Page 1

M

odern Trade

Young Business Owner

คํในธุารกิโกหก จเครือข่าย ความเจ็บปวดที่ถูกลืม...กับคําโกหกในธุรกิจเครือข่าย Design by Poj Niramittanon

Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นําส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสําเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดําเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

ความเจ็บปวดที่ถูกลืม...กับคําโกหกในธุรกิจเครือข่าย เรื่องราวในวันนี้เป็นสิง่ ทีผ่ มได้พบเห็นมา ในธุรกิจเครือข่าย (MLM) ผมเชื่อว่า หลายต่อหลายคนที่เคยสัมผัสธุรกิจนีม้ า คง จะได้เคยพบเห็นเหมือนผม แต่ก็ใช่ว่า ธุรกิจเครือข่ายจะเลวร้าย อย่างที่กล่าวมานีท้ ั้งหมดธุรกิจมันย่อมมีสิ่งดีๆ ของมันอยู่ใน ตัว แต่คนทําธุรกิจนัน่ แหละเป็นคนทําให้มันเลวร้าย และคําโกหก ที่ว่านัน้ มันก็เป็นสิ่งที่หลอกให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย เกีย่ วกับ ธุรกิจนี้ ตกหลุมพรางของความอยากมีอยากได้ ไปกับการเร่ ขายฝันของคนในธุรกิจนี้ แล้วคําพูดเหล่านี้คุณคิดว่า... มันจะ จริงมากน้อยขนาดไหน ถ้ามันไม่ใช่คําโกหก


คุณเห็นอะไรบางอย่างไหมครับ เขาไม่ได้สนใจความต้องการ ของคุณที่แท้จริง เขาไม่รู้ด้วยซ้าํ ว่าคุณเหมาะกับธุรกิจที่เขาเร่ ขายฝันคุณหรือเปล่า เขาเพียงแต่บอกว่าคุณทําได้ เขา พยายามหวาดล้อมคุณด้วยบรรยากาศต่างๆ กับรายได้ 6-7 หลักต่อเดือน มันไม่แปลกหรอกครับกับวิธีเดิมๆที่เขาใช้มัน อย่างได้ผล

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

- คุณรีบสมัครเลย เดี๋ยวผมจะเอาคนมาต่อสายงานให้คณ ุ - คุณสร้าง 1 สายงาน ผมสร้างให้คณ ุ อีก 1 สายงาน - คุณไม่ต้องขาย แค่ชวนคนเข้าโรงแรมฟังสัมมนา คุณก็จะรวยได้ - ลิสต์รายชื่อ คนทุกคนคือผูม้ งุ่ หวังของคุณ แม้คนที่ห่างจากคุณเพียงแค่ฟุตเดียว - ซื้อบัตรเข้างาน ชวนคนเยอะๆ แจกใบปลิว ลงโฆษณาสารพัด คุณได้คนมา 1คน ก็คมุ้ แล้ว - สมัครแบบชุดใหญ่เลย ผลตอบแทนคุ้มค่า - แค่เลียนแบบทําซ้ําตามอัพไลน์ คุณก็รวยได้ ฯลฯ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ ผมไม่ได้มเี จตนาที่จะใส่ร้ายใครแม้สักนิด เพียงแต่มนั เป็นความจริงที่ผมได้พบเห็นมา ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่สงิ่ ที่เลวร้าย แต่คนทํา ธุรกิจเครือข่ายที่เห็นแก่ตัวบางคนต่างหากที่ทําให้มนั เลวร้าย และผมก็เชื่อ อีกว่า ยังมีนักธุรกิจเครือข่ายดีๆ ที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่เขา ได้จากธุรกิจนี้ แบ่งปันให้กบั ผูค้ นอีกมากมาย ที่กําลังแสวงหาคําตอบของ ชีวิตในการสร้างธุรกิจของเขาเอง ทุกคนใฝ่ฝนั กับอิสรภาพทางด้านการเงิน และเวลา... นั่นเป็น ภาพลวงตาหรือความจริง ทําไมหลายต่อหลายคนทีผ่ ่าน มาแล้วก็ผ่านไปในธุรกิจเครือข่ายถึงได้ทิ้งไว้แต่ร่องรอยของ ความเจ็บปวด และความล้มเหลวมากกว่า ความรืน่ รมย์และ ความสําเร็จ คุณเป็นอีกคนหนึง่ ใช่หรือไม่ ที่ยังติดอยู่ในวัง วนแห่งนี้


