Page 40

83 ข. แหวนอัดและแหวนน้ามันทาให้เครื่องยนต์มีแรงอัดสูง ค. แหวนอัดทาหน้าที่ป้องกันน้ามันเครื่องรั่วไหลเข้าห้องเผาไหม้ ง. แหวนน้ามันทาหน้าที่กวาดน้ามันเครื่องที่หล่อลื่นผนังกระบอกสูบ

14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครื่องยนต์เล็ก ก. เป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ข. เป็นเครื่องยนต์ที่เดินเรียบสั่นสะเทือนน้อย ค. เป็นเครื่องยนต์ที่ซ่อมบารุงไม่ยากและประหยัด ง. เป็นเครื่องยนต์ที่มีรูปร่างลักษณะสวยงามมาก 15. ในหลักการทางานของเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นลง 4 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงจะ หมุนทางานกี่รอบ ก. หมุน 4 รอบ ข. หมุน 3 รอบ ค. หมุน 2 รอบ ง. หมุน 1 รอบ 16. จากรูปด้านล่างเป็นหลักการทางานของเครื่องยนต์ตามข้อใด

ก. หลักการทางานของเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 2 จังหวะ ข. หลักการทางานของเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ ค. หลักการทางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ 2 จัวหวะ ง. หลักการทางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ 4 จังหวะ 17. จากรูปด้านล่างมีความหมายตรงตามข้อใด ก. จังหวะระเบิด

เครื่องยนต์เล็กและหลักการทางาน1  
เครื่องยนต์เล็กและหลักการทางาน1  
Advertisement