palivové drevo - 14 - 17 MJ/kg Hnedé uhlie - 12 - 17 MJ/kg Drevené eko-brikety predávame v 10 kg alebo 20 kg baleniach, 1 paleta obsahuje 960 kg. Cena za 1x 20 kg balenie je uvedená s DPH. zimná cena: 3,30 € / 1 bal. - platí od 16.10.2012 letná cena: 3,00 € / 1 bal.

Eco wood briquettes – are wood chippings and shavings pressed under high pressure without adding of any binding material into a shape of briquettes. Eco wood briquettes are packed in PE sacks. Heating capacity Wood briquettes – 17.5 - 19 MJ/kg Firewood – 14 - 17 MJ/kg Brown coal – 12 - 17 MJ/kg Eco wood briquettes are sold in 10 kg or 20 kg packages, 1 pallet comprises 960 kg. Price for 1x 20 kg package is quoted with VAT. Summer price: 3.00 € / 1 package Winter price: 3.30 € / 1 package

EKO- Holzbriketts– sind die unter dem hohen Druck gepressten Holzsägespäne und Sägemehl ohne Zugabe von irgendwelchem Bindestoff in die Form der Briketts. EKO- Holzbriketts sind in PE –Beutel gepackt. Arbeitsheizwert Holzbriketts - 17,5 - 19 MJ/kg Brennholz - 14 - 17 MJ/kg Braunkohle - 12 - 17 MJ/kg EKO- Holzbriketts verkaufen wir in 10 kg oder 20 kg Packungen, 1 Palette enthält 960 kg. Preis ist für 1x 20 kg Packung mit MwSt angeführt. Sommerpreis: Winterpreis:

3,00 € / 1 Packung 3,30 € / 1 Packung


Výhody

Advantages

Vorteile

použitie v krboch, kachľových peciach, kotloch na drevo,

usage in fireplaces, tiled stoves, boiler for wood,

Anwendung in den Kaminen, Tonöfen, Holzkesseln,

výborné a nenáročné skladovanie,

excellent and undemanding storage,

Ausgezeichnete und anspruchslose Lagerung,

možnosť jednoduchého zakurovania pomocou tuhých a tekutých podpaľovačov,

possibility of simple heating by means of solid and liquid fire-lighters,

ľahká a čistá manipulácia, veľmi dobrá stohovateľnosť,

simple and clean manipulation, very good stack ability,

pri horení zostáva minimálne množstvo jemného popola, ktorý možno využiť ako prírodné hnojivo,

minimal amount of fine ash remains at burning which can be used as a natural fertilizer,

balenie v PE fólii umožňuje dlhodobé skladovanie v suchom prostredí, je recyklovateľné, zbiera sa do označených kontajnerov – nespaľovať.

packing in PE foils enables long-term storage in dry milieu, it is recyclable, it is gathered in specified containers – do not burn.

Möglichkeit des einfachen Heizens mittels der festen und flüssigen Anfeuerung, Leichte und reine Manipulation, sehr gute Stapelfähigkeit, Beim Brennen bleibt Mindestmenge der feinen Asche, die als Naturdünger benutzen kann, Packung in der PE –Folie ermöglicht langfristige Lagerung im Trockenmedium, ist wiederverwendbar, man sammelt sie in den markierten Containers – nicht verbrennen

Porovnanie nákladov ročnej spotreby elektrickej energie, zemného plynu, hnedého uhlia a drevených brikiet pre rodinný dom s vykurovacou plochou 200m3. | Comparison of expenses at yearly consumption of electric power, natural gas, brown coal and wood briquettes for a family house with heating surface of 200 m3 | Vergleich der Kosten bei dem Jahresverbrauch der elektrischen Energie, Erdgas, Braunkohle und Holzbriketts für ein Einfamilienhaus mit der Heizfläche von 200m3 elektrická energia – úspora cca 60%, zemný plyn – úspora cca 35 %, hnedé uhlie – úspora cca 7%.

Electric power – saving approx. 60%, Natural gas – saving approx. 35 %, Brown coal – saving approx. 7%.

Elektrische Energie – Ersparnis ca. 60%, Erdgas – Ersparnis ca. 35 %, Braunkohle – Ersparnis ca. 7%.


Energetická štiepka Energetic wood chips | Energetisches Scheitholz


Drevná štiepka je jednou z foriem pevnej biomasy, ktorá je využiteľná hlavne pre energetické účely. Toto ekologické palivo je v porovnaní s fosílnymi palivami (uhlie, ropa, zemný plyn) z pohľadu emisií CO2 neutrálne. Využívanie biomasy na energetické účely nemá vplyv na tvorbu skleníkových plynov.

Wood chips are one of the forms of biomass which can mainly be used for energetic purposes. This ecologic fuel is neutral in comparison with fossil fuels (coal, crude oil, natural gas) from the viewpoint of CO2 emissions. The usage of biomass for energetic purposes has no impact on forming of greenhouse gases.

Das Scheitholz ist eine Form der festen Biomasse, die hauptsächlich für energetische Zwecke verwendbar ist. Der ökologische Brennstoff ist im Vergleich mit den fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdöl, Erdgas) aus der Sicht der Emissionen CO2 neutral. Die Ausnutzung der Biomasse für energetische Zwecke hat keinen Einfluss auf die Bildung der Treibhausgase.

Výhody

Advantages

Vorteile

možno z neho vyrobiť lacné teplo,

cheap warmth can be produced of it,

man kann davon billige Wärme erzeugen,

kotly na štiepku sa dajú plne automatizovať. Komfort prevádzky takýchto kotlov je porovnateľný s prevádzkou plynových kotlov,

boilers for wood chips can be fully automated. Comfortable operation of such boilers is comparable to operation of gas boilers,

Kessel für Scheitholz kann man voll automatisieren. Der Komfort des Kesselbetriebes ist mit dem Betrieb der Gaskessel vergleichbar,

skladovanie štiepky si nevyžaduje žiadne osobitné nároky; stačí otvorený prístrešok s dobrým prúdením vzduchu, kde sa štiepka dosušuje,

storage of wood chips does not require any specific demands; it is enough to have an opened penthouse with good air circulation where wood chips may have final drying,

Lagerung des Scheitholzes verlangt keine gesonderten Ansprüche; es reicht die geöffnete Überdachung mit guter Luftströmung, wo sich das Scheitholz fertigtrocknet,

reduction of emissions from energetics,

Emissionsminderung aus Energetik,

lower contents of sulphur.

niedrigerer Gehalt an Schwefel

znižovanie emisií z energetiky, nižší obsah síry.


s.r.o.


Kontakt Contact Contact || Kontakt Kontakt DREPAL s.r.o. Družstevná 450 059 01 Spišská Belá, Slovakia tel. +421 52 452 59 19 +421 52 468 42 21 +421 52 468 42 22 fax: +421 52 452 49 98 e-mail: ptomas@drepal.sk bodnar@drepal.sk

www.drepal.sk

s.r.o.


2013

Profile for noprint.sk

Drepal - Výrobky z dreva | Wood products | Holzprodukte  

Poloha sídla spoločnosti Drepal, s.r.o. v objatí ihličnatých lesov tatranskej a podtatranskej oblasti je predpokladom pre zabezpečenie dosta...

Drepal - Výrobky z dreva | Wood products | Holzprodukte  

Poloha sídla spoločnosti Drepal, s.r.o. v objatí ihličnatých lesov tatranskej a podtatranskej oblasti je predpokladom pre zabezpečenie dosta...

Profile for noprint
Advertisement