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

ธุรกิจเครือข่ายทําให้คณ ุ ร่ํารวยจริงหรือ? หรือเป็นเพียงแค่ การเร่ขายความฝันของคน ที่เข้า มาชักชวนคุณเข้าสู่ธุรกิจนี้ การเลียนแบบทําซ้ํา มันได้ผลอย่างทีเ่ ขาสอนอย่างนัน้ หรือ? แล้ว ทําไมยังมีคนเจ็บปวดและล้มเหลวในธุรกิจนีม้ ากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ หรือว่า ความเจ็บปวด ของคนทีล่ ้มเหลวเป็นแค่เพียง เครื่องต่อยอดความสําเร็จของคนที่สอนคุณเลียนแบบทําซ้ํา ความคิดนี้ไม่ผดิ หรอกเพียงแต่ผคู้ นเหล่านั้นเขาบอกคุณไม่หมด หรือเขาอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ว่า มันจะได้ผลจริง โอกาสแห่งความสําเร็จและความมั่งคั่ง ของธุรกิจนีม้ ีอยู่จริง ปริศนาที่จะไขความลับในตัวคุณเท่านั้น คือกุญแจดอกสําคัญที่ จะทําให้คณ ุ เปิดประตู สู...่ อิสรภาพ ทางด้านการเงิน และเวลา บทความต่างๆเหล่านี้ จะชี้ให้คณ ุ เห็นแง่มมุ อีกด้านหนึง่ ของธุรกิจ เครือข่าย ที่ไม่มีใครสอนไม่ยอมเปิดเผย ทฤษฎีแนวใหม่ที่จะสอน ให้คณ ุ ก้าวสูค่ วามสําเร็จได้อย่างไร? แนวทางที่จะดึงดูดผูม้ ุ่งหวัง ให้เข้ามาหาคุณเองโดยทีค่ ุณไม่ตอ้ งเล่นบทผูล้ ่าผู้มงุ่ หวังเหล่านัน้ จะเดินตามคุณมา และเขาพร้อมที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับคุณ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

คําโกหกในธุรกิจเครือข่าย...กับความจริงที่จะต้องค้นหา เราลองมาค้นหาความจริงในเรื่องนี้กนั ดูว่า แท้ที่จริงแล้วมันเป็นหลุมพราง ความลวง หรือความจริงกันแน่ เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย ที่มคี นวนเวียน เดินเข้าเดินออกในธุรกิจนี้ตลอด 20 ปี ทีผ่ ่านมาในจํานวนปริมาณคน ที่ เคยสัมผัสธุรกิจนีน้ ี้ในบ้านเราไม่ต่ํากว่า 6 ล้าน คนมาแล้ว แล้วถ้าคุณ ไม่ อยากติดอยู่ในวังวนของความอยากมีอยากได้ บนพื้นฐานแห่งความไม่รู้ ขอให้คณ ุ ลองเปิดใจออกให้กว้าง แล้วเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ดูสิว่า.... “มันเป็นความจริง หรือคําโกหก”


ความจริง หรือคําโกหกคุณมักจะได้ยินสิง่ แรกทีค่ ณ ุ ก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้ ก็คือลิสต์รายชื่อ คนที่ คุณรู้จกั ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่คนที่ห่างจากคุณแม้เพียงฟุตเดียวแล้ว คุณก็ทําตามที่อัพไลน์คณ ุ บอก พยายามที่จะโทรไปชักชวนคนในลิสต์รายชื่อเหล่านั้น ถ้าสิ่งเหล่านีท้ ี่เขาสอนมาถูกต้อง ทั้งหมด ไหนคุณลองตอบคําถามประโยคนี้ดูสิ..... คุณคิดว่า คุณจะเอาน้าแข็งไปขายให้กบั ชาวเอสกิโมได้ไหม? หรือ คุณคิดว่า คุณจะเอาเนื้อสเต็กชั้นดีไปขายกับคนกินมังสวิรัติได้ไหม? หรือลองชวนนักบวชมาทาธุรกิจเครือข่ายดูสิถ้าสิ่งที่ผมถาม คาตอบมันคือว่า...ได้ หรือใช่ คุณก็ทาตามที่อัพไลน์คณ ุ บอกได้เลย

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

1. ทุกคนคือผู้มุ่งหวังของคุณ...


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

แล้วถ้ามันใช่อย่างทีบ่ อก คุณก็ทําตามที่เขาสอน ด้วยความปรารถนา ที่จะปลดเปลื้องพันธนาการแห่ง รายได้ หวังที่จะมีรายได้ 6-7 หลักตามที่เขาบอกด้วย การโทรชวนเพื่อน ชวนญาติ ที่ร้อยวันพันปีไม่เคย ตืดต่อ เพื่อนและญาติของคุณในลิสต์เหล่านัน้ ก็คง จะประหลาดใจไม่น้อย ตอนทีค่ ุณติดต่อไปครั้งแรก แต่เพียงแค่คุณเอ่ยปากว่ามันเป็นธุรกิจอยากชวนมา ฟังที่บริษทั เท่านั้นแหละคุณก็จะได้รับคําปฏิเสธ.......... เป็นของขวัญ หรือถ้าให้ดูดหี น่อยก็ เอาไว้ใกล้ๆ วันแล้วโทรมาอีกทีนะช่วงนี้ไม่ว่าง แล้วพอ คุณโทรไปอีกทีคณ ุ เชื่อไหมมี 2 คําตอบที่คณ ุ จะได้รับคือ 1.) ไม่รบั โทรศัพท์คณ ุ อีกเลย 2.) นัด ว่าจะไปฟังแต่ก็เบีย้ วนัดอย่างหน้าตาเฉย แล้วเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มนั ก็เกิดขึน้ ซ้ําแล้วซ้ําอีก แล้วตัวคุณเองก็คงไม่ละความพยายามง่ายๆ โทรหาคนอื่นต่อไปตามที่อัพไลน์คุณบอก เพียง ไม่ถึง 15 วัน ลิสต์รายชื่อคุณก็หมดลงในพริบตา เอาหละสิครับ !! คราวนี้จะทําอย่างไรต่อไป


เพราะแค่เพียงรายชื่อผู้มุ่งหวังคุณหมด แล้วคุณจะทําอย่างไร ต่อไป แล้วผมก็หวังว่า คุณคงจะไม่ไปลงโฆษณาแบบแห่ตาม โดยที่ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด หรือแจก ใบปลิวแบบลมๆ แล้งๆ และที่ซ้ําร้ายไปกว่านัน้ จ่ายเงินเทีย่ วซื้อ รายชื่อ หรือจ่ายงบค่าโฆษณาให้กับอัพไลน์โดยทีค่ ุณไม่รู้อะไร เลย เพราะนั่น.. “คุณกําลังทําให้ผู้มงุ่ หวัง หรือคนทีค่ ณ ุ ไป ชักชวนเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือญาติสนิท ของคุณรู้ว่า นีค่ ือ...วิธที ําธุรกิจของคุณ”

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

สิ่งที่อัพไลน์คุณจะบอกให้ทําต่อก็คือ... ลงโฆษณาสิ แล้วลงอย่างไรเขาบอกคุณไหม? ผมก็ เห็นมันเกลื่อนอินเตอร์เน็ทไปหมดแล้ว แทบจะเหมือนกันหมดทุกเว็บแล้วใครมันจะเข้ามาสนใจ คุณคิดว่า..ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใครได้ประโยชน์ มีใครบอกอะไรคุณมากกว่านี้ไหม ผม อยากให้คณ ุ ทําความกระจ่างในเรื่องเหล่านี้ ก่อนทีค่ ณ ุ จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย เพื่อคุณจะ ได้ไม่ลม้ เหลว


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

2. ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่งานขาย...ความจริง หรือคําโกหก สิ่งทีเขาพยายามบอกให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย ว่า.......ไม่ใช่งานขาย นั่นเป็นเพราะแท้ที่จริง แล้วเขารู้ว่า.......คนส่วนมากไม่ชอบงานขาย เพราะภาพพจน์ของนักขาย หรือ ภาพลักษณ์ของคน หาบเร่ ยังติออยู่ในความรูส้ ึกของคนในสังคมส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบการขาย หรือการถูกขาย ไม่ชอบ ที่จะตื้อ หรือง้อคน เพื่อพูดให้ผมู้ ุ่งหวัง หรือคนที่ถกู ชักชวนเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายฟังดูดีขนึ้ ดังนัน้ ...........


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

อัพไลน์คณ ุ มักจะบอกอยู่เสมอว่าไม่ใช่งานขาย เพียงใช้ดีแล้วบอกต่อ ก็จะเกิด เครือข่ายของคุณขึน้ ได้อย่างง่ายดาย แล้วสิ่งที่คณ ุ กําลังคุยถึง สรรพคุณต่างๆเกิน บรรยายของสินค้าคุณหละ หรือแผนที่แสนจะสุดยอดจ่ายผลตอบแทนสุดคุม้ ทีค่ ุณ บรรยายจนน้ําท่วมทุ่ง นั่นไม่ใช่การขายหรอกหรือไม่มีธุรกิจใดในโลกนี้ ที่ไม่มีการขาย หรอก คุณเคยคิดถึงข้อนีบ้ ้างไหม? แม้แต่คณ ุ หมอที่รักษาคนไข้ ยังต้องขายความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเขาเลยเขาเรียนรู้จนเกิดความชํานาญเฉพาะด้าน ไม่อย่างนัน้ คนไข้จะกล้าไปรักษาเหรอ คุณจะสมัครเข้าทํางานคุณยังต้องขายความสามารถของ ตัวคุณเองเลย หรือแม้กระทัง่ คุณจะจีบใครสักคน คุณยังต้องขายคุณค่าของตัวคุณ เอง เพื่อแสดงให้คนทีค่ ุณจะจีบ ได้เห็นว่าน่าจะคบคุณเป็นแฟน ทีผ่ มได้กล่าวมานีม้ นั ก็ คือการขายแทบทั้งสิน้ เพียงแต่ คุณอาจจะไม่รู้ว่านี่คือ.... “การขาย” แต่การขายที่แท้จริงแล้วในธุรกิจเครือข่ายคือ..“การตลาด” ไม่ใช่การ “เร่ขายของ” อย่างทีค่ ุณ คิด เหมือนอย่างเช่น รถเมอร์ซิเดสเบนซ์ คุณเคยเห็นเขาโฆษณาบ้างไหมแล้วทําไม? รถรุน่ ใหม่ๆ ถึงได้ออกมาวิ่งกันรุน่ แล้วรุ่นเล่า อัพไลน์ของคุณ ได้บอกวิธกี ารต่างๆเหล่านี้บ้างไหม? การทํา ธุรกิจเครือข่ายทีถ่ ูกต้องมันก็เหมือนกับ การสร้างแฟรนไชส์ของคุณขึน้ มาเอง แล้วมันก็คือ “แฟรนไชส์ที่ไม่เคยหลับใหล” เหมือน 7-11 แม้ในยามที่คณ ุ หลับมันก็จะทํางานให้กับคุณ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

แล้วการตลาดที่ว่านั่น มันเป็นอย่างไร? ก็ในเมื่อธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่งานขาย แล้วการตลาดนั้นหละมันเป็นอย่างไร จากปัญหาที่รายชื่อ หมดไม่รู้จะไปชวนใครอีก ภาพที่ชัดเจนที่สดุ ที่ธุรกิจไม่ได้หยุดยัง้ แค่เพียงหมดรายชื่อ นั่นคือ แนวความคิดที่คณ ุ กําลังมองหาช่องทางที่จะให้ได้มาซึ่งรายชื่อผูม้ ุ่งหวัง ซึง่ คุณกําลังมาถูกทาง แล้วครับ แต่ก่อนที่คณ ุ จะมาถึงจุดนี้ทําไมไม่มีใครบอกอะไรคุณเลยเกี่ยวกับวิธนี ี้ คุณต้องโทรไป ชวนคนเป็น100 คน ถูกปฏิเสธเสีย 90 คน แถม10 คน ที่ได้มา เบี้ยวนัดอีก 5 คน แล้วคุณก็ได้ แสดงวิธีทําธุรกิจของคุณให้อีก 5 คนเห็น โดยชวนคนเข้าฟังอบรมตามโรงแรมแบบเดิมๆ ซื้อ บัตรเข้างานมากๆเพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเอง นี่เป็นระบบที่อัพไลน์ ของคุณคุยนักคุยหนาว่า

เป็นระบบที่ดที ี่สุดแล้ว แล้วเขาก็บอกแต่เพียงว่าให้คนใหม่ที่เข้ามาชวนคนไป เรื่อยๆ แล้วเราต้องเจอคนที่ใช่เองตามหลักสถิติ แล้วถ้าคุณยังไม่เจอ อัพไลน์คณ ุ ก็จะบอกว่า นัน่ แสดงว่าคุณชวนคนยังไม่มากพอ มันไม่มี ประโยชน์อะไรเลยทีค่ ณ ุ จะชวนคน 100 คน แล้วปฏิเสธคุณ 10 คน เบี้ยว นัดคุณอีก 5 คน ทําไม..ไม่เห็นเขาบอกวิธีชวนคนที่ใช่ คุณจะได้ไม่ท้อแท้สิ้น หวังจนแทบจะเดินออกจากธุรกิจนี้ไปอย่างเงียบๆ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

บางครั้งคุณก็อาจจะคิดขึน้ มาก็ได้ว่า เอ...แล้วทําไมเราไม่เลือก ชวนคนที่ใช่ตั้งแต่ทแี รก มันไม่น่าจะยากสักเท่าไร? แค่มานัง่ วิเคราะห์ดูก่อนว่า ใครน่าจะเป็นคนที่ใช่แล้วค่อยชวน ยิง่ ถ้าหาก เรารู้ว่า...คนที่ต้องการทําธุรกิจอยู่แล้ว อยูท่ ี่ไหน แค่โทรไปบอก เขา ถ้าเขาต้องการวิ่งมาหาเราเอง มันก็เหมือนกับทีมฟุตบอล จากสโมสรของอังกฤษ เพียงแค่บอกว่าจะมาตระเวนทัวร์แข่งขัน ในบ้านเรา คนก็จะแห่กนั ออกไปจ่ายเงินจองบัตรเข้าชมเอง แล้ว สิ่งทีค่ ณ ุ คิดอยู่นี่เองที่เรียกว่า “การตลาด” และการตลาดของ ธุรกิจเครือข่ายก็คือ “การเปิดโอกาสให้ผู้มงุ่ หวังวิง่ เข้ามาหาเรา เอง” ไม่ใช่การเที่ยวโฆษณาเว็บไซด์บอกถึงแผน หรือข้อดีของ ผลิตภัณฑ์ เพราะคุณจะเห็นว่า คุณจะไม่สามารถเปิดโอกาสทาง ธุรกิจ กับเว็บไซด์ที่เหมือนๆกัน เป็นร้อยเป็นพันเว็บไซด์ได้เลย


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

3. ใครๆก็ทําได้ แค่เลียนแบบทําซ้ํา ความจริง หรือคําโกหก มันง่ายอย่างนัน้ เชียวหรือ ถ้าอย่างนั้นธุรกิจเครือข่ายก็คือ.... แหล่ง ผลิตเศรษฐีใหม่อย่างนั้นหละสิ มันก็มที ั้งความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่า....... ความเป็นไปไม่ได้มันมีมากกว่าความเป็นไปได้ แล้วถ้า ล้มเหลวหละ คุณก็จะเป็นผู้ขาดทุนเสียเงินเสียทองไปกับความไม่รู้ และ ส่วนมากเป้าหมายของอัพไลน์คณ ุ เขาก็จะโฟกัสมายังคนที่พยายามจะ แสวงหาโอกาสแล้วก็เร่ขายฝัน!! กับการที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้าง ไม่ต้อง พันธนาการกับเครื่องตอกบัตรตอน 8 โมงเช้า คุณจะได้ทํางานอยู่ที่ บ้านได้อยู่กบั ครอบครัว เพียงแค่คณ ุ เลียนแบบทําซ้ํา เท่านั้นคุณก็จะ สําเร็จได้ แล้วคุณเชื่อไหมว่ามากกว่าร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ที่เข้ามาใน ธุรกิจนี้เป็นลูกจ้าง และพนักงานที่ไม่มคี วามรู้ทางธุรกิจเลย และก็ไม่มี ใครบอกเขาด้วยซ้ําว่า เขาควรจะสร้างธุรกิจของเขาอย่างไร


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

เพียงแค่ใครๆก็ทําได้ ด้วยการเลียนแบบทําซ้ําเท่านั้นจริงหรือ หรือจะว่าไปกับคําพูดทีว่ ่า ถ้าผม ทําได้...คุณก็ทําได้ คุณก็มักจะได้ยินมันอยูบ่ ่อยๆ แล้วนัน้ แหละหลุมพรางที่คณ ุ กําลังขุดไว้ล่อ ตัวเองโดยไม่รู้ตัว กับการขายฝันด้วยคําพูดสัน้ ๆ ของคนบนเวที ที่จะทําให้ใครหลายๆ คน เคลิ้มไปกับบรรยากาศและอารมณ์ ที่อัพไลน์เหล่านัน้ ได้สร้างขึน้ ในห้องประชุม คุณจะต้องรู้ เสียก่อนว่า ถ้าคุณจะสร้างธุรกิจของคุณเองแล้ว คุณจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ ของคุณเองบ้าง ไม่ใช่แค่เลียนแบบทําซ้ํา หรือ ผมทําได้...คุณก็ทาํ ได้ แค่นหี้ รือคือสิ่งที่คณ ุ จะใช้ สร้างธุรกิจของคุณ ธุรกิจเครือข่ายมันก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปนั่นเอง เพียงแต่ว่า มันทําได้ ง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่า เมือเทียบกับผลลัพธ์ทคี่ ณ ุ จะได้ในรูปของตัวเงิน จะต่างก็เพียงความรู้สกึ ในความเป็นเจ้าของในธุรกิจ ถ้าเป็น ธุรกิจส่วนตัวคุณจะรู้สกึ ในความมี “ตัวตน” ของคุณคือ “ความเป็นเจ้าของ” ที่คณ ุ และใครหลายๆคน รอบข้างคุณก็ รู้สึกเช่นนัน้ ส่วนธุรกิจเครือข่ายหละ คุณหรือใครหลายๆคน มักจะคิดว่า มันไม่ใช่ของเราซึ่งมันก็คือการคิดไปเองของตัว เราทั้งสิ้น


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

4. ช่างเป็นธุรกิจที่ทําเงินได้ง่ายทํามา 3 เดือน มีรายได้เป็นแสน....ความจริงหรือคําโกหก คุณคงเคยได้ยนิ คนบนเวทีพูดสิง่ เหล่านี้ให้คณ ุ ฟังไหม.. ไหนใครใน ห้องนีม้ ีรายได้ หลักแสนบ้างครับ ช่วยออกมามาแบ่งปันความรู้ ให้กับสมาชิกใหม่ ที่เข้ามาในห้องนี้ฟังหน่อย.. “ดิฉัน...เป็นแม่บ้าน ทามาได้ 3 เดือน มีรายได้แสน กว่าบาท ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้เลย ต้องขอขอบคุณบริษัท.....ที่เปิดโอกาสให้กับดิฉนั ” ผมเอง.... ก็เคยหลงอยู่ในบรรยากาศที่เขาสร้างขึ้นมา แล้วก็แห่ตามเขาสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับ เขาโดยไม่รู้ตัวเพราะความอยากมีอยากได้ ต้องยอมรับว่ากระแสของบรรยากาศในห้องประชุม เปิดโอกาสทางธุรกิจมันมีผลอย่างน่าเหลือเชื่อ แต่ทุกครั้งที่เราเห็นคําโฆษณาทํานองเดียวกัน นี้บนอินเตอร์เน็ทกลับไม่รสู้ ึกอะไรเลย เห็นไหมครับว่าทําไม... ต้องชวนคนเข้าฟังบรรยายตาม โรงแรมที่เขาจัดอบรม


แต่สิ่งที่อัพไลน์เหล่านัน้ รู้ดคี ือเขารู้ว่า คนที่เข้ามาฟังบรรยาย ส่วนใหญ่คือ..... ผูท้ ี่กระหายที่จะปลดปล่อยพันธนาการแห่ง รายได้ และชีวิตลูกจ้างออกไป เขาเพียงแต่ต้องการมีรายได้ เพิ่มขึ้น เขาไม่ได้ต้องการสินค้าหรือธุรกิจอะไรทั้งนั้น แล้ว บรรยากาศในห้องเปิดโอกาสทางธุรกิจก็ได้สร้างบรรยากาศ ในการสร้างอารมณ์รว่ มได้อย่างเหลือเชื่อที่ทําให้เขาเห็นว่า “แม่บ้านยังทําได้ แล้วเขาทําไมจะทําไม่ได้”

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

แล้วที่ว่ามีรายได้หลักแสนนั้นก็จริง ไม่ผิดหรอก แต่คณ ุ รู้ไหมว่า ก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาใน ธุรกิจของบริษทั ABC เขาเคยทําที่บริษทั XYZ มาก่อน และเขาก็มีทมี งานที่ตามเขามาเป็น ขบวน คุณเคยรู้เรื่องราวในเบื้องหลังแบบนี้ไหม แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะบอกคุณ ไม่อย่างนั้น... เขาจะสร้างธุรกิจมหัศจรรย์ที่สร้างรายได้เป็นแสนเพียงชั่วข้ามคืนได้อย่างไร ที่จะทําให้คนเข้า มาใหม่ๆตื่นตาตื่นใจ และเข้าร่วมธุรกิจกับเขา


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

5.ผลิตภัณฑ์ของเรา ดีที่สุดแล้ว...ความจริง หรือคําโกหก ผลิตภัณฑ์ของเราขายตัวมันเอง เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีทสี่ ุด หรือเป็นสุดยอดนวัตกรรมแห่งยุค... ถ้ามันเป็นเช่นนัน้ จริง ไหนคุณลองตอบคําถามนี้ดูสคิ รับว่า คุณว่า แฮมเบอร์เกอร์ ที่อร่อย กว่าแมคโดนัลมีไหม คําตอบก็คงตอบได้ว่ามี แต่ทําไมคนไม่ไปเอามาขาย แต่กลับไปซื้อแฟรนไชส์ ของแมคโดนัล มาเปิดสาขา นั่นเป็นเพราะเขารู้ว่า “แมคโดนัล ทําเงินให้เขาต่างหาก” หรืออย่าง 7-11 เขาขายอะไร? สินค้าในร้าน 7-11 ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากร้านโชห่วยสมัยก่อน แต่ทําไมร้าน โชวห่วยมันถึงได้เจ๊ง และปิดกิจการกันไปเป็นแถวหละ ทั้งๆที่สนิ ค้าก็มาจากโรงงานเดียวกัน บาง ทีสินค้าในร้านโชห่วยก็ถูกกว่า 7-11 อีกด้วยซ้ํา คุณคงเห็นอะไรบางอย่างแล้วสินะ ว่า... สินค้า มันไม่ได้ขายตัวมันเอง แต่ระบบการลาเลียงสินค้าไปสู่ ผูบ้ ริโภค ต่างหากนั่นแหละคือ “สิ่งสาคัญที่สุด ที่จะทาให้เกิดความยัง่ ยืนต่อ ธุรกิจทีค่ ุณสร้างขึ้นมา” เพราะ 7-11 “ขายความสะดวกสบาย” จุดนี้เองเป็นตัวขับเคลื่อนสินค้าของ เขาไปสู่กลุม่ ผูบ้ ริโภคอย่าง แท้จริง เพราะฉะนัน้ ...ในการทาธุรกิจเครือข่ายแบบมืออาชีพแล้ว อย่าหลงประเด็นว่า... “สินค้ามันจะขายตัวมันเอง”


แล้วทําไมยังมีคนล้มเหลวอยู่เช่นเคย ผมเอง...ก็เคยเป็นหนึ่งในผูล้ ้มเหลวแบบไม่เป็นท่ามาแล้ว จนแทบจะตั้งตัวไม่ติด เขาบอกว่า เพียงคุณทําตามระบบคุณก็จะสําเร็จ เป็นระบบทีส่ ร้างผู้ ประสบความสําเร็จที่มีรายได้หลักล้านเพียงปีเดียว เป็นสิบๆคน ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า......

อัพไลน์เหล่านัน้ เขาคลุกคลีอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 5-10 ปี เขามีคนในองค์กร หรือเขารู้จักคนในแวดวงเครือข่ายไม่ น้อย แล้วบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย ก็ผุดเป็นดอกเห็ดทุกวัน เมื่อเขาเห็นโอกาสใหม่ๆ เขาก็จะพาองค์กรของเขา เข้าร่วมในทันที แล้วเขาก็เอาระบบที่ว่า ไปทําใหม่ในบริษัทอืน่ ๆต่อไป แล้วถ้าระบบที่เขา เที่ยวบอกว่าดีทสี่ ุด ทําไม....บริษทั ที่เป็นคู่แข่งจะทําตามไม่ได้ ก็ต่อเมื่อ มันจะสร้างยอดขายให้กับบริษัทเป็นจํานวนมหาศาล

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

6. เป็นระบบที่ดีที่สุด และได้รับการพิสูจน์แล้ว...ความจริง หรือคําโกหก


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

ผมไม่เคยเห็นมีระบบทีด่ ีจริงอย่างที่เขาว่าเลย แท้ที่จริงแล้ว คุณต้องเรียนรู้ และหาวิธีการทีจ่ ะสร้างระบบทีถ่ ูกต้องตาม ความสามารถของตัวคุณเอง เพราะว่า “คนไม่สามารถ copy กันได้” เพียงแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะหาคุณสมบัติทมี่ ี คุณค่าในตัวคุณ ทําการตลาดในแบบของคุณต่างหาก อย่าลืม....ธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจของคุณ แล้วคุณเท่านั้น ที่ผมู้ ุ่งหวังจะเชื่อคุณ เขาไม่ได้เชื่อในสินค้า หรือเชื่อในบริษัท เลยในตอนแรก สิ่งที่เขาจะเชื่อคือ “ตัวคุณ” ถ้าเขาเชื่อใน บริษทั เขาก็คงจะเดินเข้ามาในบริษัท แล้วสมัครด้วยตัวเขา เอง เช่นเดียวกัน ถ้าผลิตภัณฑ์สุดยอดจริง คนก็คงจะเดิน เข้าไปขอซื้อเองในทีส่ ุด คุณคงไม่ต้องไปเที่ยวอวดอ้าง สรรพคุณต่างๆ ให้เสียเวลาหรอก


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

แล้วทําไม..เขาต้องพูดเช่นนั้นหละ ว่าเป็นระบบที่ได้ผล เป็น ระบบที่ดที ี่สุด สิ่งสําคัญนั่นหรือ คือเขาต้องการแสดงให้ คุณมีความเชื่อมัน่ ในระบบของเขาว่า มันได้ผลจริงๆ มีคน ได้เงินเป็นล้านแล้วจริงๆ มีรถมีบ้าน แล้วถ้าคุณเห็นพ้อง ต้องตามแล้วคุณนัน่ แหละ จะได้เป็นกลจักรในการขับเคลื่อน องค์กรของเขาให้ธุรกิจของเขา ก้าวเดินต่อไปอย่างไรหละ ถ้าระบบมันดีจริงก็คงไม่ต้องให้ใครมาบอก เพราะคุณเองก็ จะสัมผัสมันได้ โดยทีค่ ุณไม่ต้องมาแสวงหาสิ่งใหม่ๆในโลก ของอินเตอร์เน็ทหรอก แต่สิ่งที่ระบบที่คยุ นักคุยหนาว่าดี จริงสมคําร่ําลือแล้ว ทําไมคุณได้ถึงถูกปฏิเสธและเบีย้ วนัด ซ้ําๆซากๆหละหรือว่า นีค่ ือการพิสูจน์ของระบบทีด่ ีที่สดุ !!! หรือว่า...เขาต้องการพิสูจน์อะไรกันแน่


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

แล้วสิง่ ที่จะทาให้คุณสร้างระบบทีเ่ หมาะกับตัวคุณ ในการสร้าง ธุรกิจของคุณได้อย่างสง่างามมีไหม ? คาตอบ...อยู่ที่ตัวคุณเท่านั้น แต่วิธีที่จะทาให้คณ ุ หาคาตอบเหล่านี้พบ คุณสามารถเรียนรู้ได้ ที่ และที่นี่...จะทาให้คุณเรียนรู้การสร้างระบบที่ออกแบบโดยตัว คุณ เพื่อคุณและธุรกิจเครือข่ายของคุณ โดยบทสรุปแล้ว ธุรกิจเครือข่ายคือทางลัด ที่จะทําให้คณ ุ ได้เรียนรู้ใน การสร้างธุรกิจของคุณขึ้นมา อย่างมืออาชีพ หรือบางทีมนั อาจจะ เป็นธุรกิจเดียว ทีค่ ณ ุ สามารถลงทุนได้ดว้ ยเงิน......จํานวนที่นอ้ ยถึง น้อยทีส่ ุด ถ้าเทียบกับธุรกิจทัว่ ๆ ไป แล้วบางทีมนั ก็สามารถสร้าง รายได้ให้กับคุณได้อย่างมหาศาล เมือเทียบกับเงินทีค่ ุณใช้ลงทุนไป ไม่เช่นนัน้ ทําไม 2 มหาเศรษฐีอย่าง....... Mr. Robert T. Kiyasoki และ Mr. Donald J. Trump คงไม่แนะนําให้คณ ุ ทําธุรกิจเครือข่ายหรอก


Business School

สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ

Poj Niramittanon Tel : 081-8747178 หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-8747178

ผมเอง...ก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ฝ่าพันคลุกคลีอยู่ใน โลกแห่งการค้า มาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี เผชิญวิกฤต ต่างๆ นาๆ มานับไม่ถ้วน เคยล้มเหลวทางอาชีพวิศวกร จนแทบจะไม่มีอะไรกิน ก็ผ่านมาแล้ว วันนี้ถึงแม้ว่า กิจการ ค้าที่ผมสร้างขึน้ มาจากสองมือเปล่า มันจะทําให้ผมมีอิสระ ทางด้านการเงินไปตลอดชีวิต ผมก็ยังอยากจะแนะนําธุรกิจเครือข่าย ให้คณ ุ ได้มีโอกาสได้ ทํามันสักครั้ง ถ้าคุณเป็นคนมีความฝันทีค่ ณ ุ สร้างขึน้ มา เองที่อยากจะเป็น “เจ้าของธุรกิจ” บางทีมนั อาจจะเป็นทาง ลัด ที่ทําให้คณ ุ ได้ก้าวผ่านไปสู่เป้าหมายในชีวิต ที่คณ ุ ฝันไว้ ได้ง่ายขึ้น


M

odern Trade

Young Business Owner

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นําส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสําเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดําเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

modern trade12,businessschool  
modern trade12,businessschool  

modern trade12,businessschool